Instrument: de Business case. 1. Wat is een Business case. 2. Doel van een Business case. Instrumenten Business Case

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instrument: de Business case. 1. Wat is een Business case. 2. Doel van een Business case. Instrumenten Business Case"

Transcriptie

1 Instrument: de Business case Instrument: de Business case 1 1. Wat is een Business case 1 2. Doel van een Business case 1 3. Het opstellen van een Business case Het Business concept Opbrengsten, investeringen en (beheer)kosten Vervaardiging van een financieel model Onderscheiden van Reële en Nominale waarden Financiële haalbaarheid: Vaststellen van de projectwaarde Risicoanalyse en financieringsstructuur 8 4. Eisen aan een goede Business case 8 5. De relatie met andere instrumenten 9 1. Wat is een Business case Het meten van de financiële haalbaarheid Bij de keuze voor het al dan niet ontwikkelen van een project speelt de financiële haalbaarheid een cruciale rol. De Business case is bij uitstek het instrument dat inzicht geeft in deze financiële haalbaarheid. De Business case ondersteunt besluitvormers in hun besluit het project al dan niet te realiseren, maar speelt ook een belangrijke rol bij het optimaliseren van het project. Veranderingen in het Business concept en de technische uitwerking daarvan kunnen onmiddellijk worden doorgerekend op de gevolgen daarvan voor de financiële haalbaarheid. Over de gehele levenscyclus Anders dan een traditionele opstelling van kosten en opbrengsten meet een Business case de financiële haalbaarheid van een project over de gehele levenscyclus. Een Business case geeft antwoord op de vraag of het financiële resultaat over de gehele levensduur van het project voldoende is om de initiële investeringskosten te dekken. In een financiële Business case worden toekomstige kasstromen (kosten en opbrengsten van een project) vertaald naar een huidige waarde, waardoor het mogelijk wordt verschillende uitvoeringsvarianten met elkaar te vergelijken. 2. Doel van een Business case Het perspectief van een vermogensverschaffer De overheid hecht waarde aan het behoud van cultureel erfgoed, omdat het bijdraagt aan de kwaliteit van de inrichting van Nederland. Een private ondernemer benadert een investering in cultureel erfgoed vanuit een heel ander perspectief. Hij maakt geen afweging op basis van maatschappelijk belang, maar dient primair zijn eigen belang: het maken van winst en het borgen van continuïteit van zijn onderneming. 1/9

2 Dat doet de ondernemer door waarde te creëren voor iemand die bereid is om daarvoor te betalen. Liefst zoveel mogelijk. Het doel van de Business Case is het financiële resultaat over de gehele levensduur van het project in kaart te brengen Een Business case geeft antwoord op de vraag of het financiële resultaat over de gehele levensduur van het project voldoende is om de initiële investeringskosten te dekken. In onderstaand plaatje zijn kosten en opbrengsten uitgezet in de tijd. Opbrengsten Investeringskosten Exploitatielasten Opbrengsten Verkoopwaarde Tijd Kosten Op basis van de Business case: > Kan worden bepaald of het project voldoende waarde creëert en of die waarde ook in voldoende mate kan worden vertaald in een directe opbrengstenstroom voor het project. > Kan financiële haalbaarheid van verschillende uitvoeringsvarianten over de gehele levenscyclus eenvoudig worden vergeleken. > Kunnen besluitvormers een besluit nemen over het al dan niet investeren in het project en de daaraan te stellen voorwaarden. > Kan een financier besluiten al dan geen vermogen beschikbaar te stellen om te investeren in het project. > Kan gedurende het project worden gestuurd op financiële haalbaarheid. Business case ondersteunt projectkeuze - Locloods Roosendaal Voor de cascorestauratie van een grote rijksmonumentale locomotiefloods zou maar liefst 3 miljoen euro nodig zijn. Door toepassing van een slimme methode werd het gebouw voor slechts 10% van die investering gereed gemaakt voor verhuur. Het concept was eenvoudig: probeer zo snel mogelijk een kasstroom (opbrengstenstroom) te genereren. De Business case werd haalbaar doordat een huurder werd gevonden die paste bij het concept. Een klein bedrijf dat eenvoudig onderhoud pleegt aan spoorwegmaterieel zocht in westelijk Noord-Brabant een werkplaats bereikbaar over spoor. Belangrijkste eis was een wind- en waterdicht gebouw. Die wens kon met het eenvoudige herstel ingewilligd worden. Het monument gaat nu niet verder achteruit, straalt potentie uit en zal op den duur een zinvolle bestemming krijgen als onderdeel van de herontwikkeling van de spoorzone in Roosendaal. Maar dat is een perspectief dat pas over 10 jaar concreet lijkt te worden. 2/9

3 3. Het opstellen van een Business case 3.1 Het Business concept Business Concept als basis voor de uitwerking van een Business Case Het Business concept is het idee waarmee een projectleider of een ondernemer verwacht business te genereren. Het vertrekpunt voor de uitwerking van iedere Business case is dan ook het Business concept, zie hiervoor de uitwerking van het instrument Business concept. Business Case vormt de financiële onderbouwing Centrale vraag in de Business case is of met een investering voldoende rendement behaald kan worden. Belangrijk daarbij is beantwoording van de volgende vragen: 1. Hoeveel is de klant/gebruiker/belanghebbende bereid te betalen voor het voorzien in zijn behoeften? 2. Ben ik in staat die betalingsbereidheid te vertalen in een financiële opbrengst? 3. Staat die opbrengst in verhouding tot de kosten die ik moet maken om in de behoeften van de klant te voorzien? 4. Zijn de risico s die met de investering gemoeid zijn in overeenstemming met het rendement daarop? 3.2 Opbrengsten, investeringen en (beheer)kosten Opbrengsten, investeringen en kosten verwerken in een financieel model Het maken van een financiële Business case bestaat over het algemeen uit de volgende onderdelen: a. Het bepalen van de opbrengsten b. Het bepalen van de operationele kosten c. Het bepalen van de noodzakelijke investeringen Het bepalen van de opbrengsten van het project is over het algemeen een spannende fase, omdat de reeds geïdentificeerde belanghebbenden in deze fase de in het Business concept voor hen gecreëerde waarde moeten vertalen in een financiële bijdrage. Verder is het van belang alle kosten van het project mee te nemen in de Business case. Veelal raken bij investeringsprojecten de kosten van exploitatie (waaronder bijvoorbeeld onderhoud) op de achtergrond terwijl deze in een levenscyclus-benadering een belangrijke rol spelen. Beheersing van investeringsscope is cruciaal Belangrijk punt is het vaststellen van de scope van de investering. De vraag is welke investeringen tot het project behoren en welke niet. Vaak zal hier nog geen duidelijkheid over zijn. Toch is het belangrijk hier als projectleider nauwgezet de regie over te voeren. Het verleden heeft aangetoond dat een aanzienlijk deel van budgetoverschrijdingen van projecten achteraf toe te wijzen zijn aan de uitbreiding van de scope van het (investerings)project. 3/9

4 Een goede Risicoanalyse zal juist ook op dit aspect inzicht moeten verschaffen aan de besluitvormers van het project (zie ook de uitwerking van het instrument Risocoanalyse). Voor een totaalbeeld dient ook de restwaarde of executiewaarde van het project in kaart te worden gebracht. Soms is deze gelijk aan nul, maar indien er bijvoorbeeld aan het einde van de te beschouwen periode, objecten van waarde resteren die kunnen worden verkocht, dan moet ook deze waarde inzichtelijk worden gemaakt en worden meegenomen in het bepalen van de projectwaarde. 3.3 Vervaardiging van een financieel model Een financieel model ter ondersteuning van de toets op financiële haalbaarheid De resultaten van de inventarisatie van opbrengsten, kosten en investeringen worden verwerkt in het financieel model. Met dit model zijn de projectpartners in staat het effect van eventuele veranderingen in de projectkenmerken of de projectomgeving op de financiële haalbaarheid van het project inzichtelijk te maken. Het verwerken in een financieel model vereist van alle opbrengsten en kostenposten niet alleen inzicht in de omvang, maar ook in het moment dat zij zich voordoen. Om dit te illustreren wordt in het vervolg van dit document een illustratief voorbeeld uitgewerkt. Introductie illustratief voorbeeld Centraal in het voorbeeld staat de herontwikkeling van een bezienswaardig fort in een landelijke omgeving. Na aankoop dient het object geschikt te worden gemaakt voor openstelling voor het publiek. Daarnaast worden een kleine horecagelegenheid en een souvenirshop in het fort ondergebracht. De benodigde investeringen worden in 2006 en 2007 gepleegd. Vervolgens start in 2008 een exploitatie periode van 8 jaar. Tijdens deze periode worden jaarlijks kosten gemaakt voor personeel (gering door de inzet van vrijwillgers), inkoop voor horeca & souvenirshop en voor onderhoud van het object. De opbrengsten bestaan uit: kaartverkoop, horeca, subsidies en overige opbrengsten (zoals verkoop souvenirs). Tenslotte heeft het fort aan het einde van de periode een verkoopwaarde die meegenomen dient te worden in het gehele kasstromenoverzicht van deze Business Case. In onderstaande tabel is het kasstromenoverzicht van dit voorbeeld weergegeven. 4/9

5 Waarden in Euro's, prijspeil 2006 Totaal Opbrengsten Opbrengsten uit kaartverkoop 200, , , , , , , ,000 Opbrengsten uit horeca 75, , , , , , , ,000 Subsidies 325, ,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 Overige opbrengsten 100, , , , , , , ,000 Totale jaarlijkse Opbrengsten 325, , , , , , , , , ,000 Exploitatie kosten Personeelskosten 100, , , , , , , ,000 Inkoop 50,000 60,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 Onderhoud 100, , , , , , , ,000 Totale jaarlijkse Exploitatie kosten , , , , , , , ,000 Investeringen Aankoop object 650,000 Constructieve aanpassingen 400, ,000 Installaties 750,000 Afwerking 800,000 Totale Investeringen 1,050,000 1,950, Verkoop Inkomsten uit verkoop (verkoopwaarde) 1,000,000 Totale inkomsten uit verkoop ,000, Onderscheiden van Reële en Nominale waarden Kosten en opbrengsten zijn onderhevig aan inflatie Kosten en opbrengsten worden uitgedrukt in een zeker prijspeil. Dit prijspeil of prijsniveau verandert in de tijd. De oorzaak van deze verandering is het optreden van inflatie. Inflatie betekent letterlijk geldontwaarding, oftewel het steeds minder waard worden van geld. Nominale waarden zijn gecorrigeerd voor inflatie Indien geen rekening wordt gehouden met inflatie, worden kosten en opbrengsten uitgedrukt in één specifiek prijspeil, bijvoorbeeld het prijspeil In dat geval spreekt men over Reële waarden. Wordt wel gecorrigeerd voor inflatie, dan spreekt men over Nominale waarden. Ook in een Business case moet rekening worden gehouden met prijsontwikkelingen. De toekomstige kosten en opbrengsten worden gecorrigeerd voor de verwachte inflatie door voor iedere kosten- of opbrengstenpost een representatieve index te selecteren en deze te vermenigvuldigen met de verwachte waarden voor de betreffende post. Vaak wordt voor deze verwachte waarde de gemiddelde index van de afgelopen 10 jaar gehanteerd, aangezien dit gezien wordt als de beste schatting voor de toekomst. In onderstaande figuren is deze correctie gemaakt (voor de eenvoud is één representatieve index gehanteerd). Dit betekent dat Reële waarden worden omgezet in Nominale waarden. In de tabel op de volgende pagina worden de Reële kasstromen omgezet in Nominale kasstromen door vermenigvuldiging met de index voor inflatie. De daarop volgende grafiek geeft de omvang van de jaarlijkse nominale kasstromen weer. 5/9

6 Waarden in Euro's, prijspeil 2006 Totaal Kasstromen overzicht, Reëel Totale jaarlijkse Opbrengsten 325, , , , , , , , , ,000 Totale jaarlijkse Exploitatie kosten , , , , , , , ,000 Saldo operationele kasstromen 325, , , , , , , , , ,000 Totale Investeringen -1,050,000-1,950, Inkomsten uit verkoop (verkoopwaarde) ,000,000 Kasstromen voor financiering, Reëel 780, ,000-1,700, , , , , , , ,000 1,320,000 Waarden in Euro's Totaal Representatieve index voor inflatie 2.0% Kasstromen overzicht, Nominaal Totale jaarlijkse Opbrengsten 325, , , , , , , , , ,859 Totale jaarlijkse Exploitatie kosten , , , , , , , ,430 Saldo operationele kasstromen 325, , , , , , , , , ,430 Totale Investeringen -1,050,000-1,989, Inkomsten uit verkoop (verkoopwaarde) ,195,093 Kasstromen voor financiering, Nominaal 1,206, ,000-1,734, , , , , , , ,931 1,577,522 Nominale kasstromen, voor financiering 1,500,000 1,000, ,000 Euro's 0-500,000-1,000,000-1,500,000-2,000,000-2,500, Opbrengsten Exploitatiekosten Investeringen Verkoopwaarde 3.5 Financiële haalbaarheid: Vaststellen van de projectwaarde Een project is financieel haalbaar als de projectwaarde positief is Het doel van het opstellen van een Business Case is om de financiële haalbaarheid van een project te onderzoeken. De financiële haalbaarheid blijkt uit de waarde van het project, ofwel door alle kosten en baten over meerdere jaren bij elkaar op te tellen. Is de projectwaarde groter dan nul (positief, de baten zijn groter dan de kosten), dan is het project financieel haalbaar. Er is een onderscheid tussen de projectwaarde en de optelsom van alle kasstromen Echter, bedragen uit verschillende jaren mogen niet zo maar bij elkaar worden opgeteld. Er moet namelijk rekening gehouden worden met 2 effecten: 1. Een Euro vandaag is meer waard dan een Euro morgen (tijdwaarde van geld); 2. Een zekere Euro is meer waard dan een onzekere Euro (onzekerheid omtrent toekomstige kasstromen). 6/9

7 Een Euro vandaag is meer waard dan een Euro morgen Een zekere Euro is meer waard dan een onzekere Euro Een disconteringsvoet houdt rekening met de tijdwaarde van geld en de onzekerheid rondom toekomstige kasstromen Over het algemeen beschikken mensen liever vandaag over een Euro, dan dat zij pas later over diezelfde Euro beschikken. De gedachte hierachter is dat het eerder beschikken over een Euro betekent dat deze renderend kan worden aangewend. Met andere woorden, de Euro kan worden geïnvesteerd in iets wat geld oplevert, zodat van deze ene Euro meer dan één Euro kan worden gemaakt. Er is een tweede reden waarom een Euro vandaag beter wordt gewaardeerd dan dezelfde Euro morgen. Dit heeft te maken met de onzekerheid omtrent toekomstige kasstromen. Het is immers onzeker of de ingeschatte kosten- en opbrengstenstromen zich in de toekomst wel zullen voordoen zoals geraamd. Er zijn vele factoren die de (omvang) van de toekomstige kasstromen beïnvloeden. Te denken valt bijvoorbeeld aan rente- of loonkostenontwikkelingen. Een disconteringsvoet is de correctiefactor die rekening houdt met bovenstaande effecten. De disconteringsvoet (ook wel discontofactor) bestaat dan ook 2 elementen, te weten: 1. Een risicovrije rentevoet, die gelijk is aan het rendement dat kan worden behaald indien een Euro vandaag risicovrij wordt belegd; 2. Een projectspecifieke risico-opslag, die gelijk is aan het extra rendement dat geëist wordt indien er specifieke risico's verbonden zijn aan de investering van de Euro Ter illustratie: de Netto Contante Waarde berekening Bij het vaststellen van de projectwaarde wordt gebruik gemaakt van de disconteringsvoet. Daarnaast moet één basisjaar worden gekozen. Vervolgens worden alle kasstromen verdisconteerd tegen de projectspecifieke disconteringsvoet en uitgedrukt in de contante waarde in het basisjaar. Om de kasstromen terug te rekenen naar het specifieke basisjaar kan de volgende formule worden gehanteerd: CWbasisjaar = r 1 KS t-t basisjaar 0 ( 1+ r) CW = Contante Waarde = Disconteringsvoet t - t0 = Aantal jaren ten opzichte van basisjaar KS = Kasstroom Vervolgens kunnen alle contante waarden van het basisjaar worden gesaldeerd zodat de Netto Contante Waarde (NCW) van het project in het basisjaar resteert. Dit noemt men de projectwaarde in het basisjaar. Het saldo van alle contante waarden is gelijk aan de projectwaarde Onderstaande tabel toont het resultaat van de netto contante waarde berekening. De projectwaarde van het voorbeeldproject bedraagt ruim Euro, wat betekent dat dit project financieel haalbaar is! 7/9

8 Waarden in Euro's Totaal Representatieve index voor inflatie 2.0% Kasstromen overzicht, Nominaal Totale jaarlijkse Opbrengsten 325, , , , , , , , , ,859 Totale jaarlijkse Exploitatie kosten , , , , , , , ,430 Saldo operationele kasstromen 325, , , , , , , , , ,430 Totale Investeringen -1,050,000-1,989, Inkomsten uit verkoop (verkoopwaarde) ,195,093 Kasstromen voor financiering, Nominaal 1,206, ,000-1,734, , , , , , , ,931 1,577,522 Nominale disconteringsvoet 6.0% Contante waarden Contante waarde Opbrengsten [2006] 4,464, , , , , , , , , , ,719 Contante waarde Exploitatie kosten [2006] -2,120, , , , , , , , ,360 Contante waarde Operationele kasstromen [2006] 2,344, , , , , , ,011 95, , , ,360 Contante waarde Investeringen [2006] -2,926,415-1,050,000-1,876, Contante waarde Verkoopwaarde [2006] 707, ,373 Netto Contante Waarde project 125, ,000-1,635, , , , ,011 95, , , , Risicoanalyse en financieringsstructuur Risicoanalyses input voor risicoverdeling Aan de hand van risico- en scenarioanalyses (zie uitwerking van de Risicoanalyse) kan de gevoeligheid van de Business case voor bepaalde gebeurtenissen worden bepaald. Deze analyses zijn van groot belang om het risicoprofiel van de investering te bepalen en vormt een belangrijke input voor de verdeling van de risico s tussen de betrokken partners. Na verwerken van financieringskosten kan financiële haalbaarheid worden bepaald Na verdeling van de risico s kan de financieringsstructuur in het financiële model worden verwerkt. Nadat de financieringsstructuur en de financieringskosten in het model zijn verwerkt kan sprake zijn van een financierbare Business case. 4. Eisen aan een goede Business case Business Case dwingt tot concrete afspraken Het maken van een Business case dwingt de betrokken partijen om heel concrete (financiële) afspraken met elkaar te maken over de realisatie van het project. Het opstellen van een financiële Business case vindt dan ook vaak plaats in een omgeving waarin partijen met elkaar in onderhandeling zijn over die realisatie. Voor een succesvolle toepassing van het instrument is het belangrijk dat betrokken partijen overeenstemming hebben over de opbouw van de Business case en de getallen deze voeden. De Business case moet een objectieve weergave zijn van de financiële haalbaarheid van het project en zelf geen onderdeel vormen van de onderhandelingen. Objectief, realistisch en traceerbaar Een goede Business case geeft een objectief en realistisch beeld van de financiële haalbaarheid van het project en hanteert een transparante en traceerbare input en berekeningsmethodiek. 8/9

9 Dynamisch en inzicht in risico s Eigenaar vergroot de haalbaarheid Een goede Business case is geen statische opstelling van kosten en opbrengsten, maar geeft partijen voldoende ruimte om verschillende varianten door te rekenen en met elkaar te vergelijken. Een goede Business case heeft dus vooral een dynamisch karakter. Bovendien moet een goede Business case de opdrachtgever inzicht bieden in de risico s die met de betreffende investering gemoeid zijn. De kansen van het project nemen toe als een of meerdere van de betrokken partijen zich opstellen als de eigenaar van het project. Deze partijen kunnen worden gezien als de aandeelhouders van het project die uiteindelijk de beslissing nemen om al dan niet te investeren. Zij hebben daarmee een andere positie dan de klanten die niet investeren, maar betalen voor geleverde diensten of producten De relatie met andere instrumenten Het Business Concept staat aan de basis van een Business Case Focus op financiële aantrekkelijkheid Een goede Business Case bevat een op maat risicoanalyse Uitgangspunt voor de Business case is het Business concept. Het Business concept is het totale concept waarmee de initiatiefnemers verwachten dat zij hun (primaire) doelstelling, behoud van de cultuurhistorie, denken te kunnen realiseren. Op basis van het concept kan de projectdefinitie worden vastgesteld. Een Business case is iets anders dan een Maatschappelijke Kosten- Baten Analyse (MKBA). De MKBA brengt alle directe en indirecte kosten en opbrengsten in kaart en doet uitspraken over de maatschappelijke aantrekkelijkheid van een project. Bij het opstellen van een Business case wordt alleen gekeken naar de financiële kosten en opbrengsten en dus naar de financiële aantrekkelijkheid van een project. Een goede Business case geeft de opdrachtgever inzicht in de risico s die met de investering gemoeid zijn. Een goede Risicoanalyse inventariseert en waardeert de (belangrijkste) projectrisico s zodat in de Business case de relatie met de projectwaarde kan worden gelegd. Tevens dient een goede Risicoanalyse in te gaan op zogenoemde beslisonzekerheden (onzekerheden die het gevolg zijn van een keuze van de projectorganisatie of andere stakeholders), die verschillende impact op de projectwaarde kunnen hebben. 1 Overigens kan een partij zowel aandeelhouder als klant zijn. De aard van de relatie verschilt dan echter. 9/9

Instrument: Business model en business case van een ketenproject

Instrument: Business model en business case van een ketenproject Instrument: Business model en business case van een ketenproject 1. WAT IS EEN BUSINESS CASE VAN EEN KETENPROJECT?... 2 2. HET BUSINESS MODEL ALS BASIS VOOR DE BUSINESS CASE.. 3 DE MEERWAARDE VAN HET BUSINESS

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET?

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? TOELICHTING BIJ DE MEERWAARDETOETS VOOR PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING maart 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Potentiële

Nadere informatie

Investeren in karakteristiek vastgoed

Investeren in karakteristiek vastgoed Investeren in karakteristiek vastgoed Definitief rapport Verrijkte versie met aantekeningen van de RCE Beurs-WTC 21 st Floor Beursplein 37 PO Box 30188 3001 DD Rotterdam The Netherlands E info@fakton.nl

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Beleggen in parkeergarages

Beleggen in parkeergarages Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? waarde betalen parkeren Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? Master Thesis MSRE

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

De HBU bij leegstaande kantoren: Een waardebepaling

De HBU bij leegstaande kantoren: Een waardebepaling Concept P2 Rapport De HBU bij leegstaande kantoren: Een waardebepaling TU Delft Faculteit Bouwkunde Master Real Estate and Housing Real Estate and Management LAB Eerste mentor Hilde Remøy Tweede mentor

Nadere informatie

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn.

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. In opdracht van Stichting Pioneering Een afstudeeronderzoek naar financiële

Nadere informatie

Informatiebeveiliging in economisch perspectief

Informatiebeveiliging in economisch perspectief Informatiebeveiliging in economisch perspectief Doelmatig investeren in de informatiebeveiliging van een webwinkel Bachelor thesis Informatica & Economie Begeleider: Dr. Ir. J. van den Berg Auteur: John

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN REËLE OPTIES BINNEN EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING (PPS) VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING.

EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN REËLE OPTIES BINNEN EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING (PPS) VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING. Mei 2013 Het denken in reële opties is waardevol! EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN REËLE OPTIES BINNEN EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING (PPS) VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING. AUTEUR: L.L.C.C.

Nadere informatie

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Amsterdam, augustus 2007 In opdracht van Consortium Digitalisering Erfgoed. Bronnen van baten. Joost Poort Robert Breugelmans Floks Laverman Bert Hof

Amsterdam, augustus 2007 In opdracht van Consortium Digitalisering Erfgoed. Bronnen van baten. Joost Poort Robert Breugelmans Floks Laverman Bert Hof Bronnen van baten Amsterdam, augustus 2007 In opdracht van Consortium Digitalisering Erfgoed Bronnen van baten Joost Poort Robert Breugelmans Floks Laverman Bert Hof Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam

Nadere informatie

Renteanalyse technieken voor woningcorporaties Naar een nieuw modelmatig ontwerp

Renteanalyse technieken voor woningcorporaties Naar een nieuw modelmatig ontwerp Renteanalyse technieken voor woningcorporaties Naar een nieuw modelmatig ontwerp Masterproof K. de Wit MRE-opleiding jaargang 004-006 o.l.v. G.A. Vos Amsterdam School of Real Estate Amsterdam September

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Fair Value bij Verzekerd Kopen

Fair Value bij Verzekerd Kopen Fair Value bij Verzekerd Kopen Fair Value bij Verzekerd Kopen Johan Conijn, RIGO Research en Advies Mark Schweitzer, Global Property Research oktober 2000 RIGO Research en Advies BV De Ruijterkade 139

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR. M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente.

Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR. M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente. Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente.nl COPYRIGHT 2012 VISICO Center, University of Twente visico@utwente.nl

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten Een verkenning van de indirecte effecten van goederenvervoerprojecten Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over

Nadere informatie

Ingebruiknameverplichting en vergunningduur voor 2,6 GHz frequenties

Ingebruiknameverplichting en vergunningduur voor 2,6 GHz frequenties Ingebruiknameverplichting en vergunningduur voor 2,6 GHz frequenties Rapport uitgebracht aan: Ministerie van Economische Zaken, Directoraat Generaal Energie en Telecom Door Stratix Consulting Hilversum,

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën Directie begrotingszaken Eindrapportage Kernmodel Financiële Informatievoorziening Baten/Lasten 30 maart 2000 Inhoud VOORWOORD...5 INLEIDING...7 1 OPZET PROJECT...9 INLEIDING...9

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie