Bestuurscontract Fluenta 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurscontract Fluenta 2012"

Transcriptie

1 Bestuurscontract Fluenta 2012 Motto: Gung ho! (gepassioneerd samenwerken) Werkwijze: Het bestuurscontract is een plannings- en verantwoordingsdocument. Het bestuurscontract Fluenta is in februari 2012 opgesteld. De beoordeling van de realisatie vindt in mei, september en december plaats. De rood gedrukte items worden, indien van toepassing, opgenomen in het MC op schoolniveau. A. Bestuurlijke en algemene zaken 1. Toezicht op besturen Het Raad van Toezicht-model is geïmplementeerd. Beginsituatie: Per augustus 2011 is het Raad van Toezicht-model ingevoerd. Werkwijze: Het Raad van Toezicht-model wordt in de diverse gremia geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Uitvoering en monitoring door de RvT en het CvB. Tijdpad: Evaluatie in juni Inzet instrumenten/middelen: bespreken in diverse gremia. Kosten: geen. 2. Identiteit De schoolvisie op identiteit is beschreven. Alle scholen hebben de kwaliteitskaart Identiteit opgesteld en gescoord. De notitie Geloof, hoop en liefde is uitgangspunt bij het aanstellen van nieuwe leerkrachten en tijdens de functioneringsgesprekken. Beginsituatie: De notitie Geloof, hoop en liefde is vastgesteld. Werkwijze: De verdere uitwerking vindt op schoolniveau plaats. De notitie wordt in de teams besproken. De competenties op het gebied van identiteit worden toegevoegd aan de opgestelde competenties voor leerkrachten. Uitvoering en monitoring door het CvB en personeelsfunctionaris. Tijdpad: Realisatie schooljaar Inzet instrumenten/middelen: Uitwerking op schoolniveau. Kosten: geen. 3. Van innerlijk kompas naar gezamenlijk kompas Directies tonen waardengeoriënteerd leiderschap. Jaarlijkse intervisiebijeenkomsten voor directeuren. Beginsituatie: De stichting wil investeren in medewerkers en onderschrijft het belang van een narratieve benadering. Verhalen leiden tot herkenning en erkenning en vormen de basis van ons innerlijk kompas. Fluenta vindt het belangrijk dat directies vanuit een gezamenlijk kompas waardengeoriënteerd leiderschap tonen. Tijdpad: Een studiedag voor directies in januari en april Uitvoering en monitoring door medewerker kwaliteit en BOC. Inzet instrumenten/middelen: Werkgroep en extern deskundige. De kosten zijn opgenomen in de begroting Er is subsidie aangevraagd bij het Vervangingsfonds. 4. Strategisch beleidsplan Het strategisch beleidsplan is vastgesteld. De schoolplannen zijn vastgesteld. Beginsituatie: Het huidige strategisch beleidsplan is opgesteld in 2008 en loopt in 2012 af. Werkwijze: Het creëren van draagvlak is een belangrijke voorwaarde om tot een gezamenlijk strategisch beleidsplan te komen. De diverse geledingen, de stakeholders (waaronder de ouders en de leerkrachten) worden om input gevraagd tijdens bijvoorbeeld een ouder- en personeelscafé. Tijdpad: Samenstellen werkgroep en werkwijze afspreken voor de zomervakantie. In de werkgroep participeren ook leerkrachten. Organiseren van diverse bijeenkomsten in de periode september-november. Eerste concept strategisch beleidsplan gereed december 2012/januari Vervolgens worden de schoolplannen geactualiseerd en opnieuw vastgesteld per augustus Inzet instrumenten/middelen: Werkgroep strategisch beleidsplan. Kosten: afhankelijk van eventuele inzet extern deskundige. Uitvoering en monitoring door medewerker kwaliteit en CvB. Beoordeling realisatie Ad 1 en 2: Ad 3 en 4: Aandachtspunten volgende periode 1 Bestuurscontract Fluenta 2012/versie

2 B. Personele zaken 1. Functiedifferentiatie Per augustus 2013 is 24% en in % van de medewerkers in LB benoemd. Beginsituatie: De stichting vindt de invoering van de functiemix een belangrijk instrument om functiedifferentiatie en mobiliteit te bevorderen. De stichting heeft in het schooljaar bijna 14% van de leerkrachten in LB benoemd. De doelstelling was 16%. Voor het SBO worden andere percentages gehanteerd. Werkwijze/tijdpad: Bespreken plan van aanpak in diro voorjaar Achterblijvende scholen worden actief gestimuleerd om leerkrachten in LB te benoemen. Directies verbinden doelstellingen van de functiemix met de doelstellingen van de school. Directies dagen leerkrachten uit om te voldoen aan de gestelde criteria tijdens onder meer de functioneringsgesprekken en rapporteren hierover in april 2012 aan de personeelsfunctionaris. Realisatie augustus Uitvoering en monitoring door personeelsfunctionaris. Inzet instrumenten/middelen: Kosten professionalisering LB: schoolniveau. Uitwerking in plan van aanpak. 2. Opleiden in de school De scholen tonen in 2012/2013 een onderzoekende houding en hanteren het instrument Leerwerkgemeenschap. In 2013 zijn alle scholen opleidingsschool. Voor één school is de subsidie academische basisschool aangevraagd. Afstemming Opleiden in de school en personeelsbeleid. Beginsituatie: De stichting werkt intensief samen met de Marnix Academie. Voor de komende jaren is een subsidie toegekend om het opleiden in de school verder in te voeren en te professionaliseren. Hiervoor is een bovenschools opleidingscoördinator (BOC) werkzaam. De mentoren en ICO begeleiden de studenten op schoolniveau. Alle scholen werken aan het realiseren van de kwaliteitscriteria. Voor De Rank Vianen is als pilot de subsidie academische basisschool aangevraagd. Werkwijze/tijdpad: De BOC stelt in overleg met de directies een tijdpad voor accreditatie op. Uiterlijk augustus 2013 zijn alle scholen geaccrediteerd als opleidingsschool. De BOC bewaakt het proces en de voortgang. Inzet instrumenten/middelen: Kwaliteitscriteria, gelden subsidie OIDS, stagevergoeding LIO, bekostiging ICO en BOC bovenschools. De kosten zijn begroot. 3. Professionele leer- en werkcultuur Het werken aan een professionele cultuur vindt op alle scholen structureel en systematisch plaats. Directies benutten de expertise van LA en LB leerkrachten. Het van en met elkaar leren op stichtingsniveau vindt structureel en systematisch plaats. De huidige netwerken zijn omgevormd tot kwaliteitskringen. Beginsituatie: De stichting bevordert een professionele cultuur, hierbij staat het stellen van vragen, het nemen van initiatief, het tonen van eigenaarschap, het geven en ontvangen van feedback, het kwetsbaar durven opstellen, het elkaar ontmoeten op diverse niveaus en het van en met elkaar leren centraal. Werkwijze/tijdpad: De directeur geeft in het MC aan op welke wijze systematisch en structureel aan een professionele cultuur wordt gewerkt. Centrale vraag is: wat zie ik ervan in de praktijk en wat betekent dit voor de LA en LB leerkrachten. De kwaliteitskringen starten per augustus Uitvoering en monitoring door het CvB, personeelsfunctionaris en BOC. Inzet instrumenten/middelen: Een werkgroep formuleert voorstellen voor het collectief leren op stichtingsniveau. In het jaarrooster zijn hiertoe twee studiemomenten op stichtingsniveau gepland. 4. Scholing De notitie scholing is vastgesteld. Teamscholing en individuele scholing sluit zo veel mogelijk aan bij de ambities en de doelen van de school en de stichting. Medewerkers verantwoorden zich jaarlijks over hun professionalisering. Beginsituatie: In het bestuurlijk toetsingskader staat vermeld dat medewerkers zich professioneel gedragen en vakbekwaam zijn. Werknemers verantwoorden zich jaarlijks voor hun professionalisering. De beschikbare professionaliseringsgelden worden voor 100% ingezet. Medewerkers registreren zich op termijn in het beroepsregister. Werkwijze/tijdpad: De notitie wordt in het voorjaar in de diverse geledingen besproken en vastgesteld. Uitvoering en monitoring door de personeelsfunctionaris en BOC. Inzet instrumenten/middelen: De werkgroep IPB stelt de notitie op. Beoordeling realisatie Ad 1, 2, 3, en 4. 2 Bestuurscontract Fluenta 2012/versie Aandachtspunten volgende periode

3 C. Onderwijskundige zaken 1. Kwaliteitszorg. 90% van de scholen scoort met de Cito-eindtoetsen in 2012 boven de landelijke minimumnorm. 60% van de scholen scoort met de Cito-eindtoetsen tevens boven het landelijk gemiddelde. Alle scholen beschikken over een basisarrangement. De scholen werken opbrengstgericht. Op alle scholen vinden vierjaarlijks interne audits plaats. Vierjaarlijks worden er tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder leerlingen en ouders. Onder leerkrachten vindt er tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek plaats. Scholen stemmen hun aanbod af op hart, hoofd en handen. Scholen besteden aandacht aan burgerschap. Beginsituatie: De scholen beschikken in februari 2012 over een basisarrangement. De nevenvestiging van Het Mozaïek heeft een aangepast arrangement. Werkwijze/tijdpad: Eén keer per jaar (september) worden de resultaten tijdens de opbrengstendag met het CvB en de beleidsmedewerker kwaliteit besproken. Drie keer per jaar worden de managementcontracten met het CvB besproken. WMK-kaarten worden in mei in het diro besproken. Beleidsmedewerker kwaliteit bewaakt en coördineert het proces. Inzet instrumenten/middelen: Format trendanalyse, notitie kwaliteitsinstrumenten, opbrengstendag, tevredenheidsonderzoeken en inspectierapporten. De kosten zijn begroot. 2. Passend onderwijs In 2012 werkt 80% van de scholen met een ontwikkelingsperspectief voor kinderen met specifieke behoeften (2de leerlijn). In 2012 werkt 80% van de scholen volgens de principes van handelingsgericht werken of onderwijscontinuüm. In 2012 hebben alle scholen hun onderwijszorgprofiel bepaald. Dit profiel is zichtbaar in de school en bij de medewerkers bekend. In 2013 is de zorg op 80% van de scholen planmatig ingericht en beschreven in een zorgplan op schoolniveau. In 2013 werkt 80% van de scholen met een gecertificeerd instrument voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. In 2013 is het nieuwe regionale samenwerkingverband opgericht en ingericht. In 2013 sluit 75% van de scholen aan bij de onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Beginsituatie: De stichting heeft haar visie op passend onderwijs beschreven. Het motto luidt: Met passie werken aan onderwijs dat past. De stichting participeert in drie samenwerkingsverbanden: SWV Houten, Nieuwegein en Vianen/IJsselstein. Deze drie verbanden worden samengevoegd tot één nieuw regionaal verband. Werkwijze/tijdpad: Het opzetten en invullen van de onderwijszorgprofielen gebeurt in nauwe samenwerking met de WSNS-verbanden. Scholen professionaliseren zich op het gebied van handelingsgericht werken en onderwijscontinuüm. Uitvoering en monitoring door medewerker kwaliteit en CvB. Inzet instrumenten/middelen: Samenwerkingsverbanden, referentiekader WSNS, IB-netwerk, intervisie en collegiale consultatie. De kosten worden deels gedekt en bekostigd door de SWV en deels uit de nascholingsgelden op schoolniveau. 3. Informatie technologie De school en de stichting beschikken over een visie op het gebied van onderwijs en ICT. De stichting wil het onderwijs door middel van het gebruik van ICT meer afstemmen op de onderwijsbehoeften van de lerende leerlingen. De stichting wil het reken- en taalonderwijs door het gebruik van ICT efficiënter inrichten ten behoeve van de creatieve vakken. De stichting heeft inzicht in de financiële uitgaven van ICT op school- en stichtingsniveau. De stichting onderzoekt de mogelijkheden om het beheer en inkoop te centraliseren. Beginsituatie: De scholen functioneren autonoom op het gebied van ICT. Er zijn initiatieven voor gezamenlijke inkoop. Er is geen gezamenlijke visie op onderwijs en ICT. Er heeft een oriënterende bijeenkomst over de mogelijkheden van ICT plaatsgevonden eind 2012 voor de directies en de RvT. Scholen hebben behoefte aan gezamenlijke inkoop, samenwerking en kennisdeling. Werkwijze en tijdpad: Werkgroep ICT, tijdpad nog onbekend. Inzet instrument/middelen: De werkgroep wordt ondersteund door een lid uit de RvT. De stichting heeft in het verleden niet bezuinigd op de uitgaven ICT. De middelen blijven ook de komende jaren beschikbaar, hierdoor ontstaat ruimte voor herverdeling van de middelen en investeringen. 3 Bestuurscontract Fluenta 2012/versie

4 4. Andere schooltijden De stichting heeft de ambitie om het vijf-gelijke-dagen-model per augustus 2014 op alle scholen van Fluenta in te voeren. Beginsituatie: Per augustus 2011 zijn vier scholen met andere schooltijden gestart. De scholen ondersteunen elkaar en delen de ervaringen met de 2 de tranche scholen. De gemaakte afspraken over de gevolgen voor leerlingen, ouders en leerkrachten zijn geldend voor alle Fluenta-scholen. Werkwijze/tijdpad: Een werkgroep heeft alle voor- en nadelen geïnventariseerd en de gezamenlijke afspraken vastgelegd. Uitvoering en monitoring door het CvB. Inzet instrumenten/middelen: Werkgroep andere schooltijden (op afroep). 5. Buitenschoolse opvang De stichting heeft de ambitie om de buitenschoolse opvang in 2015 op 70% van de scholen inpandig te organiseren. Fluenta stimuleert gezamenlijk gebruik van faciliteiten van opvang en onderwijs. Beginsituatie: Fluenta hanteert het makelaarsmodel en heeft met verschillende organisaties van kinderopvang een convenant afgesloten. De afgelopen jaren is de kinderopvang sterk gegroeid. Fluenta wil samenwerking en afstemming op bijvoorbeeld het pedagogisch vlak tussen kinderopvang en onderwijs versterken. Scholen kunnen zich beter profileren wanneer het kind een dagarrangement kan worden aangeboden binnen hetzelfde gebouw. Werkwijze en tijdpad: Directies brengen de huidige situatie in beeld en verkennen de mogelijkheden om kinderopvang intern te organiseren. Er wordt contact gezocht met organisaties voor kinderopvang die vanuit hun visie opvang in de school willen realiseren. Directies verantwoorden zich via de managementsrapportages. 6. Ouderbetrokkenheid De stichting en scholen zien en benaderen ouders als educatief partner. Beginsituatie: De oudertevredenheidspeiling scoort lager dan het landelijk gemiddelde op het gebied van ouderbetrokkenheid. Werkwijze en tijdpad: De directies analyseren de uitkomsten op schoolniveau en voeren tenminste in het schooljaar 2012/2013 één verandering door waarbij blijkt dat de ouder actief bij de ontwikkeling en leerprestaties van de leerling wordt betrokken. Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt in het strategisch beleidsplan. Directies verantwoorden zich via de managementrapportages. 7. Werk- en zoekgroepen Inrichten overlegstructuur op directieniveau op basis van werk- en zoekgroepen. De werk- en zoekgroepen worden op basis van belangstelling en expertise samengesteld, ook leerkrachten kunnen deel uitmaken van een werk- en zoekgroep. De werk- en zoekgroepen krijgen een duidelijke opdracht en wisselen jaarlijks van samenstelling. De werk- en zoekgroepen worden voorgezeten door de beleidsmedewerkers of de directies. Werkwijze: De huidige structuur met permanente werkgroepen voldoet niet aan de verwachtingen. Een aanpassing van de werkgroepstructuur past bij de invoering van het Raad van Toezicht-model. Directies kunnen hun kennis en kunde ook gericht op stichtingsniveau inzetten. Uitvoering en monitoring door de werkgroep, beleidsmedewerker kwaliteit en BOC. Tijdpad: Start werk- en zoekgroepen per schooljaar Beoordeling realisatie. Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Ad 5: Ad 6: Ad 7: Aandachtspunten volgende periode. 4 Bestuurscontract Fluenta 2012/versie

5 D. Financiële zaken 1. Begroting en jaarrekening Het realiseren van een sluitende begroting voor Raad van Toezicht, management en scholen. Het opstellen van een meerjarenbegroting. Het actualiseren van meerjareninvesteringsbegrotingen. Een door de accountant goedgekeurd financieel jaarverslag. Beginsituatie: De stichting wil haar budgetten inzetten voor kwalitatief goed onderwijs. Geld volgt daarbij het beleid. Belangrijkste risico s zijn het dalend leerlingaantal en de bezuinigingen op gemeentelijk en landelijk niveau. Werkwijze/tijdpad: De begroting wordt in februari in de verschillende gremia besproken. De jaarrekening staat in mei geagendeerd. Het proces en de voortgang worden door de controller bewaakt. Inzet instrumenten/middelen: Begroting en jaarrekening. De kosten zijn begroot. 2. Financieel beleidsplan Het financieel beleidsplan is vastgesteld. Beginsituatie: De stichting heeft in het verleden het beleid omtrent financiën vastgelegd. Het overzicht aan beleid ontbreekt echter voor de directeuren. Er is behoefte aan een financieel beleidsplan. Werkwijze/tijdpad: De controller stelt een financieel beleidsplan op. Tijdpad: Het financieel beleidsplan wordt in oktober in de diverse geledingen besproken en vervolgens vastgesteld. 3. Professionalisering directeuren Incompany cursus Financieel management. Beginsituatie: Fluenta heeft te maken met bezuinigingen en krimp. Dit leidt tot een herverdeling van de middelen op basis van gedeelde keuzes. Er is bij de directies behoefte aan een heldere verdeling van de taken en verantwoordelijkheden. Werkwijze/tijdpad: Een werkgroep bereidt twee studiedagen in overleg met de Besturenraad voor. De studiedagen worden voor de zomervakantie georganiseerd. De cursus wordt gesubsidieerd door de PO-raad. Uitvoering en monitoring door de controller. Beoordeling realisatie. Ad 1: Ad 2: Ad 3: Aandachtspunten volgende periode. 5 Bestuurscontract Fluenta 2012/versie

6 E. Doorlopende zaken. Concrete doelstellingen schooljaar Bestuursformatieplan De personele budgetten zijn over de scholen verdeeld. De personele risico s zijn door middel van een meerjarenplanning in kaart gebracht. Er wel/niet sprake is van RDDF-plaatsing. Werkwijze: Uitvoering door personeelsfunctionaris, controller en CvB. Tijdpad: Realisatie maart/april Schoolbezoeken Monitoren managementrapportage. Werkwijze: Het CvB bezoekt de scholen en bespreekt de voortgang van het MC met de directies. De directeuren leveren vooraf de beoordeling van de realisatie aan. Tijdpad: Oktober en februari. De eindevaluatie wordt het CvB in juni toegezonden. Uitvoering en monitoring door het CvB. 3. Jaarverslag Het gevoerde beleid op stichtingsniveau aan de stakeholders verantwoorden. Werkwijze: In het jaarverslag worden de bereikte resultaten vermeld en globaal de plannen voor het komende schooljaar beschreven. De scholen leveren het jaarverslag volgens een vast format voor april in. Uitvoering en monitoring door CvB. Tijdpad: april Veiligheidsplan en RI&E Een veilige leer- en werkomgeving bieden aan leerlingen en medewerkers. Leerlingen en medewerkers zijn bekend met de procedures bij calamiteiten en geweld. Alle scholen voldoen aan de voorschriften op gebied van veiligheid en arbo. Werkwijze/tijdpad: De RI&E zijn uitgevoerd. De scholen actualiseren hun schoolveiligheidsplan. Uitvoering en monitoring door de beleidsmedewerker en de personeelsfunctionaris. 5. Functionerings- en beoordelingsgesprekken 50% van de personeelsleden wordt in schooljaar 2012/2013 beoordeeld conform de notitie waarderen en beoordelen. 95% van de personeelsleden/directeuren/medewerkers bureau heeft jaarlijks een functionerings- of een beoordelingsgesprek. 90% van de personeelsleden en directies verwerkt de aandachtspunten uit het functioneringsgesprek in een POP. Werkwijze: Uitvoering door directies en het CvB. Uitvoering en monitoring door personeelsfunctionaris en het CvB. Tijdpad: Realisatie augustus 2012/ Huisvesting Adequate huisvesting op de scholen realiseren. Onderwijskundige visie is het uitgangspunt bij verbouw of nieuwbouw. Besluit toekomst nevenvestiging Het Mozaïek. Aanvraag instandhouding nevenvestiging Het Mozaïek, locatie Waalseweg indienen voor 1 februari. Fusietraject Houten-Noord Fluenta benut kansen om te komen tot brede scholen en brede-school-activiteiten. Werkwijze en tijdpad: Huisvestingsaanvragen worden voor februari/maart ingediend. De meerjarenonderhoudsplanning is leidend. De beleidsmedewerker bewaakt het proces en de voortgang. Overleg met gemeente en MR-en over toekomstig fusietraject. Uitvoering en monitoring door de beleidsmedewerker. 7. Ziekteverzuimbeleid De stichting scoort 1% onder het landelijk gemiddelde. Werkwijze: Uitvoering en monitoring door personeelsfunctionaris. 6 Bestuurscontract Fluenta 2012/versie

7 Beoordeling realisatie Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Ad 5: Ad 6: Ad 7: Aandachtspunten volgende periode Niet opgenomen onderwerpen: Mobiliteitsbeleid en werving en selectie Leeftijdsbewustpersoneelsbeleid Ontslagbeleid PR en profilering Taakomschrijving preventiemedewerker Onderwijsvernieuwing Deskundigheidsbevordering 7 Bestuurscontract Fluenta 2012/versie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019 Kind-nabij onderwijs Strategisch beleidsplan 2015-2019 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarnemen 4 Tevredenheidsonderzoek 2014 4 SWOT-analyse 5 Begrijpen 6 Krimp 6 Kwaliteit van de zaakvakken 6 Ketensamenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017 BS LeerRijk Schoolondernemingsplan 2013-2017 I. Algemeen II. Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur: Dhr. H.Tromp en S.Ghielen Adres : Frits

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS Onderzoek naar stand van zaken en goede praktijken Rapportage, oktober 2012 Regionale intervisiegroepen

Nadere informatie