Nummer 31-1 e kwartaal Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen"

Transcriptie

1 Nummer 31-1 e kwartaal 2013 Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen

2 Nuttige informatie 2 Postadres Postbus 40, 1777 ZG Hippolytushoef Bezoekadres Kerkplein 29, 1777 CD Hippolytushoef Telefoon algemeen Telefax Website adres Openingstijden De administratie is op werkdagen geopend van 8.30 tot uur. De technische dienst is op werkdagen geopend van 8.30 tot uur. Reparatieverzoeken Reparatieverzoeken kunt u tussen 8.30 en uur telefonisch indienen op werkdagen via het telefoonnummer of op kantoor. Beter Wonen vergoedt geen reparatiekosten waarvoor Beter Wonen zelf geen opdracht heeft gegeven (calamiteiten uitgezonderd). Storingen aan CV-ketel Storingen aan CV-ketels kunt u direct melden aan Energie Service Noord West te Den Helder telefoonnummer Calamiteiten Calamiteiten (gesprongen waterleidingen, gaslekkages, inbraak, e.d.) kunt u buiten kantoortijden melden via ons algemene telefoonnummer , u wordt dan automatisch doorverbonden met de meldkamer. Buiten kantoortijden kunt u bij glasschades direct contact opnemen met Fa. Westra in Hippolytushoef (indien herstel onmiddellijk moet plaatsvinden!!) Huurdersbelangenvereniging Wieringen Beter Weten, Beter Wonen is een uitgave van Woningbouwvereniging Beter Wonen ten behoeve van haar leden en relaties. Aan publicaties in dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Oplage: 1200 exemplaren Colofon Redactiecommissie: Woningbouwvereniging Beter Wonen Eindredactie: A. Janssen Vormgeving en druk: Burghout design & druk, Hippolytushoef

3 Bericht van hetbestuur Het is alweer een tijd geleden dat er een blad Beter Weten Beter Wonen op de deurmat viel. De aanleiding van deze uitgave is dat er op 28 februari a.s. een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden zal worden. De termijnen van twee bestuursleden zijn dan bijna verlopen. Dat zijn de secretaris de heer P. Prins en voorzitter de heer R. Peeters. De heer Prins heeft aangegeven zich niet meer verkiesbaar te stellen. De voorzitter stelt zich wel herkiesbaar, dit nadat hij aan de huurdersbelangenvereniging (HBV) heeft gevraagd of deze achter hem blijven staan. Dit heeft het bestuur van de HBV bevestigd. Beter Wonen gaat als corporatie een nieuw tijdperk in. De overheid wil weer meer grip krijgen op de corporaties en weer mede beschikken over de gelden die daarin omgaan. Invoering van Vennootschapsbelasting, verhoogde BTW en huurdersbelasting moeten de inkomsten van de corporatie afromen en overhevelen naar de staatskas. Ook het extern verhogen van de huren van de huurders die boven de ,- grens komen wordt een taak van de corporatie. De corporatie wordt door deze ingrepen een soort belastingkantoor en dient deze bedragen meteen af te dragen. Voor u als huurder betekent dit dat de huren meer zullen gaan stijgen dan in het verleden. Ook kunnen er grote verschillen gaan ontstaan tussen huren van dezelfde woning. Voor de corporatie betekent dit dat bij mutaties problemen ontstaan welke huur nu gerekend moet worden voor de leegkomende woning, want de huur wordt op inkomen vastgesteld en niet op beleidsoverwegingen. De huurinkomsten worden zo onvoorspelbaar. Ook grijpt de overheid in op de verenigingsvorm. Is in artikel 8 en 9 van de Grondwet de vrijheid van vereniging en vergadering vastgelegd, wordt dit voor de corporaties ingeperkt. Diverse artikelen uit het verenigingsrecht worden in de nog vast te stellen nieuwe woningwet buiten werking gesteld. Dit betekent voor onze vereniging dat de ALV diverse van zijn bevoegdheden kwijt raakt, waaronder het benoemen van bestuurders en leden van de raad van toezicht. Een en ander vindt u verder beschreven in dit blad in het artikel de vereniging en de herziening woningwet van de heer Sturkenboom van Atrivé. In de ALV zal het een en ander door de heer Sturkenboom worden uitgelegd. Dit betekent voor Beter Wonen dat we naar een andere bestuursvorm gaan. Hier is een termijn voor uitgezet wat waarschijnlijk begin 2014 in zal moeten gaan. Beter Wonen zal dan een directeur krijgen met een raad van toezicht (commissarissen). Op 28 februari zult u tijdens de ALV alle details verder horen. Het bestuur 3

4 4 Mededeling raad van toezicht Rapport(en) Onderzoekscommissie Van Veen Ter algemene ledenvergadering van 28 juni jl. is aan de Raad van Toezicht gevraagd om het rapport van de onderzoekscommissie Van Veen, dat aan de ALV is uitgebracht en in dat verband aan alle leden is toegezonden (ook genoemd: Rapport Van Veen 2 ), te bestuderen en zijn bevindingen ter zake het bestuurlijk handelen aan de leden te berichten. De Raad van Toezicht heeft gezegd zich hierover te zullen beraden en de uitkomst van dat beraad aan de ALV terug te koppelen. Vooruitlopend daarop hecht de Raad van Toezicht eraan u op deze wijze, in het ledenblad, over zijn visie te informeren. De Raad van Toezicht acht het van belang om een tweetal belangrijke punten aan te stippen die verband houden met de beslissing om al dan niet aan het verzoek van de ALV te voldoen, en zo ja, op welke wijze. Oordeelsvorming primair bij ALV Rapport Van Veen 2 is een rapport dat op verzoek van de ALV aan de ALV is uitgebracht. Dit anders dan het rapport Van Veen 1 dat (in opdracht van het bestuur) op verzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) is opgesteld en primair ter informatie aan het CFV diende. Het vormen van een oordeel over het bestuurlijk handelen op basis van het rapport Van Veen 2, is dan ook primair aan de ALV. De ALV heeft dat ook onderkend en is in dat verband ter ALV van 5 maart 2010 overgegaan tot het instellen van een commissie vanuit de leden om tot een visie c.q. oordeel te komen. Die commissie heeft haar taak niet kunnen volbrengen vanwege interne meningsverschillen en heeft dan ook geen advies aan de ALV uitgebracht. Taak huidige Raad van Toezicht richt zich op heden en toekomst De Raad van Toezicht merkt daarnaast als belangrijk punt op dat het rapport Van Veen 2 handelt over besluiten die genomen zijn door een vorig bestuur, terwijl de taak van de huidige Raad van Toezicht ligt bij het toezicht houden op de gang van zaken zoals die nù is binnen de vereniging en het in dat verband met raad ter zijde staan van het bestuur (en vereniging). Beslissing Raad van Toezicht De Raad van Toezicht acht het van belang dat de bevindingen uit beide rapporten Van Veen worden benut om er lering uit te trekken en, zoveel als mogelijk is, het in de toekomst als vereniging beter te doen. Het voorgaande brengt met zich dat de Raad van Toezicht heeft besloten het verzoek van de ALV om het rapport te bestuderen in te willigen. De Raad van Toezicht heeft daarnaast en in dat kader - ook het rapport Van Veen 1 bestudeerd. De Raad van Toezicht onthoudt zich echter van oordelen over het handelen van het toenmalige bestuur c.q. toenmalige besturen. Dat acht hij, zoals hierboven aangeduid, niet tot zijn taak te behoren. Naar aanleiding van de beslissing van de Raad van Toezicht en het bestuderen van de Rapporten Van Veen bericht De Raad van Toezicht dat hij een groot aantal conclusies onderschrijft, zonder op elke conclusie afzonderlijk in te gaan. De commissie Van Veen heeft in verband met die conclusies aanbevelingen in het rapport 1 opgenomen. In het bijzonder neemt de Raad van Toezicht de aanbevelingen van de commissie over. Raad van Toezicht Beter Wonen

5 5 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN OP DONDERDAG 28 FEBRUARI 2013 Hiermee worden de leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen te Hippolytushoef uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Deze vergadering zal worden gehouden op donderdag 28 februari 2013, aanvang uur, in Hotel/café De Harmonie, Kerkplein 1 te Hippolytushoef. 1. Opening; AGENDA 2. Mededelingen; - voorstel om de heer K. Kirpensteijn (voorzitter Raad van Toezicht) te benoemen tot voorzitter van deze Algemene Ledenvergadering. 3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 28 juni 2012; Voorlichting statutenwijziging als gevolg van de nieuwe woningwet; - presentatie door de heer F. Sturkenboom, Atrivé. 5. Verkiezing bestuur¹; - de heer R. Peeters, voorzitter, aftredend volgens rooster, herkiesbaar; - de heer P. Prins, secretaris, aftredend, niet herkiesbaar; Voordracht kandidaat bestuurslid: mevrouw J.B. Sanders, woonachtig te Broek op Langedijk. De bestuursleden worden benoemd voor de overgangsperiode tot de invoering van de nieuwe structuur. 6. Bevindingen Raad van Toezicht over 2 e rapport Van Veen; 7. Rondvraag; 8. Sluiting. De bij de agenda behorende stukken liggen vanaf 7 februari 2013 tijdens kantooruren, op afspraak ter inzage op het kantooradres: Kerkplein 29 te Hippolytushoef en worden op de website gepubliceerd. ¹ Een eventuele voordracht van een enkel lid dient volgens de statuten uiterlijk zeven dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Eventuele tegenkandidaten dienen over aantoonbare kwaliteiten te beschikken om een dergelijke functie te kunnen vervullen. HET BESTUUR VAN WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN

6 6 De vereniging en de herziene woningwet De herziening van de woningwet zoals die op 5 juli 2012 naar de eerste kamer is gestuurd is van invloed op de governance (wijze van besturen) van woningcorporaties. Corporaties met een verenigingsstructuur zoals Beter Wonen hebben daarbij te maken met enkele bijzondere wijzigingen. Hoewel de verenigingsstructuur veel verschillende verschijningsvormen kent, betreft de belangrijkste verandering de positie van de raad van toezicht (raad van commissarissen). De raad van toezicht wordt nadrukkelijk tussen de ledenvergadering en het bestuur geplaatst. De taak van de raad om toezicht te houden op het bestuur is in de huidige wet- en regelgeving (Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH)) niet verder uitgewerkt dan dat dit orgaan: 1 in staat is dat toezicht voortdurend uit te oefenen; 2 bevoegd is tot het nemen van maatregelen die voor uitoefening van dat toezicht nodig zijn, en daartoe de uitvoering van besluiten van het bestuur kan schorsen, en 3 niet is gehouden over zijn handelingen verantwoording aan het bestuur af te leggen; In de herziening van de woningwet worden aan de raad van toezicht goedkeurende bevoegdheden toegekend, die dus niet meer bij de ledenvergadering kunnen worden neergelegd. Een andere belangrijke verandering betreft de benoemingsprocedure voor de leden van de raad van toezicht en die van de leden van het bestuur. De leden van de raad van toezicht worden nu meestal door de ledenvergadering benoemd, in het wetsvoorstel wordt de bevoegdheid van het benoemen expliciet bij de raad zelf gelegd en ook het benoemen van de bestuursleden is aan dit orgaan toegewezen. Hiermee is de raad van toezicht nadrukkelijk in de hiërarchische lijn gezet. De algemene ledenvergadering (ALV) is niet meer het benoemende orgaan van de raad van toezicht of het bestuur en daarmee heeft de ALV ook geen ontslagbevoegdheid meer. In de herziening van de woningwet is geregeld dat alleen via de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam ingegrepen kan worden in de raad van toezicht. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam is bevoegd op verzoek van het bestuur, de raad van toezicht of de minister, tot het ontslaan van een commissaris of de raad van toezicht als geheel, over te gaan. Is hiermee de rol van de ALV uitgespeeld? De ALV blijft de goedkeurende instantie voor statutenwijziging en daarmee ook voor eventuele fusies en de ALV blijft de jaarstukken goedkeuren (de raad van toezicht stelt de jaarstukken vast). De rol van de ALV wordt met de herziening van de woningwet wel veel kleiner. In het verlengde van de herziening van de woningwet moet de corporatie haar statuten wijzigen. Voor Beter Wonen betekent dit dat in de ALV gesproken moet worden over die noodzakelijke statutenwijziging. In de komende ALV zal daartoe uitleg gegeven worden over de wijzigingen die noodzakelijk zijn. Ook de behandeling van de vraag hoe de vereniging haar meerwaarde kan behouden voor de corporatie zal aan de orde zijn. In de ALV zal het niet bij een gesprek blijven. In de komende algemene ledenvergaderingen zal dit onderwerp steeds besproken worden zodat we over enige tijd gezamenlijk en gedragen kunnen besluiten. F. Sturkenboom van Atrivé

7 Beter Wonen ziet af van bouw De Kule Afgelopen jaren is Beter Wonen intensief bezig geweest om 17 appartementen op locatie De Kule te Den Oever te realiseren. Door de veranderende woningmarkt en de financiële positie van corporaties is de haalbaarheid van projecten als deze sterk verminderd. Daarnaast is binnen het werkgebied van Beter Wonen een demografische krimp zichtbaar en deze zal zich naar verwachting doorzetten. Vanuit dit perspectief heeft Beter Wonen een marktonderzoek uitgevoerd voor deze locatie met als uitkomst dat er voor dit type woning geen interesse (meer) is. Op grond van deze factoren heeft Beter Wonen besloten de bouw van 17 appartementen op het terrein van het voormalige schoolgebouw op dit moment niet te realiseren. 7

8 8 Personele wijzigingen kantoor Beter Wonen Begin 2013 zijn er verschillende personele wijzigingen doorgevoerd binnen de werkorganisatie van Beter Wonen. Alhoewel u er in de dagelijkse praktijk niets of nauwelijks iets van zult merken, hechten wij er toch waarde aan om u hierover te informeren. Allereerst is Maurice Dirks per 1 januari jl. formeel in functie getreden als Hoofd Financiën & Administratie. Maurice is 30 jaar, gehuwd, vader van 2 kinderen en woont in Hippolytushoef. Inmiddels is hij alweer 11 jaar in dienst van de vereniging. In de loop der jaren heeft hij binnen de organisatie verschillende functies vervuld en zodoende al de nodige werkervaring opgedaan: van woonconsulent, medewerker huurincasso & debiteurenbewaking tot administrateur. In 2007 is Maurice afgestudeerd als bedrijfseconoom en heeft hij een volgende stap gemaakt in zijn loopbaan: medewerker planning & control, een combinatiefunctie van financiële en beleidsvoorbereidende taken. Sinds jaar en dag was hij de beoogde opvolger van het huidige Hoofd Financiën & Administratie. Om een objectief oordeel te krijgen over zijn geschiktheid voor de beoogde functie is er in 2010 door een onafhankelijk bureau een assessment afgenomen. De uitkomst was positief en vervolgens zijn dan ook de eerste voorbereidingen getroffen voor het overdrachtstraject. Het afgelopen jaar stond deels in het teken van de overdracht van werkzaamheden en de werving van zijn opvolg(st)er. Ook voor de invulling van deze vacature is intern een geschikte kandidaat gevonden.

9 Chantal Bermon is 33 jaar, en woont met haar gezin op het voormalige eiland Wieringen. Chantal is haar loopbaan begonnen als debiteurenbeheerder bij een creditmanagement bedrijf waarna ze vervolgens een aantal jaren op de financiële administratie bij een commercieel bedrijf gewerkt heeft. In 2007 is zij in dienst van de vereniging gekomen als medewerker huurincasso en was daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoering van de huuradministratie. Na ruim 5 jaar deze functie met plezier te hebben vervuld is ze klaar voor een volgende stap. Chantal is eveneens per 1 januari jl. formeel in functie getreden als medewerker planning & control. Ook bij haar is voorafgaand een assessment afgenomen. Arianne Janssen heeft de afgelopen 2,5 jaar al diverse administratief ondersteunende werkzaamheden voor ons verricht en is sinds 1 januari jl. in vaste dienst gekomen. Ze heeft onder andere op de afdeling huurincasso gewerkt en u kunt haar ook zijn tegengekomen achter de receptie. Tevens maakt ze met veel plezier het informatieblad wat u nu in handen heeft. Zij heeft in diverse plaatsen in Nederland gewoond en heeft een grote diversiteit aan werkervaring opgedaan binnen verschillende bedrijven in de functie van management assistente en secretaresse. Bij Beter Wonen gaat ze zich vooral richten op algehele administratieve ondersteuning en communicatie naar onze leden waaronder het maken van het informatieblad Beter Weten Beter Wonen. Arianne is 42 jaar, getrouwd en heeft 2 kinderen. Ze woont met haar gezin in Schagen. In februari begint een nieuwe collega bij Beter Wonen; Marjan Leendertse zal de vrijgekomen vacature van medewerker huurincasso gaan vervullen. Zij zal zich in een latere editie van het informatieblad uitgebreider aan u voorstellen. De werkorganisatie van Beter Wonen is van een relatief kleine omvang. Het bestuur van Beter Wonen is van mening dat met deze personele wijzigingen op een passende manier invulling is gegeven aan een stabiele werkorganisatie, waarbij de continuïteit ook naar de toekomst toe gewaarborgd blijft. 9

10 10 Daar heb ik niet om gevraagd! U heeft het vast wel eens meegemaakt: een telefonische verkoper (telemarketeer) van een energiemaatschappij die u benadert met een spectaculaire aanbieding. Of een vertegenwoordiger van een telefoonbedrijf die u aan de voordeur probeert over te halen om over te stappen. Voordat u het weet, heeft u een contract afgesloten. Soms zelfs zonder dat u het door heeft! Veel consumenten vinden het moeilijk om nee te zeggen tegen een verkoper. Het gevolg is dat ze overstappen naar een andere leverancier, een abonnement afsluiten of iets aanschaffen zonder dat ze dat eigenlijk van plan waren. Het gebeurt zelfs dat een eenvoudig verzoek om aanvullende, schriftelijke informatie meteen wordt omgezet in een contract en dat het contract met de oude leverancier al door de nieuwe is opgezegd. in een brief. Daarin moet het bedrijf ook de mogelijkheid melden om alsnog van de koop af te zien. Dat kan binnen zeven dagen na ontvangst van de brief. Als u geen brief krijgt, heeft u zelfs drie maanden om de koop te annuleren. Heeft u aan de deur iets gekocht dat meer dan 34 euro kostte? Dan heeft u recht op een bedenktermijn van acht dagen. Bel me niet! Wilt u niet meer dat telemarketeers u bellen? Meld u dan aan bij het Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl). U kunt u met uw vaste en mobiele telefoonnummer inschrijven bij dit register. Bedrijven mogen u daarna niet meer benaderen met een telefonisch aanbod. Bedrijven moeten voordat ze u willen bellen, controleren of u in het Bel-me-niet Register staat ingeschreven. Stel vragen Eigenlijk overvallen telemarketeers u altijd. Voorkom spijtaankopen door altijd een paar vragen te stellen. Vraag in ieder geval namens welk bedrijf wordt gebeld, wat wordt aangeboden, wat het kost (per week, per maand of per jaar en of dat een bedrag inclusief overige kosten zoals afleverkosten of overstapkosten is) en wat de bedenktijd is. Telemarketeers en de bedrijven waarvoor ze bellen, moeten zich aan allerlei regels houden. Heeft u iets gekocht via de telefoon, dan moet het betreffende bedrijf dat bevestigen

11 Besparen op uw energierekening? 11 Verander van energieleverancier Laat u de auto wat vaker staan en zet u de verwarming al standaard een graadje lager? Behalve goed voor het milieu, is energiebesparing ook goed voor uw portemonnee. Energie wordt immers elk jaar duurder. Maar wist u dat er nog een manier is om uw energierekening te verlagen? Stap over op een andere energieleverancier! Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt per jaar kwh stroom en m 3 gas. U betaalt hiervoor volgens de overheid jaarlijks 500 euro teveel. Dat is ruim 40 euro per maand. Op een energierekening van euro per jaar is dat een behoorlijk bedrag. Geen gedoe Steeds meer consumenten zoeken op websites van prijsvergelijkers naar informatie over andere energiebedrijven. Van alle Nederlandse huishoudens is 36 procent al een of meer keren veranderd van energieleverancier. Nog eens 33 procent zegt wel een overstap te willen maken. Toch zijn er nog steeds veel consumenten die overstappen gedoe vinden. Ook omdat ze denken daarmee maar 72 euro per jaar te besparen. Maar juist de huishoudens die nog nooit zijn overgestapt, laten het meeste geld liggen. En overstappen is eenvoudig. U hoeft zich alleen maar aan te melden bij uw nieuwe energiebedrijf en dat regelt de overstap. U zit dus niet met administratieve rompslomp en u hoeft ook niet bang te zijn dat uw energie wordt afgesloten. Overstapcoach Om het overstappen te vergemakkelijken startte ConsuWijzer (een website van de overheid) onlangs de campagne Switchen van energiebedrijf? Gebruik de overstapcoach!. In een filmpje legt de overstapcoach de belangrijkste posten van uw energierekening uit. Daardoor kunt u de tarieven die nieuwe energieleveranciers of vergelijkingssites aanbieden beter beoordelen. Ook krijgt u antwoord op vragen als Wat is mijn huidige verbruikstarief? Zit ik vast aan een contract? Welke aanbieding past het beste bij me? en Wat is in de nieuwe situatie mijn jaarlijkse besparing? Op kunt u aan de slag met de overstapcoach. Stapt u over? Laat het daar dan niet bij, maar bekijk na afloop van het nieuwe contract opnieuw bij welke energieleverancier u het meeste kunt besparen. Tips Als u nog nooit bent overgestapt op een andere energieleverancier zijn de besparingsmogelijkheden het grootst: u kunt tot wel 488 euro per jaar besparen. Om prijzen te vergelijken, kunt u het beste kiezen voor onafhankelijke vergelijkingssites zoals www. energieprijzen.nl en De aanbiedingen veranderen dagelijks, accepteer daarom niet de eerste de beste aanbieding, maar probeer het op een later moment nog eens. Een contract met een vast tarief voor een vaste termijn geeft u de meeste zekerheid over wat u maandelijks uitgeeft aan energie. Meer tips over energiebesparing vindt u op

12 12 Het Wieringer Eiland Museum Jan Lont ; een pareltje aan Hollands Kroon. Het is alweer 20 jaar geleden dat de vereniging museum Jan Lont, met de volle instemming van de laatste bewoner van deze boerderij, is opgericht. Velen hebben inmiddels dit museum bezocht. Het was in een aflevering van van Gewest tot gewest dat Jan Lont vol trots vertelde: er is nergens een museum deer volk in wõõnt. En daar had hij zeer waarschijnlijk gelijk in. Missie Uit de grote verzameling spullen van Jan Lont zijn die voorwerpen uitgestald die recht doen aan de missie die de vereniging hanteert; nl. zo goed mogelijk laten zien en beleven hoe de bewoners van het voormalige eiland zich een bestaan verschaften met landbouw, visserij, wiermaaierij en vogelarij.

13 Restauratie Inmiddels is er veel veranderd. Jan Lont is niet meer en zijn woning is drastisch veranderd. Rond 2004 heeft er een ingrijpende restauratie plaatsgevonden waarin de boerderij weer zoveel mogelijk in de staat van 1854, het bouwjaar, is teruggebracht. Dat het gebouw nu voor 100% als museum wordt gebruikt heeft natuurlijk wel enkele concessies vereist. Zo zijn overal de lemen vloeren verdwenen, behalve in de schuur en het wagenstik. Ook het houten schot dat het woongedeelte van de stal scheidde is verdwenen. Steun Het één en ander kon niet volledig uit eigen middelen bekostigd worden. Landelijke maar ook plaatselijke subsidiegevers hielpen daarbij. Zo konden wij de hooizolder niet voor het publiek inrichten zonder de mooie trap die Beter Wonen voor ons liet aanleggen. Zeer velen zijn die trap al op en af gegaan. Zo rond de 4000 bezoekers per jaar! Uitbreiding Het bleek steeds vaker dat al deze bezoekers niet meer naar behoren ontvangen konden worden in het kleine uutlid. Wel knus maar het werd meer en meer behelpen. Enkele jaren lang is er weer gezocht naar de benodigde gelden om een nieuwe bezoekersruimte op te richten. Daar kon dan meteen een behoorlijk depôt (veel spullen vonden elders een onderdak) in gerealiseerd worden èn een knappe ruimte voor de onderhoudsploeg. Een keukentje en een behoorlijk toilettenblok, inclusief een invalidentoilet, hoorden daar ook bij. En weer bood Beter Wonen een behoorlijke financiële bijdrage. Vol vertrouwen Met een dergelijk gebouw kan de vereniging vol vertrouwen de toekomst in. Ook in de wintermaanden kan men nu terecht voor bijv. lezingen. Het bestuur heeft vele plannen hiervoor. De Wieringers zullen dat t.z.t. wel merken. En wie lid is kan daar zijn/haar financieel voordeel mee doen. Bijvoorbeeld gratis toegang tijdens de Taandagen of museumbezoek. Deze voordelen gunnen wij een ieder. U kunt lid worden door uw naam en adres door te geven via een aan of bel de heer Smit, De kosten bedragen 17,50. per jaar. 13

14 14 Stichting Dorpshuis - Hippolytushoef Kerkhofsteeg 2-4, 1777 CC Hippolytushoef. Activiteitenoverzicht t/m juni 2013 (wijzigingen voorbehouden) zaterdag 9 maart Plantjesactie T.V. Succes 10:00-16:00 zaterdag 23 maart Toneeluitvoering T.V. Succes 20:00-23:00 zaterdag 6 april Toneeluitvoering T.V. Succes 20:00-23:00 zaterdag 13 april Klaverjassen Noordervenne 19:00-23:30 vrijdag 19 april Yoga & Ayurveda 10:00-12:00 zaterdag 20 april Bingo De D.A.S. 20:00-22:30 vrijdag 10 mei Yoga & Ayurveda 10:00-12:00 zaterdag 18 mei Klaverjassen Noordervenne 19:00-23:30 vrijdag 24 mei Yoga & Ayurveda 10:00-12:00 zaterdag 25 mei Bingo De D.A.S. 20:00-22:30 donderdag 6 juni Bingo De D.A.S. 20:00-22:30 vrijdag 7 juni Yoga & Ayurveda 10:00-12:00 donderdag 20 juni Bingo De D.A.S. 20:00-22:30 vrijdag 21 juni Yoga & Ayurveda 10:00-12:00 Stichting Dorpshuis Hippolytushoef

15 Kort kort kort. De CV-ketel slaat niet aan? Regelmatig gaat onze opzichter er op uit na een melding dat de CV-ketel niet aanslaat. Het blijkt dan dat in huis een warmwater kraan drupt. Een druppende koudwaterkraan veroorzaakt dit probleem niet. 15 De oplossing is simpel; de warmwaterkraan goed dichtdraaien en de ketel slaat aan!

16

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g ALGEMENE GEGEVENS J a a r v e r s l a g Naam van de toegelaten instelling: Woningbouwvereniging Anna Paulowna Statutaire vestigingsplaats: Anna Paulowna Datum oprichting 06-06-1919

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

De Ombudsman. Daarom! De Ombudsman! Zo zit het: Koop en Garantie. Stichting. Weet wat uw rechten zijn in. de (web)winkel [P 6-7]

De Ombudsman. Daarom! De Ombudsman! Zo zit het: Koop en Garantie. Stichting. Weet wat uw rechten zijn in. de (web)winkel [P 6-7] Stichting De Ombudsman december 2010, vijfde jaargang, nummer 4 Zo zit het: Koop en Garantie Weet wat uw rechten zijn in de (web)winkel [P 6-7] Daarom! De Ombudsman! Buitenmedewerker Ton Drektraan geeft

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 ALV Volkshuisvesting 74. In dit nummer: Prijzen vergelijken 6 ALV 7

Nieuwsbrief. Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 ALV Volkshuisvesting 74. In dit nummer: Prijzen vergelijken 6 ALV 7 Nieuwsbrief Huurdersvereniging In De Goede Woning In dit nummer: In dit nummer: Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 Volkshuisvesting Colofon 42 Toezicht Redactioneel op de corporaties 52 Prijzen

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie