De Omgevingsvisie als Sturingselement door Arjan Nijenhuis 5 maart en 8 april

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Omgevingsvisie als Sturingselement door Arjan Nijenhuis 5 maart en 8 april"

Transcriptie

1 De Omgevingsvisie als Sturingselement door Arjan Nijenhuis 5 maart en 8 april Bijlage De presentatie die tijdens de bijeenkomst is gegeven, kunt u ook op de website vinden. Hier wordt in het verslag naar verwezen. Dikgedrukte stukken geven de vragen weer die personen hadden uit de zaal. Stelselherziening meer dan wetgeving De wet is één, de effecten ervan hangen af van de manier waarop er door de uitvoeringspraktijk mee gewerkt wordt. Het gaat bijvoorbeeld ook over de bestuurscultuur die heerst, kennis en kunde die aanwezig is in de organisatie en de mate van digitalisering. Een grote verandering in de wet is het feit dat zesentwintig wetten gebundeld moeten worden. Verbeterdoelen stelselherzieningen - Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht; - Het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving; - Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving; - Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving. Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak - Van 26 wetten naar één Omgevingswet - Van 100 Amvb s naar 4 Amvb s - Harmonisatie: bijv. één projectbesluit i.p.v. 5 varianten - Gemeente: één omgevingsplan samenvoeging van vele bestemmingsplannen en gemeentelijke verordeningen - Omgevingsvisie: samenvoeging plannen op strategisch niveau - Gebruiksgemak: digitale kenbaarheid en ontsluiting gegevens - Eindbeeld: één druk op de knop. Integrale benadering leefomgeving De leefomgeving wordt nu nog gekenmerkt door allerlei verschillende domeinen. Doel is om deze domeinen te integreren zodat we de slag kunnen maken in integraliteit van de leefomgeving. Dit moet zorgen voor een win-win situatie, omdat je allerlei nieuwe inzichten opdoet en rekening met elkaar kan houden. Dit komt nadrukkelijk naar voren in de omgevingsvisie en omgevingsplan. Bijvoorbeeld het welzijnsniveau die nadrukkelijk terug moet komen in de visie, maar ook in het plan. Bestuurlijke afwegingsruimte - Meer ruimte voor bestuurlijke afwegingsruimte onder ambtenaren in plaats van juridische wetten die het (lokale) maatwerk tegenhouden. 1

2 - Het wordt mogelijk om actief te sturen op een veilige en gezonde leefomgeving door lokaal keuzes te maken binnen landelijke en regionale kaders: - In de omgevingsvisie en het omgevingsplan kun je ruimte creëren - Het is mogelijk om eigen omgevingswaarden te stellen - Algemene regels krijgen uitzonderingsmogelijkheden (maatwerkvoorschiften) en een gelijkwaardigheidsbepaling - Experimenteerbepaling - Programmatische aanpak (bijvoorbeeld bij concretiseren van het begrip gebruiksruimte) - CHW als het instrument om hiermee te experimenteren De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is het orgaan dat kan toetsen op de bestuurlijke afwegingsruimte. Het is namelijk niet wenselijk om alles te doen met bestuurlijke afwegingsruimte, sommige omgevingswaarden/elementen, bijvoorbeeld bij technische wetten, hebben namelijk geen vrijheid nodig. Aan de andere kant is het voor sommige wetten wel wenselijk om gebruik te kunnen maken van bestuurlijke afwegingsruimte. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het versoepelen of strenger maken van duurzaamheidseisen. Of zoals het geval in de gemeente Utrecht waar de architect nu mag bepalen hoe het lichtinval in een huis gerealiseerd wordt, terwijl hier allerlei weten regelgeving voor is. Versnellen en verbeteren besluitvorming - Investeren in een brede verkenning en vroegtijdige participatie vertaalt zich in kwalitatief betere plannen en meer draagvlak en dat verdient zich in latere fases altijd terug. Denk bijvoorbeeld aan minder belangentegenstellingen omdat men wordt meegenomen. Het blijkt namelijk dat wanneer het gesprek wordt aangegaan dat men zich heel snel in elkaars belangen kan vinden en tot een uitkomst komt. - Verminderen onderzoekslasten onder andere door faseringen. - Minder vergunningen, meer algemene regels. - Afwijken omgevingsplan: acht weken in plaats van zesentwintig. Hoe zorgt de omgevingsvisie ervoor dat onderzoekslasten verminderen? Hoe liggen de uitwerkingsbevoegdheden bij het vaststellen van een globaal plan zoals een Omgevingsplan tov. een traditioneel bestemmingsplan? Als iemand B&W vraagt een uitwerking te maken dan kun je dat eigenlijk niet weigeren. In het globale plan ofwel de Omgevingsvisie waarborg je de elementen die je van belang vindt. Pas als er zich een ontwikkeling aandient in het kader van de elementen die je als gemeente belangrijk vindt, ga je pas echt onderzoeken. Hierdoor zullen de onderzoekslasten dalen, omdat je nu al alles van te voren onderzoekt en dat wegvalt. Participatie aan het begin van het schrijven wordt gepromoot, maar nog nergens is het ook daadwerkelijk vastgelegd (alleen in het projectbesluit). Ook voor de Omgevingsvisie geldt dat het van belang is dat er een balans wordt gevonden. 2

3 Hoe gaan we om met het vaststellen cq. loslaten van Omgevingswaarden? Gaat het Rijk deze alsnog vastleggen? Mogen er verschillen tussen gemeenten ontstaan? Zo wordt een milieuzone in de ene gemeente anders gedefinieerd dan in een andere. Is dat erg? Gemeenten hebben geen instructieregels, indien ze die willen zullen ze die zelf moeten bedenken. Discussie Hoe zorg je ervoor dat er geen onderscheid ontstaat tussen de Omgevingsvisies van verschillende gemeenten? Hoe verhoudt zich de regelvrijheid van de OV met instrumenten zoals de ladder duurzame verstedelijking? Hoe voorkomen we ongewenste effecten van meer regelvrijheid? Hoe centraal staan burgers en bedrijfsleven in de vrijheid voor gemeenten om hun eigen OVproces te doorlopen? Er kunnen zo verschillen ontstaan tussen gemeenten als het gaat om de inbreng vanuit de lokale samenleving. Hoe leg je dat uit? Arjan geeft aan dat het opstellen van een aantal waarden door het Rijk om te voorkomen dat er heel veel onderscheid bestaat tussen Omgevingsvisies discussie is op het ministerie. Maar belangrijker is dat de verschillende regels werkbaar blijven. Een mevrouw uit de zaal is het daar niet helemaal mee eens zij geeft aan dat het niet waar kan zijn dat er veel verschil kan ontstaan tussen gemeenten. Er moet eenzelfde afwegingskader zijn voor gemeenten. Kijk bijvoorbeeld naar de zorg, daarin is het nu ook te vrij. Arjan geeft vervolgens aan dat wanneer buurgemeenten, burgers en bedrijven met elkaar gaan samenwerken er naar alle waarschijnlijkheid niet zoveel verschil tussen de visies in zal zitten. Waar is de scheidslijn van Omgevingsvisie naar programma? De visie is strategisch en op de lange termijn gericht, terwijl het programma voor de korte termijn is en heel erg concreet is uitgewerkt. Wetsvoorstel omgevingswet Art. 1.3: m.h.o.o duurzame ontwikkeling.in onderlinge samenhang: a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies. A en B zijn in onderlinge samenhang. Voor degene die het interessant vinden zijn er 900 Kamervragen gesteld en beantwoordt omtrent de Omgevingswet en omgevingsvisie. Via onderstaande link komt u bij de nota vanaf p. 153 interessant voor omgevingsvisie. Hoe wordt bovenstaande allemaal bereikt? 6 kerninstrumenten: - Omgevingsvisie - Omgevingsplan, omgevingsverordening, waterschapsverordening 3

4 - Omgevingsvergunning - Algemene regels - Programma; verbijzondering: programmatische aanpak gebiedsaanpak - Projectbesluit complexe projecten 2 kernbegrippen: - Omgevingswaarden norm die bevoegd gezag verbindt - Instructieregels uitvoerend begrip omgevingswaarden Betekenis voor gemeenten Tot nu toe is de omgevingsvisie vrijwillig, maar Arjan Nijenhuis verwacht dat de omgevingsvisie voor gemeenten door amendementen toch mogelijk verplicht kan gaan worden. Zie verdere ontwikkelingen/veranderingen in de presentatie slide 10. Betekenis voor provincie Zie slide 11. Decentraal waar het kan Schematisch eindbeeld gemeenten hebben een strategische visie voor hun gemeente, deze moeten omgezet worden in gemeentelijke regels voor fysieke leefomgeving. Deze komen bijeen in het omgevingsplan. Hierin moet meegenomen worden: - integrale afweging opstellen omgevingsvisie en plan en projectbesluit; - relevante belangen meewegen vanaf het begin in plaats van afvinken aan het eind; - meer kansen voor win-win-oplossingen; 4

5 - beter en efficiënter dan sectorale aanpak; - voorkómen van tegenstrijdigheden; - inzichtelijkheid voor alle gebruikers Centraal waar het moet Rijk en provincie stellen verplicht een integrale omgevingsvisie op (die is zelfbindend). Interbestuurlijke doorwerking vindt plaats door middel van instructieregels: - Rijk: Besluit kwaliteit Leefomgeving (instructie aan prov, waterschappen en gemeenten) - Provincie: omgevingsverordening (instructies aan waterschappen en gemeenten) Algemene regels 5

6 Uitvoeringsregels Voor het bereiken van de eerder genoemde verbeterdoelen is het cruciaal dat de uitvoeringsregelgeving wordt herzien. Deze uitvoeringsregelgeving gaat over de 4 AMVB s binnen de nieuwe Omgevingswet. Vertrouwen speelt een belangrijke rol in stelselhervormingen! Vervolgproces - Parlementaire behandeling waarschijnlijk 1 juni en in het voorjaar naar de Kamer. Via de invoeringswet kan het wetsvoorstel nog wel enigszins wijzigen. - In gesprek over amvb s - Botsproeven - Verkenning implementatie - Digitalisering en GOAL - Nu al aan de slag De omgevingsvisie en discussie - Artikel 3.2: omgevingsvisie bevat: o a. de hoofdlijnen voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van het grondgebied o b. de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid - Artikel 1.2: de fysieke leefomgeving omvat in ieder geval: o bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed 6

7 - Omgevingsvisie samenvoeging van structuurvisie, milieubeleidsplan, natuurbeleidsplan, infrastructuurvisie, waterbeleidsplan e.d. - De omgevingsvisie is vormvrij, en er is geen planhiërarchie; o voorkómen juridisering; o afstemming met andere bestuursorganen o.g.v. art. 2.2, lid 1; o gezamenlijke visie is mogelijk o.g.v. art. 2.2, lid 2 (Leiden e.o.). De omgevingsvisie is vormvrij, hoe zit dat dan op één lijn met het omgevingsplan? Het omgevingsplan is namelijk niet zo vormvrij als de omgevingsvisie. Omgevingsplan mag iets afwijken van de omgevingsvisie bijvoorbeeld als deze niet meer up-to-date is. - De omgevingsvisie is alleen zelfbindend: o operationalisering met uitvoeringsparagraaf; o operationalisering met programma, omgevingsverordening, instructieregels, omgevingsplan, projectbesluit, omgevingswaarden, bestuursakkoorden, uitnodigingsplanologie, burgerinitiatief e.d. Hoe zorg je ervoor dat het voor burgers duidelijk blijft als niet alles dezelfde naam heeft? Voor Voor de gemeenten is de Omgevingsvisie (strategisch) en Omgevingsprogramma (concreet) en Omgevingsplan van belang. Voor de provincie geldt ook de Omgevingsvisie met een omgevingsverordening en projectbesluit. Alle instrumenten hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Echter kan je natuurlijk in de Omgevingsvisie al wel benoemen hoe je het een en ander met een ander instrument bijvoorbeeld het Omgevingsplan gaat aanpakken. Dit moet in principe niet lastig zijn voor burgers, maar het is naast deze structuur ook heel erg belangrijk dat alles goed wordt gecommuniceerd naar de burger toe zodat er geen verwarring ontstaat. Hierdoor is het helder voor burgers wie het bevoegd gezag is en wat vervolgens de verantwoordelijkheid is van dat gezag. - Voorbereiding verplicht met 3.4 Awb: o brede participatie wordt gestimuleerd; o integrale aanpak en participatie gaan hand in hand. Hoe zorg je voor goede participatie bij iets als een omgevingsvisie? Want burgers hebben het, het liefst over concrete dingen zoals een hondendrol die op je stoep ligt. Dit is volgens een aantal uit de zaal niet helemaal waar en zeggen dat burgers voldoende bagage hebben om te participeren. Arjan Nijenhuis onderstreept dit door te zeggen dat wanneer burgers in een vroeg stadium worden betrokken er meer draagvlak wordt gecreëerd en er snelheid in de procedures kan komen te zitten. Dit komt onder andere naar voren uit projecten van nu al eenvoudig beter. Baarle-Nassau is een aardig voorbeeld. Deze gemeente heeft haar burgers om kansen/bedreigingen gevraagd via het aanleveren van foto s. Tijdens een burgeravond zijn de kansen en bedreigingen aan de hand van de foto s verder uitgewerkt en is nu inhoud van de omgevingsvisie. Dit geeft aan dat burgers weldegelijk kunnen nadenken over strategische opgaven. De opkomst was trouwens 7

8 overweldigend. Let wel op! Verwachtingsmanagement is cruciaal, met andere woorden wees duidelijk en eerlijk naar burgers toe wat wel en wat niet kan. Plan-m.e.r.-plicht o.g.v. art : de omgevingsvisie is vrijwillige, indien je er dan voor kiest om een traject als de omgevingsvisie vrijwillig in te zetten ben je wel ineens verplicht om een planm.e.r. te maken. Arjan Nijenhuis geeft aan dat het bijdraagt aan de omgevingsvisie omdat je over meerdere domeinen moet nadenken en deze moet integreren. Iemand uit de zaal geeft aan dat het een beetje onzin is omdat de omgevingsvisie toch al een integrale visie is, waarom zou er dan nog aan strenge eisen van een plan-m.e.r. moeten voldoen? Want een globale check is namelijk wel een groot verschil met alle regels volgen uit de plan-m.e.r. Arjan Nijenhuis geeft aan dat je ook te maken hebt met Europese richtlijnen en die stellen de plan-m.e.r. nou eenmaal verplicht. - Bestuursorgaan bepaalt concreetheid: o kan per gebied of per onderwerp verschillen. - Geen actualiseringsplicht: o actualisering is aan bestuursorgaan; o visie kan termijn bevatten. Waarom is er geen actualiseringsplicht voor de Omgevingsvisie? Uiteraard is het wel toegestaan en kun je, jezelf er ook toe dwingen, maar onmogelijk om te verplichten om na elke jaar de visie aan te passen omdat het dan weer door het bestuur moet etc. Een manier zoeken hoe actualisering dan kan plaatsvinden is nog steeds een uitdaging. Waarom zou een gemeente een omgevingsvisie maken? - Omdat een zichzelf respecterende gemeente. - Biedt beleidsmatige basis voor eigen handelen - Biedt inzicht en duidelijkheid aan burgers en bedrijven - Op strategisch niveau kansen voor kwaliteit en duurzame keuzes - Biedt inzicht in strijdige of meekoppelende belangen (win-win) - Kan een onderbouwing zijn voor de begroting - Kan leiden tot vermindering van bestuurslasten bij uitvoering - Biedt kansen om burgers en bedrijven te betrekken bij strategische keuzes Waarom is het maken van een omgevingsvisie niet verplicht voor gemeenten? Het is ook niet helemaal waar dat gemeenten niet verplicht zijn om een Omgevingsvisie te maken, want in de gemeentewet staat dat een gemeente verplicht is om op hoofdlijnen aan te geven wat het beleid gaat worden. In principe is wat de Omgevingsvisie ook tracht te doen. Hoe verhoudt omgevingsvisie met omgevingsprogramma; waar ligt de grens? Arjan Nijenhuis geeft aan dat de omgevingsvisie ambitie moet uitdagen en dus abstract en globaal moet zijn terwijl het 8

9 programma maatregelen, detailniveau en concretisering moet uitstralen. Met andere woorden het verschil ligt m in het feit dat de visie integraal moet zijn en de het programma sectoraal. Mag een OV ook voor een deelgebied opgesteld worden? Ja dat mag, maar dat is niet de idee erachter: integraal en gebiedsdekkend. 9

Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s

Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s 11 februari 2016 Wim van Gelder Hier komt tekst SIKB kennisdag AMvB s 11 februari Hier komt 2016 ook tekst Omgevingswet Art. 1.3: doelstelling: met het oog op een duurzame

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet

Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet Bijeenkomst Stibbe 19 mei 2016 Edward Stigter, programmadirecteur Eenvoudig Beter Inhoud presentatie Stand van zaken Stelselherziening Afwegingsruimte en Omgevingsplan

Nadere informatie

Waarom Omgevingswet?

Waarom Omgevingswet? Op weg naar de Omgevingswet Kennisdag FUMO- provincie 15 mei 2014 1 Waarom Omgevingswet? Huidige omgevingsrecht: - complex en versnipperd - onoverzichtelijk en onvoldoende samenhang - trage besluitvorming:

Nadere informatie

COMMISSIE GRONDGEBIED OMGEVINGSPLAN 19 APRIL 2016. Gemeente Westvoorne. Derk-Jan Verhaak Derk-jan.verhaak@rho.nl 010-2018560

COMMISSIE GRONDGEBIED OMGEVINGSPLAN 19 APRIL 2016. Gemeente Westvoorne. Derk-Jan Verhaak Derk-jan.verhaak@rho.nl 010-2018560 COMMISSIE GRONDGEBIED OMGEVINGSPLAN 19 APRIL 2016 Derk-Jan Verhaak Derk-jan.verhaak@rho.nl 010-2018560 Martijn Kegler martijn.kegler@rho.nl 010-201 8658 Programma Het planproces Toelichting Omgevingswet/-plan

Nadere informatie

Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader.

Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader. Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader. 25 september 2013 SIKB OCW/ Directie Cultureel Erfgoed Monique Krauwer Hoe zat het ook alweer met de Omgevingswet? 40 ruimte-gerelateerde

Nadere informatie

12/10/2014. Omgevingswet en Externe Veiligheid. Stelling. Waarom nu aandacht Omgevingswet? VVM Sectie Milieurecht en Praktijk

12/10/2014. Omgevingswet en Externe Veiligheid. Stelling. Waarom nu aandacht Omgevingswet? VVM Sectie Milieurecht en Praktijk Omgevingswet en Externe Veiligheid Daniella Nijman Jos Dolstra Holla Advocaten MWH B.V. VVM Sectie Milieurecht en Praktijk Stelling De Omgevingswet is een goede ontwikkeling! 2 Waarom nu aandacht Omgevingswet?

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

ECFD/U201600970 Lbr. 16/050

ECFD/U201600970 Lbr. 16/050 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Consultaties AMvB's bij Omgevingswet, Aanvullingswet Grondeigendom en wijziging Bro Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Omgevingsplan. Maarten Engelberts (gem. Den Haag/I&M) Jur van der Velde (Provero/Rho/Interra)

Omgevingsplan. Maarten Engelberts (gem. Den Haag/I&M) Jur van der Velde (Provero/Rho/Interra) Omgevingsplan Maarten Engelberts (gem. Den Haag/I&M) Jur van der Velde (Provero/Rho/Interra) Inhoud - omgevingsplan en omgevingswet - omgevingsplan - voorbeelden: omgevingsplannen Almere en Den Haag Omgevingsplan

Nadere informatie

Digitalisering van de Omgevingswet. Laan van de Leefomgeving. Inge Kure Yvette Ellenkamp. Uitvoeringsprogramma GOAL. Schakeldag 26 juni 2014

Digitalisering van de Omgevingswet. Laan van de Leefomgeving. Inge Kure Yvette Ellenkamp. Uitvoeringsprogramma GOAL. Schakeldag 26 juni 2014 Digitalisering van de Omgevingswet Laan van de Leefomgeving Inge Kure Yvette Ellenkamp Uitvoeringsprogramma GOAL Schakeldag 26 juni 2014 1 De Omgevingswet Eén integrale wet..die ontwikkeling stimuleert

Nadere informatie

Omgevingswet: Wat verandert er voor initiatiefnemers?

Omgevingswet: Wat verandert er voor initiatiefnemers? Omgevingswet: Wat verandert er voor initiatiefnemers? Schakeldag, Beatrix Theater Utrecht 25 juni 2015 Carola Verbeek (RWS) en Robert van Bommel (RHDHV) 1 2 Impact van de Omgevingswet Onderzoek RWS en

Nadere informatie

Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen

Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen Omgevingswet 2018? De overheid wil regels voor ruimtelijke plannen vereenvoudigen en samenvoegen Doel: makkelijker maken om bouwprojecten te starten

Nadere informatie

Omgevingswet en impact voor gemeenten

Omgevingswet en impact voor gemeenten Omgevingswet en impact voor gemeenten Onderwerpen 1. Achtergrond Omgevingswet 2. Veranderingen en samenhang 3. Impactanalyse 2 Waarom een Omgevingswet? de koning wil het De Omgevingswet vereenvoudigt en

Nadere informatie

over het normaal maatschappelijk risico zich verder uitgekristalliseerd. Veel gemeenten worstelen nog steeds met de mogelijkheden van kostenverhaal

over het normaal maatschappelijk risico zich verder uitgekristalliseerd. Veel gemeenten worstelen nog steeds met de mogelijkheden van kostenverhaal 2 daagse Conferentie Omgevingsrecht 29 en 30 oktober 2014 Locatie: Hotel Van der Valk te Cuijk Kosten: 500,- per deelnemer, excl diner/overnachting ( 100,-) Voor JBA-service-abonnementhouders 3 e persoon

Nadere informatie

Digitaliseren en Omgevingsvisie

Digitaliseren en Omgevingsvisie Digitaliseren en Omgevingsvisie Sprekers Arno Derks René Kleij CroonenBuro5 Crotec Omgevingsvisie Van toelatings- naar uitnodigingsplanologie Agenda presentatie Doelen omgevingswet Omgevingsvisie Digitaliseren

Nadere informatie

Omgevingswet in het kort

Omgevingswet in het kort Omgevingswet in het kort Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit In 1810 werd in Nederland de Mijnwet van kracht: de eerste wet gericht op de leefomgeving. Sindsdien zijn er talloze wetten

Nadere informatie

KADER. 3D bestemmingsplannen en BIM. C O N C E P T versie 2 16 april 2013

KADER. 3D bestemmingsplannen en BIM. C O N C E P T versie 2 16 april 2013 KADER 3D bestemmingsplannen en BIM C O N C E P T versie 2 16 april 2013 We have a dream Digitale informatie-uitwisseling: In de bouwketen In de vergunningenketen Tussen beide ketens Parallel Belastingaangifte:

Nadere informatie

Verkenning Omgevingwet & Archivering

Verkenning Omgevingwet & Archivering Verkenning Omgevingwet & Archivering PBLQ in opdracht van GOAL Cees Moons Congres Archiefinnovatie Decentrale Overheden, 9 maart 2015 Introductie Introductie Cees Moons en GOAL Wie in de zaal? Gemeente

Nadere informatie

STAD & LAND in de ruimtelijke ordening

STAD & LAND in de ruimtelijke ordening STAD & LAND in de ruimtelijke ordening BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2015 Wat hebben we de vorige keer gedaan? Organisatie & instrumentarium van plannen komen plannen! 3 overheidsniveaus Bestemmingsplan

Nadere informatie

Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed

Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed 2 oktober 2014 Monique Krauwer Directie Erfgoed en Kunsten Inhoud Omgevingswet en Erfgoedwet Cultuurhistorie in de Omgevingswet Wat vindt

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Grondwater en ondergrond: een afweging waard!

Grondwater en ondergrond: een afweging waard! Grondwater en ondergrond: een afweging waard! Douwe Jonkers plv programmamanager Bodem en Ondergrond Symposium De waarde van grondwater, 23 september 2015 Maatschappelijk belang Meer maatschappelijke aandacht

Nadere informatie

Het omgevingsplan. Maarten Engelberts

Het omgevingsplan. Maarten Engelberts Het omgevingsplan Maarten Engelberts Gemeentelijk omgevingsplan Gemeenteraad stelt één omgevingsplan op, waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen (art 2.4) In het omgevingsplan kunnen

Nadere informatie

OP WEG NAAR DE OMGEVINGSWET

OP WEG NAAR DE OMGEVINGSWET OP WEG NAAR DE OMGEVINGSWET Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Lijst met gebruikte afkortingen... 4 Belangrijke kamerstukken Omgevingswet... 5 Algemeen... 6 1 De Omgevingswet; waarom ook weer

Nadere informatie

Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015. Marcel Balk Joost Pothuis. Bouwkwaliteit

Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015. Marcel Balk Joost Pothuis. Bouwkwaliteit Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015 Marcel Balk Joost Pothuis Bouwkwaliteit Inhoud presentatie Inleiding: Omgevingswet en amvb s Hoofdlijnen van het beoogde Besluit Bouwwerken in

Nadere informatie

organisch gebiedsontwikkelen in de praktijk

organisch gebiedsontwikkelen in de praktijk ERSTEUNING ING. PROJECTEN SAMENLEVING TERECHT organisch gebiedsontwikkelen in de praktijk samen op weg met uitnodigingsplanologie ... omgevingsvisie. programma. programmatische instructieregels. instructies.

Nadere informatie

Overzicht verwerking advies Raad van State (majeure wijzigingen)

Overzicht verwerking advies Raad van State (majeure wijzigingen) Overzicht verwerking advies Raad van State (majeure wijzigingen) Het wetsvoorstel is omvangrijk en dat gold ook voor het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State. De Afdeling onderkent de

Nadere informatie

Op weg naar de nieuwe Omgevingswet

Op weg naar de nieuwe Omgevingswet Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 2 november 2015 Ons kenmerk: PCL 2015/03 Onderwerp: PCL brief: Op weg naar de nieuwe Omgevingswet

Nadere informatie

C&H en het omgevingsplan

C&H en het omgevingsplan C&H en het omgevingsplan Meer vertrouwen en Minder regels Het Boekels Model Geodag 2 september 2015 door wethouder Ted van de Loo & Lilian Waaijman Rho adviseurs Gemeente Boekel 3.400 ha 10.200 inwoners

Nadere informatie

Omgevingsplan volgens Chw: gemeenten Almere en Bussum

Omgevingsplan volgens Chw: gemeenten Almere en Bussum Omgevingsplan volgens Chw: gemeenten Almere en Bussum Spiegel workshop 2 gemeenten, 2 omgevingsplannen Ieder zijn eigen aanpak Ieder zijn eigen verhaal Met behulp van gerichte vragen maken deelnemers en

Nadere informatie

Sociale kwaliteit en de Omgevingswet

Sociale kwaliteit en de Omgevingswet Sociale kwaliteit en de Omgevingswet Vraagstelling Voor de taken en verantwoordelijkheden van de provincie Zuid-Holland is de toekomstige Omgevingswet van groot belang. De Omgevingswet bundelt een groot

Nadere informatie

Competenties en Omgevingswet. Aart de Boon

Competenties en Omgevingswet. Aart de Boon Competenties en Omgevingswet Aart de Boon Wat komt zoal aan bod: - Even voorstellen - Inventarisatie Naïef of Realiteit - Veranderopgave Omgevingswet - Verandering en competenties - Wat nu al te doen -

Nadere informatie

Waarden en normen in de Omgevingswet

Waarden en normen in de Omgevingswet Waarden en normen in de Omgevingswet Hoofddoelen van de wet: Een veilige leefomgeving Een gezonde leefomgeving Een goede omgevingskwaliteit Motto s van de wet: Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor

Nadere informatie

Dag van de Omgevingswet

Dag van de Omgevingswet 1 Dag van de Omgevingswet Sessie C9: Rechtsbescherming Het onderzoek van de RUG voor de Tweede Kamer Prof. mr. G.A. van der Veen AKD Advocaten en Notarissen Rotterdam Staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde

Nadere informatie

Verkennende Impactanalyse

Verkennende Impactanalyse Verkennende Impactanalyse Aanleiding onderzoek Onderzoek onder: Provincies Gemeenten Omgevingsdiensten Waterschappen Rijk Bedrijfsleven Verkennen hoe organisaties de impact van de Omgevingswet en AMvB

Nadere informatie

Inventarisatie Kader Externe Veiligheid definitieve versie

Inventarisatie Kader Externe Veiligheid definitieve versie Inventarisatie Kader Externe Veiligheid definitieve versie In opdracht van de Provincie Zuid-Holland, vastgesteld door Programmaleiders Externe Veiligheid (PLEV) PZH/019/170415/N004 September 2015 Hans

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Afdeling 1.1 Begripsbepalingen

ARTIKELSGEWIJS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Afdeling 1.1 Begripsbepalingen ARTIKELSGEWIJS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.1 (begripsbepalingen) Artikel 1.1 heeft betrekking op de begrippen die in de Omgevingswet worden gehanteerd. Deze

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) E MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 17 december 2015 De regering

Nadere informatie

PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening

PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening Overzichtscollege 28 maart 2013 Guido Wallagh Gert-Jan Dral Gastdocenten Anda van der Mark (ministerie

Nadere informatie

Verkennend onderzoek naar de beelden van de impact van de Omgevingswet

Verkennend onderzoek naar de beelden van de impact van de Omgevingswet 1 Samenvatting resultaten Verkennend onderzoek naar de beelden van de impact van de Omgevingswet Doelgroepen: gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen, provincies, Rijk en het bedrijfsleven Rijkswaterstaat

Nadere informatie

De Omgevingswet en de praktijk van de waterbeheerder

De Omgevingswet en de praktijk van de waterbeheerder De Omgevingswet en de praktijk van de waterbeheerder Ina Kraak, Willem Wensink (Unie van Waterschappen) 1 Het zal waterbeheerders niet zijn ontgaan: de Omgevingswet komt eraan. De Omgevingswet integreert

Nadere informatie

Het wetsvoorstel Omgevingswet

Het wetsvoorstel Omgevingswet Het wetsvoorstel Omgevingswet Op 17 juni 2014 is het wetsvoorstel Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) ingediend bij de Tweede Kamer. Dit was aanleiding voor

Nadere informatie

Omgevingswet: samenhang, participatie en vertrouwen

Omgevingswet: samenhang, participatie en vertrouwen Omgevingswet: samenhang, participatie en vertrouwen Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar het wetsvoorstel Omgevingswet

Nadere informatie

STRONG Samen met decentrale

STRONG Samen met decentrale STRONG Samen met decentrale overheden en maatschappelijke organisaties werkt het Rijk aan ambitieus beleid voor de ondergrond Ruud Cino Programmamanager Bodem en Ondergrond Maatschappelijk belang Meer

Nadere informatie

40 jaar. M en R Jurisprudentie

40 jaar. M en R Jurisprudentie 40 jaar Jaargang 41-NUMMER 8-2014 Themanummer Omgevingswet Wetsvoorstel Omgevingswet: Op weg naar een nieuwe balans. Een overzicht van de hoofdlijnen en belangrijkste veranderingen in het wetsvoorstel

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE OMGEVINGSWET

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE OMGEVINGSWET STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE OMGEVINGSWET De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2019 in werking. Deze wet heeft een grote impact op de gemeentelijke organisatie. 2016 is het jaar dat bij de meeste gemeenten

Nadere informatie

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie T (070) 337 87 87 F (070) 320 39 03 Loire 150 2491 AK Den Haag Postbus 443 2260 AK Leidschendam Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. de Voorzitter van

Nadere informatie

Expeditie Ruimte Themadag Omgevingswet

Expeditie Ruimte Themadag Omgevingswet Expeditie Ruimte Themadag Omgevingswet De geest van de Omgevingswet. 28 mei 2015 introductie Advies, opleiding Auteur Handboek RO en Bouw RO voor raadsleden en bestuurders. Rovoordegemeente.nl Zie www.vanderschootadvies

Nadere informatie

Bestuurlijke Visie Digitaal Stelsel Omgevingswet. Met één klik op de kaart: inzicht, duidelijkheid en samenwerking!

Bestuurlijke Visie Digitaal Stelsel Omgevingswet. Met één klik op de kaart: inzicht, duidelijkheid en samenwerking! Bestuurlijke Visie Digitaal Stelsel Omgevingswet Met één klik op de kaart: inzicht, duidelijkheid en samenwerking! Deze bestuurlijke visie is een samenvattende tekst op basis van de Visie op het Digitaal

Nadere informatie

Omgevingswet: samenhang, participatie en vertrouwen

Omgevingswet: samenhang, participatie en vertrouwen Omgevingswet: samenhang, participatie en vertrouwen Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar het wetsvoorstel Omgevingswet

Nadere informatie

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving. Deel II: Soorten regelgeving

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving. Deel II: Soorten regelgeving Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Deel II: Soorten regelgeving IPM Decentrale Regelgeving Versie 4.0, Augustus 2008 ICTU / Overheid heeft Antwoord Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het Verslag Omgevingswet

Nota naar aanleiding van het Verslag Omgevingswet Nota naar aanleiding van het Verslag Omgevingswet 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting... 11 1.1 Algemeen... 11 1.2 Leeswijzer... 11 1.3 Nota van wijziging... 12 1.4 Samenvatting hoofdpunten...

Nadere informatie

Wro + ABRvS = Ow!? Programma. Achtergronden Omgevingswet (Ow) Van Wro naar Ow. Doelen van de stelselherziening 15-6-2016 1

Wro + ABRvS = Ow!? Programma. Achtergronden Omgevingswet (Ow) Van Wro naar Ow. Doelen van de stelselherziening 15-6-2016 1 Wro + ABRvS = Ow!? 24 mei 2016 Oude wijn in nieuwe zakken of..!? 15-6-2016 1 Programma Achtergronden Omgevingswet (Ow) Instrumenten gemeenten: Omgevingsvisie (OV) Omgevingsplan (OP) Omgevingsvergunning

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 25 mei 2016 Betreft Voortgang stelsel Omgevingswetgeving

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 25 mei 2016 Betreft Voortgang stelsel Omgevingswetgeving > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Stand van zaken Omgevingsvisie 2040

Stand van zaken Omgevingsvisie 2040 Stand van zaken Omgevingsvisie 2040 1 april 2015 Gezamenlijke gemeenteraden van Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar en Leiden Het

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening in Leiden

Ruimtelijke ordening in Leiden Ruimtelijke ordening in Leiden Presentatie 25 mei 2009 KvK Leiden 2 Programma 1. Wet Ruimtelijke Ordening 2. Structuurvisie Leiden 3. Actualiteit bestemmingsplannen in Leiden 4. Hoe komt een bestemmingsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Van een bestemmingsplan naar een omgevingsplan

Van een bestemmingsplan naar een omgevingsplan Van een bestemmingsplan naar een omgevingsplan Een onderzoek naar de gevolgen van de Omgevingswet Student: Tugce Kul Studentnummer: 2045433 Opleiding: HBO- Rechten Onderwijsinstelling: Juridische Hogeschool

Nadere informatie

STAF/ALG/U201501219 Lbr. 15/059

STAF/ALG/U201501219 Lbr. 15/059 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Stand van zaken Omgevingswet uw kenmerk ons kenmerk STAF/ALG/U201501219 Lbr. 15/059 bijlage(n) 1 datum 17

Nadere informatie

Omgevingswet, wat nu? Eerste leidraad voor gemeenten

Omgevingswet, wat nu? Eerste leidraad voor gemeenten Omgevingswet, wat nu? Eerste leidraad voor gemeenten Auteur De heren J. van der Velde & A. de Boon datum 3 september 2015 status Versie 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 1 De Omgevingswet 2 1.1 Wat wil de Omgevingswet

Nadere informatie

DERK-JAN VERHAAK KARIN MARKERINK OMGEVINGSVISIE & PROGRAMMA

DERK-JAN VERHAAK KARIN MARKERINK OMGEVINGSVISIE & PROGRAMMA DERK-JAN VERHAAK KARIN MARKERINK OMGEVINGSVISIE & PROGRAMMA Programma 1. introductie 2. programma 3. omgevingswaarden 4. omgevingsvisie 5. discussie Wat is een programma? instrument voor alle overheidslagen

Nadere informatie

De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG

De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG Er is overlap en raakvlakken van verschillende vakdisciplines en de uitdagingen die daarbij horen. Een kans om zaken anders aan te pakken als

Nadere informatie

De omgevingsvergunning in de praktijk

De omgevingsvergunning in de praktijk De omgevingsvergunning in de praktijk VAB Verdiepingsbijeenkomst ROM 3 november 2011 Rob Aagten - Specialist ROM - LTO Noord Advies Inhoud Wabo algemeen Aanvraag en Procedure Concreet voorbeeld - Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

UP bijeenkomst Aanpassing Wbb. Peter Kiela

UP bijeenkomst Aanpassing Wbb. Peter Kiela UP bijeenkomst Aanpassing Wbb Peter Kiela Wijziging wet- en regelgeving bodemsaneringsbeleid Convenant: Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties Essenties: Decentralisatie Beleid met de ondergrond

Nadere informatie

Samenvatting. seminar: Voorsorteren op de Omgevingswet

Samenvatting. seminar: Voorsorteren op de Omgevingswet Samenvatting seminar: Voorsorteren op de Omgevingswet 10 maart 2016 Over het seminar De Omgevingswet komt steeds dichterbij. Het is buiten discussie dat de fysieke leefomgeving voor gemeenten een essentiële

Nadere informatie

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad De stad als bevolkingsmagneet Koos van Dijken functie 29 januari 2013 1 Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Wat maakt de stad aantrekkelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) Nr. 16 NADER VERSLAG Vastgesteld 23 april 2015 De vaste

Nadere informatie

Uniformiteit in termijnen? Sneller en beter?

Uniformiteit in termijnen? Sneller en beter? Uniformiteit in termijnen? Sneller en beter? Mr. C.G.J.M. Termaat* 1 Inleiding Het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet (hierna: Omgevingswet) van 16 juni jl. heeft inmiddels alweer de nodige aandacht

Nadere informatie

Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro

Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro Statengriffie Provinciehuis Zuid-Hollandplein 1 Postbus 90602 2509 LP Den Haag Telefoon 070-441 82 38 Website www.pzh.nl Zoals ook voor andere spelers binnen

Nadere informatie

Uittreksel Omgevingswet Op basis van het wetsvoorstel Omgevingswet (Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nrs. 1-4).

Uittreksel Omgevingswet Op basis van het wetsvoorstel Omgevingswet (Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nrs. 1-4). Uittreksel Omgevingswet Op basis van het wetsvoorstel Omgevingswet (Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nrs. 1-4). Samenvatting van de belangrijkste zaken uit de Omgevingswet bezien vanuit het perspectief

Nadere informatie

Pilot-Omgevingsplan Boekel

Pilot-Omgevingsplan Boekel Pilot-Omgevingsplan Boekel Even voorstellen; Rho adviseurs voor leefruimte; Martijn Kegler Gemeente Boekel; Wethouder Ted van de Loo Projectleider; Arthur Hermans Pilot-Omgevingsplan Boekel Vraag vooraf

Nadere informatie

Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort

Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort Bijeenkomst nieuwe Wet ruimtelijke ordening VNG afdeling Utrecht 12 december 2007 Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort - Voorstelronde

Nadere informatie

BIJLAGEN. Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

BIJLAGEN. Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet BIJLAGEN Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet Bijlage 1: Streefbeelden Bijlage 2: Basisvragenlijst Bijlage 3: Projectgroep

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directie Eenvoudig Beter T.a.v. de heer E. Stigter Postbus 20901 2500 EX Den Haag. 15/11.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directie Eenvoudig Beter T.a.v. de heer E. Stigter Postbus 20901 2500 EX Den Haag. 15/11. Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directie Eenvoudig Beter T.a.v. de heer E. Stigter Postbus 20901 2500 EX Den Haag Briefnummer 15/11.462/Bro/Abr Den Haag 2 december 2015 Dames en heren, VNO-NCW

Nadere informatie

Bloemen uit Brabant. Spreker: Gerd de Kruif Datum: 30 oktober 2014

Bloemen uit Brabant. Spreker: Gerd de Kruif Datum: 30 oktober 2014 Bloemen uit Brabant Spreker: Gerd de Kruif Datum: 30 oktober 2014 Met enige bescheidenheid Waar ik het over wil hebben Belang gebiedsgericht grondwaterbeheer (revisited) Context en complexiteit Waar vinden

Nadere informatie

VERNIEUWING OMGEVINGSRECHT: MAAK DE AMBITIES WAAR DECEMBER 2015

VERNIEUWING OMGEVINGSRECHT: MAAK DE AMBITIES WAAR DECEMBER 2015 VERNIEUWING OMGEVINGSRECHT: MAAK DE AMBITIES WAAR DECEMBER 2015 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering

Nadere informatie

Scherpenzeel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Scherpenzeel! Jaarverslag 2015. Zorg voor een mooi

Scherpenzeel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Scherpenzeel! Jaarverslag 2015. Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Leo van Grondelle Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email l.van.grondelle@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Inleiding 3. 2 Opzet van de omgevingsvisie Voorst 7

Inleiding 3. 2 Opzet van de omgevingsvisie Voorst 7 2014-12375 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Noodzaak en doelstelling nieuwe omgevingsvisie Voorst 4 1.1 Noodzaak: behoefte aan een actueel beleidskader 4 1.2 Doelstelling Omgevingsvisie Voorst 4 1.3 Omgevingswet

Nadere informatie

ONDERWERP PROCESNOTITIE OMGEVINGSWET: VOORBEREIDING EN INVOERING

ONDERWERP PROCESNOTITIE OMGEVINGSWET: VOORBEREIDING EN INVOERING ONDERWERP PROCESNOTITIE OMGEVINGSWET: VOORBEREIDING EN INVOERING Publicatiedatum 29 september 2014 Status Vastgesteld op 29 september 2014 door Provinciale Staten Referentienummer 81052181 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Naar een stelselherziening in het omgevingsrecht: het wetsvoorstel Omgevingswet

Naar een stelselherziening in het omgevingsrecht: het wetsvoorstel Omgevingswet 902 Ars Aequi december 2014 verdieping arsaequi.nl/maandblad AA20140902 Naar een stelselherziening in het omgevingsrecht: het wetsvoorstel Omgevingswet De hoofdlijnen en de belangrijkste doelstellingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 118 Omgevingsrecht 33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN

Nadere informatie

uw kenmerk DGA-DAD / 14100206 ons kenmerk ECFD/U201401664

uw kenmerk DGA-DAD / 14100206 ons kenmerk ECFD/U201401664 Ministerie van Economische Zaken Aan de staatssecretaris van Economische Zaken Mw. S.A.M. Dijksma Postbus 20401 2500 EK 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8641 betreft Reactie VNG op concept wijzigingsvoorstel

Nadere informatie

Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk?

Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk? Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk? VIAG congres 2 november 2015 Even voorstellen.. Monique van Scherpenzeel Geonovum Provero Ruimtelijke ordening en ICT Digitale aspecten

Nadere informatie

Coalitieakkoord 2015-2019: Flevoland innovatief en ondernemend (mei 2015)

Coalitieakkoord 2015-2019: Flevoland innovatief en ondernemend (mei 2015) Startnotitie Omgevingsvisie Flevoland 1. Inleiding In 2006 hebben de Provinciale Staten van Flevoland het Omgevingsplan Flevoland II (OPFII) vastgesteld. In het OPFII is het integrale provinciale omgevingsbeleid

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 B en W voorstel 13INT02879 Onderwerp Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 Samenvatting voorstel Het te actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2014 is kaderstellend

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

Omgevingswet in thema s De stelselherziening uitgediept

Omgevingswet in thema s De stelselherziening uitgediept Omgevingswet in thema s De stelselherziening uitgediept Minder regels en meer ruimte voor gewenste initiatieven. Rekening houden met lokale verschillen en bestuurders armslag geven voor snellere en betere

Nadere informatie

Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk?

Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk? Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk? BWT congres 29 oktober 2015 Even voorstellen.. Monique van Scherpenzeel Geonovum Provero Ruimtelijke ordening en ICT Digitale aspecten

Nadere informatie

De ladder voor duurzame verstedelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking De ladder voor duurzame verstedelijking Jacqueline H.P. Vrolijk Adviseur ruimtelijk beleid en omgevingsjurist Inleiding seminar 10 maart 2015 Waarom de ladder? Andere tijden: Einde aan decennia van groei

Nadere informatie

Op weg. oktober 2011. naar de Omgevingswet. Eenvoudig Beter

Op weg. oktober 2011. naar de Omgevingswet. Eenvoudig Beter oktober 2011 Op weg naar de Omgevingswet Eenvoudig Beter Open Ruimte Open Ruimte Open Ruimte Open Ruimte Open Ruimte Open Ruimte PROVINCIES ERVAREN SPANNINGSVELD TUSSEN ZEKERHEID EN DYNAMIEK De Omgevingswet,

Nadere informatie

Betreft : Reflectie op toetsversie Omgevingswet van 28 februari 2013

Betreft : Reflectie op toetsversie Omgevingswet van 28 februari 2013 Aan : Programmadirectie Eenvoudig Beter Van : Adviescommissie Wonen & Cultuur Datum : Betreft : Reflectie op toetsversie Omgevingswet van 28 februari 2013 Geachte programmadirectie, Deze notitie bevat

Nadere informatie

Parapluherziening Terrassen

Parapluherziening Terrassen Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Terrassen Opgesteld door Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen Bureau Bestemmingsplannen Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM. Vastgesteld d.d Onherroepelijk

Nadere informatie

Hoe kan het versnellen van investeringsprojecten bijdragen tot een breder maatschappelijk draagvlak?

Hoe kan het versnellen van investeringsprojecten bijdragen tot een breder maatschappelijk draagvlak? Hoe kan het versnellen van investeringsprojecten bijdragen tot een breder maatschappelijk draagvlak? Havens en omwonenden Inspiratiedag 11 oktober 2011 Vaststellingen Commissies Berx en Sauwens Lange duurtijd

Nadere informatie

Vooraf We zullen hierna de door u gestelde vragen beantwoorden, maar maken allereerst twee opmerkingen vooraf.

Vooraf We zullen hierna de door u gestelde vragen beantwoorden, maar maken allereerst twee opmerkingen vooraf. Aan : Programmadirectie Eenvoudig Beter Van : Adviescommissie Wonen & Cultuur Datum : Betreft : Reflectie en aanbevelingen conceptversies AMvB s Omgevingswet Geachte programmadirectie, U heeft onze commissie

Nadere informatie