Jaarverslag juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. juni 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 juni 2014

2 COÖPERATIEVE VERENIGING DE WINDVOGEL Statutaire naam: Coöperatieve Vereniging tot Collectief bezit van Windmolens De Windvogel b.a. Waarin opgenomen: C.V.Schoonstroom Haagse Windmolenvereniging Z-H WIND Frisse Wind Amstelmolen VCBW Noord-Brabant Sunergy per (Zoetermeer) (Den Haag) (Zuid-Holland) (Amsterdam) (Ouder-Amstel) (Tilburg) (Delft) Datum oprichting: 18 juni 1991 Samenstelling bestuur per 31 december 2013 S. Zomer (voorzitter) M. Vogelezang (secretaris) A. Wingelaar (penningmeester) R. Beijer N. van Dam D.M. van Elk W. van Heerde A. Jansen Mevr. H. van Leeuwen D. Steenhorst (tijdelijk teruggetreden) R. Timmer T. Toussaint. Molenaars en medewerkers: zie blz. 8 Ledenadministratie: Graaf Janstraat 219, 2713CL Zoetermeer Secretariaat: Postbus 2183, 2800 BH Gouda Public Relations: Rietkraag 6, 3232 GA Brielle Mailadres Handelsregister: KvK-nr Bankrekening INGbank NL87 INGB t.n.v. Coöp Ver van Windmolens De Windvogel BA te GOUDA BIC: INGBNL2A 2

3 Algemeen In het jaar 2013 is het aantal leden van coöperatie De Windvogel met 406 gestegen tot Een toename van ruim 14 %, een goed resultaat. Er zijn in 2013 totaal acht Algemeen Bestuursvergaderingen [AB ] en er is één algemene ledenvergadering [ALV 2013] geweest. Het Dagelijks Bestuur [DB] bestaand uit voorzitter, secretaris en penningmeester(s) en technische voorzitter (tot juni 2013), kwam vanwege de vele aandachtspunten ongeveer één maal per veertien dagen bijeen. De gemaakte afspraken en besluiten zijn naar het bestuur en belangstellende leden verzonden. Er zijn door het bestuur twee parttime personeelsleden aangesteld, Niels Schoorlemmer voor de technische initiatieven en Inge Verhoef voor communicatie en P.R. Het bestuur heeft een reactie gegeven op de uitspraak in hoger beroep op de weigering Energiebelasting te betalen. Dit mocht echter niet baten, de uitspraak leidde niet tot herziening. Hiertegen is wel weer beroep aangetekend, waar in 2014 een reactie op verwacht wordt. De ALV van 29 juni 2013 in De Ark te Reeuwijk werd bezocht door ruim 60 leden. In deze vergadering werden twee nieuwe bestuursleden gekozen Albert Jansen en Rens Beier, Wim van Heerde werd herkozen. De ALV stemde, onder vele dankzeggingen en met bloemen, in met het afscheid van Dick van Elk als voorzitter en Arnold Abbema als eerste penningmeester en bevestigde de nieuwe voorzitter Siward Zomer. Het kantoor van De Windvogel verhuisde in juli 2013 noodgedwongen uit Gouda naar de kantoorlocatie in Utrecht. Een mooie ruimte, centraal gelegen en goed bereikbaar, maar met een tijdelijk huurcontract. Het kantoor is praktisch vier dagen per week in gebruik door Siward, Inge en Niels, daarnaast worden er de vele vergaderingen en overleggen van werkgroepen gehouden. 3

4 Om dit goed te stroomlijnen is gewerkt aan de interne organisatie volgens onderstaand organogram. Algemene Ledenvergadering Voorstellen # 1 Financi ële commissie Advies #2 Algemeen Bestuur DB Voorstellen # 2 #4 Zon werkgroep Projecten/planvorming PR #6 Tech. cie Tech. cie Nieuw hierin zijn de Financiële AdviesCommissie [FAC] en de Werkgroep Zonnepanelen Projecten. Beide zijn in 2013 voor het eerst bij elkaar geweest en hebben plannen voor de toekomst opgesteld. De FAC is op verzoek van de ALV bijeengekomen en zal nog in de statuten worden opgenomen. De twee andere al langer bestaande werkgroepen Projecten-Wind en PR hebben zich planmatig en met een goedgekeurd budget ingezet. De begroting van onze penningmeester is daarbij de passende leidraad geweest voor De nieuwe begroting voor 2014 is na overleg met de werkgroepen vastgesteld. De PR-commissie kwam vijf maal bijeen, de communicatie naar onze leden en naar buiten is voorzien van een nieuwe huisstijl en logo naar grafisch ontwerp van de firma PURRR. Zie verder onder PR. De grote groep projectleiders kwam tweemaal bij elkaar, daarnaast waren er verschillende projectgerichte bijeenkomsten. Zie verder onder Projecten punt 6: Ontwikkeling van Windmolenprojecten. Projecten 1. Zelflevering [voortaan Zelfvoorziening] Het aantal leden dat stroom afneemt van onze Windvogelmolens is in 2013 met 27 toegenomen tot 203. Een gestage stijging met ruim 15 %. Deze leden hebben in 2013 : kwh afgenomen ( 2012 : kwh.). Over deze afname was in wegens energiebelasting verschuldigd. Het verschil van mening over de Energiebelastingheffing met de belastinginspecteur is na februari 2012 tot een rechtszaak gekomen. De uitspraak dat de letter van de Energiewet telt en dat geen belastingvrijstelling verleend wordt is blijven staan. Hiertegen is na overleg met onze juridische adviseurs beroep aangetekend door Anode en de Windvogel. Om advieskosten te beperken is een voordelige afspraak gemaakt. De uitspraak in beroep door het Hof Den Haag wordt in 2014 verwacht. 4

5 2. Project Kerken geven Energie De twee turbinelocaties voortkomend uit de campagne Kerken geven Energie zijn na uitgebreide onderhandelingen voorlopig opgegeven, ideeën over de mogelijke opbrengsten liepen te ver uiteen bij de verschillende participanten. 3. Project Amstelvogels Vanwege de patstelling tussen de gem. Amsterdam en de provincie Noord-Holland is het project tot vergroting van het draagvlak in de regio Amsterdam stilgelegd. 4. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) In het jaar 2013 is de volgende inventarisatie gemaakt van actuele thema s: o Informatieverstrekking o Milieu Informatieverstrekking Onze coöperatie is met publicatie van zijn verslaglegging, weliswaar enige vertraging, op de website transparant naar haar leden en andere belanghebbenden en organisaties geweest. Milieu Bij het verlenen van opdrachten is nagegaan of de zakenpartners MVO als beleid volgen en hebben we dit laten meewegen. Bij de activiteiten van onze vrijwilligers wordt steeds de nadruk gelegd op energiebesparing en CO 2 - reductie. Autokilometers gemaakt voor de Windvogel konden op die manier beperkt blijven tot ± 60% van het geschatte totaal ± km. Voorlichting over energiebesparing en duurzame energie behoort bij ons vast repertoire aan voorlichting en kennisverspreiding op daartoe georganiseerde avonden en lessen en bij evenementen. In 2013 is bij wijze van test een voorlichtingsavond gehouden in Vlist waar zowel windenergie, zonne-energie en ledenwerving voorop stonden. Dit type voorlichtingsavonden zal in de toekomst verder worden uitgewerkt. Naar de thema s: Mededinging, Belasting, Wetenschap en Technologie is in 2013 geen onderzoek gedaan. 5. Ontwikkeling van Nieuwbouw Windmolenprojecten per regio Het Projectteam van De Windvogel, bestaand uit ruim twintig leden/vrijwilligers, is zoveel mogelijk provincies en gemeentes langs gegaan om oude en nieuwe locaties te onderzoeken voor windmolens en op kleinere schaal ook zonnepaneelprojecten, dit laatste in de Werkgroep Zonneprojecten bestaand uit zeven personen. Ondersteuning en ontwikkeling van lokale initiatieven zoals dat tot nog toe door De Windvogel gebeurde, vindt nu plaats in het kader van REScoopNL. Het lokale initiatief wordt lid van REScoopNL, en krijgt daarmee steun van De Windvogel of van andere coöperaties, zoals Meerwind of Kennemerwind. Ondersteuning in de vorm van kennis, coaching, of ook financiering is mogelijk. Provincies Groningen-Drenthe-Overijssel: In de Drentse Monden en Oostermoer in het Noord-Oosten van Drenthe zijn drie initiatiefnemers die elk één groot park bouwen. De Windvogel heeft met één van de initiatiefnemers DEE (Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond) een samenwerkings-overeenkomst gesloten. De Windvogel zorgt voor het betrekken van de (omwonende) burgers bij het windpark, daartegenover staat dat minstens 10% van het geplande windpark (2 molens) via coöperatie De Windvogel in handen van de burgers komt. Het windpark wordt tussen de 50 en 85 MW. Windvogel heeft haar plannen in zes bijeenkomsten gepresenteerd. De volgende stap is dat we door middel van zonprojecten de buurt bij De Windvogel betrekken. Verder werken we samen met de Drentse Natuur- en Milieufederatie en Hier Opgewekt Drenthe. Bij de uitwerking van participatie bij duurzame energie projecten laten wij onze mogelijkheid : coöperatieve windprojecten in handen van de burgers van Borger-Odoorn zien. Nabij Emmen is een windpark gepland van 82 MW (±35 windmolens). De Windvogel is gevraagd om als één van de initiatiefnemers in een consortium plaats te nemen. Wij hebben een zienswijze ingediend over 5

6 het gebiedsfonds van de gemeente. Voorlopig is de vaststelling van de structuurvisie over de verkiezingen heen geschoven. Wij zouden liever zien dat het park in handen van een lokale coöperatie komt. Het plan is om contact te maken met het Windteam aldaar en onze ideeën te delen. De gemeente Coevorden heeft zoekgebieden opgenomen in hun gebiedsvisie windenergie. Coevorden heeft al een windpark gerealiseerd op het Europark, waar ruimte is voor uitbreiding. Daarnaast is het gebied nabij Weijerswold zoekgebied voor windenergie. Er zijn nog geen concrete posities voor windmolens aangewezen. In Zwolle voeren we als Windvogel in REScoopNL verband gesprekken met de gemeente om de mogelijkheden voor het Coöperatie Initiatief Blauwevinger Energie te steunen. Er zijn enkele molens binnen het stadsgebied van Zwolle mogelijk. Provincie Flevopolder: In de provincie Flevoland wordt er voor de gehele provincie een herstructureringsplan voorbereid. Alle bewoners, turbine-eigenaren en niet-turbine-eigenaren in het buitengebied zijn georganiseerd in gebiedsverenigingen. De Windvogel is lid van de gebiedsvereniging Zeewolde. De verenigingen hebben een federatie die overlegt met de provincie en rijk en die ook een participatie en ontwikkelingsplan maakt. REScoopNL heeft voorgesteld aan deze Federatie en de Provincie om ook de burgers in de steden, Almere, Dronten, Lelystad te betrokken bij deze ontwikkeling door het aanbieden van een contingent burger-windenergie turbines. De gesprekken daarover zijn net op een positieve manier begonnen. Enkele windvogelbestuursleden vertegenwoordigen hierin REScoopNL. Ook in REScoopNL verband ondersteunt De Windvogel de energie-coöperatie De Groene Reus met de ontwikkeling van coöperatieve windenergie in Almere. Op dit ogenblik zijn er meerdere gesprekken met grondeigenaren. In Almere zijn een aantal locaties bekeken. Provincie Zuid-Holland: In Dordrecht is burgercoöperatie Drechtse Stromen opgericht. De Windvogel helpt Drechste stromen bij het opzetten van een samenwerkingsverband met grondeigenaren, bij de communicatie en het betrekken van de burgers. Inmiddels stelt de gemeente een structuurvisie op. Ook is De Windvogel bereid financieel in de ontwikkeling te investeren. Uitgangspunt is dat uiteindelijk burgers in Dordrecht de molens in coöperatief eigendom krijgen. De Windvogel heeft een structureel overleg met de Stadsregio Rotterdam. De gemeenten van de Stadsregio tekenden een convenant over de plaatsing van 60 MW windenergie. In Barendrecht en Lansingerland hebben we goede contacten. Barendrecht ligt in het traject van het A15-project van Hier Opgewekt. De Windvogel wil in afstemming met de gemeenten en in samenwerking met het A15-project lokale burgerinitiatieven opzetten of ondersteunen. De burgerinitiatieven zorgen voor het lokale politieke draagvlak. Gesprekken met gemeenten en burgers zijn net gestart. In Gouda zijn er kansen voor een tweede Gouwevogel. Provincie Noord-Holland: De Provincie staat nu door zware druk van het Rijk en de andere provincies enkele windenergie projecten meer toe na haar moratorium besluit. buiten Wieringermeer. De aanvraag voor een vergunning voor een tweede Amstelvogel-molen in Ouderkerk is door het moratorium van de provincie geblokkeerd. In Diemen zijn er gesprekken met het SBB. Dit heeft echter nog niet geleid tot grond toezegging. Ook hier ligt het project door het besluit van de Provincie stil De besluitvorming in Amsterdam was goed op weg. Om echter burger-windenergie in coöperatief verband tot stand te brengen is er meer samenwerking tussen de uiteenlopende initiatieven nodig. De Windvogel wil die samenwerking opnieuw op gang brengen zodat op termijn ook hier coöperatieve molens gebouwd kunnen worden. 6

7 Regio Gelderland-Brabant-Limburg: De provincie Gelderland hecht sterk aan draagvlak en stuurt gemeenten op dit punt ook bij. Daarnaast zet ze middelen in om burgers te betrekken bij de windenergieontwikkeling. De Windvogel is betrokken bij de oprichting van Coöperatie Lingewaard Energie in december De vereniging is momenteel vooral bezig met het stimuleren van zonne-energie en energiebesparing bij particulieren. Staatsbosbeheer heeft De Windvogel benaderd om draagvlak te verzorgen voor een windpark bij het knooppunt Deil-A2#A15 in Geldermalsen en Neerrijnen. De Windvogel werkt hierin samen met de lokale energie coöperatie 11duurzaam, een coöperatieve vereniging van burgers om 100% duurzame energie voor de gemeente Geldermalsen op te wekken. Door inzet van de Windvogel is er nu onder auspiciën van de provincie een traject gestart waarin iederéén moet samenwerken in één plan. grondeigenaren, projectontwikkelaars en de beide gemeenten. Wij werken hier ook samen met het A15- project van HierOpgewekt. In Zutphen wordt door De Windvogel in REScoopNL verband de Lokale energie coöperatie ZETenergie ondersteund bij de ontwikkeling van een Lokale energie coöperatie. De regio Stedendriehoek, Deventer, Apeldoorn en Zutphen, wil de eerste energie neutrale regio in Europa zijn. Een samenwerkingsverband tussen 5 lokale coöperaties moet ervoor gaan zorgen dat er in elke gemeente in het gebied tussen nieuwe coöperatieve windmolens komen. Wij ondersteunen enkele lokale initiatieven zoals Lochem Energie, Brummense Energie Maatschappij, Werkgroep Eefde. In de prvincie Brabant zijn verschillende locaties onderzocht. In Maastricht is bij de voorbereiding van een waterkrachtcentrale aangeschoven. Werkgroep Zonneprojecten: Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende scholen en buurthuizen door het gehele land om locaties voor duurzame energie uit zonnecellen te ontwikkelen. Hierbij zijn diverse mogelijkheden per project onderzocht om tot een evenwichtig businessmodel te komen. Public Relations 1. Logo De Windvogel. In de loop van het jaar is een nieuw logo en en een nieuwe huisstijl ontworpen door PURRR onder leiding van onze PR-medewerkster Inge Verhoef. De implementatie is nog gaande. 2. De Windvaan Ons kwartaalblad De Windvaan is onder leiding van de nieuwe redactie met perfecte regelmaat uitgekomen. Het merendeel wordt verzonden per mail, de rest (± 1400) per post. De voorkeuren zoals die bleken uit het lezersonderzoek van eind 2012 zijn doorgevoerd. In het laatste kwartaal van 2013 is besloten dat de vormgeving zich meer gaat richten op de elektronische versie van De Windvaan in de hoop dat meer leden voor de milieuvriendelijke elektronische variant zullen kiezen. 3. De Windvlaag De Windvlaag is slechts een maal verzonden en bevatte berichten over de rechtzaak over de energiebelasting van mei De Windvogel in sociale media De Windvogel is in de verschillende sociale media op het internet actief aanwezig. Op Twitter zijn we sinds 2009 bekend, in 2013 : 7000 tweets, 4162 volgers. Bij YouTube : De Windvogel Windenergie zijn een aantal filmpjes af te spelen, zie ±1400 views en 7

8 ±8100 en nog een aantal filmpjes. DeWindvogel komt op Facebook twee maal voor ; en Hier hebben we 173 vrienden en 266 vind-ik-leuks door man:vrouw = 71%:29% vooral uit Amsterdam en Utrecht. Op LinkedIn heeft De Windvogel een besloten discussiegroep met 107 leden. Google geeft bij zoekopdracht: windvogel ± resultaten en bij de windvogel ± resultaten. De site heeft bezoekers per dag. 5. Ledenwervingactie De ledenwerfactie verbonden aan een korting op de aankoopprijs van zonnepaneelpakketten van MetdeZon, is in 2013 voortgezet en heeft wederom voor een mooi succes gezorgd voor De Windvogel en voor duurzame energie in het algemeen. Door deze actie zijn in samenwerking met MetdeZon naar schatting zonnepanelen op de Nederlandse daken geinstalleerd. Molenaars: René van Mechelen voor De Volhouder te Halsteren. Arjan Boomars en Vincent de Jong voor De Amstelvogel in Ouderkerk a/d Amstel, gem. Ouder-Amstel. Peter van Gemeren en Jan Ockhorst voor de v.m. De Ooievaar in Den Haag, nu reserves. Broos de Groot (en Arie Groenveld als reserve) voor De Windvogel in Bodegraven. Harry van den Hooren voor De Gouwevogel in Gouda. Jan Hoogendoorn voor De Appelvogel en De Elzevogel in Zeewolde. Overige actieve leden: Jaap Hoogendoorn (coördinator projecten), Bert Postma (projecten), Rob van Esseveldt (projecten), Annelies van der List (website), Niels Flach (projecten), Frits Ogg (projecten), Jan Jennissen (ledenadministratie en educatie), Angela Wolbers (projecten Drenthe), Lucas Helmer (projecten Groningen), Herbert Faber (projecten), Moritz Prophet (projecten), Marcel van der Steen (zelfvoorziening), Ivo Horevoorts (PR-cie), Arie Groenveld (PR-cie en educatie) Arie Kroon (projecten, zelfvoorziening), Edgar Wortmann (juridische adviezen) en vele anderen. 8

9 Overzicht geproduceerde MW-uren vanaf 2002 door onze windmolens ` 2013 : MWh door 6 molens 9

10 Overzicht geproduceerde MW-uren vanaf 2008 door onze deelneming in zonnepanelen Overzicht geproduceerde KW-uren door de solarinstallaties, die worden geëxploiteerd door onze Duitse deelnemingen: PlusEnergie GmbH & CO PlusEnergie Dahlia KG GmbH & Co KG Scheuten Solar Systems Gelsendienste Albers Productie in MWh * 133* 78* * = t/m sept Financiële resultaten Meer molens is meer energie, onze zes molens leverden in Gigawatt uren 7.6 GWh (dit was in 2012: 7.3 GWh.), In deze productiecijfers zijn nog wel de cijfers van de Appelvogel meegenomen. De exploitatie kon over 2013 worden afgesloten met een positief resultaat van ruim Hierin is niet begrepen het resultaat van de Appelmolen. De met de Appelmolen behaalde resultaten zijn afgeboekt op de vordering op Appelmolen vof. In 2012 is de koopovereenkomst met Appelmolen vof ontbonden. De per 1 januari 2012 resterende boekwaarde is opgenomen als vordering op Appelmolen vof onder de financiële vaste activa. Met Appelmolen vof is afgesproken dat deze vordering zal worden terugbetaald via de positieve exploitatieresultaten van de Appelvogel. Vervolgens is rekening gehouden met het risico dat de toekomstige exploitatieresultaten onvoldoende zullen opleveren om de vordering volledig terug te betalen. Helaas hebben de met Appelmolen vof gemaakte afspraken nog niet geleid tot ondertekening van de daarvoor samengestelde lenings-en beheersovereenkomsten. De brutomarge op de molenexploitatie bleef achter bij de begroting. In de werkelijke cijfers is de brutomarge van de Appelvogel niet meegenomen. Door de aanstelling van een tweetal parttime medewerkers waren de algemene beheerskosten ca hoger dan begroot. Het uiteindelijke jaarresultaat was toch hoger dan begroot door : o de voor te stellen lagere rentevergoeding op de door leden verstrekte leningen; o de niet verschuldigde vennootschapsbelasting in verband met verliescompensatie. Op basis van dit exploitatiebeeld stellen wij voor om over 2013 een rentevergoeding uit te keren van 4 % (2012 : 5 %). 10

11 Financiële positie Hoe staan we er financieel voor? Hoewel de primaire doelstelling van onze coöperatie gericht is op een beter milieu, kan dat niet zonder een financieel gezonde exploitatie. Door de ledenaanwas (+15 %) en de toename van de ledenleningen (+12.5 %) en de passende winstinhouding steeg het ledenbelang met 14 procent.. Het totaal van het ledenbelang bedraagt per einde boekjaar bijna 4.2 miljoen Daarmee zijn wij een financieel zeer sterke organisatie, die nieuwe projecten van een aanzienlijke omvang aan kan. Taaie onderhandelingen en procedures verhinderen een voortvarende expansie van het aantal productiemiddelen, ondanks de niet aflatende inzet van onze projectmanagers. Toekomstperspectief Het huidige beeld van de exploitatie wordt sterk bepaald door de MEP die voor drie windturbines wordt ontvangen. In de loop van 2014 vervalt de MEP voor de Elzevogel, in de loop van 2015 komt ook de MEP voor de Amstelvogel en per 1 maart 2016 vervalt ook de MEP voor de laatste turbine, de Appelvogel. Omdat de afschrijvingen op deze windturbines nog doorlopen tot en met 2020 zal vanaf 2016 een negatieve brutomarge op de molenexploitatie ontstaan. Zeker wanneer de huidige rentevergoeding op de spaartegoeden niet verbeterd, zal het duidelijk zijn dat we de rentevergoeding op de door leden verstrekte leningen verder zullen moeten afbouwen. Het is zeer gewenst om via uitbreiding van het aantal windturbines in exploitatie de basis bruto marge te verbeteren. Verbonden partijen De CV De Windvogel b.a. is lid van de volgende organisaties op het gebied van windenergie - REScoopNL, onderdeel van Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) - Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) Windsectie - Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) - Vereniging Particuliere Windexploitatie (PAWEX) - Vereniging Federatie Decentrale Duurzame Energie Nederland (E-decentraal) - REScoopEU Waardering en dank Het Bestuur: Het bestuur wil ook op deze plaats haar waardering en dank uitspreken voor het vele werk dat is verricht door de actieve leden en vrijwilligers van De Windvogel. S. Zomer (voorzitter) M. Vogelezang (secretaris) A. Wingelaar (penningmeester) R. Beijer N. van Dam D.M. van Elk W. van Heerde A. Jansen Mevrouw H. van Leeuwen D. Steenhorst (tijdelijk teruggetreden) R. Timmer T. Toussaint. Gouda, juni

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Windvogel betrekt nieuw kantoor. Maart 2011 Jaargang 16, nummer 1

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Windvogel betrekt nieuw kantoor. Maart 2011 Jaargang 16, nummer 1 De Windvaan ledenblad van De Windvogel Windvogel betrekt nieuw kantoor Maart 2011 Jaargang 16, nummer 1 Colofon De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit

Nadere informatie

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 Marktonderzoek Lokale 2011 Duurzame Energiebedrijven Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 1 Managementsamenvatting Klimaatverandering is al heel lang een hot item, maar de laatste jaren begint

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Duurzame (wind)energie voor Datacenters

Duurzame (wind)energie voor Datacenters Duurzame (wind)energie voor Datacenters In opdracht voor GreenIT Amsterdam Student: Kevin van Sante Clean Tech Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Opleiding Technische bedrijfskunde (TBK) Postbus

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Informatiememorandum Green Spread InEnergie

Informatiememorandum Green Spread InEnergie Informatiememorandum Green Spread InEnergie Voorwoord Wanneer u besluit dit informatiememorandum te lezen, dan begint u aan een bijzonder verhaal. Een verhaal dat gaat over de ambitie om een volledig duurzaam

Nadere informatie

groene energie JAARVERSLAG 2013

groene energie JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Inhoud Energietransitie zet door Over Morgen Groene Energie Missie Visie Hoe doen we dat Organisatie Organisatiemodel Samenwerkingsverbanden Resultaten van 2013 Inkoop groene energie Lokale

Nadere informatie

REGIO S IN DE SPOTLIGHTS

REGIO S IN DE SPOTLIGHTS REGIO S IN DE SPOTLIGHTS P-NUTS AWARDS 2015 527 Lokale bron Lokale productie Lokale afzet Meerdere afnemers Duurzame bron (aarde, wind, zon of biomassa) Afnemers hebben 51% van de zeggenschap over het

Nadere informatie

Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. (FOTO: R.J. NIJDAM) HCWV DE EENDRAGT WENST U EEN GEZOND EN WINDMOLENRIJK 2004!!!

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten De energieke samenleving in praktijk Beleidsstudie Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL:

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL: S GNAAL A P R I L 2 0 1 3, N U M M E R 2 Signaal is een gratis uitgave van de Duurzame Energie Koepel en gaat in op de belangrijkste duurzame energie ontwikkelingen in Nederland en Europa waar de Duurzame

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

De kracht van de mienskip

De kracht van de mienskip Jaarbericht 2012 De kracht van de mienskip Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de afnemende rol van de overheid en de toenemende verantwoordelijk heid van de burger/dorpsbewoner. Veel gebruikte

Nadere informatie