Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI"

Transcriptie

1 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI

2

3 Lange Voorhout ED Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI CROHO nr: Hobéon Certificering BV Datum 15 maart 2011 Auditpanel R.J.M. van der Hoorn MBA CMC dr.ir. H.G. Mooi G.C.L. Koch CPD M.G.M. Sponselee MSc Secretaris D.P.M. de Koning MSc

4

5 INHOUDSOPGAVE DEEL MANAGEMENT SAMENVATTING INTEGRAAL ADVIES SAMENVATTENDE BEOORDELING 1 2. INLEIDING 5 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING 7 DEEL ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER 9 1. Doelstellingen opleiding 9 Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen 9 Facet 1.2. Niveau: master 12 Facet 1.3. Oriëntatie hbo Programma 14 Facet 2.1. Eisen hbo 14 Facet 2.2. Relatie tussen doelstellingen en programma 17 Facet 2.3. Samenhang programma 20 Facet 2.4. Studielast 22 Facet 2.5. Instroom 24 Facet 2.6. Duur Inzet van personeel 27 Facet 3.1. Eisen hbo 27 Facet 3.2. Kwantiteit personeel 28 Facet 3.3. Kwaliteit personeel Voorzieningen 31 Facet 4.1. Materiële voorzieningen 31 Facet 4.2. Studiebegeleiding Interne kwaliteitszorg 33 Facet 5.1. Systematische aanpak 33 Facet 5.2. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld Condities voor continuïteit 35 Facet 6.1. Afstudeergarantie 35 Facet 6.2. Investeringen 36 Facet 6.3. Financiële voorzieningen OORDEELSCHEMA BIJLAGEN 41 BIJLAGE I Programma en gesprekspartners BIJLAGE II Curricula Vitae en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren BIJLAGE III Werkwijze, beoordelingsprocedure en beslisregels BIJLAGE IV Geraadpleegde documenten

6 Algemene gegevens Naam van de instelling: Naam van de masteropleiding: Varianten van de opleiding: Locatie van de opleidingen: NCOI Business School Projectmanagement deeltijd en duaal Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Naam VBI: Hobéon Certificering b.v. Datum visitatie: 8 februari 2011 Datum adviesrapport: 15 maart 2011 Beoordelingskader Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is het Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Nederland (14 februari 2003). Samenstelling auditpanel Het auditpanel bestond uit de volgende personen: R.J.M. van der Hoorn MBA CMC, voorzitter, is bedrijfsadviseur en directeur/eigenaar van Hobéon. Dr. ir. H.G. Mooi, vakdeskundige, is universitair hoofddocent bij de TU Delft (Faculteit Techniek, Bestuur & Management, sectie Technology, Strategy & Entrepreneurship) en is directeur van het Delft Centre for Project Management van de TU Delft. Dhr. G.C.L. Koch CPD, werkvelddeskundige, is principal consultant bij Van Aetsveld en is internationaal actief binnen de International Project Management Association (IPMA), o.a. als medeauteur van de International Competence Baseline 3 van IPMA. M.G.M. Sponselee MSc, studentlid, is student bij de masteropleiding Projectmanagement van Hogeschool Utrecht en trainee bij Van Aetsveld. Het auditpanel werd ondersteund door D.P.M. de Koning, adviseur bij Hobéon en NVAOgecertificeerd secretaris. In Bijlage II bij dit rapport zijn de uitgebreide curricula vitae en onafhankelijkheidsverklaringen van de leden van het auditpanel opgenomen. De NVAO heeft op 18 januari 2011 ingestemd met deze samenstelling van het auditpanel.

7 DEEL 1 1. MANAGEMENT SAMENVATTING 1.1. Integraal advies Hobéon Certificering adviseert de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de beoogde hbo-masteropleiding Projectmanagement, te verzorgen door de NCOI in al haar varianten en locaties te accrediteren. Dit advies wordt in onderhavig rapport gefundeerd Samenvattende beoordeling Hobéon Certificering baseert het advies tot accreditatie van de masteropleiding Projectmanagement op de volgende overwegingen: Onderwerp Doelstellingen opleiding: voldoende Het oordeel van het auditpanel over alle facetten van dit onderwerp is positief. De opleiding heeft haar competentieprofiel gebaseerd op het profiel dat op internationaal niveau door de beroepsvereniging (IPMA) is vastgesteld. De eindcompetenties van de opleiding voldoen aan het niveau master en corresponderen in voldoende mate met de kerntaken van een projectmanager. Wel adviseert het auditpanel om realistisch te zijn in het ambitieniveau van de onderzoekscompetenties. Het gaat hier om een professionele master en niet om een universitaire master. Onderzoek begrijpen en kunnen gebruiken acht het auditpanel meer van belang dan het doen van onderzoek. De opleiding Master Projectmanagement (hierna verder ook wel aan te duiden als MPM) volgt de actuele ontwikkelingen in het beroepenveld. Over actuele ontwikkelingen in het beroepenveld wordt zij o.a. geïnformeerd door een Raad van Advies. Met deze Raad heeft zij onder meer het competentieprofiel en het curriculum besproken. Onderwerp Programma: voldoende Het oordeel van het auditpanel over alle facetten van dit onderwerp is positief. De bevindingen en afwegingen die tot dit oordeel hebben geleid, staan gedeeltelijk vermeld in het generieke rapport. Daarnaast heeft het auditteam het oordeel gebaseerd op onderstaande overwegingen. Het auditpanel stelt vast, dat de opleiding beschikt over een duidelijke visie met betrekking tot het door haar gewenste didactisch concept. Zij zorgt er voldoende voor, dat ontwikkeling van kennis en (beroeps)vaardigheden plaatsvindt en zorgt er op adequate wijze voor dat dit programma actueel is en blijft. Kennisontwikkeling vindt plaats via vakliteratuur die relevante, werkvelddekkend en op masterniveau is. Wel adviseert het auditpanel om het aantal boeken op de literatuurlijst te reduceren en om een goede balans te zoeken tussen de beschikbare Angelsaksische en de Rijnlandse literatuur. NCOI heeft een heldere visie op onderzoek in masteropleidingen en heeft deze visie op een adequate manier uitgewerkt in de verschillende programma s. Het auditpanel is positief over de manier waarop toegepast onderzoek is verbonden met onder andere de eindopdrachten in de masterclasses. Op deze manier wordt toegepast onderzoek een geïntegreerd onderdeel van het curriculum. Wel heeft het auditpanel twijfels bij de praktische uitvoerbaarheid van het kwantitatieve onderzoek in een van de masterclasses. Het streven om kwantitatief onderzoek te integreren in de opleiding vindt het auditpanel lovenswaardig, maar het begrijpen en kunnen begrijpen van (kwantitatief) onderzoek acht het panel reëler en meer van belang voor een professionele masterstudent en een toekomstig projectmanager dan het daadwerkelijk doen van (kwantitatief) onderzoek. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie 1.0 1

8 Naar het oordeel van het auditpanel kent de opleiding een programma dat in termen van kennis- en competentieontwikkeling op hbo-masterniveau is gesitueerd en dat qua oriëntatie en organisatie in voldoende mate gericht is op het werkterrein van de projectmanager. De eindkwalificaties zijn vertaald naar leerdoelen van de afzonderlijke programmaonderdelen. In het aangeboden programma komen alle te ontwikkelen (eind)competenties aan bod. De inhoud van het programma stelt studenten in staat de geformuleerde eindkwalificaties te verwerven. Het is van masterniveau en richt zich goed op de beroepspraktijk van projectmanagement. Wel adviseert het auditpanel om een prominentere plaats te geven aan het onderwerp risicomanagement dan nu het geval is. Ook zijn enkele leerdoelen erg ambitieus geformuleerd, wat niet altijd overeenkomt met de opzet en de inhoud van de bijbehorende masterclass. De opleiding toetst adequaat of de studenten de leerdoelen van het programma hebben gerealiseerd. Hierbij is zowel aandacht voor de vakinhoudelijke leerdoelen als meer generieke leerdoelen. Het auditpanel respecteert de onderwijsaanpak van NCOI (Actief Leerprincipe) waarbij leerdoelen op het gebied van kennis, vaardigheden en houding voor het merendeel geïntegreerd worden getoetst. Niettemin wil het auditpanel de opleiding ter overweging meegeven om goed te kijken naar de mogelijkheden die het programma biedt voor afzonderlijke vormen van schriftelijke toetsing van bepaalde theoretische kennis, zoals dat ook gebeurt bij het IMPA-C examen. Het programma is samenhangend en studeerbaar. Voor één masterclass geldt dat de opleiding nog eens goed moet kijken naar de formele studielast ten opzichte van de werkelijke studielast die men zou verwachten, als je kijkt naar de opzet en de inhoud van de masterclass. De opleiding heeft een duidelijk beleid vastgesteld m.b.t. de instromende studenten. Dit beleid heeft zij vertaald in een aantal instroomeisen. Voor het volgen van de opleiding moeten duale studenten een passende functie bekleden, over relevante werkervaring beschikken en kennis hebben van projectmanagementmethodieken. Het auditpanel wil de opleiding meegeven om met het oog op het gewenste uitstroomniveau haar toelatingseisen nogmaals door te nemen en hier expliciet de Raad van Advies bij te betrekken. De opleiding heeft in beide varianten een duur van twee jaar en een studielast van 60 EC s. Onderwerp Inzet van personeel: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De bevindingen en afwegingen die tot dit oordeel hebben geleid, staan grotendeels vermeld in het generieke rapport. Daarnaast heeft het auditteam het oordeel gebaseerd op onderstaande overwegingen. Het docentencorps is nog niet formeel vastgesteld. De cv s van de beoogd docenten wijzen uit dat zij een adequate verankering hebben in het werkveld. NCOI trekt freelance docenten aan op basis van de prognoses van inschrijving. Daarom is voldoende capaciteit aanwezig om de opleiding te starten en te continueren. De kerndocent heeft een belangrijke taak in de opleiding. Hij is de verbindende schakel tussen ontwikkelaars en docenten van de opleiding en is actief bij de inhoudelijke uitvoering van de opleiding betrokken. De kerndocent die is aangetrokken voor de masteropleiding Projectmanagement, is inhoudelijk expert op het vakgebied. Het is zaak dat de opleiding er zorg voor draagt dat de formatie voor de per september 2011 startende opleiding wordt ingevuld door docenten die voldoende vakinhoudelijke geschoold zijn en staan voor de opleiding en het vakgebied. NCOI werkt met freelance docenten. Het auditpanel heeft de cv s van enkele beoogde docenten ingezien en heeft vastgesteld dat zij uit de beroepspraktijk komen en ruim voldoende vakinhoudelijk geschoold zijn. De didactische vaardigheden van de docenten worden gemonitord in studentenevaluaties en jaarlijks besproken. Wel wil het auditpanel de opleiding nog meegeven om te zorgen voor docenten die eigenaar zijn van de masterclass die zij geven en die in staat zijn om de stof met enthousiasme, verstand van zaken en betrokkenheid over te brengen op studenten. De startbijeenkomst aan het begin van het studiejaar en de vakoverleggen die door het jaar heen worden georganiseerd, kunnen hier een waardevolle bijdrage leveren. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie 1.0 2

9 Onderwerp Voorzieningen: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De bevindingen en afwegingen die tot dit oordeel hebben geleid, staan grotendeels vermeld in het generieke rapport. Daarnaast heeft het auditteam het oordeel gebaseerd op de overweging dat de masteropleiding Projectmanagement niet vraagt om bijzondere voorzieningen. Uit de generieke audit blijkt dat de studiebegeleiding in voldoende mate is ontwikkeld en geborgd. De bevindingen en afwegingen die hiertoe hebben geleid treft de lezer aan in dit generieke rapport. Onderwerp Interne Kwaliteitszorg: voldoende Het oordeel van het auditpanel over alle facetten van dit onderwerp is positief. De bevindingen en afwegingen die hiertoe hebben geleid, staan vermeld in het generieke rapport. Onderwerp Condities voor continuïteit: voldoende Het oordeel van het auditpanel over alle facetten van dit onderwerp is positief. De bevindingen en afwegingen die hiertoe hebben geleid, staan vermeld in het generieke rapport. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie 1.0 3

10 Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie 1.0 4

11 2. INLEIDING Beoordelingsaanpak 2011 NCOI laat in 2011 Hobéon Certificering een groot aantal Toetsen Nieuwe Opleidingen uitvoeren. Het betreft, op deze hbo-masteropleiding Projectmanagement na, alle nieuwe hbobacheloropleidingen. Beoordeling van en rapportage over de kwaliteit van deze nieuwe opleidingen gebeurt voor 1 april 2011, de termijn waarbinnen het oude beoordelingskader TNO nog wordt toegepast. NCOI kent een sterke centrale sturing op het onderwijsgebouw. Dat geldt voor het ontwerpproces en de structuur van opleidingsprogramma s, het didactisch model en de toetsing, evenals de inzet, aansturing en beoordeling van docenten. Ook de inrichting van de onderwijsvoorzieningen en de kwaliteitszorg gebeurt centraal en kent dus gemeenschappelijke kenmerken voor alle opleidingen. Beoordelingsschema Hobéon Certificering heeft er dan ook voor gekozen bij NCOI de gemeenschappelijke kenmerken voor alle opleidingen op zoveel mogelijk facetten en onderwerpen uit het NVAObeoordelingskader TNO in een generieke audit te beoordelen. Deze werkwijze is afgestemd met de NVAO. Geen onnodige redundantie Door de gemeenschappelijke aspecten slechts eenmaal te beoordelen op het niveau waarop ze worden aangestuurd en geborgd, wordt onnodige redundantie in beoordelingen en rapportages voorkomen. Er is dan ook voor gekozen de generieke beoordeling in een separaat rapport op te nemen en de teksten uit dit rapport niet telkens in de opleidingsrapporten te herhalen. Het onderhavige rapport dient in samenhang en onlosmakelijk verbonden met het generieke rapport te worden beschouwd (Adviesrapport generieke audit TNO 2011 NCOI, d.d. 22 maart 2011). Het auditpanel dat de onderhavige opleiding heeft beoordeeld, heeft tevoren kennisgenomen van de (uitkomsten van de) generieke audit. De inrichting van de opleidingsaudit is hierop afgestemd. Daarbij is er aandacht geweest voor de doorwerking van de generiek beoordeelde aspecten op de opleiding. Functie van het rapport Het onderhavige rapport bevat het advies aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) dat door Hobéon Certificering als Visiterende en Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie als nieuwe opleiding van de hbo-masteropleiding Projectmanagement, te verzorgen door NCOI. De opleiding zal worden aangeboden in de varianten duaal en deeltijd. De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door de Management Review en de daarbij behorende onderliggende documenten. Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is geweest het Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs van 14 februari De audit De audit van de opleiding heeft plaatsgevonden op 8 februari Deze audit is voorafgegaan door een generieke audit op 20 januari Het programma van de audit van 8 februari 2011 is opgenomen in Bijlage I. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie 1.0 5

12 Het auditpanel op 2 februari 2011 bestond uit de navolgende personen R.J.M. van der Hoorn MBA CMC dr.ir. H.G. Mooi G.C.L. Koch CPD M.G.M. Sponselee voorzitter R.J.M. van der Hoorn MBA, CMC Partner/directeur Hobéon werkvelddeskundige G.C.L. Koch CPD vakdeskundige Dr. ir. H.G. Mooi student M.G.M. Sponselee, MSc secretaris D.P.M. de Koning MSc werkveld vak / discipline onderwijs x kwaliteitszorg /audit X x x x x x x x x x studentperspectief x Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie 1.0 6

13 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING Masteropleiding Projectmanagement Markt Vanuit de strategische ambities van NCOI om invulling te geven aan een doorlopende leerlijn op het gebied van onder andere de Bachelor Bedrijfskunde en Management, de Post Bachelor Senior Projectmanagement en IPMA-D en een gesignaleerde toename van projecten en projectmatig werken binnen bedrijven, is het initiatief genomen om een hbo-master op het gebied van projectmanagement te ontwikkelen. Beginnend beroepsbeoefenaar De rollen waarin de hbo-master Projectmanagement zijn taken en werkzaamheden dient te verrichten zijn aan te duiden met de termen: 1. Opdrachtgever; 2. Manager project en portfoliomanagement office (PMO); 3. Project, programma en portfoliomanager De functie van de hbo-master Projectmanagement is gepositioneerd binnen staande organisaties, in tijdelijke organisaties en over de grenzen van meerdere organisaties heen. Een projectmanager (incl. de hierboven genoemde rollen) moet verschillende domeinen kunnen samenbrengen, in een complex samenstel van publieke en private partijen. De tijd dat een project zich binnen een organisatie afspeelde, is daarmee voorbij. Dit vergt leiderschap van tijdelijke organisaties, kennis van het bestaande gedachtegoed rond projectmanagement die vervolgens verrijkt is met interpersoonlijke en politieke vaardigheden, naast de eigen domeinkennis. De toekomstige master is nu vooral werkzaam in een project intensieve omgeving als projectmedewerker, afdelingshoofd, projectmanager, staf-/ beleidsmedewerker. Blauwdruk van het programma De masteropleiding Projectmanagement van NCOI Business School bestaat uit twee fases: een kernprogramma (fase 1) en een topprogramma (fase 2). In het topprogramma kan voor verdieping uit enkele specialisatierichtingen gekozen worden. Alle masterclasses hebben een omvang van 6,5 EC. De eindscriptie heeft een omvang van 14,5 EC, inclusief onderzoeksvaardigheden. Hieronder geven wij een schematisch overzicht van het programma. Fase 1 Kernprogramma Kick off Onderzoeksvaardigheden Masterclass Advanced Methoden en Technieken in Project Management Masterclass Advanced Management in and with Project Management Masterclass Management van Verandering Masterclass Persoonlijk Leiderschap Fase 2 Topprogramma Onderzoeksvaardigheden Masterclass Advanced Project Management Skills Masterclass Project Management in an International Context Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie 1.0 7

14 Keuzemasterclasses Masterclass Performance of Human Capital Masterclass Project Management voor de Bouw en Infrastructuur Masterclass Project Management voor Financiële en Zakelijke Dienstverlening Masterclass Project Management voor ICT Projecten Scriptie Persoonlijke begeleiding, optie intervisie/groepsbegeleiding Studentenpopulatie NCOI Opleidingsgroep richt zich met haar opleidingen op werkende mensen als specifieke doelgroep. Dit geldt ook voor de masteropleiding Projectmanagement. De modulaire opzet met zeven masterclasses verdeeld in twee fases en een eindscriptie maakt het mogelijk flexibel te studeren. De opleiding is dan ook goed te combineren met een drukke baan. De opleiding wordt aangeboden in een duale en een deeltijdvariant. De deeltijdse variant van de opleiding wordt uitsluitend ingezet, indien een student door omstandigheden tussentijds zijn werkplek verliest, waarin hij de praktijkopdrachten en de afstudeeropdracht uitvoert. In dat geval dient de deeltijdvariant als oplossing: de student moet dan ter compensatie aanvullende opdrachten uitvoeren en een stage lopen. De ervaring bij lopende bachelor- en masteropleidingen van NCOI leert dat opleidingen maar zelden in de deeltijdse variant worden gevolgd. Alleen bij die facetten waar het verschil tussen duaal en deeltijd relevant is, wordt in het onderhavige rapport ingegaan op de wijze waarop de instelling het verschil in uitvoering van de opleiding heeft georganiseerd en geborgd. Daarbij gaat het bij de deeltijdse variant vooral om de uitvoering van opdrachten in de praktijk tijdens het uitvoeren van een stage, waar de duale student parallel aan zijn studie werkzaam is in de beroepspraktijk. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie 1.0 8

15 DEEL 2 4. ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO- ACCREDITATIEKADER 1. Doelstellingen opleiding Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk) Oordeel: voldoende Het oordeel van het auditpanel is gebaseerd op onderstaande overwegingen. Beroeps- en opleidingsprofiel Er is geen landelijk beroeps- en opleidingsprofiel waar de opleiding bij kan aansluiten. NCOI heeft zelf een beroepsprofiel opgesteld. Dit profiel is tot stand gekomen op basis van: een survey van recente literatuur en publicaties over projectmanagement wat betreft de belangrijkste trends en ontwikkelingen in projectmanagement; afstemming met de Danktank (Raad van Advies) en validering door bedrijven buiten de Danktank; een studie naar andere nationale en internationale masteropleidingen Projectmanagement. Ook heeft de opleiding aansluiting gezocht bij wat binnen de beroepsorganisatie van projectmanagers is ontwikkeld. Wereldwijd zijn twee projectmanagementvakverenigingen van belang voor projectmanagers: de van oorsprong Europese Internationale Project Management Association (IPMA) en het wereldwijde, van oorsprong Amerikaanse, projectmanagementvereniging Project Management Institute (PMI). De opleiding heeft ervoor gekozen om aansluiting te zoeken bij IPMA. PMI richt zich vooral op projectmanagement processen. IPMA richt zich juist op de competenties van de projectmanager, wat voor een opleiding een meer geschikt aanknopingspunt is. De IPMA heeft begin jaren negentig een beroepsprofiel (in de vorm van een competentieprofiel) opgesteld waaraan de projectmanager zouden moeten voldoen. Deze set dient er toe om projectmanagers onafhankelijk te kunnen certificeren. In 2006 is het competentieprofiel aangepast tot de International Competence Baseline, versie 3 (ICB 3). Daarin worden de competenties ingedeeld in een drietal rubrieken: 1. Technical competences, dealing with the project management matter, on which the professionals are working. 2. Behavioural competences, dealing with the personal relationships between the individuals and groups managed in the projects, programs and portfolios. 3. Contextual competences, dealing with the interaction of the project management with the context of the project and within the permanent organizations. In deze derde versie is er meer aandacht gekomen voor de gedragscompetenties en de contextuele competenties. In vorige versies lag het accent nog overwegend op de technische competenties en op enkele persoonlijke attitudes. Met de aanpassing volgt het beroepsprofiel de ontwikkeling van het beroep zoals het zich in de afgelopen periode heeft voltrokken: het zijn tegenwoordig veel meer de gedrags- en de contextuele competenties die doorslaggevend zijn voor succes van een project dan de technische competenties. De technische competenties zijn namelijk wel noodzakelijk voor het welslagen van het project, maar niet voldoende. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie 1.0 9

16 Eindkwalificaties De gedragsmatige competenties van IMPA heeft NCOI vertaald in elf gedragscompetenties. Voor het weergeven en samenvatten van deze competenties maakt de opleiding gebruik van kernopgaven (gebaseerd op de zgn. CIT methode met critical incidents), waarbij zij uitgaat van de werkcontext van de beroepsbeoefenaar. Wat de IPMA benoemt als technische en contextuele competenties wordt binnen de NCOI systematiek aangeduid als kerntaken. Deze kerntaken zijn nagenoeg ongewijzigd overgenomen van de technische en contextuele competentiegebieden uit het IMPA-model, omdat ze een goed en breed beeld geven van de generieke taken van een project- of programmamanager. Binnen de ICB 3 ontbreken voor een masteropleiding noodzakelijke analytische en onderzoekscompetenties op wetenschappelijk niveau. Daarom heeft de opleiding drie competenties toegevoegd gericht op analyse en onderzoek. Hieronder is schematisch de opbouw van het competentieprofiel weergegeven. Tabel 1 Opbouw competentieprofiel ICB en IMPA-nl Gedragsmatige competenties Technische competenties Contextuele competenties Vertaling NCOI 11 gedragscompetenties, uitgewerkt in kernopgaven 31 Kerntaken (nagenoeg ongewijzigd overgenomen van de technische en contextuele competentiegebieden uit het IMPA-model) Extra: 3 competenties gericht op analyse en onderzoek: analyseren leervermogen onderzoeksvaardigheid Het beroepsprofiel van NCOI is het streefmodel voor een project- en programmamanager op niveau B. De positionering van de opleiding is tussen niveau C en niveau B. Er wordt vanuit gegaan dat men met de masteropleiding en een aanvullende dosis projectmanagementervaring een goede basis heeft voor certificering op B niveau door de IPMA-NL. Validering door het werkveld Het beroeps- en opleidingsprofiel, inclusief de daarin beschreven eindkwalificaties zijn gevalideerd door de Raad van Advies (voorheen Danktank) van de opleiding. Deze Raad is zodanig samengesteld, dat er vertegenwoordiging is vanuit de (wetenschappelijke) onderwijswereld, de beroepsvereniging IMPA, consultancy- en projectmanagementbureaus deskundig op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement en organisaties waarbinnen veelvuldig projecten worden uitgevoerd (Logica CMG, Belastingdienst). Het auditpanel heeft kennisgenomen van de verslagen van discussies in de Raad van Advies en heeft met verschillende leden gesproken op de auditdag. Het auditpanel heeft gezien dat: de leden van de Raad van Advies allen op strategisch niveau werkzaam zijn en met elkaar een representatieve vertegenwoordiging zijn van het domein waarin de opleiding opereert; de discussies inhoudelijk zijn en aansluiten bij actuele ontwikkelingen; deze Raad sturend is op de inhoud van het opleidingsprofiel. Het beoogd docentencorps zal daarnaast bestaan uit freelance docenten. Deze docenten brengen vanuit hun werk de actualiteit in de opleiding. Ook daarmee blijft de inhoud van de opleiding actueel. De belangrijkste schakel met de actualiteit is wellicht de student die immers zelf werkt in een relevante werkcontext. Hij of zij brengt elke les oplossingen in van opdrachten die per les zijn gegeven, vanuit zijn of haar eigen werksituatie en wisselt deze uit met medestudenten en discussieert daarover. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie

17 Internationale referentie De masteropleiding Projectmanagement zoekt de internationale referentie in de ontwikkeling van een visie op het beroep, gerelateerd aan internationaal gangbare standaarden. De primaire doelstelling binnen de opleiding is dat de studenten zicht krijgen op de brede internationale context en ontwikkelingen binnen hun vakgebied en dat zij de consequenties hiervan voor de eigen functie binnen de, in veel gevallen internationale, werkomgeving onderkennen. Dit heeft de opleiding uitgewerkt in de eindkwalificaties, onder andere in de competentie interculturele sensitiviteit. Het auditpanel heeft de internationale component van het curriculum besproken. Het thema internationalisering komt expliciet terug in de masterclass Project Management in an International Context. Daarnaast zit internationalisering gedurende de opleiding verweven in de opdrachten, de internationale literatuur en de casussen. De opleiding heeft in het beroepsprofiel de eigen gedragscompetenties afgezet tegen de door IMPA-NL en GITP beschreven competentieprofielen B1 en B2. Het auditteam beveelt aan om de eigen competenties ook nog tegen de NCB3 af te zetten, omdat dat de vertaling is van de internationale competentiestandaard beschreven in de ICB3. Onderzoekscompetenties In de notitie Visie op onderzoek (opgesteld oktober 2009, vastgesteld januari 2010) staat de doelstelling van NCOI ten aanzien van de inbreng van onderzoek bij een professionele master beschreven. Deze luidt als volgt: Het tot stand brengen van een optimale interactie tussen (toegepast) wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk door middel van het verzamelen, ontwikkelen, verspreiden en (leren) toepassen van kennis op het gebied van evidence based practice. Hiermee volgt NCOI de trend op het terrein van professionalisering van diverse beroepsgroepen, gericht op evidence based werken. Dat wil zeggen dat er steeds meer verlangd wordt dat er verantwoording wordt afgelegd. Voor de projectmanager betekent dit dat hij of zij zich bijvoorbeeld moet kunnen verantwoorden over de gekozen professionele aanpak in het leiden van het project of programma. Het auditpanel heeft vastgesteld dat het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden en het uitvoeren van onderzoek onderdeel uitmaken van (de doelstellingen van) de opleiding. In de eindkwalificaties is onderzoek uitgewerkt in drie competenties gericht op analyse en onderzoek. Deze eindkwalificaties worden vertaald naar programmaonderdelen waarin de student wordt voorbereid op het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek (zie 2.1). Het auditpanel vindt het goed dat de opleiding een visie heeft ontwikkeld op onderzoek, maar wil de opleiding wel adviseren om haar ambitieniveau overeen te stemmen met de doelstelling van een professionele master. Conclusie De opleiding laat haar profiel aansluiten bij de eisen die door de (internationale) beroepspraktijk worden gesteld in het domein van projectmanagement. De eindkwalificaties zijn hiermee werkvelddekkend en corresponderen met het niveau van de kerntaken van de toekomstige beroepsbeoefenaar. Het auditpanel heeft ook gezien dat de opleiding het relevante werkveld heeft betrokken bij het opstellen van de eindkwalificaties en deze partij in heeft gezet om het thans ontwikkelde opleidingsprofiel te valideren en actueel te houden. De aspecten van internationalisering en van toegepast onderzoek zijn in voldoende mate in de doelstellingen en het curriculum verankerd. Daarom beoordeelt het auditpanel het facet Domeinspecifieke eisen als voldoende voor beide varianten. Wel wil het auditpanel benadrukken dat een realistisch ambitieniveau op het gebied van onderzoek, passende bij een professionele master, van belang is. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie

18 Facet 1.2. Niveau: master De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Master Oordeel: voldoende Het oordeel van het auditpanel is gebaseerd op onderstaande overwegingen. Voor de borging van het masterniveau heeft de opleiding de competenties en de kernopgaven gekoppeld aan de Dublin Descriptoren. De opleiding heeft deze koppeling, zoals centraal is vastgelegd, inzichtelijk gemaakt in een matrix. Daaruit blijkt dat de Dublin Descriptoren door de opleiding na te streven eindcompetenties goed worden afgedekt. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: Kernopgaven (kritische beroepssituaties die als eindtermen worden aangemerkt) Positie kiezen Een projectmanager leidt het project in duaal leiderschap met de opdrachtgever c.q. klant. Hij dient zich daarbij te verplaatsen in- en als het kan te verenigen met- de intentie en belangen van de opdrachtgever c.q. klant. Maar anderzijds ook duidelijk een eigen positie te kiezen en deze ook onder druk van commerciële of persoonlijke belangen vast te houden. Daarmee blijft hij niet alleen als duale partner betrouwbaar, maar ook voor alle andere stakeholders. En dat laatste is weer basisvoorwaarde om bijvoorbeeld van betrouwbare informatie te worden voorzien. Complementariteit in het duaal leiderschap Duaal leiderschap levert idealiter een zekere complementariteit op in de aansturing van de projectmanager en de opdrachtgever. Dat bereikt men als projectmanager pas, als men van afstand naar de eigen rol en positie kan kijken en bewust waarneemt hoe anderen reageren op zijn/haar acties. Deze reflectie wordt vaak belemmerd door tijdsdruk en omstandigheden, maar is wel een van de basisvaardigheden voor de projectmanager. Dynamiek van projecten Projecten worden steeds minder lineair. De dynamiek binnen en buiten het project wordt steeds groter, onder meer door onvoorspelbare effecten van interventies. Ook komt het steeds vaker voor dat projecten worden ingehaald door ontwikkelingen in de organisatie (zoals andere prioriteiten of wisseling van opdrachtgever) of in de context. Ieder project vereist daarom een unieke aanpak die niet (meer) vooraf lineair kan worden vastgelegd, maar steeds weer opnieuw in een creatief en scheppend denkproces tot stand moet komen. Competentie Professionele integriteit Zelfinzicht Creativiteit Dublin Descriptoren Oordeelsvorming Communiceren Leervaardigheden Oordeelsvorming Toepassen van kennis en inzicht Door middel van de eindopdrachten en examencases per masterclass wordt het eindniveau van de masterclasses getoetst. In de beoordelingscriteria van de exameneisen zijn de Dublin Descriptoren expliciet betrokken. Daarmee kan ook op microniveau iedere keer de verbinding worden gelegd met het gewenste masterniveau. Conclusie Het auditpanel ziet dat het niveau van de opleiding overeenkomt met het masterniveau en beoordeelt facet 1.2. Niveau master voor beide varianten als voldoende. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie

19 Facet 1.3. Oriëntatie hbo De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties o Een hbo-master heeft de kwalificaties voor het niveau van zelfstandig en/of leidinggevend beroepsbeoefenaar in een beroep of spectrum van beroepen, dan wel het niveau van functioneren in een multidisciplinaire omgeving waarin een hbo-opleiding vereist is of dienstig is Oordeel: voldoende Het oordeel van het auditpanel is gebaseerd op de overweging, dat de in facet 1.3 benoemde aspecten volledig in facet 1.1 aan de orde zijn geweest en het oordeel derhalve identiek is. Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie

20 2. Programma Facet 2.1. Eisen hbo Kennisontwikkeling van studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk Oordeel: voldoende Het oordeel van het auditpanel is gebaseerd op onderstaande overwegingen. Vakliteratuur en aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal De gebruikte literatuur is relevant, werkvelddekkend en op masterniveau. Er is gekozen voor standaard Engelstalige masterliteratuur, waarbij uitdrukkelijk wordt gekeken naar wat andere masteraanbieders in binnen- en buitenland gebruiken. De opleiding heeft aandacht voor recent verschenen leerboeken. Naar de mening van het auditpanel kan de opleiding meer Rijnlandse literatuur inzetten en het totaal aantal boeken op de literatuurlijst verminderen. Door het werken met readers per masterclass is het mogelijk om actuele ontwikkelingen in het programma te verwerken. Het auditpanel heeft bij de bestudering van enkele readers goede voorbeelden van aanvullende literatuur (in de vorm van wetenschappelijke artikelen) gezien. Daarnaast plaatst de opleiding (actuele) artikelen op de online leeromgeving (E-connect). E-connect biedt functionaliteiten om authentieke bronnen en informatie toe te voegen aan de leerstof. Ten slotte hebben studenten via E-connect toegang tot een digitale kenniscommunity waarin, naast toegang tot open access journals, ook een link is opgenomen met PiCarta en Managementsite.nl. Praktijkopdrachten worden onder andere ontleend aan de beroepspraktijk van de studenten zelf en worden tijdens bijeenkomsten als case geanalyseerd en besproken. Daarnaast worden cases ontleend aan actuele publicaties (bijvoorbeeld Holland Management Review, artikelen van de Academy for Management, Harvard Business Review, International Journal of Project Management, IPMA Projectie, Project Management Journal). Interactie met de beroepspraktijk De opleiding wordt aangeboden in een duale en deeltijdvariant. Bij de duale variant en de deeltijdvariant is de interactie met de beroepspraktijk reeds geborgd door de didactische aanpak van de varianten. De opleiding hanteert het didactische model van het Actief Leer Principe (ALP) waarbij leren op de eigen werkplek centraal staat. Studenten maken (individueel of groepsgewijs) opdrachten. Dit gebeurt voor een groot deel op of via de werkplek. Casuïstiek van de werkplek wordt tevens ingebracht in de opleiding. Door de heterogene samenstelling van de groepen kunnen studenten van elkaars ervaringen leren. Tijdens de opleiding wisselen kleine groepen studenten per masterclass ervaringen over studie en werk uit. Door te communiceren over elkaars problemen, oplossingen, successen en mislukkingen kan de theorie tot leven worden gebracht. Een deel van deze discussie vindt plaats tijdens de bijeenkomsten. Daarnaast wordt ook E-connect gebruikt als discussieplatform. Om in dit didactisch model te kunnen leren is het nodig dat de student beschikt over een relevante werkomgeving. De eisen die aan de werkplek worden gesteld, heeft NCOI adequaat beschreven. De kwaliteit ervan wordt voorafgaand aan de studie door NCOI beoordeeld in een (verplicht) intakegesprek (zie voor verdere toelichting facet 2.5). Hobéon Certificering Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement NCOI, versie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI wao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI datum 30 september

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

: n.v.t. : 14 oktober 2014 : 22 april 2015 : 18 juni 2015 : 31 juli 2015

: n.v.t. : 14 oktober 2014 : 22 april 2015 : 18 juni 2015 : 31 juli 2015 ,nvao w nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Logistiek & Supply Chain Management van Hogeschool

Nadere informatie

27 november oktober januari april 2015

27 november oktober januari april 2015 sïwao w nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Onderwijskunde van de Hogeschool

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Besluit. 1 lnleiding. T.a.v. de directie Postbus 447

Besluit. 1 lnleiding. T.a.v. de directie Postbus 447 se acued tat eorganisat e Hogeschool NCOI T.a.v. de directie Postbus 447 12OO AK HILVERSUM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling onder voorwaarden van een aanvraag Toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Civiele Techniek duaal en deeltijd. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Civiele Techniek duaal en deeltijd. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Civiele Techniek duaal en deeltijd Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015 Opleidingsmarktonderzoek Informatie over onze onderzoeksdiensten 2015 1 Introductie Inleiding In dit korte document staat algemene informatie over onze opleidingsmarktonderzoeken. Tevens wordt dieper ingegaan

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Bouwkunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Bouwkunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Bouwkunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Communicatie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Communicatie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Communicatie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Verpleegkundig specialist (MANP)

Verpleegkundig specialist (MANP) Verpleegkundig specialist (MANP) Naam van de opleiding en opleidingsinstituut Door welk orgaan wordt deze opleiding erkend? Master Advanced Nursing Practice GSW, Inholland, Amsterdam NVAO = Nederlands/Vlaams

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo master Business Information deeltijd en duaal NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor ,nvao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Security Management van de Saxion Hogeschool datum 31 augustus

Nadere informatie

Bachelors Hanzehogeschool Groningen: de onderzoekende professional centraal! Symposium Hogeschoolbeleid Onderzoek in Onderwijs, HvA 22 maart 2012

Bachelors Hanzehogeschool Groningen: de onderzoekende professional centraal! Symposium Hogeschoolbeleid Onderzoek in Onderwijs, HvA 22 maart 2012 Bachelors Hanzehogeschool Groningen: de onderzoekende professional centraal! Symposium Hogeschoolbeleid Onderzoek in Onderwijs, HvA 22 maart 2012 Hanzehogeschool in trefwoorden 19 schools, 55 bacheloropleidingen,

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125 Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0125 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbo-master Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen

Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbo-master Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen se a ccr e ditat eorga nisati e Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbomaster Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen datum 27 januari 2014 ondeniverp

Nadere informatie

Adviesrapport in het kader van uit te voeren Toetsen Nieuwe Opleidingen 2011. generieke audit duaal en deeltijd NCOI

Adviesrapport in het kader van uit te voeren Toetsen Nieuwe Opleidingen 2011. generieke audit duaal en deeltijd NCOI Adviesrapport in het kader van uit te voeren Toetsen Nieuwe Opleidingen 2011 generieke audit duaal en deeltijd NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

: 8 april 2016 : 20 mei Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791).

: 8 april 2016 : 20 mei Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Fiscaal Recht en Economie van de Hogeschool

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport accreditatie Master of Business Administration Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014 ,mmo r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017 nvao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Human Resource Management Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Human Resource Management Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo master Human Resource Management Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool NVAO, 3 maart 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 5 3 Beoordelingskader 6 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding In de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Adviesrapport Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding HBO Master opleiding Project Management Project Management deeltijd deeltijd Hogeschool Utrecht Hogeschool

Nadere informatie

Competenties en Gedragsindicatoren

Competenties en Gedragsindicatoren Master Design Willem de Kooning Academie Competenties en Gedragsindicatoren Competentiegericht onderwijs De Master Design heeft competenties geformuleerd om de vormgeving, sturing en onderbouwing van het

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem Format samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling (Nieuwe) opleiding hbo master Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Contactpersoon/ contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN Fontys Hogescholen Raad van bestuur Postbus 347 5600 AH EINDHOVEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Circus & Performance

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker.

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker. College van bestuur Universiteit van Amsterdam Postbus 19268 1000 GG AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van de aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Master in International

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederiands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Stichting NTI Hogeschool datum 31 mei

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om competenties aan te tonen? Hoe kom ik tot een intersubjectief

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Inleiding Op 9 maart 2015 zijn, tijdens het middagprogramma van de tweedaagse, 3 verschillende scenario s besproken voor de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). ,nvao w nederlands -vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Zorg en technologie van

Nadere informatie

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 (versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2501 CD The Hague

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding. wo-ma Master in Managing Information and. Sustainable Change. Radboud Universiteit Nijmegen

Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding. wo-ma Master in Managing Information and. Sustainable Change. Radboud Universiteit Nijmegen Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding wo-ma Master in Managing Information and Sustainable Change Radboud Universiteit Nijmegen 12 juni 2017 NVAO Toets voorwaarde(n) nieuwe opleiding Adviesrapport

Nadere informatie