Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting"

Transcriptie

1 RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting

2 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldiging en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van RIGO Research en Advies. RIGO Research en Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden.

3 RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting Opdrachtgever OCW en BZK Begeleidingscommissie OCW, BZK en Financiën Auteurs Freddie Rosenberg, Jan Scheele-Goedhart, Thierry Wever, René Schulenberg, Edgar Wever Uitgave april 2011 Rapportnummer P17020 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade AC Amsterdam Telefoon Fax

4

5 Inhoudsopgave Samenvatting i I Aanleiding voor het onderzoek ii II Opzet van het onderzoek ii III Statistische modellen iii IV Casestudies iv V Gebruik van de uitkomsten v VI Nader onderzoek v Hoofdstuk 1 Inleiding 1 Hoofdstuk 2 Investeringen in onderwijshuisvesting Investeringen in onderwijshuisvesting Mogelijke effecten van investeringen Financiering 5 Hoofdstuk 3 Onderzoeksopzet Investeringen in onderwijshuisvesting Aantrekkelijkheid van de woonomgeving Onderzoeksmethode Opzet van de casestudies 22 Hoofdstuk 4 Onderzoeksresultaten Leefbaarheid Huizenprijzen Uitkomsten casestudies Implicaties voor de MKBA 33 Inhoudsopgave

6 Bijlage 1 Vijf casestudies 35 B.1 Case 1: Basisschool in een middelgrote gemeente 35 B.2 Case 2: Basisschool in een middelgrote gemeente 37 B.3 Case 3: Basisschool in een kleine gemeente 38 B.4 Case 4: College met VMBO, HAVO en VWO 40 B.5 Case 5: Gymnasium 42 Bijlage 2 Overzicht gemeenten betrokken in de steekproef 44

7 i Samenvatting Dit onderzoek toont aan dat investeringen in onderwijshuisvesting en met name in primair onderwijs een positieve invloed hebben op de leefbaarheid binnen een cirkel van 200 meter rond de school. Op basis van caseonderzoek bestaat het vermoeden dat deze invloed er is indien de investering in scholen in combinatie met andere ingrepen in de buurt plaatsvindt. De belangrijkste conclusies volgen hieronder. Aan de hand van twee modellen is nagegaan wat de invloed van investeringen in huisvesting is op respectievelijk leefbaarheid en huizenprijzen. Het gaat om investeringen in primair- en voortgezet onderwijs boven de De investeringen kunnen zowel gericht zijn op nieuwbouw als op het verbeteren of uitbreiden van bestaande gebouwen. De analyse met een leefbaarheidmodel laat zien dat investeringen in onderwijshuisvesting een positieve uitstraling naar de leefbaarheid hebben in een straal van 200 meter rond de locatie van de investering. Dit geldt met name voor investeringen in primair onderwijs en in mindere mate voor investeringen in voortgezet onderwijs. Bij deze inschatting is rekening gehouden met lokale omstandigheden zoals de woningvoorraad, bevolkingssamenstelling, werkgelegenheid, menging van wonen en werken, de veiligheid- en leefbaarheidssituatie en de mate van sloop en nieuwbouw. De analyse met een prijsmodel laat daarentegen geen significante relatie zien tussen investeringen in onderwijshuisvesting en huizenprijzen binnen diezelfde straal. Dit heeft mogelijk te maken met de beperkte set aan waarnemingen op dat lage schaalniveau en de grote variatie in woningprijzen, waarbij al rekening is gehouden met verschillen in woningkenmerken. Dat neemt niet weg dat de gevonden positieve effecten van investeringen op leefbaarheid op basis van eerder onderzoek ook doorvertaald kunnen worden naar een waardestijging van huizenprijzen. Leefbaarheid en huizenprijzen zijn immers sterk gecorreleerd. De gevonden leefbaarheidsverbetering als gevolg van onderwijshuisvesting kunnen op deze wijze worden vertaald naar een gemiddelde waardevermeerdering in Nederland van circa 900 per woning in een straal van 200 meter rond de school. De analyse van vijf cases wijzen erop dat onderliggende mechanismen, zoals verbetering van het voorzieningenniveau, de ruimtelijke en architectonische kwaliteit en veiligheid als gevolg van de investeringen in onderwijshuisvesting, verantwoordelijk kunnen zijn voor de positieve uitstralingseffecten naar de buurt. De cases laten verder zien dat investeringen in onderwijshuisvesting vaak samenvallen met andere ingrepen in de buurt. Het vermoeden bestaat dat in het bijzonder de combinatie van ingrepen effectief is in het verbeteren van de leefbaarheid. Welk deel van de totale verbetering aan de investeringen in onderwijshuisvesting kan worden toegeschreven, kan niet precies Samenvatting

8 ii worden vastgesteld zonder een systematische, kwantitatieve analyse van de overige investeringen in de omgeving en de daarbij optredende effecten. Die gegevens waren voor dit onderzoek niet voorhanden. Zoals aangegeven, in beide modellen is voor zover mogelijk rekening gehouden met lokale omstandigheden. De gevonden positieve relatie maakt het aannemelijk dat er sprake is van maatschappelijke baten voor de buurt naast baten zoals de toename van schoolprestaties. Bij het in kaart brengen van die baten is meer inzicht in de causaliteit vereist en is het verstandig om meer zicht te krijgen op combinaties van investeringen die elkaar versterken. Het in kaart brengen van baathebbers kan met name relevant zijn om private investeerders (zoals een corporatie of een institutionele investeerder als een pensioenfonds) te interesseren voor investeringen in onderwijshuisvesting. Uit de cases komt overigens naar voren dat corporaties in bepaalde gevallen ook al meefinancieren aan onderwijsgebouwen met meerdere functies. I Aanleiding voor het onderzoek Gemeenten stellen jaarlijks budget beschikbaar voor investeringen in huisvesting van primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De gelden hiervoor komen uit het Gemeentefonds dat op zijn beurt gevoed wordt door het Rijk. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil inzicht krijgen in de vraag of investeringen in onderwijshuisvesting externe effecten hebben. Het gaat daarbij niet om de effecten die toevallen aan de primaire doelgroep van onderwijshuisvesting, namelijk leerlingen en docenten - deze effecten zijn reeds in kaart gebracht - maar om effecten daarbuiten zoals leefbaarheidseffecten in de wijk. De inzichten dienen als input voor afwegingen over de maatschappelijke rentabiliteit van een investering maar tevens voor de vraag in hoeverre private partijen voldoende baat hebben om als (mede)financier op te treden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (voorheen: WWI) is van zijn kant geïnteresseerd in de vraag of en in welke mate investeringen in onderwijshuisvesting invloed uitoefenen op de leefbaarheid in de wijken. Als zodanig is het medeopdrachtgever voor dit onderzoek. II Opzet van het onderzoek Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting Het onderzoek bestond uit een statistische analyse waarbij de investeringen in onderwijshuisvesting als verklarende variabele zijn gebruikt. Hiermee wordt het effect van de investeringen op de te verklaren variabelen (leefbaarheid en huizenprijzen) geschat. Daarnaast bestond het onderzoek uit een vijftal casestudies waarbij nader werd gekeken naar de onderliggende mechanismen die invloed hadden op de leefbaarheid. Veertien gemeenten, zowel grote, middelgrote als kleinere gemeenten met ligging door het hele land, hebben meegedaan met het onderzoek. Deze gemeenten hebben informatie aangeleverd over de omvang van het investeringsbedrag, het soort ingreep (nieuwbouw, verbouwing etc.), het type school (primair, voortgezet of speciaal) en de periode waarin de investering plaatsvond. In totaal zijn ruim 400 investeringen verzameld waarvan 219 bruikbaar bleken. De opleverdatum is als peildatum voor de investering genomen. De peildata van de investeringen vallen alle binnen de periode 2002 tot Om te voorkomen dat de uitkomsten voor-

9 iii namelijk landelijke trends in leefbaarheid en prijsontwikkeling weergeven, is het analysebestand uitgebreid met gegevens over de omgeving rond ruim 330 onderwijsinstellingen waar geen grootschalige investeringen hebben plaatsgevonden. Deze locaties bevinden zich in dezelfde gemeenten als de scholen waar wel in is geïnvesteerd. Daarmee is dus ook gecontroleerd voor gemeentelijke verschillen in prijs- en leefbaarheidsontwikkelingen en voor de aanwezigheid van een onderwijsinstelling in de buurt. De vergelijking betreft daarmee de situaties waarin wel en situaties waarin niet is geïnvesteerd in onderwijshuisvesting, gegeven de aanwezigheid van een onderwijsinstelling in de buurt. III Statistische modellen Er zijn twee typen modellen gehanteerd: één waarmee de ontwikkeling van de leefbaarheid is onderzocht en één die de ontwikkeling van huizenprijzen verklaart. Leefbaarheid is gedefinieerd als de score op de Leefbaarometer, een model dat in opdracht van het Ministerie van BZK/WWI is ontwikkeld en dat de leefbaarheid op een zeer laag ruimtelijk schaalniveau in beeld brengt. Voor de ontwikkeling van de leefbaarheid is gebruikgemaakt van de meetjaren 2002 en In hoofdstuk 3 wordt dit instrument nader toegelicht. Om de ontwikkeling in huizenprijzen in beeld te brengen, is gebruikgemaakt van de transactieprijzen die geregistreerd worden door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De ontwikkeling is in beeld gebracht over de periode 2002 tot Het verschil in prijsontwikkeling op het lage schaalniveau dat in dit onderzoek gewenst was, kan niet direct worden gemeten. Daarvoor is het aantal transacties in de regel te gering en zijn de verschillen in prijzen tussen individuele woningen te groot. Die prijzen zijn immers vooral afhankelijk van de locatie, het woningtype, de woninggrootte en de woningkwaliteit. Ook hebben de prijzen zich overal in Nederland sterk ontwikkeld in de periode Om hiervoor te corrigeren is gerekend met het deel van de prijsontwikkeling dat niet kan worden toegeschreven aan (verschillen in) meetjaar, locatie en woningkenmerken. Dit deel van de prijsontwikkeling wordt dan opgevat als een benadering van de ontwikkeling van de prijzen die te maken kan hebben met veranderingen in een buurt. In beide modellen is de invloed van investeringen in onderwijs onderzocht als een vergelijking van gebieden waar wel is geïnvesteerd met gebieden waar niet is geïnvesteerd. Daarbij is gecontroleerd voor overige verschillen tussen buurten. Uitkomsten leefbaarheidsmodel De uitkomsten uit het leefbaarheidsmodel geven aan dat investeringen in onderwijshuisvesting significant samenhangen met positieve ontwikkelingen binnen een straal van 200 meter. Ook als we de investeringen uitsplitsen naar investeringen in onderwijshuisvesting voor primair en voortgezet onderwijs blijken er significant positieve effecten te zijn. De invloed van investeringen in primair onderwijs op de leefbaarheid in de buurt rondom de school is daarbij wel sterker dan de invloed van investeringen in voortgezet onderwijs. In een ring van 200 tot 500 meter lijkt er een negatief verband te bestaan als we de investeringen in alle schooltypen tezamen nemen. Intuïtief lijkt er geen goede verklaring voor dit gevon- Samenvatting

10 iv den verband. Een deel van dit effect (maar niet het totale effect) komt voort uit de invloed van speciaal onderwijs: recent onderzoek toont aan dat de overlast van dit scholen voor speciaal onderwijs groter is dan van regulier onderwijs. Mogelijk wordt het negatieve verband ook verklaard doordat er in die bredere ring invloeden bestaan van scholen waar geen investering in plaatsvinden (zo bevindt 11% van de scholen zonder investering in de dataset binnen 500 meter een school met investering in huisvesting). Indien we apart naar investeringen in primair en voorgezet onderwijs kijken is er geen significant verband waar te nemen binnen de ring van 200 tot 500 meter. Dit hangt samen met het beperktere aantal waarnemingen op het niveau van po en vo afzonderlijk. Uitkomsten prijsmodel Uit het prijsmodel kon geen significante samenhang tussen investeringen in onderwijshuisvesting en de ontwikkeling van de feitelijke transactieprijzen worden afgeleid. Het effect van de investeringen op de prijsontwikkeling, geschoond voor verschillen in woningkenmerken, prijsniveaus en locatiekenmerken, bleek niet significant. Dit is vermoedelijk veroorzaakt door de ook na correctie grote variatie in woningprijzen, gecombineerd met het relatief beperkte aantal waarnemingen van transacties binnen de directe woonomgeving van de afzonderlijke scholen. Op basis van eerder onderzoek kunnen we echter wel een inschatting geven van het effect van investeringen in onderwijshuisvesting op de huizenprijzen. De leefbaarheid van woongebieden komt immers mede tot uitdrukking in de hoogte van de woningprijzen. Daardoor kan de ontwikkeling van de leefbaarheid alsnog worden uitgedrukt in een monetaire waarde. Het geconstateerde effect van de investeringen op de ontwikkeling van de leefbaarheid kan worden uitgedrukt als een gemiddelde stijging van de woningprijzen van 900 per woning binnen een straal van 200 meter rond de locatie van de investeringen. Voor primair onderwijs alleen komt het gemiddelde effect uit op 1700 per woning in een straal van 200 meter rond de locatie van de investering. Bij deze inschatting is rekening gehouden met lokale omstandigheden zoals de woningvoorraad, bevolkingssamenstelling, werkgelegenheid, menging van wonen en werken, de veiligheid- en leefbaarheidssituatie en de mate van sloop en nieuwbouw. Desondanks kunnen er parallel ingrepen in de buurt hebben plaatsgevonden waar we in het model geen rekening mee hebben gehouden maar die het positieve effect mede verklaren. De bedragen kunnen daarom niet zonder meer worden toegepast bij de afweging van een investering in onderwijshuisvesting. Ze vormen slechts een eerste indicatie van het effect en mogelijk een overschatting ervan. IV Casestudies In aanvulling op de statistische analyse met het leefbaarheidsmodel en het prijsmodel is ook een vijftal casestudies uitgevoerd. In die cases wordt bevestiging gevonden voor de constatering dat de investeringen een positieve invloed op de buurt hebben. De belangrijkste mechanismen daarbij zijn de verbetering van voorzieningen voor de buurt, een toename van de veiligheid en de fysieke uitstraling naar de buurt. De verbeteringen in leefbaarheid bleken in deze Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting

11 v gevallen parallel te lopen met inspanningen in en naar de buurt in de vorm van herstructurering, activiteiten voor jongeren en ander beleid gericht op beheer van en contacten met de buurt. In een aantal gevallen bleken corporaties bereid om mee te financieren in multifunctionele gebouwen. In de onderzochte cases was er geen sprake van andere private financiers, maar de overwegingen die een rol speelden bij de financiële bijdrage van de corporaties zullen deels ook voor private investeerders relevant zijn. V Gebruik van de uitkomsten De studie toont aan dat een positief effect uitgaat van de investeringen in onderwijshuisvesting op de leefbaarheid binnen 200 meter afstand. Bij doorvertaling naar individuele gevallen dient men te bedenken dat de modellen niet alle mogelijke lokale invloeden bevatten maar een zo goed mogelijke benadering van de werkelijkheid vertegenwoordigen. Bovendien verschillen lokale omstandigheden waardoor ook de invloed van individuele investeringen op de buurt zal verschillen. Het is daarom zaak om bij gebruik van de gevonden verbanden tenminste plausibel te maken op welke wijze de investering van invloed is op de leefbaarheid van de buurt. Bovendien geven de casestudies aanleiding om te verwachten dat leefbaarheidseffecten in het bijzonder optreden bij combinaties van maatregelen. En tenslotte dient rekening gehouden te worden met de hoogte van woningprijzen in de buurt en het aantal woningen dat beïnvloed wordt. VI Nader onderzoek De in dit onderzoek gevonden relatie geeft een eerste indicatie van het verband tussen investeringen in onderwijshuisvesting en leefbaarheid en woningprijzen. Een eerste vervolgstap op deze studie is het verrichten van nader onderzoek naar de achterliggende mechanismen die een rol spelen bij het effect van investeringen in huisvesting op de leefbaarheid. Daarvoor zijn in dit onderzoek een aantal veronderstellingen genoemd: minder overlast van jongeren, aantrekkelijker wonen voor gezinnen met kinderen nabij een goede school, prettiger uitzicht van het gebouw, enzovoorts. Of deze veronderstellingen kloppen en welk mechanisme het meeste effect heeft, hebben we in dit onderzoek niet nader bestudeerd. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de mechanismen die een rol spelen bij de leefbaarheids- en prijsbeïnvloeding door investeringen in onderwijshuisvesting. Concreet zou een dergelijk vervolg kunnen beginnen met de uitvoering van uitgebreide casestudies, waarin de betreffende mechanismen worden geïdentificeerd. De nu uitgevoerde 5 casestudies geven al een aantal aanwijzingen voor de wijze waarop investeringen in onderwijshuisvesting de leefbaarheid en de vastgoedwaarde in de omgeving beïnvloeden. Door een groter aantal casestudies uitgebreider te analyseren, kunnen we vollediger inzicht krijgen in wat er concreet gebeurt in of bij een school bij een investering in onderwijshuisvesting. Aan de hand van de op deze wijze te identificeren mechanismen kunnen vervolgens toetsbare hypothesen voor nader onderzoek worden opgesteld. Daarmee krijgen we een nog meer gespecificeerd model voor de waardeontwikkeling dan het model dat in dit onderzoek gehanteerd is. Die gespecificeerde modellen met veronderstellingen zoals investeren in onderwijshuisvesting Samenvatting

12 vi zijn aantrekkelijk voor buurtbewoners met kinderen vanwege de korte afstand of het imago van de school is door de investering vooruitgegaan kunnen vervolgens statistisch worden getoetst en gekwantificeerd. Een tweede stap voorwaarts is onderzoek naar de invloed van investeringen in onderwijshuisvesting gekoppeld aan overige investeringen in de wijken: welke combinaties werken juist goed (versterken elkaar) en welke hebben weinig meerwaarde? Dit zou kunnen aansluiten bij de uitvoering van (voldoende) casestudies waarin informatie over andere investeringen en flankerende beleid in de buurt wordt verzameld. Een derde stap is de steekproef verder te vergroten teneinde alsnog ook op directe wijze prijseffecten vast te stellen. Daarbij valt te denken aan het benaderen van extra gemeenten op dezelfde manier als in dit onderzoek gebeurd is, maar mogelijk zijn er ook andere geschikte bronnen. Zo zou men kunnen kijken naar de bruikbaarheid van gemeentelijke programmabegrotingen en jaarrekeningen als bron voor informatie over gemeentelijke investeringen in onderwijshuisvesting. Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting

13 1 Hoofdstuk 1 Inleiding Gemeenten stellen jaarlijks budget beschikbaar voor investeringen in huisvesting van primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Financieel zijn gemeenten daartoe in staat omdat hun belangrijkste inkomstenbron, het Gemeentefonds, rekening houdt met de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting. Bij de besluitvorming over de investeringsbeslissingen (het indienen van een verzoek, de termijn van de beslissing enzovoorts) zijn gemeenten en schoolbesturen gebonden aan het wettelijke kader van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Volgens de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op het Voortgezet Onderwijs kan de gemeenteraad beslissen een deel van de verantwoordelijkheid voor investeringsbeslissingen te delegeren aan schoolbesturen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil inzicht krijgen in de externe effecten van investeringen in onderwijshuisvesting. Het gaat daarbij niet om de effecten die toevallen aan de primaire doelgroep van onderwijshuisvesting, namelijk leerlingen en docenten - deze effecten zijn reeds in kaart gebracht - maar om effecten daarbuiten zoals leefbaarheidseffecten in de wijk. Het gevraagde inzicht moet kwantitatief van aard zijn en is bedoeld als input in Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses en Businesscases. Daarmee kan niet alleen in kaart gebracht worden of een investering maatschappelijk rendabel is maar ook in hoeverre private partijen daarbij voldoende baat hebben om als (mede)financier op te treden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (voorheen: WWI) is eveneens geïnteresseerd in de vraag of en in welke mate investeringen in onderwijshuisvesting invloed uitoefenen op de leefbaarheid in de wijken. Als zodanig is het medeopdrachtgever voor dit onderzoek. Aan RIGO is gevraagd om dit statistisch onderzoek uit te voeren. In deze rapportage worden de opzet en resultaten van het statistisch onderzoek weergegeven. Daarnaast heeft RIGO aangeboden een aantal cases nader te onderzoeken. Doel daarvan is om de gevonden statistische verbanden nader te onderzoeken en onderbouwen. Inleiding

14 2 Hoofdstuk 2 Investeringen in onderwijshuisvesting Dit onderzoek richt zich op de effecten van investeringen in onderwijshui s- vesting. Het gaat daarbij niet om de effecten van de investering op de leerling of leraar, maar om de (externe) effecten op de aantrekkelijkheid van de woonomgeving van de school. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat de achtergrond van de verschillende delen van dit onderzoek is. In de eerste paragraaf komen de investeringen zelf aan bod. De (mogelijke) effecten van de invest e- ringen zijn onderdeel van de tweede paragraaf. De financiering en mogelijke medefinanciers van de investering worden in de derde paragraaf toegelicht. Ten slotte wordt de aantrekkelijkheid van de woonomgeving in de vierde paragraaf gedefinieerd. 2.1 Investeringen in onderwijshuisvesting In dit onderzoek richten wij ons op investeringen in onderwijshuisvesting voor Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO) en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs ((V)SO). De investeringen kunnen zowel gericht zijn op nieuwbouw als op het verbeteren of ui t- breiden van bestaande gebouwen. De investeringen zijn deels gericht op (enkelvoudige) schoolgebouwen en deels op investeringen in multifunctionele gebouwen. Dergelijke multifunctionele gebouwen kunnen een reeks van verschillende voorzieningen beva t- ten. In ons onderzoek zijn we met name geïnteresseerd in voorzieningen die een buur t- functie hebben zoals kinderopvang, buurthuis en sportfaciliteit. 2.2 Mogelijke effecten van investeringen Investeringen in onderwijshuisvestingen kunnen zowel interne effecten (voor leerling of leraar) als externe effecten (voor de buurt of de samenleving) hebben. Bij investeringen in nieuwbouw zullen beide typen effecten een rol kunnen spelen. Bij investeringen gericht op verbetering zal het vaak om ingrepen gaan die ofwel specifiek intern of juist extern gericht zijn. Dit onderscheid is over het algemeen niet uit statistieken over i n- vesteringen in onderwijshuisvesting af te lezen. Bij de bespreking van effecten besteden we daarom aan beide typen effecten aandacht. Vervolgens concentreren we ons op die effecten waarvan we verwachten dat ze van invloed zijn op de buurt (extern). Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting

15 Interne effecten Investeringen in de verbetering van het binnenmilieu van een schoolgebouw kan leiden tot betere schoolprestaties. Dit interne effect is reeds onderzocht. 1 Verbeteringen van schoolfaciliteiten en technologische voorzieningen kunnen eveneens leiden tot betere schoolprestaties, terwijl opvangmogelijkheden gecombineerd met onderwijsbegeleiding kunnen leiden tot vermindering van schooluitval. Dergelijke interne effecten vallen eveneens buiten de scope van dit onderzoek! Een goed functionerende school met veel faciliteiten kan op zijn beurt wel weer aantrekkelijk zijn voor de buurt. Als zodanig zijn ook aan dergelijke investeringen externe effecten te koppelen. Datzelfde geldt voor vermindering van schooluitval. Dit voorkomt niet alleen negatieve effecten voor het individu (intern effect) maar voorkomt ook kosten voor de maatschappij zoals diefstal, schuldsanering etc. 2 Het gaat hier om externe effecten die met name bij de detailhandel in de buurt terechtkomen naast kosten bij justitie en maatschappelijk werk. En tenslotte geldt dat meervoudig ruimtegebruik kan leiden tot efficiencywinsten, zowel bij aanleg als bij onderhoud. Daarbij kan gedacht worden aan zowel het intensiever gebruik van de interne ruimtes als een efficiënt grondgebruik. Ook deze effecten vallen buiten de scope van het onderzoek. Deze lijst van min of meer interne effecten vormen baten bij een MKBA. Ze komen tot uitdrukking in verschillende vormen van kostenbesparing en betere schoolprestaties en dienen als zodanig meegenomen te worden bij een maatschappelijke afweging Externe effecten: effecten voor de buurt De investeringen in onderwijshuisvesting kunnen ook invloed op de woon- en leefomgeving van de bewoners van de buurt hebben. De mogelijke effecten en hun mechanismen worden hieronder besproken. De belangrijkste effecten zijn de volgende. Verbetering kwaliteit school De schoolkeuze van ouders en jongeren wordt beïnvloed door de kwaliteit van het o n- derwijs en de faciliteiten en fysieke uitstraling van een school en haar omgeving. Inve s- teringen in huisvesting zullen in eerste instantie verbetering brengen in de faciliteiten en de uitstraling van het gebouw. Investeringen kunnen ook de sociale veiligheid op scholen verbeteren. En tenslotte kunnen verbeterde omstandigheden en technische voorzieningen de onderwijskwaliteit verbeteren. Verbeterde aantrekkelijkheid van met name lagere scholen maakt ook een buurt aa n- trekkelijker om in te wonen en beïnvloedt daarmee de woningprijzen. De invloedstraal 1 2 Literatuurstudie scholen en kindercentra - Binnenmilieu, gezondheid en leerprestaties, OTB, juni Zie o.a. Standaardevaluatie Investeren in mensen, RIGO 2008; KBA vroegtijdig schoolverlaten, Rebel groep, Investeringen in onderwijshuisvesting

16 4 van deze verbetering wordt bepaald door de inspanning die men moet leveren om de school te bereiken. Scholen op loopafstand (200 à 300 meter) hebben daarbij meer invloed dan scholen op (kinder)fietsafstand (500 à 1000 meter). Scholen waarvoor men de auto moet nemen zouden als zodanig geen invloed meer op de leefbaarheid in een buurt kunnen hebben. Vermindering geluidsoverlast Scholen veroorzaken geluidsoverlast door spelende kinderen. Dat vormt een negatief leefbaarheidseffect op de buurt. 3 Investeringen die de geluidsoverlast weten te beperken, bijvoorbeeld verplaatsing van het schoolplein of interne of overdekte speelrui m- ten, kunnen daardoor zorgen voor een verbetering van leefbaarheid. Dit type ingreep heeft invloed op het woongenot en daarmee op de prijzen van woni n- gen. Dit effect zal met name op zeer korte afstand (50 tot 100 meter) een rol spelen. Verbetering opvang jongeren Verbeteringen in de opvangmogelijkheden van jongeren, tussenschools maar met name ook buiten schooltijden kunnen leiden tot een reductie van overlast van jongeren in de buurt. Een investering in opvangruimte zal met name invloed hebben op het rondha n- gen van jongeren indien zij tijdens de opvang ook begeleid worden. Vermindering van overlast heeft invloed op de leefbaarheid in de omgeving en daarmee op de prijzen van woningen. De invloedssfeer van deze maatregel is sterk afhankelijk van de locatie van de problemen en kan vrij breed zijn, zeker als het wat oudere jongeren betreft. Verbetering ruimtelijke kwaliteit De kwaliteit van de ruimte en de veiligheid rondom een onderwijsinstelling heeft invloed op de aantrekkelijkheid van de woonomgeving eromheen. Zo geldt dat het wonen in de buurt van scholen die gebruikt worden als hangplek en die in de avonduren o n- controleerbaar zijn weinig aantrekkelijk is. Investeringen die de ruimtelijke kwaliteit en veiligheid in de buurt verbeteren leiden tot hogere leefbaarheid en hogere woningpri j- zen. De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit zal met name in de directe omgeving met enig uitzicht of fysieke connectie gevoeld worden (tot circa 200 meter). Verbetering voorzieningen De aantrekkelijkheid van een buurt wordt mede beïnvloed door de aanwezigheid van goede voorzieningen in de directe omgeving. Verbeteringen van het voorzieningenniveau via investeringen in een multifunctioneel schoolgebouw kunnen daarmee een positief effect hebben op de leefbaarheid in de buurt. Het gaat met name om voorzie- 3 Zie o.a. Leidelmeijer, K., G. Marlet e.a., De Leefbaarometer; Leefbaarheid in Nederlandse wijken en buurten gemeten en vergeleken - rapportage instrumentontwikkeling, RIGO en Atlas voor gemeenten i.o.v. Ministerie van VROM, mei Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting

17 5 ningen zoals sport, gezondheid, kinderopvang en buurthuis in zoverre daar tot dan toe niet in was voorzien. De invloed van deze verbetering wordt bepaald door de inspanning die men moet leveren om de voorzieningen te bereiken. Voorzieningen op loopafstand (200 tot 300 m e- ter) hebben daarbij meer invloed dan voorzieningen op fietsafstand (1 à 2 km). Voo r- zieningen waarvoor men de auto moet nemen zouden als zodanig geen invloed meer op de leefbaarheid in een buurt kunnen hebben. Architectuur Een schoolgebouw geldt vaak als markeringspunt in een buurt. Investeringen die het monumentale karakter van een gebouw versterken zorgen voor meerwaarde. Maar oo k investeringen in een meer moderne hoogwaardige architectuur kunnen een positieve uitstraling naar de buurt voor met name woningen met uitzicht op het object opleveren. De invloed zal daarom met name gevoeld worden op redelijk korte afstand, maximaal 500 meter. 2.3 Financiering Gemeenten kunnen jaarlijks budget beschikbaar stellen aan schoolbesturen voor investeringen in huisvesting van PO en VO. Financieel zijn gemeenten daartoe in staat omdat hun belangrijkste inkomstenbron, het Gemeentefonds, rekening houdt met de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting. Bij de besluitvorming over de investeringsbeslissingen (het indienen van een verzoek, de termijn van de beslissing enzovoorts) zijn gemeenten en schoolbesturen gebonden aan het wettelijke kader van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Volgens de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op het Voortgezet Onderwijs kan de gemeenteraad beslissen een deel van de verantwoordelijkheid voor investeringsbeslissingen te delegeren aan schoolbesturen. Eén van de achtergronden van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken of er mogelijk private financiers (zoals woningbouwcorporaties of pensioenfondsen) voor de invest e- ringen in onderwijshuisvesting gevonden kunnen worden. Voorwaarde hier voor is dat er baten van deze investeringen voor de potentiële medefinanciers zijn. De in de vorige paragraaf uiteengezette mogelijke effecten kunnen, met betrekking tot de financiering, in drie categorieën gegroepeerd worden. Effecten op de aantrekkelijkheid van de woonomgeving: deze komen tot uitdrukking in de prijs van woningen. Een meer aantrekkelijke buurt zorgt voor een baat in termen van hogere woningprijzen, waardoor huiseigenaren en corporaties potentiële medefinanciers zijn. Er zit overigens wel vertraging in het prijseffect omdat het enige tijd duurt alvorens een investering tot een hogere waardering van een buurt leidt. Voor corporaties geldt verder dat sociale (huur)prijzen rigide zijn. Een hogere waardering geeft corporaties echter wel de mogelijkheid om woningen tegen hogere prijzen te verkopen, hetgeen een basis voor med e- Investeringen in onderwijshuisvesting

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen. de resultaten van een enquête onder bewoners

Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen. de resultaten van een enquête onder bewoners Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen de resultaten van een enquête onder bewoners Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen de resultaten van een enquête onder bewoners In opdracht

Nadere informatie

Werken aan maatschappelijk rendement

Werken aan maatschappelijk rendement Contactpersonen Paulien van der Hoeven Werken aan maatschappelijk rendement Een handreiking voor opdrachtgevers van MKBA s in het sociale domein Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Is een innovatieve school een productieve school?

Is een innovatieve school een productieve school? Is een innovatieve school een productieve school? Een analyse van de relatie tussen innovaties en productiviteit op scholen voor voortgezet onderwijs Jos Blank, Carla Haelermans Over deze publicaties Is

Nadere informatie

De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt

De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt Frans Schilder Johan Conijn Marc Francke 2014-05 Augustus 2014 De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt Frans Schilder 1 Johan Conijn

Nadere informatie

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Annette Roest Anne Marike Lokhorst Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO - eindrapport - Drs. F.E.M. Berndsen Dr. B. Dekker Drs. C.T.A. van Bergen Amsterdam, januari

Nadere informatie

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f Schoolgrootte uit leerlingperspectief - Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

LEEGSTAND EN KRAKEN. - eindrapport - Dr. P.H. Renooy. Amsterdam, november 2008 Regioplan publicatienr. 1728

LEEGSTAND EN KRAKEN. - eindrapport - Dr. P.H. Renooy. Amsterdam, november 2008 Regioplan publicatienr. 1728 Leegstand en kraken LEEGSTAND EN KRAKEN - eindrapport - Dr. P.H. Renooy Amsterdam, november 2008 Regioplan publicatienr. 1728 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Bouwen voor het onderwijs. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor het onderwijs. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor het onderwijs Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor het onderwijs Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van

Nadere informatie

Doel en vraagstelling. Conclusie

Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Arbeidsmarktpositie van nietwesterse allochtonen Opdrachtnemer RvB: S. Bouma, L. Coenen, A. Kerckhaert Onderzoek arbeidsmarktpositie niet westerse allochtonen Startdatum 1 augustus 2010

Nadere informatie

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Nadere informatie

Toekomstverkenning informele zorg

Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Alice de Boer (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, oktober 2007 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk

Nadere informatie

Kosten en baten van schuldhulpverlening

Kosten en baten van schuldhulpverlening Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Op weg naar effectieve schuldhulp Kosten en baten van schuldhulpverlening Kosten en baten van schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo

Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo GEEF ZE DE RUIMTE! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Groen, gezond en productief

Groen, gezond en productief sustainability Groen, gezond en productief The Economics of Ecosystems & Biodiversity (TEEB NL): natuur en gezondheid kpmg.nl T h e E c o n o m i c s o f E c o s y s t e m s & B i o d i v e r s i t y Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sturing zonder bestuur

Sturing zonder bestuur Sturing zonder bestuur Samenwerking in vier stedelijke netwerken Maart 2010 Drs. J.J.A.N. Deen Prof. dr. S.A.H. Denters Dr. P.J. Klok Kennisinstituut Stedelijke Samenleving (www.kiss-oost.nl) Universiteit

Nadere informatie

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang Frits Meijer m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher 2 Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk

Nadere informatie

De benutting van vereveningsmogelijkheden bij de realisatie van multifunctionele accommodaties binnen een netwerk van actoren

De benutting van vereveningsmogelijkheden bij de realisatie van multifunctionele accommodaties binnen een netwerk van actoren Masterthesis De benutting van vereveningsmogelijkheden bij de realisatie van multifunctionele accommodaties binnen een netwerk van actoren Januari 2010 Masterthesis Planologie, Faculteit der Managementwetenschappen,

Nadere informatie