Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI"

Transcriptie

1 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI

2

3 Lange Voorhout ED Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI CROHO nr: Hobéon Certificering BV Datum 15 maart 2011 Auditpanel R.J.M. van der Hoorn MBA CMC dr.ir. H.G. Mooi G.C.L. Koch CPD M.G.M. Sponselee MSc Secretaris D.P.M. de Koning MSc

4

5 INHOUDSOPGAVE DEEL MANAGEMENT SAMENVATTING INTEGRAAL ADVIES SAMENVATTENDE BEOORDELING 1 2. INLEIDING 5 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING 7 DEEL ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER 9 1. Doelstellingen opleiding 9 Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen 9 Facet 1.2. Niveau: master 12 Facet 1.3. Oriëntatie hbo Programma 14 Facet 2.1. Eisen hbo 14 Facet 2.2. Relatie tussen doelstellingen en programma 17 Facet 2.3. Samenhang programma 20 Facet 2.4. Studielast 22 Facet 2.5. Instroom 24 Facet 2.6. Duur Inzet van personeel 27 Facet 3.1. Eisen hbo 27 Facet 3.2. Kwantiteit personeel 28 Facet 3.3. Kwaliteit personeel Voorzieningen 31 Facet 4.1. Materiële voorzieningen 31 Facet 4.2. Studiebegeleiding Interne kwaliteitszorg 33 Facet 5.1. Systematische aanpak 33 Facet 5.2. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld Condities voor continuïteit 35 Facet 6.1. Afstudeergarantie 35 Facet 6.2. Investeringen 36 Facet 6.3. Financiële voorzieningen OORDEELSCHEMA BIJLAGEN 41 BIJLAGE I Programma en gesprekspartners BIJLAGE II Curricula Vitae en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren BIJLAGE III Werkwijze, beoordelingsprocedure en beslisregels BIJLAGE IV Geraadpleegde documenten

6 Algemene gegevens Naam van de instelling: Naam van de masteropleiding: Varianten van de opleiding: Locatie van de opleidingen: NCOI Business School Projectmanagement deeltijd en duaal Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Naam VBI: Hobéon Certificering b.v. Datum visitatie: 8 februari 2011 Datum adviesrapport: 15 maart 2011 Beoordelingskader Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is het Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Nederland (14 februari 2003). Samenstelling auditpanel Het auditpanel bestond uit de volgende personen: R.J.M. van der Hoorn MBA CMC, voorzitter, is bedrijfsadviseur en directeur/eigenaar van Hobéon. Dr. ir. H.G. Mooi, vakdeskundige, is universitair hoofddocent bij de TU Delft (Faculteit Techniek, Bestuur & Management, sectie Technology, Strategy & Entrepreneurship) en is directeur van het Delft Centre for Project Management van de TU Delft. Dhr. G.C.L. Koch CPD, werkvelddeskundige, is principal consultant bij Van Aetsveld en is internationaal actief binnen de International Project Management Association (IPMA), o.a. als medeauteur van de International Competence Baseline 3 van IPMA. M.G.M. Sponselee MSc, studentlid, is student bij de masteropleiding Projectmanagement van Hogeschool Utrecht en trainee bij Van Aetsveld. Het auditpanel werd ondersteund door D.P.M. de Koning, adviseur bij Hobéon en NVAOgecertificeerd secretaris. In Bijlage II bij dit rapport zijn de uitgebreide curricula vitae en onafhankelijkheidsverklaringen van de leden van het auditpanel opgenomen. De NVAO heeft op 18 januari 2011 ingestemd met deze samenstelling van het auditpanel.

7 DEEL 1 1. MANAGEMENT SAMENVATTING 1.1. Integraal advies Hobéon Certificering adviseert de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de beoogde hbo-masteropleiding Projectmanagement, te verzorgen door de NCOI in al haar varianten en locaties te accrediteren. Dit advies wordt in onderhavig rapport gefundeerd Samenvattende beoordeling Hobéon Certificering baseert het advies tot accreditatie van de masteropleiding Projectmanagement op de volgende overwegingen: Onderwerp Doelstellingen opleiding: voldoende Het oordeel van het auditpanel over alle facetten van dit onderwerp is positief. De opleiding heeft haar competentieprofiel gebaseerd op het profiel dat op internationaal niveau door de beroepsvereniging (IPMA) is vastgesteld. De eindcompetenties van de opleiding voldoen aan het niveau master en corresponderen in voldoende mate met de kerntaken van een projectmanager. Wel adviseert het auditpanel om realistisch te zijn in het ambitieniveau van de onderzoekscompetenties. Het gaat hier om een professionele master en niet om een universitaire master. Onderzoek begrijpen en kunnen gebruiken acht het auditpanel meer van belang dan het doen van onderzoek. De opleiding Master Projectmanagement (hierna verder ook wel aan te duiden als MPM) volgt de actuele ontwikkelingen in het beroepenveld. Over actuele ontwikkelingen in het beroepenveld wordt zij o.a. geïnformeerd door een Raad van Advies. Met deze Raad heeft zij onder meer het competentieprofiel en het curriculum besproken. Onderwerp Programma: voldoende Het oordeel van het auditpanel over alle facetten van dit onderwerp is positief. De bevindingen en afwegingen die tot dit oordeel hebben geleid, staan gedeeltelijk vermeld in het generieke rapport. Daarnaast heeft het auditteam het oordeel gebaseerd op onderstaande overwegingen. Het auditpanel stelt vast, dat de opleiding beschikt over een duidelijke visie met betrekking tot het door haar gewenste didactisch concept. Zij zorgt er voldoende voor, dat ontwikkeling van kennis en (beroeps)vaardigheden plaatsvindt en zorgt er op adequate wijze voor dat dit programma actueel is en blijft. Kennisontwikkeling vindt plaats via vakliteratuur die relevante, werkvelddekkend en op masterniveau is. Wel adviseert het auditpanel om het aantal boeken op de literatuurlijst te reduceren en om een goede balans te zoeken tussen de beschikbare Angelsaksische en de Rijnlandse literatuur. NCOI heeft een heldere visie op onderzoek in masteropleidingen en heeft deze visie op een adequate manier uitgewerkt in de verschillende programma s. Het auditpanel is positief over de manier waarop toegepast onderzoek is verbonden met onder andere de eindopdrachten in de masterclasses. Op deze manier wordt toegepast onderzoek een geïntegreerd onderdeel van het curriculum. Wel heeft het auditpanel twijfels bij de praktische uitvoerbaarheid van het kwantitatieve onderzoek in een van de masterclasses. Het streven om kwantitatief onderzoek te integreren in de opleiding vindt het auditpanel lovenswaardig, maar het begrijpen en kunnen begrijpen van (kwantitatief) onderzoek acht het panel reëler en meer van belang voor een professionele masterstudent en een toekomstig projectmanager dan het daadwerkelijk doen van (kwantitatief) onderzoek. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie 1.0 1

8 Naar het oordeel van het auditpanel kent de opleiding een programma dat in termen van kennis- en competentieontwikkeling op hbo-masterniveau is gesitueerd en dat qua oriëntatie en organisatie in voldoende mate gericht is op het werkterrein van de projectmanager. De eindkwalificaties zijn vertaald naar leerdoelen van de afzonderlijke programmaonderdelen. In het aangeboden programma komen alle te ontwikkelen (eind)competenties aan bod. De inhoud van het programma stelt studenten in staat de geformuleerde eindkwalificaties te verwerven. Het is van masterniveau en richt zich goed op de beroepspraktijk van projectmanagement. Wel adviseert het auditpanel om een prominentere plaats te geven aan het onderwerp risicomanagement dan nu het geval is. Ook zijn enkele leerdoelen erg ambitieus geformuleerd, wat niet altijd overeenkomt met de opzet en de inhoud van de bijbehorende masterclass. De opleiding toetst adequaat of de studenten de leerdoelen van het programma hebben gerealiseerd. Hierbij is zowel aandacht voor de vakinhoudelijke leerdoelen als meer generieke leerdoelen. Het auditpanel respecteert de onderwijsaanpak van NCOI (Actief Leerprincipe) waarbij leerdoelen op het gebied van kennis, vaardigheden en houding voor het merendeel geïntegreerd worden getoetst. Niettemin wil het auditpanel de opleiding ter overweging meegeven om goed te kijken naar de mogelijkheden die het programma biedt voor afzonderlijke vormen van schriftelijke toetsing van bepaalde theoretische kennis, zoals dat ook gebeurt bij het IMPA-C examen. Het programma is samenhangend en studeerbaar. Voor één masterclass geldt dat de opleiding nog eens goed moet kijken naar de formele studielast ten opzichte van de werkelijke studielast die men zou verwachten, als je kijkt naar de opzet en de inhoud van de masterclass. De opleiding heeft een duidelijk beleid vastgesteld m.b.t. de instromende studenten. Dit beleid heeft zij vertaald in een aantal instroomeisen. Voor het volgen van de opleiding moeten duale studenten een passende functie bekleden, over relevante werkervaring beschikken en kennis hebben van projectmanagementmethodieken. Het auditpanel wil de opleiding meegeven om met het oog op het gewenste uitstroomniveau haar toelatingseisen nogmaals door te nemen en hier expliciet de Raad van Advies bij te betrekken. De opleiding heeft in beide varianten een duur van twee jaar en een studielast van 60 EC s. Onderwerp Inzet van personeel: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De bevindingen en afwegingen die tot dit oordeel hebben geleid, staan grotendeels vermeld in het generieke rapport. Daarnaast heeft het auditteam het oordeel gebaseerd op onderstaande overwegingen. Het docentencorps is nog niet formeel vastgesteld. De cv s van de beoogd docenten wijzen uit dat zij een adequate verankering hebben in het werkveld. NCOI trekt freelance docenten aan op basis van de prognoses van inschrijving. Daarom is voldoende capaciteit aanwezig om de opleiding te starten en te continueren. De kerndocent heeft een belangrijke taak in de opleiding. Hij is de verbindende schakel tussen ontwikkelaars en docenten van de opleiding en is actief bij de inhoudelijke uitvoering van de opleiding betrokken. De kerndocent die is aangetrokken voor de masteropleiding Projectmanagement, is inhoudelijk expert op het vakgebied. Het is zaak dat de opleiding er zorg voor draagt dat de formatie voor de per september 2011 startende opleiding wordt ingevuld door docenten die voldoende vakinhoudelijke geschoold zijn en staan voor de opleiding en het vakgebied. NCOI werkt met freelance docenten. Het auditpanel heeft de cv s van enkele beoogde docenten ingezien en heeft vastgesteld dat zij uit de beroepspraktijk komen en ruim voldoende vakinhoudelijk geschoold zijn. De didactische vaardigheden van de docenten worden gemonitord in studentenevaluaties en jaarlijks besproken. Wel wil het auditpanel de opleiding nog meegeven om te zorgen voor docenten die eigenaar zijn van de masterclass die zij geven en die in staat zijn om de stof met enthousiasme, verstand van zaken en betrokkenheid over te brengen op studenten. De startbijeenkomst aan het begin van het studiejaar en de vakoverleggen die door het jaar heen worden georganiseerd, kunnen hier een waardevolle bijdrage leveren. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie 1.0 2

9 Onderwerp Voorzieningen: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De bevindingen en afwegingen die tot dit oordeel hebben geleid, staan grotendeels vermeld in het generieke rapport. Daarnaast heeft het auditteam het oordeel gebaseerd op de overweging dat de masteropleiding Projectmanagement niet vraagt om bijzondere voorzieningen. Uit de generieke audit blijkt dat de studiebegeleiding in voldoende mate is ontwikkeld en geborgd. De bevindingen en afwegingen die hiertoe hebben geleid treft de lezer aan in dit generieke rapport. Onderwerp Interne Kwaliteitszorg: voldoende Het oordeel van het auditpanel over alle facetten van dit onderwerp is positief. De bevindingen en afwegingen die hiertoe hebben geleid, staan vermeld in het generieke rapport. Onderwerp Condities voor continuïteit: voldoende Het oordeel van het auditpanel over alle facetten van dit onderwerp is positief. De bevindingen en afwegingen die hiertoe hebben geleid, staan vermeld in het generieke rapport. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie 1.0 3

10 Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie 1.0 4

11 2. INLEIDING Beoordelingsaanpak 2011 NCOI laat in 2011 Hobéon Certificering een groot aantal Toetsen Nieuwe Opleidingen uitvoeren. Het betreft, op deze hbo-masteropleiding Projectmanagement na, alle nieuwe hbobacheloropleidingen. Beoordeling van en rapportage over de kwaliteit van deze nieuwe opleidingen gebeurt voor 1 april 2011, de termijn waarbinnen het oude beoordelingskader TNO nog wordt toegepast. NCOI kent een sterke centrale sturing op het onderwijsgebouw. Dat geldt voor het ontwerpproces en de structuur van opleidingsprogramma s, het didactisch model en de toetsing, evenals de inzet, aansturing en beoordeling van docenten. Ook de inrichting van de onderwijsvoorzieningen en de kwaliteitszorg gebeurt centraal en kent dus gemeenschappelijke kenmerken voor alle opleidingen. Beoordelingsschema Hobéon Certificering heeft er dan ook voor gekozen bij NCOI de gemeenschappelijke kenmerken voor alle opleidingen op zoveel mogelijk facetten en onderwerpen uit het NVAObeoordelingskader TNO in een generieke audit te beoordelen. Deze werkwijze is afgestemd met de NVAO. Geen onnodige redundantie Door de gemeenschappelijke aspecten slechts eenmaal te beoordelen op het niveau waarop ze worden aangestuurd en geborgd, wordt onnodige redundantie in beoordelingen en rapportages voorkomen. Er is dan ook voor gekozen de generieke beoordeling in een separaat rapport op te nemen en de teksten uit dit rapport niet telkens in de opleidingsrapporten te herhalen. Het onderhavige rapport dient in samenhang en onlosmakelijk verbonden met het generieke rapport te worden beschouwd (Adviesrapport generieke audit TNO 2011 NCOI, d.d. 22 maart 2011). Het auditpanel dat de onderhavige opleiding heeft beoordeeld, heeft tevoren kennisgenomen van de (uitkomsten van de) generieke audit. De inrichting van de opleidingsaudit is hierop afgestemd. Daarbij is er aandacht geweest voor de doorwerking van de generiek beoordeelde aspecten op de opleiding. Functie van het rapport Het onderhavige rapport bevat het advies aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) dat door Hobéon Certificering als Visiterende en Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie als nieuwe opleiding van de hbo-masteropleiding Projectmanagement, te verzorgen door NCOI. De opleiding zal worden aangeboden in de varianten duaal en deeltijd. De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door de Management Review en de daarbij behorende onderliggende documenten. Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is geweest het Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs van 14 februari De audit De audit van de opleiding heeft plaatsgevonden op 8 februari Deze audit is voorafgegaan door een generieke audit op 20 januari Het programma van de audit van 8 februari 2011 is opgenomen in Bijlage I. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie 1.0 5

12 Het auditpanel op 2 februari 2011 bestond uit de navolgende personen R.J.M. van der Hoorn MBA CMC dr.ir. H.G. Mooi G.C.L. Koch CPD M.G.M. Sponselee voorzitter R.J.M. van der Hoorn MBA, CMC Partner/directeur Hobéon werkvelddeskundige G.C.L. Koch CPD vakdeskundige Dr. ir. H.G. Mooi student M.G.M. Sponselee, MSc secretaris D.P.M. de Koning MSc werkveld vak / discipline onderwijs x kwaliteitszorg /audit X x x x x x x x x x studentperspectief x Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie 1.0 6

13 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING Masteropleiding Projectmanagement Markt Vanuit de strategische ambities van NCOI om invulling te geven aan een doorlopende leerlijn op het gebied van onder andere de Bachelor Bedrijfskunde en Management, de Post Bachelor Senior Projectmanagement en IPMA-D en een gesignaleerde toename van projecten en projectmatig werken binnen bedrijven, is het initiatief genomen om een hbo-master op het gebied van projectmanagement te ontwikkelen. Beginnend beroepsbeoefenaar De rollen waarin de hbo-master Projectmanagement zijn taken en werkzaamheden dient te verrichten zijn aan te duiden met de termen: 1. Opdrachtgever; 2. Manager project en portfoliomanagement office (PMO); 3. Project, programma en portfoliomanager De functie van de hbo-master Projectmanagement is gepositioneerd binnen staande organisaties, in tijdelijke organisaties en over de grenzen van meerdere organisaties heen. Een projectmanager (incl. de hierboven genoemde rollen) moet verschillende domeinen kunnen samenbrengen, in een complex samenstel van publieke en private partijen. De tijd dat een project zich binnen een organisatie afspeelde, is daarmee voorbij. Dit vergt leiderschap van tijdelijke organisaties, kennis van het bestaande gedachtegoed rond projectmanagement die vervolgens verrijkt is met interpersoonlijke en politieke vaardigheden, naast de eigen domeinkennis. De toekomstige master is nu vooral werkzaam in een project intensieve omgeving als projectmedewerker, afdelingshoofd, projectmanager, staf-/ beleidsmedewerker. Blauwdruk van het programma De masteropleiding Projectmanagement van NCOI Business School bestaat uit twee fases: een kernprogramma (fase 1) en een topprogramma (fase 2). In het topprogramma kan voor verdieping uit enkele specialisatierichtingen gekozen worden. Alle masterclasses hebben een omvang van 6,5 EC. De eindscriptie heeft een omvang van 14,5 EC, inclusief onderzoeksvaardigheden. Hieronder geven wij een schematisch overzicht van het programma. Fase 1 Kernprogramma Kick off Onderzoeksvaardigheden Masterclass Advanced Methoden en Technieken in Project Management Masterclass Advanced Management in and with Project Management Masterclass Management van Verandering Masterclass Persoonlijk Leiderschap Fase 2 Topprogramma Onderzoeksvaardigheden Masterclass Advanced Project Management Skills Masterclass Project Management in an International Context Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie 1.0 7

14 Keuzemasterclasses Masterclass Performance of Human Capital Masterclass Project Management voor de Bouw en Infrastructuur Masterclass Project Management voor Financiële en Zakelijke Dienstverlening Masterclass Project Management voor ICT Projecten Scriptie Persoonlijke begeleiding, optie intervisie/groepsbegeleiding Studentenpopulatie NCOI Opleidingsgroep richt zich met haar opleidingen op werkende mensen als specifieke doelgroep. Dit geldt ook voor de masteropleiding Projectmanagement. De modulaire opzet met zeven masterclasses verdeeld in twee fases en een eindscriptie maakt het mogelijk flexibel te studeren. De opleiding is dan ook goed te combineren met een drukke baan. De opleiding wordt aangeboden in een duale en een deeltijdvariant. De deeltijdse variant van de opleiding wordt uitsluitend ingezet, indien een student door omstandigheden tussentijds zijn werkplek verliest, waarin hij de praktijkopdrachten en de afstudeeropdracht uitvoert. In dat geval dient de deeltijdvariant als oplossing: de student moet dan ter compensatie aanvullende opdrachten uitvoeren en een stage lopen. De ervaring bij lopende bachelor- en masteropleidingen van NCOI leert dat opleidingen maar zelden in de deeltijdse variant worden gevolgd. Alleen bij die facetten waar het verschil tussen duaal en deeltijd relevant is, wordt in het onderhavige rapport ingegaan op de wijze waarop de instelling het verschil in uitvoering van de opleiding heeft georganiseerd en geborgd. Daarbij gaat het bij de deeltijdse variant vooral om de uitvoering van opdrachten in de praktijk tijdens het uitvoeren van een stage, waar de duale student parallel aan zijn studie werkzaam is in de beroepspraktijk. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie 1.0 8

15 DEEL 2 4. ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO- ACCREDITATIEKADER 1. Doelstellingen opleiding Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk) Oordeel: voldoende Het oordeel van het auditpanel is gebaseerd op onderstaande overwegingen. Beroeps- en opleidingsprofiel Er is geen landelijk beroeps- en opleidingsprofiel waar de opleiding bij kan aansluiten. NCOI heeft zelf een beroepsprofiel opgesteld. Dit profiel is tot stand gekomen op basis van: een survey van recente literatuur en publicaties over projectmanagement wat betreft de belangrijkste trends en ontwikkelingen in projectmanagement; afstemming met de Danktank (Raad van Advies) en validering door bedrijven buiten de Danktank; een studie naar andere nationale en internationale masteropleidingen Projectmanagement. Ook heeft de opleiding aansluiting gezocht bij wat binnen de beroepsorganisatie van projectmanagers is ontwikkeld. Wereldwijd zijn twee projectmanagementvakverenigingen van belang voor projectmanagers: de van oorsprong Europese Internationale Project Management Association (IPMA) en het wereldwijde, van oorsprong Amerikaanse, projectmanagementvereniging Project Management Institute (PMI). De opleiding heeft ervoor gekozen om aansluiting te zoeken bij IPMA. PMI richt zich vooral op projectmanagement processen. IPMA richt zich juist op de competenties van de projectmanager, wat voor een opleiding een meer geschikt aanknopingspunt is. De IPMA heeft begin jaren negentig een beroepsprofiel (in de vorm van een competentieprofiel) opgesteld waaraan de projectmanager zouden moeten voldoen. Deze set dient er toe om projectmanagers onafhankelijk te kunnen certificeren. In 2006 is het competentieprofiel aangepast tot de International Competence Baseline, versie 3 (ICB 3). Daarin worden de competenties ingedeeld in een drietal rubrieken: 1. Technical competences, dealing with the project management matter, on which the professionals are working. 2. Behavioural competences, dealing with the personal relationships between the individuals and groups managed in the projects, programs and portfolios. 3. Contextual competences, dealing with the interaction of the project management with the context of the project and within the permanent organizations. In deze derde versie is er meer aandacht gekomen voor de gedragscompetenties en de contextuele competenties. In vorige versies lag het accent nog overwegend op de technische competenties en op enkele persoonlijke attitudes. Met de aanpassing volgt het beroepsprofiel de ontwikkeling van het beroep zoals het zich in de afgelopen periode heeft voltrokken: het zijn tegenwoordig veel meer de gedrags- en de contextuele competenties die doorslaggevend zijn voor succes van een project dan de technische competenties. De technische competenties zijn namelijk wel noodzakelijk voor het welslagen van het project, maar niet voldoende. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie 1.0 9

16 Eindkwalificaties De gedragsmatige competenties van IMPA heeft NCOI vertaald in elf gedragscompetenties. Voor het weergeven en samenvatten van deze competenties maakt de opleiding gebruik van kernopgaven (gebaseerd op de zgn. CIT methode met critical incidents), waarbij zij uitgaat van de werkcontext van de beroepsbeoefenaar. Wat de IPMA benoemt als technische en contextuele competenties wordt binnen de NCOI systematiek aangeduid als kerntaken. Deze kerntaken zijn nagenoeg ongewijzigd overgenomen van de technische en contextuele competentiegebieden uit het IMPA-model, omdat ze een goed en breed beeld geven van de generieke taken van een project- of programmamanager. Binnen de ICB 3 ontbreken voor een masteropleiding noodzakelijke analytische en onderzoekscompetenties op wetenschappelijk niveau. Daarom heeft de opleiding drie competenties toegevoegd gericht op analyse en onderzoek. Hieronder is schematisch de opbouw van het competentieprofiel weergegeven. Tabel 1 Opbouw competentieprofiel ICB en IMPA-nl Gedragsmatige competenties Technische competenties Contextuele competenties Vertaling NCOI 11 gedragscompetenties, uitgewerkt in kernopgaven 31 Kerntaken (nagenoeg ongewijzigd overgenomen van de technische en contextuele competentiegebieden uit het IMPA-model) Extra: 3 competenties gericht op analyse en onderzoek: analyseren leervermogen onderzoeksvaardigheid Het beroepsprofiel van NCOI is het streefmodel voor een project- en programmamanager op niveau B. De positionering van de opleiding is tussen niveau C en niveau B. Er wordt vanuit gegaan dat men met de masteropleiding en een aanvullende dosis projectmanagementervaring een goede basis heeft voor certificering op B niveau door de IPMA-NL. Validering door het werkveld Het beroeps- en opleidingsprofiel, inclusief de daarin beschreven eindkwalificaties zijn gevalideerd door de Raad van Advies (voorheen Danktank) van de opleiding. Deze Raad is zodanig samengesteld, dat er vertegenwoordiging is vanuit de (wetenschappelijke) onderwijswereld, de beroepsvereniging IMPA, consultancy- en projectmanagementbureaus deskundig op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement en organisaties waarbinnen veelvuldig projecten worden uitgevoerd (Logica CMG, Belastingdienst). Het auditpanel heeft kennisgenomen van de verslagen van discussies in de Raad van Advies en heeft met verschillende leden gesproken op de auditdag. Het auditpanel heeft gezien dat: de leden van de Raad van Advies allen op strategisch niveau werkzaam zijn en met elkaar een representatieve vertegenwoordiging zijn van het domein waarin de opleiding opereert; de discussies inhoudelijk zijn en aansluiten bij actuele ontwikkelingen; deze Raad sturend is op de inhoud van het opleidingsprofiel. Het beoogd docentencorps zal daarnaast bestaan uit freelance docenten. Deze docenten brengen vanuit hun werk de actualiteit in de opleiding. Ook daarmee blijft de inhoud van de opleiding actueel. De belangrijkste schakel met de actualiteit is wellicht de student die immers zelf werkt in een relevante werkcontext. Hij of zij brengt elke les oplossingen in van opdrachten die per les zijn gegeven, vanuit zijn of haar eigen werksituatie en wisselt deze uit met medestudenten en discussieert daarover. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie

17 Internationale referentie De masteropleiding Projectmanagement zoekt de internationale referentie in de ontwikkeling van een visie op het beroep, gerelateerd aan internationaal gangbare standaarden. De primaire doelstelling binnen de opleiding is dat de studenten zicht krijgen op de brede internationale context en ontwikkelingen binnen hun vakgebied en dat zij de consequenties hiervan voor de eigen functie binnen de, in veel gevallen internationale, werkomgeving onderkennen. Dit heeft de opleiding uitgewerkt in de eindkwalificaties, onder andere in de competentie interculturele sensitiviteit. Het auditpanel heeft de internationale component van het curriculum besproken. Het thema internationalisering komt expliciet terug in de masterclass Project Management in an International Context. Daarnaast zit internationalisering gedurende de opleiding verweven in de opdrachten, de internationale literatuur en de casussen. De opleiding heeft in het beroepsprofiel de eigen gedragscompetenties afgezet tegen de door IMPA-NL en GITP beschreven competentieprofielen B1 en B2. Het auditteam beveelt aan om de eigen competenties ook nog tegen de NCB3 af te zetten, omdat dat de vertaling is van de internationale competentiestandaard beschreven in de ICB3. Onderzoekscompetenties In de notitie Visie op onderzoek (opgesteld oktober 2009, vastgesteld januari 2010) staat de doelstelling van NCOI ten aanzien van de inbreng van onderzoek bij een professionele master beschreven. Deze luidt als volgt: Het tot stand brengen van een optimale interactie tussen (toegepast) wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk door middel van het verzamelen, ontwikkelen, verspreiden en (leren) toepassen van kennis op het gebied van evidence based practice. Hiermee volgt NCOI de trend op het terrein van professionalisering van diverse beroepsgroepen, gericht op evidence based werken. Dat wil zeggen dat er steeds meer verlangd wordt dat er verantwoording wordt afgelegd. Voor de projectmanager betekent dit dat hij of zij zich bijvoorbeeld moet kunnen verantwoorden over de gekozen professionele aanpak in het leiden van het project of programma. Het auditpanel heeft vastgesteld dat het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden en het uitvoeren van onderzoek onderdeel uitmaken van (de doelstellingen van) de opleiding. In de eindkwalificaties is onderzoek uitgewerkt in drie competenties gericht op analyse en onderzoek. Deze eindkwalificaties worden vertaald naar programmaonderdelen waarin de student wordt voorbereid op het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek (zie 2.1). Het auditpanel vindt het goed dat de opleiding een visie heeft ontwikkeld op onderzoek, maar wil de opleiding wel adviseren om haar ambitieniveau overeen te stemmen met de doelstelling van een professionele master. Conclusie De opleiding laat haar profiel aansluiten bij de eisen die door de (internationale) beroepspraktijk worden gesteld in het domein van projectmanagement. De eindkwalificaties zijn hiermee werkvelddekkend en corresponderen met het niveau van de kerntaken van de toekomstige beroepsbeoefenaar. Het auditpanel heeft ook gezien dat de opleiding het relevante werkveld heeft betrokken bij het opstellen van de eindkwalificaties en deze partij in heeft gezet om het thans ontwikkelde opleidingsprofiel te valideren en actueel te houden. De aspecten van internationalisering en van toegepast onderzoek zijn in voldoende mate in de doelstellingen en het curriculum verankerd. Daarom beoordeelt het auditpanel het facet Domeinspecifieke eisen als voldoende voor beide varianten. Wel wil het auditpanel benadrukken dat een realistisch ambitieniveau op het gebied van onderzoek, passende bij een professionele master, van belang is. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie

18 Facet 1.2. Niveau: master De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Master Oordeel: voldoende Het oordeel van het auditpanel is gebaseerd op onderstaande overwegingen. Voor de borging van het masterniveau heeft de opleiding de competenties en de kernopgaven gekoppeld aan de Dublin Descriptoren. De opleiding heeft deze koppeling, zoals centraal is vastgelegd, inzichtelijk gemaakt in een matrix. Daaruit blijkt dat de Dublin Descriptoren door de opleiding na te streven eindcompetenties goed worden afgedekt. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: Kernopgaven (kritische beroepssituaties die als eindtermen worden aangemerkt) Positie kiezen Een projectmanager leidt het project in duaal leiderschap met de opdrachtgever c.q. klant. Hij dient zich daarbij te verplaatsen in- en als het kan te verenigen met- de intentie en belangen van de opdrachtgever c.q. klant. Maar anderzijds ook duidelijk een eigen positie te kiezen en deze ook onder druk van commerciële of persoonlijke belangen vast te houden. Daarmee blijft hij niet alleen als duale partner betrouwbaar, maar ook voor alle andere stakeholders. En dat laatste is weer basisvoorwaarde om bijvoorbeeld van betrouwbare informatie te worden voorzien. Complementariteit in het duaal leiderschap Duaal leiderschap levert idealiter een zekere complementariteit op in de aansturing van de projectmanager en de opdrachtgever. Dat bereikt men als projectmanager pas, als men van afstand naar de eigen rol en positie kan kijken en bewust waarneemt hoe anderen reageren op zijn/haar acties. Deze reflectie wordt vaak belemmerd door tijdsdruk en omstandigheden, maar is wel een van de basisvaardigheden voor de projectmanager. Dynamiek van projecten Projecten worden steeds minder lineair. De dynamiek binnen en buiten het project wordt steeds groter, onder meer door onvoorspelbare effecten van interventies. Ook komt het steeds vaker voor dat projecten worden ingehaald door ontwikkelingen in de organisatie (zoals andere prioriteiten of wisseling van opdrachtgever) of in de context. Ieder project vereist daarom een unieke aanpak die niet (meer) vooraf lineair kan worden vastgelegd, maar steeds weer opnieuw in een creatief en scheppend denkproces tot stand moet komen. Competentie Professionele integriteit Zelfinzicht Creativiteit Dublin Descriptoren Oordeelsvorming Communiceren Leervaardigheden Oordeelsvorming Toepassen van kennis en inzicht Door middel van de eindopdrachten en examencases per masterclass wordt het eindniveau van de masterclasses getoetst. In de beoordelingscriteria van de exameneisen zijn de Dublin Descriptoren expliciet betrokken. Daarmee kan ook op microniveau iedere keer de verbinding worden gelegd met het gewenste masterniveau. Conclusie Het auditpanel ziet dat het niveau van de opleiding overeenkomt met het masterniveau en beoordeelt facet 1.2. Niveau master voor beide varianten als voldoende. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie

19 Facet 1.3. Oriëntatie hbo De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties o Een hbo-master heeft de kwalificaties voor het niveau van zelfstandig en/of leidinggevend beroepsbeoefenaar in een beroep of spectrum van beroepen, dan wel het niveau van functioneren in een multidisciplinaire omgeving waarin een hbo-opleiding vereist is of dienstig is Oordeel: voldoende Het oordeel van het auditpanel is gebaseerd op de overweging, dat de in facet 1.3 benoemde aspecten volledig in facet 1.1 aan de orde zijn geweest en het oordeel derhalve identiek is. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie

20 2. Programma Facet 2.1. Eisen hbo Kennisontwikkeling van studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk Oordeel: voldoende Het oordeel van het auditpanel is gebaseerd op onderstaande overwegingen. Vakliteratuur en aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal De gebruikte literatuur is relevant, werkvelddekkend en op masterniveau. Er is gekozen voor standaard Engelstalige masterliteratuur, waarbij uitdrukkelijk wordt gekeken naar wat andere masteraanbieders in binnen- en buitenland gebruiken. De opleiding heeft aandacht voor recent verschenen leerboeken. Naar de mening van het auditpanel kan de opleiding meer Rijnlandse literatuur inzetten en het totaal aantal boeken op de literatuurlijst verminderen. Door het werken met readers per masterclass is het mogelijk om actuele ontwikkelingen in het programma te verwerken. Het auditpanel heeft bij de bestudering van enkele readers goede voorbeelden van aanvullende literatuur (in de vorm van wetenschappelijke artikelen) gezien. Daarnaast plaatst de opleiding (actuele) artikelen op de online leeromgeving (E-connect). E-connect biedt functionaliteiten om authentieke bronnen en informatie toe te voegen aan de leerstof. Ten slotte hebben studenten via E-connect toegang tot een digitale kenniscommunity waarin, naast toegang tot open access journals, ook een link is opgenomen met PiCarta en Managementsite.nl. Praktijkopdrachten worden onder andere ontleend aan de beroepspraktijk van de studenten zelf en worden tijdens bijeenkomsten als case geanalyseerd en besproken. Daarnaast worden cases ontleend aan actuele publicaties (bijvoorbeeld Holland Management Review, artikelen van de Academy for Management, Harvard Business Review, International Journal of Project Management, IPMA Projectie, Project Management Journal). Interactie met de beroepspraktijk De opleiding wordt aangeboden in een duale en deeltijdvariant. Bij de duale variant en de deeltijdvariant is de interactie met de beroepspraktijk reeds geborgd door de didactische aanpak van de varianten. De opleiding hanteert het didactische model van het Actief Leer Principe (ALP) waarbij leren op de eigen werkplek centraal staat. Studenten maken (individueel of groepsgewijs) opdrachten. Dit gebeurt voor een groot deel op of via de werkplek. Casuïstiek van de werkplek wordt tevens ingebracht in de opleiding. Door de heterogene samenstelling van de groepen kunnen studenten van elkaars ervaringen leren. Tijdens de opleiding wisselen kleine groepen studenten per masterclass ervaringen over studie en werk uit. Door te communiceren over elkaars problemen, oplossingen, successen en mislukkingen kan de theorie tot leven worden gebracht. Een deel van deze discussie vindt plaats tijdens de bijeenkomsten. Daarnaast wordt ook E-connect gebruikt als discussieplatform. Om in dit didactisch model te kunnen leren is het nodig dat de student beschikt over een relevante werkomgeving. De eisen die aan de werkplek worden gesteld, heeft NCOI adequaat beschreven. De kwaliteit ervan wordt voorafgaand aan de studie door NCOI beoordeeld in een (verplicht) intakegesprek (zie voor verdere toelichting facet 2.5). Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd NCOI Business School Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Adviesrapport Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding HBO Master opleiding Project Management Project Management deeltijd deeltijd Hogeschool Utrecht Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Utrecht

Nadere informatie

Dutch Validation Council

Dutch Validation Council Dutch Validation Council BEOORDELINGSRAPPORT Information Engineering Hogeschool van Amsterdam Den Haag November, 2004 Dutch Validation Council (DVC) Raamweg 17 2596 HL DEN HAAG T: 070 3 450 201 F: 070

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie