CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses"

Transcriptie

1 CSC n 7 Formation ICT Questions et Réponses Remarque générale importante : Lors de la séance de Questions/Réponses, il est apparu le besoin de définir clairement ce que le SPF entendait par «catalogue», «reste du catalogue» et «entièreté du cataloque» : Catalogue : ensemble des cours obligatoires et non obligatoires qui sont proposés dans le cadre de ce cahier des charges ; le catalogue peut être différent d un catalogue officiel proposé par une société Reste du catalogue : les cours non obligatoires ; ils appartiennent au catalogue officiel de la firme mais peuvent n en constituer qu une partie ; ces cours ne doivent pas être nécessairement liés au lot pour lequel la firme soumissionne Entièreté du catalogue : cette expression insiste sur le fait que le SPF aura accès à tous les cours repris dans l offre et que l évaluation tiendra compte de l ensemble des cours et pas seulement des cours obligatoires. Le soumissionnaire a la liberté de constituer son catalogue comme il l entend, en reprenant tout ou partie de son catalogue officiel. Cependant, le SPF aura accès à tous les cours de l offre et à toutes les nouveautés liées aux cours de l offre. Le soumissionnaire a intérêt à proposer un catalogue aussi vaste que possible car la quantité de cours offerts sera prise en compte. ABIS Deel A - 2. Duur van het contract (p 5/41). "...behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om aan de aannemer door middel van een procedure van onderhandeling zonder bekendmaking gedurende een periode van maximaal drie jaar na de afsluiting van onderhavige opdracht de organisatie van nieuwe opleidingssessies toe te wijzen voor de loten, vermeld in onderhavig lastenboek." Is het juist aan te nemen dat deze nieuw ingeplande opleidingssessies inhoudelijk, maar ook naar vorm, didactiek, aanpak, prijzen,... toe kunnen (en zullen) verschillen van de sessies opgezet binnen de context van het onderhavige lastenboek? Dit bijvoorbeeld om rekening te houden met de evolutie van bepaalde systemen, nieuwe inzichten, prijsevolutie op basis van vraag en aanbod,... De duur van het contract bedraagt 3 jaar en kan verlengd worden met nog eens 3 jaar indien beide partijen bereid zijn om dit te doen. Deze verlenging heeft plaats volgens de bepalingen van dit lastenboek, volgens dewelke de FOD FIN toegang tot de catalogus van een firma heeft en zijn verdere ontwikkelingen (inhoud, prijs, enz.) Deel A Offertes verzonden langst elektronische weg (p6/41) versus Deel A - 9. Offertes (p9/41). De beschrijving van de voorwaarden waaraan een offerte moet voldoen is volledig gericht op het indienen van een offerte 'op papier', ie. niet verzonden via elektronische weg. Zo is bijvoorbeeld aangegeven dat offertes op papier moeten worden opgemaakt, in drie exemplaren, dat één exemplaar 1

2 in elektronische vorm moet worden ingediend, dat elke pagina moet worden geparafeerd,... Gelden deze voorwaarden ook als de offerte langst elektronische weg wordt verzonden? Dit betekend dus dat ook voor het indienen langst elektronische weg eerst een offerte op papier moet worden gemaakt overeenkomstig de voorwaarden, dan gescand, om tenslotte elektronisch te worden verzonden? Alleen één elektronisch exemplaar voor de offertes verzonden langs elektronische weg. Deel A Inhoud van de offerte (p9/41) versus Offerteformulier (p8/12). De lijst met bijlagen opgenomen in beide bovenstaande documenten is niet identiek. Het offerteformulier stipuleert meer bijlagen (7) dan het bestek (6); ook de specificaties en wensen per bijlage zijn verschillend (voor bijlage 1 offerteformulier; bijlage 6 offerteformulier). Kan u aangeven welke van beide documenten leidend zijn? Enkel de inhoud van de offerte is geldig zoals die beschreven werd in het lastenboek Indien het offerteformulier leidend is, mbt. bijlage 5, kunt u aangeven voor welke periode de planning moet ter beschikking worden gesteld? Verwijst u hier naar het verleden om een idee te krijgen van de frequentie waarmee normaal gezien opleidingen worden ingepland? Geen enkele planning is vereist. Dit punt 5 moet verwijderd worden van het formulier. Indien het offerteformulier leidend is, mbt. bijlage 7, kunt u aangeven of cursusmateriaal in de Engelse taal ook uw goedkeuring kan wegdragen? Vermits het hier gaat om opleidingen voor professionele ICT medewerkers lijkt Engelstalig cursusmateriaal ons hier het meest aangewezen. De cursussen zelf kunnen steeds, onafhankelijk van de taal van het materiaal, in het Nederlands of Frans worden gegeven. Gebruik van Engelstalig materiaal garandeert in deze inhoudelijke compatibiliteit overheen sessies en opleidingen, voor u niet onbelangrijk. Indien Engelstalig cursusmateriaal een probleem is, kan dit materiaal waar mogelijk worden aangevuld met Nederlandstalige of Franstalige boeken (ifv. beschikbaarheid). Lesmateriaal in het Engels stelt geen probleem. Wanneer de keuze kan gemaakt worden, gaat de voorkeur naar het Nederlands en het Frans Deel A Prijs (p11/41). U geeft aan dat per lot 2 prijstabellen moeten worden ingevuld. Eén voor de gewenste opleidingen; één voor de "rest van de catalogus". Met deze laatste zin bedoelt u de rest van de catalogus relevant voor dat specifieke lot? Of moet dit inderdaad letterlijk worden genomen, ie. onafhankelijk van het bedoelde lot? De uitdrukking moet letterlijk genomen worden, onafhankelijk van het bedoelde lot. Deel A (puntje 2) Prijsherziening (p11/41). "De dienstverlener vraagt de prijsherziening elk jaar aan door middel van een aangetekende brief..." 2

3 Is een aanvraag tot prijsaanpassing voldoende om de prijsherziening automatisch te bekomen conform de formule opgenomen in puntje 4? Los van wat de normale omgangsvormen tussen klant en leverancier voorschrijven, dient de leverancier te wachten op 'reactie', 'bevestiging', 'goedkeuring' van FOD Financiën? De aanvraag tot prijsaanpassing volstaat om de prijsherziening automatisch te bekomen conform hetgeen is bepaald in het punt 10.2 van het bestek Deel A (puntje 3) Prijsherziening (p11/41) "De prijsherziening is alleen van toepassing op diensten die in werkelijkheid werden gepresteerd na de verjaardag van de toewijzing van de opdracht..." Deze zin is niet duidelijk: bedoelt u "worden" of "zullen worden" gepresteerd? Of gebruikt u "werden" om aan te geven dat prijsaanpassingen met terugwerkende kracht mogelijk zijn tot aan de verjaardag van de toewijzing als deze voor de verjaardag werd aangevraagd? Er is geen terugwerkende kracht mogelijk. De prijsherziening gaat in voor de diensten die, naargelang het geval: a) na de jaardag b) vanaf de eerste dag van de maand na verzending van het aangetekend schrijven zullen worden gepresteerd. Deel A (puntje 3) Prijsherziening (p11/41). In vervolg op de vorige vraag, is het juist aan te nemen dat de prijsaanpassingen mogelijk zijn voor alle opleidingen aangeboden binnen een specifiek lot, onafhankelijk van het feit of deze reeds zijn gevolgd door medewerkers van de FOD Financiën? De prijsaanpassing is mogelijk voor alle opleidingen binnen een specifiek lot. Als een opleiding gegeven wordt deels vóór en deels ná de dag waarop de prijsherziening aanvat, dan kan de prijsherziening door middel van proratering worden toegepast. Deel A (1a) - Inhoud catalogi (p18/41). FOD Financiën wenst de kwaliteit van het aanbod/de algemene cataloog van het opleidingsinstituut te kunnen beoordelen op basis van toegevoegde inhoudstafels, bondige beschrijvingen,... Mag hiertoe verwezen worden naar publieke documentatie op de website van het instituut? Opnemen van al deze gegevens in de offerte zelf geeft aanleiding tot het ontstaan van een zeer omvangrijk document (zeker als deze informatie zowel voor de lot-specifieke als voor de andere opleidingen uit de catalogus moet worden aangeleverd). Er kunnen geen verwijzingen naar de website van de firma gemaakt worden. De inhoud van de offerte moet klaar en duidelijk geformuleerd worden. Deel A (1d) - Ervaring en diploma's van docenten (p18/41). U geeft aan dat docenten enkel mogen lesgeven in hun moedertaal. Onze docenten zijn evenwel in staat perfect, en zonder problemen, zowel in het Engels, Frans, als Nederlands te doceren. Klantervaringen uit het verleden, maar ook hun opleidingsniveau zoals duidelijk aangegeven op basis van toe te sturen CVs, de permanente bijscholing en opleidingen die intern door de opleider worden 3

4 voorzien,... kunnen hier als bewijs dienen. Onze docenten hebben drie, vijf tot zelfs 10 jaar ervaring met het doceren in de drie hier aangegeven talen. Het vasthouden aan de 'moedertaal' wens verplicht opleiders ofwel om voor elke (ook gespecialiseerde) opleidingen minstens 2 docenten in dienst te hebben; ofwel (tijdelijke) samenwerkingsverbanden met andere bedrijven aan te gaan. Beide hebben evenwel een aantal negatieve gevolgen voor zowel opleider als klant (gevolgen waar ook in uw lastenboek wordt naar verwezen) - met extra kosten als gevolg. Kan deze eis worden geschrapt/verzacht richting UITSTEKENDE kennis van de taal waarin wordt onderwezen? De perfect-tweetaligen worden aanvaard, onder de verantwoordelijkheid van de firma. De inschrijver moet in zijn offerte een remediëringvoorzien of een soort boete in geval er zich problemen voordoen. Lot 6 vormt evenwel een uitzondering op de regel : deze cursussen mogen in het Engels gegeven worden of door een tweetalige lesgever die niet behoort tot de moedertaal van de deelnemers. Deel A (2) - Termijn organisatie van een opleiding (p19/41); Deel B Op welk moment (p28/41). Een belangrijk aandachtspunt in uw offerteaanvraag is het onderdeel 'Just In Time' opleiden. U geeft aan dat u graag (groepen < 6 man) binnen de 4 maand volgend op een opleidingsaanvraag uw medewerkers ook een opleiding laat volgen. Indien er geen open opleiding beschikbaar is in die periode, zal er in gemeenschappelijk overleg een regeling worden getroffen (p28/41). Is het in deze context steeds nodige een traditionele, open opleiding aan te bieden, of kunnen andere opleidingsvormen volstaan (zelfstudie, individueel leren, coaching,...), en zo ja, kunnen hiervoor (en hoe/waar) afzonderlijke prijzen worden opgegeven? Alle opleidingsvormen zijn mogelijk zolang men de periode van 4 maanden niet overschrijdt. Het is niet nodig om prijzen voor deze verschillende mogelijkheden te overhandigen. Deze mogelijkheden en hun prijzen zullen bestudeerd worden op het ogenblik dat dit geval zich voordoet. De Fod FIN zal dan de keuze hebben om al dan niet in te gaan op één van de aanbiedingen ofwel te wachten op de volgende openbare sessie, aangeduid in de catalogus van de firma. Het belangrijkste is, dat er in dringende gevallen een opleiding mogelijk is binnen de vooropgestelde termijnen. Hoe in deze omgaan met annulaties- het gaat hier immers over publieke opleidingen (zowel annulaties door FOD Financiën als door de opleider) of om bedrijfsopleidingen (groepen van 6 man of meer)? Vermits geen bijkomende specificaties werden opgenomen gaan we er van uit dat de algemene regels van de opleider van toepassing zijn. Is deze veronderstellig correct? Indien niet, kunt u alternatieven aangeven? Met de indiening van zijn offerte verzaakt de inschrijver automatisch aan zijn eigen algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden, ook als deze zouden voorkomen op één of meer bijlagen van zijn offerte. De betalingen zullen worden verricht na de uitvoering en de acceptatie van de prestaties per cursussessie, voor zover de aanbestedende overheid in het bezit is van de factuur (facturen). Geen betaling voor geannuleerde opleidingen. Deel A - 15 Opleveringen (p23/41) versus Deel A - 17 Facturering en betaling (p26/41). 4

5 Enerzijds geeft u aan dat facturen betaalbaar zijn binnen de maand na ontvangst (p23/41); anderzijds dat de betaling zal gebeuren binnen de 50 dagen na ontvangst (p26/41). Met het oog op de publiek door de overheid uitgedrukte wens om facturen van aannemers sneller te betalen gaan wij uit van een betalingstermijn van 30 dagen. Is deze veronderstelling correct? Punt 17 is correct : betaling binnen 50 kalenderdagen. Deel A Plaats waar services moeten worden uitgevoerd (p24/41). U wenst de opleiding in Brussel te laten plaatsvinden. We veronderstellen dat u het Brussels Gewest bedoelt? Komen opleidingslokaties gelegen buiten het Brussels Gewest, die mogelijk effectiever zijn dan deze in het Brussels Gewest, ook in aanmerking (vanuit standput reistijd, bereikbaarheid openbaar vervoer/privé transport, parking, toegankelijkheid anders validen, kosten,...)? De voordelen van het volgen van een opleiding in huis bij een opleider zijn mogelijk veel grotere dan deze geboden door de lokatie van een opleidingslokaal in de buurt van de normale werkplek. De meeste ambtenaren van de FOD begeven zich naar het werk met de trein en hebben dus enkel de mogelijkheid om zich in de stad te verplaatsen met het openbaar vervoer. De leslokalen moeten dus toegankelijk zijn via het openbaar vervoer en binnen een redelijke tijdsspanne. De inschrijver moet niet noodzakelijk de ligging van zijn leslokalen vermelden in de offerte maar moet wel rekening houden met deze wensen indien hij gekozen wordt. Het Brusselse Gewest is goed indien men niet meer dan een half uur verplaatsing met het openbaar vervoer moet doen vanaf zijn standplaats (zie ook B.22) Lot 6 vormt een uitzondering op deze regel : opleidingen kunnen buiten Brussel gegeven worden Deel A Personeel van de aannemer (p24/41) versus Deel A Onbeschikbaarheid van docenten (p24/41). "Het onderwijzend personeel dat wordt ingezet voor de uitvoering van de opdracht, moet hetzelfde zijn als het in de offerte voorgestelde personeel. In het andere geval moet het personeel dat ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering, een gelijkwaardig niveau en ervaring bezitten." Dit betekent dat de FOD Financiën uitzonderlijk een andere opleider zal aanvaarden dan diegene die aangeduid werd in het lastenboek, op voorwaarde dat deze van een een gelijkwaardig niveau is en dezelfde ervaring heeft. "De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het contract te verbreken zonder enige schadevergoeding indien de voorgestelde docenten de cursussen niet geven en dit zelfs in geval van overmacht." Deze zin betekent dat indien de FOD vaststelt dat de meerderheid van de lesgevers die effectief les geven niet dezelfde zijn als deze vermeld in de offerte, zij het contract kan verbreken, wat betekent dat de FOD niet langer zal samenwerken met de firma die het contract voor een lot verkregen had De tweede paragraaf van punt betekent dat, in een dergelijk geval, de FOD «een tweede kans» aan de firma zal geven door hen te vragen de lesgevers te vervangen door «- en we sluiten 5

6 aan bij wat in het vorige antwoord reeds gezegd werd»- de lesgevers over dezelfde kwalificaties en capaciteiten beschikken als deze vermeld in de offerte. Zijn beide verklaringen niet tegenstrijdig? Getuigd het niet van noodzakelijke flexibiliteit als een opleider juist in staat is kwalitatief hoogstaand en evenwaardige docenten voor alternatieve opleidingen en projecten in te zetten op korte termijn (ten voordele van opleider en klant)? Ligt de verantwoordelijkheid hiervoor - zeker voor open, publieke opleidingen - niet bij de opleider? In navolging op voorgaande antwoorden is het duidelijk dat de FOD niet gekant is tegen een zekere flexibiliteit. Deel B - 20 Voorwerp (p28/41) en Deel Eindscore (p20/41) en Deel B - 24 Procedure (p29/41). U geeft aan dat de opdracht zal worden toegewezen aan de inschrijver die de hoogste eindscore behaalt. Mogen we er van uitgaan dat dit per lot zal worden bepaald? Dit geeft dus aanleiding tot de keuze van één opleider per lot (er kan maar één hoogste eindscore zijn) - alle opleidingen die voorwerp uitmaken van dat specifieke lot zullen dus bij die opleider worden afgenomen (een catalogus waaruit zal worden gekozen per lot)? Hoe moet tegen deze achtergrond volgende zin worden geïnterpreteerd: "Het hoofdidee van dit bestek is dat men toegang heeft tot de HELE catalogus van de inschrijver die het lot heeft binnengehaald." Duidt het woordje HELE op 'lot overschrijdend'? Ook de zin (p29/41) "De toegang tot de volledige catalogus van de dienstverlener houdt in dat de FOD om het even welke opleiding uit deze catalogus kan bestellen..." lijkt hier op te wijzen? Graag bijkomende informatie verschaffen. Elke firma heeft een catalogus met opleidingen. Zij kan inschrijven op één of meerdere loten, maar altijd met haar volledige catalogus. Zij kan één of meerdere loten winnen daar elk lot apart beoordeeld wordt. Desnoods kan één enkele firma, met haar volledige catalogus, alle loten winnen. Maar we kunnen ook 7 winnaars hebben. Van zodra een firma een lot gewonnen heeft, heeft de FOD toegang tot haar volledige catalogus. Het is om deze reden dat «de rest van de catalogus» voorkomt in elk lot want de volledige catalogus is belangrijk en zal meetellen bij de evaluatie, en dus niet enkel de opleidingen met betrekking tot een lot waarvoor de firma inschrijft Gegeven de afbakeningen van de loten door u aangegeven, en als één opleider per lot wordt weerhouden, hoe moeten we dan volgende zin begrijpen: "Wanneer een opleiding in meerdere catalogi voorkomt, zal de FOD volledig vrij zijn om diegene te kiezen die hem de beste lijkt..."? Veronderstel dat firma A het eerste lot wint en dat haar catalogus ook opleidingen Prince 2 bevat. De Fod zal dan de keuze hebben om voor haar behoefte aan opleidingen Prince2 ofwel firma B te vragen die lot 7 gewonnen had of toch voor de firma A te kiezen. Deel B - Trainers Trainen (p32/41). Met betrekking tot het 'Train the Trainer' onderdeel van de offerte-aanvraag duiken een hele reeks vragen op. 1. Is het de bedoeling van betreffende medewerkers eveneens te laten deelnemen aan de publieke opleidingen van de opleider (opleidingen waaraan ook mogelijk andere FOD Financiën medewerkers aan deelnemen, alsook derden), of moet speciaal voor hen een afzonderlijk opleidingstraject worden aangeboden (evenwel bestaand uit publieke opleidingen van betreffende opleider)? Dient dit traject afzonderlijk te worden ingepland? 6

7 Antwoord: De inschrijver heeft de vrijheid om te doen wat hem best past, maar hij moet zijn keuze verantwoorden. 2. Is het de bedoeling om betreffende medewerkers voor te bereiden op het intern, bij de FOD Financiën, verzorgen van deze opleidingen met het cursusmateriaal van de opleider? Hoe gaat in deze FOD Financiën om met de problematiek van intellectuele eigendomsrechten, eventueel vergoeding gebruik materiaal,...? Het is de bedoeling is dat de lesgevers van de FOD hun eigen lesmateriaal maken teneinde deze aan te passen aan de specifieke noden van onze technische omgeving. Het is uitzonderlijk dat het cursusmateriaal van een firma voor 100% past. Indien een firma dat echter wenst, kan de FOD een papier tekenen waarin ze verklaart dat het cursusmateriaal van de firma niet zal gebruikt worden en hier ook op zal toezien. 3. U wenst te vernemen welke trajecten per lot de opleider kan bieden - en vernemen welke opleidingen tot welk traject behoren. Kan dit worden opgenomen in bijlage 4? Ja. 4. U verzoekt het volgende: (p32/41) "Tijdens het verloop van het project moeten de voorgestelde trajecten in bepaalde gevallen niet noodzakelijk volledig worden gevolgd. Sommige mensen beschikken immers reeds over een gevorderde basiskennis en kunnen bijvoorbeeld enkel het einde van het traject volgen. De kostprijs van dit stuk van het traject zal door de dienstverlener worden berekend door de prijs van het volledige traject op te delen in fracties. Deze opdeling zal duidelijk worden uitgelegd aan de FOD, die steeds het laatste woord zal hebben over de concretisering van dit stuk van het traject." Kan deze zin nader worden toegelicht? Bijvoorbeeld: over welke fracties gaat het hier? Wat is een fractie - één publieke cursus? Waar en hoe deze fracties aangeven (alsook de prijs per fractie) - in bijlage 4? Antwoord: De inschrijver moet in zijn offerte volledige trajecten voorzien. De versnippering van een traject zal beoordeeld worden wanneer dit geval zich voordoet en de beslissingen hieromtret zullen met gemeenschappelijk akkoord tussen de FOD en de inschrijver genomen worden. Deel B - 28 t/m 34 (p33/41 ev). 1. Is het, met het oog op het kwalitatief correct aanduiden van de te volgen cursussen voor een opleider mogelijk een specifieke, gewenste cursusinhoud per cursus te bekomen? Mapping tussen de door u gewenste opleidingen enerzijds, en de opleidingen geboden door de opleider anderzijds kan enkel nauwgezet worden uitgevoerd indien deze informatie ter beschikking is. 7

8 De inhoud van de opleidingen zijn deze van de opleidingen van de inschrijver. Mapping is zeker toegelaten. Vergeet niet dat 2 firma s zich kunnen verenigen teneinde te beantwoorden aan de behoeften van een lot. 2. Is het mogelijk naar achtergrond toe van de deelnemers aan de opleidingen meer informatie te bekomen- bijvoorbeeld wat betreft de doelgroepen aangegeven in de tabellen op pagina 34/41, 35/41 en 36/41? Er zijn programmeurs (back en front office), analisten, ontwerpers en testers. Voor de overgrote meerderheid bestaat deze groep uit vroegere cobolisten die gedurende anderhalf jaar opleiding gevolgd hebben in de wereld van «object oriented en meer bepaald in JAVA. 3. U geeft aan dat per FOD Financiën cursus, er bijvoorbeeld 2 publieke cursussen door de opleider kunnen worden aangeboden. Is dit een maximum? Deze vraagt hangt natuurlijk samen met uw antwoord op vraag 1; hoe omgaan met het omgekeerde fenomeen, met name, de situatie waarbij een cursus door de opleider aangeboden verder gaat dat wat FOD Financiën strikt genomen nodig heeft? Antwoord: Twee is geen maximum. Maar de offerte moet verduidelijken in hoeverre één of meerdere opleidingen verder gaan dan wat strikt gevraagd werd door de FOD. En ook verduidelijken of het mogelijk is om delen van 2 of meerdere opleidingen te geven teneinde te beantwoorden aan deze behoeften. 4. Waar en hoe dient de mapping tussen de cursussen gevraagd door FOD Financiën en de door de opleider aangeboden opleidingen worden verduidelijkt - eveneens in bijlage 4? Ja. Algemene vraag. Is het mogelijk de in te vullen tabellen/modellen in invulbaren elektronische vorm toegezonden te krijgen (eg. in MS Word, of Adobe FrameMaker formaat)? Dit zal ter beschikking zijn in WORD op onze website. 8

9 Federale Overheidsdient Financiën Bijzonder Lastenboek 7 - "ICT Opleiding" Vragenlijst HP Belgium Pagina Paragraaf Onderwerp Vraag 5 A.1 taal van de opleiding Specifieke opleidingen voor één klant (in casu de Federale Overheidsdienst Financiën) kunnen verzorgd worden in het Nederlands of het Frans. Publieke sessies kunnen plaatsvinden over heel Europa en worden dus steeds verzorgd in het Engels. Hoe staat u hiertegenover? De opleiding moet doorgaan in Brussel, in het Nederlands of het Frans. Wat lot 6 betreft : de opleidingen mogen in het Engels gegeven worden en op een locatie buiten Brussel. 8 A.8 infosessie De infosessie vindt plaats op 15 mei. Om hoe laat? 10u00 24 A plaats Officieel maakt Diegem (Machelen) geen deel uit van Brussel. Wetende dat onze kantoren op een boogscheut van Brussel liggen en vlot bereikbaar zijn met zowel de wagen als het openbaar vervoer, bent u bereid de opleidingen te laten doorgaan in Diegem? De opleiding moet verplicht doorgaan in Brussel. Wat lot 6 betreft : opleidingen kunnen doorgaan buiten Brussel 32 B.26 trainers trainen a) Is ons begrip van deze paragraaf correct dat u de aanbieder vraagt een train-the-trainer concept voor te stellen? Ja B) Zo ja, op welke manier wenst u het cursusmateriaal te bekomen voor de opleidingen die uw trainers verzorgen voor de andere medewerkers? Wenst u deze apart aan te kopen bij de aanbieder? Zie hoger. 9

10 JCA Vraag Prijs: Op het offerteformulier zijn op pagina 2/12 en 3/12 3 tabellen vermeld waarin de prijzen kunnen ingevuld worden. - algemene tabel Moeten in deze tabel de alternatieve standaard opleidingen en de daarbij afgeleidde trajecten van de aanbieder worden vermeld? Ja - rest van de catalogus Mag er voor de rest van de catalogus een verwijzing naar de web site worden gemaakt en/of naar de cataloog in digitale vorm? Neen. - algemene tabel LOT 1 Wat is het verschil tussen algemene tabel en Algemene Tabel LOT1? De algeme tabel geeft een verklaring van de manier waarop elke tabel moet ingevuld worden die een lot bevat. Vraag Lijst van toewijzingscriteria 1. Kwaliteit van de catalogi Wordt een digitale versie aanvaard? De catalogus moet beschikbaar zijn in de offerte, in papieren versie. Eventueel kan een bijkomend exemplaar voorgesteld worden in digitale versie. 1. d Ervaring en diploma s van de docenten De standaard open kalenderdraaiingen worden gegeven door Nederlandstalige Instructeurs die drietalig zijn. Mogen instructeurs ook in een andere taal dan hun moedertaal lesgeven? 10

11 Zie hoger. Vraag Plaats waar de services moeten worden uitgevoerd. Worden locaties voor standaard kalendertrainingen die gemakkelijk met het openbaar vervoer bereikbaar zijn, buiten Brussel aanvaard? Anrwoord : Zie hoger. Vraag Lot1: Netwerken Wat wordt er bedoeld met IAM? Identiy Access Managment Bijkomende informatie bevindt zich op de website van de FOF Fin Vraag 8 Worden de antwoorden digitaal ter beschikking gesteld? Deze zullen ter beschikking gesteld worden op de website van de FOF Fin ORDINA Moet alle cursus materiaal in het NL + FR beschikbaar zijn? Of is het bv voldoende dat het cursus materiaal in het engels is en dat de opleidingen gegeven worden in NL + FR? Zie hoger. Moeten men voor een specifiek lot alle opleidingen kunnen coveren? Ja. Men mag niet vergeten dat een firma mag samenwerken met een andere teneinde te kunnen antwoorden en dat het mogelijk is om twee of meerdere opleidigngen te voorzien teneide te beantwoorden aan de gevraagde behoefte. 11

12 BUSINESS TRAINING Sessions dédiées sessions publiques Question 1 Références : point 2, page 18 du cahier spécial des charges n 7 page 2, formulaire d offre, cahier spécial des charges n 7 Concernant la prestation de cours, il n est fait aucune distinction pour le «prix personne-jour» entre un cours organisé spécifiquement pour le SPF Finances (> 6 participants) et un cours organisé en session publique (< 6 participants au niveau du SPF Finances). Cette différence ne devrait-elle pas être faite au niveau du tableau général ainsi qu au niveau du tableau relatif au reste du catalogue? Réponse : Il ne faut pas faire cette distinction. La firme doit dès lors proposer un prix unique pour les deux types de cours (càd <6 participants et >6 participants) en se basant sur le choix suivant : soit en proposant le prix de son catalogue existant, soit en faisant une remise sur son prix catalogue. Mais, de toute façon, il n y a qu un seul type de prix. Cette distinction des cours en privés et publiques a pour seul but d avoir des délais différents. Question 2 Références : point 2, page 18 du cahier spécial des charges n 7 point 22, page 26 du cahier spécial des charges n 7 Il est tout à fait envisageable pour un soumissionnaire d organiser un cours spécifique pour un groupe déterminé sans que celui-ci ne soit en même temps programmé dans le calendrier des sessions publiques offertes par le soumissionnaire. Or, si le SPF Finances souhaite commander ce cours pour un nombre inférieur à 6 participants, le cahier spécial des charges prévoit que le cours sera suivi dans le contexte d une session publique. Qu en est-il si le soumissionnaire ne prévoit pas de sessions publiques pour un cours en particulier? Dans le point 22 de la page 26, vous indiquez qu «un arrangement de commun accord sera trouvé» et que «le soumissionnaire indiquera dans son offre les possibilités à ce sujet». Si un cours ad hoc doit être organisé, les prix pratiqués pourront-ils être négociés à ce moment-là en fonction du nombre de participants? Réponse: Voir plus haut. Trajets de formation Question 3 Références : point 10.1, page 11 du cahier spécial des charges n 7 12

13 point 26, page 29 du cahier spécial des charges n 7 Hypothèses de travail : La population présumée pour un trajet de formation est de deux personnes Pour ces trajets, le soumissionnaire reprend un ensemble de modules de cours de son catalogue qu il estime utiles Question : le SPF Finances considère-t-il que les prix appliqués («prix personne-jour») doivent être les mêmes que pour les modules de cours prestés pour un groupe plus large, pris séparément? Nous estimons en fait que le «prix personne-jour» sera plus élevé dans le cas des trajets vu le nombre réduit des participants (pour un même formateur, pour une infrastructure quasi équivalente). Réponse : Il faut suivre ici la règle des groupes inférieurs à 6 participants. Ce seront donc des sessions publiques. Personne n a dit qu il fallait faire des sessions privées de deux personnes. Question 4 Référence : point 26, page 29 du cahier spécial des charges n 7 Dans le cadre des trajets de formation mis sur pied afin de «former des formateurs», faut-il prévoir un module pédagogique destiné à guider les futurs formateurs en termes de «best practices» d enseignement? Ou ceux-ci ont-ils déjà suffisamment d expérience en termes de formation que pour focaliser le trajet sur la transmission de savoirs ICT? Réponse : Il ne faut pas prévoir ce module pédagogique. Contenu de l offre Question 5 Référence : point 9.4, page 10 du cahier spécial des charges n 7 «en annexe 6» Le soumissionnaire doit-il fournir un exemplaire des notes de cours/manuels à uniquement pour les cours obligatoires d un lot? Ou bien doit-il il fournir un exemplaire des notes de cours/manuels pour l ensemble du catalogue qu il propose dans la branche spécifique couverte par le lot Réponse : Les notes de cours et manuels ne sont plus un critère d attribution, comme dans les précédents cahiers de charges. Il est cependant conseillé de fournir un minimum de 3 exemplaires. En tout cas, certainement pas pour l entièreté du catalogue. 13

14 PROSOURCE 1. (Deel A, punt 1, laatste paragraaf, pagina 5/41): hier wordt aangegeven dat de trainingen in beide landstalen moeten worden gegeven: De noodzaak voor de FOD Financiën om deze opleidingen wat hun inhoud betreft op identieke wijze in het Nederlands en in het Frans te realiseren, brengt voor de inschrijver met zich mee: dat hij in zijn offerte moet bewijzen dat hij alle opleidingen, opgenomen in de catalogus van het lot waarvoor hij zich inschrijft, kan aanbieden in het Nederlands en het Frans; dat hij kan gebruikmaken van de onderaanneming tegen de voorwaarden die in punt 9.6 van onderhavig bijzonder lastenboek staan vermeld. Neen. Ja. a. Moet het cursusmateriaal in het Nederlands en het Frans identiek zijn? b. Kan de Nederlandstalige en Franstalige training gegeven worden in de betreffende taal en gebruik makend van Engelstalig cursus materiaal? c. Wordt de training gegeven in een gemengd publiek (NL + FR samen)? Neen..Enkel voor lot 6, indien de cursus in het Engels gegeven wordt. 2. (Deel A, punt 9.4, paragraaf in bijlage 4, Pagina 10/41): wat bedoelt men met opleidingsarchitectuur? Bedoelt men hiermee de trajecten? Graag verduidelijking. Het is het geheel van antwoorden op de toewijzingscriteria. Deze antwoorden moeten de presentatie van de criteria volgen, meer bepaald de tabel hieronder : 14

15 1. De kwaliteit van de catalogi (of van de trajecten) (50 %) Inhoud van de catalogi of van de trajecten (10 %) In welke mate beantwoordt de catalogus (traject) aan de behoeften van de FOD (20 %) Rechtzetting en financiële sancties (als het resultaat niet werd behaald) (10 %) Ervaring en diploma s van de docent (5 %) Methodologie (5 %) 2. Termijn voor organisatie van een opleiding (5 %) 3. De kwaliteit van de technische voorzieningen (5 %) 4. De totaalprijs van het lot voor de 3 jaar (40 %) 3. (Deel A, punt 10.1, 4 de paragraaf, pagina 11/41) graag verduidelijking mbt prijsraming, meer specifiek het verschil verplichte cursussen rest van de catalogus De uitleg bevindt zich op het aanvraagformulier, pagina 2, onder de vorm van 2 tabellen 4. (Deel A, punt , paragraaf 2: Termijn voor organisatie van de opleiding, laatste paragraaf, pagina 19/41): De termijn is tegelijk een toewijzingscriterium EN een technisch criterium. De beoordelaars zullen eerst nagaan of het technische criterium wordt nageleefd, dat wil zeggen of de beide maximale termijnen simpelweg in overeenstemming zijn met het lastenboek. Pas nadien zullen de beoordelaars scores geven voor dit criterium door bijvoorbeeld wat betreft de termijn waarvoor men een maximum van 4 maanden eist, de zwakste score (ofwel 1/5) toe te kennen aan de offerte die precies deze waarde voorstelt. Dit zou er jammer genoeg toe kunnen leiden dat een offerte die minstens 60% behaalt voor het eerste toewijzingscriterium, toch wordt geëlimineerd. a. Welke beoordeling wordt gehanteerd als de termijnen verschillen per training? De inschrijver moet een gemiddelde aanduiden 5. (Deel B, punt 26, pagina 32/41): Trainers trainen a. Graag verduidelijking mbt de op te geven trajecten in het kader van het trainen van trainers Het is aan de inschrijver om een antwoord te bedenken, niet aan de FOD FIN b. Op welke manier wordt hiermee rekening gehouden in de gunning? 15

16 De trajecten worden geanaliseerd zoals de opleidingen. c. Hoe evalueert men het train-de-trainer traject? Volgens de toewijzingscriteria, alsof het traject uit één enkele cursus bestond. 6. (Deel B, punt 34, pagina 39/41): moeten de CMMI en Agile cursussen tot een certificaat leiden (resp. Introduction to CMMI, Certified Scrum Master)? Neen. 7. (Deel B, punt 34, pagina 39/41): moeten de trajecten tot opleider leiden tot opleiders die certificatie-training kunnen doen (e.g. Prince2 foundation trainer)? De offerte moet geen rekening houden met dit geval. Het is evenwel mogelijk dat tijdens het 3 jaar durende project certificieringsopleidingen zullen gedaan worden. In dit geval zal de inschrijver zijn prijzen aanpassen rekening houdend met het moment 8. (Deel B, punt 34, pagina 39/41): wat is het verwachte aantal dagen van elk van de trainingen? De inschrijver moet het aantal dagen van de standaardopleidingen uit zijn catalogus niet wijzigen. 9. (Deel B, punt 34, pagina 39/41): er staat Beheer van een project (webtoepassingen) 2 maal aangegeven. Gaat het hier over een zelfde cursus? Het gaat hier om een fout. Deze opleiding moet slechts één keer voorkomen in de tabel. Dezelde fout bevindt zich in de corresponderende tabel van het offerteformulier 10. (Deel B, punt 34, pagina 39/41): Prosource heeft standaard trainingen maar past ook trainingen aan naargelang de noden van de klant. Daarom graag meer detail betreffende de verwachtingen van, en de verbanden tussen de cursussen: a. Beheer van een project (webtoepassing) (Op basis van PMBOK, Prince2, Tools?) 16

17 Prince 2 is de standaardmethodologie van projectbeheer bij de FOD Financiën. Het is niettegenstaande niet verboden om een algemene opleiding voor te stellen die gebaseerd is op meerdere methodologieën en die niet verbonden is met één bijzonder werkmiddel. Het is een inleidingscurus voor projectbeheer. Deze cursus kan verder vervolldigd worden volgens de voorkeur van de leerling (door het volgen van Prince2 opleidingen bijvoorbeeld) b. PMO, organisatie per project (Support office per project?, Op maat op basis van Fodfin processen?, Op basis van Prince2 processen?) Ook hier betreft het een inleidingscursus. De inschrijver is vrij om deze te voorzien op de manier waarop hij hem begrijpt. Antwoord: c. ROI, rendement van investeringen (Business case opleiding?) Ook hier betreft het een inleidingscursus. De inschrijver is vrij om deze te voorzien op de manier waarop hij hem begrijpt. d. Planning en opvolging van projecten (Op basis van PMBOK, Prince2?) Ook hier betreft het een inleidingscursus. De inschrijver is vrij om deze te voorzien op de manier waarop hij hem begrijpt. 17

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Document strictement confidentiel Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Questions et réponses / Vragen en Antwoorden Vraag 1 In het kader

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone :

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES 1) Deel B punt 2.5 (pagina 19/33) Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : Laptops 2009 3. PARTIE C : SPECIFICATIONS

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Financiën. Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1

Federale Overheidsdienst Financiën. Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1 Federale Overheidsdienst Financiën Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1 «Nederlandstalige opleidingen Communicatie» Informatiesessie 09/06/2011 10.00u 1 Hoeveel cv's ontvangen

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens

Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens Paragraphe n de page. langue Questions Réponses partie A: 4.3.1 Contenu de l'offre volet 3B partie B: 2.1.2 Sous-traitants Partie B: 2.2.2.2 Exigences techniques: profils compétences Partie B: 2.2.2.2

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

QUESTIONS ET REPONSES EN REFERENCE AVEC LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES BTC/CTB BXL 732 VRAGEN EN ANTWOORDEN MBT HET BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 732

QUESTIONS ET REPONSES EN REFERENCE AVEC LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES BTC/CTB BXL 732 VRAGEN EN ANTWOORDEN MBT HET BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 732 QUESTIONS ET REPONSES EN REFERENCE AVEC LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES BTC/CTB BXL 732 VRAGEN EN ANTWOORDEN MBT HET BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 732 Formulaire de Questions / Réponses Langue Questions Réponses

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij Algemeen De door de inschrijver ingediende offerte moet realistisch

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

Session d information du 05/11/2015 à 14 h Réponses aux questions posées dans le cadre du marché B&O.2015.0058

Session d information du 05/11/2015 à 14 h Réponses aux questions posées dans le cadre du marché B&O.2015.0058 Session d information du 05/11/2015 à 14 h Réponses aux questions posées dans le cadre du marché B&O.2015.0058 Appel d'offres ouvert pour le développement et l organisation en français et en néerlandais

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Ref. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05

VRAGEN - ANTWOORDEN Ref. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05 VRAGEN - ANTWOORDEN Ref. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05 Overheidsopdracht voor diensten Q1. In het bestek staat dat er een aantal bedrukte rollen moeten toegevoegd worden aan de prijsofferte. Graag zouden

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Langue Bedrukte envelop EA4 Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster*

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010 Fast2web Drupal site Builder Informatiesessie M1010 Session d information M1010 M1010 Gebruik van Forum toepassing Utilisation de l application Forum Mini-competition - Minicompetitie OpenFED / drupal.org

Nadere informatie

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Le Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Qu est-ce que le PGP? Le PGP est une extension de garantie pour les pièces détachées. Il vous

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum Toelichting toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum 1. Situering Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten geeft met de steun van de Vlaamse overheid aan alle werkzoekenden, uitzendkrachten

Nadere informatie

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche INTITULE DU POSTE OFFRE D EMPLOI TRADUCTEUR-INTERPRÈTE / VERTALER-TOLK ORIGINE DE L OFFRE CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE DESCRIPTION Jobadvertentie in het Nederlands (zie

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion De minister van Begroting - La Ministre du Budget Antwoord op de parlementaire vraag nr. 179 (Begroting)

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

15 * 7,5 * Multi. Remboursement Terugbetaling. Hapto. La Moulinette. Moulinette. www.moulinex.be. Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02.

15 * 7,5 * Multi. Remboursement Terugbetaling. Hapto. La Moulinette. Moulinette. www.moulinex.be. Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02. Remboursement Terugbetaling Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02.2012 15 * Hapto DD411 La Moulinette DP700 7,5 * Multi *Sur votre compte bancaire Gestort op uw bankrekening Moulinette AT7101 www.moulinex.be

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat mm Opmaakformaat 235 x Envelop * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

17609_Manual_zet in en win.indd :03

17609_Manual_zet in en win.indd :03 17609_Manual_zet in en win.indd 1 18-07-12 10:03 NL Spelregels Een vraag- en antwoordspel, waarbij je niet zélf alle antwoorden hoeft te weten; als je goed in kunt schatten wat je medespelers weten, scoor

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek it geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2015 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2015 Beuk ild, natuur geolied 41,50 Eik ild rood, natuur geolied

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0040 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van basis- en follow-up opleidingen brandbestrijder in het Nederlands

Nadere informatie

Notitieboekjes Carnet de Notes

Notitieboekjes Carnet de Notes Carnet de Notes Taal Langue Algemene aanleverspecificaties - Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines. - Wit is een uit te voeren drukkleur, zowel in zeefdruk transfer als als

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

GEZONDHEID (La santé)

GEZONDHEID (La santé) FICHE LEXICALE NEERLANDAIS 1/5 GEZONDHEID (La santé) a. Wat zijn hun klachten? (De quoi se plaignent-ils?) A C B G I H 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. E D Klachten hoest moet overgeven ben verkouden heb

Nadere informatie

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets Spandoeken met ringen s et banderoles avec œillets Taal Langue Spandoeken met ringen Spandoeken kunnen worden afgewerkt met ringen. Daarbij heb je de keuze uit ringen om de 30 cm, ringen om de 50 cm of

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

Bedrukte paraplu s en ponchobal Parapluie imprimé

Bedrukte paraplu s en ponchobal Parapluie imprimé Bedrukte paraplu s en ponchobal Parapluie imprimé Taal Langue Bedrukte paraplu s en ponchobal Met deze mooie paraplu s en poncho kan je zelfs met regen goed voor de dag komen. We hebben 4 soorten paraplu

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe WOORD VOORAF Michel FlamÉe Voorzitter van CEPANI CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, en de nationale organisatie van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), hebben op 17 januari

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05 Marché public de services Rouleaux de papier thermique imprimé Questions -réponses Rouleaux de papier thermique imprimé Q1. In het bestek staat dat er

Nadere informatie

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions.

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. ACTIEFORMULIER / FORMULAIRE D ACTION Aanbod enkel geldig op aankopen in België van

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

OKB Opleiding PAR Formation

OKB Opleiding PAR Formation OKB Opleiding PAR Formation Visie en aanpassingen Vision et adaptations Agenda Ordre du jour Inleiding Introduction Doelstelling Objectif Probleem Énoncé du problème Oplossing Solution - Strategische keuzes

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

Chairs for the quality office FLIGHT

Chairs for the quality office FLIGHT Chairs for the quality office FLIGHT Flight 20 Het nieuwe werken Une nouvelle façon de travailler Het nieuwe werken houdt in dat één bureaustoel meerdere gebruikers heeft. Flight 20 is hiervoor geschikt

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français Servetten Serviettes Taal Langue Servetten Op zoek naar fijne en stijlvolle witte servetten? Wij hebben ze in alle soorten en maten. Of maak het nog bonter: servetten met jouw logo, design of foto! Tips

Nadere informatie