BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering"

Transcriptie

1 BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten

2 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding Doelstelling Erkend Leerbedrijf en registratie 5 Hoofdstuk 4 Verschillende vormen van stage Stage mogelijkheden voor studenten vanuit hun studie stage mogelijkheden voor eigen medewerkers of medewerkers vanuit de netwerken 7 Hoofdstuk 5 Initiatief zelf in de hand! Actief werven met het jaarplan als basis Stageperiode + duurs Relatie met scholen 8 Hoofdstuk 6 Investeringen voor de organisatie Tijdsinvestering Financiële investeringen / stage vergoeding Overige investeringen 12 Hoofdstuk 7 Het werven van een stagiair Stappen bij het werven van stgiairs Gesprek Informatiebrochure Gemeente Dronten biedt de ruimte voor jouw stage 13 Hoofdstuk 8 Afsprakenmet een stagiair Stage overeenkomst Werkplek Opleiding wordt gestopt Wat gebeurt er bij ziekte Verklaring omtrent gedrag Verzekering 15 Hoofdstuk 9 Begeleiden Taken van een stagebegeleider Introductiegesprekken / Kennismaking Inwerken Stageplan met lerdoelen / Plan van aanpak voor afstuderen Tussentijdse evaluatie Samenwerking met de onderwijzende instantie Eindevaluatie Afronden stage (Exitformulier) 18 Hoofdstuk 10 Stappenplan Stage Hoofdstuk 11 Financiële dekking Hoofdstuk 12 Slotbepalingen Hoofdstuk 13 Bijlagen Bijlage 1 Stageovereenkomst 22 Bijlage 2 Stagebrochure. Is gemaakt in PDF. Losse bijlage 25 Bijlage 3 Digitaal exitformulier /1

3 Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting Dit stagebeleid is bedoeld als handleiding als het gaat om het vinden, contracteren en begeleiden van stagiairs bij de gemeente Dronten. Met dit beleid leggen we de koers voor de komende jaren vast. Bij het opstellen van het beleid is rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen (zoals HRM- strategie en integriteit). Het beleid is voor wat betreft het begeleiden van stagiairs bedoeld als kapstok, dus een richtlijn die gehanteerd kan worden. Hoe de uiteindelijke invulling van de begeleiding van de stage gebeurt, is mede afhankelijk van bijvoorbeeld de afdeling, de stagebegeleider, de stagiair, de opleiding, het niveau en de duur van de stage. Het is een bewuste keuze geweest om in dit beleid daarvoor de ruimte te laten. Probleemstelling/ doelstelling Gemeente Dronten is een actieve organisatie wat betreft stage. Er gebeurt veel en goed, maar stagebeleid ontbrak en werd wel gewenst. Het doel van stagebeleid voor de gemeente Dronten is dat organisatiebreed kwalitatief goede stageplaatsen beschikbaar worden gesteld, zodat studenten in de praktijk kunnen leren adequaat en zelfstandig te functioneren en kennis, vaardigheden en houding te ontwikkelen. Wat is nieuw? Initiatief zelf in de hand! Werven vanuit onze strategie. Er is gekozen om stagiairs strategisch te gaan plaatsen binnen onze organisatie. Jaarlijks wordt voor elke afdeling een jaarplan opgesteld, waarin overzichtelijk is weergegeven welke taken in het komende jaar door de afdeling zullen worden uitgevoerd. Op dat moment kan worden bepaald welke taak/ klus eventueel door een stagiair kan worden gedaan. Er kan dan actief worden geworven, conform de eerste stap uit het beleid voor werving. Op deze manier houden we het werven zelf in de hand. Stagebrochure Gemeente Dronten biedt ruimte voor jouw stage. In deze brochure staan alle gegevens vermeld die voor een stagiair belangrijk zijn om te weten over je stageplaats. Deze brochure is drempelverlagend bedoeld. Zodra bekend is dat een stagiair bij ons stage gaat lopen (dus voorafgaand aan de stage) wordt deze toegezonden. Stageovereenkomst is aangepast De stageovereenkomst is aangepast aan de hand van de laatste ontwikkelingen: o Er is een alinea over integriteit opgenomen. o Er is opgenomen dat onze overeenkomst met de stagiair leidend is als deze tegenspreekt met een eventuele overeenkomst tussen stagiair/ gemeente Dronten/ school. o Er is opgenomen dat de vergoeding vervalt na twee weken ziekte. o Er is opgenomen dat de overeenkomst vervalt bij het stoppen van de opleiding. Verklaring omtrent gedrag (VOG), ook voor stagiairs Net als nieuwe medewerkers dienen ook stagiairs een VOG te overleggen. Exitformulier Om achteraf te kunnen bepalen hoe de stagiair de stage heeft ervaren is een digitaal exitformulier ontwikkeld. Dit wordt na afloop naar de stagiair g d, met het verzoek het in te vullen. Hiermee wordt de kwaliteit van het vinden, contracteren en begeleiden van stagiairs in beeld gebracht. Tevens krijgen we overzicht in welke taken door stagiairs worden uitgevoerd. Op deze manier wordt de toegevoegde waarde van stagiairs in kaart gebracht. 17/2

4 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie Om een hanteerbaar toetsingskader te hebben, zijn bij de totstandkoming van onze HRM- strategie vijf cultuurkenmerken gekozen. Deze woorden zijn min of meer de vingerafdruk van het werken bij Dronten: AKTIV. Dit stagebeleid is getoetst aan deze vingerafdruk. A: Afspraak = afspraak We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Ook richting stagiairs. Wij verwachten ook van de stagiairs dat afspraken worden nagekomen. Deze afspraken naar elkaar toe worden vastgelegd in een stageovereenkomst. (zie bijlage 1) K: Klantgericht De klant voor dit stagebeleid is: De stagiair: Voor hen is dit beleid zeker klantgericht. De gemeente Dronten kent en weet immers haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als stagebedrijf. Klantgerichtheid komt ook naar voren in de stage informatiebrochure dit de student ontvangt, voorafgaand aan de stage. Hierin staat alle praktische informatie in een notendop verwoord. Deze brochure heeft een drempelverlagende werking. (zie bijlage 2) Door onze deuren open te zetten voor stagiairs creëren we de mogelijkheid dat de stagiair klantgericht leert te zijn. Gemeente Dronten Dit stagebeleid is een overzichtelijke richtlijn voor het aantrekken en begeleiden van stagiairs. Toch is het geen strakke richtlijn, want naast duidelijkheid geeft het beleid ook ruimte om bij het inzetten van de stagiair rekening te houden met de eigen afdeling en de wensen vanuit de stagiair en/of de opleiding. T: Toekomstgericht Het openzetten van onze deuren voor stagiairs is toekomstgericht, want de jeugd heeft de toekomst. In het beleid zijn ter onderbouwing onder andere het scouten van talent en vergrijzing en ontgroening genoemd. Ook daarin komt de toekomstgerichtheid naar voren. I: Integriteit Aansluitend aan de verplichting dat sinds 1 juli 2007 iedereen die in dienst komt bij een gemeente verplicht is een belofte/eed af te leggen in het kader van integriteit, is in de stageovereenkomst een alinea opgenomen die dezelfde strekking heeft. Hiermee geeft de stagiair aan integer te gaan handelen tijdens de stage. V: Veranderingsgezind Een student komt binnen met een frisse blik en zal mogelijk kritisch kijken naar onze processen. Door open te staan voor nieuwe ideeën kan de invloed van de stagiairs bijdragen tot vernieuwing en verandering. Stagebegeleiders worden door het begeleiden van stagiairs uitgedaagd om anders naar hun werkzaamheden/ processen te kijken. AKTIV komt terug in het evaluatieformulier Door een digitaal evaluatieformulier wordt de stagiair achteraf gevraagd naar zijn mening over de stageperiode met als doel om het begeleiden van stagiairs ook in de toekomst optimaal te blijven uitvoeren. Hiermee tonen we aan veranderingsgezind en toekomstgericht te zijn. In het formulier wordt onder andere getoetst of wij onze afspraken zijn nagekomen. De mening van de stagiair wordt hierin centraal gesteld, hieruit blijkt onze klantgerichtheid. 17/3

5 Hoofdstuk 3 Inleiding Gemeente Dronten kent en weet haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als stagebedrijf. De afgelopen jaren is het aantal stagiairs dat bij onze organisatie praktijkervaring heeft opgedaan, of een studie in de vorm van een afstudeeropdracht heeft afgesloten steeds toegenomen. Stagebeleid is daarom gewenst en noodzakelijk, want een duidelijk stagebeleid zorgt voor een eenduidige aanpak en heldere richtlijnen met betrekking tot stage- en afstudeeropdrachten. 3.1 Doelstelling Het doel van stagebeleid voor de gemeente Dronten is dat organisatiebreed kwalitatief goede stageplaatsen beschikbaar worden gesteld, zodat studenten in de praktijk kunnen leren adequaat en zelfstandig te functioneren en kennis, vaardigheden en houding te ontwikkelen. Wat is de toegevoegde waarde voor ons? Het openstellen van onze deuren voor stagiairs is om meerdere redenen gewenst: Frisse blik en nieuwe kennis Stagiairs zullen al vragend onze organisatie verkennen. Dit dwingt ons dus om kritisch te kijken naar onze werkprocessen. Vanuit hun opleiding nemen stagiairs nieuwe vakkennis mee, waarmee we onze processen zonodig kunnen actualiseren. Deze frisse blik en de nieuwe kennis zijn een waardevolle aanvulling voor onze organisatie. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Scouten van nieuw talent Stages zijn een goede mogelijkheid om jong talent te scouten. Stagiairs maken niet alleen kennis met het werkveld, maar onze organisatie maakt ook kennis met jong talent. Imago Het feit dat wij stagiairs de gelegenheid bieden om praktijkervaring op te doen is goed voor de beeldvorming over de gemeente Dronten als werkgever en werkt daarom imagoversterkend. Op deze manier stimuleert de gemeente Dronten wellicht andere organisaties in Dronten om gebruik te maken van stagiairs. Vergrijzing/ ontgroening De verwachting is dat door de vergrijzing en ontgroening van Nederland werkgevers in de toekomst lastiger geschikte kandidaten kunnen vinden bij een vacature. Door onze deuren op te zetten voor stagiairs krijgen wij de mogelijkheid om ons vroegtijdig als (interessante) mogelijke werkgever te laten zien. Efficiency Het effectief inzetten van een stagiair betekent dat er tijdelijk wat extra handen zijn om onze taken als gemeente uit te voeren. Zeker hogere jaars studenten zijn in staat om zelfstandig taken uit te voeren. Regelmatig blijkt dat uitbestedingskosten kunnen worden voorkomen door een bepaalde klus om te bouwen als afstudeeropdracht. Zeker een juiste match van studenten/ afstudeeropdracht blijkt effectief en dus kostenbesparend. Wat is de toegevoegde waarde voor de student? Vakgebied leren kennen Studenten kunnen door middel van stage de vaardigheden en kennis die tijdens de studie worden opgedaan in de praktijk brengen. Ze komen in aanraking met het vakgebied. Verkenning beroepsperspectieven Stages bieden een goede opstap bij het verkennen van de beroepsperspectieven voor de student. Stages blijken de mogelijkheden voor een loopbaan na de studie aanzienlijk te vergroten. Profileren aan de arbeidsmarkt Door het lopen van stage kan de student zich aan de arbeidsmarkt profileren als toekomstige medewerker. Kennismaken met het proces van Werving en Selectie Door onze manier van werven van stagiairs (a.h.v. vacaturetekst, het voeren van een gesprek etc.) doet de student ervaring op met het solliciteren. Hierbij valt te denken aan; CV en motivatiebrief opstellen, netwerken, sollicitatiegesprek voeren etc. 17/4

6 3.2 Erkend leerbedrijf en registratie MBO Voor het begeleiden van Mbo-stagiairs is Gemeente Dronten gecertificeerd als erkend leerbedrijf voor studenten van de volgende opleidingen bij drie instanties: Bij Ecabo voor diverse administratieve functies. (voor overzicht zie: Bij Calibris voor de opleiding sociaal maatschappelijke dienstverlener. Bij Kenteq voor diverse technische functies. (voor overzicht zie: HBO/ WO Voor het begeleiden van HBO en WO- stagiairs is erkenning niet nodig. Wel is het voor de stagiair van belang dat er tijdens de stage voldoende deskundigheid en tijd is voor de begeleiding. 17/5

7 Hoofdstuk 4 Verschillende vormen van stage 4.1 Stagemogelijkheden voor studenten vanuit hun studie. Er zijn verschillende vormen van stage en niet alle vormen zijn geschikt voor onze organisatie. Hieronder een beschrijving van de stagevormen die uitvoerbaar zijn bij onze organisatie: Maatschappelijke stage Alle middelbare scholieren (praktijkgericht, VMBO, HAVO en VWO) zijn vanaf het schooljaar verplicht om tijdens hun schooltijd 30 uur maatschappelijke stage te lopen. Het is geen stage gericht op het opdoen van praktijkervaring. Doel is dat de scholieren tijdens hun schooltijd kennis maken met de samenleving door er een onbetaalde bijdrage aan te leveren. Een gemeente heeft een taak op het gebied van bemiddelen tussen stagebieders en scholieren. Deze makelaarsfunctie heeft gemeente Dronten neergelegd bij de Meerpaal. Contracten voor maatschappelijke stage worden opgesteld door de scholen. Daarnaast kan een gemeente zich beschikbaar stellen als stagebieder. Snuffelstage/ arbeidsoriënterende stage/ beroepsvoorbereidende stage In de vier leerwegen van het VMBO zijn deze stages een onderdeel van het derde en vierde leerjaar. Hoe de stage in de praktijk wordt ingevuld verschilt per opleiding/ leerweg. Deze stages zijn bedoeld om kennis te maken met de verschillende kanten van een beroep, maar zijn niet gericht op het aanleren van vaardigheden. Beroepsbegeleidende stage (BBL/ Duaal) Een BBL-er is iemand die een opleiding (1-2 dagen per week) combineert met werken in een relevante baan (3-4 dagen per week). Binnen het HBO heet dit duaal. Gemeente Dronten heeft een aparte richtlijn voor BBL, waarin de specifieke afspraken voor BBL zijn opgenomen. Deze richtlijn BBL en dit stagebeleid zijn nevengeschikt aan elkaar. Beroepsopleidende stage MBO (BOL) Tijdens een BOL opleiding worden periodes van voltijds studie afgewisseld met periodes van voltijds stage. Dit is een meewerkstage, waarin de leerling vertrouwd moet raken met een bepaald beroep. Hoe verder de leerling gevorderd is (niveau), des te hoger het directe rendement. Gedurende de opleiding zijn er meerdere stageperiodes, afhankelijk van de opleiding. Leerstage HBO De duur van deze stage is over het algemeen 20 weken en is deels oriënterend, deels uitvoerend. De stagiair leert professioneel te functioneren in de organisatie. Hoe verder de leerling gevorderd is (niveau), des te meer neemt het directe rendement voor de gemeente Dronten toe. Gedurende de opleiding zijn er meerdere stageperiodes, afhankelijk van de opleiding. Ook de duur van de stage verschilt per opleiding. Afstudeerstage HBO + WO Aan het eind van de opleiding voert de student een afstudeeropdracht uit van ongeveer 4 6 maanden. Hiermee laat de student zien dat hij alle competenties beheerst. Traineeship Dit is een combinatie van werken en leren waarbij de organisatie investeert in een opleiding van een (net afgestudeerde) starter op de arbeidsmarkt. Deze periode kan langdurend of kortdurend zijn. Gedurende een periode volgt de trainee een gestructureerd werk- en opleidingsprogramma. Afhankelijk van het doel van de traineeship zal de inhoud verschillen. Een trainee kan zowel projectmatige als reguliere functies vervullen. Voor het inzetten van trainees wordt in de toekomst samengewerkt met de beide HRM-netwerken. 17/6

8 4.2 Stagemogelijkheden voor eigen medewerkers of medewerkers vanuit de netwerken. Stages in het kader van reïntegratie Medewerkers die wegens arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of andere redenen zijn uitgevallen uit het arbeidsproces, vergroten door het opdoen van stage-ervaring hun kans op terugkeer. Vaak gaat het hierbij om een meewerkstage. De duur en omvang van de stage verschilt per situatie. Stages in het kader van mobiliteit Soms heeft een medewerker bevestiging nodig alvorens een stap (bijv. studie) kan worden gedaan in het kader van mobiliteit (intern/ netwerk/ extern). Deze bevestiging kan soms worden gevonden in een stage. Vaak gaat het hierbij om een snuffelstage. De duur en omvang van de stage is per situatie verschillend. Beide vormen van stage zijn tijdelijk van aard. Insteek is om weer op het spoor te komen of duidelijkheid te krijgen over een definitieve vervolgstap in de loopbaan. Omdat in dit kader (reïntegratie en mobiliteit) ook de term stage een veel gebruikte term is, wordt het hier genoemd. Maar omdat deze groep valt onder de reguliere rechtspositieregelingen, is dit stagebeleid niet op hen van toepassing. 17/7

9 Hoofdstuk 5 Initiatief zelf in de hand! 5.1 Actief werven met het jaarplan als basis Binnen onze organisatie wordt voor het invullen van onze stageplaatsen actief geworven voor studenten, waarbij wij het initiatief zelf in de hand houden: Primair vanuit de strategie van de gemeente Dronten Het inzetten en werven van stagiairs gebeurt, net als het inzetten van onze medewerkers vanuit de strategie van de organisatie. Voor het uitvoeren van de strategie wordt jaarlijks voor elke afdeling een jaarplan (=afdelingsplan) opgesteld. In dit afdelingsplan worden de taken voor het komende jaar uitgewerkt en wordt aangegeven hoe beschikbare formatie van de afdeling wordt ingezet om de taken uit te voeren. Op het moment dat het plan gereed is en er dus overzicht is in de taken van de afdeling kan in kaart worden gebracht welke taken (onder begeleiding) door een stagiair kunnen worden uitgevoerd. Er kan daarna actief worden geworven voor het vinden van de juiste stagiair. Dit betekent dat vroegtijdig kan worden begonnen met het werven van stagiairs. Over structurele taken (jaarlijks terugkomend) die geschikt zijn om door een stagiair te worden uitgevoerd kunnen afspraken gemaakt worden met relevante opleidingen zodat continuïteit van bezetting kan worden gewaarborgd (met uitzondering van de zomervakantie). Secundair vanuit adhoc-situaties Naast het strategisch inzetten van stagiairs, zullen ook adhoc-situaties voorkomen waarbij het inzetten van een stagiair wenselijk is. Het gaat hier bijvoorbeeld over taken die nog niet waren voorzien bij het opstellen van het jaarplan, of bij tijdelijke ondersteuning bij bijvoorbeeld projecten. Ook in dergelijke situaties blijft het initiatief uitgaan van de gemeente Dronten en zal actief een stagiair worden geworven. 5.2 Stageperiode + duur Bij het inplannen en werven van stagiairs is het van belang om rekening te houden met de stageperiode van de stagiairs. Voor de meeste MBO en HBO studenten start de stageperiode in september en februari in elk schooljaar. De stages duren meestal 5 of 10 maanden (combinatie van twee periodes). Ook het afstuderen start over het algemeen in februari of september. Verschuiving hierin kan voorkomen door versnelling of vertraging in de studie. 5.3 Relatie met scholen Zonder scholen/ universiteiten, geen stagiairs. Scholen en universiteiten zijn bij stage de leverancier, wij zijn één van de afnemers. Het is daarom belangrijk dat wij een goede relatie opbouwen met de verschillende scholen die nu stagiairs en in potentie toekomstig personeel kunnen bieden. Immers, er vissen meer organisaties in de vijver naar stagiairs. Deze goede relatie is belangrijk om het aanstormende talent binnen de organisatie te krijgen, zodat de dienstverlening aan de burger op een hoog niveau kan blijven plaatsvinden. Aan deze relatie wordt gebouwd door bij een stagevacature/ afstudeeropdracht gericht contact op te nemen met de scholen die een relevante opleiding binnen hun pakket hebben. Er wordt daarbij gericht gezocht naar de juiste stagecoördinator binnen de school. Algemene informatienummers/ - mailadressen worden daarbij zoveel mogelijk vermeden. De contacten verlopen eerst persoonlijk (telefoon) en eventueel vervolgens per mail. Op deze manier wordt een account/ netwerk opgebouwd als fundament voor het uitvoeren van ons stagebeleid. 17/8

10 Hoofdstuk 6 Investeringen voor de organisatie 6.1 Tijdsinvestering: Een stage is een leersituatie, die gericht is op het verwerven van praktische vaardigheden. Goede begeleiding zal vooral in het begin veel tijd kosten, maar naar mate de stageperiode vordert is de stagiair steeds meer inzetbaar voor klussen en zal de geïnvesteerde tijd kunnen worden terug verdiend. Tijdsinvestering zal nodig zijn voor: Het werven van de stagiair (taken worden later toegelicht) het introduceren en inwerken van de stagiair het begeleiden van de stagiair het onderhouden van contacten met de opleiding van de stagiair 6.2 Financiële investering/ stagevergoeding Stagevergoeding Vanuit de wet bestaat geen verplichting om een stagiair een stagevergoeding te geven. Ook vanuit de CAO wordt niets voorgeschreven. Toch is het gebruikelijk dat een stagiair een vergoeding ontvangt. Een stagiair ontvangt maandelijks een stagevergoeding, mits het gaat om een stage waarbij de stagiair ook daadwerkelijk iets bijdraagt voor de gemeente Dronten. Voor kortdurende stage (korter dan een maand) maatschappelijke stage of snuffelstage ontvangt een stagiair geen vergoeding. De vergoeding bedraagt: Voor een MBO stage 1/7 deel van het minimum van schaal X (36 uur/ deeltijd naar rato) Voor een HBO/ WO stage 1/7 deel van het minimum van schaal X (36 uur/ deeltijd naar rato) Door de vergoedingen te koppelen aan het beloningssysteem wordt deze automatisch periodiek verhoogd conform afspraken vanuit onze CAO. Een stagiair ontvangt geen vakantiegeld of eindejaarsuitkering. De stagevergoeding wordt betaald vanuit het centrale budget wat hiervoor beschikbaar is. De vergoeding geldt niet voor stages in het kader van reïntegratie en mobiliteit voor eigen medewerkers of medewerkers vanuit andere organisaties. Zij ontvangen gewoon hun bezoldiging tijdens de stage. Bij een traineeship is de stagevergoeding afhankelijk van de duur en de toegevoegde waarde van de traineeship. Ontvangt de trainee salaris van een organiserende instantie (derde), dan vervalt het recht op de stagevergoeding. Reiskosten woon-werkverkeer Als een stagiair niet beschikt over een studenten OV-chipkaart, ontvangt hij een reiskosten vergoeding op basis van openbaar vervoer 2 e klas. Subsidie A&O fonds Het A&O fonds kent diverse stimuleringsregelingen voor gemeenten. De stimuleringsregelingen voor de periode zijn op 1 april 2011 bekend gemaakt. Eén van regelingen is de Regeling Trainees, werkervaring en stages. Uitgaande van het huidige aantal BBL-ers en stagiairs kan gemeente Dronten over deze periode XXXX,= subsidie ontvangen. ( XXXX,= per tranche van 1,5 jaar). Actiehouders (aanvragen + monitoren + declareren) van subsidie zijn de HRM-adviseurs en de Personeels- en salarisadministratie (PSA). Toegekende subsidies vloeien terug in het budget waaruit de vergoeding voor de stagiairs wordt betaald (Stagebudget). 17/11

11 6.3 Overige investeringen Naast het investeren van tijd en financiën is voor het uitvoeren van doelmatig en efficiënt stagebeleid voldoende capabele stagebegeleiding nodig. De stagebegeleider vervult een belangrijke rol bij het ondersteunen van de stagiair bij de afstemming tussen de theoretische kennis, de ervaringen in de praktijk en de reflectie erop. 17/12

12 Hoofdstuk 7 Het werven van een stagiair 7.1 Stappen bij het werven van stagiairs 1. Wervingstekst wordt opgesteld door HRM in overleg met de manager (of iemand die daartoe door de manager is aangewezen). 2. Stagevacature wordt op dezelfde gebruikelijke sites geplaatst als onze reguliere vacatures. Mogelijke sites: a. b. (abonnement) c. (gratis via A+O fonds) d. (gratis via A+O fonds) e. (CWI, UWV) (gratis) 3. Stagevacature wordt aangeboden aan scholen/ universiteiten die relevantie opleidingen aanbieden. Hierbij gaan we gericht op zoek naar de stagecoördinator van de passende opleidingen. Het eerste contact vindt bij voorkeur telefonisch plaats. Daarna kan contact plaatsvinden via het persoonlijke mailadres van de coördinator van de school. Algemene mailadressen worden hierbij zoveel mogelijk vermeden. Op deze manier worden accounts met diverse scholen opgebouwd. 4. Bij eventuele deelname aan beurzen wordt de vacature ook op die manier onder de aandacht gebracht. Het werven van een stagiair gebeurt budgetneutraal. 7.2 Gesprek Afhankelijk van het aantal reacties en de geschiktheid worden één of meerdere studenten uitgenodigd voor een gesprek. Wie bij dit gesprek aanwezig zijn wordt bepaald door de manager. Op verzoek kan HRM bij het gesprek aanwezig zijn. 7.3 Informatiebrochure Gemeente Dronten biedt de ruimte voor jouw stage Op het moment dat duidelijk wordt dat er een geschikte stagiair is gevonden wordt hem/ haar de stage informatiebrochure Gemeente Dronten biedt de ruimte voor jouw stage toegezonden (zie bijlage 2). Dit is een actie voor de PSA, op aangeven van manager. Tevens kunnen op dit moment al andere praktische zaken in gang worden gezet, zoals: Een pasje (buitendeur) aanvragen bij facilitaire zaken.* Een inlogcode (PC) aanvragen via topdesk.* Een werkplek regelen via facilitaire zaken. Inleesdocumenten verzamelen. Etc. * PSA heeft hierin een coördinerende rol. 17/13

13 Hoofdstuk 8 Afspraken met een stagiair 8.1 Stageovereenkomst Een stagiair ontvangt altijd een stageovereenkomst (zie bijlage 1). Soms is ook vanuit de opleidende instantie een overeenkomst met school/ stagiair/ gemeente Dronten verplicht, deze wordt dan opgesteld door de opleidende instantie. Ook dan wordt een stageovereenkomst tussen de stagiair en de gemeente Dronten opgesteld. Daar waar de overeenkomsten elkaar tegenspreken is de overeenkomst met Dronten leidend (dit is in de overeenkomst opgenomen). Beide contracten worden door de personeels en salarisadministratie gescreend op tegenstrijdigheden. Mochten die er zijn dan wordt contact gezocht met alle partijen om de tegenstrijdigheden te bespreken en ongedaan te maken. Het opstellen van de overeenkomst gebeurt bij voorkeur voor aanvang van de stage. Mocht dit niet mogelijk zijn dan worden de gegevens voor de overeenkomst op de eerste dag van de stage door de manager aangeleverd aan de PSA. Hier wordt zo spoedig mogelijk de overeenkomst opgesteld Werkplek Als organisatie streven we er naar om stagiairs een vaste werkplek te bieden. Helaas blijkt dit vanwege krapte binnen het gebouw vaak niet mogelijk te zijn. In de praktijk wordt van stagiairs flexibiliteit verwacht wat betreft een werkplek. Ook in ons huisvestingsbeleid staat dat een stagiair niet kan rekenen op een vaste werkplek. Het streven is dat er voor elke dag dat de stagiair werkzaam is, hij kan rekenen op een werkplek, al kan deze wisselen. Alle afdelingen hebben meer ruimte toegekend gekregen dan zij op basis van hun formatie nodig hebben. Deze ruimte is bedoeld voor het kunnen opvangen van tijdelijke krachten, uitbreiding, stagiairs etc. Bovendien kent elke afdeling wel parttimers. Door creatief na te denken hoe de werkdagen van de stagiair kunnen worden verdeeld over deze (deels) vrije werkplekken kan een werkplekschema worden gemaakt. 8.3 Opleiding wordt gestopt Indien de stagiair stopt met de opleiding, vervalt zijn mogelijkheid om stage te lopen per direct bij de gemeente Dronten. De overeenkomst vervalt. 8.4 Wat gebeurt er bij ziekte? In de overeenkomst met een stagiair is opgenomen dat hij zich ziek meldt op de eerste ziektedag die tevens een stagedag is. Vanuit de Wet verbetering Poortwachter hebben wij geen reïntegratieverplichtingen richting een stagiair. Bij een kortdurende ziekte (korter dan twee weken) wordt de stagevergoeding doorbetaald. Bij een langdurende ziekte wordt deze stopgezet. 8.5 Verklaring omtrent gedrag Net als van onze medewerkers verlangen wij ook van stagiairs een Verklaring omtrent gedrag (VOG) waaruit blijkt dat het gedrag geen belemmering is voor het doorlopen van een stage bij onze organisatie. Een VOG wordt door de stagiair aangevraagd bij de gemeente waar hij/zij woont, de kosten hiervoor worden aan de stagiair vergoed. Het formulier wat nodig is voor het aanvragen van het VOG wordt tegelijk met de stage informatiebrochure aan de stagiair toegezonden. Een VOG aanvragen kost tijd en in de praktijk kan het voorkomen dat de stageovereenkomst al is opgesteld en ondertekend. In de overeenkomst wordt de ontbindende regel opgenomen dat de overeenkomst komt te vervallen als geen VOG kan worden afgegeven binnen zes weken na aanvang van de stage. 17/14

14 8.6 Verzekering Voor schade aan derden gedurende de stage, kan een stagiair een beroep doen op de collectieve verzekering die hiervoor door de school is afgesloten. Mocht er iets gebeuren waarin deze verzekering niet voorziet, dan kan de stagiair terug vallen op de aansprakelijkheidsverzekering die de gemeente Dronten hiervoor voor haar medewerkers heeft afgesloten. In artikel 1.1, lid d van deze verzekering wordt verklaard dat de ondergeschiktenwaaronder begrepen stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers worden gezien als verzekerde. 17/15

15 Hoofdstuk 9 Begeleiden 9.1 Taken van een stagebegeleider Een stagiair heeft een stagebegeleider nodig, deze wordt door de manager aangewezen. Een stagebegeleider heeft voldoende vaardigheden en kennis op het vakgebied, maar kan daarnaast deze kennis goed overbrengen. Als deskundige van onze organisatie is het de taak van de stagebegeleider om de stage mede te sturen en vorm te geven. Hij is het aanspreekpunt voor de stagiair. Taken hierbij: Het bijwonen van de sollicitatiegesprekken en mede beoordelen van geschiktheid. Het voeren van een entree(welkom)gesprek. Het met de stagiair bespreken van het stageplan/ plan van aanpak (afstuderen) en deze beoordelen op haalbaarheid. De begeleiding aanpassen aan dit stageplan/ plan van aanpak. Een goede introductie (regelen pasje + inlogcode). Het regelen van een werkplek (die voldoet aan de Arbo richtlijnen). (zie huisvestingsbeleid gemeente Dronten). Gedurende de hele stage verzorgen van de vakinhoudelijke begeleiding van de stagiair. Hierbij moet de juiste afwegingen worden gemaakt tussen de belangen van de gemeente Dronten en de belangen van de stagiair. Onderhouden van contact met de contactdocent. Tussentijdse gerichte feedback op basis van de leerdoelen van de stagiair. (stageplan/plan van aanpak). Vroegtijdig signaleren van problemen en bijsturen waar nodig. Verslag/scriptie van de stagiair toetsen, voordat het wordt ingeleverd bij de onderwijsinstelling (kwaliteit en kennisbescherming). Stagiair evt. begeleiden bij de voorbereidingen van de eindpresentatie (op afdeling, bij DT). Eindbeoordelingsgesprek met de stagiair en docent (en eventueel de manager), om vast te stellen dat de stagedoelstelling/ afstudeeropdracht is behaald. Afhankelijk van het niveau en de zelfstandigheid van de stagiair kunnen afspraken gemaakt worden over de zelfstandigheid waarmee de taken kunnen worden uitgevoerd. 9.2 Introductiegesprekken/ Kennismaking Met de stagiair vindt een welkomstgesprek en een introductiegesprek plaats. Welkomstgesprek (op de eerste stagedag) Dit gesprek wordt gevoerd door de stagebegeleider. De stagiair maakt kennis met het reilen en zeilen op de afdeling en wordt voorgesteld aan de naaste collega s. Introductiegesprek (in de eerste twee weken stage) Dit gesprek wordt gevoerd door de medewerkers van PSA. Hierin wordt alles rondom bijvoorbeeld de overeenkomst, de vergoeding, de duur, de uitbetalingsdatum besproken. Kennismaking college Door PSA wordt, conform het introductieprogramma een bijeenkomst gepland waarin stagiairs zich kunnen voorstellen aan het college van B&W en v.v. Kortdurende stages (minder dan een maand) en maatschappelijke stages zijn hiervan uitgesloten. 17/16

16 9.3 Inwerken Het is van belang dat de stagiair zich vanaf het eerste moment thuis voelt in onze organisatie. De huisregels worden daarom duidelijk uitgelegd door de stagebegeleider. Als het goed is, heeft de stagiair de informerende stagebrochure ontvangen. Zo niet, dan wordt deze op de eerste stagedag uitgereikt. Een eerste stageweek zal bestaan uit het kennismaken met de organisatie. Hiervoor kunnen diverse gespreksmomenten worden gepland met medewerkers waar de stagiair gedurende de stage mee te maken krijgt. Vanuit PSA wordt contact met de stagiair opgenomen voor een introductiegesprek. 9.4 Stageplan met leerdoelen/ Plan van Aanpak voor afstuderen (Meewerk-)stage Er wordt altijd door de student een stageplan opgesteld. Hierin wordt door de stagiair duidelijk verwoord wat hij van de stage verwacht. Hij geeft aan welke beroepstaken hij wil gaan uitoefenen tijdens de stage en wat zijn leerdoelen zijn. Kortom, wat wil hij leren en doen tijdens de stage. In dit stageplan wordt ook omschreven hoe de begeleiding tijdens de stage gaat lopen; De begeleiding vanuit de opleiding. Wie, wanneer, hoe en hoe intensief? Studenten worden op afstand begeleidt door de school. Is aan het begin van de stage onduidelijk hoe deze begeleiding wordt geregeld, dan wordt contact opgenomen met de school om hier afspraken over te maken. De begeleiding vanuit onze organisatie. Wie, wanneer, hoe en hoe intensief? Dit stageplan wordt door de stagebegeleider met de stagiair doorgenomen en getoetst op de haalbaarheid. Afhankelijk van de stagiair/ opleiding gebeurt dit voorafgaand, of in de inwerkperiode van de stage. Afstudeeropdracht In de eerste weken van de afstudeerperiode wordt door de student een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt omschreven hoe hij de afstudeeropdracht gaat uitvoeren, in welke stappen en in wel tijdsbestek. De stagebegeleider begeleidt mede de student bij het opstellen van dit plan van aanpak en boordeelt deze op haalbaarheid 9.5 Tussentijdse evaluatie (Meewerk-)stage Een stagebegeleider voert tijdens de stage één of meer evaluatiegesprekken met de stagiair. Hoeveel evaluatiegesprekken er gevoerd gaan worden is afhankelijk van diverse factoren; de duur van de stage, de manier van uitvoering van de stagiair, de gestelde leerdoelen etc. Onderwerpen bij een evaluatiegesprek kunnen zijn: De planning van de stage (realisatie tot nu toe, resterende tijd). Inhoudelijk (zijn de doelen uit het stageplan gerealiseerd, wat moet nog, hoe gaan we dit plannen, is het nog haalbaar?). Begeleiding (Hoe ervaart de stagiair het tot nu toe? Wat gaat goed? Wat kan beter? Afstudeeropdracht De evaluatiemomenten bij een afstudeeropdracht worden vooral benut om de vorderingen te bespreken. Wat is al gerealiseerd, ligt de student nog op schema? Etc. 9.6 Samenwerking met de onderwijzende instantie De kwaliteit van een stage is in grote mate afhankelijk van een goede begeleiding door zowel de onderwijsinstelling als de gemeente Dronten als stagebedrijf. Het is daarom gewenst dat beiden geregeld contact met elkaar en met de stagiair onderhouden. Op deze manier kan een relatie worden opgebouwd. 17/17

17 9.7 Eindevaluatie De stagebegeleider voert aan het einde van de stage een eindevaluatiegesprek met de stagiair. Insteek van dit gesprek is om te beoordelen of de doelen uit het stageplan/ plan van aanpak zijn behaald. 9.8 Afronden stage (Exitformulier) Een manier om het resultaat van een stage te meten is het invullen van een exitformulier. Hierin kan door de stagiair expliciet worden toegelicht hoe het was om bij de gemeente Dronten stage te lopen. Het formulier wordt na afloop van de stage g d aan de stagiair door PSA. Daarnaast geeft het exitformulier inzicht in wat stagiairs bij ons doen, dus wat de toegevoegde waarde is. 17/18

18 Na af loop Begeleiding tijdens stage Introductie periode Voorafgaand aan de stage Selecteren Open stelling Fase Hoofdstuk 10 Stappenplan Stage Door wie? PSA =Pers.- en salarisadministratie HRM= HRM-adviseurs Resultaat Stagevacature/ afstudeeropdracht ontstaat vanuit het jaarplan of adhoc. HRM in overleg met Vacaturetekst is klaar voor plaatsing Opstellen vacaturetekst manager Vacaturetekst mailen naar PSA. Zij plaatsen op de gebruikelijke sites HRM/ PSA Vacature is geplaatst op de gebruikelijke sites Vacaturetekst aanbieden aan relevante opleidingen/ scholen HRM Vacature is bekend bij minimaal twee relevante scholen Aanwijzen stagebegeleider Manager Het is bekend door wie de stagiair op de afdeling wordt begeleid. Selectiecommissie wordt samengesteld Manager De selectiecommissie is bekend. Indien gewenst kan HRM worden toegevoegd. Kandidaten selecteren voor gesprek Manager in overleg met De meest geschikte kandidaten zijn geselecteerd Kandidaten uitnodigen voor gesprek. Gegevens mailen naar PSA PSA nodigt via Raetonline de kandidaten uit Voeren selectiegesprek Student ongeschikt -+ Telefonisch op de hoogte stellen Student geschikt -+ Telefonisch op de hoogte stellen Toezenden stagebrochure Gemeente Dronten biedt de ruimte voor jouw stage, + aanvraagformulier VOG. selectie commissie Manager PSA Selectiecommissie Manager PSA op aangeven van manager De kandidaten zijn op de hoogte van het feit dat ze geselecteerd zijn en van datum, tijd en plaats gesprek De kandidaten zijn er van op de hoogte of ze bij de gemeente stage kunnen lopen of niet De stagiair heeft de brochure ontvangen en is dus op de hoogte van de nodige informatie van onze organisatie. De stagiair kan de VOG gaan aanvragen. Aanleveren gegevens t.b.v. stageovereenkomst aan PSA Manager Overeenkomst kan worden opgemaakt In gang zetten praktische zaken: Regelen werkplek -+ Servicedesk O&A (Intranet) Pasje (buitendeur) aanvragen -+ Servicedesk O&A (Intranet)* Inlogcode (PC) aanvragen -+ Servicedesk ICT (Intranet)* Inleesdocumenten verzamelen +Plannen introductie/ kennismaking. Manager/ stagebegeleider * Coördinatie ligt bij PSA Alles voor de komst van de stagiair is geregeld. Welkomstgesprek Manager of Stagebegeleider De stagiair wordt welkom geheten. Krijgt de relevante informatie over de afdeling te horen en wordt rondgeleid. Introductiegesprek PSA PSA De stagiair is op de hoogte van alle gegevens rondom stagevergoeding/ betaling/ reiskostenvergoeding etc. Kennismaking college (moment = afhankelijk van aanbod nieuwe medewerkers) PSA De stagiair kan kennismaken met het college en vv. Afstemmen begeleidingsplan met stageplan/ Plan van Aanpak (afstuderen) Stagiair/ stagebegeleider Het is duidelijk wat de stagiair wil leren en doen tijdens de stage/ de afstudeeropdracht. Dit is afgestemd op de leerdoelen/ afstudeereisen vanuit de organisatie. Tussentijdse evaluatie moment(en) Stagiair/ stagebegeleider Het is duidelijk of de stagiair nog op koers ligt en of doelen eventueel moeten worden bijgesteld/ werkzaamheden aangepast. Eindgesprek afdeling Stagiair/ stagebegeleider De stage wordt aan de hand van het stageplan geëvalueerd. De stagiair wordt bedankt voor zijn stage. Exitformulier Digitaal verzonden door PSA Het is duidelijk hoe de stagiair de stage ervaren heeft en wat de tips en tops zijn voor de organisatie. 17/19

19 Hoofdstuk 11 Financiële dekking Budget Overgeheveld van XXX,= expliciet bestemd voor BBL Beleid BBL + Stage Vanaf 2015 Restant 2010 XXX,= (opgebouwd met subsidie A&O fonds) Jaarlijkse bijdrage XXX,= XXX,= XXX,= XXX,= XXX,= stagebudget Subsidie A&O XXX,= XXX,= XXX,= Onbekend Maximaal XXXX,= (periode 2011/2013) Beschikbaar gesteld XXX,= XXX,= XXX,= (uitvoering HRM) Totaal beschikbaar XXX,= XXX,= XXX,= XXX,= XXX,= XXX,= in 2011 ingezet voor uitvoering HRM beleid in het algemeen Maandelijks vergoeding stagiairs Niveau Berekening Maandelijkse vergoeding Vergoeding bij stage van 5 maanden MBO 1/7 minimum schaal 5 ± XXX,= (tabel 2011) ± XXXX,= HBO en WO 1/7 minimum schaal 8 ± XXX,= (tabel 2011) ± XXXX,= Vanuit het beschikbare budget is het aantal stagiairs wat bij onze organisatie stage kan lopen dus gelimiteerd. Met alleen HBO-ers is het budget toereikend voor XX stagiairs per jaar. (XX maal XXX is XXX,=) Bijdrage vanuit de afdeling Het kan zijn dat er vanuit de organisatie vraag is voor meer stagiairs dan waarvoor budget is. In dat geval wordt van de afdelingen een bijdrage verwacht vanuit het afdelingsbudget. Zeker als de stagiair iets bijdraagt aan de organisatie waardoor uitbestedingskosten kunnen worden bespaard is het reëel om van de afdeling een bijdrage te verlangen. Momenteel valt hier nog niets concreets over te noemen. In de evaluatie (eind 2012) wordt hierop teruggekomen. 17/20

20 Hoofdstuk 12 Slotbepalingen 1. Dit beleid gaat in per 1 jnauari Dit beleid kan worden aangehaald als Stagebeleid gemeenten Dronten. 3. In gevallen waarin dit beleid niet voorziet, beslist de directie, zonodig na advies van de OR. 17/21

21 Bijlage 1: Stageovereenkomst STAGE-OVEREENKOMST De gemeente Dronten, vertegenwoordigd (naam manager), manager van de hierna te noemen de stageverlener, en (naam student) wonende (huisadres) geboren op (datum) te (geboorteplaats) hierna te noemen de stagenemer, verklaren de navolgende overeenkomst te hebben aangegaan: Artikel 1. Stageverlener stelt de stagenemer met ingang uur per week in de gelegenheid om bij de praktische ervaring op te doen in het kader van zijn/haar opleiding (MBO/HBO/WO) bij het (opleidingsinstituut). Artikel 2. De stageverlener (naam en functie medewerker) aan als stagebegeleider. Hij/zij is belast met de begeleiding van de stagenemer en de contacten met de onderwijsinstelling. Artikel 3. Leeractiviteiten en werkzaamheden welke deel uitmaken van de stage zijn: Artikel 4. De stagenemer uren per week aanwezig verdeeld over @, Is het een keer nodig voor stage/ school of privé om op een ander dagdeel aanwezig te zijn dan kan in overleg met de stagebegeleider worden geruild. Artikel 5. De stagenemer ontvangt een stagevergoeding. De bruto vergoeding bedraagt: Voor een MBO stage 1/7 deel van het minimum van schaal 5 (bij 36 uur, deeltijd naar rato) Voor een HBO/WO stage 1/7 deel van het minimum van schaal 8 (bij 36 uur, deeltijd naar rato) De stagevergoeding wordt maandelijks overgemaakt. Artikel 6. Indien de stagenemer niet kan beschikken over een geldige studenten OV-chipkaart, ontvangt hij/zij een reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer 2e klas. Artikel 7. De stagenemer geeft verzuim wegens ziekte, op de eerste ziektedag die tevens een stagedag is, vóór 9 uur (of: zo spoedig mogelijk) door aan de stagebegeleider. Bij een kortdurende ziekte (korter dan twee weken) wordt de stagevergoeding doorbetaald. Bij ziekte langer dan twee weken wordt de stagevergoeding stopgezet. Artikel 8. De stagenemer heeft geen recht op verlofdagen buiten de voor de gemeente geldende eventuele feest- of sluitingsdagen. In overleg met de stagebegeleider kan op verzoek verlof opgenomen worden, al dan niet met behoud van stagevergoeding. 17/22

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

De POK. en de praktijk. De staat van de praktijkovereenkomst in het middelbaar beroepsonderwijs

De POK. en de praktijk. De staat van de praktijkovereenkomst in het middelbaar beroepsonderwijs De POK en de praktijk De staat van de praktijkovereenkomst in het middelbaar beroepsonderwijs Inhoud Inleiding 3 H.1 Wettelijke criteria met betrekking tot de praktijkovereenkomst 5 H.2 Rechtspositie,

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: Promoveren? 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie