ZERO TOLERANCE BELEID ABO-WEBSITES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZERO TOLERANCE BELEID ABO-WEBSITES"

Transcriptie

1 NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y ZERO TOLERANCE BELEID ABO-WEBSITES NUTRITION AMWAY NEDERLAND LTD. EN AMWAY BELGIUM CO.

2 Zero Tolerance Beleid websites Europese Amway Business Owner Het internet heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk handels- en communicatienetwerk, dat mensen vrijwel onbegrensde mogelijkheden biedt voor transacties en het netwerken met anderen. Om ABO's in staat te stellen om hun verkoop te stimuleren, en de producten van Amway te distribueren en te verkopen door de mogelijkheden van het internet te benutten, heeft Amway onderstaande eisen opgesteld op basis van de Amway Gedragsregels. Dit Beleid vervangt alle eerdere Beleidslijnen van Amway over dit onderwerp, en is vanaf 1 mei 2011 van kracht in alle markten van Europa waar Amway filialen met het Amway Sales & Marketing Plan werken, met uitzondering van Rusland en Groot-Brittannië/ Ierland. Het is een onderdeel, en geen vervanging, van de bestaande Gedragsregels van Amway of overig Amway Beleid en contractuele afspraken tussen ABO s en Amway filialen, die hierop betrekking hebben. Amway behoudt zich het recht voor om dit Beleid te allen tijde te wijzigen, zoals beschreven in punt 1.3 van de Gedragsregels van Amway. I. Algemene Voorwaarden 1. Definitie van een ABO-website: Een bijdrage op het internet, die is aangemaakt door een ABO ter ondersteuning en ontwikkeling van zijn eigen Amway Business. Belangrijk: Ongeacht wie de bouwer of hosting provider is van een ABOwebsite, moeten alle ABO-websites voldoen aan de contractuele verplichtingen van de ABO aan Amway, inclusief en niet beperkt tot de Gedragsregels van Amway, de richtlijnen zoals hier vermeld en alle wet- en regelgeving, die hierop van toepassing is. Daarnaast dient Amway schriftelijk toestemming te geven voordat de site wordt gepubliceerd op het internet. 2. Beoordeling en goedkeuring Alle inhoudelijke aspecten van een site dienen voordat de site actief wordt door Amway bekeken en goedgekeurd te worden. Dit geldt tevens voor eventuele wijzigingen die worden aangebracht in goedgekeurde websites. Amway behoudt zich het recht voor om alle ABO-websites te controleren op accuratesse en toegestane inhoud en actie te ondernemen tegen elke ABO wiens site niet in overeenstemming is met de richtlijnen zoals in dit document vermeld en/of andere van toepassing zijnde voorschriften. II. richtlijnen voor websites van Amway Business Owners Soorten ABO-websites Overzicht De volgende typen websites mogen door ABO's gebruikt worden. De toepassingen van de websites mogen gecombineerd worden binnen één enkele site, mits de gecombineerde site voldoet aan de criteria die staan voor elk van de afzonderlijke sites binnen deze gecombineerde site. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over wat gepaste inhoud is het hoofdstuk Aanvullende vereisten voor bepaalde typen ABO-websites in dit Beleid. 1. Persoonlijke website Het is ABO s toegestaan een persoonlijke website te creëren, waarop zij aan hun downline en andere belangstellenden informatie verstrekken over hun zaak of over hun persoonlijke achtergrond en ervaringen. Een dergelijke site dient erop gericht te zijn om persoonlijk contact te leggen met en vertrouwen te scheppen voor iemand die meer wil weten omtrent de zakelijke mogelijkheden van Amway. De volgende zaken mogen niet voorkomen op een persoonlijke website: productinformatie, aankoopmogelijkheden, informatie over de zakelijke mogelijkheden van Amway of serviceinformatie (met uitzondering van wat specifiek is toegestaan volgens punt "Aanvullende vereisten voor bepaalde typen ABO-websites"). 2. Productinformatiesite ABO s mogen een site ontwikkelen om potentiële klanten te interesseren voor Amway producten. Een dergelijke site is erop gericht om de ABO te helpen productinformatie ter beschikking te stellen aan potentiële klanten. Er mag echter wel gesteld worden dat het verkopen van producten en diensten door ABO's inkomsten kan opleveren voor een ABO op basis van het Amway Sales & Marketing Plan. 3. Site met informatie omtrent de zakelijke mogelijkheden van Amway Het is ABO s toegestaan een site te ontwikkelen, die zich richt op het wekken van interesse bij potentiële ABO's voor de zakelijke 2

3 mogelijkheden die Amway te bieden heeft. Zulke sites zijn bedoeld om potentiële ABO s te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze omtrent hun deelname aan de zakelijke mogelijkheden van Amway. Als zodanig mogen deze sites alleen feitelijke informatie bieden omtrent Amway en de zakelijke mogelijkheden van Amway. 4. Productverkoopsite Het is ABO s toegestaan een site te ontwikkelen waarop zij Amway producten verkopen. 5. Andere typen sites Het is ABO s niet toegestaan andere typen sites te ontwikkelen voor gebruik ten behoeve van hun eigen Amway Business zonder toestemming van Amway. Sites voor een sponsorlijn (Line of Sponsorship - LOS) zullen uitgebreid bekeken worden om er zeker van te zijn dat zij voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. III. Algemene criteria voor alle ABO-WebSites TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS STAAT VERMELD, ZIJN DEZE CRITERIA VAN TOEPASSING OP ALLE TYPEN ABO-WEBSITES. VERDERE SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE TYPEN WEBSITES VOLGEN HIERONDER. 1. Overeenstemming met de Gedragsregels Om er zeker van te zijn dat de website van de ABO in overeenstemming is met de Zakelijke Voorwaaarden/Gedragsregels van Amway, dient de ABO in de website gericht te zijn op zijn doel- en thuismarkt en speciale aandacht te besteden aan eventuele Gedragsregels en Beleidslijnen van Amway met betrekking tot a. adverteren (met name hfdst. 9) b. presentatie van de Amway Business (met name hfdst. 8) c. presentatie van Amway producten (met name hfdst. 4) d. richtlijnen voor direct marketing (hfdst. 4 en 8) e. gebruik van Trainings- en Voorlichtingsmateriaal (hfdst 7 & Beleid Trainings- en Voorlichtingsmateriaal) f. gebruik van intellectueel eigendom van derden waaronder Amway merknamen, handelsnamen en copyrights (hfdst 9); g. privacy en vertrouwelijkheid (Privacybeleid voor de Amway Business Owner). 2. Controle van de site ABO's dienen de inhoud van hun site per fax, of post naar hun lokale Amway vestiging te sturen. In plaats daarvan mag een ABO de lokale vestiging ook een vertrouwelijk URL-adres geven waar iemand van het lokale filiaal van Amway de inhoud van de site kan bekijken. 3. Gebruik van intellectueeel eigendom van Amway ABO's mogen uitsluitend gebruik maken van de intellectuele eigendom van Amway in overeenstemming met hoofdstuk 9 van de Gedragsregels. Met betrekking tot websites gelden eveneens hierna vermelde criteria: a. URL en adres Een ABO mag in zijn websiteadres of adres geen gebruik maken van merknamen, handelsnamen of andere materialen waarop copyrights berusten van Amway en/of haar vestigingen, noch van variaties op deze namen aanleiding zouden kunnen geven tot verwarring met handels- en merknamen van Amway of haar filialen (zoals bijvoorbeeld Quickstart.com, Amway4u.com). b. Site-labels/meta-tags Behalve met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Amway mogen ook in meta-tags en site-labels geen handels- en merknamen of andere materialen waarop copyrights berusten van Amway en haar vestigingen gebruikt worden, noch variaties daarop, die aanleiding kunnen geven tot verwarring met een merknaam of handelsnaam van Amway of haar vestigingen. 4. Siteaddressen (URL) en adressen Adressen van websites (URL's) of adressen mogen niet misleidend of in strijd zijn met de Gedragsregels van Amway (zoals bijvoorbeeld E z m o n e y. c o m, R e t i Nosellingrequired.com 5. Correcte zakelijke handelswijzen Zoals reeds genoemd in hfdst. 4 en 8 van de Gedragsregels van Amway, mogen ABO's zich niet inlaten met activiteiten, verklaringen afleggen of nalaten een verklaring af te leggen naar aanleiding van of in verband met een Amway Business of de zakelijke mogelijkheid van Amway, die gezien de context en omstandigheden niet waarheidsgetrouw, correct en gepast is. Verklaringen over Amway producten mogen uitsluitend woordelijk worden overgenomen uit de officiële Amway literatuur en de officiële Amway websites die gericht zijn op en goedgekeurd zijn voor gebruik in de betreffende markt. ABO-websites mogen geen inkomstenrepresentaties of afbeeldingen uit het Amway Sales & Marketing Plan bevatten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amway. ABO-websites mogen mensen niet verleiden de ABO-site te gebruiken door niet duidelijk aan te geven dat de site zakelijke mogelijkheden of producten van Amway laat zien, dit moet zelfs duidelijk kenbaar gemaakt worden op de site. ABO's mogen geen taal gebruiken op hun websites die de zakelijke mogelijkheden van Amway tekort doet. 6. Niet-Amway-producten, diensten of zakelijke mogelijkheden. Er mogen geen andere producten of diensten dan die Amway aan haar ABO s aanbiedt op ABO-websites worden aangeboden, getoond of verkocht, ook niet direct of indirect via advertentiebanners, doorklik-links of frames. 3

4 7. Informatie over klanten, downliners en sitegebruik ABO's moeten een privacyverklaring op hun website publiceren die in overeenstemming is met het Privacybeleid van Amway en met de lokale wet- en regelgeving die hierop van toepassing is; hiervoor kan het nodig zijn dat de ABO's zelf juridische informatie inwinnen om ervoor te zorgen dat hun privacybeleid in overeenstemming is met de betreffende wetgeving. Op een website mag een bezoeker uitsluitend gevraagd worden persoonlijke gegevens te verstrekken, voor zover dit nodig is om bezoekers de gelegenheid te bieden een te versturen naar de site-eigenaar. Bij ABO-websites die bezoekers de gelegenheid geven om een te sturen naar de site-eigenaar, moet op de website duidelijk vermeld staan dat bij gebruik van de faciliteit aan de ABO automatisch het retouradres van de bezoeker wordt verstrekt. Op de website moet ook vermeld worden dat een dergelijk adres uitsluitend gebruikt zal worden om de vragen van de websitebezoeker te beantwoorden en niet voor andere doeleinden gebruikt zal worden zonder de toestemming van de bezoeker. Vervolgens dient de ABO deze toezegging na te komen en het adres van de bezoeker niet te gebruiken voor andere doeleinden dan het beantwoorden van zijn vragen. haar vestigingen vrijwaren van en beschermen tegen enige of alle schadeloosstellingen, onkosten en schade veroorzaakt door of voortkomende uit dergelijke claims. 11. Toepasselijk recht en jurisdictie ABO s dienen duidelijk aan te geven welke wetten en jurisdictie van toepassing zijn op hun websites en de transacties die naar aanleiding van die websites tot stand komen. 12. Wachtwoordbescherming Bij websites die worden beschermd door een wachtwoord dient de gebruiker een wachtwoord op te geven alvorens toegang te krijgen tot de website. Hier dient een wachtwoord gebruikt te worden dat niet makkelijk door ongewenste individuen achterhaald kan worden. De toegangspagina zal alleen informatie bevatten die nodig is om toegang te krijgen (zoals gebruikersnaam, ABO-nummer en/of wachtwoord), en een korte inleiding die aangeeft dat de bezoeker de juiste site heeft bereikt. Een adres voor technische ondersteuning mag toegevoegd worden voor personen die mogelijk problemen met de site kunnen ondervinden. De toegangspagina mag geen ABO-nummers of wachtwoorden bevatten op een manier die een toevallige webgebruiker in staat stelt toegang tot de site te verkrijgen. 8. Doorklik-links naar andere websites Persoonlijke websites van ABO s mogen geen enkele link leggen naar om het even welk deel van een officiële website van Amway. Andere ABO-websites mogen uitsluitend doorklik-links bieden naar: a. de homepage van officiële Amway websites (dieplinks of doorklik-links naar andere pagina's zijn niet toegestaan); b. goedgekeurde sponsorlijn-sites en sites over de zakelijke mogelijkheden binnen Amway, na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amway. 9. Framing Het is verboden om een officiële Amway website of een website van een derde partij te framen. 10. Intellectueel eigendom derde partij ABO's mogen geen gebruik maken van door copyright beschermd materiaal, handels- en/of merknamen, dienstenmerken of materiaal waarop andere intellectuele eigendomsrechten rusten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en/of een licentie van de eigendomhouders. De ABO blijft zelf verantwoordelijk voor alle zaken aangaande intellectueel eigendom alsmede juridische inbreuk door derden of andere intellectuele eigendomsclaims door derden tegen de ABO, Amway, haar vestigingen of een enig ander, gerelateerd aan of voortkomend uit het gebruik of misbruik door de ABO van enig intellectueel eigendom. De ABO zal Amway en ABO's mogen geen wachtwoorden geven aan prospect ABO's behalve in persoonlijke meetings of één-op-één situaties zoals telefoongesprekken, schriftelijke correspondentie of beveiligde , dit laatste in de vorm van een retour-mail op een waarin iemand vraagt naar het wachtwoord. Wachtwoorden mogen niet gegeven worden door middel van automatische functies zoals automatische handtekeningen of onderwerpregels. Ten slotte mogen ABO's geen wachtwoord of URL-adres van een ABO-website verspreiden voordat Amway schriftelijke goedkeuring heeft gegeven voor de website. 13. Updaten van sites: Alle ABO-websites moeten worden geüpdatet. Zulke updates dienen regelmatig te gebeuren of als omstandigheden dit wenselijk maken. Verder dient een ABO-website een verklaring te bevatten waarin wordt aangegeven wanneer de website voor het laatst is geüpdatet. Eventuele wijzigingen dienen naar Amway gestuurd te worden ter controle en goedkeuring, voordat ze gepubliceerd worden. 4

5 IV. aanvullende vereisten voor bepaalde typen ABO-WebSites (1) Persoonlijke website 1. Toegestane inhoud omvat: a. naam en locatie (provincie/land) van de Amway Business Owner; b. persoonlijke geschiedenis Amway Business Owner; c. kwalificatieniveau van de ABO; d. persoonlijke verklaring over de zakelijke mogelijkheden van Amway; e. foto van de ABO op de persoonlijke website; f. artistieke elementen die bijdrage leveren aan de zakelijke aard van de persoonlijke website en waarvan de ABO alle rechten en toestemmingen omtrent gebruik op de persoonlijke website in bezit heeft; g. audio/videobegroeting door de ABO; h. algemene verklaring dat de zakelijke mogelijkheden in de thuismarkt van de ABO beschikbaar zijn, en dat er mogelijkheden zijn voor internationale uitbreiding. 2. Ontoelaatbare inhoud omvat: a. productreclame; b. verkoopmogelijkheden van Amway producten; c. uitgebreide beschrijving van de zakelijke mogelijkheden van Amway of informatie over de geboden service; d. doorklik-links naar om het even welk deel van de officiële websites van Amway. (2) Productinformatiesites 1. Productinformatiesites hoeven niet met een wachtwoord beschermd te worden. 2. Toegestane inhoud omvat: a. productbeschrijvingen en afbeeldingen die geschikt zijn voor het betreffende land, inclusief door copyright beschermde materialen, handelsmerken, logo s en productnamen van Amway of haar vestigingen, mits integraal overgenomen uit de officiële Amway literatuur en inclusief alle vereiste en gepaste aanduidingen voor handelsmerken en copyrights, zoals expliciet door Amway goedgekeurd; b. een verklaring dat de beschreven producten alleen verkrijgbaar zijn binnen een bepaald geografisch gebied, waarbij dat gebied met name genoemd wordt (dit geografische gebied dient uitsluitend gebieden te bevatten, waar de productclaims met betrekking tot de op de site vertoonde producten wettelijk geldig zijn en waar het product geregistreerd is voor de verkoop); c. doorklik-links naar de homepage van de officiële website van Amway, die ontworpen is voor gebruik in de betreffende markt. (3) Informatiesites zakelijke mogelijkheden van Amway 1. Informatiesites over de zakelijke mogelijkheden moeten door middel van een wachtwoord beveiligd worden. 2. Gepaste inhoud omvat: a. feitelijke informatie over de zakelijke mogelijkheden van Amway en de voordelen ervan; b. informatie over de ABO die eigenaar van de site is; c. het persoonlijke verhaal van de desbetreffende ABO en zijn persoonlijke ervaringen met de zakelijke mogelijkheden van Amway; d. achtergrond- en statistische informatie die te maken heeft met algemene economische trends, het algemene zakenleven en toekomstverwachtingen met direct herkenbare en accurate bronvermelding van de informatie; e. algemene, praktische informatie met betrekking tot het soort activiteiten die een nieuwe ABO zou moeten ontplooien om een eigen zaak op te bouwen. Bijvoorbeeld instructies voor productdemonstraties en voor de presentatie van de zakelijke mogelijkheden van Amway; f. doorklik-links naar de homepage van officiële websites van Amway; g. een verklaring dat de omschreven zakelijke mogelijkheden van Amway alleen binnen een bepaald, met name genoemd geografisch gebied voorhanden zijn, met mogelijkheden voor internationale uitbreiding. Het is bijvoorbeeld mogelijk, dat de site en de informatie en materialen erop de zakelijke mogelijkheden beschrijft zoals deze zich in Nederland en België voordoen. De zakelijke mogelijkheden van Amway kunnen ook in andere landen beschikbaar zijn, met mogelijke variaties als gevolg van de plaatselijke wetgeving. 3. Ontoelaatbare inhoud omvat: Verkoopmogelijkheden voor Amway producten, tenzij ook voldaan wordt aan alle criteria voor productverkoopsites. (4) Productverkoopsites 1. Productverkoopsites moeten door middel van een wachtwoord beveiligd zijn. 2. Algemene vereisten: alleen productclaims die letterlijk zijn overgenomen uit door Amway goedgekeurde literatuur mogen worden gepubliceerd; door copyright beschermd materiaal van Amway mag alleen worden gebruikt na goedkeuring door en met toestemming van Amway; afbeeldingen van door Amway gedistribueerde producten op de site, dienen vooraf door Amway te worden goedgekeurd; alle vereiste en van toepassing zijnde aanduidingen van handelsmerken en copyrights moeten duidelijk zichtbaar op de site staan. Deze sites mogen geen informatie bevatten over de zakelijke mogelijkheden van Amway. Er mag wel vermeld worden dat het verkopen van producten door ABO s winst kan opleveren voor deze ABO op basis van het Amway Sales & Marketing Plan. Deze sites mogen geen andere producten en diensten te koop aanbieden dan Amway producten en diensten. 5

6 Dit geldt, zonder beperking, ook voor Trainings- en Voorlichtingsmateriaal. Om ook te voldoen aan de criteria vermeld in de ZERO TOLERANCE POLICY TEN AANZIEN VAN ONGEAUTORISEERDE ABO-ACTIVITEITEN IN MARKTEN DIE NIET ZIJN OPENGESTELD, moeten deze websites duidelijk gericht zijn op een publiek in een bepaald geografisch gebied, en moeten ze vermelden dat er geen producten zullen worden verkocht in landen waar de producten niet geregistreerd zijn voor de verkoop en op andere wijze niet aan het toepasselijk recht voldoen. De website zou bijvoorbeeld kunnen vermelden dat alle op de website genoemde informatie, materialen, producten en/of diensten alléén toegankelijk zijn en bedoeld zijn voor verkoop en gebruik in Nederland en België en dat de getoonde producten niet verkrijgbaar zijn in landen waar de producten niet geregistreerd zijn voor de verkoop en op andere wijze niet aan het toepasselijk recht voldoen. 3. ABO's zijn door de nationale wet- en regelgeving verplicht om bepaalde specifieke informatie te verstrekken aan klanten, alvorens er een verkoop via het internet mag plaatsvinden. Deze informatie moet correct, duidelijk en eenvoudig toegankelijk zijn. De verplichte informatie dient te bestaan uit (bij wijze van voorbeeld): a. de identiteit van de ABO als leverancier van de producten, alsmede het adres van waaruit hij zaken doet en waar klanten terecht kunnen in geval van klachten; b. een beschrijving van de goederen/diensten die via de ABO-website te koop aangeboden worden; c. de prijs van de goederen of diensten inclusief alle belastingen (bijv. btw); d. afleveringskosten en, indien van toepassing, de leveringsmethode; e. een beschrijving van de betaalwijze; f. een verklaring dat de klant binnen 15 werkdagen na ontvangst van het aangekochte artikel zonder verdere sancties van gedachten mag veranderen inzake aankoop, in sommige gevallen slechts tegen de kosten van het retourneren van het onderhavige artikel aan de verkoper (bekend als "het recht van teruggave"); g. informatie over hoe de klant dit recht van teruggave kan uitoefenen; h. de periode (indien van toepassing) waarbinnen de klant het product moet kopen om het voor de gestelde prijs en voorwaarden te verkrijgen; i. informatie over service en garanties en j. in het geval van contracten voor de levering van producten of diensten die op regelmatige basis plaats vinden, de minimum looptijd van de overeenkomst, evenals informatie over hoe het contract kan worden opgezegd. ABO s mogen de hierboven vermelde informatie mondeling geven. De informatie dient echter ook schriftelijk te worden verstrekt aan de klanten, en niet later dan bij de aflevering van de gekochte producten aan de klant. 4. Verder toegestane inhoud bestaat uit: a. on-line formulieren en on-line verwerking van orders voor zover deze in overeenstemming zijn met de nationale wet- en regelgeving, die het kopers mogelijk maakt fouten in hun bestelling op te sporen en te corrigeren, een uitdrukkelijk akkoord te geven voor hun aankoop en een compleet en accuraat overzicht van hun aankoop te verkrijgen. b. Gemakkelijk te gebruiken, beveiligde betalingsmogelijkheden en informatie over het beveiligingsniveau van deze betaalmogelijkheden, dit alles in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. c. Doorklik-links naar de homepage van officiële websites van Amway. Nationale voorschriften ter implementatie van de regels van de EU-Richtlijn voor "Op afstand gesloten overeenkomsten"3 of een gelijksoortige nationale wetgeving kunnen de exacte informatie die aan de klanten moet worden verstrekt in zekere mate wijzigen. ABO s dienen altijd juridisch advies in te winnen om er zeker van te zijn dat hun websites alle juiste informatie bevatten die verplicht is volgens de nationale wetgeving. 5. Ontoelaatbare inhoud omvat: a. Informatie over de zakelijke mogelijkheden van Amway, tenzij ook voldaan wordt aan alle criteria voor een business opportunity- informatiesite. Een gebruiker dient op een dergelijke website met meerdere doeleinden de mogelijkheid te hebben om een product te kopen zonder verplicht te worden om verder kennis te nemen van de zakelijke mogelijkheden; b. Productinformatie of aanbiedingen voor de aankoop van producten die niet van Amway zijn, inclusief maar niet beperkt tot Trainings- en Voorlichtingsmateriaal. V. Overtreding Het niet naleven van dit beleid kan een serieuze inbreuk vormen op uw contractuele verplichtingen als ABO en kan uiteindelijk zelfs leiden tot beëindiging van uw ABO-overeenkomst. Het Zero Tolerance Beleid zal worden toegepast voor de volgende hoofdregels: Overtreding van deze regels kan leiden tot onmiddellijke schorsing of beëindiging van de ABO-overeenkomst. Regel 1 Geen Spamming Een ABO mag niet ongevraagd s verzenden, tenzij de ontvanger hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. 6

7 Regel 2 ABO-websites mogen niet een bepaalde winst voorspiegelen of het Sales & Marketing Plan beschrijven, tenzij Amway hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend. Regel 3 ABO-websites over productverkoop (webwinkels) of met informatie over de zakelijke mogelijkheden van Amway moeten met een wachtwoord zijn beveiligd. Regel 4 Alleen productclaims die letterlijk zijn overgenomen uit officiële literatuur van Amway mogen worden gepubliceerd op dergelijke sites. Eventuele afbeeldingen van door Amway gedistribueerde producten die op de site staan moeten expliciet zijn goedgekeurd door Amway, evenals alle productinformatie op de site. Regel 5 De inhoud van een ABO-website en eventuele wijzigingen, moeten worden beoordeeld door Amway. Er is formele schriftelijke goedkeuring van Amway nodig, voordat de site op het internet mag worden gepubliceerd. Regel 6 ABO-websites moeten voldoen aan alle bepalingen voor ABOwebsites, inclusief dit Zero Tolerance Beleid en de Gedragsregels van Amway. Regel 7 Een ABO mag in zijn site-adres of adres geen handelsnamen, handelsmerken of dienstenmerken van Amway of haar filialen gebruiken, of een variatie erop die kan leiden tot verwarring met een handelsnaam, handelsmerk of dienstenmerk van Amway of haar filialen (bijvoorbeeld: Quickstart.com, Amway 4u.com). Regel 8 Persoonlijke websites mogen niet de volgende informatie bevatten: productreclame; wederverkoopmogelijkheden voor Amway producten; beschrijving van de zakelijke mogelijkheden van Amway of informatie over de geboden service; doorklik-links naar een deel van de Amway-website of naar de websites van één van de filialen van Amway; verzoeken om contactgegevens of andere persoonlijke informatie van de bezoekers. Regel 9 Een ABO mag in een meta-tag of een ander site-label geen gebruik maken van door copyright beschermd materiaal, handelsnamen, handelsmerken of dienstenmerken van Amway of haar filialen, of een variatie erop die kan leiden tot verwarring met een handelsnaam, handelsmerk of dienstenmerk van Amway of haar filialen, tenzij Amway hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend. Editie mei

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket.

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. homepage: Een pagina op het internet. b. website: Een samenhang van homepages op internet. c. onderhoud: Het onderhouden

Nadere informatie

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN.

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN. Gebruiksvoorwaarden en kennisgevingen van K2B-Media. Laatste keer bijgewerkt: augustus 2005. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17178637 en zullen door

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente Intro Deze website, inclusief eventuele onderliggende websites die via deze homepage toegankelijk zijn, wordt geëxploiteerd door UTC Building & Industrial Systems ("BIS"), zijn dochterondernemingen, aan

Nadere informatie

BELEID EN PROCEDURES NETHERLANDS BELEID EN PROCEDURES

BELEID EN PROCEDURES NETHERLANDS BELEID EN PROCEDURES NETHERLANDS BELEID EN PROCEDURES BELEID EN PROCEDURES ETHISCHE CODE VOOR PROMOTERS Als een onafhankelijke Vi Promoter (VIP) verplicht ik mij om de integriteit van Vi te waarborgen. Ik zal als onafhankelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. Deze Licentieovereenkomst voor de BlackBerry Solution (de "Overeenkomst"),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

MAMUT VOORWAARDEN 1/23

MAMUT VOORWAARDEN 1/23 MAMUT VOORWAARDEN Dit document bevat een licentieovereenkomst, een serviceovereenkomst en de algemene voorwaarden die op deze overeenkomsten van toepassing zijn. 1/23 Geachte Mamut-licentiehouder, Bijgaand

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

Emeni V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN DIENSTVERLENING

Emeni V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN DIENSTVERLENING A. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1. Definities en begrippen Emeni: de vennootschap onder firma Emeni, gevestigd aan de Krekelberg 82, 4708 KP Roosendaal (KvK-nummer 20089131), de gebruikster van deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING INLEIDING U wordt sterk aangeraden deze Algemene Voorwaarden te lezen alvorens te verkopen, te bieden of te kopen. Door het enkel ter verkoop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

International Passport Advantage Overeenkomst

International Passport Advantage Overeenkomst International Passport Advantage Overeenkomst Deze IBM International Passport Advantage Overeenkomst ( Overeenkomst ) is van toepassing op transacties onder welke Klant In Aanmerking Komende Producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Internet Today

Algemene voorwaarden Internet Today Algemene voorwaarden Internet Today Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Definities De koop van de producten van het merk Prada die op afstand tot stand komt via de website www.prada.com (hierna: de Site") is onderworpen aan de volgende Algemene

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie