Nummer 31-1 e kwartaal Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen"

Transcriptie

1 Nummer 31-1 e kwartaal 2013 Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen

2 Nuttige informatie 2 Postadres Postbus 40, 1777 ZG Hippolytushoef Bezoekadres Kerkplein 29, 1777 CD Hippolytushoef Telefoon algemeen Telefax Website adres Openingstijden De administratie is op werkdagen geopend van 8.30 tot uur. De technische dienst is op werkdagen geopend van 8.30 tot uur. Reparatieverzoeken Reparatieverzoeken kunt u tussen 8.30 en uur telefonisch indienen op werkdagen via het telefoonnummer of op kantoor. Beter Wonen vergoedt geen reparatiekosten waarvoor Beter Wonen zelf geen opdracht heeft gegeven (calamiteiten uitgezonderd). Storingen aan CV-ketel Storingen aan CV-ketels kunt u direct melden aan Energie Service Noord West te Den Helder telefoonnummer Calamiteiten Calamiteiten (gesprongen waterleidingen, gaslekkages, inbraak, e.d.) kunt u buiten kantoortijden melden via ons algemene telefoonnummer , u wordt dan automatisch doorverbonden met de meldkamer. Buiten kantoortijden kunt u bij glasschades direct contact opnemen met Fa. Westra in Hippolytushoef (indien herstel onmiddellijk moet plaatsvinden!!) Huurdersbelangenvereniging Wieringen Beter Weten, Beter Wonen is een uitgave van Woningbouwvereniging Beter Wonen ten behoeve van haar leden en relaties. Aan publicaties in dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Oplage: 1200 exemplaren Colofon Redactiecommissie: Woningbouwvereniging Beter Wonen Eindredactie: A. Janssen Vormgeving en druk: Burghout design & druk, Hippolytushoef

3 Bericht van hetbestuur Het is alweer een tijd geleden dat er een blad Beter Weten Beter Wonen op de deurmat viel. De aanleiding van deze uitgave is dat er op 28 februari a.s. een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden zal worden. De termijnen van twee bestuursleden zijn dan bijna verlopen. Dat zijn de secretaris de heer P. Prins en voorzitter de heer R. Peeters. De heer Prins heeft aangegeven zich niet meer verkiesbaar te stellen. De voorzitter stelt zich wel herkiesbaar, dit nadat hij aan de huurdersbelangenvereniging (HBV) heeft gevraagd of deze achter hem blijven staan. Dit heeft het bestuur van de HBV bevestigd. Beter Wonen gaat als corporatie een nieuw tijdperk in. De overheid wil weer meer grip krijgen op de corporaties en weer mede beschikken over de gelden die daarin omgaan. Invoering van Vennootschapsbelasting, verhoogde BTW en huurdersbelasting moeten de inkomsten van de corporatie afromen en overhevelen naar de staatskas. Ook het extern verhogen van de huren van de huurders die boven de ,- grens komen wordt een taak van de corporatie. De corporatie wordt door deze ingrepen een soort belastingkantoor en dient deze bedragen meteen af te dragen. Voor u als huurder betekent dit dat de huren meer zullen gaan stijgen dan in het verleden. Ook kunnen er grote verschillen gaan ontstaan tussen huren van dezelfde woning. Voor de corporatie betekent dit dat bij mutaties problemen ontstaan welke huur nu gerekend moet worden voor de leegkomende woning, want de huur wordt op inkomen vastgesteld en niet op beleidsoverwegingen. De huurinkomsten worden zo onvoorspelbaar. Ook grijpt de overheid in op de verenigingsvorm. Is in artikel 8 en 9 van de Grondwet de vrijheid van vereniging en vergadering vastgelegd, wordt dit voor de corporaties ingeperkt. Diverse artikelen uit het verenigingsrecht worden in de nog vast te stellen nieuwe woningwet buiten werking gesteld. Dit betekent voor onze vereniging dat de ALV diverse van zijn bevoegdheden kwijt raakt, waaronder het benoemen van bestuurders en leden van de raad van toezicht. Een en ander vindt u verder beschreven in dit blad in het artikel de vereniging en de herziening woningwet van de heer Sturkenboom van Atrivé. In de ALV zal het een en ander door de heer Sturkenboom worden uitgelegd. Dit betekent voor Beter Wonen dat we naar een andere bestuursvorm gaan. Hier is een termijn voor uitgezet wat waarschijnlijk begin 2014 in zal moeten gaan. Beter Wonen zal dan een directeur krijgen met een raad van toezicht (commissarissen). Op 28 februari zult u tijdens de ALV alle details verder horen. Het bestuur 3

4 4 Mededeling raad van toezicht Rapport(en) Onderzoekscommissie Van Veen Ter algemene ledenvergadering van 28 juni jl. is aan de Raad van Toezicht gevraagd om het rapport van de onderzoekscommissie Van Veen, dat aan de ALV is uitgebracht en in dat verband aan alle leden is toegezonden (ook genoemd: Rapport Van Veen 2 ), te bestuderen en zijn bevindingen ter zake het bestuurlijk handelen aan de leden te berichten. De Raad van Toezicht heeft gezegd zich hierover te zullen beraden en de uitkomst van dat beraad aan de ALV terug te koppelen. Vooruitlopend daarop hecht de Raad van Toezicht eraan u op deze wijze, in het ledenblad, over zijn visie te informeren. De Raad van Toezicht acht het van belang om een tweetal belangrijke punten aan te stippen die verband houden met de beslissing om al dan niet aan het verzoek van de ALV te voldoen, en zo ja, op welke wijze. Oordeelsvorming primair bij ALV Rapport Van Veen 2 is een rapport dat op verzoek van de ALV aan de ALV is uitgebracht. Dit anders dan het rapport Van Veen 1 dat (in opdracht van het bestuur) op verzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) is opgesteld en primair ter informatie aan het CFV diende. Het vormen van een oordeel over het bestuurlijk handelen op basis van het rapport Van Veen 2, is dan ook primair aan de ALV. De ALV heeft dat ook onderkend en is in dat verband ter ALV van 5 maart 2010 overgegaan tot het instellen van een commissie vanuit de leden om tot een visie c.q. oordeel te komen. Die commissie heeft haar taak niet kunnen volbrengen vanwege interne meningsverschillen en heeft dan ook geen advies aan de ALV uitgebracht. Taak huidige Raad van Toezicht richt zich op heden en toekomst De Raad van Toezicht merkt daarnaast als belangrijk punt op dat het rapport Van Veen 2 handelt over besluiten die genomen zijn door een vorig bestuur, terwijl de taak van de huidige Raad van Toezicht ligt bij het toezicht houden op de gang van zaken zoals die nù is binnen de vereniging en het in dat verband met raad ter zijde staan van het bestuur (en vereniging). Beslissing Raad van Toezicht De Raad van Toezicht acht het van belang dat de bevindingen uit beide rapporten Van Veen worden benut om er lering uit te trekken en, zoveel als mogelijk is, het in de toekomst als vereniging beter te doen. Het voorgaande brengt met zich dat de Raad van Toezicht heeft besloten het verzoek van de ALV om het rapport te bestuderen in te willigen. De Raad van Toezicht heeft daarnaast en in dat kader - ook het rapport Van Veen 1 bestudeerd. De Raad van Toezicht onthoudt zich echter van oordelen over het handelen van het toenmalige bestuur c.q. toenmalige besturen. Dat acht hij, zoals hierboven aangeduid, niet tot zijn taak te behoren. Naar aanleiding van de beslissing van de Raad van Toezicht en het bestuderen van de Rapporten Van Veen bericht De Raad van Toezicht dat hij een groot aantal conclusies onderschrijft, zonder op elke conclusie afzonderlijk in te gaan. De commissie Van Veen heeft in verband met die conclusies aanbevelingen in het rapport 1 opgenomen. In het bijzonder neemt de Raad van Toezicht de aanbevelingen van de commissie over. Raad van Toezicht Beter Wonen

5 5 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN OP DONDERDAG 28 FEBRUARI 2013 Hiermee worden de leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen te Hippolytushoef uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Deze vergadering zal worden gehouden op donderdag 28 februari 2013, aanvang uur, in Hotel/café De Harmonie, Kerkplein 1 te Hippolytushoef. 1. Opening; AGENDA 2. Mededelingen; - voorstel om de heer K. Kirpensteijn (voorzitter Raad van Toezicht) te benoemen tot voorzitter van deze Algemene Ledenvergadering. 3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 28 juni 2012; Voorlichting statutenwijziging als gevolg van de nieuwe woningwet; - presentatie door de heer F. Sturkenboom, Atrivé. 5. Verkiezing bestuur¹; - de heer R. Peeters, voorzitter, aftredend volgens rooster, herkiesbaar; - de heer P. Prins, secretaris, aftredend, niet herkiesbaar; Voordracht kandidaat bestuurslid: mevrouw J.B. Sanders, woonachtig te Broek op Langedijk. De bestuursleden worden benoemd voor de overgangsperiode tot de invoering van de nieuwe structuur. 6. Bevindingen Raad van Toezicht over 2 e rapport Van Veen; 7. Rondvraag; 8. Sluiting. De bij de agenda behorende stukken liggen vanaf 7 februari 2013 tijdens kantooruren, op afspraak ter inzage op het kantooradres: Kerkplein 29 te Hippolytushoef en worden op de website gepubliceerd. ¹ Een eventuele voordracht van een enkel lid dient volgens de statuten uiterlijk zeven dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Eventuele tegenkandidaten dienen over aantoonbare kwaliteiten te beschikken om een dergelijke functie te kunnen vervullen. HET BESTUUR VAN WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN

6 6 De vereniging en de herziene woningwet De herziening van de woningwet zoals die op 5 juli 2012 naar de eerste kamer is gestuurd is van invloed op de governance (wijze van besturen) van woningcorporaties. Corporaties met een verenigingsstructuur zoals Beter Wonen hebben daarbij te maken met enkele bijzondere wijzigingen. Hoewel de verenigingsstructuur veel verschillende verschijningsvormen kent, betreft de belangrijkste verandering de positie van de raad van toezicht (raad van commissarissen). De raad van toezicht wordt nadrukkelijk tussen de ledenvergadering en het bestuur geplaatst. De taak van de raad om toezicht te houden op het bestuur is in de huidige wet- en regelgeving (Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH)) niet verder uitgewerkt dan dat dit orgaan: 1 in staat is dat toezicht voortdurend uit te oefenen; 2 bevoegd is tot het nemen van maatregelen die voor uitoefening van dat toezicht nodig zijn, en daartoe de uitvoering van besluiten van het bestuur kan schorsen, en 3 niet is gehouden over zijn handelingen verantwoording aan het bestuur af te leggen; In de herziening van de woningwet worden aan de raad van toezicht goedkeurende bevoegdheden toegekend, die dus niet meer bij de ledenvergadering kunnen worden neergelegd. Een andere belangrijke verandering betreft de benoemingsprocedure voor de leden van de raad van toezicht en die van de leden van het bestuur. De leden van de raad van toezicht worden nu meestal door de ledenvergadering benoemd, in het wetsvoorstel wordt de bevoegdheid van het benoemen expliciet bij de raad zelf gelegd en ook het benoemen van de bestuursleden is aan dit orgaan toegewezen. Hiermee is de raad van toezicht nadrukkelijk in de hiërarchische lijn gezet. De algemene ledenvergadering (ALV) is niet meer het benoemende orgaan van de raad van toezicht of het bestuur en daarmee heeft de ALV ook geen ontslagbevoegdheid meer. In de herziening van de woningwet is geregeld dat alleen via de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam ingegrepen kan worden in de raad van toezicht. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam is bevoegd op verzoek van het bestuur, de raad van toezicht of de minister, tot het ontslaan van een commissaris of de raad van toezicht als geheel, over te gaan. Is hiermee de rol van de ALV uitgespeeld? De ALV blijft de goedkeurende instantie voor statutenwijziging en daarmee ook voor eventuele fusies en de ALV blijft de jaarstukken goedkeuren (de raad van toezicht stelt de jaarstukken vast). De rol van de ALV wordt met de herziening van de woningwet wel veel kleiner. In het verlengde van de herziening van de woningwet moet de corporatie haar statuten wijzigen. Voor Beter Wonen betekent dit dat in de ALV gesproken moet worden over die noodzakelijke statutenwijziging. In de komende ALV zal daartoe uitleg gegeven worden over de wijzigingen die noodzakelijk zijn. Ook de behandeling van de vraag hoe de vereniging haar meerwaarde kan behouden voor de corporatie zal aan de orde zijn. In de ALV zal het niet bij een gesprek blijven. In de komende algemene ledenvergaderingen zal dit onderwerp steeds besproken worden zodat we over enige tijd gezamenlijk en gedragen kunnen besluiten. F. Sturkenboom van Atrivé

7 Beter Wonen ziet af van bouw De Kule Afgelopen jaren is Beter Wonen intensief bezig geweest om 17 appartementen op locatie De Kule te Den Oever te realiseren. Door de veranderende woningmarkt en de financiële positie van corporaties is de haalbaarheid van projecten als deze sterk verminderd. Daarnaast is binnen het werkgebied van Beter Wonen een demografische krimp zichtbaar en deze zal zich naar verwachting doorzetten. Vanuit dit perspectief heeft Beter Wonen een marktonderzoek uitgevoerd voor deze locatie met als uitkomst dat er voor dit type woning geen interesse (meer) is. Op grond van deze factoren heeft Beter Wonen besloten de bouw van 17 appartementen op het terrein van het voormalige schoolgebouw op dit moment niet te realiseren. 7

8 8 Personele wijzigingen kantoor Beter Wonen Begin 2013 zijn er verschillende personele wijzigingen doorgevoerd binnen de werkorganisatie van Beter Wonen. Alhoewel u er in de dagelijkse praktijk niets of nauwelijks iets van zult merken, hechten wij er toch waarde aan om u hierover te informeren. Allereerst is Maurice Dirks per 1 januari jl. formeel in functie getreden als Hoofd Financiën & Administratie. Maurice is 30 jaar, gehuwd, vader van 2 kinderen en woont in Hippolytushoef. Inmiddels is hij alweer 11 jaar in dienst van de vereniging. In de loop der jaren heeft hij binnen de organisatie verschillende functies vervuld en zodoende al de nodige werkervaring opgedaan: van woonconsulent, medewerker huurincasso & debiteurenbewaking tot administrateur. In 2007 is Maurice afgestudeerd als bedrijfseconoom en heeft hij een volgende stap gemaakt in zijn loopbaan: medewerker planning & control, een combinatiefunctie van financiële en beleidsvoorbereidende taken. Sinds jaar en dag was hij de beoogde opvolger van het huidige Hoofd Financiën & Administratie. Om een objectief oordeel te krijgen over zijn geschiktheid voor de beoogde functie is er in 2010 door een onafhankelijk bureau een assessment afgenomen. De uitkomst was positief en vervolgens zijn dan ook de eerste voorbereidingen getroffen voor het overdrachtstraject. Het afgelopen jaar stond deels in het teken van de overdracht van werkzaamheden en de werving van zijn opvolg(st)er. Ook voor de invulling van deze vacature is intern een geschikte kandidaat gevonden.

9 Chantal Bermon is 33 jaar, en woont met haar gezin op het voormalige eiland Wieringen. Chantal is haar loopbaan begonnen als debiteurenbeheerder bij een creditmanagement bedrijf waarna ze vervolgens een aantal jaren op de financiële administratie bij een commercieel bedrijf gewerkt heeft. In 2007 is zij in dienst van de vereniging gekomen als medewerker huurincasso en was daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoering van de huuradministratie. Na ruim 5 jaar deze functie met plezier te hebben vervuld is ze klaar voor een volgende stap. Chantal is eveneens per 1 januari jl. formeel in functie getreden als medewerker planning & control. Ook bij haar is voorafgaand een assessment afgenomen. Arianne Janssen heeft de afgelopen 2,5 jaar al diverse administratief ondersteunende werkzaamheden voor ons verricht en is sinds 1 januari jl. in vaste dienst gekomen. Ze heeft onder andere op de afdeling huurincasso gewerkt en u kunt haar ook zijn tegengekomen achter de receptie. Tevens maakt ze met veel plezier het informatieblad wat u nu in handen heeft. Zij heeft in diverse plaatsen in Nederland gewoond en heeft een grote diversiteit aan werkervaring opgedaan binnen verschillende bedrijven in de functie van management assistente en secretaresse. Bij Beter Wonen gaat ze zich vooral richten op algehele administratieve ondersteuning en communicatie naar onze leden waaronder het maken van het informatieblad Beter Weten Beter Wonen. Arianne is 42 jaar, getrouwd en heeft 2 kinderen. Ze woont met haar gezin in Schagen. In februari begint een nieuwe collega bij Beter Wonen; Marjan Leendertse zal de vrijgekomen vacature van medewerker huurincasso gaan vervullen. Zij zal zich in een latere editie van het informatieblad uitgebreider aan u voorstellen. De werkorganisatie van Beter Wonen is van een relatief kleine omvang. Het bestuur van Beter Wonen is van mening dat met deze personele wijzigingen op een passende manier invulling is gegeven aan een stabiele werkorganisatie, waarbij de continuïteit ook naar de toekomst toe gewaarborgd blijft. 9

10 10 Daar heb ik niet om gevraagd! U heeft het vast wel eens meegemaakt: een telefonische verkoper (telemarketeer) van een energiemaatschappij die u benadert met een spectaculaire aanbieding. Of een vertegenwoordiger van een telefoonbedrijf die u aan de voordeur probeert over te halen om over te stappen. Voordat u het weet, heeft u een contract afgesloten. Soms zelfs zonder dat u het door heeft! Veel consumenten vinden het moeilijk om nee te zeggen tegen een verkoper. Het gevolg is dat ze overstappen naar een andere leverancier, een abonnement afsluiten of iets aanschaffen zonder dat ze dat eigenlijk van plan waren. Het gebeurt zelfs dat een eenvoudig verzoek om aanvullende, schriftelijke informatie meteen wordt omgezet in een contract en dat het contract met de oude leverancier al door de nieuwe is opgezegd. in een brief. Daarin moet het bedrijf ook de mogelijkheid melden om alsnog van de koop af te zien. Dat kan binnen zeven dagen na ontvangst van de brief. Als u geen brief krijgt, heeft u zelfs drie maanden om de koop te annuleren. Heeft u aan de deur iets gekocht dat meer dan 34 euro kostte? Dan heeft u recht op een bedenktermijn van acht dagen. Bel me niet! Wilt u niet meer dat telemarketeers u bellen? Meld u dan aan bij het Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl). U kunt u met uw vaste en mobiele telefoonnummer inschrijven bij dit register. Bedrijven mogen u daarna niet meer benaderen met een telefonisch aanbod. Bedrijven moeten voordat ze u willen bellen, controleren of u in het Bel-me-niet Register staat ingeschreven. Stel vragen Eigenlijk overvallen telemarketeers u altijd. Voorkom spijtaankopen door altijd een paar vragen te stellen. Vraag in ieder geval namens welk bedrijf wordt gebeld, wat wordt aangeboden, wat het kost (per week, per maand of per jaar en of dat een bedrag inclusief overige kosten zoals afleverkosten of overstapkosten is) en wat de bedenktijd is. Telemarketeers en de bedrijven waarvoor ze bellen, moeten zich aan allerlei regels houden. Heeft u iets gekocht via de telefoon, dan moet het betreffende bedrijf dat bevestigen

11 Besparen op uw energierekening? 11 Verander van energieleverancier Laat u de auto wat vaker staan en zet u de verwarming al standaard een graadje lager? Behalve goed voor het milieu, is energiebesparing ook goed voor uw portemonnee. Energie wordt immers elk jaar duurder. Maar wist u dat er nog een manier is om uw energierekening te verlagen? Stap over op een andere energieleverancier! Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt per jaar kwh stroom en m 3 gas. U betaalt hiervoor volgens de overheid jaarlijks 500 euro teveel. Dat is ruim 40 euro per maand. Op een energierekening van euro per jaar is dat een behoorlijk bedrag. Geen gedoe Steeds meer consumenten zoeken op websites van prijsvergelijkers naar informatie over andere energiebedrijven. Van alle Nederlandse huishoudens is 36 procent al een of meer keren veranderd van energieleverancier. Nog eens 33 procent zegt wel een overstap te willen maken. Toch zijn er nog steeds veel consumenten die overstappen gedoe vinden. Ook omdat ze denken daarmee maar 72 euro per jaar te besparen. Maar juist de huishoudens die nog nooit zijn overgestapt, laten het meeste geld liggen. En overstappen is eenvoudig. U hoeft zich alleen maar aan te melden bij uw nieuwe energiebedrijf en dat regelt de overstap. U zit dus niet met administratieve rompslomp en u hoeft ook niet bang te zijn dat uw energie wordt afgesloten. Overstapcoach Om het overstappen te vergemakkelijken startte ConsuWijzer (een website van de overheid) onlangs de campagne Switchen van energiebedrijf? Gebruik de overstapcoach!. In een filmpje legt de overstapcoach de belangrijkste posten van uw energierekening uit. Daardoor kunt u de tarieven die nieuwe energieleveranciers of vergelijkingssites aanbieden beter beoordelen. Ook krijgt u antwoord op vragen als Wat is mijn huidige verbruikstarief? Zit ik vast aan een contract? Welke aanbieding past het beste bij me? en Wat is in de nieuwe situatie mijn jaarlijkse besparing? Op kunt u aan de slag met de overstapcoach. Stapt u over? Laat het daar dan niet bij, maar bekijk na afloop van het nieuwe contract opnieuw bij welke energieleverancier u het meeste kunt besparen. Tips Als u nog nooit bent overgestapt op een andere energieleverancier zijn de besparingsmogelijkheden het grootst: u kunt tot wel 488 euro per jaar besparen. Om prijzen te vergelijken, kunt u het beste kiezen voor onafhankelijke vergelijkingssites zoals www. energieprijzen.nl en De aanbiedingen veranderen dagelijks, accepteer daarom niet de eerste de beste aanbieding, maar probeer het op een later moment nog eens. Een contract met een vast tarief voor een vaste termijn geeft u de meeste zekerheid over wat u maandelijks uitgeeft aan energie. Meer tips over energiebesparing vindt u op

12 12 Het Wieringer Eiland Museum Jan Lont ; een pareltje aan Hollands Kroon. Het is alweer 20 jaar geleden dat de vereniging museum Jan Lont, met de volle instemming van de laatste bewoner van deze boerderij, is opgericht. Velen hebben inmiddels dit museum bezocht. Het was in een aflevering van van Gewest tot gewest dat Jan Lont vol trots vertelde: er is nergens een museum deer volk in wõõnt. En daar had hij zeer waarschijnlijk gelijk in. Missie Uit de grote verzameling spullen van Jan Lont zijn die voorwerpen uitgestald die recht doen aan de missie die de vereniging hanteert; nl. zo goed mogelijk laten zien en beleven hoe de bewoners van het voormalige eiland zich een bestaan verschaften met landbouw, visserij, wiermaaierij en vogelarij.

13 Restauratie Inmiddels is er veel veranderd. Jan Lont is niet meer en zijn woning is drastisch veranderd. Rond 2004 heeft er een ingrijpende restauratie plaatsgevonden waarin de boerderij weer zoveel mogelijk in de staat van 1854, het bouwjaar, is teruggebracht. Dat het gebouw nu voor 100% als museum wordt gebruikt heeft natuurlijk wel enkele concessies vereist. Zo zijn overal de lemen vloeren verdwenen, behalve in de schuur en het wagenstik. Ook het houten schot dat het woongedeelte van de stal scheidde is verdwenen. Steun Het één en ander kon niet volledig uit eigen middelen bekostigd worden. Landelijke maar ook plaatselijke subsidiegevers hielpen daarbij. Zo konden wij de hooizolder niet voor het publiek inrichten zonder de mooie trap die Beter Wonen voor ons liet aanleggen. Zeer velen zijn die trap al op en af gegaan. Zo rond de 4000 bezoekers per jaar! Uitbreiding Het bleek steeds vaker dat al deze bezoekers niet meer naar behoren ontvangen konden worden in het kleine uutlid. Wel knus maar het werd meer en meer behelpen. Enkele jaren lang is er weer gezocht naar de benodigde gelden om een nieuwe bezoekersruimte op te richten. Daar kon dan meteen een behoorlijk depôt (veel spullen vonden elders een onderdak) in gerealiseerd worden èn een knappe ruimte voor de onderhoudsploeg. Een keukentje en een behoorlijk toilettenblok, inclusief een invalidentoilet, hoorden daar ook bij. En weer bood Beter Wonen een behoorlijke financiële bijdrage. Vol vertrouwen Met een dergelijk gebouw kan de vereniging vol vertrouwen de toekomst in. Ook in de wintermaanden kan men nu terecht voor bijv. lezingen. Het bestuur heeft vele plannen hiervoor. De Wieringers zullen dat t.z.t. wel merken. En wie lid is kan daar zijn/haar financieel voordeel mee doen. Bijvoorbeeld gratis toegang tijdens de Taandagen of museumbezoek. Deze voordelen gunnen wij een ieder. U kunt lid worden door uw naam en adres door te geven via een aan of bel de heer Smit, De kosten bedragen 17,50. per jaar. 13

14 14 Stichting Dorpshuis - Hippolytushoef Kerkhofsteeg 2-4, 1777 CC Hippolytushoef. Activiteitenoverzicht t/m juni 2013 (wijzigingen voorbehouden) zaterdag 9 maart Plantjesactie T.V. Succes 10:00-16:00 zaterdag 23 maart Toneeluitvoering T.V. Succes 20:00-23:00 zaterdag 6 april Toneeluitvoering T.V. Succes 20:00-23:00 zaterdag 13 april Klaverjassen Noordervenne 19:00-23:30 vrijdag 19 april Yoga & Ayurveda 10:00-12:00 zaterdag 20 april Bingo De D.A.S. 20:00-22:30 vrijdag 10 mei Yoga & Ayurveda 10:00-12:00 zaterdag 18 mei Klaverjassen Noordervenne 19:00-23:30 vrijdag 24 mei Yoga & Ayurveda 10:00-12:00 zaterdag 25 mei Bingo De D.A.S. 20:00-22:30 donderdag 6 juni Bingo De D.A.S. 20:00-22:30 vrijdag 7 juni Yoga & Ayurveda 10:00-12:00 donderdag 20 juni Bingo De D.A.S. 20:00-22:30 vrijdag 21 juni Yoga & Ayurveda 10:00-12:00 Stichting Dorpshuis Hippolytushoef

15 Kort kort kort. De CV-ketel slaat niet aan? Regelmatig gaat onze opzichter er op uit na een melding dat de CV-ketel niet aanslaat. Het blijkt dan dat in huis een warmwater kraan drupt. Een druppende koudwaterkraan veroorzaakt dit probleem niet. 15 De oplossing is simpel; de warmwaterkraan goed dichtdraaien en de ketel slaat aan!

16

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Gasenlichtvergelijken.nl

Gasenlichtvergelijken.nl Gasenlichtvergelijken.nl De energiemarkt is een complexe markt met vele aanbieders met verschillende producten en prijzen. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Hieronder staan de meest gestelde vragen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013 Algemene ledenvergadering, 24 september 2013 Aanwezig Afwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter X A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van toezicht

Nadere informatie

Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater

Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater Aanwezig: Huurders: De heer Van der Klis (Pr. Margrietstraat 125)

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe.

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe. Een klacht en dan? We horen natuurlijk graag dat u tevreden bent over Zeeuwland. Maar wanneer dit niet het geval is, weten we dat ook graag. Alleen zo kunnen we u goed -en in de toekomst nog beter- van

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie Vragen en antwoorden over WoonEnergie Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende thema s: - Vragen over WoonEnergie en hun aanbod - Vragen over klant worden, het contract en contactgegevens - Vragen

Nadere informatie

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH PAGINA 1 DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH Inleiding In het per 1 januari1993 ingevoerde Besluit Beheer Sociale Sector wordt aangegeven, dat iedere woningcorporatie een klachtenprocedure

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten Benoemingsprocedure bestuursleden voor het bestuur van de Vereniging scholen der EBG te Zeist 1. Begripsbepalingen In dit document wordt verstaan onder: ALV bestuur bestuurder bestuursreglement directeur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE R.K. UITVAARTVERENIGING "ST. JOZEF" TE 'T VELD opgericht 3 maart 1954, gewijzigd bij besluiten van de algemene ledenvergaderingen d.d. 15 maart 1963, 6 april 1978, 27 april

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties, overeenkomstig artikel 14 van de statuten van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties.

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

www.consumind.nl Februari 2012

www.consumind.nl Februari 2012 www.consumind.nl Februari 2012 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie energiemarkt. Vast of variabel energiecontract? De meest gestelde vragen bij overstappen.

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuursorgaan van de betreffende corporatie;

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie.

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie. Pagina 1 van 6 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING WETLAND WONEN GROEP WONINGSTICHTING DE VESTE Artikel 1: definities Corporaties: Werkorganisaties: Commissie: Klacht: stichting Wetland Wonen Groep

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FUSIE VAN BOUWVERENIGING HUIS & ERF EN WONINGBOUWVERENIGING WOVESTO (versie 11 december 2017)

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FUSIE VAN BOUWVERENIGING HUIS & ERF EN WONINGBOUWVERENIGING WOVESTO (versie 11 december 2017) U vindt hier onze antwoorden op veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op. Deze lijst wordt doorlopend up-to-date gehouden. 1. Waarom gaan Huis

Nadere informatie

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Waarom een huishoudelijk reglement? Binnen een vereniging gelden regels. De meeste van die regels vloeien voort uit de wet (http://wetten.overheid.nl/bwbr0003045/2013-07-01

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING DE GOEDE WONING APELDOORN

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING DE GOEDE WONING APELDOORN REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING DE GOEDE WONING APELDOORN N.05-005 ALGEMEEN Dit reglement is bedoeld om de uitvoering van het gestelde in het BBSH en de statuten van De Goede Woning, inzake

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Het energiepakket Een huishouden is gemiddeld 150,- per maand kwijt aan energie. Dat is een kwart van

Nadere informatie

Maarn, 13 juni 2016 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte leden, Hierbij nodig ik U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag 28 juni 2016

Nadere informatie

KLANTPEILING: ENERGIEZUINIG WONEN SAMENVATTING

KLANTPEILING: ENERGIEZUINIG WONEN SAMENVATTING KLANTPEILING: ENERGIEZUINIG WONEN Datum klantpeiling 10 november tot 23 november 2015 Onderwerp Energiezuinig wonen Aantal leden 103 Respons 60 SAMENVATTING In november 2015 gaven 60 huurders hun mening

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bouwen Bouwen en Wonen Postbus BD DEN HAAG. Gewijzigd postadres per

Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bouwen Bouwen en Wonen Postbus BD DEN HAAG. Gewijzigd postadres per Gewijzigd postadres per 1-1-2014 Indienen verzoeken toelating en goedkeuring statutenwijzigingen en fusies woningcorporaties Verzoeken om goedkeuring van woningcorporaties (toegelaten instellingen) inzake

Nadere informatie

Wat zijn de bankgegevens van Services for ICT?

Wat zijn de bankgegevens van Services for ICT? FAQ Veelgestelde vragen Onlangs zijn alle relaties van IMD, per brief, geïnformeerd over het afronden van de laatste fase van de migratie tussen IMD en HP CDS. Wij kunnen ons voorstellen dat deze migratie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Op 1 oktober 2009 treden de nieuwe regels in werking voor telefonische verkoop (telemarketing). Er komt een wettelijk register

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Dienstverlening van SallandWonen

Dienstverlening van SallandWonen Dienstverlening van SallandWonen 100% wonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen Wat kunt u verwachten van een kwaliteitscorporatie 3 Even voorstellen U huurt een woning bij SallandWonen of bent dat van plan.

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Van bezichtigen tot verhuizen

Van bezichtigen tot verhuizen Een nieuw thuis Van bezichtigen tot verhuizen Van bezichtigen tot verhuizen Stappenplan Stap 1: woning bezichtigen Het is belangrijk de aangeboden woning eerst te bezichtigen. Dat kunt u doen door een

Nadere informatie

10 december 2007 ET/TM / 7142496

10 december 2007 ET/TM / 7142496 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 10 december 2007 ET/TM / 7142496 Onderwerp Telemarketing In het Algemeen

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD?

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? De drie woningcorporaties in de Bommelerwaard verdelen gezamenlijk hun huurwoningen onder de naam Wonen Bommelerwaard. Het kan voorkomen dat een ingeschreven woningzoekende

Nadere informatie

Kado Drielse Missionarissen

Kado Drielse Missionarissen 1 mei 2009 Openingstijden en telefoonnummers: Kado Drielse Missionarissen Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de VASMO

Huishoudelijk Reglement van de VASMO Huishoudelijk Reglement van de VASMO Artikel 1. Algemeen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement zoals bedoeld in artikel 21, lid 1 van de statuten d.d. 30 juni 1999 van de Vereniging van Ambtelijk

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Lekker wonen, lagere lasten Het energiepakket van Woonservice Energiekosten bepalen voor een groot deel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars V O L M A C H T De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: de heer / mevrouw: verklaart bij deze last en volmacht te geven aan: speciaal om voor of namens haar / hem als

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Energiemonitor Consumentenmarkt elektriciteit en gas

Energiemonitor Consumentenmarkt elektriciteit en gas Energiemonitor 2017 Consumentenmarkt elektriciteit en gas De Energiemonitor laat de ontwikkelingen zien op de energiemarkt voor consumenten. Het bevat een overzicht van enkele indicatoren van de markt.

Nadere informatie

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC

Nadere informatie

Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III. Dordrecht, 08 mei 2013

Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III. Dordrecht, 08 mei 2013 Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III Dordrecht, 08 mei 2013 Onderwerp : uitnodiging algemene ledenvergadering Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis.

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis. Nieuwe huurder Welkom in uw nieuwe huis. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het betrekken van een huurwoning of tijdens het bewonen ervan. In deze folder vindt u informatie die van

Nadere informatie

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 376695 Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten ALGEMEEN Artikel 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld conform artikel 11.2 van de statuten van de vereniging. Artikel 2: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie WoonInvest

Reglement klachtencommissie WoonInvest Reglement klachtencommissie WoonInvest Versie 2014 1/11 Artikel 1 Over het reglement klachtencommissie 1. Het reglement klachtencommissie is het reglement dat regels geeft voor de samenstelling en werkwijze

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Reglement van het college van juryleden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 25 maart 2010.

Reglement van het college van juryleden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 25 maart 2010. Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus Reglement van het college van juryleden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 25 maart 2010. Artikel 1 College

Nadere informatie

Tarievenonderzoek energie

Tarievenonderzoek energie 2013 Tarievenonderzoek energie Vereniging de Vastelastenbond Onderzoek naar het verschil in tarieven voor onbepaalde tijd (slaperstarieven) in de energiemarkt Vereniging de Vastelastenbond 21-5-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER NATIONAAL BESPAARONDERZOEK ENERGIE NOVEMBER 2013 BespaarWijzer.nl Conclusies Nederlandse huishoudens kunnen gemiddeld 283 per jaar besparen op de energiekosten Veel consumenten hebben nog een traditionele

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur: dagelijks bestuur: statuten: de Stichting Pensioenfonds Urenco

Nadere informatie

Ons antwoord op de meest gestelde vragen Zit ik vast aan de slimme meter? Over Oxxio Welkom bij Oxxio! Wanneer start Oxxio met de energielevering?

Ons antwoord op de meest gestelde vragen Zit ik vast aan de slimme meter? Over Oxxio Welkom bij Oxxio! Wanneer start Oxxio met de energielevering? Welkom bij Oxxio! Uw overstap naar Oxxio: een slimme keuze Welkom bij Oxxio. Net als u hebben al vele particuliere en zakelijke klanten inmiddels ontdekt dat overstappen naar Oxxio een slimme keuze is.

Nadere informatie

Scoutinggroep de IJmondtrekkers

Scoutinggroep de IJmondtrekkers Scoutinggroep de IJmondtrekkers www.ijmondtrekkers.nl Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 26 maart 2012 Aanvang: Locatie: 20.00 uur Clubhuis aan de Heerenduinweg Het groepsbestuur nodigt u

Nadere informatie

> Huurbetaling & huurincasso

> Huurbetaling & huurincasso > Huurbetaling & huurincasso Huurbetaling Door ondertekening van het huurovereenkomst bent u de verplichting aangegaan om de huurprijs van uw woning te betalen. De huurprijs bestaat meestal uit twee delen:

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen

Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie