VERBOUWINGSOVEREENKOMST met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling Verbouwingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERBOUWINGSOVEREENKOMST met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling Verbouwingen."

Transcriptie

1 VERBOUWINGSOVEREENKOMST met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling Verbouwingen. Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 juli Bij deze Verbouwingsovereenkomst horen: - Algemene Voorwaarden voor de Verbouwingsovereenkomst, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 juli 2015; Geen betaling(en) verrichten zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat Adres van de Verbouwing : Ondergetekenden: Statutaire naam : Kantooradres : Postcode / Plaats : Postbus : Postcode / Plaats : K.v.K. nummer : Telefoonnummer : Rechtsgeldig vertegenwoordigd door : Functie : hierna in deze overeenkomst te noemen: "de Ondernemer", ingeschreven bij Woningborg N.V., hierna in deze akte te noemen: Woningborg ; en Naam : Voorletters : Adres : Postcode / Woonplaats : Telefoonnummer : adres : hierna in deze overeenkomst te noemen: "de Opdrachtgever", zijn overeengekomen als volgt: Omschrijving van de Verbouwing Artikel 1 Voor rekening van de Opdrachtgever zal de Ondernemer, conform de bij deze overeenkomst behorende en in de ontvangstverklaring genoemde stukken in en / of rondom de woning, staande en gelegen te aan de / het het navolgende uitvoeren, in deze overeenkomst te noemen: de Verbouwing : Omgevingsvergunning / aanvang en oplevering van de Verbouwing Artikel 2 Keuze (A) Ten behoeve van de uitvoering van de Verbouwing is geen omgevingsvergunning benodigd dan wel de ten behoeve van de Verbouwing benodigde omgevingsvergunning is per het aangaan van deze overeenkomst Verbouwingsovereenkomst overeenkomst 1 / 4

2 inmiddels onherroepelijk. De Ondernemer zal binnen weken nadat deze overeenkomst door beide partijen is getekend, aanvangen met de Verbouwing. De oplevering van de Verbouwing geschiedt: Keuze (A1) Binnen werkbare werkdagen na de aanvang van de Verbouwing. Keuze (A2) Uiterlijk op (datum invullen). Keuze (B) Ten behoeve van de Verbouwing is een omgevingsvergunning benodigd en deze zal door de keuze Ondernemer / Opdrachtgever worden verzorgd. Deze overeenkomst wordt dientengevolge aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat er sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning. De kosten welke verband houden met het verkrijgen van de omgevingsvergunning zijn keuze WEL / NIET in de na te melden aanneemsom begrepen. De Ondernemer zal binnen weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning aanvangen met de Verbouwing. De oplevering van de Verbouwing geschiedt: Keuze (B1) Binnen werkbare werkdagen na de aanvang van de Verbouwing. Keuze (B2) Uiterlijk op (datum invullen). Aanneemsom van de Verbouwing Artikel 3 De aanneemsom van de Verbouwing bedraagt inclusief BTW. Betaling van de aanneemsom Artikel 4 1. De betaling van de aanneemsom zal als volgt plaatsvinden: Keuze (A) Bij oplevering van de Verbouwing. Keuze (B) Termijn 1 [omschrijving] Termijn 2 [omschrijving] Termijn 3 [omschrijving] In het geval dat tussen partijen gekozen wordt voor betaling in meerdere termijnen, schrijft Woningborg de volgende termijnregeling voor: a) Bij verbouwingen met een aanneemsom inclusief BTW tot ,-- factureert de Ondernemer naar rato van het uitgevoerde werk. b) Bij verbouwingen met een aanneemsom inclusief BTW van ,-- tot ,-- factureert de Ondernemer bij aanvang van de werkzaamheden 10% van de aanneemsom. Tijdens de werkzaamheden factureert de Ondernemer naar rato van het uitgevoerde werk. De laatste 10% factureert de Ondernemer voor oplevering. Verbouwingsovereenkomst overeenkomst 2 / 4

3 c) Bij verbouwingen met een aanneemsom inclusief BTW vanaf ,-- legt de Ondernemer eerst een voorstel van de toe te passen termijnregeling voor aan Woningborg. 2. Keuze (A) In voormelde aanneemsom zijn geen stelposten begrepen. Keuze (B) In voormelde aanneemsom is (zijn) de navolgende stelpost(en) opgenomen: Bedrag (inclusief BTW en Omschrijving: opslagen van de Ondernemer): Het percentage van de hiervoor bedoelde opslagen bedraagt % Indien een stelpost niet volledig wordt gebruikt, zal het niet gebruikte deel volledig gerestitueerd worden aan de Opdrachtgever.[r1] Indien meer dan het bedrag van de stelpost wordt gebruikt, zullen over het meerdere de opslagen van de Ondernemer worden berekend aan de Opdrachtgever.[r2] 3. Indien meerwerk overeengekomen wordt, zal de volgende betalingsregeling gelden: - Voor meerwerk geldt dat bij opdracht door de Opdrachtgever 25% mag worden gedeclareerd door de Ondernemer als vergoeding voor algemene en voorbereidende kosten. Het resterende gedeelte dient te worden gedeclareerd bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel, indien van toepassing, bij de eerst komende betalingstermijn daarna; - Het meerwerk dient betaald te zijn vóór oplevering van de Verbouwing, mits het meerwerk gereed is. Aanvraag certificaat Artikel 5 De Ondernemer verplicht zich tegenover de Opdrachtgever om overeenkomstig de toepasselijke Woningborg garantie- en waarborgregeling terstond doch uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van de door de Opdrachtgever ondertekende akte het schriftelijk verzoek aan Woningborg te doen tot afgifte van een certificaat aan de Opdrachtgever. Geschillenbeslechting[r3] Artikel 6 Alle geschillen, welke ook waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd die naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de Opdrachtgever en de Ondernemer mochten ontstaan met uitzondering van geschillen naar aanleiding van de Woningborg garantie- en waarborgregeling waarvoor de in die regeling vastgestelde regelen gelden worden beslecht bij wege van arbitrage door de Raad van Arbitrage voor de Bouw overeenkomstig het arbitragereglement zoals dat luidt op de dag van het aanhangig maken van het geschil, met in achtneming van het navolgende. De Opdrachtgever heeft steeds het recht een procedure aanhangig te maken bij Raad van Arbitrage voor de Bouw dan wel de gewone rechter. Verbouwingsovereenkomst overeenkomst 3 / 4

4 Indien de Ondernemer een procedure aanhangig wil maken, moet hij eerst de Opdrachtgever bij aangetekende brief een termijn van ten minste één (1) maand stellen voor diens schriftelijk bericht of hij het geschil door de Raad van Arbitrage voor de Bouw dan wel de gewone rechter beslecht wil hebben. De Ondernemer is gebonden aan de door de Opdrachtgever gemaakte keuze. Maakt de Opdrachtgever binnen de gestelde termijn geen keuze dan heeft ook de Ondernemer de vrijheid te kiezen voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw dan wel de gewone rechter. Van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden / Woningborg garantie- en waarborgregeling Artikel 7 1. Op de aannemingsovereenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor de Verbouwingsovereenkomst, vastgesteld door Woningborg op 01 juli Waar in deze overeenkomst en de daarin van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden gesproken wordt van Woningborg garantie- en waarborgregeling, wordt gelezen: Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen Getekend te op - - De Ondernemer: Getekend te op - - De Opdrachtgever: De Opdrachtgever verklaart een afschrift te hebben ontvangen van de navolgende documenten welke een onverbrekelijk geheel vormen met deze overeenkomst: 1. de Algemene Voorwaarden voor de Verbouwingsovereenkomst, vastgesteld door Woningborg op 01 juli Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen de in artikel 1 van deze akte bedoelde stukken, te weten:[r4] Getekend te op - - De Opdrachtgever: Verbouwingsovereenkomst overeenkomst 4 / 4

5 ALGEMENE VOORWAARDEN voor de Verbouwingsovereenkomst met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling Verbouwingen. Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 juli Bij deze Algemene Voorwaarden horen: - Verbouwingsovereenkomst, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 juli 2015; Definities 1. Onder Verbouwingsovereenkomst wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de schriftelijke verbouwingsovereenkomst, ingevolge welke deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 2. Onder Opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene, die ingevolge de Verbouwingsovereenkomst als de Opdrachtgever is benoemd. 3. Onder Ondernemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene, die ingevolge de Verbouwingsovereenkomst als de Ondernemer is benoemd. 4. Onder Verbouwing wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de Verbouwingsovereenkomst bedoelde verbouwing, waarvan de opdracht door de Opdrachtgever aan de Ondernemer is verstrekt. Eigendomsvoorbehoud Artikel 1 De offerte en de bijbehorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, calculaties en berekeningen en alle overige tot de Verbouwingsovereenkomst behorende bescheiden die door of in opdracht van de Ondernemer zijn gemaakt, blijven eigendom van de Ondernemer. Zij mogen niet zonder zijn schriftelijk toestemming aan derden ter hand worden gesteld, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden. Na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de Ondernemer aan de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever de in dit artikel bedoelde bescheiden binnen veertien (14) dagen nadien aan de Ondernemer te retourneren. Dit lijdt uitzondering in het geval de Verbouwingsovereenkomst tot stand komt en voltooid wordt middels oplevering als hierna in artikel 8 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden bedoeld. Wijzigingen op initiatief van de Ondernemer Artikel 2 De Ondernemer kan niet zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever wijzigingen aanbrengen in de Verbouwing. Het toch zonder schriftelijk akkoord aanbrengen van wijzigingen in de Verbouwing, kan nimmer tot een vordering van de Ondernemer tot bijbetaling leiden. Verplichtingen van de Ondernemer Artikel 3 1. Als de aard van de Verbouwing hiertoe aanleiding geeft, stelt de Ondernemer zich voor de aanvang van de Verbouwing op de hoogte van de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. 2. De Verbouwing en de uitvoering daarvan zijn voor risico van de Ondernemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop de Verbouwing is opgeleverd of geacht kan worden te zijn opgeleverd. 3. De Ondernemer is verplicht de Verbouwing uit te voeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk met inachtneming van de van belang zijnde voorschriften van overheid en nutsbedrijven. De aan de niet-naleving van deze eisen c.q. voorschriften verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening. 4. De Ondernemer kan onderdelen van de Verbouwing in onderaanneming laten uitvoeren, maar blijft voor die onderdelen volledig verantwoordelijk. 5. De Ondernemer is aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze door of tijdens de uitvoering van de Verbouwing is toegebracht, tenzij die schade het gevolg is van een omstandigheid die niet aan de Ondernemer is toe te rekenen. De Ondernemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover de Verbouwingsovereenkomst algemene voorwaarden 1 / 6

6 Opdrachtgever aantoont dat deze schade door de uitvoering van de Verbouwing is toegebracht, tenzij die schade het gevolg is van een omstandigheid die niet aan de Ondernemer is toe te rekenen. 6. De Ondernemer is verplicht de Opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in het door of namens de Opdrachtgever vervaardigde ontwerp en in de door hem ter beschikking gestelde bouwmaterialen, een en ander voor zover de Ondernemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Als de Ondernemer de in dit lid omschreven verplichting niet nakomt, is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk. 7. Als de Opdrachtgever de Ondernemer verzoekt om de toepassing van bepaalde werkwijzen of bouwmaterialen, anders dan de in lid 6 bedoelde bouwmaterialen, dan wel aan de Ondernemer verzoekt bouwmaterialen bij een bepaalde leverancier te betrekken, blijft de verantwoordelijkheid voor de betreffende werkwijzen, bouwmaterialen en leveranciers bij de Ondernemer berusten, tenzij de Opdrachtgever ondanks een door de Ondernemer schriftelijk gegeven waarschuwing, heeft volhard in zijn verzoek. 8. De Ondernemer is verplicht tegen de risico s, als omschreven in de leden 2 en 5 van dit artikel, voldoende verzekerd te zijn. 9. De Ondernemer vrijwaart de Opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens schade die tijdens de Verbouwing aan derden mocht worden toegebracht door handelen of nalaten van de Ondernemer, van personen voor wie hij aansprakelijk is of die in zijn opdracht de Verbouwing of een onderdeel daarvan uitvoeren. Wijzigingen in opdracht van de Opdrachtgever Artikel 4 1. De Opdrachtgever kan, zulks in afwijking van de in de ontvangstverklaring van de akte genoemde stukken, tot aan de oplevering in de zin van artikel 8 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden de Ondernemer verzoeken wijzigingen aan te brengen in de Verbouwing. 2. De Ondernemer is gerechtigd een zodanig verzoek van de hand te wijzen, indien naar zijn oordeel: a. gezien de stand van de Verbouwing de gevraagde wijziging ongewenst is te achten; b. die wijziging strijdig is met de opzet van de Verbouwing of met de normen, waaraan de Verbouwing moet voldoen. 3. Doet zich geen der gevallen in het vorige lid van dit artikel vermeld voor, dan verstrekt de Ondernemer binnen een redelijke periode doch uiterlijk binnen drie (3) weken na het verzoek schriftelijk opgave van de prijs van de verzochte wijziging, het tijdstip van betaling daarvan en, indien daartoe aanleiding is, opgave van het aantal werkbare werkdagen waarmee de termijn voor oplevering daardoor zal worden verlengd. De wijziging maakt deel uit van de Verbouwing indien de Opdrachtgever binnen één (1) week na ontvangst van de opgave zich schriftelijk daarmee akkoord verklaart. Verplichtingen van de Opdrachtgever Artikel 5 1. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Ondernemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van de woning of het terrein waaraan de Verbouwing zal worden uitgevoerd. Als de Ondernemer voor of uiterlijk bij het sluiten van de Verbouwingsovereenkomst aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het voor de uitvoering van de Verbouwing noodzakelijk is dat de woning of het terrein geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd, zorgt de Opdrachtgever tijdig voor die ontruiming. Voor of uiterlijk bij het sluiten van de Verbouwingsovereenkomst stellen de Opdrachtgever en de Ondernemer vast welke mogelijkheden er zijn om de voor de uitvoering van de Verbouwing benodigde bouwmaterialen op te slaan. 2. De Opdrachtgever zorgt er voor dat de Ondernemer tijdig kan beschikken over elektriciteit, gas en water op de Verbouwing. 3. De kosten van elektriciteit, gas en water ten behoeve van de uitvoering van de Verbouwing zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 4. De Opdrachtgever behoeft de voorafgaande schriftelijke instemming van de Ondernemer, indien de Opdrachtgever tijdens de Verbouwing door derden werkzaamheden of leveringen wil laten plaatsvinden die de verbouwingswerkzaamheden raken.. Zodra de Opdrachtgever van die bevoegdheid gebruik wil maken, informeert hij de Ondernemer. De Opdrachtgever zorgt ervoor, dat de door derden uit te voeren Verbouwingsovereenkomst algemene voorwaarden 2 / 6

7 werkzaamheden en leveringen zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de Verbouwing daardoor niet wordt belemmerd of vertraagd. 5. De Opdrachtgever staat in voor de bouwmaterialen die hij met het oog op de uitvoering van de Verbouwing aan de Ondernemer ter beschikking stelt. 6. Als de Verbouwing wordt uitgevoerd naar een door of namens de Opdrachtgever vervaardigd ontwerp, staat de Opdrachtgever in voor de deugdelijkheid van dat ontwerp, tenzij de Ondernemer die verantwoordelijkheid uitdrukkelijk van de Opdrachtgever heeft overgenomen. 7. De in het vijfde en zesde lid omschreven verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever laten de waarschuwingsplicht van de Ondernemer, als bedoeld in artikel 3 lid 6, onverlet. Doorberekening van loon- en prijsstijgingen Artikel 6 1. Doorberekening van meerdere of mindere kosten ten gevolge van wijziging van lonen, sociale lasten en materiaalprijzen is uitgesloten. 2. Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting (B.T.W.) en / of van de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd, zal tussen partijen doorberekening plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Controle op uitvoering Artikel 7 De Opdrachtgever en de Ondernemer zijn verplicht de daartoe bevoegd zijnde controlerende inspecteurs van overheidswege in de gelegenheid te stellen de woning te inspecteren. Bouwtijd en oplevering Artikel 8 1. Indien de Ondernemer niet binnen de in de Verbouwingsovereenkomst overeengekomen termijn begonnen is met de Verbouwing en ook niet binnen veertien (14) dagen na schriftelijke ingebrekestelling door de Opdrachtgever alsnog daarmee een begin heeft gemaakt, heeft de Opdrachtgever het recht de ontbinding van de Verbouwingsovereenkomst in te roepen c.q. te vorderen op de wijze zoals in artikel 12 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden is bepaald. De Ondernemer moet alsdan aan de Opdrachtgever binnen vier (4) weken, nadat de verklaring tot ontbinding te zijner kennis is gebracht, terugbetalen alle aan hem ter zake van de Verbouwingsovereenkomst gedane betalingen, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van de betaling tot de datum van terugbetaling. De Opdrachtgever heeft bovendien recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding optredende schade. 2. De Verbouwing is opgeleverd wanneer de Ondernemer aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de Verbouwing voltooid is en de Opdrachtgever de Verbouwing heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. 3. Als partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal de Ondernemer na overleg met de Opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop de Verbouwing gereed zal zijn voor oplevering. 4. Na oplevering is de Verbouwing voor risico van de Opdrachtgever. De Ondernemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor tekortkomingen die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, onverminderd de bepalingen in artikel De bij oplevering geconstateerde en erkende tekortkomingen worden binnen een redelijke periode, doch uiterlijk binnen vijftien (15) werkbare werkdagen hersteld. In verband met de weersomstandigheden niet onverwijld uit te voeren werkzaamheden zullen binnen een redelijke periode, wanneer de weersomstandigheden het toelaten, worden voltooid. Verbouwingsovereenkomst algemene voorwaarden 3 / 6

8 6. Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is de Ondernemer een gefixeerde schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd van 25 per kalenderdag tot de dag waarop de Verbouwing aan de Opdrachtgever wordt opgeleverd. 7. Als door de Ondernemer een dag van oplevering is aangekondigd die ligt binnen de overeengekomen bouwtijd, doch op die dag blijkt dat in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, is de in lid 6 bedoelde schadevergoeding verschuldigd vanaf de aangekondigde dag van oplevering tot de dag waarop de Verbouwing aan de Opdrachtgever wordt opgeleverd. 8. Als de mededeling dat de Verbouwing zal worden opgeleverd op een dag die ligt binnen de overeengekomen bouwtijd nadien door de Ondernemer wordt herroepen, is hij de in lid 6 bedoelde schadevergoeding verschuldigd vanaf de aangekondigde dag van oplevering tot de dag waarop de Verbouwing aan de Opdrachtgever wordt opgeleverd, tenzij de Ondernemer aannemelijk maakt dat de Opdrachtgever als gevolg van het herroepen geen nadeel ondervindt. 9. De in de leden 6, 7 en 8 van dit artikel genoemde c.q. bedoelde schadevergoeding is zonder ingebrekestelling verschuldigd en kan, nadat daartoe overeenstemming is bereikt tussen de Ondernemer en de Opdrachtgever, worden verrekend met hetgeen de Ondernemer nog toekomt. 10. Indien de Opdrachtgever, onder overlegging van genoegzame bewijzen, aantoont dat, door de overschrijding van de overeengekomen bouwtijd of door opschorting van een reeds aangekondigde oplevering, de door hem werkelijk geleden schade meer bedraagt dan het bedrag van de gefixeerde schadevergoeding, heeft de Opdrachtgever, indien en voor zover dit redelijk is, recht op aanvullende schadevergoeding. 11. Op verlangen van de Ondernemer kan de geschillenbeslechtende instantie, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, de in lid 6 van dit artikel bedoelde gefixeerde schadevergoeding matigen, met dien verstande dat hij de Opdrachtgever ter zake van de bedoelde tekortkoming niet minder kan toekennen dan de schadevergoeding op grond van de wet. 12. Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de Ondernemer gedurende ten minste vijf (5) uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt. Niet als werkdagen worden beschouwd de algemeen, al dan niet door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven, erkende rusten feestdagen, vakantiedagen en andere vrije dagen. Garantie en aansprakelijkheid van de Ondernemer Artikel 9 1. De Ondernemer garandeert rechtstreeks ingevolge deze Algemene Voorwaarden de Verbouwing gedurende één (1) maand na de datum van oplevering tegen de aan de dag getreden tekortkomingen. Klachten dient de Opdrachtgever binnen genoemde garantieperiode en binnen een redelijke periode na de ontdekking van de tekortkoming schriftelijk aan de Ondernemer kenbaar te maken, in welk geval de Ondernemer onverwijld zal overgaan tot het nodige herstel. 2. Na de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode is de Ondernemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen: a. tenzij sprake is van een niet door de Ondernemer aan de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakte afwijking van de in artikel 1 en de ontvangstverklaring van de Verbouwingsovereenkomst genoemde stukken waardoor de Opdrachtgever schade lijdt. Indien nakoming in redelijkheid niet meer van de Ondernemer verlangd kan worden heeft de Opdrachtgever recht op schadevergoeding. De Opdrachtgever zal de tekortkoming binnen een redelijke periode na de ontdekking aan de Ondernemer mededelen; b. tenzij de woning of enig onderdeel daarvan, ten gevolge van het doen of nalaten van de Ondernemer, een ernstig gebrek heeft; c. tenzij de woning of enig onderdeel daarvan, ten gevolge van het doen of nalaten van de Ondernemer, een verborgen gebrek bevat en aan de Ondernemer van zodanig verborgen gebrek binnen een redelijke periode na de ontdekking mededeling is gedaan; d. onverminderd de aansprakelijkheid van de Ondernemer ingevolge de Woningborg garantie- en waarborgregeling. Verbouwingsovereenkomst algemene voorwaarden 4 / 6

9 3. Een gebrek is slechts als ernstig gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel onder b. aan te merken indien het de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij de woning ongeschikt maakt voor haar bestemming. 4. Een gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel onder c. is slechts dan als verborgen gebrek aan te merken, indien het door de Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder dan het tijdstip van de ontdekking onderkend had kunnen worden. 5. De rechtsvordering uit hoofde van een ernstig gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twintig (20) jaren na de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode. 6. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf (5) jaren na de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel. 7. Indien de in lid 6 van dit artikel genoemde termijn verstrijkt a. tussen het moment dat de klacht schriftelijk of anderszins aantoonbaar aan de Ondernemer is gemeld, en het tijdstip waarop de Ondernemer schriftelijk mededeelt aan de Opdrachtgever dat hij de klacht als afgehandeld beschouwt, dan wel b. binnen vier maanden na het tijdstip waarop de Ondernemer schriftelijk mededeelt aan de Opdrachtgever dat hij de klacht als afgehandeld beschouwt, is de rechtsvordering met terzijdestelling van het daaromtrent in lid 6 bepaalde niet ontvankelijk als zij wordt ingesteld na vier maanden na de dag waarop de Ondernemer de hierboven bedoelde mededeling heeft gedaan. Woningborg garantie- en waarborgregeling Artikel 10 De Ondernemer aanvaardt met betrekking tot de Verbouwing onverkort al de uit de Woningborg garantie- en waarborgregeling voortkomende verplichtingen en garanties op nakoming waarvan de Opdrachtgever boven en buiten het bepaalde in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden beroep kan doen. Beëindiging en opzegging Artikel 11 Beëindiging of opzegging van de Verbouwingsovereenkomst op grond van artikel 7:763 BW 1) en / of artikel 7:764 BW 1) is uitgesloten. Ontbinding van de Verbouwingsovereenkomst Artikel De Opdrachtgever heeft het recht om de ontbinding van de Verbouwingsovereenkomst in te roepen, indien de afgifte van het certificaat door Woningborg wordt geweigerd. 2. Indien de Opdrachtgever van zijn ingevolge lid 1 van dit artikel gegeven mogelijkheid gebruik wenst te maken, zal het inroepen van de ontbinding dienen te geschieden bij aangetekende brief of telefaxbericht met verzendbevestiging binnen veertien (14) dagen nadat hem de weigering door Woningborg ter kennis is gebracht. 3. Indien een der partijen ook na schriftelijke sommatie in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen of indien reeds vóór de oplevering waarschijnlijk wordt, dat een der partijen niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of in de nakoming van de Verbouwingsovereenkomst ernstig tekort zal schieten, zal de andere partij het recht hebben de ontbinding van de Verbouwingsovereenkomst in te roepen of te vorderen. Het inroepen van de ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief of telefaxbericht met verzendbevestiging. 4. Indien op grond van lid 3 van dit artikel de ontbinding van de Verbouwingsovereenkomst wordt gevorderd en bedoelde vordering wordt toegewezen, bepalen de ingevolge de Verbouwingsovereenkomst benoemde scheidslieden de gevolgen daarvan. Zij kunnen de ontbinding doen afhangen van door hen te stellen voorwaarden en indien daartoe gronden aanwezig zijn en zulks gevorderd is, de partij waartegen de ontbinding wordt uitgesproken veroordelen tot schadevergoeding. NOOT: Verbouwingsovereenkomst algemene voorwaarden 5 / 6

10 1) De aangehaalde artikelen van het Burgerlijk Wetboek luiden: Artikel 7:763 BW Indien de aannemer na het sluiten van de overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is de opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd. Artikel 7:764 BW 1. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. 2. In geval van zulke opzegging zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de aannemer van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door de aannemer te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de aannemer over het gehele werk zou hebben gemaakt. Verbouwingsovereenkomst algemene voorwaarden 6 / 6

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. Algemene Voorwaarden van H & A bouw- en onderhoudsbedrijf BV. Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

1. Opdrachtgever geeft opdracht aan aannemer om voor rekening van eerstgenoemde uit te voeren de nader aan te duiden verbouwing van de woning

1. Opdrachtgever geeft opdracht aan aannemer om voor rekening van eerstgenoemde uit te voeren de nader aan te duiden verbouwing van de woning Verbouwingsovereenkomst 1998 Volgens het model opgesteld door Vereniging Eigen Huis en het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB), met de mogelijkheid van toepassing van BouwGarant.

Nadere informatie

4. Onder notaris wordt in deze bepalingen verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen notaris.

4. Onder notaris wordt in deze bepalingen verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen notaris. ALGEMENE VOORWAARDEN voor de koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten Definities 1. Onder koop-/aannemingsovereenkomst wordt in deze bepalingen verstaan de schriftelijke koop- /aannemingsovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Flat, Kleiburg d.d. 03- april 2014 inzake de renovatie van de klushuizen De Flat, Kleiburg te Amsterdam

Algemene voorwaarden De Flat, Kleiburg d.d. 03- april 2014 inzake de renovatie van de klushuizen De Flat, Kleiburg te Amsterdam Algemene voorwaarden De Flat, Kleiburg d.d. 03- april 2014 inzake de renovatie van de klushuizen De Flat, Kleiburg te Amsterdam Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden dient te worden verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANNEMINGSOVEREENKOMST (PROJECTMATIGE BOUW) VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANNEMINGSOVEREENKOMST (PROJECTMATIGE BOUW) VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE- EN WAARBORGREGELING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANNEMINGSOVEREENKOMST (PROJECTMATIGE BOUW) VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE- EN WAARBORGREGELING WAARAAN HET KEURMERK VAN DE STICHTING GARANTIEWONING

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.doc

Algemene voorwaarden.doc ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR APPARTEMENTSRECHTEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE EN WAARBORGREGELING WAARAAN HET KEURMERK VAN DE STICHTING GARANTIEWONING IS VERLEEND Overeenkomstig

Nadere informatie

Omvang aannemingsovereenkomst Artikel 1 Alle delen van de woning worden geacht ingevolge de aannemingsovereenkomst tot stand te zijn gekomen.

Omvang aannemingsovereenkomst Artikel 1 Alle delen van de woning worden geacht ingevolge de aannemingsovereenkomst tot stand te zijn gekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN Definities 1. Onder aannemingsovereenkomst wordt in deze voorwaarden verstaan de schriftelijke aannemingsovereenkomst, ingevolge welke deze voorwaarden van toepassing zijn. 2. Onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SWK.doc

Algemene Voorwaarden SWK.doc ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE EN WAARBORGREGELING WAARAAN HET KEURMERK VAN DE STICHTING GARANTIEWONING IS VERLEEND (gereed gekomen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden A-HA

Algemene voorwaarden A-HA Algemene voorwaarden A-HA Artikel 1:Omschrijving van de activiteiten: A-HA houdt zich bezig met bouw waarin: 1. De vormgeving een belangrijke rol speelt. 2. bouw en ontwerp gedurende het gehele bouwproces

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

Overeenkomstig het model, vastgesteld door SWK op 1 januari 2014.

Overeenkomstig het model, vastgesteld door SWK op 1 januari 2014. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE EN WAARBORGREGELING WAARAAN HET KEURMERK VAN DE STICHTING GARANTIEWONING IS VERLEEND Overeenkomstig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV

Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV Artikel 1: OFFERTE a. De aannemer zal zijn offerte gedurende 30 dagen gestand doen. b. De in de offerte opgegeven prijs is een vast bedrag, tenzij uit de toepasselijkheid

Nadere informatie

2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie.

2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie. CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIE Algemene Consumentenvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 1. WERKINGSSFEER Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Werkingssfeer Artikel 3 - Aanbod Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding aan derden Artikel 6 - Verplichtingen van Fred

Nadere informatie

1 / 5. Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (Covo 2010)

1 / 5. Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (Covo 2010) Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (Covo 2010) Deze Consumenten Voorwaarden Verbouwingen met bijbehorende toelichting van Stichting BouwGarant zijn tot stand gekomen in overleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTENVAN WERKZAAMHEDEN DOOR AANNEMERSBEDRIJF BOS EN VRIJHOF B.V. TE HIERDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTENVAN WERKZAAMHEDEN DOOR AANNEMERSBEDRIJF BOS EN VRIJHOF B.V. TE HIERDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTENVAN WERKZAAMHEDEN DOOR AANNEMERSBEDRIJF BOS EN VRIJHOF B.V. TE HIERDEN Artikel 1 Algemeen 1 Onder aannemer wordt in deze voorwaarden verstaan Aannemersbedrijf Bos

Nadere informatie

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever.

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van... (1) Verklaren: 1.... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2.... (4)

Nadere informatie

Verbouwingsovereenkomst 1998

Verbouwingsovereenkomst 1998 Verbouwingsovereenkomst 1998 Volgens het model opgesteld door de vereniging eigen huis en het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB), met de mogelijkheid van toepassing van de VerBOUWgarantie

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE GIW GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE GIW GARANTIE- EN WAARBORGREGELING KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE GIW GARANTIE- EN WAARBORGREGELING Bij deze koop-/aannemingsovereenkomst horen: - Algemene Voorwaarden voor de koop-/aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten

Nadere informatie

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. Algemene voorwaarden voor koop-/aannemingsovereenkomsten voor. eengezinswoningen 2014

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. Algemene voorwaarden voor koop-/aannemingsovereenkomsten voor. eengezinswoningen 2014 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene voorwaarden voor koop-/aannemingsovereenkomsten voor eengezinswoningen 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene voorwaarden van Bouwend Nederland, NEPROM

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. (volgens Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) AANNEMERS BV

Algemene voorwaarden. (volgens Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) AANNEMERS BV Algemene voorwaarden (volgens Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) AANNEMERS BV Algemene voorwaarden (volgens Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Renovatie en verbouwingsbedrijf Mooibouw

Algemene Voorwaarden Renovatie en verbouwingsbedrijf Mooibouw Algemene Voorwaarden Renovatie en verbouwingsbedrijf Mooibouw Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Renovatie en verbouwingbedrijf: Renovatie en verbouwingsbedrijf Mooibouw,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle en ook toekomstige overeenkomsten tussenopdrachtgever en Calculatiebureau

Nadere informatie

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene bepalingen Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meester Penning B.V., hierna te noemen "Meester Penning B.V.", op alle door Meester Penning B.V. gesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor onder aannemer bij Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf.

Algemene voorwaarden voor onder aannemer bij Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf. Algemene voorwaarden voor onder aannemer bij Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf. Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 1. De onderaannemer is gehouden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. Standaardmodel voor koop-/aannemingsovereenkomsten voor. eengezinswoningen 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. Standaardmodel voor koop-/aannemingsovereenkomsten voor. eengezinswoningen 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Standaardmodel voor koop-/aannemingsovereenkomsten voor eengezinswoningen 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Standaardmodel van Bouwend Nederland, Neprom en NVB-bouw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit de CAO voor de Bouwnijverheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

C. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

C. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten verleend aan 4Society (KvK nummer 08224967), gevestigd te Deventer. A. ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden BIK bouw voor aannemingen van werk

Algemene leveringsvoorwaarden BIK bouw voor aannemingen van werk Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de offerte wordt onder meer aangegeven: a. de plaats van het werk; b. een omschrijving

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JVB Multiservices

Algemene Voorwaarden JVB Multiservices Algemene Voorwaarden JVB Multiservices Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf: Klusbedrijf JVB Multiservices, de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014)

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Autisme Spiegel 20-9-2014 Kamer van Koophandel nr. 58294635, BTW nr.nl.113159316b01, ING Bankrekening NL34INGB0006107692, BIC INGBNL2A Algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN De Isolatiespecialist.be Deze Algemene Voorwaarden van De Isolatiespecialist.be en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Mark Poiesz

Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Mark Poiesz Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Mark Poiesz Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf: Klusbedrijf Mark Poiesz, de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden

Nadere informatie

Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet Chezpied bv

Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet Chezpied bv Algemene voorwaarden 2014 - blad 1 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Chezpied bv, handelend onder naam Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VITAAL MENSENWERK Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: Opdrachtgever : de wederpartij van Vitaal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734. Algemene Voorwaarden Blijleven (AVB) Loon- en grondverzetbedrijf Blijleven B.V. Kanaaldijk 83 1862 PV Bergen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BMA Services. Algemeen deel. Artikel 1 - Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN BMA Services. Algemeen deel. Artikel 1 - Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN BMA Services Algemeen deel Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BMA Services en alle overeenkomsten waarbij een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Studio Ferdinand

Algemene Voorwaarden Studio Ferdinand Algemene Voorwaarden Studio Ferdinand Algemeen deel Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Studio Ferdinand gesloten overeenkomsten en daarmee verband

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN TALENT KITCHEN Artiest Artiestenovereenkomst Talent Kitchen Opdrachtgever Optreden een artiest (acteur, presentator, dagvoorzitters, spreker, mediatrainer etc.) die wordt

Nadere informatie

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DRIEKLEUR VERZEKERINGEN Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg 30 januari 2009 (nummer 2009/3) Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR DE ZAKELIJKE MARKT Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR DE ZAKELIJKE MARKT Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR DE ZAKELIJKE MARKT Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 1. WERKINGSSFEER Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2013 (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2013 (klussenbedrijven) AV CZ/126 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

G&P Totaal Afbouw B.V. Algemene Voorwaarden Opdrachtneming van Particulieren

G&P Totaal Afbouw B.V. Algemene Voorwaarden Opdrachtneming van Particulieren Algemene Voorwaarden Opdrachtneming van Particulieren Pagina 1 1 - Definities 2 - Werkingssfeer 3 - Aanbod 4 - Totstandkoming van de overeenkomst 5 - Verplichtingen van de ondernemer 6 - Verplichtingen

Nadere informatie

Artikel 3: Aanvang van het werk In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang en de duur van het werk vastgelegd.

Artikel 3: Aanvang van het werk In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang en de duur van het werk vastgelegd. ALGEMENE VOORWAARDEN E. JANSEN, H.O.D.N. AANNEMERSBEDRIJF E. JANSEN TE RIJSWIJK, GEMEENTE MAURIK AANNEMING VAN WERK Artikel 1: Offerte a. De aannemer zal zijn offerte gedurende 30 dagen gestand doen. b.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Klusbedrijf van Loenhout KVK nummer: 52476081 Jan in t Veltstraat 71

Klusbedrijf van Loenhout KVK nummer: 52476081 Jan in t Veltstraat 71 ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die overeen gekomen worden met Klusbedrijf van Loenhout, tenzij afwijkende voorwaarden voorafgaand schriftelijk door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ten behoeve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Edwin

Algemene voorwaarden ten behoeve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Edwin Algemene voorwaarden ten behoeve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Edwin Schreuders Schilderwerken Opdrachtgever: Degene met wie opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie