Verslag Dorpsraad Lith

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Dorpsraad Lith"

Transcriptie

1 Verslag van de openbare vergadering van Dorpsraad Lith Datum : 1 september 2011 Aanvang : uur Locatie : Gemeenschapshuis De Hoeve, Past. van Hapertstraat 1 te Lith Leden dorpsraad : T.Janssen, B. Ebergen, T. Prins, H. Arts, T. van Helvoort en T. van Hooft en J. Eikelenboom - van Amstel. Adviseurs : W. Remmerswaal (wijkcoördinator gemeente Oss) en R. Berben (gebiedsbeheerder gemeente Oss) Belangstellenden : ± 25 personen Notulist gemeente Oss : Mientje Hondong Genodigden : Elrieke Broeksteeg en Karien van Rossem met betrekking tot agendapunt 5; Merijn Broeders met betrekking tot agendapunt 6. Afwezig (m.k.) : Maartje Rijkers (woonconsulente Mooiland Maasland) M. Poels (opbouwwerker Stichting Vivaan) en P. van Spelde (politie). en T.van Hooff (gebiedsbeheerder gemeente Oss) 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom richt hij tot Elrieke Broeksteeg, Karien van Rossem en Merijn Broeders die een toelichting geven bij de betreffende agendapunten. 2. Vaststellen van de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Verslag vergadering d.d. 9 juni Het verslag van de vergadering van 9 juni 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Medelingen Politie. De wijkagent, Peter van Spelde, is niet aanwezig. Van het publiek wordt opgemerkt dat de politie reeds enkele malen niet vertegenwoordigd is bij de vergaderingen van de Dorpsraad Lith. Spreker vraagt aandacht voor meer controle door de politie rondom de leegstaande woningen in De Pas en de Constantijnstraat in Lith. Daar is sprake van overlast en rotzooi rondom bedoelde woningen. Wordt meegenomen door Willie Remmerswaal naar het kernteamoverleg. Het verslag staat ook op: onder gemeente en organisatie 1/8

2 5. Inspraaknotitie voorontwerp bestemmingsplan Twee kernen 2012 Ter toelichting meldt de voorzitter dat de Dorpsraad de inspraaknotitie heeft ontvangen. Vanwege vakantie is de Dorpsraad niet in de gelegenheid geweest om deze notitie te behandelen. Omdat de Dorpsraad eraan hecht om de horen wat er onder de inwoners van Lith leeft rondom deze notitie, is deze notitie voor deze vergadering geagendeerd. De ingebrachte reacties vanuit de inwoners worden zonodig meegenomen in de reactie die de Dorpsraad aan het college van burgemeester en wethouders uitbrengen. De notitie verkeert nog in de conceptfase. Na de conceptfase volgt de inspraakmogelijkheid Elrieke Broeksteeg voegt nog toe dat het voorontwerp bestemmingsplan de eerste fase van het bestemmingsplan is. Dit plan heeft vanaf april tot 1 juni ter inzage gelegen. Daarnaast heeft er eind april in De Hoeve een inloopbijeenkomst aangaande dit plan plaatsgevonden. Binnen de inspraaktermijn is er gelegenheid geboden om mondelinge of schriftelijke reacties in te dienen. Binnen het proces van bestemmingsplannen is het in de gemeente Oss gebruikelijk dat de Dorpsraad vanwege haar achtergrondkennis van het gebied een reactie mag geven op de samenvatting van de binnengekomen reacties en de daarna opgestelde conceptreactie. Zowel de samenvatting als de conceptreactie zijn aan de Dorpsraad toegezonden. De reactie van de Dorpsraad maakt onderdeel uit van het voorstel dat aan het college wordt aangeboden. Het bestemmingsplan Twee kernen 2012 is een integrale herziening van de bestemmingsplannen Lith en Lithoijen. Vanuit het publiek worden de volgende vragen gesteld c.q. opmerkingen gemaakt: Vraag: Tot welke datum krijgt de Dorpsraad de tijd om reactie te geven? Antwoord: Enige doorloop van het proces is gewenst. Daarover worden nadere afspraken gemaakt tussen de Dorpsraad en wijkcoördinator. Het advies : dat de bewoners de reactie melden bij de Kernraad. De Kernraad koppelt de reacties uiterlijk 27 september a.s. terug bij de Dorpsraad. De Dorpsraad brengt advies uit. Opmerking: er zijn weinig concrete onderdelen in het plan opgenomen. Antwoord: Deze zijn wel opgenomen. De systematiek van het oude en nieuwe bestemmingsplan is duidelijk anders. Opmerking: graag aandacht voor vermindering van de parkeerdruk in de Lithsedijk en Pastoor van Hapertstraat. Antwoord: Deze opmerking wordt meegenomen in de bijeenkomst inzake de verkeersveiligheidsplannen die op 6,7 en 8 september in de diverse kernen worden gehouden. Voor Lithoijen wordt de bijeenkomst gehouden op 7 september en voor Het verslag staat ook op: onder gemeente en organisatie 2/8

3 Lith is dat op 8 september a.s. 6. Evaluatie Agrarische Geurverordening. Presentatie door Merijn Broeders van de gemeente Oss over de evaluatie van het geurbeleid. Op onderstaande link staat de presentatie: Evaluatie agrarische geurverordening. Zowel gemeente Oss als gemeente Lith hebben in 2008, vóór de gemeentelijke herindeling, een gebiedsgericht geurbeleid vastgesteld. Beide gemeenten hebben verschillende uitgangspunten gehanteerd bij de totstandkoming van het geurbeleid. Wettelijk moeten de twee verordeningen binnen twee jaar worden geïntegreerd. De doelstellingen die de gemeente Oss nastreeft met het gebiedsgericht geurbeleid zijn: Het verbeteren en/of voorkomen van mogelijke slechte geursituaties. De ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen niet meer dan nodig beperken. Aansluiten bij de uitgangspunten en integrale zonering uit het reconstructieplan Maas & Meijerij. Het zoveel mogelijk veiligstellen van concrete uitbreidingsplannen voor woonlocaties. Het zoveel mogelijk veiligstellen van concrete inbreidingsplannen voor woonlocaties. Het huidige beleid van de gemeente Oss is opgesteld naar de aard van het gebied. Een strengere geurnorm op plaatsen waar veel mensen bij elkaar wonen. Een zwakkere norm in het buitengebied zodat veehouderijen niet onnodig worden beperkt. Er is onderscheid gemaakt tussen de stad Oss, grote kernen en kleine kernen. De normen die aan deze verschillende kernen zijn toegekend, zijn gebaseerd op de mate van verbondenheid met de agrarische sector. In het huidige beleid zijn plangebieden opgenomen die aangewezen zijn om ontwikkeld te worden. Om ervoor te zorgen dat de gewenste plannen kunnen worden gerealiseerd en er na realisatie een adequaat woon- en leefklimaat wordt gecreëerd, kan er voor deze gebieden een aangepaste norm worden toegekend. Het buitengebied kent een onderverdeling in gebiedstypen. In het extensiveringgebied mogen bedrijven niet meer uitbreiden en er mogen zich geen nieuwe bedrijven vestigen. In het wervingsgebied is uitbreiding wel mogelijk mits de ruimtelijke kwaliteit dat toelaat en mogen functies als wonen, cultuur en agrarische bedrijven naast elkaar bestaan. In een landbouwontwikkelingsgebied krijgen bedrijven de mogelijkheden om zich uit te breiden. Het verslag staat ook op: onder gemeente en organisatie 3/8

4 De verordening heeft geen werking voor reeds vergunde bedrijven en reeds bestaande hinder. Sturingsmogelijkheden ontstaan als een bedrijf zich wil vestigen of uitbreiden. Om een passend beleid samen te stellen is input van de burgers belangrijk. Gevraagd wordt om op onderstaande stellingen te reageren. Vragen vanuit het publiek: Vraag: Heeft de verordening uitsluitend betrekking op varkens? Antwoord: de verordening heeft betrekking op alle dieren die beroepsmatig worden gehouden. Vraag: Is geurhinder ook opgenomen in landelijk beleid? Antwoord: Er is inderdaad landelijk beleid (Wet Geurhinder en Veehouderij) maar de gemeente heeft beleidsvrijheid om naar de aard van gebied passend beleid vast te stellen. Voordat de gemeente eigen geurbeleid vaststelt, is de gemeente o.a. verplicht hierover vooraf overleg te voeren met buurgemeenten. Vraag: Geven de kleuren op de kaart de mate van geurhinder aan? Antwoord: Nee, de kleuren geven de normen aan en corresponderen met bepaalde gebieden zoals het Wargaren, Lithse Ham, LOG enz. Opmerking: Dat het beleid alleen invloed heeft op nieuwe uitbreidingsplannen van veehouderijen en dat bestaande rechten niet kunnen worden aangetast, is te kort door de bocht. Wanneer een ondernemer voor uitbreiding van zijn bedrijf een nieuwe vergunning nodig heeft, wordt bij de vergunningverlening wel getoetst volgens de geurverordening die op dat moment geldt. Antwoord: Dat klopt inderdaad maar het beleid is er niet op gericht om de ondernemer onnodig te beperken in de uitoefening van zijn bedrijf. De huidige verordening dient twee doelen nl: de ondernemer wordt niet onnodig beperkt door de verordening en de bescherming van de burger. De geurverordening maakt een afweging tussen deze belangen. Vraag: Graag duidelijkheid over de normen die in de verordening worden genoemd. Antwoord: Eén Europese odour unit per kubieke meter is de concentratie geurstoffen die door een gemiddeld persoon nog net kan worden geroken. Er wordt hierbij dus geen onderscheid gemaakt naar de herkomst van de geur ( de onaangenaamheid geur). In de Wet Geurhinder en Veehouderij is deze onaangenaamheid omgerekend naar het soort dier en de hoeveelheid dienen zodat Het verslag staat ook op: onder gemeente en organisatie 4/8

5 deze in de berekeningen dezelfde gewogen belasting hebben. Vervolgens stelt de gemeente vast welke norm acceptabel is, er is geen waarde waarboven per definitie sprake is van geurhinder. Deze norm wordt vastgelegd in de milieuvergunning van het bedrijf. Stellingen en vragen: Wordt er in het Lithse gebied hinderlijke agrarische geur waargenomen? Antwoord: Ja. Antwoord: Nee, dat valt wel mee. De ondernemers hebben al veel maatregelen genomen om de hinderlijke geur te beperken. De ondernemers moeten niet steeds opnieuw met kosten opgezadeld worden. Wonen in het buitengebied is inherent aan mogelijk agrarische geur. Regelgeving moet niet te ver doorslaan. Kunt u aangeven waar in het gebied de meeste geurhinder bevind? De locaties die genoemd worden zijn t Wild, omgeving Platerstraat en omgeving Waterzuiveringsinstallatie. Wat vind de dorpsraad van de uitgangspunten van het huidige beleid? Antwoord: Het huidige beleid is niet ten nadele voor de ondernemers en burgers van Lith. Het gebied heeft een grote verbondenheid en verweving met de agrarische sector. Antwoord: Ja. De agrarische sector moet zich rondom kernen niet uitbreiden. Antwoord: Geen algemeen antwoord mogelijk. Is afhankelijk van grootte en soort van het bedrijf en de afstand tot de kern. Burgers worden afdoende beschermd tegen agrarische geurhinder Antwoord: Ja, bescherming van de burger mag echter niet afnemen in het nieuwe beleid. Merijn Broeders voegt desgevraagd toe dat klachten over geurhinder gemeld kunnen worden bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van het gemeentehuis Oss (tel ). Aan de hand van de klacht wordt nagegaan of het betreffende bedrijf aan de vergunning voldoet. Waar moet extra aandacht aan besteed worden bij het opstellen van het nieuwe Het verslag staat ook op: onder gemeente en organisatie 5/8

6 beleid? Antwoord: Vanuit het publiek worden geen extra aandachtspunten aangedragen. De voorzitter dankt Merijn Broeders voor de presentatie. Merijn informeert de Dorpsraad wederom zodra de conceptverordening gereed is. 7. Ingekomen en uitgaande post. Ton van Hooft meldt dat de site van de Dorpsraad Lith (www.dorpsraad Lith.nl) online is. Op de site wordt verwezen naar de mogelijkheid van downloaden van de subsidieregeling en het aanvraagformulier van de Dorpsraad Lith. Vervolgens meldt hij dat aan de onlangs opgerichte Buurtvereniging Citadelstraat een eenmalig subsidiebedrag van 413,75 is toegekend voor de ontmoetingsdag. 8. Mededelingen Dorpsraad / Adviseurs. Henri Arts meldt dat er op 21 september en 8 november bijeenkomsten worden gehouden met de Dorpsraad Lith en alle kernraden. Het doel van deze bijeeenkomsten is om te bezien op welke wijze de communicatie tussen dorps- en kernraden zo optimaal mogelijk kan verlopen. Willie Remmerswaal meldt dat het werkbezoek van de Dorpsraad en het Kernteam Lith aan De Woerd e.o. plaatsvindt op dinsdag 13 september van tot uur. Het werkbezoek heeft als doel in dichter bij de burger te staan. Op deze wijze kan van dichtbij bezien en gehoord worden wat er bij de burger leeft. Ron Berben voegt toe dat de gemeente Oss enkele jaren geleden is gestart met werkbezoeken. Ervaring heeft geleerd dat werkbezoeken een succes zijn omdat er sprake is van korte lijnen tussen burger en dorpsraad c.q. kernteam. Tot slot meldt Ron Berben dat de bijeenkomsten over de verkeersveiligheidsplannen voor de kernen Lith worden gehouden op 6,7 en 8 september a.s. De bijeenkomst over het verkeersplan buitengebied Lith vindt plaats op 12 september a.s. Bedoelde bijeenkomsten zijn gepubliceerd in Oss Actueel d.d. 31 augustus j.l. Actielijst Onderwerp Actie Door Gereed Verkeersplannen Voorlichtingsavonden organiseren T.van Hooff` Bijeenkomsten afgerond, terugkoppeling dr lith december / Het verslag staat ook op: onder gemeente en organisatie 6/8

7 januari. Aanbesteden december, uitvoeren vanafvoorjaar 2012 Wijkschouw Maren Kessel Vervolg i.o.m. kernraad MKW T.van Hooff Afspraken lopen Werkbezoek Herinrichting De Woerd Feestelijke opening T.van Hooff Heeft plaatsgevonden, bewoners via nieuwsbrief op de hoogte houden Glascontainers Lithoijen Vernieuwen, waarvan één ondergrond T.van Hooff Zijn vervangen / ondergrondse lithoijen geplaatst. Kom Teeffelen Laatste afspraken maken T.van Hooff Mei11, vervolgoverleg najaar plannen Website Dorpsraad Operationeel maken T.Prins zsm Bezoek college B&W Programma 15 november opstellen T.Janssen zsm Presentatie Lithse projecten Opbouwwerk en jongerenwerk Plaatsen op L.v.Kilsdonk zsm Toelichting werkwijze Stichting okt11 Vivaan 9. Spreekrecht publiek. Spreker meldt dat hij niet tevreden is over de afdeling BOR. Op gezonden brieven volgt geen antwoord. Ron Berben zal dit na deze vergadering met spreker opnemen. 10. Rondvraag Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Het verslag staat ook op: onder gemeente en organisatie 7/8

8 11. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering. Bovenstaand verslag wordt vastgesteld tijdens de dorpsraadsvergadering van 20 oktober Vergaderingen 2011: 20 oktober 2011 Gemeenschapshuis Avanti te Lithoijen 01 december 2011 Gemeenschapshuis De Schaapskooi te Oijen Het verslag staat ook op: onder gemeente en organisatie 8/8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

MER B02047.000032.01000

MER B02047.000032.01000 MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE WAGENINGEN 5 februari 2013 076501316:C Definitief B02047.000032.01000 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 17 1.1 Aanleiding tot bestemmingsplan Buitengebied...

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 september 2012/ rapportnummer 2483 92 1. Oordeel over het MER De gemeente Enschede wil haar bestemmingsplan

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 PLANTOELICHTING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2013 GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding...4 1.1. Ligging plangebied...4 1.2. Aanleiding

Nadere informatie

Minder regels, meer service. Evaluatie van het project 2010-2014. Januari 2014

Minder regels, meer service. Evaluatie van het project 2010-2014. Januari 2014 Minder regels, meer service Evaluatie van het project 2010-2014 Januari 2014 1 1. Inleiding Voor u ligt de evaluatie van het project Minder regels, meer service 2010-2014. Het terugdringen van regelgeving

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels vastgesteld 12 juli 2011 college 26 september 2011 raad gemeente Leeuwarden Inclusief wijzigingen als gevolg van: de door het college vastgestelde evaluatie

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie