FILIP. JUBILEUMUITGAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FILIP. JUBILEUMUITGAVE"

Transcriptie

1 FILIP. JUBILEUMUITGAVE

2 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro & Druk B.V. Alls uit dz uitgav mag wordn vrvlvoudigd n/of opnbaar gmaakt, zondr voorafgaand schriftlijk tostmming van d uitgvr, op voorwaard van bronvrmlding: Mr. F.J. Van Eckhoutt, ICT/IE-advocaat, Amrsfoort,

3 VOORWOORD Ht was op n zomrs namiddag in ht najaar van 2002, kort na mijn trugkr van n trip naar Cuba, dat ik hoord dat ht ICT-bdrijf, -Novat, waar ik als projctlidr in dinst was, op d fls was ggaan. -Novat was n van d laatst slachtoffrs van d intrnt bubbl di n paar jaar daarvoor was uitngspat. Zo kwam na wlgtld ngn maandn n abrupt ind aan mijn scapad naar d ICT. Nu ik aan gschidschrijving do, bstmpl ik di priod tijdns borrlpraat graag als n uitstapj, na n carrièr van circa acht jaar als advocaat in loondinst. Ht prdicaat uitstapj maakt mijn trugkr naar d advocatuur logisch. D waarhid is chtr dat ik mijn baan bij -Novat zo luk vond dat, als ht bdrijf nit was faillit ggaan, ik rals ICT r was blijvn zittn n mijn tchnisch ambitis had vormggvn. Ik gf crdits aan mijn tonmalig baas, Michl Bakkr, di m visionair n loopbaan als zlfstandig ICT-advocaat voorspld n voor mij n rst opdracht vrsird bij n bknd bursmdiabdrijf, waar ik al nkl intrntprojctn voor had uitgvord (n in ht kadr daarvan trloops n juridisch advisj had ggvn). Dat bdrijf bhoort nu, n dcnnium latr, nog stds tot mijn trouw cliëntnbstand. Ik hb mt all cliëntn gstrfd naar n langdurig samnwrking. En nog stds propagr ik dat n dirct opn lijn, flxibilitit, pro-activ wrkhouding n uitraard dskundighid, d slutls vormn tot n duurzam rlati.

4 Ik bn nu tin jaar als zlfstandig ICT/IE 1 -advocaat n rout n kan mt trots bogn op zr vl succsvol afgrond zakn. Natuurlijk vrtgnwoordig ik in of buitn d rchtzaal bdrijvn, voornamlijk vnnootschappn, wat op zich kol businss lijkt; d vrddiging van mddingingsrchtlijk positis n princips. Togvn, ht gaat uitindlijk om d cntn. Maar, dat is d buitnkant. Mijn contactn vrlopn mstal mt luk, inspirrnd n soms knotsgkk xcutivs. En vrolijk gmod laat zich zondr mr prima combinrn mt zaklijkhid. Aangzin ook di mannn n vrouwn d afglopn jarn mijn wrk zo aangnaam hbbn gmaakt, is ht nu tijd om oprcht tgn hn t zggn: dank j! Ik hb gmnd mijn tinjarig ondrnming als ICT/IEadvocaat als mijlpaal t bzgln mt dz jubilumuitgav. Ht bvat n blomlzing van artikln n annotatis ovr ICT-, intrntrcht n intllctul igndomsrchtn, di ik in ht afglopn dcnnium hb gpublicrd. Voor vln volstrkt onlsbaar, maar dat boit nit ht gaat om d gst. Sptmbr 2012 Mr. Filip Van Eckhoutt 1 Informati Communicatitchnologi/Intllctul Eigndomsrchtn (zoals mrknrcht, handlsnaamrcht, autursrcht)

5 INHOUDSOPGAVE virtul objctn in onlin gams...7 Misbruik van ministrprsidntrutt.nl...23 Gnstijl.nl...31 Tmpur vs. Enrgy Privacy intrntgbruikr ondr druk...47 intrntcriminalitit...53 Privacy lgt rouwadvrtntis aan bandn...57 Mondiaal softwar patnt is nit nodig...61 Communicati vormt d rod draad...65 Bhoud d huidig thuiskopirgling...69 Staat vs. Cisto...73 Databanknrcht n opn sourc...83 Wlzorg vs. GGD commrc in juridisch prspctif Nationalvacaturbank.nl Bijzondrhdn van dominnaamarbitrag Nu.nl vs. ANP D ndngarag Wt aanpassing IE raakt bdrijvn Bn gvalln Spam aan wttlijk rgls gbondn...179

6

7 VIRTUELE OBJECTEN IN ONLINE GAMES Artikl 2 juli 2012 Gpublicrd op IE-Forum.nl n Annotati.nl Aanliding voor mijn gdachtn t dzn was n artikl in ht Advocatnblad. 2 In ht artikl wrd bplit dat d Hog Raad (HR) mt zijn arrst ovr d difstal van virtul splobjctn d plank had misgslagn. In zijn arrst 3 hft d HR namlijk goordld dat virtul objctn uit ht onlin computrspl Runscap, i.c. n virtul zwaard n amult, godrn zijn in d zin van artikl 310 WvSr (difstal) n dus difstal van virtul godrn moglijk is. (foto: Softonic.com) Ht wirp bij mij, als plichtplgnd vadr van n computrsplfrak van vrtin, d vraag op of mijn zoon zich onbwust blootstlt aan strafrchtlijk of rgr nog civilrchtlijk aanspraklijkhdn. Hij runt immrs ht ondr 2 HR schndt lgalititsbginsl, mr. Y. Moszkowicz, Advocatnblad 23 fbruari 2012, p HR 31 januari 2012, LJN BQ

8 tinrs wrldvrmaard spl Mincraft op n ign srvr, t is t zggn: mijn wbsrvr di bij mij thuis draait. Mt andr woordn, mijn zoon is d splbhrdr, ik bn d srvr-ignaar n ht Zwds bdrijf Mojang AB d ignaar n makr van Mincraft. Mincraft bhoort tot d catgori Massiv Multiplayr Onlin Rol Playing Gams (MMORPG). Mincraft is n sandbox-bouwspl gmaakt door Markus Prsson, d grondlggr van Mojang AB (Stockholm)4. In ht spl is ht d bdoling dat splrs vrschillnd blokkn plaatsn n vrwijdrn in n dridimnsional wrld. Hirdoor is ht voor d splr moglijk om waanzinnig bouwwrkn, kunstwrkn n andr cratis t makn op vrschillnd multiplayr-srvrs in vrschillnd spltypn. Om togang tot Mincraft t krijgn is n nmalig licnc f van 19,95 vrschuldigd. Zowl singl playr als multiplayrsplln kunnn dan in d wb browsr wordn gspld of wordn gdownload.5 Mijn zoon hft dus zo n multiplayrsrvr thuis draain n zijn worlds wordn bzocht door talloz kindrn uit d hl wrld. D mst kindrn bouwn lustig m. Maar, r zijn ook kindrn di voor ht btr sloopwrk in d wig glgd zijn, klin vandaln, ook wl grifrs6 gnomd. Wat als n kind virtul bouwwrkn vrnilt? Wat als mijn zoon stopt mt zijn multiplayr-srvr n (dus) d 4 Zi 5 D ontwikkling van Mincraft startt omstrks 10 mi D moglijkhid om ht spl aan t schaffn wrd moglijk vanaf 13 juni van datzlfd jaar. D officiël rlasdatum was 18 novmbr 2011 tijdns d allrrst MinCon. 6 Ht woord is knnlijk afglid van ht Engls to griv oftwl vrdrit vroorzakn of ht zlfstandig naamwoord grif : ld. 8

9 cratis vrwijdrt? Kan d splbhrdr of srvr-ignaar aanspraklijk wordn gstld? Om di vragn t bantwoordn is d primair vraag ho di virtul cratis zich in ons rchtssystm latn bnomn. Ht Burgrlijk Wtbok (BW) gft gn antwoord. Ton d wtgvr ht BW in 1992 hrzag, was hij zich nit bwust van ht bstaan van zoits als virtul objctn. D computrwrld stond ton in d kindrschonn, MMOPRPG zoals w di nu knnn bstondn nog nit.. Ht BW sprkt ovr godrn. Godrn kunnn zakn of vrmognsrchtn zijn (artikl 1:3 BW). Ht Wtbok van Strafrcht (WvSr) hft ht slchts ovr n god. Virtul objctn in ht strafrcht Sinds ht lktricititsarrst uit is wl duidlijk dat n god in strafrchtlijk zin nit pr s van stoflijk aard hoft t zijn. Daarop voortbordurnd bslist d HR nu, anno 2012, dat ook virtul objctn n god zijn in d zin van artikl 310 WvSr. Mijns inzins gldt htzlfd voor vrniling (artikl 350 WvSr). Om ht n god in d zin van di bpalingn t latn zijn, mot ht virtul objct in d macht zijn van zijn bzittr én nu volgns d HR - voor d bzittr rvan waard hbbn (vrkrgn) wgns d inspanning n/of tijdsinvstring di ht hft gkost om ht virtul objct t vrwrvn. Dat waardcritrium gldt nit voor rël objctn, trwijl nit valt in t zin waarom n virtul objct aan dat xtra critrium is ondrworpn. Immrs, ook volstrkt waardloz godrn kunnn wordn gstoln of vrnild.8 En tn aan- 7 HR 23 mi 1921, NJ 1922, zi Moszkowicz, t.a.p. 9

10 zin van di dlictn in bid wrldn gldt dzlfd strafbpaling. Ik vind dat waardcritrium bovndin zwak, omdat ht tot willkur kan lidn. D boordling of n virtul objct van waard is, kan tot vrschillnd uitkomstn lidn, vooral als r nit voor is btaald. Immrs, nit ondnkbldig is dat d n Officir van Justiti wl tot vrvolging mnt t kunnn ovrgaan van n vrdacht van n virtul vrniling n d andr nit. Ik vrondrstl dat zolang daarovr binnn ht OM gn richtlijnn circulrn, nit all Officirn gvolig zulln zijn om n virtul zwaard mt ijzrn lmmt n houtn hft op waard t schatn als dat is tot stand gkomn door tin blokjs ijzr t dlvn n n virtul boom t kappn n di ingrdiëntn t mngn in n virtul ovn. Want, zo wordt n drglijk zwaard nu nmaal gmaakt in Mincraft. Mijns inzins is n god in strafrchtlijk zin idr stofflijk of nit stofflijk, waarondr t bgrijpn virtul, objct dat rchtmatig aan n (rchts)prsoon tobhoort n aan dins bschikkingsmacht is ondrworpn. D vraag of dat objct nig waard hft, splt daarbij gn rol. Virtul objctn in ht burgrlijk rcht Civilrchtlijk is ht lastigr om virtul objctn t kwalificrn. Volgns artikl 3:1 BW valln godrn uitn in zakn n vrmognsrchtn. Virtul objctn als zakn Zakn zijn d voor mnslijk bhrsing vatbar stofflijk objctn (artikl 3:2 BW). Glt op dz wttkst is nit 10

11 god vrddigbaar dat n virtul objct n zaak is, howl r auturs zijn di middls n opgrkt uitlg van ht bgrip zaak toch nkl pogingn wagn.9 Hun argumntati is dat n virtul objct waarnmbaar is, vanuit natuurwtnschapplijk oogpunt ruimt innmt n unik (singulir) is. En bzwaar tgn ht rst aspct is dat ht objct dat op ht computrschrm wordt waargnomn n afglid of intrprtati is van d machin- of softwarcod (data) di dat objct wrgft (softwar rndring), trwijl nu juist di data zlf nit waarnmbaar zijn.10 Vraag is voorts of data fysik ruimt innmt. Naar vrluid hbbn lktronn naast n lktrisch lading ook n zr klin massa n nmn z daarom ruimt in.11 Los of dat fitlijk ook zo is n of hir gn (wl zr klin) spijkrs op laag watr wordn gzocht, blijkt uit d parlmntair gschidnis bij art. 3:2 BW dat aan d bargumntring van stofflijkhid via d natuurwtnschapplijk wg gn doorslaggvnd btknis wordt ggvn.12 Vrdr btwijfl ik of (buitn ht spl zlf) n virtul objct unik is. D splbhrdr is immrs in staat om d splwrld, inclusif all daarin voorkomnd objctn t kopiërn.13 Andr argumntati om virtul objctn als zakn t bschouwn is glgn in n mr functionl bnadring: ht 9 P. Klv, juridisch iconn in ht informatitijdprk, 2004 n J. Kuhlman c.s., Virtul Ojbctn: cht voor ht rcht?, A.C. Lagmaat c.s. in Rcht in n Virtul Wrld, 2006, p. 24, Vrmognsrchtlijk aspctn. 11 C. Stuurman c.s., Softwarfoutn n zaak van lvn of dood, NJB /46, p Assr, Mijnsn & D Haan c.s (3-1), pag Splrs nit, tnzij z d splsrvr hackn. 11

12 rchtsgvol van d splrs van MMORPG.14 D splr di ht virtul objct bzit, rvaart dat bzit als zijn igndom, trwijl zijn tgnsplrs dat bzit rspctrn n dus voor hn duidlijk is dat z op dat op rcht van di splr of op zijn objct gn inbruk mogn makn. Bzit gldt immrs als volkomn titl.15 Bzit lgitimrt als rchthbbnd. D bzittr wordt vrmod ignaar t zijn. Wi daarop vrtrouwt, is in bginsl vilig. Dat mag dan wl zo zijn, bzit of gmis daaraan kan op zichzlf bschouwd gn argumnt zijn om n virtul objct als zaak t kwalificrn, Want, ook godrn di gn zaak zijn, kan mn bzittn, zoals bijvoorbld (ht saldo van) n bankrkning of aandln. Bovndin vind ik dz argumntati bzwaarlijk, omdat glt op d grot implicati van ht zaknrcht (igndomsrchtn, vrpanding) rchtszkrhid vrist is. Afgaan op wat ht rchtsgvol van splrs nu zgt, bidt gn garanti voor d tokomst. Vandaag kan ht rchtsgvol zijn dat n splr ignaar is van n bpaald virtul huis, morgn kan dat rchtsgvol andrs luidn. Op n drglijk onzkr basis kan ht zaknrcht nit rustn. Virtul objctn zijn vrmognsrchtn Naast zakn bstaan r in ht burgrlijk rcht ook vrmognsrchtn. Volgns artikl 3:6 BW zijn dat rchtn di a) ovrdraagbaar zijn of b) strkkn tot ht vrschaffn van stofflijk voordl van d rchthbbnd op di vrmognsrchtn of c) zijn vrkrgn in ruil voor vrstrkt of t vrstrkkn stofflijk voordl, bijvoorbld lijfrntn, aandln, (saldi van) bankrkningn. 14 A.C. lagmaat c.s., T.a.p. 15 annotati Niuwnhuis ondr HR 4 april 1986, RvdW 1986,

13 Vrmognsrchtn sui gnris: Aangzin virtul objctn in Mincraft van d splmakr Mojang wordn vrkrgn in ruil voor d btaling van d licnc f n di objctn bovndin van d n splr op d andr kunnn wordn ovrgdragn, valln z in d catgori vrmognsrchtn sui gnris.16 D rchthbbnd kan zijn vrmognsrcht tn aanzin van nidr handhavn. In Mincraft bijvoorbld hbbn splrs n kist (chst) waarin zij hun virtul spulltjs kunnn bwarn. Zij kunnn di kist op slot don n dus hun macht ovr di spulltjs uitofnn. Naar blivn kunnn d splrs hun chst mt andr spulln vulln. Z kunnn virtul objctn ruit vrwijdrn door z of t vrnitign (dltn) of z mt n andr splrs t ruiln tgn andr spulltjs of zgn. coins, d virtul valuta binnn Mincraft. Ht vrmognsrcht kan d splr dus vrrijkn, maar ook vrarmn. D splr kan zijn vrmognsrcht kwijtspln door vrlis of vrkoop.17 Kortom, ht vrmognsrcht op virtul objctn stlt d splr in staat vrijwl all bschikkingshandlingn t vrrichtn, alsof hij ignaar van di spulln is. D splr hft ht (rchts)gvol van igndom van zijn virtul objctn, trwijl hij fitlijk ht vrmognsrcht rovr hft. Hij is dus gn ignaar van zijn virtul objctn, maar rchthbbnd op zijn virtul objctn. Hij mist dus d zaklijk rchtn zoals bpaald in Bok 5 BW. Virtul objctn zijn autursrchtlijk bschrmd wrkn 16 Btknt: van zijn ign soort, mt ignaardighdn di nit in n bpaald rchtslr thuishorn. 17 Dat vrmognsrchtn kunnn wordn vrkocht bvstigt d HR 27 april 2012, LJN BV

14 Virtul objctn kunnn als autursrchtlijk bschrmd wrkn wordn bschouwd. Voorwaard is dan wl dat di objctn n ign oorspronklijk karaktr hbbn dat ht prsoonlijk stmpl van d makr draagt.18 D boordling of n virtul objct autursrchtlijk bschrming gnit, hangt af van d mat waarin d splr crativ inbrng hft ghad n (dus) van d mat waarin d vormgving of d crati door d splmakr is gdictrd. Ik ga rvan uit dat op Mincraft, als MMORPG op zich, autursrcht van d splmakr rust. Ht spl Mincraft mag dus nit wordn vrvlvoudigd zondr d tostmming van d rchthbbnd Mojang. Dat laat vnwl onvrlt dat splrs binnn ht Mincraftspl divrs wrkn bouwn waarop op zichzlf ook autursrcht rust. Zo is ht ook gstld mt d Mincraft srvr di bij mij thuis draait. Ht spl draait bij mij thuis ondr licnti van Mojang, maar in d worlds van di Mincraftsrvr makn vl tinrs, al dan nit samn, d prachtigst landschappn, gbouwn n andr cratis waarvan ik mt n grust hart durf t bwrn dat ht autursrchtlijk bschrmd wrkn zijn. Dat laat onvrlt dat ht bij vl van di prachtig cratis nit mr duidlijk is wlk splr of grop splrs zich als makr(s) daarvan mogn bschouwn. Indin n splr zijn cratis vrlaat, zondr di t claimn,19 valln di in bginsl to aan d splbhrdr of bij gbrk daarvan - aan d srvr-ignaar. En drglijk cascad-ffct lijkt m nit onmoglijk, aangzin w in d worlds nit van n rs 18 HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608, Van Dal/Romm 19 door middl van n daarto strkknd bordjs mt daarop bijvoorbld dit is van. 14

15 nullius (n zaak di aan nimand tobhoort) kunnn pratn. Er is gn publik, opnbaar domin, zoals d opnbar wg of stop. Ht Mincraft-spl n d wbsrvr waarop di worlds draain bhoort imand to. Volgns artikl 4 Auturswt (Aw) wordt, bhoudns tgnbwijs, voor makr ghoudn dign di op of in ht wrk als zodanig is aangduid. Ontbrkt n drglijk aanduiding van d splr, maar nit di van d splbhrdr,20 dan wordt dz laatst als makr bschouwd. Dit hft tot voordl dat d splbhrdr ingvolg artikl 1 Aw21 ht autursrcht commrcil kan xploitrn n d opnbaarmaking n vrvlvoudiging van dat wrk aan bandn kan lggn.22 Maar r is n krzijd. Ht cascad-ffct kan rto lidn dat n splbhrdr rspctivlijk srvr-ignaar gacht wordn makr van n wrk in d world t zijn, trwijl zij zich daar nit van bwust zijn. Ht zijn van makr is nit zondr risico. Immrs, n makr kan door drdn wordn aangsprokn in gval zijn virtul objct inbruk maakt op d intllctul rchtn van di drdn. Ht volgnd scnario is illustratif: n Mincraft-splr bouwt n architctonisch Appl stor na, inclusif logo s n vrlaat ht spl mt onbknd bstmming. Vrvolgns tikkn d advocatn van Appl d splbhrdr op d schoudr. Op grond van ht cascad-ffct 20 Bijv. omdat in d btrffnd Mincraft-wrld d algmn mddling luidt: dit is d mincraft srvr van of copyright. In d praktijk zal ht nit gauw voorkomn dat n srvr-ignaar zich in ht spl als makr aanduidt. 21 Artikl 1 Auturswt: Ht autursrcht is ht uitsluitnd rcht van dn makr van n wrk van lttrkund, wtnschap of kunst, of van dins rchtvrkrijgndn, om dit opnbaar t makn n t vrvlvoudign, bhoudns d bprkingn, bij d wt gstld. 22 Art. 1 Auturswt 15

16 zulln zij d splbhrdr als inbrukmakr (op auturs- n mrkrchtn van Appl) aansprkn, mt als gvolg dat hij uit hoofd van artikl 1019h Wtbok van Rchtsvordring (WvRv) d (buitngrchtlijk) advocaatkostn mag ophostn! Dat kan in d duizndn uro s lopn. Echtr, zondr cascad-ffct, blijft d hodanighid van d splbhrdr - n sowiso ook di van d srvr-ignaar onvrandrd; hij wordt nit gacht d makr t zijn. Als splbhrdr kan hij slchts aanspraklijk wordn gstld nadat hij zondr gldig rdn - gn uitvoring gft aan d oprop vanappl s advocatn om n notic and tak down-procdur jgns d inbrukmaknd splr uit t rolln. D notic and tak down-procdur mondt bijna nooit uit in n financil dbacl, want ondr dz procdur is ht voor d splbhrdr of srvr-ignaar grchtvaardigd om d intllctul igndomsinbruk van d (onbknd) splr ignhandig op t hffn, bijvoorbld door d dsbtrffnd virtul Appl Stor uit d dsbtrffnd Mincraft-world t wissn (dltn). Op zich hovn (vntul) autursrchtn van splrs op hun virtul objctn n vlot splvrloop in MMORPG nit in d wg t staan. Ht nig xtra voordl dat autursrchtn bidn tn opzicht van ht vrmognsrcht sui gnris, is dat ht virtul objct nit zondr tostmming van d splr/makr mag wordn vrvlvoudigd n opnbaar gmaakt. Hij kan dus bijvoorbld vrbidn dat n filmpj van zijn wrk wordt gmaakt n op YouTub wordt gzt n in gval van vrnitiging van ht spl vrlangn dat mt zijn grchtvaardigd blangn wordt rkning ghoudn. Voor dat laatst kan dz splr zijn aan zijn autursrcht gkop- 16

17 pld prsoonlijkhidsrchtn23, d in acht t nmn maatschapplijk zorgvuldighid24 of misbruik van rcht als hfboom gbruikn. Moglijkrwijs kan d splbhrdr of srvr-ignaar r (commrcil) blang bij hbbn om autursrchtn op d wrkn in zijn worlds zlf uit t ofnn (bijvoorbld voor marktingactivititn). Voor ovrdracht van autursrchtn is n daarto bstmd papirn akt vrist (artikl 2 Aw). Ht vrkrijgn van n drglijk (lifst notariël) akt is chtr voor MMORPG s n groot obstakl. Ht is vl praktischr om van d splrs n xclusiv, in tijd n ruimt onbprkt autursrchtlicnti t vragn, htgn vrij nvoudig via d splvoorwaardn kan wordn grgld. Aan autursrchtn zijn prsoonlijkhidsrchtn gkoppld (artikl 25 Aw). 25 Prsoonlijkhidsrchtn bschrmn 23 artikl 25 Aw. 24 Passnd in ht lrstuk van d onrchtmatig daad, 6:162 BW. 25 D makr van n wrk hft, zlfs nadat hij zijn autursrcht hft ovrgdragn, d volgnd rchtn: a. ht rcht zich t vrzttn tgn opnbaarmaking van ht wrk zondr vrmlding van zijn naam of andr aanduiding als makr, tnzij ht vrzt zou zijn in strijd mt d rdlijkhid; b. ht rcht zich t vrzttn tgn d opnbaarmaking van ht wrk ondr n andr naam dan d zijn, alsmd tgn ht aanbrngn van nig wijziging in d bnaming van ht wrk of in d aanduiding van d makr, voor zovr dz op of in ht wrk voorkomn, dan wl in vrband daarmd zijn opnbaar gmaakt; c. ht rcht zich t vrzttn tgn lk andr wijziging in ht wrk, tnzij dz wijziging van zodanig aard is, dat ht vrzt zou zijn in strijd mt d rdlijkhid; d, ht rcht zich t vrzttn tgn lk misvorming, vrminking of andr aantasting van ht wrk, wlk nadl zou kunnn tobrngn aan d r of d naam van d makr of aan zijn waard in dz hodanighid. 17

18 vooral d idël blangn van d makr. Di houdn ondr andr in dat d makr bzwaar kan makn als andrn zijn wrk misvormn, vrminkn of andrszins aantastn, mits dat ook nadl kan tobrngn aan zijn r of naam. Prsoonlijkhidsrchtn zijn nit ovrdraagbaar. Zlfs al is n auturslicnti afggvn, kan d makr klagn dat zijn wrk is aangtast. Maar d vraag is of dat ht spl bdrft, aangzin n splr zich slchts mt succs ingvolg art 25 Aw tgn aantasting van zijn wrk kan vrzttn als daarbij nadl is togbracht aan zijn r of naam. D splbhrdr kan dit m.i. gring aanspraklijkhidsrisico vrdr indammn door in d splvoorwaardn t bpaln dat prsoonlijkhidsrchtn binnn n bpaald trmijn na ontdkking van d aantasting motn wordn uitgofnd, bij gbrk waarvan di rchtn zulln zijn vrwrkt. Aanspraklijkhid uit hoofd van onrchtmatig daad Jgns n rchthbbnd op n virtul objct kan uit hoofd van artikl 6:162 BW onrchtmatig wordn ghandld, indin inbruk wordt gmaakt op zijn vrmognsrchtn, autursrchtn n/of prsoonlijkhidsrchtn. Van n inbruk kan sprak zijn wannr n mdsplr of d splbhrdr ht virtul objct vrnilt, vrwijdrt of andrszins aantast. Ht (zr uitgbrid) lrstuk van onrchtmatig daad26 lrt dat inbruk op vrmognsrchtn tot aanspraklijkhid van d inbrukmakr kan lidn. En splr kan dus n andr splr financil aanspraklijk stlln omdat di laat- 26 Assr 6-IV D vrbintnis uit d wt. 18

19 st n of mrdr virtul objctn van d rstgnomd hft aangtast of vrnitigd. Evnzr is dnkbaar dat hij d splbhrdr n srvr-ignaar aansprkt, omdat di onvoldond maatrgln hbbn ondrnomn om d aantasting of vrnitiging in kwsti t voorkomn. D door hn t nmn maatrgln hangn af van d stand dr tchnik op dat momnt n/of d splvoorwaardn. Of d splbhrdr bviligingsmaatrgln had motn nmn n/of d splvoorwaardn had motn handhavn, hangt af van ht dol van ht spl; n knmrk van n Mincraft-spl kan nu juist zijn dat grifn tot ht spldol bhoort. In Mincraft is ht ovrigns moglijk om virtul ruimt af t baknn waar ht nit moglijk is om d objctn stuk t makn. Indin n splr van di moglijkhid gn gbruik maakt, zal ht dus lastigr zijn om onrchtmatig daad jgns d splbhrdr in t ropn. Maar, als ondanks dz bviliging, dat wrk toch wordt vrnild, lopn d grifr, splbhrdr n d srvr-ignaar mijns inzins wl n aanspraklijkhidsrisico. Maar, wat nu als mijn zoon mt zijn Mincraft-spl wil stoppn? Ht van intrnt vrwijdrn van zijn worlds komt nr op vrnitiging rvan, inclusif all in di worlds aanwzig vrmognsrchtn van vl hondrdn splrs. M dunkt dat d rdlijkhid raan in d wg staat om van d splbhrdr t vrlangn di vrmognsrchtn tot ht ind dr tijdn in stand t houdn. Maar, van d splbhrdr zal zorgvuldighid mogn wordn vrlangd. Ht zijn d voor dat spl gldnd zorgvuldighidsnormn di d splbhrdr rto dwingn d stkkr pas uit ht spl t trkkn na n aankondiging daarvan, (ruim) voor d inddatum. Wi dat aan zijn laars lapt, riskrt jgns zijn splrs onrchtmatig t handln. 19

20 Aanspraklijkhid uit hoofd van misbruik van rcht Strkr nog, als r in d world sprak is van autursrchtlijk bschrmd wrkn, riskrt d splbhrdr ook t wordn aangsprokn uit hoofd van misbruik van rcht (artikl 3:13 lid 2 BW). Van d splbhrdr wordn vrlangd dat hij slchts dan tot vrnitiging daarvan ovrgaat indin daar n ggrond rdn voor bstaat n hij zich d grchtvaardigd blangn van d makrs van di wrkn tn minst in zovrr aantrkt dat hij r dsgvraagd voor zorg draagt dat d dsbtrffnd wrkn bhoorlijk wordn gdocumntrd of makrs in d glgnhid zijn hun wrkn t documntrn.27 D splbhrdr dot r dus vrstandig aan ht splind ruim vooraf aan t kondign, zodat splrs scrnshots van hun wrkn kunnn makn. Er kan ook gdacht wordn aan ht makn van n back-up van ht spl.28 Splvoorwaardn D splbhrdr kan d splr d rchtn van ht vrmognsrcht ontnmn of bprkn via n ovrnkomst, mr bpaald door splvoorwaardn voor akkoord t latn afvinkn vooralr d splr in ht spl komt. Di splvoorwaardn kunnn ondr andr bpaln: dat grifn (als dan nit bpaald omstandighdn) togstaan, 27 HR 8 fbruari 2004, LJN AN 7830, JOL 2004, 65 (Wavin-gbouw). 28 S.H. Bol c.s. in Intllctul Eigndom, Rcht in n Virtul Wrld, 2006, pag

21 dat d splbhrdr n xclusiv, in tijd n ruimt onglimitrd autursrchtlicnti vrkrijgt, dat binnn n bpaald priod prsoonlijkhidsrchtn motn wordn ingropn, dat d splbhrdr naar ign inzicht in ht spl kan ingrijpn door splrs di zich nit aan d splrgls houdn t (tijdlijk of dfinitif) t bannn of wijzigingn aan d world aan t brngn; n dan dus ook duidlijk wat di splrgls zijn. dat ht spl kan wordn bëindigd nadat d splrs gdurnd n bpaald priod in d glgnhid zijn gstld om hun wrk t documntrn; dat d splbhrdr n d srvr-ignaar idr aanspraklijkhid afwijzn. Als ik zi ho sommig kindrn zich op d Mincraftsrvr van mijn zoon gdragn, lijkt ht m dat ik hm dat maar ga advisrn.29 Conclusi Er mag dus wordn gconcludrd dat virtul objctn in d MMORPG n dus onz virtul splblving zich voordon als zakn, waarop fitlijk macht kan wordn uitgofnd, alsof w daarvan ignaar zijn, maar vanuit juridisch prspctif vrmognsrchtn zijn, n moglijk wrkn di autursrchtlijk bschrmd zijn. Aangzin op di vrmognsrchtn inbruk kan wordn gmaakt, zoudn splbhrdrs vl mr dan nu ht gval is bij n MMORPG als Mincraft kunnn zorgn voor hldr splvoorwaardn. En drglijk afbakning kan ongmak tussn d splrs, 29 Wat inmiddls is gburd: 21

22 d splbhrdr n/of d srvr-ignaar voorkomn n zorgn voor n bprking van aanspraklijkhdn. 22

23 MISBRUIK VAN MINISTERPRESIDENTRUTTE.NL annotati 1 26 oktobr 2012 Gpublicrd in IE-forum.nl, n Tijdschrift voor Intrntrcht D casus 's Ndrlands ondrdaan [A] had op 28 maart 2010, dus nog vóór ht aantrdn van ht kabint Rutt in oktobr dat jaar, d dominnaam ministrprsidntrutt.nl grgistrrd bij ht SIDN. [A] gbruikt als doorway sit naar op wlk sit gal gspuwd wrd ovr politici n andr hoogwaardighidsbkldrs. Vijf dagn na ht aantrdn van ht kabint Rutt bood d RVD [A] aan om ministrprsidntrutt.nl tgn vrgoding van d rgistratikostn aan d Staat ovr d dragn. [A] wigrd ondr opgaaf van rdnn. Na n sommati van d landsadvocaat stld [A] voor om tgn 6.000,- n latr 2.500,- ministrprsidntrutt.nl ovr t dragn. Daarm rip [A] d toorn van d Staat ovr zich hn. (foto: WNL) 1 Noot bij Vzr. Haarlm 1 sptmbr 2011, LJN BR6505 (ministrprsidntrutt.nl) 23

24 Bij uitspraak van d Haarlms voorziningnrchtr van 1 sptmbr wrd [A] vroordld om ondr vrburt van n dwangsom d dominnaam ministrprsidntrutt.nl aan d Staat ovr t dragn. D voorziningnrchtr hing ht vonnis op aan misbruik van bvogdhid x artikl 3:13 lid 2 BW. Lid 2 (2 zinsdl) van dat artikl bpaalt dat n bvogdhid ondr mr kan wordn misbruikt in gval mn, in aanmrking nmnd d onvnrdighid tussn ht blang bij d uitofning n ht blang dat daardoor wordt gschaad, naar rdlijkhid nit tot di uitofning had kunnn komn. D blangnafwging Sinds Gaos/Passi 3 kan n loutr afwging van blangn van partijn, zondr dat ovrigns n normschnding kan wordn aangwzn, gn grondslag (mr) bidn voor towijzing van d vordring tot ovrdracht van d dominnaam. Dus, rst bijvoorbld n onrchtmatig daad vaststlln gvolgd door n afwging van blangn, n dus nit blangn afwgn om op grond daarvan tot onrchtmatighid t concludrn. Dat juridisch obstakl kan vrklarn waarom sinds 2001 nkl maln artikl 3:13 lid 2 BW van stal wrd ghaald om dominnaamkwstis boordln4. D tkst van 3:13 lid 2 BW, di zo op ht rst gzicht voor 2 Vzr. Haarlm 1 sptmbr 2011, LJN BR6505 (minstrprsidntrutt.nl). 3 zi in dzlfd lijn Hof Amstrdam 7 dcmbr 2000, LJN AA8973 (Gaos/Passis). 4 Vrz. Amstrdam, 18 juni 2001, LJN AA9617 (isr/aup goldnag.nl) n Vzr. 10 mi 2007, LJN BA4890 (Staat/gdaagd) ondr vrbtring van grondn wrd dz uitspraak gsanctionrd door Hof Amstrdam 31 juli 2008, LJN 9055 (112.nl); Zakn buitn ht dominnamnrcht waarin 3:13 BW wordt gbzigd zijn r lgio, mstal in ht kadr van ht zaknrcht, n n nkl kr inzak ht mrkrcht, zi Vzr. Dn Haag 24 sptmbr 2008 LJN BF4952 (Pink Ribbon/Global City). 24

25 n jurist zo klaar als n klontj lijkt5, bood d Haarlms voorziningnrchtr d grondslag om d blangn van partijn i.c. af t wgn. Ht vaststlln van misbruik van bvogdhid ingvolg 3:13 lid 2 BW door slchts wdrzijds blangn af t wgn, is chtr n onjuist rchtsopvatting 6. D figuur van misbruik van bvogdhid strkt rto d rchtr moglijk t makn corrctis aan t brngn op vlal uit d wt voortvloind, rchtmatig bvogdhdn di wordn ghantrd op n wijz di nit aanvaardbaar is.7 Artikl 3:13 lid 2 BW wil uiting gvn aan ht bsf dat n rchthbbnd ook bij d uitofning van zijn burgrrchtlijk bvogdhdn ht blang van zijn naastn n van d maatschappij nit ghl uit ht oog mag vrlizn. Zr bijzondr omstandighdn D onvnrdighidsmaatstaf uit artikl 3:13 lid 2 (2 zinsdl) BW vond zijn bslag in n arrst van d Hog Raad uit n wrd gcodificrd om duidlijk tot uitdrukking t brngn dat d blangn van d bvogd nit op vot van glijkhid motn wordn afgwogn tgn di van dgnn waarmd hij bij d uitofning van zijn rcht in conflict zou komn. 9 D nadruk mot liggn op ht blang van dgn di zijn rcht uitofnt, zij ht dat di grns kan 5 Lttrlijk gïntrprtrd dindn op grond van art. 3:13 lid 2 (2 zinsdl) BW d volgnd vragn t wordn bantwoord: a. Waarin schuilt d onvnrdighid tussn ht blang van [A] bij ht bhoud van ministrprsidntrutt.nl n ht blang van d Staat dat door dat bhoud wordt gschaad? En b. is di onvnrdighid dusdanig dat naar rdlijkhid [A] ministrprsidntrutt.nl dint t vrlizn? 6 Hof Dn Bosch 6 novmbr 2007 LJN BB7868; zi ook Conclusi AG Langmijr HR 24 dcmbr 2010, LJN BO MvT TK, zitting , 17486, nr Hog Raad 17 april 1970, NJ 1971, 89 (grnsovrschrijdnd garag). 9 conclusi PG d Vris Lntsch-Kostns HR 15 novmbr 2005 LJN AU2406 n daarin gcitrd bronnn. 25

26 wordn gtrokkn daar waar voor hm gn rdlijk blang mr aanwzig is. En juist topassing van artikl 3:13 lid 2 (2 zinsdl) vrgt dat wordt ondrzocht wat ht blang van d bvogd is bij d uitofning van zijn bvogdhid n of dát blang in wanvrhouding staat tn opzicht van ht blang van d gladrd. D uitofning van dz bvogdhid kan ondr zr bijzondr omstandighdn onvnrdig zijn, maar drglijk omstandighdn zulln zich nit spodig voordon, aldus Langmijr 10. Drglijk bijzondr omstandighdn kunnn glgn zijn in ht fit dat r voor d bvogd n rdlijk altrnatif bstaat ls: an ofr you can t rfus - 11 of n zwaarwgnd blang zijdns d gladrd 12, waardoor aan d uitofning van d bvogdhid d rchtmatighid ontvalt. D aard n kwalitit van ht altrnatif voor d bvogd gvn aan wannr ht vrbod tot bvogdhidsuitofning gacht mot wordn mt voldond waarborgn t zijn omkld n wannr zijn blang in vrhouding tot all ovrig blangn gacht kan wordn slchts n gring gwicht in d schaal t lggn 13. Noodzaklijkhidsvrist Om d uitofning van n bvoghid t kunnn vrbidn, is bovndin noodzaak tot rspctring van ht blang van d gladrd vrist 14. Dit noodzaklijkhidvrist btknt zovl als dat voor d gladrd gn nkl rdlij- 10 Conclusi AG Langmijr HR 24 dcmbr 2010, LJN BO2416; zi ook Payroll-arrst Hog Raad 12 augustus 2005, LJN AT7799, NJ 2006, 230 m.nt. PvS, JOR 2005, Hog Raad 17 april 1970, t.a.p.; zi ook MvT p (TK 2004/05). 12 Hog Raad 24 dcmbr 2010, LJN BO Conclusi AG Vrkad Hog Raad 9 juli 2010, LJN BM3975 (uwv/vrwrdr), ovrwging Hog Raad 24 dcmbr 2010, LJN BO

27 k oplossing bstaat tr bschrming van zijn blang dan ht wijkn van d bvogdhid van dign di zijn bvogdhid wnst uit t ofnn. Totsing in casu Door artikl 3:13 BW van stal t haln, staat a priori vast dat [A] rchtmatig houdr van ministrprsidntrutt.nl is n [A] r dus in princip m kan don n latn wat hm goddunkt. Dat ligt ook in lijn mt ht 'first com, first srvd'- princip 15 dat aan d basis ligt bij d vrdling van dominnamn. Door t ovrwgn dat [A] wil mliftn op d naamsbkndhid n positi van prmir Rutt, r voor [A] gn noodzaak is om voor ht aan d kaak stlln van di misstandn juist ministrprsidntrutt.nl t gbruikn n dat als [A] zijn gdachtgod aan d man wil brngn, hij dat dint t don op ign kracht n nit door middl van ministrprsidntrutt.nl, lijkt d rchtr d rchtmatighid van d bvoghid van [A] t misknnn. Eignlijk vindt d rchtr dat [A] door ht rgistrrn n in stand houdn van d dominnaam onrchtmatig handlt. Tn onrcht. In ht kadr van artikl 3:13 lid 2 BW had d rchtr bhorn t ovrwgn dat [A] in bginsl ministrprsidntrutt.nl rchtmatig had grgistrrd n in stand hild, n slchts ondr zr bijzondr omstandighdn én bij gblkn noodzaak aan d zijd van d Staat, di rchtmatighid aan ht gbruik kon komn t ontvalln. Maar los daarvan, had [A] blang bij rgistrati van ministrprsidntrutt.nl n instandhouding van d daaraan g- 15 Zi FAQ op 27

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid Aanvraag Vrvordrsaanspraklijkhid Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2.

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2. Tarivn 2013/2014 A Rabobank Zaal (850 stoln) Wgnr Mdia Zaal (300 stoln) 2 dagdln 2.300,- 1.375,- Hl dag 3.200,- 1.850,- 2 dagdln 1.725,- 1.025,- Hl dag 2.400,- 1.375,- 2 dagdln 1.150,- 675,- Hl dag 1.600,-

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

De testbrochure voor de nieuwe Foliodrape Protect en Foliodrape Protect Plus OK-afdekdoeken.

De testbrochure voor de nieuwe Foliodrape Protect en Foliodrape Protect Plus OK-afdekdoeken. D tstbrochur voor d niuw Foliodrap Protct n Foliodrap Protct Plus OK-afdkdokn. Btr wil zggn: mr dan god. D prfct combinati voor mr fficiënti n kwalitit. Ht is bknd dat OK-afdkdokn van HARTMANN bhorn tot

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Organisati n procssn Crditmanagmnt als bindnd factor FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Financ n sals zijn in d praktijk vaak vakinhoudlijk, maar ook qua mntalitit, lkaars tgnpoln. D autur

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Aanvraag Bedrijven Totaalplan

Aanvraag Bedrijven Totaalplan Aanvraag Bdrijvn Totaalplan Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Contractsduur 5 jaar

Nadere informatie

Publieksrapportage van het onderzoek

Publieksrapportage van het onderzoek Publiksrapportag van ht ondrzok Paul Sikkma Kindrn n jongrn Positiv kracht Copyright Amstrdam, maart 2012 Qrius n Paul Sikkma, op all ggvns van n tkstn ovr Jongrn 2011, alsmd op all ovrig ondrdln van dz

Nadere informatie