Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden"

Transcriptie

1 Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid Bewerkt dr Nummer Datum 26 april 2012 Cpyright Agentschap Telecm 2012

2 Tezicht Oataretentle en het Samenvatting Sinds september 2009 is de Wet bewaarplic:ht telec:mmunic:atlegegevens van krac:ht. Bij de behandeling van deze wet In de Eerste Kamer heeft de tenmalige Minister van Justltie de tezegging gedaan dat Agentschap Telec:m een O-meting zu huden. Van deze O-metlng is in mei 2010 een elndrapprt penbaar gemaakt en aangebden aan de Eerste Kamer. In navlging van de a-meting is eind 2010 de i-meting gehuden p basis van het 'Tezic:htarrangement Dataretentie'. Het del is m te nderzeken he de stand van zaken is met betrekklng tt de naleving van de wetgeving p dat mment. De pzet van beide metingen is nlet identiek, maar kent wei een verlap. Bij de 0- meting is gekeken naar de Internet Servic:e Prviders die p dat mment in 2009 bij de Openbare Pst en Telec:mmunic:atie Autriteit (hierna: OPTA) zijn geregistreerd. Bij de i-meting zljn aile p dat mment blj de OPTA geregistreerde aanbleders van penbare elektrnisc:he c:mmunic:atie netwerken en/f diensten als delgrep meegenmen. Daarnaast zljn in de i-meting de verplic:hte bevelllgingswaarbrgen uitgebreider nderzc:ht. Bvendlen is k de verwerking van verkeersgegevens en lc:atiegegevens vr bedjijfsdeleinden nderzc:ht. Agentsc:hap Telec:m hudt hierp eveneens tezic:ht, met ingang van de Invering van dataretentie. Het nderzek is uitgeverd p basis van een enquete met geslten vragen. Aanbieders zljn vlgens de Telec:mmunlc:atiewet verplic:ht de gevraagde infrmatie te verstrekken. Een klein aantal heeft niet gereageerd, waarna een bestuursrec:htelijk sanctietraject is gestart. De antwrden van 229 aanbieders zijn vlledig in deze rapprtage verwerkt. De nderzeksvragen, bevlndlngen en c:nc:luslesvan de i-meting zijn hiernder beknpt weergegeven. 1. Dataretentie Wat is de situatie bij de aanbieders wat betreft de realisatie van de bewaarp/icht? Het nderzek wijst uit dat de Wet bewaarplic:ht dr een grt deel van de aanbieders geheel f gedeeltelijk is getmplementeerd. De nalevlng van de wet p het gebied van bewaren en beveiligen van gegevens is bij de grte aanbieders ged geregeld. Dit is belangrijk mdat de beheftestellers, zals de inlic:htingen en velligheidsdiensten, het merendeel van de Inllc:htlngenverzeken aan deze grep rlc:hten; Wanneer denkt men te vlden aan de verplichting van de Wet bewaarplicht? De aanbieders die de verplic:htingen p dit gebied ng niet naleven, geven aan uiterlijk In 2012 aan de wet te kunnen vlden. In 2010 mesten vr het eerst de pgeslagen gegevens wrden vernietigd, mdat sinds inwerkingtreding van de wet de eerste bewaartermijn van een jaar verliep. Dit prc:es verlpt ged blj de grte aanbleders, mlnder ged bij de middelgrte en kleinere peratrs. Er is wei een duidelijk verband met het verwerken van verkeersen lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden. De gegevens die p basis van de Wet bewaarplic:ht meten wrden bewaard zijn vaak identiek aan de gegevens die wrden verwerkt vr bedrljfsdeleinden. Dat maakt dat bepaalde gegevens niet wrden vernietigd maar verder wrden gebruikt vr bedrijfsdeleinden, hetgeen wettelijk is tegestaan. De verplichting tt het tijdig vernietigen van de bewaarde gegevens wrdt nageleefd bij de grte aanbieders, die het vergrte deel van de partic:uliere markt verzrgen. Ec:hter, in veel gevallen is sprake van het langer bewaren van de pgeslagen gegevens met het g p gebruik van bewaarde gegevens vr bedrijfsdeleinden. Paglna2 van 36

3 Tezlcht Dataretentle en het De klelne en mlddelgrte aanbieders vernietigen ng nlet altljd cnfrm de gestelde termijn. 2. Beveiliging Is de bevel/iging van de infrmatie en gegevens cnfrm de Telecmmunicatiewet en het Besluit beveiliging gegevens te/ecmmunicatie (hiema: Bbgt) gewaarbrgd? Bij de 1-meting is gekeken naar het gehele (infrmatie) beveiligingsprces rnd dataretentie. De beveiliging van de gegevens blj de grte aanbieders is ged. Bij de middelgrte aanbleders is het beeld divers. Naarmate men zlch bewuster wrdt van het felt dat men dient te vlden, gaat men p zek naar systemen f methdieken. Dit leidt bijvrbeeld tt invering van een kwaliteitssysteem (zals van ISO, de Internatinal Organizatin fr Standardizatin) waarbij men k de specifieke beveiligingsverplichtingen vr aftappen en dataretentie uit het Bbgt meeneemt. De kleine en een deel van de mlddelgrte aanbieders vlden ver het algemeen ng niet f nlet geheel aan de minirnale bevelligingsvereisten van de wet. Beveiliglngsplannen zijn niet vlledig en er is te weinig aandacht vr incidentbeheer. 3. Gebruik van verkeers- en lcatlegegevens vr bedrljfsdeleinden Wat is de stand van zaken p het gebied van wetgeving met betrekking tt het verwerken van verkeers- en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden? De wetgevlng die geldt ver verkeers- en lcatiegegevens, gebruikt vr bedrijfsdeeleinden, is nvldende bekend bij de aanbleders en wrdt niet vldende nageleefd. Het betreft zwel het p de juiste wljze, expliciet, vragen van testemming, het duidelijk maken he lang deze gegevens dan wei wrden bewaard en het bieden van de mgelijkheid de testemming weer in te trekken. Tt slt is het van bejang dat na aflp van de ndzaak van gebrulk van zulke gegevens deze wrden verwijderd f geannimlseerd. Paglna3 van 36

4 Tezlcht Dataretentle en het Inhudspgave IN LEIDING 7 1 ONDERZOEKSVRAGEN EN METHODIEK Onderzeksvragen B 1.2 Methdiek van nderzek B 2 DOEL VAN DIT RAPPORT 11 3 VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 12 4 BEVINDINGEN DATARETENnE Wet bewaarplicht Opslag van gegevens Vemietigen van gegevens 14 5 BEVINDINGEN BEVEILIGING Systematiek en standaarden Bevelllgingsplan Classificatie van infrmatie Incidentbeheer Beveillging in vereenkmsten met derden 17 6 BEVINDINGEN GEBRUIK VAN VERKEERS- EN LOCATIEGEGEVEN5 VOOR BEDRI1FSDOELEINDEN OVERIGE BEVINDINGEN Centraal Infrmatiepunt Opspring Telecmmunicatie (ClOT) Ketenpartners Overige bevindingen 20 8 CONCLUSIE 21 Paglna4 van 36

5 Tezlcht Data retentle en het 8.1 Dataretentie 8.2 Beveiliging 8.3 Gebrulk van verkeers- en lcatlegegevens vr bedrljfsdelelnden 8.4 Overlge bevindingen AANDACHTSPUNTEN 24 BIlLAGE 1 ENQUETE 26 BIlLAGE 2 BETEKENISSEN SYSTEMATIEKEN/STANDAARDEN 34 PaglnaS van 36

6 Tezic:ht Dataretentie en het Verklaring van afkrtingen Bbgt CBP ClOT ETSI ISO ISP ITIL MVNO OPTA Tw Besluit beveiliging gegevens telecmmunicatie Cllege Bescherming Persnsgegevens Centraal Infrmatiepunt Onderzek Telecmmunicatie Eurpean Telecmmunicatins Standards Institute Internatinal Organizatin fr Standardizatin Internet Service Prvider Infrmatin Technlgy Infrastructure Library Mbile Virtual Netwrk Operatr Onafhankelijke Pst en Telecmmunicatie Autriteit Telecmmunicatiewet Paglnil6 viln 36

7 Tezlcht Dataretentle en het Inleiding Sinds september 2009 is de Wet bewaarplicht telecmmunicatiegegevens (hierna: Wet bewaarplicht) van kracht. Deze wet is een nderdeel gewrden van hfdstuk 13 van de Telecmmunicatiewet (hierna: Tw). Omwille van de duidelijkheid wrdt in dit dcument de term 'Wet bewaarplicht' gehanteerd. Bij de behandeling van deze wet in de Eerste Kamer heeft de Minister van Justitie de tezegging gedaan dat Agentschap Telecm een a-meting zu uitveren nder Internet Service Prviders. Dit nderzek is gecmbineerd met de aanvankelijk te huden O-meting zals deze is vastgelegd in het "Tezichtarrangement Dataretentie 1 ". De Eerste Kamer was met name ge"interesseerd In de beveillglngswaarbrgen en implementatie van dataretentie bij Internet Service Prviders. Deze punten zijn in de a-meting uitgevraagd. Van deze a-meting is in mei 2010 een eindrapprt penbaar gemaakt en aangebden aan de Eerste Kamer. Dr middel van de 1-meting met duidelijk wrden in heverre niet aileen de Internet Service Prviders, maar aile aanbieders van penbare telecmmunicatienetwerken en/f -diensten (hierna: aanbieders) die bij de OPTA 2 staan geregistreerd de verplichtingen p het gebied van dataretentie en het gebruik van verkeers- en lcatiegegevens v~~r bedrijfsdeleinden naleven, een jaar na inwerkingtreding van de wet. Op basis van de bevegdheid van nze Minister m Inlichtingen te vrderen heeft een enquete nder de aanbieders plaatsgevnden waarbij 21 vragen zijn gesteld. De set vragen Is ingedeeld In drie categrieen: dataretentle, beveiliging en gebruik van verkeers- en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden. Na ntvangst van de antwrden p de enqu~te, zljn de antwrden verwerkt en geanalyseerd. De resultaten zijn terug te lezen in dit rapprt. Leeswijzer In dit rapprt wrden de resultaten weergegeven die de 1-metlng heeft pgeleverd. In hfdstuk 1 wrden de nderzeksvragen en de methdlek van nderzek tegelicht. Vervlgens beschrijft hfdstuk 2 het verlp van het nderzek. Het del van het rapprt wrdt in hfdstuk 3 tegelicht. De bevlndingen ver dataretentie wrden in hfdstuk 4 besprken. Hfdstuk 5 bevat de bevindingen ver de beveiliging bij de aanbieders. In hfdstuk 6 wrden de bevindingen p gebied van het gebruik van verkeers- en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden tegelicht. De verige reacties p de enquete wrden in hfdstuk 7 weergegeven. De cnclusies staan In hfdstuk 8 en het rapprt wrdt afgeslten met aandachtspunten in hfdstuk Dataretentle.pdf 2 Onafhankelijke Pst en Telecmmunlcatle Autrltelt Paglna] van 36

8 TezJcht Dataretentie en het 1 Onderzeksvragen en methdlek In navlglng van de O-metlng Is elnd 2010 de 1-metlng gehuden p basis van het 'Tezlchtarrangement Dataretentle'. De delsteillng van de 1-metlng Is m Inzlcht te krljgen In heverre aanbleders vlden aan de wetgevlng een jaar na Inwerkingtredlng. Tevens wrdt het verkregen Inzlcht gebrulkt als input v~~r het actuallseren van de rlslcanalyse van de delgrep, m het tezlcht te ptlmaliseren. Het ultveren van de 1-metlng Is k een mid del m Inzlcht te krijgen wat het effect Is geweest van de Inspannlngen van Agentschap Telecm p dlt gebled. Dr de resultaten van de O-metlng te vergelijken met de bljbehrende resultaten van de 1-metlng kan het verschilin de mate van nalevlng wrden bepaald. Dlt zal verigens In een separaat nderzek wrden ultgeverd. Daarmee ntstaat Input vr de evaluatie van de gehanteerde Interventlemlx. Heeft elk srt Interventle de effectlvltelt gebracht die vraf was aangenmen. Z nlet, dan kan een andere Interventle weliicht emci~nter f effectlever zljn. Ultelndeiijk gaat het m het creeren van beweging rlchtlng meer (spntane) nalevlng 1.1 Onderzeksvragen Vanwege het felt dat de 1-meting een vervlg Is p de O-metlng zijn de nderzeksvragen vergelljkbaar met de vragen ult de O-meting. Wei zljn extra vragen tegevegd ver het nderwerp 'gebrulk van verkeersgegevens en lcatlegegevens In verband met bedrljfsdelelnden'. Het tezlcht p deze al slnds 2004 bestaande wetgevlng Is gerganlseerd naast het tezlcht p dataretentle, In verband met de vereenkmsten van de data die wrdt verwerkt en het vernletlgen van zuike gegevens. De nderzeksvragen zijn: 1. Wat Is de stand van zaken ten aanzlen van de bewaarplicht; vlden de aanbleders aan de verplichtlngen? Wrdt de verpllchtlng eventueel ultbesteed aan derden? Indlen ng nlet wrdt vldaan aan de Wet bewaarplicht, wanneer denkt men te vlden aan deze verpllchtlngen p het gebled van bewaren en vernietigen? 2. Is de bevelllging van de Infrmatie en gegevens cnfrm de Telecmmunicatlewet en het Beslult beveiliging gegevens teiecmmunicatie gewaarbrgd? 3. Wat Is de stand van zaken p gebled van de wetgevlng ver het verwerken van verkeers- en lcatlegegevens? Op basis van de bvenstaande vragen zljn 21 enquetevragen pgesteld. 1.2 Methdlekvan nderzek Om de bendlgde Infrmatle te verkrljgen Is gekzen vr het verzenden van een enquete naar de netwerk- en dlenstenaanbleders. Om de betruwbaarheld te verhgen blj de verwerklng van de antwrden Is gewerkt met geslten vragen. De aanbleders zljn wettelljk verplicht mee te werken aan de enquete. Paglnaa van 36

9 Tezlcht Dataretentie en het Bepa/en van de dae/grep Er is vr gekzen m de gehele ppulatie, de bij OPTA ingeschreven aanbieders van penbare elektrnische cmmunicatienetwerken en/f diensten 3 (hierna: OPTA gereglstreerde aanbieders), aan te schrijven. Dit is een grtere ppulatie dan de delgrep van de O-meting. Dit heeft twee redenen: Ten eerste: vanwege het verzek van de Eerste Kamer tt O-meting nder Internet Service Prviders (hierna: ISP's) is de delgrep ten beperkt gebleven tt enkel ISP's. V~~r het vervlg is het zaak nalevingsmetingen te den ver aile delgrepen. Op de tweede plaats is de delgrep sterk grelend. Inmiddels is de mvang twee maal z grt gewrden. Vraf was reeds bekend dat niet aile OPTA geregistreerde aanbieders p basis van de dr hun aangebden diensten relevant zijn vr de eisen van de hfdstukken 11 en 13 van de Tw. Bljvrbeeld aanbleders van "dark fiber", IVR dlensten (tets 1, tets 2 enz), call centre. Bij het begin van de enquete knden bedrijven dit aangeven dr "anders" aan te vinken. Dft knden zij mtiveren p basis van de dr hen geleverde diensten. Om te bepalen welke mvang een aanbieder te huden die de OPTA hanteert. heeft is ervr gekzen de indeling aan De OPTA hanteert een klasse in grtte naar aanleiding van de mzet van de aanbieders. Deze zijn: Klein: 0-2 miljen eur Middel: 2-20 miljen eur en Grt: 20 miljen eur f meer De Mailing Op 29 ktber 2010 is een brief verstuurd naar de aanbieders met als bfjlage de enquete, (zle bijlage 1) bestaande ult 21 vragen en twee aanvullende verzeken. In het schrijven is de aanbieders verzcht de vragen te beantwrden en te returneren blnnen de gestelde termijn van drie weken. De aanvullende vragen betreffen het verkrijgen van een actuele versfe van het bevelllgingsplan en een Iljst met de ketenpartners. hfdnderwerpen zijn als vigt tegelicht in de brief: Dataretentie De Wet bewaarplicht, k wei dataretentie genemd, regelt nder meer een bewaartermljn vr internet- en telefniegegevens. Daarmee wrden de zgenaamde verkeers- en lcatiegegevens bedeld en enkele identificerende gegevens die ndig zijn vr facturering. Bljvrbeeld: wle belt met wie, p welk mment en vanaf welke lcatles. Het gaat verigens nlet m de inhud van de cmmunicatle, dus wat er gezegd f geschreven wrdt. Naast de bewaartermijn is k bepaald dat de bewaarde gegevens en infrmatie bevelligd en uitelndelijk binnen een vastgestelde termijn meten wrden vernietigd. Verwijderen I annlmlseren l Zle vacr reglstratleplk:ht: Paglna 9 van 36

10 Tezlcht Dataretentle en het Hfdstuk 11 van de Tw4 bevat nder meer regels ver het verwerken van verkeers- en lcatiegegevens die ndlg zijn ver -krt gezegd- de zakelijke deleinden van telecmaanbieders. Bijvrbeeld v~~r de bedrijfsverlng van bij de OPTA geregistreerde aanbleders. Dit betreft bijvrbeeld het verbrengen van cmmunicatle, facturering, verkpactiviteiten, enzvrt. V~~r deze verkeersgegevens geldt geen verplichting tt bewaring, maar wei tt verwijderen f annimiseren. De verkeersgegevens mgen nlet langer wrden verwerkt en pgeslagen dan ndzakelijk is var de bedrljfsvering van de aanbieder. Met de kamst van de Wet bewaarplicht heeft Agentschap Telecm eveneens de wettelijke taak gekregen tezicht te huden p (nder meer) de naleving van het verwljderen danwel annimiseren van deze verkeers- en lacatiegegevens, p basis van de artikelen 11.5, l1.5a en van de Tw. De vragen in de enquete hebben als nderwerp dataretentie, beveiliging en gebrulk van verkeers- en lacatiegegevens vr bedrijfsdelelnden. Blj de brief met enquete is de brchure "Regels vr penbare aanbleders'ts tegevegd vr extra infrmatie ver de nderwerpen. Verwerking antwrc/en enquete De antwarden p de enquete zijn verwerkt. 281 OPTA gereglstreerde aanbleders geven aan een relevante aanbieder te zijn. Aileen de aanbieders die de enquete vlledig hebben beantwrd zijn meegenmen in de resultaten. Dit betreft 229 aanbieders fwel 82 prcent. In het bljznder In de artlkelen 11.S, 11.Sa en van de Telecmmunicatiewet., Paglna 10van 36

11 Tezlcht Dataretentle en het 2 Del van dlt rapprt Met de ultverlng van dlt nderzek brengt Agentschap Telecm In beeld wat het nlveau van nalevlng Is van de wet- en regelgevlng vr dataretentle en het gebrulk van verkeers- en lcatlegegevens dr de markt. Ten eerste dlent de 1-metlng am het huldlg nlveau van nalevlng zlchtbaar te maken. Dr de 0- en 1-metlng te vergelljken kunnen de verbeteringen In de nalevlng zlchtbaar wrden gemaakt. Dlt zal In een separaat traject gebeuren. Daamaast dlent de ultkmst van dlt nderzek als Input vr de rislcanalyse (p delgrep nlveau, nlet p Indivldueel nlveau) die de basis vrmt vr de verder te huden Inspectles en audits. Er wrdt vr de ultverlng van het tezlcht dr het agentschap bepaald welke verneterpunten er pgepakt meten wrden am de markt In beweglng te krljgen en te huden rlchtlng betere nalevlng. Vr het Dlrectraat-Generaal Energle, Telecm en Markten geeft deze rapprtage Inzlcht In het halen van de beleldsdelen van de Wet bewaarpllcht een jaar na Inwerklngtredlng van de wet. De Wet bewaarpllcht Is een relatlef nleuwe wet, waardr het van belang Is dat aan de beleldsmakers wrdt teruggekppeld wat het nalevlngsnlveau Is. Met dlt rapprt wrden mgelljke aandachtspunten In de ultverlng van de wet- en regelgevlng Inzlchtelijk gemaakt. Tt slt, maar nlet minder belangrljk Is dat Agentschap Telecm het resultaat van de 1-metlng terugkppelt aan de markt. De aanbleders hebben meegewerkt aan de enquete. Dus Is het zrgvuldlg hen k te laten delen In het resultaat. Aanbleders kunnen aan de hand van dlt rapprt zlen In welke mate de markt vldet aan de huldlge wet- en regelgevlng, en waar z1j zelf mgelljk verbeterpunten hebben. Oak wrdt hlermee duldelljk vr de markt waar accenten kmen te IIggen In het tezlcht. Paglna 11van 36

12 Tezlcht Datarerentie en het 3 Verlp van het nderzek In ttaal zijn 551 OPTA gereglstreerde aanbieders aangeschreven p 29 ktber De eerste reactie hierp was matig, waardr het ndzakelijk was m na drie weken aan 461 aanbieders een eerste rappel te verzenden. De aanbieders die hier ng niet p reageerden (176) zijn na twee weken aangeschreven met een laatste, aangetekend, rappel. De aanbieders die vervlgens ng geen reactle hebben gegeven zijn, vr zver mgelijk, gebeld m duidelijkheid te krijgen. Van de 551 aangeschreven OPTA geregistreerde aanbieders zijn er 62 afgevallen in verband met faillissement, vemame, het staken van de actlviteiten, verkeerde adressering, enz. Uiteindelijk Is in 20 gevallen een rapprt van bevindingen pgemaakt wegens het nlet reageren p de vrdering tt het leveren van infrmatie. Hiervr is een sanctietraject pgestart. Van de 551 OPTA geregistreerde aanbieders hebben 281, fwel 60 prcent van de respndenten (469) aangegeven een relevante aanbleder te zijn. 188, 40 prcent, van de 469 respndenten hebben aangegeven "anders" te zijn. Deze laatste grep OPTA geregistreerde aanbieders is nader nderzcht m een beeld te krijgen in heverre haar stelling terecht is dat de verplichtingen uit Hfdstuk 13 en in mlndere mate Hfdstuk 11 van de Tw p deze rganlsatles nlet van tepasslng zijn. Zals al aangegeven hebben uitelndelijk 229 aanbieders een valide set antwrden aangeleverd die zijn meegenmen in dit nderzek. Pagina 12 van 36

13 TezJcht Dataretentle en her 4 Bevlndlngen dataretentie De Wet bewaarpllcht bestaat uit verschillende elementen. - Het pslaan en bewaren van NAW, verkeers- en lcatiegegevens van elndgebrulkers vr een jaa,-6; - Het bevelligen van de bewaarde gegevens; - De levering van pgevraagde gegevens aan beheftestellers met wrden bevelllgd p een wijze die vldet aan de verpllchtlngen ult Bbgt. - Het nverwljld vemletlgen van de bewaarde gegevens. In de vlgende paragrafen kmen deze nderdelen aan de rde. 4.1 Wet bewaarplicht Van de aanbleders geeft 53 prcent aan dat zlj vlden aan de Wet bewaarpllcht. De verlge geven aan ng nlet (7 prcent) f bljna (40 prcent) te kunnen vlden aan de verpljchtlngen ult deze wet. Van de aanbleders die aangeven ng nlet aan de Wet bewaarpllcht te vlden, kan het merendeel gekenmerkt wrden als "klein", zals bedeld In de OPTA gradatle. Ok geven zlj aan dat zlj pas zullen vlden aan de verpllchtlngen In het jaar Van de aanbleders die ng nlet f bljna vlden aan de Wet bewaarpllcht (In nderstaande graflek staat deze grep vr 100 prcent) geeft ngeveer de helft aan In Q klaar te zljn. Elnd 2012 zullen, p basis van de elgen antwrden, aile aanbieders die aan de 1-metlng hebben deelgenmen, vlledlg vlden aan de Wet bewaarpllcht. 4.2 OpslBgvan gegevens Wanneer speclflek wrdt gekeken naar het pslaan van gegevens ult de Wet bewaarpllcht, kmt het vlgende beeld naar vren. Ten tljde van deze nalevlngsmetlng Is het wetsvrstel m de bewaartermljn vr intemetgegevens te verkrten tt zes maanden ng njet In behandeling. 59 prcent van de aanbleders geeft aan gegevens p te slaan en 34 prcent slaat een gedeelte van de gegevens p. 7 prcent van de aanbleders slaat nlets p. 70%? % % -J--- 40% % H=EleA-~;besteied_aalfHiefgeJFn_lIafI_El4EH!afHlleders 21 prcent slaat de gegevens deels zeit p en deels bij een derde. De verlge 68 prcent van de aanbleders slaan aile gegevens nder elgen beheer p. BIj wet varl 6 jull 2011 Is de bewaartennljn vcr bepaalde gegevens Ingekrt tt 6 maanden Stb 2011,350 Paglna 13van 36

14 Tezlcht Dataretentie en het 4.3 Vernietigenvan gegevens Het vernietigen van de gegevens is een nderdeel van de Wet bewaarplicht. In nderstaand figuur is te zien dat bijna de helft van de aanbieders de gegevens vernietigt met de kanttekening dat 11 prcent dit ng det buiten de gestelde termijn en twee prcent niet nmkeerbaar vernietigt. Slechts 10 prcent geeft aan de gegevens nlet te vemietigen. De venge gebruiken de gegevens vr een ander wettelljk tegestaan del, ndzakelijk vr bedrijfsdeleinden. 60% 50% 40% 49% 41% 30% 20% 10% 0% 10% vemietigt bewaren vr ander del nee Flguur 3 Vemletlgen na de bewaartermljn van een jaar. Paglna 14van 36

15 Tezlcht Dataretentle en het 5 Bevindingen beveiliging Beveiliging is een nderwerp waaraan extra aandacht wrdt besteed blj het huidige tezicht. Beveiliging gaat verder dan enkel het pstellen van een beveillgingsplan. Verhging van bewustwrding van risic's, en een ged beveillgingsbeleid bij aanbieders is belangrijk vr het niveau en de cntinuttelt van de bevelllging. Bij de a-meting is ingezmd p de beveillging randm pslag van verkeers- en lcatiegegevens bij ISP's. De l-meting gaat een niveau dieper dr naar het gehele {infrmatie)beveiliglngsprces te kijken en breder dr aile delgraepen te nderzeken. Om duldelijk inzicht te krijgen in de beveiligingsmaatregelen en de wijze waarp aanbieders m gaan met beveiliging zijn er verschillende vragen gesteld. Ole meten duidelijkheld verschaffen ver de mate van beveiligingsbewustzljn bij de aanbieders. 5.1 Systematieken standaarden Een ged middel m afdende beveiligingsmaatregelen te treffen en pracesmatig te werken is het gebruik maken van een systematiek, methdiek f standaard. Er zijn verschillende vrmen van methdieken die hlervr gebrulkt kunnen wrden zals ml, COBIT f de NEN 27001/27002 nrmen (zie bijlage 2). Om een indruk te krljgen f men bekend is met infrmatiebeveiliging (-cyclus) Is de vraag gesteld f men een methdiek hanteert waarbij mgelijke bevelllglngsrisic's wrden vastgesteld, berdeeld en behandeld. Hierp antwrdde 37 prcent dat zij dit gedeeltelljk gebruiken, 31 prcent gaf aan dat zij dit vlledig hanteren en 32 prcent erkende dat zlj geen methdiek gebruiken. Op de vraag f, en z ja, welke standaard wrdt gebruikt ten beheve van infrmatiebevelliging geeft meer dan de helft aan hiervr geen standaard te hanteren. 60% 56% 50% % % 20% % 11% 120/0 0% -v 0% 0% 0%.. ~ ~~:, ~" ~ r. ~!l)q ~ ~~ e~ ~ ~ r., ~r., ~ ~«; ~e ~<li c::>c::> G <? 'b~ Aguur 4 Gebrulk van standaarden. Paglna lsvan 36

16 Tezicht Dataretentle en het Hierult is p te maken dat er weinig gewerkt wrdt met standaarden die njet aileen de beveiliging, maar k de prcesmatige bedrijfsverlng kunnen verbeteren. Het zijn veelal de kleine en middelgrte aanbieders die aangeven geen standaard te vlgen ten beheve van infrmatiebevelilging. Zij huden grtendeels het Bbgt aan als leidraad. Vr de grtere aanbieders geldt dat een standaard vaak wrdt vereist, dr de klanten, de verzekeringsmaatschappij f m cmmerciele redenen. De standaard die hlerin het meest gevlgd wrdt is ml. Daarnaast schept het vr de klant vertruwen dat met hun gegevens vertruwelijk wrdt mgegaan aan de hand van de tepassing van z'n standaard. De standaard die het beste aansluit blj het Bbgt is de ISO prcent van de aanbleders, veelal de grteren, gebruikt deze standaard. 5.2 Beveiligingsplan Een vereiste in de wet- en regelgeving is het hebben van een beveiligingsplan. In dit beveiligingsplan beschrijft de aanbieder de maatregelen die zljn genmen met het g p het beveiligen van infrmatie en gegevens. Dr de kmst van dataretentie heeft de beveiliging aan belang gewnnen. Er wrden gegevens van klanten pgeslagen. Deze gegevens meten in het kader van privacy wrden beveiligd. Maar k in het kader van pspring en terrrismebestrjjding meten de gegevens uitgebreid wrden beschermd. Beide mtieven zijn zaken die hg p de plltieke agenda staan. Het beveiligingsplan is dan k een essentieel nderdeel vr het tezicht dr Agentschap Telecm. De uitkmst van de beantwrdjng f men een beveiligingsplan heeft Is pvallend. Van de aanbleders geeft lets meer dan de helft aan (124 fwel 54 prcent) een beveiligingsplan te hebben. 39 aanbieders fwel 17 prcent geeft aan geen beveiligingsplan te hebben. De rest, 66 aanbieders fwel 29 prcent, is ng niet in het bezit van een vlledig bevelllgingsplan. In de vragenlijst is aan de aanbleders het verzek gedaan m een actuallsatie van het beveiligingsplan aan het agentschap te zenden. Hieraan is minimaal gehr gegeven. In de praktijk kmt het vr dat een aanbieder wei degelijk maatregelen heeft getrffen maar dlt administratief (ng) niet In een bevelllgingsplan heeft vastgelegd. Een andere reden vr het ntbreken van een beveillgingsplan kan zljn dat de kleine aanbieders binnen bepaalde ketencnstructies geen enkele bemeienis hebben met het verstrekken van gegevens aan beheftestellers. Aile gegevens zijn bekend bij hun whlesale leverancier. De leverancier heeft aile cntacten met de beheftestellers en verstrekt aile gegevens aan de beheftestellers namens de aanbieder. Echter, de betreffende aanbleders meten deze cnstructie wei vast leggen in een vereenkmst aangezien de aanbieder de eindverantwrdelijke blijft. 5.3 Classificatievan infrmatie Om de vertruwelijkheid van een dcument te kenmerken meten de dcumenten wrden gerubriceerd als vertruwelijk indien dat ndig is. Zwel het verzek tt het leveren van bewaarde gegevens dr een beheftesteller als de te verstrekken verzameling van gegevens zljn (f hren te zljn) gerubrlceerd. Een grt deel (40 prcent) geeft aan njets aan classlficatie te den binnen de rganisatie. Paglna 16van 36

17 TezlchtDataretenlle en het Dlt betekent nder andere dat het vr (n)bevegde lezers nlet zlchtbaar Is f er sprake Is van een dcument met een vertruwelljk, cnfidentleel, gehelm f zeer gehelm karakter. De grte aanbieders, die het merendeel van de verzeken vr hun rekenlng nemen, vlden wei aan hun verplichtlngen p dlt gebled. 5.4 Incldentbeheer Incldentbeheer blnnen een bedrijf Is een belangrijk prces m bevelliglngslekken te detecteren en te repareren. Een aantal van 66 fwel 29 prcent van de aanbleders geeft aan geen prces te hebben ten beheve van Incldentenbeheer. Wei 15 te zlen dat een deel van de aanbleders een reglstratle van Incldenten bljhudt (43 prcent). Een fllw-up van de Incldenten wrdt dus blj een grt deel van deze aanbieders nlet bljgehuden. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% '? mlncldentenbeheer.reglstratle Inddenten OPrcedure melding ngerlfde Inbreuk Aguur 5 Aanwezlgheld prces p gebled Viln Inddentenbeheer. Ult de graflek blljkt dat nlet aile aanbleders bekend zljn met de verpllchtlng m aan de beheftesteller te melden dat er Inbreuk Is geweest p de vertruwelijkheld van bepaalde gegevens f Infrmatie blj de levering van de gevraagde Infrmatle. 5.5 Bevelllging In vereenkmsten met derden Het aantal van 163 aanbleders, fwel 59 prcent, geeft aan dat men gedeeltelljk f vlledlg ultbesteedt. Van de grep aanbleders die ultbesteedt, geeft 34 prcent aan een vlledlg dekkende vereenkmst te hebben, Induslef beveillglngsafspraken. 52 prcent geeft aan een vereenkmst te hebben die de lading nlet vlledlg dekt. 14 prcent van de aanbleders geeft aan dat zlj ultbesteden, maar hebben dlt, althans het aspect bevelliging, nlet In een vereenkmst vastgelegd. Deze cljfers geven aan dat er aandacht met wrden besteed aan het genereren van een gede vereenkmst die de lading vlledlg dekt en weergeeft welke partljen vr welke dlensten aansprakelijk zijn. Paglna17van 36

18 Tezicht Dataretentieen het 6 Bevindingen gebruik van verkeers- en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden. Agentschap Telecm hudt sinds 1 september 2009 tezicht p de artikelen 11.5, l1.sa en van de Tw. Deze wetgeving is ver het algemeen niet ged bekend bij de aanbieders. Tch zijn deze artlkelen al sinds 2004 van kracht. Aanbieders mgen vr een limitatief aantal delen nder vrwaarden verkeersen lcatiegegevens verwerken die ndzakelljk zijn vr de nrmale bedrljfsvering, bijvrbeeld vr facturering. Om een verzicht te krijgen van gegevens die dr aanbieders wrden verwerkt ten beheve van hun bedrijfsvering is de vraag gesteld vr welk van de tegestane delen aanbieders verkeers- en lcatlegegevens verwerken. Bij deze vraag zijn meerere antwrden mgelijk. De tegestane de len zijn: Facturering Marktnderzek Verkpactiviteiten Tegevegde waarde diensten 200 aanbieders, fwel 87%, geven aan de gegevens te verwerken vr de facturerlng. In ttaal vermelden 168 (73%) aanbieders k gegevens te verwerken vr een ander del dan de facturering. Van deze 168 aanbieders antwrden 128 (76%) aanbieders dat men gegevens verwerkt vr een f meerdere tegestane delen en in vrkmende gevallen andere dan wettelijk tegestane delen. 40 (24%) aanbieders erkennen de gegevens luter vr andere dan de wettelijk tegestane delen te verwerken. 35% 30% 31% 25% 20% 15% 10% 5% 00/0 marktnderzek verkpactiviteiten tegevegde waarde rlid"~.a" anders Flguur 6 Delelnden, anders dan facturerlng, vaar het verwerken van gegevens. PaginatBvan 36

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie)

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dem-vak\A30 In plant hergebruii^pfb? > 40% zab-granulaat in ZAB B I D C (biblitheek en dcumentatie) Dienst Weg- en Waterbuwkunde Pstbus 5044, 2600 GA DELFT Tel. 05-258 363/364 ( Dem-vak A30 (In plant hergebruik

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie