Bestuurscontract Fluenta 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurscontract Fluenta 2012"

Transcriptie

1 Bestuurscontract Fluenta 2012 Motto: Gung ho! (gepassioneerd samenwerken) Werkwijze: Het bestuurscontract is een plannings- en verantwoordingsdocument. Het bestuurscontract Fluenta is in februari 2012 opgesteld. De beoordeling van de realisatie vindt in mei, september en december plaats. De rood gedrukte items worden, indien van toepassing, opgenomen in het MC op schoolniveau. A. Bestuurlijke en algemene zaken 1. Toezicht op besturen Het Raad van Toezicht-model is geïmplementeerd. Beginsituatie: Per augustus 2011 is het Raad van Toezicht-model ingevoerd. Werkwijze: Het Raad van Toezicht-model wordt in de diverse gremia geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Uitvoering en monitoring door de RvT en het CvB. Tijdpad: Evaluatie in juni Inzet instrumenten/middelen: bespreken in diverse gremia. Kosten: geen. 2. Identiteit De schoolvisie op identiteit is beschreven. Alle scholen hebben de kwaliteitskaart Identiteit opgesteld en gescoord. De notitie Geloof, hoop en liefde is uitgangspunt bij het aanstellen van nieuwe leerkrachten en tijdens de functioneringsgesprekken. Beginsituatie: De notitie Geloof, hoop en liefde is vastgesteld. Werkwijze: De verdere uitwerking vindt op schoolniveau plaats. De notitie wordt in de teams besproken. De competenties op het gebied van identiteit worden toegevoegd aan de opgestelde competenties voor leerkrachten. Uitvoering en monitoring door het CvB en personeelsfunctionaris. Tijdpad: Realisatie schooljaar Inzet instrumenten/middelen: Uitwerking op schoolniveau. Kosten: geen. 3. Van innerlijk kompas naar gezamenlijk kompas Directies tonen waardengeoriënteerd leiderschap. Jaarlijkse intervisiebijeenkomsten voor directeuren. Beginsituatie: De stichting wil investeren in medewerkers en onderschrijft het belang van een narratieve benadering. Verhalen leiden tot herkenning en erkenning en vormen de basis van ons innerlijk kompas. Fluenta vindt het belangrijk dat directies vanuit een gezamenlijk kompas waardengeoriënteerd leiderschap tonen. Tijdpad: Een studiedag voor directies in januari en april Uitvoering en monitoring door medewerker kwaliteit en BOC. Inzet instrumenten/middelen: Werkgroep en extern deskundige. De kosten zijn opgenomen in de begroting Er is subsidie aangevraagd bij het Vervangingsfonds. 4. Strategisch beleidsplan Het strategisch beleidsplan is vastgesteld. De schoolplannen zijn vastgesteld. Beginsituatie: Het huidige strategisch beleidsplan is opgesteld in 2008 en loopt in 2012 af. Werkwijze: Het creëren van draagvlak is een belangrijke voorwaarde om tot een gezamenlijk strategisch beleidsplan te komen. De diverse geledingen, de stakeholders (waaronder de ouders en de leerkrachten) worden om input gevraagd tijdens bijvoorbeeld een ouder- en personeelscafé. Tijdpad: Samenstellen werkgroep en werkwijze afspreken voor de zomervakantie. In de werkgroep participeren ook leerkrachten. Organiseren van diverse bijeenkomsten in de periode september-november. Eerste concept strategisch beleidsplan gereed december 2012/januari Vervolgens worden de schoolplannen geactualiseerd en opnieuw vastgesteld per augustus Inzet instrumenten/middelen: Werkgroep strategisch beleidsplan. Kosten: afhankelijk van eventuele inzet extern deskundige. Uitvoering en monitoring door medewerker kwaliteit en CvB. Beoordeling realisatie Ad 1 en 2: Ad 3 en 4: Aandachtspunten volgende periode 1 Bestuurscontract Fluenta 2012/versie

2 B. Personele zaken 1. Functiedifferentiatie Per augustus 2013 is 24% en in % van de medewerkers in LB benoemd. Beginsituatie: De stichting vindt de invoering van de functiemix een belangrijk instrument om functiedifferentiatie en mobiliteit te bevorderen. De stichting heeft in het schooljaar bijna 14% van de leerkrachten in LB benoemd. De doelstelling was 16%. Voor het SBO worden andere percentages gehanteerd. Werkwijze/tijdpad: Bespreken plan van aanpak in diro voorjaar Achterblijvende scholen worden actief gestimuleerd om leerkrachten in LB te benoemen. Directies verbinden doelstellingen van de functiemix met de doelstellingen van de school. Directies dagen leerkrachten uit om te voldoen aan de gestelde criteria tijdens onder meer de functioneringsgesprekken en rapporteren hierover in april 2012 aan de personeelsfunctionaris. Realisatie augustus Uitvoering en monitoring door personeelsfunctionaris. Inzet instrumenten/middelen: Kosten professionalisering LB: schoolniveau. Uitwerking in plan van aanpak. 2. Opleiden in de school De scholen tonen in 2012/2013 een onderzoekende houding en hanteren het instrument Leerwerkgemeenschap. In 2013 zijn alle scholen opleidingsschool. Voor één school is de subsidie academische basisschool aangevraagd. Afstemming Opleiden in de school en personeelsbeleid. Beginsituatie: De stichting werkt intensief samen met de Marnix Academie. Voor de komende jaren is een subsidie toegekend om het opleiden in de school verder in te voeren en te professionaliseren. Hiervoor is een bovenschools opleidingscoördinator (BOC) werkzaam. De mentoren en ICO begeleiden de studenten op schoolniveau. Alle scholen werken aan het realiseren van de kwaliteitscriteria. Voor De Rank Vianen is als pilot de subsidie academische basisschool aangevraagd. Werkwijze/tijdpad: De BOC stelt in overleg met de directies een tijdpad voor accreditatie op. Uiterlijk augustus 2013 zijn alle scholen geaccrediteerd als opleidingsschool. De BOC bewaakt het proces en de voortgang. Inzet instrumenten/middelen: Kwaliteitscriteria, gelden subsidie OIDS, stagevergoeding LIO, bekostiging ICO en BOC bovenschools. De kosten zijn begroot. 3. Professionele leer- en werkcultuur Het werken aan een professionele cultuur vindt op alle scholen structureel en systematisch plaats. Directies benutten de expertise van LA en LB leerkrachten. Het van en met elkaar leren op stichtingsniveau vindt structureel en systematisch plaats. De huidige netwerken zijn omgevormd tot kwaliteitskringen. Beginsituatie: De stichting bevordert een professionele cultuur, hierbij staat het stellen van vragen, het nemen van initiatief, het tonen van eigenaarschap, het geven en ontvangen van feedback, het kwetsbaar durven opstellen, het elkaar ontmoeten op diverse niveaus en het van en met elkaar leren centraal. Werkwijze/tijdpad: De directeur geeft in het MC aan op welke wijze systematisch en structureel aan een professionele cultuur wordt gewerkt. Centrale vraag is: wat zie ik ervan in de praktijk en wat betekent dit voor de LA en LB leerkrachten. De kwaliteitskringen starten per augustus Uitvoering en monitoring door het CvB, personeelsfunctionaris en BOC. Inzet instrumenten/middelen: Een werkgroep formuleert voorstellen voor het collectief leren op stichtingsniveau. In het jaarrooster zijn hiertoe twee studiemomenten op stichtingsniveau gepland. 4. Scholing De notitie scholing is vastgesteld. Teamscholing en individuele scholing sluit zo veel mogelijk aan bij de ambities en de doelen van de school en de stichting. Medewerkers verantwoorden zich jaarlijks over hun professionalisering. Beginsituatie: In het bestuurlijk toetsingskader staat vermeld dat medewerkers zich professioneel gedragen en vakbekwaam zijn. Werknemers verantwoorden zich jaarlijks voor hun professionalisering. De beschikbare professionaliseringsgelden worden voor 100% ingezet. Medewerkers registreren zich op termijn in het beroepsregister. Werkwijze/tijdpad: De notitie wordt in het voorjaar in de diverse geledingen besproken en vastgesteld. Uitvoering en monitoring door de personeelsfunctionaris en BOC. Inzet instrumenten/middelen: De werkgroep IPB stelt de notitie op. Beoordeling realisatie Ad 1, 2, 3, en 4. 2 Bestuurscontract Fluenta 2012/versie Aandachtspunten volgende periode

3 C. Onderwijskundige zaken 1. Kwaliteitszorg. 90% van de scholen scoort met de Cito-eindtoetsen in 2012 boven de landelijke minimumnorm. 60% van de scholen scoort met de Cito-eindtoetsen tevens boven het landelijk gemiddelde. Alle scholen beschikken over een basisarrangement. De scholen werken opbrengstgericht. Op alle scholen vinden vierjaarlijks interne audits plaats. Vierjaarlijks worden er tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder leerlingen en ouders. Onder leerkrachten vindt er tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek plaats. Scholen stemmen hun aanbod af op hart, hoofd en handen. Scholen besteden aandacht aan burgerschap. Beginsituatie: De scholen beschikken in februari 2012 over een basisarrangement. De nevenvestiging van Het Mozaïek heeft een aangepast arrangement. Werkwijze/tijdpad: Eén keer per jaar (september) worden de resultaten tijdens de opbrengstendag met het CvB en de beleidsmedewerker kwaliteit besproken. Drie keer per jaar worden de managementcontracten met het CvB besproken. WMK-kaarten worden in mei in het diro besproken. Beleidsmedewerker kwaliteit bewaakt en coördineert het proces. Inzet instrumenten/middelen: Format trendanalyse, notitie kwaliteitsinstrumenten, opbrengstendag, tevredenheidsonderzoeken en inspectierapporten. De kosten zijn begroot. 2. Passend onderwijs In 2012 werkt 80% van de scholen met een ontwikkelingsperspectief voor kinderen met specifieke behoeften (2de leerlijn). In 2012 werkt 80% van de scholen volgens de principes van handelingsgericht werken of onderwijscontinuüm. In 2012 hebben alle scholen hun onderwijszorgprofiel bepaald. Dit profiel is zichtbaar in de school en bij de medewerkers bekend. In 2013 is de zorg op 80% van de scholen planmatig ingericht en beschreven in een zorgplan op schoolniveau. In 2013 werkt 80% van de scholen met een gecertificeerd instrument voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. In 2013 is het nieuwe regionale samenwerkingverband opgericht en ingericht. In 2013 sluit 75% van de scholen aan bij de onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Beginsituatie: De stichting heeft haar visie op passend onderwijs beschreven. Het motto luidt: Met passie werken aan onderwijs dat past. De stichting participeert in drie samenwerkingsverbanden: SWV Houten, Nieuwegein en Vianen/IJsselstein. Deze drie verbanden worden samengevoegd tot één nieuw regionaal verband. Werkwijze/tijdpad: Het opzetten en invullen van de onderwijszorgprofielen gebeurt in nauwe samenwerking met de WSNS-verbanden. Scholen professionaliseren zich op het gebied van handelingsgericht werken en onderwijscontinuüm. Uitvoering en monitoring door medewerker kwaliteit en CvB. Inzet instrumenten/middelen: Samenwerkingsverbanden, referentiekader WSNS, IB-netwerk, intervisie en collegiale consultatie. De kosten worden deels gedekt en bekostigd door de SWV en deels uit de nascholingsgelden op schoolniveau. 3. Informatie technologie De school en de stichting beschikken over een visie op het gebied van onderwijs en ICT. De stichting wil het onderwijs door middel van het gebruik van ICT meer afstemmen op de onderwijsbehoeften van de lerende leerlingen. De stichting wil het reken- en taalonderwijs door het gebruik van ICT efficiënter inrichten ten behoeve van de creatieve vakken. De stichting heeft inzicht in de financiële uitgaven van ICT op school- en stichtingsniveau. De stichting onderzoekt de mogelijkheden om het beheer en inkoop te centraliseren. Beginsituatie: De scholen functioneren autonoom op het gebied van ICT. Er zijn initiatieven voor gezamenlijke inkoop. Er is geen gezamenlijke visie op onderwijs en ICT. Er heeft een oriënterende bijeenkomst over de mogelijkheden van ICT plaatsgevonden eind 2012 voor de directies en de RvT. Scholen hebben behoefte aan gezamenlijke inkoop, samenwerking en kennisdeling. Werkwijze en tijdpad: Werkgroep ICT, tijdpad nog onbekend. Inzet instrument/middelen: De werkgroep wordt ondersteund door een lid uit de RvT. De stichting heeft in het verleden niet bezuinigd op de uitgaven ICT. De middelen blijven ook de komende jaren beschikbaar, hierdoor ontstaat ruimte voor herverdeling van de middelen en investeringen. 3 Bestuurscontract Fluenta 2012/versie

4 4. Andere schooltijden De stichting heeft de ambitie om het vijf-gelijke-dagen-model per augustus 2014 op alle scholen van Fluenta in te voeren. Beginsituatie: Per augustus 2011 zijn vier scholen met andere schooltijden gestart. De scholen ondersteunen elkaar en delen de ervaringen met de 2 de tranche scholen. De gemaakte afspraken over de gevolgen voor leerlingen, ouders en leerkrachten zijn geldend voor alle Fluenta-scholen. Werkwijze/tijdpad: Een werkgroep heeft alle voor- en nadelen geïnventariseerd en de gezamenlijke afspraken vastgelegd. Uitvoering en monitoring door het CvB. Inzet instrumenten/middelen: Werkgroep andere schooltijden (op afroep). 5. Buitenschoolse opvang De stichting heeft de ambitie om de buitenschoolse opvang in 2015 op 70% van de scholen inpandig te organiseren. Fluenta stimuleert gezamenlijk gebruik van faciliteiten van opvang en onderwijs. Beginsituatie: Fluenta hanteert het makelaarsmodel en heeft met verschillende organisaties van kinderopvang een convenant afgesloten. De afgelopen jaren is de kinderopvang sterk gegroeid. Fluenta wil samenwerking en afstemming op bijvoorbeeld het pedagogisch vlak tussen kinderopvang en onderwijs versterken. Scholen kunnen zich beter profileren wanneer het kind een dagarrangement kan worden aangeboden binnen hetzelfde gebouw. Werkwijze en tijdpad: Directies brengen de huidige situatie in beeld en verkennen de mogelijkheden om kinderopvang intern te organiseren. Er wordt contact gezocht met organisaties voor kinderopvang die vanuit hun visie opvang in de school willen realiseren. Directies verantwoorden zich via de managementsrapportages. 6. Ouderbetrokkenheid De stichting en scholen zien en benaderen ouders als educatief partner. Beginsituatie: De oudertevredenheidspeiling scoort lager dan het landelijk gemiddelde op het gebied van ouderbetrokkenheid. Werkwijze en tijdpad: De directies analyseren de uitkomsten op schoolniveau en voeren tenminste in het schooljaar 2012/2013 één verandering door waarbij blijkt dat de ouder actief bij de ontwikkeling en leerprestaties van de leerling wordt betrokken. Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt in het strategisch beleidsplan. Directies verantwoorden zich via de managementrapportages. 7. Werk- en zoekgroepen Inrichten overlegstructuur op directieniveau op basis van werk- en zoekgroepen. De werk- en zoekgroepen worden op basis van belangstelling en expertise samengesteld, ook leerkrachten kunnen deel uitmaken van een werk- en zoekgroep. De werk- en zoekgroepen krijgen een duidelijke opdracht en wisselen jaarlijks van samenstelling. De werk- en zoekgroepen worden voorgezeten door de beleidsmedewerkers of de directies. Werkwijze: De huidige structuur met permanente werkgroepen voldoet niet aan de verwachtingen. Een aanpassing van de werkgroepstructuur past bij de invoering van het Raad van Toezicht-model. Directies kunnen hun kennis en kunde ook gericht op stichtingsniveau inzetten. Uitvoering en monitoring door de werkgroep, beleidsmedewerker kwaliteit en BOC. Tijdpad: Start werk- en zoekgroepen per schooljaar Beoordeling realisatie. Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Ad 5: Ad 6: Ad 7: Aandachtspunten volgende periode. 4 Bestuurscontract Fluenta 2012/versie

5 D. Financiële zaken 1. Begroting en jaarrekening Het realiseren van een sluitende begroting voor Raad van Toezicht, management en scholen. Het opstellen van een meerjarenbegroting. Het actualiseren van meerjareninvesteringsbegrotingen. Een door de accountant goedgekeurd financieel jaarverslag. Beginsituatie: De stichting wil haar budgetten inzetten voor kwalitatief goed onderwijs. Geld volgt daarbij het beleid. Belangrijkste risico s zijn het dalend leerlingaantal en de bezuinigingen op gemeentelijk en landelijk niveau. Werkwijze/tijdpad: De begroting wordt in februari in de verschillende gremia besproken. De jaarrekening staat in mei geagendeerd. Het proces en de voortgang worden door de controller bewaakt. Inzet instrumenten/middelen: Begroting en jaarrekening. De kosten zijn begroot. 2. Financieel beleidsplan Het financieel beleidsplan is vastgesteld. Beginsituatie: De stichting heeft in het verleden het beleid omtrent financiën vastgelegd. Het overzicht aan beleid ontbreekt echter voor de directeuren. Er is behoefte aan een financieel beleidsplan. Werkwijze/tijdpad: De controller stelt een financieel beleidsplan op. Tijdpad: Het financieel beleidsplan wordt in oktober in de diverse geledingen besproken en vervolgens vastgesteld. 3. Professionalisering directeuren Incompany cursus Financieel management. Beginsituatie: Fluenta heeft te maken met bezuinigingen en krimp. Dit leidt tot een herverdeling van de middelen op basis van gedeelde keuzes. Er is bij de directies behoefte aan een heldere verdeling van de taken en verantwoordelijkheden. Werkwijze/tijdpad: Een werkgroep bereidt twee studiedagen in overleg met de Besturenraad voor. De studiedagen worden voor de zomervakantie georganiseerd. De cursus wordt gesubsidieerd door de PO-raad. Uitvoering en monitoring door de controller. Beoordeling realisatie. Ad 1: Ad 2: Ad 3: Aandachtspunten volgende periode. 5 Bestuurscontract Fluenta 2012/versie

6 E. Doorlopende zaken. Concrete doelstellingen schooljaar Bestuursformatieplan De personele budgetten zijn over de scholen verdeeld. De personele risico s zijn door middel van een meerjarenplanning in kaart gebracht. Er wel/niet sprake is van RDDF-plaatsing. Werkwijze: Uitvoering door personeelsfunctionaris, controller en CvB. Tijdpad: Realisatie maart/april Schoolbezoeken Monitoren managementrapportage. Werkwijze: Het CvB bezoekt de scholen en bespreekt de voortgang van het MC met de directies. De directeuren leveren vooraf de beoordeling van de realisatie aan. Tijdpad: Oktober en februari. De eindevaluatie wordt het CvB in juni toegezonden. Uitvoering en monitoring door het CvB. 3. Jaarverslag Het gevoerde beleid op stichtingsniveau aan de stakeholders verantwoorden. Werkwijze: In het jaarverslag worden de bereikte resultaten vermeld en globaal de plannen voor het komende schooljaar beschreven. De scholen leveren het jaarverslag volgens een vast format voor april in. Uitvoering en monitoring door CvB. Tijdpad: april Veiligheidsplan en RI&E Een veilige leer- en werkomgeving bieden aan leerlingen en medewerkers. Leerlingen en medewerkers zijn bekend met de procedures bij calamiteiten en geweld. Alle scholen voldoen aan de voorschriften op gebied van veiligheid en arbo. Werkwijze/tijdpad: De RI&E zijn uitgevoerd. De scholen actualiseren hun schoolveiligheidsplan. Uitvoering en monitoring door de beleidsmedewerker en de personeelsfunctionaris. 5. Functionerings- en beoordelingsgesprekken 50% van de personeelsleden wordt in schooljaar 2012/2013 beoordeeld conform de notitie waarderen en beoordelen. 95% van de personeelsleden/directeuren/medewerkers bureau heeft jaarlijks een functionerings- of een beoordelingsgesprek. 90% van de personeelsleden en directies verwerkt de aandachtspunten uit het functioneringsgesprek in een POP. Werkwijze: Uitvoering door directies en het CvB. Uitvoering en monitoring door personeelsfunctionaris en het CvB. Tijdpad: Realisatie augustus 2012/ Huisvesting Adequate huisvesting op de scholen realiseren. Onderwijskundige visie is het uitgangspunt bij verbouw of nieuwbouw. Besluit toekomst nevenvestiging Het Mozaïek. Aanvraag instandhouding nevenvestiging Het Mozaïek, locatie Waalseweg indienen voor 1 februari. Fusietraject Houten-Noord Fluenta benut kansen om te komen tot brede scholen en brede-school-activiteiten. Werkwijze en tijdpad: Huisvestingsaanvragen worden voor februari/maart ingediend. De meerjarenonderhoudsplanning is leidend. De beleidsmedewerker bewaakt het proces en de voortgang. Overleg met gemeente en MR-en over toekomstig fusietraject. Uitvoering en monitoring door de beleidsmedewerker. 7. Ziekteverzuimbeleid De stichting scoort 1% onder het landelijk gemiddelde. Werkwijze: Uitvoering en monitoring door personeelsfunctionaris. 6 Bestuurscontract Fluenta 2012/versie

7 Beoordeling realisatie Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Ad 5: Ad 6: Ad 7: Aandachtspunten volgende periode Niet opgenomen onderwerpen: Mobiliteitsbeleid en werving en selectie Leeftijdsbewustpersoneelsbeleid Ontslagbeleid PR en profilering Taakomschrijving preventiemedewerker Onderwijsvernieuwing Deskundigheidsbevordering 7 Bestuurscontract Fluenta 2012/versie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A

J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A J A N U A R I 2 0 1 2 - D E C E M B E R 2 0 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding. 3 2. Overzicht

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan Innovatie + kwaliteit 2015-2019

Strategisch Beleidsplan Innovatie + kwaliteit 2015-2019 Strategisch Beleidsplan Innovatie + kwaliteit 2015-2019 STICHTING X INTERIM-BESTUURDER ANDRÉ LAMMERS IDENTITEIT Dagelijks met dagopening en sluiting. Geestelijke leiders in de school. Aandacht voor de

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool Pius X Plaats : Wateringen BRIN nummer : 20CB C1 Onderzoeksnummer : 275832 Datum onderzoek : 1 juli 2014 Datum vaststelling : 5 november 2014 Pagina

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Inleiding en relevantie van deze notitie De Amsterdamse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017

Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017 Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017 Beleidsdomein Onderwijs 1. De opbrengsten van SKOSO zijn stabiel en liggen op het niveau dat van onze leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Ontwikkeling

Nadere informatie

Partners in Opleiding en Ontwikkeling

Partners in Opleiding en Ontwikkeling Partners in Opleiding en Ontwikkeling Projectplan: versie augustus 2010 marnix academie P.c. Hogeschool Lerarenopleiding Basisonderwijs Inleiding Als Stichting hebben wij ons gelieerd aan de Marnix Academie

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplannen Resultaat 1. Identiteit Alle scholen van de SKOSS hebben in de schoolgids beschreven hoe zij uitdrukking geven aan de katholiek identiteit. In de komende

Nadere informatie

MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM. Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290

MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM. Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290 MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290 SKO De Zwerm 1 Inhoud Inhoud 2 Voorwoord van de Voorzitter 3 1. De Missie van De Zwerm 4 2. De visie

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Het Drieluik

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Het Drieluik SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Het Drieluik 1 Voorwoord Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel van basisschool Het Drieluik. Hierin wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden,

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken VASTGESTELD KADER OP OPBRENGSTGERICHT WERKEN VAN SKO WEST-FRIESLAND I WIJ WERKEN AAN DE BREDE ONTWIKKELING VAN HET KIND II WIJ STELLEN AMBITEUZE EN REALISTISCHE DOELEN III WIJ WERKEN

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

JAARPLAN Algemene directie VCO Oost-Groningen cursusjaar 2011-2012 (ORGANISATIE) Aspect Gewenst resultaat Activiteiten Tijdpad Evaluatie 1.

JAARPLAN Algemene directie VCO Oost-Groningen cursusjaar 2011-2012 (ORGANISATIE) Aspect Gewenst resultaat Activiteiten Tijdpad Evaluatie 1. JAARPLAN Algemene directie VCO Oost-Groningen cursusjaar 2011- (ORGANISATIE) 1. bestuur -vaststellen jaarplan 2011- -voortgangsrapportages jaarplan 2011- bespreken -vaststellen begroting - 2016 -voortgangsrapportages

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL BOS EN DUIN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL BOS EN DUIN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL BOS EN DUIN School : Basisschool Bos en Duin Plaats : Bloemendaal BRIN-nummer : 08QH Onderzoeksnummer : 112609 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

vergaderingen van het bestuur -bespreking voortgangsrapporta ges -vaststelling jaarverslag -vaststellen jaarrekening en begroting (Jan)

vergaderingen van het bestuur -bespreking voortgangsrapporta ges -vaststelling jaarverslag -vaststellen jaarrekening en begroting (Jan) JAARPLAN Algemene directie VCO Midden- en Oost-Groningen cursusjaar 2013- (ORGANISATIE) 1. bestuur jaarplan 2013- bespreken -vaststellen jaarplan 2013- -voortgangsrapportages -vaststellen begroting -2018

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs Handreiking Schoolondersteuningsprofiel Passenderwijs Het schoolondersteuningsprofiel is met de komst van passend onderwijs als verplicht document voor elke basisschool ingevoerd. In dit document beschrijft

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Schoolondersteuningsprofiel 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

Overstijgende doelen

Overstijgende doelen Strategische doelen In subgroepen zijn de doelen geformuleerd. Hierna mochten de anderen aanvullende of doelen er bij zetten. Deze staan onder de kolom Overstijgende doelen 1. Bestuurlijke omgeving: -

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TX Onderzoeksnummer : 121096 Datum schoolbezoek : 6 januari

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool Plaats : Zegveld BRIN-nummer : 11OC Onderzoeksnummer : 126629 Datum schoolbezoek : 22 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2014

Schoolplan 2013 2014 Schoolplan 2013 2014 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Josefschool Schooljaar 2013-2014 =stand van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld Plaats : Haaksbergen BRIN-nummer : 12YQ Onderzoeksnummer : 124816 Datum schoolbezoek : 10 januari 2012

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 1 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4 1 Profiel...6 2 Evaluatie...7 2.1 Overzicht van successen in de planperiode 10-14 7 2.2 Overzicht

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

3. Concept verslag vergadering 14 maart 2016 vaststelling (in uw bezit)

3. Concept verslag vergadering 14 maart 2016 vaststelling (in uw bezit) Gemeenteschappelijke Medezeggenschapsraad Plateau Assen Notulen vergadering GMR Maandag 25 april 2016 Locatie: o.b.s. Het Sterrenschip Oudergeleding Personeelsgeleding Overig Nick Bruins X Carola Iterson

Nadere informatie