Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig:"

Transcriptie

1 Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Verslaglegging T.S.J. Meester RA, voorzitter Mr. drs. W.N. Herweijer, vicevoorzitter H. Hagen, lid drs. H. van der Heijden, lid A.J.H. van Riel, aspirant-lid B. van Rossum, directeur-bestuurder P. Doornenbal, hoofd Financiën Mr. T. van der Heide, hoofd Vastgoed M. Wagenaar, hoofd Wonen drs. E. Wagenaar, communicatiemedewerker Leden: de dames Pruim en Dhondt, de heren Meijwaard, Mariën, Spijker, Kok, Zwaan, Freijters, Neele, Alblas, Kreton en Kraan. Afwezig met kennisgeving: Raad van Commissarissen: H.K. Lenstra Leden: de dames De Haan, Arink, Bestebreurtje, Menke en Nieuwland, de heren Elpert, Kroon en Zweegman 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om uur en heet alle aanwezigen welkom. Er zijn 17 leden aanwezig (inclusief commissarissen). Van de 376 leden was dus 5% aanwezig op de ledenvergadering. De voorzitter deelt mede dat de visitatiecommissie vandaag een bezoek bracht aan Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken om de voorlopige beoordeling te bespreken. De score is een 7. Dat betekent dat de corporatie doet wat zij zegt dat zij doet. Volgens de visitatiecommissie is dit een nette score, waarover Vecht en Omstreken tevreden mag zijn. Na de definitieve afronding wordt de volledige rapportage gepubliceerd op de website 2. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Notulen van 9 juni 2010 De notulen worden doorgenomen. De heer Mariën is van mening dat niet al zijn genoemde argumenten in de notulen zijn opgenomen. De notulen worden daarom vastgesteld met toevoeging van het volgende citaat van de heer Mariën: De notulen van 8 december 2010 kan ik niet goedkeuren. Van mijn gehele betoog inzake winkels in Loenen is niets terug te vinden. Ik heb gezegd dat het merendeel van de winkels is verdwenen door gebrek aan klandizie. In Utrecht en Hilversum hebben ze alles en er is concurrentie. Veel winkels in Loenen zullen geen toekomst hebben als er meer bijkomen. 4. Jaarverslag 2010 De heer Van Rossum presenteert het jaarverslag aan de hand van een aantal dia s. De volgende opmerkingen worden geplaatst naar aanleiding van de inhoud van het jaarverslag: De heer Mariën merkt op dat het beeld van centrumplan Loenen er mooi uitziet, maar niet reëel is. De huizen in de schets lijken hem veel te duur voor iemand met een modaal inkomen. De heer Meijwaard vraagt naar de inactieve huurdersvereniging in Breukelen. Er is 1

2 50.000,- beschikbaar waar niks mee gedaan wordt. De heer Van Rossum geeft aan dat de leden zelf rekenschap kunnen vragen aan het bestuur van de huurdersvereniging. De woningbouwvereniging staat hier volledig buiten. De heer Meijwaard denkt dat de huurdersvereniging echter helemaal geen leden meer heeft. De heer Meijwaard zegt blij te zijn dat hij nu niet meer in de rol van bestuurder hoeft te functioneren. De huidige financiële gang van zaken bij de woningbouwvereniging is zo complex geworden. De heer Van Rossum doet toch een poging de cijfers vereenvoudigd uit te leggen. Bouwen voor de toekomst Prestatiedoelen (BBSH): 1. Huisvesten van de doelgroep 2. Kwaliteit van de woongelegenheden 3. Overleg met huurders 4. Leefbaarheid 5. Wonen en zorg 6. Financiële continuïteit Hoogtepunten Centrumplan Loenen: start bewonerscommissie De Boemerang: bouw vordert naar wens Verkoop: 16 woningen verkocht Participatie: klantenpanelonderzoek Duurzaamheid: energielabels toegekend 2

3 Resultaat 2010 De jaarrekening is vrij ingewikkeld, omdat deze voldoet aan allerlei voorschriften voor de sector. We hebben te maken met verwarrende begrippen als mutatie actuele waarde, belastinglatenties en waardeveranderingen voor verschillende activa. (Alle bedragen x 1.000) Vereenvoudigde presentatie Totaal resultaat 2010 Onder te verdelen in: Beheerwerkzaamheden (operationeel) Opbrengsten beheerwerkzaamheden Kosten beheerwerkzaamheden Totaal Overig (niet operationeel) Onrendabele investeringen Wijziging terugkoopverplichting Koopgarant Waardeverandering woningbezit Totaal

4 Resultaat uit beheerwerkzaamheden (opbrengsten) 1 Opbrengsten Huren Vennootschapsbelasting Vergoedingen Verkoopopbrengsten Ontvangen rente Overige opbrengsten Opbrengsten beheerwerkzaamheden Resultaat uit beheerwerkzaamheden (opbrengsten) Bedrag (x 1.000) Overige opbrengsten Ontvangen rente Verkoopopbrengsten Vergoedingen Vennootschapsbelasting Huren Jaar 4

5 Resultaat uit beheerwerkzaamheden (kosten) 1 Kosten Betaalde rente Onderhoudskosten Overige bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingen Vennootschapsbelasting Kosten beheerwerkzaamheden Resultaat uit beheerwerkzaamheden (kosten) Bedrag (x 1.000) Vennootschapsbelasting Afschrijvingen Personeelskosten Overige bedrijfslasten Onderhoudskosten Betaalde rente Jaar 5

6 Overige bedrijfslasten 2,4 miljoen 22% 46% Leveringen en diensten Heffingen en belastingen Leefbaarheid Overige bedrijfslasten 3% 29% De heer Van Rossum vraagt tenslotte aan alle aanwezigen of het jaarverslag voldoende leesbaar en begrijpelijk is. Alle aanwezigen beamen dit. Hij vraagt of er onderwerpen of punten vergeten zijn. Dat is niet het geval. De heer Meijwaard merkt op dat het woord vergoedingen in de presentatie vervangen zou kunnen worden door het woord servicekosten om de duidelijkheid te verbeteren. Verder concludeert hij dat de verkoop blijkbaar hard nodig was om het jaar 2010 financieel goed af te sluiten. 5. Verlenen décharge volgens artikel 35 lid 7 De leden verlenen décharge voor het in 2010 gevoerde beleid conform de statuten. 6. Aftreden en benoemen Mevrouw mr. drs. W.N. Herweijer en de heer H.G. Hagen treden af. Zij stellen zich beiden herkiesbaar. De raad van commissarissen stelt de leden voor in te stemmen met deze herbenoeming. Alle aanwezige leden gaan hiermee akkoord. Alleen de heer Mariën onthoudt zich van stemming als het gaat om de herbenoeming van mevrouw Herweijer. De reden hiervoor wil hij niet opgeven. De heer H.K. Lenstra treedt af als lid van de raad van commissarissen in verband met het bereiken van de statutaire zittingtermijn. De voorzitter vertelt dat tijdens een zelfevaluatie onder externe begeleiding begin dit jaar een uitgebreid profiel werd vastgesteld van de benodigde expertise in de raad. Naar aanleiding hiervan werd een sollicitatieprocedure gestart en de meest geschikte kandidaat werd geselecteerd. Conform artikel 17 van de statuten stelt de raad van commissarissen nu de leden voor in te stemmen met de benoeming van de heer A.J.H. van Riel als nieuw lid van de raad. De heer Mariën wil voor hij instemt met de benoeming van de heer Van Riel weten wat zijn standpunt is inzake het centrumplan Loenen en het feit dat dit niet in stemming is geweest op de ledenvergadering. De voorzitter geeft aan dat deze vraag irrelevant is voor het wel of niet benoemen van de heer Van Riel. Desondanks wil deze toch de vraag beantwoorden. Uitvoerende taken zijn volgens de heer Van Riel gedelegeerd aan bestuur en 6

7 toezichthouders. Zij voeren hun taken naar eigen goeddunken uit. Om hun werk goed te kunnen doen, dienen zij zelf bepaalde besluiten te kunnen nemen. De heer Mariën wil weten of de heer Van Riel de belangen van de huurders gaat behartigen. De heer Van Riel bevestigt dit. Alle aanwezigen stemmen in met de benoeming van de heer Van Riel, die namens de huurders zitting neemt in de raad. 7. Bevoegdheden van de leden Dit agendapunt is toegevoegd op verzoek van de heer Mariën. De voorzitter geeft aan dat de taken en bevoegdheden van de algemene ledenvergadering zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement. Dit document is aan alle leden beschikbaar gesteld en staat op de website. Samengevat kennen de leden drie belangrijke momenten van invloed: o Benoeming van de leden van de raad van commissarissen (toezichthouders) o Goedkeuring begroting komende jaar o Goedkeuring en décharge verlening jaarverslag voorgaand jaar Drie leden van de raad van commissarissen voeren het toezicht uit namens de huurders. In de praktijk is de afstemming tussen beide partijen beperkt vanwege het gebrek aan een actieve huurdersvereniging. Dit wordt gecompenseerd door het klantenpanel en bijvoorbeeld bewonersavonden. Bovendien staat het alle huurders en leden te allen tijde vrij contact op te nemen met de leden van de raad. De heer Mariën wil graag zijn mening uiteen zetten en levert daarvoor het volgende citaat aan: U schrijft in het verslag 2009 onze leden hebben stemrecht en zij vormen het hoogste orgaan, maar dat blijkt alleen te gelden om een nieuwe commissaris te kiezen, verder niet. De macht ligt praktisch geheel bij het bestuur en commissarissen. Ze kunnen gewoon de 24 goede woningen met tuin in Loenen slopen en de burgers laten verhuizen buiten de algemene ledenvergadering om. En als je tegen bent, gaan ze naar de rechter. Ook de verkoop van bijna 500 woningen (meestal met tuin), omdat er relatief weinig vraag naar zou zijn (zie notulen 17 juni 2009) worden verkocht, er is dus wel vraag naar! Gelukkig hebben raadsleden de verkoop teruggebracht naar 60 woningen voor Loenen en 60 woningen voor Breukelen in tien jaar tijd. Het zijn zaken die in eerste instantie thuishoren op de algemene ledenvergadering uiteraard met volledig stemrecht, de meerderheid beslist. Daarom vraag ik aan de leden de statuten en vooral het huishoudelijk reglement te laten veranderen. Het stemrecht is praktisch bij alle verenigingen. Het is nodig vooral bij zware zaken. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn verkrijgbaar bij Vecht en Omstreken. De heer Meijwaard reageert door te zeggen dat de woningbouwvereniging zich steeds heeft gehouden aan het verenigingsrecht. Uiteraard worden er fouten gemaakt, maar zodra zij zich niet aan de regels houden is het mogelijk een advocaat in te schakelen. Mevrouw Pruim merkt op dat er een eigen bewonerscommissie is voor bewoners die te maken hebben met het centrumplan Loenen. De vertegenwoordiging van deze specifieke groep huurders is hier geregeld en hoeft dus niet nogmaals uitgebreid door de leden te gebeuren. De voorzitter legt nogmaals de structuur uit die noodzakelijk is om daadkracht en slagvaardigheid van de woningbouwvereniging te waarborgen. Het is onmogelijk om de leden te vragen te stemmen over een onderwerp als het slopen van woningen, omdat dit deel uitmaakt van een veel groter geheel. De sloop staat niet los van andere zaken als woningbehoefte, woonkwaliteit, langere termijn planning en financiële mogelijkheden. De leden kunnen dit geheel moeilijk overzien en dus wordt dit soort besluiten overgelaten aan de deskundigen in de werkorganisatie. De ledenvergadering behoudt haar inspraak door vooraf de begroting voor het komende jaar goed te keuren. In de begroting komen alle werkzaamheden en projecten voor het voorliggende jaar aan bod. De leden hebben op dat moment de mogelijkheid bepaalde onderwerpen ter discussie te stellen. De werkorganisatie legt vervolgens achteraf verantwoording af in het jaarverslag, dat ook weer goedkeuring 7

8 behoeft van de leden. De materie waar een woningbouwvereniging mee te maken heeft is veel te complex om te vergelijken met bijvoorbeeld een voetbalvereniging. De deskundigen in de werkorganisatie doen hun werk met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Zij beschikken hiervoor over de benodigde expertise. De raad van commissarissen ziet hierop toe en is op een breed terrein deskundig om dit toezicht nauwkeurig te kunnen uitvoeren. Zij doen zeker niet zomaar wat, om de woorden van de heer Mariën te gebruiken. Met dergelijke uitspraken doet de heer Mariën de inspanningen en motivatie van de woningbouwvereniging ernstig tekort, aldus de voorzitter. De heer Mariën sluit af door te zeggen dat de leden op dit moment absoluut geen rechten hebben. Hij verzoekt de aanwezigen hierover rustig na te denken en het huishoudelijk reglement nog eens na te lezen. Hij geeft aan dat dit zijn laatste inspanning is op dit onderwerp. Doen de overige leden hier verder niks mee, dan laat hij het onderwerp rusten. De voorzitter vraagt of er andere leden zijn die hieraan iets willen toevoegen. De heer Neele merkt op dat jaren geleden bepaalde beslissingsmomenten van de leden gedelegeerd werden naar het bestuur. Het betrof een herstructurering vanwege de complexiteit van de materie (van drielaags naar tweelaags). De heer Neele meent dat de leden voor die tijd meer beslissingsbevoegdheden hadden dan nu. De voorzitter legt uit dat dezelfde punten nog steeds door de leden goedgekeurd worden middels goedkeuring van begroting en jaarverslag. De zorgvuldigheid van het proces is nu juist grondiger, omdat complexe beslissingen genomen worden door betrokken deskundigen met kennis van zaken. Er liggen te veel details aan de besluitvorming ten grondslag om dit neer te leggen bij de leden. Waar gewenst hebben bewoners bovendien de mogelijkheid het beleid te beïnvloeden via bewonerscommissies. Ook andere belanghouders waarmee samengewerkt wordt hebben invloed op het beleid. Daarnaast laat de woningbouwvereniging zich regelmatig visiteren om te beoordelen of het werk naar behoren gedaan wordt. Uit de meest recente visitatie blijkt dat zij volledig transparant is. Desondanks hebben de leden nog steeds belangrijke invloed in de huidige structuur. Op de eerder genoemde drie cruciale beslismomenten kunnen zij invloed uitoefenen. De voorzitter vraagt de aanwezigen of er behoefte aan is het huishoudelijk reglement te wijzigen. Niemand stemt voor. De heer Neele geeft aan dat hij zich hierop niet voorbereid heeft. De voorzitter merkt op dat iedereen te allen tijde de structuur of het huishoudelijk reglement ter discussie kan stellen. De heer Kreton verzoekt deze discussie nu te stoppen. De heer Meijwaard wil nog opmerken dat de sloop van Hofwerk en Boomrijk in Breukelen destijds ook op deze manier werd goedgekeurd (via goedkeuring van de begroting). Nu het hele proces van sloop en nieuwbouw in De Eendracht afgerond is, blijkt dat dit op deskundige wijze is aangepakt. De structuur voldoet dus prima. 8. Duurzaamheid De heer Van Rossum geeft een presentatie over duurzaamheid, uitgangspunten van het beleid en lopende duurzaamheidprojecten. 8

9 Uitgangspunten Werken aan duurzaamheid is werken aan leefbaarheid voor nu en de toekomst Samenwerking in projectgroep met Milieudienst Duurzaamheidbeleid vastgesteld eind 2010, beschikbaar op de website Aandacht voor: energiebesparing, veiligheid en kwaliteit Energiebesparing Energiekosten vormen een steeds grotere kostenpost Aandacht voor energiebesparende maatregelen Energieprestatie van onze woningen: maatregelen bij renovatie, mits financieel en technisch haalbaar Gebruiker heeft meeste invloed op energiezuinigheid: wees zuinig met uw energie! Hulp en advies via 9

10 Veiligheid Politie Keurmerk Veilig Wonen Woonkeur Kwaliteit Kwalitatief hoogwaardige bouwmaterialen Woonkeur Gemeentelijke Praktijk Richtlijn 10

11 Knelpunten Duurzaamheid is sterk in ontwikkeling: de maatregelen van vandaag zijn morgen achterhaald. Veranderende regelgeving. Financierbaarheid van maatregelen: betaalbaarheid van woning of financiële continuïteit van Vecht en Omstreken kan in het geding komen. Kans op overschrijding van de vastgestelde huurgrenzen voor sociale huur bij huurverhoging na verbetermaatregelen. Subsidies en planning van maatregelen lopen niet synchroon. De heer Van Rossum legt uit dat het beleid steeds in ontwikkeling is. Onderliggende doelstelling is de totale woonlasten voor huurders laag te houden. Dus huurkosten en energiekosten bij elkaar. De heer Kreton merkt op dat energie besparen vaak betekent dat er een strafkorting volgt van de energiemaatschappij. De heer Van Rossum bevestigt dit en geeft aan dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om collectief prestatieafspraken te maken met de energiemaatschappijen. Bewoners worden gestimuleerd zelf te zorgen voor een veilige woning door een vergoeding toe te kennen voor voorzieningen die vallen onder het politie keurmerk veilig wonen. Zie de website voor meer informatie. Een uitleg van Woonkeur staat op de website of in het jaarverslag (pagina 28). Een uitleg van de gemeentelijke prakrijk richtlijn staat in het jaarverslag (pagina 29). De heer Van Rossum geeft aan dat subsidies op het gebied van duurzaamheid momenteel flink teruggeschroefd worden. Desondanks zijn we bezig met een tweetal duurzaamheidprojecten: De Driestroom en De Poel. Bij De Driestroom werden 10 zonnestrips geplaatst op het dak van de entree. Het betreft een pilot (probeersel/test) van ongeveer drie maanden waarbij we kijken hoeveel zonne-energie we kunnen opwekken om zelf te gebruiken voor bijvoorbeeld het opladen van scootmobielen. Kosten versus baten worden in kaart gebracht om in de toekomst besluitvorming hierover goed te kunnen onderbouwen. In wijk De Poel wordt voor 106 woningen die in aanmerking komen voor planmatig onderhoud aan de buitengevel bekeken of we meteen slimme energiebesparende maatregelen kunnen meenemen. We voeren daarom een pilot uit aan 10 woningen, waarbij we het huidige E/F-label willen opwaarderen naar minimaal een B-label. Zes aannemers presenteerden hun mogelijkheden om dit te realiseren. Door het vergelijken van maatregelen en prijzen werd één aannemer geselecteerd, waarmee we nu verder onderhandelen. Doel is niet alleen de buitenkant van de woningen aan te pakken, maar meteen ook de woonkwaliteit en energiezuinigheid te verbeteren. 11

12 De heer Mariën merkt op dat de energiebesparende maatregelen in zijn woning destijds wat hem betreft geen effect hebben gehad. Hij kon kiezen voor het inbrengen van polystyreen balletjes in de spouw om de isolatie te verbeteren. Hij en zijn buurman kozen ervoor dit niet te doen. Bij de andere bewoners bleek schimmel te ontstaan in de spouw. Dat is opgelost door het inspuiten met epoxyhars. Maar de heer Mariën gelooft niet dat dit op termijn de schimmelvorming zal tegengaan. Hij is van mening dat energiebesparende maatregelen weinig tot niets opleveren. Hij adviseert anderen goed te ventileren in plaats van te investeren in energiebesparende maatregelen. Toch vindt hij duurzame energie wel van groot belang. De heer Van Rossum legt uit dat de genoemde projecten nu juist pilots zijn om hiervan te leren voor de toekomst. 9. Lopende zaken en projecten De heer Van Rossum vertelt dat de geschillencommissie nu zo n 10 jaar bestaat. In die tijd is een minimaal aantal geschillen behandeld door de zes personen die hierin zitting hebben. In het reglement staat dat de leden maximaal 2x 4 jaar zitting in de commissie mogen hebben. Om de werkzaamheden toch te kunnen voortzetten, wordt momenteel in overleg het reglement gewijzigd. Zodra dit vastgesteld is, wordt het gepubliceerd op de website. Ook de te volgen procedure bij een geschil wordt hier uitgelegd. Project De Boemerang is afgerond. De heer Van Rossum is trots op het eindresultaat. Financieel en volkshuisvestelijk is het een zeer geslaagd project, mede door de samenwerking met bewonerscommissie De Eendracht en de gemeente Breukelen. 48 woningen in Breukelen zijn vrijgekomen, omdat huurders verhuisd zijn naar De Boemerang. Eén huurder uit Vreeland verhuisde naar De Boemerang. De overige woningen zijn toegewezen aan starters of voormalige kopers uit Breukelen. De doorstroming in de regionale woningmarkt is dus 100%. De heer Meijwaard wil het bestuur en de vereniging een compliment geven voor De Boemerang. Het geheel oogt prettig, het lijkt wel een park waar je langs rijdt. Hij vraagt of de nieuwe inkomensnorm consequenties heeft voor de toewijzing van de 49 vrijgekomen woningen. De heer Van Rossum geeft aan dat dit inderdaad het geval is. De grens wordt gehanteerd bij de toewijzing. Welke gevolgen dit precies heeft op aantal en soort reacties is nog onduidelijk. Naar verwachting stagneert de doorstroming door de nieuwe maatregel, maar dit is in de praktijk nog niet te bewijzen. De heer Meijwaard hoopt dat de regionale starters geholpen zijn met het vrijkomen van de woningen. De heer Van Rossum geeft aan dat het de taakstelling van de woningbouwvereniging is starters te helpen. De heer Meijwaard wil graag weten of Otterspoor en Ameland op termijn ook gesloopt worden. De heer Van Rossum sluit dit niet uit. De toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt vragen misschien om sloop en nieuwbouw op deze locatie. De tijd zal het leren. Centrumplan Loenen is een vergelijkbaar project, maar dan in de opstartfase. Het gaat om 24 woningen die misschien gesloopt worden. Er vindt veel overleg plaats met betrokkenen. De bewonerscommissie praat momenteel met de stedenbouwkundige om samen de meest optimale invulling te zoeken. De bewoners hebben dus een sleutelpositie in het project. De grond van het CSV-terrein in Vreeland is eind 2010 aangekocht. Vanaf 2012 worden de plannen uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid. Waarschijnlijk worden er driekamerwoningen gebouwd op deze locatie. Nader onderzoek naar de woningbehoefte en mogelijkheden is noodzakelijk. 10. Rondvraag De heer Mariën geeft aan dat de bestuurder eigenhandig een lid kan royeren. Hij vindt dit belachelijk en wil dit wijzigen. De voorzitter constateert dat dit nog nooit aan de orde is 12

13 geweest. Ook hiervoor geldt dat hij vertrouwen heeft in de deskundigheid en zorgvuldigheid van het bestuur. Waar nodig kan de geschillencommissie ingeschakeld worden. De heer Kreton heeft nog wat vragen voor de heer Van Riel. Ten eerste wil hij weten waar deze woonachtig is. Dat is in Den Bosch. Hij vraagt naar de manier waarop de heer Van Riel contact gaat onderhouden met de huurders. De voorzitter geeft aan dat voor de drie commissarissen die zitting hebben namens de huurders geldt dat het gebrek aan een actieve huurdervertegenwoordiging een zorgpunt is. Het klantenpanel vult dit hiaat gedeeltelijk op. Daarnaast staat het huurders en leden vrij op elk gewenst moment contact op te nemen met de betreffende commissarissen. De heer Neele verzoekt de volgende keer twee microfoons te gebruiken tijdens de vergadering. Vanavond was voor hem alleen de voorzitter duidelijk verstaanbaar. Mevrouw Dhondt vraagt hoe de balkons op t Heijcop schoongemaakt worden, zij verwacht hiervan overlast. De heer Van Rossum kan hierop geen antwoord geven. Het betreft geen verenigingszaak, maar de vraag is genoteerd en zal door de afdeling Wonen worden opgepakt. Mevrouw Dhondt geeft een compliment voor de duidelijkheid van de presentaties. De heer Kok merkt op dat de stukken laat verzonden werden. Hij verzoekt volgende keer wat meer tijd te krijgen om het jaarverslag door te nemen. De heer Meijwaard oppert het idee om voor bewoners van t Heijcop een aparte vitrine te maken voor mededelingen van de woningbouwvereniging en de bewonerscommissie. Nu vallen deze weg in de hoeveelheid andere mededelingen. 11. Sluiting Om uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje aan de bar. 13

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig:

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig: Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Verslaglegging T.S.J. Meester, voorzitter

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 11 juni 2013 Aanwezig:

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 11 juni 2013 Aanwezig: Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 11 juni 2013 Aanwezig: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Verslaglegging W.N. Herweijer, vicevoorzitter

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 10 juni 2014 Aanwezig:

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 10 juni 2014 Aanwezig: Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 10 juni 2014 Aanwezig: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Verslaglegging T.S.J. Meester, voorzitter

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 10 december 2013 Aanwezig:

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 10 december 2013 Aanwezig: Aanwezig: Raad van Commissarissen T.S.J. Meester, voorzitter H. van der Heijden, vicevoorzitter H. Leussink, lid A.J.H. van Riel, lid L. van der Sluis, lid Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken B. van

Nadere informatie

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector.

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector. REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE SOR 1. Definities Huurder: een huurder van een woning of woonruimte van de SOR. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de

Nadere informatie

Nieuwe huurdersvereniging

Nieuwe huurdersvereniging Nieuwe huurdersvereniging Woningbouwvereniging Reeuwijk 8 juni 2015 9-6-2015 1 Even voorstellen! 2 Waarom vinden we dat er een huurdersvereniging moet komen? Belangen behartiging van de huurders. Samen

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013 Algemene ledenvergadering, 24 september 2013 Aanwezig Afwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter X A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van toezicht

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Waaraan moet een huurdersorganisatie of bewonerscommissie voldoen? Huurdersorganisatie Een huurdersorganisatie moet om met de verhuurder te kunnen overleggen aan

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

Reglement geschillencommissie Energievoorziening

Reglement geschillencommissie Energievoorziening Reglement geschillencommissie Energievoorziening 1 juli 2005 Amvest Energie BV Postbus 12446 1100 AK Amsterdam Zuidoost telefoon: 020-4301212 KvK nr 34288968 BTW nr NL 81.87.94.744.B.01 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk

Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk Op basis van de statuten en de samenwerkingsovereenkomst Dit document biedt een overzicht van enkele passages uit de statuten en de samenwerkingsovereenkomst,

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn d.d. 8 december 2015

Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn d.d. 8 december 2015 Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn d.d. 8 december 2015 Aanwezig: Bestuursleden: N. van Veen, voorzitter J. Stuurman, penningmeester A. Kaiser, secretaris Raad van Toezicht: M.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH PAGINA 1 DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH Inleiding In het per 1 januari1993 ingevoerde Besluit Beheer Sociale Sector wordt aangegeven, dat iedere woningcorporatie een klachtenprocedure

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Klachtenreglement Staedion

Klachtenreglement Staedion Klachtenreglement Staedion Inleiding Dit reglement is geschreven voor de werkwijze van de klachtencommissie Staedion en het in behandeling nemen van klachten door de klachtencommissie. Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie WoonInvest

Reglement klachtencommissie WoonInvest Reglement klachtencommissie WoonInvest Versie 2014 1/11 Artikel 1 Over het reglement klachtencommissie 1. Het reglement klachtencommissie is het reglement dat regels geeft voor de samenstelling en werkwijze

Nadere informatie

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet)

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet) Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 14 april 2011, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Partijen Stichting Woningcorporatie WoonGenoot hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door de heer Th.E.J.

Nadere informatie

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig?

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig? Vraagstelling 1. Wat vragen opdrachtgevers en gebruikers werkelijk en hoe kunnen aanbieders kansen pakken door hun dromen waar te maken? 2. Hoe ontstaat een win-win situatie door gebruik te maken van elkaars

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Aanwezig: zie presentielijst

Aanwezig: zie presentielijst Notulen van de Belanghoudersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Nieuw-lekkerland, gehouden op 26 mei 2015 in Brede School Het Carillon, Raadhuisplein 1, 2957 RK te Nieuw-Lekkerland. Aanwezig: zie presentielijst

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Agenda Welkom Opening door wethouder van Wonen, mevrouw Van Vroonhoven Presentatie: achtergronden prestatieafspraken Korte pauze Wat is uw mening over: - betaalbaarheid

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Destion, hierna te noemen Destion, in deze vertegenwoordigd door de heer W.H.A. Pothoff MRE, directeurbestuurder en Huurdersraad Destion, hierna te noemen de Huurdersraad, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENADVIESCOMMISSIE WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT GESCHILLENADVIESCOMMISSIE WONINGSTICHTING ROCHDALE Artikel 1 Begrippen In dit artikel wordt verstaan onder: Rochdale: Woningstichting Rochdale, statutair gevestigd te Amsterdam. Bestuur: De Raad van Bestuur van Rochdale, bedoeld in artikel 16 van de statuten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuursorgaan van de betreffende corporatie;

Nadere informatie

Voorwoord van het bestuur bij de begroting

Voorwoord van het bestuur bij de begroting Voorwoord van het bestuur bij de begroting 2014-2023 De begroting van vorig jaar kenmerkte zich door zeer omvangrijke bezuinigingen, nodig om de gevolgen van het regeringsbeleid op te vangen. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stap 1. Oriëntatie/Vooronderzoek U vindt uw energiekosten te hoog? U hebt in uw koopflat een eigen cv-ketel en u vindt uw

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Klager vraagt zich af wat de status is van de besluiten die door de RvC in die periode zijn genomen.

Klager vraagt zich af wat de status is van de besluiten die door de RvC in die periode zijn genomen. Klacht 2: Ten tijde van de schorsing van de toenmalige directeur van WSN hebben de commissarissen X en Y tijdelijk (van 16 april 2014 tot 21 oktober 2014) het bestuur van WSN waargenomen. Genoemde commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn.

Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn. Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn. Artikel 1. Begrippen. 1. Deze statuten verstaan onder: a. School: Openbare school (OBS) Isandra, J.R. Zeemanstraat 10, 4053 JN IJzendoorn b. Ouderraad:

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Vereniging Bewonersraad Parteon is de organisatie van en voor de huurders van Parteon.

Vereniging Bewonersraad Parteon is de organisatie van en voor de huurders van Parteon. Voorwoord In 2013 zijn we doorgegaan met het verder door ontwikkelen en werken met werkgroepen. Onderwerpen die behandeld zijn: Aanpassen van het Te Woonbeleid, inkrimpen, de Meerjarenbegroting van Parteon

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Waalwijk Werkt. aan 20 koopwoningen voor starters in Waspik

Waalwijk Werkt. aan 20 koopwoningen voor starters in Waspik Waalwijk Werkt. aan 20 koopwoningen voor starters in Waspik In de huidige maatschappij is het voor starters op de woningmarkt niet gemakkelijk om een huis te kopen. Laat staan een eigen huis bouwen. De

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe.

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe. Een klacht en dan? We horen natuurlijk graag dat u tevreden bent over Zeeuwland. Maar wanneer dit niet het geval is, weten we dat ook graag. Alleen zo kunnen we u goed -en in de toekomst nog beter- van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie