FILIP. JUBILEUMUITGAVE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FILIP. JUBILEUMUITGAVE"

Transcriptie

1 FILIP. JUBILEUMUITGAVE

2 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro & Druk B.V. Alls uit dz uitgav mag wordn vrvlvoudigd n/of opnbaar gmaakt, zondr voorafgaand schriftlijk tostmming van d uitgvr, op voorwaard van bronvrmlding: Mr. F.J. Van Eckhoutt, ICT/IE-advocaat, Amrsfoort,

3 VOORWOORD Ht was op n zomrs namiddag in ht najaar van 2002, kort na mijn trugkr van n trip naar Cuba, dat ik hoord dat ht ICT-bdrijf, -Novat, waar ik als projctlidr in dinst was, op d fls was ggaan. -Novat was n van d laatst slachtoffrs van d intrnt bubbl di n paar jaar daarvoor was uitngspat. Zo kwam na wlgtld ngn maandn n abrupt ind aan mijn scapad naar d ICT. Nu ik aan gschidschrijving do, bstmpl ik di priod tijdns borrlpraat graag als n uitstapj, na n carrièr van circa acht jaar als advocaat in loondinst. Ht prdicaat uitstapj maakt mijn trugkr naar d advocatuur logisch. D waarhid is chtr dat ik mijn baan bij -Novat zo luk vond dat, als ht bdrijf nit was faillit ggaan, ik rals ICT r was blijvn zittn n mijn tchnisch ambitis had vormggvn. Ik gf crdits aan mijn tonmalig baas, Michl Bakkr, di m visionair n loopbaan als zlfstandig ICT-advocaat voorspld n voor mij n rst opdracht vrsird bij n bknd bursmdiabdrijf, waar ik al nkl intrntprojctn voor had uitgvord (n in ht kadr daarvan trloops n juridisch advisj had ggvn). Dat bdrijf bhoort nu, n dcnnium latr, nog stds tot mijn trouw cliëntnbstand. Ik hb mt all cliëntn gstrfd naar n langdurig samnwrking. En nog stds propagr ik dat n dirct opn lijn, flxibilitit, pro-activ wrkhouding n uitraard dskundighid, d slutls vormn tot n duurzam rlati.

4 Ik bn nu tin jaar als zlfstandig ICT/IE 1 -advocaat n rout n kan mt trots bogn op zr vl succsvol afgrond zakn. Natuurlijk vrtgnwoordig ik in of buitn d rchtzaal bdrijvn, voornamlijk vnnootschappn, wat op zich kol businss lijkt; d vrddiging van mddingingsrchtlijk positis n princips. Togvn, ht gaat uitindlijk om d cntn. Maar, dat is d buitnkant. Mijn contactn vrlopn mstal mt luk, inspirrnd n soms knotsgkk xcutivs. En vrolijk gmod laat zich zondr mr prima combinrn mt zaklijkhid. Aangzin ook di mannn n vrouwn d afglopn jarn mijn wrk zo aangnaam hbbn gmaakt, is ht nu tijd om oprcht tgn hn t zggn: dank j! Ik hb gmnd mijn tinjarig ondrnming als ICT/IEadvocaat als mijlpaal t bzgln mt dz jubilumuitgav. Ht bvat n blomlzing van artikln n annotatis ovr ICT-, intrntrcht n intllctul igndomsrchtn, di ik in ht afglopn dcnnium hb gpublicrd. Voor vln volstrkt onlsbaar, maar dat boit nit ht gaat om d gst. Sptmbr 2012 Mr. Filip Van Eckhoutt 1 Informati Communicatitchnologi/Intllctul Eigndomsrchtn (zoals mrknrcht, handlsnaamrcht, autursrcht)

5 INHOUDSOPGAVE virtul objctn in onlin gams...7 Misbruik van ministrprsidntrutt.nl...23 Gnstijl.nl...31 Tmpur vs. Enrgy Privacy intrntgbruikr ondr druk...47 intrntcriminalitit...53 Privacy lgt rouwadvrtntis aan bandn...57 Mondiaal softwar patnt is nit nodig...61 Communicati vormt d rod draad...65 Bhoud d huidig thuiskopirgling...69 Staat vs. Cisto...73 Databanknrcht n opn sourc...83 Wlzorg vs. GGD commrc in juridisch prspctif Nationalvacaturbank.nl Bijzondrhdn van dominnaamarbitrag Nu.nl vs. ANP D ndngarag Wt aanpassing IE raakt bdrijvn Bn gvalln Spam aan wttlijk rgls gbondn...179

6

7 VIRTUELE OBJECTEN IN ONLINE GAMES Artikl 2 juli 2012 Gpublicrd op IE-Forum.nl n Annotati.nl Aanliding voor mijn gdachtn t dzn was n artikl in ht Advocatnblad. 2 In ht artikl wrd bplit dat d Hog Raad (HR) mt zijn arrst ovr d difstal van virtul splobjctn d plank had misgslagn. In zijn arrst 3 hft d HR namlijk goordld dat virtul objctn uit ht onlin computrspl Runscap, i.c. n virtul zwaard n amult, godrn zijn in d zin van artikl 310 WvSr (difstal) n dus difstal van virtul godrn moglijk is. (foto: Softonic.com) Ht wirp bij mij, als plichtplgnd vadr van n computrsplfrak van vrtin, d vraag op of mijn zoon zich onbwust blootstlt aan strafrchtlijk of rgr nog civilrchtlijk aanspraklijkhdn. Hij runt immrs ht ondr 2 HR schndt lgalititsbginsl, mr. Y. Moszkowicz, Advocatnblad 23 fbruari 2012, p HR 31 januari 2012, LJN BQ

8 tinrs wrldvrmaard spl Mincraft op n ign srvr, t is t zggn: mijn wbsrvr di bij mij thuis draait. Mt andr woordn, mijn zoon is d splbhrdr, ik bn d srvr-ignaar n ht Zwds bdrijf Mojang AB d ignaar n makr van Mincraft. Mincraft bhoort tot d catgori Massiv Multiplayr Onlin Rol Playing Gams (MMORPG). Mincraft is n sandbox-bouwspl gmaakt door Markus Prsson, d grondlggr van Mojang AB (Stockholm)4. In ht spl is ht d bdoling dat splrs vrschillnd blokkn plaatsn n vrwijdrn in n dridimnsional wrld. Hirdoor is ht voor d splr moglijk om waanzinnig bouwwrkn, kunstwrkn n andr cratis t makn op vrschillnd multiplayr-srvrs in vrschillnd spltypn. Om togang tot Mincraft t krijgn is n nmalig licnc f van 19,95 vrschuldigd. Zowl singl playr als multiplayrsplln kunnn dan in d wb browsr wordn gspld of wordn gdownload.5 Mijn zoon hft dus zo n multiplayrsrvr thuis draain n zijn worlds wordn bzocht door talloz kindrn uit d hl wrld. D mst kindrn bouwn lustig m. Maar, r zijn ook kindrn di voor ht btr sloopwrk in d wig glgd zijn, klin vandaln, ook wl grifrs6 gnomd. Wat als n kind virtul bouwwrkn vrnilt? Wat als mijn zoon stopt mt zijn multiplayr-srvr n (dus) d 4 Zi 5 D ontwikkling van Mincraft startt omstrks 10 mi D moglijkhid om ht spl aan t schaffn wrd moglijk vanaf 13 juni van datzlfd jaar. D officiël rlasdatum was 18 novmbr 2011 tijdns d allrrst MinCon. 6 Ht woord is knnlijk afglid van ht Engls to griv oftwl vrdrit vroorzakn of ht zlfstandig naamwoord grif : ld. 8

9 cratis vrwijdrt? Kan d splbhrdr of srvr-ignaar aanspraklijk wordn gstld? Om di vragn t bantwoordn is d primair vraag ho di virtul cratis zich in ons rchtssystm latn bnomn. Ht Burgrlijk Wtbok (BW) gft gn antwoord. Ton d wtgvr ht BW in 1992 hrzag, was hij zich nit bwust van ht bstaan van zoits als virtul objctn. D computrwrld stond ton in d kindrschonn, MMOPRPG zoals w di nu knnn bstondn nog nit.. Ht BW sprkt ovr godrn. Godrn kunnn zakn of vrmognsrchtn zijn (artikl 1:3 BW). Ht Wtbok van Strafrcht (WvSr) hft ht slchts ovr n god. Virtul objctn in ht strafrcht Sinds ht lktricititsarrst uit is wl duidlijk dat n god in strafrchtlijk zin nit pr s van stoflijk aard hoft t zijn. Daarop voortbordurnd bslist d HR nu, anno 2012, dat ook virtul objctn n god zijn in d zin van artikl 310 WvSr. Mijns inzins gldt htzlfd voor vrniling (artikl 350 WvSr). Om ht n god in d zin van di bpalingn t latn zijn, mot ht virtul objct in d macht zijn van zijn bzittr én nu volgns d HR - voor d bzittr rvan waard hbbn (vrkrgn) wgns d inspanning n/of tijdsinvstring di ht hft gkost om ht virtul objct t vrwrvn. Dat waardcritrium gldt nit voor rël objctn, trwijl nit valt in t zin waarom n virtul objct aan dat xtra critrium is ondrworpn. Immrs, ook volstrkt waardloz godrn kunnn wordn gstoln of vrnild.8 En tn aan- 7 HR 23 mi 1921, NJ 1922, zi Moszkowicz, t.a.p. 9

10 zin van di dlictn in bid wrldn gldt dzlfd strafbpaling. Ik vind dat waardcritrium bovndin zwak, omdat ht tot willkur kan lidn. D boordling of n virtul objct van waard is, kan tot vrschillnd uitkomstn lidn, vooral als r nit voor is btaald. Immrs, nit ondnkbldig is dat d n Officir van Justiti wl tot vrvolging mnt t kunnn ovrgaan van n vrdacht van n virtul vrniling n d andr nit. Ik vrondrstl dat zolang daarovr binnn ht OM gn richtlijnn circulrn, nit all Officirn gvolig zulln zijn om n virtul zwaard mt ijzrn lmmt n houtn hft op waard t schatn als dat is tot stand gkomn door tin blokjs ijzr t dlvn n n virtul boom t kappn n di ingrdiëntn t mngn in n virtul ovn. Want, zo wordt n drglijk zwaard nu nmaal gmaakt in Mincraft. Mijns inzins is n god in strafrchtlijk zin idr stofflijk of nit stofflijk, waarondr t bgrijpn virtul, objct dat rchtmatig aan n (rchts)prsoon tobhoort n aan dins bschikkingsmacht is ondrworpn. D vraag of dat objct nig waard hft, splt daarbij gn rol. Virtul objctn in ht burgrlijk rcht Civilrchtlijk is ht lastigr om virtul objctn t kwalificrn. Volgns artikl 3:1 BW valln godrn uitn in zakn n vrmognsrchtn. Virtul objctn als zakn Zakn zijn d voor mnslijk bhrsing vatbar stofflijk objctn (artikl 3:2 BW). Glt op dz wttkst is nit 10

11 god vrddigbaar dat n virtul objct n zaak is, howl r auturs zijn di middls n opgrkt uitlg van ht bgrip zaak toch nkl pogingn wagn.9 Hun argumntati is dat n virtul objct waarnmbaar is, vanuit natuurwtnschapplijk oogpunt ruimt innmt n unik (singulir) is. En bzwaar tgn ht rst aspct is dat ht objct dat op ht computrschrm wordt waargnomn n afglid of intrprtati is van d machin- of softwarcod (data) di dat objct wrgft (softwar rndring), trwijl nu juist di data zlf nit waarnmbaar zijn.10 Vraag is voorts of data fysik ruimt innmt. Naar vrluid hbbn lktronn naast n lktrisch lading ook n zr klin massa n nmn z daarom ruimt in.11 Los of dat fitlijk ook zo is n of hir gn (wl zr klin) spijkrs op laag watr wordn gzocht, blijkt uit d parlmntair gschidnis bij art. 3:2 BW dat aan d bargumntring van stofflijkhid via d natuurwtnschapplijk wg gn doorslaggvnd btknis wordt ggvn.12 Vrdr btwijfl ik of (buitn ht spl zlf) n virtul objct unik is. D splbhrdr is immrs in staat om d splwrld, inclusif all daarin voorkomnd objctn t kopiërn.13 Andr argumntati om virtul objctn als zakn t bschouwn is glgn in n mr functionl bnadring: ht 9 P. Klv, juridisch iconn in ht informatitijdprk, 2004 n J. Kuhlman c.s., Virtul Ojbctn: cht voor ht rcht?, A.C. Lagmaat c.s. in Rcht in n Virtul Wrld, 2006, p. 24, Vrmognsrchtlijk aspctn. 11 C. Stuurman c.s., Softwarfoutn n zaak van lvn of dood, NJB /46, p Assr, Mijnsn & D Haan c.s (3-1), pag Splrs nit, tnzij z d splsrvr hackn. 11

12 rchtsgvol van d splrs van MMORPG.14 D splr di ht virtul objct bzit, rvaart dat bzit als zijn igndom, trwijl zijn tgnsplrs dat bzit rspctrn n dus voor hn duidlijk is dat z op dat op rcht van di splr of op zijn objct gn inbruk mogn makn. Bzit gldt immrs als volkomn titl.15 Bzit lgitimrt als rchthbbnd. D bzittr wordt vrmod ignaar t zijn. Wi daarop vrtrouwt, is in bginsl vilig. Dat mag dan wl zo zijn, bzit of gmis daaraan kan op zichzlf bschouwd gn argumnt zijn om n virtul objct als zaak t kwalificrn, Want, ook godrn di gn zaak zijn, kan mn bzittn, zoals bijvoorbld (ht saldo van) n bankrkning of aandln. Bovndin vind ik dz argumntati bzwaarlijk, omdat glt op d grot implicati van ht zaknrcht (igndomsrchtn, vrpanding) rchtszkrhid vrist is. Afgaan op wat ht rchtsgvol van splrs nu zgt, bidt gn garanti voor d tokomst. Vandaag kan ht rchtsgvol zijn dat n splr ignaar is van n bpaald virtul huis, morgn kan dat rchtsgvol andrs luidn. Op n drglijk onzkr basis kan ht zaknrcht nit rustn. Virtul objctn zijn vrmognsrchtn Naast zakn bstaan r in ht burgrlijk rcht ook vrmognsrchtn. Volgns artikl 3:6 BW zijn dat rchtn di a) ovrdraagbaar zijn of b) strkkn tot ht vrschaffn van stofflijk voordl van d rchthbbnd op di vrmognsrchtn of c) zijn vrkrgn in ruil voor vrstrkt of t vrstrkkn stofflijk voordl, bijvoorbld lijfrntn, aandln, (saldi van) bankrkningn. 14 A.C. lagmaat c.s., T.a.p. 15 annotati Niuwnhuis ondr HR 4 april 1986, RvdW 1986,

13 Vrmognsrchtn sui gnris: Aangzin virtul objctn in Mincraft van d splmakr Mojang wordn vrkrgn in ruil voor d btaling van d licnc f n di objctn bovndin van d n splr op d andr kunnn wordn ovrgdragn, valln z in d catgori vrmognsrchtn sui gnris.16 D rchthbbnd kan zijn vrmognsrcht tn aanzin van nidr handhavn. In Mincraft bijvoorbld hbbn splrs n kist (chst) waarin zij hun virtul spulltjs kunnn bwarn. Zij kunnn di kist op slot don n dus hun macht ovr di spulltjs uitofnn. Naar blivn kunnn d splrs hun chst mt andr spulln vulln. Z kunnn virtul objctn ruit vrwijdrn door z of t vrnitign (dltn) of z mt n andr splrs t ruiln tgn andr spulltjs of zgn. coins, d virtul valuta binnn Mincraft. Ht vrmognsrcht kan d splr dus vrrijkn, maar ook vrarmn. D splr kan zijn vrmognsrcht kwijtspln door vrlis of vrkoop.17 Kortom, ht vrmognsrcht op virtul objctn stlt d splr in staat vrijwl all bschikkingshandlingn t vrrichtn, alsof hij ignaar van di spulln is. D splr hft ht (rchts)gvol van igndom van zijn virtul objctn, trwijl hij fitlijk ht vrmognsrcht rovr hft. Hij is dus gn ignaar van zijn virtul objctn, maar rchthbbnd op zijn virtul objctn. Hij mist dus d zaklijk rchtn zoals bpaald in Bok 5 BW. Virtul objctn zijn autursrchtlijk bschrmd wrkn 16 Btknt: van zijn ign soort, mt ignaardighdn di nit in n bpaald rchtslr thuishorn. 17 Dat vrmognsrchtn kunnn wordn vrkocht bvstigt d HR 27 april 2012, LJN BV

14 Virtul objctn kunnn als autursrchtlijk bschrmd wrkn wordn bschouwd. Voorwaard is dan wl dat di objctn n ign oorspronklijk karaktr hbbn dat ht prsoonlijk stmpl van d makr draagt.18 D boordling of n virtul objct autursrchtlijk bschrming gnit, hangt af van d mat waarin d splr crativ inbrng hft ghad n (dus) van d mat waarin d vormgving of d crati door d splmakr is gdictrd. Ik ga rvan uit dat op Mincraft, als MMORPG op zich, autursrcht van d splmakr rust. Ht spl Mincraft mag dus nit wordn vrvlvoudigd zondr d tostmming van d rchthbbnd Mojang. Dat laat vnwl onvrlt dat splrs binnn ht Mincraftspl divrs wrkn bouwn waarop op zichzlf ook autursrcht rust. Zo is ht ook gstld mt d Mincraft srvr di bij mij thuis draait. Ht spl draait bij mij thuis ondr licnti van Mojang, maar in d worlds van di Mincraftsrvr makn vl tinrs, al dan nit samn, d prachtigst landschappn, gbouwn n andr cratis waarvan ik mt n grust hart durf t bwrn dat ht autursrchtlijk bschrmd wrkn zijn. Dat laat onvrlt dat ht bij vl van di prachtig cratis nit mr duidlijk is wlk splr of grop splrs zich als makr(s) daarvan mogn bschouwn. Indin n splr zijn cratis vrlaat, zondr di t claimn,19 valln di in bginsl to aan d splbhrdr of bij gbrk daarvan - aan d srvr-ignaar. En drglijk cascad-ffct lijkt m nit onmoglijk, aangzin w in d worlds nit van n rs 18 HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608, Van Dal/Romm 19 door middl van n daarto strkknd bordjs mt daarop bijvoorbld dit is van. 14

15 nullius (n zaak di aan nimand tobhoort) kunnn pratn. Er is gn publik, opnbaar domin, zoals d opnbar wg of stop. Ht Mincraft-spl n d wbsrvr waarop di worlds draain bhoort imand to. Volgns artikl 4 Auturswt (Aw) wordt, bhoudns tgnbwijs, voor makr ghoudn dign di op of in ht wrk als zodanig is aangduid. Ontbrkt n drglijk aanduiding van d splr, maar nit di van d splbhrdr,20 dan wordt dz laatst als makr bschouwd. Dit hft tot voordl dat d splbhrdr ingvolg artikl 1 Aw21 ht autursrcht commrcil kan xploitrn n d opnbaarmaking n vrvlvoudiging van dat wrk aan bandn kan lggn.22 Maar r is n krzijd. Ht cascad-ffct kan rto lidn dat n splbhrdr rspctivlijk srvr-ignaar gacht wordn makr van n wrk in d world t zijn, trwijl zij zich daar nit van bwust zijn. Ht zijn van makr is nit zondr risico. Immrs, n makr kan door drdn wordn aangsprokn in gval zijn virtul objct inbruk maakt op d intllctul rchtn van di drdn. Ht volgnd scnario is illustratif: n Mincraft-splr bouwt n architctonisch Appl stor na, inclusif logo s n vrlaat ht spl mt onbknd bstmming. Vrvolgns tikkn d advocatn van Appl d splbhrdr op d schoudr. Op grond van ht cascad-ffct 20 Bijv. omdat in d btrffnd Mincraft-wrld d algmn mddling luidt: dit is d mincraft srvr van of copyright. In d praktijk zal ht nit gauw voorkomn dat n srvr-ignaar zich in ht spl als makr aanduidt. 21 Artikl 1 Auturswt: Ht autursrcht is ht uitsluitnd rcht van dn makr van n wrk van lttrkund, wtnschap of kunst, of van dins rchtvrkrijgndn, om dit opnbaar t makn n t vrvlvoudign, bhoudns d bprkingn, bij d wt gstld. 22 Art. 1 Auturswt 15

16 zulln zij d splbhrdr als inbrukmakr (op auturs- n mrkrchtn van Appl) aansprkn, mt als gvolg dat hij uit hoofd van artikl 1019h Wtbok van Rchtsvordring (WvRv) d (buitngrchtlijk) advocaatkostn mag ophostn! Dat kan in d duizndn uro s lopn. Echtr, zondr cascad-ffct, blijft d hodanighid van d splbhrdr - n sowiso ook di van d srvr-ignaar onvrandrd; hij wordt nit gacht d makr t zijn. Als splbhrdr kan hij slchts aanspraklijk wordn gstld nadat hij zondr gldig rdn - gn uitvoring gft aan d oprop vanappl s advocatn om n notic and tak down-procdur jgns d inbrukmaknd splr uit t rolln. D notic and tak down-procdur mondt bijna nooit uit in n financil dbacl, want ondr dz procdur is ht voor d splbhrdr of srvr-ignaar grchtvaardigd om d intllctul igndomsinbruk van d (onbknd) splr ignhandig op t hffn, bijvoorbld door d dsbtrffnd virtul Appl Stor uit d dsbtrffnd Mincraft-world t wissn (dltn). Op zich hovn (vntul) autursrchtn van splrs op hun virtul objctn n vlot splvrloop in MMORPG nit in d wg t staan. Ht nig xtra voordl dat autursrchtn bidn tn opzicht van ht vrmognsrcht sui gnris, is dat ht virtul objct nit zondr tostmming van d splr/makr mag wordn vrvlvoudigd n opnbaar gmaakt. Hij kan dus bijvoorbld vrbidn dat n filmpj van zijn wrk wordt gmaakt n op YouTub wordt gzt n in gval van vrnitiging van ht spl vrlangn dat mt zijn grchtvaardigd blangn wordt rkning ghoudn. Voor dat laatst kan dz splr zijn aan zijn autursrcht gkop- 16

17 pld prsoonlijkhidsrchtn23, d in acht t nmn maatschapplijk zorgvuldighid24 of misbruik van rcht als hfboom gbruikn. Moglijkrwijs kan d splbhrdr of srvr-ignaar r (commrcil) blang bij hbbn om autursrchtn op d wrkn in zijn worlds zlf uit t ofnn (bijvoorbld voor marktingactivititn). Voor ovrdracht van autursrchtn is n daarto bstmd papirn akt vrist (artikl 2 Aw). Ht vrkrijgn van n drglijk (lifst notariël) akt is chtr voor MMORPG s n groot obstakl. Ht is vl praktischr om van d splrs n xclusiv, in tijd n ruimt onbprkt autursrchtlicnti t vragn, htgn vrij nvoudig via d splvoorwaardn kan wordn grgld. Aan autursrchtn zijn prsoonlijkhidsrchtn gkoppld (artikl 25 Aw). 25 Prsoonlijkhidsrchtn bschrmn 23 artikl 25 Aw. 24 Passnd in ht lrstuk van d onrchtmatig daad, 6:162 BW. 25 D makr van n wrk hft, zlfs nadat hij zijn autursrcht hft ovrgdragn, d volgnd rchtn: a. ht rcht zich t vrzttn tgn opnbaarmaking van ht wrk zondr vrmlding van zijn naam of andr aanduiding als makr, tnzij ht vrzt zou zijn in strijd mt d rdlijkhid; b. ht rcht zich t vrzttn tgn d opnbaarmaking van ht wrk ondr n andr naam dan d zijn, alsmd tgn ht aanbrngn van nig wijziging in d bnaming van ht wrk of in d aanduiding van d makr, voor zovr dz op of in ht wrk voorkomn, dan wl in vrband daarmd zijn opnbaar gmaakt; c. ht rcht zich t vrzttn tgn lk andr wijziging in ht wrk, tnzij dz wijziging van zodanig aard is, dat ht vrzt zou zijn in strijd mt d rdlijkhid; d, ht rcht zich t vrzttn tgn lk misvorming, vrminking of andr aantasting van ht wrk, wlk nadl zou kunnn tobrngn aan d r of d naam van d makr of aan zijn waard in dz hodanighid. 17

18 vooral d idël blangn van d makr. Di houdn ondr andr in dat d makr bzwaar kan makn als andrn zijn wrk misvormn, vrminkn of andrszins aantastn, mits dat ook nadl kan tobrngn aan zijn r of naam. Prsoonlijkhidsrchtn zijn nit ovrdraagbaar. Zlfs al is n auturslicnti afggvn, kan d makr klagn dat zijn wrk is aangtast. Maar d vraag is of dat ht spl bdrft, aangzin n splr zich slchts mt succs ingvolg art 25 Aw tgn aantasting van zijn wrk kan vrzttn als daarbij nadl is togbracht aan zijn r of naam. D splbhrdr kan dit m.i. gring aanspraklijkhidsrisico vrdr indammn door in d splvoorwaardn t bpaln dat prsoonlijkhidsrchtn binnn n bpaald trmijn na ontdkking van d aantasting motn wordn uitgofnd, bij gbrk waarvan di rchtn zulln zijn vrwrkt. Aanspraklijkhid uit hoofd van onrchtmatig daad Jgns n rchthbbnd op n virtul objct kan uit hoofd van artikl 6:162 BW onrchtmatig wordn ghandld, indin inbruk wordt gmaakt op zijn vrmognsrchtn, autursrchtn n/of prsoonlijkhidsrchtn. Van n inbruk kan sprak zijn wannr n mdsplr of d splbhrdr ht virtul objct vrnilt, vrwijdrt of andrszins aantast. Ht (zr uitgbrid) lrstuk van onrchtmatig daad26 lrt dat inbruk op vrmognsrchtn tot aanspraklijkhid van d inbrukmakr kan lidn. En splr kan dus n andr splr financil aanspraklijk stlln omdat di laat- 26 Assr 6-IV D vrbintnis uit d wt. 18

19 st n of mrdr virtul objctn van d rstgnomd hft aangtast of vrnitigd. Evnzr is dnkbaar dat hij d splbhrdr n srvr-ignaar aansprkt, omdat di onvoldond maatrgln hbbn ondrnomn om d aantasting of vrnitiging in kwsti t voorkomn. D door hn t nmn maatrgln hangn af van d stand dr tchnik op dat momnt n/of d splvoorwaardn. Of d splbhrdr bviligingsmaatrgln had motn nmn n/of d splvoorwaardn had motn handhavn, hangt af van ht dol van ht spl; n knmrk van n Mincraft-spl kan nu juist zijn dat grifn tot ht spldol bhoort. In Mincraft is ht ovrigns moglijk om virtul ruimt af t baknn waar ht nit moglijk is om d objctn stuk t makn. Indin n splr van di moglijkhid gn gbruik maakt, zal ht dus lastigr zijn om onrchtmatig daad jgns d splbhrdr in t ropn. Maar, als ondanks dz bviliging, dat wrk toch wordt vrnild, lopn d grifr, splbhrdr n d srvr-ignaar mijns inzins wl n aanspraklijkhidsrisico. Maar, wat nu als mijn zoon mt zijn Mincraft-spl wil stoppn? Ht van intrnt vrwijdrn van zijn worlds komt nr op vrnitiging rvan, inclusif all in di worlds aanwzig vrmognsrchtn van vl hondrdn splrs. M dunkt dat d rdlijkhid raan in d wg staat om van d splbhrdr t vrlangn di vrmognsrchtn tot ht ind dr tijdn in stand t houdn. Maar, van d splbhrdr zal zorgvuldighid mogn wordn vrlangd. Ht zijn d voor dat spl gldnd zorgvuldighidsnormn di d splbhrdr rto dwingn d stkkr pas uit ht spl t trkkn na n aankondiging daarvan, (ruim) voor d inddatum. Wi dat aan zijn laars lapt, riskrt jgns zijn splrs onrchtmatig t handln. 19

20 Aanspraklijkhid uit hoofd van misbruik van rcht Strkr nog, als r in d world sprak is van autursrchtlijk bschrmd wrkn, riskrt d splbhrdr ook t wordn aangsprokn uit hoofd van misbruik van rcht (artikl 3:13 lid 2 BW). Van d splbhrdr wordn vrlangd dat hij slchts dan tot vrnitiging daarvan ovrgaat indin daar n ggrond rdn voor bstaat n hij zich d grchtvaardigd blangn van d makrs van di wrkn tn minst in zovrr aantrkt dat hij r dsgvraagd voor zorg draagt dat d dsbtrffnd wrkn bhoorlijk wordn gdocumntrd of makrs in d glgnhid zijn hun wrkn t documntrn.27 D splbhrdr dot r dus vrstandig aan ht splind ruim vooraf aan t kondign, zodat splrs scrnshots van hun wrkn kunnn makn. Er kan ook gdacht wordn aan ht makn van n back-up van ht spl.28 Splvoorwaardn D splbhrdr kan d splr d rchtn van ht vrmognsrcht ontnmn of bprkn via n ovrnkomst, mr bpaald door splvoorwaardn voor akkoord t latn afvinkn vooralr d splr in ht spl komt. Di splvoorwaardn kunnn ondr andr bpaln: dat grifn (als dan nit bpaald omstandighdn) togstaan, 27 HR 8 fbruari 2004, LJN AN 7830, JOL 2004, 65 (Wavin-gbouw). 28 S.H. Bol c.s. in Intllctul Eigndom, Rcht in n Virtul Wrld, 2006, pag

21 dat d splbhrdr n xclusiv, in tijd n ruimt onglimitrd autursrchtlicnti vrkrijgt, dat binnn n bpaald priod prsoonlijkhidsrchtn motn wordn ingropn, dat d splbhrdr naar ign inzicht in ht spl kan ingrijpn door splrs di zich nit aan d splrgls houdn t (tijdlijk of dfinitif) t bannn of wijzigingn aan d world aan t brngn; n dan dus ook duidlijk wat di splrgls zijn. dat ht spl kan wordn bëindigd nadat d splrs gdurnd n bpaald priod in d glgnhid zijn gstld om hun wrk t documntrn; dat d splbhrdr n d srvr-ignaar idr aanspraklijkhid afwijzn. Als ik zi ho sommig kindrn zich op d Mincraftsrvr van mijn zoon gdragn, lijkt ht m dat ik hm dat maar ga advisrn.29 Conclusi Er mag dus wordn gconcludrd dat virtul objctn in d MMORPG n dus onz virtul splblving zich voordon als zakn, waarop fitlijk macht kan wordn uitgofnd, alsof w daarvan ignaar zijn, maar vanuit juridisch prspctif vrmognsrchtn zijn, n moglijk wrkn di autursrchtlijk bschrmd zijn. Aangzin op di vrmognsrchtn inbruk kan wordn gmaakt, zoudn splbhrdrs vl mr dan nu ht gval is bij n MMORPG als Mincraft kunnn zorgn voor hldr splvoorwaardn. En drglijk afbakning kan ongmak tussn d splrs, 29 Wat inmiddls is gburd: 21

22 d splbhrdr n/of d srvr-ignaar voorkomn n zorgn voor n bprking van aanspraklijkhdn. 22

23 MISBRUIK VAN MINISTERPRESIDENTRUTTE.NL annotati 1 26 oktobr 2012 Gpublicrd in IE-forum.nl, n Tijdschrift voor Intrntrcht D casus 's Ndrlands ondrdaan [A] had op 28 maart 2010, dus nog vóór ht aantrdn van ht kabint Rutt in oktobr dat jaar, d dominnaam ministrprsidntrutt.nl grgistrrd bij ht SIDN. [A] gbruikt als doorway sit naar op wlk sit gal gspuwd wrd ovr politici n andr hoogwaardighidsbkldrs. Vijf dagn na ht aantrdn van ht kabint Rutt bood d RVD [A] aan om ministrprsidntrutt.nl tgn vrgoding van d rgistratikostn aan d Staat ovr d dragn. [A] wigrd ondr opgaaf van rdnn. Na n sommati van d landsadvocaat stld [A] voor om tgn 6.000,- n latr 2.500,- ministrprsidntrutt.nl ovr t dragn. Daarm rip [A] d toorn van d Staat ovr zich hn. (foto: WNL) 1 Noot bij Vzr. Haarlm 1 sptmbr 2011, LJN BR6505 (ministrprsidntrutt.nl) 23

24 Bij uitspraak van d Haarlms voorziningnrchtr van 1 sptmbr wrd [A] vroordld om ondr vrburt van n dwangsom d dominnaam ministrprsidntrutt.nl aan d Staat ovr t dragn. D voorziningnrchtr hing ht vonnis op aan misbruik van bvogdhid x artikl 3:13 lid 2 BW. Lid 2 (2 zinsdl) van dat artikl bpaalt dat n bvogdhid ondr mr kan wordn misbruikt in gval mn, in aanmrking nmnd d onvnrdighid tussn ht blang bij d uitofning n ht blang dat daardoor wordt gschaad, naar rdlijkhid nit tot di uitofning had kunnn komn. D blangnafwging Sinds Gaos/Passi 3 kan n loutr afwging van blangn van partijn, zondr dat ovrigns n normschnding kan wordn aangwzn, gn grondslag (mr) bidn voor towijzing van d vordring tot ovrdracht van d dominnaam. Dus, rst bijvoorbld n onrchtmatig daad vaststlln gvolgd door n afwging van blangn, n dus nit blangn afwgn om op grond daarvan tot onrchtmatighid t concludrn. Dat juridisch obstakl kan vrklarn waarom sinds 2001 nkl maln artikl 3:13 lid 2 BW van stal wrd ghaald om dominnaamkwstis boordln4. D tkst van 3:13 lid 2 BW, di zo op ht rst gzicht voor 2 Vzr. Haarlm 1 sptmbr 2011, LJN BR6505 (minstrprsidntrutt.nl). 3 zi in dzlfd lijn Hof Amstrdam 7 dcmbr 2000, LJN AA8973 (Gaos/Passis). 4 Vrz. Amstrdam, 18 juni 2001, LJN AA9617 (isr/aup goldnag.nl) n Vzr. 10 mi 2007, LJN BA4890 (Staat/gdaagd) ondr vrbtring van grondn wrd dz uitspraak gsanctionrd door Hof Amstrdam 31 juli 2008, LJN 9055 (112.nl); Zakn buitn ht dominnamnrcht waarin 3:13 BW wordt gbzigd zijn r lgio, mstal in ht kadr van ht zaknrcht, n n nkl kr inzak ht mrkrcht, zi Vzr. Dn Haag 24 sptmbr 2008 LJN BF4952 (Pink Ribbon/Global City). 24

25 n jurist zo klaar als n klontj lijkt5, bood d Haarlms voorziningnrchtr d grondslag om d blangn van partijn i.c. af t wgn. Ht vaststlln van misbruik van bvogdhid ingvolg 3:13 lid 2 BW door slchts wdrzijds blangn af t wgn, is chtr n onjuist rchtsopvatting 6. D figuur van misbruik van bvogdhid strkt rto d rchtr moglijk t makn corrctis aan t brngn op vlal uit d wt voortvloind, rchtmatig bvogdhdn di wordn ghantrd op n wijz di nit aanvaardbaar is.7 Artikl 3:13 lid 2 BW wil uiting gvn aan ht bsf dat n rchthbbnd ook bij d uitofning van zijn burgrrchtlijk bvogdhdn ht blang van zijn naastn n van d maatschappij nit ghl uit ht oog mag vrlizn. Zr bijzondr omstandighdn D onvnrdighidsmaatstaf uit artikl 3:13 lid 2 (2 zinsdl) BW vond zijn bslag in n arrst van d Hog Raad uit n wrd gcodificrd om duidlijk tot uitdrukking t brngn dat d blangn van d bvogd nit op vot van glijkhid motn wordn afgwogn tgn di van dgnn waarmd hij bij d uitofning van zijn rcht in conflict zou komn. 9 D nadruk mot liggn op ht blang van dgn di zijn rcht uitofnt, zij ht dat di grns kan 5 Lttrlijk gïntrprtrd dindn op grond van art. 3:13 lid 2 (2 zinsdl) BW d volgnd vragn t wordn bantwoord: a. Waarin schuilt d onvnrdighid tussn ht blang van [A] bij ht bhoud van ministrprsidntrutt.nl n ht blang van d Staat dat door dat bhoud wordt gschaad? En b. is di onvnrdighid dusdanig dat naar rdlijkhid [A] ministrprsidntrutt.nl dint t vrlizn? 6 Hof Dn Bosch 6 novmbr 2007 LJN BB7868; zi ook Conclusi AG Langmijr HR 24 dcmbr 2010, LJN BO MvT TK, zitting , 17486, nr Hog Raad 17 april 1970, NJ 1971, 89 (grnsovrschrijdnd garag). 9 conclusi PG d Vris Lntsch-Kostns HR 15 novmbr 2005 LJN AU2406 n daarin gcitrd bronnn. 25

26 wordn gtrokkn daar waar voor hm gn rdlijk blang mr aanwzig is. En juist topassing van artikl 3:13 lid 2 (2 zinsdl) vrgt dat wordt ondrzocht wat ht blang van d bvogd is bij d uitofning van zijn bvogdhid n of dát blang in wanvrhouding staat tn opzicht van ht blang van d gladrd. D uitofning van dz bvogdhid kan ondr zr bijzondr omstandighdn onvnrdig zijn, maar drglijk omstandighdn zulln zich nit spodig voordon, aldus Langmijr 10. Drglijk bijzondr omstandighdn kunnn glgn zijn in ht fit dat r voor d bvogd n rdlijk altrnatif bstaat ls: an ofr you can t rfus - 11 of n zwaarwgnd blang zijdns d gladrd 12, waardoor aan d uitofning van d bvogdhid d rchtmatighid ontvalt. D aard n kwalitit van ht altrnatif voor d bvogd gvn aan wannr ht vrbod tot bvogdhidsuitofning gacht mot wordn mt voldond waarborgn t zijn omkld n wannr zijn blang in vrhouding tot all ovrig blangn gacht kan wordn slchts n gring gwicht in d schaal t lggn 13. Noodzaklijkhidsvrist Om d uitofning van n bvoghid t kunnn vrbidn, is bovndin noodzaak tot rspctring van ht blang van d gladrd vrist 14. Dit noodzaklijkhidvrist btknt zovl als dat voor d gladrd gn nkl rdlij- 10 Conclusi AG Langmijr HR 24 dcmbr 2010, LJN BO2416; zi ook Payroll-arrst Hog Raad 12 augustus 2005, LJN AT7799, NJ 2006, 230 m.nt. PvS, JOR 2005, Hog Raad 17 april 1970, t.a.p.; zi ook MvT p (TK 2004/05). 12 Hog Raad 24 dcmbr 2010, LJN BO Conclusi AG Vrkad Hog Raad 9 juli 2010, LJN BM3975 (uwv/vrwrdr), ovrwging Hog Raad 24 dcmbr 2010, LJN BO

27 k oplossing bstaat tr bschrming van zijn blang dan ht wijkn van d bvogdhid van dign di zijn bvogdhid wnst uit t ofnn. Totsing in casu Door artikl 3:13 BW van stal t haln, staat a priori vast dat [A] rchtmatig houdr van ministrprsidntrutt.nl is n [A] r dus in princip m kan don n latn wat hm goddunkt. Dat ligt ook in lijn mt ht 'first com, first srvd'- princip 15 dat aan d basis ligt bij d vrdling van dominnamn. Door t ovrwgn dat [A] wil mliftn op d naamsbkndhid n positi van prmir Rutt, r voor [A] gn noodzaak is om voor ht aan d kaak stlln van di misstandn juist ministrprsidntrutt.nl t gbruikn n dat als [A] zijn gdachtgod aan d man wil brngn, hij dat dint t don op ign kracht n nit door middl van ministrprsidntrutt.nl, lijkt d rchtr d rchtmatighid van d bvoghid van [A] t misknnn. Eignlijk vindt d rchtr dat [A] door ht rgistrrn n in stand houdn van d dominnaam onrchtmatig handlt. Tn onrcht. In ht kadr van artikl 3:13 lid 2 BW had d rchtr bhorn t ovrwgn dat [A] in bginsl ministrprsidntrutt.nl rchtmatig had grgistrrd n in stand hild, n slchts ondr zr bijzondr omstandighdn én bij gblkn noodzaak aan d zijd van d Staat, di rchtmatighid aan ht gbruik kon komn t ontvalln. Maar los daarvan, had [A] blang bij rgistrati van ministrprsidntrutt.nl n instandhouding van d daaraan g- 15 Zi FAQ op 27

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen Vrij Univrsitit Brussl Facultit Tgpast Wtnschappn Vakgrp Wrktuigkund Studi van d functi van d vt bij d bwging van één- n twptig systmn Ptrus Mntyn Prfschrift ingdind tt ht bhaln van d acadmisch graad van

Nadere informatie

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem Dukhstor van woodn sub tot suprmodrn rbrathngsystm 1472 TOT 2002 Opgzocht n samngstld door D Bruyn Jan-Mar 4 strs dukr bj Hydra Duurtjd van dt dossr hft m 50 uur opzokngswrk n 10 uur samnstllng rvan gkost.

Nadere informatie

De Eerste Oosterparkstraat

De Eerste Oosterparkstraat Nm m! prof n ondk Amsrdam Oos! D Ers Oosrparksraa Ls, kijk n laa j vrlidn door d vrschillnd gzichn van d Ers Oosrparksraa! Wlkom in d rs Oosrparksraa En sraa waar j misschin wl daglijks doorhn loop, fis

Nadere informatie

cleantech Situering Eco2Profit

cleantech Situering Eco2Profit clantch Bdijvntinn Situing Eén van d kntakn van d Povincial Ontwikklingsmaatschappij Limbug is d uitbouw van n kwantitatif n kwalitatif aanbod van vstigingsuimt voo ondnmingn. Rds nkl jan schnkt POM Limbug

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr 020 608 21 99 U hft n kwijtschldingsformulir

Nadere informatie

Feitelijk is het dus niet de vraag of u overstapt op VoIP, maar wanneer...! Wij zijn zelf jarenlang in de autobranche werkzaam geweest.

Feitelijk is het dus niet de vraag of u overstapt op VoIP, maar wanneer...! Wij zijn zelf jarenlang in de autobranche werkzaam geweest. r v i n f l t IP V n v j i r d b aut Ontwikkld vr d Alls Ontwikkld autbranch inclusif vr n gn d bprkingn autbranch En innvativ IPtlfncntral di uitblinkt U btaalt En innvativ alln vr IP-htlfncntral aantal

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem NOTIFIER by Honyw: Par TM - Intignt brandmdn aarmringsystm TM Notifir by Honyw: Par Fir Systms En niuw tijdprk in brandmdtchnik Th Notifir Soution Notifir 50 ajaar brandmdsystmn. Atijd robuust, fxib Whatvr

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt Mdia Magazi Q4 2012 & 2013 smart pho 5 IAL SPEC va jkhid COM twoorli vra E TELE ctiol r rda ONAL it o NATI valt 1 raaf D Tlg iël bijlag Dz commrc Cum ssqui rria doluptas tur? Sd mos dolupita voluptassi

Nadere informatie

NEXT IS NOW. voordeel! April 2015 Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk BETAAL IN 10 MAANDEN 17.3. 8GB geheugen PRE-ORDER NU!

NEXT IS NOW. voordeel! April 2015 Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk BETAAL IN 10 MAANDEN 17.3. 8GB geheugen PRE-ORDER NU! April 2015 Krditbmiddlaar n vrantwoordlijk uitgvr zi opdruk HD+ LED schrm Intl Cor i5-5200u 8GB ghugn 500GB hard schijf 100 voordl! Notbook - Aspir E5-771G-559P HD+ LED schrm Intl Cor i5-5200u procssor

Nadere informatie

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms! chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig

Nadere informatie

INFOBLAD. gemeentelijk. Kids Run - Jogging 2010. www.leopoldsburg.be. MET EXTRA BIJLAGE Nieuwe schatjes in de wijk. p.3 Jobstudenten gezocht

INFOBLAD. gemeentelijk. Kids Run - Jogging 2010. www.leopoldsburg.be. MET EXTRA BIJLAGE Nieuwe schatjes in de wijk. p.3 Jobstudenten gezocht gmntlijk INFOBLAD vrschijnt nit in ugustus Mndlijks tijdschrift mi 2 5 MET EXTRA BIJLAGE Niuw schtjs in d wijk Kids Run - Jgging 2 p.3 Jbstudntn gzcht www.lpldsburg.b p.7 Dg vn ht prk p.8-9 Tips vr n zrglz

Nadere informatie

Strips RECEPTEN. Qor-aan Hadieth. Wist je dat? wordt. abonnee! knutselen. Met o.a.: M-KidZ. MEt prachtige SLA ME OPEN.

Strips RECEPTEN. Qor-aan Hadieth. Wist je dat? wordt. abonnee! knutselen. Met o.a.: M-KidZ. MEt prachtige SLA ME OPEN. VRTT -idz ptmbr 2008 Rmdhn 1429 Prof nr. urrij Zorg urrij Zorg is n jong rvrn orgnisti, mt rds 150 gzinnn di wij mt 90 mdwrrs bdinn. urrij Zorg vrt zorg bij mnsn mt divrs cutur chtrgrondn, goofsovrtuigingn

Nadere informatie

Aardverschuiving in IT

Aardverschuiving in IT B+P =100% Projc slag 100%, zoals h hoor Ga op zkr, ga voor B+P www.bp.l 2 4 s p m b r 2 0 1 0 u m m r 0 3 j a a r g a g 4 w w w. i - x c u i v. l Aardvrschuivig i IT IN HET NIEUWS IPAD OOK VOOR WERK Appl

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie