De werking en adviezen van de ethische commissies van het Verbond der Verzorgingsinstellingen en van het Vlaams Welzijnsverbond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De werking en adviezen van de ethische commissies van het Verbond der Verzorgingsinstellingen en van het Vlaams Welzijnsverbond"

Transcriptie

1 De werking en adviezen van de ethische commissies van het Verbond der Verzorgingsinstellingen en van het Vlaams Welzijnsverbond Yvonne Denier, Chris Gastmans & Fons Geerts 1. ETHISCHE REFLECTIE IN HET VERBOND DER VERZORGINGSINSTELLINGEN Yvonne Denier & Chris Gastmans, stafmedewerkers ethiek V.V.I. De Intersectorale Commissie voor Ethiek van het VVI heeft een jarenlange traditie opgebouwd van gestructureerde en duurzame maar tegelijk ook open en dynamische ethische adviesverlening via een bundeling van ethische adviezen in een open ringmap. Deze adviezen zijn erop gericht om aan de verzorgingsinstellingen blijvend impulsen te geven aan de ethische bezinning, reflectie en discussie omtrent goede zorgverlening. Het doel is telkens om te komen tot een versterkt ethisch bewustzijn omtrent uiteenlopende aspecten van de zorg. De commissie vergadert vijf keer per jaar en gemiddeld wordt er telkens ongeveer een jaar rond een thema gewerkt. Het huidige Bureau van de commissie bestaat uit voorzitter Dr. Marc Geboers, cardioloog en medisch directeur van het AZ Nikolaas, ondervoorzitter Prof. Dr. Chris Gastmans, hoogleraar aan de K.U.Leuven en VVI-stafmedewerker ethiek, en secretaris Dr. Yvonne Denier, postdoctoraal onderzoeker aan de K.U.Leuven en VVI-Stafmedewerker ethiek. Vroegere (onder)voorzitters van de Commissie zijn Dr. Jules Knapen, Prof. Dr. Paul Schotsmans en Prof. Dr. Fernand Vanneste. Tot de leden van de Commissie behoren directieleden en beheerders van de VVIverzorgingsinstellingen, artsen en verpleegkundigen, ethici, juristen en academici. Sinds haar ontstaan in 1993 heeft de Commissie voor Ethiek elf adviezen uitgebracht. Advies 1 (2002) Zorg voor een menswaardig levenseinde Sinds mei 2002 heeft België een wet betreffende euthanasie. Hierdoor komen de VVIverzorgingsinstellingen voor een nieuw wettelijk kader te staan. Vanuit haar bekommernis om de ethische visies in de klinische praktijk vorm te geven, heeft de commissie voor ethiek een pragmatische leidraad opgesteld. Het uitgangspunt in dit advies is dat de VVI-verzorgingsinstellingen al het mogelijke zullen doen om aan de stervende mens en zijn omgeving de nodige bijstand en opvang te verlenen en om tegemoet te komen aan zijn verlangen naar een menswaardig levenseinde. Concreet betekent dit 3761

2 dat de palliatieve zorgcultuur prioritaire aandacht krijgt. Advies 2 (1996) Keuzen in de zorg De vraag naar de rechtvaardige verdeling van de beschikbare middelen voor gezondheidszorg houdt zeer velen al geruime tijd bezig. Dit advies heeft een fundamenteel en algemeen karakter waardoor concrete antwoorden op concrete vragen niet worden gegeven. Het advies is bedoeld als ethisch geïnspireerd denkkader waarbinnen diverse aspecten van de keuzeproblematiek op een verantwoorde wijze kunnen worden besproken. Advies 3 (1998) Zwangerschapsafbreking Naar aanleiding van de goedkeuring van de Wet op de Zwangerschapsafbreking (1990) heeft het VVI ondubbelzinnig gesteld dat zwangerschapsafbreking een op zich ongeoorloofde handeling is. Tegelijk werd erop aangedrongen dat alles in het werk zou worden gesteld om een zorgcultuur uit te bouwen waardoor zwangere vrouwen ondersteund worden tijdens het moeilijke beslissingsproces dat zij moeten uitvoeren. Voor de VVI-verzorgingsinstellingen impliceert dit de ontwikkeling van een cultuur van zorgzame begeleiding. In dit advies worden concrete aanbevelingen gedaan om de ethische problematiek van zwangerschapsafbreking bespreekbaar te maken. Advies 4 (1998) Aanrekenen van kamer- en honorariumsupplementen in ziekenhuisverband Dit advies geldt als een concrete toepassing van advies 2 over Keuzen in de zorg. In de visietekst worden concrete aanbevelingen gedaan die ertoe kunnen bijdragen dat er een eerlijke verhouding ontstaat tussen het aanbieden van een kwaliteitsvolle zorgverlening en een rechtmatige beloning. Bovendien wordt erop aangedrongen dat inzake de organisatie en/of de financiering van de gezondheidszorg steeds de solidariteit met de meest kwetsbare patiëntengroepen als uitgangspunt zou worden genomen. Advies 5 (1999) Evalueren van protocollen van geneesmiddelenonderzoek Met deze leidraad wil de commissie uitdrukkelijk aansluiten bij belangrijke internationale en nationale tendensen inzake de evaluatie van geneesmiddelenonderzoek. Hiermee wordt een kwaliteitsverhoging van het evaluatieproces van toetsingscommissies beoogt. In de leidraad wordt op chronologische wijze melding gemaakt van de belangrijkste taken die leden van plaatselijke toetsingscommissies moeten uitvoeren. Hierbij wordt gewezen op zowel procedurele als inhoudelijke aandachtspunten van juridische, deontologische en ethische aard die een kwaliteitsvolle toetsing van geneesmiddelenonderzoek mogelijk moeten maken. Advies 6 (2000) Kunstmatige voedsel- en vochttoediening in de ultieme terminale fase bij dementerende personen In dit advies worden concrete oriëntaties aangereikt die hulpverleners kunnen helpen om goede beslissingen te nemen inzake de kunstmatige voedsel- en vochttoediening in de terminale fase bij dementerende personen. Naast de concrete oriëntaties in verband met de besluitvorming biedt de visietekst 62 Overzicht

3 een overzicht van de onderliggende ethische argumentaties die de uiteindelijke opties moeten ondersteunen. Advies 7 (2002) Niet starten en/of staken van levensverlengende medische behandelingen in de terminale fase In vele verzorgingsinstellingen spelen de zogenaamde beperkingsformulieren een belangrijke rol. Deze formulieren hebben de bedoeling om een consistent beleid mogelijk te maken inzake het niet starten en/of staken van levensverlengende medische behandelingen in de terminale fase. Hierbij is het van belang om inzichtelijk te maken welke ethische overwegingen eraan ten grondslag liggen. De commissie heeft in dit advies de ethische fundamenten verduidelijkt op basis waarvan een consistent beleid kan worden ontwikkeld. Hiernaast werd ook een modelbeperkingsformulier opgesteld dat de ethische visie hanteerbaar moet maken in de concrete klinische praktijk. Advies 8 (2003) Pluralisme en ethische dialoog in christelijke verzorgingsinstellingen In dit advies heeft de commissie zich beraden over de vraag hoe christenen en andersdenkenden zich tot elkaar verhouden in de context van de ethische dialoog in christelijke verzorgingsinstellingen. Met deze bezinning wil de commissie een bijdrage leveren tot een grondig debat over de plaats van de christelijk geïnspireerde ethiek in de gezondheidszorg van vandaag. Voor de commissie gaat dit debat niet in de eerste plaats over 'de waarheid' maar wel over hoe ethiek dienstbaar kan zijn aan concrete mensen en hun problemen. Het resultaat van deze bezinning is een visietekst aangaande pluralisme en ethische dialoog in christelijke verzorgingsinstellingen. Advies 9 (2004) Omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg voor ouderen In dit advies worden concrete oriëntaties aangereikt die hulpverleners kunnen helpen om goede beslissingen te nemen inzake vrijheidsbeperking in de zorg voor ouderen. Naast de concrete oriëntaties in verband met de besluitvorming omtrent vrijheidsbeperking biedt de visietekst een overzicht van de onderliggende ethische argumentaties die de uiteindelijke ethische opties moeten ondersteunen. Advies 10 (2006) Euthanasie bij personen met dementie. Een principieel standpunt In dit advies wordt een grondige bezinning doorgevoerd over het thema van euthanasie bij personen met dementie. In de visietekst wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken inzake dementie, de ervaringen uit Nederland, de fundamentele waardeopties op basis waarvan een ethisch standpunt werd ingenomen, en concrete oriëntaties voor de zorgpraktijk. Advies 11 (2008) Privatisering en Commercialisering in de gezondheidszorg. Ethische reflecties vanuit privaat social profit initiatief In dit advies wordt een grondige bezinning doorgevoerd over de fenomenen van privatisering en commercialisering in de gezondheidszorg. De vrije markt breidt zich immers 3763

4 uit op domeinen die voorheen sterk waren afgeschermd voor de economische sfeer en voornamelijk vanuit morele waarden en/of vanuit een bepaalde traditie werden georganiseerd. Ook in de gezondheidszorg vraagt de intrede van steeds meer commerciële initiatieven om passende antwoorden. Achtereenvolgens wordt in dit advies een overzicht gegeven van de feitelijke stand van zaken, gevolgd door de fundamentele waardeopties op basis waarvan een ethisch standpunt werd ingenomen, en concrete oriëntaties voor het instellingsbeleid. In de loop van 2008 worden twee adviezen rond prenatale diagnose en zwangerschapsafbreking na prenatale diagnose afgerond. Leden van het VVI ontvangen de ethische adviezen per post. Ze zijn tevens voor hen toegankelijk via het VVI-intranet. Buitenstaanders die geïnteresseerd zijn in de adviezen kunnen contact opnemen met het secretariaat 2. ETHISCHE REFLECTIE IN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND Fons Geerts, stafmedewerker Vlaams Welzijnsverbond Sinds de start van de Ethische Commissie van het Vlaams Welzijnsverbond, zijn er reeds vier adviezen afgerond. Telkens een advies goedgekeurd wordt door de Raad van Bestuur, wordt het op een studiedag aan de sector voorgesteld en wordt erover gepubliceerd in het Tijdschrift voor Welzijnswerk. Advies 1 Opnamevrijheid - opnameplicht in particuliere welzijnsvoorzieningen Vanuit een visie op ethiek en gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijnswerk werd ingegaan op vragen als: bestaat er zoiets als een recht op zorg? Kan een opnameverplichting de individuele keuzevrijheid beperken? In hoeverre is het aanvaardbaar dat een overheid rechtstreeks ingrijpt in het opnamebeleid van een particulier voorziening? De verschillende betrokken actoren werden beluisterd: de hulpvragers, voorzieningen, overheid en de samenleving. De tekst bevat zowel algemene als concrete adviezen en wil niet enkel bijdragen tot de reflectie over deze problematiek, maar ook het werkelijk welzijn van de betrokkenen verhogen. Advies 2 Omgaan met (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag De in onze tijd terecht aangescherpte gevoeligheid rond misbruik en geweld maakt hulpverlenen tot een riskante bezigheid, waarbij de hulpverlener zich erg kwetsbaar opstelt. Elke voorziening, of ze nu met mensen met een handicap, met jongeren of met kleine kinderen werkt, kan vroeg of laat geconfronteerd worden met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is erg moeilijk om hier adequaat op te reageren. Het advies reikt hiertoe handvatten aan, vertrekkend van het onderscheid tussen de logica van het (ge)recht en de logica van de zorg, die als eerste en belangrijkste taak van de voorziening wordt gezien. Ethisch verantwoord omgaan met deze problematiek veronderstelt een goed doordacht 64 Overzicht

5 preventie- en reactiebeleid dat ingebed is in een cultuur van openheid en bespreekbaarheid en gebaseerd op een gedeelde visie, een stevige teamwerking met duidelijke afspraken en een helder stappenplan in een crisissituatie. Advies 3 Zorgvuldig omgaan met informatieuitwisseling in het welzijnswerk Dit advies is meer dan een vrijblijvend pleidooi om 'zorgvuldig' om te gaan met het doorgeven van cliëntinformatie in onze voorzieningen. Het beroepsgeheim, dat oorspronkelijk op de individuele relatie tussen hulpverlener en cliënt van toepassing was, wordt erin opengetrokken naar teamwerking en netwerkhulpverlening en er wordt onder meer ingegaan op informatie-uitwisseling met 'derden' in de hulpverlening en de specifieke toepassing op hulpverleners met 'dubbel mandaat'. Het advies schuift de principes van vertrouwen, overleg en zorgvuldigheid (onder meer via de voorstelling van een aantal 'zorgvuldigheidscriteria') naar voor. Advies 4 Uw regels zijn de onze niet... Ethisch omgaan met grenzen en begeleidingsafspraken Het advies gaat in op de vraag hoe op een verantwoorde manier kan omgegaan worden met het opstellen en gebruiken van leefregels in de praktijk van elke dag in welzijnsvoorzieningen. Deze reflectie is niet alleen van nut voor (semi-)residentiële voorzieningen, maar kan ook toegepast worden op regels die in kinderopvang gelden en afspraken in het kader van de omgang met cliënten in ambulante voorzieningen. Vanuit een ethische commentaar op enkele evoluties in de samenleving gaat het advies in op de repercussies op de zorg en hulpverlening. Het pleit voor een educatieve inbedding van ethische (grens)regels in een groei-ethiek en onderstreept het belang van de keuze van een model op basis van de eigen zorgvisie. Het advies maakt een onderscheid tussen grensregels, leefregels en (individuele) afspraken, en biedt voor elk van deze regels een aantal aanbevelingen voor de praktijk. Tenslotte waarschuwt het voor een aantal valkuilen en risico's. In de loop van het werkjaar wordt gewerkt aan een advies rond "aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid". Buitenstaanders die geïnteresseerd zijn in de ethische adviezen van het Vlaams Welzijnsverbond kunnen een ringmap aankopen, waarin de reeds gepubliceerde en alle toekomstige adviezen via een abonnementssysteem opgenomen worden. Meer info: doorklikken naar 'intersectoraal' en 'ethische commissie'. 3765

Beroepsgeheim in de drughulpverlening

Beroepsgeheim in de drughulpverlening Beroepsgeheim in de drughulpverlening KU Leuven Broeders van Liefde Studiedag De8 Antwerps Integratiecentrum Antwerpen, 15 januari 2013 Inleiding Specifieke invalshoek Vanuit West-Europese en Vlaamse cultuur

Nadere informatie

AANREKENEN VAN KAMER- EN HONORARIUM- SUPPLEMENTEN IN ZIEKENHUISVERBAND

AANREKENEN VAN KAMER- EN HONORARIUM- SUPPLEMENTEN IN ZIEKENHUISVERBAND advies 4 INLEIDING AANREKENEN VAN KAMER- EN HONORARIUM- SUPPLEMENTEN IN ZIEKENHUISVERBAND Op 20 december 1996 werd door het Verbond der Verzorgingsinstellingen een standpunt in verband met Keuzen in de

Nadere informatie

Waardegedreven ondernemen in de zorg

Waardegedreven ondernemen in de zorg Ethisch debat in tijden van meten is weten : fictie of realiteit? Dr. Geboers Marc Algemeen Directeur Sint-Franciskusziekenhuis Specifieke eigenheid en ethische identiteit van zorgvoorzieningen als sociale

Nadere informatie

Het (gedeeld) beroepsgeheim

Het (gedeeld) beroepsgeheim Reling Sint-Truiden, 20 januari 2015 Het (gedeeld) beroepsgeheim Axel Liégeois KU Leuven Broeders van Liefde Morele intuïtie Probleemstelling en ethische reflectie Patiëntenrechten: recht op informatie

Nadere informatie

Welk soort rechtvaardigheid in de zorg?

Welk soort rechtvaardigheid in de zorg? Welk soort rechtvaardigheid in de zorg? Prof. Dr. Yvonne Denier KU Leuven & Zorgnet Vlaanderen Perspectief 2020 Studiedag Paard bijt man Over het breder perspectief van een plan 5 juni 2015 ALM Antwerpen

Nadere informatie

Respect voor menselijke waardigheid is mogelijk als we in elk menselijk lichaam - hoe oud of verzwakt ook - een persoon blijven zien.

Respect voor menselijke waardigheid is mogelijk als we in elk menselijk lichaam - hoe oud of verzwakt ook - een persoon blijven zien. ONZ-LIEVE-VROUW GASTHUIS vzw Ieperstraat 130 8970 POPERINGE 1. Inleiding Met deze tekst wil het WZC OLV GASTHUIS vzw zijn standpunt rond de zorg voor een menswaardig levenseinde verduidelijken en bekend

Nadere informatie

Zorg om de zorg. Menselijke maat in de gezondheidszorg

Zorg om de zorg. Menselijke maat in de gezondheidszorg Zorg om de zorg Menselijke maat in de gezondheidszorg Prof.dr. Chris Gastmans Prof.dr. Gerrit Glas Prof.dr. Annelies van Heijst Prof.dr. Eduard Kimman sj Dr. Carlo Leget Prof.dr. Ruud ter Meulen (red.)

Nadere informatie

PLURALISME EN ETHISCHE DIALOOG IN CHRISTELIJKE VERZORGINGSINSTELLINGEN

PLURALISME EN ETHISCHE DIALOOG IN CHRISTELIJKE VERZORGINGSINSTELLINGEN PLURALISME EN ETHISCHE DIALOOG IN CHRISTELIJKE VERZORGINGSINSTELLINGEN INLEIDING De wereld van de gezondheidszorg is in Vlaanderen sterk getekend door het zogenaamd particulier initiatief en komt in feite

Nadere informatie

Informatie & Beroepsgeheim

Informatie & Beroepsgeheim Informatie & Beroepsgeheim Duffel 1 december 2009 Axel Liégeois, Waarden in dialoog, hoofdstuk 7, p. 147-181. Inleiding Afbakening onderwerp Alle gegevens over zorgvrager in zijn of haar leefwereld Mondeling

Nadere informatie

NIET STARTEN EN/OF STAKEN VAN LEVENSVERLENGENDE MEDISCHE BEHANDELINGEN IN DE TERMINALE FASE

NIET STARTEN EN/OF STAKEN VAN LEVENSVERLENGENDE MEDISCHE BEHANDELINGEN IN DE TERMINALE FASE NIET STARTEN EN/OF STAKEN VAN LEVENSVERLENGENDE MEDISCHE BEHANDELINGEN IN DE TERMINALE FASE INLEIDING Technologische ontwikkelingen in de geneeskunde geven voortdurend aanleiding tot nieuwe behandelingsmogelijkheden

Nadere informatie

Goede Zorg bij Etnisch-Culturele Diversiteit

Goede Zorg bij Etnisch-Culturele Diversiteit Zorgnet Vlaanderen - Studiedag Goede Zorg bij Etnisch-Culturele Diversiteit Vrijdag 14 oktober 2011, 8u30-17u00 Provinciehuis Leuven Opzet en achtergrond Hoe kunnen we ethisch goede zorg verlenen wanneer

Nadere informatie

Prof. Chris Gastmans

Prof. Chris Gastmans www.hhzhlier.be 1 h.-hartziekenhuis vzw IS ER NOG PLAATS VOOR EEN NATUURLIJKE, ONTHAASTE DOOD? Prof. Chris Gastmans Ethicus, KU Leuven www.hhzhlier.be 2 Het nieuwe sterven Kort Kwaliteitsvol tot het einde

Nadere informatie

Beroepsgeheim in de hulpverlening

Beroepsgeheim in de hulpverlening Instituut voor Sociaal Recht K.U. Leuven Beroepsgeheim in de hulpverlening Handelen tussen recht en praktijk donderdag 24 november 2005 De Factorij Huart Hamoirlaan 136 1030 Brussel Voormiddag De theorie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 maart 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 maart 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Abstineren Morele overwegingen bij het staken van levensverlengend medisch handelen

Abstineren Morele overwegingen bij het staken van levensverlengend medisch handelen Abstineren Morele overwegingen bij het staken van levensverlengend medisch handelen Prudentiareeks Redactie Martien Pijnenburg Marius Nuy met bijdragen van Theo Beemer Bert Gordijn & Frank Kortmann Henk

Nadere informatie

IN DE GEZONDHEIDSZORG

IN DE GEZONDHEIDSZORG BASISBOEK ETHIEK & RECHT IN DE GEZONDHEIDSZORG JOHAN LEGEMAATE & GUY WIDDERSHOVEN [ REDACTIE] B O OM Inhoud Voorwoord 11 1 Een inleiding over de ethiek Guy Widdershoven 1.1 Inleiding 15 1.2 Betekenis van

Nadere informatie

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Bert Molewijk (RN,MA, PhD) Voorbij de vrijblijvendheid Programmaleider Moreel Beraad, VUmc Associate professor Clinical Ethics, Oslo VWS, Week

Nadere informatie

ETHISCHE REFLECTIE ETHISCHE REFLECTIE 20/05/2016

ETHISCHE REFLECTIE ETHISCHE REFLECTIE 20/05/2016 OP HET HANDELEN ALS ERGOTHERAPEUT Autonomie in verbondenheid Dit is voor mij persoonlijk het raakvlaak tussen ergotherapie en ethiek. De autonomie van de cliënt in relatie tot zijn omgeving Het handelen

Nadere informatie

1) In hoeverre is het instrument in uw organisatie gebruikt geweest?

1) In hoeverre is het instrument in uw organisatie gebruikt geweest? Verwerking antwoorden enquête over het reflectie instrument slikproblemen Mei 2015 Vlaamse werkgroep slikproblemen Steunpunt Expertisenetwerken (SEN) Aantal bevraagden 120 Aantal reacties 36, ofwel 30%

Nadere informatie

Dankwoord 13. Achtergrond en opzet van de studie Inleiding Onderzoeksmethodes 21

Dankwoord 13. Achtergrond en opzet van de studie Inleiding Onderzoeksmethodes 21 Inhoud Dankwoord 13 DEEL 1 Achtergrond en opzet van de studie 15 1. Inleiding 17 2. Onderzoeksmethodes 21 1. SENTI-MELC studie (Hoofdstukken 6, 7, 8, 9, 15) 21 2. Studie naar de frequentie en kenmerken

Nadere informatie

Visie pastoraal in Monsheide

Visie pastoraal in Monsheide Visietekst pastoraal in Monsheide I. Inleiding Onze christelijke levensbeschouwing, ontleend aan de stichtende Congregatie Sint-Vincentius à Paulo, trachten wij een eigentijdse invulling te geven. Vanuit

Nadere informatie

Mag ik u iets toevertrouwen?

Mag ik u iets toevertrouwen? Mag ik u iets toevertrouwen? Over privacy en beroepsgeheim in het licht van nieuwe ontwikkelingen bij multidisciplinaire samenwerking Verslag van het VELO mini-symposium, Leuven, 22 november 2008 Deel

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

Inzet en keuzes in de laatste levensfase

Inzet en keuzes in de laatste levensfase Inzet en keuzes in de laatste levensfase Filosofische en ethische beschouwingen Prof. Dr. Yvonne Denier Docent KU Leuven, Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht Stafmedewerker Ethiek, Zorgnet Vlaanderen

Nadere informatie

GRENZEN IN HET BIEDEN VAN ZORG : DE PRAKTIJK..

GRENZEN IN HET BIEDEN VAN ZORG : DE PRAKTIJK.. GRENZEN IN HET BIEDEN VAN ZORG : DE PRAKTIJK.. Katrien Naudts Diensthoofd Zorgkwaliteit Domeinverantwoordelijke Ethisch zorg verlenen 1 Overzicht 1.Inleiding 2.Onderzoek Artevelde Hogeschool 3.Stappenplan

Nadere informatie

De verantwoordelijkheden van de thuisverpleegkundige in evolutie

De verantwoordelijkheden van de thuisverpleegkundige in evolutie De verantwoordelijkheden van de thuisverpleegkundige in evolutie Herman Nys KU Leuven Situering binnen Vlaamse beleidsvoornemens 1 Regeerakkoord 2014-2019 De zorg in Vlaanderen zal evolueren naar een meer

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

ADVIES NR. 2 Ethische Commissie Vlaams Welzijnsverbond

ADVIES NR. 2 Ethische Commissie Vlaams Welzijnsverbond ADVIES NR. 2 Ethische Commissie Vlaams Welzijnsverbond Hoe omgaan met vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag WOORD VOORAF Met dit advies richten we ons tot alle voorzieningen uit de verschillende

Nadere informatie

Ethisch verantwoorde zorg voor ouderen Tussen kwetsbaarheid en waardigheid. Prof. Dr. Chris GASTMANS KU Leuven

Ethisch verantwoorde zorg voor ouderen Tussen kwetsbaarheid en waardigheid. Prof. Dr. Chris GASTMANS KU Leuven Ethisch verantwoorde zorg voor ouderen Tussen kwetsbaarheid en waardigheid Prof. Dr. Chris GASTMANS KU Leuven INLEIDING Verbreding van ethische reflectie in gezondheidszorg Perspectiefverandering: zorg

Nadere informatie

ZORG VOOR EEN MENSWAARDIG LEVENSEINDE

ZORG VOOR EEN MENSWAARDIG LEVENSEINDE ZORG VOOR EEN MENSWAARDIG LEVENSEINDE INLEIDING Door het parlement werd het wetsontwerp betreffende de euthanasie goedgekeurd. Hierdoor komen de VVI-verzorgingsinstellingen voor een nieuw wettelijk kader

Nadere informatie

Misbruik, hulpverlening en therapie, met oog voor

Misbruik, hulpverlening en therapie, met oog voor ksgv-studiebijeenkomst Misbruik, hulpverlening en therapie, met oog voor zingeving en spiritualiteit Antwerpen-Wilrijk, donderdag 13 juni 2013, 9.00 13.00 uur Theologisch en Pastoraal Centrum (tpc), Groenenborgerlaan

Nadere informatie

Kwaliteitsvol praktijkvoeren OLA Het klinisch consult. Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht KU Leuven

Kwaliteitsvol praktijkvoeren OLA Het klinisch consult. Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht KU Leuven Kwaliteitsvol praktijkvoeren OLA Het klinisch consult Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht KU Leuven Medische ethiek van theorie naar praktijk Eerste semester Modellen en methoden in medische ethiek

Nadere informatie

Het advies in praktijk

Het advies in praktijk Het advies in praktijk Werken met een ethisch stappenplan Studiedag 23 januari 2009 Laura is 17 en heeft sedert haar geboorte een diep mentale handicap. Meermaals per dag kent zij ernstige woedeuitbarstingen,

Nadere informatie

Pluralisme en ethische dialoog in christelijke verzorgingsinstellingen

Pluralisme en ethische dialoog in christelijke verzorgingsinstellingen ACTA MED. CATH. VOL.81, N 4 (2012) 103 Pluralisme en ethische dialoog in christelijke verzorgingsinstellingen De wereld van de gezondheidszorg is in Vlaanderen sterk getekend door het zogenaamd particulier

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT "MET ZORG" Thema: Divers jaargang 3 nummer 3 september 1997

TIJDSCHRIFT MET ZORG Thema: Divers jaargang 3 nummer 3 september 1997 TIJDSCHRIFT "MET ZORG" Thema: Divers jaargang 3 nummer 3 september 1997 INHOUDSTAFEL Editoriaal Waar is in een bureaucratische cultuur de patiënt gebleven? Christelijke ethiek en economie van de gezondheidszorg:

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING PALLIATIEVE ZORG

INTENTIEVERKLARING PALLIATIEVE ZORG INTENTIEVERKLARING PALLIATIEVE ZORG INLEIDING Het MB van 22 november 2001 bepaalt dat RVT s, Gemengde inrichtingen (RVT-ROB) en ROB s die ten minste sinds 1 juli 2001 het forfait C+ factureren middelen

Nadere informatie

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen:

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen: Samenvatting Dit proefschrift gaat over ervaringen en leerprocessen in de ontwikkeling van de theorie en praktijk van Moreel Beraad als methode van ethiekondersteuning in de gezondheidszorg. Hoofdstuk

Nadere informatie

Ruimte voor een waardig alternatief

Ruimte voor een waardig alternatief Respons: Els Van Hoof & Emilie Noë In 2013 heb ik als senator de debatten gevolgd die tot de uitbreiding van de euthanasiewet tot minderjarigen zouden leiden. Die debatten waren voor mij bijzonder zwaar

Nadere informatie

Doel checklist Hulp bieden bij het opstellen van richtlijnen rondom ethische kwesties d.m.v. aanreiken van aandachtspunten

Doel checklist Hulp bieden bij het opstellen van richtlijnen rondom ethische kwesties d.m.v. aanreiken van aandachtspunten Bijlage 1 Checklist voor richtlijnontwikkeling Doel checklist Hulp bieden bij het opstellen van richtlijnen rondom ethische kwesties d.m.v. aanreiken van aandachtspunten Gebruikers Medewerkers die aan

Nadere informatie

Een situatie kan lastig worden indien. - voor de bedrijfsarts als arts sommige waarden zwaarder wegen dan voor de bedrijfsarts als adviseur

Een situatie kan lastig worden indien. - voor de bedrijfsarts als arts sommige waarden zwaarder wegen dan voor de bedrijfsarts als adviseur Inleiding Sociaal Medisch Overleg (SMO) is een gestructureerd en multidisciplinair overleg over individuele casuïstiek tussen het management en diens adviseur(s) aangaande verzuim en re-integratie. Deelnemers

Nadere informatie

KEUZEN IN DE ZORG ADVIES 2 INLEIDING

KEUZEN IN DE ZORG ADVIES 2 INLEIDING KEUZEN IN DE ZORG ADVIES 2 INLEIDING KEUZEN IN DE ZORG De vraag naar de rechtvaardige verdeling van de beschikbare middelen voor gezondheidszorg houdt zeer velen al geruime tijd bezig, ook de commissie

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Beste deelnemers, Versie: :20

Beste deelnemers, Versie: :20 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van Icuro - Symposium Ethische debatcultuur in de zorg: fictie of realiteit? 17 oktober 2014 - Hasselt Versie: 20-10-2014

Nadere informatie

Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie

Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie Mechelen 4 oktober 2012 Jan Vande Moortel Advocaat en lector www.advamo.com Ethische aspecten Verhouding recht en ethiek Is recht een belemmering bij zorgethiek?

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT MET ZORG Thema: Divers jaargang 1 nummer 1 juli 1995

TIJDSCHRIFT MET ZORG Thema: Divers jaargang 1 nummer 1 juli 1995 TIJDSCHRIFT MET ZORG Thema: Divers jaargang 1 nummer 1 juli 1995 INHOUDSTAFEL Woord vooraf R. Stockman & M. Keuleneer Het leven is mij lief R. Stockman Waarheen met het onderwijs anno 2000? A. Peirsman

Nadere informatie

Handreiking ethische dilemma s in de zorg voor asielzoekers

Handreiking ethische dilemma s in de zorg voor asielzoekers Handreiking ethische dilemma s in de zorg voor asielzoekers Verantwoording van het onderzoek en Toelichting op de handreiking Literatuurstudie Ethiek en gezondheidszorg voor kwetsbare groepen en asielzoekers

Nadere informatie

CENTRUM VOOR BIOMEDISCHE ETHIEK EN RECHT FACULTEIT GENEESKUNDE K.U.LEUVEN

CENTRUM VOOR BIOMEDISCHE ETHIEK EN RECHT FACULTEIT GENEESKUNDE K.U.LEUVEN FACULTEIT GENEESKUNDE K.U.LEUVEN Studiedag Zorg aan zet: Ethiek en lichamelijkheid in de zorg voor ouderen Woensdag 22 september 2010 Campus Gasthuisberg K.U.Leuven, Onderwijs en Navorsing 1 Waardigheid:

Nadere informatie

a. Welke van die vier principes wordt door de huidige politiek van de medische sector een beetje verwaarloosd?

a. Welke van die vier principes wordt door de huidige politiek van de medische sector een beetje verwaarloosd? Vraag 1 Wat is een ethische commissie? Waarom is het verpleeghuis Reggeland begonnen met een ethische commissie? Vraag 2 Welke drie zaken bij het personeel worden beïnvloed door het functioneren van de

Nadere informatie

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015)

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) Woonzorgcentrum Leiehome is een woonplaats met ruime verzorgingsmogelijkheden voor ouderen. Wij verlenen een deskundige en actuele zorg op maat.

Nadere informatie

Ethiek in de ouderenzorg Over waarden, dialoog en grondhoudingen

Ethiek in de ouderenzorg Over waarden, dialoog en grondhoudingen Visies Visies Artevelde Algemene op op Hogeschool zorgrelatie zorgrelatie casus Gent Gent, 24 mei 2016 Ethiek in de ouderenzorg Over waarden, dialoog en grondhoudingen Axel Liégeois KU Leuven Broeders

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

Palliatieve zorg: Ethiek

Palliatieve zorg: Ethiek Palliatieve zorg: Ethiek Hogeschool van Amsterdam Naam: Lauri Linn Konter Studentnr: 500642432 Klas: Lv12-2E2 Jaar: 2012-2013 Docent: P. Vleugels Inhoudsopgave Inleiding Blz: 3 Omschrijving praktijksituatie

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Geschiedenis commissies medische ethiek. Gelijklopend met de bio-ethische beweging in het algemeen

Geschiedenis commissies medische ethiek. Gelijklopend met de bio-ethische beweging in het algemeen Geschiedenis commissies medische ethiek Gelijklopend met de bio-ethische beweging in het algemeen Medisch-technologische vooruitgang Economische impact van gezondheidszorg Integriteit en waardigheid van

Nadere informatie

Ankerpunten voor morgen

Ankerpunten voor morgen Ankerpunten voor morgen Wat doen we? Van waaruit doen we dat? Deus Caritas Est : deze boodschap maakte Pieter Jozef Triest gevoelig voor de noden van zijn tijd. Vertaald naar vandaag, is ook onze zendingsopdracht:

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de commercialisering van de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de commercialisering van de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de commercialisering van de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 19 december 2012 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel VLAAMSE OUDERENRAAD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Ouderen en seksualiteit:

Ouderen en seksualiteit: Ouderen en seksualiteit: een oud taboe of een sexy verhaal? Vaak denken jongeren dat mensen van boven de 60 geen seks meer hebben, of daar toch zeker niet van genieten. Niets is minder waar. Maar ook in

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Jaar 1 - LEVENSEINDEKLINIEK 28 februari 2013

Jaar 1 - LEVENSEINDEKLINIEK 28 februari 2013 Jaar 1 - LEVENSEINDEKLINIEK 28 februari 2013 Per 1 maart 2013 bestaat de Levenseindekliniek 1 jaar. In deze rapportage wordt daarom gekeken naar het volledige eerste jaar Levenseindekliniek. De bijzonderheden

Nadere informatie

GEBOEIDE HULPVERLENING Omgaan met vrijheidsbeperking in gehandicaptenzorg en bijzondere jeugdzorg

GEBOEIDE HULPVERLENING Omgaan met vrijheidsbeperking in gehandicaptenzorg en bijzondere jeugdzorg (Artikel verschenen in Sociaal, jg. 22, nr. 10, december 2001) GEBOEIDE HULPVERLENING Omgaan met vrijheidsbeperking in gehandicaptenzorg en bijzondere jeugdzorg De opvoeding van kinderen en jongeren in

Nadere informatie

Mechelen PrOS-project

Mechelen PrOS-project www.besafe.be Mechelen PrOS-project Mechelen PrOS-project FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Mechelen PrOS-project I. Projectbeschrijving

Nadere informatie

Zorgzame ondernemers in de zorg. Bouwstenen voor een model van ethische audit in welzijnsvoorzieningen

Zorgzame ondernemers in de zorg. Bouwstenen voor een model van ethische audit in welzijnsvoorzieningen Zorgzame ondernemers in de zorg. Bouwstenen voor een model van ethische audit in welzijnsvoorzieningen Studiedag advies 6 - Ethische Commissie Vlaams Welzijnsverbond Leuven - 27 oktober 2010 Ethische audit

Nadere informatie

BELEIDSPARTICIPATIE DOOR EEN KINDERRECHTENBRIL

BELEIDSPARTICIPATIE DOOR EEN KINDERRECHTENBRIL BELEIDSPARTICIPATIE DOOR EEN KINDERRECHTENBRIL Een reflectie-instrument voor beleidsmakers Sara Lembrechts Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) KeKi s dubbele opdracht - Brugfunctie: bijdragen tot een

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 7

Samenvatting. Samenvatting 7 Samenvatting Levensbeëindiging het veroorzaken of bespoedigen van de dood door het toedienen van een middel met het doel het leven te bekorten is strafbaar als doodslag of moord. Onder omstandigheden kan

Nadere informatie

Zorg. voor het levenseinde

Zorg. voor het levenseinde Zorg voor het levenseinde Inleiding Onze campussen en woonzorgcentra streven een christelijk-ethische levensvisie na en dit veronderstelt een zorgzame en zinvolle omgang met het eindigende leven en het

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Commissie Medische Ethiek

Commissie Medische Ethiek Commissie Medische Ethiek 1.Algemeen Zoals vereist door artikel 70 van de Wet op de ziekenhuizen beschikt het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis Waregem over een Commissie Medische Ethiek. De werking en de

Nadere informatie

Euthanasie en Medische Handelingen bij het Levenseinde van Patiënten.

Euthanasie en Medische Handelingen bij het Levenseinde van Patiënten. Euthanasie en Medische Handelingen bij het Levenseinde van Patiënten 1 Euthanasie en Medische Handelingen bij het Levenseinde van Patiënten. GasthuisZusters Antwerpen Groep Gasthuiszusters van Antwerpen

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

Als je als ziekenhuis abortus en euthanasie weigert, moet je het ook durven zeggen

Als je als ziekenhuis abortus en euthanasie weigert, moet je het ook durven zeggen Als je als ziekenhuis abortus en euthanasie weigert, moet je het ook durven zeggen Marleen Temmerman ijvert voor meer transparantie in de informatievoorziening van ziekenhuizen Marleen Temmerman is verbonden

Nadere informatie

OPLEIDING VOOR PALLIATIEF REFERENTEN WOONZORGCENTRA

OPLEIDING VOOR PALLIATIEF REFERENTEN WOONZORGCENTRA OPLEIDING VOOR PALLIATIEF REFERENTEN WOONZORGCENTRA Regio Vlaams-Brabant November 2016 - Juni 2017 Forum Palliatieve Zorg/Panal foto uit film Twilight of a life van Sylvain Biegeleisen Het Forum Palliatieve

Nadere informatie

Ethische kwesties. bij de Zorgboog. Behandeling en zelfbeschikking. Wat betekent dit voor u?

Ethische kwesties. bij de Zorgboog. Behandeling en zelfbeschikking. Wat betekent dit voor u? Ethische kwesties bij de Zorgboog In deze folder leest u over een aantal levensaspecten die een rol kunnen spelen bij uw behandeling, verzorging en verpleging binnen de Zorgboog. Het gaat hierbij om vragen

Nadere informatie

KUNSTMATIGE VOEDSEL- EN VOCHTTOEDIENING IN DE ULTIEME TERMINALE FASE VAN DEMENTERENDE PERSONEN

KUNSTMATIGE VOEDSEL- EN VOCHTTOEDIENING IN DE ULTIEME TERMINALE FASE VAN DEMENTERENDE PERSONEN VERBOND DER VERZORGINGSINSTELLINGEN v.z.w. Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL CG/CT/280/10.6/2000-5 11 september 2000 KUNSTMATIGE VOEDSEL- EN VOCHTTOEDIENING IN DE ULTIEME TERMINALE FASE VAN DEMENTERENDE PERSONEN

Nadere informatie

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken We geloven dat een gezin het eerste en belangrijkste leefmilieu van een kind/jongere is. We willen vanuit onze specifieke deskundigheid het gezin

Nadere informatie

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid Europees Parlement 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 14.7.2016 2015/2103(I) ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid aan de

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK MFC Sint-Jozef

KWALITEITSHANDBOEK MFC Sint-Jozef Toepassingsgebied Deze procedure is van toepassing op alle situaties van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van cliënten die gebruik maken van de dienstverlening van de voorziening m.a.w.: waarmee

Nadere informatie

Omgaan met een vraag naar euthanasie

Omgaan met een vraag naar euthanasie Home Vrijzicht vzw vzw Werkgroep Datum nieuwsbrief Ethiek Juni 2006 Omgaan met een vraag naar euthanasie Ethisch advi es Ethisch advies Home Vrijzicht vzw Veurnseweg 538 8906 Elverdinge Tel 057/22 41 80

Nadere informatie

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen Kristel Bovijn Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Het VK is het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing

Nadere informatie

Hoe omgaan met een verzoek om euthanasie? Een leidraad

Hoe omgaan met een verzoek om euthanasie? Een leidraad Hoe omgaan met een verzoek om euthanasie? Een leidraad Groep Philippus Neri - VZW Sint-Lucia Deze leidraad geldt voor een verzoek om euthanasie door een patiënt bij ondraaglijk psychisch en fysisch lijden.

Nadere informatie

Gezondheidsstrafrecht

Gezondheidsstrafrecht Gezondheidsstrafrecht Mr. dr. W.L.J.M Duijst Deventer 2014 Omslagontwerp: H2R creatievecommunicatie ISBN 978-90-13-12600-6 E-book 978-90-13-12601-3 NUR 824-410 2014, W.L.J.M. Duijst Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Samenvatting. De foetus als patiënt?

Samenvatting. De foetus als patiënt? Samenvatting Sinds de Gezondheidsraad in 1990 advies uitbracht over invasieve diagnostiek en behandeling van de foetus hebben zich op dit terrein belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, vooral door het

Nadere informatie

Het goede GOED doen. Gerda van Brummelen - adviseur vereniging. 3 juli 2014 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Het goede GOED doen. Gerda van Brummelen - adviseur vereniging. 3 juli 2014 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Het goede GOED doen Gerda van Brummelen - adviseur vereniging inhoud Professionele standaard Individuele professionaliteit Niet pluis gevoel Pak je invloed Professionele standaard Professionele standaard

Nadere informatie

Hervorming geestelijke gezondheidszorg 107 voor volwassenen Toekomstige hervorming voor kinderen Sector Arbeids- & Organisatiepsychologie

Hervorming geestelijke gezondheidszorg 107 voor volwassenen Toekomstige hervorming voor kinderen Sector Arbeids- & Organisatiepsychologie Deontologische vragen m.b.t. samenwerken in teams en netwerken Prof. Adélaïde BLAVIER, PhD Centre d Expertise en Psychotraumatismes et Psycho-Légale Département de Psychologie, Université de Liège (ULg)

Nadere informatie

Welkom. Pedagogische verwaarlozing anno 2013. Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl

Welkom. Pedagogische verwaarlozing anno 2013. Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl Welkom Pedagogische verwaarlozing anno 2013 Bron: Haren de Krant d.d. 22 april 2010 1 2 Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl Vraagstelling n.a.v. twitterbericht d.d. 12-06-2013 van Chris Klomp

Nadere informatie

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Opdracht vanuit Streekforum Zorg Leden van het Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen doen oproep tot opmaak van een

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 Inhoud Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 1 Waar gaat het om in de verpleging? 15 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige 15 1.1.1 Inhoud van het beroep 16 1.1.2

Nadere informatie

Samenvatting. Beleid en richtlijnen ten aanzien van beslissingen rond het levenseinde in Nederlandse zorginstellingen

Samenvatting. Beleid en richtlijnen ten aanzien van beslissingen rond het levenseinde in Nederlandse zorginstellingen Beleid en richtlijnen ten aanzien van beslissingen rond het levenseinde in Nederlandse zorginstellingen 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 196 Beleid en richtlijnen

Nadere informatie

Ethisch management. Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke. ALM Antwerpen 29/04/2014

Ethisch management. Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke. ALM Antwerpen 29/04/2014 Ethisch management Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke ALM Antwerpen 29/04/2014 Decreet Gemiddelde score's per thema 4,16 4,11 4,33 4,47 3,98 3,77 Rechten vh Kind Inclusie Diversiteit Fairplay Integriteit

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN. Naar een evidence based overleg tussen zorgverstrekker en patiënt. 21 november 2014

SAMEN KIEZEN. Naar een evidence based overleg tussen zorgverstrekker en patiënt. 21 november 2014 21 november 2014 Kiezen in overleg? Prof. dr. Chantal Van Audenhove directeur van LUCAS Kiezen in overleg? LUCAS kijkt vooruit LUCAS verbindt LUCAS onderzoekt LUCAS werkt! LUCAS kijkt vooruit Vergrijzing

Nadere informatie

Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit

Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit RAAK-Pro project: ezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit Het project Seksueel gezond gedrag in de RJ heeft twee doelstellingen: 1. De handelingsverlegenheid

Nadere informatie

Conclusies, aanbevelingen en vervolgstappen

Conclusies, aanbevelingen en vervolgstappen De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde 39 5 Conclusies, aanbevelingen en vervolgstappen In dit hoofdstuk wordt puntsgewijs een opsomming gegeven van de conclusies over de rol, de verantwoordelijkheden,

Nadere informatie

WAARGENOMEN HINDERNISSEN EN FACILITATOREN VOOR HUISARTS-PATIËNT COMMUNICATIE IN

WAARGENOMEN HINDERNISSEN EN FACILITATOREN VOOR HUISARTS-PATIËNT COMMUNICATIE IN WAARGENOMEN HINDERNISSEN EN FACILITATOREN VOOR HUISARTS-PATIËNT COMMUNICATIE IN PALLIATIEVE ZORG: EEN SYSTEMATISCHE OVERZICHTSSTUDIE Slort, W., Schweitzer, B.P.M., Blankenstein, A. H., Abarshi, E. A.,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Stafmedewerker Ethiek Zorgnet Vlaanderen Postdoctoraal onderzoeker K.U.Leuven. Over de ethisch-economische reflectie

Stafmedewerker Ethiek Zorgnet Vlaanderen Postdoctoraal onderzoeker K.U.Leuven. Over de ethisch-economische reflectie ZORGZAME ONDERNEMERS IN DE ZORG Reflecties vanuit Ethisch-Economisch Perspectief Yvonne Denier Stafmedewerker Ethiek Zorgnet Vlaanderen Postdoctoraal onderzoeker K.U.Leuven Studiedag Vlaams Welzijnsverbond

Nadere informatie

OVER EUTHANASIE BIJ UITZICHTLOOS PSYCHISCH LIJDEN...

OVER EUTHANASIE BIJ UITZICHTLOOS PSYCHISCH LIJDEN... STUDIEDAG OVER EUTHANASIE BIJ UITZICHTLOOS PSYCHISCH LIJDEN... Geen eind aan mijn pijn? ZAAL MANÈGE TIENEN INLEIDING 15 jaar na de goedkeuring van de euthanasiewet, zorgt deze nog steeds voor heel wat

Nadere informatie

Vroegtijdige Zorg Planning:

Vroegtijdige Zorg Planning: Vroegtijdige Zorg Planning: Waarover maak jij je zorgen? M. Van de Wiele Lid RVB / Ethicus VZW Rusthuizen Zr. Van Berlaar Ethicus RZ H Hart Tienen Psychotherapeut/seksuoloog 1. Inleiding Enkele casussen

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007 Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 51 40 www.igz.nl Internet Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer

Nadere informatie