Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig:"

Transcriptie

1 Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Verslaglegging T.S.J. Meester RA, voorzitter Mr. drs. W.N. Herweijer, vicevoorzitter H. Hagen, lid drs. H. van der Heijden, lid A.J.H. van Riel, aspirant-lid B. van Rossum, directeur-bestuurder P. Doornenbal, hoofd Financiën Mr. T. van der Heide, hoofd Vastgoed M. Wagenaar, hoofd Wonen drs. E. Wagenaar, communicatiemedewerker Leden: de dames Pruim en Dhondt, de heren Meijwaard, Mariën, Spijker, Kok, Zwaan, Freijters, Neele, Alblas, Kreton en Kraan. Afwezig met kennisgeving: Raad van Commissarissen: H.K. Lenstra Leden: de dames De Haan, Arink, Bestebreurtje, Menke en Nieuwland, de heren Elpert, Kroon en Zweegman 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om uur en heet alle aanwezigen welkom. Er zijn 17 leden aanwezig (inclusief commissarissen). Van de 376 leden was dus 5% aanwezig op de ledenvergadering. De voorzitter deelt mede dat de visitatiecommissie vandaag een bezoek bracht aan Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken om de voorlopige beoordeling te bespreken. De score is een 7. Dat betekent dat de corporatie doet wat zij zegt dat zij doet. Volgens de visitatiecommissie is dit een nette score, waarover Vecht en Omstreken tevreden mag zijn. Na de definitieve afronding wordt de volledige rapportage gepubliceerd op de website 2. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Notulen van 9 juni 2010 De notulen worden doorgenomen. De heer Mariën is van mening dat niet al zijn genoemde argumenten in de notulen zijn opgenomen. De notulen worden daarom vastgesteld met toevoeging van het volgende citaat van de heer Mariën: De notulen van 8 december 2010 kan ik niet goedkeuren. Van mijn gehele betoog inzake winkels in Loenen is niets terug te vinden. Ik heb gezegd dat het merendeel van de winkels is verdwenen door gebrek aan klandizie. In Utrecht en Hilversum hebben ze alles en er is concurrentie. Veel winkels in Loenen zullen geen toekomst hebben als er meer bijkomen. 4. Jaarverslag 2010 De heer Van Rossum presenteert het jaarverslag aan de hand van een aantal dia s. De volgende opmerkingen worden geplaatst naar aanleiding van de inhoud van het jaarverslag: De heer Mariën merkt op dat het beeld van centrumplan Loenen er mooi uitziet, maar niet reëel is. De huizen in de schets lijken hem veel te duur voor iemand met een modaal inkomen. De heer Meijwaard vraagt naar de inactieve huurdersvereniging in Breukelen. Er is 1

2 50.000,- beschikbaar waar niks mee gedaan wordt. De heer Van Rossum geeft aan dat de leden zelf rekenschap kunnen vragen aan het bestuur van de huurdersvereniging. De woningbouwvereniging staat hier volledig buiten. De heer Meijwaard denkt dat de huurdersvereniging echter helemaal geen leden meer heeft. De heer Meijwaard zegt blij te zijn dat hij nu niet meer in de rol van bestuurder hoeft te functioneren. De huidige financiële gang van zaken bij de woningbouwvereniging is zo complex geworden. De heer Van Rossum doet toch een poging de cijfers vereenvoudigd uit te leggen. Bouwen voor de toekomst Prestatiedoelen (BBSH): 1. Huisvesten van de doelgroep 2. Kwaliteit van de woongelegenheden 3. Overleg met huurders 4. Leefbaarheid 5. Wonen en zorg 6. Financiële continuïteit Hoogtepunten Centrumplan Loenen: start bewonerscommissie De Boemerang: bouw vordert naar wens Verkoop: 16 woningen verkocht Participatie: klantenpanelonderzoek Duurzaamheid: energielabels toegekend 2

3 Resultaat 2010 De jaarrekening is vrij ingewikkeld, omdat deze voldoet aan allerlei voorschriften voor de sector. We hebben te maken met verwarrende begrippen als mutatie actuele waarde, belastinglatenties en waardeveranderingen voor verschillende activa. (Alle bedragen x 1.000) Vereenvoudigde presentatie Totaal resultaat 2010 Onder te verdelen in: Beheerwerkzaamheden (operationeel) Opbrengsten beheerwerkzaamheden Kosten beheerwerkzaamheden Totaal Overig (niet operationeel) Onrendabele investeringen Wijziging terugkoopverplichting Koopgarant Waardeverandering woningbezit Totaal

4 Resultaat uit beheerwerkzaamheden (opbrengsten) 1 Opbrengsten Huren Vennootschapsbelasting Vergoedingen Verkoopopbrengsten Ontvangen rente Overige opbrengsten Opbrengsten beheerwerkzaamheden Resultaat uit beheerwerkzaamheden (opbrengsten) Bedrag (x 1.000) Overige opbrengsten Ontvangen rente Verkoopopbrengsten Vergoedingen Vennootschapsbelasting Huren Jaar 4

5 Resultaat uit beheerwerkzaamheden (kosten) 1 Kosten Betaalde rente Onderhoudskosten Overige bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingen Vennootschapsbelasting Kosten beheerwerkzaamheden Resultaat uit beheerwerkzaamheden (kosten) Bedrag (x 1.000) Vennootschapsbelasting Afschrijvingen Personeelskosten Overige bedrijfslasten Onderhoudskosten Betaalde rente Jaar 5

6 Overige bedrijfslasten 2,4 miljoen 22% 46% Leveringen en diensten Heffingen en belastingen Leefbaarheid Overige bedrijfslasten 3% 29% De heer Van Rossum vraagt tenslotte aan alle aanwezigen of het jaarverslag voldoende leesbaar en begrijpelijk is. Alle aanwezigen beamen dit. Hij vraagt of er onderwerpen of punten vergeten zijn. Dat is niet het geval. De heer Meijwaard merkt op dat het woord vergoedingen in de presentatie vervangen zou kunnen worden door het woord servicekosten om de duidelijkheid te verbeteren. Verder concludeert hij dat de verkoop blijkbaar hard nodig was om het jaar 2010 financieel goed af te sluiten. 5. Verlenen décharge volgens artikel 35 lid 7 De leden verlenen décharge voor het in 2010 gevoerde beleid conform de statuten. 6. Aftreden en benoemen Mevrouw mr. drs. W.N. Herweijer en de heer H.G. Hagen treden af. Zij stellen zich beiden herkiesbaar. De raad van commissarissen stelt de leden voor in te stemmen met deze herbenoeming. Alle aanwezige leden gaan hiermee akkoord. Alleen de heer Mariën onthoudt zich van stemming als het gaat om de herbenoeming van mevrouw Herweijer. De reden hiervoor wil hij niet opgeven. De heer H.K. Lenstra treedt af als lid van de raad van commissarissen in verband met het bereiken van de statutaire zittingtermijn. De voorzitter vertelt dat tijdens een zelfevaluatie onder externe begeleiding begin dit jaar een uitgebreid profiel werd vastgesteld van de benodigde expertise in de raad. Naar aanleiding hiervan werd een sollicitatieprocedure gestart en de meest geschikte kandidaat werd geselecteerd. Conform artikel 17 van de statuten stelt de raad van commissarissen nu de leden voor in te stemmen met de benoeming van de heer A.J.H. van Riel als nieuw lid van de raad. De heer Mariën wil voor hij instemt met de benoeming van de heer Van Riel weten wat zijn standpunt is inzake het centrumplan Loenen en het feit dat dit niet in stemming is geweest op de ledenvergadering. De voorzitter geeft aan dat deze vraag irrelevant is voor het wel of niet benoemen van de heer Van Riel. Desondanks wil deze toch de vraag beantwoorden. Uitvoerende taken zijn volgens de heer Van Riel gedelegeerd aan bestuur en 6

7 toezichthouders. Zij voeren hun taken naar eigen goeddunken uit. Om hun werk goed te kunnen doen, dienen zij zelf bepaalde besluiten te kunnen nemen. De heer Mariën wil weten of de heer Van Riel de belangen van de huurders gaat behartigen. De heer Van Riel bevestigt dit. Alle aanwezigen stemmen in met de benoeming van de heer Van Riel, die namens de huurders zitting neemt in de raad. 7. Bevoegdheden van de leden Dit agendapunt is toegevoegd op verzoek van de heer Mariën. De voorzitter geeft aan dat de taken en bevoegdheden van de algemene ledenvergadering zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement. Dit document is aan alle leden beschikbaar gesteld en staat op de website. Samengevat kennen de leden drie belangrijke momenten van invloed: o Benoeming van de leden van de raad van commissarissen (toezichthouders) o Goedkeuring begroting komende jaar o Goedkeuring en décharge verlening jaarverslag voorgaand jaar Drie leden van de raad van commissarissen voeren het toezicht uit namens de huurders. In de praktijk is de afstemming tussen beide partijen beperkt vanwege het gebrek aan een actieve huurdersvereniging. Dit wordt gecompenseerd door het klantenpanel en bijvoorbeeld bewonersavonden. Bovendien staat het alle huurders en leden te allen tijde vrij contact op te nemen met de leden van de raad. De heer Mariën wil graag zijn mening uiteen zetten en levert daarvoor het volgende citaat aan: U schrijft in het verslag 2009 onze leden hebben stemrecht en zij vormen het hoogste orgaan, maar dat blijkt alleen te gelden om een nieuwe commissaris te kiezen, verder niet. De macht ligt praktisch geheel bij het bestuur en commissarissen. Ze kunnen gewoon de 24 goede woningen met tuin in Loenen slopen en de burgers laten verhuizen buiten de algemene ledenvergadering om. En als je tegen bent, gaan ze naar de rechter. Ook de verkoop van bijna 500 woningen (meestal met tuin), omdat er relatief weinig vraag naar zou zijn (zie notulen 17 juni 2009) worden verkocht, er is dus wel vraag naar! Gelukkig hebben raadsleden de verkoop teruggebracht naar 60 woningen voor Loenen en 60 woningen voor Breukelen in tien jaar tijd. Het zijn zaken die in eerste instantie thuishoren op de algemene ledenvergadering uiteraard met volledig stemrecht, de meerderheid beslist. Daarom vraag ik aan de leden de statuten en vooral het huishoudelijk reglement te laten veranderen. Het stemrecht is praktisch bij alle verenigingen. Het is nodig vooral bij zware zaken. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn verkrijgbaar bij Vecht en Omstreken. De heer Meijwaard reageert door te zeggen dat de woningbouwvereniging zich steeds heeft gehouden aan het verenigingsrecht. Uiteraard worden er fouten gemaakt, maar zodra zij zich niet aan de regels houden is het mogelijk een advocaat in te schakelen. Mevrouw Pruim merkt op dat er een eigen bewonerscommissie is voor bewoners die te maken hebben met het centrumplan Loenen. De vertegenwoordiging van deze specifieke groep huurders is hier geregeld en hoeft dus niet nogmaals uitgebreid door de leden te gebeuren. De voorzitter legt nogmaals de structuur uit die noodzakelijk is om daadkracht en slagvaardigheid van de woningbouwvereniging te waarborgen. Het is onmogelijk om de leden te vragen te stemmen over een onderwerp als het slopen van woningen, omdat dit deel uitmaakt van een veel groter geheel. De sloop staat niet los van andere zaken als woningbehoefte, woonkwaliteit, langere termijn planning en financiële mogelijkheden. De leden kunnen dit geheel moeilijk overzien en dus wordt dit soort besluiten overgelaten aan de deskundigen in de werkorganisatie. De ledenvergadering behoudt haar inspraak door vooraf de begroting voor het komende jaar goed te keuren. In de begroting komen alle werkzaamheden en projecten voor het voorliggende jaar aan bod. De leden hebben op dat moment de mogelijkheid bepaalde onderwerpen ter discussie te stellen. De werkorganisatie legt vervolgens achteraf verantwoording af in het jaarverslag, dat ook weer goedkeuring 7

8 behoeft van de leden. De materie waar een woningbouwvereniging mee te maken heeft is veel te complex om te vergelijken met bijvoorbeeld een voetbalvereniging. De deskundigen in de werkorganisatie doen hun werk met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Zij beschikken hiervoor over de benodigde expertise. De raad van commissarissen ziet hierop toe en is op een breed terrein deskundig om dit toezicht nauwkeurig te kunnen uitvoeren. Zij doen zeker niet zomaar wat, om de woorden van de heer Mariën te gebruiken. Met dergelijke uitspraken doet de heer Mariën de inspanningen en motivatie van de woningbouwvereniging ernstig tekort, aldus de voorzitter. De heer Mariën sluit af door te zeggen dat de leden op dit moment absoluut geen rechten hebben. Hij verzoekt de aanwezigen hierover rustig na te denken en het huishoudelijk reglement nog eens na te lezen. Hij geeft aan dat dit zijn laatste inspanning is op dit onderwerp. Doen de overige leden hier verder niks mee, dan laat hij het onderwerp rusten. De voorzitter vraagt of er andere leden zijn die hieraan iets willen toevoegen. De heer Neele merkt op dat jaren geleden bepaalde beslissingsmomenten van de leden gedelegeerd werden naar het bestuur. Het betrof een herstructurering vanwege de complexiteit van de materie (van drielaags naar tweelaags). De heer Neele meent dat de leden voor die tijd meer beslissingsbevoegdheden hadden dan nu. De voorzitter legt uit dat dezelfde punten nog steeds door de leden goedgekeurd worden middels goedkeuring van begroting en jaarverslag. De zorgvuldigheid van het proces is nu juist grondiger, omdat complexe beslissingen genomen worden door betrokken deskundigen met kennis van zaken. Er liggen te veel details aan de besluitvorming ten grondslag om dit neer te leggen bij de leden. Waar gewenst hebben bewoners bovendien de mogelijkheid het beleid te beïnvloeden via bewonerscommissies. Ook andere belanghouders waarmee samengewerkt wordt hebben invloed op het beleid. Daarnaast laat de woningbouwvereniging zich regelmatig visiteren om te beoordelen of het werk naar behoren gedaan wordt. Uit de meest recente visitatie blijkt dat zij volledig transparant is. Desondanks hebben de leden nog steeds belangrijke invloed in de huidige structuur. Op de eerder genoemde drie cruciale beslismomenten kunnen zij invloed uitoefenen. De voorzitter vraagt de aanwezigen of er behoefte aan is het huishoudelijk reglement te wijzigen. Niemand stemt voor. De heer Neele geeft aan dat hij zich hierop niet voorbereid heeft. De voorzitter merkt op dat iedereen te allen tijde de structuur of het huishoudelijk reglement ter discussie kan stellen. De heer Kreton verzoekt deze discussie nu te stoppen. De heer Meijwaard wil nog opmerken dat de sloop van Hofwerk en Boomrijk in Breukelen destijds ook op deze manier werd goedgekeurd (via goedkeuring van de begroting). Nu het hele proces van sloop en nieuwbouw in De Eendracht afgerond is, blijkt dat dit op deskundige wijze is aangepakt. De structuur voldoet dus prima. 8. Duurzaamheid De heer Van Rossum geeft een presentatie over duurzaamheid, uitgangspunten van het beleid en lopende duurzaamheidprojecten. 8

9 Uitgangspunten Werken aan duurzaamheid is werken aan leefbaarheid voor nu en de toekomst Samenwerking in projectgroep met Milieudienst Duurzaamheidbeleid vastgesteld eind 2010, beschikbaar op de website Aandacht voor: energiebesparing, veiligheid en kwaliteit Energiebesparing Energiekosten vormen een steeds grotere kostenpost Aandacht voor energiebesparende maatregelen Energieprestatie van onze woningen: maatregelen bij renovatie, mits financieel en technisch haalbaar Gebruiker heeft meeste invloed op energiezuinigheid: wees zuinig met uw energie! Hulp en advies via 9

10 Veiligheid Politie Keurmerk Veilig Wonen Woonkeur Kwaliteit Kwalitatief hoogwaardige bouwmaterialen Woonkeur Gemeentelijke Praktijk Richtlijn 10

11 Knelpunten Duurzaamheid is sterk in ontwikkeling: de maatregelen van vandaag zijn morgen achterhaald. Veranderende regelgeving. Financierbaarheid van maatregelen: betaalbaarheid van woning of financiële continuïteit van Vecht en Omstreken kan in het geding komen. Kans op overschrijding van de vastgestelde huurgrenzen voor sociale huur bij huurverhoging na verbetermaatregelen. Subsidies en planning van maatregelen lopen niet synchroon. De heer Van Rossum legt uit dat het beleid steeds in ontwikkeling is. Onderliggende doelstelling is de totale woonlasten voor huurders laag te houden. Dus huurkosten en energiekosten bij elkaar. De heer Kreton merkt op dat energie besparen vaak betekent dat er een strafkorting volgt van de energiemaatschappij. De heer Van Rossum bevestigt dit en geeft aan dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om collectief prestatieafspraken te maken met de energiemaatschappijen. Bewoners worden gestimuleerd zelf te zorgen voor een veilige woning door een vergoeding toe te kennen voor voorzieningen die vallen onder het politie keurmerk veilig wonen. Zie de website voor meer informatie. Een uitleg van Woonkeur staat op de website of in het jaarverslag (pagina 28). Een uitleg van de gemeentelijke prakrijk richtlijn staat in het jaarverslag (pagina 29). De heer Van Rossum geeft aan dat subsidies op het gebied van duurzaamheid momenteel flink teruggeschroefd worden. Desondanks zijn we bezig met een tweetal duurzaamheidprojecten: De Driestroom en De Poel. Bij De Driestroom werden 10 zonnestrips geplaatst op het dak van de entree. Het betreft een pilot (probeersel/test) van ongeveer drie maanden waarbij we kijken hoeveel zonne-energie we kunnen opwekken om zelf te gebruiken voor bijvoorbeeld het opladen van scootmobielen. Kosten versus baten worden in kaart gebracht om in de toekomst besluitvorming hierover goed te kunnen onderbouwen. In wijk De Poel wordt voor 106 woningen die in aanmerking komen voor planmatig onderhoud aan de buitengevel bekeken of we meteen slimme energiebesparende maatregelen kunnen meenemen. We voeren daarom een pilot uit aan 10 woningen, waarbij we het huidige E/F-label willen opwaarderen naar minimaal een B-label. Zes aannemers presenteerden hun mogelijkheden om dit te realiseren. Door het vergelijken van maatregelen en prijzen werd één aannemer geselecteerd, waarmee we nu verder onderhandelen. Doel is niet alleen de buitenkant van de woningen aan te pakken, maar meteen ook de woonkwaliteit en energiezuinigheid te verbeteren. 11

12 De heer Mariën merkt op dat de energiebesparende maatregelen in zijn woning destijds wat hem betreft geen effect hebben gehad. Hij kon kiezen voor het inbrengen van polystyreen balletjes in de spouw om de isolatie te verbeteren. Hij en zijn buurman kozen ervoor dit niet te doen. Bij de andere bewoners bleek schimmel te ontstaan in de spouw. Dat is opgelost door het inspuiten met epoxyhars. Maar de heer Mariën gelooft niet dat dit op termijn de schimmelvorming zal tegengaan. Hij is van mening dat energiebesparende maatregelen weinig tot niets opleveren. Hij adviseert anderen goed te ventileren in plaats van te investeren in energiebesparende maatregelen. Toch vindt hij duurzame energie wel van groot belang. De heer Van Rossum legt uit dat de genoemde projecten nu juist pilots zijn om hiervan te leren voor de toekomst. 9. Lopende zaken en projecten De heer Van Rossum vertelt dat de geschillencommissie nu zo n 10 jaar bestaat. In die tijd is een minimaal aantal geschillen behandeld door de zes personen die hierin zitting hebben. In het reglement staat dat de leden maximaal 2x 4 jaar zitting in de commissie mogen hebben. Om de werkzaamheden toch te kunnen voortzetten, wordt momenteel in overleg het reglement gewijzigd. Zodra dit vastgesteld is, wordt het gepubliceerd op de website. Ook de te volgen procedure bij een geschil wordt hier uitgelegd. Project De Boemerang is afgerond. De heer Van Rossum is trots op het eindresultaat. Financieel en volkshuisvestelijk is het een zeer geslaagd project, mede door de samenwerking met bewonerscommissie De Eendracht en de gemeente Breukelen. 48 woningen in Breukelen zijn vrijgekomen, omdat huurders verhuisd zijn naar De Boemerang. Eén huurder uit Vreeland verhuisde naar De Boemerang. De overige woningen zijn toegewezen aan starters of voormalige kopers uit Breukelen. De doorstroming in de regionale woningmarkt is dus 100%. De heer Meijwaard wil het bestuur en de vereniging een compliment geven voor De Boemerang. Het geheel oogt prettig, het lijkt wel een park waar je langs rijdt. Hij vraagt of de nieuwe inkomensnorm consequenties heeft voor de toewijzing van de 49 vrijgekomen woningen. De heer Van Rossum geeft aan dat dit inderdaad het geval is. De grens wordt gehanteerd bij de toewijzing. Welke gevolgen dit precies heeft op aantal en soort reacties is nog onduidelijk. Naar verwachting stagneert de doorstroming door de nieuwe maatregel, maar dit is in de praktijk nog niet te bewijzen. De heer Meijwaard hoopt dat de regionale starters geholpen zijn met het vrijkomen van de woningen. De heer Van Rossum geeft aan dat het de taakstelling van de woningbouwvereniging is starters te helpen. De heer Meijwaard wil graag weten of Otterspoor en Ameland op termijn ook gesloopt worden. De heer Van Rossum sluit dit niet uit. De toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt vragen misschien om sloop en nieuwbouw op deze locatie. De tijd zal het leren. Centrumplan Loenen is een vergelijkbaar project, maar dan in de opstartfase. Het gaat om 24 woningen die misschien gesloopt worden. Er vindt veel overleg plaats met betrokkenen. De bewonerscommissie praat momenteel met de stedenbouwkundige om samen de meest optimale invulling te zoeken. De bewoners hebben dus een sleutelpositie in het project. De grond van het CSV-terrein in Vreeland is eind 2010 aangekocht. Vanaf 2012 worden de plannen uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid. Waarschijnlijk worden er driekamerwoningen gebouwd op deze locatie. Nader onderzoek naar de woningbehoefte en mogelijkheden is noodzakelijk. 10. Rondvraag De heer Mariën geeft aan dat de bestuurder eigenhandig een lid kan royeren. Hij vindt dit belachelijk en wil dit wijzigen. De voorzitter constateert dat dit nog nooit aan de orde is 12

13 geweest. Ook hiervoor geldt dat hij vertrouwen heeft in de deskundigheid en zorgvuldigheid van het bestuur. Waar nodig kan de geschillencommissie ingeschakeld worden. De heer Kreton heeft nog wat vragen voor de heer Van Riel. Ten eerste wil hij weten waar deze woonachtig is. Dat is in Den Bosch. Hij vraagt naar de manier waarop de heer Van Riel contact gaat onderhouden met de huurders. De voorzitter geeft aan dat voor de drie commissarissen die zitting hebben namens de huurders geldt dat het gebrek aan een actieve huurdervertegenwoordiging een zorgpunt is. Het klantenpanel vult dit hiaat gedeeltelijk op. Daarnaast staat het huurders en leden vrij op elk gewenst moment contact op te nemen met de betreffende commissarissen. De heer Neele verzoekt de volgende keer twee microfoons te gebruiken tijdens de vergadering. Vanavond was voor hem alleen de voorzitter duidelijk verstaanbaar. Mevrouw Dhondt vraagt hoe de balkons op t Heijcop schoongemaakt worden, zij verwacht hiervan overlast. De heer Van Rossum kan hierop geen antwoord geven. Het betreft geen verenigingszaak, maar de vraag is genoteerd en zal door de afdeling Wonen worden opgepakt. Mevrouw Dhondt geeft een compliment voor de duidelijkheid van de presentaties. De heer Kok merkt op dat de stukken laat verzonden werden. Hij verzoekt volgende keer wat meer tijd te krijgen om het jaarverslag door te nemen. De heer Meijwaard oppert het idee om voor bewoners van t Heijcop een aparte vitrine te maken voor mededelingen van de woningbouwvereniging en de bewonerscommissie. Nu vallen deze weg in de hoeveelheid andere mededelingen. 11. Sluiting Om uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje aan de bar. 13

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie!

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie! JAARVERSLAG 2011 Op de koffie! Inhoud 1. Midden in de samenleving 1.1 De huurder centraal 23 24 3.3 Opgeleverde nieuwbouw 3.4 Projecten in uitvoering en ontwikkeling 36 37 5. Leefbaarheid in de kernen

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g ALGEMENE GEGEVENS J a a r v e r s l a g Naam van de toegelaten instelling: Woningbouwvereniging Anna Paulowna Statutaire vestigingsplaats: Anna Paulowna Datum oprichting 06-06-1919

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Notulen. 1. Opening en mededelingen.

Notulen. 1. Opening en mededelingen. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van, gevestigd te Bunnik, hierna ook de vennootschap, gehouden op maandag 9 mei 2005 om 15.00 uur in NH Barbizon Palace Hotel, Prins Hendrikkade

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie