Samenvatting. 1. Procedure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting. 1. Procedure"

Transcriptie

1 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr d.d. 2 april 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heren H. Mik en G.J.P. Okkema, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Execution only. Eiser stelt schade te hebben geleden door storingen in de door de bank ter beschikking gestelde systemen voor het inleggen van transacties. Volgens de Commissie heeft de bank een inspanningsverplichting om de systemen storingsvrij te houden. De vordering wordt afgewezen omdat Consument niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bank toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van deze inspanningsverplichting. 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: - het door de Ombudsman Financiële Dienstverlening overgelegde dossier; - het ingevulde en op 18 februari 2011 door Consument ondertekende vragenformulier met bijlagen; - de brief namens Aangeslotene van 19 mei 2011; - het antwoord namens Aangeslotene van 11 oktober 2011met bijlagen; - de repliek van Consument van 24 oktober 2011 met bijlagen; - de dupliek van Aangeslotene van 9 november De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. De Commissie heeft voorts vastgesteld dat beide partijen het advies als bindend zullen aanvaarden. De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling te Den Haag op woensdag 1 februari Aldaar zijn partijen verschenen. 2. Feiten De Commissie gaat uit van de volgende feiten: 2.1 Tussen Aangeslotene en Consument bestaat een execution only dienstverleningsrelatie inzake het verrichten van transacties in effecten. In het kader daarvan maakt Consument onder meer gebruik van een door Aangeslotene ter beschikking gesteld elektronisch systeem voor actuele koersinformatie en het inleggen van effectenorders, de zogenoemde X-Box. Bij het verrichten van transacties kan Consument gebruik maken van een door Aangeslotene beschikbaar gesteld effectenkrediet. 2.2 Inzake de dienstverlening ter zake de X-Box zijn de door Aangeslotene gehanteerde Algemene Voorwaarden Toegang (naam Aangeslotene) en de Algemene Klachteninstituut Financiële Dienstverlening - Postbus AG - Den Haag - Tel Fax

2 Voorwaarden (naam Aangeslotene) X-Box toepasselijk. In artikel 19 Algemene Voorwaarden Toegang (naam Aangeslotene) is het volgende bepaald: Artikel 19 Technische infrastructuur 1. (Naam Aangeslotene) is niet verantwoordelijk voor en draagt niet het risico van de niet onder haar beheer staande technische infrastructuur die nodig is voor de Communicatie met (naam Aangeslotene) zoals het telefoonnet en de apparatuur van internet providers. (naam Aangeslotene) is dan ook niet aansprakelijk voor het niet bij haar aankomen van berichten of verminking van berichten. 2. (Naam Aangeslotene) zal zich inspannen om de infrastructuur voor zover die wel onder haar beheer valt zodanig beschikbaar te houden dat Cliënt binnen de door (naam Aangeslotene) aangegeven tijden van beschikbaarheid in staat is tot elektronische en telefonische Communicatie. (naam Aangeslotene) geeft evenwel geen garantie voor de daadwerkelijke beschikbaarheid en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid behoudens het geval van grove nalatigheid. In dat geval zal de aansprakelijkheid van (naam Aangeslotene) zijn beperkt tot eventuele directe schade van Cliënt. Artikel 3 lid 5 en artikel 12 leden 1 en 2 Algemene Voorwaarden (naam Aangeslotene) X-Box luiden als volgt: 5. De via X-Box beschikbaar gestelde informatie is afkomstig van derden. Noch (naam Aangeslotene) noch deze derden zijn aansprakelijk voor het niet actueel zijn, onjuistheid of onvolledigheid van deze informatie. Artikel 12: Aansprakelijkheids-/ schadevergoedingsbeperking 1. (Naam Aangeslotene) is, behoudens haar eigen opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit: het geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar zijn of anderszins niet of niet behoorlijk functioneren van X-Box; wijziging, opschorting en/of beëindiging van X-Box als Bankdienst. 2. (Naam Aangeslotene) is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. (Naam Aangeslotene) is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of gederfde winst. (.) 2.3 Gedurende het jaar 2009 heeft Consument in negen gevallen schadevergoeding van Aangeslotene geclaimd als gevolg van opgetreden storingen in de X-Box c.q. andere systemen. In alle gevallen heeft Aangeslotene de schadeclaim afgewezen. In de loop van 2010 heeft Consument zes maal een klacht ingediend bij Aangeslotene vanwege een storing in de X-Box c.q. andere systemen. Ten aanzien van de eerste drie klachten heeft Aangeslotene Consument een deel van de door hem geclaimde schade vergoed. Ten aanzien van de laatste drie klachten heeft Aangeslotene onder meer bij brief van 7 februari 2011 een schikkingsvoorstel gedaan tot betaling van een bedrag van 1.500,-. Consument heeft dit afgewezen. 2.5 Ter zitting stelt Aangeslotene onweersproken dat Consument in de jaren 2009 en 2010 ongeveer transacties heeft verricht. 3. Geschil 2/5

3 3.1 Consument vordert dat de Commissie bepaalt dat Aangeslotene gehouden is Consument een bedrag te betalen van ,-. Dit betreft de door Consument over de jaren 2009 en 2010 geclaimde schade verminderd met door Aangeslotene reeds betaalde schadevergoeding. Hiernaast vordert Consument per schadegeval vergoeding van de wettelijke rente te berekenen vanaf de datum waarop die schade ontstond. 3.2 Deze vorderingen steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslagen: - Aangeslotene is toerekenbaar tekort geschoten vanwege een fout in de door Aangeslotene gebruikte systemen bij het valideren van orders. Als gevolg van de systeemfout werd de bestedingsruimte onjuist berekend en daardoor ten onrechte beperkt. Verder vond geen terugmelding van door Consument ingelegde orders plaats waardoor zijn portefeuille niet up to date was. De systeemfout heeft gevolgen gehad voor alle door Aangeslotene aangeboden wijzen van orderinleg, derhalve voor het handelen via de X-Box, via Internetbankieren en via de beleggingslijn. Door de systeemfout kon Consument geen orders inleggen. Consument is daghandelaar en het snel kunnen handelen is daarbij van groot belang. Gedurende de jaren 2009 en 2010 heeft Consument hierdoor in een aantal gevallen schade ondervonden. Aangeslotene heeft hiernaast nagelaten om de in eerdere instantie al door Consument gemelde systeemfout direct te onderzoeken en op te lossen. Aangeslotene heeft de betreffende systemen steeds weer online gezet zonder dat de inmiddels bekende fout was opgelost en zonder waarschuwing aan de gebruikers; - aangezien het gaat om de centrale systemen van Aangeslotene kan zij zich niet beroepen op de afhankelijkheid van derden; - Aangeslotene kan zich niet beroepen op artikelen 3 lid 5 en 12 Algemene Voorwaarden (naam Aangeslotene) X-Box omdat dit bedingen zijn in de zin van artikel 6:237 onder f BW (grijze lijst); - Consument is van mening voldoende bewijs te hebben geleverd voor de transacties die hij stelt niet te hebben kunnen uitvoeren. Consument wijst er in dit verband ook op dat Aangeslotene in sommige gevallen niet in staat blijkt te zijn om transcripties van bepaalde telefoongesprekken van Consument met de beleggerslijn aan te leveren omdat vanwege technische problemen gesprekken niet zijn opgenomen. Hierdoor kan Consument geen bewijs leveren voor een bepaalde stelling. Hij is van mening dat zijn schadeclaim in die gevallen automatisch dient te worden toegewezen; - Consument heeft zijn schade proberen te beperken door gebruik te maken van alternatieve orderinlegmogelijkheden (Internetbankieren, beleggingslijn en mobiel bankieren). Echter dit kost tijd zodat Consument als daghandelaar al niet meer kan inspelen op actuele koersontwikkelingen. Hiernaast bleken de alternatieve orderinlegmogelijkheden ook op hetzelfde tijdstip onbereikbaar. Consument wijst hier bijvoorbeeld op de beleggerslijn (telefoon) waar hier de 3/5

4 verbinding regelmatig werd verbroken na de melding dat alle medewerkers in gesprek zijn; 3.3 Aangeslotene heeft de stellingen van Consument gemotiveerd weersproken. Voor zover nodig zal de Commissie bij de beoordeling daarop ingaan. 3. Beoordeling 4.1 Het verweer van Aangeslotene dat voor zover de klachten van Consument niet op de X-Box zien, deze klachten niet-ontvankelijk zijn omdat Consument die klachten niet eerst aan de interne klachtenafhandeling van Aangeslotene en de Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft voorgelegd, wordt verworpen. Naar het oordeel van de Commissie blijkt uit de op 28 april 2009 door Consument aan de interne klachtenafdeling van Aangeslotene gezonden , de brief van 22 maart 2010 van de toenmalige advocaat aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening alsmede de brief van 22 november 2010 waarin de Ombudsman Financiële Dienstverlening zijn oordeel over de klacht van Consument geeft, afdoende dat de klachten van Consument niet uitsluitend betrekking hadden op de X-Box maar in zijn algemeenheid op de door Aangeslotene ter beschikking gestelde systemen voor het inleggen van orders. 4.2 Tussen Consument en Aangeslotene bestaat een execution only-relatie. In deze vorm van effectendienstverlening neemt de belegger zelfstandig en zonder enige begeleiding beleggingsbeslissingen. De rol van Aangeslotene beperkt zich tot het verwerken van de door de belegger gegeven orders. In het onderhavige geval kan Consument orders inleggen via de X-Box, Internetbankieren, de beleggings-orderlijn van Aangeslotene alsmede mobiel bankieren. 4.3 Op de rechtsverhouding tussen Consument en Aangeslotene zijn (onder meer) toepasselijk de Algemene Voorwaarden Toegang (naam Aangeslotene), hierna AVT en de Algemene Voorwaarden (naam Aangeslotene) X-Box, hierna AV X-Box. Uit artikel 19 lid 2 AVT volgt dat op Aangeslotene een inspanningsverplichting rust om de technische infrastructuur voor zover die onder haar beheer valt zodanig beschikbaar te houden dat Consument binnen de door Aangeslotene aangegeven tijden van beschikbaarheid in staat is tot elektronische en telefonische communicatie. Door Consument is niet aangevoerd en ook niet aannemelijk gemaakt dat tussen hem en Aangeslotene, in afwijking van het bepaalde in artikel 19 lid 2 AVT, is overeengekomen dat Aangeslotene garandeert dat er geen storingen in de bij haar onder beheer staande technische infrastructuur zullen voorkomen, zodat de Commissie uit gaat van de in artikel 19 lid 2 AVT geformuleerde inspanningsverplichting van Aangeslotene. 4.4 De vraag die de Commissie dient te beantwoorden is of, zoals Consument stelt, Aangeslotene jegens Consument tekort is geschoten in de nakoming van de op haar rustende inspanningsverplichting om de technische infrastructuur voor zover die onder haar beheer valt zodanig beschikbaar te houden dat Consument binnen de door Aangeslotene aangegeven tijden van beschikbaarheid in staat is tot elektronische 4/5

5 en telefonische communicatie. De Commissie beantwoordt deze vraag ontkennend en zal dat hieronder toelichten. 4.5 Ter onderbouwing van zijn stelling heeft Consument zich beroepen op een aantal in 2009 respectievelijk 2010 opgetreden storingen in de technische infrastructuur van Aangeslotene als gevolg waarvan Consument stelt schade te hebben geleden. De Commissie stelt vast dat het hierbij in totaal 15 storingen betreft. In drie van deze gevallen heeft Aangeslotene Consument een schadevergoeding toegekend welke door Consument is geaccepteerd, deze gevallen zijn daarmee afgedaan en Consument kan zich daarover niet meer bij de Commissie beklagen. In de overige 12 gevallen heeft Aangeslotene de schadeclaim van Consument gemotiveerd afgewezen. 4.6 De Commissie stelt vast dat in de 12 resterende gevallen wellicht sprake is geweest van een storing in de technische infrastructuur als gevolg waarvan Consument (tijdelijk) niet heeft kunnen handelen. Naar het oordeel van de Commissie heeft Consument daarbij echter niet aannemelijk kunnen maken dat de opgetreden storingen het gevolg waren van het toerekenbaar tekort schieten van Aangeslotene in de nakoming van bovenomschreven inspanningsverplichting. De Commissie stelt in dit kader vast dat uit de ter zake van de storingen door partijen overgelegde stukken blijkt dat de storingen diverse oorzaken hadden. Van structurele aan Aangeslotene toe te rekenen systeemfouten is de Commissie niet gebleken. Verder merkt de Commissie op dat door Aangeslotene ter zitting onweersproken is opgemerkt dat Consument in de jaren 2009 en 2010 ongeveer 1700 transacties via de systemen van Aangeslotene heeft verricht zodat het door Consument genoemde aantal van 15 storingen een fractie daarvan is en eveneens niet wijst op structurele fouten in de systemen van Aangeslotene. Ten slotte wijst de Commissie er op dat Consument daghandelaar is en zeer frequent transacties via de systemen van Aangeslotene wenst te verrichten. De verwachtingen die Consument hierbij heeft over het ongestoord functioneren van de systemen van Aangeslotene sluiten veeleer aan bij die van een professionele handelaar maar passen niet bij de thans tussen parijen bestaande rechtsverhouding. Voor zover Aangeslotene een dergelijke vorm van dienstverlening aanbiedt zal die gepaard gaan met een passend kostenniveau. 4.7 Uit het bovenstaande vloeit voort dat de vorderingen van Consument zullen worden afgewezen. Alle overige door partijen ingebrachte stellingen en argumenten kunnen niet tot een ander oordeel leiden en zullen derhalve onbesproken blijven. 5. Beslissing De Commissie wijst, als bindend advies, de vordering van Consument af. In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. 5/5

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-159 d.d. 22 mei 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-285 d.d. 10 oktober 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, prof.drs. A.D. Bac RA en J.C. Buiter, leden en mr. T.R.G. Leyh, secretaris)

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 155 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2015-002 d.d. 5 januari 2015 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Autotrust Europe B.V., gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

Autotrust Europe B.V., gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-136 d.d. 14 mei 2013 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.M. Dil-Stork, leden, en mevrouw mr. F.E. Uijleman,

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Friesland Bank N.V., gevestigd te Leeuwaarden, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Friesland Bank N.V., gevestigd te Leeuwaarden, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-245 d.d. 19 juni 2014 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-240 d.d. 22 augustus 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes,

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-027 d.d. 20 januari 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, en G.J.P. Okkema en J.C. Buiter, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-145 d.d. 2 mei 2012 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. P.M. Arnoldus-Smit en mr. J.W.H. Offerhaus, leden, en mr. E.P.A. Bogers, secretaris)

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 223 d.d. 22 september 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden, en mr. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Schretlen & Co N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene,

de naamloze vennootschap Schretlen & Co N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-438 d.d. 16 december 2014 (mr. J. Wortel, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en G.J.P. Okkema, leden en mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Dutch Securities Institute Inhoudsopgave Voorwoord door Prof. mr. M.R. Mok, Voorzitter Klachtencommissie DSI 2 1 Oprichting van het Dutch Securities Institute (DSI)

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Banque Artesia Nederland N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de bank.

de naamloze vennootschap Banque Artesia Nederland N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de bank. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-155 d.d. 22 mei 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, en mr. drs. R. Knopper en dr. R.Th.H. Willemsen RBA, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V.

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van http://www.investonline.nl (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Telecommunicatie ITSD B.V.

Algemene voorwaarden Telecommunicatie ITSD B.V. Algemene voorwaarden Telecommunicatie ITSD B.V. Deze voorwaarden zijn een uitbreiding op de Algemene Voorwaarden van ITSD B.V. en van toepassing indien klant betreffende diensten en of producten afneemt.

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter ALGEMENE VOORWAARDEN van Localhosting Panhuis 25, 6305 AR, schin op Geul, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14078397. Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 2 Definities

Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Consumenten MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: MijnContainerPartner.nl / (MCP) MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud ook het

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie