Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen"

Transcriptie

1 Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B Gent TEL 09/ Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat Brussel TEL 02/ FAX 02/ Werkingsverslag kadert binnen de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Samenwerkingsverband FDGG Zorgnet Vlaanderen inzake de coördinatie van suïcidepreventie, kinderen en jongeren, VDIP, en forensische zorg Verslag: Like Van Damme Coördinator Contact: FDGG, Jan De Clercq, Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent, TEL 09/ Info: op Facebook Bekijk onze spot op Youtube

2 INHOUD 1. Inleiding Historiek Structureel kader Vooropgestelde doelstellingen voor Concrete realisaties in Realisaties met betrekking tot doelstelling 1: ondersteunen van de regionale medewerkers Realisaties met betrekking tot doelstelling 2: creëren, behouden en opvolgen van basisgelijkvormigheid over de regionale werkingen Realisaties met betrekking tot doelstelling 3: vertegenwoordiging en profilering van Buddywerking Vlaanderen op Vlaams niveau Realisaties met betrekking tot doelstelling 4: verbinding behouden met de diverse beheerstructuren en de diversiteit van taken daarbinnen opnemen Verdere planning Besluit Bijlagen Bijlage 1: Omzendbrief betreffende de structurele verankering van de CGG-buddywerking in gans Vlaanderen Bijlage 2: Gedeelte van inhoudelijk addendum bij thematische overeenkomst FDGG-Zorgnet Vlaanderen Bijlage 3: Reportage Knack o.b.v. een interview met een duo 28 oktober

3 1. Inleiding Eind begin 2012 betekende een grote verandering voor toenmalig Buddyproject Vlaanderen, de regionale buddywerkingen en de coördinatie ervan. Enerzijds werd de buddywerking structurele verankerd binnen 13 betrokken buddy-cgg volgens de 13 CGG-werkingsgebieden en met een spreiding over gans Vlaanderen en Brussel. Anderzijds werd de halftijdse functie voor de coördinatie van Buddywerking Vlaanderen ingebed binnen FDGG als trekker, conform de convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Samenwerkingsverband FDGG-Zorgnet Vlaanderen. Buddyproject Vlaanderen en de diverse regionale buddywerkingen werden eind 2011 ondergebracht onder één overkoepelende naam:. betekende een nieuwe start met een meer structurele verankering en een geografische dekking over gans Vlaanderen en Brussel. Toch was het concept buddywerking niet nieuw. Reeds in 1995 werd de allereerste buddywerking in Gent, Metawonen Gent, opgericht, gevolgd in 2003 door Somebuddy in Antwerpen. In 2007 kwamen er met centrale sturing vanuit 8 betrokken CGG nog 8 buddywerkingen bij met een vertegenwoordiging in elke provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eind 2011 kende een volledige spreiding over Vlaanderen en Brussel met 12 betrokken buddy-cgg in de 13 CGG-werkingsgebieden. In elk van deze buddy-cgg werd minimaal een halftijdse medewerker aangesteld om de regionale buddywerking uit te werken. Een regionale buddywerking is ook een netwerkgegeven. Sommige regionale buddywerkingen gingen structurele samenwerking aan met bijvoorbeeld mutualiteiten (Ziekenzorg CM, De Voorzorg), Initiatieven Beschut Wonen, Dagactiviteitencentra, enzovoort. Dit verschil in geschiedenis, snelheid en samenwerkingsverbanden maken de regionale buddywerkingen en enorm boeiend. Door de diversiteit in noden, wensen en vragen op vlak van vooruitgang, ondersteuning, onderzoek e.d. wordt een vruchtbare bodem gecreëerd voor uitwisseling, delen van knowhow en ervaring, succesfactoren, enzovoort. Dit is meteen ook één van de grootste uitdagingen voor de ondersteunende functie van Buddywerking Vlaanderen: alert zijn voor de verschillen maar ook de gelijkenissen, de mogelijkheden die hierdoor gecreëerd worden, de procesondersteunende functie, het belang van het stimuleren en behouden van verbinding. Dit werkingsverslag van geeft een beeld van de historiek van de buddywerking en. Daarnaast wordt het vernieuwde structureel kader geschetst dat werd ingevoerd sinds eind Conform het inhoudelijk addendum bij de overeenkomst tussen de Vlaamse gemeenschap enerzijds en FDGG-Zorgnet Vlaanderen anderzijds ter inhoudelijke-thematische ondersteuning van de medewerkers van de centra voor geestelijke gezondheidszorg worden vier doelstellingen omschreven, samen met de actiepunten voor de coördinatiefunctie van. Deze actiepunten worden verder omschreven in de concrete realisaties van de coördinatiefunctie. Er wordt afgerond met een besluit. Het verslag en de resultaten van de regionale buddywerkingen worden vervat in het voortgangsrapport 2012 (juni 2013) van de betrokken buddy-cgg. 3

4 2. Historiek Van oorsprong is buddyzorg ontwikkeld in het Shanti-project (Berkley - USA) in de jaren zeventig. Om het ontbreken van mantelzorg te ondervangen, konden mensen in het laatste stadium van hun terminale ziekte (kanker) via dit project ondersteuning krijgen van een vrijwilliger, een buddy. Vanaf het begin van de jaren negentig schoten in Nederland buddywerkingen voor allerlei kwetsbare doelgroepen als paddenstoelen uit de grond voor tienermoeders, ex-gedetineerden, asielzoekers, alleenwonende ouderen, mensen met psychiatrische problemen,... Dat deze methodiek ook bij mensen met psychiatrische problemen aansloeg, had ondermeer te maken met de vernieuwing binnen de geestelijke gezondheidszorg, gericht op herstel en integratie van deze doelgroep in de maatschappij. Ook in Vlaanderen werd in 1995 het eerste buddywerking opgericht: Metawonen Gent vzw. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Steven Vanackere gaf eind 2007 de opdracht aan het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Eclips voor de implementatie van de buddywerking Metawonen in Vlaanderen. Hierin kregen de CGG, vanuit hun positie op Vlaams niveau in het kader van de geestelijke gezondheidszorg, een centrale en cruciale rol. Als voorbeeld werd de buddywerking van Metawonen Gent vzw genomen met vijftien jaar ervaring in het buddywerk. Ter uitvoering van deze implementatie en ondersteuning van de regionale buddywerkingen werd eind 2007 binnen CGG Eclips een halftijdse coördinator Buddyproject Vlaanderen aangeworven. Het voormalige Buddyproject Vlaanderen overkoepelde vanaf begin 2008 tien buddywerkingen in Vlaanderen en Brussel. Concreet ging het over volgende regionale buddywerkingen: - Oost-Vlaanderen: Metawonen Gent (CGG Eclips) en Metwonen Deinze (RCGG Deinze) - West-Vlaanderen: Buddycontact Roeselare-Tielt (CGG Largo) en Buddywerking Brugge (CGG Noord- West-Vlaanderen) - Vlaams-Brabant: Malkander (CGG Vlaams-Brabant Oost) en Buddy OK! (CGG Ahasverus) - Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Buddynamic (CGG Brussel) - Limburg: Everybuddy (CGG DAGG) - Antwerpen: Op Stap (CGG Kempen) en Somebuddy (OCMW - Antwerpen stad) In deze CGG werd een projectmedewerker aangeduid (februari 2008), verantwoordelijk voor de verdere uitwerking en ondersteuning van de buddywerking in de eigen regio. Zij worden in hun taak ondersteund en gestuurd door de projectcoördinator. Gedurende deze 4 projectjaren van Buddyproject Vlaanderen werden volgende resultaten behaald op vlak van het vormen van duo s tussen een deelnemer en buddy: - Totaal aantal duo s einde projectjaar 1 (1 september 2008): 51 bij alle 9 deelnemende CGG 25 bij Somebuddy Antwerpen - Totaal aantal duo s einde projectjaar 2 (1 september 2009): 96 bij alle 9 deelnemende CGG 30 bij Somebuddy Antwerpen - Totaal aantal duo s einde projectjaar 3 (1 september 2010): 131 bij alle 9 deelnemende CGG 30 bij Somebuddy Antwerpen - Totaal aantal duo s midden projectjaar 4 (1 mei 2011): 162 bij alle 9 deelnemende CGG (incluslief 16 duo s in andere methodieken) 31 bij Somebuddy Antwerpen Buddyproject Vlaanderen eindigde eind 2011 met haar vierde projectjaar en stond aan de vooravond van een nieuwe toekomst. Geen tijdelijk project meer, maar een werking die zekerheid kan bieden met recurrente middelen, ingebed in de enveloppes van deze buddy-cgg. Dit werd concreet vanaf 1 december Een nieuwe toekomst betekent ook vernieuwing en verandering: 4

5 - Vanaf 1 december 2011 werd de buddywerking geïmplementeerd in heel Vlaanderen en als reguliere taak structureel verankerd in de enveloppes van de CGG. - Voor de CGG die deze opdracht op zich nemen, bleef de ondersteuning vanuit de coördinatiefuntie behouden. - Er wordt als resultaatsverwachting 20 lopende duo s verwacht per werkingsgebied, wat een minimum van 260 lopende duo s betekent in heel Vlaanderen. - Vanaf 01/12/2011 dienden alle regionale buddywerkingen eenzelfde overkoepelende naam te gebruiken, namelijk. - De regionale buddywerkingen dienen maximaal aan te sluiten bij het regionale Project 107 (indien bestaande in het werkingsgebied). Volgende CGG kregen de opdracht in de 13 werkingsgebieden een buddywerking op te starten: Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Antwerpen Limburg Brussels Gewest Provincie CGG-werkingsgebied Welk CGG neemt de buddywerking op? Hoofdstedelijk Gent Zuid-Oost-Vlaanderen Waas en Dender CGG Eclips CGG Zuid Oost-Vlaanderen CGG De Drie Stromen Noord-West-Vlaanderen CGG Noord West-Vlaanderen Zuid-West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Oost Vlaams-Brabant West Turnhout Antwerpen Mechelen Limburg 1 Limburg 2 Brussel CGG Largo CGG VBO CGG Ahasverus CGG Kempen CGG Andante CGG De Pont CGG DAGG CGG DAGG CGG Brussel In oktober 2012 werd de stand van zaken wat betreft het aantal duo s gevormd tussen een buddy en een deelnemer bij de verschillende buddywerkingen opgevraagd met als resultaat 246 actieve duo s in de 13 regio s, inclusief de 31 duo s in andere methodiek dan de klassieke één-op-één-methodiek (vb. telefoonduo s, mailduo s e.d.). 5

6 3. Structureel kader Beheerstructuur Algemene vergadering Buddywerking Vlaanderen - 1/jaar of ad hoc Ondersteunend werkoverleg coördinator - elke 4 à 8 weken Beleidsverantwoordelijken 13 CGG + voorzitter Voorzitter Koepels : FDGG + Zorgnet Vlaanderen Directeur FDGG Coördinator Coördinator Interkoepeloverleg FDGG -Zorgnet Vlaanderen Werkgroep elke 2 à 3 maand Voorzitter (indien opportuun) FDGG als trekker met betrekking tot de coördinatie buddywerking Coördinator Coördinator Buddywerking Vlaanderen Regionale medewerkers 13 CGG Zorgnet Vlaanderen als volger met betrekking tot de coördinatie buddywerking 6

7 De nieuwe realiteit sinds eind 2011 vroeg om een doordachte beheerstructuur voor Buddywerking Vlaanderen waarbij blijvende verbinding tussen en met de diverse betrokkenen centraal staat. Vier basisstructuren zouden deze verbinding mogelijk moeten maken. 1. Een Algemene Vergadering Deze Algemene Vergadering komt gemiddeld jaarlijks samen en ad hoc indien nodig. Tijdens deze vergadering worden met alle beleidsverantwoordelijken van de betrokken Buddy-CGG, de verkozen voorzitter, de beide koepels en de coördinatie thema s besproken zoals het begrotingsvoorstel, de uitwerking van een gelijkvormig registratiesysteem en dergelijke meer. In 2012 kwam de Algemene Vergadering samen op 23 januari en 26 november. Concreet gaat het over volgende betrokken buddy-cgg : - CGG Eclips - CGG Zuid-Oost-Vlaanderen - CGG De Drie Stromen - CGG Largo - CGG Noord-West-Vlaanderen - CGG Ahasverus - CGG De Pont - CGG Kempen - CGG DAGG (voor beide CGG-regio s) - CGG Vlaams-Brabant-Oost - CGG Ahasverus - CGG Brussel Binnen deze Algemene Vergadering wordt een voorzitter verkozen die de coördinator Buddywerking Vlaanderen gedurende 3 jaar zal ondersteunen. Na deze termijn wordt dit voorzitterschap terug opengesteld met een nieuwe verkiezing. Voor de periode van werd CGG Eclips verkozen als voorzitter gezien de jarenlange ervaring op vlak van de buddywerking (Metawonen Gent) en de ondersteuning van 2007-eind 2011 van de coördinatie van voormalig Buddyproject Vlaanderen. 2. Een ondersteunend werkoverleg voor de coördinerende functie De hoofdtaken van de coördinator omvatten vnl. procesfacilitering en - ondersteuning van de regionale buddymedewerkers en de vertegenwoordiging van Buddywerking Vlaanderen op Vlaams niveau. In deze taak wordt de coördinator ondersteund door de organisatie (elke 1-2 maand) van een werkoverleg tussen de coördinator van, de directeur van de FDGG als trekker binnen dit convenantthema en de voorzitter, verkozen binnen de Algemene Vergadering Buddy. Zaken die in dit overleg aan bod komen, zijn bijvoorbeeld de voorbereiding van netwerkingsgesprekken, van een begrotingsvoorstel of de uitwerking van de tevredenheidsbevraging. Data van overleg in 2012: 9 januari, 21 februari, 17 april, 4 juni, 17 juli, 2 oktober, 13 november en 17 december. Af en toe werd ad hoc overleg gehouden, ter voorbereiding van een concrete actie of vergadering, samen met de voorzitter op 14 mei, 27 augustus en 9 oktober. 3. Een werkgroep met de regionale buddymedewerkers Zie ook punt De coördinator brengt elke 2 maand de medewerkers van de regionale buddywerkingen samen in functie van intervisie, ervaringsuitwisseling, afstemming en het organiseren van gezamenlijke acties. Deze werkgroep gaat rond bij de diverse regionale buddywerkingen. Data en locaties van werkgroepbijeenkomsten in 2012 : 24 januari (Gent), 27 maart (Mechelen), 29 mei (Halle), 18 september (Roeselare), 27 november (Antwerpen). 7

8 4. Het interkoepeloverleg tussen FDGG en Zorgnet Vlaanderen De coördinatie van zit vervat binnen de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Samenwerkingsverband FDGG-Zorgnet Vlaanderen. Op vlak van de coördinatie van fungeert FDGG als trekker. De verbinding met Zorgnet Vlaanderen wordt behouden door de aanwezigheid van de koepelvertegenwoordiger tijdens de Algemene Vergadering en via het interkoepeloverleg tussen FDGG en Zorgnet Vlaanderen. Daarnaast zijn ook CGG De Pont, CGG De Drie Stromen, CGG Brussel, CGG Noord-West-Vlaanderen en CGG Largo als dubbel aangesloten leden en CGG Vlaams-Brabant-Oost en CGG Zuid-Oost-Vlaanderen als leden van Zorgnet Vlaanderen betrokken Buddy-CGG. 5. Ad hoc werkgroepen en bijeenkomsten In 2012 werden enkele ad hoc werkgroepen en bijeenkomsten georganiseerd ter voorbereiding of uitwisseling. Concreet werden volgende ad hoc werkgroepen en bijeenkomsten georganiseerd: - De ad hoc werkgroep werk- en registratie-instrument kwam bijeen met de voorzitter, coördinator, 2 regionale buddymedewerkers en een ICT-verantwoordelijke ter voorbereiding van de opmaak van een werk- en registratie-instrument voor de regionale buddymedewerkers. Deze werkgroep maakte een dossier op met de wensen en noden met betrekking tot het bijhouden van gegevens ter ondersteuning van de werkzaamheden als buddymedewerker. Data in 2012: 22 maart, 23 april, 25 juni. - Er werden twee bijeenkomsten georganiseerd rond de methodiek van de telefoonduo s met de coördinator, een telefoonbuddy en buddymedewerker van de Buddywerking regio Gent als expert in deze methodiek en 7 geïnteresseerde buddywerkingen. Doelstelling van deze twee aparte bijeenkomsten (de groep van 7 geïnteresseerden werd opgesplitst) was kennismaking met deze methodiek voor buddywerkingen die reeds interesse hebben om hiermee eventueel van slag te gaan. Data in 2012: 11 en 25 september. 6. Regionale stuurgroepen en aansluiting met Arikel 107. De regionale buddywerkingen zitten ingebed in een netwerk van organisaties binnen de GGZ en het vrijwilligerswerkveld die samen werk maken van de implementatie en uitvoering van de regionale werking. Ter ondersteuning van de regionale buddywerking, is er een structureel overleg met diverse organisaties binnen de GGZ en het vrijwilligerswerkveld zoals Beschut Wonen, Dagactiviteitencentrum, CAW, PAAZ, mutualiteiten enzovoort. Vaak wordt er bijkomstig aangesloten bij bestaande overlegstructuren. Daarnaast is er indien van toepassing aansluiting door de regionale buddywerkingen bij het overleg met betrekking tot functie 3 binnen Artikel

9 4. Vooropgestelde doelstellingen voor 2012 Conform het inhoudelijk addendum bij de overeenkomst tussen de Vlaamse gemeenschap enerzijds en FDGG-Zorgnet Vlaanderen anderzijds ter inhoudelijke-thematische ondersteuning van de medewerkers van de centra voor geestelijke gezondheidszorg (zie bijlage 2), kunnen de doelstellingen en actiepunten voor de ondersteuning van voor 2012 worden omschreven zoals in onderstaande tabel vermeld. Doelstellingen Ondersteunen van de regionale medewerkers Creëren, behouden en bewaken van uniformiteit over de regionale werkingen Vertegenwoordiging en profilering van op Vlaams niveau Verbinding behouden met de diverse beheerstructuren (zie punt 3 structureel kader) en de diversiteit van taken daarbinnen opnemen Actiepunten Organiseren van uitwisseling en verbinding tussen de regionale medewerkers Rekening houden met de diverse snelheden en samenwerkingsverbanden binnen de 13 buddywerkingen en deze mede opvolgen, ondersteunen en evalueren Ondersteunen van de regionale medewerkers in het bereiken van hun eigen doelstellingen, omschreven in de omzendbrief (zie bijlage 1) Onderzoek naar verbreding en verdieping van op vlak van methodieken en doelgroepen Ontwikkelen van een huisstijl Ontwikkelen van een visie en bepaling van de kern en de grenzen van de bandbreedte Contacten leggen en onderhouden met diverse organisaties ter kennismaking, uitwisseling en eventuele samenwerking Publicatie in de Vlaamse media en vakbladen Deelname aan prijzen of evenementen en aanvraag van sponsoring Beheer van website en sociale media Organiseren van diverse verbindingsvergaderingen en bieden van ondersteuning Bijdragen aan en investeren in de inbedding binnen FDGG 9

10 5. Concrete realisaties in Realisaties met betrekking tot doelstelling 1: ondersteunen van de regionale medewerkers Organiseren van uitwisseling en verbinding tussen de regionale medewerkers - Elke 2 maand wordt er vanuit de coördinatie een werkgroepbijeenkomst georganiseerd voor de medewerkers van de regionale buddywerkingen. Hierbij sluiten de medewerkers van de betrokken buddy-cgg aan. Ook de medewerkers van de regionaal verankerde samenwerkingspartners (Ziekenzorg CM, De Voorzorg, Beschut Wonen enz.) zijn hierop uitgenodigd. Deze werkgroep gaat rond bij de diverse regionale buddywerkingen en beoogt intervisie, ervaringsuitwisseling, afstemming en het organiseren van gezamenlijke acties. Enkele concrete resultaten van deze bijeenkomsten in 2012: de opmaak van een nieuwe folder voor vrijwilligers op basis van inhoudelijke bespreking op de werkgroep, themabepaling voor de uitwerking van een vormingspakket voor de medewerkers, het bepalen van een kern en de bandbreedte van en aldus de regionale buddywerkingen op basis van de bespreking van casussen en intervisies rond diverse inhoudelijke vragen (wat met werken met studenten als vrijwilliger? wat met deelnemers met een forensisch verleden? wat met deelnemers met autisme?), de opmaak van een jaarplan 2013 voor de werkgroep. Data en locaties van de werkgroepbijeenkomsten in 2012: 24 januari (Gent), 27 maart (Mechelen), 29 mei (Halle), 18 september (Roeselare), 27 november (Antwerpen). - Uiteraard valt het voor dat regionale buddymedewerkers in de periode tussen de werkgroepbijeenkomsten voor een dringende vraag komen te staan of informatie hebben die ze graag willen delen met hun collega-buddymedewerkers. Tussen de coördinatie en de regionale medewerkers werd de afspraak gemaakt om elkaar via mail op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen, interessante informatie, maar ook bij dringende vragen. Deze vragen worden via mail naar alle collega-buddymedewerkers en de coördinatie gestuurd met vraag naar feedback. Dit creëert intervisie, verbinding en gedragenheid onder de medewerkers. Met het oog op vlotte uitwisseling werd vanuit de coördinatie tevens een overzichtsdocument gemaakt voor elke medewerker met daarin de lijst van alle collega-medewerkers met hun contactgegevens en de dagen waarop zij bereikbaar zijn Rekening houden met de diverse snelheden en samenwerkingsverbanden binnen de 13 buddywerkingen en deze mede opvolgen, ondersteunen en evalueren De vier verschillende snelheden (opstart in 1995, 2003, 2007 en 2011) en de diversiteit aan samenwerkingsverbanden, aanwezig binnen de regionale buddywerkingen vragen om waakzaamheid en diversiteit in aanpak als het gaat om de ondersteuning, opvolging en evaluatie van de diverse buddywerkingen. De noden, wensen en vragen op vlak van vooruitgang, ondersteuning, onderzoek enzovoort kunnen namelijk verschillen. Deze diversiteit zorgt ook voor een zeer vruchtbare bodem; de verschillende buddywerkingen steken veel op van elkaar; de oudere werkingen met een langere geschiedenis leren met een andere bril naar bepaalde vraagstukken kijken, terwijl de nieuwe werkingen heel wat vruchten kunnen plukken van de ervaring en knowhow van de werkingen die al langer bezig zijn. Ook op vlak van samenwerkingsverbanden kunnen succesfactoren gedeeld worden en kunnen werkingen die nog in twijfel zijn warm worden gemaakt voor de zoektocht naar nauwere samenwerking. Vanuit de coördinatie wordt op diverse manieren rekening gehouden met het verschil in snelheid en samenwerkingsverbanden: - Ruimte creëren voor bespreking van de kern en de bandbreedte van een buddywerking aan de hand van casussen en intervisie waar gelijkenissen en verschillen tussen de werkingen naar boven komen en worden besproken, zonder alle verschillen te willen nivelleren en aldus ruimte latend 10

11 voor verschil en een eigen ontwikkeling volgens eigen mogelijkheden, samenwerkingsverbanden, geografische inbedding e.d. - Uitwisseling ondersteunen rond bijkomende methodieken bij de buddywerkingen die hier interesse voor hebben en/of klaar voor zijn. Concreet werd in 2012 uitwisseling georganiseerd rond telefoonduo s met voorstelling door buddywerking regio Gent en een telefoonbuddy met reeds jarenlange ervaring in deze methodiek voor 7 andere buddy-regio s met concrete interesse in (de opstart van) deze methodiek. Deze uitwisseling werd twee maal georganiseerd voor de verschillende regio s: op 11 en 25 september Opvolgen van buddywerkingen met specifieke samenwerkingsverbanden door de organisatie van bijeenkomst met de directie van de buddy-cgg die een samenwerking hebben met vrijwilligersorganisaties Ziekenzorg CM en/of De Voorzorg ter uitwisseling en inventarisering van de sterktes en mogelijke hinderpalen in deze samenwerking. Deze bijeenkomst werd georganiseerd op 3 september 2012 met als aanwezige buddy-cgg: CGG De Pont, CGG Kempen en CGG De Drie Stromen. Algemeen kon worden geconcludeerd dat de buddy-cgg die met Ziekenzorg CM en/of De Voorzorg een samenwerkingsverband zijn aangegaan, hier globaal genomen zeer positief over zijn. De samenwerking biedt continuïteit, expertise en omkadering en verloopt in een vlotte en open sfeer waar veel bespreekbaar is. Afstemming en overleg blijven belangrijk. Daarnaast is het ook van belang om de samenwerkende organisaties blijvend te erkennen als voorname en gewaardeerde partner in het vrijwilligersluik. - Ondersteuning aan nieuwe buddymedewerkers door middel van de organisatie van een kennismakingsgesprek en het delen van belangrijke documenten en achtergrondinformatie. Concreet werd in 2012 een kennismakingsgesprek georganiseerd met een nieuwe buddymedewerker van CGG Zuid-Oost-Vlaanderen op 10 januari CGG Brussel op 12 maart CGG Noord-West-Vlaanderen regio Oostende op 15 mei CGG Brussel (opnieuw nieuwe aanstelling) op 18 december Ondersteunen van de regionale medewerkers in het bereiken van hun eigen doelstellingen, omschreven in de omzendbrief (zie bijlage 1) In de omzendbrief van minister Vandeurzen betreffende de structurele verankering van de CGGbuddywerking in gans Vlaanderen van eind 2011, wordt van de deelnemende CGG in het voortgangsrapport 2012 een inhoudelijk rapportage van o.a. de bekendmakings- en wervingsacties en het aantal vrijwilligers, deelnemers en duo s verwacht. Daarnaast wordt er rond het einde van het tweede werkjaar een tevredenheidsbevraging verwacht die dient gerapporteerd te worden in het voortgangsrapport Ter ondersteuning bij deze opdracht en verwachtingen werden vanuit de coördinerende functie enkele acties ondernomen. - Verkenning rond een werk- en registratie-instrument voor de regionale buddymedewerkers Vanuit de buddymedewerkers ontstond de nood om gegevens met betrekking tot de (kandidaat-) deelnemers, (kandidaat-)vrijwilligers, duo s en eigen activiteiten op een eenvoudige manier te verzamelen. Ter ondersteuning van deze laatste nood en vraag ontstond de idee om vanuit de coördinatie een verkenning te doen rond een mogelijk werk- en registratie-instrument voor de regionale buddymedewerkers. Deze verkenning bestond uit enkele stappen: Het oprichten en samenbrengen van een ad hoc werkgroep werk- en registratieinstrument. Deze werkgroep kwam in 2012 samen op 22 maart, 23 april, 25 juni en bestond uit de coördinator, de voorzitter, een ICTmedewerker en twee regionale buddymedewerkers (regio Gent en regio Zuid-Oost- Vlaanderen). De werkgroep had als doel het opmaken van een dossier waarin, vanuit een ideaal perspectief, noden en wensen werden opgelijst van een werk- en registratie- 11

12 instrument ter ondersteuning en vereenvoudiging van de taken van de regionale buddymedewerkers. Het onderzoek naar mogelijke aansluiting bij bestaande systemen en contactname met twee onafhankelijke softwareontwikkelaars. Zo werd op 17 september een overleg gehouden rond de mogelijke aansluiting bij EPD. Op 24 september en op 9 oktober was er een overleg met twee softwareontwikkelaars. Op basis van een afweging van de pro s en contra s van de drie mogelijkheden werd een voorstel geformuleerd en een keuze van instrument gemaakt. Hiervan was een demo beschikbaar. Op 12 november werd het instrument en de demo overlopen met de twee buddymedewerkers uit de ad hoc werkgroep ter toetsing. Tijdens de Algemene Vergadering van 26 november met de beleidsverantwoordelijken van de buddy-cgg en de koepels werd het instrument en de demo voorgesteld. Concreet kwamen volgende bedenkingen en bezorgdheden naar boven: Wat is de nood, behoefte? Het gaat hier in de eerste plaats om een werkinstrument en pas in tweede instantie om een 'registratie-instrument' Gevaar van 'over-registreren' en aldus te grote workload voor de medewerkers Vraag naar downsizen van het voorgestelde systeem Voorleggen aan privacycommissie Geen verplichting voor medewerkers, eerder een hulpmiddel Door de grote gedragenheid bij de regionale buddymedewerkers zal in 2013 beslist worden om met dit werk- en registratie-instrument verder te gaan en worden verdere stappen ondernomen (o.a. advies van de privacycommissie). - Organiseren van tevredenheidsbevraging Vanuit de omzendbrief van minister Jo Vandeurzen (dd. eind 2011), wordt verwacht dat er rond het einde van het tweede werkjaar een tevredenheidsbevraging gebeurt om op basis van de resultaten binnen het CGG verbeteracties te ondernemen. Dit dient gerapporteerd te worden in het voortgangsrapport van Deze opdracht werd opgenomen door de coördinatie met als doel de organisatie en opmaak van een gelijkvormige tevredenheidsbevraging bij alle deelnemende buddy-cgg. Concreet werd in maart 2012 vanuit de coördinatie contact opgenomen met de studierichting Bachelor Toegepaste Psychologie (BTP) aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (Katho). Op 13 december 2012 werd een eerste vergadering gepland met een BTP-studente ter opstelling van een plan van aanpak en timing. De organisatie van de tevredenheidsbevraging wordt verder opgenomen in Onderzoek naar verbreding en verdieping van op vlak van methodieken en doelgroepen Ook in Nederland bestaan gelijkaardige werkingen zoals de regionale buddywerking, onder de naam van Vriendendiensten. Een overkoepelende ondersteuning gebeurt door de ledenorganisatie Mezzo. Met zowel Mezzo als met de regioadviseur van De Vriendendiensten in Noord-Nederland werd een overleg gehouden op 18 oktober 2012 in Bunnik (Nederland) in functie van uitwisseling, verbreden van de kennis en onderzoek naar eventuele samenwerkingsmogelijkheden. Enkele agendapunten van dit overleg: - Uitwisseling en doorvragen op begrippen en kaders. Praten we over hetzelfde? Doel is eenduidig begrippenkader te krijgen als startpunt voor samenwerking. - Discussie Mezzo rol en werkwijze als landelijke koepel en Buddywerking centrale coördinatie. Wat zijn de lopende landelijke en/of regionale activiteiten? Wat zijn de focuspunten voor 2012 en 2013? 12

13 - Discussie over mogelijke samenwerking/afstemming. Hierbij denken we aan werkbezoek, gemeenschappelijk onderzoek en dies meer. Enkele centrale thema s van de uitwisseling waren: - Vergelijking van de regionale aanpak bij de buddywerkingen in Vlaanderen en Brussel met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en aanpak in Nederland. - Hoe is maatschappelijke ondersteuning bij opgezet? Vergelijk dit met decentralisering in Nederland. - Binnen welk kader kunnen we de begrippen als empowerment, rehabilitatie e.d. zien? Welke partners zijn erbij betrokken? - Wat zien we als effecten/meerwaarde van respectievelijk Buddywerking en Vriendendiensten? Is er actueel Vlaams onderzoek? - Hoe is de bekostiging/financiering geregeld? Hoe is de opbouw en waar zitten verschillen? - Welke thema s/focuspunten hebben we gemeenschappelijk? - Wat is het doel van samenwerking of afstemming? Zijn er samenwerkingsmogelijkheden? Op welke punten? Wie kunnen daarin partners zijn? Wat zijn (on)mogelijkheden gezien ieders tijdsinvestering en budget? In 2013 krijgt deze eerste uitwisseling meer inhoud door een verder onderzoek naar mogelijke samenwerking en het opzetten van een concrete actie zoals vb. de organisatie van een gezamenlijke vorming Realisaties met betrekking tot doelstelling 2: creëren, behouden en bewaken van uniformiteit over de regionale werkingen Ontwikkelen van een huisstijl De verandering van het algemene Buddyproject Vlaanderen en de diverse regionale benamingen naar vanaf december 2011 vroeg om het creëren van een gelijkvormige huisstijl. In overleg met de regionale buddywerkingen en in samenwerking met het ontwerpbureau Fé, een drukker en een ICT-verantwoordelijke werden volgende aspecten verwezenlijkt: - opmaak van gelijkvormige adressen voor alle betrokken medewerkers van de buddy-cgg met volgende structuur: regio.(indien van toepassing de vroeger gebruikte regionale Concreet is dit bijvoorbeeld of - gebruik van digitale handtekening onderaan de mail van elke regionale buddymedewerker en coördinator in gelijkvormige stijl met naam, adres, telefoonnummer, website en bereikbaarheid, - aanpassing en druk van flyers en affiches met de nieuwe benaming voor de regionale buddymedewerkers, - opmaak en gebruik van nieuw logo in diverse kleuren, - uitwerken en drukken van een gelijkvormige folder voor vrijwilligers, dit in tegenstelling tot de diverse folders vóór december 2011 van elke regionale werking. Deze nieuwe en gelijkvormige folder leidt tot grotere herkenning en profilering Ontwikkelen van een visie en bepaling van de kern en de grenzen van de bandbreedte kent intussen een eigen geschiedenis, beginnend in Gent in 1995 met de buddywerking van Metawonen Gent en in 2003 bij Somebuddy in Antwerpen. In 2007 kwamen er zo n 13

14 8 andere buddywerkingen bij; in Zuid-Limburg, de Kempen, Brussel, Deinze, 2 in Vlaams-Brabant en 2 in West-Vlaanderen. Eind 2011 werd een volledige spreiding voorzien van over Vlaanderen en Brussel met in totaal 13 buddywerkingen met elk hun eigen werkingsgebied. Alle buddywerkingen hebben zeer veel gelijkenissen, een kern. Er zijn echter ook verschillen, voortvloeiend uit een verschil in geschiedenis en samenwerkingsverbanden met bijkomende accenten en werkingen rond een bepaalde methodiek en/of doelgroep enzovoort. Deze verschillen zijn ook een sterkte van en kunnen zorgen voor groei, verdieping en verbreding. Samen met de regionale buddymedewerkers met andere woorden vertrekkend vanuit de basis gingen we op zoek naar wat deze kern van de buddywerkingen nu precies is en welke ruimte er is voor verschil, welke lagen er nog gevormd zijn en kunnen ontstaan. Deze procesmatige uitwisseling aan de hand van casussen en intervisie werd vervat in een visietekst. Dit document dient geenszins als richtlijn binnen de buddywerking, doch schept een soort basis om op terug te vallen. Concreet kan als kern worden omschreven dat een buddywerking zich richt tot een volwassen persoon met een langdurige psychiatrische kwetsbaarheid die zich hierdoor in sociaal isolement bevindt en door middel van een één-op-één-relatie worden gekoppeld aan één buddy en waarbij beiden elkaar regelmatig ontmoeten om samen leuke dingen te doen. De diversiteit in geschiedenis en/of samenwerkingsverbanden zorgt voor een bepaalde gelaagdheid met bijvoorbeeld een bijkomende aanpak in methodiek zoals telefoonduo s, mailduo s, groepsaanbod voor wachtende deelnemers enzovoort Realisaties met betrekking tot doelstelling 3: vertegenwoordiging en profilering van op Vlaams niveau Contacten leggen en onderhouden met diverse organisaties ter kennismaking, uitwisseling en eventuele samenwerking In functie van de ondersteuning, verdieping en verbreding van worden regelmatig gesprekken gehouden met diverse organisaties ter kennismaking, uitwisseling en/of mogelijke samenwerking. Daarnaast trekt de één-op-één-methodiek van het koppelen van een vrijwilliger met een kwetsbaar persoon de aandacht van allerlei organisaties die interesse hebben in het uitwerken van deze methodiek voor de eigen werking. Regelmatig zijn er vanuit de ondersteunende functie van gesprekken met diverse organisaties zoals: - Overleg Communicatiebureau DVN in functie van een eventuele samenwerking met betrekking tot de opmaak en druk van nieuwe folders en flyers op 16 februari, - Kennismakingsgesprek rond de methodiek van de buddywerking met Reliable Cancer Therapies op 22 maart, - Overleg met een ICT-verantwoordelijke in functie van de aanpassing van de website op 12 juni, - Gesprek ter aftoetsing van de mogelijkheden en kostprijs voor de lancering van een Boodschap voor Algemeen Nut (VAR) voor, - Kennismakingsgesprek met Present (www.presentweb.be) op 29 november 2012, - Overleg ter kennismaking en samenwerking met de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen op 17 december Publicatie in de Vlaamse media en bladen uit de psychosociale sector In 2012 verscheen in volgende media en bladen uit de psychosociale sector een artikel, reportage of advertentie van : - Artikel in Korte Berichten van de Algemene Pharmaceutische Bond (februari 2012) 14

15 - Artikel in Bodytalk, onafhankelijk gezondheidsmagazine (maart 2012) - Persbericht van minister Vandeurzen met betrekking tot de uitbreiding Buddywerking, verschenen in: Weliswaar, medinews.be, De Standaard.be, skynet.be-nieuws, knack.be (april-mei 2012) - Online zoekertje op de website van Libelle (maart 2012) en artikel in de hulplijn-rubriek van Libelle magazine (mei 2012) - Artikel in het tijdschrift van Similes (juni-juli-augustus 2012) - Persbericht van minister Vandeurzen met betrekking tot inbedding van de coördinatie binnen de koepels, verschenen in o.a. medinews.be, politics.be, skynet.be-nieuws (juli-augustus 2012) - Artikel in Flanders Today, Engelstalig magazine voor Expats in Vlaanderen (augustus 2012) - Artikel in Profiel, Partena-Partners (oktober-november-december 2012) - Advertentie in de krant Metro (9 en 11 oktober 2012) - Reportage van een duo in Knack Weekend (28 oktober 2012) - zie bijlage Deelname aan prijzen of evenementen en aanvraag van sponsoring Ter profilering van op Vlaams niveau werd in 2012 deelgenomen aan volgende evenementen en prijsuitreikingen: - Indienen kandidatuurstelling voor de Prijs van het Vrijwilligerswerk 2012 in mei Indienen deelnameformulier Reïntegration Award 2012 in augustus Stand tijdens de Reïntegration Beurs op 12 oktober Deelname aan de prijsuitreiking van de Reïntegration Award op 12 oktober 2012 Daarnaast werden dossiers ingediend bij enkele profitorganisaties in functie van sponsoring van, doch echter zonder resultaat. - Indiening dossier ter sponsoring bij Randstad en Unilever (juni 2012) Beheer van website en sociale media Het gebruik van internet en sociale media zijn cruciaal voor een brede bekendmaking van de werking en de aantrekking van kandidaat-vrijwilligers. doet diverse inspanningen om de werking via deze weg bekend te maken en vrijwilligers te werven. - De website is een sterke troef. Een vernieuwde startpagina brengt de geïnteresseerde onmiddellijk tot bij de juiste contactpersoon in zijn/haar regio. Daarnaast schetst de algemene website voor geïnteresseerden een eerste beeld van hoe een buddywerking in elkaar zit. Via deze website worden mensen ook geïnformeerd over activiteiten, nieuwigheden, gepubliceerde artikels enzovoort. De website kent een groot aantal bezoekers. Zo hebben op heden reeds ongeveer mensen de website bezocht. Gemiddeld zijn er 270 bezoekers per maand (bron: De website wordt geüpdated en bijgehouden door de coördinatie. - Er werd op Facebook zowel een account aangemaakt van ( vriend ) als een vind-ik-leuk -pagina. Momenteel vinden zo n 196 mensen leuk. Dit in functie van mond-aan-mond-reclame en de mogelijkheid om mededelingen te versturen, acties bekend te maken en dergelijke meer. Zowel de vriendenpagina als de vind-ik-leuk -pagina van wordt door de coördinatie opgevolgd en geüpdated. - Alle regionale buddywerkingen hebben vacatures op de vrijwilligerswebsites (www.vrijwilligerswerk.be en Wekelijks stellen naar aanleiding van deze vacatures vrijwilligers zich kandidaat voor een buddywerking in hun regio. Deze aanmeldingen komen centraal binnen bij de coördinatie en worden zo doorgestuurd naar de correcte regionale medewerker. 15

16 - Geregeld wordt gevraagd aan diverse organisaties om de website van bij hun links te plaatsen zoals onder andere bij (van Bond Zonder Naam), Realisaties met betrekking tot doestelling 4: verbinding behouden met de diverse beheerstructuren en de diversiteit van taken daarbinnen opnemen Organiseren van diverse verbindingsvergaderingen en bieden van ondersteuning De coördinatie van heeft een belangrijke verbindingsfunctie tussen de diverse beheerstructuren. Zo zijn er diverse partijen bij betrokken die elk een belangrijk onderdeel vormen in het geheel; de regionale buddymedewerkers, de voorzitter, de directies van de betrokken CGG, de koepels. Het is de taak van de coördinator om deze verbindingen te behouden en stimuleren en hierin telkens de meest passende en ondersteunende positie te nemen. - Organiseren en voorzitten van werkgroepbijeenkomsten met regionale buddywerkingen (zie ook punt 3.3.). Met coördinator als voorzitter en deelname van alle buddymedewerkers op wisselende locatie. Elke 2 maand, data 2012: 24 januari, 27 maart, 29 mei, 18 september, 27 november. - Organiseren van ondersteunend overleg voor de coördinatie (zie ook punt 3.2.). Ter ondersteuning van de coördinator, met de voorzitter en directeur van FDGG. Ongeveer elke 1-2 maand data in 2012: 21 februari, 17 april, 4 juni, 17 juli, 2 oktober, 13 november, 17 december. Af en toe ter voorbereiding van een concrete actie of vergadering, samen met voorzitter op 14 mei, 27 augustus en 9 oktober. - Organiseren en ondersteunen van de Algemene Vergadering (zie ook punt 3.1.). Met voorzitter, coördinator, beleidsverantwoordelijken van de buddy-cgg en beide koepels. Gemiddeld 1x/jaar. In 2012: 23 januari en 26 november. - Informatieverspreiding en ondersteuning met betrekking tot vrijwilligersdecreet (2009) binnen beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door het opvragen en inventariseren huidige vrijwilligerspolissen bij de betrokken CGG en samenwerkende vrijwilligersorganisaties, bevragen van FSO, met name het algemeen welzijnswerk met betrekking tot hun aanpak ter zake en de kennisgeving van het decreet aan de directies van de betrokken CGG en samenwerkende vrijwilligersorganisaties Bijdragen aan en investeren in de inbedding binnen FDGG Aangezien FDGG op het vlak van de coördinatie van als trekker fungeert, is de coördinatiefunctie gehuisvest binnen FDGG en maakt deze ook deel uit van de staf en het algemene team van FDGG. Deze vraagt van de coördinatie als staf- en teamlid bepaalde investering. Acties in 2012 van de coördinator als staf- en teamlid van FDGG: - Vertegenwoordiging als stafmedewerker FDGG bij de adviesgroep Oog voor elkaar, ook met elkaar op 11 juni. - Actieve deelname aan teamvergaderingen FDGG op 12/01, 7/02, 27/02, 13/03, 17/04, 3/05, 21/05, 5/06 en 11/12. - Actieve deelname aan stafvergaderingen FDGG op 23/01, 6/02, 21/02, 13/03, 26/03, 07/05, 21/05, 16/06, 2/07, 15/10, 19/11, 17/12. - Actieve deelname aan de teambuildingsmomenten FDGG op 14 juni en 22 november Functionerings- en evaluatiegesprekken met de directeur FDGG op 6 februari (evaluatiegesprek) en 24 september (functioneringsgesprek). - Betrokkenheid bij de Algemene Vergadering van FDGG (aanwezigheid tijdens vergadering op 8 maart) en Raad Van Bestuur (voorstelling van de stand van zaken tijdens de Raad Van Bestuur op 20 september). 16

17 - Actieve deelname aan ad hoc vergaderingen rond competentieprofielontwikkeling op 16 en 31 januari. - Ad hoc overleg met de directeur FDGG in functie van voorbereiding en inhoudelijke verduidelijking op 15 mei (inhoudelijke verduidelijking nakend decreet met betrekking tot de patiëntenbijdrage) en 4 juni (voorbereiding adviesgroep Oog voor elkaar, ook met elkaar). - Volgen van en bijdragen aan ontwikkelingen binnen de FDGG (inhoudelijke ondersteuning website) - Bijdrage aan rapportage en verslaggeving in het jaarverslag FDGG (februari 2012) en inhoudelijk addendum (april 2012). Beurtelings verslag van de staf- en teamvergaderingen. - Aanwezigheid tijdens bijkomende activiteiten zoals nieuwsjaarsdiner (16 februari), algemene opruimdag gebouw FDGG (3 juli) en afscheidsdiner collega naar aanleiding van pensionering (28 november). 17

18 6. Verdere planning Ondersteuning regionale buddymedewerkers: - Regelmatige organisatie van een werkgroep met de regionale buddymedewerkers en coördinator. - Bezoek en begeleiden regionale medewerkers. - Opmaak algemeen werk- en registratie-instrument in functie van het op een eenvormige en gebruiksvriendelijke manier kunnen bijhouden van ondernomen activiteiten, gegevens van duo s, kandidaat-vrijwilligers en -deelnemers enzovoort. - Organisatie van vormingen voor regionale buddymedewerkers (in 2013: vrijwilligersbeleid). - Verdere contacten leggen (op Vlaams niveau) met organisaties binnen de GGZ, vrijwilligerswerking of andere die ondersteunend kunnen zijn voor de (profilering van) regionale buddywerkingen. - Verder rekening houden met de diverse snelheden en samenwerkingsverbanden binnen de diverse buddywerkingen en hier een gepaste aanpak voor voorzien (vb. werkgroepen rond bepaalde thema s, experimenten rond methodieken bekendmaken binnen de werkgroep, intervisie en casusbesprekingen mogelijk maken, opvolgen en evalueren van bepaalde samenwerkingsverbanden,...) - Organisatie van de tevredenheidsbevraging bij de deelnemende buddy-cgg door middel van samenwerking met Katho. Profilering (vnl. in functie van werving van vrijwilligers) door middel van materiaalontwikkeling en (online) communicatie: - Deelname aan beurzen en evenementen, campagnevoering waaronder vb. de Werelddag Geestelijke Gezondheid. - Publicatie van regionale en Vlaamse artikels en andere mediacontacten in functie van reportage e.d. - Blijvende promotie door middel van aanmaak en update van promotiemateriaal (flyers, affiches, ) en (regionale) promotieacties. - Updaten van website en Facebookpagina. - Organisatie van een Buddydag voor grote publiek. - Zoektocht naar een enthousiaste en geschikte BV als meter of peter voor. Netwerking, samenwerking: - Verder uitwisseling met belangrijke en interessante organisaties in functie van kennismaking en/of mogelijke samenwerking zoals vb. organisaties actief op het domein van het Algemeen Welzijnswerk, Te Gek?!, Mezzo en Vriendendiensten Nederland etc. 18

19 7. Besluit De evolutie van Metawonen Gent naar Buddyproject Vlaanderen tot uiteindelijk is er één van verbreding, verdieping, inbedding, netwerking, centralisatie en overkoepeling. Doch met ruimte voor verschil en groei binnen elke regionale buddywerking. Het verschil in geschiedenis en samenwerkingsverbanden, de overkoepeling van de 13 diverse regionale buddywerkingen door en het belang van verbinding en het creëren van ruimte voor verschil binnen de regionale werkingen stellen de coördinerende functie van Buddywerking Vlaanderen voor een boeiende opdracht met vier centrale doelstellingen: - Ondersteuning van de regionale medewerkers, - Creëren, behouden en opvolgen van basisgelijkvormigheid over de regionale werkingen, - Vertegenwoordiging en profilering van op Vlaams niveau, - Verbinding behouden met de diverse beheerstructuren en de diversiteit van taken daarbinnen opnemen. Dankzij deze verbindingen tussen de diverse betrokken partijen directies van de buddy-cgg, beide koepels, verkozen voorzitter, coördinerende functie, regionale buddymedewerkers, samenwerkende organisaties binnen de GGZ en vrijwilligerswereld wordt er een algemeen draagvlak gecreëerd voor de betrokken buddywerkingen en in het algemeen. Als besluit kan vooral gesteld worden dat al deze factoren de overkoepeling door Buddywerking Vlaanderen met ruimte voor verschil en groei binnen elke regionale buddywerking en de verbinding tussen de betrokken partijen zorgen voor een stevige basis van de regionale buddywerkingen en Buddywerking Vlaanderen en een hoopvolle toekomst met nog veel te verkennen wegen op vlak van doelgroep, methodiek en samenwerking. 19

20 8. Bijlagen 20

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Een open deur voor elke kleur

Een open deur voor elke kleur Een open deur voor elke kleur Werken aan toegankelijkheid van het CAW voor etnisch-culturele minderheden Katelijn Van Horebeek Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 1 Eerste druk,

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI

CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI BELEIDSPLAN INTERGEMEENTELIJKE ERFGOEDWERKING 2015-2020 Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen,

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT JAARPLAN 2013 PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie