De vragen 1 en 2 handelen over begrippen die ergens in Understanding Business voorkomen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vragen 1 en 2 handelen over begrippen die ergens in Understanding Business voorkomen."

Transcriptie

1 De vragen 1 en 2 handelen over begrippen die ergens in Understanding Business voorkomen. 1. Een centraal begrip in Understanding Business is empowerment. Waar is empowerment van werknemers volgens Understanding Business voor bedoeld? a. om de interne employability van de werknemer te verhogen b. om via een snellere besluitvorming de klanten tevreden te stellen c. om tegenwicht te bieden aan overheersende extrinsieke motivatie 2. Een bedrijfskundige techniek die ondernemingen toepassen is environmental scanning. Wat houdt dit in? a. het nagaan in hoeverre de bedrijfsprocessen van een onderneming het milieu beïnvloeden b. het identificeren van factoren die het succes van de inspanningen op het gebied van marketing beïnvloeden c. het vergelijken van verschillende scenario s voor de toekomst ter ondersteuning van de strategiebepaling en de planning De volgende vragen 3 t/m 8 handelen over thema s die voornamelijk aan de orde komen in de eerste vier, inleidende hoofdstukken van Understanding Business. 3. De benadering van de prominente bedrijfshistoricus Alfred D. Chandler wijkt op een kenmerkend punt af van de benadering van de grondlegger van de moderne economische wetenschap, Adam Smith. Op welk punt is dat? a. Chandler legt de nadruk op specialisatie in plaats van diversificatie b. Chandler meent dat mensen zich niet primair laten motiveren door het behalen van geldelijk gewin c. Chandler kent een overheersende rol toe aan managers van grote ondernemingen in de allocatie van economische bronnen 3

2 4. Waarom stijgt volgens Understanding Business de arbeidsproductiviteit in de dienstensector minder snel dan in de industrie? a. omdat de vraag naar diensten minder prijsgevoelig is b. omdat diensten minder aandacht krijgen van managementdeskundigen c. omdat dienstverlenend werk zich minder leent voor de toepassing van productiviteitsverhogende technologieën 5. Sommige ondernemingen richten een subsidiary (dochteronderneming) op in een ander land. Van welke type strategy for reaching global markets is er in dit geval sprake? a. licensing b. joint venture c. foreign direct investment 6. De heer Eggels (Shell Chemicals) heeft in zijn gastcollege gesproken over het Shell Eastern Petrochemicals Complex in Singapore. Hij heeft daarbij aangegeven dat dit complex fully integrated met Shell s existing refinery operations is. Van welke vorm van integratie is hier sprake? a. vertical integration b. horizontal integration c. conglomerate integration 7. De heer Penning van Shell heeft in zijn gastcollege het begrip dilemma toegelicht. In Understanding Business worden op dezelfde manier in het bijzonder ethische dilemma s behandeld. Tussen welke zaken dient in het geval van een ethisch dilemma gekozen te worden? a. alternatieven die even onbevredigend zijn b. de juridische aansprakelijkheid en de morele toelaatbaarheid c. de winstgevendheid, de gedragscode van de onderneming en de duurzaamheid van de samenleving 4

3 8. Mevrouw Scheltema van Shell Nederland heeft in haar gastcollege twee soorten contracten tussen landen/staatsondernemingen en private energiemaatschappijen zoals Shell onderscheiden. Het gaat hier om concessions versus production sharing contracts. Op welk punt verschillen beide contractvormen per definitie van elkaar? a. de vraag wie volledige zeggenschap over de olie heeft b. het land waarin de energiemaatschappij belasting betaalt over haar winsten c. het wel of niet bestaan van integratie tussen upstream- en downstreamactiviteiten De volgende vragen 9 en 10 hebben betrekking op het hoofdstuk in het Supplement over Corporate Governance (uit het boek van Koen) 9. Waarom wordt het Anglo-Saxon model ook wel een outsider model genoemd? a. omdat het management onderhevig is aan de tucht van de kapitaalmarkt b. omdat nieuwe topmanagers van buiten de onderneming worden aangetrokken c. omdat de financiers een beslissende stem hebben in het hoogste bestuursorgaan van de onderneming 10. Het Japanse bestuursmodel vertoont meer overeenkomsten met het Rhineland model dan met het Anglo-Saxonmodel. Het meest typerende element van het Japanse bestuursmodel is dan ook terug te vinden binnen het Rhineland model. Welk element is dat? a. een dominante rol van institutionele investeerders b. significant medebestuur door werknemersvertegenwoordigers c. uitgebreide kruiselingse aandelenverbanden tussen ondernemingen De volgende vragen 11 t/m 14 handelen over Ondernemerschap 11. In Understanding Business wordt onder meer ingegaan op de rechtsvormen van ondernemingen. Enkele voorbeelden daarvan zijn een corporation en een partnership. Wat is een inherent verschil tussen deze beide rechtsvormen? a. aan een partnership hoeft geen overeenkomst ten grondslag te liggen, aan een corporation wel b. een partnership eindigt bij zich terugtrekken of overlijden van de partner, een corporation heeft het eeuwige leven c. een partnership heeft de mogelijkheid om investeringen volledig te financieren uit ingehouden winsten, een corporation heeft die mogelijkheid niet 5

4 12. Bij franchising wordt een overeenkomst gesloten tussen de franchise-verlener en de franchise-nemer. Wat houdt een franchise-overeenkomst per definitie in? a. exclusiviteit van de franchise b. overdracht van eigendom van activa c. geldigheid voor een geografisch gebied 13. Understanding Business onderscheidt verschillende eigenschappen die typisch zijn voor een ondernemer. Welke van de onderstaande eigenschappen is typisch voor een ondernemer? a. self-directed b. customer-needs-sensitive c. willing-to-take-extreme-risks 14. Een fenomeen dat tegenwoordig veel aandacht krijgt binnen grote ondernemingen is intrapreneurship. Wat houdt intrapreneurship in? a. medewerkers vrijstellen om zich te richten op transacties in goederen en diensten die binnen de onderneming plaatsvinden b. het stimuleren en in staat stellen van creatieve medewerkers binnen de onderneming om nieuwe producten te ontwikkelen c. het samenbrengen van medewerkers uit verschillende functionele gebieden/bedrijfsprocessen binnen de onderneming in één productontwikkelingsteam De volgende vragen 15 t/m 30 handelen over Productie/Supply Chain Management, Organisatiemodellen, Management en HRM 15. Tijdens de colleges over Organisatiemodellen is op verschillende momenten aangegeven hoe de diverse modellen hun weerslag hadden op de verschillende bedrijfsprocessen. Welke van de onderstaande bedrijfsprocessen werd het minst beïnvloed door de opkomst van het Scientific Management (Taylorisme)? a. HRM b. Marketing c. Accounting en Finance 6

5 16. Wat is kenmerkend voor het contingency-denken? a. de organisatie dient ingericht te zijn op flexibiliteit, met name door het gebruik van tijdelijke werkers b. medewerkers dienen te werk te gaan volgens nauw omschreven instructies, die voorzien in de meest voorkomende situaties c. er dient een fit te bestaan tussen verschillende elementen, zoals de kenmerken van de omgeving en de organisatiestructuur 17. In het vak worden verschillende bedrijfsprocessen onderscheiden, te weten productie, marketing, HRM, informatie en Finance. Het management van productieprocessen wordt ook wel operations management genoemd. Welke van de volgende activiteiten is zowel blijkens de beschrijvingen in Understanding Business als het college van de heer Van de Velde geen onderdeel van operations management? a. quality control b. product design c. inventory management 18. De heer Van de Velde heeft in zijn college over Productie/Supply Chain Management twee mogelijke hoofdstrategieën geschetst ten aanzien van customer-introduced variety. Deze twee strategieën vormen twee uitersten. Welke twee strategieën zijn dat? a. match versus mismatch b. accommodate versus reduce c. buffer time versus buffer inventories 19. De heer Van Dierendonck heeft in zijn college over HRM het fenomeen zelfsturende teams behandeld. Een voorbeeld daarvan is te vinden bij de Zweedse autofabrikant Volvo, die op een gegeven moment de traditionele lopende band heeft afgezworen. In plaats van één handeling te verrichten, bijvoorbeeld het aandraaien van de wielen, gingen de werknemers nu in een groep een compleet onderdeel fabriceren (bijvoorbeeld de motor). In het hoofdstuk over Productie in Understanding Business is deze vorm van produceren besproken. Van welke lay-out is in dit geval sprake? a. process layout b. product layout c. modular layout 7

6 20. Zowel in het boek Understanding Business als tijdens het college van de heer Van Dierendonck (HRM) is het begrip equity behandeld. Waar verwijst dit begrip naar? a. de billijkheid van de ontvangen beloning b. het intrinsieke karakter van de motivatie van mensen c. de basissituatie die werknemers in ieder geval niet ontevreden maakt 21. Het boek Understanding Business maakt onderscheid tussen drie typen vaardigheden waarover managers dienen te beschikken: technical skills, human relations skills en conceptual skills. Het belang van deze vaardigheden hangt af van de positie van de managers binnen de organisatie. Hoe dient de mix van deze drie vaardigheden eruit te zien bij middle managers? a. een nadruk op conceptual skills b. ongeveer evenveel gewicht aan technical, human relations en conceptual skills c. ongeveer evenveel gewicht aan technical en human relations skills, met een ongeschikte rol voor conceptual skills 22. Understanding Business schrijft omtrent de span of control ondermeer het volgende: It is possible to increase the span of control.at Rowe Furniture in Salem, Virginia, for instance, the manufacturing chief dismantled the assembly line and gave people who had previously performed limited functions (sewing, gluing, stapling) the freedom to make sofas as they saw fit. Hoe dient dit voorbeeld geïnterpreteerd te worden in relatie tot de algemene inzichten omtrent de span of control die Understanding Business biedt? a. het illustreert dat het span-of-control vergrotende effect van empowerment relatief sterk kan zijn b. het illustreert het algemene inzicht dat naarmate de complexiteit van de functie toeneemt, de span of control groter kan worden c. het illustreert dat het scholingsniveau van de werknemers er niet toe doet als het gaat om het verklaren en bepalen van de span of control 8

7 23. Understanding Business laat zien dat ondernemingen verschillende manieren van departementalization kunnen toepassen. Een mogelijkheid is het kiezen van een functional structure. Wat is een sterk punt van een functional structure in vergelijking met andere mogelijke vormen van departementalization? a. relatief grote schaalvoordelen b. mogelijkheid tot relatief snelle reactie op externe veranderingen c. relatief eenvoudig onderlinge communicatie tussen de afdelingen van de onderneming 24. Net als andere organisaties kennen ondernemingen zowel een formele als een informele organisatie. Het bestaan van een informele organisatie heeft verschillende voor- en nadelen. Welk voordeel en welk nadeel noemt Understanding Business? a. enerzijds verhoogt de informele organisatie de doeltreffendheid van strategische beslissingen door het wegnemen van allerlei formele vereisten, anderzijds belemmert zij routinematig handelen in de uitvoering b. enerzijds kunnen binnen de informele organisatie snel creatieve oplossingen worden bedacht voor korte termijnproblemen omdat de bureaucratie omzeild wordt, anderzijds is zij vaak te ongestructureerd om verantwoorde, beredeneerde besluiten te kunnen nemen omtrent strategische kwesties c. enerzijds zorgt de informele organisatie ervoor dat er minder machtsmisbruik plaatsvindt omdat formele posities niet tellen en inhoudelijke argumenten de doorslag geven, anderzijds blijkt zij vaak een bron van geruchten (via de zogenaamde grapevine ) hetgeen de kwaliteit van de besluitvorming schaadt 25. Zowel in het boek Understanding Business als door de heer Van Dierendonck in zijn college over HRM is het concept Management by Objectives (MBO) behandeld. Wat houdt MBO in? a. de doelstellingen van een organisatie worden zoveel mogelijk gekwantificeerd, bijvoorbeeld in de vorm van groei van de productiviteit b. er worden doelen gesteld, mensen discussiëren over die doelen, laten aan anderen weten dat ze zich aan bepaalde doelen gecommitteerd hebben en via feedback wordt geëvalueerd of de doelen ook daadwerkelijk bereikt worden c. gebruikmakend van de benaderingen van Maslow en Herzberg wordt er een hiërarchie van behoeften van medewerkers opgesteld, die het management consequent vertaalt in een hiërarchie van doelen die de organisatie nastreeft 9

8 26. De heer Van Dierendonck heeft in zijn college over HRM de nadruk gelegd op het motiverende effect van het stellen van doelen. Hij heeft daarbij onder meer het kleerhangeronderzoek van Locke behandeld, waarbij proefpersonen werd gevraagd binnen één minuut twee, vier, zes, etcetera gebruiksmogelijkheden van kleerhangers te bedenken. Wat bleek uit dit onderzoek en vergelijkbare onderzoeken? a. uitdagende doelen motiveren mensen tot prestaties, zelfs als die doelen onrealistisch lijken b. doelen motiveren alleen als er significante financiële voordelen voor werknemers aan verbonden zijn c. doelen motiveren alleen als ze in de ogen van medewerkers duidelijk te bereiken zijn, ambitieuzere doelen werken contraproductief 27. Er bestaan verschillende typen leiderschap. Wat wordt bedoeld met participative leadership? a. managers participeren zelf in het productieproces om de werknemers te motiveren b. managers en werknemers nemen gezamenlijk beslissingen in regelmatig gehouden bedrijfsbesprekingen c. de werknemers hebben via een vertegenwoordigend orgaan zeggenschap in strategische beslissingen door het topmanagement 28. Een belangrijk begrip op het gebied van HRM zijn zogenaamde fringe benefits. Wat zijn fringe benefits? a. voordelen die een werknemer geniet anders dan zijn basisloon, zoals kinderopvang b. incidentele inkomsten voor een werknemer, zoals een gratificatie bij het leveren van uitzonderlijk goede prestaties c. arbeidsvoorwaarden die alleen gelden voor bepaalde groepen werknemers, bijvoorbeeld voor diegenen die niet onder een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) vallen 10

9 De volgende vragen 29 en 30 hebben betrekking op het hoofdstuk in het Supplement over HRM/Arbeidsverhoudingen (uit het boek van Koen) 29. Wat is het verschil tussen de VS enerzijds en Duitsland anderzijds met betrekking tot de manier waarop het werk gecoördineerd wordt? a. in de VS geschiedt dit door middel van standaardisatie van processen, in Duitsland via standaardisatie van vaardigheden b. in de VS geschiedt dit door first-line supervisors die hun werk als technisch specialisten uitvoeren, in Duitsland door personen die zichzelf primair als bazen zien c. in de VS geschiedt dit door het toepassen van een human relations-benadering met brede functie-omschrijvingen, in Duitsland door een uitgewerkte verticale en horizontale arbeidsdeling 30. Het Anglo-Saxon corporate governance model is volgens Koen ook zichtbaar in de HRM-benadering van Amerikaanse bedrijven. Hoe komt dit tot uiting in de wijze van recrutering? a. in een balans tussen het gebruik van de interne arbeidsmarkt en externe recrutering b. in weinig investeringen in de scholing van eigen werknemers en nadruk op externe recrutering c. in een wijd verbreid gebruik van kwantitatieve performance appraisal en nadruk op interne promotie De volgende vragen 31 t/m 33 zijn naar aanleiding van of hebben betrekking op het college over Informatiesystemen en het hoofdstuk over Informatiesystemen in het Supplement (uit het boek van O Brien en Marakas) 31. De heer Van Heck heeft in zijn college over informatiesystemen onder meer het voorbeeld van E-Bay behandeld. Deze case biedt een illustratie van een intrinsiek kenmerk van dienstverlening. Welk kenmerk is dit? a. de klant participeert in het productieproces b. de marginale kosten per geproduceerde eenheid zijn nul c. de dienstverlener handelt niet in goederen, maar biedt alleen ondersteunende informatie 11

10 32. O Brien en Marakas (supplement, chapter 10) maken een tweedeling in Operational Support Systems (OSS) and Management Support Systems (MSS). Wat is een typisch voorbeeld van een OSS? a. Expert system b. Decision support system c. Transaction processing system 33. Een van de vijf elementen van een informatiesysteem is people resources. Wat dient in dit verband te worden verstaan onder end users? a. degenen die gebruik maken van het informatiesysteem en de informatie die dit systeem produceert b. degenen van buiten de organisatie die informatie uit het systeem gebruiken, te weten leveranciers en afnemers c. degenen die de control uitoefenen op de werking van het systeem en in laatste instantie beslissen over het gebruik en aanpassen van het informatiesysteem De volgende vragen 34 t/m 38 handelen over Finance en Accounting. 34. De heer Mertens heeft in zijn college over financiële aspecten stil gestaan bij het onderscheid tussen financial accounting enerzijds en management accounting anderzijds. Op welke doelgroep is financial accounting onder meer specifiek gericht? a. de leveranciers b. de Raad van Bestuur c. de stafafdeling Finance 12

11 35. De heer Mertens heeft in zijn college over financiële aspecten stil gestaan bij het onderscheid tussen de winst- en verliesrekening enerzijds en het kasstromenoverzicht anderzijds. Financiële analisten gaan bij de waardebepaling van een aandeel dikwijls uit van de winst. De reden hiervoor is dat zij vinden dat winst een betere weergave van de financiële prestaties geeft dan de kasstroom. Waarom vinden zij dit? a. omdat de kasstroom mede resulteert uit inkomsten en uitgaven die in de tijd niet synchroon lopen b. omdat de kasstroom ook afschrijvingen bevat en dat zijn eigenlijk fictieve uitgaven van een onderneming c. omdat de kasstroom onder meer tussentijdse stijgingen en dalingen van de reële waarde van de activa weerspiegelt en daarmee de algemene tendens in de resultaten vertroebelt 36. Stel een onderneming lost een kortlopend bankkrediet af met behulp van de opbrengst van een nieuw afgesloten langlopende onderhandse lening. Wat gebeurt er dan met de current ratio van deze onderneming? a. die neemt af b. die neemt toe c. die blijft gelijk 37. Ondernemingen kunnen op verschillende manieren in hun financiële behoeften voorzien. Elke manier heeft zo zijn voor- en nadelen. Wat is een voordeel voor een onderneming van het uitgeven van aandelen in plaats van obligaties? a. aandelen kunnen tussentijds geconverteerd worden in obligaties, het omgekeerde is niet mogelijk b. het dividend op aandelen is meestal lager dan de rente op obligaties, zodat de uitgifte van aandelen uiteindelijk goedkoper is c. er is geen wettelijke plicht tot het uitbetalen van dividend op aandelen, terwijl houders van obligaties de betaling van rente kunnen afdwingen via de rechter 38. Een belangrijk financieel begrip is capital expenditures. Wat houdt dit in? a. het totaal aan afschrijvingen en voorzieningen b. de kosten van het aantrekken van vreemd vermogen c. investeringen in kapitaalgoederen of ontastbare activa 13

12 De volgende vragen 39 t/m 47 handelen over het college en de hoofdstukken uit Understanding Business over Marketing en Verkoop. 39. De heer Wierenga heeft in zijn college over Marketing en Verkoop verschillende management concepten behandeld, waaronder het selling concept. Wat is het vertrekpunt bij het toepassen van het selling concept? a. de wensen van de klant b. de efficiency in de distributie c. het product van de onderneming 40. Wat zijn volgens de heer Wierenga de drie hoofdcategorieën van marketing? a. mass marketing, interactive marketing, direct marketing b. goods marketing, services marketing en persons marketing c. consumer marketing, business-to-business marketing en service marketing 41. De heer Wierenga heeft in zijn college onder meer aandacht geschonken aan de functional role van marketing in een onderneming. Wat was de strekking van zijn betoog op dit punt? a. marketing dient binnen de organisatiestructuur van een onderneming een duidelijk afgebakende plaats te krijgen b. de functie van marketing dient binnen een onderneming niet noodzakelijk te worden uitgeoefend door een afzonderlijke marketingafdeling c. of marketing wel of niet dominant dient te zijn ten opzichte van de andere bedrijfsprocessen van de onderneming hangt af van de aard van het product 42. Een Nederlander met een jaarsalaris van euro netto besluit over te gaan tot de aankoop van een DVD-recorder met harde schijf (HDD-recorder) en is bereid daarvoor 300 euro uit te trekken. Voor een dergelijke prijs kan men HDD-recorders van goede kwaliteit van bekende merken kopen. Met wat voor soort product hebben we hier te maken? a. speciality b. shopping product c. convenience product 14

13 43. In het distributiekanaal bestaan verschillende soorten marketing intermediaries. Voorbeelden daarvan zijn wholesalers en agents/brokers. Op welk punt wijkt een agent/broker per definitie af van een wholesaler? a. een agent/broker neemt de producten nooit in eigendom b. een agent/broker werkt altijd voor een andere marketing intermediary c. een agent/broker gaat nooit rechtstreekse handelsrelaties aan met een retailer Beschouw het artikel van Philip Bueters, Philips: vechten tegen de kwast, in FEM Business 21 Juli 2007 en beantwoord de vragen 44 t/m 54. De vragen 44 t/m 47 hebben nog steeds betrekking op Marketing en Verkoop. Het artikel vindt u aan het einde van het tentamen. 44. Volgens het artikel geeft Gillette haar natte systemen een gezicht met behulp van internationaal bekende sporthelden. Hoe noemt men deze praktijk? a. trademarking b. brand association c. product screening 45. In het artikel wordt een toepassing genoemd van een bepaalde algemene promotietechniek. Welke techniek is dit? a. prospecting b. word of mouth c. interactive promotion 46. Philips heeft op vijf continenten duizenden natscheerders geselecteerd en die vervolgens ingedeeld in twee leeftijdscategorieën. Welk concept past de onderneming hiermee toe? a. focus group b. secondary data c. demographic segmentation 15

14 47. Nico Engelsman van Philips geeft toe dat Gillette beter in staat is de consument te laten geloven dat het iets kan bieden wat hij echt nodig heeft. Kan wat Engelsman hier zegt gelijkgesteld worden met het concept total product offer? a. ja, want het gaat hier net als bij de total product offer naar het gevoel van de klant om een totaalproduct b. nee, want de total product offer heeft alleen betrekking op de wants van de klant en niet op zijn needs c. nee, want de total product offer bevat alles wat de klant in overweging neemt bij het beslissen over een aankoop, inclusief reputatie van de producent en image van het product Tot zover de vragen over Marketing en Verkoop. De volgende vraag, nog steeds met betrekking tot het FEM-artikel over Philips, vraagt naar een concept dat ergens in de verplichte literatuur behandeld wordt. 48. Het artikel bevat aanwijzingen dat een bepaald concept van toepassing is met betrekking tot de wijze van concurreren. Welk concept is dit? a. oligopoly b. Rhineland model c. administered distribution system We gaan nu over naar vragen die handelen over de Reader Strategisch Business Plan (SBP) en de colleges in het kader van Strategie en Ondernemerschap, de vragen 49 t/m 54 zijn nog steeds gerelateerd aan het FEM-artikel over Philips. 49. In de Reader SBP wordt het werk van Michael Porter geïntroduceerd. Met name zijn generic strategies worden veelvuldig gehanteerd door ondernemingen. Welke generieke strategie hanteert Philips voor haar scheerapparaten? a. een market penetration strategy, Philips probeert tevens de markt voor natscheerders te penetreren b. een cost leadership strategy, een elektrisch scheerapparaat van Philips is gezien over 7 jaar goedkoper dan natscheren c. een differentiation strategy, Philips probeert zich met haar electrische scheerapparaten te onderscheiden op kwaliteit en design 16

15 50. In het artikel wordt gesteld dat Philips marktleider is in elektrische scheerapparaten en dat de markt voor droogscheren (met elektrische scheerapparaten) langzaam maar zeker aan populariteit verliest. Welke classificatie verdient de productgroep scheerapparaten volgens de Boston Consulting Group (BCG) Growth-Share matrix in dit geval? a. divest b. cash cow c. question mark 51. Philips hanteert een divisional structure. Domestical Appliances and Personal Care (DAP) is één van de divisies van Philips, naast Medical Systems, Consumer Electronics en Lighting. Wat valt met zekerheid te zeggen over de Internal Value Chain van de divisie DAP ten aanzien van de Primary Activities en de Support Activities, zoals besproken in de Reader SBP? a. DAP voert alleen de Primary Activity Marketing & Sales uit. Het hoofdkantoor is verantwoordelijk voor alle andere Primary Activities en alle Support Activities b. DAP voert alle Primary Activities uit en een deel van de Support Activities. Het hoofdkantoor is verantwoordelijk voor de coördinatie van de vier divisies en de overige Support Activities c. DAP voert alleen de Primary Activity Operations uit, dat wil zeggen alleen de productie activiteiten. Het hoofdkantoor is verantwoordelijk voor alle andere Primary Activities en alle Support Activities 52. Een analyse van de vijf Competitive Forces (concurrentiekrachten) brengt, volgens Michael Porter in de Reader SBP, de attractiviteit van een industrie aan het licht. Welke Competitive Forces worden in het artikel over Philips besproken? a. substitutes en competitive rivalry b. new entrants en hypercompetition c. market factors en technological factors 17

16 53. Voor de ontwikkeling van de Cool Skin sloot Philips halverwege de jaren negentig een alliantie met Beiersdorf. Resultaat was de combinatie van een scheerapparaat met Nivea scheercrème in één. Een vergelijkbare aanpak hanteerde Philips bij de ontwikkeling van het Senseo koffiezet apparaat, waarbij samengewerkt werd met Douwe Egberts. Wat Philips daarmee feitelijk doet, is het combineren van de middelen van de eigen onderneming met die van een andere onderneming om zodoende een nieuw concurrentievoordeel te behalen. Men verandert dus de configuratie van de resource base van interne en externe middelen. Hoe wordt een dergelijke vaardigheid om de configuratie van resources te veranderen, genoemd in de Reader SBP? a. een VRIN resource b. een dynamic capability c. een complex intervention 54. Het artikel over Philips noemt de bekende U-bocht in marketing: vrouwen zijn een belangrijke doelgroep voor elektrische scheerapparaten die gebruikt worden door hun mannelijke partners. De auteur stelt dat vrouwen deze scheerapparaten vanuit een andere behoefte kopen dan de betrokken mannen zelf. Klantbehoeften kunnen worden onderverdeeld naar type. Welke typen worden er onderscheiden in de Reader SBP? a. commercial needs and consumer needs b. basic needs and secondary or luxury needs c. recognised needs, delight needs, and real needs Tot zover de vragen over het FEM-artikel over Philips. 55. Er worden in de Reader SBP twee basismethoden besproken om een concurrentieanalyse uit te voeren. Welke van de onderstaande methoden behoort niet tot deze twee methoden? a. een analyse vanuit industrie perspectief, waarbij gekeken wordt naar clusters van bedrijven met een gelijke strategie b. een analyse vanuit klantperspectief, waarbij gekeken wordt naar alternatieven voor het product van het bedrijf in kwestie c. een analyse vanuit stakeholder perspectief, waarbij gekeken wordt welke bedrijven om de specifieke middelen van een bepaalde stakeholder concurreren 18

17 56. In de Reader SBP wordt onderscheid gemaakt tussen de inside-out benadering van strategie en de outside-in benadering van strategie. De inside-out benadering biedt de basis voor hoofdstuk 3 waarin de organisatie zelf geanalyseerd wordt. Welk van onderstaande uitspraken betreffende de inside-out benadering is correct? a. concurrentievoordeel moet binnen de onderneming gezocht worden b. alleen informatie over de onderneming wordt gebruikt om tot strategiebepaling te komen c. de aandacht wordt gericht op het veroveren van een verdedigbare strategische positie in de markt 57. In de Reader SBP worden 9 verschillende (denk)scholen in strategisch management besproken. Veel scholen zien het formuleren van strategie als een taak die toebehoort aan het management team, de afdeling strategie of de gehele organisatie, inclusief front-line managers. Twee scholen zien echter alleen de leider van de onderneming, een individu dus, als de centrale actor bij het formuleren van strategie. Welke twee scholen zijn dat? a. political school en learning school b. design school en entrepreneurial school c. entrepreneurial school en political school 58. Volberda benoemt drie variabelen die samen het flexibiliteitspotentieel van een organisatie bepalen: technologie, structuur en cultuur. Elke variabele kan als een continuüm gezien worden met als ene uiterste een laag potentieel voor flexibiliteit en als andere uiterste een hoog potentieel voor flexibiliteit. Technologie bijvoorbeeld varieert van routinematig tot niet-routinematig, structuur van mechanistisch tot organisch. Wat zijn de uiterste waarden van het cultuur-continuüm? a. formeel en informeel b. conservatief en innovatief c. traditioneel en institutioneel 19

18 59. Strategische doelstellingen worden veelal geformuleerd in financiële termen. Met de balanced score card wordt een breder spectrum aan doelen beschreven. Welke perspectieven hanteert de balanced score card bij het vertalen van strategie naar doelstellingen? a. financieel, werknemers, marktaandeel b. financieel, internationalisatie, innovatie, groei c. financieel, klant, interne bedrijfsprocessen, leren, groei 60. De structuur van het door de eerstejaars studenten te schrijven ondernemingsplan, met een externe- en een interne analyse en een confrontatie daarvan, bestaat uit een combinatie van verschillende strategie-scholen. Deze scholen vertonen één fundamentele overeenkomst. Welke overeenkomst is dat? a. het zijn allemaal descriptive schools b. het zijn allemaal prescriptive schools c. het zijn allemaal entrepreneurial schools 20

19 Copyright 2007 Reed Business Information B.V. FEM Business July 21, 2007 HEADLINE: PHILIPS: VECHTEN TEGEN DE KWAST BYLINE: Philip Bueters BODY: De wereld is verdeeld tussen nat- en droogscheerders. Philips vond zijn scheerapparaat opnieuw uit om een vuist te maken tegen de krabbers van Gillette. Alle mannen hetzelfde? Niets is minder waar dan die veelgehoorde vrouwenklacht. Mannen komen namelijk in twee soorten. De ene zeept het gezicht 's ochtends in om met een mesje de overtollige beharing weg te schrapen, de andere grijpt elektrisch gereedschap erbij om de baard terug te snoeien. Bij die laatste ondersoort der mannen is de kans levensgroot dat hij een apparaat van Philips gebruikt. Want als Philips ergens marktleider in is, is het in scheerapparaten. En dat al sinds mensenheugenis. Tot dit jaar verkocht het bedrijf in totaal een half miljard roterende scheerders. Wereldwijd steeg het aandeel van Philips in die markt vorig jaar tot een record van 48,7 procent. Braun, Panasonic en Remington volgen op aanzienlijke afstand. In Europa is de divisie Domestic Appliances and Personal Care (DAP) met zijn shavers nog dominanter, met marktaandelen oplopend van 60 tot zelfs 85 procent in thuisland Nederland. Vorig jaar waren de meer dan 20 miljoen scheerders, samen met epileerapparaten voor vrouwen en de bij mannen vrij nieuwe categorie producten voor 'onder de hals', goed voor een omzet van ruim 1 miljard euro. Aparte cijfers verstrekt Philips niet, maar het onderdeel Shaving & Beauty draagt prima bij aan het bedrijfsresultaat van DAP, dat de afgelopen jaren tussen de 14,6 en 18,7 procent van de omzet schommelde, ruim tweemaal de concerndoelstelling. Vergelijkbaar met ipod Het is een comfortabele marktpositie, bijna vergelijkbaar met wat Apple beleeft met zijn ipod. Maar niemand hoeft jaloers te zijn op Philips. Elektrisch scheren is een relatief beperkte markt, waarin wereldwijd 3 miljard euro omgaat. Vergelijk dat met de 9 miljard euro die mannen jaarlijks besteden aan het niet-elektrisch scheren, en het wordt duidelijk dat DAP nog een wereld te winnen heeft. Dat gold de afgelopen jaren sterker dan ooit. Exacte cijfers zijn niet voorhanden, maar het droogscheren verloor in de verzadigde markten langzaam maar zeker aan populariteit, ten faveure van mes en kwast. Decennia geleden was het in het Westen 'modern' om elektra in te zetten voor de persoonlijke verzorging. Tegenwoordig grijpt het manvolk naar andere zaken om de behoefte aan gadgets te bevredigen. Nat scheren kreeg bovendien meer aandacht dan ooit. Tussen Gillette en Wilkinson, de twee 21

20 grootste aanbieders van natte krabbers, woedde de fameuze razor war. Die draaide niet alleen uit op een wapenwedloop om het grootste aantal mesjes in een houder, maar ook op een miljardenslag aan reclamedollars. Het gaf nat scheren een mannelijk, cool en hightech imago, waarvoor met name het jongere publiek viel. De absolute nummer een zijn is prettig, maar niet op een markt die krimpt. Philips moest daarom terug naar de bron, terug naar het moment waarop alle scheerders ter wereld voor de spiegel staan en naar hun scheergerei grijpen. "We hebben op vijf continenten groepen natscheerders geselecteerd, onder wie gebruikers van Gillette en Wilkinson, om hen over hun scheergewoonten te bevragen", zegt Nico Engelsman, bij Philips wereldwijd verantwoordelijk voor de scheerapparaten. Duizenden mannen, ingedeeld in de leeftijdscategorieen 18 tot 35 jaar en 35 tot 44 jaar, werd de maat genomen. Engelsman: "Dat begint bij vraag een: waarom scheer je je?" De scheerpanels moesten aangeven wat ze verwachten van een scheerbeurt, wat ze de prettige en irritante kanten ervan vonden en wat ze nog misten aan de alledaagse belevenis. "Er is altijd een harde kern van natscheerders die niets met droogscheren te maken wil hebben. Die springen lekker met een mesje onder de douche en zijn daar gelukkig mee. Maar er is ook een groep die het onprettig vindt dat ze zich af en toe snijden. Het staat niet zo professioneel als je bij een klant aankomt en er kleeft nog een stukje toiletpapier aan je kin. Ook huidirritatie wordt vaak genoemd als probleem bij het scheren." Nog een zeer grote frustratie van scheerders: die hardnekkige, platliggende haartjes in de hals, onder de kin. Daar moeten veel ondervraagden verschillende keren overheen ploegen voordat ze een enigszins bevredigend resultaat bereiken. Met alle risico's van huidirritatie en wondjes van dien. Perfecte close shave Die laatste opmerking over de moeilijk bereikbare zone onder de kin bevat weinig nieuws. "Die eis ligt er al zolang als we ons scheren", zegt Engelsman. De zoektocht naar de perfecte close shave leidde van de ene scheerkop van de allereerste 'sigaar', waarmee Philips vanaf 1939 mannen bij het scheermes weglokte, tot de drie koppen die ergens eind jaren zestig hun intrede deden. De scheerkoppen zelf werden telkens verfijnder en flexibeler gemonteerd. Maar de afdaling van kin naar nek bleef een acrobatische toer voor de klant. De R&D-afdeling van Philips in Drachten is jarenlang bezig geweest met het ontwikkelen van een flexibeler scheerapparaat, zegt Engelsman. "Ik denk dat de eerste schetsen voor onze nieuwe modellen een jaar of zes, zeven geleden zijn gemaakt." Een zichtbaar revolutionair nieuw apparaat tekenen is designchef Tammo de Ligny en de mensen van Philips Design wel toevertrouwd. Inspiratie haalden ze uit de designtaal achter uiteenlopende producten als high-end mobiele telefoons, flitsende sportwagens, robuuste golfsticks, mp3-spelers, keukenmessen en zelfs mechanische Zwitserse uurwerken. De technische uitvoering van een gelikt, ergonomisch concept is een tweede. Vanaf de uitvinding van het roterende scheerapparaat wordt elke kop aangedreven door een eigen asje. "Daardoor ben je beperkt in je designvrijheid. Waar Drachten ongelofelijk knap in is geweest, 22

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem

Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem Wat dienstverlenende organisaties kunnen leren van de manier waarop Toyota zijn auto s maakt. Wees bereid anders te denken Wij nodigen u uit om eens

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers OPKOMST VAN DE S: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers Hybrides bedreigen de Europese dominantie van zakelijke laptops Ondanks de voorspelling dat tablets een revolutie zouden

Nadere informatie

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers OPKOMST VAN DE S: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers Hybrides bedreigen de Europese dominantie van zakelijke laptops Ondanks de voorspelling dat tablets een revolutie zouden

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM

Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM De Mintzberg organisatiestructuren, of eigenlijk de Mintzberg configuraties, zijn

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

Hé jij, word eens tevreden!

Hé jij, word eens tevreden! Héjij,wordeenstevreden! of hoemedewerkerstevredenheid eninternecommunicatiezichverhouden. Auteur :LiesbethDolman(student424868,CD3A) Datum :donderdag25oktober2007 Minor :Internecommunicatiebijveranderingen

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Introducing strategy

Hoofdstuk 1: Introducing strategy Hoofdstuk 1: Introducing strategy Wat is strategie? Definitie Porter: Concurrentiestrategie = verzameling van verschillende activiteiten kiezen om een unieke waardemix te brengen. Onderscheid tussen operationele

Nadere informatie

Thema 5. Strategisch management

Thema 5. Strategisch management Thema 5 Strategisch management 1. Strategie van een onderneming: definitie en typologie De strategie van een onderneming verwijst naar het GEDRAG van de onderneming. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing?

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? Management summary Voor een optimale productiviteit en efficiëntie binnen uw bedrijf, is het belangrijk

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Meertalig testen. Een business en development perspectief

Meertalig testen. Een business en development perspectief 1 Meertalig testen Een business en development perspectief Onderwerpen 2 Wat is meertaligheid? Meertaligheid binnen Philips Issues tijdens het testen Vertalen versus lokalisatie Introductie 3 Ordina New

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

1ste bach TEW. Informatiesystemen. samenvatting + minicases. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3.

1ste bach TEW. Informatiesystemen. samenvatting + minicases. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3. 1ste bach TEW Informatiesystemen samenvatting + minicases Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 119 3.50 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie. 27 november 2008 Martine Willems

HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie. 27 november 2008 Martine Willems HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie 27 november 2008 Martine Willems Programma Ontwikkelingen in MVO De Duurzaamheid Strategie Scan (DSS) vernieuwd Een tweede maal de DSS

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI UUR UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI UUR UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI 2015 11.45 UUR 14.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Organisatie en management Donderdag 18 juni 2015 B / 7 2015 NGO -

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006

voorbeeldexamen I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006 voorbeeldexamen IT and Management Foundation (ITMF) I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 12 antwoordindicatie 25 beoordeling

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt WHITEPAPER Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt Onderzoek van het (een initiatief van Bindinc) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50- minners. Daarbij

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Public relations en mediarelaties Examennummer: 94446 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Public relations en mediarelaties Examennummer: 94446 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Public relations en mediarelaties Examennummer: 94446 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 Inspireren, creëren, organiseren GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 1 Inleiding Enquete, SUTO 2010 De wereld In 2010 Trends, Scenario s en Prognoses Voor komende Jaren. Piet

Nadere informatie

DE WINST VAN DUURZAAM ONDERNEMEN - WORDT GOED GEDRAG BELOOND? -

DE WINST VAN DUURZAAM ONDERNEMEN - WORDT GOED GEDRAG BELOOND? - DE WINST VAN DUURZAAM ONDERNEMEN - WORDT GOED GEDRAG BELOOND? - Jeroen Derwall Erasmus Universiteit Rotterdam Nationaal Sustainability Congres Bussum, 16 Maart 23 AGENDA Introductie Duurzaam Ondernemen

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Masterclass - Jouw digitale strategie #4

Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal Fanship, Conversie en Waarde (c) 2014 DDMCA/Denis Doeland All rights reserved contact: denis.doeland@ddmca.com

Nadere informatie

Welkom bij Aeternus. De vooruitkijkspiegel

Welkom bij Aeternus. De vooruitkijkspiegel Welkom bij Aeternus De vooruitkijkspiegel Wat doen we? Werkgebieden en internationale netwerken Aeternus heeft lokale kennis en is een relevante partij in haar netwerken en bezit een kwalitatief internationaal

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Technologie: Winner takes all?

Technologie: Winner takes all? Technologie: Winner takes all? ING Investment Office Amsterdam, April 2016 Winner takes all? In steeds meer deelgebieden binnen de technologie staat er één winnaar op, die een steeds groter deel van de

Nadere informatie

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Titeldia Ondertitel Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Onderzoeksvraag Hoe moet een Real Estate Investment Manager zich - gegeven de veranderende

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Ketenregisseur: hoe managet u het schaap met de vijf poten? Technology meets Business dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Inhoud Grote resultaten middels een unieke aanpak Bewezen resultaten in de industriële praktijk

Nadere informatie

Strategisch samenwerken: Open Innoveren met partijen. 26 mei 2011 Pepijn Vos

Strategisch samenwerken: Open Innoveren met partijen. 26 mei 2011 Pepijn Vos Strategisch samenwerken: Open Innoveren met partijen 26 mei 2011 Pepijn Vos Pepijn Vos Forthcoming: Handbook: Strategic Alliance management Tjemkes (VU), Vos (TNO), Burgers (Neyrode) Focus Tijdelijke (contractuele)

Nadere informatie

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

Data Health Care: hoe je data in goede gezondheid te krijgen

Data Health Care: hoe je data in goede gezondheid te krijgen Data Health Care: hoe je data in goede gezondheid te krijgen Ronald Damhof (Prudenza BV) Wouter van Aerle (DeltIQ Group) All about data UMCG 26 januari 2012 - Ieder ontgint zijn eigen data - Ieder verrijkt

Nadere informatie

Bedrijfsprocessen theoretisch kader

Bedrijfsprocessen theoretisch kader Bedrijfsprocessen theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. Bedrijfsprocessen Het procesbegrip speelt een belangrijke rol in organisaties. Dutta en Manzoni (1999) veronderstellen

Nadere informatie

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking B&C Bout&Co structuur in samenwerking Centre of expertise voor samenwerking Centre of expertise Bout & Co vergroot de performance door verbetering van de structuur in samenwerking tussen ondernemingen,

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Info- event bestuur 2015-2016

Info- event bestuur 2015-2016 Info- event bestuur 2015-2016 Content Waar het allemaal begint De AFC-organisatiestructuur Alle bestuursfuncties En praktisch dan? Onze voorzitster hebben we al! Waar het allemaal begint Waar het allemaal

Nadere informatie

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates HET BLOEMMODEL Peter van Leeuwen Directeur Instellingen Mid Corporates MID CORPORATES Doelgroep Bedrijven met omzet > 5 en < 250 miljoen of > 50 werknemers Instellingen uit gezondheidszorg of Public Sector

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Samenwerkingsvaardigheid voor ketens en netwerken

Samenwerkingsvaardigheid voor ketens en netwerken - 0 - Samenwerkingsvaardigheid voor ketens en netwerken Rijnconsult, 9 oktober 2013 Prof. dr. Ard-Pieter de Man - 1 - Het succespercentage van samenwerking verschilt sterk per organisatie (2011) 30 27%

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Feeling Good, Working Safe. Nolost Capital 2011

Feeling Good, Working Safe. Nolost Capital 2011 Feeling Good, Working Safe Nolost Capital 2011 WIE IS NOLOST CAPITAL Kennisexpert Organisatiewetenschappen en Organisatiepsychologie Samenwerking Universiteiten Jarenlange internationale onderzoeken in

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Georges Dockx Lid Expert groep PME/KMO Onafhankelijk consultant voor KMO Georges.dockx@resulto.be,

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma?

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma? Inkoop Vs. SCM: Zijn dagen CPO geteld? Van Inkoop naar SCM: aar een nieuw managementparadigma? Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management yenrode Business Universiteit EVI Kring

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

OPEN VRAGEN 1. Welke ondernemingsvorm komt het meest voor in Nederland en wat zouden daarvoor de belangrijkste redenen kunnen zijn?

OPEN VRAGEN 1. Welke ondernemingsvorm komt het meest voor in Nederland en wat zouden daarvoor de belangrijkste redenen kunnen zijn? Vragen hoofdstuk 3: De onderneming nader bekeken OPEN VRAGEN 1. Welke ondernemingsvorm komt het meest voor in Nederland en wat zouden daarvoor de belangrijkste redenen kunnen zijn? 2. Noem minimaal drie

Nadere informatie

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer 27 november 2014 Jan Demey & Rianne Welvaarts Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer AGENDA Definitie

Nadere informatie

Wat is Waar(de)? & De P van People

Wat is Waar(de)? & De P van People Wat is Waar(de)? & De P van People Door: Tamme de Vries AA RV Register Valuator Blauwzaam Workshop 08 oktober 2015 Mijn winkel; Tamme B.V. Waardering bestaat uit twee componenten: EN Wat is kasstroom?

Nadere informatie

Workshop Design Thinking Initiate

Workshop Design Thinking Initiate Workshop Design Thinking 07-09-2017 Initiate Wij zijn Achtergrond als Industrieel ontwerpers en bekend met onderwerpen als product ontwerp, Design thinking, prototyping, conceptueel ontwerp en crowd sourcing.

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Verjongingskuur voor een 108-jarige. Door: Siebe van Elsloo CFO Swets

Verjongingskuur voor een 108-jarige. Door: Siebe van Elsloo CFO Swets Verjongingskuur voor een 108-jarige Door: Siebe van Elsloo CFO Swets Swets: verjongingskuur voor een 108-jarige Siebe van Elsloo CFO Van een Amsterdamse gracht naar the information superhighway Opgericht

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie

Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie Ten eerste... Welkom Planning Toetsing Literatuur Leerdoelen Website Waarom bedrijfskunde? Het vak bedrijfskunde geeft een oriëntatie op het vakgebied Management

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Supplement Inleiding in de Bedrijfskunde Deel /2018. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Missende stof in de verslagen... 2

Supplement Inleiding in de Bedrijfskunde Deel /2018. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Missende stof in de verslagen... 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Missende stof in de verslagen... 2 Hoofdstuk 2: Overbodige stof in de verslagen... 4 Hoofdstuk 3: Fouten in de verslagen... 5 Hoofdstuk 4: [Gast]colleges... 6 Tentamen halen?

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE & MANAGEMENT DINSDAG 6 OKTOBER UUR UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE & MANAGEMENT DINSDAG 6 OKTOBER UUR UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ORGANISATIE & MANAGEMENT DINSDAG 6 OKTOBER 2015 14.15 UUR 15.45 UUR SPD Bedrijfsadministratie Organisatie & management B / 6 Case The Greenery: wie gaat er nog

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen

Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen Denken over organisatie en management Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen Historische Denkrichtingen Niccolo Machiavelli / Adam Smith Scientific Management General

Nadere informatie

Slim organiseren De organisatie van de organisatie. Jac Christis, 29 mei 2013

Slim organiseren De organisatie van de organisatie. Jac Christis, 29 mei 2013 Slim organiseren De organisatie van de organisatie Jac Christis, Wat is organiseren? Twee betekenissen van het woord organisatie : 1. Institutionele betekenis: werkgever 2. Instrumentele betekenis: arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 30 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Voorbeeldvraag 1. Welke uitspraak is JUIST:

Voorbeeldvraag 1. Welke uitspraak is JUIST: Voorbeeldvraag 1 Welke uitspraak is JUIST: 1. De basisstelling van Nicolas Carr (auteur van "IT doesn't matter") is dat de investeringen die in IT gedaan worden niet opwegen tegen de voordelen ervan. Het

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Middelen Proces Producten / Diensten Klanten

Middelen Proces Producten / Diensten Klanten Systeemdenken De wereld waarin ondernemingen bestaan is bijzonder complex en gecompliceerd en door het gebruik van verschillende concepten kan de werkelijkheid nog enigszins beheersbaar worden gemaakt.

Nadere informatie