Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post"

Transcriptie

1 Onderzoeksreeks

2 Een onderzoek naar de instrumenten om de transparantie voor de telecommunicatieconsument te vergroten Eindrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post Mevrouw N. de Vries, mevrouw E. Küller-Mulder Projectleider : Drs. Perry Perfors Onderzoekers : Drs. Evelien Mansens, Drs. Dorien van Nobelen Projectnummer : POE03012 Kennisgroep : Algemene Diensten Datum : 28 januari 2004 Copyright: afdeling Onderzoek Dit onderzoekverslag is opgesteld door de Afdeling Onderzoek van de Consumentenbond. Het auteursrecht op dit onderzoekverslag berust bij de Afdeling Onderzoek. Overname van (of delen van) dit onderzoekverslag door derden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de Afdeling Onderzoek, onverminderd de rechten van de opdrachtgever.

3 Voorwoord In 2001 heeft de Consumentenbond een onderzoek naar de Transparantie van de Telecommunicatiemarkt uitgevoerd voor DGTP (destijds Ministerie van Verkeer en Waterstaat). Als vervolg op dit onderzoek voert de Consumentenbond voor DGTP (nu Ministerie van Economische Zaken) het onderzoek Ruis op de lijn Een onderzoek naar de instrumenten om de transparantie voor de telecommunicatieconsument te vergroten uit met als doel inzicht te krijgen in de wijze waarop deze markt (vaste telefonie, mobiele telefonie en internet) volgens consumenten doorzichtiger gemaakt kan worden. Dit vervolg onderzoek bestaat uit drie delen: een verkenning (opgeleverd ), een kwalitatief onderzoek (opgeleverd ) en het voorliggende kwantitatieve onderzoek. In dit derde rapport wordt het kwantitatieve onderzoek beschreven. Volledigheidshalve zijn de samenvattingen van de twee eerdere deelrapporten als bijlage opgenomen. Ook is een deel van het onderzoek E-rating websites mobiele telefonie beoordeling aan de hand van een protocol (opgeleverd 26 januari 2004) als bijlage opgenomen. Evelien Mansens Dorien van Nobelen Perry Perfors Kennisgroep Onderzoek Algemene Diensten Consumentenbond Den Haag, 28 januari 2004

4 Inhoudsopgave Voorwoord...1 Samenvatting en conclusie Uitvoering kwantitatief onderzoek Resultaten kwantitatief onderzoek Vaste telefonie Mobiele telefonie Internet Vaste telefonie, mobiele telefonie en internet Een aantal instrumenten wat meer specifiek Overeenkomsten en verschillen...29 Bijlage: Vragenlijst kwantitatief onderzoek...34 Bijlage: Samenvatting Verkenning (Deel 1 van het onderzoek)...46 Bijlage: Samenvatting Kwalitatief onderzoek (Deel 2 van het onderzoek)...54 Bijlage: E-rating websites mobiele telefonie

5 Samenvatting en conclusie Uit het kwalitatieve onderzoek kwam een aantal problemen naar voren waar consumenten tegen aanliepen bij het maken van een keuze voor een vaste- of mobiele telecomaanbieder of internetaanbieder. In het kwantitatieve onderzoek is vastgesteld hoeveel consumenten zich in deze problemen herkennen. Tevens is onderzocht welke instrumenten volgens consumenten ingezet moeten worden om de markt doorzichtiger te maken. De belangrijkste problemen en de meest genoemde instrumenten worden hieronder kort weergegeven. Problemen: De internetpanelleden herkennen zich met betrekking tot vaste telefonie in een aantal problemen. Zo geven de respondenten aan dat zij niet weten welke aanbieders er zijn voor telefonie via de kabel (39%). Ook weten ze niet hoeveel carrier select aanbieders er zijn (37%), hebben ze geen zicht op de tarieven van de carrier select aanbieders (37%) en vragen ze zich af of het mogelijk is om bij telefonie via de kabel het oude telefoonnummer mee te nemen (34%). In het geval van mobiele telefonie herkennen de internetpanelleden zich vooral in twee problemen. Ze vinden dat mobiele telefonie aanbieders wat betreft tarieven en abonnementsvormen lastig met elkaar te vergelijken zijn (42%). Daarnaast geven ze aan behoefte te hebben aan meer onafhankelijke informatie over mobiele telefonie (35%). Als we kijken naar internet dan zien we dat de internetpanelleden vooral behoefte hebben aan meer onafhankelijke informatie over internet (24%) en aan advies dat afgestemd is op de persoonlijke situatie (20%). Opvallend is dat internetpanelleden zich vaker herkennen in problemen over vaste telefonie dan in problemen over mobiele telefonie en internet. Instrumenten In de top 5 van meeste genoemde instrumenten staan: websites van een onafhankelijke partij waar aanbieders worden vergeleken, onderzoeken in de Consumentengids, een internetsite van de toezichthouder OPTA, internetsites van aanbieders en consumentenprogramma s op televisie. Internet als medium scoort beter dan andere media (zoals bellen, televisie/radio, op papier), toch is de mate van populariteit wel afhankelijk van de informatie aanbieder. Opvallend is dat een internetsite van de toezichthouder OPTA duidelijk beter scoort dan een internetsite van 3

6 een Ministerie (32% heeft bijvoorbeeld voor vaste telefonie voorkeur voor een internetsite van OPTA versus 7% voor een internetsite van een Ministerie). Als het gaat om informatie over tarieven en tariefsverschillen tussen vaste telefonie aanbieders dan zien we dat een vergelijkingsite vaker als instrument wordt genoemd (70%). Het instrument onderzoeken in de Consumentengids wordt met name genoemd in geval van informatie over eventuele risico s en veranderingen als gevolg van gebruik van een andere vaste telefonie aanbieder (61%). De populariteit van de vergelijkingsite wordt bevestigd door resultaten waaruit blijkt dat bijna de helft van de respondenten (45%) vindt dat zij door het gebruik van een vergelijkingsite een betere keuze voor een aanbieder kunnen maken. Wel geeft ruim eenderde (36%) aan dat het voor hen niet duidelijk is wie er achter een vergelijkingsite zit. Duidelijkheid over wie achter een internetsite zit, is belangrijk voor het gebruik van een vergelijkingsite bij het maken van een keuze voor een aanbieder en/of abonnement. Het instrument onderzoeken in de Consumentengids wordt vaker genoemd door oudere respondenten. Dit instrument is ook populairder onder leden van de Consumentenbond dan onder niet-leden. Internetsites van aanbieders wordt vaker door jongere respondenten genoemd. Bellen naar de advieslijn van de Consumentenbond wordt door jongere respondenten nauwelijks genoemd, maar door de oudere respondenten juist wel. Ook al wordt een internetsite van de toezichthouder vaak genoemd, toch zou de helft van de respondenten (51%) niet zo snel hun vragen over telefonie of internet aan de toezichthouder stellen. Ook geeft 42% aan dat zij geen idee hebben met welke vragen zij over telefonie of internet bij de toezichthouder terecht kunnen. Ook vindt eenderde (33%) dat een toezichthouder er niet is om vragen van consumenten te beantwoorden. Een internetsite van de toezichthouder zal zich dus vooral moeten richten op het bieden van informatie. Het hoeft zich niet te profileren als plaats waar consumenten met vragen terecht kunnen. Een gespecificeerde telefoonrekening wordt wel als handig controlemiddel van het eigen belgedrag en de belkosten gezien, maar niet zo zeer als hulpmiddel bij het maken van een keuze van een aanbieder. 4

7 Suggesties De respondenten hebben zelf ook aangegeven aan welke informatie zij behoefte hebben om een betere keuze voor een aanbieder te kunnen maken. Zowel voor vaste telefonie, mobiele telefonie als internet geven de respondenten aan behoefte te hebben aan onafhankelijke informatie over: de kwaliteit van de dienstverlening (klantenservice en helpdesk) van aanbieders; tarieven (inclusief bijkomende kosten); voorwaarden van aanbieders. De respondenten hebben behoefte aan een standaardisering voor het weergeven van tarieven en voorwaarden waardoor er betere vergelijking tussen aanbieders mogelijk is. Conclusies Uit dit onderzoek blijkt dat consumenten behoefte hebben aan onafhankelijke informatie over tarieven, voorwaarden en de kwaliteit van de dienstverlening van aanbieders. Zeker in het geval van vaste telefonie lopen nog veel consumenten tegen problemen aan bij het maken van een keuze voor een aanbieder. Deze onafhankelijke informatie vernemen ze bij voorkeur via een internetsite waarbij aanbieders met elkaar worden vergeleken, waarbij duidelijk is wie er achter deze internetsite zit en waarbij de onafhankelijkheid van deze partij duidelijk is. Om ook andere (waaronder oudere) consumenten in de gelegenheid te stellen om gebruik te kunnen maken van informatie blijven daarnaast andere (wederom onafhankelijke) informatiebronnen noodzakelijk zoals schriftelijke informatie via de Consumentengids. Consumenten zouden graag zien dat er een standaardisering voor het weergeven van tarieven en voorwaarden wordt ontwikkeld waardoor zij aanbieders op deze punten beter met elkaar kunnen vergelijken. Zeer welkom is informatie die afgestemd is op de persoonlijke situatie, bijvoorbeeld door het gebruik kunnen maken van rekenmodellen op vergelijkingsites. 5

8 1. Inleiding Uit diverse onderzoeken blijkt dat de telecommunicatiemarkt nog verre van transparant is. Consumenten geven aan dat zij door de vele aanbieders, voorwaarden, tarieven en aanbiedingen door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Nu vastgesteld is dat deze markt niet voldoende transparant is voor consumenten, rijst de beleidsvraag hoe deze markt transparanter te maken is. Hoe zouden consumenten willen dat de telecommunicatiemarkt (hierbij richten we ons op zowel vaste- en mobiele telefonie als internet) transparanter zou worden? Welke instrumenten moeten volgens consumenten ingezet worden om de markt doorzichtiger te maken? Via welke kanalen kunnen consumenten het beste bereikt worden? Verkenning Tijdens een verkenning hebben we bestaande transparantie onderzoeken bestudeerd en gekeken of hier resultaten uit naar voren zijn gekomen die van belang kunnen zijn voor de telecommunicatiemarkt. Daarbij is gelet op de vraag welke instrumenten in deze markten zijn gebruikt om de transparantie te vergroten. Vervolgens hebben we een aantal internetsites bekeken waarbij we hebben gelet op een aantal aspecten: Welke informatie wordt aangeboden? Tarieven, advies, rekenvoorbeelden etc? Is het een interactieve site? Wordt er alleen informatie gegeven of ook advies? Kan de consument makkelijk een keuze maken aan de hand van deze informatie? Wordt de informatie vanuit het bedrijf of vanuit de consument aangeboden? De resultaten van de verkenning hebben gediend als input voor het kwalitatieve onderzoek. Hierbij is gebruik gemaakt van de instrumenten die tijdens de verkenning naar voren zijn gekomen. Een samenvatting van de resultaten van de verkenning is in de bijlage opgenomen. Kwalitatief onderzoek Door middel van een kwalitatief onderzoek onder consumenten is getracht te achterhalen wat de meningen, wensen en behoeften zijn van consumenten over de middelen waarmee transparantie in de telecommunicatiemarkt kan worden bevorderd. Tijdens diepte interviews kon diep op dit onderwerp worden ingegaan en konden beweegredenen en argumenten van consumenten naar boven worden gehaald. Er zijn 12 (individuele) diepte interviews uitgevoerd met consumenten, 4 interviews over mobiele telefonie, 4 interviews over vaste telefonie en 4 interviews over internet. Voor het werven van de 6

9 respondenten hebben we gebruik gemaakt van ons DoeMeepanel, waarbij we een deel van de panelleden, in de regio Den Haag, hebben benaderd met het verzoek mee te werken aan de individuele interviews. Bij de uiteindelijke selectie van de respondenten hebben we gelet op een spreiding naar geslacht, leeftijd en gebruikservaring. De individuele interviews zijn door de onderzoeker van het project uitgevoerd in het gebouw van de Consumentenbond. De kwalitatieve informatie die deze interviews opleverden, vormden de input voor een kwantitatief vervolgonderzoek. 2. Uitvoering kwantitatief onderzoek Het kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquête. Deze enquête is halverwege november 2003 uitgezet onder leden van het Internetpanel van de Consumentenbond. Het Internetpanel bestaat uit ongeveer leden. Hiervan hebben respondenten de vragenlijst ingevuld. Dit houdt in dat 54% van het Internetpanel aan de enquête heeft meegewerkt. Nauwkeurigheid Het ondervragen van een steekproef in plaats van de gehele populatie betekent dat de resultaten niet 100% nauwkeurig zijn. De werkelijke waarde ligt binnen bepaalde grenzen rond de uitkomst en wel met een bepaalde mate van zekerheid. Bij een netto steekproef van kan met 95% zekerheid worden vastgesteld dat een waarde van p=50% (het percentage in de steekproefpopulatie dat een bepaalde eigenschap heeft) in de steekproef met niet meer dan 2,6% afwijkt van de populatie. Met andere woorden: indien uit het onderzoek blijkt dat 50% van de geënquêteerden aangeeft een mobiele telefoon te bezitten, betekent dit dat het aantal mensen dat een mobiele telefoon bezit met 95% zekerheid minder dan 52,6% bedraagt en meer dan 47,4%. Weging van de resultaten Het Internetpanel van de Consumentenbond bestaat uit alledaagse particulieren die belangeloos aan verschillende soorten onderzoek via internet meewerken. Wanneer de internetpanelleden worden vergeleken met de Nederlandse bevolking, dan is te zien dat de leden over het algemeen vaker van het mannelijke geslacht en hoger opgeleid zijn. Wat betreft leeftijd zijn de jongste (24 jaar en jonger) en de oudste (65 jaar of ouder) leeftijdsgroep enigszins ondervertegenwoordigd in het internetpanel. 7

10 Voor deze vertekening kan worden gecorrigeerd door middel van weging. Respondenten die oververtegenwoordigd zijn in de steekproef laten we minder zwaar meewegen dan respondenten die ondervertegenwoordigd zijn. Na deze weging krijgen we zicht op een steekproef die representatief is voor de bevolking. Net als bij het transparantie onderzoek dat in 2001 is uitgevoerd, zijn de resultaten gewogen naar de leeftijd van de respondenten. Er is gekozen voor een weging naar leeftijd, aangezien leeftijd een belangrijke rol speelt bij ervaringen, wensen en voorkeuren met betrekking tot telefonie. Daarnaast heeft leeftijd ook invloed op andere demografische gegevens zoals opleiding. De weging is uitgevoerd aan de hand van de leeftijdsverdeling volgens het Statistisch Jaarboek 2003 van het CBS. 3. Resultaten kwantitatief onderzoek 3.1 Vaste telefonie Vaste telefoonaansluiting Zestiende van de respondenten (61%, N=1464) maakt thuis voor de vaste telefoon gebruik van een gewone vaste telefoonlijn van KPN. Een kwart van de respondenten (26%) maakt van ISDN gebruik. Telefoneren via de kabel wordt met 6% duidelijk minder vaak genoemd. Slechts 3 respondenten (0%) geven aan te bellen via internet. Daarnaast geeft 5% aan thuis geen vaste telefoonaansluiting te hebben. Een derde van de respondenten (32%, N=1300) geeft aan gebruik te maken van Carrier (Pre)Select. Naast de 65% van de respondenten dat aangeeft hier geen gebruik van te maken, geeft 4% aan het niet te weten. Met betrekking tot het type vaste telefoonaansluiting dat de respondenten thuis gebruiken, bleek tijdens de analyse dat een aantal respondenten bij anders namelijk ADSL had ingevuld. Door deze antwoorden, is het vermoeden ontstaan dat bepaalde respondenten vaste telefonie en internetgebruik mogelijk met elkaar hebben verward. De antwoorden waarvoor duidelijk was om welk type vaste telefoonaansluiting het ging, zijn opnieuw ingedeeld bij één van de mogelijke aansluitingsvormen. Een opvallend resultaat is dat respectievelijk 69% en 65% van de respondenten beweert bekend te zijn met de mogelijkheid om via de kabel en via internet te bellen. De zeer kleine aantallen respondenten dat hier daadwerkelijk gebruik van maakt èn het hierboven vermelde vermoeden dat bepaalde respondenten vaste telefonie en internetgebruik mogelijk met elkaar hebben verward, lijkt er op te wijzen dat deze percentages niet betrouwbaar zijn. Waarschijnlijk hebben de 8

11 respondenten bij bellen via de kabel en bij bellen via internet toch aan internet gedacht in plaats van aan vaste telefonie. Aangezien deze cijfers niet betrouwbaar lijken te zijn, worden de resultaten voor deze twee vragen verder buiten beschouwing gelaten. Wel kunnen deze resultaten erop wijzen dat de respondenten vaste telefonie en internetgebruik lastig van elkaar kunnen onderscheiden. Ook is bekeken of er ten aanzien van het soort vaste telefoonaansluiting dat de respondenten thuis hebben, opvallende leeftijdsverschillen zijn. Bij de gewone vaste lijn van KPN zien we geen grote verschillen. Wel hebben jongere respondenten vaker geen vaste telefoonaansluiting in huis en minder vaak een ISDN aansluiting dan de andere leeftijdsgroepen. Problemen Tijdens de interviews met consumenten kwam een aantal problemen met vaste telefonie naar voren. De problemen zijn door middel van stellingen aan de internetpanelleden voorgelegd. Op die manier kon bekeken worden in hoeverre deze problemen voor meer consumenten een rol spelen. In figuur 1 zijn de resultaten op twee algemene stellingen weergegeven. Hieruit kan worden opgemaakt dat ruim een kwart van de respondenten (27% en 26%) behoefte heeft aan meer onafhankelijke informatie over vaste telefonie en voor vaste telefonie aan advies dat afgestemd is op de persoonlijke situatie. 9

12 Figuur 1. Resultaten op twee algemene stellingen met betrekking tot vaste telefonie (N = 1464) "Ik heb behoefte aan meer onafhankelijke informatie over vaste telefonie" 27% 29% 42% 2% "Ik heb voor vaste telefonie behoefte aan advies dat afgestemd is op mijn persoonlijke situatie" 26% 24% 47% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% grotendeels van toepassing enigszins van toepassing nauwelijks van toepassing weet niet/geen mening In figuur 2 zijn de resultaten van drie stellingen die betrekking hebben op vaste telefonie via de kabel, weergegeven. Bijna viertiende van de respondenten (39%) geeft aan niet bekend te zijn met welke aanbieders er voor telefonie via de kabel zijn. Een iets kleiner percentage respondenten (34%) vraagt zich af of het mogelijk is om bij telefonie via de kabel het oude telefoonnummer mee te nemen. De groep respondenten dat zich af vraagt waar zij informatie kunnen vinden over de aanbieders van telefonie via de kabel is duidelijk kleiner (21%). Figuur 2. Resultaten op drie stellingen met betrekking tot vaste telefonie via de kabel (N = 1464). "Ik ben niet bekend met welke aanbieders er zijn voor telefonie via de kabel" 39% 21% 38% 2% "Ik vraag me af of het mogelijk is om bij telefonie via de kabel het oude telefoonnummer mee te nemen" 34% 18% 42% 6% "Ik vraag me af waar ik informatie kan vinden over de aanbieders van telefonie via de kabel" 21% 15% 60% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% grotendeels van toepassing enigszins van toepassing nauwelijks van toepassing weet niet/geen mening Er zijn aan de respondenten 12 stellingen met betrekking tot carrier (pre) select voorgelegd. In onderstaande figuur (figuur 3) zijn deze weergegeven, waarbij de stellingen gerangschikt zijn naar het percentage respondenten dat deze stellingen grotendeels van toepassing vindt. Hierdoor is snel te zien welke problemen ook voor een grotere groep respondenten een rol spelen. Zo is te zien dat ruim eenderde van de internetpanelleden (37%) geen zicht heeft op wat de tarieven van de carrier select aanbieders zijn. Evenveel respondenten (37%) weten niet hoeveel 10

13 carrier select aanbieders er zijn. Ongeveer een kwart van de internetpanelleden vraagt zich af of er tariefsverschillen zijn tussen de carrier select aanbieders (26%), vindt het niet duidelijk of zij op ieder moment met een carrier select aanbieder kunnen stoppen (25%) en weet niet welke carrier select aanbieders er zijn (23%). Met de stellingen die betrekking hebben op eventuele risico s van het gebruik van een andere aanbieder zijn minder respondenten het eens. Daarnaast zien we twee stellingen met een relatief groot aantal respondenten dat antwoordt met weet ik niet. Dit betreft de stelling of ze bij carrier select het risico lopen dat de aanbieder ineens niet meer bestaat (25% weet niet) en de stelling dat zij bij carrier select het risico lopen dat de telefoon ineens niet meer werkt (23% weet niet). 11

14 Figuur 3. Resultaten op de stellingen met betrekking tot carrier (pre) select (N = 1464). "Ik heb geen zicht op wat de tarieven van de carrier select aanbieders zijn" 37% 28% 31% 3% "Ik weet niet hoeveel carrier select aanbieders er zijn" 37% 31% 28% 4% "Ik vraag me af of er tariefsverschillen tussen de carrier select aanbieders zijn" 26% 21% 47% 5% "Het is mij niet duidelijk of ik ieder moment met carrier select kan stoppen" 25% 19% 43% 13% "Ik weet niet welke carrier select aanbieders er zijn" 23% 24% 50% 3% "Welke stappen ik moet ondernemen om carrier select te gaan gebruiken, is mij niet duidelijk" 22% 14% 58% 6% "Ik heb geen vertrouwen in carrier select aanbieders" 20% 24% 41% 16% "Bij carrier select loop ik het risico dat de carrier select aanbieder ineens niet meer bestaat" 19% 22% 34% 25% "Ik vraag me af of het gebruik van carrier select invloed heeft op de bereikbaarheid" 17% 15% 53% 14% "Ik weet niet waar ik informatie over carrier select kan vinden" 16% 15% 62% 8% "Ik vraag me af of het gebruik van carrier select invloed heeft op mijn telefooninstellingen" 15% 14% 57% 14% "Bij carrier select loop ik het risico dat mijn telefoon ineens niet meer werkt" 14% 15% 49% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% grotendeels van toepassing nauwelijks van toepassing enigszins van toepassing weet niet/geen mening Aan de respondenten is gevraagd of zij, om een goede keuze voor een vaste telefoon aanbieder (inclusief carrier select) te kunnen maken, nog behoefte hebben aan andere informatie (die in de stellingen nog niet aan de orde waren gekomen). Samenvattend wordt een aantal punten geregeld genoemd. Dit betreft objectieve en onafhankelijke informatie over: De betrouwbaarheid van carrier select aanbieders; De kwaliteit van verbindingen, het aantal storingen; De kwaliteit van de service en ondersteuning van de carrier select aanbieders; Waar je als consument met klachten terecht kunt; 12

15 De tarieven: duidelijkheid en eenduidige gestandaardiseerde vergelijkmethoden zijn gewenst; De rekeningen: moeten begrijpelijk, leesbaar en betrouwbaar zijn; Het aan- en afmelden bij een carrier select aanbieder, opzegmogelijkheden. Instrumenten Vervolgens zijn bovenstaande stellingen geclusterd en is per cluster aan de respondenten gevraagd aan te geven van wie en op welke manier zij voor vaste telefonie bij voorkeur informatie zouden willen ontvangen. Deze vraag is voor de volgende vier onderwerpen gesteld: Informatie over welke soorten vaste telefoonaansluitingen en welke vaste telefonie aanbieders er zijn; Informatie over tarieven en tariefsverschillen tussen vaste telefonie aanbieders; Informatie over verschillen in voorwaarden tussen vaste telefonie aanbieders; Informatie over de eventuele risico s en veranderingen als gevolg van gebruik van een andere vaste telefoonaanbieder. Hierbij konden de respondenten maximaal drie voorbeelden kiezen. In deze voorbeelden waren instrumenten verwerkt die tijdens de interviews naar voren waren gekomen. 13

16 Tabel 1. Voorkeur voor instrumenten met betrekking tot vaste telefonie (N = 1464) soorten aansluitingen en welke aanbieders tarieven en tariefsverschillen verschillen in voorwaarden eventuele risico's en veranderingen Een website van een onafhankelijke partij waar aanbieders worden vergeleken 67% 70% 66% 61% Onderzoeken in de Consumentengids 54% 57% 59% 61% Een internetsite van de toezichthouder OPTA 32% 32% 33% 34% Internetsites van aanbieders 32% 30% 28% 20% Consumentenprogramma's op televisie 22% 22% 22% 23% Gebruikerservaringen via een internetforum 14% 10% 10% 13% Een folder van aanbieders 10% 9% 9% 6% Mondelinge informatie van familie, vrienden 9% 7% 6% 8% Het bellen naar de advieslijn van de Consumentenbond 9% 8% 6% 7% Een internetsite van een Ministerie 7% 7% 7% 11% Postbus 51 spotjes op televisie 7% 5% 4% 6% Een brief van aanbieders 3% 3% 4% 4% Het bellen naar een telefoonlijn van de toezichthouder OPTA 2% 2% 2% 2% Het bellen naar de klantenservice van aanbieders 1% 0% 2% 1% Winkelpersoneel 1% 1% 2% 1% Reclame op de radio van aanbieders 1% 2% 2% 1% Anders nl 2% 2% 2% 2% De antwoorden die de respondenten bij anders namelijk hebben ingevuld, variëren van nieuwsbrieven via , onderzoek dat gratis en voor iedereen beschikbaar is tot een onafhankelijk telefoonnummer of internetsite dat vertelt wat in de afgelopen gespreksperiode voor jou de goedkoopste aanbieder zou zijn geweest. Een andere suggestie is een objectief rekenmodel waarin je je eigen belprofiel kunt opgeven. Bovenstaande tabel laat een aantal opvallende resultaten zien. Het meest genoemde instrument is een website van een onafhankelijke partij waar aanbieders worden vergeleken (zogenaamde vergelijkingsites). Op nummer twee staan de onderzoeken in de Consumentengids en op nummer drie staat een internetsite van de toezichthouder OPTA. Er zijn verschillen te zien tussen de instrumenten en de vier verschillende onderwerpen: Een vergelijkingsite wordt vooral genoemd bij tarieven en tariefsverschillen (70%). Bij informatie over eventuele risico s en veranderingen ligt dit percentage lager (61%) en scoort daarbij net zo goed als onderzoeken in de Consumentengids (61%). Onderzoeken in de Consumentengids staat voor alle vier de onderwerpen op nummer twee. Dit instrument wordt het meest genoemd voor 14

17 informatie over eventuele risico s en veranderingen (61%) en minder vaak voor informatie over soorten aansluitingen en welke aanbieders er zijn (54%). Uit nadere analyse blijkt wel dat er duidelijke leeftijdsverschillen zijn bij de respondenten die wel of geen voorkeur hebben voor het instrument onderzoeken in de Consumentengids. Dit instrument wordt vaker genoemd naarmate de respondenten ouder worden. Er zijn ook leeftijdsverschillen bij twee andere instrumenten gevonden, namelijk bij internetsites van aanbieders en het bellen naar de advieslijn van de Consumentenbond. Internetsites van aanbieders wordt vaker door jongere respondenten genoemd. Het bellen naar de advieslijn van de Consumentenbond wordt door jongere respondenten nauwelijks genoemd, maar door de oudere respondenten juist wel (voor percentages zie de bijlage). Verder blijkt dat er verschillen zijn tussen leden en niet-leden van de Consumentenbond wat betreft hun voorkeur voor bepaalde instrumenten. In onderstaande tabel is de top 5 van instrumenten weergegeven met naast een totaal percentage, ook het percentage specifiek over nietleden. Hieruit blijkt dat het instrument onderzoeken in de Consumentengids opvallend vaker door leden van de Consumentenbond wordt genoemd dan door niet-leden. Ondanks deze verschillen blijft dit instrument wel tot de meest genoemde instrumenten behoren. Tabel 2.Top 5 van de meest genoemde instrumenten met betrekking tot vaste telefonie (N = 1464) soorten aansluitingen en welke aanbieders tarieven en tariefsverschillen verschillen in voorwaarden eventuele risico's en veranderingen Totaal Niet lid Totaal Niet lid Totaal Niet lid Totaal Niet lid Een website van een onafhankelijke partij waar aanbieders worden 67% 68% 70% 72% 66% 65% 61% 61% vergeleken Onderzoeken in de Consumentengids 54% 29% 57% 31% 59% 35% 61% 36% Een internetsite van de toezichthouder OPTA 32% 30% 32% 28% 33% 30% 34% 35% Internetsites van aanbieders 32% 44% 30% 39% 28% 35% 20% 25% Consumentenprogramma's op televisie 22% 27% 22% 27% 22% 25% 23% 26% Ook is bekeken of het soort vaste telefoonaansluiting invloed heeft op de voorkeur die respondenten voor bepaalde instrumenten hebben. Zo is te zien dat respondenten die bellen via de kabel minder vaak een voorkeur hebben voor een vergelijkingsite, een site van de OPTA en onderzoeken in de Consumentengids. Daartegenover staat dat zij juist vaker consumentenprogramma s op tv en mondelinge informatie van familie en vrienden noemen. 15

18 3.2 Mobiele telefonie Bezit mobiele telefoon Bijna alle respondenten (95%, N = 1464) maken gebruik van een mobiele telefoon. Meer dan de helft van de respondenten (57%) gebruikt de mobiele telefoon alleen voor privé aangelegenheden. Ruim eenderde (36%) maakt er zowel voor werk als privé gebruik van. Slechts 3% heeft een mobiele telefoon die zij alleen voor het werk gebruiken. Respondenten van 65 jaar of ouder geven wat vaker aan dat zij geen mobiele telefoon gebruiken, maar dat is nog steeds een klein percentage (10%). Problemen De problemen die tijdens de interviews met consumenten naar voren kwamen zijn door middel van stellingen aan de internetpanelleden voorgelegd. In onderstaande figuur (figuur 4) zijn deze weergegeven, waarbij de stellingen gerangschikt zijn naar het percentage respondenten dat deze stellingen grotendeels van toepassing vindt. Ruim viertiende van de respondenten (42%) vindt het lastig om mobiele telefonie aanbieders wat betreft tarieven en abonnementsvormen met elkaar te vergelijken. Ruim eenderde van de respondenten (35%) geeft aan behoefte te hebben aan meer onafhankelijke informatie over mobiele telefonie. Meer dan een kwart van de respondenten heeft behoefte aan advies dat afgestemd is op de persoonlijke situatie (27%). Een iets kleinere groep respondenten geeft aan geen zicht te hebben op de tarieven van de mobiele telefonie aanbieders (25%) en op verschillen tussen de mobiele telefonie aanbieders qua bereik van de toestellen (25%). De percentages respondenten die niet weten welke mobiele telefonie aanbieders er zijn en niet weten waar zij informatie over de mobiele telefonie aanbieders kunnen vinden, zijn klein (resp. 5% en 7%). Ook de vraag of het mogelijk is om bij overstap naar een andere mobiele aanbieder het oude telefoonnummer mee te kunnen nemen, speelt maar voor een kleine groep respondenten (10%) een rol. 16

19 Figuur 4. Resultaten op 11 stellingen met betrekking tot mobiele telefonie (N = 1464) "Ik vind mobiele telefonie aanbieders w at betreft tarieven en abonnementsvormen lastig met elkaar te vergelijken" 42% 28% 27% 3% "Ik heb behoefte aan meer onafhankelijke informatie over mobiele telefonie" 35% 24% 36% 4% "Ik heb voor mobiele telefonie behoefte aan advies dat afgestemd is op mijn persoonlijke situatie" 27% 25% 44% 5% "Ik heb geen zicht op w at de tarieven van de mobiele telefonie aanbieders zijn" 25% 33% 39% 2% "Ik heb geen zicht op verschillen tussen de mobiele telefonie aanbieders qua bereik van de toestellen " 25% 31% 41% 3% "Ik w eet niet w elke abonnementsvormen de mobiele telefonie aanbieders bieden" 15% 29% 53% 2% "Ik vraag me af of er tariefsverschillen tussen de mobiele telefonie aanbieders zijn" 13% 21% 62% 4% "Ik heb geen vertrouw en in mobiele telefonie aanbieders" 11% 22% 60% 6% "Ik vraag me af of het mogelijk is om bij overstap naar een andere mobiele aanbieder het oude telefoonnummer mee te nemen" 10% 14% 73% 3% "Ik w eet niet w aar ik informatie over de mobiele telefonie aanbieders kan vinden" 7% 13% 78% 2% "Ik w eet niet w elke mobiele telefonie aanbieders er zijn" 5% 13% 80% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Grotendeels van toepassing op mij Enigszins van toepassing op mij Nauw elijks van toepassing op mij Weet niet/ geen mening Aan de respondenten is gevraagd of zij om een goede keuze voor een mobiele telefonie aanbieder te kunnen maken nog behoefte hebben aan andere informatie (die in de stellingen nog niet aan de orde waren gekomen). Veel verschillende punten kwamen hierbij naar voren. Zo geven de respondenten aan dat zij om een goede keuze te kunnen maken, behoefte hebben aan onafhankelijke en betrouwbare informatie over: Het functioneren van de klantenservice en helpdesk van aanbieders. Hoe is het met de service van de aanbieders gesteld? Zijn ze goed bereikbaar? Hoeveel klachten krijgen zij binnen en hoe gaan ze met klachten om? De voorwaarden van de verschillende aanbieders: contractduur, geldigheidsduur, hoogte, meenemen en verlopen van het beltegoed. Eenvoudige voorwaarden en een waarschuwingssysteem zijn gewenst. 17

20 Tarieven, piek- en dal tarieven, verborgen extra kosten, ondoorzichtige kortingsregelingen. Minder complexe tariefstructuren zijn daarbij gewenst. Instrumenten Vervolgens zijn bovenstaande stellingen geclusterd en is per cluster aan de respondenten gevraagd aan te geven van wie en op welke manier zij voor mobiele telefonie bij voorkeur informatie willen ontvangen. Deze vraag is voor de volgende drie onderwerpen gesteld: Informatie over welke mobiele telefonie aanbieders er zijn; Informatie over tarieven, abonnementstarieven en tariefsverschillen tussen mobiele telefonie aanbieders; Informatie over verschillen in voorwaarden tussen mobiele telefonie aanbieders; Hierbij konden ze maximaal drie voorbeelden kiezen. In deze voorbeelden waren instrumenten verwerkt die tijdens de interviews naar voren waren gekomen. Tabel 3. Voorkeur voor instrumenten met betrekking tot mobiele telefonie (N = 1464) Een website van een onafhankelijke partij waar aanbieders worden vergeleken Welke aanbieders (abonnements) tarieven, tariefsverschillen Verschillen in voorwaarden 69% 70% 68% Onderzoeken in de Consumentengids 57% 58% 60% Internetsites van aanbieders 32% 30% 26% Een internetsite van de toezichthouder OPTA 27% 26% 29% Consumentenprogramma's op televisie 21% 21% 20% Gebruikerservaringen via een internetforum 11% 10% 10% Een folder van aanbieders 9% 9% 8% Mondelinge informatie van familie, vrienden 8% 6% 5% Het bellen naar de advieslijn van de Consumentenbond 6% 6% 6% Een internetsite van een Ministerie 6% 5% 6% Winkelpersoneel 5% 5% 4% Postbus 51 spotjes op televisie 3% 3% 4% Een brief van aanbieders 2% 2% 3% Reclame op de radio van aanbieders 1% 1% 0% Het bellen naar de klantenservice van aanbieders 1% 1% 0% Het bellen naar een telefoonlijn van de toezichthouder OPTA 1% 1% 1% Anders nl 3% 2% 3% De antwoorden die de respondenten bij anders namelijk hebben gegeven, komen grotendeels overeen met de ideeën die voor vaste telefonie zijn genoemd: informatiebronnen zoals 18

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten Eindrapport (v1.5) In opdracht van: OPTA Project: 2008.021 Datum: Utrecht, 28 mei 2008 Auteurs: dr. ir. ing. Rudi Bekkers ir. Stein Smeets drs. Robbin

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie In opdracht van: Autoriteit Consument en Markt Project: 2013.153 Publicatienummer: 2013.153.1401 Datum:

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

Rekenen op vertrouwen!

Rekenen op vertrouwen! Onderzoek naar het profiel van beleggers in vastgoedparticipaties onder relaties van Adviesgroep Reyersen van Buuren bv 2007 Locatie? Conjunctuur? Rendement? Financiële toekomst? Solvabiliteit van huurders?

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt!

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Onderzoek naar de verstrekking van hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking, oogaandoening, doofblindheid Utrecht, maart 2015 Auteurs: Dominique van

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers.

gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers. Zaaknummer: OWZSB04 Onderwerp Collegevoorstel Inleiding Landelijk neemt het aantal jongeren met schulden toe, in Heusden is deze stijging echter niet terug te vinden in de cijfers. Dit vormde aanleiding

Nadere informatie

Cyber Security Awareness

Cyber Security Awareness bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Cyber Security Awareness Een

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie