Niemand is in staat om deze uitdagingen alleen op te lossen èn te komen tot economische groei. Samen lukt dat wel.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niemand is in staat om deze uitdagingen alleen op te lossen èn te komen tot economische groei. Samen lukt dat wel."

Transcriptie

1 Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs september Zieke flexwerkers? Hoge kosten! 4 Ondernemers, daag ons uit met innovaties nieuwe stijl 8 Het levenstestament: zelf de regie houden! 9 Vraag btw terug op zonnepanelen - een update 10 Voorkom de bijtelling: de kilometeradministratie BOM gaat voor een sterker Brabant 12 Mijn lijfrente expireert. Wat nu? 13 Column Wil Vennix: Ondernemersleed 14 Titulair of statutair directeur? Jan Pelle, directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) heeft een duidelijke ambitie. Brabant staat voor tal van uitdagingen op maatschappelijk en economisch gebied. Pelle legt in een uitgebreid interview uit wat daarbij de visie en aanpak zijn van de BOM om te komen tot het oplossen van uitdagingen en het realiseren van economische groei: Als BOM willen èn kunnen wij een bijdrage leveren om oplossingen te vinden, samen met provincie, gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs. Niemand is in staat om deze uitdagingen alleen op te lossen èn te komen tot economische groei. Samen lukt dat wel. Het feit dat we een Innovatiefonds, inclusief een Business Developmentfonds, mogen starten, helpt daarbij. Wij willen op een andere manier bijdragen aan een sterker Brabant. Vanuit de provincie hebben we de ruimte gekregen om een aanpak uit te werken die dit proces stimuleert. Graag nodigen we ondernemers uit mee te doen en ons uit te dagen met innovaties nieuwe stijl. Lees verder op pagina 4 16 Extra financiële ruimte door verruiming willekeurig afschrijven 6 Voor het Goede Doel Op een waardige manier afscheid nemen in Hospice De Sporen Beerbericht september

2 Pianogiganten bij de Cenakel Concerten Vier meesterpianisten laten betoverende klanken horen tijdens de serie Betoverende Pianisten 2 van de Cenakel Concerten. Vier zondagmiddagen kunt u genieten van een pianoserie van wereldklasse in het sfeervolle Rijksmonument Het Cenakel in Tilburg. Prinsjesdagsymposium Na de Troonrede Al sinds 1984 organiseren dispuut K.O.N.G.S.I. en de Tilburg School of Management het symposium Na de Troonrede. Op de derde dinsdag van september laten topeconomen hun licht schijnen op de sociaal en financieeleconomische hervormingsagenda, elk vanuit hun eigen expertise. Aan tafel zitten mensen uit de wetenschappelijke, leraar financiële economie), Roderick Munsters (CEO Robeco) en Lans Bovenberg (hoogleraar economie). De Beer Accountants en Belastingadviseurs is sponsor van dit symposium en nodigt haar relaties graag uit voor de bijeenkomst die gehouden wordt in de aula van de UvT. Om uur begint de uitzending van de Troonrede. De ont- Stijn van den Broek adviseur personeel & organisatie Zieke flexwerkers? Hogere kosten! Per 1 januari 2014 krijgt u als De Cenakel Concerten zijn een voor Zuid-Nederland ongekende serie pianoconcerten. Zo brengt op 15 september Anna Fedorova haar kunsten ten gehore en komt op 20 oktober Liebrecht Vanbeckevoort u in vervoering brengen. Het duo Scholtes-Janssens staat op 17 november garant voor bijzondere klanken uit hun twee vleugels. Marietta Petkova besluit de meesterlijke serie op 22 december. financiële, werknemers- en werkgeverswereld. In het sprekerspanel nemen plaats: Ton Wilthagen (hoogleraar Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt), Sylvester Eijfinger (hoog- vangst van het symposium is om uur en vanaf uur gaat het van start. De toegang is gratis. Voor meer informatie en inschrijving: nl De Beer medewerker ontvangt minister Blok werkgever te maken met hogere kosten wanneer een zogeheten vangnetter ziek wordt. Hoe meer werknemers met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet of WIA komen te zitten, hoe hoger de premie wordt die u als werkgever moet betalen. Doel van de nieuwe wetgeving is dat de Ziektewet (ZW) en WGA-lasten van Tip! in de categorieën kleine, middelgrote en flexwerkers vanaf 2014 rechtstreeks Door aanscherping van de wet krijgt u grote werkgevers. Binnen iedere categorie Minster Stef Blok van toegerekend worden aan de voormalige een groter belang om aan schadebe- komen de premies op een andere manier Wonen en Rijksdienst werkgever. Vangnetters zijn in dit ver- heersing te doen. Zorg dat uw Ziekte- tot stand: bracht op maandag 24 band ex-werknemers die bij ziekte geen wet- en WIA-administratie op orde is en Grote werkgevers krijgen een gedif- juni een bezoek aan de recht hebben op loondoorbetaling van dat u weet welke werknemers ziek uit ferentieerde premie op individueel gemeente Tilburg om hun werkgever. U moet hierbij denken dienst zijn gegaan of kort daarna ziek niveau. Deze wordt berekend aan de zich te laten informeren aan zieke WW ers, zieke uitzendkrachten zijn geworden. Het UWV gaat de premie hand van het aantal ingestroomde over de stand van zaken en zieke werknemers met een contract per 1 januari 2014 immers vaststellen vangnetters in de Ziektewet en de WGA. van de Blok-voor-Blok - voor bepaalde tijd dat afloopt tijdens de op basis van de WGA-schadelast uit het Voor middelgrote werkgevers geldt een De Beer Accountants en Belastingadviseurs is sponsor van de Cenakel Concerten en beveelt haar relaties een bezoek aan deze pianogiganten van harte aan. Meer informatie vindt u op onze website: cenakel-concerten aanpak. Deze aanpak maakt onderdeel uit van Samen geeft Energie, dat inzet op verduurzaming van de woningvoorraad. Tijdens dit werkbezoek kreeg de minister een praktijkuitleg over hoe een energiescan wordt opgesteld en reikte hij aan rapport staat ook wat de kosten voor de maatregelen zijn. De gemeente Tilburg heeft het onafhan- ziekteperiode. Het kabinet verhoogt de premies voor werkgevers om het onevenredig groot aantal flexwerkers dat in de Ziektewet of de WIA belandt, tegen te gaan. Een ander doel van de nieuwe wetgeving is dat u, als werkgever, meer verantwoordelijkheid verleden. Indien gewenst kunt u, zodra u het overzicht van het UWV ontvangt, onze salarisafdeling verzoeken om een controle toe te passen. Gevolgen werkgevers Om werkgevers financieel te prikkelen zieke of arbeidsongeschikte werknemers gewogen gemiddelde van de sectorpremie en de individuele premie. De premie wordt dus gebaseerd op eigen Ziektewet- en WGA-instroom en op sectorale schadelasten. Kleine werkgevers gaan een sectoraal bepaalde premie betalen. Zij worden dus niet direct op hun eigen instroom bewoner Sven Verbruggen, belastingad- kelijke adviesbureau Segon gevraagd krijgt rond de re-integratie van uw werk- aan het werk te helpen, bevat de nieuwe afgerekend. viseur bij De Beer, het eerste integrale eigenaren van een tweetal blokken van nemers die ziek uit dienst gaan. wetgeving een aantal belangrijke wij- energierapport uit. Een gespecialiseerde eengezinswoningen in Berkel-Enschot zigingen ten opzichte van de bestaande Vragen? De tekst van dit Beerbericht is begin september afgesloten. Latere informatie, onder andere naar aanleiding van Prinsjesdag, is niet verwerkt. energieadviseur stelt dit integraal energierapport op en bepaalt op basis van de energiescan welk energielabel een woning heeft en welke maatregelen de woning kunnen verbeteren. In het te benaderen voor Samen geeft Energie. Segon informeert en begeleidt de groepen van bewoners en biedt geïnteresseerden een integraal energieadvies aan. Voor de flexwerker zelf wijzigt het criterium dat bepaalt wanneer iemand onder de Ziektewet valt. Ook zijn er aanpassingen wat betreft de duur en hoogte van een Ziektewetuitkering. situatie. In de berekening van de gedifferentieerde premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex worden werkgevers vanaf 2014 ingedeeld Mocht u vragen hebben over het voorgaande of andere P&O-zaken, neemt u dan contact op met onze P&O-adviseur, Stijn van den Broek / ). 2 Beerbericht september 2013 Beerbericht september

3 Vervolg van voorpagina Interview door Wil Vennix en Fridy Latijnhouwers Jan Pelle, directeur Brabantse Ontwikkelings Maatschappij: Ondernemers, daag ons uit met innovaties nieuwe stijl Jan Pelle is sinds vijf jaar directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Daarvoor was hij ruim zes jaar wethouder in Roosendaal. Voordat hij de overstap maakte naar de politiek doceerde hij politieke wetenschappen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zijn theoretische kennis verbindt hij graag aan de praktijk. Ook zoekt hij liefst in samenwerking met anderen naar passende oplossingen die bijdragen aan een sterker Brabant. Als ondernemers ons als laatste strohalm vragen bij te dragen aan hun briljante idee of als zij denken dat wij voornamelijk geld schuiven om hun plannen waar te maken, dan tonen we onvoldoende aan waar wij als BOM voor staan, stelt Jan Pelle, directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Het Innovatiefonds, inclusief Business Developmentfonds, helpt ons op een andere bedrijven overeind heeft gehouden èn er -naar het zich laat aanzien- maar liefst tweederde van het geld terug komt. manier bij te dragen aan een sterker Brabant. De directeur legt uit waaraan zijn organisatie wil bijdragen. Zoals gezegd staat Brabant voor tal van uitdagingen. Als BOM willen èn kunnen wij een bijdrage leveren om- samen met anderen- oplossingen te vinden. Vanuit de provincie hebben we de ruimte gekregen om een aanpak uit te werken die dit proces stimuleert. Voor het uitwerken van een kansrijk idee tot innoverend product of dienst kiezen we ook voor nieuwe samenwerkingsvormen met bijvoorbeeld het oprichten van consortia. Binnen deze samenwerkingsvorm levert ieder zijn eigen expertise en doet iedereen risicodragend mee. We kiezen nadrukkelijk voor open innovatie. En stimuleren alle partijen om niet langer achter gesloten deuren te werken aan nieuwe producten of diensten, maar om met elkaar te brainstormen en oplossingen te verbinden aan de uitdagingen die er liggen. We zijn met name op zoek naar verrassende combinaties en nieuwe producten. De samenwerking verloopt wat ons betreft op een informele manier. Zodat van onder op nieuwe ideeën en concepten ontstaan. Serieuze partner in kansrijk project Pelle legt uit hoe de BOM bijdraagt. Wij delen onze kennis over bijvoorbeeld het organiseren en begeleiden van een consortium, het stimuleren van samenwerking en we helpen door verbindingen te leggen tussen bedrijven. Dat zijn Brabantse bedrijven, maar dat kunnen ook bedrijven uit aanpalende provincies zijn of uit het buitenland. In een consortium voorzien we bij voorkeur een rol voor enkele kleinere MKB-bedrijven, een groot bedrijf en een kennisinstelling. Als het nodig is, steken ook wij geld in het consortium. Dat betekent dat we verwachten dat onze financiële bijdrage ook daadwerkelijk iets op gaat leveren. We zijn een serieuze partner in een kansrijk project. De directeur doelt met dat laatste op het feit dat de BOM plannen op een professionele wijze zal wegen, alvorens ze in een consortium stapt of ondersteuning biedt. We zetten publieke middelen in, maar opereren als een onafhankelijke, privaatrechtelijke partij. Dat betekent dat we een eigen besluitvorming hanteren en op zakelijke gronden beslissingen nemen. Al eerder hebben we op deze manier geld geïnvesteerd in bedrijven die geraakt worden door de crisis. Dat is een succes geworden omdat het vele Bij tegenslag niet onder de tafel gaan zitten Pelle geeft ook aan dat de BOM bewust geen kapitaal gelijkelijk over de provincie of over de verschillende branches gaat verdelen. Nee, we spelen in op echte kansen. Bovendien betreur ik het als gemeenten elkaar beconcurreren om bedrijven binnen de gemeentegrenzen te halen. Dat gaat ons als samenleving niet helpen. Het is goed als een bedrijf kiest voor Brabant en met andere Brabantse partijen tot innovatie komt. Daar worden we als provincie wèl beter van. Ook is het belangrijk dat we bij tegenslag niet onder de tafel gaan zitten. Toen het bijvoorbeeld mis ging met MSD in Oss, hebben we meteen gereageerd. Samen met de provincie Niemand is in staat om de uitdagingen alleen op te lossen èn te komen tot economische groei. Samen lukt dat wel. Noord-Brabant, de gemeente Oss en de ministeries van Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn we het Pivot Park gestart. Als BOM zijn we 100% aandeelhouder. In Oss groeit nu een inspirerende campus voor open innovatie in de life sciences voor starters én bestaande ondernemingen. Als BOM is ons er veel aan gelegen ook deze bedrijven te laten groeien. Veel ondernemers ervaren toch een drempel bij de verdere groei van hun bedrijf. Daarom richten we ons met het Innovatie- en Business Developmentfonds met name ook op kleinere bedrijven. In oktober presenteren we als BOM onze plannen en zijn alle spelregels beschikbaar. Ik roep ondernemers op om ons uit te dagen met innovaties nieuwe stijl die bijdragen aan een sterker Brabant. We investeren graag in bedrijven van morgen. Over de BOM De provincie Brabant heeft grote economische ambities. Het is aan bedrijven, overheden en kennisinstellingen om die waar te maken. De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) helpt daarbij. Ze verleidt partijen om productieve allianties te sluiten. Ook helpt ze innovatieve Brabantse bedrijven om nationaal en internationaal te excelleren. Waar nodig legt de BOM extra gewicht in de schaal door mee te investeren in kansrijke initiatieven. De organisatie focust op internationalisering, kennisintensivering en verduurzaming van de Brabantse economie. De BOM is een onderneming en netwerkorganisatie tegelijk. Ze neemt initiatieven, tilt projecten van de grond en voert daarbij regie. Maar ze werkt vooral ook samen, brengt coalities tot stand tussen partijen die elkaar versterken en deelt kennis met anderen. Meer info: 4 Beerbericht september 2013 Beerbericht september

4 Voor het Goede Doel Op een waardige manier afscheid nemen in Hospice De Sporen Ook in de huidige economische omstandigheden zijn veel ondernemers buiten hun dagelijkse werk bezig met iets geheel anders dan zaken doen en geld verdienen. Zij zetten zich in voor een goed doel. In de serie Voor het Goede Doel zet BeerBericht in de komende nummers de schijnwerper op een concreet goed doel dat een link heeft met De Beer Accountants & Belastingadviseurs. Die link kan bestaan uit een directielid of medewerker van De Beer dat actief is voor het goede doel, maar ook in een cliënt of relatie van ons kantoor die een goed doel ondersteunt. Wat drijft hen, wat willen ze bereiken en welke wegen bewandelen ze daartoe? Ieder mens verdient een waardig afscheid. De een wil graag thuis in een sfeervolle omgeving afscheid kunnen nemen. sterven, de ander kiest liever voor een andere omgeving. Hospice De Sporen biedt mensen de mogelijkheid hun laatste levensfase door te brengen in een warm huis met de persoonlijke aandacht en zorg die ze wensen. Door Fridy Latijnhouwers Als je wordt geboren, staat vast dat je ook een keer doodgaat. Het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt om deze laatste levensfase op een goede manier te doorlopen. Daar besteden we in Hospice De Sporen veel aandacht aan. We willen dat mensen de ruimte voelen om hun wensen kenbaar te maken. Of als ze bang zijn voor de dood, dat ze zich durven uitspreken. Aan het woord is Mariëlle Verheijden, afdelingshoofd van het Hospice. Dit jaar bestaan we 10 jaar. We ontvangen elk jaar ongeveer 140 cliënten. De ene week hebben we meer cliënten dan de andere week. Ook hun leeftijd varieert steeds. Net als de tijd die ze hier verblijven. Soms is dat slechts enkele dagen, soms enkele maanden. In De Sporen is 24 uur per dag zorg aanwezig met een team van palliatief verpleegkundigen, verzorgenden, artsen en een geestelijk verzorger ondersteund door vele vrijwilligers. De afgelopen jaren hebben we veel expertise opgedaan bij de ondersteuning van en verzachtende zorg aan terminaal zieken. We zien dat het voor deze mensen en hun familie en vrienden belangrijk is dat ze tijd nemen en krijgen voor hun afscheid. Daarom stimuleren we de onderlinge samenwerking tussen onder meer huisartsen en ziekenhuis. In het najaar organiseren we daarom voor hen een speciaal jubileum-symposium. Mariëlle vervolgt: We zijn natuurlijk tot in detail bekend met het stervensproces. Dat maakt dat we cliënten ook kunnen helpen waar nodig. Als we signaleren dat het vele bezoek een cliënt uitput, dan stellen we de vraag of hij dit echt zo wil. Zo helpen we hem bij het maken van keuzes en het bespreekbaar maken van zijn eigen wensen. Want de cliënt staat centraal in hun laatste levensfase. Hij mag echt aan zichzelf denken. Het afdelingshoofd is blij met de financiële ondersteuning die Stichting Vrienden van Hospice De Sporen biedt. Zij maken het mogelijk dat mensen Penningmeester van de Stichting, Cees Vermeer: Mijn onderneming is gerelateerd aan de zorg die het Hospice biedt. Ik begrijp waar ze mee bezig zijn en wat deze zorg betekent voor mensen. Daarom draag ik bewust mijn steentje bij, net als de andere bestuursleden dat doen. Het voor ons ook een mooie manier om iets terug te doen voor de samenleving. Net zoals De Beer Accountants dat doet, door het geheel belangenloos opstellen van de jaarrekening. Wij zamelen zoveel mogelijk geld in. Dat moet ook, want het Hospice krijgt alleen de zorg vergoed die mensen ontvangen. Maar daarmee creëer je geen prettige omgeving om afscheid te nemen. Mariëlle: De Stichting doet veel voor ons. Zo hebben we dankzij hun ondersteuning bijvoorbeeld in alle cliëntenkamers een digitale televisie kunnen plaatsen, is een hoekje van de huiskamer ingericht voor kinderen, is tuinmeubilair gekocht en de entree opgeknapt. Daarnaast maken ze mede de kerstviering mogelijk, staat er elk jaar bloeiend zomergoed in de tuin en zijn er elke week verse bloemen in huis. Dat maakt van ons Hospice een warm huis. Wilt u ook een bijdrage geven? Kijk op voor meer informatie of stuur een mail naar 6 Beerbericht september 2013 Beerbericht september

5 drs. Colette Kooijmans-Baert belastingadviseur / estate planner mr. Sven Verbruggen FB belastingadviseur Het levenstestament: zelf de regie houden! Vraag btw terug op zonnepanelen een update Misschien heeft u er al eens over nagedacht wat er gebeurt wanneer u een ernstig ongeluk krijgt, gaat dementeren, ernstig ziek wordt of om een andere reden zelf niet meer uw belangen kunt behartigen. Wie bespreekt dan uw wensen op medisch gebied met een arts? Wie regelt uw zorg? En wie beheert uw vermogen? In ons vorige Beerbericht informeerden wij u over fiscale (subsidie-)regelingen bij zonnepanelen en de mogelijkheid de btw op uw zonnepanelen terug te vragen. In deze editie gaan wij nader in op de gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie en de werkwijze waarop u uw rechten op teruggaaf van de btw kunt veiligstellen. De antwoorden op deze vragen kunt u vastleggen in een levens- wordt beheerd, hoe de onderneming moet worden voortgezet, of Het Hof van Justitie oordeelde dat een testament. In een levenstestament maakt u uw wensen kenbaar u wilt schenken aan kinderen of kleinkinderen, enzovoort. particulier die zonne-energie opwekt aan mensen en instanties om u heen, voor het geval u zaken én levert aan het elektriciteitsnet zich niet meer zelf kunt of wilt regelen. Dit levenstestament werkt Het is belangrijk dat een levenstestament zorgvuldig tot stand hiervoor als ondernemer voor de btw tijdens uw leven, met name in de periode voorafgaand aan uw komt. Meestal zijn er een aantal gesprekken kwalificeert. De btw op de aanschaf en overlijden. U bepaalt dat de door u gewenste persoon nodig om alle keuzes te kunnen maken voordat het het installeren van de zonnepanelen uw zaken gaat regelen, op het moment dat u levenstestament in definitieve vorm wordt komt daardoor voor aftrek in aan- dat wenst. opgesteld. Een levenstestament wordt merking. Levering van de opgewerkte Het levenstestament bestaat uit drie vastgelegd in een onderhandse of energie is vervolgens belast met btw. onderdelen: notariële akte. Wij adviseren u Wanneer de totale btw over de jaar- Volmacht(en). om het gehele levenstesta- omzet aan geleverde energie minder Een omschrijving van uw ment bij een notaris te laten bedraagt dan hoeft u echter géén wensen ten aanzien van opstellen en vastleggen en btw af te dragen. Ook kunt u in dat geval (medische) verzorging daarbij nauw overleg te om ontheffing van het doen van btw- zoals een behandelgebod plegen met uw fiscaal aangiften verzoeken, waardoor u slechts of verbod, een eutha- adviseur. U bent er gedurende één jaar btw-aangiften hoeft nasieverklaring of een dan van verzekerd dat in te dienen. donorcodicil. alles juridisch goed is Instructies en nuttige informatie voor degene(n) aan wie u volmachten geeft, zoals overzichten van uw bankrekeningen, wachtwoorden en verzekeringen. Of daarbij een instructie waar deze informatie te vinden is. Door het opstellen van een levenstestament houdt u de regie wanneer u zelf uw wensen niet meer kenbaar kunt maken. vastgelegd, de fiscale gevolgen zijn beoordeeld en het levenstestament niet kwijtraakt. Het wordt namelijk in de kluis bij de notaris bewaard en geregistreerd in een Centraal Levenstestamentregister waar alleen notarissen toegang tot hebben. De notaris zal Aangezien de uitspraak van het Hof van Justitie van recente datum is, bestaat nog geen volledige duidelijkheid over de vraag hoe met het eigen gebruik van de opgewekte stroom moet worden omgegaan. Het is niet ondenkbaar dat de btw-gevolgen variëren afhankelijk van het soort zonnepaneelsysteem en het contract dat u heeft afgesloten met de energiemaatschappij die uw opgewekte zonnepanelen aan te schaffen? Zorg er dan voor dat u uw rechten op teruggaaf van de btw veiligstelt door de volgende stappen te ondernemen. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Meldt u - met terugwerkende kracht - aan als btw-ondernemer bij de Belastingdienst door het formulier Opgaaf startende onderneming in te sturen Zorg dat de ontheffing pas ná het jaar van aanschaf ingaat. De Kamer van Koophandel beschouwt particulieren die zonnepanelen plaatsen niet als ondernemers en verwijst u door naar de Belastingdienst. In afwachting van het standpunt van het ministerie van Financiën houdt de Belastingdienst Een levenstestament is niet alleen voor uzelf van belang, naar aanleiding van uw wensen stroom opkoopt. Een ander aandachts- via momenteel alle aanvragen voor een btw- maar ook voor uw naasten is het prettig uw wensen te kennen afwegen wie er kennis mag nemen van punt is de wijze van facturatie door de De belastingdienst zal btw-aangiften nummer tegen. Wij verwachten op korte en daarmee in uw lijn keuzes te kunnen maken. Bijvoorbeeld de inhoud van uw levenstestament. energiemaatschappijen van de gesal- uitreiken. Vul deze btw-aangiften in; termijn meer duidelijkheid op dit vlak. over de wijze van verzorging en medisch handelen en uw deerde opgewekte energie. Verzoek om ontheffing van adminis- Heeft u vragen over de financiële aspec- uitvaart. Voor degenen die uw vermogen gaan beheren is het belangrijk te weten op welke wijze u wilt dat uw vermogen Met een levenstestament houdt u de regie op momenten dat u zelf uw wensen niet meer kenbaar kunt maken! Heeft u in de afgelopen vijf jaar zonnepanelen aangeschaft of bent u van plan om tratieve verplichtingen zodat u geen btw-aangifte meer hoeft in te dienen. ten van zonnepanelen? Neem dan contact met ons op. 8 Beerbericht september 2013 Beerbericht september

6 De Heilige Koe Voorkom de bijtelling: de kilometeradministratie De Belastingdienst neemt bij een auto die geschikt is voor privégebruik, maar niet op naam staat van een privé persoon, als uitgangspunt dat deze auto door u of uw werknemer ook gebruikt wordt voor privégebruik. Vanwege dit veronderstelde privégebruik wordt een bijtelling bij uw inkomen of dat van uw werknemer geteld. De verschuldigde belasting over de bijtelling kan een behoorlijk bedrag zijn. Het vermijden van de bijtelling kan daarom zinvol zijn. De grens van 500 kilometer geldt per kalen- Om de bijtelling te voorkomen, is het aan uzelf of uw werknemer om aan te tonen dat er géén sprake is van privégebruik of in ieder geval van minder dan vijfhonderd kilometer per jaar. Woon-werkverkeer geldt hierbij als zakelijk. Als aanvaardbare bewijzen kunnen bijvoorbeeld werkroosters, kantooragenda s, orderbriefjes, vakantieoverzichten, ziekte- en verlofstaten, garagenota s, schaderapporten en bekeuringen worden gebruikt. Het meest gebruikelijke bewijsstuk is echter de kilometeradministratie. gebruikt. Het systeem legt vast hoeveel kilometer met de auto is gereden, waarbij vaak elke afzonderlijke rit wordt vastgelegd. Maar ook al gebruikt u een black-boxsysteem, de schriftelijke rapportage uit zo n systeem moet voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan de kilometeradministratie. Voor bestelauto s die veel ritten op een dag rijden, mag het bewijs onder voorwaarden met een vereenvoudigde kilometeradministratie worden geleverd. derjaar. Wisselt u gedurende het jaar van auto en gaat u met de tweede auto ook privé rijden, dan heeft dit tot gevolg dat u in dat jaar ook voor uw eerste auto tijdsevenredig moet gaan bijtellen. In de praktijk zijn er behoorlijk veel kilometers met een deels Een kilometeradministratie dient ten minste de volgende gegevens te bevatten: Merk, type en kenteken van de auto; De periode waarin u de auto tot uw beschikking heeft; De ritgegevens: Datum Beginstand en eindstand van de kilometerteller Beginadres en eindadres De gereden route indien deze afwijkt van de meest gebruikelijke Het karakter (zakelijke rit of privé rit) Eventuele privé-omrijkilometers Er zijn diverse blackboxsystemen verkrijgbaar die als geautomatiseerd hulpmiddel bij de rittenregistratie kunnen worden zakelijk en deels privé-element. Enkele voorbeelden zijn: Verkeerd rijden bij een zakelijke rit is geen privégebruik. Bij stelselmatig verkeerd rijden ligt een nadere toelichting in de rede; Serviceclubs worden niet als zakelijk aangemerkt, ondanks dat daar zakelijke contacten worden opgedaan; Bij uitlenen van de auto aan collega s worden de kilometers toegerekend aan uzelf. Let dus op met uitlenen; Lunchritten golden in het verleden als privé, tegenwoordig kunnen ze als zakelijk worden gezien. Wanneer u door een sluitende kilometeradministratie kunt aantonen dat u uw auto voor minder dan vijfhonderd kilometer per jaar voor privédoeleinden gebruikt, voorkomt u een bijtelling bij uw inkomen. Voor de auto s met de bijtellingscategorieën 14% en 0% is het financiële belang van de bijtelling aanzienlijk lager, zodat in de praktijk voor deze auto s veelal gewoon wordt bijgeteld. Onze ervaring is dat de Belastingdienst alle kilometeradministraties met de nodige professionele argwaan tegemoet treedt. Zij controleert de kilometeradministratie ondermeer met de gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau en met parkeergegevens van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV). Als verkeersovertredingen zijn geconstateerd op plaatsen die niet overeenkomen met de kilometeradministratie, vormt dat een aanwijzing voor de onjuistheid ervan. Overigens zal na recente ophef vanwege privacygevoeligheid het de politie niet langer toegestaan zijn informatie van flitscamera s lange tijd te bewaren en aan de Belastingdienst te verstrekken. Wanneer blijkt dat een kilometeradministratie onjuist is en ook niet op andere wijze kan worden aangetoond dat op jaarbasis minder dan vijfhonderd kilometer privé is gereden, zal de belastingdienst de alsnog verschuldigde bijtelling gaan navorderen. De bijtelling wordt daarbij verhoogd met een boete van maximaal 100% van het belastingbedrag gemoeid met de bijtelling; daarmee een kostbare kwestie dus! Tip: Stelt u als werkgever een auto van de zaak ter beschikking aan een werkgever die er niet privé mee rijdt, laat hem dan een Verklaring geen gebruik tekenen. Schiet hij onverhoopt toch over de 500 kilometer-grens heen, dan loopt de werknemer het boeterisico en niet u als werkgever. 10 Beerbericht september 2013 Beerbericht september

7 mr. Frank van Bergen FB belastingadviseur Column mr. Wil Vennix FB vennoot / belastingadviseur Mijn lijfrente expireert. Wat nu? Ondernemersleed In het verleden heeft u een In de aanloop naar de derde dinsdag in september wordt zowat elke dag wel een nieuwe bezuinigingsmaatregel gelekt. Of het de werkzaamheden, geen echt debiteuren- of ondernemersrisico we kennen allemaal de voorbeelden. Ik gun iedereen van lijfrenteverzekering afgesloten. Ter aanvulling op uw pensioen, als appeltje voor de dorst of misschien wel om een fiscaal 2b. Uitkeren: lijfrenteverzekering U kunt een lijfrente aankopen - welke tijdelijk of levenslang is - en de uitkering in termijnen ontvangen. bewust gebeurt of niet, weet ik niet. Ik weet wel dat het totaaloverzicht er niet helderder op wordt. Het zal me benieuwen of dat na Prinsjesdag beter is. In afwachting van de definitieve fiscale plannen, vestig ik de aandacht op twee maatregelen die specifiek voor ondernemers gelden. harte zijn fiscale voordelen, maar waarom zo n zzp-er duizenden euro s minder belasting hoeft te betalen dan zijn naaste collega op de werkvloer die wel gewoon in loondienst is, ontgaat me. Fiscale ondersteuning is wat mij betreft wel op zijn plaats voor wat ik dan toch maar even echte ondernemers noem: bedrijven voordeel te behalen. De lijfrenteverzekering kent twee fases: de opbouw en de uitkering. De einddatum van de lijfrente is nu in zicht en een lijfrentekapitaal komt vrij. Wat zijn de mogelijkheden? Omdat de uitkering in de vorm van een polis plaatsvindt, zijn er kosten gemoeid met het aankopen van de uitkering. Over het nog niet uitgekeerd kapitaal wordt rente vergoed. Bij uw overlijden vervalt het overgebleven deel van het kapitaal aan de verzekeringsmaat- De eerste is de crisisheffing van 16 procent voor lonen boven de anderhalve ton. Waarschijnlijk oogt deze belasting in eerste instantie sympathiek vanuit het beginsel de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Bedenk dan echter wel de hoogste inkomens al 52 procent inkomstenbelasting betalen, zodat het toptarief hiermee in totaal uitkomt op maar liefst 68 procent! Internationaal prijst Nederland zich daarmee echt totaal uit de markt. Nog erger is dat de wetgever zich rondom de crisisheffing ronduit onbetrouwbaar gedraagt. Allereerst omdat de heffing die voor substantiële bedragen investeren, risico s lopen, voor innovatie zorgen en veelal ook personeel in dienst hebben. Naar verluidt is het half miljard inmiddels teruggebracht tot 300 miljoen euro, maar ook bij dat bedrag hoop ik dat de politiek niet alle ondernemers over één kam gaat scheren. Waar er verschillen zijn, mag de fiscale wetgeving ook verschil maken. schappij. pas in de loop van het jaar is ingevoerd en daarmee feitelijk Gedurende de afgelopen decennia zijn de fiscale spelregels diverse malen aangepast. Hierdoor hebben niet alle lijfrentes die vrijkomen dezelfde mogelijkheden. Wanneer tijdens de opbouw of het uitkeren niet langer U kunt het door u opgebouwde lijfrenteka- terugwerkende kracht heeft. Ten tweede omdat de heffing uitdrukkelijk als eenmalig is aangekondigd, maar nu toch voor een jaar is verlengd. Geen wonder dat meer dan de helft van de werkgevers die hiervoor worden aangeslagen, bezwaar hebben Afhankelijk van de ingangsdatum van de polis en de wijze waarop u destijds in de polis heeft gestort (koopsom of premiebetaling), bestaan er grote verschillen. Bij oude lijfrenteverzekeringen van vóór 16 oktober 1990 (v.w.b. premiepolissen) of 2a. Uitkeren: banksparen U kunt ervoor kiezen om het wordt voldaan aan de fiscale spelregels, zal de belastingdienst de in het verleden afgetrokken bedragen in één keer terugnemen, verhoogd met een pitaal ook laten uitkeren door een andere bank of verzekeraar dan waar u de aangetekend. Als de rechter gevoelig is voor hun argumenten, dreigt een tegenvaller voor de schatkist van een half miljard over zowel 2013 als Eindresultaat is dan dat de schatkist hier niets mee is opgeschoten, maar het vertrouwen in de overheid wel ernstig is beschadigd. Een half miljard is toevallig ook de beoogde opbrengst van van voor 1 januari 1992 (v.w.b. koopsompolissen) kunnen de mogelijkheden rui- kapitaal op een bankspaarrekening te storten, waarna het boete opbouw heeft gedaan. Het loont de beperking van aftrekposten voor ondernemers, in het bijzonder de zelfstandigenaftrek. Deze maatregel stond vorig jaar al mer zijn dan bij nieuwe polissen (zo kunt kapitaal in periodieke betalingen moeite om bij een aantal in het regeerakkoord van VVD en PvdA, maar heeft toen niet Wil Vennix, fiscaal vennoot bij De Beer Accountants & Belas- u bijvoorbeeld hoogte en looptijd van de wordt uitgekeerd. De bank houdt bij banken en/of verzekeraars offertes op te veel aandacht gekregen. Nu moet deze afspraak nader worden tingadviseurs, schrijft al elf jaar fiscale columns en artikelen uitkeringen eenvoudig variëren). uitbetaling de verschuldigde inkomsten- vragen: de verschillen tussen de diverse uitgewerkt en barst de discussie erover los. Niemand minder voor dagbladen. Aanvankelijk voor Brabants Dagblad, sinds belasting in. aanbieders kunnen groot zijn. dan Hans Wiegel trekt ten strijde tegen dit voorstel omdat dit 2007 voor alle Wegener-dagbladen. Naast Brabants Dagblad Kortgezegd kunt u kiezen tussen uitstel- De kosten zijn relatief beperkt. volgens hem nogal wat van de zzp-ers in de bijstand zou zijn dat Eindhovens Dagblad, BN-deStem, Twentsche Courant len of uitkeren. Over het nog niet uitgekeerd kapitaal Sinds het provisieverbod proberen de brengen. Tubantia, De Stentor, De Gelderlander en de PZC. De totale 1. Uitstellen wordt rente vergoed. banken en verzekeraars veelal een Anders dan blijkbaar Wiegel ben ik het wel eens met de vaststel- oplage bedraagt plm Elke vier weken publiceert Wanneer u het geld nog niet nodig heeft Wanneer het kapitaal op de bankspaar- adviesgesprek te verkopen waarin uw ling in het regeerakkoord dat de afgelopen jaren het verschil in Wil een artikel, waarin op toegankelijke wijze verslag wordt of uw persoonlijke situatie is gewijzigd, rekening volledig is uitgekeerd, kunt u wensen worden geïnventariseerd. Wan- de belastingdruk tussen ondernemers en werknemers te groot gedaan van actuele ontwikkelingen op het gebied van belas- kunt u het kapitaal als koopsom of via geen uitkeringen meer verwachten. neer u al weet wat u met het lijfrente- is geworden. Althans waar het gaat om ondernemers die qua tingen. De columns zijn ook na te lezen op banksparen doorstorten tot een later tijdstip. Uitstellen kan maximaal tot het jaar dat u zeventig jaar wordt. Bij uw overlijden komt het overgebleven deel van het kapitaal in uw nalatenschap. kapitaal wilt doen, weeg dan af of zo n adviesgesprek voor u nog interessant is. uitstraling en maatschappelijke positie nauwelijks te onderscheiden zijn van werknemers. Een hoge afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers, nauwelijks vrijheid in de uitvoering van 12 Beerbericht september 2013 Beerbericht september

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2013 3 Flexwerkers: betalen per oproep 4 Haal een zakelijke auto tijdig naar privé 6 Voor het Goede Doel 10 Help: mijn eigen bijdrage

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2015 4 Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen 5 Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact 6

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 NIEUWSBRIEF Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 In gesprek met René Balvers van Ingenieursburo Balvers over zijn geliefde vak, innovatie en de weerstand die dat oproept. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek EIGEN BAAS? (2009) Als je voor jezelf wilt beginnen als ondernemer of als freelancer (formeel: resultaat overige werkzaamheden) bied je een dienst of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 Amersfoort, mei 2010 Hoewel aan de inhoud van deze brochure uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke onvolledigheid

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IK! (2013)

EIGEN BAAS? IK! (2013) EIGEN BAAS? IK! (2013) Als je voor jezelf begint als ondernemer of als freelancer bied je diensten of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment moet je regelmatig je boekhouding bijhouden.

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat?

Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat? Reemedie is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat? Scannen = boekhouden Kantoornieuws.

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

Het is Exact wat u wilt

Het is Exact wat u wilt AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 71 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF Augustus Jaargang 19 Nr. 60 In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Pas op met de onzakelijke

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij!

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Inhoudsopgave De naam van je bedrijf 3 Naar de Kamer van Koophandel 7 Fiscale regelzaken 9 Zakelijke bankrekening 11 Boekhouding 12 Financiële reserves 14

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

De Belastingdienst maakt hierbij onderscheid in directe en indirecte uren.

De Belastingdienst maakt hierbij onderscheid in directe en indirecte uren. Lodder Nieuws DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT 4 KEER PER JAAR JAARGANG 8 NUMMER 2 - MEI 2010 WELKE UREN TELLEN MEE VOOR DE ONDERNEMERSAFTREK? Demissionair minister De Jager van Financiën heeft onlangs aangekondigd

Nadere informatie