Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ )"

Transcriptie

1 Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ ) Wij krijgen verscheidene vragen van beleggers. Voor de meest gestelde vragen hebben wij een lijst voor u samengesteld ( FAQ ). De lijst zal regelmatig worden aangevuld. INHOUDSOPGAVE RENDEMENT... 2 EXPLOITATIE... 2 CONTRACT MET DE BOER... 3 FINANCIERING... 4 DEBITEURENRISICO... 4 FISCAAL... 4 AANSPRAKELIJKHEID... 5 GOVERNANCE... 6 DOCUMENTATIE... 6 AGRECO PRODUCTS BV... 6 INSCHRIJVING... 6 DIVERS... 7 DISCLAIMER... 7 November 26,

2 RENDEMENT KUNT U MIJ DE FISCALE AFTREKPOST VAN VOORREKENEN? De investering in de zonnepanelen bedraagt Over dit bedrag mag Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) én energie-investeringsaftrek (EIA) worden geclaimd. De percentages die bij deze regelingen horen zijn 75% resp. 41,5%; in totaal mag dus 116,5% aftrek worden geclaimd. 116,5% over is Ook de projectkosten van mogen in 2014 in aftrek worden gebracht. De totale fiscale verliespost beloopt dus Op dit bedrag komt echter nog 14% MKB-winstvrijstelling in mindering. Aftrekbaar is dan dus Nu gaan we berekenen wat het aandeel van één participatie is in deze totale aftrekpost. Er worden 308 participaties van elk uitgegeven; we moeten de totale aftrek van dus delen door 308. Die rekensom leidt tot een aftrek van per deelname met Bij deelname met bedraagt de fiscale aftrek dus 3 maal ofwel WAAROM IS DE BEHEERDER VOORNEMENS EEN BOD TE DOEN OP DE BV-CERTIFICATEN? WAAR HANGT DIT VANAF? De beheerder heeft het doel een goed renderende portefeuille van verhuurde zonnepanelen op te bouwen met een langjarig bestendige kasstroom. Voor het opzetten van de portefeuille maakt de beheerder gebruik van de fiscale afschrijvingsruimte van de maten (particuliere investeerders), die de aftrekpost tegen het hoge IB-tarief kunnen verzilveren, waardoor zij een flinke belastingbesparing kunnen realiseren. Anderszins beseft de beheerder zich ook dat het (een belangrijk deel van) de investeerders is te doen om het fiscale voordeel. Met het doen van een bod na vijf jaar, wil de beheerder beleggers de mogelijkheid (maar niet de verplichting) geven om hun BV-certificaten te verkopen en de belastinglatentie daarmee te voldoen. EXPLOITATIE KUNT U DE OPBRENGSTEN NADER TOELICHTEN? Boer kiest Zon investeert per maatschap in à zonnepanelen. De verhuurprijs per paneel is 30 per jaar (inclusief asbestsanering), te verhogen met een vaste index van 2% per jaar. Op die wijze komt de verwachte verhuuropbrengst van circa per jaar van de maatschap c.q. BV tot stand. De panelen hebben een vermogen van 270 Wattpiek. Ze leveren 240 tot 250 kwh per stuk per jaar. In totaal gaat het dus om maal 245 kwh is kwh per jaar. HOE GROOT IS DE KANS DAT DE ZONNEPANELEN DEFECT RAKEN EN WIE DRAAGT DE KOSTEN? De kans dat zonnepanelen defect raken is bijzonder klein vanwege het Duitse fabricaat (0,0025%), de manier van installeren en de constante monitoring. Mochten panelen (of onderdelen) onverhoopt moeten worden vervangen, dan zijn de kosten voor onderhoud of vervanging van de zonnepanelen volledig voor rekening en risico van Agreco Products BV. Agreco Products BV ontvangt hiervoor een jaarlijks vaste vergoeding van de maatschap. Agreco Products BV heeft op haar beurt garanties van de leverancier. WAT IS DE LEVENSDUUR VAN DE ZONNEPANELEN. WAT ZIJN DE GARANTIES? Er zijn door Duitse fabrikant Solarworld langjarig garanties gegeven aan haar afnemers, onder meer zijn alle panelen individueel getest middels een zogenaamde flashtest. SolarWorld Duitsland heeft een opbrengstgarantie afgegeven van maar liefst 85% na 25 jaar. Agreco Products BV geeft gedurende 20 jaar een volledige garantie aan de maatschap. November 26,

3 KUNNEN DE KOSTEN VOOR ASBESTSANERING HOGER UITVALLEN? De asbestsanering zal worden uitgevoerd door gecertificeerde onderaannemers. Op voorhand zijn hiermee vaste prijsafspraken gemaakt. Bij de vaststelling van de leaseprijs voor een boer zal rekening gehouden worden met het totale pakket van asbestsanering en plaatsing van de zonnepanelen. WIE DRAAGT DE KOSTEN VAN SCHOONMAAK VAN DE ZONNEPANELEN? Schoonmaak is voor rekening van de vruchtgebruiker; de boer. De boer dient voor de schoonmaakwerkzaamheden zorg te dragen op basis van goed huisvaderschap. TUSSENTIJDSE UITKERINGEN? Worden niet gedaan voordat de volledige rente en aflossingsbetalingen zijn voldaan. Tussentijdse uitkeringen kunnen worden gedaan voor zover naar het oordeel van de beheerder er voldoende liquiditeiten zijn. CONTRACT MET DE BOER NAAST HET SANEREN VAN DE ASBEST. WAT IS HET FINANCIËLE VOORDEEL VOOR DE BOER? De boer betaalt een vast bedrag per maand, dat gelijkstaat aan het bedrag dat hij nu betaalt voor zijn energierekening, of in het geval van grotere installaties, zelfs veel lager uitvalt. Na de overeenkomst van 20 jaar is het systeem eigendom van de boer, waardoor hij nog ruim 10 jaar kan genieten van gratis stroom. ZIJN ALLE CONTRACTEN MET DE BOER AFGESLOTEN VOOR DE DUUR VAN DE BESCHOUWINGSPERIODE? Klopt. Wel kan de boer ervoor kiezen om de het contract (eerder) af te kopen door de resterende leasetermijnen direct te voldoen. In dat geval ontvangt Boer kiest Zon de betalingen vooruit en werkt dit positief uit voor de beleggers in het project. IS TOEKENNING SDE EEN VOORBEHOUD VOOR HET CONTRACT MET DE BOER? Ja. De intentieverklaringen (LOI) met de boeren bevat een voorbehoud voor toekenning SDE en een voorbehoud voor de kwaliteit van de dakconstructie. De dakconstructie is in de meeste gevallen geen beperkende factor, echter hebben wij deze uit voorzichtigheidsbeginsel opgenomen. HOE GROOT IS DE KANS OP TOEKENNING SDE? De kans op toekenning van de SDE is groot te noemen. Kort voordat fase 6 (de laatste fase) inging, te weten 4 november jl., was nog 1,1 miljard van het budget beschikbaar. Een simpele rekensom: Uit een gemiddeld paneel van 250 Watt Piek komt 225 kwh. De netto SDE subsidie per kwh in fase 6 is 0,093. Een zonnepaneel kost gedurende 15 jaar 313,- (0,093x225x15 jaar) aan SDE subsidie. Op basis van voornoemde rekensom is er dus nog ruimte voor 3,5 miljoen zonnepanelen waarvoor SDE kan worden toegekend. Pipeline De verwachting is op dit moment dat voor 100 miljoen aan overige groenprojecten wordt geclaimd. PS: MKB-aansluitingen kunnen geen gebruik maken van SDE. Hier is de toekenning van SDE niet aan de orde en wordt de stroom gesaldeerd. MKB-aansluitingen zijn aansluitingen met een doorlaatwaarde van maximaal 3 x 80 ampère. November 26,

4 AANVRAAG SDE. WANNEER IS DE SDE AANGEVRAAGD? De meeste boeren hebben gekozen voor fase 6. Onder meer op basis van voornoemde berekening. Dit betekent veel zekerheid voor de financier. RVO publiceert elke 14 dagen een update van de stand van zaken. Deze is terug te lezen op de site van de RVO. Wilt u meer weten? Op de website van RVO vindt u hierover meer informatie. FINANCIERING IS DE FINANCIERING ROND? Op 19 november 2014 is de offerte voor de financiering getekend. De condities van de financiering zijn conform het Investeringsmemorandum. Wij verwachten uiterlijk binnen twee weken de documentatie te kunnen afronden en over vier weken over de middelen te kunnen beschikken. De financiering is een voorwaarde voor het slagen van het project en met het tekenen van de offerte is aan deze voorwaarde voldaan. IS TOEKENNING SDE EEN VOORBEHOUD VOOR DE FINANCIERING? Nee. De financiering is niet afhankelijk van toekenning SDE. De SDE geldt wel als een extra zekerheid voor de financier. REKENING COURANT FACILITEIT. WAT GEBEURT ER ALS DEZE NIET TOEREIKEND BLIJKT? De beheerder verstrekt een r/c faciliteit van De investerings- en exploitatieprognose kent relatief weinig onzekere elementen en is opgesteld op basis van conservatieve uitgangspunten. Mocht de r/c-faciliteit desondanks onvoldoende zijn, dan zal de beheerder dat voor har rekening nemen. Overigens acht de beheerder dit scenario uiterst onwaarschijnlijk. DEBITEURENRISICO HOE WORDT DE GEGOEDHEID VAN DE BOER GETOETST? De financiële gegoedheid van boeren wordt zorgvuldig beoordeeld, de kredietwaardigheid van de boeren wordt getoetst bij Graydon of een vergelijkbaar bureau. WAT GEBEURT ER DAN ALS DE BOER FAILLIET GAAT? Mocht een boer failliet gaan dan zijn in de overeenkomst alle opbrengsten uit de overeenkomst verpand aan de Boer kiest Zon. Dit betekent dat de vergoeding voor de opgewekte stroom (SDE en/of vergoeding voor de stroom van de energiemaatschappij) is verpand aan Boer kiest Zon. DE ZONNEPANELEN WORDEN NIET (VOLLEDIG) AFGEMONTEERD. WAT GEBEURT ER DAN? Als niet wordt afgebouwd dan is er sprake van contractbreuk tussen Agreco Products en de Beheerder. Agreco Products BV wordt hierop aangesproken, die op haar beurt de onderaannemer aanspreekt. Agreco Products BV zal de gelden pas ontvangen nadat de prestaties zijn geleverd. Dit is een back-to-back afspraak met de onderaannemer, die de gelden pas ontvangt wanneer hij zijn prestaties heeft geleverd. FISCAAL IS BETALING EEN VEREISTE VOOR HET IN AFTREK NEMEN VAN DE VAMIL? Dat is juist. Dus voor het in aftrek kunnen nemen van de Vamil in 2014, zal de betaling voor dat deel (75% van de kosten voor de zonnepanelen) ook in 2014 moeten plaatsvinden. November 26,

5 IS HET VOOR DE VAMIL VAN BELANG WANNEER DE ZONNEPANELEN WORDEN GEPLAATST? Ja. De zonnepanelen dienen binnen drie jaar in gebruik te worden genomen. In de prognose wordt gerekend met ingebruikname in BETEKENT DEELNAME DAT IK VOORTAAN ALS ONDERNEMER AANGIFTE INKOMSTENBELASTING DIEN TE DOEN? Dat is juist. Echter kunt u voor uw voorlopige aangifte gebruik maken van het reguliere aangifteprogramma voorlopige teruggave Dit kan tot 1 april WANNEER MOET NAAR VERWACHTING DE BELASTINGCLAIM WORDEN VOLDAAN? De Belastinglatentie ( Belastingclaim ) die ontstaat bij de geruisloze inbreng, moet uiterlijk worden voldaan bij verkoop van de BV-certificaten of ophef van de BV. In principe gebeurt dat bij 1) tussentijdse verkoop van de BV-certificaten (bijvoorbeeld aan de Initiatiefnemer die voornemens is na vijf jaar een bod uit te brengen) of 2) bij liquidatie van de BV. Tot liquidatie van de BV kan worden besloten als alle leasetermijnen door de boeren zijn voldaan en de zonnepanelen zijn overgedragen aan de boeren. Liquidatie kan mogelijk ook nog worden uitgesteld. VERVROEGD VERZOEK BELASTINGTERUGGAVE. KAN DIT? Ja dit kan. U kunt nog in 2014 uw voorlopige teruggave indienen of wijzigen. Een invulinstructie hiervoor is beschikbaar na inschrijving. U kunt uw voorlopige teruggave indienen of wijzigen tot 1 april 2015, voor het belastingjaar AANSPRAKELIJKHEID ZIJN DE DEELNEMERS TIJDENS DE MAATSCHAPPERIODE AANSPRAKELIJK? De maatschap is fiscaal transparant. Beleggers die in Boer kiest Zon investeren kunnen zodoende gebruik maken van de fiscale voordelen over Investeren betekent in dit verband dat de maatschap een verplichting aangaat (jegens Agreco Products BV) om daken van asbest te saneren en zonnepanelen aan te brengen. Deze verplichting wordt op turn-key basis aangegaan, dus afname door de maatschap bij gereedkomen. Agreco Products BV gaat op haar beurt de verplichtingen aan met de gecertificeerde bedrijven die asbest saneren, met panelenleveranciers en -installateurs. Fiscaal gezien is het nodig om in 2014 tenminste 75% van de investering te betalen; daarvoor is naast de deelnamebedragen van de deelnemers ook een lening nodig. De participanten van de maatschap zijn aansprakelijk naar gelang hun inbreng in het totale vermogen van de maatschap (zie H.7.3 van het Investeringsmemorandum). WANNEER EINDIGT DE AANSPRAKELIJKHEID? De maatschap wordt naar verwachting in januari 2015 in een BV omgezet. De maatschapperiode is dus kort. De maten treden namelijk in december 2014 toe tot de maatschap. In januari wordt deze naar verwachting omgezet in een BV en in dat geval beperkt zich de maatschapperiode tot slechts enkele weken. De maten zijn niet aansprakelijk voor verplichtingen die de BV aangaat. U geeft op het deelnameformulier volmacht aan de beheerder om de omzetting van maatschap in BV te effectueren. Daar is geen afzonderlijke actie van de deelnemers voor nodig. Uw belang in de BV komt procentueel overeen met uw belang in de maatschap. Als u een belang heeft van bijvoorbeeld 2,5% in de maatschap, krijgt u ook een belang van 2,5% in de BV. November 26,

6 GOVERNANCE CONTROLE BESTEDING De Initiatiefnemer heeft besloten om de governance aan te scherpen met een tweede bestuurder. Zodoende worden alle betalingen middels het vier-ogen-principe gewaarborgd. DE HEER SCHOENMAKERS IS DE AFGELOPEN VIJF JAAR NIET ONBEKWAAM VERKLAARD. EN DAARVOOR WEL? Nee, ook voor die tijd niet. De termijn van vijf jaar is een wettelijke termijn zoals opgenomen in het Investeringsmemorandum. DOCUMENTATIE WAAR VIND IK DE PESONAL DATA CARD ( PDC )? De PDC kan worden gedownload. Deze kunt u bij uw gemeente of de notaris laten legaliseren. WAT IS EEN GEWAARMERKTE KOPIE IDENTITEITSBEWIJS? U kunt een kopie van een afschrift of document laten waarmerken. Een gewaarmerkte kopie bevat een verklaring dat de inhoud van de kopie overeenstemt met het origineel ("kopie conform origineel"). AGRECO PRODUCTS BV WAT IS DE ROL VAN AGRECO PRODUCTS BV? Agreco Products BV levert de zonnepanelen, verzorgt de inkoop en verkoop van de zonnepanelen, verzorgt de vergunningaanvraag en begeleidt in opdracht van Boer kiest Zon de sanering en installatie van de zonnepanelen. Op deze wijze zijn de kosten voor Boer kiest Zon vooraf bekend en is de aansprakelijkheid voor de participanten zoveel mogelijk beperkt. Agreco Products BV is een gelieerde onderneming. WAAR VALT HET PRIJSVOORDEEL VAN EEN PRIJSVERLAGING OP DE ZONNEPANELEN? Agreco Products BV levert tegen vooraf vastgestelde prijzen. De prijs van zonnepanelen is veranderlijk, de prijs van onderdelen (omvormers, installatiemateriaal, bekabeling, arbeid, dakplaten) niet of nauwelijks. Agreco Products BV neemt een eventuele prijsaanpassing in de markt voor eigen risico. Dit risico is voor Agreco Products BV aanvaardbaar omdat de kosten van de zonnepanelen slechts 25% van de totale kostprijs uitmaken. Een eventuele prijsverandering van 5% heeft dus een verandering van 1,25% van de kostprijs tot gevolg. INSCHRIJVING STEL DE MAATSCHAP START MET 80 PARTICIPATIES. IS DIT WEL LEVENSVATBAAR? Ja, zelfs dan. De belangstelling is groot en de verwachting is dat de maatschappen volledig worden gevuld. In verband met de tijdsdruk aan het einde van het jaar, bestaat er een mogelijkheid dat de laatste maatschap niet volledig kan worden gevuld. In een dergelijke situatie geldt dit minimum. OM HOEVEEL MAATSCHAPPEN GAAT HET EIGENLIJK? Per maatschap worden gemiddeld zonnepanelen bij de boer geïnstalleerd. De investering bedraagt per maatschap Beleggers financieren hiervan Het gezamenlijk vermogen van de panelen van één maatschap is circa 2,5 MW. Inmiddels zijn er voor panelen contracten ( intentieverklaringen ) met boeren afgesloten. Bij de huidige stand van zaken is er dus ruimte voor 7 maatschappen. We verwachten dat dat aantal de komende tijd zal toenemen. November 26,

7 DIVERS CONFLICTEERT MIJN DEELNAME MET MIJN PRIVÉ ZONNE-INSTALLATIE WAAROP BTW IS TERUGGEVRAAGD? Nee, dit conflicteert niet. Met uw deelname in Boer kiest Zon maakt u onderdeel uit van een andere entiteit. ZIJN ER MEEDERE AANBIEDERS VAN DIT PRODUCT? Ja. Boer Kiest Zon Beheer BV heeft een aantal partijen gevraagd de participaties in Boer kiest Zon aan te bieden aan beleggers. De naam van de aanbieder staat vermeld in het Investeringsmemorandum. DISCLAIMER De informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is naar het oordeel van Boer kiest Zon Beheer BV een juiste weergave van de stand van zaken ten tijde van de publicatie. Boer kiest Zon Beheer BV kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. Boer kiest Zon Beheer BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is geen advies en ook geen poging daartoe. Elke investeerder die overweegt te investeren dient zijn of haar eigen oordeel te vormen over de betreffende investering en de uitgevende instelling. Eventuele investeringsbeslissingen geschieden op eigen verantwoordelijkheid en dienen uitsluitend gebaseerd te worden op informatie die is opgenomen in het betreffende Investeringsmemorandum. November 26,

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Alle cijfers en berekeningen in deze brochure moeten nog definitief worden vastgesteld aan de hand van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom De Opwekker Informatiebrochure Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde Nederlandse uitdrukking.

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar (CONCEPT) Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking Werkdocument t.b.v positiebepaling: work in progress Versie 3: 18 oktober

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) < 2 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie... 14 5.2 De exploitatie...

Nadere informatie

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF Augustus Jaargang 19 Nr. 60 In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Pas op met de onzakelijke

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 1 Informatiebrochure DE OPWEKKER Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 2 Raedthuys Opwekker 3 Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde

Nadere informatie

Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon

Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon Informatie Memorandum Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon November 2014 Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit Inhoudsopgave... 2 1 Samenvatting...

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen Antwoorden op veel gestelde vragen Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES Coöperatie HSLnet u.a. Heeze-Leende Informatiememorandum versie 14 december 2012 Copyright 2012 Coöperatie HSLnet u.a.

Nadere informatie

Fleringen. vragen en antwoorden zonnepalen actie versie: 15 maart 2012

Fleringen. vragen en antwoorden zonnepalen actie versie: 15 maart 2012 Vragen over de aktie Met wie sluit ik een contract af, met Stichting Duurzaam (SDF) of de leverancier? SDF is bezig met een offerteronde welke moet leiden tot een leverancierkeuze. Met deze leverancier

Nadere informatie

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3 Informatiememorandum Tectona Forestry BV Tectona Agro Obligaties I Maart 2015 Versie 16.3 1 INLEIDING Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening

Nadere informatie