Jaarverslag juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. juni 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 juni 2014

2 COÖPERATIEVE VERENIGING DE WINDVOGEL Statutaire naam: Coöperatieve Vereniging tot Collectief bezit van Windmolens De Windvogel b.a. Waarin opgenomen: C.V.Schoonstroom Haagse Windmolenvereniging Z-H WIND Frisse Wind Amstelmolen VCBW Noord-Brabant Sunergy per (Zoetermeer) (Den Haag) (Zuid-Holland) (Amsterdam) (Ouder-Amstel) (Tilburg) (Delft) Datum oprichting: 18 juni 1991 Samenstelling bestuur per 31 december 2013 S. Zomer (voorzitter) M. Vogelezang (secretaris) A. Wingelaar (penningmeester) R. Beijer N. van Dam D.M. van Elk W. van Heerde A. Jansen Mevr. H. van Leeuwen D. Steenhorst (tijdelijk teruggetreden) R. Timmer T. Toussaint. Molenaars en medewerkers: zie blz. 8 Ledenadministratie: Graaf Janstraat 219, 2713CL Zoetermeer Secretariaat: Postbus 2183, 2800 BH Gouda Public Relations: Rietkraag 6, 3232 GA Brielle Mailadres Handelsregister: KvK-nr Bankrekening INGbank NL87 INGB t.n.v. Coöp Ver van Windmolens De Windvogel BA te GOUDA BIC: INGBNL2A 2

3 Algemeen In het jaar 2013 is het aantal leden van coöperatie De Windvogel met 406 gestegen tot Een toename van ruim 14 %, een goed resultaat. Er zijn in 2013 totaal acht Algemeen Bestuursvergaderingen [AB ] en er is één algemene ledenvergadering [ALV 2013] geweest. Het Dagelijks Bestuur [DB] bestaand uit voorzitter, secretaris en penningmeester(s) en technische voorzitter (tot juni 2013), kwam vanwege de vele aandachtspunten ongeveer één maal per veertien dagen bijeen. De gemaakte afspraken en besluiten zijn naar het bestuur en belangstellende leden verzonden. Er zijn door het bestuur twee parttime personeelsleden aangesteld, Niels Schoorlemmer voor de technische initiatieven en Inge Verhoef voor communicatie en P.R. Het bestuur heeft een reactie gegeven op de uitspraak in hoger beroep op de weigering Energiebelasting te betalen. Dit mocht echter niet baten, de uitspraak leidde niet tot herziening. Hiertegen is wel weer beroep aangetekend, waar in 2014 een reactie op verwacht wordt. De ALV van 29 juni 2013 in De Ark te Reeuwijk werd bezocht door ruim 60 leden. In deze vergadering werden twee nieuwe bestuursleden gekozen Albert Jansen en Rens Beier, Wim van Heerde werd herkozen. De ALV stemde, onder vele dankzeggingen en met bloemen, in met het afscheid van Dick van Elk als voorzitter en Arnold Abbema als eerste penningmeester en bevestigde de nieuwe voorzitter Siward Zomer. Het kantoor van De Windvogel verhuisde in juli 2013 noodgedwongen uit Gouda naar de kantoorlocatie in Utrecht. Een mooie ruimte, centraal gelegen en goed bereikbaar, maar met een tijdelijk huurcontract. Het kantoor is praktisch vier dagen per week in gebruik door Siward, Inge en Niels, daarnaast worden er de vele vergaderingen en overleggen van werkgroepen gehouden. 3

4 Om dit goed te stroomlijnen is gewerkt aan de interne organisatie volgens onderstaand organogram. Algemene Ledenvergadering Voorstellen # 1 Financi ële commissie Advies #2 Algemeen Bestuur DB Voorstellen # 2 #4 Zon werkgroep Projecten/planvorming PR #6 Tech. cie Tech. cie Nieuw hierin zijn de Financiële AdviesCommissie [FAC] en de Werkgroep Zonnepanelen Projecten. Beide zijn in 2013 voor het eerst bij elkaar geweest en hebben plannen voor de toekomst opgesteld. De FAC is op verzoek van de ALV bijeengekomen en zal nog in de statuten worden opgenomen. De twee andere al langer bestaande werkgroepen Projecten-Wind en PR hebben zich planmatig en met een goedgekeurd budget ingezet. De begroting van onze penningmeester is daarbij de passende leidraad geweest voor De nieuwe begroting voor 2014 is na overleg met de werkgroepen vastgesteld. De PR-commissie kwam vijf maal bijeen, de communicatie naar onze leden en naar buiten is voorzien van een nieuwe huisstijl en logo naar grafisch ontwerp van de firma PURRR. Zie verder onder PR. De grote groep projectleiders kwam tweemaal bij elkaar, daarnaast waren er verschillende projectgerichte bijeenkomsten. Zie verder onder Projecten punt 6: Ontwikkeling van Windmolenprojecten. Projecten 1. Zelflevering [voortaan Zelfvoorziening] Het aantal leden dat stroom afneemt van onze Windvogelmolens is in 2013 met 27 toegenomen tot 203. Een gestage stijging met ruim 15 %. Deze leden hebben in 2013 : kwh afgenomen ( 2012 : kwh.). Over deze afname was in wegens energiebelasting verschuldigd. Het verschil van mening over de Energiebelastingheffing met de belastinginspecteur is na februari 2012 tot een rechtszaak gekomen. De uitspraak dat de letter van de Energiewet telt en dat geen belastingvrijstelling verleend wordt is blijven staan. Hiertegen is na overleg met onze juridische adviseurs beroep aangetekend door Anode en de Windvogel. Om advieskosten te beperken is een voordelige afspraak gemaakt. De uitspraak in beroep door het Hof Den Haag wordt in 2014 verwacht. 4

5 2. Project Kerken geven Energie De twee turbinelocaties voortkomend uit de campagne Kerken geven Energie zijn na uitgebreide onderhandelingen voorlopig opgegeven, ideeën over de mogelijke opbrengsten liepen te ver uiteen bij de verschillende participanten. 3. Project Amstelvogels Vanwege de patstelling tussen de gem. Amsterdam en de provincie Noord-Holland is het project tot vergroting van het draagvlak in de regio Amsterdam stilgelegd. 4. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) In het jaar 2013 is de volgende inventarisatie gemaakt van actuele thema s: o Informatieverstrekking o Milieu Informatieverstrekking Onze coöperatie is met publicatie van zijn verslaglegging, weliswaar enige vertraging, op de website transparant naar haar leden en andere belanghebbenden en organisaties geweest. Milieu Bij het verlenen van opdrachten is nagegaan of de zakenpartners MVO als beleid volgen en hebben we dit laten meewegen. Bij de activiteiten van onze vrijwilligers wordt steeds de nadruk gelegd op energiebesparing en CO 2 - reductie. Autokilometers gemaakt voor de Windvogel konden op die manier beperkt blijven tot ± 60% van het geschatte totaal ± km. Voorlichting over energiebesparing en duurzame energie behoort bij ons vast repertoire aan voorlichting en kennisverspreiding op daartoe georganiseerde avonden en lessen en bij evenementen. In 2013 is bij wijze van test een voorlichtingsavond gehouden in Vlist waar zowel windenergie, zonne-energie en ledenwerving voorop stonden. Dit type voorlichtingsavonden zal in de toekomst verder worden uitgewerkt. Naar de thema s: Mededinging, Belasting, Wetenschap en Technologie is in 2013 geen onderzoek gedaan. 5. Ontwikkeling van Nieuwbouw Windmolenprojecten per regio Het Projectteam van De Windvogel, bestaand uit ruim twintig leden/vrijwilligers, is zoveel mogelijk provincies en gemeentes langs gegaan om oude en nieuwe locaties te onderzoeken voor windmolens en op kleinere schaal ook zonnepaneelprojecten, dit laatste in de Werkgroep Zonneprojecten bestaand uit zeven personen. Ondersteuning en ontwikkeling van lokale initiatieven zoals dat tot nog toe door De Windvogel gebeurde, vindt nu plaats in het kader van REScoopNL. Het lokale initiatief wordt lid van REScoopNL, en krijgt daarmee steun van De Windvogel of van andere coöperaties, zoals Meerwind of Kennemerwind. Ondersteuning in de vorm van kennis, coaching, of ook financiering is mogelijk. Provincies Groningen-Drenthe-Overijssel: In de Drentse Monden en Oostermoer in het Noord-Oosten van Drenthe zijn drie initiatiefnemers die elk één groot park bouwen. De Windvogel heeft met één van de initiatiefnemers DEE (Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond) een samenwerkings-overeenkomst gesloten. De Windvogel zorgt voor het betrekken van de (omwonende) burgers bij het windpark, daartegenover staat dat minstens 10% van het geplande windpark (2 molens) via coöperatie De Windvogel in handen van de burgers komt. Het windpark wordt tussen de 50 en 85 MW. Windvogel heeft haar plannen in zes bijeenkomsten gepresenteerd. De volgende stap is dat we door middel van zonprojecten de buurt bij De Windvogel betrekken. Verder werken we samen met de Drentse Natuur- en Milieufederatie en Hier Opgewekt Drenthe. Bij de uitwerking van participatie bij duurzame energie projecten laten wij onze mogelijkheid : coöperatieve windprojecten in handen van de burgers van Borger-Odoorn zien. Nabij Emmen is een windpark gepland van 82 MW (±35 windmolens). De Windvogel is gevraagd om als één van de initiatiefnemers in een consortium plaats te nemen. Wij hebben een zienswijze ingediend over 5

6 het gebiedsfonds van de gemeente. Voorlopig is de vaststelling van de structuurvisie over de verkiezingen heen geschoven. Wij zouden liever zien dat het park in handen van een lokale coöperatie komt. Het plan is om contact te maken met het Windteam aldaar en onze ideeën te delen. De gemeente Coevorden heeft zoekgebieden opgenomen in hun gebiedsvisie windenergie. Coevorden heeft al een windpark gerealiseerd op het Europark, waar ruimte is voor uitbreiding. Daarnaast is het gebied nabij Weijerswold zoekgebied voor windenergie. Er zijn nog geen concrete posities voor windmolens aangewezen. In Zwolle voeren we als Windvogel in REScoopNL verband gesprekken met de gemeente om de mogelijkheden voor het Coöperatie Initiatief Blauwevinger Energie te steunen. Er zijn enkele molens binnen het stadsgebied van Zwolle mogelijk. Provincie Flevopolder: In de provincie Flevoland wordt er voor de gehele provincie een herstructureringsplan voorbereid. Alle bewoners, turbine-eigenaren en niet-turbine-eigenaren in het buitengebied zijn georganiseerd in gebiedsverenigingen. De Windvogel is lid van de gebiedsvereniging Zeewolde. De verenigingen hebben een federatie die overlegt met de provincie en rijk en die ook een participatie en ontwikkelingsplan maakt. REScoopNL heeft voorgesteld aan deze Federatie en de Provincie om ook de burgers in de steden, Almere, Dronten, Lelystad te betrokken bij deze ontwikkeling door het aanbieden van een contingent burger-windenergie turbines. De gesprekken daarover zijn net op een positieve manier begonnen. Enkele windvogelbestuursleden vertegenwoordigen hierin REScoopNL. Ook in REScoopNL verband ondersteunt De Windvogel de energie-coöperatie De Groene Reus met de ontwikkeling van coöperatieve windenergie in Almere. Op dit ogenblik zijn er meerdere gesprekken met grondeigenaren. In Almere zijn een aantal locaties bekeken. Provincie Zuid-Holland: In Dordrecht is burgercoöperatie Drechtse Stromen opgericht. De Windvogel helpt Drechste stromen bij het opzetten van een samenwerkingsverband met grondeigenaren, bij de communicatie en het betrekken van de burgers. Inmiddels stelt de gemeente een structuurvisie op. Ook is De Windvogel bereid financieel in de ontwikkeling te investeren. Uitgangspunt is dat uiteindelijk burgers in Dordrecht de molens in coöperatief eigendom krijgen. De Windvogel heeft een structureel overleg met de Stadsregio Rotterdam. De gemeenten van de Stadsregio tekenden een convenant over de plaatsing van 60 MW windenergie. In Barendrecht en Lansingerland hebben we goede contacten. Barendrecht ligt in het traject van het A15-project van Hier Opgewekt. De Windvogel wil in afstemming met de gemeenten en in samenwerking met het A15-project lokale burgerinitiatieven opzetten of ondersteunen. De burgerinitiatieven zorgen voor het lokale politieke draagvlak. Gesprekken met gemeenten en burgers zijn net gestart. In Gouda zijn er kansen voor een tweede Gouwevogel. Provincie Noord-Holland: De Provincie staat nu door zware druk van het Rijk en de andere provincies enkele windenergie projecten meer toe na haar moratorium besluit. buiten Wieringermeer. De aanvraag voor een vergunning voor een tweede Amstelvogel-molen in Ouderkerk is door het moratorium van de provincie geblokkeerd. In Diemen zijn er gesprekken met het SBB. Dit heeft echter nog niet geleid tot grond toezegging. Ook hier ligt het project door het besluit van de Provincie stil De besluitvorming in Amsterdam was goed op weg. Om echter burger-windenergie in coöperatief verband tot stand te brengen is er meer samenwerking tussen de uiteenlopende initiatieven nodig. De Windvogel wil die samenwerking opnieuw op gang brengen zodat op termijn ook hier coöperatieve molens gebouwd kunnen worden. 6

7 Regio Gelderland-Brabant-Limburg: De provincie Gelderland hecht sterk aan draagvlak en stuurt gemeenten op dit punt ook bij. Daarnaast zet ze middelen in om burgers te betrekken bij de windenergieontwikkeling. De Windvogel is betrokken bij de oprichting van Coöperatie Lingewaard Energie in december De vereniging is momenteel vooral bezig met het stimuleren van zonne-energie en energiebesparing bij particulieren. Staatsbosbeheer heeft De Windvogel benaderd om draagvlak te verzorgen voor een windpark bij het knooppunt Deil-A2#A15 in Geldermalsen en Neerrijnen. De Windvogel werkt hierin samen met de lokale energie coöperatie 11duurzaam, een coöperatieve vereniging van burgers om 100% duurzame energie voor de gemeente Geldermalsen op te wekken. Door inzet van de Windvogel is er nu onder auspiciën van de provincie een traject gestart waarin iederéén moet samenwerken in één plan. grondeigenaren, projectontwikkelaars en de beide gemeenten. Wij werken hier ook samen met het A15- project van HierOpgewekt. In Zutphen wordt door De Windvogel in REScoopNL verband de Lokale energie coöperatie ZETenergie ondersteund bij de ontwikkeling van een Lokale energie coöperatie. De regio Stedendriehoek, Deventer, Apeldoorn en Zutphen, wil de eerste energie neutrale regio in Europa zijn. Een samenwerkingsverband tussen 5 lokale coöperaties moet ervoor gaan zorgen dat er in elke gemeente in het gebied tussen nieuwe coöperatieve windmolens komen. Wij ondersteunen enkele lokale initiatieven zoals Lochem Energie, Brummense Energie Maatschappij, Werkgroep Eefde. In de prvincie Brabant zijn verschillende locaties onderzocht. In Maastricht is bij de voorbereiding van een waterkrachtcentrale aangeschoven. Werkgroep Zonneprojecten: Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende scholen en buurthuizen door het gehele land om locaties voor duurzame energie uit zonnecellen te ontwikkelen. Hierbij zijn diverse mogelijkheden per project onderzocht om tot een evenwichtig businessmodel te komen. Public Relations 1. Logo De Windvogel. In de loop van het jaar is een nieuw logo en en een nieuwe huisstijl ontworpen door PURRR onder leiding van onze PR-medewerkster Inge Verhoef. De implementatie is nog gaande. 2. De Windvaan Ons kwartaalblad De Windvaan is onder leiding van de nieuwe redactie met perfecte regelmaat uitgekomen. Het merendeel wordt verzonden per mail, de rest (± 1400) per post. De voorkeuren zoals die bleken uit het lezersonderzoek van eind 2012 zijn doorgevoerd. In het laatste kwartaal van 2013 is besloten dat de vormgeving zich meer gaat richten op de elektronische versie van De Windvaan in de hoop dat meer leden voor de milieuvriendelijke elektronische variant zullen kiezen. 3. De Windvlaag De Windvlaag is slechts een maal verzonden en bevatte berichten over de rechtzaak over de energiebelasting van mei De Windvogel in sociale media De Windvogel is in de verschillende sociale media op het internet actief aanwezig. Op Twitter zijn we sinds 2009 bekend, in 2013 : 7000 tweets, 4162 volgers. Bij YouTube : De Windvogel Windenergie zijn een aantal filmpjes af te spelen, zie ±1400 views en 7

8 ±8100 en nog een aantal filmpjes. DeWindvogel komt op Facebook twee maal voor ; en Hier hebben we 173 vrienden en 266 vind-ik-leuks door man:vrouw = 71%:29% vooral uit Amsterdam en Utrecht. Op LinkedIn heeft De Windvogel een besloten discussiegroep met 107 leden. Google geeft bij zoekopdracht: windvogel ± resultaten en bij de windvogel ± resultaten. De site heeft bezoekers per dag. 5. Ledenwervingactie De ledenwerfactie verbonden aan een korting op de aankoopprijs van zonnepaneelpakketten van MetdeZon, is in 2013 voortgezet en heeft wederom voor een mooi succes gezorgd voor De Windvogel en voor duurzame energie in het algemeen. Door deze actie zijn in samenwerking met MetdeZon naar schatting zonnepanelen op de Nederlandse daken geinstalleerd. Molenaars: René van Mechelen voor De Volhouder te Halsteren. Arjan Boomars en Vincent de Jong voor De Amstelvogel in Ouderkerk a/d Amstel, gem. Ouder-Amstel. Peter van Gemeren en Jan Ockhorst voor de v.m. De Ooievaar in Den Haag, nu reserves. Broos de Groot (en Arie Groenveld als reserve) voor De Windvogel in Bodegraven. Harry van den Hooren voor De Gouwevogel in Gouda. Jan Hoogendoorn voor De Appelvogel en De Elzevogel in Zeewolde. Overige actieve leden: Jaap Hoogendoorn (coördinator projecten), Bert Postma (projecten), Rob van Esseveldt (projecten), Annelies van der List (website), Niels Flach (projecten), Frits Ogg (projecten), Jan Jennissen (ledenadministratie en educatie), Angela Wolbers (projecten Drenthe), Lucas Helmer (projecten Groningen), Herbert Faber (projecten), Moritz Prophet (projecten), Marcel van der Steen (zelfvoorziening), Ivo Horevoorts (PR-cie), Arie Groenveld (PR-cie en educatie) Arie Kroon (projecten, zelfvoorziening), Edgar Wortmann (juridische adviezen) en vele anderen. 8

9 Overzicht geproduceerde MW-uren vanaf 2002 door onze windmolens ` 2013 : MWh door 6 molens 9

10 Overzicht geproduceerde MW-uren vanaf 2008 door onze deelneming in zonnepanelen Overzicht geproduceerde KW-uren door de solarinstallaties, die worden geëxploiteerd door onze Duitse deelnemingen: PlusEnergie GmbH & CO PlusEnergie Dahlia KG GmbH & Co KG Scheuten Solar Systems Gelsendienste Albers Productie in MWh * 133* 78* * = t/m sept Financiële resultaten Meer molens is meer energie, onze zes molens leverden in Gigawatt uren 7.6 GWh (dit was in 2012: 7.3 GWh.), In deze productiecijfers zijn nog wel de cijfers van de Appelvogel meegenomen. De exploitatie kon over 2013 worden afgesloten met een positief resultaat van ruim Hierin is niet begrepen het resultaat van de Appelmolen. De met de Appelmolen behaalde resultaten zijn afgeboekt op de vordering op Appelmolen vof. In 2012 is de koopovereenkomst met Appelmolen vof ontbonden. De per 1 januari 2012 resterende boekwaarde is opgenomen als vordering op Appelmolen vof onder de financiële vaste activa. Met Appelmolen vof is afgesproken dat deze vordering zal worden terugbetaald via de positieve exploitatieresultaten van de Appelvogel. Vervolgens is rekening gehouden met het risico dat de toekomstige exploitatieresultaten onvoldoende zullen opleveren om de vordering volledig terug te betalen. Helaas hebben de met Appelmolen vof gemaakte afspraken nog niet geleid tot ondertekening van de daarvoor samengestelde lenings-en beheersovereenkomsten. De brutomarge op de molenexploitatie bleef achter bij de begroting. In de werkelijke cijfers is de brutomarge van de Appelvogel niet meegenomen. Door de aanstelling van een tweetal parttime medewerkers waren de algemene beheerskosten ca hoger dan begroot. Het uiteindelijke jaarresultaat was toch hoger dan begroot door : o de voor te stellen lagere rentevergoeding op de door leden verstrekte leningen; o de niet verschuldigde vennootschapsbelasting in verband met verliescompensatie. Op basis van dit exploitatiebeeld stellen wij voor om over 2013 een rentevergoeding uit te keren van 4 % (2012 : 5 %). 10

11 Financiële positie Hoe staan we er financieel voor? Hoewel de primaire doelstelling van onze coöperatie gericht is op een beter milieu, kan dat niet zonder een financieel gezonde exploitatie. Door de ledenaanwas (+15 %) en de toename van de ledenleningen (+12.5 %) en de passende winstinhouding steeg het ledenbelang met 14 procent.. Het totaal van het ledenbelang bedraagt per einde boekjaar bijna 4.2 miljoen Daarmee zijn wij een financieel zeer sterke organisatie, die nieuwe projecten van een aanzienlijke omvang aan kan. Taaie onderhandelingen en procedures verhinderen een voortvarende expansie van het aantal productiemiddelen, ondanks de niet aflatende inzet van onze projectmanagers. Toekomstperspectief Het huidige beeld van de exploitatie wordt sterk bepaald door de MEP die voor drie windturbines wordt ontvangen. In de loop van 2014 vervalt de MEP voor de Elzevogel, in de loop van 2015 komt ook de MEP voor de Amstelvogel en per 1 maart 2016 vervalt ook de MEP voor de laatste turbine, de Appelvogel. Omdat de afschrijvingen op deze windturbines nog doorlopen tot en met 2020 zal vanaf 2016 een negatieve brutomarge op de molenexploitatie ontstaan. Zeker wanneer de huidige rentevergoeding op de spaartegoeden niet verbeterd, zal het duidelijk zijn dat we de rentevergoeding op de door leden verstrekte leningen verder zullen moeten afbouwen. Het is zeer gewenst om via uitbreiding van het aantal windturbines in exploitatie de basis bruto marge te verbeteren. Verbonden partijen De CV De Windvogel b.a. is lid van de volgende organisaties op het gebied van windenergie - REScoopNL, onderdeel van Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) - Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) Windsectie - Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) - Vereniging Particuliere Windexploitatie (PAWEX) - Vereniging Federatie Decentrale Duurzame Energie Nederland (E-decentraal) - REScoopEU Waardering en dank Het Bestuur: Het bestuur wil ook op deze plaats haar waardering en dank uitspreken voor het vele werk dat is verricht door de actieve leden en vrijwilligers van De Windvogel. S. Zomer (voorzitter) M. Vogelezang (secretaris) A. Wingelaar (penningmeester) R. Beijer N. van Dam D.M. van Elk W. van Heerde A. Jansen Mevrouw H. van Leeuwen D. Steenhorst (tijdelijk teruggetreden) R. Timmer T. Toussaint. Gouda, juni

COÖPERATIE DE WINDVOGEL VERENIGING, BESTUUR EN MEDEWERKERS

COÖPERATIE DE WINDVOGEL VERENIGING, BESTUUR EN MEDEWERKERS JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2012 VAN HET BESTUUR VAN DE COÖPERATIE DE WINDVOGEL VERENIGING, BESTUUR EN MEDEWERKERS Algemeen: In het jaar 2012 is het aantal leden van De Windvogel met 830 gestegen tot 2.740.

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens. De Windvogel. Jaarverslag en Jaarrekening 2OO8

Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens. De Windvogel. Jaarverslag en Jaarrekening 2OO8 Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens De Windvogel Jaarverslag en Jaarrekening 2OO8 COÖPERATIEVE VERENIGING DE WINDVOGEL Statutaire naam: Coöperatieve Vereniging tot Collectief bezit

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 De Windvogel

Jaarverslag 2014 De Windvogel Jaarverslag 2014 De Windvogel Algemeen Het bestuur heeft een drietal speerpunten van beleid in 2014 vastgesteld, te weten: - Groei van het aantal leden - Uitbreiding van het aantal windmolens - Zelflevering

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarverslag en Jaarrekening Jaarverslag en Jaarrekening 2013 12345-1/37 COÖPERATIEVE VERENIGING DE WINDVOGEL Statutaire naam: Coöperatieve Vereniging tot Collectief bezit van Windmolens De Windvogel b.a. Waarin opgenomen: C.V.Schoonstroom

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens. De Windvogel. Jaarverslag en Jaarrekening 2OO7

Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens. De Windvogel. Jaarverslag en Jaarrekening 2OO7 Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens De Windvogel Jaarverslag en Jaarrekening 2OO7 COÖPERATIEVE VERENIGING DE WINDVOGEL Statutaire naam: Coöperatieve Vereniging tot Collectief bezit

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Maart 2014 Jaargang 18 nummer 1. De Windvogel staat er 20 jaar

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Maart 2014 Jaargang 18 nummer 1. De Windvogel staat er 20 jaar De Windvaan ledenblad van De Windvogel De Windvogel staat er 20 jaar Maart 2014 Jaargang 18 nummer 1 Colofon De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit van

Nadere informatie

De Windvogel is we betrokken bij een aantal projecten waarin we (gaan) deelnemen.

De Windvogel is we betrokken bij een aantal projecten waarin we (gaan) deelnemen. Begroting 2017 In de bestuursvergadering van 10 november 2016 is de begroting 2017 uitgebreid besproken en vastgesteld. Bij het samenstellen van deze begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens. De Windvogel b.a. Jaarverslag en Jaarrekening 2O12(CONCEPT 08-06) 12345-1/35

Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens. De Windvogel b.a. Jaarverslag en Jaarrekening 2O12(CONCEPT 08-06) 12345-1/35 Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens De Windvogel b.a. Jaarverslag en Jaarrekening 2O12(CONCEPT 08-06) 12345-1/35 COÖPERATIEVE VERENIGING DE WINDVOGEL Statutaire naam: Coöperatieve

Nadere informatie

De Windvaan juni 2013 nr. 2. De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Juni 2013 Jaargang 17 nummer 2. Mis 29 juni de ledenvergadering niet!

De Windvaan juni 2013 nr. 2. De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Juni 2013 Jaargang 17 nummer 2. Mis 29 juni de ledenvergadering niet! De Windvaan ledenblad van De Windvogel Juni 2013 Jaargang 17 nummer 2 Mis 29 juni de ledenvergadering niet! 1 Colofon De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief

Nadere informatie

Coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens "DE WINDVOGEL" b.a. Reeuwijk. DE WINDVOGEL - GROEP

Coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens DE WINDVOGEL b.a. Reeuwijk. DE WINDVOGEL - GROEP Coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens "DE WINDVOGEL" b.a. Reeuwijk. DE WINDVOGEL - GROEP JAARREKENING 2005 Coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens "DE WINDVOGEL"

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens. De Windvogel. Jaarverslag en Jaarrekening 2O11 12345-1/28

Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens. De Windvogel. Jaarverslag en Jaarrekening 2O11 12345-1/28 Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens De Windvogel Jaarverslag en Jaarrekening 2O11 12345-1/28 JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2011 VAN HET BESTUUR VAN DE Coöperatie DE WINDVOGEL VERENIGING,

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 COÖPERATIEVE VERENIGING DE WINDVOGEL

Jaarverslag 2015 COÖPERATIEVE VERENIGING DE WINDVOGEL Jaarverslag 2015 COÖPERATIEVE VERENIGING DE WINDVOGEL 12 mei 2016 JAARVERSLAG 2015 COÖPERATIEVE VERENIGING DE WINDVOGEL Statutaire naam: Coöperatieve Vereniging tot Collectief bezit van Windmolens De Windvogel

Nadere informatie

DE WINDVAAN. ledenblad van De Windvogel. December 2015 Jaargang 19 Nummer 3

DE WINDVAAN. ledenblad van De Windvogel. December 2015 Jaargang 19 Nummer 3 DE WINDVAAN ledenblad van De Windvogel December 2015 Jaargang 19 Nummer 3 Colofon De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens. Het bestuur van

Nadere informatie

Concept-NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Concept-NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING Concept-NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING concept 19 juni 2015 Datum : Zaterdag 9 mei 2015 Plaats : Herculesplein 5 te Utrecht Aanvang : 11:00 uur Aantal aanwezigen : 40 stemgerechtigde leden zijn vermeld

Nadere informatie

Samen is de snelste weg voor Wind op Land

Samen is de snelste weg voor Wind op Land Samen is de snelste weg voor Wind op Land NWEA bijeenkomst Leon Pulles Januari 2015 Vragen aan de zaal Wie is er voor wind energie op land? Wie vindt windmolens mooi? Wie wil een 3 MW molen op 300 meter

Nadere informatie

Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief. Albert Jansen

Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief. Albert Jansen Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief Albert Jansen Wie staat voor u Albert Jansen Bestuurslid landelijke coöperatie 3500 leden Secretaris Regionale burger

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. December 2014 Jaargang 18 nummer 4

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. December 2014 Jaargang 18 nummer 4 De Windvaan ledenblad van De Windvogel December 2014 Jaargang 18 nummer 4 Colofon De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens. Het bestuur van

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. December 2013 Jaargang 17 nummer 4. In Memoriam Arnold Abbema zie pagina 5

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. December 2013 Jaargang 17 nummer 4. In Memoriam Arnold Abbema zie pagina 5 De Windvaan ledenblad van De Windvogel In Memoriam Arnold Abbema zie pagina 5 December 2013 Jaargang 17 nummer 4 Colofon De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. April 2015 Jaargang 19 nummer 1

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. April 2015 Jaargang 19 nummer 1 De Windvaan ledenblad van De Windvogel April 2015 Jaargang 19 nummer 1 Colofon De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens. Het bestuur van

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. September 2015 Jaargang 19 nummer 2

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. September 2015 Jaargang 19 nummer 2 De Windvaan ledenblad van De Windvogel September 2015 Jaargang 19 nummer 2 Colofon De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens. Het bestuur

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens. De Windvogel. Jaarverslag en Jaarrekening 2OO6

Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens. De Windvogel. Jaarverslag en Jaarrekening 2OO6 Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens De Windvogel Jaarverslag en Jaarrekening 2OO6 COÖPERATIEVE VERENIGING DE WINDVOGEL Statutaire naam: Coöperatieve Vereniging tot Collectief bezit

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. September 2014 Jaargang 18 nummer 3

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. September 2014 Jaargang 18 nummer 3 De Windvaan ledenblad van De Windvogel September 2014 Jaargang 18 nummer 3 Colofon De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens. Het bestuur

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Hierbij treft u aan een bij Provinciale Staten ingekomen brief van Coöperatieve vereniging De Windvogel d.d. 3 juli 2012 inzake 1000 PalenPlan.

Hierbij treft u aan een bij Provinciale Staten ingekomen brief van Coöperatieve vereniging De Windvogel d.d. 3 juli 2012 inzake 1000 PalenPlan. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 56 provincie.overljssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Gedeputeerde Staten van Overijssel Inlichtingen

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren Jaarverslag 2013 Van pionieren naar realiseren 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 Inhoudsopgave 1. Bestuur ECD Het bestuur van de ECD, in 2013 bestaande uit dhr. D.A. van Steensel (HVC) en dhr. H.P.A.

Nadere informatie

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek,

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek, Houten, 17 februari 2015 Geachte leden van het rondetafelgesprek, Inleiding Mijn naam is Ruben Berendts en ik spreek in namens Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling tussen

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek

Windmolens in de Beekbergsebroek Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken 1. Aanleiding In december 2015 is door de gemeenteraad de Structuurvisie Emmen, Zonneakkers vastgesteld. In de structuurvisie zijn

Nadere informatie

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 2013-582 Gebiedsvisie windenergie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 Behandeld door de heer W Huizing / de heer E. Diekema, telefoonnummer (0592) 36 58 07, e-mail w.huizing@drenthe.nl

Nadere informatie

Verslag Windexcursie 29 september 2016

Verslag Windexcursie 29 september 2016 Verslag Windexcursie 29 september 2016 Op donderdag 29 september 2016 organiseerde de Gemeente Groningen een excursie naar de windparken in Nijmegen en Deventer. Dit voor raadsleden van de gemeente Groningen,

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. September 2013 Jaargang 17 nummer 3

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. September 2013 Jaargang 17 nummer 3 De Windvaan ledenblad van De Windvogel September 2013 Jaargang 17 nummer 3 Colofon De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens Het bestuur van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013 Lokale duurzame energie ontwikkelen Derck Truijens 18 april 2013 Inhoud Windunie: samen voor de wind Lokale duurzame energie initiatieven Lokaal duurzame energie ontwikkelen Het begon in 2000... De energiemarkt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

DE WINDVAAN. ledenblad van De Windvogel. September 2016 Jaargang 19 Nummer 3

DE WINDVAAN. ledenblad van De Windvogel. September 2016 Jaargang 19 Nummer 3 DE WINDVAAN ledenblad van De Windvogel September 2016 Jaargang 19 Nummer 3 Colofon De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens. Het bestuur

Nadere informatie

Informatie- Ledenavond

Informatie- Ledenavond Burger Initiatieven Informatie- Ledenavond Hall ABK Huis, 29 oktober 2015 Agenda 29 oktober 2015 19:30 uur Welkom Jan Emmerzaal (vrz) - vaststellen agenda - verslag 12 maart 2015 19:35 Ontwikkeling IJsselwind

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 COÖPERATIEVE VERENIGING DE WINDVOGEL

Jaarverslag 2016 COÖPERATIEVE VERENIGING DE WINDVOGEL Jaarverslag 2016 COÖPERATIEVE VERENIGING DE WINDVOGEL dd: 29 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 COÖPERATIEVE VERENIGING DE WINDVOGEL Statutaire naam: Coöperatieve Vereniging tot Collectief bezit van Windmolens

Nadere informatie

Financiële baten van windenergie

Financiële baten van windenergie Financiële baten van windenergie Grootschalige toepassing van 500 MW in 2010 en 2020 Opdrachtgever Ministerie van VROM i.s.m. Islant Auteurs Drs. Ruud van Rijn Drs. Foreno van der Hulst Drs. Ing. Jeroen

Nadere informatie

Comité Hou Friesland Mooi

Comité Hou Friesland Mooi Comité Hou Friesland Mooi Oktober 2012 ineens Fryslân Windstreek 2012 Hier 40 tot 100 windturbines van 180 meter In IJsselmeer nog meer: 75 tot 150 Vergadering Zurich: Comité Hou Friesland Mooi Eerste

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

Windenergie & Windpark Neer. Har Geenen Eric van Eck

Windenergie & Windpark Neer. Har Geenen Eric van Eck Windenergie & Windpark Neer Har Geenen Eric van Eck Inhoud van deze presentatie 1. Waarom duurzame energie 2. Potentieel windenergie 3. Overheidsbeleid en wetgeving 4. Windpark Neer 5. Ontwikkeling wind

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd;

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd; Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland 2006 Beleidsaanpassing windenergie inzake vrijwaring van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en Markermeer, IJmeer en IJsselmeer. De paragrafen 5.7.1 en 7.3.4

Nadere informatie

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 Rottestroom 39 2721 CX Zoetermeer KvK 61246107 INHOUD Blad Balans 1 Winst- en verliesrekening 2 Toelichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 COÖPERATIEVE VERENIGING DE WINDVOGEL

Jaarverslag 2015 COÖPERATIEVE VERENIGING DE WINDVOGEL Jaarverslag 2015 COÖPERATIEVE VERENIGING DE WINDVOGEL JAARVERSLAG 2015 COÖPERATIEVE VERENIGING DE WINDVOGEL Statutaire naam: Coöperatieve Vereniging tot Collectief bezit van Windmolens De Windvogel b.a.

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid PARTICIPEREN IN WIND windenergie in de Karolinapolder innogy september 2016 Participatie in wind geeft meer draagvlak Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid Mogelijke modellen van participatie

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Juni 2014 Jaargang 18 nummer 2

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Juni 2014 Jaargang 18 nummer 2 De Windvaan ledenblad van De Windvogel Juni 2014 Jaargang 18 nummer 2 Colofon De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens Het bestuur van de

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Nederland stapt over op duurzame energie. Dit is nodig om klimaatverandering tegen te gaan en minder afhankelijk te worden van energie uit het buitenland. Windenergie

Nadere informatie

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 1 Inhoud Duurzame energie in Weert POL en samenwerking Uitgangspunt

Nadere informatie

WINDENERGIE BASISINFORMATIE

WINDENERGIE BASISINFORMATIE WINDENERGIE BASISINFORMATIE - Westervoort Albert Koers NLVOW 1 WindMOLENS? Dit is een windturbine Dit is een windmolen 2 WindTURBINES 7 MW 3,5 MW 135m tip van de wiek 90m 21,20 m 6,20m 3 Beeldvorming!

Nadere informatie

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point 28december2011 SubsidieaanvraagStadsinitiatiefRotterdam SolarGreenPoint Inhoudsopgave Voorwoord...1 1. Introductie Solar Green Point.......2 2. Salderingsregeling Electriciteitswet..........2 3. Activiteiten....3

Nadere informatie

Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland

Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland Wat is Zon op Nederland In het kort: Zon op is een burgerinitiatief gestart door Eric de Lange en Geert Jan Stolk uit

Nadere informatie

Zon op Heerjansdam daar krijgen we energie van! Samenwerkingsverband Wat/Wie Buurtbewoners is kopen van omwonende burgers/ondernemers Zon samen op in een Heerjansdam Op Dit is het het dak tweede van een

Nadere informatie

Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk?

Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk? Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk? Gemeente Moerdijk Bezoekadres Pastoor van Kessellaan 15 461 BJ Zevenbergen Postadres Postbus 4 460 AA Zevenbergen Telefoon 14 0168 E-mail

Nadere informatie

AAN DE GEMEENTERAAD Brummen, 26 september Het project van IJsselwind een economische activiteit betreft in het kader van het algemeen belang,

AAN DE GEMEENTERAAD Brummen, 26 september Het project van IJsselwind een economische activiteit betreft in het kader van het algemeen belang, RaadsVoorstel Ons kenmerk : RV17.0053 Programma(s) : Portefeuille(s) : Duurzaamheid Onderwerp : Lening IJsselwind AAN DE GEMEENTERAAD Brummen, 26 september 2017 Wij stellen voor te besluiten om: 1. Het

Nadere informatie

1- Inleiding. Een burgerwindmolen voor Brummen IJsselwind

1- Inleiding. Een burgerwindmolen voor Brummen IJsselwind Van: Jaap Ypma Voor: Alg. Ledenvergadering Brummen Energie Betreft: Uitwerking op hoofdlijnen voorstel deelname van BE aan IJsselwind BV Datum: 02-11-2015 1- Inleiding. Een burgerwindmolen voor Brummen

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Een beter klimaat begint bij jezelf! Erik de Ruijter, Coöperatie EnergiekAlphen SAMEN, LOKAAL EN DUURZAAM

Nadere informatie

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Rijne Energie bij u in de buurt Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Urgentie Er is iets aan de hand met het klimaat. De energietransitie vraagt veel van ons Besparing, windmolens, zonne-energie,

Nadere informatie

Overheidsgronden voor windenergie

Overheidsgronden voor windenergie Overheidsgronden voor windenergie 15 Juni 2016 Winddagen Rotterdam Ruud van Rijn Projecten van Bosch & Van Rijn Voorstellen Onafhankelijk adviesbureau, Utrecht Specialisatie: wind op land, Nederland Ervaring

Nadere informatie

Betuwewind. Winddagen 2016

Betuwewind. Winddagen 2016 Betuwewind Winddagen 2016 Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen Coöperatieve vereniging U.A. Iedereen mag lid worden Opgericht n.a.v. vraag Gemeenten aan 11duurzaam, Dirk 3e Moment van betrokkenheid

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Windvogel betrekt nieuw kantoor. Maart 2011 Jaargang 16, nummer 1

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Windvogel betrekt nieuw kantoor. Maart 2011 Jaargang 16, nummer 1 De Windvaan ledenblad van De Windvogel Windvogel betrekt nieuw kantoor Maart 2011 Jaargang 16, nummer 1 Colofon De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel 1000 PALEN VOOR NEDERLAND. September 2012 Jaargang 16 nummer 3

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel 1000 PALEN VOOR NEDERLAND. September 2012 Jaargang 16 nummer 3 ledenblad van De Windvogel 1000 PALEN VOOR NEDERLAND September 2012 Jaargang 16 nummer 3 Colofon is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens. Het bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 22 maart 2016 Versie 1 Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Voorgesteld besluit Aan de raad, H.A. Gortmaker Ja

Nadere informatie

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur Werkplan & Begroting 2011 1. VISIE Energie U is een duurzaam lokaal energie bedrijf gebaseerd op een vereniging zonder winstoogmerk. Wij willen de Utrechters helpen om in hun eigen omgeving hun eigen duurzame

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 OPINIERONDE 2 oktober 2014 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 16 oktober 2014 Onderwerp: Sociale randvoorwaarden windenergie Registratienummer: 14int03080 Casenr:

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN:

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN: Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide KvK: 53782151 RSIN: 851015542 www.wiboz.nl JAARVERSLAG BOEKJAAR 2012 Voor u ligt het jaarverslag van Wooninitiatief Bergen

Nadere informatie

Valt er nog wat te kiezen op 18 maart?

Valt er nog wat te kiezen op 18 maart? Valt er nog wat te kiezen op 18 maart? De afgelopen maand hebben Stichting WindNee en Stichting Platform Storm gesprekken gevoerd met afgevaardigden van diverse politieke partijen voor de Provinciale Staten

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR.

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR. provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) Provinciale Staten van de provincie Fryslân www.fryslan.nl

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2014/2015

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2014/2015 STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2014/2015 1 Jaarrekening 2014/2015 blz Inhoudsopgave 2 Jaarrekening Balans per 30 april 2015 3 Staat van baten en lasten 2014/2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Bestuursflap. Eenmalige subsidieaanvraag Project Zon op Noord. Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt

Bestuursflap. Eenmalige subsidieaanvraag Project Zon op Noord. Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt Bestuursflap Samenvatting Onderwerp Zaaknummer Z10-30576 Behandelend ambtenaar M. Visser (020 634 9571) Unit/Afdeling UOS/OFD Programma Milieu en Water Doelstelling Inzet op energiebesparing en gebruik

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL. Onderwerp : Verkennend onderzoek uitbreiding windenergie. Agendapunt : Ingediend op : Voorstelnummer : Portef.

INITIATIEFVOORSTEL. Onderwerp : Verkennend onderzoek uitbreiding windenergie. Agendapunt : Ingediend op : Voorstelnummer : Portef. INITIATIEFVOORSTEL Onderwerp : Verkennend onderzoek uitbreiding windenergie Raadsvergadering : Raadstafel d.d.: Agendapunt : Ingediend op : Voorstelnummer : Portef.houder : Voorstel 1. Een verkenning uit

Nadere informatie

Bij brief van 13 december 2016, ingekomen op 13 december 2016, heeft u namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

Bij brief van 13 december 2016, ingekomen op 13 december 2016, heeft u namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld. Statenfractie Groen Links De heer A. Uijlenhoet Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl IBAN

Nadere informatie

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

Informatieavond omwonenden. Bewonersavond Weijerswold en Europark Coevorden 22 februari pagina 1

Informatieavond omwonenden. Bewonersavond Weijerswold en Europark Coevorden 22 februari pagina 1 Informatieavond omwonenden Weijerswold e.o. Europark e.o. Bewonersavond Weijerswold en Europark Coevorden 22 februari 2016 - pagina 1 Welkom namens de platformen Weijerswold e.o. en Europark e.o. * Eindverslag

Nadere informatie