Preambule: Dit Sociaal Plan regelt de gevolgen van de Reorganisatie Selexyz - De Slegte 2012 (hierna Reorganisatie ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preambule: Dit Sociaal Plan regelt de gevolgen van de Reorganisatie Selexyz - De Slegte 2012 (hierna Reorganisatie )."

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN : bedrijven verbonden aan Selexyz - De Slegte REORGANISATIE 2012/2013 (CONCEPTVERSIE 5: 15 augustus 2012) Partijen: De besloten vennootschappen Broese BV te Utrecht, Dekker v.d. Vegt BV te Nijmegen, Donner BV te Rotterdam, Gianotten van Piere BV te Tilburg, Kooyker Verwijs BV te Leiden, Scheltema BV te Amsterdam, Scholtens Wristers BV te Groningen Vh Kooker BV te Amsterdam, Boekhandel De Slegte BV gevestigd te Amsterdam, hierna ook te noemen: Werkgevers gezamenlijk of Werkgever afzonderlijk; en FNV Bondgenoten te Utrecht CNV Dienstenbond te Hoofddorp hebben het navolgende Sociaal Plan afgesproken: Werkingssfeer Het Sociaal Plan heeft betrekking op de reorganisatie 2012/2013 en daarmee samenhangende (voorgenomen) besluiten, die door de bestuurder(s) op 1 juni 2012 ter advisering aan de ondernemingsraden zijn voorgelegd en is van toepassing op de Werknemer die door Werkgever schriftelijk is geïnformeerd dat zijn arbeidsplaats komt te vervallen (boventallig verklaring) ten gevolge van de door Werkgever in dit kader te treffen maatregelen, dan wel gebruik maakt van de hierna onder 7b bedoelde vrijwillig vertrekregeling en op de Werknemer wiens functie ingrijpend wijzigt ten gevolge van de reorganisatie. Werkingsduur Het Sociaal Plan treedt na ondertekening met terugwerkende kracht met ingang van 1 augustus 2012 in werking en is van toepassing tot en met 31 december Het eindigt per die datum van rechtswege. In onderling overleg en met wederzijds goedvinden kan door partijen worden besloten de werkingsduur van het Sociaal Plan te verlengen. Preambule: Dit Sociaal Plan regelt de gevolgen van de Reorganisatie Selexyz - De Slegte 2012 (hierna Reorganisatie ). De aanleiding voor de Reorganisatie, met verregaande maatregelen (additioneel aan te treffen maatregelen gericht op proces- en resultaatverbetering, hetgeen onverkort zal worden doorgezet), is vierledig: - negatief eigen vermogen en de voortdurende verliessituaties bij zowel Selexyz als De Slegte, waardoor de continuïteit van de (bancaire) financiering onder grote druk is komen te staan; - voortdurende negatieve resultaten: negatief resultaat 2011 van 5 mln en een geprognosticeerd negatief resultaat 2012 van circa 5 mln (Selexyz) en een negatief resultaat 2011/2012 van 0,6 mln (De Slegte); - sombere prognoses 2012 als gevolg van substantiële omzetterugval (Selexyz) en hoge kosten (huren) bij De Slegte; - noodzaak tot implementatie van herstructurering van de verkooporganisatie en de markstrategie-focus. De Reorganisatie betreft een brede capaciteits- en kostenreductie in alle geledingen van de arbeidsorganisatie. De totale beweging c.q. uitstroom van personeel zal worden verdeeld over meerdere tranches: a. terugbrengen van de formatie in lijn met het dalende omzetniveau 2012 en het reduceren van het aantal winkels, waarbij alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en alle opdrachtovereenkomsten met ZZP-ers (zo mogelijk tussentijds) worden beëindigd, tenzij dit tot onoverkomelijke problemen zal leiden bij de klant; b. in lijn brengen van management en centrale overhead op het hoofdkantoor; 1

2 c. herinrichten van de backoffice. Selexyz De Slegte zal doen wat binnen haar vermogen ligt om herplaatsing van werknemers van wie de arbeidsplaats als gevolg van de Reorganisatie zal komen te vervallen te realiseren. Wel is het realistisch om vast te stellen dat de mogelijkheden daartoe zeer beperkt zijn. Intern geldt dat er nagenoeg geen vacante arbeidsposities en/of herplaatsingsmogelijkheden zijn. Voor het overige geldt dat een voor ontslag voorgedragen Werknemer enerzijds tijd en ruimte heeft voor oriëntatie op de arbeidsmarkt, anderzijds vanuit Selexyz De Slegte in beperkte mate en binnen de budgettaire mogelijkheden daartoe externe begeleiding aangeboden zal krijgen. Selexyz De Slegte maakt ter uitvoering van deze Reorganisatie een budget vrij. De betrokken partijen bij dit sociaal plan hebben de opbouw en verdeling van dit budget tot in detail besproken en vormgegeven. Ten aanzien van een bedrag ter hoogte van EURO ,-- garandeert Selexyz De Slegte dat dit ten goede komt aan de uitvoering van het Sociaal Plan. Ten laste van dit bedrag komen in elk geval: de salariskosten met ingang van boventalligheid, de eenmalige bruto vergoeding, de suppletieregeling en de kosten outplacement. Het garanderen van besteding van dit budget betekent dat indien in mindere mate dan nu voorzien en begroot aanspraak wordt gemaakt op voorzieningen van het Sociaal Plan, dit ruimte geeft om het vrijgevallen budget binnen die EURO ,-- ten goede te laten komen aan ontslagen boventallige werknemers op prorata basis. Werknemers hebben individueel echter geen aanspraken anders dan vorm gegeven in dit Sociaal Plan. Selexyz De Slegte zal periodiek zie artikel 4 - inzicht geven in de wijze waarop genoemd budget aangewend wordt. Door Selexyz De Slegte is op 1 juni 2012 advies gevraagd aan de beide ondernemingsraden, waarna deze op 3 en 4 augustus 2012 positief hebben geadviseerd en op 15 augustus 2012 het definitieve besluit tot reorganisatie is genomen. Werkgevers en vakorganisaties hebben in overleg het onderhavige sociaal plan vastgesteld, dat mede wordt gezien als een verklaring van de belanghebbende vakbonden ex artikel 5a lid 1 WMCO. 1. Inleiding Partijen, betrokken bij dit Sociaal Plan, beogen een regeling te treffen voor de voor ontslag voorgedragen werknemers. Aan de ondernemingsraden zal periodiek schriftelijk inzicht worden gegeven in de voortgang van de ontslagtrajecten. Een tussentijdse wijziging van dit Sociaal Plan is mogelijk, indien zich belangrijke veranderingen voordoen ten aanzien van een in dit Sociaal Plan geregeld onderwerp, dan wel indien wijziging in wet- /regelgeving hiertoe aanleiding geeft. Na het bereiken van overeenstemming tussen partijen, zal het betreffende onderdeel in het Sociaal Plan worden gewijzigd. Zowel Selexyz De Slegte als werknemersorganisaties kunnen initiatief nemen tot het doen van een voorstel daartoe. 2. Begripsbepalingen (a) Organisatiewijziging Iedere (voorgenomen) herstructurering, capaciteitsreductie of enige andere wijziging in de (arbeids)organisatie, binnen de werkingssfeer en gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan. (b) Werkgevers Boekhandel De Slegte BV, Broese BV, Dekker v.d. Vegt BV, Donner BV, Gianotten van Piere BV, Kooyker Verwijs BV, Scheltema BV, Scholtens Wristers BV. (c) Werknemer Degene die een arbeidsovereenkomst heeft met één van de hiervoor onder 2(b) genoemde Werkgevers. (d) Werknemersorganisaties/vakbonden De bij de totstandkoming van dit Sociaal Plan betrokken vakbonden, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond. 2

3 (e) De CAO De van kracht zijnde collectieve arbeidsovereenkomst voor de boekhandel en kantoorvakhandel. (f) Huidige functie De functie die door Werknemer direct voorafgaand aan de Organisatiewijziging wordt uitgevoerd, tenzij Werknemer ten gevolge van reeds doorgevoerde wijzigingen tijdelijk andere werkzaamheden verricht, in welk geval de eerdere functie dient te gelden als huidige functie. (g) Uitwisselbare functie Uitwisselbare functies zijn, conform de definitie van het Ontslagbesluit, functies die naar functieinhoud, vereiste kennis en vaardigheden en/of vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. De functies moeten op de beoordeelde factoren uitwisselbaar zijn met elkaar. Dus onderling en vice versa. (h) Passende functie De functie die niet gelijk en niet uitwisselbaar is aan de Huidige functie van Werknemer, maar die wel aansluit bij opleiding, ervaring en bekwaamheden en het beloningsniveau van Werknemer. Ten aanzien van het beloningsniveau geldt dat een passende functie nimmer meer dan één salarisniveau lager is ingeschaald dan de laatstelijk door Werknemer uitgeoefende functie. Ten aanzien van de reistijd huisadres nieuwe standplaatsadres geldt dat een enkele reis niet meer bedraagt dan 90 minuten. De aansluiting op de passende functie dient zodanig te zijn, dat van de Werknemer qua opleiding, ervaring etc. verwacht mag worden dat deze in de regel binnen 6 maanden aan de voor de functie gestelde eisen voldoet. (i) Anciënniteit De ononderbroken periode van dienstverband bij Selexyz De Slegte en/of haar rechtsvoorgangers, inclusief de periode dat Werknemer direct voorafgaand aan dit dienstverband als uitzendkracht heeft gewerkt, bepaalt de anciënniteit. De anciënniteit wordt bepaald op de peildatum en wordt aan Werknemer schriftelijk bekendgemaakt. Voor de bepaling van het totaal aantal dienstjaren worden perioden van zes volle maanden of meer aangemerkt als een vol dienstjaar. Dit laatste geldt niet voor de bepaling van de duur van de voor de Werknemer geldende opzegtermijn, daarbij gaat het om volle dienstjaren. (j) Peildatum De peildatum voor de afspiegeling verschilt per vestiging, is mede afhankelijk van het moment waarop de Reorganisatie op die vestiging feitelijk plaats zal vinden, maar wordt in beginsel per vestiging vastgesteld op de eerste dag van de maand waarin aan werknemers van de betreffende vestiging schriftelijk is meegedeeld dat zij boventallig zijn. Van de aldus vast te stellen peildatum kan door Werkgever alleen na overleg met de betreffende ondernemingsraad worden afgeweken. (k) Bedrijfsvestiging Onder bedrijfsvestiging wordt hier verstaan iedere afzonderlijke boekwinkel van Werkgevers (vóór de Reorganisatie): dit geldt niet voor de twee Selexyz boekwinkels te Groningen, die worden beschouwd als één bedrijfsvestiging. (l) Boventalligheid Boventallig is Werknemer van wie de functie/arbeidspositie in de nieuwe organisatiestructuur / personeelsformatie is komen te vervallen, dan wel komt te vervallen en die niet direct herplaatsbaar is. Boventalligheid kan ook worden veroorzaakt doordat de beschikbare formatie voor een bepaalde functie(groep) afneemt. De boventalligheid gaat in op het moment dat dit door Werkgever aan Werknemer is meegedeeld en schriftelijk is bevestigd, waarbij tevens melding wordt gemaakt van de duur van de Zoektermijn voor de begeleiding naar ander werk. (m) Zoektermijn De zoektermijn neemt een aanvang direct na de boventalligheidverklaring en loopt af op de ontslagdatum. Gedurende deze periode worden eventuele interne herplaatsingkansen besproken en/of worden desgevraagd afspraken gemaakt over begeleiding van werk naar werk buiten Selexyz De Slegte. Gedurende de zoektermijn wordt Werknemer geacht zijn werkzaamheden op de gebruikelijke wijze te verrichten, met inachtneming van het hierna bepaalde in hoofdstuk 6. 3

4 (n) Bruto maandsalaris Onder het bruto maandsalaris wordt verstaan: het bruto maandloon volgens de voor de Werknemer geldende salarisschaal, plus een eventuele vaste maandelijkse persoonlijke of garantietoeslag of provisie, alsmede vakantietoeslag en eventuele eindejaarsuitkering, zoals dit geldt op de Peildatum. (o) Ontslagdatum De ontslagdatum valt zoveel als mogelijk samen met datum waarop de Reorganisatie (winkelintegratie) van de betreffende (bedrijfs)vestiging, waarbinnen of van waaruit Werknemer werkzaam is, feitelijk plaatsvindt en wordt Werknemer kenbaar gemaakt in de aan hem gerichte schriftelijke mededeling van boventalligheid. Bij het vaststellen van de ontslagdatum, zoals hiervoor bedoeld, wordt door Werkgever de geldende opzegtermijn voor Werknemer, zoals die uit de CAO artikel 26 voortvloeit, in acht genomen. 3. Vervallen. 4. Overleg partijen Partijen betrokken bij dit Sociaal Plan zullen periodiek (om de drie maanden) overleg voeren over de algemene gang van zaken omtrent de Organisatiewijziging, een eerder vastgestelde periode evalueren en afspraken maken voor een vast te stellen volgende periode. Voorafgaand aan dit overleg zal Werkgever betrokken partijen een schriftelijke evaluatie doen toekomen. In dit periodiek overleg kunnen voorstellen gedaan worden voor en afspraken gemaakt worden over eventueel noodzakelijke aanpassingen van dit Sociaal Plan. 5. Boventalligheid en ontslagprocedure In het kader van de Reorganisatie kan sprake zijn van het ongewijzigd voortbestaan van functies, het wijzigen van functies, het vervallen van functies of arbeidsplaatsen of het beperken van formatie binnen een functiegroep, dan wel het ontstaan van nieuwe functies. Per functiegroep zal worden bepaald of een reductie van de personele bezetting geïndiceerd is. Deze capaciteitsreductie zal worden gerealiseerd binnen bestaande groepen onderling uitwisselbare functies (functiegroepen) per bedrijfsvestiging, conform de regels van het Ontslagbesluit en de door het UWV gehanteerde criteria, zoals verder uitgewerkt in de adviesaanvraag en bijlagen. De gewenste reductie in de personele bezetting (het aantal arbeidsplaatsen dat komt te vervallen) per functiegroep zal worden gerealiseerd conform de regels van het Ontslagbesluit c.q. het afspiegelingsbeginsel. Dit betekent dat het anciënniteitbeginsel wordt toegepast per bedrijfsvestiging per leeftijdscohort zodanig dat het bepalen van boventalligheid evenredig over de leeftijdscohorten plaatsvindt. Het personeelsbestand wordt hierbij ingedeeld in de leeftijdscohorten 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar en 55 jaar en ouder en binnen deze leeftijdscohorten wordt boventalligheid bepaald op basis van anciënniteit waarbij de leeftijdsopbouw voor en na de boventalligheidbepaling verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk dient te zijn. Werknemers die geconfronteerd worden met het feit dat hun functie komt te vervallen, worden met voorrang uitgenodigd op de nieuwe functies, die in dit verband door Werkgever passend worden geacht, te solliciteren. Selectie zal dan plaatsvinden op basis van een objectieve en transparante procedure, zoals weergegeven in de adviesaanvraag aan de ondernemingsraden, met in achtneming van de noodzakelijke voortgang. De boventallig te verklaren Werknemer zal tenminste 10 dagen voorafgaande aan het einde van de betreffende kalendermaand worden meegedeeld dat hij boventallig is. Bij de die dag te overhandigen boventalligheidsbrief zal aan de boventallige Werknemer een vertrekregeling conform het Sociaal Plan worden aangeboden, uitgewerkt in een aan deze brief aangehechte beëindigingsovereenkomst (Vaststellingsovereenkomst). Werknemer heeft tot afloop van de in de brief genoemde termijn van 10 dagen de gelegenheid om de aangeboden regeling schriftelijk te accepteren. Uitsluitend op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van Werknemer kan een zogeheten pro forma ontbindingsprocedure worden gevoerd. Uiterlijk op de één na laatste werkdag van de betreffende 4

5 kalendermaand zal daartoe door of namens Werkgever een verzoekschrift ex artikel 7:685 BW worden ingediend tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de betreffende Werknemer op grond van gewichtige redenen, inhoudende zodanige veranderingen van de (bedrijfseconomische) omstandigheden dat de arbeidsovereenkomst per de aangegeven datum dient te worden ontbonden. De Werknemer zal na indiening van het verzoekschrift en eveneens uiterlijk op de één na laatste werkdag van de betreffende kalendermaand een pro forma verweerschrift indienen, opdat de beschikking tijdig kan worden afgegeven door de kantonrechter. Indien Werknemer niet binnen de hiervoor genoemde termijn van 10 dagen instemt met de aangeboden regeling, zal Werkgever zo spoedig mogelijk de bevoegde kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met Werknemer te ontbinden per de voor Werknemer vastgestelde ontslagdatum. Herplaatsing tijdens procedure Bij interne herplaatsing nadat Werknemer eerder boventallig is verklaard, zal de lopende ontslagprocedure worden ingetrokken. Tot de datum waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd, is het mogelijk dat de ontslag aangezegde Werknemer nog een baan bij Werkgever wordt aangeboden, bijvoorbeeld omdat een collega vrijwillig vertrekt. In dat geval komt een eventuele geldende vertrekregeling te vervallen. In dit kader aan Werknemer reeds verstrekte voorzieningen (outplacement) zullen niet worden teruggevorderd. 6. Betaald verlof en mobiliteit De Werknemer die als boventallig is aangemerkt, zal worden aangemeld bij de interne mobiliteitsunit bestaande uit de HR adviseurs van Selexyz De Slegte (aan iedere boventallige zal een HR adviseur worden toegewezen die zal fungeren als coördinator/begeleider). Indien interne plaatsing onmogelijk blijkt, zal op verzoek van Werknemer doorverwijzing kunnen plaatsvinden naar een extern bureau voor begeleiding/ counseling/ outplacement (of enige andere activiteit/ondersteuning die bevorderlijk is voor de arbeidsmarktpositie). In dit kader zal hij door Werkgever in de gelegenheid worden gesteld tot het opnemen van betaald verlof ten behoeve van het verrichten van dergelijke activiteiten. Werkgever stelt hierbij een totaal budget beschikbaar dat neerkomt op EURO 750,- ex BTW per boventallige Werknemer. Hierop kan aanspraak gemaakt worden, tenzij directe (her)plaatsing mogelijk blijkt. Het totaal budget wordt gecompartimenteerd: per tranche bedraagt het maximaal beschikbare budget EURO 750,- ex BTW x het aantal boventalligen c.q. werknemers die voor ontslag worden voorgedragen. Dit budget is niet individueel verzilverbaar; indien en voor zover Werknemer geen (volledig) gebruik wenst te maken hiervan zal het vrijgevallen budget worden aangewend voor boventallige werknemers die meer budget nodig hebben. Dit is gelimiteerd tot het totaal budget per tranche. Het opstellen van een mobiliteitsplan en het uitvoeren van daadwerkelijke (professionele) mobiliteitsactiviteiten zal plaatsvinden via een of meerdere van de hierna genoemde externe partijen (W&P, Tiff, Kans). Werkgever zal proberen op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten met deze partijen een overeenkomst van opdracht te sluiten, zodat werknemers een keuzemogelijkheid hebben. 7. Vrijwillig vertrek (a) Voor ontslag voorgedragen Werknemer Werknemer die boventallig is verklaard en voor ontslag is voorgedragen, kan opteren voor een vrijwillige vertrekregeling. In dat geval zal de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd tegen een datum eerder dan conform de Zoektermijn geldt. Het resterende bruto maandsalaris tot de ontslagdatum zal gekapitaliseerd ineens worden uitgekeerd bij wijze van eenmalige vergoeding op een door Werknemer aan te geven fiscaal correcte wijze. Deze vergoeding kan nooit hoger zijn dat het voor Werknemer geldende bruto salaris gedurende de voor hem geldende opzegtermijn. (b) Plaatsmaker 5

6 Werknemer die niet boventallig is verklaard, niet in aanmerking komt voor gedwongen ontslag, en wiens dienstverband niet van rechtswege afloopt, kan opteren voor een vrijwillige vertrekregeling, onder de voorwaarde dat een collega Werknemer in dezelfde functiegroep (als waar de plaatsmaker qua afspiegeling is ingedeeld) zijn functie/arbeidspositie behoudt, waarbij een bedrag gelijk aan de helft van het bruto salaris over de te besparen opzegtermijn (die bij boventalligheid/ontslag zou hebben gegolden) zal worden uitgekeerd bij wijze van vergoeding op een door Werknemer aan te geven fiscaal correcte wijze. In beide gevallen (ad a of ad b) zullen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de in dat kader tussen Werkgever en Werknemer gemaakte afspraken nader worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst: hetgeen hier is bepaald in o.a. hoofdstuk 6, 8 en 9 van dit Sociaal Plan is niet van toepassing op werknemers die gebruik maken van regeling a. of b. in dit hoofdstuk. 8. Eenmalige uitkering De Werknemer wiens arbeidsplaats komt te vervallen en waarvan de arbeidsovereenkomst uiterlijk op de door de Werkgever vastgestelde ontslagdatum wordt beëindigd, komt in aanmerking voor een eenmalige bruto vergoeding. Deze vergoeding wordt als volgt bepaald: - Werknemers met op de Peildatum een dienstverband van korter dan 5 dienstjaren, komen in aanmerking voor een vergoeding van 0,5 x bruto maandloon volgens de voor de Werknemer geldende salarisschaal. - Werknemers met op de Peildatum een dienstverband dat 5 dienstjaren, maar korter dan 15 volle dienstjaren heeft geduurd, komen in aanmerking voor een vergoeding van 1 x bruto maandloon volgens de voor de Werknemer geldende salarisschaal. - Werknemers met op de Peildatum een dienstverband dat 15 dienstjaren, maar korter dan 25 dienstjaren heeft geduurd, komen in aanmerking voor een vergoeding van 2 x bruto maandloon volgens de voor de Werknemer geldende salarisschaal. - Werknemers met op de Peildatum een dienstverband dat op de peildatum 25 dienstjaren of langer, heeft geduurd, komen in aanmerking voor een vergoeding van 3 bruto x maandloon volgens de voor de Werknemer geldende salarisschaal. De eenmalige uitkering zal worden uitgekeerd bij wijze van vergoeding op een door Werknemer aan te geven fiscaal correcte wijze. 9. Suppletieregeling De Werknemer wiens arbeidsplaats komt te vervallen en waarvan de arbeidsovereenkomst uiterlijk op de door de Werkgever vastgestelde ontslagdatum wordt beëindigd, komt in aanmerking voor een suppletieregeling. De suppletieregeling wordt als volgt bepaald: - de loongerelateerde bruto WW-uitkering (waaronder in dit kader ook wordt verstaan een eventuele uitkering krachtens de ziektewet) wordt maandelijks met 15% van het laatstverdiende bruto maandsalaris aangevuld; - de suppletieduur is voor werknemers die op de peildatum korter dan 5 jaar in dienst zijn: 3 maanden; 5 jaar of langer maar korter dan 10 jaar in dienst zijn: 6 maanden; 10 jaar of langer maar korter dan 15 jaar in dienst zijn: 9 maanden; 15 jaar of langer in dienst zijn: 12 maanden. De suppletieregeling is van kracht zolang en voor zover de Werknemer aan de hand van relevante documenten bewijst dat hij een WW-uitkering ontvangt en daarnaast buiten dit sociaal plan geen andere inkomsten geniet, wat dan zou (kunnen) blijken uit het ontvangen van een lagere WWuitkering. 6

7 Indien de WW-uitkering voor het einde van de suppletieduur geheel of gedeeltelijk wordt gestopt of opgeschort vanwege het accepteren van tijdelijk werk, en de volgende alinea niet van toepassing is, behoudt de Werknemer zijn aanvullingsrechten, wanneer en voor zover hij binnen een jaar wederom recht krijgt op een loongerelateerde WW-uitkering. Naast de in hoofdstuk 8 en 9 genoemde financiële regelingen geldt geen andere bovenwettelijke aanvulling of uitkering, tenzij die voortvloeit uit het onderhavige Sociaal Plan. 10. Interne sollicitatie en herplaatsingprocedure Voor de Werknemer die in aanmerking komt voor het herplaatsingstraject zal tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst worden gezocht naar een passende functie binnen de onderneming van Werkgever. Van de Werknemer wordt een actieve houding verwacht. Hij dient te solliciteren naar passende vacatures. Transparantie, objectiveerbaarheid en voortgang zijn hierbij kernbegrippen. Ter zake wordt verwezen naar de adviesaanvraag aan de ondernemingsraden, waarin de betreffende procedures en uitgangspunten nader zijn beschreven. In geval van een mogelijkheid tot herplaatsing zal aan de betrokken Werknemer een zo volledig mogelijk inzicht worden gegeven in de aard en inhoud van de vacante functie met de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden en omstandigheden in de nieuwe standplaats. Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan de kandidaat die het langst in dienst is. Na herplaatsing gelden voor de medewerker de arbeidsvoorwaarden die bij de nieuwe functie horen, met inachtneming van de (afbouw) bepalingen in de CAO. 11. Hardheidsclausule en begeleidingscommissie In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet dan wel de toepassing hiervan individueel tot een onbillijke situatie zou leiden, zal Werkgever, zulks ter harer beoordeling, in overleg met de betrokken Werknemer en na het inwinnen van advies van de Begeleidingscommissie in gunstige zin kunnen afwijken van het Sociaal Plan. De Begeleidingscommissie ter bevordering van een correcte uitvoering van dit Sociaal Plan bestaat uit drie leden, te weten: één lid te benoemen door de directie, één lid te benoemen door de vakbonden, en één lid te benoemen door voormelde twee leden in gezamenlijk overleg. De Begeleidingscommissie houdt toezicht op de goede uitvoering van het Sociaal Plan en de toepassing van de hardheidsclausule. Geschillen hierover, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen door partijen worden voorgelegd aan de Begeleidingscommissie, die advies uitbrengt aan de directie van Werkgever. De Begeleidingscommissie beslist bij meerderheid van stemmen. De Begeleidingscommissie bepaalt voor het overige haar eigen werkwijze. De bevoegdheid van de Begeleidingscommissie betreft niet het ontslag zelf: ten aanzien van alle zaken verband houdende met of voortvloeiende uit de door Werkgever geëntameerde ontslagprocedures is uitsluitend UWV en/of kantonrechter bevoegd. Inschakeling van de begeleidingscommissie heeft geen vertragende werking op de hier weergegeven ontslagprocedures en -termijnen. De directie verstrekt de Begeleidingscommissie alle relevante informatie. De leden van de Begeleidingscommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle persoonlijke en zakelijke informatie waarover zij bij de uitvoering van hun taak hebben kunnen beschikken, voor zover zij kunnen aannemen dat bekendmaking van dergelijke informatie ofwel de betrokkenen ofwel Werkgever schade zou kunnen berokkenen. Werknemer dient zich binnen 10 werkdagen nadat hem de bestreden beslissing kenbaar is gemaakt c.q. hij daarvan redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk met redenen omkleed tot de begeleidingscommissie te wenden. De begeleidingscommissie dient binnen 10 werkdagen nadat een Werknemer zich tot haar heeft gewend een advies te geven of mee te delen dat geen advies wordt 7

8 afgegeven. In geval de begeleidingscommissie binnen de genoemde 10 werkdagen geen enkele mededeling doet staat dat gelijk aan de mededeling van de begeleidingscommissie dat geen advies wordt gegeven. Werkgever staat het dan vrij om zonder dit advies met inachtneming van haar verplichtingen uit dit Sociaal Plan en uit goed werkgeverschap een beslissing te nemen. Indien de Begeleidingscommissie advies heeft uitgebracht, is dit zwaarwegend. Indien Werkgever in zijn besluit van het advies van de Begeleidingscommissie afwijkt, zal Werkgever zijn beslissing schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van de betrokken Werknemer brengen. De Begeleidingscommissie ontvangt hiervan en afschrift. 12. Wederindiensttredingsvoorwaarde De betreffende (geïntegreerde) bedrijfsvestiging zal binnen 9 maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst met een boventallige Werknemer, geen andere (nieuwe) Werknemer in dienst nemen in de betreffende functie, eerst dan nadat hij deze (ontslagen) Werknemer in de gelegenheid heeft gesteld terug te keren in deze (zijn/haar oude) functie. 13. Voorzieningen (a) Studiekosten Alle studiekostenterugbetalingsregelingen komen bij ontslag, als gevolg van de Reorganisatie, te vervallen. (b) Vakantie- en verlofrechten Werknemer dient de vakantie- en verlofrechten die tijdens de Zoektermijn worden opgebouwd voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst op te nemen. Deze rechten worden niet uitbetaald. Een en ander geldt niet voor vakantie- en verlofrechten die voor ingang van de Zoektermijn zijn opgebouwd en niet voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. (c) Verhuiskosten Bij ontslag geldt dat een eventueel terug te betalen verhuiskostenvergoeding zal worden kwijtgescholden. (d) Bedrijfseigendommen Werknemer is gehouden om uiterlijk de laatste werkdag van de arbeidsovereenkomst de door Selexyz De Slegte beschikbaar gestelde zaken zoals: maandtrajectkaart, vervoersabonnement, toegangspasje, sleutels, laptop, token, mobiele telefoon, lease-auto c.a., bij Werkgever in te leveren. (e) Onkostenvergoedingen Alle vaste en variabele onkostenvergoedingen eindigen per datum einde arbeidsovereenkomst. Werknemer draagt er zorg voor dat per die datum een declaratie van de nog openstaande tegoeden is ingediend. Werknemer is eraan gehouden declaraties binnen een maand na datum van het einde dienstverband in te dienen om voor vergoeding in aanmerking te komen. (f) Concurrentiebeding Bij ontslag als gevolg van de Reorganisatie komt een eventueel overeengekomen concurrentiebeding te vervallen. (g) Winstdelingsregeling Afgesproken is dat werknemers die gedwongen worden ontslagen in aanmerking kunnen komen voor een extra ontslagvergoeding, indien de hier bedoelde bedrijven in de periode 1 mei 2012 tot 1 mei 2014 winst genereren. 10% van de winst wordt hiervoor gereserveerd. Aan de ondernemingsraden en de betrokken vakorganisaties zal periodiek inzicht worden gegeven in de financiële gang van zaken. Eventuele winst zal aan de werknemers, die door de reorganisatie gedwongen zijn ontslagen, op proportionele basis worden uitbetaald. Hierover zullen dan nadere afspraken worden gemaakt met de ondernemingsraden. Aldus door partijen in vijfvoud overeengekomen en ondertekend op te Utrecht. 8

9 Namens Werkgevers Namens FNV Bondgenoten Namens CNV Dienstenbond 9

SOCIAAL PLAN ARBO UNIE BV REORGANISATIE 2012

SOCIAAL PLAN ARBO UNIE BV REORGANISATIE 2012 = EINDBOD 15 december 2011 = SOCIAAL PLAN ARBO UNIE BV REORGANISATIE 2012 Partijen: - Arbo Unie BV, gevestigd te Utrecht en - Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband te Utrecht - De Unie te Culemborg

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Uitgave : januari 2014 Human Resources Benelux Sociaal Economische Afdeling 2 januari 2014 PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V., gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

Sociaal Plan Raet. 01 jan 2013 31 dec 2013

Sociaal Plan Raet. 01 jan 2013 31 dec 2013 Sociaal Plan Raet 01 jan 2013 31 dec 2013 Sociaal Plan Raet Inhoudsopgave Contents 1. Inleiding... 2 2. Algemene bepalingen... 4 2.1 Definities... 4 2.2 Werkingssfeer... 4 2.3 Looptijd... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN 1 Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de personele gevolgen binnen Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR BV naar aanleiding van de reorganisatie 2011 2 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Auteur: HR / Arbeidszaken Telefoon: (030) 290 45 48 pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Werkingssfeer...4 2 Toepassing...4 3 Uitkering einde arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Toepassing... 4 1.2 Looptijd Sociaal Plan... 4 1.3 Aanmelden als CAO... 4 2. DEFINITIES... 5 2.1 Werkgever...

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase Eindbod nieuw Sociaal Plan Achmea - 7 april 2014 Hieronder zijn de hoofdlijnen van het eindbod van Achmea voor het nieuwe Sociaal Plan weergeven. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal

Nadere informatie

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Inhoudsopgave Preambule...3 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur...4 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden...4

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Collectief Ontslag De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Sociaal Plan. 1 juni 2012

Sociaal Plan. 1 juni 2012 Sociaal Plan 1 juni 2012 Sociaal Plan Arbo Vitale 10 mei 2012 Inleiding Arbo Vitale b.v. is een onderneming die als hoofdactiviteit heeft het aanbieden van producten en diensten op het gebied van Bedrijfsgezondheidszorg.

Nadere informatie

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit geeft in artikel 4:2 de regeling voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een personeelsinkrimping wegens bedrijfseconomische redenen. Tot 1 maart

Nadere informatie

Slotervaartziekenhuis. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017

Slotervaartziekenhuis. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017 Slotervaartziekenhuis Addendum Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017 Amsterdam, 20 mei 2014. 1 Verklaring Aldus overeengekomen te Amsterdam op 20 mei 2014 tussen: De Werkgever: Stichting Slotervaartziekenhuis,

Nadere informatie

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Veel ondernemers krijgen in verband met de wereldwijde economische crisis te maken met teruglopende omzetten en/of resultaten. Helaas

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009

SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009 SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009 Datum 13 mei 2009 Kenmerk SOCIAAL PLAN BAM v20090420 def a.doc/ DVV/ PLE SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv pagina 1 van 15 INHOUD INLEIDING ALGEMENE

Nadere informatie

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Aanleiding Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, zijn op 25

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V.

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018 Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Sociale Regeling DSM Biologics Inleiding De Sociale Regeling van DSM Biologics Company B.V. (hierna: Werkgever)

Nadere informatie

Reorganisaties. 28 oktober 2014. Joost van Ruiven Johan Hobma

Reorganisaties. 28 oktober 2014. Joost van Ruiven Johan Hobma Reorganisaties 28 oktober 2014 Joost van Ruiven Johan Hobma Inhoud 1. Cao s wet- en regelgeving 2. Reorganisatieplan 3. Overleg OR/CR/Vakbond 4. WMCO 5. Sociaal Plan 6. UWV Ontslagprocedure 7. Overige

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Op 1 oktober 2015 is een principe akkoord bereikt tussen Fresenius Hemocare Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met betrekking tot het

Nadere informatie

Handleiding afspiegeling algemeen

Handleiding afspiegeling algemeen Handleiding afspiegeling algemeen Stappenplan voor de bepaling van de ontslagvolgorde Versie: 1.1 Datum: mei 2006 Deze versie vervangt de eerdere versie van januari 2006. Aan de samenstelling van de Handleiding

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V.

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 De ondergetekenden: als partij ter ener zijde en FNV Horecabond En CNV Vakmensen Elk als partij ter andere zijde, zijn de navolgende

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2015/2016

SOCIAAL PLAN 2015/2016 SOCIAAL PLAN 2015/2016 Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Welzorg Nederland B.V., statutair gevestigd te Almere, met adres Camerastraat 17, 1322 BB Almere, ingeschreven

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos 1. Onduidelijkheid vertrekregeling vs outplacement Uiteraard is het zo dat mensen tot 29 december de tijd hebben om kenbaar te maken of ze van de vertrekregeling

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Sociaal Plan Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Van toepassing voor werknemers van E.ON Benelux

Nadere informatie

Sociaal Plan ANP. .oktober 2009 tot en met 31 december 2010. Overeengekomen op..oktober 2009 door ANP. de vakorganisaties NVJ en FNV KIEM

Sociaal Plan ANP. .oktober 2009 tot en met 31 december 2010. Overeengekomen op..oktober 2009 door ANP. de vakorganisaties NVJ en FNV KIEM Sociaal Plan ANP.oktober 2009 tot en met 31 december 2010 Overeengekomen op..oktober 2009 door ANP en de vakorganisaties NVJ en FNV KIEM (22 oktober 2009) 1 INLEIDING Het voorliggende sociaal plan is overeengekomen

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

SOCIALE REGELS 2013/2015

SOCIALE REGELS 2013/2015 SOCIALE REGELS 2013/2015 Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Welzorg Nederland BV, statutair gevestigd te Almere, met adres Camerastraat 17, 1322 BB Almere, ingeschreven

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum FAQ P&O Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum Boventalligheid 1 Hoe komt de lijst van boventalligen tot stand? We gaan uit van

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Hoofdstuk 2 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht De Ontslagprocedure UWV WERKBEDRIJF Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht BEZOEKADRES UWV WERKBEDRIJF MAASTRICHT AFDELING AJD RANDWIJCKSINGEL 22 6229 EE MAASTRICHT TEL: 043 7506200

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan Addendum, behorend bij Sociaal Plan Arkin 01-02-2014/31-01-2016 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Arkin staat voor de opgave om een gezonde bedrijfsvoering te behouden bij teruglopende inkomsten. Als

Nadere informatie

Sociaal plan Cendris Customer Contact B.V.

Sociaal plan Cendris Customer Contact B.V. Sociaal plan Cendris Customer Contact B.V. HR Cendris Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Considerans Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Begeleidingsactiviteiten Hoofdstuk 3: Maatregelen bij einde

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie