groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013

2 Inhoud Energietransitie Inleiding Relevantie Lokale Opwekking als duurzaam alternatief Zuid-Oost Brabant als kans De actieve consument De lokale energiecoöperatie als aanjager Doelstellingen Missie Visie Strategie Klantbelofte Kernactiviteiten Individuele opwekking Collectieve opwekking Doorlevering elders opgewekte energie Monitoring en optimalisatie Verrekening Bewustwording Besparing Organisatie Coöperatie Organisatiemodel Samenwerkingsverbanden Speerpunten 2013 Collectieve inkoop van zonnepanelen Meten is weten Projecten energieopwekking Inkoop Communicatie en ledenwerving Versterken van de organisatie Versterken van de samenwerking Lobby Financiën Jaarrekening 2012 Toelichting balans Toelichting resultatenrekening en Pagina 2

3 Energietransitie Inleiding Onze huidige manier van energievoorziening is eindig. De voorraad fossiele grondstoffen neemt af en leidt tot schaarste. Stijgende marktprijzen en grote machtsvraagstukken zijn het onherroepelijke gevolg. Verbranding van deze fossiele brandstoffen vormt een zware belasting voor ons leefmilieu. Het alternatief van kernenergie heeft nog onvoldoende draagvlak om grootschalig ingezet te worden. Wij zijn er daarom van overtuigd dat we in de nabije toekomst andere, duurzame oplossingen nodig hebben om de beschikbaarheid van betaalbare energie zeker te stellen. Een overgang is nodig van energiewinning uit eindige, vervuilende bronnen naar winning uit eeuwigdurende, schone bronnen: energietransitie. Relevantie De energieprijzen stijgen de laatste jaren sterk en beslaan inmiddels een fors deel van het huishoudbudget van veel Nederlanders. gebruik levert al direct vele miljoenen op. Nederland scoort binnen Europa momenteel erg slecht als het om opwekking van hernieuwbare energie gaat. In 2011 kwam slechts 4,3% uit hernieuwbare bronnen. Het grootste deel, ca. 3%, uit biomassa, ca. 1% uit wind en de rest uit waterkracht, zonne-energie en bodemenergie. Slechts Malta, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk scoorden in Europa nog slechter. Lokale opwekking als duurzaam alternatief Lokale opwekking van energie uit eeuwigdurende, natuurlijke bronnen is een duurzaam alternatief. De technologie om energie op te wekken uit zon, wind en waterkracht is beschikbaar en wordt steeds verfijnder. Het economische breakeven point voor de toepassing hiervan komt snel dichtbij door de ontwikkeling van de benodigde technologie en de voortdurende prijsstijging van fossiele brandstoffen. Elektriciteitsprijs Bron: CBS CBS/mei/0554 Alleen al de inwoners van Nuenen besteden jaarlijks 20 mln aan gas en elektriciteit. Alle huishoudens in de regio Eindhoven besteden 650 mln per jaar, de gehele provincie Noord Brabant 2,2 mld per jaar. Een besparing van enkele procenten per jaar op In onze visie kunnen de inwoners van een regio hun energiebehoeften in de toekomst volledig betrekken uit lokaal opgewekte, duurzame en schone energie. Een regio wordt zodoende energieneutraal, minimaal milieubelastend en niet afhankelijk van monopolisten. Pagina 3

4 Zuid-Oost Brabant als kans De regio Zuidoost Brabant heeft de potentie om voorloper te worden in deze ontwikkeling. De Brainport benadering bundelt de krachten op het gebied van Techniek en Design tot krachtige innovatie. Energie is een speerpunt in het onderzoeksbeleid van de TU/Eindhoven. Meerdere bedrijven richten hun innovatie op deze ontwikkeling. Relatief veel inwoners van deze regio hebben een technische achtergrond en zijn bereid actief deel te nemen aan nieuwe ontwikkelingen. De energietransitie biedt de regio een belangrijke economisch perspectief voor de toekomst. De lokale energiecoöperatie als aanjager In het najaar van 2011 is in Nuenen de energiecoöperatie Morgen Groene Energie opgericht. Het doel van deze coöperatie is zo snel mogelijk een neutrale energiebalans voor haar leden te realiseren op lokaal niveau. Dit betekent dat alle energie die benodigd is voor de leden op een duurzame wijze wordt opgewekt in de eigen regio. Het doel is dit aandeel lokaal opgewekte energie zo snel mogelijk te vergroten, waarbij deze energie tevens zo goedkoop mogelijk is. De coöperatie heeft geen winstoogmerk. Alle opbrengsten komen ten bate van de leden. Wij zijn er van overtuigd dat de lokale herkenbaarheid, gewoon zien hoe de energie duurzaam wordt opgewekt, versnellend en enthousiasmerend werkt. De coöperatie levert een sterke bijdrage aan de sociale cohesie en betrokkenheid. De actieve consument De energiemarkt is erg centraal opgezet. De markt wordt gedomineerd door een aantal grote spelers op het gebied van Energie- en Gaslevering. De rol van de consument op deze markt is traditioneel beperkt. Ondanks het feit dat de markt al enkele jaren een vrije leverancierskeuze mogelijk maakt, zijn nog maar weinig consumenten van leverancier gewisseld. Het groeiende besef van kosten en bezorgdheid over de duurzaamheid heeft tot gevolg dat consumenten steeds meer bereid zijn zich actiever op te stellen. Steeds meer mensen denken bewust na over hun leverancierskeuze en zijn bereid te investeren in voorzieningen als zonnepanelen en/of energiebesparing. Pagina 4

5 Doelstellingen Missie Wij leveren schone energie aan personen en bedrijven tegen een zo gunstig mogelijk tarief. Deze schone energie wordt zo veel mogelijk lokaal opgewekt. Wij willen dat het energieverbruik van onze leden zo snel mogelijk CO2- en energieneutraal is. Wij willen dat in huishouden in Zuidoost Brabant hun energie afnemen van een lokale energiecoöperatie. Visie Wij zijn er van overtuigd dat het in de nabije toekomst mogelijk is de benodigde energie voor onze leden volledig lokaal op te wekken. 100% duurzaam en tegen een lagere prijs dan ingekocht bij een energieleverancier met winstdoelstelling. Niet iedereen is in staat dit zelf, binnen de grenzen van zijn eigen woning, te realiseren. Samenwerking en collectief investeren is een vereiste. Op deze manier willen wij samenwerkingsverbanden laten ontstaan die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de energievoorziening. Op deze manier ontstaan lokale energienetwerken, wellicht virtueel binnen de bestaande netwerken, die eigendom zijn van de gebruikers zelf. Een nauwe samenwerking tussen huishoudens, bedrijven en openbare gebouwen biedt meer mogelijkheden om onze doelen te bereiken. Strategie Aanvankelijk zijn er onvoldoende voorzieningen beschikbaar om de door de leden benodigde energie lokaal op te wekken. De huidige wetgeving staat grootschalige realisatie van collectieve opwekkingsfaciliteiten nog in de weg. De coöperatie is gestart met het inkopen van groene stroom voor haar leden, waarbij zij optreedt als inkoopcollectief. Door het grotere volume kan zij een scherpere prijs bedingen dan ieder lid voor zich. Hierdoor ontstaat een marge, die deels wordt gebruikt om de leden een prijsvoordeel te geven. De prijs voor groene stroom geleverd aan leden van de coöperatie ligt daardoor onder de marktprijs, waardoor het lidmaatschap interessant is. Met de huidige leverancier zoekt de coöperatie actief naar opwekkingsmogelijkheden in de regio. Daarnaast ondersteunt de coöperatie leden die gezamenlijk zonnepanelen willen aanschaffen. Door deze inkoop te faciliteren, komen leden makkelijker tot een goede en bewuste keuze. Bovendien kan een scherpe prijs bedongen worden en worden gelijksoortige huizen voorzien van gelijksoortige systemen. Met de marge die op deze eerste activiteiten gerealiseerd wordt, ondersteunt de coöperatie lokale initiatieven voor het opwekken van duurzame energie. Denk hierbij aan de collectieve inzet van zonnepanelen, windmolens en waterkrachtturbines. De uitvoering van deze projecten wordt in een aantal gevallen beperkt door de bestaande energie- en fiscale wetgeving. Door toch in dit stadium al (pilot) projecten uit te voeren doet de coöperatie ervaring op en wordt de basis gelegd voor een snelle uitrol zodra dat echt mogelijk is. Door de lokale ondersteuning, zowel financieel als maatschappelijk, komen deze voorzieningen sneller tot stand. De coöperatie koopt de door deze voorzieningen opgewekte energie in voor levering aan haar leden. Wij zijn er van overtuigd dat de lokale herkenbaarheid (gewoon zien hoe de energie duurzaam wordt opgewekt) versnellend en enthousiasmerend werkt. De coöperatie levert een sterke bijdrage aan de sociale cohesie en betrokkenheid. Pagina 5

6 Samenwerking met andere soortgelijke initiatieven, zowel in de regio als landelijk, is cruciaal. Hierdoor komt kennis sneller beschikbaar, kunnen back-office taken in de toekomst ten behoeve van de benodigde efficiency en schaalgrootte samengevoegd worden en is de lobby voor aanpassing van de energie- en fiscale wetgeving effectiever. Klantbelofte Om leden te enthousiasmeren voor de coöperatie is een duidelijke uistraling en communicatie ten aanzien van onze klantbeloftes van het grootste belang. Deze klantbeloftes zijn: Prijs: energie afnemen van de coöperatie heeft een aantoonbaar financieel voordeel. Hierbij moet het verschil duidelijk gemaakt worden met de collectieve inkoop van bijv. VHE, de Consumentenbond en de ANWB, Lokaal opgewekt: de energie die u afneemt van de coöperatie is zoveel mogelijk lokaal opgewekt, door duurzame energiebronnen die in uw directe omgeving zichtbaar zijn. Duurzaam: de energie die geleverd wordt is aantoonbaar duurzamer dan de energie die geleverd wordt door het grote energiebedrijf. Transparantie: De coöperatie geeft u een volledig transparant inzicht in uw energiegebruik en de oorsprong van uw energie. Er zijn altijd mensen in de directe omgeving die toelichting kunnen geven of kunnen helpen. Betrouwbaarheid: u bent lid van een coöperatie die volledig in uw belang handelt en waarop u invloed heeft. De verantwoordelijke bestuurders zijn bekend en benaderbaar. Dit in tegenstelling tot het afnemen van een product van een bedrijf dat gestuurd wordt op de aandeelhouderswaarde. Pagina 6

7 Kernactiviteiten Om haar doelstellingen te realiseren, biedt de coöperatie de volgende kernactiviteiten aan haar leden. Individuele opwekking Morgen Groene Energie initieert en begeleidt de realisatie van voorzieningen voor het opwekken van energie bij individuele leden. In 2012 zijn onder begeleiding van Morgen Groene Energie al bij meer dan 100 woningen zonnepanelen geplaatst. Collectieve opwekking Morgen Groene Energie initieert en begeleidt de realisatie van voorzieningen om collectief lokaal energie op te wekken. Naast de techniek spelen hier specifieke vraagstukken op het gebied van energiewetgeving, financiering, fiscaliteit en beheer. Doorlevering elders opgewekte energie Op dit moment kan nog niet alle energie voor de leden lokaal opgewekt worden. Omdat opslag van energie, met name elektriciteit, kostbaar is en inefficiënt, zullen we ook in de toekomst energie van andere energiebedrijven nodig hebben. Morgen Groene Energie garandeert hierbij de beste prijs voor 100% groene energie. Omdat direct handelen op de energiemarkt riskant is en alleen mogelijk is met een zekere schaalgrootte, is Morgen Groene Energie een samenwerking aangegaan met Greenchoice. Monitoring en optimalisatie Morgen Groene Energie heeft inzicht in de energiestromen van haar leden. Hierdoor kan zij de energiestromen continu optimaliseren en benchmarken ( = kwaliteit en prestaties vergelijken). Omdat vraagafhankelijke beprijzing in de toekomst naar verwachting een grotere rol gaat spelen, kan de coöperatie optimaliseren. De coöperatie bewaakt bovendien het rendement van zowel individuele als collectieve opwekkingsvoorzieningen. Verrekening Veel leden zullen hun energie in de toekomst uit verschillende bronnen betrekken. Deze bronnen zijn op verschillende manieren gefinancierd en verrekenen de levering op andere manieren. De coöperatie verzamelt deze aparte afrekeningen en biedt de leden één transparante verzamelafrekening voor het totale energieverbruik. Bewustwording De coöperatie biedt de leden gedetailleerd inzicht in hun energieverbruik. Dit draagt bij aan een meer bewust energiegebruik. In de praktijk resulteert dit in een 10% tot 15% lager energiegebruik door efficiëntere toepassing van apparatuur. Besparing Ook energiebesparing draagt bij aan het realiseren van de doelen van de coöperatie. Als de leden minder energie gebruiken, hoeft er immers minder energie opgewekt te worden. In een aantal gevallen is het rendement op besparingsmaatregelen hoger dan op opwekkingsvoorzieningen. De coöperatie licht de leden daarom voor over mogelijke maatregelen, waar nodig op maat, en ondersteunt bij de invoering ervan. Deze samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd. Mochten zich in de toekomst betere leveranciers of handelsmogelijkheden aandienen, dan wordt de samenwerking daarop aangepast. Pagina

8 Organisatie Coöperatie Om ervoor te zorgen dat alle leden evenveel zeggenschap kunnen hebben in de strategie van Morgen Groene Energie en betrokken zijn bij haar activiteiten, zijn we georganiseerd in een Coöperatie UA. We streven niet naar aandeelhouderswaarde, maar werken aan het belang van de leden. De leden houden toezicht en bepalen mede welke investeringen worden gedaan. Morgen Groene Energie vindt het belangrijk dat alle leden invloed uit kunnen oefenen op de strategie. Door als organisatievorm te kiezen voor de coöperatie ligt de zeggenschap bij de consument. Daarnaast is betrokkenheid van de leden heel belangrijk. Leden kiezen bewust voor Morgen Groene Energie. De baten voor de leden zijn immers meerledig, onder andere: het leveren van een bijdrage aan een beter milieu, het onafhankelijk worden van (steeds groter wordende) marktpartijen, het kostenefficiënt inkopen van energie. Naar de verwachting van Morgen Groene Energie is de betrokkenheid van consumenten groter als deze ook daadwerkelijk invloed uit kunnen oefenen. Om zowel de voordelen van schaalgrootte te kunnen gebruiken, maar tegelijk ook zo dicht mogelijk bij de leden actief te zijn, is de coöperatie ingericht met een afdelingenstructuur. Een afdeling kan worden opgericht vanaf 50 leden. Morgen Groene Energie verwacht dat op dit moment een hogere ledendichtheid in een zeker gebied/afdeling belangrijker is, dan een snelle groei van de gehele coöperatie via een grotere spreiding van leden. De reden hiervoor is dat de projecten gefinancierd worden door opbrengsten van de coöperatie en dus door de leden. De projecten willen we dicht bij de leden realiseren. Hoe meer leden dicht bij een project wonen, hoe beter aan de doelstelling voldaan wordt. De leden zijn gezamenlijk de baas over de coöperatie. In de algemene ledenvergadering (tenminste één keer per jaar) komen de (afgevaardigden vande) leden bijeen om de strategie en het beleid van Morgen Groene Energie te bepalen. Het bestuur geeft uitvoering aan de vastgestelde strategie en het beleid. Het draagt ook zorg voor de dagelijkse gang van zaken, zoals klantcontact, contacten met zakenpartners, voorlichting, het volgen van de energiemarkt en de uitvoering van projecten. Organisatie BESTUUR Voorzitter - Ernst vd Leij Vc voorzitter - Andries Mulder Penningmeester - vacature Secretaris - vacature BACK-OFFICE Ledenadministratie - vacature Leveringadm. - vacature PROJECTEN Hans Rikze PR / COMMUNICATIE Voorzitter - Ciciel Veltmans Teksten - Harriet Bernts Perscontacten - vacature Website - vacature TECHNIEK Zon - Christiaan Aagaard Besparing - vacature PROJECTEN AFDELING NUENEN Voorzitter - Bart Swinkels Vc voorzitter - Tjeerd Dickhoff Secr. - Ellen vd Wildenberg Lid - Toon de Rooij AFDELING HELMOND Voorzitter - Wim Raaijmakers Alex Ruwers Wilco Striekwold Berrie Horsten Tom van Eekeren Pagina 8 Organisatie van Morgen Groene Energie op 1 januari 2013.

9 Samenwerkingsverbanden Op dit moment ontstaan op veel plaatsen in Nederland initiatieven met vergelijkbare doelstellingen. Om zoveel mogelijk van elkaar te leren en efficiënt om te gaan met de schaars beschikbare middelen, zoekt Morgen Groene Energie zoveel mogelijk samenwerking. Onze belangrijkste samenwerkingsverbanden zijn op dit moment: SRE Koepelproject Energietransitie ZuidOost Brabant, waarin alle initiatieven binnen het SRE project, momenteel zo n 20, elkaar versterken. Morgen Groene Energie is mede initiatiefnemer en trekker van deze samenwerking. E-Decentraal, landelijke brancheorganisatie voor energiecoöperaties. HIERopgewekt, landelijk kennisplatform voor lokaal opgewekte, duurzame energie. SETnl, Stichting Energie Transitie Nederland. VEC, Verenigde Energie Coöperaties i.o., samenwerkingsverband van energiecoöperaties, o.a. gericht op het inrichten van een gezamenlijke back-office in de nabije toekomst. Pagina 9

10 Speerpunten 2013 De coöperatie richt zich in 2013 op de volgende speerpunten. Collectieve inkoop van zonnepanelen In 2012 zijn een aantal gezamenlijke inkooptrajecten van leden succesvol afgerond. Op basis van een eerste inventarisatie en prijsindicatie door de coöperatie zijn potentiële leveranciers uitgenodigd om te offreren. Gezien de behoefte aan ondersteuning bij de aanschaf van panelen (het aanbod is erg technisch en ondoorzichtig) wil Morgen Groene Energie ook in 2013 een aantal trajecten begeleiden in Nuenen, Helmond, Eindhoven en in de Kempen-gemeenten. Dergelijke trajecten worden altijd op verzoek van leden opgestart. Meten is weten Morgen Groene Energie ziet het beschikken over een transparant inzicht in de lokale opwekking en het gebruik van energie door haar leden als belangrijkste verbindende schakel in de coöperatie. De leden worden meer bewust van hun gebruik, waardoor zij efficiënter omgaan met hun apparatuur. De coöperatie wil voor het einde van het jaar alle leden voorzien van informatiepanelen die inzicht geven in de opwekking en gebruik van het individuele lid, maar ook van de coöperatie als totaal. Morgen Groene Energie bereidt zich nu al voor, zodat de projecten direct gestart kunnen worden als de wetgeving wijzigt. Morgen Groene Energie wil graag participeren in pilot projecten om nieuwe ervaring en kennis als eerste op te doen. Op dit moment lopen de volgende projecten, rijp en groen door elkaar. Groene stroom op school Realisatie van zonnepanelen op een school in Helmond, waarbij de energiekosten van de school aanzienlijk beperkt worden. Tegelijkertijd wordt een lespakket beschikbaar gesteld. Op basis van deze eerste realisatie worden meer scholen in het werkgebied benaderd. Stroom uit de Dommel: de Raddraaiers Opwekken van elektriciteit bij alle watermolens in de Dommel. Door onder water turbines te plaatsen bij de watermolen kan het verval benut worden om voor enkele honderden huishoudens energie op te wekken. Hiervoor wordt samen gewerkt met de Raddraaiers, de vereniging van eigenaren van watermolens en watervallen in Zuidoost Brabant. Projecten energieopwekking Belangrijkste doel van de coöperatie is het opwekken van schone energie in ons eigen werkgebied tegen een lagere prijs dan op de markt. Het realiseren van projecten die hier aan bijdragen blijft onze grootste uitdaging, immers: the proof is in the eating. Morgen Groene Energie gaat zich het komend jaar verder inzetten als partner of trekker in een aantal kansrijke projecten. Kansrijk omdat er binnen de huidige energiewetgeving en fiscale regels al resultaten te behalen zijn, of kansrijk omdat deze projecten rendabel zijn bij verruiming van de regelgeving. Deze eerste projecten zijn belangrijk om het principe snel zichtbaar te maken voor onze (potentiële) leden. MKB Realisatie van zonnepanelen op daken van bedrijfspanden. Daarbij komt de financiering niet ten laste van het eigen bedrijfskapitaal, terwijl het rendement wel ten goede van het bedrijf komt. De eerste installaties zijn inmiddels geplaatst. Pagina 10

11 Speeltuin de Kievit Realiseren van een systeem met zonnepanelen op het nieuwe gebouw van Speeltuin de Kievit in Nuenen, zodat de speeltuin volledig groen kan draaien Buurt Zonnedak Plaatsen van grotere installaties met zonnepanelen in buurten, op plekken waar dat niet zichtbaar is maar wel goed mogelijk. Concreet voorbeeld is het, niet in gebruik zijnde, parkeerdak van het Kernkwartier. Smart Grid Beekse Tuinen In de wijk Beekse Tuinen in Nuenen wordt een ontwerp gemaakt voor een Smart Grid die een energieneutrale wijk mogelijk moet maken. Smart grid is een slim electriciteits netwerk, waarmee het energiegebruik is af te stemmen op de beschikbaarheid van energie. Carbiogas Op Landgoed Gulbergen staat een gasopwerkingsinstallatie die de stortgassen uit de vuilstort verzamelt en opwerkt. De vuilstort levert steeds minder gas; met partners kijkt Morgen Groene Energie of er alternatieve mogelijkheden zijn voor deze installatie om groen gas te leveren aan onze leden (bv. biogas). Buurttransformator Aireywijk Woningbouwcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven gaat de woningen in de Airey-wijk renoveren en wil deze voorzien van zonnepanelen. Morgen Groene Energie werkt met de woningbouwcorporatie aan een model waarbij opbrengsten in deze huurwoningen, volledig ten gunste van de bewoners en de buurt komen. Daarmee verwacht men ook een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in de wijk. Zonnegracht Inwoners van de wijk Oude Gracht in Eindhoven hebben het initiatief genomen om in de buurt elektriciteit op te gaan wekken, waarbij de kwaliteit van de wijk in stand blijft. Hiervoor moeten vooral de woningen en publieke gebouwen (scholen) met een plat dak benut worden. Green deal Smart Energy Regions Morgen Groene Energie is mede ondertekenaar van de Green deal Smart Energy Regions, een initiatief van de provincie Noord-Brabant, Brainport en de TU/e om innovaties op het gebied van de energietransitie in de regio te versnellen. In deze deal participeren veel bedrijven in de regio die technologie ontwikkelen op het gebied van slimme energie. Het doel is projecten te initiëren die de regio Zuidoost Brabant een leidende rol gaan geven in de energietransitie. Inkoop Morgen Groene Energie werkt samen met Greenchoice om zeker te stellen dat de leden gas en elektriciteit krijgen, 100% duurzaam en tegen de scherpst mogelijke prijs, ook al is deze nog niet lokaal opgewekt. Wij willen in 2013 met Greenchoice onderzoeken of voor deze levering eenduidige bronnen bestemd kunnen worden voor onze leden, liefst in de regio Zuidoost-Brabant. Denk aan een bepaalde windmolen of biogasinstallatie. Communicatie en ledenwerving Morgen Groene Energie werkt in 2013 verder aan zijn imago en bekendheid. In te zetten middelen zijn: Website Periodieke nieuwsbrief voor leden en andere relaties Persberichten en nieuwsartikelen in de lokale pers Aanwezigheid op jaarmarkten en beurzen Informatiebijeenkomsten Informatiepanelen en naambordjes bij nieuwe installaties Versterken van de organisatie De activiteiten van de coöperatie zijn in het eerste jaar van haar bestaan heel snel gegroeid. Wij verwachten dat deze groei de komende jaren door gaat. Om deze reden is het van belang de organisatie in 2013 als volgt te versterken: Pagina 11

12 Kwalitatief sterke invulling van de bestaande vacatures door vrijwilligers. Initiëren, al dan niet in samenwerking met anderen, van een op professioneel niveau functionerende back-office ter ondersteuning van de (leveringen) administratie. Instellen van een Raad van Advies, vooruitlopend op een toekomstige Raad van Toezicht. Versterken van de samenwerking Wij voorzien dat schaalgrootte in de toekomst van belang is voor het professioneel en efficiënt leveren van diensten en producten. Kennisontwikkeling en lobby zijn belangrijk voor het behalen van resultaten in complexe omgevingen. Om deze redenen bevordert de coöperatie actief de samenwerking tussen initiatieven in Nederland, en specifiek in de regio Zuidoost Brabant. Aangezien de energietransitie op den duur grote gevolgen heeft voor ons elektriciteit- en gasnet, past hierin ook het opbouwen van een sterke samenwerking met de netwerkbeheerders in de regio. Lobby De belangrijkste beperkingen voor een snelle realisatie van collectieve lokale opwekkingsvoorzieningen zijn de energiewetgeving, fiscale wetgeving en financieringsmogelijkheden. Gedreven door het enorme enthousiasme van lokale initiatieven als Morgen Groen Energie beraadt de overheid zich op vergroten van de mogelijkheden. Het nieuwe kabinet heeft een zinsnede over verruimde belastingmaatregelen voor lokale energiecoöperaties opgenomen in het regeerakkoord, de provincie Noord-Brabant wil een deel van de zgn. Essent gelden beschikbaar stellen in een revolving fund voor investeringen in vormen van hernieuwbare energie en het Ministerie ven EZ beraadt zich op mogelijke pilots binnen de energiewetgeving. Morgen Groene Energie is blij met deze bewegingen, maar voorziet dat verdere verruiming nodig is om haar doelen te kunnen bereiken en acteert daarom actief in de lobby voor deze mogelijkheden. Pagina 12

13 Financiën Jaarrekening 2012 BALANS Liquide middelen Rekening courant Rabobank 664 Spaarrekening Rabobank Totaal Activa Lening Ad Rem Lening vd Leij Totaal Leningen Eigen vermogen Totaal Passiva RESULTATENREKENING Opbrengst energiemaatschappijen Bijdrage Leveranciers Subsidies 3.60 Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Toelichting balans Er zijn 2 leningen aangegaan van elk ,-. Het eigen vermogen is dit eerste jaar uitgekomen op het verlies van dit boekjaar, nl ,-. De verwachting is dat dit aanloopverlies in 2013 gecompenseerd gaat worden door groeiende inkomsten en, al toegezegde, maar nog te ontvangen subsidies. Toelichting resultatenrekening De reden van het tekort zit met name in de aanloopkosten, zoals ontwerpen van briefpapier en reclamemateriaal en ontwikkelen van de website. Onder overige kosten vallen o.a. juridische diensten bij de oprichting van de coöperatie verricht door AKD advocaten en notarissen in Eindhoven. (ruim 5.000,-) Advertenties / marketing Adviseurskosten 635 Telefoonkosten 54 Porti 252 Postbus / antwoordnummer 424 Zaalhuur / vergaderkosten 65 Bestuurskosten 56 Drukwerk Website 4.2 Overige kosten 8.96 Bankkosten 3 Totaal kosten Saldo Verlies Pagina 13

14 Contact T

groene energie JAARVERSLAG 2013

groene energie JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Inhoud Energietransitie zet door Over Morgen Groene Energie Missie Visie Hoe doen we dat Organisatie Organisatiemodel Samenwerkingsverbanden Resultaten van 2013 Inkoop groene energie Lokale

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten De energieke samenleving in praktijk Beleidsstudie Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met

Nadere informatie

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie.

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie. Stappenplan om te komen tot oprichting van een lokale energie coöperatie (LEC). Inhoud: 1: De voorfase 2: Hoe organiseren? 3: De opstart van de LEC 4: Na oprichting 5: Bezint eer ge begint 6: Drie belangrijke

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Voorwoord In dit e-boek vindt u een. die gaat over energie en een die energie geeft. toegepast. De burger is hierbij betrokken

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Enerzjy Koöperaasje Fryslân

Enerzjy Koöperaasje Fryslân Enerzjy Koöperaasje Fryslân Verkenning initiatief tot oprichting van een (duurzame) Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Leeuwarden, september 2011 J. Holkema Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie