Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrienden van het Goois Natuurreservaat"

Transcriptie

1 MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15 mei 2015 Betreft: Referentie Juridisch Advies aan Vrienden van het Gis Natuurreservaat inzake juridische knelpunten bij samenwerking GNR met PWN / INHOUD: 1 I) SAMENVATTING OP HOOFDLIJNEN II) ADVIES: 1. INLEIDING 2. WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 3. JURIDISCHE STRUCTUUR SAMENWERKING GNR-PWN 4. AANBESTEDINGSRECHT 5. CONCLUSIE III) BIJLAGEN: BIJLAGE 1: ONJUISTHEDEN EN GEBREKEN BESTUURS- EN BEHEEROVEREENKOMST BIJLAGE 2: WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN VAN TOEPASSING 1 Dit advies is geschreven dr mw. mr. N.A. van Renssen, werkzaam p de sectie Vastged & Overheid van CMS Derks Star Busmann N.V te Utrecht/Amsterdam, zij is als advcaat gespecialiseerd in het bestuursrecht. Dit advies kwam tt stand in samenwerking met mw. mr. C.H. van Hulsteijn, advcaat gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht bij hetzelfde kantr.

2 I) SAMENVATTING OP HOOFDLIJNEN Deze gekzen juridische structuur is niet de meest lgische. Bvendien is het de vraag f deze structuur rechtmatig is. Het is de vraag f het AB van GNR bevegd is tt het aangaan van deze vereenkmsten. Het is twijfelachtig f het AB van GNR bevegd is tt een dergelijke statutenwijziging. Gelet p de uiteenlpende statutaire delstellingen van beide rganisaties is er geen sprake van een gemeenschappelijk belang. Het is mede daarm- de vraag f PWN bevegd zu zijn m deel te nemen aan GNR. De cnstructie van twee vereenkmsten, waarvan één verplicht tt wijziging van de statuten, nder de ntbindende vrwaarde dat een allnge p een vereenkmst uit 1992 wrdt getekende, vinden wij zeer nduidelijk en leidt tt nzekerheid. Beide vereenkmsten (en de Allnge en de gewijzigde Statuten) zijn niet ged drdacht en nduidelijk: De pdracht is niet duidelijk mschreven, z is niet gedefinieerd wat wrdt verstaan nder het GNR-areaal, de GNR-rganisatie f wat wrdt verstaan nder 'natuurbeheer'. Er is geen resultaatsverplichting pgenmen en de verdiscntering van de efficiencyvrdelen is niet cncreet gemaakt; er is geen waarbrg pgenmen dat een feitelijke kstenbesparing van duizend eur daadwerkelijk wrdt gehaald. De verdeling van de explitatieksten en de vergeding vr de natuurbeheertaken zijn nduidelijk en niet cncreet. De wijziging van de statuten en de duur van de Bestuursvereenkmst en Beheervereenkmst zijn niet aan elkaar gekppeld, dit kan erte leiden dat PWN zitting heeft in het AB en DB maar niet meer gehuden is een bijdrage aan GNR te leveren van 10 % van de explitatieksten. De tweede hfddelstelling van GNR (het behud van vrije tegang vr het publiek van de natuurgebied) kmt nergens terug in de vereenkmsten. De verhuding in de vereenkmst is ngelijk en det geen recht aan de belangen van GNR Opdrachtnemer PWN lijkt dr haar invled p zwel de uitvering van het beheer als haar betrkkenheid bij het Jaarplan, de hgte van de explitatievergeding te kunnen beïnvleden. De Beheervereenkmst is ngelijk vr wat betreft pzegging (PWN veel ruimere pzegmgelijkheden dan GNR). PWN heeft de vrijheid m instructies van GNR niet p te vlgen indien zij van mening is dat de vergeding daarte niet tereikend is. GNR is verplicht de pdracht exclusief aan PWN te gunnen; in geval van niet nakming van de pdracht kan GNR pas na zes maanden een andere partij de Pagina 2

3 pdracht geven m een deel van de pdracht uit te veren. Deze ruime mgelijkheden van PWN m de pdrachten te betwisten / niet na te kmen, in cmbinatie met de nduidelijke mschrijving van de pdracht biedt een reële kans dat het beheer níet, dan wel niet naar behren zal wrden uitgeverd. Er is geen vrziening pgenmen die waarbrgt dat de aandelen van PWN niet wrden verkcht (een zgenemde 'change f cntrl'-bepaling ntbreekt). In Bijlage 1 wrdt een algemene (niet-limitatieve) psmming gegeven van alle nregelmatigheden, nvlkmenheden en gebreken zals gesignaleerd in de Bestuursvereenkmst en Beheervereenkmst. Wij merken hierbij nadrukkelijk p dat wij het aangaan van een dergelijk ngelijke Beheervereenkmst vr tien jaren en het permanent wijzigen van de statuten niet zuden adviseren. In 1992 hebben Participanten begd een gemeenschappelijke regeling te treffen. Uit het gpunt van behrlijk bestuur verdient het aanbeveling aan te sluiten bij de Wet gemeenschappelijke regelingen ('Wgr'). Indien de Wgr van tepassing is, dan met vr het tetreden van PWN tt de gemeenschappelijk regeling testemming wrden verkregen van de gemeenteraden en prvinciale staten. Indien de Wgr van tepassing is dan geldt vr een venntschap (zals PWN) het vlgende: De venntschap dient p grnd van de statuten bevegd te zijn tt deelname aan de gemeenschappelijke regeling, dat is PWN niet. De venntschap dient gemachtigd te zijn bij kninklijk besluit tt deelname aan de regeling, dat is PWN evenmin. De Statuten GNR in de huidige vrm lenen zich niet vr deelname aan de regeling dr een privaatrechtelijke rechtspersn zals PWN. De vrgenmen statutenwijziging leidt tt ngelijkheid en vreemde cnstructies. De pdracht tt het uitveren van natuurbeheer dient penbaar te wrden aanbesteed dr GNR, cnfrm het Eurpese aanbestedingsrecht. Deze pdracht kan niet znder meer wrden gegund aan PWN. Er is een grte kans dat het berep p de uitzndering van de hrizntale samenwerking niet zal slagen. *** Pagina 3

4 II) ADVIES JURIDISCHE KNELPUNTEN 1. INLEIDING De Stichting Gis Natuurreservaat (hierna: "GNR") heeft circa 2800 hectare natuurgebied in eigendm in het Gi. GNR is pgericht in 1932 en bestaat uit een samenwerking tussen de Prvincie Nrd-Hlland, de gemeente Amsterdam en de zes Gise gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden (hierna: "de Zes Gise Gemeenten"). GNR is vrnemens m binnenkrt een samenwerkingsverband aan te gaan met PWN Waterleidingbedrijf Nrd-Hlland N.V., (hierna: "PWN"). Hierte heeft GNR in december 2014 een vrlpig ntwerpplan pgesteld, inclusief bijlagen bij het vrlpig ntwerpplan. De stichting Vrienden van het Gis Natuurreservaat, een stichting in prichting, (hierna: "de Stichting") maakt zich zrgen ver het vrtbestaan van het Gis Natuurreservaat, indien een samenwerking wrdt aangegaan met PWN. Men maakt nder andere zich zrgen vanwege: - Het feit dat PWN een bedrijf is (een N.V.) waarvan de aandelen znder meer kunnen wrden verkcht; - Het feit dat PWN tt vrnaamste del heeft waterwinning en het behud van de Gise natuur niet de pririteit zal hebben; - Het beheer van de natuur van het Gis natuurreservaat dr een prfessinele en ervaren beheerder met wrden uitgeverd en niet dr een waterwinbedrijf; - De tegankelijkheid van het Gis natuurreservaat vr recreanten mgelijk niet is gebrgd; - Het mgelijk wegvallen van de essentiële financiële steun van particulieren, dnateurs, spnsren en de Natinale Pstcdelterij. In december 2014 is een Vrlpig Ontwerpplan (hierna: "Ontwerpplan") gepresenteerd ver de samenwerking tussen GNR en PWN, nderdeel daarvan zijn een cncept bestuursvereenkmst, bijlage A bij het Ontwerpplan ("Bestuursvereenkmst") en een cncept Beheervereenkmst, bijlage B bij het Ontwerpplan ("Beheervereenkmst"). Als bijlage C bij het Ontwerpplan zijn cncept Wijzigingen Statuten van GNR gevegd ("Statutenwijziging") en als bijlage D een cncept Allnge p de Participantenveenkmst ("Allnge"). Vlgens deze dcumenten zal PWN nder andere: - deelnemen in het Algemeen Bestuur ("AB") van GNR, daarte wrdt het AB uitgebreid van 17 leden naar 19 leden, twee leden zullen dr PWN wrden aangewezen; - deelnemen in het Dagelijks Bestuur ("DB") van GNR, daarte wrdt het DB uitgebreid van 8 leden naar 9 leden; - de pdracht krijgen het vlledig beheer van het GNR-areaal natuurgebieden uit te veren en het beheer te veren ver de GNR-rganisatie; - p grnd van de Bestuursvereenkmst betaalt PWN een vergeding van 10 % van het explitatietekrt, zij zal niet deelnemen aan de Participantenvereenkmst. Pagina 4

5 Naar aanleiding van inspraak en veel plitieke phef en een aanhudend prtest nder de inwners van het Gi heeft het DB van GNR vralsng beslten m niet dr te gaan met de prcedure tt het aangaan van de samenwerking met PWN, aldus een Mem van 9 maart jl. aan de gemeenteraden. Beslten is m de heer Winsemius de pdracht te geven de vrgenmen samenwerking 'te verkennen', de pdracht aan de heer Winsemius is m vr 1 juni 2015 een advies uit te brengen. Vr 1 juni 2015 zal derhalve geen definitief besluit wrden genmen dr GNR. Aan CMS is de vraag gesteld m de juridische knelpunten te benemen bij de vrgenmen samenwerkingsvrm tussen GNR en PWN. Vralsng merken wij dat er veel p de gekzen samenwerkingsvrm valt af te dingen; de Bestuursen Beheervereenkmsten, Allnge, Statutenwijziging vertnen gebreken en zijn mgelijk zelfs nrechtmatig. Er met verder wrden nderzcht f Wet gemeenschappelijke regelingen (ver samenwerkingen tussen gemeentes) mgelijk van vereenkmstige tepassing is en welke verplichtingen de participanten in GNR p grnd daarvan hebben. Tevens betreft het een aanbestedingsplichtige pdracht. Ter telichting geldt het navlgende. Wij verwijzen vr een uitgebreide juridische bespreking van de verschillende nderwerpen k naar de bijlagen bij dit advies. 2. WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VAN TOEPASSING GNR is een privaatrechtelijke stichting waarin verschillende participanten samenwerken, waarnder de Prvincie Nrd-Hlland, de gemeente Amsterdam en de Zes Gise gemeenten (hierna gezamenlijk te nemen: "Participanten"). Op 20 december 1991 zijn de statuten van de stichting vastgesteld. Vervlgens zijn Participanten in juni/juli 1992 een Participantenvereenkmst vereengekmen (hierna: "Participantenvereenkmst"). Op 2 december 2005 heeft de laatste statutenwijziging plaatsgevnden (verwezen wrdt naar: Drlpende tekst van de statuten van Stichting Gis Natuurreservaat,. Hilversum, 8 december 2005, hierna: "Statuten GNR"). Uit de Participantenvereenkmst 1992 en de Telichting aan de gemeenteraden van destijds vlgt dat de acht Participanten hebben begd in 1992 een gemeenschappelijke regeling te treffen vr GNR. Men heeft er na nderzek destijds echter vanaf gezien mdat met een gemeenschappelijke regeling p grnd van de Wet gemeenschappelijke regelingen ("Wgr") geen berep kn wrden gedaan p rijksregelingen (waarschijnlijk wrden subsidies bedeld). De Statuten van GNR zijn vrmgegeven zals een gemeenschappelijke regeling. Deze gemeenschappelijke regeling leent zich niet znder ingrijpende aanpassing vr deelname aan de regeling dr een privaatrechtelijke rechtspersn (PWN). De wettelijke bepalingen ver een gemeenschappelijke regeling p grnd van de Wet gemeenschappelijke regelingen, zu eveneens p deze samenwerking van tepassing meten zijn. Dit betekent dat de raden en PS testemming meten verlenen vr het tetreden tt de regeling dr de venntschap PWN. Op grnd van de Wgr dient PWN bevegd te zijn m deel te nemen aan de regeling p grnd van haar statuten. PWN is hierte p dit mment niet bevegd p grnd van de statuten. Tevens kan een privaatrechtelijk rechtspersn alleen deelnemen aan een regeling indien zij daarte is gemachtigd dr de Krn bij kninklijk besluit. Een dergelijke machtiging ntbreekt vr zver. Pagina 5

6 Vr de vlledige bespreking van de Participantenvereenkmst en de Wgr verwijzen wij naar Bijlage 2: Wet gemeenschappelijke regeling van tepassing bij dit advies. Hiernder geven wij een vrbeeld van de ngelijke verhudingen die zullen ntstaan dr de vrgestelde Statutenwijziging. a) Vrbeeld verdeling bevegdheden raad / prvinciale staten gebaseerd p Wgr Bijna de gehele regeling in de Statuten GNR kmt direct f indirect uit de Wgr, immers in 1992 is de stichting vrmgegeven zals een gemeenschappelijke regeling. De Statuten GNR lenen zich echter niet znder meer vr deelname aan de regeling dr een privaatrechtelijke rechtspersn. Op grnd van de Statuten GNR met het AB en het DB in lijn met de gedachte van de demcratische legitimatie verantwrding afleggen aan de gemeenteraden, respectievelijk PS. Vr de nieuwe ABen DB-leden die wrden aangewezen dr PWN, geldt vlgens de Statutenwijziging bij het Ontwerpplan dat zij slechts verantwrding heven af te leggen aan de directie van PWN. De directie van PWN is echter anders dan de raden en PS niet een gekzen vlksvertegenwrdiging, zdat de vraag rijst wat de meerwaarde is van deze verantwrding. Deze ngelijkheid leidt tt vreemde cnstructies. Hierbij enkele vrbeelden van de huidige situatie en de situatie ná de vrgenmen statutenwijziging. Huidige situatie Op grnd van de Statuten GNR kunnen PS dan wel de gemeenteraden een dr hen aangewezen lid van het Algemeen Bestuur ntslag verlenen, indien deze hun vertruwen niet meer bezit. (De Wgr stelt dat een dergelijke regeling dient te wrden pgenmen, zie artikel 16). Het lidmaatschap van het AB eindigt p mment dat lidmaatschap van de raad / PS eindigt, derhalve waarschijnlijk na de verkiezingen (per vier jaar). Het lidmaatschap van het DB hudt p indien het lidmaatschap van het AB phudt. Na wijziging van de statuten cnfrm het Vrlpig Ontwerpplan: Vr de leden van het AB (2) en het lid van DB (1) die zijn aangewezen dr PWN zal het vlgende gaan gelden: Het lidmaatschap van de leden van het DB /AB aangewezen dr PWN, eindigen p het mment dat de arbeidsrelatie eindigt. Gevlg: De leden van het DB en het AB aangewezen dr gemeentes en Prvincies zijn maximaal vier jaar lid van het bestuur van de Stichting GNR. Een lid aangewezen dr PWN kan daarentegen vr nbepaalde tijd lid zijn van het bestuur (de arbeidsrelatie kan in therie 40 jaar duren). De directie van PWN kan een lid van het AB ntslag verlenen indien deze het vertruwen niet meer bezit. Gevlg: De 17 leden van het AB (en de 8 leden van het DB) kunnen 'naar huis wrden gestuurd' dr een vlksvertegenwrdiging. De 2 AB-leden van het PWN (en het ene lid van het DB) kunnen alleen dr hun werkgever (de directie van PWN) naar huis wrden gestuurd. Pagina 6

7 3. JURIDISCHE STRUCTUUR VAN SAMENWERKING GNR-PWN Op grnd van het Vrlpig Ontwerpplan uit december 2014 zal de samenwerking tussen GNR en PWN wrden gestructureerd in verschillende vereenkmsten. Vrdat we meer in detail p de inhud van de vereenkmsten ingaan, wrdt hierbij eerst een verzicht gegeven van deze structuur. De samenwerking met PWN wrdt als vlgt vrm gegeven: - Het aangaan van een Bestuursvereenkmst - Het aangaan van een Beheervereenkmst - Aanpassen van de Statuten van GNR - Allnge p de Participantenvereenkmst 1992 Deze gekzen structuur is niet de meest lgische. De vraag is f de structuur rechtmatig is. De vraag is f het AB bevegd is tt het aangaan van de vereenkmsten en tt wijziging van de statuten. Bvendien lpen de statutaire delstellingen van de rganisatie teveel uiteen. (i) Inhud Bestuursvereenkmst en Beheervereenkmst In de Bestuursvereenkmst in ntwerp aangegaan dr de Directeur-Rentmeester namens het Algemeen Bestuur met de directie van PWN - wrdt nder andere het vlgende geregeld 1) Wijziging statuten van GNR vr deze wijziging wrdt verwezen naar een allnge p de participatievereenkmst 2) Explitatiebijdrage van PWN aan GNR 3) Opzegging van de vereenkmst In de Beheervereenkmst in ntwerp aangegaan dr de Directeur-Rentmeester namens het Algemeen Bestuur met de directie van PWN - wrdt het vlgende geregeld 2 1) Opdracht aan PWN tt het uitveren van diensten ('beheer') 2) Wijze van het bepalen van de inhud en mvang van de pdracht 3) Duur en beëindiging vereenkmst 4) Overige bepalingen ten aanzien van de uitvering 5) Exclusiviteit beheerswerkzaamheden 6) Persneel geregeld in het Overgangsprtcl 7) Vergeding vr de pdracht een bedrag gelijk aan explitatieksten zals vastgelegd in de begrting van GNR van (ii) Beheervereenkmst De 'Beheervereenkmst' is een vereenkmst van pdracht, waarbij een grt deel van de feitelijke werkzaamheden ('natuurbeheer') wrden gegund aan één partij. Het betreft hier waarschijnlijk een 2 NB: Overigens is de benaming van de Bestuursvereenkmst is nduidelijk. Bestuursvereenkmsten regelen drgaans de wijze van stemmen f de verdeling van taken binnen een bestuur. In dit geval gaat het echter m de tetreding van een nieuwe bestuurder (en participant) in de Stichting. Pagina 7

8 aanbestedingsplichtige pdracht. Indien deze niet wrdt aanbesteed terwijl dit wel ndig is p grnd van het Eurpese recht, lpt de gunning grte kans m te wrden vernietigd. Vr wat betreft de inhud van de vereenkmst merken wij p dat zwel de aard en inhud van de pdracht als de mvang van explitatievergeding niet duidelijk is uit deze vereenkmst. Opdrachtnemer 'PWN' lijkt dr haar invled p zwel de uitvering van het beheer als haar betrkkenheid bij het Jaarplan, de hgte van de explitatievergeding te kunnen beïnvleden. De directie van PWN is pdrachtnemer, maar neemt k zitting in het bestuur van pdrachtgever (GNR) en kan aldus mede bepalen wat de hgte is vr de vergeding. Ok is niet duidelijk p welke wijze de begde 'efficiencyvrdelen' van tt wrden 'verdiscnteerd'. Ok hierver 'treden partijen in verleg'. De mvang van de pdracht is niet duidelijk; nder andere het vlgende is van belang: - het GNR-areaal is niet gedefinieerd - de GNR-rganisatie is niet gedefinieerd. - het natuurbeheer is niet cncreet mschreven Op deze wijze is niet dan wel niet te cntrleren f er is vldaan aan de rechten en verplichtingen uit deze vereenkmst. De Beheervereenkmst is vrts zeer ngelijk vr wat betreft pzegging en aansprakelijkheid. PWN heeft bvendien de vrijheid m instructies van GNR niet p te vlgen indien zij van mening is dat de vergeding daarte niet tereikend is. GNR is verplicht de pdracht exclusief aan PWN te gunnen, in geval van niet nakming van de pdracht kan GNR pas na zes maanden een andere partij de pdracht geven m een deel van de pdracht uit te veren. Deze ruime mgelijkheden van PWN m de pdrachten te betwisten / niet na te kmen, in cmbinatie met de nduidelijke mschrijving van de pdracht biedt een reële kans dat het beheer níet dan wel níet naar behren zal wrden uitgeverd. Een belangrijk punt van aandacht is dat de duur van de Beheervereenkmst en de Bestuursvereenkmst niet aan elkaar zijn gekppeld. Op grnd van de Bestuursvereenkmst wrden de statuten mgelijk permanent gewijzigd. Dr de ruime(re) pzegmgelijkheden van de Bestuursvereenkmst vr PWN bestaat er een mgelijkheid dat PWN zwel het beheer ver de 'GNR-areaal' behudt en twee plekken in het bestuur van GNR heeft, maar zij geen bijdrage in de explitatie beheft te den aan GNR (terwijl zij een bedrag gelijk aan de vlledige explitatieksten ntvangt van GNR). Het einde van de Bestuursvereenkmst betekent bijvrbeeld niet dat zij haar plaatsen in AB /DB beschikbaar met stellen. In Bijlage 1: Onjuistheden Bestuursvereenkmst en Beheervereenkmst wrdt een algemene (niet-limitatieve) psmming gegeven van alle nregelmatigheden, nvlkmenheden en gebreken zals gesignaleerd in de Bestuursvereenkmst en Beheervereenkmst. Wij merken hierbij nadrukkelijk p dat wij het aangaan van een dergelijk Beheervereenkmst vr tien jaren, niet zuden adviseren. De in de bijlage pgenmen psmming geeft aan waar juridische knelpunten liggen, maar is echter zeker niet vlledig. (iii) Bevegdheid tt aangaan vereenkmsten én wijziging statuten De Bestuursvereenkmst wrdt aangegaan dr het Algemeen Bestuur, deze vereenkmst verplicht nder andere tt een statutenwijziging. De statutenwijziging is echter afhankelijk van het tekenen van de Allnge ('aanvulling') p een Participatievereenkmst uit PWN zal als enige niet p basis Pagina 8

9 van de Participantenvereenkmst gehuden zijn m een bijdrage te den aan GNR, maar uitsluitend p grnd van de Bestuursvereenkmst. Deze Bestuursvereenkmst kan bvendien eenvudig wrden beëindigd dr pzegging. Dit is een zeer nduidelijke cnstructie, waarvan het de vraag is f deze vldende waarbrgen biedt. De inbreng van de Participanten in deze ingrijpende statutenwijziging is beperkt tt het tekenen van een Allnge (van slechts vier artikelen). Uit het cncept van deze allnge blijkt dat men ervan uitgaat dat de burgemeesters c.q. de Cmmissaris der Kning bevegd is deze allnge te tekenen, echter het cllege van B&W dan wel GS dienen te besluiten tt het aangaan van een dergelijke vereenkmst. 3 Op grnd van artikel 15 van de Statuten GNR is het Algemeen Bestuur bevegd m de statuten te wijzigen indien met tweederde meerderheid van de stemmen in de vergadering van het Algemeen Bestuur. In dit geval gaat het niet alleen m een 'eenvudige statutenwijziging', maar k het aangaan van een vereenkmst. De vraag is f het Algemeen Bestuur bevegd is dergelijke vereenkmst(en) aan te gaan. De bevegdheid van het AB is geregeld in artikel 13, hierin wrdt aangeslten bij de bevegdheidsverdeling bij f krachtens de Prvinciewet. Uit de stukken blijkt niet waarp de bevegdheid tt het aangaan van de vereenkmsten is gebaseerd. (iv) Statutaire delstelling PWN en GNR Indien de Wgr van vereenkmstige tepassing is, kan de privaatrechtelijke rechtspersn PWN alleen tetreden met testemming van de raden c.q. prvinciale staten. Bvendien met de privaatrechtelijke rechtspersn bevegd zijn (p grnd van haar statuten) m de vereenkmst aan te gaan. De vraag is echter f het belang van PWN aansluit bij het algemene belang dat de Participanten begen te behartigen, dan wel het algemene belang van de gemeenschappelijke regeling. Cnfrm de Statuten van GNR is het del van de samenwerking van Participanten: - het ngeschnden behud ter eeuwigen dagen van de terreinen in het Gi als natuurreservaat; - aan het publiek dr vrije tegang tt die terreinen het gent van dat natuurschn verzekeren. PWN heeft blijkens haar statuten tt del: - de zrg vr en de instandhuding van de drinkwatervrziening in haar distributiegebied, met inachtneming van de eisen van een verantwrd beheer van het aan de zrgen van de venntschap tevertruwde Nrdhllands Duinreservaat en ander daarte aangewezen terreinen, vereenkmstig hun bestemming - PWN dient rekening dient te huden met de belangen van haar aandeelhuders en afnemers, mede dr levering van water tegen z laag mgelijke ksten. In de verwegingen ten aanzien van de Bestuurs- en Beheervereenkmst wrdt geen aandacht besteed aan de uiteenlpende statutaire delstellingen van de verschillende rganisaties. Het primaire del van waterwinning in de Nrd-Hllandse duinen is immers een heel ander del dan het del van eeuwigdurend behud van het Gis natuurreservaat. Op géén enkele wijze is het tweede del van GNR (behud van vrije tegang) gewaarbrgd in één van beide vereenkmsten. 3 N.B. Wij zijn van mening dat tevens de testemming van de betrkken gemeenteraden dan wel PS ndzakelijk zijn, naar analgie van de Wgr. Pagina 9

10 4. AANBESTEDINGSRECHT Uit de nu bekende feiten en mstandigheden lijkt te vlgen dat de beheerpdracht zals gebaseerd p de Beheervereenkmst aan PWN aanbestedingsplichtig kan zijn. (A) Aanbestedende dienst GNR kwalificeert hgstwaarschijnlijk als aanbestedende dienst. GNR vrziet in een algemeen belang, waarschijnlijk niet van industriële f cmmerciële aard, GNR bezit rechtspersnlijkheid en vanwege de aanwijzing van de leden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van GNR is er sprake van verwegende verheidsinvled. Daarmee kwalificeert zij als publiekrechtelijke instelling (en daarmee als aanbestedende dienst). (B) Overheidspdracht De pdracht aan PWN tt het beheer van de gebieden van GNR is waarschijnlijk een aanbestedingsplichtige verheidspdracht, dit is afhankelijk van de mvang van de pdracht en de aard van de werkzaamheden (2A- f 2B-diensten). Vralsng gaan we ervan uit dat de pdracht de drempelwaarde van ,- (excl. BTW) verschrijdt. De exacte inhud van de pdracht aan PWN is niet bekend. De pdracht kan zwel 2A- als 2Bdiensten mvatten. Onder 2A-diensten vallen nder andere 'Beheer van nrerend ged', 'Advies- en managementdiensten' maar k 'Planningsdiensten vr beheers- f beschermingsstrategie natuurlijke rijkdmmen'. Onder 2B-diensten vallen 'Diensten vr natuurreservaten'. Gelet p de financiële paragraaf gaan we er vralsng vanuit dat de 2A-diensten een substantieel deel uitmaken van de pdracht. De vereenkmst dient Eurpees te wrden aanbesteed, indien de geraamde waarde van de 2A-diensten grter is dan die van de 2B-diensten. Zu echter de waarde van de 2B-diensten grter blijken te zijn, dan heft de vereenkmst naar de huidige stand van het recht niet Eurpees te wrden aanbesteed. (C) Hrizntale samenwerking GNR stelt zelf dat er mgelijk sprake is van een uitzndering van 'hrizntale samenwerking'. Zij nderbuwt dit als vlgt: - samenwerking tussen 2 aanbestedende diensten; - taak van algemeen belang (p hen beide rustend): natuurbehud en bevrdering van recreatie; - gmerk van penbaar belang en niet met een winstgmerk; - PWN en GNR bezitten niet een relevant aandeel p de markt van beheersdiensten. De uitzndering van hrizntale samenwerking is vlgens de nieuwe aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU slechts van tepassing indien is vldaan aan de drie vereisten genemd in artikel 12, nder 4 van die richtlijn. 4 Die vereisten vinden hun basis in (met name Eurpese) jurisprudentie. GNR stelt dat de beheerpdracht vldet aan alle vereisten, maar dat is wat ns betreft bepaald geen uitgemaakte zaak. Overigens is het aanbestedingsrecht k p dit punt ng vlp in ntwikkeling, zdat één en ander niet met zekerheid kan wrden gesteld; het nderstaande is nze vrlpige inschatting naar aanleiding van de meest recente stand van zaken. 4 Deze richtlijn is al wel in werking getreden, maar ng niet in Nederland geïmplementeerd. In het vrstel tt aanpassing van de Aanbestedingswet 2012 (waarmee de richtlijn in Nederland wrdt geïmplementeerd) is art. 12 lid 4 van de richtlijn letterlijk vergenmen (art. 2.24c). Pagina 10

11 Vr een geslaagd berep p de uitzndering van de hrizntale samenwerking dient het namelijk ten eerste te gaan m een pdracht die uitvering geeft aan de samenwerking van twee aanbestedende diensten bij de verwezenlijking van gemeenschappelijke delstellingen (sub a). Het is zeer de vraag f er sprake is van een gemeenschappelijke delstelling van de twee rganisaties in dit geval. De delstelling van PWN is namelijk waterwinning, nderhud terreinen in Nrdhllands Duinreservaat én het verstrekken van water vr een z laag mgelijke prijs. De rganisatie van GNR is echter gericht p het eeuwigdurend behud van natuurterreinen in het Gi én behud van vrije tegang vr het publiek. De delstellingen van beide rganisaties zijn naar nze mening niet gelijk (niet "gezamenlijk"), waterwinning en waterverstrekking zijn niet hetzelfde zijn als natuurbehud. Bvendien zien de delstellingen van de rganisaties p verschillende regi's. Ten tweede met sprake zijn van een "samenwerking". Het standpunt van de Eurpese Cmmissie dat dit inhudt dat het met gaan m een bewuste samenwerking, waarbij beide partijen een bijdrage leveren in een samenwerkingsmdel. In de beheerpdracht van GNR aan PWN gaat het echter met name ver een vereenkmst van pdracht, waarbij PWN werkzaamheden verricht in pdracht van GNR. De "samenwerking" verhudt zich daar niet ged te. Ten derde blijkt uit een recent advies van de Cmmissie van Aanbestedingsexperts (advies 198 van 20 maart 2015) dat vr een geslaagd berep p deze uitzndering vereist is dat er geen sprake is van bevrdeling van bepaalde marktpartijen ten pzichte van andere ndernemingen die p dezelfde markt actief zijn. Indien PWN vr de uitvering van haar werkzaamheden een berep kan den p derden, zuden die derden kunnen wrden bevrdeeld ten pzichte van hun cncurrenten. Die mgelijkheid bestaat hier (dat PWN de inschakeling van derden/hulppersnen dient vr te leggen aan GNR, brengt daarin uiteraard geen verandering). Om deze drie redenen zelfstandig, lijkt een berep p de uitzndering van hrizntale samenwerking nterecht, zdat het een aanbestedingsplichtige pdracht blijft. 5. CONCLUSIE Samengevat zijn wij van mening dat er veel juridische knelpunten bestaan vr de vrgenmen samenwerking tussen GNR en PWN. De Bestuursvereenkmst en de Beheervereenkmst niet znder meer kunnen wrden aangegaan. Gelet p de ttstandkming van GNR (en de Participantenvereenkmst uit 1992) zu de Wet gemeenschappelijke regelingen van vereenkmstige tepassing kunnen zijn. Uit het gpunt van behrlijk bestuur verdient het aanbeveling aan te sluiten bij de Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast is het de vraag f het AB van GNR bevegd is tt het aangaan van deze vereenkmsten. Gelet p de uiteenlpende statutaire delstellingen van beide rganisaties is het de vraag f er sprake is van een gemeenschappelijk belang én f PWN bevegd zu zijn m deel te nemen aan GNR. De cnstructie waarbij een statutenwijziging wrdt vereengekmen in een Bestuursvereenkmst, nder de pschrtende vrwaarde van ndertekening van een allnge p de Participantenvereenkmst, vinden wij zeer nduidelijk en leidt tt nzekerheid. Bvendien is het de vraag f het AB zich kan verplichten in een vereenkmst tt een statutenwijziging van deze mvang. Beide vereenkmsten (en de Allnge en de gewijzigde Statuten) zijn niet ged drdacht en den geen recht aan de belangen van GNR. De pdracht is niet duidelijk mschreven, z is niet gedefinieerd wat wrdt verstaan nder het GNR-areaal, de GNR-rganisatie f wat wrdt verstaan nder 'natuurbeheer'. Vrts is er geen resultaatsverplichting pgenmen en de verdiscntering van de Pagina 11

12 efficiencyvrdelen ad is niet cncreet gemaakt. Ok de verdeling van de explitatieksten en de vergeding vr de natuurbeheertaken zijn nduidelijk en cncreet. Een andere punt van aandacht is dat de tweede delstelling van GNR (het behud van vrije tegang vr het publiek van de natuurgebied) nergens terugkmt in de vereenkmsten. Tensltte merken wij p dat de pdracht tt het uitveren van natuurbeheer penbaar dient te wrden aanbesteed dr GNR, cnfrm het Eurpese aanbestedingsrecht. Deze pdracht kan niet znder meer wrden gegund aan PWN. Er is een grte kans dat het berep p de uitzndering van de hrizntale samenwerking niet zal slagen. **** Pagina 12

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn.

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn. Onderwerp: Ingekmen stuk Ontwerpbegrting 2014 BghU - zienswijzeprcedure COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 3D Nummer: 639863 In D&H: 21-05-2014 Steller: M. Oppenhuizen

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT TUSSEN: 1. Het Vlaamse Gewest, hier vertegenwrdigd dr de administrateur-generaal van het Agentschap

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Nota "Afstoten gemeentelijk vastgoed ( )"

Nota Afstoten gemeentelijk vastgoed ( ) Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Inhud I. Inleiding 3 II. Huidige prtefeuille 5 A. Algemeen 5 B. Karakteristieken 5 C. Visie & Strategie 6 D.

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst

Dienstverleningsovereenkomst Dienstverleningsvereenkmst Overeenkmst inzake de uitvering van het takenpakket, zals bedeld in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling SED rganisatie tussen de gemeente Enkhuizen en de SED rganisatie

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999; Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties van 24 nvember 2010, nr. JA2010026531, Rijksgebuwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, hudende de vaststelling van de Algemene

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon:

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon: Frmulier UK/S Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internatinaal, directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Pstbus 97, 3440 AB, Werden. 1.

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Artikel 11 lid 1 De RvC bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 natuurlijke personen.

Artikel 11 lid 1 De RvC bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 natuurlijke personen. Relevante bepalingen 1. BBSH Artikel 7 letter e; regels inzake de wijze waarp de huurders van de wngelegenheden van de vereniging f de stichting en in het belang van die huurders werkzame rganisaties invled

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 ktber 2014 Onderwerp: Vaststelling: gemeente ntwikkelt zelf kpwningen Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL 1. Beslten werkvergadering van de gemeenteraad en gemeenteraad.

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering Risicmanagement: een geïntegreerde benadering Cpyright: Alle rechten zijn vrbehuden aan de auteur(s) van dit dcument en Auditing.nl 1 Risicmanagement Een geïntegreerde benadering Auteur: Jan Otten 10 juli

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 december 2015 Betreft Wkkgz en Wmo. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 december 2015 Betreft Wkkgz en Wmo. Geachte voorzitter, > Returadres Pstbus 20350 2500 EJ Den Haag De Vrzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Pstbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksverheid.nl Bijlage(n):

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Mem cördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Pr Waar gaat het m? De vergang van het huidige externe tezicht p Stichting Pr naar de inrichting van intern tezicht leidt tt verschuiving van een aantal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden Onderwerp Verwerken van rechterlijke uitspraken Aan Gebruikers RO Standaarden Van Genvum, beheerder RO Standaarden Datum 24 ktber 2013 Status Publiek 1 Aanleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie