Jaarplan basisschool De Akker - Boskoop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2014 2015"

Transcriptie

1 Jaarplan basisschool De Akker - Boskoop

2 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm, waarbij aangegeven wordt: het beleidsterrein; doel concrete activiteiten; inzet van personeel en ; tijdsbestek; meetbaar resultaat. Het Jaarplan is tot stand gekomen in samenspraak tussen directie, team, oudergeleding van de MR en met gebruikmaking van informatie van andere belanghebbenden. In het Jaarplan worden alleen specifieke verbeteractiviteiten weergegeven. Deze vinden plaats in het kader van kwaliteitszorg. Hieronder vallen ook activiteiten ten behoeve van monitoring en borging (doen wij nog steeds de goede dingen?). De effecten van het Jaarplan worden vervolgens beschreven in het Jaarverslag van de school, dat aan het einde van het schooljaar verschijnt. Een korte beschrijving van de werkzaamheden en resultaten in het Jaarplan en Jaarverslag staat ook in de Schoolgids die aan het begin van ieder schooljaar verschijnt. Alle genoemde documenten zijn terug te vinden op onze website: waar ze voor alle belanghebbenden in te zien zijn. De documenten worden ook verzonden naar: Inspectie, College van Bestuur ter informatie (Jaarplan) en verantwoording (Jaarverslag). Boskoop, 2 september 2014 A.J. Bouwsma directeur

3 Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en Onderwijskwaliteit Opbrengstgericht werken (OGW) Groep 1-2: rekenen en taal voor kleuters Groep 3: DMT, rekenen en spelling Groep 4-8 DMT, rekenen, spelling en begrijpend lezen Voortzetting van opbrengstgericht werken in alle leerjaren om op een efficiënte manier het taal/spelling-, reken- en het leesonderwijs op De Akker te volgen en waar nodig de aanpak schoolbreed en/of per leerjaar bij te stellen. Team, IB en directie. LVS ParnasSys juni 2015 De opbrengsten van de Cito M en E-toetsen m.b.t. deze vakgebieden zijn per leerjaar door de groepsleerkracht(en) in het LVS ingevoerd en geanalyseerd. Er worden door de IB gesprekken gevoerd met de groepsleerkracht(en) over de onderwijsresultaten van de groep. De te behalen streefdoelen en niveauwaarden worden per leerjaar en per vakgebied geformuleerd. De groepsleerkracht stelt ieder halfjaar per vakgebied een groepsplan op en voert dit op minimaal drie niveaus (Zon-Maan-Ster) uit. De groepsleerkracht geeft op deze drie niveaus effectieve instructie en herkent risicoleerlingen. De Cito-resultaten worden 3

4 met ouders en de leerlingen besproken m.b.v. de leerlinganalysegrafiek vanuit het LVS. Nieuwe methoden De Akker vervangt weloverwogen oude methoden om het onderwijs aan de kinderen up to date te houden. Het team bespreekt en verhelpt problemen bij de invoering van de methoden om de doorgaande lijn te waarborgen. De leerkrachten van groep 4-8 oriënteren zich op een nieuwe (digitale) methode voor aardrijkskunde/ topografie. Totaal beschikbaar budget 5.130, juni 2015 Besluitvorming, aanschaf en invoering van een nieuwe (digitale) methode voor aardrijkskunde/ topografie m.i.v. het schooljaar Talentontwikkeling De Akker wil de talentontwikkeling van leerlingen met een bijzondere onderwijsbehoefte stimuleren. Team, talentcoach en Plusgroepbegeleider. Plusgroepbegeleider wordt ingezet vanuit de formatie juni 2015 Nieuwe kleuters worden gescreend. Begaafde en meerbegaafde leerlingen kunnen aangemeld worden voor Acadin. Vanaf oktober 2014 is er een Plusgroep (voor één dagdeel per week) voor specifieke leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 (niveau 4). Er wordt een beleidsplan opgesteld m.b.t. de ondersteuning/zorg in de groep van (meer)begaafde leerlingen (niveau 2-3). 4

5 Professionalisering Leerkrachten werken aan het ontwikkelen en versterken van de eigen professionaliteit (vakinhoudelijk en persoonlijk), gericht op de eigen doelen en de doelen van de organisatie. Team, IB en directie. Totaal budget nascholing 3500, juni 2015 Iedere leerkracht levert een bijdrage aan de gezamenlijke visie van de school, handelt daarnaar en voelt zich daar ook verantwoordelijk voor De leerkracht is periodiek aanwezig bij themavergaderingen waarbij wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen in de school en waarin ook het eigen handelen op dit onderwerp centraal staat. Er wordt door leerkrachten zowel op school- als op bovenschoolsniveau samen-gewerkt. Leren van en met elkaar! Leerkrachten maken gebruik van het opleidingsaanbod vanuit De GroeiAcademie en/of externe instanties. Leerkrachten geven en ontvangen positieve en negatieve feedback. Op De Akker is er een sprake van een collectieve verantwoordelijkheid voor de leeropbrengsten en de kwaliteit van het door het OP gegeven onderwijs. 5

6 ICT In het visiedocument Aan de slag met ICT (actieplan korte termijn) wordt weergegeven wat de opvattingen van De Akker zijn m.b.t. goed ICTonderwijs en hoe wij dit willen bereiken. De leerkrachten en leerlingen zijn mediawijs op het gebied van ICTvaardigheden, het veilig hanteren van internet en het kritisch omgaan met informatie. Team, ICT-er en leerlingen. Gehele schooljaar Met behulp van de visieversneller heeft het team haar visie op ICTonderwijs geformuleerd en uitgewerkt met praktische en haalbare ICT-doelen. Alle teamleden zijn voldoende vaardig op het gebied van ICT om moderne media zonder problemen didactisch te kunnen inzetten. Leerkrachten passen ICT toe in hun onderwijs. Ze zijn daarbij in staat een mix te kunnen maken tussen kennisoverdracht en kennisinstructie. Leerkrachten behalen in hun groep betere leerrendementen door het gebruik van ICT. 6

7 Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en Passend onderwijs Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Realisatie van het basisondersteuningsniveau. Met name: Basiskwaliteit: Het betreft de indicatoren 6.2 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen en 8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegeven bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen uit het toezichtkader van de OWI. Team, IB, directie en SWV. In het kader van passend onderwijs wordt 55,-- per leerling ontvangen. De inzet van personeel van De GroeiAcademie (preventief ambulante begeleider en de orthopedagoog) juni 2015 Middels zelfevaluatie wordt vastgesteld dat genoemde aspecten door de school worden gerealiseerd. Aanvraag voor personele, materiële en financiële t.b.v. de Plusgroep ingediend bij SWV Midden Holland voor max. 6000,-- per leerling. Planmatig werken: Hier betreft het de aspecten: Alle leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders en collega s. Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en het schoolteam. 7

8 De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor eenieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. Uitstroom zorgleerlingen Zo min mogelijk leerlingen naar S(B)O. Team, IB en directie. Verwijzingspercentage lager of gelijk aan het verwijzingspercentage van voorgaande jaren (lager dan 2%). Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en Personeel Gesprekkencyclus Jaarlijks vindt met ieder personeelslid in het kader van de gesprekkencyclus een doelstellingen-, functionerings-, of beoordelingsgesprek plaats, waarin ook het Persoonlijk Ontwikkelings-Plan (POP) besproken wordt. De personeelsleden die werken op De Akker zijn voortdurend bezig met hun eigen professionalisering. Directie en alle aan de school verbonden personeelsleden juni 2015 Verslagen van de gesprekken zijn terug te vinden in het personeelsdossier. De doelstelling(en) en evaluatie van de gewenste deskundigheidsbevorderin g in het kader van het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) zijn daarin ook terug te vinden. Nascholing Ontplooiing van de personeelsleden met als doel om de kwaliteit van het onderwijs op De Akker te ontwikkelen en te borgen. Personeelsleden. Nascholingsplan Budget 3500, juni 2015 Deelname van personeelsleden aan de (verplichte) studiebijeenkomsten (themavergaderingen) en individuele scholing in het kader van het POP. 8

9 De inhoud van de gevolgde cursus, workshop e.d. delen met het team. Leren van elkaar Op alle niveaus binnen de schoolorganisatie kan er veel en meer van elkaar geleerd worden. Bouwcoördinatoren /directie en groepsleerkrachten. Er is op jaarbasis 63 uur beschikbaar voor klassikale consultatie juni 2015 Leerkrachten worden een aantal momenten in het schooljaar in de gelegenheid gesteld om tijdens de vaste werkdagen bij elkaar in de groep te kijken en hier in een veilige setting feedback over te geven en/of te ontvangen. Iedere leerkracht maakt hier minimaal één keer per jaar gebruik van. De bouwcoördinatoren en directie initiëren de klassikale consultatie. Taakbeleid Het realiseren van een optimale afstemming tussen lesgevende taken, professionalisering en nevenactiviteiten overeenkomstig de werktijdfactor van de aan de school verbonden personeelsleden. Team en PMR. De schoolorganisatie maakt in dit kader gebruik van juni 2015 Goedkeuring van het taakbeleid door het team en PMR en uitvoering van de genoemde werkzaamheden door individuele personeelsleden. 9

10 Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en Huisvesting Investeringen in het gebouw De kwaliteit en de uitstraling van het schoolgebouw up te date te houden. Beschikbaar budget onderhoudsplanning 2015: 5200, De in de onderhoudsplanning genoemde werkzaamheden, hemelwaterafvoeren en boeiboorden gevels en dakopbouw, zijn ter beoordeling van WPS/ directie conform de uitgebrachte offerte uitgevoerd. Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en Organisatie Buitenschoolse Opvang (BSO) Voor- en naschoolse opvang (VSO en NSO) Het Tuinhuis. Het onderhouden en bevorderen van de relatie tussen de BSO en De Akker. Directie en het management van Het Tuinhuis. Jaarlijks. Jaarlijkse evaluatie en voortzetting contract. Andere Schooltijden Het realiseren van een nieuw schooltijdenmodel (incl. continurooster) voor De Akker, met een zo n breed mogelijk draagvlak onder de ouders, leerlingen en personeel. Werkgroep Andere Schooltijden Directie, personeelsleden, MR, ouders en leerlingen. Vanaf oktober 2014 Mei 2015 Tussentijdse evaluatie. Het uitvoeren van een tevredenheidonderzoek. 10

11 Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en Financiën Schoolbegroting Opstellen concept schoolbegroting Vaststelling schoolbegroting Verantwoord omgaan met en verantwoording afleggen over de beschikbare gelden vanuit OCW. Directie, OHM (studiedag), team en MR. College van Bestuur en Raad van Toezicht De Groeiling. Novemberdecember Januari-februari Conceptbegroting Vaststelling schoolbegroting 2015 door de Raad van Toezicht van De Groeiling. Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en Positionering van de school Samenwerking met de parochie H. St. Joannes de Doper/ identiteitsbegeleider Arkade Invulling schoolvieringen, Eerste Heilige Communie en H. Vormsel. Andere samenwerkingsvormen parochie/arkade/school. Het optimaliseren van de samenwerking tussen De Akker en de parochie. In samenwerking met Arkade vorm geven aan de katholieke identiteit van De Akker. Het ontwikkelen van levensbeschouwelijke vaardigheden bij personeelsleden werkzaam op De Akker. Werkgroep, parochiecoördinator, voorganger, leerkrachten groep 4 en 8 en ouders /verzorgers. Het gehele schooljaar. Directie, Evelijn Jebbink van Arkade. Evelijn Jebbink verzorgt één themabijeenkomst als begeleider vanuit Arkade. De kosten hiervan komen t.l.v. het bovenschoolse nascholingsbudget. Themavergadering 31 maart De concrete uitvoering van schoolvieringen, Eerste Heilige Communie en H. Vormsel. Heldere afspraken m.b.t. de samenwerking met de parochie en activiteiten in het kader van de katholieke identiteit. Marktaandeel Activiteiten ontplooien om als katholieke basisschool het marktaandeel (14,3 %) binnen de kern Boskoop te kunnen behouden. Directie Het gehele schooljaar Handhaven van het marktaandeel binnen de kern Boskoop. Op structurele wijze de instroom van nieuwe 11

12 Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en leerlingen in kaart brengen. Kwaliteitszorg Opbrengsten Citotoetsen t.b.v. de onderwijsinspectie en Stichting De Groeiling Eindresultaten PO (groep 8). Tussenresultaten PO 2015 (groep 3-7). De Akker legt met de centrale eindtoets en de Cito M-toetsen verantwoording af bij de onderwijsinspectie en De Groeiling. Team, IB en directie Resultaten centrale eindtoets (eindopbrengsten) groep 8 medio mei Tussenresultaten groep 3-7 medio februari Scores groep 8 van de centrale eindtoets van Cito Scores groep 3 m.b.t. M3 DMT, rekenen en spelling. Scores groep 4 m.b.t. M4 DMT, spelling, rekenen/ wiskunde en begrijpend lezen. Scores groep 5 m.b.t. M5 DMT, spelling, rekenen/ wiskunde en begrijpend lezen. Scores groep 6 m.b.t. M6 DMT, spelling, rekenen/ wiskunde en begrijpend lezen. Scores groep 7 m.b.t. M7 DMT, spelling, rekenen/ wiskunde en begrijpend lezen. Managementrapportages Managementoverleg directie/ College van Bestuur De Groeiling. De halfjaarlijkse managementrapportages geven een overzicht van de stand van zaken m.b.t. het jaarplan en andere relevante onderwerpen m.b.t. de schoolorganisatie. College van Bestuur, directeur en MR. Halfjaarlijks managementoverleg in oktober/november 2014 en april/mei Verslaglegging d.m.v. managementrapport. Verslag ter kennisname naar MR. 12

13 Waarderingsonderzoek De school inventariseert periodiek wat ouders, leerlingen en personeel vinden van de kwaliteit. In mei/juni 2014 is de kwaliteitsmeter van Beekveld en Terpstra bij ouders (37%), leerlingen van groep 6, 7 en 8 (97%) en personeelsleden (100%) afgenomen. december 2014 Het in kaart brengen van de resultaten van de kwaliteitsmeter. Plan van Aanpak met tijdpad uitvoering knel- en verbeterpunten uitvoeren Directie en MR (ter instemming van het PvA). Opleiden in de School (OIS) De Akker biedt als reguliere basisschool de mogelijkheid om in samenwerking met de HU ITT studenten (academisch) op te leiden in de school, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de student hand in hand loopt met de eigen schoolontwikkeling. Bovenschools: Jeanette Post, bovenschools opleider OIS en Fons Mannes, stafmedewerker OIS De Groeiling. Monique Simons, schoolopleider De Akker/team. Facilitering van de opleidingsschool in de vorm van bovenschools budget voor scholing. Facilitering van de schoolopleider vanuit het taakbeleid van de school. Het gehele schooljaar. Het stagebeleidsplan is besproken in de teamvergadering van 23 september Op 25 november 2014 heeft de audit, het keurmerk van HU ITT voor opleidingsscholen voor De Akker plaatsgevonden. Het maximale aantal studenten van HU ITT heeft stage gelopen op de opleidingsschool. Monique Simons heeft namens De Akker deelgenomen aan het project versterking Samenwerking Opleiding en Scholen. 13

14 Risico-inventarisatie Het voldoen aan de wettelijke eisen van de RI&E. Directie en MR (ter instemming van het PvA). december 2014 Plan van Aanpak (indien van toepassing) met tijdpad knel- en verbeterpunten uitvoeren 14

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk

Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk Schooljaar 2014-2015 Planning-realisatie WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk 1. Inleiding Dit overzicht is een uitwerking van het schoolplan 2011-2015 voor het schooljaar 2014-2015. Omdat

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 41501/ Reflexis Openbaar Basisonderwijs te Terborg

Bestuursverslag 2014 41501/ Reflexis Openbaar Basisonderwijs te Terborg BESTUURSVERSLAG 2014 S A L E R E N M E N W E R K E N 0 1 Bestuursverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 Bestuursverslag A1 5 Gegevens bestuur en organisatie 5 Juridische structuur 5 Organisatiestructuur

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019 Kind-nabij onderwijs Strategisch beleidsplan 2015-2019 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarnemen 4 Tevredenheidsonderzoek 2014 4 SWOT-analyse 5 Begrijpen 6 Krimp 6 Kwaliteit van de zaakvakken 6 Ketensamenwerking

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie