Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post"

Transcriptie

1 Onderzoeksreeks

2 Een onderzoek naar de instrumenten om de transparantie voor de telecommunicatieconsument te vergroten Eindrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post Mevrouw N. de Vries, mevrouw E. Küller-Mulder Projectleider : Drs. Perry Perfors Onderzoekers : Drs. Evelien Mansens, Drs. Dorien van Nobelen Projectnummer : POE03012 Kennisgroep : Algemene Diensten Datum : 28 januari 2004 Copyright: afdeling Onderzoek Dit onderzoekverslag is opgesteld door de Afdeling Onderzoek van de Consumentenbond. Het auteursrecht op dit onderzoekverslag berust bij de Afdeling Onderzoek. Overname van (of delen van) dit onderzoekverslag door derden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de Afdeling Onderzoek, onverminderd de rechten van de opdrachtgever.

3 Voorwoord In 2001 heeft de Consumentenbond een onderzoek naar de Transparantie van de Telecommunicatiemarkt uitgevoerd voor DGTP (destijds Ministerie van Verkeer en Waterstaat). Als vervolg op dit onderzoek voert de Consumentenbond voor DGTP (nu Ministerie van Economische Zaken) het onderzoek Ruis op de lijn Een onderzoek naar de instrumenten om de transparantie voor de telecommunicatieconsument te vergroten uit met als doel inzicht te krijgen in de wijze waarop deze markt (vaste telefonie, mobiele telefonie en internet) volgens consumenten doorzichtiger gemaakt kan worden. Dit vervolg onderzoek bestaat uit drie delen: een verkenning (opgeleverd ), een kwalitatief onderzoek (opgeleverd ) en het voorliggende kwantitatieve onderzoek. In dit derde rapport wordt het kwantitatieve onderzoek beschreven. Volledigheidshalve zijn de samenvattingen van de twee eerdere deelrapporten als bijlage opgenomen. Ook is een deel van het onderzoek E-rating websites mobiele telefonie beoordeling aan de hand van een protocol (opgeleverd 26 januari 2004) als bijlage opgenomen. Evelien Mansens Dorien van Nobelen Perry Perfors Kennisgroep Onderzoek Algemene Diensten Consumentenbond Den Haag, 28 januari 2004

4 Inhoudsopgave Voorwoord...1 Samenvatting en conclusie Uitvoering kwantitatief onderzoek Resultaten kwantitatief onderzoek Vaste telefonie Mobiele telefonie Internet Vaste telefonie, mobiele telefonie en internet Een aantal instrumenten wat meer specifiek Overeenkomsten en verschillen...29 Bijlage: Vragenlijst kwantitatief onderzoek...34 Bijlage: Samenvatting Verkenning (Deel 1 van het onderzoek)...46 Bijlage: Samenvatting Kwalitatief onderzoek (Deel 2 van het onderzoek)...54 Bijlage: E-rating websites mobiele telefonie

5 Samenvatting en conclusie Uit het kwalitatieve onderzoek kwam een aantal problemen naar voren waar consumenten tegen aanliepen bij het maken van een keuze voor een vaste- of mobiele telecomaanbieder of internetaanbieder. In het kwantitatieve onderzoek is vastgesteld hoeveel consumenten zich in deze problemen herkennen. Tevens is onderzocht welke instrumenten volgens consumenten ingezet moeten worden om de markt doorzichtiger te maken. De belangrijkste problemen en de meest genoemde instrumenten worden hieronder kort weergegeven. Problemen: De internetpanelleden herkennen zich met betrekking tot vaste telefonie in een aantal problemen. Zo geven de respondenten aan dat zij niet weten welke aanbieders er zijn voor telefonie via de kabel (39%). Ook weten ze niet hoeveel carrier select aanbieders er zijn (37%), hebben ze geen zicht op de tarieven van de carrier select aanbieders (37%) en vragen ze zich af of het mogelijk is om bij telefonie via de kabel het oude telefoonnummer mee te nemen (34%). In het geval van mobiele telefonie herkennen de internetpanelleden zich vooral in twee problemen. Ze vinden dat mobiele telefonie aanbieders wat betreft tarieven en abonnementsvormen lastig met elkaar te vergelijken zijn (42%). Daarnaast geven ze aan behoefte te hebben aan meer onafhankelijke informatie over mobiele telefonie (35%). Als we kijken naar internet dan zien we dat de internetpanelleden vooral behoefte hebben aan meer onafhankelijke informatie over internet (24%) en aan advies dat afgestemd is op de persoonlijke situatie (20%). Opvallend is dat internetpanelleden zich vaker herkennen in problemen over vaste telefonie dan in problemen over mobiele telefonie en internet. Instrumenten In de top 5 van meeste genoemde instrumenten staan: websites van een onafhankelijke partij waar aanbieders worden vergeleken, onderzoeken in de Consumentengids, een internetsite van de toezichthouder OPTA, internetsites van aanbieders en consumentenprogramma s op televisie. Internet als medium scoort beter dan andere media (zoals bellen, televisie/radio, op papier), toch is de mate van populariteit wel afhankelijk van de informatie aanbieder. Opvallend is dat een internetsite van de toezichthouder OPTA duidelijk beter scoort dan een internetsite van 3

6 een Ministerie (32% heeft bijvoorbeeld voor vaste telefonie voorkeur voor een internetsite van OPTA versus 7% voor een internetsite van een Ministerie). Als het gaat om informatie over tarieven en tariefsverschillen tussen vaste telefonie aanbieders dan zien we dat een vergelijkingsite vaker als instrument wordt genoemd (70%). Het instrument onderzoeken in de Consumentengids wordt met name genoemd in geval van informatie over eventuele risico s en veranderingen als gevolg van gebruik van een andere vaste telefonie aanbieder (61%). De populariteit van de vergelijkingsite wordt bevestigd door resultaten waaruit blijkt dat bijna de helft van de respondenten (45%) vindt dat zij door het gebruik van een vergelijkingsite een betere keuze voor een aanbieder kunnen maken. Wel geeft ruim eenderde (36%) aan dat het voor hen niet duidelijk is wie er achter een vergelijkingsite zit. Duidelijkheid over wie achter een internetsite zit, is belangrijk voor het gebruik van een vergelijkingsite bij het maken van een keuze voor een aanbieder en/of abonnement. Het instrument onderzoeken in de Consumentengids wordt vaker genoemd door oudere respondenten. Dit instrument is ook populairder onder leden van de Consumentenbond dan onder niet-leden. Internetsites van aanbieders wordt vaker door jongere respondenten genoemd. Bellen naar de advieslijn van de Consumentenbond wordt door jongere respondenten nauwelijks genoemd, maar door de oudere respondenten juist wel. Ook al wordt een internetsite van de toezichthouder vaak genoemd, toch zou de helft van de respondenten (51%) niet zo snel hun vragen over telefonie of internet aan de toezichthouder stellen. Ook geeft 42% aan dat zij geen idee hebben met welke vragen zij over telefonie of internet bij de toezichthouder terecht kunnen. Ook vindt eenderde (33%) dat een toezichthouder er niet is om vragen van consumenten te beantwoorden. Een internetsite van de toezichthouder zal zich dus vooral moeten richten op het bieden van informatie. Het hoeft zich niet te profileren als plaats waar consumenten met vragen terecht kunnen. Een gespecificeerde telefoonrekening wordt wel als handig controlemiddel van het eigen belgedrag en de belkosten gezien, maar niet zo zeer als hulpmiddel bij het maken van een keuze van een aanbieder. 4

7 Suggesties De respondenten hebben zelf ook aangegeven aan welke informatie zij behoefte hebben om een betere keuze voor een aanbieder te kunnen maken. Zowel voor vaste telefonie, mobiele telefonie als internet geven de respondenten aan behoefte te hebben aan onafhankelijke informatie over: de kwaliteit van de dienstverlening (klantenservice en helpdesk) van aanbieders; tarieven (inclusief bijkomende kosten); voorwaarden van aanbieders. De respondenten hebben behoefte aan een standaardisering voor het weergeven van tarieven en voorwaarden waardoor er betere vergelijking tussen aanbieders mogelijk is. Conclusies Uit dit onderzoek blijkt dat consumenten behoefte hebben aan onafhankelijke informatie over tarieven, voorwaarden en de kwaliteit van de dienstverlening van aanbieders. Zeker in het geval van vaste telefonie lopen nog veel consumenten tegen problemen aan bij het maken van een keuze voor een aanbieder. Deze onafhankelijke informatie vernemen ze bij voorkeur via een internetsite waarbij aanbieders met elkaar worden vergeleken, waarbij duidelijk is wie er achter deze internetsite zit en waarbij de onafhankelijkheid van deze partij duidelijk is. Om ook andere (waaronder oudere) consumenten in de gelegenheid te stellen om gebruik te kunnen maken van informatie blijven daarnaast andere (wederom onafhankelijke) informatiebronnen noodzakelijk zoals schriftelijke informatie via de Consumentengids. Consumenten zouden graag zien dat er een standaardisering voor het weergeven van tarieven en voorwaarden wordt ontwikkeld waardoor zij aanbieders op deze punten beter met elkaar kunnen vergelijken. Zeer welkom is informatie die afgestemd is op de persoonlijke situatie, bijvoorbeeld door het gebruik kunnen maken van rekenmodellen op vergelijkingsites. 5

8 1. Inleiding Uit diverse onderzoeken blijkt dat de telecommunicatiemarkt nog verre van transparant is. Consumenten geven aan dat zij door de vele aanbieders, voorwaarden, tarieven en aanbiedingen door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Nu vastgesteld is dat deze markt niet voldoende transparant is voor consumenten, rijst de beleidsvraag hoe deze markt transparanter te maken is. Hoe zouden consumenten willen dat de telecommunicatiemarkt (hierbij richten we ons op zowel vaste- en mobiele telefonie als internet) transparanter zou worden? Welke instrumenten moeten volgens consumenten ingezet worden om de markt doorzichtiger te maken? Via welke kanalen kunnen consumenten het beste bereikt worden? Verkenning Tijdens een verkenning hebben we bestaande transparantie onderzoeken bestudeerd en gekeken of hier resultaten uit naar voren zijn gekomen die van belang kunnen zijn voor de telecommunicatiemarkt. Daarbij is gelet op de vraag welke instrumenten in deze markten zijn gebruikt om de transparantie te vergroten. Vervolgens hebben we een aantal internetsites bekeken waarbij we hebben gelet op een aantal aspecten: Welke informatie wordt aangeboden? Tarieven, advies, rekenvoorbeelden etc? Is het een interactieve site? Wordt er alleen informatie gegeven of ook advies? Kan de consument makkelijk een keuze maken aan de hand van deze informatie? Wordt de informatie vanuit het bedrijf of vanuit de consument aangeboden? De resultaten van de verkenning hebben gediend als input voor het kwalitatieve onderzoek. Hierbij is gebruik gemaakt van de instrumenten die tijdens de verkenning naar voren zijn gekomen. Een samenvatting van de resultaten van de verkenning is in de bijlage opgenomen. Kwalitatief onderzoek Door middel van een kwalitatief onderzoek onder consumenten is getracht te achterhalen wat de meningen, wensen en behoeften zijn van consumenten over de middelen waarmee transparantie in de telecommunicatiemarkt kan worden bevorderd. Tijdens diepte interviews kon diep op dit onderwerp worden ingegaan en konden beweegredenen en argumenten van consumenten naar boven worden gehaald. Er zijn 12 (individuele) diepte interviews uitgevoerd met consumenten, 4 interviews over mobiele telefonie, 4 interviews over vaste telefonie en 4 interviews over internet. Voor het werven van de 6

9 respondenten hebben we gebruik gemaakt van ons DoeMeepanel, waarbij we een deel van de panelleden, in de regio Den Haag, hebben benaderd met het verzoek mee te werken aan de individuele interviews. Bij de uiteindelijke selectie van de respondenten hebben we gelet op een spreiding naar geslacht, leeftijd en gebruikservaring. De individuele interviews zijn door de onderzoeker van het project uitgevoerd in het gebouw van de Consumentenbond. De kwalitatieve informatie die deze interviews opleverden, vormden de input voor een kwantitatief vervolgonderzoek. 2. Uitvoering kwantitatief onderzoek Het kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquête. Deze enquête is halverwege november 2003 uitgezet onder leden van het Internetpanel van de Consumentenbond. Het Internetpanel bestaat uit ongeveer leden. Hiervan hebben respondenten de vragenlijst ingevuld. Dit houdt in dat 54% van het Internetpanel aan de enquête heeft meegewerkt. Nauwkeurigheid Het ondervragen van een steekproef in plaats van de gehele populatie betekent dat de resultaten niet 100% nauwkeurig zijn. De werkelijke waarde ligt binnen bepaalde grenzen rond de uitkomst en wel met een bepaalde mate van zekerheid. Bij een netto steekproef van kan met 95% zekerheid worden vastgesteld dat een waarde van p=50% (het percentage in de steekproefpopulatie dat een bepaalde eigenschap heeft) in de steekproef met niet meer dan 2,6% afwijkt van de populatie. Met andere woorden: indien uit het onderzoek blijkt dat 50% van de geënquêteerden aangeeft een mobiele telefoon te bezitten, betekent dit dat het aantal mensen dat een mobiele telefoon bezit met 95% zekerheid minder dan 52,6% bedraagt en meer dan 47,4%. Weging van de resultaten Het Internetpanel van de Consumentenbond bestaat uit alledaagse particulieren die belangeloos aan verschillende soorten onderzoek via internet meewerken. Wanneer de internetpanelleden worden vergeleken met de Nederlandse bevolking, dan is te zien dat de leden over het algemeen vaker van het mannelijke geslacht en hoger opgeleid zijn. Wat betreft leeftijd zijn de jongste (24 jaar en jonger) en de oudste (65 jaar of ouder) leeftijdsgroep enigszins ondervertegenwoordigd in het internetpanel. 7

10 Voor deze vertekening kan worden gecorrigeerd door middel van weging. Respondenten die oververtegenwoordigd zijn in de steekproef laten we minder zwaar meewegen dan respondenten die ondervertegenwoordigd zijn. Na deze weging krijgen we zicht op een steekproef die representatief is voor de bevolking. Net als bij het transparantie onderzoek dat in 2001 is uitgevoerd, zijn de resultaten gewogen naar de leeftijd van de respondenten. Er is gekozen voor een weging naar leeftijd, aangezien leeftijd een belangrijke rol speelt bij ervaringen, wensen en voorkeuren met betrekking tot telefonie. Daarnaast heeft leeftijd ook invloed op andere demografische gegevens zoals opleiding. De weging is uitgevoerd aan de hand van de leeftijdsverdeling volgens het Statistisch Jaarboek 2003 van het CBS. 3. Resultaten kwantitatief onderzoek 3.1 Vaste telefonie Vaste telefoonaansluiting Zestiende van de respondenten (61%, N=1464) maakt thuis voor de vaste telefoon gebruik van een gewone vaste telefoonlijn van KPN. Een kwart van de respondenten (26%) maakt van ISDN gebruik. Telefoneren via de kabel wordt met 6% duidelijk minder vaak genoemd. Slechts 3 respondenten (0%) geven aan te bellen via internet. Daarnaast geeft 5% aan thuis geen vaste telefoonaansluiting te hebben. Een derde van de respondenten (32%, N=1300) geeft aan gebruik te maken van Carrier (Pre)Select. Naast de 65% van de respondenten dat aangeeft hier geen gebruik van te maken, geeft 4% aan het niet te weten. Met betrekking tot het type vaste telefoonaansluiting dat de respondenten thuis gebruiken, bleek tijdens de analyse dat een aantal respondenten bij anders namelijk ADSL had ingevuld. Door deze antwoorden, is het vermoeden ontstaan dat bepaalde respondenten vaste telefonie en internetgebruik mogelijk met elkaar hebben verward. De antwoorden waarvoor duidelijk was om welk type vaste telefoonaansluiting het ging, zijn opnieuw ingedeeld bij één van de mogelijke aansluitingsvormen. Een opvallend resultaat is dat respectievelijk 69% en 65% van de respondenten beweert bekend te zijn met de mogelijkheid om via de kabel en via internet te bellen. De zeer kleine aantallen respondenten dat hier daadwerkelijk gebruik van maakt èn het hierboven vermelde vermoeden dat bepaalde respondenten vaste telefonie en internetgebruik mogelijk met elkaar hebben verward, lijkt er op te wijzen dat deze percentages niet betrouwbaar zijn. Waarschijnlijk hebben de 8

11 respondenten bij bellen via de kabel en bij bellen via internet toch aan internet gedacht in plaats van aan vaste telefonie. Aangezien deze cijfers niet betrouwbaar lijken te zijn, worden de resultaten voor deze twee vragen verder buiten beschouwing gelaten. Wel kunnen deze resultaten erop wijzen dat de respondenten vaste telefonie en internetgebruik lastig van elkaar kunnen onderscheiden. Ook is bekeken of er ten aanzien van het soort vaste telefoonaansluiting dat de respondenten thuis hebben, opvallende leeftijdsverschillen zijn. Bij de gewone vaste lijn van KPN zien we geen grote verschillen. Wel hebben jongere respondenten vaker geen vaste telefoonaansluiting in huis en minder vaak een ISDN aansluiting dan de andere leeftijdsgroepen. Problemen Tijdens de interviews met consumenten kwam een aantal problemen met vaste telefonie naar voren. De problemen zijn door middel van stellingen aan de internetpanelleden voorgelegd. Op die manier kon bekeken worden in hoeverre deze problemen voor meer consumenten een rol spelen. In figuur 1 zijn de resultaten op twee algemene stellingen weergegeven. Hieruit kan worden opgemaakt dat ruim een kwart van de respondenten (27% en 26%) behoefte heeft aan meer onafhankelijke informatie over vaste telefonie en voor vaste telefonie aan advies dat afgestemd is op de persoonlijke situatie. 9

12 Figuur 1. Resultaten op twee algemene stellingen met betrekking tot vaste telefonie (N = 1464) "Ik heb behoefte aan meer onafhankelijke informatie over vaste telefonie" 27% 29% 42% 2% "Ik heb voor vaste telefonie behoefte aan advies dat afgestemd is op mijn persoonlijke situatie" 26% 24% 47% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% grotendeels van toepassing enigszins van toepassing nauwelijks van toepassing weet niet/geen mening In figuur 2 zijn de resultaten van drie stellingen die betrekking hebben op vaste telefonie via de kabel, weergegeven. Bijna viertiende van de respondenten (39%) geeft aan niet bekend te zijn met welke aanbieders er voor telefonie via de kabel zijn. Een iets kleiner percentage respondenten (34%) vraagt zich af of het mogelijk is om bij telefonie via de kabel het oude telefoonnummer mee te nemen. De groep respondenten dat zich af vraagt waar zij informatie kunnen vinden over de aanbieders van telefonie via de kabel is duidelijk kleiner (21%). Figuur 2. Resultaten op drie stellingen met betrekking tot vaste telefonie via de kabel (N = 1464). "Ik ben niet bekend met welke aanbieders er zijn voor telefonie via de kabel" 39% 21% 38% 2% "Ik vraag me af of het mogelijk is om bij telefonie via de kabel het oude telefoonnummer mee te nemen" 34% 18% 42% 6% "Ik vraag me af waar ik informatie kan vinden over de aanbieders van telefonie via de kabel" 21% 15% 60% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% grotendeels van toepassing enigszins van toepassing nauwelijks van toepassing weet niet/geen mening Er zijn aan de respondenten 12 stellingen met betrekking tot carrier (pre) select voorgelegd. In onderstaande figuur (figuur 3) zijn deze weergegeven, waarbij de stellingen gerangschikt zijn naar het percentage respondenten dat deze stellingen grotendeels van toepassing vindt. Hierdoor is snel te zien welke problemen ook voor een grotere groep respondenten een rol spelen. Zo is te zien dat ruim eenderde van de internetpanelleden (37%) geen zicht heeft op wat de tarieven van de carrier select aanbieders zijn. Evenveel respondenten (37%) weten niet hoeveel 10

13 carrier select aanbieders er zijn. Ongeveer een kwart van de internetpanelleden vraagt zich af of er tariefsverschillen zijn tussen de carrier select aanbieders (26%), vindt het niet duidelijk of zij op ieder moment met een carrier select aanbieder kunnen stoppen (25%) en weet niet welke carrier select aanbieders er zijn (23%). Met de stellingen die betrekking hebben op eventuele risico s van het gebruik van een andere aanbieder zijn minder respondenten het eens. Daarnaast zien we twee stellingen met een relatief groot aantal respondenten dat antwoordt met weet ik niet. Dit betreft de stelling of ze bij carrier select het risico lopen dat de aanbieder ineens niet meer bestaat (25% weet niet) en de stelling dat zij bij carrier select het risico lopen dat de telefoon ineens niet meer werkt (23% weet niet). 11

14 Figuur 3. Resultaten op de stellingen met betrekking tot carrier (pre) select (N = 1464). "Ik heb geen zicht op wat de tarieven van de carrier select aanbieders zijn" 37% 28% 31% 3% "Ik weet niet hoeveel carrier select aanbieders er zijn" 37% 31% 28% 4% "Ik vraag me af of er tariefsverschillen tussen de carrier select aanbieders zijn" 26% 21% 47% 5% "Het is mij niet duidelijk of ik ieder moment met carrier select kan stoppen" 25% 19% 43% 13% "Ik weet niet welke carrier select aanbieders er zijn" 23% 24% 50% 3% "Welke stappen ik moet ondernemen om carrier select te gaan gebruiken, is mij niet duidelijk" 22% 14% 58% 6% "Ik heb geen vertrouwen in carrier select aanbieders" 20% 24% 41% 16% "Bij carrier select loop ik het risico dat de carrier select aanbieder ineens niet meer bestaat" 19% 22% 34% 25% "Ik vraag me af of het gebruik van carrier select invloed heeft op de bereikbaarheid" 17% 15% 53% 14% "Ik weet niet waar ik informatie over carrier select kan vinden" 16% 15% 62% 8% "Ik vraag me af of het gebruik van carrier select invloed heeft op mijn telefooninstellingen" 15% 14% 57% 14% "Bij carrier select loop ik het risico dat mijn telefoon ineens niet meer werkt" 14% 15% 49% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% grotendeels van toepassing nauwelijks van toepassing enigszins van toepassing weet niet/geen mening Aan de respondenten is gevraagd of zij, om een goede keuze voor een vaste telefoon aanbieder (inclusief carrier select) te kunnen maken, nog behoefte hebben aan andere informatie (die in de stellingen nog niet aan de orde waren gekomen). Samenvattend wordt een aantal punten geregeld genoemd. Dit betreft objectieve en onafhankelijke informatie over: De betrouwbaarheid van carrier select aanbieders; De kwaliteit van verbindingen, het aantal storingen; De kwaliteit van de service en ondersteuning van de carrier select aanbieders; Waar je als consument met klachten terecht kunt; 12

15 De tarieven: duidelijkheid en eenduidige gestandaardiseerde vergelijkmethoden zijn gewenst; De rekeningen: moeten begrijpelijk, leesbaar en betrouwbaar zijn; Het aan- en afmelden bij een carrier select aanbieder, opzegmogelijkheden. Instrumenten Vervolgens zijn bovenstaande stellingen geclusterd en is per cluster aan de respondenten gevraagd aan te geven van wie en op welke manier zij voor vaste telefonie bij voorkeur informatie zouden willen ontvangen. Deze vraag is voor de volgende vier onderwerpen gesteld: Informatie over welke soorten vaste telefoonaansluitingen en welke vaste telefonie aanbieders er zijn; Informatie over tarieven en tariefsverschillen tussen vaste telefonie aanbieders; Informatie over verschillen in voorwaarden tussen vaste telefonie aanbieders; Informatie over de eventuele risico s en veranderingen als gevolg van gebruik van een andere vaste telefoonaanbieder. Hierbij konden de respondenten maximaal drie voorbeelden kiezen. In deze voorbeelden waren instrumenten verwerkt die tijdens de interviews naar voren waren gekomen. 13

16 Tabel 1. Voorkeur voor instrumenten met betrekking tot vaste telefonie (N = 1464) soorten aansluitingen en welke aanbieders tarieven en tariefsverschillen verschillen in voorwaarden eventuele risico's en veranderingen Een website van een onafhankelijke partij waar aanbieders worden vergeleken 67% 70% 66% 61% Onderzoeken in de Consumentengids 54% 57% 59% 61% Een internetsite van de toezichthouder OPTA 32% 32% 33% 34% Internetsites van aanbieders 32% 30% 28% 20% Consumentenprogramma's op televisie 22% 22% 22% 23% Gebruikerservaringen via een internetforum 14% 10% 10% 13% Een folder van aanbieders 10% 9% 9% 6% Mondelinge informatie van familie, vrienden 9% 7% 6% 8% Het bellen naar de advieslijn van de Consumentenbond 9% 8% 6% 7% Een internetsite van een Ministerie 7% 7% 7% 11% Postbus 51 spotjes op televisie 7% 5% 4% 6% Een brief van aanbieders 3% 3% 4% 4% Het bellen naar een telefoonlijn van de toezichthouder OPTA 2% 2% 2% 2% Het bellen naar de klantenservice van aanbieders 1% 0% 2% 1% Winkelpersoneel 1% 1% 2% 1% Reclame op de radio van aanbieders 1% 2% 2% 1% Anders nl 2% 2% 2% 2% De antwoorden die de respondenten bij anders namelijk hebben ingevuld, variëren van nieuwsbrieven via , onderzoek dat gratis en voor iedereen beschikbaar is tot een onafhankelijk telefoonnummer of internetsite dat vertelt wat in de afgelopen gespreksperiode voor jou de goedkoopste aanbieder zou zijn geweest. Een andere suggestie is een objectief rekenmodel waarin je je eigen belprofiel kunt opgeven. Bovenstaande tabel laat een aantal opvallende resultaten zien. Het meest genoemde instrument is een website van een onafhankelijke partij waar aanbieders worden vergeleken (zogenaamde vergelijkingsites). Op nummer twee staan de onderzoeken in de Consumentengids en op nummer drie staat een internetsite van de toezichthouder OPTA. Er zijn verschillen te zien tussen de instrumenten en de vier verschillende onderwerpen: Een vergelijkingsite wordt vooral genoemd bij tarieven en tariefsverschillen (70%). Bij informatie over eventuele risico s en veranderingen ligt dit percentage lager (61%) en scoort daarbij net zo goed als onderzoeken in de Consumentengids (61%). Onderzoeken in de Consumentengids staat voor alle vier de onderwerpen op nummer twee. Dit instrument wordt het meest genoemd voor 14

17 informatie over eventuele risico s en veranderingen (61%) en minder vaak voor informatie over soorten aansluitingen en welke aanbieders er zijn (54%). Uit nadere analyse blijkt wel dat er duidelijke leeftijdsverschillen zijn bij de respondenten die wel of geen voorkeur hebben voor het instrument onderzoeken in de Consumentengids. Dit instrument wordt vaker genoemd naarmate de respondenten ouder worden. Er zijn ook leeftijdsverschillen bij twee andere instrumenten gevonden, namelijk bij internetsites van aanbieders en het bellen naar de advieslijn van de Consumentenbond. Internetsites van aanbieders wordt vaker door jongere respondenten genoemd. Het bellen naar de advieslijn van de Consumentenbond wordt door jongere respondenten nauwelijks genoemd, maar door de oudere respondenten juist wel (voor percentages zie de bijlage). Verder blijkt dat er verschillen zijn tussen leden en niet-leden van de Consumentenbond wat betreft hun voorkeur voor bepaalde instrumenten. In onderstaande tabel is de top 5 van instrumenten weergegeven met naast een totaal percentage, ook het percentage specifiek over nietleden. Hieruit blijkt dat het instrument onderzoeken in de Consumentengids opvallend vaker door leden van de Consumentenbond wordt genoemd dan door niet-leden. Ondanks deze verschillen blijft dit instrument wel tot de meest genoemde instrumenten behoren. Tabel 2.Top 5 van de meest genoemde instrumenten met betrekking tot vaste telefonie (N = 1464) soorten aansluitingen en welke aanbieders tarieven en tariefsverschillen verschillen in voorwaarden eventuele risico's en veranderingen Totaal Niet lid Totaal Niet lid Totaal Niet lid Totaal Niet lid Een website van een onafhankelijke partij waar aanbieders worden 67% 68% 70% 72% 66% 65% 61% 61% vergeleken Onderzoeken in de Consumentengids 54% 29% 57% 31% 59% 35% 61% 36% Een internetsite van de toezichthouder OPTA 32% 30% 32% 28% 33% 30% 34% 35% Internetsites van aanbieders 32% 44% 30% 39% 28% 35% 20% 25% Consumentenprogramma's op televisie 22% 27% 22% 27% 22% 25% 23% 26% Ook is bekeken of het soort vaste telefoonaansluiting invloed heeft op de voorkeur die respondenten voor bepaalde instrumenten hebben. Zo is te zien dat respondenten die bellen via de kabel minder vaak een voorkeur hebben voor een vergelijkingsite, een site van de OPTA en onderzoeken in de Consumentengids. Daartegenover staat dat zij juist vaker consumentenprogramma s op tv en mondelinge informatie van familie en vrienden noemen. 15

18 3.2 Mobiele telefonie Bezit mobiele telefoon Bijna alle respondenten (95%, N = 1464) maken gebruik van een mobiele telefoon. Meer dan de helft van de respondenten (57%) gebruikt de mobiele telefoon alleen voor privé aangelegenheden. Ruim eenderde (36%) maakt er zowel voor werk als privé gebruik van. Slechts 3% heeft een mobiele telefoon die zij alleen voor het werk gebruiken. Respondenten van 65 jaar of ouder geven wat vaker aan dat zij geen mobiele telefoon gebruiken, maar dat is nog steeds een klein percentage (10%). Problemen De problemen die tijdens de interviews met consumenten naar voren kwamen zijn door middel van stellingen aan de internetpanelleden voorgelegd. In onderstaande figuur (figuur 4) zijn deze weergegeven, waarbij de stellingen gerangschikt zijn naar het percentage respondenten dat deze stellingen grotendeels van toepassing vindt. Ruim viertiende van de respondenten (42%) vindt het lastig om mobiele telefonie aanbieders wat betreft tarieven en abonnementsvormen met elkaar te vergelijken. Ruim eenderde van de respondenten (35%) geeft aan behoefte te hebben aan meer onafhankelijke informatie over mobiele telefonie. Meer dan een kwart van de respondenten heeft behoefte aan advies dat afgestemd is op de persoonlijke situatie (27%). Een iets kleinere groep respondenten geeft aan geen zicht te hebben op de tarieven van de mobiele telefonie aanbieders (25%) en op verschillen tussen de mobiele telefonie aanbieders qua bereik van de toestellen (25%). De percentages respondenten die niet weten welke mobiele telefonie aanbieders er zijn en niet weten waar zij informatie over de mobiele telefonie aanbieders kunnen vinden, zijn klein (resp. 5% en 7%). Ook de vraag of het mogelijk is om bij overstap naar een andere mobiele aanbieder het oude telefoonnummer mee te kunnen nemen, speelt maar voor een kleine groep respondenten (10%) een rol. 16

19 Figuur 4. Resultaten op 11 stellingen met betrekking tot mobiele telefonie (N = 1464) "Ik vind mobiele telefonie aanbieders w at betreft tarieven en abonnementsvormen lastig met elkaar te vergelijken" 42% 28% 27% 3% "Ik heb behoefte aan meer onafhankelijke informatie over mobiele telefonie" 35% 24% 36% 4% "Ik heb voor mobiele telefonie behoefte aan advies dat afgestemd is op mijn persoonlijke situatie" 27% 25% 44% 5% "Ik heb geen zicht op w at de tarieven van de mobiele telefonie aanbieders zijn" 25% 33% 39% 2% "Ik heb geen zicht op verschillen tussen de mobiele telefonie aanbieders qua bereik van de toestellen " 25% 31% 41% 3% "Ik w eet niet w elke abonnementsvormen de mobiele telefonie aanbieders bieden" 15% 29% 53% 2% "Ik vraag me af of er tariefsverschillen tussen de mobiele telefonie aanbieders zijn" 13% 21% 62% 4% "Ik heb geen vertrouw en in mobiele telefonie aanbieders" 11% 22% 60% 6% "Ik vraag me af of het mogelijk is om bij overstap naar een andere mobiele aanbieder het oude telefoonnummer mee te nemen" 10% 14% 73% 3% "Ik w eet niet w aar ik informatie over de mobiele telefonie aanbieders kan vinden" 7% 13% 78% 2% "Ik w eet niet w elke mobiele telefonie aanbieders er zijn" 5% 13% 80% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Grotendeels van toepassing op mij Enigszins van toepassing op mij Nauw elijks van toepassing op mij Weet niet/ geen mening Aan de respondenten is gevraagd of zij om een goede keuze voor een mobiele telefonie aanbieder te kunnen maken nog behoefte hebben aan andere informatie (die in de stellingen nog niet aan de orde waren gekomen). Veel verschillende punten kwamen hierbij naar voren. Zo geven de respondenten aan dat zij om een goede keuze te kunnen maken, behoefte hebben aan onafhankelijke en betrouwbare informatie over: Het functioneren van de klantenservice en helpdesk van aanbieders. Hoe is het met de service van de aanbieders gesteld? Zijn ze goed bereikbaar? Hoeveel klachten krijgen zij binnen en hoe gaan ze met klachten om? De voorwaarden van de verschillende aanbieders: contractduur, geldigheidsduur, hoogte, meenemen en verlopen van het beltegoed. Eenvoudige voorwaarden en een waarschuwingssysteem zijn gewenst. 17

20 Tarieven, piek- en dal tarieven, verborgen extra kosten, ondoorzichtige kortingsregelingen. Minder complexe tariefstructuren zijn daarbij gewenst. Instrumenten Vervolgens zijn bovenstaande stellingen geclusterd en is per cluster aan de respondenten gevraagd aan te geven van wie en op welke manier zij voor mobiele telefonie bij voorkeur informatie willen ontvangen. Deze vraag is voor de volgende drie onderwerpen gesteld: Informatie over welke mobiele telefonie aanbieders er zijn; Informatie over tarieven, abonnementstarieven en tariefsverschillen tussen mobiele telefonie aanbieders; Informatie over verschillen in voorwaarden tussen mobiele telefonie aanbieders; Hierbij konden ze maximaal drie voorbeelden kiezen. In deze voorbeelden waren instrumenten verwerkt die tijdens de interviews naar voren waren gekomen. Tabel 3. Voorkeur voor instrumenten met betrekking tot mobiele telefonie (N = 1464) Een website van een onafhankelijke partij waar aanbieders worden vergeleken Welke aanbieders (abonnements) tarieven, tariefsverschillen Verschillen in voorwaarden 69% 70% 68% Onderzoeken in de Consumentengids 57% 58% 60% Internetsites van aanbieders 32% 30% 26% Een internetsite van de toezichthouder OPTA 27% 26% 29% Consumentenprogramma's op televisie 21% 21% 20% Gebruikerservaringen via een internetforum 11% 10% 10% Een folder van aanbieders 9% 9% 8% Mondelinge informatie van familie, vrienden 8% 6% 5% Het bellen naar de advieslijn van de Consumentenbond 6% 6% 6% Een internetsite van een Ministerie 6% 5% 6% Winkelpersoneel 5% 5% 4% Postbus 51 spotjes op televisie 3% 3% 4% Een brief van aanbieders 2% 2% 3% Reclame op de radio van aanbieders 1% 1% 0% Het bellen naar de klantenservice van aanbieders 1% 1% 0% Het bellen naar een telefoonlijn van de toezichthouder OPTA 1% 1% 1% Anders nl 3% 2% 3% De antwoorden die de respondenten bij anders namelijk hebben gegeven, komen grotendeels overeen met de ideeën die voor vaste telefonie zijn genoemd: informatiebronnen zoals 18

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Internet meest gebruikte informatiebron bij zoeken naar passende zorgverzekering Marjan van der Maat &

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Rapport - onderzoek naar switchdrempels in de zorgmarkt 15 september 2014 Inhoudsopgave Colofon

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân

Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân In opdracht van: Provincie Fryslân Project: 2013.043 Publicatienummer: 2013.043-1301 Datum: Utrecht, 9 augustus 2013 Auteurs: Ir. David van Kerkhof Vivette van

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Energieprijsvergelijkers

Energieprijsvergelijkers Energieprijsvergelijkers Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, april 2006 Projectteam: drs. B.W. Postema drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen:

Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie Internet, TV en (Vaste) Telefonie markt Voordelen Triple Play Vergelijking

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Bij deze zeg ik mijn abonnement voor telefonie en internet per direct op, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

Bij deze zeg ik mijn abonnement voor telefonie en internet per direct op, met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Opzegbrief ADSL diensten internet en telefonie (incl nummerbehoud) provider provider en plaats provider Ik neem mijn telefoonnummer mee naar mijn nieuwe aanbieder. Mijn telefoonnummer moet daarom behouden

Nadere informatie

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

Eindejaarsonderzoek 2012/ P.1

Eindejaarsonderzoek 2012/ P.1 Eindejaarsonderzoek 2012/ P.1 Eindejaarsonderzoek 2012/ P.2 Doel- en probleemstelling De doelstelling van het onderzoek luidt: Het in kaart brengen van de beleving en ervaringen van Nederlanders tijdens

Nadere informatie

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek in opdracht van Pensioenkijker.nl Projectleider Kennisgroep : Vivianne Collee : Content Unit Financiën Datum : 09-11-010 Copyright:

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D.

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. de Jong. Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand

Nadere informatie

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Margreet Reitsma en Roland Friele. Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 27 februari 2007 Ons kenmerk: 07.016/32000118.02/SW/EL/HL Behandeld door: drs. E. Lange (0592) 365943 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

De kwalitatieve aspecten van internetradio. Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

De kwalitatieve aspecten van internetradio. Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv De kwalitatieve aspecten van internetradio Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Inge Monsees Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: inge.monsees@intomartgfk.nl

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet

MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet Djoerd de Graaf Onderzoek in opdracht van Intelligence Group Amsterdam,

Nadere informatie

Transparantie in de telecommunicatiemarkt. Eindrapportage. Een onderzoek in opdracht van OPTA. Jaap Wils André Oostdijk B2636

Transparantie in de telecommunicatiemarkt. Eindrapportage. Een onderzoek in opdracht van OPTA. Jaap Wils André Oostdijk B2636 Transparantie in de telecommunicatiemarkt Eindrapportage Een onderzoek in opdracht van OPTA Jaap Wils André Oostdijk B2636 Leiden, 6 maart 2003 Voorwoord In opdracht van OPTA heeft Research voor Beleid

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 5 maart

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Meting maart 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Nederland is duidelijk op weg naar een

Nadere informatie

Triple play vergelijking Consumind december 2016

Triple play vergelijking Consumind december 2016 Triple play vergelijking Consumind december 2016 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie Internet, TV en (Vaste) Telefonie markt Voordelen Triple Play Vergelijking

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda

Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda Inleiding: In het kader van het project economische barometer is in 2012 gekozen voor het onderwerp zorgverlening en vooral het gebruik van de zorgverleners,

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 De klantbeleving tijdens contactmomenten bij banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en telecom- en internetproviders. Voorwoord Het vermogen om klanten

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4/5 Resultaten

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u?

U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u? U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u? Waarom krijgt u deze folder? Uw onderneming is bij ons geregistreerd als aanbieder van openbare elektronische communicatieactiviteiten. Daarom moet

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Wat motiveert u in uw werk?

Wat motiveert u in uw werk? Wat motiveert u in uw werk? Begin dit jaar heeft u kunnen deelnemen aan een online onderzoek naar de motivatie en werktevredenheid van actuarieel geschoolden. In dit artikel worden de resultaten aan u

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu SAMENVATTING dr. L.A. Plugge 1, drs. J. Hoonhout 2, T. Carati 2, G. Holle 2 Universiteit Maastricht IKAT, Fac. der Psychologie Inleiding Het

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen

Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen Kernactiviteiten Shared Service Center Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions

Nadere informatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Bekendheid VVE-010 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011 In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Adres: Blaak 34, 3011 TA Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Uw internetaansluiting

Uw internetaansluiting Studio Visual Steps Uw internetaansluiting Een overzicht van de mogelijkheden 1 Voorwoord Beste lezers en lezeressen, In deze gids krijgt u informatie over de verschillende aansluitmogelijkheden waaruit

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Monitor Direct Marketing

Monitor Direct Marketing Monitor Direct Marketing Consumentenonderzoek naar telemarketing en colportage Tilburg, 29 juni 2010 Jorna Leenheer (j.leenheer@uvt.nl) m.m.v. Tom de Groot Hoofdpunten Colportage wordt samen met telemarketing

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Key findings. :: Minuut-bellen. Communicatie-onderzoek per minuut afrekenen. telco s hebben heel wat uit te leggen. i.o.v. SRM

Key findings. :: Minuut-bellen. Communicatie-onderzoek per minuut afrekenen. telco s hebben heel wat uit te leggen. i.o.v. SRM Key findings :: Minuut-bellen telco s hebben heel wat uit te leggen Communicatie-onderzoek per minuut afrekenen i.o.v. SRM Arno van Welzen Maandag 13 September SRM-1002_AvW Prins Hendrikkade 176 1011 TC

Nadere informatie