Eigen huis verliest gouden glans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eigen huis verliest gouden glans"

Transcriptie

1 Eigen huis verliest gouden glans Visie op de Nederlandse huizenmarkt ING Economisch Bureau Maart 2015

2 Wat moeten huizenkopers weten? Trends op de woningmarkt tot 2025 Een koophuis is geen investering meer, maar weer alleen om in te wonen De prijzen zullen gemiddeld slechts 2% per jaar groeien. Dat is veel minder dan vroeger. Gunstig voor de prijzen is: - Dat het aantal huishoudens groeit. - Dat huren duurder wordt en nieuwbouw achterblijft, zeker de eerste jaren. - Dat de inkomens groeien, hoewel langzamer dan in eerdere decennia. Nadelig voor de prijzen is: - De vergrijzing, hierdoor komen steeds meer afgeloste woningen te koop. - Nieuwe regels: meer geld meenemen, minder renteaftrek. - Meer fluctuerende inkomens, waardoor de kans op gedwongen verkoop toeneemt. De eerste paar jaren zullen voor wat betreft de prijzen de beste jaren van dit decennium zijn. Door extra aflossingen en het inbrengen van eigen geld neemt het risico op restschulden wel af. De verschillen tussen de randen van het land en de steden nemen toe De prijzen aan de randen van het land staan extra onder druk door vergrijzing. De steden blijven groeien en ook hogere huren en bouwkosten stuwen er de prijzen. Ruime en dure woningen minder in trek Steeds meer ouderen wonen in een te groot huis waar ze op termijn van af willen of moeten. De lagere hypotheekrenteaftrek drukt de prijzen van grote en dure huizen. Dit speelt sterker aan de randen van het land. Woningmarkt verstilt aan randen van land Aan de randen van het land wisselen weinig huizen van eigenaar, huizen staan er lang te koop. Lokale dienstverleners, zoals notarissen en de detailhandel hebben hier last van. 2

3 De woningmarkt Inleiding In het verleden zijn in Nederland de prijzen van koopwoningen over een zeer lange periode fors in prijs gestegen. Een koopwoning werd door veel mensen gezien als een goede investering. De crisis heeft dit beeld gekanteld en het besef gebracht dat het niet vanzelfsprekend is dat huizenprijzen altijd blijven stijgen. De afgelopen jaren hebben we de Nederlandse koopwoningmarkt zien veranderen. De vraag is hoe het beeld is voor de komende tien jaar. Het ING Economisch Bureau analyseert de woningmarkt aan de hand van een denkmodel woningmarkt met drie onderdelen: behoefte, beschikbaarheid en betaalbaarheid. Alleenwonenden Paren Gezinnen Met MET name NAME gezinnen GEZINNEN wonen WONEN in koopwoningen IN KOOPWONINGEN 0% 25% 50% 75% 100% Koopwoning Sociale huur Overige huur In deze analyse staan drie vragen centraal: Hoe ontwikkelen de huizenprijzen zich? Hoe verschilt dit per regio? Hoe dynamisch is de woningmarkt? Eenoudergezin Ander De Nederlandse woningmarkt anno miljoen inwoners wonen in ruim 7,5 miljoen woningen. Steeds meer mensen bezitten hun woning: 55% van alle huishoudens wonen in een koopwoning. Gezinnen wonen meestal in een koopwoning. Alleenwonenden, jongeren en eenoudergezinnen huren vooral. 3

4 Wat drijft de huizenmarkt? B EHOEFTE Hoe hard groeit de bevolking? Hoeveel huishoudens komen erbij? Pagina 6, 8, 9 Wat voor soort huishoudens komen erbij? Pagina 7 Stromen mensen door naar de woning die goed bij ze past, of wonen ze te klein of te groot? Pagina 9, 27, 28, 29 Waar willen mensen wonen? Pagina B ESCHIKBAARHEID Hoeveel woningen worden er gebouwd? Pagina 11 B ETAALBAARHEID Wat kost het alternatief: huren? Pagina 10 Hoe ontwikkelen de inkomens zich? Pagina 12, 13 In hoeverre is de hypotheekrente aftrekbaar? Pagina 15 Hoeveel geld mogen mensen lenen? Pagina 15 Hoe hoog is de hypotheekrente? Pagina 16 Hoeveel zijn de kosten koper? Pagina 27 4

5 Deel I Gematigde prijsontwikkeling 5

6 Het aantal huishoudens groeit nog B EHOEFTE Aantal huishoudens groeit, maar langzamer De Nederlandse bevolking groeit minder snel dan de afgelopen decennia. Toch komen er de komende tien jaar nog zo n mensen bij. Dat zijn er 60 duizend per jaar Bevolkingsgroei neemt af, maar aantal huishoudens groeit nog flink tussen HET AANTAL HUISHOUDENS GROEIT NOG extra huishoudens Nederlanders wonen met steeds minder mensen in één huis. Dat komt omdat mensen minder kinderen krijgen en vaker alleen wonen. Deze trend zal zich ook de komende tien jaar doorzetten. Zo komen er elk jaar zo n 50 duizend huishoudens bij. De behoefte aan woningen zal dus ook in dat tempo toenemen FOCUS VAN DEZE PUBLICATIE Jaarlijkse bevolkingsgroei Jaarlijkse huishoudensgroei Lichte opwaartse prijsdruk Hoewel het groeitempo van het aantal huishoudens lager ligt dan in eerdere decennia (over tien jaar zijn er 7 procent meer huishoudens dan nu, in eerdere decennia lag het groeitempo hoger, tot wel 30 procent in de jaren zestig), zorgt de groei wel voor opwaartse druk op de gemiddelde woning prijzen in Nederland. In de loop van de tijd neemt deze druk af, omdat het aantal huishoudens steeds langzamer toeneemt Bron: CBS Pas na 2035 geen groei huishoudens meer Na 2035 zal het aantal huishoudens in Nederland echt nauwelijks meer groeien. Dat betekent dat vanaf dat moment het totaal aantal huizen in Nederland stabiel kan blijven. Tot die tijd zullen er nog zo n huishoudens bijkomen, waarvan in de komende tien jaar. 6

7 Kleinere woningen in trek B EHOEFTE Vooral behoefte aan kleine woning In de komende tien jaar wordt driekwart van de totale huishoudensgroei veroorzaakt door alleenstaanden: er komen 370 duizend van deze eenpersoonshuishoudens bij. Dit zijn met name alleenstaande 65-plussers. Het aantal gezinnen met kinderen zal juist afnemen. De behoefte aan kleine woningen zal hiermee sterker toenemen dan die naar grote woningen. Meer alleenstaanden en 65-plussers, minder gezinnen met kinderen Alleenwonend jong huishoudens Jong paar Gezin huishoudens Eenoudergezin Oud paar huishoudens Alleenwonend oud huishoudens 1 figuur is 150k huishoudens 7

8 Jongeren na crisis weer op de markt B EHOEFTE Jongeren bleven afgelopen jaren thuis wonen Sinds de crisis is het aantal thuiswonende jongeren met 80 duizend toegenomen. Voor een klein deel kwam dat doordat er simpelweg meer jongeren waren (dit verklaart een derde van de toename). Maar het grootste deel wordt verklaard uit veranderend gedrag: meer jongeren bleven thuis wonen in plaats van in een eigen woning. Onder jongeren nam het aandeel dat in een eigen huis woonde dus af Na recente toename zullen weer minder jongeren thuiswonen... Aantal thuiswonende jongeren (20-30) AANTAL THUISWONENDE JONGEREN Beperkte inhaalvraag van jongeren tot 2018 Wanneer de economie de komende jaren aantrekt, zullen veel thuiswonende jongeren het ouderlijk huis weer willen verlaten. Het aandeel thuiswonende jongeren zal de komende jaren daardoor weer normaliseren van 35 procent naar 32 procent. Dat aandeel is in de afgelopen jaren overigens wel wat opgelopen, met name doordat allochtone jongeren nu vaker thuis wonen dan bijvoorbeeld in de jaren negentig. Per saldo zullen er in duizend minder jongeren thuis wonen dan in Dit vertaalt zich niet direct in een vraag naar 30 duizend koopwoningen. Slechts een minderheid (30 tot 40 procent) zal een koopwoning betrekken. Een deel van hen zal immers samen gaan wonen en bovendien huren jongeren vaak. Per saldo resulteert een extra vraag naar koopwoningen van zo n woningen per jaar tussen De komende jaren kan dit een klein opwaarts effect hebben op de gemiddelde huizenprijzen, dat daarna weer verdwijnt % 35% 34% 33% 32% 31% 30% Bron: CBS, ING Economisch Bureau aandeel thuiswonende jongeren terug naar 32% Aandeel thuiswonende jongeren (20-30) Bron: CBS, ING Economisch Bureau 8

9 Uitstroom ouderen komt langzaam op gang B EHOEFTE Vergrijzing leidt eerst tot te groot wonen Voor de woningmarkt is het relevant om te zien wanneer de relatief grote groep naoorlogse ouderen hun huis te koop zet. De komende tien jaar wonen de meeste van deze zogenaamde babyboomers nog in het huis waarin zij nu wonen. Dit zijn vaak grote huizen, waar ze zijn blijven wonen na het uitvliegen van hun kinderen. Soms zal één van beide partners overlijden, maar de achterblijvende partner blijft dan meestal in hetzelfde huis wonen. Gedurende het komende decennium woont deze generatie in een huis dat voor hen ruim bemeten is. Consumenten geven nu al aan dat ze vaak te groot wonen: ruim 1 op de 5 zegt dat dit het geval is, zo blijkt uit de ING Vraag van Vandaag Uitstroom UITSTROOM BABYBOOMERS babyboomers KOMT komt PAS pas NA na OP GANG op gang JAARLIJKSE UITSTROOM UIT KOOPWONINGEN GENERATIE Jaarlijkse (X1000 HUISHOUDENS) uitstroom uit koopwoningen generatie (x1000 huishoudens) vanaf 2015 vanaf 2020 vanaf 2025 vanaf 2030 vanaf 2035 vanaf 2040 Alleenwonend Samenwonend Totaal Steeds meer grote en afgeloste woningen te koop Vanaf 2025 de eerste babyboomers passeren dan de tachtig - zal door hun overlijden geleidelijk een steeds groter deel van hun woningen op de markt komen. In 2025 gaat het om een kleine 10 duizend woningen per jaar. Dit zijn vaak gezinswoningen, die meestal helemaal of grotendeels zijn afgelost. Deze verkopen hebben een drukkend effect op de prijs. Dat komt zowel door het aantal woningen dat wordt aangeboden, als door het feit dat deze woningen meestal al zijn afgelost. De verkopers kunnen daardoor gemakkelijker zakken met hun prijs. Dit effect wordt nog eens versterkt doordat erfgenamen de opbrengst moeten delen met hun familie en de fiscus Bron: CBS, ING Economisch Bureau De komende tien jaar is de uitstroom nog beperkt en is er slechts een licht drukkend effect op de gemiddelde huizenprijzen. 9

10 Huren wordt duurder B EHOEFTE Stijgende huren zorgen voor duurdere koopwoningen De minderheid van de Nederlandse huizen is een huurwoning. Toch gaat het hier om 45% van de woningen. Ontwikkelingen in de huurmarkt hebben ook effect op de koopwoningmarkt. Het belangrijkste effect loopt via de hoogte van de huren. Vanaf 2013 mochten de huren harder stijgen dan de inflatie. Voor hogere inkomens zijn de huren nog eens extra verhoogd om scheefwonen tegen te gaan. Van vrijgekomen huurwoningen worden de huren bovendien vaak sterk verhoogd. Ook de komende jaren zullen de huren meer stijgen dan de inflatie. Dan geldt de zogenaamde huursombenadering, waarbij vooral goede woningen op een aantrekkelijke locatie extra in prijs zullen stijgen. Dit huurbeleid maakt huren duurder. Het effect daarvan is dat de vraag naar koopwoningen stijgt en dit heeft een opwaarts effect op de gemiddelde huizenprijzen in Nederland. Verkoop van huurwoningen kan prijzen drukken De komende jaren zullen woningcorporaties naar eigen zeggen 15 duizend woningen per jaar verkopen. Dit is voor de corporaties voldoende om de financiële druk van overheidsbeleid op te vangen. Deze verkoopaantallen liggen niet hoger dan de afgelopen jaren. Wanneer in een wijk veel huurwoningen worden verkocht, drukt dat de prijzen in de buurt iets. Bij het huidige verkoopvolume zal het voor de gemiddelde huizenprijzen in Nederland gaan om een klein prijsdrukkend effect. Mochten de corporaties door beleid gedwongen worden meer te verkopen, dan kan het effect sterker uitpakken. 10

11 Bouw blijft eerst achter bij vraag B ESCHIKBAARHEID Nieuwbouw bleef laatste jaren achter De afgelopen jaren viel de vraag weliswaar grotendeels weg, maar het nieuwbouwaanbod bleef nog verder achter. Wel werden de laatste jaren veel woningen gesplitst of verbouwd en andere gebouwen geschikt gemaakt als woning. Zo is het aanbod de afgelopen jaren toch op peil gebleven en kon de groei van het aantal huishoudens worden opgevangen. Bouwproductie trekt met vertraging aan Het komende decennium komen er jaarlijks 50 duizend huishoudens bij. De eerstkomende jaren ligt dat aantal zelfs nog wat hoger. Dat komt door demografische ontwikkelingen en wat inhaalvraag. Tegelijk trekt de bouwproductie aan, maar vanwege de doorlooptijd van het bouwen van een huis, zal de groei van het aantal nieuwbouwwoningen later op gang komen. De eerste jaren kan de nieuwbouw de toegenomen vraag naar woningen dus niet bijbenen. Dit heeft eerst een opwaarts effect op de prijzen. In latere jaren, als de bouw de toename van het aantal huishoudens overstijgt, werkt dit juist prijsdrukkend BOUW BLIJFT EERST ACHTER BIJ VRAAG Tot 2018 groeit bouw minder snel dan het aantal huishoudens Nieuwbouwproductie en groei aantal huishoudens (x1000) Bron: CBS, EIB, ING Economisch Bureau Nieuwbouw Groei aantal huishoudens 11

12 Matige inkomensgroei B ETAALBAARHEID Huishoudinkomen legt de basis voor huizenprijzen In een theoretische wereld, waarin het aantal huizen perfect meebeweegt met het aantal huishoudens en waar financieringskosten geen rol spelen, legt de inkomensgroei van huishoudens de basis voor de huizenprijsontwikkeling. Hun inkomen bepaalt immers hoeveel mensen voor een huis kunnen betalen. In het verleden bedroeg de gemiddelde groei van het huishoudinkomen 3,5 procent per jaar. Het inkomensniveau is op lange termijn afhankelijk van drie factoren: 1 De productiviteit van werkenden hoe hoger de productiviteit, des te hoger het inkomen 2 De inflatie hoe hoger de inflatie, des te hoger het inkomen 3 Het aantal gewerkte uren hoe meer uren worden gewerkt, des te hoger het inkomen Komende 10 jaar beperkte inkomensgroei huishoudens Bovenstaande 3 factoren ontwikkelen zich het komende decennium gematigd: Productiviteitsgroei: gelijk aan het langjarig gemiddelde Inflatie: loopt geleidelijk op van 0,7% nu tot net onder 2% in 2025, in lijn met de doelstelling van de Europese Centrale Bank. Dit inflatiepercentage is lager dan in het verleden. Aantal gewerkte uren per huishouden: 1,2% p.j. 1,5% p.j. -0,2% p.j. de arbeidsparticipatie neemt toe, maar huishoudens worden kleiner en het gemiddeld aantal uren dat mensen werken daalt. In het verleden nam het aantal gewerkte uren per huishouden juist licht toe. Dus hoe zal het (nominaal) inkomen per huishouden zich de komende 10 jaar ontwikkelen? Per saldo zal het gemiddelde (nominale) huishoudinkomen zo de komende 10 jaar stijgen met zo n: 2,5% p.j. De inkomensstijging is positief voor de huizenprijzen, maar wel beduidend minder positief dan in de afgelopen decennia, toen het huishoudinkomen gemiddeld 3,5 procent groeide. 12

13 Flexibele arbeidsmarkt drukt prijs B ETAALBAARHEID Inkomen gaat meer fluctueren Een derde van de beroepsbevolking werkt nu als flexwerker, uitzendkracht, zelfstandig ondernemer of op basis van een tijdelijk contract. Vooral jongeren hebben steeds vaker zo n flexibele arbeidsrelatie. De komende tien jaar zal volgens ING het aandeel zelfstandigen en flexibele arbeidskrachten nog verder toenemen, tot 37% in Steeds meer flexibele arbeidskrachten Aandeel zelfstandigen en flexibele arbeid in beroepsbevolking STEEDS MEER FLEXIBELE ARBEIDSKRACHTEN AANDEEL ZELFSTANDIGEN EN FLEXIBELE ARBEID IN BEROEPSBEVOLKING 35% 30% Zelfstandig 25% Flex 20% Vanaf 2015 wordt de arbeidsmarkt bovendien hervormd. Door de hervorming van ontslagrecht zullen mensen met een vast contract vaker van baan wisselen. In het komende decennium zullen inkomens daarom steeds meer fluctueren. 15% 10% 5% 0% Inkomensfluctuaties drukken de prijzen Huizenkopers en huizenbezitters lopen zo meer risico op een inkomensval. Meer risico betekent voor huizenkopers meer moeite bij de financiering van een nieuwe woning. Voor bestaande huizenbezitters kan een inkomensval daarnaast betekenen dat ze eerder worden gedwongen te verkopen. Beide ontwikkelingen drukken de huizenprijzen het komende decennium. MET NAME ONDER JONGEREN AANDEEL FLEXIBELE ARBEID EN ZELFSTANDIGEN NAAR LEEFTIJD 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% met name onder jongeren Aandeel flexibele arbeid en zelfstandigen naar leeftijd! % jaar jaar jaar jaar jaar Bron: CBS 13

14 Verleden: Regels en rente dreven prijzen op B ETAALBAARHEID Huizenprijzen weken decennialang af van hun economische basis Het nominale huishoudinkomen de economische basis voor de huizenprijsontwikkeling steeg de afgelopen decennia met gemiddeld 3,5 procent per jaar. De huizenprijzen stegen tussen 1970 en 2014 met 5,6 procent echter veel harder dan het gemiddelde huishoudinkomen. Vier krachten hadden een positief effect op de prijzen : Huizenprijzen stijgen sneller dan inkomens 6 1 Begin jaren 90 De regelgeving werd soepeler: mensen konden steeds meer lenen, zo mocht ook het tweede inkomen worden meegeteld voor het aanvragen van de hypotheek. 2 Midden jaren 90 Nieuwe hypotheekvormen kwamen op (zoals aflossingsvrije hypotheken, spaar- en beleggingshypotheken). Hierdoor vielen de maandlasten voor huizenkopers lager uit. Tussentijds aflossen gebeurde maar op beperkte schaal. Soms (bij volledig aflossingsvrij) bestond de maandlasten alleen maar uit rente. Ook zo konden meer mensen zich een koophuis veroorloven Structurele daling van hypotheekrente Gemiddeld over alle looptijden STRUCTURELE DALING VAN HYPOTHEEKRENTE 3 Vanaf 2011 De overdrachtsbelasting werd verlaagd van zes naar twee procent. Dit maakte koopwoningen betaalbaarder. 4 Structureel De afgelopen jaren is de hypotheekrente structureel gedaald. Ook hierdoor werd het goedkoper om een huis te kopen en nam het aantal mensen dat een huis konden kopen toe. De dalende rente had zo een positieve invloed op de huizenprijsontwikkeling Bron: CBS, DNB, ING Economisch Bureau 14

15 Regels drukken prijs B ETAALBAARHEID Regelgeving drukt komend decennium de prijzen Nieuwe regels zullen de huizenprijs het komende decennium beïnvloeden. Het gaat om vier typen regels: 1 Bij aankoop meer geld zelf meenemen Vanaf 2018 is het maximale leenbedrag gelijk aan de waarde van het huis. Er is politieke discussie over het verder verlagen van deze Loan to Value (LTV). TOEKOMST: REGELS DRUKKEN PRIJS HOE ZIJN DE REGELS RECENTELIJK AANGESCHERPT? Regelgeving voor huizenkopers is door de jaren heen flink aangepast 2014 Voor hoogste inkomens daalt de renteaftrek in stappen naar 38% in Rente op nieuwe leningen alleen aftrekbaar als tussentijds wordt afgelost Max. lening t.o.v waarde huis (LTV) wordt stapsgewijs verlaagd van 106% naar 100% in Verplicht aflossen verhoogt de maandlasten Met de verplichting tot annuïtair aflossen voor nieuwe hypotheken verdwijnt de aflossingsvrije hypotheek langzaam. Voor huishoudens stijgen hierdoor hun maandlasten. Voordeel is wel dat het huis wordt afbetaald Nieuwe leningen max. 50% aflossingsvrij Minder lenen bij hetzelfde inkomen De inkomensnormen die de banken hanteren, en die worden vastgesteld door het Nibud zijn strenger geworden. Bij hetzelfde inkomen mogen mensen op dit moment minder lenen dan eerder. Deze normen kunnen de komende jaren weer veranderen. 4 Hypotheek duurder door inperking renteaftrek De hypotheekrenteaftrek wordt de komende jaren in stapjes afgebouwd, van maximaal 51% in 2015 naar 38% in Vooral mensen met een hoger inkomen kunnen hierdoor minder rente aftrekken. Hierdoor stijgen hun netto maandlasten. In tegenstelling tot eerdere decennia drukt alle nieuwe regelgeving de gemiddelde huizenprijzen. Een effect van het aflossen en het meenemen van eigen geld kan bovendien zijn dat eigenaren bij verkoop gemakkelijker kunnen zakken in prijs. Voordeel van aflossen is wel dat de kans op een restschuld hierdoor afneemt. Het effect van de hypotheekrenteaftrek zal groter zijn op de woningen in het duurdere segment Aanpassing gedragscode (zoals gebruik van NIBUD-normen) Bijleenregeling: Stimulans om verkregen overwaarde in nieuwe woning in te brengen De renteaftrek wordt gemaximaliseerd tot een periode van 30 jaar 15

16 Rente zal prijs niet ondersteunen B ETAALBAARHEID Rente nu historisch laag De hypotheekrente is op dit moment historisch laag. Over heel 2015 is de hypotheekrente naar verwachting nog iets lager dan die over 2014 was. De rente is dus aanvankelijk nog gunstig voor de huizenprijs. Maar voor de komende tien jaar is de ruimte voor verdere daling beperkt. Hogere rente pas als de economie weer aantrekt De ontwikkeling van de hypotheekrente hangt samen met het algehele renteniveau in Nederland en Europa. Dat stijgt wanneer het beter gaat met de economie. In het komende decennium zal het economische klimaat naar verwachting verbeteren en de hypotheekrente dus weer oplopen. Een hogere rente betekent hogere maandlasten voor huizenkopers en drukt zo de huizenprijs. Rente zal huizenprijs niet ondersteunen De hypotheekrente zal dus, in tegenstelling tot de afgelopen decennia, de huizenprijzen niet positief ondersteunen. Toch hoeft het effect niet negatief te zijn: een stijgende rente zal naar verwachting samen gaan met economisch betere tijden. Dan stijgen ook de inkomens en de werkgelegenheid. Huishoudens kunnen zo meer betalen. Zo wordt het negatieve effect van de hogere rente op de huizenprijzen geremd. Omgekeerd zal een groeiende economie ook niet zo maar gepaard gaan met snel stijgende huizenprijzen, omdat dan ook de rente omhoog gaat. 16

17 Conclusie: beperkte prijsstijging CONCLUSIE: De komende BEPERKTE 10 jaar zullen PRIJSSTIJGING huizenprijzen niet langer sneller stijgen dan huishoudinkomens Verleden nu Toekomst Huizenprijzen stegen gemiddeld met 5,6% per jaar Inkomens stijgen gemiddeld met 2,5% per jaar Inkomens stegen gemiddeld met 3,5% per jaar Huizenprijzen stijgen gemiddeld 2% per jaar Vooral inkomens, huishoudgroei en huurstijgingen goed voor huizenprijzen De drie factoren die het komende decennium voor het opwaartse effect op de huizenprijzen zorgen zijn de groei van het inkomen per huishouden, de groei van het aantal huishoudens en hogere huren. Het opwaartse effect van de eerste twee is echter duidelijk minder sterk dan in eerdere decennia. Regelgeving en vergrijzing drukken huizenprijzen, vooral van grotere en duurdere woningen De regelgeving (meer geld meebrengen, meer aflossen en minder hypotheekrenteaftrek) vormt samen met de vergrijzing (steeds meer afgeloste huizen in de verkoop en kleinere huishoudens) de belangrijkste drukkende factoren voor de huizenprijzen. Ze gelden sterker voor duurdere en grotere woningen. Per saldo beperkte prijsstijgingen Gemiddeld zullen de huizenprijzen in Nederland de komende 10 jaar heel beperkt stijgen: het ING Economisch Bureau verwacht een prijsstijging van gemiddeld 2 procent per jaar. Dat steekt schril af bij de gemiddelde huizenprijsstijging van 5,6 procent over de afgelopen 45 jaar. Eerste jaren stijgen prijzen meer dan latere jaren Veel factoren die de eerste jaren nog gunstig zijn (lage rente, inhaalvraag, achterblijvende bouw) vallen later weg. Ook zal in latere jaren het vergrijzingseffect sterker worden. Het grootste deel van de huizenprijsstijging valt daarom in de periode voor 2020 te verwachten. 17

18 Deel II Grotere verschillen regio s 18

19 De huizenmarkt is regionaal Mensen kopen huizen binnen hun provincie Mensen verhuizen vooral lokaal, binnen hun eigen gemeente of provincie. 60 procent van alle verhuizingen is binnen de eigen gemeente en 85 procent binnen de eigen provincie. Zo bestaat de Nederlandse huizenmarkt uit allerlei kleinere, regionale deelmarkten met elk hun eigen dynamiek. DE HUIZENMARKT IS REGIONAAL BIJNA ALLE VERHUIZINGEN (85%) BINNEN PROVINCIES Huizenprijzen worden dan ook voor een groot deel bepaald door regionale ontwikkelingen. Dé Nederlandse huizenprijs het gemiddelde waarover het eerste deel van deze analyse gaat doet er voor mensen dan ook weinig toe. Aandeel verhuizingen binnen gemeente, provincie,en tussen provincies Ook vertrouwenseffecten kunnen regionaal verschillen en zo de woningmarktdynamiek per regio anders beïnvloeden. Bijna alle verhuizingen (85%) binnen provincies Aandeel verhuizingen binnen gemeente, provincie en tussen provincies 60% 25% 15% Zelfde gemeente Zelfde provincie Andere provincie Bron: CBS 19

20 Verleden: steden populair VERLEDEN: AANTREKKINGSKRACHT STEDEN Jongeren trekken naar de steden Steden hebben een aanzuigende werking op jongeren, vanwege werk, studie en netwerkvoordelen. Die aantrekkingskracht is de laatste tijd verder toegenomen. In 2013 waren er ruim 30 duizend meer jonge huishoudens die zich in de grote steden vestigden dan er vertrokken. Ook migranten vestigen zich bij voorkeur in de grote steden. Gezinnen trekken veel minder weg uit de stad Het aantal gezinnen dat de stad weer verlaat, bijvoorbeeld op zoek naar meer ruimte voor de kinderen, neemt de laatste jaren juist af. Dat komt voor een belangrijk deel doordat steeds meer nieuwbouw binnen de stadsgrenzen wordt gerealiseerd (IJburg, Leidsche Rijn, Nesselande, etc.). Daarnaast maken sommige gemeenten bewust beleid om gezinnen binnen de gemeentegrenzen te houden. In 2003 trokken per saldo nog ruim 10 duizend dertigers-huishoudens uit de grote steden weg. In 2013 waren dat er nog slechts 5 duizend. Zo is het totale vestigingsoverschot en daarmee de vraag naar woningen in steden recent sterk toegenomen. JONGEREN TREKKEN MEER NAAR DE STEDEN, GEZINNEN EN OUDEREN TREKKEN MINDER WEG UIT DE STEDEN Jongeren trekken meer naar de steden, Vestigingssaldo in de 22 grootste grootstedelijke agglomeraties gezinnen (x1000) en ouderen trekken minder weg uit de steden Vestigingssaldo in de 22 grootste grootstedelijke agglomeraties (x1000) plus jaar jaar jaar Totaal Bron: CBS, ING Economisch Bureau 20

21 Verleden: prijs steden stijgt Vooral prijzen in de vier grote steden in twintig jaar flink gestegen De afgelopen twintig jaar zijn regionale prijsverschillen sterk opgelopen. De populariteit van grote steden vertaalt zich in de prijzen. In 1995 betaalde een huizenkoper in de gemeente Utrecht nog 86 duizend euro, 9 procent minder dan voor een gemiddelde woning in Nederland. Inmiddels kost zo n zelfde huis in Utrecht 235 duizend euro, 9 procent meer dan gemiddeld in Nederland. Voor Amsterdam zijn de verschillen nog groter. Al in 1995 was het relatief duur om een huis in Amsterdam te kopen. Maar waar Amsterdamse huizen destijds slechts 5% duurder waren dan gemiddeld, is dat verschil opgelopen tot 43% nu. Ook in Den Haag en Rotterdam zijn woningen sterker in prijs gestegen dan in Nederland als geheel. Amsterdam 105 Den Haag 79 Rotterdam 72 VERLEDEN: Gemiddelde GROTERE huizenprijs REGIONALE 1995PRIJSVERSCHILLEN Gemiddelde huizenprijs 2014 Index: Nederland = 100 Index: Nederland = 100 Gemiddelde huizenprijs 1995 (x1000 euro) Gemiddelde huizenprijs 2014 (x1000 euro) Utrecht 91 Amsterdam 143 Den Haag 83 Rotterdam Utrecht 109 Bron: CBS, ING Economisch Bureau 21

22 Trek naar de stad zet verder door Steden zijn blijvend in trek In de komende tien jaar zal de trek naar de grote steden doorzetten. In jonge steden geldt bovendien dat uitvliegende jongeren hun eerste eigen woning in diezelfde stad vinden. In steden als Groningen, Utrecht en Amsterdam stijgt het aantal huishoudens flink. Zo kan het dat in Flevoland (met name Almere), met zijn jonge bevolking, het aantal huishoudens de komende 10 jaar het sterkst groeit, met 15 procent. Ook in Delft en Westland is de groei sterk. Daar speelt migratie vanuit Oost Europa een belangrijke rol. Dit is relatief gunstig voor de regionale huizenprijzen. Meer huishoudens in de Randstad, minder aan de randen Cumulatieve groei van het aantal huishoudens, Vergrijzing neemt sneller toe aan de randen van het land Aan de randen van het land (Zeeland, Limburg, noordelijke provincies) zal de bevolking de komende 10 jaar al krimpen in een fors aantal gebieden. Toch blijft het aantal huishoudens meestal groeien. Ouderen die hun partner verliezen, zullen immers vaak alleen in hun huis blijven bewonen. Alleen in Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen krimpt het aantal huishoudens tussen nu en Aan de randen van het land heeft de relatief sterke vergrijzing een drukkend effect op de prijzen: de koopkracht van huishoudens ontwikkelt zich daar minder gunstig, de behoefte aan woningen is er kleiner en relatief veel mensen bieden daar een afgeloste, vaak grotere, woning aan voor de verkoop. Dit drukt daarom met name de prijzen van grotere woningen. Bron: CBS, ING Economisch Bureau Groeipercentage (%) 17,5% 15% 12,5% 10% 7,5% 5% 2,5%

23 Kopers bereid te betalen voor stad lijngrafiek Kopers blijven bereid om te betalen Een woning in Amsterdam kost nu al bijna de helft meer dan een zelfde soort woning in de rest van het land. Wanneer dit verschil verder oploopt, komt de vraag op in hoeverre huizenkopers bereid blijven dit verschil te betalen. Een vergelijking met andere steden biedt inzicht: een huis in Londen kost meer dan het dubbele ruim 110 procent meer - dan vergelijkbare woningen in de rest van het land. Kennelijk kan het verschil tussen hoofdstad en rest van het land nog veel verder oplopen voordat kopers afhaken. Dit valt deels te verklaren uit agglomeratievoordelen: reistijd naar het werk, aanbod van (goedbetaalde) banen en voorzieningen compenseren de hoge woonkosten. Technologie kan deze voordelen in de toekomst verminderen, wanneer forensen bijvoorbeeld gemakkelijker wordt door zelfsturende auto s of thuiswerken verder aan populariteit wint. Dit dempende effect zal de komende tien jaar echter nog beperkt zijn. Bewoners zullen dus bereid zijn om voor de voordelen van wonen in de stad te blijven betalen. Steden kunnen bevolking wel absorberen Mensen kunnen weliswaar in de stad willen wonen, maar kunnen er in de steden nog wel mensen bij? Nederland staat bekend als een dichtbevolkt land. Toch valt dat in de grote steden relatief gezien wel mee. In Groot-Amsterdam wonen zo n personen per vierkante kilometer. Neem ter vergelijking Groot-Londen: ook daar beschermen de regels voor ruimtelijke ordening de historische skyline. Toch wonen daar mensen per vierkante kilometer. Ook Berlijn en Brussel voeden de gedachte dat zelfs binnen de bestaande ruimte Nederlandse steden nog wel meer mensen kunnen absorberen. Groot-Rijnmond 1137 Groot-Amsterdam 1798 Aantal AANTAL inwoners INWONERS per /KM2 vierkante kilometer Berlijn 3952 Groot-Londen 5286 Brussel % 120% 100% 80% 60% 40% 20% TOEKOMST: BLIJVENDE PRIJSVERSCHILLEN Bron: Eurostat, ING Economisch Bureau 0% Verschil niveau huizenprijzen Londen vs. rest van VK Verschil niveau huizenprijzen Amsterdam vs. rest van NL Bron: CBS, ONS, ING Economisch Bureau 23

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

DE STAD: MAGNEET, ROLTRAP EN SPONS. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest

DE STAD: MAGNEET, ROLTRAP EN SPONS. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest DE STAD: MAGNEET, ROLTRAP EN SPONS Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest De stad: magneet, roltrap en spons De stad: magneet, roltrap en spons Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest

Nadere informatie

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers Regionale woningmarktgebieden Verschillen en overeenkomsten NAi Uitgevers : verschillen en over eenkomsten Andries de Jong Lia van den Broek Stephaan Declerck Sander Klaver Frank Vernooij NAi Uitgevers,

Nadere informatie

Restschulden in Nederland. Omvang en en effecten van van restschulden

Restschulden in Nederland. Omvang en en effecten van van restschulden Restschulden in Nederland Omvang en en effecten van van restschulden Restschulden in Nederland Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2 Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Beleidsstudie Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Frank van Dam, Martijn Eskinasi en Carola

Nadere informatie

ING Focus Belgian Real Estate

ING Focus Belgian Real Estate ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July 2010 Nr. 2013 - I Juli 2013 ING Focus Belgian Real Estate Hypotheekschuld zwelt aan Belangrijkste gemiddelde prijzen 30,000 310,000 270,000 230,000 190,000 10,000 Bron:

Nadere informatie

Staat van de Woningmarkt Jaarrapportage 2014

Staat van de Woningmarkt Jaarrapportage 2014 Staat van de Woningmarkt Jaarrapportage 2014 Staat van de Woningmarkt Jaarrapportage 2014 Samenvatting Woningmarkt De woningmarkt en bouwsector zijn sterk beïnvloed door de economische teruggang vanaf

Nadere informatie

Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie

Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie De ontwikkeling van de noordelijke economie blijft in 2015 en 2016 achter bij de nationale groei. Dit geldt ook voor de arbeids- en woningmarkt.

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

Transport groeit door op volume

Transport groeit door op volume Transport en Logistiek Vooruitzicht Transport groeit door op volume Volumegroei Transport en Logistiek 2% 2014 2,7% 2015 Wegvervoer profiteert het meest van de herstellende binnenlandse markt 110 100 9

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Marieke Jonker-Verkaart en Frank Wassenberg (Platform31) Uitgave Platform31 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl Inhoudsopgave 1 Samenvatting

Nadere informatie

De route naar een duurzame woningmarkt

De route naar een duurzame woningmarkt de route naar een duurzame woningmarkt De route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 1 Woningmarkt heeft behoefte aan hervorming De fiscale

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk

Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk Trends in werkkapitaal Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk De meeste ondernemers staan ook in 2013 weer voor grote uitdagingen in hun

Nadere informatie

Van lenen naar (bouw)sparen. Eindrapport. Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain

Van lenen naar (bouw)sparen. Eindrapport. Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain Van lenen naar (bouw)sparen Eindrapport Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain Van lenen naar (bouw)sparen Van lenen naar (bouw)sparen Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: SNS

Nadere informatie

Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Landelijke samenvatting kantorenmonitor Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Landelijke samenvatting kantorenmonitor Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch

Nadere informatie

Kopers verdienen meer! Naar een evenwichtige toepassing van de NIBUD-normen

Kopers verdienen meer! Naar een evenwichtige toepassing van de NIBUD-normen Kopers verdienen meer! Naar een evenwichtige toepassing van de NIBUD-normen Dit essay is geschreven in opdracht van: NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers Auteurs: Peter Boelhouwer, hoogleraar

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Wie de schoen past. Grote behoefte aan innovatie schoenenwinkels. Trends Omzetontwikkeling economische omstandigheden Teruglopende koopkracht 1%

Wie de schoen past. Grote behoefte aan innovatie schoenenwinkels. Trends Omzetontwikkeling economische omstandigheden Teruglopende koopkracht 1% Sectorvisie Schoenenbranche ING Economisch Bureau Wie de schoen past Grote behoefte aan innovatie schoenenwinkels De schoenen retail bevindt zich in een periode waarin de druk van alle kanten hoog is.

Nadere informatie

Gebruik en effecten van de Starterslening

Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud

Nadere informatie

Survival of the fittest

Survival of the fittest Kwartaalbericht Detailhandel ING Economisch Bureau Survival of the fittest Marktomstandigheden vragen uiterste van retail Terugvallende koopkracht doet de detailhandel veel pijn. Zowel dit jaar als volgend

Nadere informatie

De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans?

De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans? Occasional Studies Vol. 13-1 De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans? Centrale bank en prudentieel toezichthouder financiële instellingen 2015 De Nederlandsche Bank n.v. Auteurs Jante

Nadere informatie

Eén serviceloket wordt steeds belangrijker JUNI 2015. 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren

Eén serviceloket wordt steeds belangrijker JUNI 2015. 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren Vakblad voor Erkend Hypotheekadviseurs JUNI 2015 Eén serviceloket wordt steeds belangrijker 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren 19 Gezond verstand ontbreekt bij norm maximale hypotheek 22 Hypotheek

Nadere informatie

De starterswoning als beleggingsproduct Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt

De starterswoning als beleggingsproduct Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt ir. J.F.A. Krijnen Amsterdam School of Real Estate opleiding Master of Real Estate jaargang 2005

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie