Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening"

Transcriptie

1 Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011

2 2

3 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente Woerden Opgericht 15 maart 1919 Toegelaten 28 juni 1919, Koninklijk Besluit nr. 68 Gewijzigd 11 september 1975, Koninklijk Besluit nr. 47 Laatste statutenwijziging 31 december 2010 Fusie / splitsing 31 december 2010 Inschrijving Kamer van Koophandel Utrecht Handelsregister nummer Bestuur Mevrouw E.S.M. Verheul De heer T. Burgers MGM De heer drs. P.P. Korzelius, voorzitter Raad van Commissarissen GroenWest Mevrouw drs. I.L. Bergsma MBA-H, voorzitter Mevrouw ing. I.P.G.M. Brekelmans De heer R.B. de Haas De heer H. Moesbergen AA De heer J.J. van Oosten De heer drs. G. Verkerk De heer drs. J.B. Wijbrandi 3

4 4

5 Voorwoord Juridisch gezien is dit het eerste jaarverslag van de nieuwe fusiecorporatie Stichting GroenWest. Feitelijk zijn het de gebundelde jaarverslagen van GroenrandWonen, SWW en Westhoek Wonen. Het is dus een unieke en eenmalige wijze van verslaglegging, veroorzaakt door de juridische fusie van de drie organisaties op 31 december Het afgelopen jaar was een druk jaar. Immers, naast alle activiteiten die nodig zijn voor de fusie moest ook de winkel open gehouden worden. Samen voor het Groene Hart SWW, GroenrandWonen en Westhoek Wonen zijn gefuseerd tot GroenWest. De ondertitel bij GroenWest is Wonen in t Groene Hart. En dat zegt precies waar het ons om gaat. GroenWest wil een leefbaar Groene Hart waar het plezierig en betaalbaar wonen is. Dat lijkt strijdig met elkaar. Immers, de waarde van het Groene Hart is de open ruimte, de eindeloze vergezichten. Woonruimte is er onvoldoende en dus moet er bijgebouwd worden, wat het open karakter kan aantasten. De uitdaging is om slim te bouwen in en direct aan de bestaande kernen. Zo creëren we meer woningen van goede kwaliteit en blijft de open ruimte toch behouden. Meer woningen, ook in de kleine kernen, moeten er tevens voor zorgen dat er voldoende draagvlak blijft voor voorzieningen als een buurthuis of winkels. Daar wil GroenWest een bijdrage aan leveren. In de grotere plaatsen Mijdrecht en Woerden ligt de uitdaging in de bestaande woningen. De komende jaren moet een kwart van de woningen van GroenWest aangepakt worden. Niet alleen om de kwaliteit naar een hoger plan te tillen, maar vooral ook om het energieverbruik te verminderen. Dat is belangrijk voor het milieu en de woonlasten. Want de stijging van de energielasten heeft meer invloed op de totale woonlasten dan de stijging van de huren. GroenWest zet zich in om wonen in het Groene Hart betaalbaar te houden. Door slim en verantwoord woningen te bouwen én te verbeteren, willen we ervoor zorgen dat er meer beweging komt op de woningmarkt. Landelijke ontwikkelingen Meer dan ooit komt de financiële positie van de woningcorporaties onder druk te staan. Naast bestaande heffingen heeft het nieuwe Kabinet de sector verrast met een nieuwe heffing. Vanaf 2014 moeten alle woningbeheerders, dus ook de woningcorporaties, bijdragen aan de Huurtoeslag. Voor GroenWest betekent dit een afdracht van circa 3 miljoen euro. Dit geld kan dus niet meer besteed worden aan onderhoud of investeringen. Ook het Europadossier is ondanks de vele bezwaren per 1 januari 2011 ingevoerd. Dit betekent dat 90% van de woningen met een huur tot 652 moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot per jaar. Verdien je maar een paar euro meer, dan vervalt de mogelijkheid om een sociale huurwoning te huren. Vooral de groep huishoudens die meer verdient dan de inkomensgrens, maar minder dan komt ernstig in de knel. Deze huishoudens kunnen geen betaalbare woning huren en kopen in het werkgebied van GroenWest is er niet bij. Mijdrecht De ontwikkeling en uitvoering van nieuwbouwprojecten lag in het verslagjaar voor op de planning. Om al deze nieuwbouwactiviteiten te kunnen bekostigen voert Westhoek Wonen een 5

6 actief verkoopbeleid van bestaande woningen. Daarnaast draagt de verkoop bij aan de doorstromingsstrategie omdat het merendeel van de woningen wordt toegewezen aan zittende huurders of starters. Ook het ambitieuze onderhoudprogramma is gerealiseerd mede dankzij gerichte participatie met bewoners. Westhoek Wonen heeft in 2010 op vrijwel alle fronten vooruitgang geboekt. Dit is in de eerste plaats te danken aan de werkorganisatie die met veel inzet en enthousiasme heeft doorgepakt ondanks de spannende periode rondom de fusie. Ook de belanghebbenden zoals de bewonersraad, de (voormalige) gemeenten Abcoude en de Ronde Venen en de verschillende welzijn- en zorginstellingen hebben zeker positief bijgedragen aan de resultaten. Vleuten Bijzonder is dat er in 2010 meer woningen zijn verkocht dan in voorgaande jaren. Dat is belangrijk om de investeringen in de bestaande kernen mogelijk te maken. Gezien de financiële positie wilde GroenrandWonen de beheerkosten in 2010 op hetzelfde niveau houden als in Daarom zijn de voorgenomen activiteiten opnieuw tegen het licht gehouden. Door het verder verhogen van de efficiency van de organisatie zijn de beheerskosten in 2010 niet gestegen. Ondanks de vele inspanningen van de medewerkers rondom het fusietraject en de extra belasting qua werkzaamheden is het in 2010 wederom gelukt het KWH-Huurlabel te behouden. Op alle gemeten onderdelen is een ruime voldoende gescoord. Op drie onderdelen is de score zelfs verbeterd ten opzichte van de vorige meting. De kwaliteit van de dienstverlening op het onderdeel Woning verlaten is gewaardeerd met een 9,0. Landelijk gezien zelfs de hoogste score en dat is iets om trots op te zijn! Woerden Ondanks de crisis heeft SWW een recordaantal nieuwbouwwoningen verkocht. Hiermee heeft SWW veel woningzoekenden blij kunnen maken met een nieuwe woning. Trots is SWW op haar wijkhuismeesters. In alle wijken waar SWW woningen heeft, zorgen de wijkhuismeesters voor de dagelijkse vinger aan de pols om de leefbaarheid goed op peil te houden. Zij zijn de vraagbaak voor de bewoners, verrichten waar nodig kleine onderhoudswerkzaamheden en zijn daarmee onmisbaar voor de wijken. Onmisbaar zijn ook de medewerkers die het afgelopen jaar - naast de reguliere werkzaamheden extra werkzaamheden hebben verricht vanwege het fusietraject. Niet alleen zij die direct bij het fusietraject betrokken waren, maar ook zij die daardoor extra werk hebben overgenomen van collega s. Woerden, 17 mei 2011 Bestuur GroenWest Mw. E.S.M. Verheul Dhr. P.P. Korzelius Dhr. T. Burgers 6

7 7

8 Leeswijzer In het voorwoord is al beknopt aangegeven welke activiteiten GroenWest in 2010 heeft ondernomen. In de volgende hoofdstukken leest u hier meer over. In het hoofdstuk Passend huisvesten van de doelgroep wordt aandacht geschonken aan het strategisch voorraadbeleid en - de plannen voor - nieuwbouw. Daarnaast vindt u hier informatie over de wensen van de klant en het toewijzen en verhuren van woonruimte. Ook aandacht voor het huurprijsbeleid, het incassobeleid en het verkoopbeleid. Kwalitatief in stand houden van het woningbezit beschrijft onze activiteiten op het gebied van renovatie en groot onderhoud, planmatig onderhoud, de reparatieverzoeken en het mutatieonderhoud. In het hoofdstuk Betrekken van bewoners bij beheer en beleid doen wij verslag van onze activiteiten op dit gebied. Het hoofdstuk Bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten vertelt u meer over onze inspanningen ten aanzien van de woonomgeving, onrechtmatige bewoning en overlast. Verder gaan we hier kort in op activiteiten rondom het welzijn in het verslagjaar. Behalve onze gewone klanten hebben we ook steeds vaker te maken met bijzondere klanten. In combinatie met zorg- en welzijnsinstellingen proberen we ook in de behoefte van deze doelgroep te voorzien. U leest er alles over in het hoofdstuk Bijdragen aan de combinatie wonen en zorg. Onze interne uitdagingen zijn weergegeven in het hoofdstuk Professionele organisatie. Bijzonder in 2010 was het onderzoek naar de mogelijke samenwerking tussen GroenrandWonen, SWW en Westhoek Wonen. Het onderzoek heeft uiteindelijk geresulteerd in de juridische fusie van de drie organisaties per 31 december In dit hoofdstuk ook aandacht voor governance, belanghouders en kwaliteitszorg. De visie en het verslag van de Raad van Commissarissen zijn te vinden in het hoofdstuk Intern toezicht. Hier staat informatie over de samenstelling, beloning en onderwerpen die aan de orde zijn geweest in het verslagjaar. Onze financiële polsstok komt ten slotte aan de orde in het hoofdstuk Waarborgen van de financiële continuïteit. Alle financiële gegevens vindt u terug in de Jaarrekening Aan het einde van ieder hoofdstuk wordt weergegeven of de voor 2010 beoogde resultaten zijn behaald. Op die manier maken wij de resultaten inzichtelijk. 8

9 Inhoud Passend huisvesten van de doelgroep...11 Kwalitatief in stand houden van het woningbezit...33 Betrekken van bewoners bij beheer en beleid...43 Bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten...49 Bijdragen aan de combinatie wonen en zorg...59 Professionele organisatie...65 Intern toezicht...85 Waarborgen van de financiële continuïteit GroenWest Jaarrekening Accountantsverklaring

10 10

11 Passend huisvesten van de doelgroep In de Staatscourant van 8 november 2010 is de tijdelijke regeling Diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting gepubliceerd. De regeling gaat in per 1 januari Deze ministeriële regeling is de uitvoering van de Europese beschikking over corporaties en staatssteun. Hierin is opgenomen dat 90% van de woningen met een huur tot 652,52 moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot ,-. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, heeft de minister de bevoegdheid om een sanctie op te leggen aan de corporatie. Deze sanctie houdt in dat er geen beroep op WSW-borging kan worden gedaan. Door de regeling raken huishoudens met een inkomen tussen ,- en ,- in het werkgebied van GroenWest tussen wal en het schip. Binnen de Stichting Woonruimteverdeling Utrecht is onderzocht hoe de corporaties kunnen voldoen aan de 90%-norm en zich ook kunnen blijven inzetten voor de huishoudens met een middeninkomen. Dit gebeurt mede door labeling van woningen met een huurprijs boven de tweede aftoppingsgrens voor deze doelgroep. Strategisch voorraadbeleid Mijdrecht In 2009 is het strategisch voorraadbeleid vastgesteld, in 2010 is veel vooruitgang geboekt met de implementatie ervan. Zo werd een nieuw huurprijsbeleid ontwikkeld en werd het onderhoudsbeleid, het beleid ten aanzien van de kwaliteit van woningen en het beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen herijkt. Om de onderhoudsbegroting op objectieve maatstaven te kunnen baseren is in 2009 en 2010 een conditiemeting uitgevoerd bij het bezit. Westhoek Wonen had haar doelstellingen als volgt geformuleerd: 1. Voor ambities op het gebied van milieu stelt Westhoek Wonen energiebeleid en beheersmaatregelen op. 2. Westhoek Wonen onderzoekt met de gemeente De Ronde Venen de mogelijkheid van de oprichting van een duurzame energiemaatschappij voor een nieuwbouwlocatie in Vinkeveen. 3. Westhoek Wonen scherpt het inkoopbeleid aan op duurzaamheid van materialen en maakt afspraken met haar leveranciers. In het verslagjaar zijn de volgende resultaten bereikt: 1. Het beleidsstuk Energiebeleid en beheermaatregelen is vastgesteld en er is een aanvang gemaakt met het implementatieproces. Tevens is er nu een opzet gemaakt voor het meer actief marketen van energetische maatregelen bij renovatie en groot onderhoud van Huurlasten naar Woonlasten. Ook worden verdere stappen voorbereid om te komen tot een praktische invulling om zodoende de deelname van huurders te verhogen bij energetische maatregelen tijdens woningverbetering. Beide acties zullen na de organisatorische fusie met GroenrandWonen en SWW verder worden uitgewerkt en uitgevoerd in de nieuwe organisatie van GroenWest. 11

12 2. Westhoek Wonen heeft na nader onderzoek besloten om niet als directe partij deel te nemen in het gemeentelijk energiebedrijf. Belangrijkste reden was dat het risico voor Westhoek Wonen onaanvaardbaar hoog bleek en tevens onvoldoende maatschappelijk nut oplevert voor haar huurders. Wel realiseert Westhoek Wonen de sociale woningbouw binnen het betreffende plangebied Westerheul te Vinkeveen en zal daarmee fungeren als afnemer. 3. Er is informatie ingewonnen bij de fusiepartners en besloten is om gezamenlijk dit initiatief in de nieuwe organisatie verder uit te werken op basis van de verschillende ervaringen met het inkoopbeleid en duurzaamheid. Vleuten Het strategisch voorraadbeleid is gericht op het kwalitatief verbeteren van de woningvoorraad en het optimaliseren van het woningaanbod voor de doelgroep. Voor ieder complex is de strategie voor de komende tien jaar bepaald. Deze strategie kan zijn: Doorexploiteren; Investeren in de kwaliteit van de binnenkant; Sloop/nieuwbouw; Verkoop tegen marktwaarde; Verkoop onder Koopgarant; Aankoop; Voorlopig doorexploiteren; Investeren in zorgvoorzieningen. Dit jaar zijn er twee woningen aangekocht, conform het vastgestelde strategisch voorraadbeleid van Beide woningen zijn gelegen in De Meern, te midden van huurwoningen in een complex dat mogelijk in de toekomst geherstructureerd wordt. In het strategisch voorraadbeleid is aangegeven dat onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van een aantal complexen wordt verricht. De mogelijke scenario s voor deze complexen zijn sloop/nieuwbouw of investeren. Wijk Achter t Spoor - Vleuten De wijk Achter t Spoor ligt ten zuiden van de spoorlijn Utrecht Woerden. Meer dan de helft van de woningen in deze wijk is in bezit van GroenrandWonen. De wijk is begin jaren 50 gebouwd. Voorzieningen zoals openbaar vervoer, winkels en scholen zijn goed bereikbaar. In totaal heeft GroenrandWonen 127 woningen in deze wijk. Onderdeel hiervan is complex 151, dat bestaat uit drie woongebouwen met twaalf duplexwoningen. In 2010 is een visiedocument opgesteld over de toekomst van dit complex, waarbij uitgegaan wordt van sloop/nieuwbouw. Mauritshof - Harmelen Mauritshof is gebouwd in 1971 en bestaat uit 30 relatief kleine tweekamerappartementen. De appartementen zijn gelegen op de begane grond (inclusief tuin) en op de eerste etage (inclusief balkon). In het vierde kwartaal 2010 is onderzoek uitgevoerd in een aantal lege woningen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt als input voor het opstellen van een visiedocument in het eerste kwartaal

13 Woerden Begin 2010 is het strategisch beleidsplan vastgesteld. Het vernieuwde strategische plan is geen breuk met het verleden. Op veel punten is het eerder een herijking en een aanscherping van elementen. Het strategische plan is opgebouwd rond vijf hoofdthema s voor de komende jaren. De thema s zijn klant, samen, duurzaamheid, wijk en stenen. Elk thema is vertaald in een speerpunt voor de komende vijf jaar. Naar aanleiding van het vernieuwde strategisch plan is medio 2010 een herziene portefeuillestrategie vastgesteld. Ook het Woningmarktonderzoek Montfoort in 2009 vormde aanleiding hiertoe. Gebleken is dat er behoefte is aan een scherpere analyse van het bezit vanuit technisch oogpunt. In de oude portefeuillestrategie werd meer vanuit de marktpositie naar het bezit gekeken. De stagnerende verkoop van woningen, toenemende vraag naar huurwoningen en de toenemende nadruk op kasstromen voor het verkrijgen van financieringsfaciliteiten zijn ook redenen om de ambities bij te stellen. Vanuit technisch oogpunt wordt een forse opgave op het gebied van onderhoud en restant levensduur zichtbaar. De onderhoudsopgave komt voort uit het feit dat er niet standaard een groot onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd wanneer een complex 25 jaar oud is (halverwege de levensduur). De afgelopen jaren heeft SWW hierdoor een achterstand opgelopen. De nieuwe portefeuillestrategie vormt mede basis voor het nieuwe Strategisch Voorraadbeleid van GroenWest. Duurzaamheid en energiebesparing zijn belangrijke pijlers van het Strategisch plan SWW heeft zich verplicht om de komende tien jaar een energiebesparing van 30% in de bestaande woningvoorraad te realiseren. Om tot een gedegen aanpak te komen heeft BuildDesk onderzoek gedaan naar de energetische kwaliteit van de woningvoorraad van SWW. Vervolgens zijn vijf mogelijke energieprestatie verhogende scenario s doorgerekend. Per scenario is inzichtelijk gemaakt wat de effecten van de energiebesparende maatregelen zijn in financiële en maatschappelijke zin. Nieuwbouw Er zijn in 2010 geen grondposities verworven door GroenWest. Mijdrecht In haar plannen om de woningmarkt in het Groene Hart een duw te geven heeft Westhoek Wonen haar ambities vastgelegd in het ondernemingsplan Wonen in beweging en vervolgens vertaald in concrete jaarlijkse doelen. De vastgestelde doelen voor 2010: 1. Westhoek Wonen heeft 60 nieuwbouwwoningen in aanbouw in Vinkeveen en Waverveen. Ruim 80% van deze woningen is bestemd voor sociale doelgroepen. 2. Westhoek Wonen werkt aan de voorbereiding van ruim 100 woningen, die voor 2012 in uitvoering zullen zijn. In dat kader zijn de volgende resultaten behaald in het verslagjaar: 13

14 1. Westhoek Wonen heeft 42 nieuwe woningen opgeleverd, waarvan er 15 bestemd zijn voor de sociale doelgroepen. Daarnaast zijn 124 woningen daadwerkelijk in uitvoering genomen, waarvan er in 2011 naar verwachting 72 zullen worden opgeleverd. 2. Er bevinden zich nu ruim 350 woningen in de ontwikkel- en ontwerpfase; deze zullen de komende jaren in uitvoering worden genomen. De verwachting is dat de doelstelling voor 2012 ruimschoots gerealiseerd zal worden. Alle nieuwbouwprojecten op een rij - Er zijn 42 woningen opgeleverd o 15 woningen vrije sector koop IJsvogel Baambrugge o 9 woningen sociale huur IJsvogel Baambrugge o 4 woningen vrije sector koop Prins Bernhardlaan Vinkeveen o 8 woningen vrije sector huur Prins Berhardlaan Vinkeveen o 6 woningen sociale huur Prins Bernhardlaan Vinkeveen - Er zijn 124 nieuwbouwwoningen in uitvoering: o 12 zorgwoningen en 18 woningen Bernhardlaan Vinkeveen o 30 woningen Kreekrug Waverveen o 6 zorgwoningen en 33 woningen Mariaoord Vinkeveen o 25 woningen Grutto Mijdrecht - Er zijn projecten in ontwikkeling voor circa 392 woningen o 21 woningen Bernhardlaan Mijdrecht o 8 woningen Herenweg Wilnis o 22 woningen Prinsenhuis/Oranje Nassau kwartier Mijdrecht o 35 woningen Pijlstaartlaan Vinkeveen o 18 zorgwoningen Angstelborgh Abcoude o 24 zorgwoningen Stadhouderlaan Mijdrecht o 104 woningen Westerheul Vinkeveen o 100 woningen Marickenzijde Mijdrecht o 60 woningen Abcoude zuid We hebben onze doelstellingen voor nieuwbouw ruimschoots gerealiseerd. Vleuten GroenrandWonen richt zich bij haar nieuwbouwactiviteiten op personen die een steuntje in de rug nodig hebben en op kwaliteit. Besluitvorming vindt plaats op basis van projectdefinities per project. Zolang er geen projectdefinitie aanwezig is, wordt gewerkt met een goedgekeurd haalbaarheidsbudget. De voortgang van de projecten wordt in een projectmanagement informatiesysteem vastgelegd en bewaakt. In 2010 is het tweede deel van plan De Woerd opgeleverd. In De Woerd zijn 42 woningen gerealiseerd, waarvan 40 appartementen voor senioren en twee vrije sectorappartementen. Daarnaast is een commerciële ruimte in de plint gerealiseerd. Eén vrije sectorappartement en de commerciële ruimte zijn nog niet verhuurd. De oplevering van de woningen in De Woerd hebben een verhuisbeweging van huurders van eengezinswoningen in de wijk Nijevelt in De Meern in gang gezet. De vrijkomende woningen kwamen beschikbaar voor de verkoop. 14

15 In het voorjaar van 2007 heeft GroenrandWonen samen met Portaal en Abrona een prijsvraag van de gemeente Utrecht gewonnen voor het ontwikkelen van Ridderhofstad Den Engh. Na de euforie van het winnen van de prijsvraag heeft het even geduurd voordat er echt zicht kwam op de totale omvang van de ontwikkeling. Voor wat betreft de monumentale boerderij bleek in eerste instantie de bouwkundige staat niet helemaal juist ingeschat en andere partijen hebben zich teruggetrokken uit het project. Dit heeft ertoe geleid dat zowel Portaal als GroenrandWonen een groter onrendabel moesten inrekenen. Einde 2010 is er nog steeds grote onzekerheid over de verdere voortgang van dit project. Er is intensief overleg met de gemeente en Portaal om de risico s te beperken. Het project De Lakei is een project dat wordt ontwikkeld door Multi Vastgoed. GroenrandWonen neemt een deel van dit complex via een turnkey-overeenkomst af. Het vormt een onderdeel van het centrumplan van Vleuterweide. Er wordt een WKO-installatie gerealiseerd. WKO staat voor Warmte-Koude-Opslag. In het kort komt het er op neer dat in de zomer warmte wordt opgeslagen in de bodem om tijdens wintermaanden te gebruiken voor de verwarming. Voor koeling geldt het omgekeerde. Voor zestien koopappartementen en veertien koopappartementen in het gebouw de Waegh (het naastgelegen bouwblok) heeft GroenrandWonen zich garant gesteld voor de aankoop van deze woningen, mochten de woningen drie maanden na oplevering nog niet verkocht zijn. De aankoopprijs van deze appartementen ligt vast. In het plan Het Hogerhuis realiseert Multi Vastgoed een groot winkelcentrum met huur- en koopappartementen. Omdat de verkoop van zeventien koopappartementen stagneert, heeft Multi Vastgoed aan GroenrandWonen gevraagd of zij deze woningen onder de Koopgarantregeling kunnen brengen. Voordat dat dit gebeurt, gaat Multi Vastgoed deze woningen zelf verkopen met een sterk verlaagde prijs. De Raad van Commissarissen is akkoord gegaan, onder de voorwaarde dat dit project een onderdeel van de totale achtervang (in aantal en bedrag) inclusief de projecten De Lakei en De Waegh vormt. Alle woningen zijn verkocht: veertien woningen onder de Koopgarantregeling en drie woningen zonder Koopgarantregeling. De oplevering van de woningen is opgeschoven naar medio eerste kwartaal Alle nieuwbouwprojecten op een rij - Er zijn 16 woningen opgeleverd: o 15 seniorenappartementen, 1 vrije sectorappartement en een commerciële ruimte De Woerd in De Meern - Er zijn 142 nieuwbouwwoningen in uitvoering: o 42 appartementen De Lakei in Vleuterweide o 28 eengezinswoningen, 4 woningen voor mindervaliden en 8 bovenwoningen in De Lakei in Vleuterweide o 34 eengezinswoningen en 12 benedenbovenwoningen in De Tuinlanden in Vleuterweide o 14 Koopgarantwoningen in Centrumplan Vleuterweide - Er zijn projecten in ontwikkeling voor circa 64 woningen: 15

16 o 13 huurwoningen en 15 koopwoningen voor senioren en 500m² ruimte ten behoeve van huisartsen in De Driesprong in Harmelen o 6 eenheden en een algemene ruimte voor maatschappelijke doeleinden in Den Engh in Leidsche Rijn o 15 appartementen voor personen met een somatische aandoening en 15 appartementen voor senioren aan de Hindersteinlaan in Vleuten - Er zijn projecten in onderzoek voor circa 124 woningen: o 12 appartementen als gevolg van sloop/nieuwbouw Achter t Spoor in Vleuten o 20 huurwoningen en 15 koopwoningen in Hof van Harmelen o 77 appartementen in De Erven in Vleuterweide - Daarnaast wordt een haalbaarheidsstudie verricht naar de volgende projecten: o Mogelijkheden eerstelijnszorg in combinatie met woningen Dorpsplein, Vleuten o Mogelijkheden voormalig gemeentehuis Harmelen o Ontwikkeling en realisatie sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen Haarzicht, Leidsche Rijn o Ontwikkeling en realisatie Koopgarantwoningen in Haarrijn, Leidsche Rijn o Verkaveling met andere eigenaren naar aanleiding van grondpositie op de locatie Rijnenburg, gemeente Utrecht Woerden SWW zet zich in om woningen toe te voegen aan de bestaande voorraad. Dit kan door middel van nieuwbouwlocaties en door aankoop. In 2010 heeft SWW geen woningen opgeleverd, maar wel waren er 333 nieuwbouwwoningen in uitvoering. In 2010 heeft SWW daarnaast twee nieuwbouwlocaties aangekocht, te weten 36 woningen voor Stichting Reinaerde en vijf startersappartementen die met Koopgarant verkocht worden. Ook is een maatschappelijk gebouw aangekocht (Rembrandtlaan 2). SWW heeft in 2010 een recordaantal woningen in uitvoering gehad. Zo is er in het najaar gestart met de bouw van 53 huur- en koopwoningen voor ouderen en starters in Hofland-Oost te Montfoort. Inmiddels zijn alle starterswoningen verkocht en de woningen voor ouderen zijn, op vijf na, allemaal verkocht. In 2010 is ook de bouw gestart van de 88 huurwoningen en 22 koopwoningen aan de Rubensstraat e.o. in Woerden. Ondanks de kredietcrisis warden de koopwoningen binnen drie maanden verkocht. Een ander project waar veel starters op hebben ingeschreven betreft de acht starterswoningen in Zegveld. Alle woningen zijn verkocht aan de doelgroep en de bouw is in het najaar gestart. De bouw van de aangekochte 36 woningen voor Reinaerde is in 2010 gestart. De start bouw van de vijf startersappartementen Bij de Molen in Woerden staat gepland voor Deze woningen zijn eind 2010 in de verkoop gegaan; binnen een maand waren vier koopcontracten getekend. In het verslagjaar werd ook verder gebouwd aan Kallahof (76 woningen en kinderdagverblijf) en Heeren van Woerden (48 woningen). De bouw hiervan is reeds gestart in 2009, de opleveringen vinden plaats in

17 In 2010 heeft SWW ook het besluit genomen (tijdelijk) een aantal ontwikkelingen binnen de gemeente Montfoort stop te zetten. Inmiddels zijn eind 2010 de gesprekken met de gemeente weer opgestart. Dit heeft geleid tot een heroriëntatie en prioritering van de verschillende projecten. Alle nieuwbouwprojecten op een rij - Er zijn 333 nieuwbouwwoningen in uitvoering: o 78 woningen en een kinderdagverblijf Kallahof Snel en Polanen Woerden o 48 appartementen Heeren van Woerden o 110 woningen Rubensstraat e.o. o 53 woningen Hofland-Oost Montfoort o 8 starterswoningen Zegveld o 36 eenheden Singelplan voor stichting Reinaerde - Er zijn plannen ontwikkeld/voorbereid voor circa 295 woningen: o 37 zorgeenheden en 14 eengezinswoningen in Voorvliet Linschoten o 5 startersappartementen Oranjestraat o 22 eenheden corporatiehotel o Circa 60 woningen en circa zorgeenheden Snellerpoort Woerden o Circa 40 woningen Hazelaar- / Berberisstraat o Circa 20 woningen Kromwijkerkade (complex 1304) o 37 woningen Defensie-eiland o Herontwikkeling Golff-supermarkt te Montfoort o Herontwikkeling Miep Giesstraat te Montfoort Dure ontwikkeling soms onvermijdelijk De Rijksoverheid wil dat woningcorporaties goedkoop bouwen. Een nieuwbouwwoning mag daarom volgens de regels Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) niet meer dan kosten. Omdat in ons werkgebied grond schaars is en de kosten van projectontwikkeling hoog zijn, kunnen wij niet altijd aan deze eis voldoen. Mijdrecht Bij de volgende projecten overschrijdt Westhoek Wonen de stichtingskostengrens van : Als onderdeel van het project IJsvogel Baambrugge heeft Westhoek Wonen in 2010 vijf nieuwbouw koopwoningen gerealiseerd met gemiddelde stichtingskosten van circa Deze woningen zijn in samenwerking met de Gemeente Abcoude gerealiseerd. De stichtingskosten zijn hoog door de wens van de Gemeente Abcoude om in dit project ook woningen voor het middeldure segment te realiseren en door een combinatie van grondkosten en kleine seriematige bouw. Zes appartementen sociale huur, vier commerciële huurwoningen (opgeleverd in het 4e kwartaal 2010) en twaalf zorgappartementen (oplevering medio 2011) aan de Prins Bernhardlaan te Vinkeveen. Hier is sprake van een herontwikkelingslocatie met kleine series en dure grond waardoor relatief hoge stichtingskosten ontstaan. Met de commerciële 17

18 huurwoningen wil Westhoek Wonen het relatief geringe aandeel vrije sector huurwoningen in haar portefeuille en marktgebied wat uitbreiden. Vijf appartementen sociale huur en tien Koopgarantappartementen in het project Grutto te Mijdrecht. Begin 2012 worden deze woningen opgeleverd. Aan deze woningen en woonvormen is duidelijk behoefte. Zonder bemoeienis van Westhoek Wonen zouden deze woningen en woonvormen niet, of slechts zeer vertraagd, tot stand (zijn ge-)komen. Westhoek Wonen heeft een volkshuisvestelijke opgave. Daarom is het verantwoord om deze projecten ondanks de hogere kosten toch te realiseren. Vleuten In één van de projecten van GroenrandWonen waarvoor een bestuursbesluit is genomen, is sprake van een overschrijding van de stichtingskostengrens van Dit betreft het project Centrumplan Vleuten. Hier worden 30 appartementen voor senioren gerealiseerd (twaalf sociale huur en achttien vrije sector huur). De stichtingskosten vallen hoger uit door hoge grondkosten en door de realisatie van een parkeerkelder. De gemiddelde stichtingskosten per woning zullen uitkomen op circa Omdat deze locatie de mogelijkheid biedt woningen voor senioren in de kern Vleuten te realiseren en omdat deze locatie binnen de woonservicezone valt, is ervoor gekozen dit project te realiseren. De oplevering van dit project is gepland voor het eerste kwartaal van Woerden SWW heeft in 2010 geen woningen met stichtingskosten boven de grens van opgeleverd of in ontwikkeling. Wensen van de klant Mijdrecht Regelmatig onderzoek naar de wensen en behoeften van onze (toekomstige) huurders is van belang om de klant centraal te kunnen (blijven) stellen. Vanwege de fusieplannen van zowel de gemeente De Ronde Venen (met de gemeente Abcoude) als Westhoek Wonen is het geplande gezamenlijke woningbehoeftenonderzoek uitgesteld tot Vanaf 2010 voert Westhoek Wonen standaard een marktonderzoek uit bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten om het aanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de vraag. Daarnaast ontvangen de nieuwe huurders een vragenlijst over het verhuurproces. Tevens worden huurders na afloop van een groot onderhoudproject bevraagd. De uitkomsten van alle enquêtes worden gebruikt voor verbetering van processen. In 2010 werd het resultaat van deze aanpak zichtbaar in de verbeterde score op het KWH-onderdeel Woning onderhouden. Vleuten GroenrandWonen hecht waarde aan keuzevrijheid voor de klant. Deze wordt geboden waar dit mogelijk is. Het draagt bij aan de realisatie van de missie: GroenrandWonen levert kwalitatief hoogwaardige en op klantwensen afgestemde huur- en koopwoningen. 18

19 Gezien de gespannen woningmarkt in de regio waarin GroenrandWonen actief is, is het voor starters en huishoudens met een laag inkomen vrijwel onmogelijk om een betaalbare koopwoning te vinden. Daarom biedt GroenrandWonen woningen te koop aan volgens de Koopgarantformule. De koper krijgt hierbij een korting op de marktwaarde van de woning. Als de koper de woning wil verkopen, koopt GroenrandWonen deze terug. Koper en GroenrandWonen delen de waardestijging of waardedaling volgens een vooraf vastgesteld percentage. De woningen blijven gebonden aan GroenrandWonen en dus beschikbaar voor de doelgroep. GroenrandWonen wil dat de klant zich thuis voelt in zijn eigen huis. Voor veel huurders betekent dit dat ze graag zelf wijzigingen willen aanbrengen in de woning. Om dit mogelijk te maken zijn voor deze zogenoemde Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) richtlijnen vastgesteld. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten krijgen huurders al een aantal jaren de mogelijkheid om zelf te kiezen voor bijvoorbeeld type tegels of kleur van de keuken. Dit zijn zogenaamde gratis standaard opties. Daarnaast krijgen huurders in de nieuwbouw de mogelijkheid extra koopopties te kiezen. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld extra keukenuitbreiding inclusief apparatuur of extra sanitair. Woerden SWW stimuleert de zelfredzaamheid van haar klanten. Ze krijgen meer ruimte om het wonen beter af te stemmen op hun eigen wensen en behoeften. De dienstverlening is erop gericht om huurders daarbij te begeleiden. Het is echter niet de bedoeling dat zij alles zelf uit moeten zoeken. De zelfredzaamheid vergroot SWW door de klant keuzemogelijkheden te bieden. Hiervoor werkt SWW aan de kwaliteit van haar producten en dienstverlening. Ook zal de dienstverlening nog meer moeten worden gemonitored. Eén van de voorwaarden om de zelfredzaamheid te vergroten, is de mogelijkheid voor huurders om eigen gegevens in te zien en zaken digitaal te kunnen regelen. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van haar dienstverlening is de wijze waarop SWW omgaat met klachten. Iedere klacht is een gratis advies; de klacht moet dan ook als zodanig worden behandeld. Toewijzen en verhuren van woonruimte Mijdrecht De taakstelling voor het vestigen van statushouders is in 2010 voor zowel de gemeente De Ronde Venen als voor de gemeente Abcoude volledig behaald. Vanuit 2009 stond er voor beide gemeenten nog een tekort van respectievelijk vijf personen en een persoon. De taakstelling voor 2010 bedroeg voor De Ronde Venen 21 personen en voor Abcoude vijf personen. De 26 personen die in totaal in De Ronde Venen gehuisvest moesten worden zijn in veertien woningen gehuisvest, de zes personen voor Abcoude zijn in twee woningen gehuisvest. 19

20 Mijdrecht in cijfers Onderwerp Totaal aantal verhuureenheden: waarvan woningen overig Beheer voor derden Cijfers Cijfers Toelichting Excl. eenheden in beheer Incl. huurwoningen in aanbouw Mutaties Gebaseerd op datum huureinde Mutatiegraad 6,0% 5,7% Woningkrant Reacties (gemiddeld) Aanbiedingsresultaat (gemiddeld) Verhuringen aan starters (18-23 jaar) 4,5 3, Bijzondere verhuringen 12 8 Urgenten Statushouders (incl. pardonners) Short Stay 4 4 Huisvestingsvergunningen Vleuten Alle woningen van GroenrandWonen worden verdeeld door middel van een aanbodmodel. Leegkomende woningen worden één keer per veertien dagen aangeboden via de Woningkrant van WoningNet. Het overgrote deel van de woningzoekenden reageert via internet. Op de site van WoningNet is het mogelijk om de slaagkans/wachttijd voor een bepaalde woning te bekijken. De gemiddelde inschrijfduur bij toewijzing van een woning is in het verslagjaar 8,5 jaar. Net als vorig jaar is er een stijging te zien in het aantal weigeringen. Hierdoor moet een woning meerdere keren aangeboden worden, wat soms leegstand tot gevolg heeft. Slechts 34% van de woningen wordt door de eerste kandidaat geaccepteerd. In 2010 is 21 maal een woning vijf keer of vaker aangeboden, voordat deze geaccepteerd werd. Met het actief benaderen van kandidaat huurders (via telefoon en ) probeert GroenrandWonen alleen die kandidaten een woning aan te bieden die hier ook daadwerkelijk interesse in hebben. Dit geeft echter geen garantie dat zij ook accepteren. Het is belangrijk hier alert op te blijven. Van de 155 verhuringen binnen het bestaande bezit zijn er 27 zogenaamde bijzondere verhuringen. Deze woningen worden niet via de woningkrant verhuurd, dit betreft o.a. woningruilen, Beter Wonen en verhuringen van kamers. Daarnaast zijn negen woningen verhuurd aan statushouders. Dit houdt in dat er 119 woningen in het bestaande bezit geadverteerd zijn. Van deze 119 woningen zijn er 27 toegewezen aan urgent woningzoekenden 20

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g ALGEMENE GEGEVENS J a a r v e r s l a g Naam van de toegelaten instelling: Woningbouwvereniging Anna Paulowna Statutaire vestigingsplaats: Anna Paulowna Datum oprichting 06-06-1919

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 2 Inhoudsopgave: Voorwoord 5 Blz. 1. Bedrijfsplan 2014 6 1.1. Bedrijfsjaarplan: intern instrument 6 1.2. Bedrijfsjaarplan:

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport Woningstichting Ons Doel Visitatierapport Utrecht, januari 2012 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport Stichting Goed Wonen Gemert-Bakel Visitatierapport Utrecht, maart 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer A.T.A. Koopmanschap

Nadere informatie

Woningstichting Valburg. Visitatierapport

Woningstichting Valburg. Visitatierapport Woningstichting Valburg Visitatierapport Utrecht, december 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Dr. P. Inia (voorzitter)

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie!

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie! JAARVERSLAG 2011 Op de koffie! Inhoud 1. Midden in de samenleving 1.1 De huurder centraal 23 24 3.3 Opgeleverde nieuwbouw 3.4 Projecten in uitvoering en ontwikkeling 36 37 5. Leefbaarheid in de kernen

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Bouwen aan de Stad II

Bouwen aan de Stad II Bouwen aan de Stad II Periode 2011 t/m 2014 Afspraken over ambities, programma en financiële condities tussen de Gemeente Amsterdam inclusief stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport Visitatierapport Woningstichitng Goed Wonen, Twello Woningstichting Goed Wonen Twello Visitatierapport Utrecht, februari 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht e-mail: w.dewater@raeflex.nl

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Ouderen over de drempel?

Ouderen over de drempel? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Ouderen over de drempel? Evaluatie van de seniorenmakelaar De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie