ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND"

Transcriptie

1 ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND Met als themahoofdstuk: Innovatie in Flevoland

2 Innovatie In 2010 is het hoofdstuk Innovatie in Flevoland gekozen als themahoofdstuk. Om dit onderwerp een gezicht te geven wordt in deze publicatie per hoofdstuk een stap in de geschiedenis van de boekdrukkunst beschreven. Innovatie is van alle tijden. Waar men in de Middeleeuwen al bezig was met het optimaliseren van het herschrijven van boeken, zo is men anno 2000 bezig met het vraagstuk van het digitale drukproces en biologische inkten. Ook over materialen wordt nagedacht. Wat is er allemaal mogelijk? Waar liggen de grenzen? In deze publicatie kunt u zien hoe de ontwikkeling van de boekdrukkunst verliep en waar we nu staan.

3 Colofon Adressen Een gezamenlijke uitgave van: Provinciaal Platform Arbeidsmarkt Flevoland / UWV Werkbedrijf Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland Provincie Flevoland Auteurs: I&O Research - drs. Gijs Jan Visser - Marjolein Meurs Msc - drs. Ruud Esselink Vormgeving: Mooi Creatie Drukwerk: Hassink Drukkers Haaksbergen Bestellingen: Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgevers Een digitale versie is raadpleegbaar via Provinciaal Platform Arbeidsmarkt Flevoland / UWV Werkbedrijf Postbus AD Lelystad Telefoon: (0320) Internet: Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland Postbus AH Almere Telefoon: (036) Internet: Provincie Flevoland Postbus AB Lelystad Telefoon: (0320) Internet: I&O Research Postbus AN Enschede Telefoon: (053) Internet: Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

4

5 INHOUD Colofon / adressen 1 Voorwoord 5 Samenvatting 6 1. Inleiding Inleiding Opzet van het onderzoek Bevolking en beroepsbevolking Inleiding Bevolkingsontwikkeling Samenstelling van de bevolking Beroepsbevolking Vooruitblik Conclusie Werkgelegenheid Inleiding Werkgelegenheidsontwikkeling Werkgelegenheidsstructuur Ontwikkelingen per sector Vacatureontwikkeling Vooruitblik Conclusie Bedrijvigheid Inleiding Bedrijvendynamiek Ontwikkelingen en verwachtingen bedrijfsleven Vooruitblik Conclusie Werklocaties Inleiding Bedrijventerreinen Vastgoedontwikkeling Vooruitblik Conclusie Innovatie in Flevoland Inleiding Huidig innovatief vermogen Flevoland Toegekende WBSO-gelden Aantal octrooien Belemmeringen bij innovatie Innovatie en beleid Conclusie 94 Bijlage 1 Economische kerngegevens Werkloosheid Inleiding Werkloosheidsontwikkeling Kenmerken van de werkloosheid Vooruitblik Conclusie 49

6

7 VOORWOORD Achteruit kijken heeft geen zin, wordt vaak gezegd. Om het heden te begrijpen en de toekomst te voorzien, is het toch goed om terug te blikken. Wat we dan zien, is een provincie die zich op economisch vlak en qua werkgelegenheid de afgelopen jaren goed heeft ontwikkeld. Flevoland is gegroeid! Wereldwijd stond 2009 in het teken van de economische crisis. Ook Flevoland kreeg te maken met de veranderende economische omstandigheden. De groei van de werkgelegenheid was minder groot dan voorgaande jaren, de werkloosheid nam toe en het ondernemersvertrouwen af. Met diverse stimulerings- en ondersteuningsregelingen is de economische terugval in Flevoland bestreden. Zo is onder andere een kredietwijzer opgesteld met een overzicht van de kredietmogelijkheden voor Flevolandse ondernemers, is een scholingsoffensief gestart, zijn diverse voorlichtingsavonden gehouden over ondernemen in de economische crisis en is een provinciaal mobiliteitscentrum geopend. Met deze en andere acties is de provincie beter voorbereid op de komende periode van economisch herstel. Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van economische groei is innovatie. Flevolandse ondernemers zien in toenemende mate het belang van vernieuwing, gezien het groeiende aandeel bedrijven in Flevoland dat aan innovatie doet. De inzet voor innovatie blijkt ook uit de onlangs geïnitieerde RADI (Regiegroep Accelereren Door Innovatie), die als doel heeft een provinciebrede Kennis- en Innovatie Agenda te ontwikkelen en uit te voeren. Innovatie is een onmisbare schakel in de toekomstige economische ontwikkeling van Flevoland. Kortom, na een degelijke terugblik: vooruitkijken en innoveren! A.L. Greiner Gedeputeerde van Economische Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Hoger- en Beroepsonderwijs, Provincie Flevoland Voorzitter Provinciaal Platform Arbeidsmarkt Flevoland R.H. Zieck Voorzitter Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland

8 SAMENVATTING 8 Crisis raakt ook Flevoland In 2009 is de crisis voor het eerst goed merkbaar in Flevoland. Een aantal economische indicatoren ontwikkelt zich nog wel gunstig, maar de groeicijfers van de afgelopen jaren worden niet gehaald. Zo groeit de werkgelegenheid in 2009 nog licht. Andere economische indicatoren staan op oranje of rood. De werkloosheid neemt toe en ook het aantal bedrijfsopheffingen stijgt. De opname van kantooren bedrijfsruimte is verder gedaald. De jaren van hoogconjunctuur zijn dus voorbij. Desondanks scoort Flevoland nog steeds relatief goed. De banengroei is bovengemiddeld en de werkloosheid groeit minder snel dan landelijk. Verder beschikt Flevoland over voldoende arbeidspotentieel, is er een groeiende innovatiekracht en ruimte voor bedrijvigheid. Bevolkingsgroei zet door Het inwonertal van Flevoland is wederom gegroeid. Flevoland telt nu ruim inwoners. Sinds 2006 groeit de bevolking jaarlijks ongeveer met 1 procent. Zeewolde laat hogere groeicijfers zien; in Noordoostpolder is het inwonertal nagenoeg onveranderd. De aanwas wordt vooral verklaard door een geboorteoverschot. De arbeidsmarktparticipatie is in 2009 gegroeid. Het aandeel hoger opgeleiden van de beroepsbevolking is licht toegenomen, maar ligt onder het landelijk gemiddelde. Banengroei vlakt af De werkgelegenheid in Flevoland is in 2009 verder toegenomen. De groei van 1,3 procent naar banen ligt boven de landelijke groei van 0,3 procent. Wel ligt het groeipercentage in Flevoland lager dan in de afgelopen jaren. In de periode waren groeicijfers van 5 à 6 procent gebruikelijk. Met uitzondering van Almere groeit in alle gemeenten de werkgelegenheid. In de handel en de horeca neemt het aantal banen sterk toe. De bouw en de industrie laten een banenkrimp zien. Ook het aantal uitzendwerkers is in een jaar tijd fors gekelderd (-20 procent). Werkloosheid neemt weer toe Zeven procent van de beroepsbevolking in Flevoland is werkloos. Ten opzichte van 2008 is het aantal werklozen met 17 procent toegenomen. De groei van de werkloosheid deed zich vooral in de eerste helft van 2009 voor. Daarna is er sprake van stabilisatie. Hoewel de groei van de werkloosheid fors is, ligt deze onder het landelijke cijfer van 22 procent. In Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde neemt de werkloosheid sterker toe dan in de rest van de provincie. Bedrijfsopheffingen nemen fors toe Het aantal bedrijfsvestigingen is fors toegenomen. Een deel van deze groei wordt verklaard doordat meer ondernemers zich in dienen te schrijven bij de Kamer van Koophandel (Wet op het Nieuw Handelsregister). Met bijna bedrijfsvestigingen neemt Almere de helft van alle bedrijvigheid in Flevoland voor haar rekening. In 2009 zijn er bedrijven gestart. Het aantal opheffingen ligt met lager. Wel is het aantal opheffingen ten opzichte van 2008 met een kwart toegenomen. Eind 2009 is het aandeel ondernemers dat negatief oordeelt over het economisch klimaat groter dan het aandeel ondernemers dat hierover positief is. Wel maakt het beeld van pessimisme over de economie langzaam plaats voor gematigd optimisme.

9 9 Meer aanbod voor bedrijven, en minder vraag Het aanbod van kantoorruimte is in Flevoland fors toegenomen. De opname was in 2008 al laag en is in 2009 verder afgenomen. Het aanbod aan bedrijfsruimte is in Flevoland met eenderde gegroeid. Ook de opname van bedrijfsruimte is net als in 2008 toegenomen. Hiermee bevindt Flevoland zich samen met Gelderland in een uitzonderingspositie. De uitgifte van bedrijfsterrein is met 27 hectare veel lager dan in de voorgaande twee jaar. Meer innoverende vestigingen in Flevoland Flevoland telt veel innoverende bedrijven. De innovatiegraad is de afgelopen jaren toegenomen tot 39 procent van alle bedrijven in Flevoland. Zij doen innoveren vooral op het gebied van diensten (58 procent), gevolgd door de aanboring van nieuwe markten (30 procent). Van de innoverende bedrijven ondervindt 68 procent belemmeringen (2005: 72 procent) en deze knelpunten hebben dan vooral te maken met het onzekere economische klimaat.

10 01 INLEIDING

11 INNOVATIE VAN DE BOEKDRUKKUNST HET SCRIPTORIUM Tot in de elfde eeuw werden handschriften vooral in kloosters gemaakt, in het zogenaamde scriptorium (van het Latijnse scribere = schrijven). Met de opkomst van de kathedraalscholen in de twaalfde eeuw, en universiteiten in de dertiende eeuw, verschenen er in de buurt van deze onderwijscentra ook boekateliers, waar beroepskopiisten handschriften maakten en verkochten. Het waren kleine winkeltjes waar vaak één persoon aan het werk was. Men liet ruimte open op de plekken waar de rubricator de gekleurde initialen of beginletters moest plaatsen en de miniaturist 1200 de illustraties moest schilderen. Na het schrijven en versieren ging de boekbinder aan de slag om van de losse gevouwen bladen een boek te maken. Bij het maken van een middeleeuws boek gold het principe: hoe luxer hoe duurder.

12 01 INLEIDING Inleiding 1.1 Inleiding In 2009 heeft de economische crisis - zoals verwacht - een duidelijke stempel gedrukt op de Flevolandse economie. Afgezien van enkele lichtpunten kreeg de provincie net als de rest van Nederland gedurende het kalenderjaar vooral te maken met onder meer toenemende werkloosheid, gecombineerd met sombere verwachtingen van ondernemers en meer leegstand van bedrijfspanden. Verwachtingen omtrent een positieve omslag in de economie worden geuit, maar worden vooralsnog beperkt omgezet in de praktijk. Het motortje van de Nederlandse economie gaat weer lopen, maar nog niet zo hard als we zouden willen, zo zei toenmalig minister van Financiën Wouter Bos eind 2009 in een vraaggesprek. De extra inspanningen die overheden verrichten, dragen bij aan het herstel. Nog meer van belang is het bedrijfsleven. Hun kracht en veerkracht vormen de basis voor het economisch herstel. De economische tegenspoed biedt kansen. Juist in crisistijd vindt vernieuwing plaats, is een veelgehoorde opvatting. Doordat ondernemingen de gevolgen van de crisis voelen, worden de prikkels om te innoveren groter. Er wordt een beroep gedaan op het innoverend vermogen van ondernemers. Anders geredeneerd biedt ook economische voorspoed kansen voor innovatie doordat in een periode van economische groei financiële middelen in mindere mate een belemmering vormen. Geheel beschouwd vormt innovatie een belangrijke motor voor de economie, ook voor Flevoland. In het themahoofdstuk van dit jaar gaan we op zoek naar innovativiteit in Flevoland. 1.2 Opzet van het onderzoek Voor deze publicatie is gebruik gemaakt van databronnen van onder andere de Provincie Flevoland, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel (KvK) en het UWV Werkbedrijf. Op basis van de verzamelde data presenteren we de belangrijkste economische ontwikkelingen in Flevoland. Hierbij kijken we naar de meerjarige ontwikkeling, vergelijken op gemeenteniveau en met landelijke cijfers, en zoomen waar relevant en mogelijk in op sectorniveau. Economie en Arbeidsmarkt Flevoland is ook dit jaar opgebouwd uit een aantal bekende pijlers. Aan bod komen bevolking (hoofdstuk 2), werkgelegenheid (hoofdstuk 3), werkloosheid (hoofdstuk 4), bedrijvigheid (hoofdstuk 5) en werklocaties (hoofdstuk 6). Het themahoofdstuk van dit jaar staat in het teken van innovatie en clusters (hoofdstuk 7). Aan het begin van elk hoofdstuk worden puntsgewijs de highlights benoemd.

13 Walibi in Biddinghuizen

14 02 BEVOLKING EN BEROEPSBEVOLKING

15 HET BLOKBOEK Aan het eind van de 14de eeuw verschenen de eerste prenten, die van houtsneden werden gedrukt. Daarvoor maakte men eerst een tekening op een blok hout en sneed alles buiten de lijnen van de tekening deels weg, zodat de lijnen hoger dan de rest van het blok werden. Om letters op de prent leesbaar te laten zijn, moesten ze in spiegelbeeld worden getekend en uitgesneden. Voor iedere pagina werd de tekst in een blok hout uitgesneden. De boeken die op deze manier werden gedrukt worden daarom blokboeken genoemd. Het snijden van de boekpagina s vergde, net als het schrijven, zeer veel tijd. En als de snijder een kleine fout maakte, dan moest de hele 1350 pagina opnieuw gesneden worden. Geen wonder dat men op zoek ging naar een snellere manier van werken. INNOVATIE VAN DE BOEKDRUKKUNST

16 02 Bevolking en beroepsbevolking Bevolking en beroepsbevolking De groei zet door Op 1 januari 2010 telt Flevoland inwoners, circa meer dan een jaar geleden. De bevolkingsgroei is de afgelopen jaren relatief sterk in Almere en Zeewolde. De invloed van de binnenlandse migratie neemt door de jaren heen af, terwijl het buitenlands migratiesaldo opnieuw is toegenomen. De arbeidsmarktparticipatie in Flevoland is in het crisisjaar 2009 toegenomen. De beroepsbevolking en de werkzame beroepsbevolking zijn in absolute aantallen gestegen. Ruim een kwart van de beroepsbevolking in Flevoland is hoogopgeleid. Hoewel dit aandeel stijgt, ligt het nog wel onder het landelijk gemiddelde. 2.1 Inleiding In tegenstelling tot andere provincies zal in Flevoland - en dan met name in de gemeente Almere - de bevolking de komende jaren nog groeien. Aangezien de ontwikkeling van de (beroeps)bevolking sterk van invloed is op het arbeidspotentieel, is dit een sterk concurrentiepunt van Flevoland. Dit hoofdstuk biedt een actueel zicht op de demografische ontwikkeling in Flevoland, met specifieke aandacht voor het voor de arbeidsmarkt beschikbare deel van de bevolking. De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt: in paragraaf 2.2 komt de bevolkingsontwikkeling aan de orde, gevolgd door de samenstelling van de bevolking in paragraaf 2.3. Paragraaf 2.4 bespreekt de beroepsbevolking en arbeidsmarktparticipatie. Daarna volgt in paragraaf 2.5 een vooruitblik op toekomstige ontwikkelingen, waarna paragraaf 2.6 het hoofdstuk afsluit met de belangrijkste conclusies. 2.2 Bevolkingsontwikkeling Bevolking groeit in 2009 verder Flevoland heeft op 1 januari inwoners. In 2009 is de bevolking gegroeid met personen. Landelijk bedraagt de bevolkingsgroei 0,6 procent. Flevoland ligt hier wederom boven met een groei van 1,2 procent. Geen enkele andere provincie kent een procentuele bevolkingstoename van meer dan 1 procent.

17 17 Bevolking en beroepsbevolking 02 Figuur 2.1 Ontwikkeling bevolking (absoluut en relatief, per 1 januari). 3,0% bevolkingsaantal % groei ,5% ,0% ,5% 1,0% 1,3% 1,0% 1,1% 1,3% 1,2% ,5% ,0% Bron: CBS. Zeewolde gemeente met hoogste meerjarige groei In alle Flevolandse gemeenten is in 2009 sprake van een groei van de bevolking. Dronten kent relatief de grootste toename (1,6 procent) en Noordoostpolder de geringste toename (0,6 procent). In de periode is de bevolking in Flevoland gegroeid met 5 procent (tabel 2.1). De hoogste groei is zichtbaar in de gemeenten Zeewolde en Almere. Noordoostpolder kent een ongeveer stabiel blijvend inwonertal.

18 02 Bevolking en beroepsbevolking 18 Tabel 2.1 Ontwikkeling bevolking per gemeente (per 1 januari) abs. groei % groei Almere ,5% Dronten ,5% Lelystad ,5% Noordoostpolder ,8% Urk ,9% Zeewolde ,8% Flevoland ,7% Bron: CBS. Figuur 2.2 toont de jaarlijkse bevolkingsgroei op gemeenteniveau in de periode In Lelystad, Almere en op Urk is deze door de jaren heen vrijwel constant (ongeveer 1,5 procent per jaar). Dronten en met name Zeewolde laten een meer schoksgewijze groei zien. In Zeewolde groeit de bevolking in 2007 nog met 3 procent, in 2009 daalt dit naar een percentage onder de 1 procent. Figuur 2.2 Jaarlijkse procentuele bevolkingsgroei per gemeente ( ). 3,0% ,0% 1,0% 0,0% Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde -1,0% Bron: CBS.

19 19 Bevolking en beroepsbevolking 02 Binnenlands migratiesaldo negatief Het geboorteoverschot (natuurlijke aanwas) heeft sinds 2004 de meeste invloed op de bevolkingsgroei in Flevoland. Ook in 2009 is er een fors geboorteoverschot, vergelijkbaar met de voorgaande jaren. In figuur 2.3 is zichtbaar dat er vanaf 2005 een daling is van de invloed van het binnenlands migratiesaldo. Het saldo is in 2009 voor het eerst zelfs negatief. Dit houdt dus in dat er meer personen uit Flevoland vertrekken dan er uit andere provincies bij komen. De verwachting is dat de invloed van binnenlandse migratie weer zal toenemen in het kader van de realisatie van de zogeheten Randstad-brede Schaalsprong : de doelstelling om Almere te laten groeien tot inwoners in 2030, onder andere door middel van het opvangen van de overloop uit Amsterdam. Het buitenlands migratiesaldo is in procent hoger dan in De aantrekkelijkheid van Flevoland voor buitenlandse migranten is dus gegroeid. Flevoland is daarin niet uitzonderlijk. In de omliggende provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel is het belang van het buitenlands migratiesaldo voor de bevolkingsgroei ook toegenomen en alleen in Noord Holland blijft dit, op een hoger niveau, stabiel. Figuur 2.3 Bevolkingsgroei Flevoland, naar oorzaak ( ) natuurlijke aanwas binnenlands migratiesaldo buitenlands migratiesaldo NB: exclusief administratieve correcties. Bron: CBS.

20 02 Bevolking en beroepsbevolking Samenstelling van de bevolking Meer jong dan oud De bevolking van Flevoland is nog altijd jong. Het aandeel 65-plussers ligt in 2009 onder de 10 procent. Landelijk is dit reeds 15 procent. De potentiële beroepsbevolking zal de komende jaren een groei doormaken. Al zal ook in Flevoland de bevolking de komende jaren meer gaan vergrijzen. De vigerende bevolkingsprognose gaat uit van ruim inwoners van 65 jaar en ouder in 2030, terwijl dit in 2009 nog is. De verhouding tussen de vanwege leeftijd niet-productieve bevolking en de potentiële beroepsbevolking (15-64 jaar) is in procent en zal volgens de prognose toenemen tot 56 procent, vooral door de toename van het aandeel 65-plussers. Tabel 2.2 Leeftijdssamenstelling provincie Flevoland (2005, 2009, 2030) absoluut % absoluut % absoluut % 0-15 jaar % % % jaar % % % 65 jaar en ouder % % % Totaal % % % Bron: CBS en Provincie Flevoland. Flevoland is een forensengebied Ongeveer de helft van de werkzame bevolking van Flevoland reist voor zijn of haar werk naar buiten de provincie. Ten opzichte van 2000 is dit aandeel nauwelijks gewijzigd (zie figuur 2.4). Gerelateerd aan de groeiende beroepsbevolking betekent dit dat in absolute aantal de uitgaande pendel is toegenomen. Flevoland is hiermee een belangrijke leverancier van arbeidskracht voor andere aangrenzende regio s. Het aandeel provinciegrensoverschrijdende pendelaars is het grootst in Almere en Zeewolde. Urk kent het laagste aandeel personen dat pendelt. Tezamen met Lelystad en Noordoostpolder kent Urk echter wel een groeiend aandeel pendelaars in de werkzame beroepsbevolking.

21 21 Bevolking en beroepsbevolking 02 Figuur 2.4 Uitgaand woon-werkverkeer, als % van de beroepsbevolking (provinciegrensoverschrijdend). Almere 60% 64% Dronten Lelystad 35% 35% 39% 35% Noordoostpolder Urk 25% 24% 19% 31% Zeewolde 56% 57% Flevoland 48% 47% Nota bene: het meest recente onderzoek naar het woon-werkverkeer van de Flevolandse beroepsbevolking dateert van 2007 (publicatiedatum 2008). Bron: Provincie Flevoland. 2.4 Beroepsbevolking Beroepsbevolking groeit ook in 2009 Met de groei van de bevolking groeit ook de potentiële beroepsbevolking, bestaande uit alle personen van 15 tot en met 64 jaar, in 2009 met iets meer dan 1 procent. Van alle jarigen in Flevoland behoren er tot de beroepsbevolking. De bruto participatiegraad in Flevoland is 71 procent. Dit is ongeveer overeenkomstig het landelijk gemiddelde. De beroepsbevolking is uit te splitsen in een werkzaam en niet-werkzaam deel. De werkzame beroepsbevolking is de afgelopen jaren toegenomen met een kleine personen (7 procent). De niet-werkzame beroepsbevolking kent daarentegen een afname van in 2005 naar personen in 2009 (-17%). De provinciale arbeidsdeelname stijgt licht: 67 procent van de totale bevolking tussen 15 en 64 jaar verricht betaald werk. Dit is nagenoeg gelijk aan de netto participatiegraad in heel Nederland (68 procent). 1 1 Cijfers over Nederland hebben betrekking op 2008.

22 02 Bevolking en beroepsbevolking 22 Tabel 2.3 Arbeidsmarktopbouw provincie Flevoland ( ) Bevolking jaar Beroepsbevolking jaar Werkzame beroepsbevolking jaar Niet-werkzame beroepsbevolking Bron: Provincie Flevoland. Beroepsbevolking: tot de beroepsbevolking worden gerekend personen (15-64 jaar) die ten minste 12 uur per week werken of daartoe bereid zijn. Van de totale Flevolandse beroepsbevolking neemt Almere de helft voor haar rekening. De groei van de beroepsbevolking in Flevoland in wordt voor een groot deel eveneens gedragen door Almere (zie tabel 2.4). Het groeiende Zeewolde kent ook een relatief sterke uitbreiding van beroepsbevolking. Tabel 2.4 Ontwikkeling beroepsbevolking per gemeente ( ) abs. groei % groei Almere ,0% Dronten ,7% Lelystad ,5% Noordoostpolder ,3% Urk ,6% Zeewolde ,5% Flevoland ,3% Bron: Provincie Flevoland. Tweederde van de jarigen in Flevoland werkt in De arbeidsdeelname (netto participatiegraad) is sinds 2005 met 2 procentpunten toegenomen. Deze toename komt voor rekening van de arbeidsdeelname onder vrouwen, die sterk is toegenomen. Onder mannen is de arbeidsparticipatie licht afgenomen. Oorzaak hiervan is de in omvang groeiende groep 55-plussers in Flevoland, waarbinnen de

23 23 Bevolking en beroepsbevolking 02 participatie lager ligt dan onder jongere leeftijdsgroepen. Deze ontwikkelingen leiden er toe dat Flevoland meer op Nederland als geheel gaat lijken. Er is in 2009 nog een hogere participatie in Flevoland, maar het verschil is gering (figuur 2.5). Figuur 2.5 Netto arbeidsparticipatie, Flevoland en Nederland (2005, 2009). totaal 68% 66% Flevoland mannen 76% 77% vrouwen 53% 60% Nederland totaal mannen 67% 63% 75% 73% vrouwen 54% 60% % 25% 50% 75% 100% Bron: CBS. Netto participatiegraad: werkzame beroepsbevolking als percentage van bevolking jaar. Meer middelbaar opgeleiden in Flevoland Bijna de helft van de beroepsbevolking (47 procent) in Flevoland is in 2009 middelbaar opgeleid. Hiermee is dit opleidingsniveau sterker vertegenwoordigd dan in heel Nederland gemiddeld (figuur 2.6). Bezien over de wat langere termijn, vanaf 2000, is duidelijk waarneembaar dat het aandeel lager opgeleiden daalt en het aandeel hoger opgeleiden toeneemt. Dit is dezelfde trend die ook landelijk zichtbaar is, waardoor Flevoland de achterstand qua gemiddeld opleidingsniveau vooralsnog niet inhaalt.

24 02 Bevolking en beroepsbevolking 24 Figuur 2.6 Beroepsbevolking naar opleidingsniveau, Flevoland en Nederland (2000, 2005 en 2009). 100% 27% 31% 33% 21% 26% 27% 75% 50% 44% 44% 43% 48% 48% 47% 25% 28% 25% 24% 31% 26% 25% 0% Nederland Flevoland laag midden hoog Bron: CBS. 2.5 Vooruitblik Flevoland blijft voorlopig nog groeien Waar veel andere provincies al te maken hebben met krimp of daarop anticiperen, is Flevoland ook de komende jaren nog een provincie van groei. Op basis van een provinciale bevolkingsprognose uit 2008 zal Flevoland in inwoners tellen en in ooo. Dit betekent een verwachte toename van 44 procent in 2030 ten opzichte van Vooral in Almere wordt flinke groei verwacht (zie tabel 2.5).

25 25 Bevolking en beroepsbevolking 02 Tabel 2.5 Prognose bevolkingsomvang, per gemeente (2010, 2020 en 2030) abs. groei % groei abs. groei % groei Almere % % Dronten % % Lelystad % % Noordoostpolder % % Urk % % Zeewolde % % Flevoland % % Bron: Provincie Flevoland. In deze prognose is geen rekening gehouden met de Schaalsprong, waarin is opgenomen hoe Almere zich op economisch, cultureel, sociaal en maatschappelijk gebied kan ontwikkelen en die een woningbouwopgave van woningen inhoudt. De bevolking van Almere zou in dit scenario groeien tot inwoners. Een prognose van de bevolking is sterk afhankelijk van de geplande woningbouwproductie. Mogelijk is dat de huidige bouwcrisis de ontwikkeling van woningbouwprojecten (tijdelijk) temporiseert, waardoor de groei zoals geprognosticeerd in 2008 een ander patroon gaat volgen. Dit laat echter onverlet dat Flevoland de komende jaren een jonge en groeiende provincie blijft. 2.6 Conclusie De bevolking van Flevoland groeit ook in Het groeitempo ligt opnieuw boven de één procent en is ongeveer het dubbele van het Nederlandse gemiddelde. De procentuele groei in Almere en Zeewolde ligt de afgelopen jaren nog hoger en boven het provinciale gemiddelde. Flevoland wijkt in groeitempo duidelijk af van Nederland, maar in zijn algemeenheid groeit Flevoland op demografisch gebied wel toe naar het Nederlands gemiddelde. Belangrijk hierbij is dat de groei al enige jaren niet meer wordt gevoed door binnenlandse migratie, maar vooral door natuurlijke aanwas. Dat deze natuurlijke aanwas hoger ligt dan gemiddeld in Nederland hangt nauw samen met de jonge bevolking van Flevoland. Hierdoor ligt verhoudingsgewijs het geboortecijfer in Flevoland duidelijk hoger en het sterftecijfer duidelijk lager dan in de rest van Nederland. Dat de bevolking van Flevoland nog relatief jong is, betekent dat de potentiële beroepsbevolking in Flevoland nog sterk toe zal nemen, in tegenstelling tot die in Nederland. Niettemin zijn in Flevoland de eerste tekenen zichtbaar van een toenemende vergrijzing. Een duidelijk signaal is de afnemende netto arbeidsparticipatie onder mannen die wordt veroorzaakt door het omvangrijker worden van de oudere

26 02 Bevolking en beroepsbevolking 26 leeftijdscategorieën, die een lagere participatie kennen. Hierdoor neemt het positieve verschil in arbeidsparticipatie tussen Flevoland en Nederland af. De arbeidsparticipatie hangt overigens niet alleen af van de leeftijdsopbouw. Ook het opleidingsniveau van de bevolking is van invloed. De beroepsbevolking van Flevoland is gemiddeld wat lager opgeleid dan gemiddeld in Nederland en dat kan een drukkend effect hebben op de participatiegraad. De verwachte groei van de beroepsbevolking zal enerzijds de werkgelegenheidsontwikkeling kunnen stuwen doordat de groei van de bevolking zich vertaald in een toenemend draagvlak voor voorzieningen (bijvoorbeeld meer behoefte aan zorg- of winkelvoorzieningen). Anderzijds betekent de groei van de beroepsbevolking een kans voor het binnenhalen van bedrijvigheid, aangezien grote delen van Nederland te maken krijgen met een afname van de beroepsbevolking.

27 27 Bevolking en beroepsbevolking 02 WTC Almere

28 03 WERKGELEGENHEID

29 HET LETTERGIETEN De grote verbetering voor het drukken van teksten kwam toen men op het idee kwam om losse loden letters samen te voegen om zo een drukvorm voor een complete pagina samen te stellen. Ook kon men dan eenvoudig een losse afbeelding uitgesneden in hout of metaal plaatsen tussen de letters in de drukvorm. Na het drukken van een oplage kon men de letters weer hergebruiken om een nieuwe pagina samen te stellen. Deze techniek werkte veel sneller. De letters werden verdeeld in kapitalen ( bovenkast ) die in het bovenste deel van de zetkast lagen, en kleine letters ( onderkast ) 1500 die in het onderste deel van de kast werden bewaard. Kasten werden opgeslagen in een zetbok. Tot aan de industriële revolutie bleef het drukproces in wezen onveranderd in deze vorm bestaan. INNOVATIE VAN DE BOEKDRUKKUNST

30 03 WERKGELEGENHEID Werkgelegenheid Meer banen, minder vacatures In is de werkgelegenheid in Flevoland met banen gegroeid (+1 procent). 2 De totale omvang van de werkgelegenheid komt hiermee op banen (fulltime en parttime). Op gemeenteniveau neemt de werkgelegenheid in Almere af. In de andere gemeenten zijn nog stijgingen van het aantal banen zichtbaar. Uitzendarbeid is in 2009 met 20 procent in volume afgenomen. Het aantal banen is af genomen in de bouw. De sectoren handel en horeca en overige dienstverlening kennen de sterkste toename van het aantal banen. Bij UWV Werkbedrijf zijn in procent minder vacatures ingediend. 3.1 Inleiding De economische crisis raakt de arbeidsmarkt. Een indicatie hiervoor is onder meer de mate waarin een beroep wordt gedaan op de deeltijd WW. Uit een in 2009 uitgevoerde evaluatie blijkt dat een groot deel van de aanvragers tot de industrie en zakelijke dienstverlening behoort. 3 Begin februari 2010 verschijnen berichten dat nu ook de bouw een beroep doet op de deeltijd WW. In welke mate heeft de crisis invloed op de werkgelegenheidsontwikkeling van Flevoland? Deze en andere vragen komen in dit hoofdstuk aan de orde. In paragraaf 3.1 staat de ontwikkeling van het aantal banen centraal. Paragraaf 3.2 gaat in op de structuur van de werkgelegenheid. De ontwikkelingen per sector worden in paragraaf 3.4 besproken. De ontwikkeling van het aantal vacatures komt in paragraaf 3.5 aan bod. 3.2 Werkgelegenheidsontwikkeling In 2009 gewoon werkgelegenheidsgroei De werkgelegenheid in Flevoland is in 2009 gestegen met banen, een groei van 1,3 procent. Groei heeft nog niet plaatsgemaakt voor krimp. Dat de crisis wel impact heeft op de Flevolandse werkgelegenheid is te zien aan het lagere groeipercentage in vergelijking tot de voorgaande drie jaar. De ontwikkeling van de werkgelegenheid bereikt vooralsnog niet het dieptepunt van 2005, toen Flevoland een werkgelegenheidsgroei van 0,4 procent kende. 2 Peildatum: 1 april. 3 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Evaluatie deeltijd WW (2009).

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 1. Inleiding In het kader van de overeenkomst over de statistische dienstverlening houdt I&O Research voor de samenwerkende Westfriese gemeenten statistische

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING Arbeidsmarkt Arbeidsparticipatie Van de 15 tot 65-jarige bevolking in Flevoland behoort 71% tot de beroepsbevolking (tabel 1) tegenover

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 1 Inleiding In 2011 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Bevolking en participatie In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017 Tijdelijke stijging WW-uitkeringen in Flevoland Eind januari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 11.151. Dat betekent

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012 Verwachting voor 2011 en 2012 Juni 2011 CONCLUSIES Geleidelijk herstel van Nederlandse economie in 2011 en 2012. Regionale groei van werkgelegenheid in zakelijke dienstverlening was in 2010 sterker dan

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Kerngegevens Pekela. Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006

Kerngegevens Pekela. Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006 Kerngegevens Pekela Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006 Kerngegevens gemeente Pekela Inleiding In dit document worden een aantal kerngegevens weergegeven over de gemeente Pekela. Deze zijn door het BeleidsInformatieCentrum

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Monitor Economische Ontwikkeling

Monitor Economische Ontwikkeling Monitor Economische Ontwikkeling Regio Amersfoort Uitgave 2011 De regio Amersfoort is een samenwerkingsverband van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg. Hoe presteerde

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Zakelijke dienstverlening domineert de economie van Waalre. Valkenswaard kent relatief veel industrie en groothandel. Afname van de werkgelegenheid doet

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Regionaal-Economische Barometer

Regionaal-Economische Barometer Regionaal-Economische Barometer Verwachtingen voor Assen-Beilen in 2011 Januari 2011 CONCLUSIES Groeiverwachting Nederlandse economie in 2011 1½ procent Overheid en zorg goed voor 40 procent van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht www.onderzoek.utrecht.nl Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht beroepsbevolking, werkloosheid, baankansen, vacatures notitie van Onderzoek maart 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 WW-uitkeringen in Flevoland gedaald Eind februari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 10.958. Dat betekent een daling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nederland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Minder nieuwe WW-uitkeringen in Flevoland UWV verstrekte in de provincie Flevoland het eerste

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

4. Werkloosheid in historisch perspectief

4. Werkloosheid in historisch perspectief 4. Werkloosheid in historisch perspectief Werkloosheid is het verschil tussen het aanbod van arbeid en de vraag naar arbeid. Het arbeidsaanbod in Noord-Nederland hangt samen met de mate waarin de inwoners

Nadere informatie