Investeringsbehoefte uitrusting wetenschappelijk onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeringsbehoefte uitrusting wetenschappelijk onderzoek"

Transcriptie

1 R Investeringsbehoefte uitrusting wetenschappelijk onderzoek Fase 2 (A Survey of Future Requirements for Outfitting Public Scientific Research in the Netherlands: Phase 2) Erik van de Linde, Erik Frinking, Andreas Ligtvoet RAND Europe In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

2 ISBN: RAND is a nonprofit institution that helps improve policy and decisionmaking through research and analysis. RAND is a registered trademark. RAND s publications do not necessarily reflect the opinions or policies of its research sponsors. Copyright 2003 RAND All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or information storage and retrieval) without permission in writing from RAND. Published 2003 by RAND 1700 Main Street, P.O. Box 2138, Santa Monica, CA South Hayes Street, Arlington, VA North Craig Street, Suite 202, Pittsburgh, PA RAND URL: To order RAND documents or to obtain additional information, contact Distribution Services: Telephone: (310) ; Fax: (310) ;

3 Voorwoord Dit rapport beschrijft de achtergrond, werkwijze en resultaten van de tweede fase van de studie Investeringsbehoefte uitrusting wetenschappelijk onderzoek die RAND Europe in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft uitgevoerd. Het project vond plaats tussen november 2001 en april Over de eerste fase van het project werd gerapporteerd in juni Het Ministerie van OC&W heeft RAND Europe gevraagd om een niet-uitputtende inventarisatie te maken van grote lange termijn investeringsplannen en behoeften die leven bij instellingen voor publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek in Nederland. We benadrukken dat het louter een inventarisatie betreft aan de aanbodzijde van het wetenschappelijk onderzoek. Op verschillende momenten gedurende het onderzoek is RAND Europe ondersteund door een klankbordgroep. De samenstelling van deze groep is weergegeven in bijlage C. De auteurs zijn de klankbordgroep veel dank verschuldigd voor hun waardevolle commentaar en bijdragen. De verantwoordelijkheid voor het onderzoek en de rapportage berust bij de auteurs. De auteurs willen alle personen van uiteenlopende onderzoeksinstellingen die ons van informatie hebben voorzien of daarbij hebben bemiddeld bij deze bedanken voor hun inbreng. Bijlage A bevat een lijst met namen van deze personen. Voor informatie over dit rapport kunt u zich wenden tot: Dr. Jan E. van Dam Ministerie OC&W Postbus LZ Zoetermeer Drs. Erik J.G. van de Linde RAND Europe Newtonweg CP Leiden 1 Frinking, E., A. Ligtvoet, E. van de Linde and J. Vader, Investeringsbehoefte uitrusting wetenschappelijk onderzoek (Investment needs equipment scientific research), MR-1379, RAND Europe, Leiden, 2001 iii

4 Samenvatting Dit rapport omvat een niet-uitputtende inventarisatie van behoeften aan investeringen in uitrusting van wetenschappelijk onderzoek voor de komende tien jaar, die leven bij instellingen voor publiek gefinancierd onderzoek in Nederland. Het is onderdeel van een opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij om zicht te krijgen op grote investeringsbehoeften die zich lenen voor internationale samenwerking. In de eerste fase van het onderzoek, waarover separaat is gerapporteerd, richtte de inventarisatie zich met name op de Universiteiten, TNO, DLO, de Koninklijke Bibliotheek en de Academische Ziekenhuizen. Dit rapport richt zich met name op het overige publiek gefinancierde onderzoek in Nederland. Methode In het kader van dit project is de volgende brede definitie van uitrusting gehanteerd: faciliteiten, infrastructuur, bibliotheken, apparatuur, instrumenten, databanken, informatievoorzieningen en collecties. Gebouwen worden alleen beschouwd als uitrusting indien zij een onlosmakelijk onderdeel ervan vormen, zoals bijvoorbeeld een windtunnel. Het onderzoek richtte zich vooral op de grote en zeer grote investeringen (in de orde van miljoenen Euro), aangezien alleen investeringen van die omvang zich lenen voor (internationale) coördinatie in aanschaf en exploitatie. Om de behoefte aan investeringen en eventuele mogelijkheden voor coördinatie en samenwerking te identificeren hebben we allereerst maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen in brede aandachtsgebieden proberen onder te brengen. Deze gebieden zijn in overleg met een klankbordgroep gekozen, in lijn met gebieden die gebruikelijk zijn in het wetenschapsbudget: Energie, ICT, Lucht- en ruimtevaart, Materialen, Omgeving, Openbaar bestuur en justitie, Verkeer en vervoer en Voeding en gezondheid. De volgende onderzoeksmethoden zijn toegepast om de investeringsbehoeften in uitrusting van wetenschappelijk onderzoek te inventariseren: beknopt literatuuronderzoek, enquêtes en interviews bij het veld en consultatie met de klankbordgroep. Voor een inschatting van de ontwikkelingen hebben we gebruik gemaakt van relevante beleidsnotities, strategische onderzoeksnota s en websites. Indien overheidsnotities niet of onvoldoende voorhanden waren baseerden we ons nader op nota s van intermediaire instellingen. Voor de inventarisatie van concrete investeringsbehoeften hebben we instellingen benaderd die onderzoek verrichten op bovenstaande aandachtsgebieden. iv

5 Deze organisaties zijn allen (ten dele) gefinancierd door de overheid. Het zijn echter niet de enige actoren binnen de aandachtsgebieden. Het is derhalve mogelijk dat meer investeringsvoorstellen naar voren gebracht hadden kunnen worden die aansluiten bij de gesignaleerde ontwikkelingen in het aandachtsgebied. Qua grootte zijn de benaderde instellingen echter wel vaak de belangrijkste spelers in het publiek gefinancierde wetenschappelijk onderzoek en de verwachting was dan ook dat vooral zij grote en internationaal georiënteerde voorstellen naar voren zouden kunnen brengen. Dit betekent dat de inventarisatie een realistische ondergrens aangeeft van wat we in de komende tien jaar zouden kunnen verwachten. Bevindingen In onderstaande paragrafen wordt kort per aandachtsgebied aangegeven wat de bevindingen ten aanzien van de uitrustingsbehoefte zijn. De specifiek vermelde investeringsplannen zijn opgenomen in de tabel aan het eind van deze samenvatting. Energie In het voorjaar van 2002 wordt in het energieonderzoeksveld zelf in het kader van EOS 2 een consultatie verricht naar de strategische richting van het gebied in Europese context. Uit de verschillende beleidsdocumenten blijkt dat een nadere focus noodzakelijk wordt geacht. De verschillende genoemde investeringen onderstrepen dit, aangezien zij divers van aard zijn. ICT De investeringsbehoeften zoals die in het kader van de tweede fase van dit onderzoek naar voren zijn gekomen bieden, in aanvulling op de conclusies in de eerste fase van deze studie, het beeld dat deze goed aansluiten op de belangrijke maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen die uit uiteenlopende strategische documenten kunnen worden afgeleid. Het beeld is dat van sterk gedistribueerde ICTnetwerken en rekencapaciteit die aansluiten op de modernste ontwikkelingen in de wetenschap - zoals genomics - en als het ware een muliplicatiefactor bieden door het vergroten van de toegankelijkheid tot onderzoeksgegevens en nationale en internationale excellentie. Daarnaast blijft supercomputing in elk geval de komende tien jaar nodig. Ook wordt sterk de aandacht gevraagd voor de toegang van onderzoekers en onderzoeksinstituten op breedbandnetwerken. Lucht- en Ruimtevaart Veel onderzoeksprioriteiten en -activiteiten worden vanuit de Europese Commissie aangestuurd. Vanwege de beperkte mogelijkheden tot samenwerking in Nederland, 2 Energie Onderzoek Strategie v

6 zijn ook de Nederlandse instituten aangewezen op bilaterale of internationale samenwerkingsverbanden. Voor een deel zijn de investeringen in uitrusting geregeld door bijdragen van nationale overheden aan ESA 3 en de aan ESA gerelateerde onderzoekscentra. De behoeften die onafhankelijk daarvan naar voren zijn gebracht, betreffen vooral investeringen in de grotere categorieën apparatuur (bijv. vliegtuigen) of in proefopstellingen (simulatie). Belangrijke investeringen betreffende remote sensing apparatuur vallen samen met het aandachtsgebied Omgeving. Materialen Er zit een belangrijke overeenkomst in de investeringsbehoeften van materialen onderzoek, namelijk de ontwikkeling en bestudering van materialen op steeds kleiner wordende schaal. Bij experimentele ontwikkeling en technologieontwikkeling gaat het daarbij om de microschaal. Bij wetenschappelijk fundamenteel onderzoek speelt meer de nanoschaal. De instellingen die in deze duidelijke behoeften naar voren brachten, zijn modern opgezette instellingen, met een organisatie die het streven naar publiek-private samenwerking en multidisciplinair onderzoek hoog in het vaandel hebben. We kunnen daarom concluderen dat aan de wens om bij de investeringen te streven naar optimalisatie van de exploitatie door consortia van kennisinstellingen en de industrie, al bij voorbaat lijkt voldaan. Omgeving Op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Milieu is meetapparatuur van groot belang. Daar een steeds grotere stroom aan gegevens opgeslagen wordt en gedeeld dient te worden met onderzoekers van andere (internationale) instituten, is er eveneens behoefte aan databanken die via netwerken toegankelijk zijn. Een andere steeds verdergaande ontwikkeling is de bouw van modellen voor het doorrekenen van (milieu-) effecten. Voor de zeer grote projecten op het gebied van bijvoorbeeld klimaatonderzoek wordt reeds samengewerkt in internationaal verband. Openbaar bestuur en justitie Hoewel het belang van investeringen in uitrusting voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek zeer zeker wordt onderkend, is het aantal concrete investeringen dat in dit gebied naar voren zijn gekomen beperkt. Het betreft hier vooral internationale samenwerkingsverbanden voor het uitvoeren van grensoverschrijdend onderzoek waarbij het opzetten en toegankelijk houden van grote databases van belang is. Het onderzoek in Nederland op het rechtswetenschappelijk gebied wordt vooral onder 3 European Space Agency vi

7 verantwoordelijkheid van betrekkelijk kleine publiek gefinancierde organisaties uitgevoerd. De oriëntatie op investeringen in uitrusting ontbreekt in eerste instantie, hoewel ook hier het belang van comparatief internationaal onderzoek zeer sterk toeneemt. Verkeer en Vervoer Het gebied Verkeer en Vervoer ligt op het grensvlak van toegepast en wetenschappelijk onderzoek. Veel onderzoek op dit gebied wordt uitgevoerd door instituten die reeds in fase 1 van dit onderzoek zijn benaderd. Opvallend is de grote rol die ICT speelt in het kader van logistieke optimalisatie, onder andere op het gebied van automatische voertuiggeleiding en intelligente transportsystemen. Voeding en gezondheid In het aandachtsgebied voeding en gezondheid zullen theoretisch veel investeringsbehoeften in uitrusting gevonden kunnen worden binnen het grote en groeiende gebied genomics, en de daarvan afgeleide gebieden proteomics en metabolomics. Dat zijn waarlijk multidisciplinaire aandachtsgebieden, die onder meer tot ontwikkeling zullen komen dankzij de ICT als enabling technology voor de bioinformatica. De grote verwachtingen die blijken uit strategische overzichten op het snijvlak van voeding en gezondheid worden niet gereflecteerd in de praktijk van de investeringsbehoeften in uitrusting die we in het kader van dit onderzoek hebben geïdentificeerd. De totale behoeften belopen slechts een bedrag van 15 M¼:HOOLFKWGDWYHUVFKLOOHnde deelonderwerpen dermate nieuw zijn dat het nog te vroeg was om duidelijke investeringsbehoeften te inventariseren. Analyse Een belangrijk kenmerk van de gevolgde onderzoeksmethode is dat, evenals in fase 1, de inventarisatie zich vooral heeft gericht op de aanbodzijde. Met andere woorden, het zijn de onderzoeksinstellingen zelf die de investeringsbehoeften hebben geformuleerd op basis van onze vragen. Het resultaat van onze inventarisatie behelst enkele tientallen concrete voorstellen voor investering in uitrusting in de acht aandachtsgebieden. De vraag is of deze voorstellen (noodzakelijke) behoeften of wensen van onderzoekers betreffen. Deze vraag is vooral relevant bij het prioriteren van de voorstellen voor inhoudelijke en/of (schaarse) financiële ondersteuning. Deze prioriteiten zullen gerelateerd moeten zijn aan duidelijke geformuleerde maatschappelijke of wetenschappelijke belangen. Hoe deze belangen in termen van investeringsvoorstellen in uitrusting vertaald moeten worden is niet duidelijk. De vraagzijde is immers niet of nauwelijks in staat om aan te vii

8 geven welk gereedschap wetenschappelijk onderzoekers in de toekomst nodig hebben. Wel kan de vraagzijde aangeven aan welk onderzoek behoefte bestaat, ook al gaat het daarbij veelal om een reflectie op maatschappelijke problemen, zoals bij klimaatonderzoek, criminaliteitsonderzoek, geriatrisch onderzoek en verkeerscongestie onderzoek. Het is derhalve zeer moeilijk te bepalen of en in welke mate bepaalde investeringsvoorstellen aan welke belangen precies kunnen voldoen. Een schifting op basis van belang of relevantie is derhalve moeilijk aan te brengen. Er is dus voor een inventarisatie van investeringsbehoeften in uitrusting van wetenschappelijk onderzoek weinig ander alternatief dan onderzoeksinstellingen zelf er toe te bewegen zorgvuldig afgewogen behoeften te formuleren. In elk geval kunnen we stellen dat de investeringsvoorstellen goed lijken aan te sluiten op de algemene ontwikkelingen die in de aandachtsgebieden zijn geschetst en vallen binnen de dimensies van het onderzoekskader zoals termijn, omvang, samenwerkingspotentieel, financieringsbron en type. Conclusie Huidige instrumenten voor coördinatie van investeringen In Nederland wordt al jaren een beleid gevoerd dat is gericht op versterking van de samenwerking binnen het Nationale Innovatie Systeem (NIS), waarvan publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek een belangrijk onderdeel is. Enkele specifieke aandachtspunten in dit verband zijn: ƒ Articuleren van de maatschappelijke vraag naar wetenschappelijk onderzoek ƒ Stimuleren van publiek-private samenwerking ƒ Stimuleren van multidisicplinair onderzoek ƒ Inter- en intra-universitaire samenwerking ƒ Inzet van wetenschappelijke kennisontwikkeling voor de economie en de werkgelegenheid ƒ Internationale samenwerking ƒ Dynamisering Aan deze aandachtspunten wordt gewerkt met behulp van verschillende instrumenten, zoals: ƒ Innovatiegerichte OnderzoeksProgramma s IOP s ƒ Technologische Topinstituten (TTI s) ƒ Onderzoekscholen en toponderzoekscholen ƒ Activiteiten in het kader van de kennisinfrastructuur (KIS) binnen het Fonds Economische Structuurversterking (FES) en het interdepartementale overlegorgaan daarvoor (ICES) ƒ Het Europese kaderprogramma (KP) viii

9 Deze instrumenten hebben in de eerste plaats betrekking op het agenderen en verrichten van onderzoek, maar kunnen ook bijdragen aan het coördineren van de behoefte aan wetenschappelijke uitrusting. Vaak echter gaat het om deels of geheel virtuele instellingen, die uitstekende en vernieuwende ideeën genereren over de behoefte aan onderzoek, terwijl de feitelijke operationele activiteiten bij de participerende instellingen liggen, met name ten aanzien van het realiseren van uitrusting. Ten aanzien van hun geschiktheid bij te dragen aan versterking van de investering in uitrusting zouden de bovengenoemde instrumenten daarom wellicht nader tegen het licht gehouden kunnen worden. Oriëntatie Alle aandachtsgebieden geven investeringsbehoeften aan met een internationale of potentieel internationale oriëntatie. Dat is vooral het geval bij de aandachtsgebieden Omgeving en Materialen. In het energieonderzoek zijn veel investeringsbehoeften geformuleerd, maar de internationale oriëntatie daarvan is minder sterk dan het totale budget aangeeft. Dit sluit aan bij de eerdere observatie dat het Nederlandse energieonderzoek gefragmenteerd is. Type investering Er zijn in deze tweede fase van ons onderzoek, evenals in de eerste, duidelijke aanwijzingen dat de categorie data een groeiende categorie van investeringsbehoeften is. Vaak hebben de nieuwste kennisgebieden, zoals genomics, milieuwetenschappen, aardobservatie, biodiversiteitstudies en klimaatwetenschappen toegang nodig tot grote en gedistribueerde onderzoeksgegevens en databanken. De bijbehorende budgetten zijn vooralsnog laag, mogelijk door gebrek aan een goede definitie van wat uitrusting nu eigenlijk is en doordat instellingen nog niet aan een dergelijk type uitrusting gewend zijn, of zelfs helemaal niet gewend zijn aan het identificeren van aparte uitrustingsbudgetten. Zeer grote specifieke investeringen die zich slecht lenen voor samenwerking kunnen vanzelfsprekend noodzakelijk zijn, maar het mag worden verwacht dat financierende en exploiterende partijen zullen uitzien naar een sterke onderbouwing van die noodzaak. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de gerapporteerde investeringsbehoeften in de acht aandachtsgebieden. ix

10 Investeringsbehoefte Omvang (M¼ ENERGIE Combinatorieel katalyse lab 3 5 Fuel Processor Test Opstelling 1,3 Infrastructuur voor FC systems 1,3 "Multi-purposer" vergasser 5,5 Circulating Fluidized Bed vergassers 4,5 Oliewasser 1,5 Integraal testcircuit BIO WKK 5 Polymere zonnecellen laboratorium 2 Siliciummaterialen voor zonne-energie 4 Karakterisering nieuwe zonneceltechnologieën 2 Karakterisering PV/T systemen 3 Meetinfrastructuur gebouwintegratie 2 ICT Multimedia 5 E-Science 5 Genomics en bioinformatica 5 Grid Computing 1-2 Draadloze en mobiele diensten 5 10 State-of-the-art netwerk infrastructuur 2 4 Collaborative/ immersive environments 2 3 Active buildings p.m. Storage area networks 1 Supercomputing 12 LUCHT EN RUIMTEVAART Modern laboratorium vliegtuig 7 10 Supercomputer voor constr. en EM berekeningen 10 Tow Placement machine 3 4 Vluchtnabootser 7 10 Optical/infrared interferometry 8 MATERIALEN Mini continue gloeilijn 20 Gasfase polymerisatie 6 Combichem 2 Functionele polymeren 5 OMGEVING Meetinstallatie te Cabauw 8,7 Ozon meetstation Paramaribo 3 Ozone Monitoring Instrument databank 3 Databank Envisat Metop 5 Historische databank 3 Netwerkomgeving integraal int. waterbeheer 4,5 Open netwerkinfrastructuur 2-3 Europees netwerk grote geo-instituten 2 Kennisdesk 4 Delft GeoSystems 4 Geocentrifuge 3 Veld: observational method 6 Geïntegreerde datanetwerken 4,5 Achterstand kennissoftware water HYDRALAB netwerk labfacilieiten 10 NIMM 30 Frontoffice hydraulisch onderzoek 2 OPENBAAR BESTUUR EN JUSTITIE Onderzoek onder allochtonen p.m. European Social Survey p.m. Overige cross-nationale dataverzamelingen p.m. VERKEER EN VERVOER Simulatieomgeving scheepvaart 7,4 Wind- en golvenmodellen 3,5 Stromingsmetingssystemen 4 Upgrade van meet en analyse systemen 12 Upgrade van de Binnenvaarttank-meetwagen 10 Data-communicatie operational support 4 VOEDING EN GEZONDHEID Websites voor informatieuitwisseling 3,6 Controleapparatuur voedselveiligheid 5,6 Onderzoeks informatiesystemen 10,8 x

11 xi

12 Summary This report presents a non-limitative survey of investment demands for outfitting scientific research in the Netherlands for the coming ten years. It is part of an assignment by the Dutch Ministry of Education, Culture and Science and the Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries to gain insight in large investments that offer possibilities for international cooperation. In the first phase of this research, on which there is a separate report 4, the focus was on universities, academic hospitals, the royal library and research institutes under the responsibility of the aforementioned ministries. This report focuses on other publicly funded research in the Netherlands. Method For the purposes of this project the following broad definition of outfitting has been used: facilities, infrastructure, libraries, apparatuses, instruments, databases, information-facilities and collections. Buildings were only regarded as outfitting if they are an integral part of the equipment, e.g. wind tunnels. The research focused mainly on large and very large investments (several million Euros) as only investments of that size present an opportunity for international coordination in acquisition and exploitation. To categorise the investment demands and possibilities for coordination and cooperation, we have identified eight different focal areas. These areas were chosen in consultation with an advisory group representing different ministries and are in line with fields defined in the national science budget: energy, ICT, aerospace, materials, environment and spatial planning, public governance and justice, traffic and transport, food and health. The following methods were used to survey the investment demands: literature research, surveys and interviews in the field and consultation with the advisory group. To sketch the developments in the different fields we used relevant policy documents, strategic research papers and websites. When policy documents were not sufficiently available we based our overview on documents of intermediary organisations. For the inventory of investment demands we approached institutes that perform research in the areas mentioned above. All approached institutes are financed (in part) by the government. They are, however, not the only actors within their fields of research. It is therefore possible that more investment needs could have been brought forward that are relevant to the described developments. In terms of size however, the approached institutions are 4 Frinking, E., A. Ligtvoet, E. van de Linde and J. Vader, Investeringsbehoefte uitrusting wetenschappelijk onderzoek (Investment needs equipment scientific research), MR-1379, RAND Europe, Leiden, 2001 xii

13 mostly the key players in publicly financed scientific research and it was expected that mainly they were to bring forward large and internationally oriented investment demands. This means that the survey forms a realistic baseline of the type of investment demands we can expect in the coming ten years. Findings The following sections describe in short the findings per field of interest. The table at the end of this summary gives an overview of all investment demands. Energy In the spring of 2002 the Dutch energy research community will develop a strategic position for their area in the context of European research. Several policy documents have pointed out that more focus is deemed necessary. The investment demands that were mentioned support this viewpoint, as they are diverse. ICT The investment demands in this area are closely linked to the developments that can be found in several policy documents. Distributed ICT-networks and computational capacity are strongly needed in modern scientific developments such as genomics and provide a multiplier for access to scientific data and thus national and international scientific excellence. Supercomputing, as well as the access of researchers and research institutes to broadband networks, will continue to play an important role in the coming ten years. Aerospace Many research activities and priorities in this field follow from EU and ESA policies and positions. Because of the limited cooperation possibilities within the Netherlands, Dutch institutes are dependent on bilateral or international cooperation. Investments in outfitting are partly provided for through national contributions to ESA and ESArelated research institutions. The demands that were brought forward by the Dutch Aerospace Research Laboratory NLR mainly entail large categories of investments (e.g. airplanes) or simulation facilities. Important investments regarding remote sensing equipment are mentioned in the field of environment and spatial planning. xiii

14 Materials The investment needs that are found in this field share the fact that they all focus on the research and development of materials on an ever-smaller scale of control and precision. For experimental and technological developments this is the micro-scale. For fundamental scientific research it is the nano-scale. The institutions that put forward their needs are modern organisations that emphasise public-private partnerships and multidisciplinary research. We can therefore conclude that the need to optimise exploitation of research infrastructures by consortia of knowledge institutes and industry is fulfilled by these organisations. Environment and spatial planning In the field of environment and spatial planning equipment for measurement and sensing and monitoring is of great importance. As a growing stream of environmental data needs to be stored and shared with researchers of other (international) institutes there is a need for databases that are accessible via (broadband) networks. Models for simulating and calculating environmental and spatial effects are also being developed further. For large projects on e.g. climate research, international cooperation is already taking place. Public governance and justice Although the need for investment in equipment for social scientific research is recognised, the amount of concrete investment demands in outfitting this area is limited. These demands are largely related to international cooperation on cross-border research for which setting up and making available databases is needed. Criminal justice research in the Netherlands is performed by relatively small publicly funded institutes. The orientation on investments in equipping research is still small, although the importance of international comparative research is gaining in importance. Traffic and transport This focal area is situated between scientific and applied research. Much research is performed by institutes that were already described in phase 1 of this project. ICT plays a significant role regarding logistics, for instance through automatically guided vehicles and intelligent transport systems. Food and health In the field of food and health many investment needs could be found in the growing field of genomics and connected fields such as proteomics and metabolomics. These xiv

15 are truly multidisciplinary fields that will develop further with the use of ICT as enabling technology for bioinformatics. The large expectations that arise in policy documents regarding the cross-disciplinary research on food and health are not reflected in our survey. Total investment demands are only 15 M¼,WPLJKWEHWKDWWKHGHYHORSPHQWVLQWKLVILHOGDUHWRRUHFHQWWR yield concrete investment plans. Analysis An important feature of our research method is that the survey is based on the supply-side. In other words, the institutes themselves have formulated research needs on the basis of our questionnaire. The result is some sixty concrete ideas for investment in the eight focal areas. The question arises whether these ideas are necessary requirements or simply wishes of the researchers. This question is especially relevant when prioritising the ideas with regard to further (financial) support. The priority will have to be based on clearly stated societal and scientific needs. However, society in general is unable to translate research needs into infrastructure investment proposals to provide tools researchers need. Only researchers themselves can do that. The demand-side is however able to formulate a need for types of research, although this encompasses mainly societal problems such as climate change, criminality, geriatrics and traffic congestion. It is very difficult to determine to what extent investment proposals comply to specific needs. A distinction on the basis of importance or relevance is hard to make. There is little other alternative for the survey of investment needs for equipping scientific research then to ask the scientific institutions to carefully formulate perceived needs. In any case we can state that the survey presented here seems to connect well to the developments that take place in the focal areas that we identified. Conclusion Present instruments for the coordination of research For many years R&D policy in the Netherlands has been moving towards strengthening cooperation within the National Innovation System (NIS), of which publicly financed research is an important part. Some specific points of interest are: ƒ Articulation of the societal demand for scientific research ƒ Stimulation of public-private partnerships ƒ Stimulation of multidisciplinary research ƒ Intra- and interuniversity cooperation ƒ Developing scientific knowledge for the economy and employment xv

16 ƒ International cooperation ƒ Dynamisation These points are being addressed using different instruments: ƒ Innovation oriented research programs (IOPs) ƒ Technological top institutes (TTIs) ƒ Research schools and Top research schools ƒ Activities in the light of the knowledge infrastructure (KIS) within the Fund for Economic Structural Improvement (FES) and the interdepartmental commission for economic structure (ICES) ƒ European framework programs These instruments are mainly concerned with putting research on the agenda and performing research, but they could also contribute to coordination of acquisition and exploitation of scientific equipment. Often they are virtual institutions that generate excellent and new ideas, but the operational activities remain the responsibility of the participating institutions. This is especially true for investments in equipment. The ability of the above instruments to strengthen the acquisition and exploitation of research equipment will therefore need to be examined further. Orientation All focal areas show investment requirements that have an international or potentially international orientation. This is especially the case for environment and spatial planning and materials. In the field of energy many requirements have been mentioned, but the international orientation of those is less strong than the budget suggests. This is in line with earlier observations that the Dutch energy research area is fragmented. Type of investment In this second phase of our research, as well as in the first phase, the category of data needs seems to be growing. Often new knowledge fields such as genomics, environmental sciences, earth observation, biodiversity studies and climate studies require large and distributed databanks. For the time being the specified budgets remain low. This might be due to a lack of definition of the term equipment, the fact that institutions are not yet used to this type of equipment or a lack in identifying separate budgets for equipment. Very large specific investment requirements that are ill suited for cooperation might be necessary, but it may be expected that financing parties will require clear explanation of the need for such investments. xvi

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek Waar voor ons geld Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek G e z o n d h e i d s r a a d H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek aan: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Publicatie nr. 55, Den

Nadere informatie

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10 Meerjarenplan ICT 2010-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 I. ICT en Onderzoek 10 1. High Performance Computing 11 2. Data handling (servers + procedures) en snel netwerk voor schijftoegang 14 3. Visualisatie

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

Wetenschap op bestelling

Wetenschap op bestelling Wetenschap op bestelling Over de omgang tussen wetenschappelijk onderzoekers en hun opdrachtgevers KNAW-werkgroep opdrachtonderzoek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam, september

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Duurzaamheid duurt het langst

Duurzaamheid duurt het langst Duurzaamheid duurt het langst kkk Verkenningen, deel Eerder verschenen in deze reeks:. De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland 2. Bio-exact. Mondiale trends en nationale positie in biochemie

Nadere informatie

Pilot Monitor EU invloed

Pilot Monitor EU invloed T.M.C. ASSER INSTITUUT Pilot Monitor EU invloed een onderzoek naar de realiseerbaarheid van een Permanente Monitor voor het meten van de invloed van Europese regelgeving op in Nederland geldende wet- en

Nadere informatie

Synthetische biologie: kansen creëren

Synthetische biologie: kansen creëren Synthetische biologie: kansen creëren Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwerp : Aanbieding advies Synthetische biologie: kansen

Nadere informatie

Advies Kennisinfrastructuur Public Health:

Advies Kennisinfrastructuur Public Health: RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Kennisinfrastructuur Public Health: Kennisverwerving en kennistoepassing RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Kennisinfrastructuur Public Health: Kennisverwerving

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Verkenning Havenmonitor Internationaal Perspectief

Verkenning Havenmonitor Internationaal Perspectief Verkenning Havenmonitor Internationaal Perspectief Uitgevoerd in opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer Den Haag, 10 augustus 2006 Rebel Group

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek.

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. Eindrapportage Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. (Toward successful implementation of the Liferay platform in historical research) Stefan Dormans

Nadere informatie

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls Een Impuls voor Plattelandsondernemers Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls 2008 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

NAAR EEN BELEIDSMONITOR BESTRIJDING WITWASSEN

NAAR EEN BELEIDSMONITOR BESTRIJDING WITWASSEN NAAR EEN BELEIDSMONITOR BESTRIJDING WITWASSEN 2 1 NAAR EEN BELEIDSMONITOR BESTRIJDING WITWASSEN - eindrapport - Joost van den Tillaart Janneke Stouten Ger Homburg Amsterdam, november 2012 Regioplan publicatienr.

Nadere informatie

Screening: tussen hoop en hype

Screening: tussen hoop en hype Screening: tussen hoop en hype Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Screening: tussen hoop en

Nadere informatie

Aan het buitenland gehecht

Aan het buitenland gehecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Aan het buitenland gehecht over verankering en strategie van nederlands buitenlandbeleid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Aan het buitenland gehecht De Wetenschappelijke

Nadere informatie

BOUWEN AAN VERTROUWEN

BOUWEN AAN VERTROUWEN BOUWEN AAN VERTROUWEN Evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties ( Wta ) September 2014 E.V.A. Eijkelenboom J.B.S. Hijink (kernred.) Instituut voor Ondernemingsrecht / IvO Center for Financial

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven (Noord-Brabant) 17 en 18 november 2005 Deel 2 Redactie: Prof. drs. C.J. Ruijgrok, voorzitter Prof. dr. F.J.A. Witlox,

Nadere informatie

NHaf;~~LAND. ~ @i l-' I;,!ftj@i-'=trj;,"i l='ij@i-, DUTCH MARITIME NETWORK

NHaf;~~LAND. ~ @i l-' I;,!ftj@i-'=trj;,i l='ij@i-, DUTCH MARITIME NETWORK NHaf;~~LAND ~ @i l-' I;,!ftj@i-'=trj;,"i l='ij@i-, DUTCH MARITIME NETWORK MARITIEM KAPITAAL FORUM Onderzoek naar de werking van de kapitaalmarkt in de sector van maritieme toeleveranciers NEDERLAND MARITIEM

Nadere informatie

Verdiepende analyse van loonverschillen

Verdiepende analyse van loonverschillen Verdiepende analyse van loonverschillen Amsterdam, oktober 2008 In opdracht van het Ministerie van SZW Verdiepende analyse van loonverschillen De loonachterstand van vrouwen verder uitgediept Ernest Berkhout

Nadere informatie

Werken aan Energietransitie in Nederland

Werken aan Energietransitie in Nederland Rapportage van het Internet Energiedebat Werken aan Energietransitie in Nederland gehouden ter gelegenheid van de Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions in de Beurs van Berlage in

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN Perspectieven vanuit het buitenland - eindrapport - Arend Odé

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library Master of Science Business Process Management & IT Open Universiteit Nederland, faculteiten Managementwetenschappen en Informatica Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library een casus bij Philips

Nadere informatie

PRB: PROEF RECHTVAARDIGT BEZINNING Eindverslag van het experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten

PRB: PROEF RECHTVAARDIGT BEZINNING Eindverslag van het experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten PRB: PROEF RECHTVAARDIGT BEZINNING Eindverslag van het experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten juni 2001 H. Bosselaar R. Prins m.m.v. P. Overzier M. Kathmann Bureau AS/tri Stationsweg 26

Nadere informatie

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning Interfacultair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht Vrije Universiteit Amsterdam Slachtoffers en aansprakelijkheid Een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun

Nadere informatie

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning Interfacultair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht Vrije Universiteit Amsterdam Slachtoffers en aansprakelijkheid Een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun

Nadere informatie