Te bekijken onderwerpen. maatregelen. Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Te bekijken onderwerpen. maatregelen. Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen"

Transcriptie

1 Te bekijken onderwerpen Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen Motiveren van alle betrokkenen : Opdrachtgever Werfdirectie Studieburau Aannemers arbeiders Orde en netheid op de werf : werkgemak en goede uitvoering veilig en gezond motivatie Goede staat van machines, gereedschap, heftoestellen en aanslagmateriaal, PMB, CBM maatregelen Werforganigram opstellen Verantwoordelijkheden vastleggen V&G vergadering bij start werf Taakgerichte voorlichtingen naar de arbeiders Bijhouden V&G-coördinatiedagboek, werfdagboek, postinterventiedossier Orde, netheid en opkuis maakt deel uit van elke werkfase Iemand aanduiden voor het onderhoud van werfkeet Periodieke controle door erkend keuringsbureau, EDTC Kopie keuringsattest in dossier bijhouden Bijlage 1: risico inventarisatie tabel Goede staat van ladders, schoren, stellingen, Controle door bevoegd persoon Persoonlijke bescherming (PBM) : draagplicht veiligheidsschoenen, helm en werkkledij draagplicht andere beschermingsmiddelen volgens omstandigheden draagplicht helm en veiligheidsschoenen voor bezoekers Aanbrengen pictogrammen Mondelinge en schriftelijke voorlichting van de werknemers Reserve PBM ter beschikking houden

2 Te bekijken onderwerpen maatregelen Werkklimaat : verstandhouding planning haalbare termijn Eerste hulp en dringende verzorging : EHBO-er Verbanddoos, draagberrie en dekens noodprocedures Hygiëne : voldoende aantal voorzieningen volgens CAO 01/05/1984 i.v.m. refter, kleedruimte, wasplaats, toiletten organisatie onderhoud Collectieve bescherming : vrije doorgangen leuningen/vangnetten opvangplatformen afscherming trappen, kokers toegangen Onderannemers en aannemer : elkaar inlichten samen uitvoeringsplanning goede verstandhouding Acties bij ongevallen Onnodige stress vermijden, duidelijke afspraken Goed gekende werkwijzen en uitvoeringsmethoden gebruiken Regelmatig opleiding en toolbox-meetings Eén EHBO-er per 20 werknemers Opleiding en instructies Ongevalsprocedure Noodnummers duidelijk uithangen Planning werfinrichting Onderhoud eenmaal per dag Rookverbod tijdens vergaderingen Voldoende vuilnisemmers CBM in goede staat CBM niet verwijderen vooraleer andere beshcermingsmaatregelen genomen werden CBM maken deel uit van de uitvoeringsprocedures Werfreglement voor iedereen kenbaar Afspraken schriftelijk vastleggen Voorlichting en instructies uitwisselen op werfvergadering Eerste zorgen toedienen, dokter of ziekenwagen bijroepen Gevaarlijke situatie onmiddellijk verbeteren Coördinator-verwezenlijking onmiddellijk verwittigen Ongevallenrelaas opstellen

3 0.1 Voorbereidende werken / bouwlocatiegegevens / interacties met omgeving / milieu ACTIVITEIT Werfinstallatie Bepalen werkzones, inrichting, opslag- en wegeninrichting Voorbereiding Aanvoer materieel Aanvoer materiaal Verkeer en toegangswegen ARBEIDS- MIDDELEN RISICO S MAATREGELEN Ri Wf Rn allerlei Diverse risico s Plan opstellen voor de opstelling van de werkposten, de machines, de opslagplaatsen en de inrichting van de interne verkeerswegen. Overzichtsplan / werfafsluiting / toegangspoorten PBM Signalisatie, scheiding voetgangers en rollend materieel. Controleren of de reglementaire driemaandelijkse of jaarlijkse controles voorzien bij de wet, in de machinerichtlijn en in de richtlijn arbeidsmiddelen werden uitgevoerd en of rekening werd gehouden met alle opmerkingen i.v.m. : elektrische installaties takels portieken transportwagentjes toestellen onder druk : vaten, brandblussers, reservoirs, vrachtwagen aanrijding Degelijke signalisatie aanbrengen Wegcode respecteren Vrachtwagens die achteruitrijden begeleiden diverse diverse Wegafbakening voetgangers en rollend materieel diverse Aanrijdingen, botsingen met weggebruikers Ongevallen op de weg bij wegtransport van zwaar materieel en materialen Signalisatieplan en laten goedkeuren door bevoegde overheid Aanbrengen signalisatie Wegafbakening tussen voetgangers en mobiel materiaal Houden aan verkeersregels Goede lastverdeling op vrachtwagen 47

4 Aanrijgevaar door aan- en afvoer van rollend materieel Uitzonderlijk vervoer Moeilijke doorgangen vermijden, afbakenen Vervuiling openbare Opkuisen ofwel wielwasinstallatie 47 weg Werfverkeer Vrachtwagen Aanrijding - speciale aandacht tijdens het achteruitrijden met een vrachtwagen - geluidssignaal bij achteruitrijden - gebrik maken van een zichtveldverbeterend systeem (zgn. anti-dode-hoek) Zichtbaar detectieapparaat Brand-, ontploffing- en elektrocutiegevaar Aanwezige kabels, leidingen, riolen Aanpalende gebouwen, buurtbewoners, derden algemeen Breken leidingen door te zware bovenbelasting Breken leidingen door ondergraving Elektrocutie door contact met elektriciteitsleidingen Valgevaar, gevaar voor vallende materialen, belemmerde doorgangen Liggingsplannen leidingen opvragen ofwel opzoeken met detectieapparaat In de nabijheid van de leidingen graafwerken manueel uitvoeren Leidingen signaleren Leidingen verplaatsen (procedure opstellen) Leidingen verplaatsen ofwel rijplaten gebruiken Ondersteunen van leidingen en afschermen Leidingen eventueel verplaatsen (procedure opstellen) Veiligheidsgabarit opstellen volgens AREI Veiligheidszone respecteren Bouwmachines uitrusten met begrenzers, signaalgevers, antibotssystemen Werfsluiting met signalisatie Overdekte passage, opvangplatform en voetgangersdoorgang aanbrengen Signalisatieplan voor straat en werf Omwonenden informeren Vluchtwegen (brandweerweg) vrijhouden Recht van doorgang eerbiedigen Graafmachine Verzakkingen t.g.v. uitgravingen Plaatsbeschrijving met foto s Stabiliteitsstudie uitvoeren Eventueel stabilisatoren, verankeringen,

5 Bouwplaats interactie met andere werken of in gebruik blijvende delen van de werkzone Bodemverontreiniging Machines in het algemeen divers divers Trillingen, geluidsoverlast, stofontwikkeling Te weinig ruimte wegens plaatsvinden van andere werken Gevaar door zware lasten te hijsen boven de andere werkzaamheden Aanwezigheid toxische stoffen Andere technieken? Geluids- en stofscherm Geluiddemper op machine Gemeenschappelijke werfinrichting Bouwmethode aanpassen Opslag materiaal vermijden Onmiddellijke afvoer van afvalmateriaal Overleg met betrokkenen; signalisatie aanbrengen, begeleiding verzekeren door persoon van de werf, overkappingen aanbrengen Bepaalde ruimten ontruimen Bouwmethode aanpassen Grondstalen nemen voor technisch verslag bodemoriënterend onderzoek Gerichte voorlichting in samenspraak met arbeidsgeneesheer Speciale PBM Opstellen van tanks en reservoirs divers Verontreinigen van bodem Opvangbak onder elke olietank ofwel dubbelwandige tanks Afvalbeheer containers milieuschade Gescheiden afvalbeheersing

6 0.2 Algemene werfgebonden activiteiten ACTIVITEIT Werken op werkplaats Werken in omgeving bouwmachines Werken in allerlei weersomstandigheden Werken met elektriciteit Manueel hanteren van lasten ARBEIDS- MIDDELEN Allerlei, machines Bouwplaatsmachines Diverse Verdeelborden, kabels, stekkers Hefhulpmiddelen RISICO S MAATREGELEN Ri Wf Rn Op hoogte, grondwerken Knellen, pletten, omvallen Extreem hoge temperaturen Verbranden door de zon Oververhitting Extreem lage temperaturen Extreme koude Uitglijden en vallen Wind en storm Afbakening werkzone 46 Rijzone vrij van obstakels Verharding rijzone ROPS beveiliging Stabiele opstelling afhankelijk ondergrond Afbakening werkzone Kledij dragen die het lichaam afschermt tegen de zonnestralen Zonbeschermende producten gebruiken Voorzieningen plaatsen (zoals airco) om het leven bij hoge temperaturen draaglijk te maken Aangepaste kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen Verwarmd lokaal ter beschikking vanaf 5 C Doorgangen ijsvrij houden Activiteit volgens de noodwendigheden beperken Materieel zoveel mogelijk vastleggen Het is de beslissing van de werfleider om de activiteiten te staken. Bliksem en onweer Geen specifieke maatregelen mogelijk Elektrocutiegevaar brandgevaar Letsel aan de ruggengraat en spierverrekkingen Grondkabels ingraven en markeren Bovengrondse kabels ophangen en afschermen Keuring installatie Verdeelkasten gesloten houden Aangepaste heftechniek toepassen: de last zo dicht mogelijk tegen het lichaam houden, de voeten stabiel plaatsen, het voorwerp stevig vastpakken en zo dicht mogelijk tegen het lichaam, het tillen moet worden gedaan met beenspieren. Door de knieën zakken en tillen met gestrekte rug

7 Werken met mobiele kranen, rijdend materieel Werken met werkplatformen Lokale opbraak Mobiele kraan Beweegbare werkplatformen compressor Letsels aan hoofd Letsels aan handen en voeten Omvallen onvoldoende draagkracht, verkeerd gebruik Vallende voorwerpen Daar waar er stootgevaar is tijdens de verplaatsing een veiligheidshelm dragen. Veiligheidshandschoenen en schoenen dragen Opleiding en instructies FOPS-beveiliging Stelplaten gebruiken Kraanbestuurders moeten een opleiding gevolgd hebben en in het bezit zijn van een geneeskundig attest inzake veiligheidsfunctie om toestel te bedienen Kraan periodiek laten keuren Aangepaste hijsmiddelen gebruiken Opleiding en aangepaste instructies Niet boven personen hijsen Kraan uitrusten met akoestisch signaal Gevaarlijke zone onder draaicirkel afzetten, afbakening Knellen, pletten Vrije ruimte van minstens 80 cm rond draaicirkel kraan Knellen, pletten, Voldoende opstelruimte en veiligheidszone rond afbakenen vallende voorwerpen Periodieke controle Contact beweeglijke voorwerpen Wegvliegen van voorwerpen, stof of vreemde voorwerpen Lawaai trillingen PBM Dragen van P.B.M. bij het uivoeren van werkzaamheden met perslucht o.a. veiligheidsbril Zorgen voor werkdrukontlasting bij het ontkoppelen van persluchtslang Geluidsabsorberende omkasting van de machine, Vanaf 85 DB(A) dient de werkgever gehoorbescherming ter beschikking te stellen Het dragen van gehoorbescherming vanaf 90 db(a) is verplicht (oordopjes of oorschelpen) Geluidsarme uitvoeringstechniek, vb. rotatieve compressor < 85 db(a) Trillingsvrije opstelling (=montage) door gebruik te maken van silentblocs

8 1. Werfinrichting ACTIVITEIT Werfafsluiting Signalisatie : - verplichtingen PBM s (helm, bril, handschoenen, schoeisel) - toegangsverbod voor derden - publiciteitspaneel Plaatsen en wegnemen van werfketen/container Aansluiten van nutsleidingen (riolering, waterleiding, ARBEIDS- MIDDELEN hekken Klemmen handen en voeten RISICO S MAATREGELEN R i Veiligheidshandschoenen en schoenen 2 dragen 9 Fysieke overbelasting door tillen zware elementen Risico s voor derden : Omvallen elementen, Scherpe uitsteeksels Stabiliteit (gevaar van omvallen, ) Vandalisme Val van personen tijdens : - De montage - Het gebruik Val van de werfkeet/container tijdens de plaatsing of het wegnemen Klemming tijdens het plaatsen van de Hulpmiddelen gebruiken Met twee man tillen Hekkens degelijk met elkaar verbinden Afsluitbare toegangen voorzien Verbodsborden aanbrengen Scheiding voetgangers en rollend materieel - Voorlichting geven - Pictogrammen - Regelmatige controle - Een goed gekozen opstellingsplaats kiezen - Voldoende ruimte en vlakke inplanting voorzien - Regelmatig opruimen - Plaatsen van bv. Een schoen- en laarzenborstel aan de ingang Heftoestel en hijsgereedschappen laten controleren door keuringsorganisme - Voldoende afstand houden - Dragen van PBM s werfkeet/container Val van personen - Het afbakenen en zo vlug mogelijk dichten van de respectievelijke sleuven - Regelmatig reinigen van de werkpost W f R n

9 elektriciteit, telefoon, ) Levering van materiaal / materieel Stapelen van het materieel en/of materiaal Werfwegen, parking, opslagruimte Vrachtwagen Andere diverse Grondverzakking - Respecteren van de natuurlijke afschuivingshoek, indien niet haalbaar => beschoeiing toepassen Tijdens het zagen of Het gebruik van PBM s (o.a. veiligheidsbril) bij het slijpen van de leidingen maken van de nodige verbindingen contact met beweeglijke voorwerpen Blootstelling aan Bij werkzaamheden aan het net, steeds de onder elektrische stroom Val van de vrachtwagen spanning staande delen uitschakelen en vergrendelen Goede coördinatie tussen chauffeur, kraanman en helper Val van voorwerpen - Verbod van zich te bewegen onder bewegende lasten - Vermijden van manuele begeleiding van de lasten - Gebruik van periodiek gekeurd hijsmaterieel Klemming tussen cabine van de vrachtwagen en een muur - Optimaliseren van de coördinatie tussen kraanman en werfpersoneel - Minimumafstand van 80 cm te eerbiedigen Aanrijding Gebruik maken van dodehoekspiegel Val van voorwerpen Oordeelkundige stapeling van het materieel en/of materiaal => zware stukken beneden en de lichte stukken boven Vallen, struikelen, van personen Inademing, opneming of opslorping van giftige stoffen Omvallen, kantelen materieel door onvoldoende draagkracht ondergrond Moeilijke bereikbaarheid, verergeren gevolgen van ongeval Aanrijdgevaar op de werf - Doorgangen vrijmaken van materieel en/of materiaal - Orde en netheid op de werf Gescheiden opslag van de verschillende scheikundige producten (zie technische fiches) Verharde ondergrond, voldoende stabiliteit 99 Doorgangen steeds vrijhouden Interventieplan opstellen en doorgeven aan betrokken diensten Signalisatie plaatsen, max. snelheid Toegangsregeling Plan Werf in goede staat houden

10 Opslag materiaal en materieel diverse Aanrijdgevaar buiten werf Signalisatie aan in- en uitrit Laad- en losplaatsen materiaal voorzien Doorgangen wegverkeer vrijhouden stof Regelmatig besproeien 17 Omvallen van opgeslagen materiaal Fysieke belasting door onnodig te verplaatsen Brand- en ontploffingsgevaar verkeerd opgeslagen gevaarlijke stoffen Niet hoger stapelen dan 2 m Stapelrekken en bakken gebruiken Manueel verplaatsen vermijden Aangepaste hulpmiddelen gebruiken Oordeelkundige keuze van opslag Opslaghoeveelheid beperken Gevaarlijke stoffen opslaan in afgesloten geventileerde ruimte Gasflessen rechtopstaand vastgemaakt en volle van lege gescheiden, beschermd tegen direct zonlicht buiten gebouw opslaan Nodige symbolen aanbrengen Brandblustoestellen in omgeving Open vuur vermijden 38 90

11 2. Signalisatie ACTIVITEIT Voorbereiding Transport van het signalisatiemateriaal ARBEIDS- MIDDELEN RISICO S MAATREGELEN R i Algemene voorschriften - De signalisatiewerkzaamheden mogen slechts beginnen na goedkeuring door de bevoegde overheid - In het algemeen zal het signalisatiemateriaal worden geplaatst in de volgorde zoals de weggebruiker het zal waarnemen Contact met beweeglijke voorwerpen : aanrijding met langskomend openbaar verkeer - Gebruik van PBM s zoals reflecterende kledij, volgens de categorie : bv. gele reflecterende kledij voor de spoorwegen, enz - Gebruik van andere signalisatiemiddelen om ge-zien te worden (signalisatiebakens & - kegels, mannequin met vlag, oranje flikkerlicht op de wagen, reflectoren, oploopbufferbak of stootdemper, enz..) Verkeerde beweging - Het personeel dient te beschikken over de nodige instructies - Aanstelling van een signalisatieverantwoordelijke - Een goede voorbereiding en planning van de signalisatiewerken is noodzakelijk Val van hoger gelegen vlak : val uit voertuig tijdens verplaatsing Val van personen van de begane grond : Tijdens transport van signalisatie Val van voorwerpen bij de behandeling ervan : tijdens laden / lossen van signalisatie Er mag zich nooit iemand in de laadbak van een rijdend voertuig bevinden, zoals van een wiellader Bij het aanbrengen van de signalisatie gaat men behoedzaam te werk - Gebruik de juiste aanslagtechnieken - Enkel hijsmaterieel gebruiken, dat een periodieke keuring (driemaandelijks) heeft ondergaan W f R n

12 Plaatsen van de signalisatie Wegnemen van de signalisatie Contact onbeweeglijke voorwerpen : aanrijdingen Contact met beweeglijke voorwerpen : aanrijding met voorbijrijdend verkeer Blootstelling aan of contact met elektrische stroom Contact met onbeweeglijke voorwerpen : aanrijdingen Contact met beweeglijke Voorwerpen : aanrijding met voorbijrijdend verkeer Het plaatsen van de werfsignalisatie met uitzondering van het afsluiten van de openbare weg en de zijberm-werkzaamheden ; dient in twee fasen te gebeuren : a. Signalisatie eigen aan het aanwezige verkeer en onafhankelijk van de werken, b. de eigenlijke werfsignalisatie. Men kiest bij voorkeur een kalme periode (weinig drukte bv. voor 7.00 s morgens en na of in het weekend), meer in het bijzonder bij het plaatsen van de signalisatie. Rekening houden met de goedgekeurde opstellingsvolgorde : Bij het plaatsen is die in principe in de richting van het verkeer. - de werkzaamheden mogen slechts starten als de signalisatie is opgesteld ; - het personeel dat de signalisatie plaatst is competent met de nodige ondervinding en opleiding ; - in gevaarlijke situaties, zoals bijvoorbeeld het onvrijwillig onderbreken van de verkeersstroom dient men beroep te doen op de wegpolitie ; - extra voorzichtigheid is geboden s nachts en bij slechte zichtbaarheid (mist, ) De elektrische installatie dient te voldoen aan de bepalingen van het A.R.E.I., d.w.z. veilige werkspanning van 12 of max. 24 V. - men kiest bij voorkeur een rustige periode (weinig drukte), speciaal gedurende het plaatsen van de signalisatieuitrusting ; - de juiste opstellingsvolgorde dient te worden gekozen : voor het wegnemen is dit in principe tegen de richting van het verkeer in. Buiten de normale werkuren ( s nachts, weekeinde, feestdagen en middagpauzes) moeten de overbodige verkeersborden worden weggenomen (of neergelegd indien mogelijk) of afgedekt telkens de omstandigheden het toelaten. 72

13 Opvolging en onderhoud van de signalisatie Aanbrengen (voorlopige) wegmarkering Levering en montage van verkeersgeleiders Contact met beweeglijke voorwerpen : in aanrijding met de plaatselijke verkeersstroom Inspanning, verkeerde beweging bij behandeling: - bij het behandelen van de grondstoffen voor de verfaanmaak; - bij het plaatsen van de voorsignalisatie-kegels en het wegne-men na het uitharden Contact warmte koude : gevaar tot het oplopen van brandwonden bij thermoplastische verf Giftige stoffen : opname via de huid en / of ademhaling De staat, de kleurvastheid en de leesbaarheid van de borden dient regelmatig te worden gecontroleerd door de op het op zwarte achtergrond met gele letters & cijfers vermelde signalisatieverantwoordelijke of zijn plaatsvervanger. - toepassen van de juiste tiltechnieken ; - het beperken van de hoeveelheid aan gewicht van de opgehaalde voorsignalisatiekegels. Verplicht dragen van PBM s, zoals veiligheidsbril & -handschoenen. - verplicht dragen van PBM s, zoals veiligheidshandschoenen, -bril, -masker, - rekening houden met de windrichting bij het aanbrengen. Goede coördinatie tussen chauffeur, kraanman en helper. Val personen van hoger vlak : val 73 van de vrachtwagen Val personen begane grond : De aan- en afvoerwegen zijn vrij van obstakels. 46 Val voorwerpen bij behandeling - verbod van zich te bewegen onder bewegende lasten ; - vermijden van manuele begeleiding van de lasten ; - gebruik van periodiek gekeurd hijsmaterieel. Val van voorwerpen bij behandeling : van het profiel tijdens plaatsing Inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : tijdens het manueel ver-dragen van te zware profielen (> 25 kg / persoon) Heftoestellen en hijsgereedschap laten nazien door keuringsorganisme. Mechanische toestellen gebruiken voor de plaatsing van te zware onderdelen

14 Contact beweeglijke voorwerpen : - bij gebruik van een elektrische boormachine (risico van blokkeren) ; - bij gebruik van elektrische schroefmachine - dragen van PBM s ; - gebruiken van goedgekeurd materiaal ; - gebruik van antiblokkeringssysteem ; - de machines moeten van de automatische veiligheden voorzien zijn.

15 3. Afbraakwerken 3.1. Op- en afbreken van massieven, kleine kunstwerken en afsluitingen Grondwerken ACTIVITEIT Opbreken massieven Opbreken afsluitingen (schuttingen, muren, traliewerk, hekken, fundering) Wegnemen en terugplaatsen, afsluitingen ARBEIDS- MIDDELEN Graafmachine Vrachtwagen Handgereedschap pneumatische hamer, hydraulische laadschoppen, vrachtwagen, bulldozers, trekkabels pneumatische hamer, trekkabels, graafmachine, handgereedschap, brander Handgereedschap, kraan, RISICO S MAATREGELEN R i - Wegzakken - Tegenligger - Onstabiliteit aangrenzend grondwerk - Instortingsgevaar - Verkeer openbare weg - Botsing tussen machines, personen - Val van personen - Wegspringen stukken - Lawaai - Vallen voorwerpen - Val van personen - Vallen voorwerpen - Scherpe voorwerpen - Lawaai - Botsingen machines, personen - Elementen onder spanning - Aanleg van verharden en geëffende werfwegen - Breedte doorgang - Veiligheidsafstand van putten - Beschoeiing van putten of taluds (diepte > 1.2 m) - Signalisatie - Snelheidsbeperking - Coördinatie tussen kraanmannen, materieelbedieners en werknemers - Geluidssignaal bij achteruitrijden - Voldoende zichtbaarheid - Opslag materiaal op veilige afstand zone - Beperkt aantal gelijktijdige putten maken - Putten afdekken, omheiningen plaatsen - Gebruik PBM s - Openingen afdekken - Leuningen en hekkens plaatsen - Goede verlichting - Coördinatie tussen kraanmannen, materieelbedieners en werknemers - Niet op af te breken delen gaan staan - Aangepaste afbraakmethode - Aangepaste afbraakmethode + volgorde - Veiligheidsafstand t.o.v. voorwerpen onder spanning - Kabels en kettingen in goede staat - Gebruik PBM s - Coördinatie tussen kraanmannen, materieelbedieners en werknemers - voorzichtige demontage en stapeling of laden 46 W f R n

16 Opbreken kleine kunstwerken, constructies hijstoebehoren - Scherpe voorwerpen - struikelen pneumatische - wegspringen stukken hamer, - lawaai hydraulische - vallen voorwerpen laadschoppen, - val van personen vrachtwagen, bulldozers, trekkabels - gekeurd hijsmaterieel - afbakening werkzone - gebruik PBM s - openingen afdekken - leuningen en hekkens plaatsen - goede verlichting - Coördinatie tussen kraanmannen, materieelbedieners en werknemers - Niet op af te breken delen staan - Aangepaste afbraakmethode 3.2. Opbreken van verhardingen (verhardingen van rijbanen, fiets- en voetpaden, parkings e.a.) ACTIVITEIT Opbreken van funderingen, onderfunderingen en leidingen Verwijderen / afvoeren puin Verplaatsing van rijdend materieel ARBEIDS- MIDDELEN pneumatische hamer, hydraulische laad schoppen, vrachtwagens, bulldozers, trekkabels graafmachine, vrachtwagen graafmachine, vrachtwagen RISICO S MAATREGELEN R i - wegspringen stukken - lawaai - vallen van voorwerpen - val van personen - ongelukken met personen vreemd aan de werf - botsingen personen / machines - vallen van voorwerpen - val van personen - vallen van stukken op machines - kantelen machines - botsingen tussen - gebruik PBM s - openingen afdekken - leuningen en hekkens plaatsen - goede verlichting - coördinatie tussen machinisten en andere werknemers - niet op af te breken delen gaan staan - aangepaste afbraakmethode - behoorlijke omheining / afbakening - signalisatie - toegangsbord - goede verlichting - goede afspraken tussen machinist en andere werknemers - geluidssignaal bij achteruitrijden - plaatsen leuningen en hekkens - openingen afdekken - FOPS-bescherming - Stabiele opstelling - Goede afspraken en onderlinge coördinatie tussen machinisten, - voldoende breedte 46 W f R n

17 machines - Circulatiewegen vastleggen 3.3. Opbreken van lijnvormige elementen ACTIVITEIT Opbreken kantopsluitingen Opbreken veiligheidsstootbanden Opbreken steunpalen, leuningen Afwerken van te behouden lijnvormige elementen (inzagen voeg) ARBEIDS- MIDDELEN Manueel Kraan Handgereedschap, kraan Handgereedschap, kraan RISICO S MAATREGELEN R i 46 - Klemmen ledematen - Snijden, schaven huid - Rugletsel - Botsing personen, machines - Vallen stukken - Klemmen ledematen - Snijden, schaven huid - Rugletsel - Botsing personen, machines - Vallen stukken - Klemmen ledematen - Snijden, schaven huid - Rugletsel - Botsing personen, machines - Vallen stukken slijpmachine - Aanraking met bewegende delen - Wegvliegen brokstukken schijf - Wegvliegen stukken verharding - lawaai - Onderlinge coördinatie tussen werknemers - Gebruik PBM s - Geschikte lichaamshouding - Goede afspraken met machinist - Goede hijsmethode - Gekeurd hijsmaterieel - Onderlinge coördinatie tussen werknemers - Gebruik PBM s - Geschikte lichaamshouding - Goede afspraken met machinist - Goede hijsmethode - Gekeurd hijsmaterieel - Onderlinge coördinatie tussen werknemers - Gebruik PBM s - Geschikte lichaamshouding - Goede afspraken met machinist - Goede hijsmethode - Gekeurd hijsmaterieel - nodige afscherming van slijpschijf - gepaste schijf voor verharding - nodige afscherming werkzone - werkzone afbakenen voor derden - gebruik PBM s W f R n

18 3.4. Opbreken of opvullen van buizen en kokers Uitgraven sleuf ACTIVITEIT Opbreken fundering, omhulling en aanvulling Opvullen ARBEIDS- MIDDELEN Handgereedschap, graafmachine, beschoeiing RISICO S MAATREGELEN R i - instortingsgevaar - kantelen vervoer - val van personen - botsing machines en personen Graafmachine - wegspringen stukken - lawaai - vallen van voorwerpen - val van personen Handgereedschap, graafmachine, bulldozer, vrachtwagen - instortingsgevaar - kantelen vervoer - val van personen - botsing machines en personen - taludering - vermijden / afstand houden verkeer, trillende machines, opslag van materiaal - beschoeiing (diepte > 1.20 m) - injectie bindmiddel in bodem - zo vlug mogelijk dichten - beperkte lengte openleggen - afdekken - omheining, afbakening, signalisatie, leuningen, verlichting - coördinatie tussen machinist en andere werknemers - personen buiten werkzones machines - gebruik PBM s - openingen afdekken - leuningen en hekkens plaatsen - goede verlichting - coördinatie tussen machinisten en andere werknemers - niet op af te breken delen gaan staan - aangepaste afbraakmethode - taludering - vermijden / afstand houden verkeer, trillende machines, opslag van materiaal - beschoeiing (diepte 1.20 m) - injectie bindmiddel bodem - zo vlug mogelijk dichten - beperkte lengte openleggen - afdekken - omheining, afbakening, signalisatie, leuningen, verlichting - coördinatie tussen machinist en andere werknemers W f R n

19 - personen buiten werkzones machines 3.5. Opbreken van plaatselijke elementen ACTIVITEIT Opbreken straatkolken, roosters, putranden, (ev. fundering) Afdichten ontstane openingen in riolering of waterafvoerstelsel ARBEIDS- MIDDELEN Graafmachine - Klemmen ledematen - Snijden, schaven huid - Rugletsel - Botsing personen, machines - Vallen van stukken Handgereedschap, graafmachine, bulldozer, vrachtwagen RISICO S MAATREGELEN R i 38 - instortingsgevaar - kantelen vervoer - val van personen - botsing machines en personen - Onderlinge coördinatie tussen werknemers - Gebruik PBM s - Geschikte lichaamshouding - Goede afspraken met machinist - Goede hijsmethode - Gekeurd hijsmaterieel - taludering - vermijden / afstand houden verkeer, trillende machines, opslag van materiaal - beschoeiing - injectie bindmiddel in bodem - zo vlug mogelijk dichten - beperkte lengte openleggen - afdekken - omheining, afbakening, signalisatie, leuningen, verlichting - coördinatie tussen machinist en andere werknemers - geluidssignaal bij achteruitrijden - personen buiten werkzones machines W f R n 3.6. Afvoer van puin ACTIVITEIT ARBEIDS- MIDDELEN RISICO S MAATREGELEN R i W f R n

20 Middelen voor de behandeling van puin : - Ter plaatse - Voor het laden Aard van het puin : - Neutraal - Gevaarlijk - Zeer giftig - Toxisch - Schadelijk Containers Stortkokers Val van voorwerpen bij de behandeling van : - Loskomen van stort-koker bij afvoeren van puin vanaf hoger vlak - Inspanningen, verkeer-de bewegingen of uitglijden zonder val tijdens behandelingen, zonder drijfkracht - Tijdens tillen van lasten - Door stereotiepe houdingen Contact door inademing, door opneming of door opslorping van giftige stoffen - Degelijke verankering van stortkoker - Coördinatie tussen kraanmannen, materieelbedieners en werknemers - Aangepaste werkmethoden en houdingen - Afvalcontainers voorzien op de werkposten - Tijdig ledigen in centrale container - Centrale afvalcontainers voorzien - Containers opstellen zodat ze gemakkelijk bereikbaar zijn voor mens en machine - Asbestinventaris raadplegen - Wegnemen van asbest voor aanvang afbraak door gespecialiseerde firma + medische inspectie waarschuwen - Noodzaak tot het scheiden van de respectievelijke producten - Gebruik van de juiste PBM s voor behandeling van producten - Stof vermijden door bevochtigen of goed ventileren - Dragen van PBM s 99 90

21 4. Grondwerken 4.1. Afgraving Afgraving ACTIVITEIT ARBEIDSMIDDELEN RISICO S MAATREGELEN R i graafmachine, vrachtwagen - Botsing tussen materieel en personen - Instabiliteit bouwput - Omkantelen, verzakken - Verkeer - Vallen van personeel - Vallen materiaal Manueel bijwerken schop, rakel, kruiwagen - fysische overbelasting - risico om bedolven te geraken - Coördinatie tussen vrachtwagenbestuurders, kraanmannen en andere werknemers - Geluidssignaal bij achteruitrijden - knipperlicht - verharde werfwegen - machines met ROPS - Stabiele opstelling - Afbakenen werkzone - Leuning en hekkens - Signalisatie - goede werkhouding - aanbrengen gestutte grondkering - aanbrengen stutting en beschoeiing in sleuven vanaf 1,20 m diepte - talud 4/4 aanbrengen - niet werken onder of in de omgeving van graafmachines - twee ladders als vluchtwegen 46 W f R n 4.2. Uitgraving ACTIVITEIT ARBEIDSMIDDELEN RISICO S MAATREGELEN R i Uitgraving grond, massieven graafmachine, vrachtwagen - Botsing tussen materieel en personen - Instabiliteit bouwput - Omkantelen, verzakken - Verkeer - Coördinatie tussen vrachtwagenbestuurders, kraanmannen en andere werknemers - Geluidssignaal bij achteruitrijden - knipperlicht - verharde werfwegen - machines met ROPS W f R n

22 Profileren van oppervlakken Aan oppervlak verdichten - Vallen van personeel - Vallen materiaal scraper, grader - botsing tussen materieel en personen wals, trilmachines - Botsing tussen materieel en personen - Stabiele opstelling - Afbakenen werkzone - Leuning en hekkens - Signalisatie - Coördinatie tussen vrachtwagenbestuurders, kraanmannen en andere werknemers - Geluidssignaal bij achteruitrijden - Coördinatie tussen vrachtwagenbestuurders, kraanmannen en andere werknemers - Geluidssignaal bij achteruitrijden Ophoging ACTIVITEIT ARBEIDSMIDDELEN RISICO S MAATREGELEN R i Aan het oppervlak verdichten van de zate van de ophoging Aanbrengen en spreiden Graafmachine Scraper, bull, poclain Profileren van oppervlakken walsen, trilmachines - Botsing tussen materieel en personen - botsing tussen materieel en personen Scraper, bull, poclain - botsing tussen materieel en personen Verdichten oppervlak Wals, trilplaat - botsing tussen materieel en personen - Coördinatie tussen vrachtwagenbestuurders, kraanmannen en andere werknemers - Geluidssignaal bij achteruitrijden - Coördinatie tussen vrachtwagenbestuurders, kraanmannen en andere werknemers - Geluidssignaal bij achteruitrijden - Coördinatie tussen vrachtwagenbestuurders, kraanmannen en andere werknemers - Geluidssignaal bij achteruitrijden - Coördinatie tussen vrachtwagenbestuurders, kraanmannen en andere werknemers - Geluidssignaal bij achteruitrijden W f R n 4.4. Afdekking / aanvulling ACTIVITEIT ARBEIDSMIDDELEN RISICO S MAATREGELEN R W R

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) HOOFDSTUK 1: WETGEVING 1. Aan wie legt de welzijnswetgeving verplichtingen op? a. Aan de werkgever en aan de werknemers. b. Alleen aan de werkgever.

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel Opdrachtgever : De Regie der Gebouwen Gulder Vlieslaan 87 bus 2 1060 Bruxel JPN Projects

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Veilig werken en zich verplaatsen bij de

Veilig werken en zich verplaatsen bij de Veilig werken en zich verplaatsen bij de WOORD VOORAF Dit boekje is geen reglement. Het is een instrument om praktische informatie inzake veiligheid en gezondheid te verstrekken aan de werknemers van

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg 01.01 - middel Arbozorg Bekendheid - Zijn de Arbo-doelstellingen door de onderneming duidelijk en op een bij de onderneming passende wijze bekend gemaakt? - De Arbo-doelstellingen binnen de onderneming

Nadere informatie

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Vereniging Afvalbedrijven Hugo de Grootlaan 39 IV 5202 CD s-hertogenbosch Telefoon: 073 627 94

Nadere informatie

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13 Naam kandidaat: Examen: VOL-VCA Evenementcode: Proefexamen_VOL VCA Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan

Nadere informatie

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Opgesteld door: Arthur Groot Peter Coffeng Corné Bulkmans Helger Siegert April 2009 D_Verstikkingsgevaar_werken_in_besloten_ruimten 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving

Nadere informatie

Zelfstandigen en de Arbowet

Zelfstandigen en de Arbowet Zelfstandigen en de Arbowet De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Zelfstandigen en de Arbowet Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter 1. Een werkvergunning is een document: a) dat het overleg moet bevorderen tussen iedereen die met het werk te maken heeft. b) waarin de voorwaarden hoe gewerkt moet worden, vastgelegd zijn c) dat toestemming

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005)

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van

Nadere informatie

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Matrix middelen E-01 E-02 E-03 E-04 E-10 E-11 E-12 E-13 E-20 E-21 E-22 E-23 E-24 E-25 E-26 E-27 E-40 E-41 E-42 E-44 E-45 E-46 E-47 E-48 E-60 E-61 E-62 E-63 E-64 E-65 E-66 E-67

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van

Nadere informatie

Minder Hinder voorstel: Herinrichting van de N 21 met busbannen tussen Kampenhout sas en de Dreefstraat

Minder Hinder voorstel: Herinrichting van de N 21 met busbannen tussen Kampenhout sas en de Dreefstraat Minder Hinder voorstel Herinrichting van de N 21 met busbannen tussen Kampenhout sas en de Dreefstraat 1) Input in het bijzonder bestek der werken bij de paragraaf GEDRAGSCODE BIJ INFRASTRUCTUURWERKEN

Nadere informatie

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden Pagina : 1 van 4 1. Te volgen veiligheids- en milieuvoorschriften 1. Bij het binnenkomen van het bedrijf dient men zich de eerste dag, aan de receptie aan te melden. De verantwoordelijken waar de werkzaamheden

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

Nadere informatie

Zo werken wij in Amsterdam Op straat

Zo werken wij in Amsterdam Op straat 1 Zo werken wij in Amsterdam Op straat Versie 2 2 George George Hendrik Hendrik Breitner Breitner (1857 (1857-1923) - 1923) Doorbraak Raadhuisstraat 3 Voorwoord Amsterdam is niet af en zal dat nooit zijn.

Nadere informatie

ONDERHOUDS EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN. hoogwerker. Machinenummer : 820505 Bouwjaar : 2006

ONDERHOUDS EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN. hoogwerker. Machinenummer : 820505 Bouwjaar : 2006 ONDERHOUDS EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN hoogwerker Type : R20 EHS Machinenummer : 820505 Bouwjaar : 2006 CUSTERS HYDRAULICA B.V. Smakterweg 33, 5804 AE VENRAY Telefoon: 0478 553 000 Postbus 22, 5800 AA VENRAY

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels kennis ervaring kwaliteit samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier 1 Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave....

Nadere informatie