Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden"

Transcriptie

1 Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid Bewerkt dr Nummer Datum 26 april 2012 Cpyright Agentschap Telecm 2012

2 Tezicht Oataretentle en het Samenvatting Sinds september 2009 is de Wet bewaarplic:ht telec:mmunic:atlegegevens van krac:ht. Bij de behandeling van deze wet In de Eerste Kamer heeft de tenmalige Minister van Justltie de tezegging gedaan dat Agentschap Telec:m een O-meting zu huden. Van deze O-metlng is in mei 2010 een elndrapprt penbaar gemaakt en aangebden aan de Eerste Kamer. In navlging van de a-meting is eind 2010 de i-meting gehuden p basis van het 'Tezic:htarrangement Dataretentie'. Het del is m te nderzeken he de stand van zaken is met betrekklng tt de naleving van de wetgeving p dat mment. De pzet van beide metingen is nlet identiek, maar kent wei een verlap. Bij de 0- meting is gekeken naar de Internet Servic:e Prviders die p dat mment in 2009 bij de Openbare Pst en Telec:mmunic:atie Autriteit (hierna: OPTA) zijn geregistreerd. Bij de i-meting zljn aile p dat mment blj de OPTA geregistreerde aanbleders van penbare elektrnisc:he c:mmunic:atie netwerken en/f diensten als delgrep meegenmen. Daarnaast zljn in de i-meting de verplic:hte bevelllgingswaarbrgen uitgebreider nderzc:ht. Bvendlen is k de verwerking van verkeersgegevens en lc:atiegegevens vr bedjijfsdeleinden nderzc:ht. Agentsc:hap Telec:m hudt hierp eveneens tezic:ht, met ingang van de Invering van dataretentie. Het nderzek is uitgeverd p basis van een enquete met geslten vragen. Aanbieders zljn vlgens de Telec:mmunlc:atiewet verplic:ht de gevraagde infrmatie te verstrekken. Een klein aantal heeft niet gereageerd, waarna een bestuursrec:htelijk sanctietraject is gestart. De antwrden van 229 aanbieders zijn vlledig in deze rapprtage verwerkt. De nderzeksvragen, bevlndlngen en c:nc:luslesvan de i-meting zijn hiernder beknpt weergegeven. 1. Dataretentie Wat is de situatie bij de aanbieders wat betreft de realisatie van de bewaarp/icht? Het nderzek wijst uit dat de Wet bewaarplic:ht dr een grt deel van de aanbieders geheel f gedeeltelijk is getmplementeerd. De nalevlng van de wet p het gebied van bewaren en beveiligen van gegevens is bij de grte aanbieders ged geregeld. Dit is belangrijk mdat de beheftestellers, zals de inlic:htingen en velligheidsdiensten, het merendeel van de Inllc:htlngenverzeken aan deze grep rlc:hten; Wanneer denkt men te vlden aan de verplichting van de Wet bewaarplicht? De aanbieders die de verplic:htingen p dit gebied ng niet naleven, geven aan uiterlijk In 2012 aan de wet te kunnen vlden. In 2010 mesten vr het eerst de pgeslagen gegevens wrden vernietigd, mdat sinds inwerkingtreding van de wet de eerste bewaartermijn van een jaar verliep. Dit prc:es verlpt ged blj de grte aanbleders, mlnder ged bij de middelgrte en kleinere peratrs. Er is wei een duidelijk verband met het verwerken van verkeersen lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden. De gegevens die p basis van de Wet bewaarplic:ht meten wrden bewaard zijn vaak identiek aan de gegevens die wrden verwerkt vr bedrljfsdeleinden. Dat maakt dat bepaalde gegevens niet wrden vernietigd maar verder wrden gebruikt vr bedrijfsdeleinden, hetgeen wettelijk is tegestaan. De verplichting tt het tijdig vernietigen van de bewaarde gegevens wrdt nageleefd bij de grte aanbieders, die het vergrte deel van de partic:uliere markt verzrgen. Ec:hter, in veel gevallen is sprake van het langer bewaren van de pgeslagen gegevens met het g p gebruik van bewaarde gegevens vr bedrijfsdeleinden. Paglna2 van 36

3 Tezlcht Dataretentle en het De klelne en mlddelgrte aanbieders vernietigen ng nlet altljd cnfrm de gestelde termijn. 2. Beveiliging Is de bevel/iging van de infrmatie en gegevens cnfrm de Telecmmunicatiewet en het Besluit beveiliging gegevens te/ecmmunicatie (hiema: Bbgt) gewaarbrgd? Bij de 1-meting is gekeken naar het gehele (infrmatie) beveiligingsprces rnd dataretentie. De beveiliging van de gegevens blj de grte aanbieders is ged. Bij de middelgrte aanbleders is het beeld divers. Naarmate men zlch bewuster wrdt van het felt dat men dient te vlden, gaat men p zek naar systemen f methdieken. Dit leidt bijvrbeeld tt invering van een kwaliteitssysteem (zals van ISO, de Internatinal Organizatin fr Standardizatin) waarbij men k de specifieke beveiligingsverplichtingen vr aftappen en dataretentie uit het Bbgt meeneemt. De kleine en een deel van de mlddelgrte aanbieders vlden ver het algemeen ng niet f nlet geheel aan de minirnale bevelligingsvereisten van de wet. Beveiliglngsplannen zijn niet vlledig en er is te weinig aandacht vr incidentbeheer. 3. Gebruik van verkeers- en lcatlegegevens vr bedrljfsdeleinden Wat is de stand van zaken p het gebied van wetgeving met betrekking tt het verwerken van verkeers- en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden? De wetgevlng die geldt ver verkeers- en lcatiegegevens, gebruikt vr bedrijfsdeeleinden, is nvldende bekend bij de aanbleders en wrdt niet vldende nageleefd. Het betreft zwel het p de juiste wljze, expliciet, vragen van testemming, het duidelijk maken he lang deze gegevens dan wei wrden bewaard en het bieden van de mgelijkheid de testemming weer in te trekken. Tt slt is het van bejang dat na aflp van de ndzaak van gebrulk van zulke gegevens deze wrden verwijderd f geannimlseerd. Paglna3 van 36

4 Tezlcht Dataretentle en het Inhudspgave IN LEIDING 7 1 ONDERZOEKSVRAGEN EN METHODIEK Onderzeksvragen B 1.2 Methdiek van nderzek B 2 DOEL VAN DIT RAPPORT 11 3 VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 12 4 BEVINDINGEN DATARETENnE Wet bewaarplicht Opslag van gegevens Vemietigen van gegevens 14 5 BEVINDINGEN BEVEILIGING Systematiek en standaarden Bevelllgingsplan Classificatie van infrmatie Incidentbeheer Beveillging in vereenkmsten met derden 17 6 BEVINDINGEN GEBRUIK VAN VERKEERS- EN LOCATIEGEGEVEN5 VOOR BEDRI1FSDOELEINDEN OVERIGE BEVINDINGEN Centraal Infrmatiepunt Opspring Telecmmunicatie (ClOT) Ketenpartners Overige bevindingen 20 8 CONCLUSIE 21 Paglna4 van 36

5 Tezlcht Data retentle en het 8.1 Dataretentie 8.2 Beveiliging 8.3 Gebrulk van verkeers- en lcatlegegevens vr bedrljfsdelelnden 8.4 Overlge bevindingen AANDACHTSPUNTEN 24 BIlLAGE 1 ENQUETE 26 BIlLAGE 2 BETEKENISSEN SYSTEMATIEKEN/STANDAARDEN 34 PaglnaS van 36

6 Tezic:ht Dataretentie en het Verklaring van afkrtingen Bbgt CBP ClOT ETSI ISO ISP ITIL MVNO OPTA Tw Besluit beveiliging gegevens telecmmunicatie Cllege Bescherming Persnsgegevens Centraal Infrmatiepunt Onderzek Telecmmunicatie Eurpean Telecmmunicatins Standards Institute Internatinal Organizatin fr Standardizatin Internet Service Prvider Infrmatin Technlgy Infrastructure Library Mbile Virtual Netwrk Operatr Onafhankelijke Pst en Telecmmunicatie Autriteit Telecmmunicatiewet Paglnil6 viln 36

7 Tezlcht Dataretentle en het Inleiding Sinds september 2009 is de Wet bewaarplicht telecmmunicatiegegevens (hierna: Wet bewaarplicht) van kracht. Deze wet is een nderdeel gewrden van hfdstuk 13 van de Telecmmunicatiewet (hierna: Tw). Omwille van de duidelijkheid wrdt in dit dcument de term 'Wet bewaarplicht' gehanteerd. Bij de behandeling van deze wet in de Eerste Kamer heeft de Minister van Justitie de tezegging gedaan dat Agentschap Telecm een a-meting zu uitveren nder Internet Service Prviders. Dit nderzek is gecmbineerd met de aanvankelijk te huden O-meting zals deze is vastgelegd in het "Tezichtarrangement Dataretentie 1 ". De Eerste Kamer was met name ge"interesseerd In de beveillglngswaarbrgen en implementatie van dataretentie bij Internet Service Prviders. Deze punten zijn in de a-meting uitgevraagd. Van deze a-meting is in mei 2010 een eindrapprt penbaar gemaakt en aangebden aan de Eerste Kamer. Dr middel van de 1-meting met duidelijk wrden in heverre niet aileen de Internet Service Prviders, maar aile aanbieders van penbare telecmmunicatienetwerken en/f -diensten (hierna: aanbieders) die bij de OPTA 2 staan geregistreerd de verplichtingen p het gebied van dataretentie en het gebruik van verkeers- en lcatiegegevens v~~r bedrijfsdeleinden naleven, een jaar na inwerkingtreding van de wet. Op basis van de bevegdheid van nze Minister m Inlichtingen te vrderen heeft een enquete nder de aanbieders plaatsgevnden waarbij 21 vragen zijn gesteld. De set vragen Is ingedeeld In drie categrieen: dataretentle, beveiliging en gebruik van verkeers- en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden. Na ntvangst van de antwrden p de enqu~te, zljn de antwrden verwerkt en geanalyseerd. De resultaten zijn terug te lezen in dit rapprt. Leeswijzer In dit rapprt wrden de resultaten weergegeven die de 1-metlng heeft pgeleverd. In hfdstuk 1 wrden de nderzeksvragen en de methdlek van nderzek tegelicht. Vervlgens beschrijft hfdstuk 2 het verlp van het nderzek. Het del van het rapprt wrdt in hfdstuk 3 tegelicht. De bevlndingen ver dataretentie wrden in hfdstuk 4 besprken. Hfdstuk 5 bevat de bevindingen ver de beveiliging bij de aanbieders. In hfdstuk 6 wrden de bevindingen p gebied van het gebruik van verkeers- en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden tegelicht. De verige reacties p de enquete wrden in hfdstuk 7 weergegeven. De cnclusies staan In hfdstuk 8 en het rapprt wrdt afgeslten met aandachtspunten in hfdstuk Dataretentle.pdf 2 Onafhankelijke Pst en Telecmmunlcatle Autrltelt Paglna] van 36

8 TezJcht Dataretentie en het 1 Onderzeksvragen en methdlek In navlglng van de O-metlng Is elnd 2010 de 1-metlng gehuden p basis van het 'Tezlchtarrangement Dataretentle'. De delsteillng van de 1-metlng Is m Inzlcht te krljgen In heverre aanbleders vlden aan de wetgevlng een jaar na Inwerkingtredlng. Tevens wrdt het verkregen Inzlcht gebrulkt als input v~~r het actuallseren van de rlslcanalyse van de delgrep, m het tezlcht te ptlmaliseren. Het ultveren van de 1-metlng Is k een mid del m Inzlcht te krijgen wat het effect Is geweest van de Inspannlngen van Agentschap Telecm p dlt gebled. Dr de resultaten van de O-metlng te vergelijken met de bljbehrende resultaten van de 1-metlng kan het verschilin de mate van nalevlng wrden bepaald. Dlt zal verigens In een separaat nderzek wrden ultgeverd. Daarmee ntstaat Input vr de evaluatie van de gehanteerde Interventlemlx. Heeft elk srt Interventle de effectlvltelt gebracht die vraf was aangenmen. Z nlet, dan kan een andere Interventle weliicht emci~nter f effectlever zljn. Ultelndeiijk gaat het m het creeren van beweging rlchtlng meer (spntane) nalevlng 1.1 Onderzeksvragen Vanwege het felt dat de 1-meting een vervlg Is p de O-metlng zijn de nderzeksvragen vergelljkbaar met de vragen ult de O-meting. Wei zljn extra vragen tegevegd ver het nderwerp 'gebrulk van verkeersgegevens en lcatlegegevens In verband met bedrljfsdelelnden'. Het tezlcht p deze al slnds 2004 bestaande wetgevlng Is gerganlseerd naast het tezlcht p dataretentle, In verband met de vereenkmsten van de data die wrdt verwerkt en het vernletlgen van zuike gegevens. De nderzeksvragen zijn: 1. Wat Is de stand van zaken ten aanzlen van de bewaarplicht; vlden de aanbleders aan de verplichtlngen? Wrdt de verpllchtlng eventueel ultbesteed aan derden? Indlen ng nlet wrdt vldaan aan de Wet bewaarplicht, wanneer denkt men te vlden aan deze verpllchtlngen p het gebled van bewaren en vernietigen? 2. Is de bevelllging van de Infrmatie en gegevens cnfrm de Telecmmunicatlewet en het Beslult beveiliging gegevens teiecmmunicatie gewaarbrgd? 3. Wat Is de stand van zaken p gebled van de wetgevlng ver het verwerken van verkeers- en lcatlegegevens? Op basis van de bvenstaande vragen zljn 21 enquetevragen pgesteld. 1.2 Methdlekvan nderzek Om de bendlgde Infrmatle te verkrljgen Is gekzen vr het verzenden van een enquete naar de netwerk- en dlenstenaanbleders. Om de betruwbaarheld te verhgen blj de verwerklng van de antwrden Is gewerkt met geslten vragen. De aanbleders zljn wettelljk verplicht mee te werken aan de enquete. Paglnaa van 36

9 Tezlcht Dataretentie en het Bepa/en van de dae/grep Er is vr gekzen m de gehele ppulatie, de bij OPTA ingeschreven aanbieders van penbare elektrnische cmmunicatienetwerken en/f diensten 3 (hierna: OPTA gereglstreerde aanbieders), aan te schrijven. Dit is een grtere ppulatie dan de delgrep van de O-meting. Dit heeft twee redenen: Ten eerste: vanwege het verzek van de Eerste Kamer tt O-meting nder Internet Service Prviders (hierna: ISP's) is de delgrep ten beperkt gebleven tt enkel ISP's. V~~r het vervlg is het zaak nalevingsmetingen te den ver aile delgrepen. Op de tweede plaats is de delgrep sterk grelend. Inmiddels is de mvang twee maal z grt gewrden. Vraf was reeds bekend dat niet aile OPTA geregistreerde aanbieders p basis van de dr hun aangebden diensten relevant zijn vr de eisen van de hfdstukken 11 en 13 van de Tw. Bljvrbeeld aanbleders van "dark fiber", IVR dlensten (tets 1, tets 2 enz), call centre. Bij het begin van de enquete knden bedrijven dit aangeven dr "anders" aan te vinken. Dft knden zij mtiveren p basis van de dr hen geleverde diensten. Om te bepalen welke mvang een aanbieder te huden die de OPTA hanteert. heeft is ervr gekzen de indeling aan De OPTA hanteert een klasse in grtte naar aanleiding van de mzet van de aanbieders. Deze zijn: Klein: 0-2 miljen eur Middel: 2-20 miljen eur en Grt: 20 miljen eur f meer De Mailing Op 29 ktber 2010 is een brief verstuurd naar de aanbieders met als bfjlage de enquete, (zle bijlage 1) bestaande ult 21 vragen en twee aanvullende verzeken. In het schrijven is de aanbieders verzcht de vragen te beantwrden en te returneren blnnen de gestelde termijn van drie weken. De aanvullende vragen betreffen het verkrijgen van een actuele versfe van het bevelllgingsplan en een Iljst met de ketenpartners. hfdnderwerpen zijn als vigt tegelicht in de brief: Dataretentie De Wet bewaarplicht, k wei dataretentie genemd, regelt nder meer een bewaartermljn vr internet- en telefniegegevens. Daarmee wrden de zgenaamde verkeers- en lcatiegegevens bedeld en enkele identificerende gegevens die ndig zijn vr facturering. Bljvrbeeld: wle belt met wie, p welk mment en vanaf welke lcatles. Het gaat verigens nlet m de inhud van de cmmunicatle, dus wat er gezegd f geschreven wrdt. Naast de bewaartermijn is k bepaald dat de bewaarde gegevens en infrmatie bevelligd en uitelndelijk binnen een vastgestelde termijn meten wrden vernietigd. Verwijderen I annlmlseren l Zle vacr reglstratleplk:ht: Paglna 9 van 36

10 Tezlcht Dataretentle en het Hfdstuk 11 van de Tw4 bevat nder meer regels ver het verwerken van verkeers- en lcatiegegevens die ndlg zijn ver -krt gezegd- de zakelijke deleinden van telecmaanbieders. Bijvrbeeld v~~r de bedrijfsverlng van bij de OPTA geregistreerde aanbleders. Dit betreft bijvrbeeld het verbrengen van cmmunicatle, facturering, verkpactiviteiten, enzvrt. V~~r deze verkeersgegevens geldt geen verplichting tt bewaring, maar wei tt verwijderen f annimiseren. De verkeersgegevens mgen nlet langer wrden verwerkt en pgeslagen dan ndzakelijk is var de bedrljfsvering van de aanbieder. Met de kamst van de Wet bewaarplicht heeft Agentschap Telecm eveneens de wettelijke taak gekregen tezicht te huden p (nder meer) de naleving van het verwljderen danwel annimiseren van deze verkeers- en lacatiegegevens, p basis van de artikelen 11.5, l1.5a en van de Tw. De vragen in de enquete hebben als nderwerp dataretentie, beveiliging en gebrulk van verkeers- en lacatiegegevens vr bedrijfsdelelnden. Blj de brief met enquete is de brchure "Regels vr penbare aanbleders'ts tegevegd vr extra infrmatie ver de nderwerpen. Verwerking antwrc/en enquete De antwarden p de enquete zijn verwerkt. 281 OPTA gereglstreerde aanbleders geven aan een relevante aanbieder te zijn. Aileen de aanbieders die de enquete vlledig hebben beantwrd zijn meegenmen in de resultaten. Dit betreft 229 aanbieders fwel 82 prcent. In het bljznder In de artlkelen 11.S, 11.Sa en van de Telecmmunicatiewet., Paglna 10van 36

11 Tezlcht Dataretentle en het 2 Del van dlt rapprt Met de ultverlng van dlt nderzek brengt Agentschap Telecm In beeld wat het nlveau van nalevlng Is van de wet- en regelgevlng vr dataretentle en het gebrulk van verkeers- en lcatlegegevens dr de markt. Ten eerste dlent de 1-metlng am het huldlg nlveau van nalevlng zlchtbaar te maken. Dr de 0- en 1-metlng te vergelljken kunnen de verbeteringen In de nalevlng zlchtbaar wrden gemaakt. Dlt zal In een separaat traject gebeuren. Daamaast dlent de ultkmst van dlt nderzek als Input vr de rislcanalyse (p delgrep nlveau, nlet p Indivldueel nlveau) die de basis vrmt vr de verder te huden Inspectles en audits. Er wrdt vr de ultverlng van het tezlcht dr het agentschap bepaald welke verneterpunten er pgepakt meten wrden am de markt In beweglng te krljgen en te huden rlchtlng betere nalevlng. Vr het Dlrectraat-Generaal Energle, Telecm en Markten geeft deze rapprtage Inzlcht In het halen van de beleldsdelen van de Wet bewaarpllcht een jaar na Inwerklngtredlng van de wet. De Wet bewaarpllcht Is een relatlef nleuwe wet, waardr het van belang Is dat aan de beleldsmakers wrdt teruggekppeld wat het nalevlngsnlveau Is. Met dlt rapprt wrden mgelljke aandachtspunten In de ultverlng van de wet- en regelgevlng Inzlchtelijk gemaakt. Tt slt, maar nlet minder belangrljk Is dat Agentschap Telecm het resultaat van de 1-metlng terugkppelt aan de markt. De aanbleders hebben meegewerkt aan de enquete. Dus Is het zrgvuldlg hen k te laten delen In het resultaat. Aanbleders kunnen aan de hand van dlt rapprt zlen In welke mate de markt vldet aan de huldlge wet- en regelgevlng, en waar z1j zelf mgelljk verbeterpunten hebben. Oak wrdt hlermee duldelljk vr de markt waar accenten kmen te IIggen In het tezlcht. Paglna 11van 36

12 Tezlcht Datarerentie en het 3 Verlp van het nderzek In ttaal zijn 551 OPTA gereglstreerde aanbieders aangeschreven p 29 ktber De eerste reactie hierp was matig, waardr het ndzakelijk was m na drie weken aan 461 aanbieders een eerste rappel te verzenden. De aanbieders die hier ng niet p reageerden (176) zijn na twee weken aangeschreven met een laatste, aangetekend, rappel. De aanbieders die vervlgens ng geen reactle hebben gegeven zijn, vr zver mgelijk, gebeld m duidelijkheid te krijgen. Van de 551 aangeschreven OPTA geregistreerde aanbieders zijn er 62 afgevallen in verband met faillissement, vemame, het staken van de actlviteiten, verkeerde adressering, enz. Uiteindelijk Is in 20 gevallen een rapprt van bevindingen pgemaakt wegens het nlet reageren p de vrdering tt het leveren van infrmatie. Hiervr is een sanctietraject pgestart. Van de 551 OPTA geregistreerde aanbieders hebben 281, fwel 60 prcent van de respndenten (469) aangegeven een relevante aanbleder te zijn. 188, 40 prcent, van de 469 respndenten hebben aangegeven "anders" te zijn. Deze laatste grep OPTA geregistreerde aanbieders is nader nderzcht m een beeld te krijgen in heverre haar stelling terecht is dat de verplichtingen uit Hfdstuk 13 en in mlndere mate Hfdstuk 11 van de Tw p deze rganlsatles nlet van tepasslng zijn. Zals al aangegeven hebben uitelndelijk 229 aanbieders een valide set antwrden aangeleverd die zijn meegenmen in dit nderzek. Pagina 12 van 36

13 TezJcht Dataretentle en her 4 Bevlndlngen dataretentie De Wet bewaarpllcht bestaat uit verschillende elementen. - Het pslaan en bewaren van NAW, verkeers- en lcatiegegevens van elndgebrulkers vr een jaa,-6; - Het bevelligen van de bewaarde gegevens; - De levering van pgevraagde gegevens aan beheftestellers met wrden bevelllgd p een wijze die vldet aan de verpllchtlngen ult Bbgt. - Het nverwljld vemletlgen van de bewaarde gegevens. In de vlgende paragrafen kmen deze nderdelen aan de rde. 4.1 Wet bewaarplicht Van de aanbleders geeft 53 prcent aan dat zlj vlden aan de Wet bewaarpllcht. De verlge geven aan ng nlet (7 prcent) f bljna (40 prcent) te kunnen vlden aan de verpljchtlngen ult deze wet. Van de aanbleders die aangeven ng nlet aan de Wet bewaarpllcht te vlden, kan het merendeel gekenmerkt wrden als "klein", zals bedeld In de OPTA gradatle. Ok geven zlj aan dat zlj pas zullen vlden aan de verpllchtlngen In het jaar Van de aanbleders die ng nlet f bljna vlden aan de Wet bewaarpllcht (In nderstaande graflek staat deze grep vr 100 prcent) geeft ngeveer de helft aan In Q klaar te zljn. Elnd 2012 zullen, p basis van de elgen antwrden, aile aanbieders die aan de 1-metlng hebben deelgenmen, vlledlg vlden aan de Wet bewaarpllcht. 4.2 OpslBgvan gegevens Wanneer speclflek wrdt gekeken naar het pslaan van gegevens ult de Wet bewaarpllcht, kmt het vlgende beeld naar vren. Ten tljde van deze nalevlngsmetlng Is het wetsvrstel m de bewaartermljn vr intemetgegevens te verkrten tt zes maanden ng njet In behandeling. 59 prcent van de aanbleders geeft aan gegevens p te slaan en 34 prcent slaat een gedeelte van de gegevens p. 7 prcent van de aanbleders slaat nlets p. 70%? % % -J--- 40% % H=EleA-~;besteied_aalfHiefgeJFn_lIafI_El4EH!afHlleders 21 prcent slaat de gegevens deels zeit p en deels bij een derde. De verlge 68 prcent van de aanbleders slaan aile gegevens nder elgen beheer p. BIj wet varl 6 jull 2011 Is de bewaartennljn vcr bepaalde gegevens Ingekrt tt 6 maanden Stb 2011,350 Paglna 13van 36

14 Tezlcht Dataretentie en het 4.3 Vernietigenvan gegevens Het vernietigen van de gegevens is een nderdeel van de Wet bewaarplicht. In nderstaand figuur is te zien dat bijna de helft van de aanbieders de gegevens vernietigt met de kanttekening dat 11 prcent dit ng det buiten de gestelde termijn en twee prcent niet nmkeerbaar vernietigt. Slechts 10 prcent geeft aan de gegevens nlet te vemietigen. De venge gebruiken de gegevens vr een ander wettelljk tegestaan del, ndzakelijk vr bedrijfsdeleinden. 60% 50% 40% 49% 41% 30% 20% 10% 0% 10% vemietigt bewaren vr ander del nee Flguur 3 Vemletlgen na de bewaartermljn van een jaar. Paglna 14van 36

15 Tezlcht Dataretentle en het 5 Bevindingen beveiliging Beveiliging is een nderwerp waaraan extra aandacht wrdt besteed blj het huidige tezicht. Beveiliging gaat verder dan enkel het pstellen van een beveillgingsplan. Verhging van bewustwrding van risic's, en een ged beveillgingsbeleid bij aanbieders is belangrijk vr het niveau en de cntinuttelt van de bevelllging. Bij de a-meting is ingezmd p de beveillging randm pslag van verkeers- en lcatiegegevens bij ISP's. De l-meting gaat een niveau dieper dr naar het gehele {infrmatie)beveiliglngsprces te kijken en breder dr aile delgraepen te nderzeken. Om duldelijk inzicht te krijgen in de beveiligingsmaatregelen en de wijze waarp aanbieders m gaan met beveiliging zijn er verschillende vragen gesteld. Ole meten duidelijkheld verschaffen ver de mate van beveiligingsbewustzljn bij de aanbieders. 5.1 Systematieken standaarden Een ged middel m afdende beveiligingsmaatregelen te treffen en pracesmatig te werken is het gebruik maken van een systematiek, methdiek f standaard. Er zijn verschillende vrmen van methdieken die hlervr gebrulkt kunnen wrden zals ml, COBIT f de NEN 27001/27002 nrmen (zie bijlage 2). Om een indruk te krljgen f men bekend is met infrmatiebeveiliging (-cyclus) Is de vraag gesteld f men een methdiek hanteert waarbij mgelijke bevelllglngsrisic's wrden vastgesteld, berdeeld en behandeld. Hierp antwrdde 37 prcent dat zij dit gedeeltelljk gebruiken, 31 prcent gaf aan dat zij dit vlledig hanteren en 32 prcent erkende dat zlj geen methdiek gebruiken. Op de vraag f, en z ja, welke standaard wrdt gebruikt ten beheve van infrmatiebevelliging geeft meer dan de helft aan hiervr geen standaard te hanteren. 60% 56% 50% % % 20% % 11% 120/0 0% -v 0% 0% 0%.. ~ ~~:, ~" ~ r. ~!l)q ~ ~~ e~ ~ ~ r., ~r., ~ ~«; ~e ~<li c::>c::> G <? 'b~ Aguur 4 Gebrulk van standaarden. Paglna lsvan 36

16 Tezicht Dataretentle en het Hierult is p te maken dat er weinig gewerkt wrdt met standaarden die njet aileen de beveiliging, maar k de prcesmatige bedrijfsverlng kunnen verbeteren. Het zijn veelal de kleine en middelgrte aanbieders die aangeven geen standaard te vlgen ten beheve van infrmatiebevelilging. Zij huden grtendeels het Bbgt aan als leidraad. Vr de grtere aanbieders geldt dat een standaard vaak wrdt vereist, dr de klanten, de verzekeringsmaatschappij f m cmmerciele redenen. De standaard die hlerin het meest gevlgd wrdt is ml. Daarnaast schept het vr de klant vertruwen dat met hun gegevens vertruwelijk wrdt mgegaan aan de hand van de tepassing van z'n standaard. De standaard die het beste aansluit blj het Bbgt is de ISO prcent van de aanbleders, veelal de grteren, gebruikt deze standaard. 5.2 Beveiligingsplan Een vereiste in de wet- en regelgeving is het hebben van een beveiligingsplan. In dit beveiligingsplan beschrijft de aanbieder de maatregelen die zljn genmen met het g p het beveiligen van infrmatie en gegevens. Dr de kmst van dataretentie heeft de beveiliging aan belang gewnnen. Er wrden gegevens van klanten pgeslagen. Deze gegevens meten in het kader van privacy wrden beveiligd. Maar k in het kader van pspring en terrrismebestrjjding meten de gegevens uitgebreid wrden beschermd. Beide mtieven zijn zaken die hg p de plltieke agenda staan. Het beveiligingsplan is dan k een essentieel nderdeel vr het tezicht dr Agentschap Telecm. De uitkmst van de beantwrdjng f men een beveiligingsplan heeft Is pvallend. Van de aanbleders geeft lets meer dan de helft aan (124 fwel 54 prcent) een beveiligingsplan te hebben. 39 aanbieders fwel 17 prcent geeft aan geen beveiligingsplan te hebben. De rest, 66 aanbieders fwel 29 prcent, is ng niet in het bezit van een vlledig bevelllgingsplan. In de vragenlijst is aan de aanbleders het verzek gedaan m een actuallsatie van het beveiligingsplan aan het agentschap te zenden. Hieraan is minimaal gehr gegeven. In de praktijk kmt het vr dat een aanbieder wei degelijk maatregelen heeft getrffen maar dlt administratief (ng) niet In een bevelllgingsplan heeft vastgelegd. Een andere reden vr het ntbreken van een beveillgingsplan kan zljn dat de kleine aanbieders binnen bepaalde ketencnstructies geen enkele bemeienis hebben met het verstrekken van gegevens aan beheftestellers. Aile gegevens zijn bekend bij hun whlesale leverancier. De leverancier heeft aile cntacten met de beheftestellers en verstrekt aile gegevens aan de beheftestellers namens de aanbieder. Echter, de betreffende aanbleders meten deze cnstructie wei vast leggen in een vereenkmst aangezien de aanbieder de eindverantwrdelijke blijft. 5.3 Classificatievan infrmatie Om de vertruwelijkheid van een dcument te kenmerken meten de dcumenten wrden gerubriceerd als vertruwelijk indien dat ndig is. Zwel het verzek tt het leveren van bewaarde gegevens dr een beheftesteller als de te verstrekken verzameling van gegevens zljn (f hren te zljn) gerubrlceerd. Een grt deel (40 prcent) geeft aan njets aan classlficatie te den binnen de rganisatie. Paglna 16van 36

17 TezlchtDataretenlle en het Dlt betekent nder andere dat het vr (n)bevegde lezers nlet zlchtbaar Is f er sprake Is van een dcument met een vertruwelljk, cnfidentleel, gehelm f zeer gehelm karakter. De grte aanbieders, die het merendeel van de verzeken vr hun rekenlng nemen, vlden wei aan hun verplichtlngen p dlt gebled. 5.4 Incldentbeheer Incldentbeheer blnnen een bedrijf Is een belangrijk prces m bevelliglngslekken te detecteren en te repareren. Een aantal van 66 fwel 29 prcent van de aanbleders geeft aan geen prces te hebben ten beheve van Incldentenbeheer. Wei 15 te zlen dat een deel van de aanbleders een reglstratle van Incldenten bljhudt (43 prcent). Een fllw-up van de Incldenten wrdt dus blj een grt deel van deze aanbieders nlet bljgehuden. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% '? mlncldentenbeheer.reglstratle Inddenten OPrcedure melding ngerlfde Inbreuk Aguur 5 Aanwezlgheld prces p gebled Viln Inddentenbeheer. Ult de graflek blljkt dat nlet aile aanbleders bekend zljn met de verpllchtlng m aan de beheftesteller te melden dat er Inbreuk Is geweest p de vertruwelijkheld van bepaalde gegevens f Infrmatie blj de levering van de gevraagde Infrmatle. 5.5 Bevelllging In vereenkmsten met derden Het aantal van 163 aanbleders, fwel 59 prcent, geeft aan dat men gedeeltelljk f vlledlg ultbesteedt. Van de grep aanbleders die ultbesteedt, geeft 34 prcent aan een vlledlg dekkende vereenkmst te hebben, Induslef beveillglngsafspraken. 52 prcent geeft aan een vereenkmst te hebben die de lading nlet vlledlg dekt. 14 prcent van de aanbleders geeft aan dat zlj ultbesteden, maar hebben dlt, althans het aspect bevelliging, nlet In een vereenkmst vastgelegd. Deze cljfers geven aan dat er aandacht met wrden besteed aan het genereren van een gede vereenkmst die de lading vlledlg dekt en weergeeft welke partljen vr welke dlensten aansprakelijk zijn. Paglna17van 36

18 Tezicht Dataretentieen het 6 Bevindingen gebruik van verkeers- en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden. Agentschap Telecm hudt sinds 1 september 2009 tezicht p de artikelen 11.5, l1.sa en van de Tw. Deze wetgeving is ver het algemeen niet ged bekend bij de aanbieders. Tch zijn deze artlkelen al sinds 2004 van kracht. Aanbieders mgen vr een limitatief aantal delen nder vrwaarden verkeersen lcatiegegevens verwerken die ndzakelljk zijn vr de nrmale bedrljfsvering, bijvrbeeld vr facturering. Om een verzicht te krijgen van gegevens die dr aanbieders wrden verwerkt ten beheve van hun bedrijfsvering is de vraag gesteld vr welk van de tegestane delen aanbieders verkeers- en lcatlegegevens verwerken. Bij deze vraag zijn meerere antwrden mgelijk. De tegestane de len zijn: Facturering Marktnderzek Verkpactiviteiten Tegevegde waarde diensten 200 aanbieders, fwel 87%, geven aan de gegevens te verwerken vr de facturerlng. In ttaal vermelden 168 (73%) aanbieders k gegevens te verwerken vr een ander del dan de facturering. Van deze 168 aanbieders antwrden 128 (76%) aanbieders dat men gegevens verwerkt vr een f meerdere tegestane delen en in vrkmende gevallen andere dan wettelijk tegestane delen. 40 (24%) aanbieders erkennen de gegevens luter vr andere dan de wettelijk tegestane delen te verwerken. 35% 30% 31% 25% 20% 15% 10% 5% 00/0 marktnderzek verkpactiviteiten tegevegde waarde rlid"~.a" anders Flguur 6 Delelnden, anders dan facturerlng, vaar het verwerken van gegevens. PaginatBvan 36

19 Tezicht Dataretentie en het Vr de delen, anders dan de facturering, met de aanbieder aan de klant expliciet testemmlng vragen vr de verwerking van de verkeers- en lcatiegegevens. Tevens met deze testemming te allen tijde kunnen wrden ingetrkken. 147 (64 prcent) aanbieders geven aan testemming te vragen, vermedelijk grtendeels via de algemene vrwaarden. 82 aanbleders fwel 36 prcent erkent ng niet m testemming te verzeken. Naast het vragen m testemming met de aanbieder de klant infrmeren ver de duur van de verwerking van de verkeers- en lcatiegegevens vr het tegestane del. 144 aanbieders (63 prcent) geeft aan niet te infrmeren ver de duur van de verwerking. Pagrna 1gvan 36

20 Tezlcht Dataretentle en het 7 Overige bevindingen De venge bevindingen betreffen de aanslulting bij het OOT, de relatie die aanbieders mgelijk hebben met ketenpartners en de registratie blj OPTA. 7.1 Centraallnfrmatiepunt OpspringTelecmmunicatie(ClOT) Van de 229 aanbleders geven 115 aanbleders (50 prcent) aan aangeslten te zijn p het ClOT-infrmatiesysteem. 36 prcent (82 aanbieders) geeft aan niet aangeslten te zijn bij het OOT. De verige 32 aanbieders (14 prcent) hebben zich gemeld blj het CIOT. Ok de aansluiting p het CIOT- systeem is nlet blj aile aanbieders bekend. Het gaat hier vral m de kleine, startende aanbieder. Deze aanbieders kpen in de regel p whlesale basis In. Hierbij wrden vergaande facilltelten aangebden. In veel gevallen zijn de NAW gegevens al bekend bij de whlesale partij die de gegevens aanlevert aan het ClOT. Dit kan mgelijk het beeld verklaren dat een grt aantal aanbieders aangeeft zelf nlet aangeslten te zljn blj het OOT. 7.2 Ketenpartners In de enquete is k de vraag gesteld m een lijst van ketenpartners mee te sturen met de ingevulde frmulleren. Del hiervan is m actueel inzicht te krljgen in de mvang en dynamiek van de markt. Opvallend geneg is dit dr de meerderheid niet gedaan. Veel aanbieders berepen zich p de geheimhudingsplicht die zij hebben tegenver hun derde partij. 7.3 Overige bevlndlngen Op basis van de antwrden Is een aantal respndenten nader nderzcht: 188 aanbleders hebben aangegeven "anders" te zijn. Naar deze grep aanbieders heeft een desktp research plaatsgevnden. Vervlgens is gebleken dat 44 bedrijven vermedelijk wei een relevante aanbieder zijn. Deze bedrijven zijn f wrden bezcht. De verlge 144 aanbleders staan wei gereglstreerd blj de OPTA als aanbleder van een penbaar elektrnisch cmmunicatlenetwerkjdienst, maar bleden geen relevante diensten aan. Van 281 respndenten die aangaven aanbleder te zijn bleken na desktp research 29 geen relevante aanbieder te zijn. Ok deze bedrijven staan dus wei bij de DPTA geregistreerd als aanbieder, maar bieden de bedelde netwerken f diensten niet f niet meer aan. Deze bedrijven zijn niet meegenmen in de resultaten van dit nderzek. paglna 20van 36

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden De 1-meting Colofon Aan Hoofd Toezicht Team Informatieveiligheid Bewerkt door Nummer Versie 1.7 Datum 26 april

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de beboefte aan gebeugentrainingscursusseo

Marktonderzoek naar de beboefte aan gebeugentrainingscursusseo Marktnderzek naar de bebefte aan gebeugentrainingscursusse In pdracht van: Bedrijfskundewinkel Eindhven Opdracht nummer: 91.39.253 Uitgeverd dr: W J. Stuursma Eindhven, Februari 1993 Vnvrd Vr u ligt het

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Privacyreglement Libereaux BV

Privacyreglement Libereaux BV Privacyreglement Libereaux BV versie 3.0 20-05-2015 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1 Begripsbepalingen... 3 1.2 Melding verwerking persnsgegevens... 4 1.3 Testemming verwerking persnsgegevens... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland.

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland. Ntitie Prject D Verkenning infrmatievrziening huisvesting internatinale studenten in Nederland. In deze ntitie geven we beknpt de belangrijkste resultaten weer van prject D van de Rde Lper. 1. Achtergrnd

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF RVA T RANSITIE CCKL PRL NAAR 15189

NIEUWSBRIEF RVA T RANSITIE CCKL PRL NAAR 15189 NIEUWSBRIEF RVA T RANSITIE CCKL PRL NAAR 15189 Raad vr Accreditatie, Utrecht wwwrvanl Nieuwsbrief Dit is de tweede Nieuwsbrief waarmee de Raad vr Accreditatie (RvA) u infrmeert ver de vrtgang en de laatste

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Overeenkomst Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen

Overeenkomst Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen Overeenkmst Stichting BVVB Cllectief en Aangeslten Ondernemingen De ndergetekenden zijn vereengekmen als vlgt: 1. Deze vereenkmst heeft betrekking p de WFT zals bedeld in artikelen: 2:105 2:105 lid 1a

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

OCA. Cliëntaudit Blik Op Werk Rapport. Scope: Gezond blijven werken- Inzetbaarheid bevorderen- Werk verkrijgen. Datum: 17 t/m 22 december 2012

OCA. Cliëntaudit Blik Op Werk Rapport. Scope: Gezond blijven werken- Inzetbaarheid bevorderen- Werk verkrijgen. Datum: 17 t/m 22 december 2012 Cliëntaudit Blik Op Werk Rapprt Scpe: Geznd blijven werken- Inzetbaarheid bevrderen- Werk verkrijgen Datum: 17 t/m 22 december 2012 DNV Team Leader Audit Team C.C.M. de Vries MBA C.C.M. de Vries MBA Cliënten

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Rapportage zelfevaluatie reisdocumenten 2013

Rapportage zelfevaluatie reisdocumenten 2013 Agentschap BPR Rapprtage zelfevaluatie reisdcumenten 2013 Versie 0.3 2.0 Datum Status 15 Definitief januari 2014 Status Cncept Definitief Rapprtage zelfevaluatie reisdcumenten 2013 18 april 2014 Inhud

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer Van tepassing p de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA A2: Specialisatie Online Marketeer 2016 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden. De 1-meting. Colofon

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden. De 1-meting. Colofon Agentschap Telecom Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden De 1-meting Colofon Aan Bewerkt

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een 'webbased survey', een vragenlijst die via het internet ingevuld kan worden.

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een 'webbased survey', een vragenlijst die via het internet ingevuld kan worden. Vragenlijst CRO 2012 Infrmatie ver de digitale vragenlijst De Inspectie vr de Gezndheidszrg (hierna: de inspectie) hudt tezicht p klinisch nderzek p basis van de Wet medisch-wetenschappelijk nderzek met

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie