Smart Energy Regions Green Deal Brabant. Green Deal Brabant. Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Smart Energy Regions Green Deal Brabant. Green Deal Brabant. Pagina 1"

Transcriptie

1 Smart Energy Regions Green Deal Brabant Green Deal Brabant Pagina 1

2 Smart Energy Regions Green Deal Brabant Smart Energy Regions Green Deal Brabant Algemeen Diverse overheden hebben een klimaatbeleid geformuleerd. Er zijn doelstellingen bepaald voor onder andere energiereductie, CO 2 reductie en de overgang van fossiele energiebronnen naar herwinbare energiebronnen. Het realiseren van deze energietransitie grijpt in op veel maatschappelijke activiteiten zoals wonen, werken en mobiliteit. Vanzelfsprekendheden die decennia golden, krijgen te maken met andere wijzen van verkrijgen, distribueren, opslaan en efficiënter gebruiken van energie. Deze verandering is een complexe maatschappelijke uitdaging en tegelijkertijd een grote economische kans. Het kan immers op lokaal niveau een enorme stimulans betekenen voor de bedrijvigheid. Door de maatschappelijke noodzaak en impact van de energietransitie is er een gedegen samenwerking nodig tussen kennisinstellingen, bedrijven, burgers en overheden op het snijvlak van mens, maatschappij en techniek. Visie De energietransitie zoals hierboven geschetst, heeft vele dimensies. Technologie, regelgeving, sociale en culturele normen, gedragsverandering en nieuwe verdienmodellen spelen een rol naast vele andere aspecten. Kortom, vernieuwende serviceconcepten en producten zijn nodig op vele fronten. De veelheid aan aandachtspunten vraagt dat alle hierboven genoemde betrokken partijen zelf én met elkaar hun rol spelen in het realiseren van deze energietransitie. Binnen het kader van de energietransitie kunnen de partijen elkaar vinden op een onderwerp dat gemeenschappelijk is, namelijk de infrastructuur. Oftewel: de verbindingen, de interconnectie tussen plaatsen waar sprake is van opwekking, opslag en efficiënt gebruik van energie. Het is te verwachten wanneer de bronnen zon en wind een substantieel aandeel vormen in de energievoorziening, dat gaat meespelen dat deze bronnen naar hun natuurlijke aard niet constant dezelfde hoeveelheid energie leveren. Dit betekent dat het energiegebruik en aanbod in een gebied optimaal met elkaar moeten kunnen meebewegen. Dit kunnen meebewegen heeft grote consequenties. Zowel technische consequenties tussen apparaten, als in de interactie tussen mensen en apparaten. Hier zijn nieuwe services en producten voor te ontwerpen, te implementeren en in de complexiteit van de werkelijkheid te ervaren. Dit vraagt om een open aanpak door vernieuwingsgezinde partijen. Deal De ondertekenende partijen onderschrijven bovengenoemde visie en willen individueel en in samenwerking een rol spelen in het tot stand brengen van vernieuwende energieserviceconcepten en producten van en door burgers, professionele gebruikers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de provincie Noord-Brabant. Deze partijen zullen gericht werken aan het tot stand brengen van goede proposities en de bevindingen delen ter lering voor een volgend project. Het samenbindend element is het delen van informatie via een platform omtrent veranderingen in de infrastructuur van de energiehuishouding. Dit betreft zaken als waarom, hoe en wat er aan energie infrastructuur wordt Pagina 2

3 Smart Energy Regions Green Deal Brabant veranderd en wat de leerpunten en de resultaten hiervan zijn. Daaronder wordt ook de (verwachte) bijdrage aan economische bedrijvigheid in de provincie Noord-Brabant, CO 2 reductie en/of andere klimaatdoelstellingen verstaan. Concreet Wij zullen generieke diensten en productenpakketten uitwerken en iteratief verbeteren voor eigenaren en instanties met energieactiviteiten, op de volgende schaalniveaus: A1 - gebouwengroep en hun omgeving, B1 - campussen en/of bedrijfsterreinen. Waarin onder andere aandacht zal zijn voor: - Uitwisselingsmogelijkheden van restenergiestromen (waaronder warmte), - Diverse decentrale energieverkrijgingsmogelijkheden (warmte, gas, elektra), - Deelnamemogelijkheden in buurt energiecoöperatie(s); organisatorische en financiële varianten, - Gedragsvraagstukken, - Moderne energiezuinige openbare verlichting, - Mobiliteitsconcepten met elektrische aandrijving. Voorkomende casussen onder A1 en B1 worden als bijlagen bij deze Green Deal opgenomen. Ze kunnen separaat worden ondertekend door partijen die betrokken zijn bij de respectievelijke casussen. Deelnemers Deze verklaring wordt onderschreven door kennisinstellingen, onderwijsinstellingen, koepelorganisaties, bedrijven, overheden, cooperaties, en zo voort. Op de site wordt een actuele lijst van ondertekenaars en casussen bijgehouden. Pagina 3

4 Smart Energy Regions Green Deal Brabant Partij: onderschrijft hierbij de de Green Deal zoals verwoord op pagina 1, 2 en 3 van dit document. Namens deze ondertekend: Naam: Datum: Handtekening: Pagina 4

5 Smart Energy Regions Green Deal Brabant Bijlagen De bijlagen zijn geordend onder: A1 - casussen gebouwengroep en hun omgeving, B1 - casussen campussen en/of bedrijfsterreinen. Pagina 5

6 versie 2.0 van casus A1 ESCO Woonbedrijf Eindhoven Bijlage A1 - casus ESCO voor huurwoningengroep van Woonbedrijf te Eindhoven In deze bijlage leest u over een casus in de categorie A- groep gebouwen en hun omgeving. Het betreft een gebied/wijk/buurt in de gemeente Eindhoven met een groep huurwoningen in eigendom van woningcorporatie Woonbedrijf. Een groep instanties maakt hier de deal om een vernieuwend concept van een Energie Service Company (ESCO) (zie definitie hieronder) samen te stellen. Daarbij is de inzet om samen met de bewoners een learning community te worden als het gaat om slimme, groene energievoorziening en hoe hier mee wordt omgegaan. De casus omvat twee stappen: 1- Vorming vernieuwend ESCO concept. Het maken van plannen voor de renovatie van de Airey-wijk in Eindhoven is reeds gestart (stand van zaken november 2012). De architectonische en bouwkundige kaders en deelnemende partijen liggen grotendeels vast. Wat nog ontbreekt is de installatiekundige invulling op huis- en/of wijkniveau als het gaat om energie. Woonbedrijf heeft circa 5 verschillende concepten op het oog, echter nog geen enkel concept speelt volgens Woonbedrijf voldoende in op het creëren van een van-en-voor-bewoners ervaring. Diverse partijen uit het cluster Smart Energy Regions zijn bereid te klankborden met het Woonbedrijf en Gemeente Eindhoven om te komen tot een vernieuwend energie serviceconcept voor de Airey-wijk. Hierbij wordt bezien hoe de bewonersbehoeften centraal kunnen staan en duurzame energievoorzieningen kunnen bijdragen aan oplossingen voor diverse problemen en behoeften die huurders hebben om een goed leefbare wijk te hebben. De coöperatie MorgenGroeneEnergie (MGE) heeft reeds ervaring met het aanbieden van aantrekkelijke services voor eigenaar-bewoners. Zij stelden in de aanloop van de Green Deal - in dialoog met diverse partijen - ondertussen een indicatief pakket aan producten en diensten samen die ook geschikt zou kunnen zijn voor huurder-bewoners. Dit zou bij een collectief eigendom kunnen worden aangeboden waardoor zij ook kunnen profiteren van vernieuwende energieservices. Daarbij is sprake van energie van en voor bewoners georganiseerd via een buurt(energie)coöperatie en het tot stand brengen van een organisatorische entiteit die onder andere kapitaal en risico s op een professionele wijze exploiteert (werktitel Energie Service Company-VVB). Buurt(energie)coöperatie = organisatie waarin de bewoners van een wijk zijn verenigd en hun wensen bepalen met betrekking tot duurzame energie in de wijk en tevens acties uitzetten bij andere organisaties zoals bijv. een professionele organisatie die de investering (in o.a. apparatuur) en (exploitatie)risico s uitvoert. Energie Service Company (Van en Voor Bewoners (VVB)) = een instantie die de installatie investering doet, optimaal inregelt en de exploitatierisico s professioneel beheert. Het verzorgt de professionele levering en exploitatie van hetgeen collectief is gewenst (bijv. een collectieve opslag van warmte of elektra) en verzorgt dat de diverse individuele bewoners uit de buurt/wijk ieder naar eigen behoefte kan participeren. Figuur 1: Definities (vertrekpunten voor deze casus) Pagina 1

7 versie 2.0 van casus A1 ESCO Woonbedrijf Eindhoven Het Woonbedrijf definieerde reeds een benaderingswijze voor de renovatie van de Airey wijk (de Aireyraket). Met deze benaderingswijze beoogt zij bewoners actief te betrekken bij de renovatie en samen toe te werken naar een energieneutrale wijk. Dit sluit aan op de doelstelling van Gemeente Eindhoven om in 2035 energieneutraal te zijn. Deze casus legt vast dat het Woonbedrijf de coöperatie MorgenGroeneEnergie - en alle instanties die denken een bijdrage te kunnen leveren - uitnodigt om mee te denken over de totstandbrenging van een ESCO voor de Airey. Een onderdeel van dit proces kan zijn een call for ideas voor het te ontwikkelen ESCOconcept. Hierbij zullen de participanten effectief de koppeling leggen tussen de huidige aanpak van het Woonbedrijf in de Airey en eigen inzichten en expertise. Omdat de aanpak voor de Airey reeds is ontwikkeld en er tijdsdruk bestaat voor het inpassen van nieuwe plannen, kan het zijn dat slechts een gedeelte van dit vernieuwende ESCO- concept in deze wijk kan worden gerealiseerd. Met de hierboven aangegeven benaderingswijze voor de renovatie van de Airey wijk wordt gewerkt aan collectieve energievoorziening op buurtniveau. Deze brede aanpak van betrekken van de bewoners wordt de Buurttransformator genoemd en verwacht wordt dat hiermee in de Airey wijk tot aan het einde van 2013 ervaringen worden opgedaan. Met deze ervaringen wordt een volgende fase ingezet. 2- Toepassing vernieuwend ESCO-concept. Vanaf begin 2014 worden andere grote delen van het woningbezit te Eindhoven gerenoveerd. Hierbij is nu beoogd dat er in minstens 5 buurten verschillende benaderingen en energieconcepten worden toegepast. In deze Green Deal leggen woningcorporatie Woonbedrijf en Gemeente Eindhoven hun bereidheid vast om een vernieuwende ESCO-concept (dat voortkomt uit stap 1) ook in (minstens) 1 van deze buurten toe te passen. Voorwaarde hierbij is dat het Woonbedrijf voldoende vertrouwen heeft in het ontwikkelde nieuwe ESCO concept en er tevens voldoende commitment is met diverse andere randvoorwaardelijke partijen zoals de gemeente Eindhoven. Dit nieuwe ESCO concept wordt hierna genoemd ESCO van en voor bewoners (VVB). Daarbij brengen MorgenGroeneEnergie en een consortium van partners de beoogde ESCO-service in een valideerbare omgeving (Energy Living Lab) tot stand; dit wordt hieronder nader uitgelegd. Het doel daarvan is om bij bewezen succes een groter volume van uitrol mogelijk te maken. In figuur 2 staat aangegeven welke soorten partijen passen in het consortium. Pagina 2

8 versie 2.0 van casus A1 ESCO Woonbedrijf Eindhoven Figuur 2: Soorten partijen die nodig zijn voor vorming en validatie van vernieuwend ESCOconcept. Nadere beschrijving van deze casus De huurder-bewoners van de buurt met de ESCO VVB krijgen van het Woonbedrijf in stap 2 een beter geïsoleerd huis aangeboden. De ervaring die daarvoor nodig is doet het Woonbedrijf nu op in de Airey-wijk. Daarbij hebben bewoners een pakket aan keuzemogelijkheden die vooral bouwkundig van aard zijn. Dit betreft de mate van isolatie, veranderingen in de schil en/of het dak. Er zijn diverse keuzemogelijkheden voorzien, waardoor we ook wel spreken over een serie van 1. Het Woonbedrijf heeft de intentie om haar bezit aan woningen minimaal naar een isolatieniveau van label B te brengen. Als gevolg van de bouwkundige keuzen van de bewoner kunnen mogelijk tegelijkertijd installatieonderdelen worden aangebracht. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan zonnecollectoren (voor warmte) en zonnepanelen (voor elektriciteit) op het nieuwe dak. De intentie is dat iedere bewoner zijn eigen unieke combinatie kan kiezen van apparatuur (binnen bepaalde grenzen). Het leveren en optimaal functioneren van deze apparatuur wordt ondergebracht bij de Energy Service Company (ESCO-VVB). Daarbij is de gedachte dat ook de niet-individueel geclaimde delen van de installatie in beheer zijn van de ESCO-VVB. Tezamen vormt dit een moderne energiehuishouding in de wijk, waarin de bewoners de rol spelen die past bij hun behoeften en mogelijkheden. In deze casus is de deal dat onder aanvoering van MorgenGroeneEnergie een innovatieve groep van Triple Helix partijen meedenkt omtrent de stappen die nodig zijn om te komen tot een ESCO VVB. Met name de wijze van benaderen van bewoners om vanuit de eigen intrinsieke belangstelling meer zelf met energie te doen. Dit meedenken moet uiteindelijk resulteren in een Pagina 3

9 versie 2.0 van casus A1 ESCO Woonbedrijf Eindhoven ESCO met services en producten die gemakkelijk uit te rollen is in een andere wijken. De beoogde start van uitrol is begin De huurder-bewoners in huizen van Woonbedrijf betalen nu - in een standaardsituatie en vóór de renovatie - een maandhuur voor de standaard installatie-uitrusting van de woning. Dat is veelal een warmteleverende installatie: een ruimteverwarmingsinstallatie met een CV-ketel, eventueel in combinatie met een boiler voor warm tapwater. In de nieuwe situatie hebben zij naast mogelijkheden om zelf warmte uit de zon te verkrijgen als ook de mogelijkheid om zelf elektriciteit te produceren (en hiervan voordeel te genieten). Doel hierbij is dat de partijen uit figuur 2 leren hoe de producten en diensten gebruik makend van de feedback en gebruikservaringen steeds aantrekkelijker kunnen worden om ze uiteindelijk voor een groot publiek geschikt te maken. De huurder-bewoners in deze casus kunnen via de ESCO: 1 Zelf produceren en opslaan -zonnecollectoren (warmte) -zonnepanelen (elektriciteit) -micro warmtekrachtkoppeling (warmte en electriciteit) -opslaan warmte (o.a. zonne-boiler, warmte/koude opslag) -opslaan elektriciteit (o.a. accu elektrische auto) -evt. ook tzt zelf produceren/opslaan (regen)water 2 Gebruik terugbrengen/dashboard -inzicht in eigen gebruik -inzicht in eigen opwek en opslag/buffering -benchmarking/vergelijk met anderen -tips/mogelijkheden om (door anders handelen) het beter te doen Met deze aanvullende diensten en producten beoogt de ESCO de huurder-bewoner te helpen een nieuwe/andere installatie te verkrijgen die zorgt dat zij minder energie verbruiken en/of kosten besparen. Onder door het vergroten van door het vergroten van inzicht in wat, wanneer en hoeveelheid energieverbruik en wat de eigen mogelijkheden zijn om op te wekken en te bufferen. Dit geldt ook voor zaken waar de huurder-bewoner niet individueel over beschikt, maar die collectief in de wijk/de buurt aanwezig zijn. 3 Collectief produceren (en opslaan/bufferen) -zonnecollectoren (warmte) in wijk en wko buffering -zonnepanelen en/of windmolen (elektriciteit) in wijk en evt. collectieve buffering (diverse technische mogelijkheden) -micro warmtekrachtkoppeling (warmte en electriciteit) -solarroad/fietspad (warmte en evt. elektra) -watermolens in wijk/regio (elektra) -vergistingsinstallatie biomassa In feite wordt collectief (wijk-niveau) beoogd zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn (met de warmte, de elektriciteit, het gas). Dus eerst de eigen opbrengst slim gebruiken en verdelen, maar het surplus ook weer verkopen. Mocht de gezamenlijk installatie (nog) niet toereikend zijn, dan kunnen leden van het collectief ook groene elektra en gas verkrijgen tegen scherpe tarieven. Pagina 4

10 versie 2.0 van casus A1 ESCO Woonbedrijf Eindhoven 4 Gericht op verkopen van (overschot) energie en/of scherp inkopen -100% duurzaam -prijs-/tijdafhankelijk De ESCO zorgt in feite voor een slimme lokale energiehuishouding waar meerdere apparaten (opwekking, opslag, doorgeven en gebruik) op elkaar zijn aangesloten en waar diverse mensen hun bedieningsacties uitvoeren om aan hun comfortwensen te voldoen. 5 Sturen op beschikbaarheid -benutten van beschikbare energie (warmte, elektra en gas) -individuele opslaan maar ook collectieve buffers -prijs-/tijdafhankelijk In figuur 2 zijn diverse partijen gegroepeerd aan de aanbodzijde. Zij vormen de partijen die de dienstverlening (c.q. leverantie en exploitatie van de eerste versie van het ESCO-concept) mogelijk maken. Omdat de ESCO een complexe set van techniekproducten en diensten inzet, zal de werking hiervan gevalideerd worden in een living lab. Een aparte organisatie zorgt voor een nauwkeurige validatie van vooral de interconnectie. Het Energy Living Lab-VVB omvat vijf partijen: A - gebruikers/deelnemers. Dit zijn huurder-bewoners in de te renoveren groep woningen die hebben aangegeven te willen participeren. De groep wordt samengesteld op uitnodiging van Woonbedrijf en Gemeente Eindhoven; B - leveranciers. MorgenGroeneEnergie brengt als aanvoerder diverse technische partijen, financierings- en conceptverbeteringspartijen bijeen voor vooral technische validatie; C - onderzoekers. Deze nog nader samen te stellen groep bestaat uit medewerkers en studenten van onder andere Universiteit, Hogeschool en beroepsopleidingen al dan niet in combinatie met professionele (organisatie)adviesbureau s; D - out of the box denkers onder aanvoering van een designer zal een groep uit de designcommunity van Eindhoven die diensten en producten analyseren op usability. Doel is om uiteindelijk te komen tot een grotere marktuitrol. Analyses gebeuren op basis van input van de gebruikers (en trend/gebruiksanalyse) en inzichten met betrekking tot nieuwe concepten en technieken uit de design-community; E - overheid. De overheid faciliteert het gebruik van deze nieuwe producten en diensten. Bijvoorbeeld door het creëren van een geschikte juridische context en/of het inbrengen van financiële zekerheden. Tevens zorgt de overheid voor communicatie naar de burger als bijdrage in de algemene bewustwording van de energietransitie. De casus omvat dat de partijen (zoals genoemd in figuur 1) samenwerken aan een vernieuwend ESCO- concept. Bij de realisatie van het concept, spelen ook de bewoners/gebruikers een belangrijke rol. Zo wordt er samen een goede functionele vraagstelling geformuleerd. Wat moet de installatie/de lokale gemoderniseerde energiehuishouding kunnen (inclusief o.a. CO 2 -uitstoot cijfers)? In dit kader kunnen de betrokken partijen ook werken aan een ontwerp van de ideale energiehuishouding voor deze groep woningen/deze wijk. Dit wordt dan in wisselwerking gedaan met het dimensioneren van bouwkundige en installatiekundige aanpassingen die bij de betreffende groep woningen/de locatie mogelijk zijn. Zie figuur 3 voor een visualisering van een nieuwe energiehuishouding van een groep woningen. Pagina 5

11 versie 2.0 van casus A1 ESCO Woonbedrijf Eindhoven Figuur 3: Voorbeeld weergave van een nieuwe energiehuishouding voor een groep woningen De groep die zich tijdens de vorming van deze Green deal voor deze casus zich bereid heeft verklaard bij te willen dragen aan het opstellen van het concept, eventueel aangevuld met andere expertises die nodig zijn, staan in figuur 4. Zij zullen werken aan de vraag hoe deze dienstverlening (producten en diensten) zijn op te zetten en hoe de organisatie van de Energy Living Lab- VVB functioneel kan worden ingericht. Brainport Development NV zal de activiteiten met betrekking tot stap 1 begeleiden. Mogelijk ook stap 2. Een en ander is afhankelijk van de ontwikkeling tijdens stap 1 en de mogelijkheden dat een andere partij deze verdere begeleiding op zich neemt. Hiervoor zal tijdens de looptijd contact worden gehouden met diverse partijen die actief zijn om de opschalingcapaciteit van de Energietransitie te vergroten zoals het SRE (voor de regio) en het KIC InnoEnergy (in het kader van Europa). Het Energy Living Lab-VVB kan eveneens worden opgesteld met belanghebbenden zoals Woonbedrijf (gebouweigenaar) en gemeente Eindhoven (gebiedseigenaar). Door samen te werken kan een aansprekende en win-win aanpak tot stand komen. Hierbij kan wellicht ook gebruik worden gemaakt van een combinatie van lokale (SRE- Stimuleringsfonds), provinciale (Energiefonds), nationale (AgenstchapNL; 'GreenInvestmentCompany GIC' initiatief van Holland Financial Centre HFC) en Europese gelden (EEI/KIC InnoEnergy, Elena, IEE, Smart Cities enzovoort). Pagina 6

12 versie 2.0 van casus A1 ESCO Woonbedrijf Eindhoven Slimme apparaten leveranciers: Heliox, Ecomakelaars, Suncycle, IRWIS, MTT Technieken leveranciers: Proxenergy Onderzoekskennisinbreng complexe aansturing apparaten en bediening: ESI Software voor aansturing: GPX Bouwkundige en installatiecombies: o.a. KAW-e architecten Herdesign van dienstverleningsconcepten: Capital D, en/of clicknl partijen oa GBO design Diverse installateurs, oa. verenigd in stichting KIEN Netbeheerder: Endinet/Alliander Aanvullend advies, o.a.: Smart Homes, ICSE, KIC InnoEnergy, KIC ICT Labs, SEC, Newness, Duneworks Juridische en financiële constructies: o.a. Rabobank Analyse en afstudeergroep(en) uit onderwijs: TUe, Avans, Fontys Producten en service samenbrenging: MorgenGroeneEnergie Figuur 4: Groep partijen die naar verwachting een bijdrage aan het nieuwe ESCO-VVB concept levert Pagina 7

13 versie 2.0 van casus B1 Bedrijfsterreinen Bijlage B1 Casus Bedrijfsterreinen Vier bedrijfsterreinen vormen de basis waarop innovatieve modellen voor de verdere projectontwikkeling bij andere bedrijfsterreinen kunnen worden ontwikkeld. De resulterende kennis wordt via een uit te werken kennis(uitwisselings-)plein ingebracht voor brede toepassing in Brabant. Elk van de vier terreinen neemt een onderscheidende en complementaire rol. Als constellatie dekken zij een belangrijk deel van de innovatie die nodig is in de energietransitie. De casus van deze Green Deal bestaat uit vier terreinen: - B1.1 Bedrijvenpark Kraaiven/Tilburg en andere midden-brabantse bedrijventerreinen, als site voor de ontwikkeling van een MKB samenwerkingsmodel - B1.2 Duurzaam industriepark Cranendonck, als site voor de ontwikkeling van een parkbrede energieinfrastructuur - B1.3 Science Park Technische Universiteit Eindhoven, als testsite alvorens de ontwikkelingen verder worden geïmplementeerd in Brabantse bedrijfsterreinen en woningen. - B1.4 Strijp-S Smart Energy Business Cities & Buildings, als site voor de ontwikkeling van een Smart Energy Innovatie platform. Elk van de genoemde terreinen heeft een specifiek karakter, en is daarmee complementair binnen de Green Deal. Vier terreinen met verschillend karakter: groot industrieel (Cranendonck), MKB (Kraaiven), onderwijs/kennisinstellingen (TU/e) en Business City (Strijp-S) Pagina 1

14 versie 2.0 van casus B1 Bedrijfsterreinen B1.1 Bedrijvenpark Kraaiven/Tilburg en andere midden-brabantse bedrijventerreinen, als site voor de ontwikkeling van een MKB samenwerkingsmodel De doelstelling is om energie als focus in te brengen bij de bedrijven op bestaande bedrijventerreinen. Daartoe is momenteel een projectstructuur ingericht. Voor de aanpak is door MOED (Middenbrabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid) een model ontwikkelt om bedrijven te helpen bij het nemen van energiemaatregelen. Toepassing van dtit model is in 2012 gestart op het bedrijventerrein Kraaiven in Tilburg. Inmiddels wordt het ook op andere bedrijventerreinen in Midden-Brabant uitgevoerd. Voor zowel de aanpak op Kraaiven als ook op andere middenbrabantse bedrijventerreinen zijn green deals getekend. Voor Kraaiven betreft het een samenwerking tussen enerzijds: BORT Kraaiven (Bedrijken Overleg Regio Tilburg), Stinchting Parkmanagement, Gemeente Tilburg en MOED en anderzijds MOED en MKB Nederland. Beide samenwerkingen zijn gelabeld als lokale Green Deals onder de naam KraaivEnergie. MOED brengt in deze samenwerking een systematiek, die bedrijven ondersteunt bij het identificeren van energie-efficiencyopties, duurzame energie en mogelijke financiering van investeringen door middel van een ESCO constructie. Zie ook het KraaivEnergie Menu hieronder. Ook een groepsgewijze energieaanpak behoort tot de mogelijkheden, zoals het onderling uitwisselen van warmte of het gezamenlijke opwekken van duurzame energie. De systematiek heeft tot doel om: 1. energie-efficiency en duurzame opties in kaart te brengen (SCAN) 2. keuzes af te stemmen met de betrokken bedrijven 3. implementatie te bewerkstelligen voor einde barrières in kaart te brengen, die implementatie in de weg staan 5. Over 3 en 4 aan MKB Nederland te rapporteren, zodat er generiek beleid kan worden ontwikkeld voor de doelgroep. De aanpak is in Tilburg zeer succesvol gebleken. Inmiddels hebben zich meer dan 30 bedrijven aangemeld. MKB Nederland heeft besloten om met MOED een 2e Green Deal af te sluiten voor andere gemeenten in Midden Brabant. Daarvoor hebben zich inmiddels 18 bedrijven aangemeld. In totaal kunnen zich 40 bedrijven aanmelden. Bij alle gescande bedrijven is besparing te realiseren van 10% - 35%, die binnen 5 jaar terug te verdienen is! MOED is bereid haar opgedane kennis en ervaring in te brengen in de een de Green Deal Brabant. Zij zou geholpen zijn als de Green Deal Brabant het financieel mogelijk maakt om meer (boven de huidige maximaal 40) bedrijven in Midden Brabant bij de aanpak te betrekken. Pagina 2

15 versie 2.0 van casus B1 Bedrijfsterreinen KraaivEnergie Menu 1 Klopt mijn energie rekening? Laat uw energierekening scannen Betaalt u niet te veel aansluit-of transportkosten, energiebelasting of een te hoge prijs per m3 of per kwh? Laat de scan nogmaals uitvoeren nadat u onderstaande maatregelen heeft genomen Deze scan kan ook in combinatie met andere scans worden uitgevoerd Kosten voor de scan: 0 2 Kan ik effectief energiekosten besparen? Is het gebouw behoorlijk geïsoleerd? Verwarming, ventilatie, airco, koeling, warm water en eventueel stoom effectief? Verlichting, perslucht en electromotoren? U kiest in overleg met de adviseur welke onderdelen het meest in aanmerking komen voor nader onderzoek Kosten scan: 0 3 Kan dat ook zonder te investeren? Heeft u geen eigen middelen om te investeren in energiemaatregelen dan schakelen wij voor u een ESCO (Energie Service Company) in. De ESCO ontzorgt u door de te nemen maatregelen voor zijn rekening te nemen. Zijn investeringen worden tegugbetaald met de te realiseren besparingen. Tijdens de terugverdienperiode betaalt u per saldo niet meer dan dat u gewend was. Daarna gaat u verdienen! Kosten scan: 0 4 Eigen duurzame energie. Wat levert dat op? Zonnepanelen op uw dak kunnen aantrekkelijk zijn als u 15 ct p kwh of meer betaalt. Heeft u geen ruimte om te investeren dan bieden wij een leaseconcept, waarin u tegen een gelijk blijvende elektriciteitsprijs de panelen least. Na 15 jaar zal u nog ruim 10 jaar profiteren van gratis zonnestroom! Zonnepanelen kunnen ook aantrekkelijk zijn icm collectiviteiten van omwonenden Gebruikt u veel heet water? Dan is deze uit lokale duurzame bronnen te leveren tegen mogelijk concurerende tarieven Wilt u (aandelen in) lokaal opgewekte windenergie? Kosten scan: 0 Pagina 3

16 versie 2.0 van casus B1 Bedrijfsterreinen B1.2 Duurzaam Industriepark Cranendonck Het Duurzaam Industriepark Cranendonck DIC is in potentie uniek in Nederland omdat het nog de enige lokatie is voor de productie van non-ferro metalen zoals zink en zilver. Het berust op twee pijlers. Ten eerste de energetische kant met onder andere een continue afname van elektriciteit, overeenkomend met 1% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik. Ten tweede is het de laatste plek met unieke kennis van vitale schaarse grondstoffen zoals indium, germanium en thallium. Deze lijst kankan vanuit cradle to cradle denken verder verbreed worden. In de casus B1 is het daarom verstandig het DIC een prominente plaats te geven - ook in de regio - en daarbij de twee pijlers te benutten: Energie infrastructuur. Bij het DIC leven al ideeën om op de Jarosietvelden (70ha) zonnepanelen te plaatsen via investeringen van particulieren. Het grote voordeel is dat de opgewekte stroom zonder problemen altijd gebruikt kan worden in de electrolyse afdeling van de zinkfabriek van Nyrstar. Het is een mooie gelegenheid om een dergelijke actie met zonnepanelen gelijk op te schalen naar bijvoorbeeld 1 Gigawatt in Brabant, en daken in Cranendonck, de SRE regio, de rest van Oost Brabant en zo voort daarvoor te gaan benutten. Veiligstellen grondstoffen en kennis (cradle to cradle non-ferro metalen). Het DIC is voor de regio met veel bedrijven die non-ferro metalen gebruiken van strategische betekenis. Overwogen kan worden om op het DIC in samenwerking met de TU/e ruimte te reserveren, bijvoorbeeld 20 ha flexibel, om innovaties (door) te ontwikkelen in open samenwerking via het creëren van zogenaamde broedplaatsen voor kleine bedrijfjes. De aanwezigheid van veel kennis van non-ferro gebruikers in de regio werkt daarbij versterkend. De regio zal via de Belgische Kempen uiteindelijk kunnen worden doorgetrokken tot Drunen, de zogenaamde Metal Valley. B1.3 Science Park Technische Universiteit Eindhoven De doelstelling is tweeledig: verduurzaming van het Science Park, en de ontwikkeling van technologieën die elders geïmplementeerd kunnen worden in woningbouw alsook voor bedrijfsterreinen. Pagina 4

17 versie 2.0 van casus B1 Bedrijfsterreinen Concrete ontwikkelingen die in deze aanpak passen zijn in de foto hieronder weergegeven. Projecten op het TU/e Science Park die bijdragen aan casus B1 Zowel voor woningen als bedrijfsterreinen is het daarnaast van belang om te bezien op welke wijze lokale utility centres een rol kunnen spelen. Ook distributed utility centres dienen te worden bekeken. De TU/e neemt dit onderwerp op. B1.4 Strijp-S Smart Energy Business City Het ICSE ontwikkelt vanuit Strijp-S Smart Energy Business Cities & Buildings in nauwe samenwerking met Park Strijp beheer. Rondom Strijp-S wordt hiervoor een Smart Energy Innovatie platform georganiseerd vanuit de bestaande programma s en zakelijke deelnemers van Strijp-S alsmede de Green Deal Brabant en de Smart Energy Regions Community. Er worden op Strijp-S concrete projecten gerealiseerd die op hoofdlijnen in de bijlage bij deze casus beschreven worden. Park Strijp Beheer is een Publiek Private Samenwerking tussen VolkerWessels en de Gemeente Eindhoven. Kerntaak van Park Strijp Beheer is het herontwikkelen van het voormalige Philips complex Strijp-S in Eindhoven tot een wervend woon-, werk- en verblijfsmilieu. Strijp-S heeft een oppervlak van 27 hectare en is herkenbaar door m2 industrieel erfgoed. Kernwoorden bij de transformatie zijn Innovatie, Technologie en Design. Het ICSE realiseert als innovatie coöperatie met bedrijven, kennis-, en overheidsinstellingen een vernieuwend energy service company (ESCO) concept. Via coöperatieve werkvormen wordt op basis van open innovatie en co-creatie gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe energy service concepten. Strijp-S ontwikkelt zich hiermee tot een innovatief Smart Energy Business City met internationale uitstraling. Pagina 5

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Welke aspecten zijn van belang bij het ontwikkelen en realiseren van intelligente netwerken en welke ervaringen zijn hiermee al opgedaan?

Nadere informatie

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices Team Bodemfysica en Landgebruik DATUM 20 december 2013 Projectrapport

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei energie in beweging VNPI ondernemers voor een duurzame economie

Nadere informatie

Decentrale Energievoorzieningen

Decentrale Energievoorzieningen Decentrale Energievoorzieningen: van Net naar Gebruik Bezien vanuit het gebruikersperspectief Masterclass 20 januari 2011 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel

Nadere informatie

MASTERPLAN INNOPEDIA

MASTERPLAN INNOPEDIA MASTERPLAN INNOPEDIA Auteurs: ir. Herbert P.T. Zwanen, SBR Jan Willem van de Groep, SEV Maurice Coen, SEV Datum: 1 november 2011 EXTERN SUMMARY EnergieSprong EnergieSprong is een programma dat in opdracht

Nadere informatie

Enerzjy Koöperaasje Fryslân

Enerzjy Koöperaasje Fryslân Enerzjy Koöperaasje Fryslân Verkenning initiatief tot oprichting van een (duurzame) Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Leeuwarden, september 2011 J. Holkema Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Duurzame (wind)energie voor Datacenters

Duurzame (wind)energie voor Datacenters Duurzame (wind)energie voor Datacenters In opdracht voor GreenIT Amsterdam Student: Kevin van Sante Clean Tech Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Opleiding Technische bedrijfskunde (TBK) Postbus

Nadere informatie