Bevolking en huishoudens. Loop van de bevolking en migraties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevolking en huishoudens. Loop van de bevolking en migraties"

Transcriptie

1 Bevolking en huishoudens Loop van de bevolking en migraties

2 Het Nationaal Instituut voor de Statistiek biedt onpartijdige informatie tegen een redelijke prijs. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft de privacy. De statistieken worden ingedeeld in acht domeinen: Algemeen Economie en financiën Grondgebied en leefmilieu Landbouw en vergelijkbare activiteiten Bevolking Industrie Samenleving Diensten, handel en vervoer Alle rechten voorbehouden. Het vertalen, bewerken, reproduceren op welke wijze dan ook, inbegrepen fotografie en microfilm, is niet toegelaten, tenzij met schriftelijke machtiging vanwege het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Het citeren van korte uittreksels als toelichting of bewijsvoering in een artikel, een boekbespreking of een boek is evenwel toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld. Verantwoordelijke uitgever: Hans D Hondt 2003, NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK uitgever B-1000 Brussel 44 Leuvenseweg

3 Bevolking en huishoudens Loop van de bevolking en migraties in 2002

4 Inhoudsopgave Loop van de bevolking in 2002 Inleiding en methodologie... 1 Loop van de bevolking bevolking... 9 Vreemdelingen Belgische bevolking De migraties in 2002 Gemeenten en uitwijking, naar gemeente, groep van plaatsen van herkomst of bestemming en leeftijdsgroep , uitwijking en migratiebalans per gemeente, geslacht en nationaliteitsgroepen Het Rijk en Gewesten Buitenlandse migraties naar geslacht en nationaliteit - Het Rijk De Gewesten Buitenlandse inwijking per nationaliteit en leeftijdsgroep - Het Rijk De Gewesten Buitenlandse uitwijking per nationaliteit en leeftijdsgroep - Het Rijk De Gewesten Immigraties naar geslacht, leeftijd en migratieniveau - Het Rijk De Gewesten Emigraties naar geslacht, leeftijd en migratieniveau - Het Rijk De Gewesten Arrondissementen Inlandse migraties tussen arrondissementen van de totale bevolking naar geslacht Inlandse migraties tussen arrondissementen van de vreemdelingen, naar geslacht

5 1 Inleiding en methodologie

6 Inleiding Loop van de bevolking en migraties in 2002 Woord vooraf 2 Om rationeler te werk te gaan en om beter te beantwoorden aan de behoeften van het publiek wordt het aantal gepubliceerde statistieken op basis van gegevens uit het Rijksregister opgevoerd. De jaarlijkse brochure over de loop van de bevolking in het voorgaande jaar en over de bevolkingscijfers op 1 januari van het lopende jaar wordt gesplitst in drie brochures : bevolking en Belgische bevolking op 1 januari van het lopende jaar; Buitenlandse bevolking op 1 januari van het lopende jaar; Loop van de bevolking in het voorgaande jaar en migraties. De eerste brochure bevat tabellen over de verdeling van de totale bevolking volgens geslacht, leeftijd en burgerlijke staat tot op het vlak van de gemeente. Dezelfde tabellen werden opgesteld voor de Belgische bevolking. Er is tevens een tabel met de oppervlakte en de bevolkingsdichtheid van elke gemeente. Voorts bevat de brochure leeftijdspiramiden voor de totale bevolking en de Belgische bevolking tot op provinciaal vlak. Ten slotte wordt het aandeel van de personen van minder dan 18 jaar en ouder dan 60 jaar alsook de bevolkingsdichtheid met kaarten geïllustreerd. In de tweede brochure vindt men naast informatie over het geslacht, de burgerlijke staat en de leeftijd van de buitenlandse bevolking, tevens een indeling ervan volgens nationaliteit. Verscheidene tabellen gaan tot op het niveau van de gemeenten. Piramiden tonen de verhouding Belgen en buitenlanders voor elke leeftijd, alsook de leeftijdsstructuur van de buitenlanders volgens hun burgerlijke staat. Het aandeel in de totale bevolking van het aantal buitenlanders enerzijds en van het aantal niet-eubuitenlanders anderzijds worden op kaarten weergegeven. In de derde brochure staan tabellen met gedetailleerde gegevens over de loop van de totale bevolking, de Belgische en de buitenlandse bevolking volgens gemeente, arrondissement, provincie en gewest. In het deel over de migraties staan de tabellen met de migranten die België binnenkomen of verlaten. Immigraties, emigraties en migratiesaldi per gemeente vindt men terug in afzonderlijke tabellen, volgens herkomst en bestemming, per leeftijdsgroep en per nationaliteitsgroep.

7 Loop van de bevolking en migraties in Inleiding Loop van de bevolking en migraties in 2001 Methode en definities 1. Inleiding Sedert 1988 wordt het bevolkingscijfer berekend op basis van de gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Het Rijksregister is een computerbestand dat wordt in real time beheerd. Gegevens uit de bevolkingsregisters over al de burgers die in het land verblijven, worden erin samengebracht : geboorten, overlijdens, wijzigingen van verblijfplaats, maar ook huwelijken, enz., evenals bepaalde kenmerken zoals nationaliteit en geboortedatum. Door deze gegevens met elkaar te correleren, kan men er zeer gedetailleerde statistieken uit afleiden, zoals de binnenlandse migraties naar herkomst of bestemming en nationaliteit, naar leeftijd, enz. Het voordeel van het werken met een computerbestand is dat statistieken kunnen geproduceerd worden met relatief bescheiden middelen. Dit is in de eerste plaats van belang voor degene die de statistieken moet opstellen. Maar ook naar de gebruiker toe zal dit zich vertalen in een kortere publicatietermijn, ondanks de toename van het aantal gegevens. Een real time beheer impliceert dat het niet meer mogelijk is dat fouten die in de telling of bij een andere jaarlijkse gegevensopname worden gemaakt (bijvoorbeeld verzuim om een aantal immigraties bij te tellen) gedurende tien jaar bewaard blijven. Correcties gebeuren zodra de fout is vastgesteld. 2. Gevolgde methode Zoals gezegd centraliseert het Rijksregister van de natuurlijke personen een aantal inlichtingen op basis van de bevolkingsregisters. De gebeurtenissen worden in chronologische volgorde opgenomen. Ze blijven bewaard. Het resultaat is dus niet een reeks momentopnamen (lijst van ingezetenen, gehuwden, enz.), maar een volledige (voor)geschiedenis. Uit deze historiek kan men de situatie op een bepaald ogenblik afleiden. De volledige bevolking de jure wordt gerepertorieerd : de personen in de bevolkingsregisters van de gemeenten plus de buitenlanders die er niet in opgenomen zijn, maar zonder het buitenlandse diplomatieke personeel dat in België verblijft. Volgens artikel 4 quater van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek (gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985) en de wet van 1 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen krijgt het NIS van het Rijksregister de inlichtingen die noodzakelijk zijn om de taken waarvoor het NIS bevoegd is te kunnen uitoefenen (d.w.z. voor het opmaken van statistieken). Dit zijn : naam en voornamen plaats en datum van geboorte geslacht nationaliteit voornaamste verblijfplaats plaats en datum van overlijden beroep burgerlijke staat.

8 Inleiding Loop van de bevolking en migraties in Deze gegevens worden in real time beheerd. De tijd die verloopt tussen de gebeurtenis en de opname in het Rijksregister, is de som van de termijn die is toegelaten voor de aangifte aan de gemeente ze varieert volgens de aard van de gebeurtenis - en de tijd die nodig is voor de overbrenging van de gegevens naar het Rijksregister. In de praktijk wordt het overgrote deel van de bewegingen geregistreerd binnen een periode van 4 tot 6 weken. Om allerlei redenen stellen we wel grotere vertragingen vast bij geboorten en overlijdens van de bevolking de jure, die buiten de gemeente plaats vonden of, a fortiori, in het buitenland. Een gelijkaardig verschijnsel doet zich voor bij de vertrekken uit de gemeente, die als nieuwe aangiften in de gemeente van aankomst moeten worden opgetekend. Wanneer men met die onvermijdelijke laattijdige verbeteringen rekening houdt, wordt de toestand op 1 januari door het Rijksregister telkens doorgegeven zoals hij er eind maart uitziet. Men gaat er dan van uit dat nagenoeg alle gegevens over het voorbije jaar zijn opgenomen. Hierdoor komt er echter in de statistische tabellen over de loop van de bevolking toch een kolom "statistische aanpassing" voor. Uit deze kopie van de gegevens, die het Rijksregister eind maart aflevert, leidt het NIS met behulp van aangepaste programma's de loop van de bevolking af, evenals de verschillende tabellen over de migraties gedurende het voorbije jaar. Daarenboven produceert het NIS nog de demografische toestand van de bevolking op 1 januari en op 31 december van het voorgaande jaar. Laatstgenoemde bewerking levert gelijkaardige resultaten op als men uit een jaarlijkse klassieke volkstelling zou bekomen. 3. Kwaliteit van de gegevens 3.1. De kwaliteit van het bevolkingscijfer van het Rijksregister De kwaliteit van het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van die van elke schakel in de ketting : de gemeenteregisters, de overzending naar het Rijksregister, het beheer bij het Register en de verwerking bij het NIS. De gemeenteregisters vormen de theoretische informatiebasis en moeten dus worden beschouwd als de beste bron, ook al zijn ze niet perfect. In dit stadium kan er een overschatting van de bevolking ontstaan, doordat personen die naar het buitenland zijn verhuisd nog in de registers voorkomen. De gemeenten gaan immers niet altijd na of alle personen die zijn ingeschreven, wel degelijk op hun grondgebied verblijven. Als de gemeente geen weet heeft van die afwezigheden, zal haar aangifte over de loop van de bevolking aan het NIS natuurlijk in dezelfde mate fout zijn. Aan de andere kant - en dit komt meer bepaald voor in bepaalde steden en in verstedelijkt gebied - verblijven er ook niet-aangegeven personen, hetgeen tot een onderschatting leidt. Het verzenden naar het Rijksregister kan enige vertraging veroorzaken, maar het is weinig waarschijnlijk dat fouten in de strikte betekens van het woord daar hun oorzaak vinden, behalve dan misschien in die gevallen waar men die bewerkingen (en het informaticabeheer van de gemeente) in "onderaanneming" heeft gegeven.

9 Loop van de bevolking en migraties in Inleiding Over het algemeen blijkt de toestand bevredigend te zijn, na een aanloopperiode die door iedereen blijkbaar goed werd verteerd. Bij de verwerking op het Rijksregister kunnen correcties worden aangebracht door informatie uit de verschillende gemeenten onderling te vergelijken. Zodoende kunnen dubbeltellingen als gevolg van gelijktijdige inschrijving in twee gemeenten worden uitgeschakeld, en kunnen personen die ambtshalve door hun gemeente van oorsprong werden geschrapt, in een andere gemeente worden teruggevonden. De laatste jaren werden de registers degelijk gezuiverd, vooral dankzij de vernieuwing van de identiteitskaarten. Daardoor is het risico voor dubbele inschrijvingen bijna volledig verdwenen, behalve dan bij bepaalde buitenlanders die bij twee opeenvolgende inschrijvingen telkens een andere naam en geboortedatum hebben opgegeven. Een belangrijke kwaliteitsfactor van de gegevens uit het Rijksregister en daardoor ook van de statistiektabellen die wij opstellen, is hun transparantie : verbeteringen aan het bestand kunnen onmiddellijk op het niveau van de individuele inlichtingen worden aangebracht, waardoor ze duidelijk identificeerbaar zijn, hetgeen niet het geval is bij de geglobaliseerde aangiften van de gemeenten. Een vergelijking met de vroegere methode die werd gebruikt voor de productie van statistieken over de loop van de bevolking, waarbij geaggregeerde gegevens werden verzameld, in de vorm van tabellen die door de gemeenten werden ingevuld, werd in elke uitgave van "Bevolkingsstatistieken" met de loop voor 1988, 1989 en 1990 gepubliceerd Statistische aanpassingen Om de statistiek binnen een redelijke termijn af te ronden, moet men de inhoud van het Rijksregister op een bepaald ogenblik gebruiken. Als een compromis tussen snelheid en precisie hebben we geopteerd voor de toestand van het Rijksregister op het einde van de maand maart volgend op het jaar waarvoor de loop van de bevolking wordt geanalyseerd. Bijsturingen zijn steeds mogelijk in de loop van het jaar dat volgt op een bepaald gebeuren, meer bepaald na het midden van de maand maart, wanneer de kopie van het Rijksregister naar het NIS wordt gestuurd. Als dat gebeurt, worden de correcties gegroepeerd in de rubriek "statistische aanpassing", wat beter is dan telkens weer de toestand van de bevolking op 31 december van het voorgaande jaar te moeten wijzigen. Men moet die rubriek dus zien als de positieve of negatieve balans van de wijzigingen die in de loop van een bepaald jaar aan de gegevens van de voorgaande jaren werden aangebracht. Een overlijden dat plaatsvond in december 2000 maar dat slechts in april 2001 in het Rijksregister werd opgetekend, nadat de kopie naar het NIS werd verstuurd, zal dus samen met andere toe- en afnamen worden verwerkt in de rubriek "statistische aanpassingen" bij de loop van de bevolking in Aldus wordt het bevolkingsantaal zoals het officieel wordt gepubliceerd op 1 januari 2002 op basis van de loop van de bevolking in 2001 dezelfde die één jaar later zal dienen als basis om de loop van de bevolking in 2002 te berekenen Wachtregister De wet van 4 mei 1994 waarbij een wachtregister voor asielzoekers wordt voorgeschreven trad in werking op 1 februari 1995.

10 Inleiding Loop van de bevolking en migraties in Artikel 4 van deze wet bepaalt dat de in het wachtregister ingeschreven buitenlanders niet in aanmerking worden genomen voor het jaarlijkse bevolkingscijfer Kwaliteit van de gegevens Voor een globale beoordeling van de kwaliteit van de gegevens dient men er in België rekening mee te houden, dat er dagelijks ongeveer 1500 inschrijvingen en schrappingen worden verricht, waarvan een 150-tal verhuizingen vanuit of naar het buitenland. Vrij verkeer en vrije keuze van woonplaats worden in Europa als burgerrechten beschouwd, hetgeen ook betekent dat de reële woonplaats niet streng wordt nagegaan en dat er maar weinig grenscontroles zijn. In die omstandigheden kan men moeilijk verwachten dat de bevolking nog nauwkeuriger wordt vastgesteld. Die nauwkeurigheid behoort waarschijnlijk, samen met de Scandinavische landen, tot de beste ter wereld. Ook daar wordt een geïnformatiseerd bevolkingsregister in real time bijgehouden. 4. Opmerkingen 4.1. Brochures1 en 2 (totale, Belgische en buitenlandse bevolking) Herinneren we eraan dat, sedert de brochure met de situatie op 1 januari 1998, in de tabellen naar leeftijd de hergroepering naar leeftijdsklasse de volgende is : 0-17, 18-64, 65 jaar en meer, in plaats van 0-14, en 65 jaar en meer. Het aantal personen van 0 tot 17 jaar wordt dikwijls gevraagd en het aantal personen van 0 tot 14 jaar kan in elk geval gemakkelijk verkregen worden door samenvoeging van de drie leeftijdsgroepen 0-4, 5-9 en In de brochure 2 over de buitenlandse bevolking op 1 januari 1999 werd de lijst van de landen herzien, dit om rekening te houden met de nieuwe toestand (splitsingen, nieuwe benamingen, landen die kandidaat zijn voor toetreding bij de Europese Unie en vroeger niet opgenomen waren) Brochure over de loop van de bevolking en de migraties Toelichting bij de gebruikte termen : Als migrant wordt beschouwd : hij of zij die van gewone verblijfplaats verandert. Migratie is de verandering van gewone verblijfplaats. In tegenstelling tot de voorgaande term kan de migratie meer dan één beweging van een persoon gedurende de beschouwde periode - doorgaans een jaar - inhouden. De volgende verandering is aangebracht vanaf het jaar 1997 : als een persoon verscheidene keren tijdens het jaar is gemigreerd binnen een zelfde gemeente, zijn al de migraties in de tabellen inbegrepen. Vroeger was dat niet het geval. Op nationaal niveau heeft men het regelmatig over immigratie en emigratie, terwijl op gemeentelijk vlak de termen "inwijking" en "uitwijking" worden gebruikt, waarbij men aangeeft of het om binnenlandse of buitenlandse migraties gaat. In beide gevallen wordt het verschil tussen immigratie en emigratie, of tussen in- en uitwijking, weergegeven in een balans of migratiesaldo. Ambtshalve geschrapte personen zijn personen die uit het bevolkingsregister van een bepaalde gemeente worden geschrapt, doordat hun vertrek officieel door het schepencollege wordt vastgesteld. Om allerhande redenen wordt een niet onaanzienlijk deel van die ambtshalve geschrapte personen vroeg of laat opnieuw in dezelfde gemeente of in een andere Belgische gemeente ingeschreven.

11 Loop van de bevolking en migraties in Inleiding Indien een persoon binnen het jaar van de schrapping opnieuw wordt ingeschreven, wordt hij niet in aanmerking genomen. Indien dit tijdens het volgende jaar of in een andere gemeente gebeurt, wordt hij geboekt als herinschrijving. In de tabellen en staan de uitsplitsingen van de ambtshalve geschrapte personen en de heringeschreven personen, zoals hierboven beschreven. In de andere tabellen daarentegen wordt de balans van de ambtshalve geschrapte personen min de heringeschreven personen verrekend in de externe emigratie. Die cijfers tonen wat men in de meeste gevallen vaststelt, namelijk dat het bij geschrapte personen die niet opnieuw worden ingeschreven, meestal gaat om buitenlanders die naar hun land van herkomst zijn teruggekeerd, zonder dat zij het gemeentebestuur hebben verwittigd. We hebben deze plausibele werkhypothese verkozen boven een methode die erin zou bestaan om de geschrapte personen bij de emigratie naar het buitenland te voegen en de herinschrijvingen bij de immigratie uit het buitenland. Die laatste voorstellingswijze zou het aantal immigraties op onverantwoorde wijze doen aanzwellen, hoewel het niet gaat om personen die daadwerkelijk het land binnenkomen. Een nieuwe kolom "Verandering van register" is bijgevoegd aan tabel Het gaat om personen die al aanwezig waren in België maar nog niet in het bevolkingsregister opgenomen waren. Er is dus geen sprake van een natuurlijke loop of van een immigratie. In de tabellen volgens leeftijd en over de migratie volgens leeftijd bedoelt men met 'leeftijd' de leeftijd van een persoon op 31 december van het voorgaande jaar (verschil in jaartal). In tabel werd de vorige jaren geen enkele migratie opgenomen voor de wijzigingen van verblijfplaats binnen de gemeente op leeftijd 0. Deze inlichting is beschikbaar sinds het jaar Deze tekst kwam tot stand in samenwerking met de heren Lebrun en Doneux van het NIS en de heren Poulain en Debuisson van de U.C.L.

12 8

13 9 Loop van de bevolking bevolking

14 Loop van de bevolking in 2002 Loop van de bevolking - Mannen en vrouwen (Belgen en vreemdelingen) 10 Natuulijke loop Migraties Bevolking op Intern Extern Totaal loop 1 januari Verschil België Brussels Hfdst. Gewest Vlaams Gewest Prov. Antwerpen Arr. Antwerpen Arr. Mechelen Arr. Turnhout Prov. Limburg Arr. Hasselt Arr. Maaseik Arr. Tongeren Prov. Oost-Vlaanderen Arr. Aalst Arr. Dendermonde Arr. Eeklo Arr. Gent Arr. Oudenaarde Arr. Sint-Niklaas Prov. Vlaams-Brabant Arr. Halle-Vilvoorde Arr. Leuven Prov. West-Vlaanderen Arr. Brugge Arr. Diksmuide Arr. Ieper Arr. Kortrijk Arr. Oostende Arr. Roeselare Arr. Tielt Arr. Veurne Waals Gewest Prov. Waals-Brabant Arr. Nijvel Prov. Henegouwen Arr. Aat Arr. Charleroi Arr. Bergen Arr. Moeskroen Arr. Zinnik Arr. Thuin Arr. Doornik Prov. Luik Arr. Hoei Arr. Luik Arr. Verviers Arr. Borgworm Prov. Luxemburg Arr. Aarlen Arr. Bastenaken Arr. Marche-en-Famenne Arr. Neufchâteau Arr. Virton Prov. Namen Arr. Dinant Arr. Namen Arr. Philippeville Geboorten Overlijdens Verschil Binnen Tabel A

15 11 Loop van de bevolking in 2002 loop van Verandering Bevolking de bevolking van nationaliteit Rechtzetting op 31 december Buiten Verschil Belg in vreemde Vreemde in Belg Wijziging van register Bevolking ambtshalve geschrapt Heringeschreven Statistische aanpassing bevolking aangroei Index van aangroei ,4 België ,2 Brussels Hfdst. Gewest ,4 Vlaams Gewest ,5 Prov. Antwerpen ,6 Arr. Antwerpen ,4 Arr. Mechelen ,5 Arr. Turnhout ,5 Prov. Limburg ,6 Arr. Hasselt ,5 Arr. Maaseik ,3 Arr. Tongeren ,2 Prov. Oost-Vlaanderen ,1 Arr. Aalst ,0 Arr. Dendermonde ,0 Arr. Eeklo ,4 Arr. Gent ,1 Arr. Oudenaarde ,3 Arr. Sint-Niklaas ,5 Prov. Vlaams-Brabant ,4 Arr. Halle-Vilvoorde ,6 Arr. Leuven ,1 Prov. West-Vlaanderen ,1 Arr. Brugge ,0 Arr. Diksmuide ,0 Arr. Ieper ,8 Arr. Kortrijk ,7 Arr. Oostende ,2 Arr. Roeselare ,1 Arr. Tielt ,8 Arr. Veurne ,3 Waals Gewest ,8 Prov. Waals-Brabant ,8 Arr. Nijvel ,0 Prov. Henegouwen ,4 Arr. Aat ,0 Arr. Charleroi ,0 Arr. Bergen ,9 Arr. Moeskroen ,3 Arr. Zinnik ,9 Arr. Thuin ,0 Arr. Doornik ,1 Prov. Luik ,9 Arr. Hoei ,9 Arr. Luik ,2 Arr. Verviers ,6 Arr. Borgworm ,7 Prov. Luxemburg ,9 Arr. Aarlen ,9 Arr. Bastenaken ,7 Arr. Marche-en-Famenne ,5 Arr. Neufchâteau ,6 Arr. Virton ,6 Prov. Namen ,6 Arr. Dinant ,6 Arr. Namen ,5 Arr. Philippeville Tabel A

16 Loop van de bevolking in 2002 Loop van de bevolking - Mannen en vrouwen (Belgen en vreemdelingen) 12 Natuulijke loop Migraties Bevolking op Intern Extern Totaal loop 1 januari Verschil België Brussels Hfdst. Gewest Anderlecht Oudergem Sint-Agatha-Berchem Brussel Etterbeek Evere Vorst Ganshoren Elsene Jette Koekelberg Sint-Jans-Molenbeek Sint-Gillis Sint-Joost-ten-Node Schaarbeek Ukkel Watermaal-Bosvoorde Sint-Lambrechts-Woluwe Sint-Pieters-Woluwe Vlaams Gewest Prov. Antwerpen Arr. Antwerpen Aartselaar Antwerpen Boechout Boom Borsbeek Brasschaat Brecht Edegem Essen Hemiksem Hove Kalmthout Kapellen Kontich Lint Malle Mortsel Niel Ranst Rumst Schelle Schilde Schoten Stabroek Tabel A Geboorten Overlijdens Verschil Binnen

17 13 Loop van de bevolking in 2002 loop van Verandering Bevolking de bevolking van nationaliteit Rechtzetting op 31 december Buiten Verschil Belg in vreemde Vreemde in Belg Wijziging van register Bevolking ambtshalve geschrapt Heringeschreven Statistische aanpassing bevolking aangroei Index van aangroei ,4 België ,2 Brussels Hfdst. Gewest ,7 Anderlecht ,9 Oudergem ,8 Sint-Agatha-Berchem ,8 Brussel ,2 Etterbeek ,8 Evere ,1 Vorst ,0 Ganshoren ,8 Elsene ,7 Jette ,7 Koekelberg ,8 Sint-Jans-Molenbeek ,5 Sint-Gillis ,1 Sint-Joost-ten-Node ,1 Schaarbeek ,5 Ukkel ,0 Watermaal-Bosvoorde ,8 Sint-Lambrechts-Woluwe ,9 Sint-Pieters-Woluwe ,4 Vlaams Gewest ,5 Prov. Antwerpen ,6 Arr. Antwerpen ,6 Aartselaar ,9 Antwerpen ,7 Boechout ,6 Boom ,2 Borsbeek ,8 Brasschaat ,6 Brecht ,7 Edegem ,1 Essen ,9 Hemiksem ,8 Hove ,2 Kalmthout ,0 Kapellen ,4 Kontich ,0 Lint ,9 Malle ,7 Mortsel ,4 Niel ,5 Ranst ,2 Rumst ,1 Schelle ,9 Schilde ,9 Schoten ,0 Stabroek Tabel A

18 Loop van de bevolking in 2002 Loop van de bevolking - Mannen en vrouwen (Belgen en vreemdelingen) - vervolg Natuulijke loop Migraties Bevolking op Intern Extern Totaal loop 1 januari Verschil 14 Wijnegem Wommelgem Wuustwezel Zandhoven Zoersel Zwijndrecht Arr. Mechelen Berlaar Bonheiden Bornem Duffel Heist-op-den-Berg Lier Mechelen Nijlen Putte Puurs Sint-Amands Sint-Katelijne-Waver Willebroek Arr. Turnhout Arendonk Baarle-Hertog Balen Beerse Dessel Geel Grobbendonk Herentals Herenthout Herselt Hoogstraten Hulshout Kasterlee Laakdal Lille Meerhout Merksplas Mol Olen Oud-Turnhout Ravels Retie Rijkevorsel Turnhout Vorselaar Vosselaar Westerlo Geboorten Overlijdens Verschil Binnen Tabel A

19 15 Loop van de bevolking in 2002 loop van Verandering Bevolking de bevolking van nationaliteit Rechtzetting op 31 december Buiten Verschil Belg in vreemde Vreemde in Belg Wijziging van register Bevolking ambtshalve geschrapt Heringeschreven Statistische aanpassing bevolking aangroei Index van aangroei ,8 Wijnegem ,2 Wommelgem ,7 Wuustwezel ,5 Zandhoven ,8 Zoersel ,0 Zwijndrecht ,4 Arr. Mechelen ,4 Berlaar ,1 Bonheiden ,2 Bornem ,0 Duffel ,3 Heist-op-den-Berg ,6 Lier ,7 Mechelen ,5 Nijlen ,6 Putte ,3 Puurs ,3 Sint-Amands ,7 Sint-Katelijne-Waver ,2 Willebroek ,5 Arr. Turnhout ,9 Arendonk ,4 Baarle-Hertog ,7 Balen ,4 Beerse ,6 Dessel ,5 Geel ,6 Grobbendonk ,4 Herentals ,3 Herenthout ,8 Herselt ,9 Hoogstraten ,5 Hulshout ,2 Kasterlee ,4 Laakdal ,7 Lille ,4 Meerhout ,5 Merksplas ,8 Mol ,3 Olen ,7 Oud-Turnhout ,8 Ravels ,6 Retie ,5 Rijkevorsel ,5 Turnhout ,6 Vorselaar ,2 Vosselaar ,6 Westerlo Tabel A

20 Loop van de bevolking in 2002 Loop van de bevolking - Mannen en vrouwen (Belgen en vreemdelingen) - vervolg Natuulijke loop Migraties Bevolking op Intern Extern Totaal loop 1 januari Verschil 16 Prov. Limburg Arr. Hasselt As Beringen Diepenbeek Genk Gingelom Halen Ham Hasselt Herk-de-Stad Heusden-Zolder Leopoldsburg Lummen Nieuwerkerken Opglabbeek Sint-Truiden Tessenderlo Zonhoven Zutendaal Arr. Maaseik Bocholt Bree Dilsen-Stokkem Hamont-Achel Hechtel-Eksel Houthalen-Helchteren Kinrooi Lommel Maaseik Meeuwen-Gruitrode Neerpelt Overpelt Peer Arr. Tongeren Alken Bilzen Borgloon Heers Herstappe Hoeselt Kortessem Lanaken Maasmechelen Riemst Tongeren Voeren Wellen Geboorten Overlijdens Verschil Binnen Tabel A

21 17 Loop van de bevolking in 2002 loop van Verandering Bevolking de bevolking van nationaliteit Rechtzetting op 31 december Buiten Verschil Belg in vreemde Vreemde in Belg Wijziging van register Bevolking ambtshalve geschrapt Heringeschreven Statistische aanpassing bevolking aangroei Index van aangroei ,5 Prov. Limburg ,6 Arr. Hasselt ,9 As ,9 Beringen ,7 Diepenbeek ,4 Genk ,4 Gingelom ,9 Halen ,5 Ham ,2 Hasselt ,8 Herk-de-Stad ,8 Heusden-Zolder ,4 Leopoldsburg ,3 Lummen ,9 Nieuwerkerken ,8 Opglabbeek ,4 Sint-Truiden ,8 Tessenderlo ,1 Zonhoven ,8 Zutendaal ,5 Arr. Maaseik ,0 Bocholt ,5 Bree ,7 Dilsen-Stokkem ,2 Hamont-Achel ,1 Hechtel-Eksel ,9 Houthalen-Helchteren ,2 Kinrooi ,1 Lommel ,7 Maaseik ,0 Meeuwen-Gruitrode ,0 Neerpelt ,2 Overpelt ,1 Peer ,3 Arr. Tongeren ,9 Alken ,2 Bilzen ,7 Borgloon ,5 Heers ,6 Herstappe ,2 Hoeselt ,9 Kortessem ,0 Lanaken ,5 Maasmechelen ,1 Riemst ,2 Tongeren ,3 Voeren ,2 Wellen Tabel A

22 Loop van de bevolking in 2002 Loop van de bevolking - Mannen en vrouwen (Belgen en vreemdelingen) - vervolg Natuulijke loop Migraties Bevolking op Intern Extern Totaal loop 1 januari Verschil 18 Prov. Oost-Vlaanderen Arr. Aalst Aalst Denderleeuw Erpe-Mere Geraardsbergen Haaltert Herzele Lede Ninove Sint-Lievens-Houtem Zottegem Arr. Dendermonde Berlare Buggenhout Dendermonde Hamme Laarne Lebbeke Waasmunster Wetteren Wichelen Zele Arr. Eeklo Assenede Eeklo Kaprijke Maldegem Sint-Laureins Zelzate Arr. Gent Aalter De Pinte Deinze Destelbergen Evergem Gavere Gent Knesselare Lochristi Lovendegem Melle Merelbeke Moerbeke Nazareth Nevele Oosterzele Sint-Martens-Latem Geboorten Overlijdens Verschil Binnen Tabel A

23 19 Loop van de bevolking in 2002 loop van Verandering Bevolking de bevolking van nationaliteit Rechtzetting op 31 december Buiten Verschil Belg in vreemde Vreemde in Belg Wijziging van register Bevolking ambtshalve geschrapt Heringeschreven Statistische aanpassing bevolking aangroei Index van aangroei ,2 Prov. Oost-Vlaanderen ,1 Arr. Aalst ,5 Aalst ,8 Denderleeuw ,9 Erpe-Mere ,9 Geraardsbergen ,9 Haaltert ,3 Herzele ,9 Lede ,1 Ninove ,9 Sint-Lievens-Houtem ,9 Zottegem ,0 Arr. Dendermonde ,1 Berlare ,4 Buggenhout ,9 Dendermonde ,2 Hamme ,1 Laarne ,1 Lebbeke ,2 Waasmunster ,2 Wetteren ,9 Wichelen ,8 Zele ,0 Arr. Eeklo ,9 Assenede ,2 Eeklo ,0 Kaprijke ,0 Maldegem ,8 Sint-Laureins ,4 Zelzate ,4 Arr. Gent ,4 Aalter ,7 De Pinte ,1 Deinze ,4 Destelbergen ,3 Evergem ,0 Gavere ,7 Gent ,3 Knesselare ,7 Lochristi ,9 Lovendegem ,6 Melle ,1 Merelbeke ,6 Moerbeke ,9 Nazareth ,8 Nevele ,7 Oosterzele ,7 Sint-Martens-Latem Tabel A

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW 2015 2015 2016 Aalst 2.600.000,00 30.036.051,00 2.600.000,00 31.168.733,00 2.600.000,00 32.336.206,00 2.600.000,00 33.558.985,00 2.600.000,00 34.824.563,00 2.600.000,00 36.134.434,00 Aalter 284.203,92

Nadere informatie

Bronnen. Symbolen en afkortingen

Bronnen. Symbolen en afkortingen - 1 - Bronnen Tot 1989 waren de gepubliceerde cijfers inzake het bevolkingsaantal gesteund op de gegevens uit het bevolkingsbestand, beheerd door CEVI. Deze gegevens werden ook aangegeven aan het Nationaal

Nadere informatie

Bevolking en huishoudens. Totale en Belgische bevolking

Bevolking en huishoudens. Totale en Belgische bevolking Bevolking en huishoudens Totale en Belgische bevolking Het Nationaal Instituut voor de Statistiek biedt onpartijdige informatie tegen een redelijke prijs. De informatie wordt conform de wet verspreid,

Nadere informatie

Bevolking en huishoudens. Totale en Belgische bevolking

Bevolking en huishoudens. Totale en Belgische bevolking Bevolking en huishoudens Totale en Belgische bevolking De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid,

Nadere informatie

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Systeem : procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst //2005 Aartselaar /08/2000 Alken /09/2009 Asse /07/2002 /09/2006 Balen /0/2009 Beernem /02/2000 Bekkevoort /05/2004 Beringen /09/2009 Berlaar /0/2007

Nadere informatie

4Tabellen. en Grafieken

4Tabellen. en Grafieken 4Tabellen en Grafieken 4.1 LOKAAL CULTUURBELEID 4 TA B E L L E N E N G R A F I E K E N 1 L O K A A L C U LT U U R B E L E I D TABEL 1 Lokaal cultuurbeleid Samenvattende tabel subsidies 2005 LOKAAL CULTUURBELEID

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2012-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 25-7-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV

Nadere informatie

Bevolking en huishoudens. Totale en Belgische bevolking

Bevolking en huishoudens. Totale en Belgische bevolking Bevolking en huishoudens Totale en Belgische bevolking Publicatiecode: S220.A1N/2007 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE KUBUS "AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT"

TOELICHTING BIJ DE KUBUS AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT TOELICHTING BIJ DE KUBUS "AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT" 1. Algemeen Deze tabellen geven aantallen migraties. In de "Inleiding

Nadere informatie

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 1.418 288,32 230,81 Collectief woongebouw GESLOTEN 29 281,72 229,65 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O S T A R T P A G I N A Welkom op de startpagina van de cijfers over de GOK-en bij leerlingen in het basis- en secundair onderwijs! De cijfers over de GOK-en (lees: leerlingkenmerken voor financiering) zijn

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3...

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3... FORMULIER C/13 Nederlandse kiescollege VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Europese

Nadere informatie

Overzicht dossierbeheerders

Overzicht dossierbeheerders Overzicht dossierbeheerders Contactgegevens dossierbeheerders zie: http://www.bloso.be/subsidiering/pages/contact.aspx Provincie's en VGC Provincie Antwerpen Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011.

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011. Gazet van Antwerpen Promo Nieuwe BMW 3 Reeks Berline vanaf 285*/maand Word GvA-correspondent! Solliciteer nu! Bezorg ons uw leukste foto's van jonge antwerpen > mol Griezelbuiten wint Culturele Publieksprijs

Nadere informatie

AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2011

AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2011 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Aanvraag Sociale Huurwoning p.1 van 9 AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2011 Hoe stel ik me kandidaat? 1. Ik VUL dit formulier

Nadere informatie

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF 8 augustus 2014 WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder en drinkwaterbedrijf is. Voor meer informatie

Nadere informatie

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 0 8

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 0 8 FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 0 8 Wie fotovoltaïsche zonne-panelen wil installeren, kan genieten van diverse financiële steunmaatregelen. Deze

Nadere informatie

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

Bevolking en huishoudens. Huwelijken en echtscheidingen

Bevolking en huishoudens. Huwelijken en echtscheidingen evolking en huishoudens uwelijken en echtscheidingen e Algemene irectie Statistiek en conomische nformatie biedt onpartijdige statistische informatie. e informatie wordt conform de wet verspreid, meer

Nadere informatie

Provinciale omgevingsanalyse. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Provinciale omgevingsanalyse. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Provinciale omgevingsanalyse Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie 30 09 2014 Provinciale omgevingsanalyse Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie 30 september 2014 Inleiding... 5 1. Feiten en cijfers

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**)

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Nederlandse kiescollege (*) FORMULIER C/10 VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Wij, ondergetekenden, kiezers in de Vlaamse kieskring (of kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)

Nadere informatie

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4)

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Aalst Gent-Sint-Pieters 12:30 behouden 8677 Aarlen Athus

Nadere informatie

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0 FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0 Wie fotovoltaïsche zonne-panelen wil installeren, kan genieten van diverse financiële steunmaatregelen. Deze

Nadere informatie

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats Naam ZA Pall 009 Antwerpen Algemeen Ziekenhuis Middelheim Antwerpen ZiekenhuisNetwerk Antwerpen Antwerpen Campus Middelheim 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Antwerpen Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014

PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014 PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014 Census 2011, een volkstelling voor de eenentwintigste eeuw Een schat aan gegevens over leven, werk en wonen in België 11.000.638 inwoners, gemiddeld 40,8 jaar oud en

Nadere informatie

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 6 2..2 Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde personen en

Nadere informatie

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Provincie Jaar Naam van de veldslag Stad/ Gemeente Periode Oorlog0 Antwerpen 1007 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen 1057 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen

Nadere informatie

CD&V 2012. van iedereen inbegrepen. naar daden inbegrepen

CD&V 2012. van iedereen inbegrepen. naar daden inbegrepen CD&V 2012 van iedereen inbegrepen naar daden inbegrepen 8000 kandidaten 351 provinciekandidaten 25% jongeren 15% senioren 99 vrouwelijke lijsttrekkers 3600 vrouwelijke kandidaten 127 kandidaten van allochtone

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 1. Aanvraag indienen voor AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE ARK Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen (SVK) 2. Mijn gegevens INFORMATIE OVER JOU (EN JE EVENTUELE PARTNER) Gegevens referentie-huurder

Nadere informatie

eos@oostende.be http://www.wvi.be/nl/goedkopeenergieleningen info@deschakelaar.be www.deschakelaar.be

eos@oostende.be http://www.wvi.be/nl/goedkopeenergieleningen info@deschakelaar.be www.deschakelaar.be Grondgebied Lokale Entiteit (LE) Verantwoordelijke Telefoon/Email West-Vlaanderen Anzegem, OCMW Kortrijk Team Energie 056244901 Avelgem, Deerlijk, energie@ocmwkortrijk.be Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Inschrijvingsnummer... AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 1. MIJN GEGEVENS INFORMATIE OVER JOU (EN JE EVENTUELE PARTNER)

Nadere informatie

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15 e/geplande voorziengen per gemeente + totaal per gemeente Antwerpen Gemeente - Erkenng Erkenng - Erkenng Erkenng - Aartselaar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Antwerpen 19 9 8 2 1 1 0 0 3 0 3 0 2 0 1

Nadere informatie

Vastgoedprijzen blijven stijgen

Vastgoedprijzen blijven stijgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 25 augustus 28 Vastgoedprijzen blijven stijgen - voorlopige cijfers 28 - De prijzen van woningen zijn tijdens de eerste helft van 28 iets

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

Provincie Antwerpen 8h00-9h00 Aanpassingen tramlijnen Lijnnr. Modelnr. Van Naar Opmerking Freq Rittijd (min) Nummer

Provincie Antwerpen 8h00-9h00 Aanpassingen tramlijnen Lijnnr. Modelnr. Van Naar Opmerking Freq Rittijd (min) Nummer D.1. ANTWERPEN Provincie Antwerpen 8h00-9h00 Aanpassingen tramlijnen 8 2019 Bolivarplaats Silsburg Verlenging naar Silsburg + freq.verhoging van 7,5' 6 4' extra C.1.5 8 2020 Silsburg Bolivarplaats naar

Nadere informatie

Groepsaankoop groene stroom en gas

Groepsaankoop groene stroom en gas Groepsaankoop groene stroom en gas Overzicht van mogelijkheid tot inschrijven via loketten en inschrijfsessies. Inhoud Aartselaar... 4 Antwerpen... 4 1. Stadsloketten... 4 2. Ecohuis Antwerpen... 4 3.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014 PERSBERICHT Brussel, 19 augustus Huizenprijs stagneert, appartementen blijven stijgen In werd de huizenmarkt gekenmerkt door een lichte stijging van de. In het eerste semester van is hier geen sprake meer

Nadere informatie

384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD

384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD 384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD Het Algemeen Rijksarchief te Brussel (ARA) bezit een fondscatalogus met het beschikbaar archivalisch werk. Het materiaal verrast ons telkens

Nadere informatie

C.1. ANTWERPEN 1.1. LIJN 1: TRAM PETROLEUM ZUID EKEREN 1.2. LIJN 4: TRAM HOBOKEN - MEXICOBRUG

C.1. ANTWERPEN 1.1. LIJN 1: TRAM PETROLEUM ZUID EKEREN 1.2. LIJN 4: TRAM HOBOKEN - MEXICOBRUG C.1. ANTWERPEN 1.1. LIJN 1: TRAM PETROLEUM ZUID EKEREN Deze tram rijdt niet in de huidige toestand en wordt als nieuwe lijn nieuw ingevoerd in de toekomstscenario s. Hij zal een frequentie hebben van 8

Nadere informatie

BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3

BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3 BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3 Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen 0205097392

Nadere informatie

Provinciaal participatiebeleid van ouderen

Provinciaal participatiebeleid van ouderen Provinciaal participatiebeleid van ouderen Provinciaal participatiebeleid van ouderen 5 pijlers : 1. Organiseren van inspraak en participatie bij het provinciaal ouderenbeleid 2. Subsidiebeleid : ouderenverenigingen,

Nadere informatie

Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen voor producenten van streekgebonden producten

Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen voor producenten van streekgebonden producten Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen voor producenten van streekgebonden producten Rurant vzw - Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen producenten streekgebonden producten 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Heb je vragen voor de Directie-generaal Personen met een handicap? Stel ze persoonlijk aan onze maatschappelijk assistenten! Zij houden zitdagen in elke

Nadere informatie

Bevolking en huishoudens. Huwelijken en echtscheidingen

Bevolking en huishoudens. Huwelijken en echtscheidingen evolking en huishoudens uwelijken en echtscheidingen e Algemene irectie Statistiek en conomische nformatie biedt onpartijdige statistische informatie. e informatie wordt conform de wet verspreid, meer

Nadere informatie

GKB-nummer klantevd_nr sector upvolgnr naam_voorziening straat huisnr busnr postcode gemeente sectoromschrijving status status_sedert evd_info13

GKB-nummer klantevd_nr sector upvolgnr naam_voorziening straat huisnr busnr postcode gemeente sectoromschrijving status status_sedert evd_info13 GKB-nummer klantevd_nr sector upvolgnr naam_voorziening straat huisnr busnr postcode gemeente sectoromschrijving status status_sedert evd_info13 0024871-207010XX-X01 24871 207010XX X01 GZAT BETER THUIS

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats Algemene zieenhuizen : erenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erende bedden per vestigingsplaats Er. zieenhuis zieenhuis 009 Netwer 012 Dendermonde Blasius 017 Gent Maria Middelares

Nadere informatie

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur INLEIDING De Vlaamse Regering stelt in 2015 nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Organisatoren

Nadere informatie

Opvangcapaciteit op 16 december 2015

Opvangcapaciteit op 16 december 2015 Opvangcapaciteit op 16 december 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum nota: 8 januari 2016 Inleiding Deze

Nadere informatie

Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit

Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit Geldig vanaf 14/06/2010 Bestemming beter NMBS Mobility Beste klant, Wij stellen alles in het werk om de toegankelijkheid van de stations en de treinen permanent

Nadere informatie

Liberale Vrouwen Socio-culturele Vereniging. Inventaris van het archief (1972-1997)

Liberale Vrouwen Socio-culturele Vereniging. Inventaris van het archief (1972-1997) Liberale Vrouwen Socio-culturele Vereniging (1972- ) Inventaris van het archief (1972-1997) Liberale Vrouwen Socio-culturele Vereniging (1972- ) Inventaris van het archief (1972-1997) december 2014 Deze

Nadere informatie

Lancering beeldbank van steden en gemeenten Budascoop te Kortrijk

Lancering beeldbank van steden en gemeenten Budascoop te Kortrijk Lancering beeldbank van steden en gemeenten Budascoop te Kortrijk Persbericht 21 september 2012 Stad Kortrijk startte in het voorjaar van 2011 samen met Brugge, Gent en Mechelen een samenwerkingsproject

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 1. MIJN GEGEVENS INFORM ATIE OVER JOU (EN JE EVENTUELE PARTNER) Gegevens referentie-huurder Gegevens partner Naam :... Naam :... Voornaam :... Voornaam :... Geboortedatum

Nadere informatie

Lijn 4 : Antwerpen-Centraal - Noorderkempen

Lijn 4 : Antwerpen-Centraal - Noorderkempen Lijn : Antwerpen-Centraal - Noorderkempen Stations en haltes: Antwerpen-Centraal Antwerpen-Luchtbal Noorderkempen Dienstregelingen geldig vanaf 13.12.2015 Uitgave 01.12.2015 De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL

Nadere informatie

Tussentijds overzicht van (zorg)organisaties werkzaam in de thuissetting Assistentiewoningen Hof ter Linden

Tussentijds overzicht van (zorg)organisaties werkzaam in de thuissetting Assistentiewoningen Hof ter Linden Tussentijds overzicht van (zorg)organisaties werkzaam in de thuissetting Assistentiewoningen Hof ter Linden Ardooie BOEBS netwerk Bvba aan huis verpleging Lemmens DC Balsemboom DC Blankenberg DC CM Dendermonde

Nadere informatie

Armoederapport Lier 17 oktober 2011

Armoederapport Lier 17 oktober 2011 Armoederapport Lier 17 oktober 2011 Ons Gedacht is een project van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Kluizestraat 37 2500 Lier 03/488 22 72 Anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be Kristof.daems@Samenlevingsopbouw.be

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats Algemene zieenhuizen : erenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erende bedden per vestigingsplaats Er. zieenhuis zieenhuis 009 Netwer 012 Dendermonde Blasius 017 Maria Middelares 026

Nadere informatie

Inschrijving deelname Schatten van Vlieg 2015. Museum van de Nationale Bank van België. Openbare Bibliotheken Stad Brussel

Inschrijving deelname Schatten van Vlieg 2015. Museum van de Nationale Bank van België. Openbare Bibliotheken Stad Brussel Inschrijving deelname Schatten van Vlieg 2015 Hoofd- en deelfilialen Museum van de Nationale Bank van België Muziekinstrumentenmuseum experience Brussels! Openbare Bibliotheken Stad Brussel Bibliotheek

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE NATIONALE BANK VAN BELGIE DECEMBER 2002 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2002... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en...

Nadere informatie

Provincie Antwerpen. Zorgregio Antwerpen

Provincie Antwerpen. Zorgregio Antwerpen Provincie Antwerpen Zorgregio Antwerpen - Referentiepersoon: Karen Smets (edwina@thurman.be) (kinesitherapeut) - Steden en gemeenten: stad Antwerpen, Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen,

Nadere informatie

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Volgende lijst geeft een overzicht van de Instellingen met erkenningsnummer en GKB-nummer (op een grijze achtergrond) met daaronder het GKB-nummer

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer 5de Directie Cultuur A f del in g 5. 2 Cultuur en Bibliotheekwezen FORMULIER 1 UITGEBREIDE AANVRAAG ERKENNING EN WERKINGSSUBSIDIE

Nadere informatie

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen Omvang en evolutie van de bevolking 1 januari 1995 1 januari 2005 Evolutie 1995-2005 (absoluut) Evolutie 1995-2005 (in %) Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

Stand van zaken opvangplaatsen voor asielzoekers op 30 oktober 2015

Stand van zaken opvangplaatsen voor asielzoekers op 30 oktober 2015 Stand van zaken opvangplaatsen voor asielzoekers op 30 oktober 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring van het Agentschap Integratie en Inburgering 23 november 2015 Inhoudstafel Toelichting

Nadere informatie

Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be

Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be Sint-Niklaas, 01 januari 2007 Nieuwe prijzen luchthavenvervoer van 01 januari 2007 Exclusief en uitsluitend

Nadere informatie

Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be

Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be Sint-Niklaas, 01 januari 2008 Aangepaste prijs luchthavenvervoer van 01 januari 2008 Exclusief en uitsluitend

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Deze brochure legt uit hoe je als spraak- of gehoorgestoorde aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Deze brochure legt uit hoe je als spraak- of gehoorgestoorde aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis

Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis Deze brochure legt uit hoe je als persoon met een spraak- en/of gehoorstoornis aan de distributienetbeheerders Gaselwest,

Nadere informatie

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Agenda Welkom Toelichting project Overzicht gestelde vragen en antwoorden Vragen? Algemeen Kader DE VERNIEUWDE AANPAK INTENSIEF WERKPLEKLEREN

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra Algemene ziekenhuizen : sen : momenteel geldend voor entra 009 Netwerk 012 Dendermonde Algemeen Sint- Blasius 049 Brugge Algemeen Sint- Jan Brugge - Oostende Dendermonde Campus ZNA Stuivenberg campus Algemeen

Nadere informatie

Lijn Antwerpen Mechelen Brussel

Lijn Antwerpen Mechelen Brussel Regio Antwerpen - Wijzigingen treinaanbod 9 december 2012 Lijn Antwerpen Mechelen Brussel Vanuit regio Antwerpen naar Brussels Airport Het treinaanbod vanuit de regio Antwerpen naar Brussels Airport wordt

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Rumst

Uw gemeente in cijfers: Rumst Inleiding Rumst : Rumst is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Aartselaar, Boom, Duffel, Kontich, Mechelen, Niel, Sint-Katelijne-Waver en

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

- Lier, riolerings- en herinrichtingswerken Begijnhof, werd ingediend voor pré-advies op 9 februari 2010 - Lier : restauratie woningen Kalvarieberg 5

- Lier, riolerings- en herinrichtingswerken Begijnhof, werd ingediend voor pré-advies op 9 februari 2010 - Lier : restauratie woningen Kalvarieberg 5 Provincie Antwerpen - Mechelen, Sint-Jan Berchmanskerk - Antwerpen, De Wolsack, hofkamer fase 1 buitenrestauratie - Mechelen, Sint-Pieter- en Pauluskerk interieurrestauratie - Antwerpen, Sint-Joriskerk

Nadere informatie

Vlaanderen is energie

Vlaanderen is energie Vlaanderen is energie Energielening tot 10.000 euro voor energiebesparende investeringen Renovatie en nieuwbouw VLAAMS www.energiesparen.be ENERGIEAGENTSCHAP Een vraagje voor de Vlaamse overheid? Bel 1700

Nadere informatie

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes 1000 Brussel, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 1500 Halle, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Passant 3 1730 Asse, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

toerisme in cijfers 2012

toerisme in cijfers 2012 in cijfers 2012 rapport kunststeden t oerisme Mei 2013 Inhoudstafel/ 1 Verblijfs in de Vlaamse kunststeden...3 1.1 Marktaandeel kunststeden in Vlaanderen (2008-2012)... 3 1.2 Cijfers aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE NATIONALE BANK VAN BELGIE Bijgewerkte gegevens op 30/06/200 DECEMBER 2000 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2000... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2..

Nadere informatie

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes 1000 Brussel, CGG Brussel 2 1730 Asse, CGG Ahasverus 3 2018 Antwerpen, CGG VAGGA 4 2300 Turnhout, CGG Kempen 5 2600 Antwerpen, CGG Andante 6 2800 Mechelen, CGG De Pont 7 3000 Leuven, CGG PassAnt 8 3000

Nadere informatie

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION ethodologische nota note methodologique - zie m voir II - 73 Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION Totaal aantal rechthebbenden op basis van arbeidsprestaties-

Nadere informatie

Adressen Diensten voor Thuisverpleging Limburg

Adressen Diensten voor Thuisverpleging Limburg Afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg Adressen Diensten voor Thuisverpleging Limburg AS Wit-Gele Kruis Team As Erkenningsnr.: 242 Dorpsstraat 91 Welzijnscampus 25 3665 As 3600 Genk Pagina 2 van 29

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Peer

Uw gemeente in cijfers: Peer Inleiding Peer : Peer is een gemeente in de provincie Limburg en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Bocholt, Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Overpelt.

Nadere informatie

Ouderen. in beeld Oost-Vlaams. ouderencahier

Ouderen. in beeld Oost-Vlaams. ouderencahier Ouderen in beeld Oost-Vlaams ouderencahier 1 Ouderen in beeld. Oost-Vlaams Ouderencahier is een uitgave van Provincie Oost-Vlaanderen Directie Welzijn en Gezondheid Ouderenzorg tel. +32 9 267 75 46 frans.meyfroodt@oost-vlaanderen.be

Nadere informatie

Persbericht. > Inlichtingen: Jorijn Neyrinck 0478 72 23 01 cultureelerfgoedoverleg@gmail.com

Persbericht. > Inlichtingen: Jorijn Neyrinck 0478 72 23 01 cultureelerfgoedoverleg@gmail.com Persbericht Spreekbuis versterkt het Cultureel-Erfgoedveld: OVERLEG CULTUREEL ERFGOED vzw - kortweg OCE. Belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht Op 26 maart werd in Gent een formele

Nadere informatie

Vlaamse veldloopweek voor scholen

Vlaamse veldloopweek voor scholen Vlaamse veldloopweek voor scholen 26ste editie 20-28 september 2014 Resultatenfolder www.vlaamseveldloopweek.be SVS Van 20 tot en met 28 september 2014 vond de 26ste editie van de Vlaamse veldloopweek

Nadere informatie

Definitieve lijst met inschrijvingen zomeractie 2016 Hoofd- en deelfilialen Postcode Gemeente

Definitieve lijst met inschrijvingen zomeractie 2016 Hoofd- en deelfilialen Postcode Gemeente Definitieve lijst met inschrijvingen zomeractie 2016 Hoofd- en deelfilialen Postcode Gemeente Het museum van de Nationale Bank 1000 Brussel Museum van de Stad Brussel - Broodhuis 1000 Brussel Museum voor

Nadere informatie

Overzicht projectaanvragen 2010 (versie 17/05/2013)

Overzicht projectaanvragen 2010 (versie 17/05/2013) Overzicht projectaanvragen 2010 (versie 17/05/2013) Trekker Ontvanger thema projecttitel projectnummer AALST AALST NA Aankoop gronden in de omgeving van Ten Bos voor de aanleg van het stadsbos 2010-9300-NA-02

Nadere informatie

Dé partner voor een converserende overheid!

Dé partner voor een converserende overheid! Dé partner voor een converserende overheid! Uw praktische hulp Praktijkvoorbeelden Transparantie troef! Uw ideale maten en gewichten? Opdrachten die Vlaamse Post Geen kleine lettertjes bij Vlaamse Post.

Nadere informatie

Ravels HOOGSTRATEN RIJKEVORSEL BRECHT BEERSE MALLE ZOERSEL KASTERLEE DESSEL ZWIJNDRECHT VORSELAAR ZANDHOVEN NIJLEN HERENTHOUT BERLAAR

Ravels HOOGSTRATEN RIJKEVORSEL BRECHT BEERSE MALLE ZOERSEL KASTERLEE DESSEL ZWIJNDRECHT VORSELAAR ZANDHOVEN NIJLEN HERENTHOUT BERLAAR Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen Lange Lozanastraat 223 2018 Antwerpen tel 03 240 68 00 fax 03 240 68 68 gom@gomantwerpen.be http://www.gomantwerpen.be http://www.gom.be Ravels GOM Antwerpen

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Overzicht projecten met een link naar ouderbetrokkenheid i.h.k.v. FLOB en bijhorende financiering

BIJLAGE 1: Overzicht projecten met een link naar ouderbetrokkenheid i.h.k.v. FLOB en bijhorende financiering Antwoord voor wat betreft de bevoegdheid Onderwijs van de vice-minister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs BIJLAGE 1: Overzicht projecten met een link naar ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2009-2014 - OMGEVINGSANALYSE: TEWERKSTELLING

MEERJARENPLAN 2009-2014 - OMGEVINGSANALYSE: TEWERKSTELLING Oost-Vlaams Diversiteitscentrum vzw Dok Noord 4 Hal 25 9000 Gent MEERJARENPLAN 2009-2014 - OMGEVINGSANALYSE: TEWERKSTELLING Omgevingsanalyse tewerkstelling en werkloosheid 1 Inleiding 1.1 Pact van Vilvoorde

Nadere informatie

Project Bijzondere Broedvogels 2003

Project Bijzondere Broedvogels 2003 Project Bijzondere Broedvogels 2003 Voorstellen voor een aangepaste afbakening en organisatie seizoen 2003 Anny Anselin & Glenn Vermeersch Verslag IN.2003.06 02.04.2003 Instituut voor Natuurbehoud Kliniekstraat

Nadere informatie

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor bedrijven vaak de grootste financiële investering ooit

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Berlare

Uw gemeente in cijfers: Berlare Inleiding Berlare : Berlare is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Dendermonde, Laarne, Lokeren, Wichelen en Zele. Berlare heeft een

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Oud-Turnhout

Uw gemeente in cijfers: Oud-Turnhout Inleiding Oud-Turnhout : Oud-Turnhout is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Arendonk, Kasterlee, Ravels, Retie en Turnhout. Oud-Turnhout

Nadere informatie