Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen"

Transcriptie

1 Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B Gent TEL 09/ Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat Brussel TEL 02/ FAX 02/ Werkingsverslag kadert binnen de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Samenwerkingsverband FDGG Zorgnet Vlaanderen inzake de coördinatie van suïcidepreventie, kinderen en jongeren, VDIP, en forensische zorg Verslag: Like Van Damme Coördinator Contact: FDGG, Jan De Clercq, Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent, TEL 09/ Info: op Facebook Bekijk onze spot op Youtube

2 INHOUD 1. Inleiding Historiek Structureel kader Vooropgestelde doelstellingen voor Concrete realisaties in Realisaties met betrekking tot doelstelling 1: ondersteunen van de regionale medewerkers Realisaties met betrekking tot doelstelling 2: creëren, behouden en opvolgen van basisgelijkvormigheid over de regionale werkingen Realisaties met betrekking tot doelstelling 3: vertegenwoordiging en profilering van Buddywerking Vlaanderen op Vlaams niveau Realisaties met betrekking tot doelstelling 4: verbinding behouden met de diverse beheerstructuren en de diversiteit van taken daarbinnen opnemen Verdere planning Besluit Bijlagen Bijlage 1: Omzendbrief betreffende de structurele verankering van de CGG-buddywerking in gans Vlaanderen Bijlage 2: Gedeelte van inhoudelijk addendum bij thematische overeenkomst FDGG-Zorgnet Vlaanderen Bijlage 3: Reportage Knack o.b.v. een interview met een duo 28 oktober

3 1. Inleiding Eind begin 2012 betekende een grote verandering voor toenmalig Buddyproject Vlaanderen, de regionale buddywerkingen en de coördinatie ervan. Enerzijds werd de buddywerking structurele verankerd binnen 13 betrokken buddy-cgg volgens de 13 CGG-werkingsgebieden en met een spreiding over gans Vlaanderen en Brussel. Anderzijds werd de halftijdse functie voor de coördinatie van Buddywerking Vlaanderen ingebed binnen FDGG als trekker, conform de convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Samenwerkingsverband FDGG-Zorgnet Vlaanderen. Buddyproject Vlaanderen en de diverse regionale buddywerkingen werden eind 2011 ondergebracht onder één overkoepelende naam:. betekende een nieuwe start met een meer structurele verankering en een geografische dekking over gans Vlaanderen en Brussel. Toch was het concept buddywerking niet nieuw. Reeds in 1995 werd de allereerste buddywerking in Gent, Metawonen Gent, opgericht, gevolgd in 2003 door Somebuddy in Antwerpen. In 2007 kwamen er met centrale sturing vanuit 8 betrokken CGG nog 8 buddywerkingen bij met een vertegenwoordiging in elke provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eind 2011 kende een volledige spreiding over Vlaanderen en Brussel met 12 betrokken buddy-cgg in de 13 CGG-werkingsgebieden. In elk van deze buddy-cgg werd minimaal een halftijdse medewerker aangesteld om de regionale buddywerking uit te werken. Een regionale buddywerking is ook een netwerkgegeven. Sommige regionale buddywerkingen gingen structurele samenwerking aan met bijvoorbeeld mutualiteiten (Ziekenzorg CM, De Voorzorg), Initiatieven Beschut Wonen, Dagactiviteitencentra, enzovoort. Dit verschil in geschiedenis, snelheid en samenwerkingsverbanden maken de regionale buddywerkingen en enorm boeiend. Door de diversiteit in noden, wensen en vragen op vlak van vooruitgang, ondersteuning, onderzoek e.d. wordt een vruchtbare bodem gecreëerd voor uitwisseling, delen van knowhow en ervaring, succesfactoren, enzovoort. Dit is meteen ook één van de grootste uitdagingen voor de ondersteunende functie van Buddywerking Vlaanderen: alert zijn voor de verschillen maar ook de gelijkenissen, de mogelijkheden die hierdoor gecreëerd worden, de procesondersteunende functie, het belang van het stimuleren en behouden van verbinding. Dit werkingsverslag van geeft een beeld van de historiek van de buddywerking en. Daarnaast wordt het vernieuwde structureel kader geschetst dat werd ingevoerd sinds eind Conform het inhoudelijk addendum bij de overeenkomst tussen de Vlaamse gemeenschap enerzijds en FDGG-Zorgnet Vlaanderen anderzijds ter inhoudelijke-thematische ondersteuning van de medewerkers van de centra voor geestelijke gezondheidszorg worden vier doelstellingen omschreven, samen met de actiepunten voor de coördinatiefunctie van. Deze actiepunten worden verder omschreven in de concrete realisaties van de coördinatiefunctie. Er wordt afgerond met een besluit. Het verslag en de resultaten van de regionale buddywerkingen worden vervat in het voortgangsrapport 2012 (juni 2013) van de betrokken buddy-cgg. 3

4 2. Historiek Van oorsprong is buddyzorg ontwikkeld in het Shanti-project (Berkley - USA) in de jaren zeventig. Om het ontbreken van mantelzorg te ondervangen, konden mensen in het laatste stadium van hun terminale ziekte (kanker) via dit project ondersteuning krijgen van een vrijwilliger, een buddy. Vanaf het begin van de jaren negentig schoten in Nederland buddywerkingen voor allerlei kwetsbare doelgroepen als paddenstoelen uit de grond voor tienermoeders, ex-gedetineerden, asielzoekers, alleenwonende ouderen, mensen met psychiatrische problemen,... Dat deze methodiek ook bij mensen met psychiatrische problemen aansloeg, had ondermeer te maken met de vernieuwing binnen de geestelijke gezondheidszorg, gericht op herstel en integratie van deze doelgroep in de maatschappij. Ook in Vlaanderen werd in 1995 het eerste buddywerking opgericht: Metawonen Gent vzw. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Steven Vanackere gaf eind 2007 de opdracht aan het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Eclips voor de implementatie van de buddywerking Metawonen in Vlaanderen. Hierin kregen de CGG, vanuit hun positie op Vlaams niveau in het kader van de geestelijke gezondheidszorg, een centrale en cruciale rol. Als voorbeeld werd de buddywerking van Metawonen Gent vzw genomen met vijftien jaar ervaring in het buddywerk. Ter uitvoering van deze implementatie en ondersteuning van de regionale buddywerkingen werd eind 2007 binnen CGG Eclips een halftijdse coördinator Buddyproject Vlaanderen aangeworven. Het voormalige Buddyproject Vlaanderen overkoepelde vanaf begin 2008 tien buddywerkingen in Vlaanderen en Brussel. Concreet ging het over volgende regionale buddywerkingen: - Oost-Vlaanderen: Metawonen Gent (CGG Eclips) en Metwonen Deinze (RCGG Deinze) - West-Vlaanderen: Buddycontact Roeselare-Tielt (CGG Largo) en Buddywerking Brugge (CGG Noord- West-Vlaanderen) - Vlaams-Brabant: Malkander (CGG Vlaams-Brabant Oost) en Buddy OK! (CGG Ahasverus) - Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Buddynamic (CGG Brussel) - Limburg: Everybuddy (CGG DAGG) - Antwerpen: Op Stap (CGG Kempen) en Somebuddy (OCMW - Antwerpen stad) In deze CGG werd een projectmedewerker aangeduid (februari 2008), verantwoordelijk voor de verdere uitwerking en ondersteuning van de buddywerking in de eigen regio. Zij worden in hun taak ondersteund en gestuurd door de projectcoördinator. Gedurende deze 4 projectjaren van Buddyproject Vlaanderen werden volgende resultaten behaald op vlak van het vormen van duo s tussen een deelnemer en buddy: - Totaal aantal duo s einde projectjaar 1 (1 september 2008): 51 bij alle 9 deelnemende CGG 25 bij Somebuddy Antwerpen - Totaal aantal duo s einde projectjaar 2 (1 september 2009): 96 bij alle 9 deelnemende CGG 30 bij Somebuddy Antwerpen - Totaal aantal duo s einde projectjaar 3 (1 september 2010): 131 bij alle 9 deelnemende CGG 30 bij Somebuddy Antwerpen - Totaal aantal duo s midden projectjaar 4 (1 mei 2011): 162 bij alle 9 deelnemende CGG (incluslief 16 duo s in andere methodieken) 31 bij Somebuddy Antwerpen Buddyproject Vlaanderen eindigde eind 2011 met haar vierde projectjaar en stond aan de vooravond van een nieuwe toekomst. Geen tijdelijk project meer, maar een werking die zekerheid kan bieden met recurrente middelen, ingebed in de enveloppes van deze buddy-cgg. Dit werd concreet vanaf 1 december Een nieuwe toekomst betekent ook vernieuwing en verandering: 4

5 - Vanaf 1 december 2011 werd de buddywerking geïmplementeerd in heel Vlaanderen en als reguliere taak structureel verankerd in de enveloppes van de CGG. - Voor de CGG die deze opdracht op zich nemen, bleef de ondersteuning vanuit de coördinatiefuntie behouden. - Er wordt als resultaatsverwachting 20 lopende duo s verwacht per werkingsgebied, wat een minimum van 260 lopende duo s betekent in heel Vlaanderen. - Vanaf 01/12/2011 dienden alle regionale buddywerkingen eenzelfde overkoepelende naam te gebruiken, namelijk. - De regionale buddywerkingen dienen maximaal aan te sluiten bij het regionale Project 107 (indien bestaande in het werkingsgebied). Volgende CGG kregen de opdracht in de 13 werkingsgebieden een buddywerking op te starten: Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Antwerpen Limburg Brussels Gewest Provincie CGG-werkingsgebied Welk CGG neemt de buddywerking op? Hoofdstedelijk Gent Zuid-Oost-Vlaanderen Waas en Dender CGG Eclips CGG Zuid Oost-Vlaanderen CGG De Drie Stromen Noord-West-Vlaanderen CGG Noord West-Vlaanderen Zuid-West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Oost Vlaams-Brabant West Turnhout Antwerpen Mechelen Limburg 1 Limburg 2 Brussel CGG Largo CGG VBO CGG Ahasverus CGG Kempen CGG Andante CGG De Pont CGG DAGG CGG DAGG CGG Brussel In oktober 2012 werd de stand van zaken wat betreft het aantal duo s gevormd tussen een buddy en een deelnemer bij de verschillende buddywerkingen opgevraagd met als resultaat 246 actieve duo s in de 13 regio s, inclusief de 31 duo s in andere methodiek dan de klassieke één-op-één-methodiek (vb. telefoonduo s, mailduo s e.d.). 5

6 3. Structureel kader Beheerstructuur Algemene vergadering Buddywerking Vlaanderen - 1/jaar of ad hoc Ondersteunend werkoverleg coördinator - elke 4 à 8 weken Beleidsverantwoordelijken 13 CGG + voorzitter Voorzitter Koepels : FDGG + Zorgnet Vlaanderen Directeur FDGG Coördinator Coördinator Interkoepeloverleg FDGG -Zorgnet Vlaanderen Werkgroep elke 2 à 3 maand Voorzitter (indien opportuun) FDGG als trekker met betrekking tot de coördinatie buddywerking Coördinator Coördinator Buddywerking Vlaanderen Regionale medewerkers 13 CGG Zorgnet Vlaanderen als volger met betrekking tot de coördinatie buddywerking 6

7 De nieuwe realiteit sinds eind 2011 vroeg om een doordachte beheerstructuur voor Buddywerking Vlaanderen waarbij blijvende verbinding tussen en met de diverse betrokkenen centraal staat. Vier basisstructuren zouden deze verbinding mogelijk moeten maken. 1. Een Algemene Vergadering Deze Algemene Vergadering komt gemiddeld jaarlijks samen en ad hoc indien nodig. Tijdens deze vergadering worden met alle beleidsverantwoordelijken van de betrokken Buddy-CGG, de verkozen voorzitter, de beide koepels en de coördinatie thema s besproken zoals het begrotingsvoorstel, de uitwerking van een gelijkvormig registratiesysteem en dergelijke meer. In 2012 kwam de Algemene Vergadering samen op 23 januari en 26 november. Concreet gaat het over volgende betrokken buddy-cgg : - CGG Eclips - CGG Zuid-Oost-Vlaanderen - CGG De Drie Stromen - CGG Largo - CGG Noord-West-Vlaanderen - CGG Ahasverus - CGG De Pont - CGG Kempen - CGG DAGG (voor beide CGG-regio s) - CGG Vlaams-Brabant-Oost - CGG Ahasverus - CGG Brussel Binnen deze Algemene Vergadering wordt een voorzitter verkozen die de coördinator Buddywerking Vlaanderen gedurende 3 jaar zal ondersteunen. Na deze termijn wordt dit voorzitterschap terug opengesteld met een nieuwe verkiezing. Voor de periode van werd CGG Eclips verkozen als voorzitter gezien de jarenlange ervaring op vlak van de buddywerking (Metawonen Gent) en de ondersteuning van 2007-eind 2011 van de coördinatie van voormalig Buddyproject Vlaanderen. 2. Een ondersteunend werkoverleg voor de coördinerende functie De hoofdtaken van de coördinator omvatten vnl. procesfacilitering en - ondersteuning van de regionale buddymedewerkers en de vertegenwoordiging van Buddywerking Vlaanderen op Vlaams niveau. In deze taak wordt de coördinator ondersteund door de organisatie (elke 1-2 maand) van een werkoverleg tussen de coördinator van, de directeur van de FDGG als trekker binnen dit convenantthema en de voorzitter, verkozen binnen de Algemene Vergadering Buddy. Zaken die in dit overleg aan bod komen, zijn bijvoorbeeld de voorbereiding van netwerkingsgesprekken, van een begrotingsvoorstel of de uitwerking van de tevredenheidsbevraging. Data van overleg in 2012: 9 januari, 21 februari, 17 april, 4 juni, 17 juli, 2 oktober, 13 november en 17 december. Af en toe werd ad hoc overleg gehouden, ter voorbereiding van een concrete actie of vergadering, samen met de voorzitter op 14 mei, 27 augustus en 9 oktober. 3. Een werkgroep met de regionale buddymedewerkers Zie ook punt De coördinator brengt elke 2 maand de medewerkers van de regionale buddywerkingen samen in functie van intervisie, ervaringsuitwisseling, afstemming en het organiseren van gezamenlijke acties. Deze werkgroep gaat rond bij de diverse regionale buddywerkingen. Data en locaties van werkgroepbijeenkomsten in 2012 : 24 januari (Gent), 27 maart (Mechelen), 29 mei (Halle), 18 september (Roeselare), 27 november (Antwerpen). 7

8 4. Het interkoepeloverleg tussen FDGG en Zorgnet Vlaanderen De coördinatie van zit vervat binnen de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Samenwerkingsverband FDGG-Zorgnet Vlaanderen. Op vlak van de coördinatie van fungeert FDGG als trekker. De verbinding met Zorgnet Vlaanderen wordt behouden door de aanwezigheid van de koepelvertegenwoordiger tijdens de Algemene Vergadering en via het interkoepeloverleg tussen FDGG en Zorgnet Vlaanderen. Daarnaast zijn ook CGG De Pont, CGG De Drie Stromen, CGG Brussel, CGG Noord-West-Vlaanderen en CGG Largo als dubbel aangesloten leden en CGG Vlaams-Brabant-Oost en CGG Zuid-Oost-Vlaanderen als leden van Zorgnet Vlaanderen betrokken Buddy-CGG. 5. Ad hoc werkgroepen en bijeenkomsten In 2012 werden enkele ad hoc werkgroepen en bijeenkomsten georganiseerd ter voorbereiding of uitwisseling. Concreet werden volgende ad hoc werkgroepen en bijeenkomsten georganiseerd: - De ad hoc werkgroep werk- en registratie-instrument kwam bijeen met de voorzitter, coördinator, 2 regionale buddymedewerkers en een ICT-verantwoordelijke ter voorbereiding van de opmaak van een werk- en registratie-instrument voor de regionale buddymedewerkers. Deze werkgroep maakte een dossier op met de wensen en noden met betrekking tot het bijhouden van gegevens ter ondersteuning van de werkzaamheden als buddymedewerker. Data in 2012: 22 maart, 23 april, 25 juni. - Er werden twee bijeenkomsten georganiseerd rond de methodiek van de telefoonduo s met de coördinator, een telefoonbuddy en buddymedewerker van de Buddywerking regio Gent als expert in deze methodiek en 7 geïnteresseerde buddywerkingen. Doelstelling van deze twee aparte bijeenkomsten (de groep van 7 geïnteresseerden werd opgesplitst) was kennismaking met deze methodiek voor buddywerkingen die reeds interesse hebben om hiermee eventueel van slag te gaan. Data in 2012: 11 en 25 september. 6. Regionale stuurgroepen en aansluiting met Arikel 107. De regionale buddywerkingen zitten ingebed in een netwerk van organisaties binnen de GGZ en het vrijwilligerswerkveld die samen werk maken van de implementatie en uitvoering van de regionale werking. Ter ondersteuning van de regionale buddywerking, is er een structureel overleg met diverse organisaties binnen de GGZ en het vrijwilligerswerkveld zoals Beschut Wonen, Dagactiviteitencentrum, CAW, PAAZ, mutualiteiten enzovoort. Vaak wordt er bijkomstig aangesloten bij bestaande overlegstructuren. Daarnaast is er indien van toepassing aansluiting door de regionale buddywerkingen bij het overleg met betrekking tot functie 3 binnen Artikel

9 4. Vooropgestelde doelstellingen voor 2012 Conform het inhoudelijk addendum bij de overeenkomst tussen de Vlaamse gemeenschap enerzijds en FDGG-Zorgnet Vlaanderen anderzijds ter inhoudelijke-thematische ondersteuning van de medewerkers van de centra voor geestelijke gezondheidszorg (zie bijlage 2), kunnen de doelstellingen en actiepunten voor de ondersteuning van voor 2012 worden omschreven zoals in onderstaande tabel vermeld. Doelstellingen Ondersteunen van de regionale medewerkers Creëren, behouden en bewaken van uniformiteit over de regionale werkingen Vertegenwoordiging en profilering van op Vlaams niveau Verbinding behouden met de diverse beheerstructuren (zie punt 3 structureel kader) en de diversiteit van taken daarbinnen opnemen Actiepunten Organiseren van uitwisseling en verbinding tussen de regionale medewerkers Rekening houden met de diverse snelheden en samenwerkingsverbanden binnen de 13 buddywerkingen en deze mede opvolgen, ondersteunen en evalueren Ondersteunen van de regionale medewerkers in het bereiken van hun eigen doelstellingen, omschreven in de omzendbrief (zie bijlage 1) Onderzoek naar verbreding en verdieping van op vlak van methodieken en doelgroepen Ontwikkelen van een huisstijl Ontwikkelen van een visie en bepaling van de kern en de grenzen van de bandbreedte Contacten leggen en onderhouden met diverse organisaties ter kennismaking, uitwisseling en eventuele samenwerking Publicatie in de Vlaamse media en vakbladen Deelname aan prijzen of evenementen en aanvraag van sponsoring Beheer van website en sociale media Organiseren van diverse verbindingsvergaderingen en bieden van ondersteuning Bijdragen aan en investeren in de inbedding binnen FDGG 9

10 5. Concrete realisaties in Realisaties met betrekking tot doelstelling 1: ondersteunen van de regionale medewerkers Organiseren van uitwisseling en verbinding tussen de regionale medewerkers - Elke 2 maand wordt er vanuit de coördinatie een werkgroepbijeenkomst georganiseerd voor de medewerkers van de regionale buddywerkingen. Hierbij sluiten de medewerkers van de betrokken buddy-cgg aan. Ook de medewerkers van de regionaal verankerde samenwerkingspartners (Ziekenzorg CM, De Voorzorg, Beschut Wonen enz.) zijn hierop uitgenodigd. Deze werkgroep gaat rond bij de diverse regionale buddywerkingen en beoogt intervisie, ervaringsuitwisseling, afstemming en het organiseren van gezamenlijke acties. Enkele concrete resultaten van deze bijeenkomsten in 2012: de opmaak van een nieuwe folder voor vrijwilligers op basis van inhoudelijke bespreking op de werkgroep, themabepaling voor de uitwerking van een vormingspakket voor de medewerkers, het bepalen van een kern en de bandbreedte van en aldus de regionale buddywerkingen op basis van de bespreking van casussen en intervisies rond diverse inhoudelijke vragen (wat met werken met studenten als vrijwilliger? wat met deelnemers met een forensisch verleden? wat met deelnemers met autisme?), de opmaak van een jaarplan 2013 voor de werkgroep. Data en locaties van de werkgroepbijeenkomsten in 2012: 24 januari (Gent), 27 maart (Mechelen), 29 mei (Halle), 18 september (Roeselare), 27 november (Antwerpen). - Uiteraard valt het voor dat regionale buddymedewerkers in de periode tussen de werkgroepbijeenkomsten voor een dringende vraag komen te staan of informatie hebben die ze graag willen delen met hun collega-buddymedewerkers. Tussen de coördinatie en de regionale medewerkers werd de afspraak gemaakt om elkaar via mail op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen, interessante informatie, maar ook bij dringende vragen. Deze vragen worden via mail naar alle collega-buddymedewerkers en de coördinatie gestuurd met vraag naar feedback. Dit creëert intervisie, verbinding en gedragenheid onder de medewerkers. Met het oog op vlotte uitwisseling werd vanuit de coördinatie tevens een overzichtsdocument gemaakt voor elke medewerker met daarin de lijst van alle collega-medewerkers met hun contactgegevens en de dagen waarop zij bereikbaar zijn Rekening houden met de diverse snelheden en samenwerkingsverbanden binnen de 13 buddywerkingen en deze mede opvolgen, ondersteunen en evalueren De vier verschillende snelheden (opstart in 1995, 2003, 2007 en 2011) en de diversiteit aan samenwerkingsverbanden, aanwezig binnen de regionale buddywerkingen vragen om waakzaamheid en diversiteit in aanpak als het gaat om de ondersteuning, opvolging en evaluatie van de diverse buddywerkingen. De noden, wensen en vragen op vlak van vooruitgang, ondersteuning, onderzoek enzovoort kunnen namelijk verschillen. Deze diversiteit zorgt ook voor een zeer vruchtbare bodem; de verschillende buddywerkingen steken veel op van elkaar; de oudere werkingen met een langere geschiedenis leren met een andere bril naar bepaalde vraagstukken kijken, terwijl de nieuwe werkingen heel wat vruchten kunnen plukken van de ervaring en knowhow van de werkingen die al langer bezig zijn. Ook op vlak van samenwerkingsverbanden kunnen succesfactoren gedeeld worden en kunnen werkingen die nog in twijfel zijn warm worden gemaakt voor de zoektocht naar nauwere samenwerking. Vanuit de coördinatie wordt op diverse manieren rekening gehouden met het verschil in snelheid en samenwerkingsverbanden: - Ruimte creëren voor bespreking van de kern en de bandbreedte van een buddywerking aan de hand van casussen en intervisie waar gelijkenissen en verschillen tussen de werkingen naar boven komen en worden besproken, zonder alle verschillen te willen nivelleren en aldus ruimte latend 10

11 voor verschil en een eigen ontwikkeling volgens eigen mogelijkheden, samenwerkingsverbanden, geografische inbedding e.d. - Uitwisseling ondersteunen rond bijkomende methodieken bij de buddywerkingen die hier interesse voor hebben en/of klaar voor zijn. Concreet werd in 2012 uitwisseling georganiseerd rond telefoonduo s met voorstelling door buddywerking regio Gent en een telefoonbuddy met reeds jarenlange ervaring in deze methodiek voor 7 andere buddy-regio s met concrete interesse in (de opstart van) deze methodiek. Deze uitwisseling werd twee maal georganiseerd voor de verschillende regio s: op 11 en 25 september Opvolgen van buddywerkingen met specifieke samenwerkingsverbanden door de organisatie van bijeenkomst met de directie van de buddy-cgg die een samenwerking hebben met vrijwilligersorganisaties Ziekenzorg CM en/of De Voorzorg ter uitwisseling en inventarisering van de sterktes en mogelijke hinderpalen in deze samenwerking. Deze bijeenkomst werd georganiseerd op 3 september 2012 met als aanwezige buddy-cgg: CGG De Pont, CGG Kempen en CGG De Drie Stromen. Algemeen kon worden geconcludeerd dat de buddy-cgg die met Ziekenzorg CM en/of De Voorzorg een samenwerkingsverband zijn aangegaan, hier globaal genomen zeer positief over zijn. De samenwerking biedt continuïteit, expertise en omkadering en verloopt in een vlotte en open sfeer waar veel bespreekbaar is. Afstemming en overleg blijven belangrijk. Daarnaast is het ook van belang om de samenwerkende organisaties blijvend te erkennen als voorname en gewaardeerde partner in het vrijwilligersluik. - Ondersteuning aan nieuwe buddymedewerkers door middel van de organisatie van een kennismakingsgesprek en het delen van belangrijke documenten en achtergrondinformatie. Concreet werd in 2012 een kennismakingsgesprek georganiseerd met een nieuwe buddymedewerker van CGG Zuid-Oost-Vlaanderen op 10 januari CGG Brussel op 12 maart CGG Noord-West-Vlaanderen regio Oostende op 15 mei CGG Brussel (opnieuw nieuwe aanstelling) op 18 december Ondersteunen van de regionale medewerkers in het bereiken van hun eigen doelstellingen, omschreven in de omzendbrief (zie bijlage 1) In de omzendbrief van minister Vandeurzen betreffende de structurele verankering van de CGGbuddywerking in gans Vlaanderen van eind 2011, wordt van de deelnemende CGG in het voortgangsrapport 2012 een inhoudelijk rapportage van o.a. de bekendmakings- en wervingsacties en het aantal vrijwilligers, deelnemers en duo s verwacht. Daarnaast wordt er rond het einde van het tweede werkjaar een tevredenheidsbevraging verwacht die dient gerapporteerd te worden in het voortgangsrapport Ter ondersteuning bij deze opdracht en verwachtingen werden vanuit de coördinerende functie enkele acties ondernomen. - Verkenning rond een werk- en registratie-instrument voor de regionale buddymedewerkers Vanuit de buddymedewerkers ontstond de nood om gegevens met betrekking tot de (kandidaat-) deelnemers, (kandidaat-)vrijwilligers, duo s en eigen activiteiten op een eenvoudige manier te verzamelen. Ter ondersteuning van deze laatste nood en vraag ontstond de idee om vanuit de coördinatie een verkenning te doen rond een mogelijk werk- en registratie-instrument voor de regionale buddymedewerkers. Deze verkenning bestond uit enkele stappen: Het oprichten en samenbrengen van een ad hoc werkgroep werk- en registratieinstrument. Deze werkgroep kwam in 2012 samen op 22 maart, 23 april, 25 juni en bestond uit de coördinator, de voorzitter, een ICTmedewerker en twee regionale buddymedewerkers (regio Gent en regio Zuid-Oost- Vlaanderen). De werkgroep had als doel het opmaken van een dossier waarin, vanuit een ideaal perspectief, noden en wensen werden opgelijst van een werk- en registratie- 11

12 instrument ter ondersteuning en vereenvoudiging van de taken van de regionale buddymedewerkers. Het onderzoek naar mogelijke aansluiting bij bestaande systemen en contactname met twee onafhankelijke softwareontwikkelaars. Zo werd op 17 september een overleg gehouden rond de mogelijke aansluiting bij EPD. Op 24 september en op 9 oktober was er een overleg met twee softwareontwikkelaars. Op basis van een afweging van de pro s en contra s van de drie mogelijkheden werd een voorstel geformuleerd en een keuze van instrument gemaakt. Hiervan was een demo beschikbaar. Op 12 november werd het instrument en de demo overlopen met de twee buddymedewerkers uit de ad hoc werkgroep ter toetsing. Tijdens de Algemene Vergadering van 26 november met de beleidsverantwoordelijken van de buddy-cgg en de koepels werd het instrument en de demo voorgesteld. Concreet kwamen volgende bedenkingen en bezorgdheden naar boven: Wat is de nood, behoefte? Het gaat hier in de eerste plaats om een werkinstrument en pas in tweede instantie om een 'registratie-instrument' Gevaar van 'over-registreren' en aldus te grote workload voor de medewerkers Vraag naar downsizen van het voorgestelde systeem Voorleggen aan privacycommissie Geen verplichting voor medewerkers, eerder een hulpmiddel Door de grote gedragenheid bij de regionale buddymedewerkers zal in 2013 beslist worden om met dit werk- en registratie-instrument verder te gaan en worden verdere stappen ondernomen (o.a. advies van de privacycommissie). - Organiseren van tevredenheidsbevraging Vanuit de omzendbrief van minister Jo Vandeurzen (dd. eind 2011), wordt verwacht dat er rond het einde van het tweede werkjaar een tevredenheidsbevraging gebeurt om op basis van de resultaten binnen het CGG verbeteracties te ondernemen. Dit dient gerapporteerd te worden in het voortgangsrapport van Deze opdracht werd opgenomen door de coördinatie met als doel de organisatie en opmaak van een gelijkvormige tevredenheidsbevraging bij alle deelnemende buddy-cgg. Concreet werd in maart 2012 vanuit de coördinatie contact opgenomen met de studierichting Bachelor Toegepaste Psychologie (BTP) aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (Katho). Op 13 december 2012 werd een eerste vergadering gepland met een BTP-studente ter opstelling van een plan van aanpak en timing. De organisatie van de tevredenheidsbevraging wordt verder opgenomen in Onderzoek naar verbreding en verdieping van op vlak van methodieken en doelgroepen Ook in Nederland bestaan gelijkaardige werkingen zoals de regionale buddywerking, onder de naam van Vriendendiensten. Een overkoepelende ondersteuning gebeurt door de ledenorganisatie Mezzo. Met zowel Mezzo als met de regioadviseur van De Vriendendiensten in Noord-Nederland werd een overleg gehouden op 18 oktober 2012 in Bunnik (Nederland) in functie van uitwisseling, verbreden van de kennis en onderzoek naar eventuele samenwerkingsmogelijkheden. Enkele agendapunten van dit overleg: - Uitwisseling en doorvragen op begrippen en kaders. Praten we over hetzelfde? Doel is eenduidig begrippenkader te krijgen als startpunt voor samenwerking. - Discussie Mezzo rol en werkwijze als landelijke koepel en Buddywerking centrale coördinatie. Wat zijn de lopende landelijke en/of regionale activiteiten? Wat zijn de focuspunten voor 2012 en 2013? 12

13 - Discussie over mogelijke samenwerking/afstemming. Hierbij denken we aan werkbezoek, gemeenschappelijk onderzoek en dies meer. Enkele centrale thema s van de uitwisseling waren: - Vergelijking van de regionale aanpak bij de buddywerkingen in Vlaanderen en Brussel met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en aanpak in Nederland. - Hoe is maatschappelijke ondersteuning bij opgezet? Vergelijk dit met decentralisering in Nederland. - Binnen welk kader kunnen we de begrippen als empowerment, rehabilitatie e.d. zien? Welke partners zijn erbij betrokken? - Wat zien we als effecten/meerwaarde van respectievelijk Buddywerking en Vriendendiensten? Is er actueel Vlaams onderzoek? - Hoe is de bekostiging/financiering geregeld? Hoe is de opbouw en waar zitten verschillen? - Welke thema s/focuspunten hebben we gemeenschappelijk? - Wat is het doel van samenwerking of afstemming? Zijn er samenwerkingsmogelijkheden? Op welke punten? Wie kunnen daarin partners zijn? Wat zijn (on)mogelijkheden gezien ieders tijdsinvestering en budget? In 2013 krijgt deze eerste uitwisseling meer inhoud door een verder onderzoek naar mogelijke samenwerking en het opzetten van een concrete actie zoals vb. de organisatie van een gezamenlijke vorming Realisaties met betrekking tot doelstelling 2: creëren, behouden en bewaken van uniformiteit over de regionale werkingen Ontwikkelen van een huisstijl De verandering van het algemene Buddyproject Vlaanderen en de diverse regionale benamingen naar vanaf december 2011 vroeg om het creëren van een gelijkvormige huisstijl. In overleg met de regionale buddywerkingen en in samenwerking met het ontwerpbureau Fé, een drukker en een ICT-verantwoordelijke werden volgende aspecten verwezenlijkt: - opmaak van gelijkvormige adressen voor alle betrokken medewerkers van de buddy-cgg met volgende structuur: regio.(indien van toepassing de vroeger gebruikte regionale Concreet is dit bijvoorbeeld of - gebruik van digitale handtekening onderaan de mail van elke regionale buddymedewerker en coördinator in gelijkvormige stijl met naam, adres, telefoonnummer, website en bereikbaarheid, - aanpassing en druk van flyers en affiches met de nieuwe benaming voor de regionale buddymedewerkers, - opmaak en gebruik van nieuw logo in diverse kleuren, - uitwerken en drukken van een gelijkvormige folder voor vrijwilligers, dit in tegenstelling tot de diverse folders vóór december 2011 van elke regionale werking. Deze nieuwe en gelijkvormige folder leidt tot grotere herkenning en profilering Ontwikkelen van een visie en bepaling van de kern en de grenzen van de bandbreedte kent intussen een eigen geschiedenis, beginnend in Gent in 1995 met de buddywerking van Metawonen Gent en in 2003 bij Somebuddy in Antwerpen. In 2007 kwamen er zo n 13

14 8 andere buddywerkingen bij; in Zuid-Limburg, de Kempen, Brussel, Deinze, 2 in Vlaams-Brabant en 2 in West-Vlaanderen. Eind 2011 werd een volledige spreiding voorzien van over Vlaanderen en Brussel met in totaal 13 buddywerkingen met elk hun eigen werkingsgebied. Alle buddywerkingen hebben zeer veel gelijkenissen, een kern. Er zijn echter ook verschillen, voortvloeiend uit een verschil in geschiedenis en samenwerkingsverbanden met bijkomende accenten en werkingen rond een bepaalde methodiek en/of doelgroep enzovoort. Deze verschillen zijn ook een sterkte van en kunnen zorgen voor groei, verdieping en verbreding. Samen met de regionale buddymedewerkers met andere woorden vertrekkend vanuit de basis gingen we op zoek naar wat deze kern van de buddywerkingen nu precies is en welke ruimte er is voor verschil, welke lagen er nog gevormd zijn en kunnen ontstaan. Deze procesmatige uitwisseling aan de hand van casussen en intervisie werd vervat in een visietekst. Dit document dient geenszins als richtlijn binnen de buddywerking, doch schept een soort basis om op terug te vallen. Concreet kan als kern worden omschreven dat een buddywerking zich richt tot een volwassen persoon met een langdurige psychiatrische kwetsbaarheid die zich hierdoor in sociaal isolement bevindt en door middel van een één-op-één-relatie worden gekoppeld aan één buddy en waarbij beiden elkaar regelmatig ontmoeten om samen leuke dingen te doen. De diversiteit in geschiedenis en/of samenwerkingsverbanden zorgt voor een bepaalde gelaagdheid met bijvoorbeeld een bijkomende aanpak in methodiek zoals telefoonduo s, mailduo s, groepsaanbod voor wachtende deelnemers enzovoort Realisaties met betrekking tot doelstelling 3: vertegenwoordiging en profilering van op Vlaams niveau Contacten leggen en onderhouden met diverse organisaties ter kennismaking, uitwisseling en eventuele samenwerking In functie van de ondersteuning, verdieping en verbreding van worden regelmatig gesprekken gehouden met diverse organisaties ter kennismaking, uitwisseling en/of mogelijke samenwerking. Daarnaast trekt de één-op-één-methodiek van het koppelen van een vrijwilliger met een kwetsbaar persoon de aandacht van allerlei organisaties die interesse hebben in het uitwerken van deze methodiek voor de eigen werking. Regelmatig zijn er vanuit de ondersteunende functie van gesprekken met diverse organisaties zoals: - Overleg Communicatiebureau DVN in functie van een eventuele samenwerking met betrekking tot de opmaak en druk van nieuwe folders en flyers op 16 februari, - Kennismakingsgesprek rond de methodiek van de buddywerking met Reliable Cancer Therapies op 22 maart, - Overleg met een ICT-verantwoordelijke in functie van de aanpassing van de website op 12 juni, - Gesprek ter aftoetsing van de mogelijkheden en kostprijs voor de lancering van een Boodschap voor Algemeen Nut (VAR) voor, - Kennismakingsgesprek met Present (www.presentweb.be) op 29 november 2012, - Overleg ter kennismaking en samenwerking met de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen op 17 december Publicatie in de Vlaamse media en bladen uit de psychosociale sector In 2012 verscheen in volgende media en bladen uit de psychosociale sector een artikel, reportage of advertentie van : - Artikel in Korte Berichten van de Algemene Pharmaceutische Bond (februari 2012) 14

15 - Artikel in Bodytalk, onafhankelijk gezondheidsmagazine (maart 2012) - Persbericht van minister Vandeurzen met betrekking tot de uitbreiding Buddywerking, verschenen in: Weliswaar, medinews.be, De Standaard.be, skynet.be-nieuws, knack.be (april-mei 2012) - Online zoekertje op de website van Libelle (maart 2012) en artikel in de hulplijn-rubriek van Libelle magazine (mei 2012) - Artikel in het tijdschrift van Similes (juni-juli-augustus 2012) - Persbericht van minister Vandeurzen met betrekking tot inbedding van de coördinatie binnen de koepels, verschenen in o.a. medinews.be, politics.be, skynet.be-nieuws (juli-augustus 2012) - Artikel in Flanders Today, Engelstalig magazine voor Expats in Vlaanderen (augustus 2012) - Artikel in Profiel, Partena-Partners (oktober-november-december 2012) - Advertentie in de krant Metro (9 en 11 oktober 2012) - Reportage van een duo in Knack Weekend (28 oktober 2012) - zie bijlage Deelname aan prijzen of evenementen en aanvraag van sponsoring Ter profilering van op Vlaams niveau werd in 2012 deelgenomen aan volgende evenementen en prijsuitreikingen: - Indienen kandidatuurstelling voor de Prijs van het Vrijwilligerswerk 2012 in mei Indienen deelnameformulier Reïntegration Award 2012 in augustus Stand tijdens de Reïntegration Beurs op 12 oktober Deelname aan de prijsuitreiking van de Reïntegration Award op 12 oktober 2012 Daarnaast werden dossiers ingediend bij enkele profitorganisaties in functie van sponsoring van, doch echter zonder resultaat. - Indiening dossier ter sponsoring bij Randstad en Unilever (juni 2012) Beheer van website en sociale media Het gebruik van internet en sociale media zijn cruciaal voor een brede bekendmaking van de werking en de aantrekking van kandidaat-vrijwilligers. doet diverse inspanningen om de werking via deze weg bekend te maken en vrijwilligers te werven. - De website is een sterke troef. Een vernieuwde startpagina brengt de geïnteresseerde onmiddellijk tot bij de juiste contactpersoon in zijn/haar regio. Daarnaast schetst de algemene website voor geïnteresseerden een eerste beeld van hoe een buddywerking in elkaar zit. Via deze website worden mensen ook geïnformeerd over activiteiten, nieuwigheden, gepubliceerde artikels enzovoort. De website kent een groot aantal bezoekers. Zo hebben op heden reeds ongeveer mensen de website bezocht. Gemiddeld zijn er 270 bezoekers per maand (bron: De website wordt geüpdated en bijgehouden door de coördinatie. - Er werd op Facebook zowel een account aangemaakt van ( vriend ) als een vind-ik-leuk -pagina. Momenteel vinden zo n 196 mensen leuk. Dit in functie van mond-aan-mond-reclame en de mogelijkheid om mededelingen te versturen, acties bekend te maken en dergelijke meer. Zowel de vriendenpagina als de vind-ik-leuk -pagina van wordt door de coördinatie opgevolgd en geüpdated. - Alle regionale buddywerkingen hebben vacatures op de vrijwilligerswebsites (www.vrijwilligerswerk.be en Wekelijks stellen naar aanleiding van deze vacatures vrijwilligers zich kandidaat voor een buddywerking in hun regio. Deze aanmeldingen komen centraal binnen bij de coördinatie en worden zo doorgestuurd naar de correcte regionale medewerker. 15

16 - Geregeld wordt gevraagd aan diverse organisaties om de website van bij hun links te plaatsen zoals onder andere bij (van Bond Zonder Naam), Realisaties met betrekking tot doestelling 4: verbinding behouden met de diverse beheerstructuren en de diversiteit van taken daarbinnen opnemen Organiseren van diverse verbindingsvergaderingen en bieden van ondersteuning De coördinatie van heeft een belangrijke verbindingsfunctie tussen de diverse beheerstructuren. Zo zijn er diverse partijen bij betrokken die elk een belangrijk onderdeel vormen in het geheel; de regionale buddymedewerkers, de voorzitter, de directies van de betrokken CGG, de koepels. Het is de taak van de coördinator om deze verbindingen te behouden en stimuleren en hierin telkens de meest passende en ondersteunende positie te nemen. - Organiseren en voorzitten van werkgroepbijeenkomsten met regionale buddywerkingen (zie ook punt 3.3.). Met coördinator als voorzitter en deelname van alle buddymedewerkers op wisselende locatie. Elke 2 maand, data 2012: 24 januari, 27 maart, 29 mei, 18 september, 27 november. - Organiseren van ondersteunend overleg voor de coördinatie (zie ook punt 3.2.). Ter ondersteuning van de coördinator, met de voorzitter en directeur van FDGG. Ongeveer elke 1-2 maand data in 2012: 21 februari, 17 april, 4 juni, 17 juli, 2 oktober, 13 november, 17 december. Af en toe ter voorbereiding van een concrete actie of vergadering, samen met voorzitter op 14 mei, 27 augustus en 9 oktober. - Organiseren en ondersteunen van de Algemene Vergadering (zie ook punt 3.1.). Met voorzitter, coördinator, beleidsverantwoordelijken van de buddy-cgg en beide koepels. Gemiddeld 1x/jaar. In 2012: 23 januari en 26 november. - Informatieverspreiding en ondersteuning met betrekking tot vrijwilligersdecreet (2009) binnen beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door het opvragen en inventariseren huidige vrijwilligerspolissen bij de betrokken CGG en samenwerkende vrijwilligersorganisaties, bevragen van FSO, met name het algemeen welzijnswerk met betrekking tot hun aanpak ter zake en de kennisgeving van het decreet aan de directies van de betrokken CGG en samenwerkende vrijwilligersorganisaties Bijdragen aan en investeren in de inbedding binnen FDGG Aangezien FDGG op het vlak van de coördinatie van als trekker fungeert, is de coördinatiefunctie gehuisvest binnen FDGG en maakt deze ook deel uit van de staf en het algemene team van FDGG. Deze vraagt van de coördinatie als staf- en teamlid bepaalde investering. Acties in 2012 van de coördinator als staf- en teamlid van FDGG: - Vertegenwoordiging als stafmedewerker FDGG bij de adviesgroep Oog voor elkaar, ook met elkaar op 11 juni. - Actieve deelname aan teamvergaderingen FDGG op 12/01, 7/02, 27/02, 13/03, 17/04, 3/05, 21/05, 5/06 en 11/12. - Actieve deelname aan stafvergaderingen FDGG op 23/01, 6/02, 21/02, 13/03, 26/03, 07/05, 21/05, 16/06, 2/07, 15/10, 19/11, 17/12. - Actieve deelname aan de teambuildingsmomenten FDGG op 14 juni en 22 november Functionerings- en evaluatiegesprekken met de directeur FDGG op 6 februari (evaluatiegesprek) en 24 september (functioneringsgesprek). - Betrokkenheid bij de Algemene Vergadering van FDGG (aanwezigheid tijdens vergadering op 8 maart) en Raad Van Bestuur (voorstelling van de stand van zaken tijdens de Raad Van Bestuur op 20 september). 16

17 - Actieve deelname aan ad hoc vergaderingen rond competentieprofielontwikkeling op 16 en 31 januari. - Ad hoc overleg met de directeur FDGG in functie van voorbereiding en inhoudelijke verduidelijking op 15 mei (inhoudelijke verduidelijking nakend decreet met betrekking tot de patiëntenbijdrage) en 4 juni (voorbereiding adviesgroep Oog voor elkaar, ook met elkaar). - Volgen van en bijdragen aan ontwikkelingen binnen de FDGG (inhoudelijke ondersteuning website) - Bijdrage aan rapportage en verslaggeving in het jaarverslag FDGG (februari 2012) en inhoudelijk addendum (april 2012). Beurtelings verslag van de staf- en teamvergaderingen. - Aanwezigheid tijdens bijkomende activiteiten zoals nieuwsjaarsdiner (16 februari), algemene opruimdag gebouw FDGG (3 juli) en afscheidsdiner collega naar aanleiding van pensionering (28 november). 17

18 6. Verdere planning Ondersteuning regionale buddymedewerkers: - Regelmatige organisatie van een werkgroep met de regionale buddymedewerkers en coördinator. - Bezoek en begeleiden regionale medewerkers. - Opmaak algemeen werk- en registratie-instrument in functie van het op een eenvormige en gebruiksvriendelijke manier kunnen bijhouden van ondernomen activiteiten, gegevens van duo s, kandidaat-vrijwilligers en -deelnemers enzovoort. - Organisatie van vormingen voor regionale buddymedewerkers (in 2013: vrijwilligersbeleid). - Verdere contacten leggen (op Vlaams niveau) met organisaties binnen de GGZ, vrijwilligerswerking of andere die ondersteunend kunnen zijn voor de (profilering van) regionale buddywerkingen. - Verder rekening houden met de diverse snelheden en samenwerkingsverbanden binnen de diverse buddywerkingen en hier een gepaste aanpak voor voorzien (vb. werkgroepen rond bepaalde thema s, experimenten rond methodieken bekendmaken binnen de werkgroep, intervisie en casusbesprekingen mogelijk maken, opvolgen en evalueren van bepaalde samenwerkingsverbanden,...) - Organisatie van de tevredenheidsbevraging bij de deelnemende buddy-cgg door middel van samenwerking met Katho. Profilering (vnl. in functie van werving van vrijwilligers) door middel van materiaalontwikkeling en (online) communicatie: - Deelname aan beurzen en evenementen, campagnevoering waaronder vb. de Werelddag Geestelijke Gezondheid. - Publicatie van regionale en Vlaamse artikels en andere mediacontacten in functie van reportage e.d. - Blijvende promotie door middel van aanmaak en update van promotiemateriaal (flyers, affiches, ) en (regionale) promotieacties. - Updaten van website en Facebookpagina. - Organisatie van een Buddydag voor grote publiek. - Zoektocht naar een enthousiaste en geschikte BV als meter of peter voor. Netwerking, samenwerking: - Verder uitwisseling met belangrijke en interessante organisaties in functie van kennismaking en/of mogelijke samenwerking zoals vb. organisaties actief op het domein van het Algemeen Welzijnswerk, Te Gek?!, Mezzo en Vriendendiensten Nederland etc. 18

19 7. Besluit De evolutie van Metawonen Gent naar Buddyproject Vlaanderen tot uiteindelijk is er één van verbreding, verdieping, inbedding, netwerking, centralisatie en overkoepeling. Doch met ruimte voor verschil en groei binnen elke regionale buddywerking. Het verschil in geschiedenis en samenwerkingsverbanden, de overkoepeling van de 13 diverse regionale buddywerkingen door en het belang van verbinding en het creëren van ruimte voor verschil binnen de regionale werkingen stellen de coördinerende functie van Buddywerking Vlaanderen voor een boeiende opdracht met vier centrale doelstellingen: - Ondersteuning van de regionale medewerkers, - Creëren, behouden en opvolgen van basisgelijkvormigheid over de regionale werkingen, - Vertegenwoordiging en profilering van op Vlaams niveau, - Verbinding behouden met de diverse beheerstructuren en de diversiteit van taken daarbinnen opnemen. Dankzij deze verbindingen tussen de diverse betrokken partijen directies van de buddy-cgg, beide koepels, verkozen voorzitter, coördinerende functie, regionale buddymedewerkers, samenwerkende organisaties binnen de GGZ en vrijwilligerswereld wordt er een algemeen draagvlak gecreëerd voor de betrokken buddywerkingen en in het algemeen. Als besluit kan vooral gesteld worden dat al deze factoren de overkoepeling door Buddywerking Vlaanderen met ruimte voor verschil en groei binnen elke regionale buddywerking en de verbinding tussen de betrokken partijen zorgen voor een stevige basis van de regionale buddywerkingen en Buddywerking Vlaanderen en een hoopvolle toekomst met nog veel te verkennen wegen op vlak van doelgroep, methodiek en samenwerking. 19

20 8. Bijlagen 20

Werkingsverslag Buddywerking Vlaanderen 2013

Werkingsverslag Buddywerking Vlaanderen 2013 Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B - 9000 Gent TEL 09/233.50.99 E-MAIL fdgg@fdgg.be Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat 1-1040 Brussel TEL 02/511.80.08 FAX 02/513.52.69

Nadere informatie

Werelddag van de Geestelijke Gezondheid 10 oktober 2010. Kom kijken naar de acties van de buddyprojecten in Vlaanderen

Werelddag van de Geestelijke Gezondheid 10 oktober 2010. Kom kijken naar de acties van de buddyprojecten in Vlaanderen Werelddag van de Geestelijke Gezondheid 10 oktober 2010 Kom kijken naar de acties van de buddyprojecten in Vlaanderen Werelddag van de Geestelijke Gezondheid op 10 oktober 2010 Op 10 oktober 2010 is het

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

Buddywerking Vlaanderen

Buddywerking Vlaanderen Mentalis, een initiatief van FDGG P/a FDGG - Residentie Servaes Martelaarslaan 204B - 9000 Gent T 09 233 50 99 info@mentalis.be Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat 1-1040 Brussel T 02 511 80 08 F 02 513 52

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde WELZIJN & GEZONDHEID arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen 2010 Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde Een initiatief van het RWO arr. Oudenaarde

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep De werkinlevingsovereenkomsten

Nadere informatie

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Fed. Project Participatie patiënten- & familievertegenwoordiging Similes Francophone asbl - Similes Vlaanderen vzw UilenSpiegel vzw - Psytoyens

Nadere informatie

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag

Nadere informatie

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007.

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. Jaarverslag 2007 Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 1. Oprichting

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Praatkaffee voor familieleden van mensen met psychische kwetsbaarheid. 11 mei 2017 door Geert Gardin, PZ Onzelievevrouw

Praatkaffee voor familieleden van mensen met psychische kwetsbaarheid. 11 mei 2017 door Geert Gardin, PZ Onzelievevrouw Praatkaffee voor familieleden van mensen met psychische kwetsbaarheid 11 mei 2017 door Geert Gardin, PZ Onzelievevrouw Inleiding Binnen de vermaatschappelijking van zorg: belang van ondersteuning van familie

Nadere informatie

Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Wolters Mercedes Ondersteuningsfunctie CGG-SP Stafmedewerker FDGG (Federatie voor Diensten Geestelijke Gezondheidszorg) 1997: CGG-project

Nadere informatie

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen:

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: een stand van zaken. Ben Kwanten KOPP-Vlaanderen Zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres

Nadere informatie

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL Rosien Mesdag, Consulentenwerking Onada, Gouverneur Kinsbergencentrum Stéphanie Danckaert, Consulententeam Vlaams-Brabant & Brussel, UPC St.- Kamillus Inhoudstafel

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Elke dag Fietsen, elke dag Winnen

Elke dag Fietsen, elke dag Winnen Elke dag Fietsen, elke dag Winnen Eindrapport Met Belgerinkel naar de Winkel 26 april - 31 mei 2014 1 Inhoudstafel Met Belgerinkel naar de Winkel 2014 - een jaar van vernieuwing Aantal deelnemers Profiel

Nadere informatie

Samenwerken aan integratie. Titeltekst

Samenwerken aan integratie. Titeltekst Samenwerken aan integratie Titeltekst Samenwerken aan integratie 1. W13 2. Vluchtelingen en wonen 3. Vluchtelingen en werk 4. Vluchtelingen en scholing 5. Vluchtelingen en sociale participatie W13 W13

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo Inleiding Geconfronteerd worden met geestelijke gezondheidsproblemen is niet gemakkelijk. Erover praten is vaak al even moeilijk. Het taboe dat rust op psychische aandoeningen is nog lang de wereld niet

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO Club 107 voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek een initiatief van GGALIMERO PC Duffel woensdag 23 mei 2012 1. Welkom 2. GGALIMERO 3. GGZ-vernieuwing 4. Experimenten 5. En onze regio?

Nadere informatie

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming CPV 2011-2012-005 Dit document kan je gebruiken als draaiboek om het ganse verloop van je permanente vorming op te volgen en in goede banen te

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016 Lokaal loket kinderopvang Resultaten enquête 2016 Inleiding Doelstelling: kinderopvang als basisvoorziening Recht van elk kind/ elk gezin op een kwaliteitsvolle dienstverlening Opvang in voldoende mate

Nadere informatie

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling Steunpunt duwobo provincie West-Vlaanderen: voorstelling Wat is het steunpunt duwobo? Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform) Naar

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

Werk maken van kinderrechten

Werk maken van kinderrechten Werk maken van kinderrechten De decreten integrale jeugdhulp in de praktijk Sectoraal cijferrapport: Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudstafel 1 Kerncijfers... 3 2 Het DRM als referentiekader

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Jeugdbewegingen - Demografie leden wordt traditioneel gekenmerkt

Nadere informatie

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes 1000 Brussel, CGG Brussel 2 1730 Asse, CGG Ahasverus 3 2018 Antwerpen, CGG VAGGA 4 2300 Turnhout, CGG Kempen 5 2600 Antwerpen, CGG Andante 6 2800 Mechelen, CGG De Pont 7 3000 Leuven, CGG PassAnt 8 3000

Nadere informatie

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 NETWERKPUNT Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 Het PAKT: regio NETWERKPUNT Medewerkers: Sofie Wybo & Liesbeth Reynders Start: april 2012 1.5VTE Doelpubliek: hulp- en dienstverleners Regio:

Nadere informatie

Inspiratielijst Huisartsenkringen

Inspiratielijst Huisartsenkringen Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid Inspiratielijst Huisartsenkringen 1 tot 10 oktober 2017 Horen, zien en PRATEN! Want praten maakt het verschil! W E S T- V L A A N D E R E N 10 dagen aftellen naar

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 55500 BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2004 MONITEUR BELGE Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Welzijnszorg [2004/36186] Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk

Nadere informatie

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede De jaarlijkse poll Wie is aan de slag in een huis van het kind? Wie is nu al actief betrokken bij een huis van het kind of werkt samen met een huis van het kind? (niet

Nadere informatie

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014 Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014 Participatiedecreet afd III subsidiëring lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

Werk maken van kinderrechten

Werk maken van kinderrechten Werk maken van kinderrechten De decreten integrale jeugdhulp in de praktijk Sectoraal cijferrapport: Jongeren Advies Centra (JAC) Inhoudstafel 1 Kerncijfers... 3 2 Het DRM als referentiekader voor het

Nadere informatie

WELKOM. Infomoment Maandag 3 oktober 2016 Achel Statie

WELKOM. Infomoment Maandag 3 oktober 2016 Achel Statie WELKOM Infomoment Maandag 3 oktober 2016 Achel Statie DE PRESENTATIE IN VOGELVLUCHT Vergrijzing Een werkwijze in 3 fasen Buurtgezel? Aanpak Omkadering Vergrijzing Wist je dat Limburg 2 keer zoveel 65-plussers

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens 103 Deel 7: Project opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram project opvoedingsondersteuning Het project

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4.

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4. Klankbordgroep eerste lijn Gent 18 januari 2011 i.s.m. PLAZZO 1 Programma 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

Kenniscentrum Persoonsgerichte Bewindvoering

Kenniscentrum Persoonsgerichte Bewindvoering Kenniscentrum Persoonsgerichte Bewindvoering Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Persoonsgerichte Bewindvoering Leuven 18 oktober 2014 www.similes.be Kenniscentrum

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Doelstelling 20 jaar GO!

Doelstelling 20 jaar GO! Doelstelling 20 jaar GO! Dit feestjaar wordt aangegrepen om ons net op een zichtbare en feestelijke manier onder de aandacht te brengen en tezelfdertijd te werken aan een zinvol pedagogisch/strategisch

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging.

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging. PLAZZO VANDAAG Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) is een samenwerkingsverband dat werkt rond zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Plazzo versterkt zelfzorggroepen, valoriseert

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0291 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog bij jongeren

Nadere informatie

Samen. tegen. armoede

Samen. tegen. armoede Samen tegen armoede projectenoproep 2011 Welzijnszorg vzw - Lisa Van Damme Welzijnszorg vzw steunt jaarlijks meer dan 150 projecten van organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale

Nadere informatie

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Agenda Welkom Toelichting project Overzicht gestelde vragen en antwoorden Vragen? Algemeen Kader DE VERNIEUWDE AANPAK INTENSIEF WERKPLEKLEREN

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00187 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst 'Co-creatie van een lokaal traject rond duaal leren' - periode

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013 PRIT praat INTERSECTORAAL 12 december 2013 Wie is de persoon met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek? Enkele cijfers (Itinera) Als 3 willekeurige Belgen rond een tafel zitten,

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-137- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

CIRRO V4.3 RELEASE NOTES

CIRRO V4.3 RELEASE NOTES / release notes CIRRO V4.3 RELEASE NOTES voor Logo s en partnerorganisaties, en eventuele andere organisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s Versie 1 (000) / 12.06.2015 Inhoudstafel 1 Inleiding

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Deel 1: Hoe was het? Situatie vrijwilligerswerk 2013 Minimaal vrijwilligersbeleid 24 woonvormen Sportmaatjesproject Totaal 120 externe vrijwilligers

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem?

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 63 van ELKE VAN DEN BRANDT datum: 15 oktober 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zelfstandige kinderopvang - Evolutie Het decreet Kinderopvang

Nadere informatie

De stuurgroep overlegt maandelijks. De coördinator zit de vergadering voor.

De stuurgroep overlegt maandelijks. De coördinator zit de vergadering voor. VIJF JAAR YOT [april 2002 april 2007] I. SITUATIE EN EVOLUTIE 2002-2007 A. Structuur 1. OVERLEGSTRUCTUUR a. DE STUURGROEP Na de realisatie van het architectuurproject in april 2002, krijgt de bestaande

Nadere informatie

Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband

Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband in Heusden-Zolder Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband Ontstaan Vanuit gezamenlijke bezorgdheid omtrent de registratie kansarme geboorten Op initiatief van de gemeentelijke afdeling welzijn en

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie