1 e bestuursrapportage GR Drechtsteden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 e bestuursrapportage 2013. GR Drechtsteden"

Transcriptie

1 1 e bestuursrapportage 2013 GR Drechtsteden Versie juni 2013

2 2

3 1. Inleiding, samenvatting en besluiten 1.1 Inleiding Samenvatting Recapitulatie programmabegroting en gevraagde begrotingswijzigingen en kredieten Algemene ontwikkelingen Taakstellingen Inhuur derden Risico s Programma s 3. Bijlagen 2.1 Bureau Drechtsteden Bestuur en Staf Sociale Dienst Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen 36 Financieel 37 Besluiten..41 Moties & Amendementen

4 1. Inleiding, samenvatting en besluiten 1.1 Inleiding De Eerste Bestuursrapportage van 2013 ligt voor u. Zoals u gewend bent informeert ons bestuur met deze rapportage de Drechtraad over de uitvoering van de lopende begroting. Deze rapportage gaat over de eerste vier maanden van dit jaar. De dochterorganisaties van de GRD leveren in dit document een inhoudelijke en financiële analyse van de prestaties tot nu toe. Het accent ligt in deze eerste rapportage van het jaar vooral op waar nodig- bijsturing van de begrotingsuitvoering. Begrotingswijzigingen worden alleen voorgesteld wanneer deze onvermijdelijk en onbeïnvloedbaar zijn. Afgelopen jaren stonden met name in het teken van het op orde brengen van onze organisatie. De organisatie was, door de diverse reorganisatietrajecten, soms in zichzelf gericht. Uiteraard blijven wij werken aan de kwaliteit van organisatie en bedrijfsvoering, maar wij ervaren daarnaast steeds beter in staat te zijn te zijn de blik weer op buiten te richten. De GRD-organisatie is nu meer dan voorheen in staat vroegtijdig te anticiperen op de ontwikkelingen die op ons af komen. Grote opgaven zoals de drie centralisaties in het sociale domein, waaronder de uitvoering van de Participatiewet worden proactief opgepakt. Daarnaast is ook de manier waarop wij als regio participeren binnen de Zuidwestelijke Delta en daarin initiatieven ontplooien, een voorbeeld van onze ontwikkeling naar buiten. De Drechtsteden, met de GRD als onderdeel daarvan, zijn steeds beter in staat de rol van partner in bredere netwerken volwaardig in te vullen. Deze beweging is een belangrijke basis voor de wijze waarop wij invulling geven aan de voor deze regio geformuleerde doelstellingen. In deze rapportage leest u per onderdeel van het regionaal Meerjarenprogramma en per GRD-dochter hoe invulling wordt gegeven aan de opgaven zoals vastgelegd in de begroting Tevens ontvangt u informatie over een aantal GRD-brede onderwerpen, zoals de voortgang van de taakstellingen, inhuur derden en risico s. 1.2 Samenvatting Bureau Drechtsteden Na de vaststelling van het geactualiseerde rmjp is begin 2013 het op basis daarvan opgestelde werkprogramma bepaald. Op basis van het werkprogramma zullen de netwerk-mt s de uitvoering ter hand nemen. Op dit moment zijn er nog geen grote afwijkingen in de uitvoering van het geactualiseerde rmjp. De grootste ontwikkeling bij Bureau Drechtsteden is de verschuiving van de CIO office van het SCD naar de BDS. Sociale Dienst Drechtsteden Als gevolg van de stijgende werkloosheid is het klantenbestand bij de SDD toegenomen (doelstelling is per einde jaar 4.634, stand per 1 april bedraagt 5.124). Er wordt dan ook voorgesteld om de doelstelling aan te passen naar het zelfde aantal klanten per einde jaar als op 1 april van dit jaar. Dit, tezamen met de budgetontwikkeling van het inkomensdeel, brengt grote negatieve financiële consequenties met zich mee. Het verwachte tekort op Inkomensondersteuning bedraagt 6 miljoen. Daarnaast is er mogelijk een extra tekort van 6 miljoen op Inkomensdeel als de nu door Divosa verwachte budgetverlagingen inderdaad plaatsvinden. Op de lasten en baten van de Wmo wordt, in het verlengde van de jaarrekening 2012, ook voor 2013, een voordeel verwacht van ongeveer 3 miljoen. Dit is onder andere het gevolg van nieuwe manier van indiceren. Door het uitstellen van het Participatiewet is er, net als vorig jaar, ruimte in het Participatiebudget om een deel van de apparaatskosten ten laste te brengen van het Participatiebudget. Hiermee zal de gemeentelijke bijdrage ongeveer 4 miljoen kunnen worden verlaagd. Daarnaast is er nog voor 1,5 miljoen ruimte op het Participatiebudget. Gemeenten worden gevraagd om hiervoor projecten aan te dragen. Per saldo is het financieel effect voor gemeenten nagenoeg nihil. 4

5 Ingenieursbureau Drechtsteden Als gevolg van hogere personele lasten, lagere productiviteit in de eerste maanden van het jaar en dat niet alle aandeelhouders zich houden aan de afgesproken omzet zal het IBD naar verwachting de taakstelling niet realiseren. Servicecentrum Drechtsteden Het SCD is sterk in ontwikkeling en groeit naar een fase waarin professionaliteit, zakelijkheid en optimale dienstverlening voor haar klanten verwacht mag worden. In 2012 is de ontwikkeling gestart en loopt door in Voor het verbeteren van de werking van het SCD zijn drie belangrijke, met elkaar samenhangende, veranderopgaven benoemd. De eerste veranderopgave, de positionering van het SCD in het netwerk en het maken van keuzes in klanten, maakt onderdeel uit van de notitie Kaders toetreding nieuwe klanten van de GR Drechtsteden. Binnen het SCD vinden op dit moment gesprekken plaats per afdeling over de operationele voorwaarden waaronder nieuwe klanten kunnen aansluiten. De tweede veranderopgave, de aansturing en rollen in het netwerk, is in 2012 door het Drechtstedenbestuur vastgesteld. De toets op de werking is onderdeel geworden van de reguliere bedrijfsvoering van de GR Drechtsteden. Het derde punt, de doorontwikkeling SCD, is gericht op verbetering van het functioneren van de eigen organisatie. Voor 2013 zijn hiertoe speerpunten benoemd die moeten leiden tot meetbare verbeteringen in de dienstverlening van het SCD. Onderzoekcentrum Drechtsteden Het OCD heeft momenteel een aanzienlijke opdrachtenportefeuille. De acquisitie en contacten inzake onderzoeksopdrachten voor de komende periode is nog in volle gang. Gemeentebelastingen Drechtsteden Het DSB heeft in haar vergadering van december 2012 besloten om de afdeling GEO-informatie van het SCD te verschuiven naar het GBD. Als gevolg van deze verschuiving wordt voorgesteld om de begroting hierop aan te passen. Met de wijziging zijn ook de huidige gemeentelijke bijdragen aan Geoinformatie in de begroting opgenomen. Het gaat hier om bijdragen die reeds door gemeenten worden verstrekt voor onder andere regionaal functioneel RO beheer, Drechtmaps en BAG-dienstverlening. De GBD verwacht op dit moment geen afwijkingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting. 5

6 1.3 Recapitulatie programmabegroting en gevraagde begrotingswijzigingen (Bedragen x 1.000) Begrotings Bedragen Omschrijving programma Lasten Baten Toelichting S/I* Gemeente BDS Fietsknooppunten Betreft jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud. S Alle zes BDS Waterbus Betreft jaarlijkse indexering door de provincie Zuid-Holland S Alle zes BDS RAS De provincie Zuid-Holland heeft besloten de regeling RAS te beëindigen per 1 juli S Nvt 2013 BDS Restantbudget extra Dekking d.m.v. onttrekking uit BWSreserve impuls economie I Nvt Projecten t.b.v. verkeersveiligheid. Deze BDS RPV worden gefinancierd uit subsidies van de I nvt provincie Zuid-Holland BDS Door de provincie Zuid-Holland zijn twee Subsidies jeugdzorg projectsubsidies t.b.v. jeugdzorg voor het 2013 jaar 2013 toegekend. I nvt B&S CIO office Verschuiving CIO office van SCD naar BDS S Alle zes SDD Onttrekking uit innovatiereserve van het Apparaat SDD t.b.v. voortgang innovatieproject innovatiereserve Wmo I Nee SDD Apparaat correctie Wijziging administratieve verwerking frictiekosten voorziening frictiekosten I Nee SDD Participatie Bijstelling van de rijksbudgetten S Nee SDD WSW Bijstelling van de rijksbudgetten I Nee SDD Inkomensondersteuning Naast bijstelling rijksbudgetten met name als gevolg van fors stijgende aantallen uitkeringen, niet doorgaan S Alle zes loondispensatie en voorstel bijstelling doelstelling uitkeringenbestand. SDD Wmo In het verlengde van de jaarrekening als gevolg van lagere verstrekkingen, verschuiving en andere wijze indicaties en I Alle zes lagere kosten als gevolg van aanbestedingen. SCD Financieel advies naar Verschuiving Financieel Advies van SCD Alleen Dordrecht naar gemeente Dordrecht S Dordrecht SCD Geo-informatie Verschuiving GEO-informatie van SCD naar GBD S Alle zes SCD CIO office Verschuiving van CIO-office van SCD naar BDS S Alle zes SCD Kassiersfunctie naar Verschuiving Kassiersfunctie van SCD Alleen S Dordrecht naar gemeente Dordrecht Dordrecht GBD Geo-informatie Verschuiving van SCD naar GBD en bijdragen gemeenten in de begroting van S Alle zes GBD brengen Totaal Recapitulatie programmabegroting In deze burap wordt een onderscheid gemaakt tussen prognose en begroting na wijzigingen. De prognose kan afwijken van de begroting na begrotingswijzigingen. Dit omdat niet alle financiële afwijkingen zijn vertaald naar een begrotingswijzing. Getracht wordt om met bijsturing het resultaat in positieve zin te beïnvloeden. Daar waar een positieve prognose wordt weergegeven zal bij de jaarrekening een voorstel tot resultaatbestemming worden gedaan. De financiële effecten van besluiten die zijn gemaakt in de eerste vier maanden zijn vertaald naar begrotingswijzigingen en zijn verwerkt in de begroting na wijzigingen. Wanneer het saldo negatief is, betekent dit een tekort en een positief saldo geeft een overschot aan. 6

7 (Bedragen x 1.000) Actuele begroting 2013 Prognose 2013 Begrotingswijziging 1 e burap 2013 Begroting 2013 na wijzigingen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Sald Bureau Drechtsteden Bestuur en staf Sociale Dienst Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen Resultaat In de volgende tabel wordt per gemeente weergegeven wat de invloed van de begrotingswijziging is op de gemeentelijke begroting. Een positief bedrag geeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage weer. Een negatief bedrag is een verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Voor de verschuiving van Geo-informatie naar Gemeenteblastingen Drechtsteden geldt dat de genoemde bedragen al onderdeel uitmaken van de gemeentelijke uitgaven op dit terrein. (Bedragen x 1.000) Dochter Onderwerp S/I* Alblasserdam Dordrecht H-I-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht GRD GR PG&J, VR, OZHZ Totaal BDS Fietsknooppuntensysteem S BDS Waterbus S B&S CIO office** S ** SDD Inkomensondersteuning S SDD Wmo Huishoudelijke hulp I SDD Wmo Hulpmiddelen en vervoer I SDD WSW I SCD CIO office** S ** SCD Financieel advies S SCD GEO S SCD Kassiersfunctie S GBD GEO*** S *** Totaal Totaal structureel Totaal incidenteel * Begrotingswijzigingen die structureel van karakter zijn worden weergegeven met een S en incidenteel van karakter met een I. Hierbij gaat het om een begrotingswijziging die 3 jaar op rij van impact is op de begroting. ** De facturatie voor de bijdrage vanuit de GR en PG&J, VR en OZHZ aan het CIO office zal via het SCD lopen. Hierdoor wijzigt het basispakket voor deze drie GR en aan het SCD niet. *** De afwijking tussen de daling van de begroting van het SCD en de ophoging van de begroting van het GBD is het gevolg van het opnemen van DVO s en het overhevelen van materieel budget vanuit de gemeente Dordrecht. De DVO s werden voorheen bij de 2 e burap doorbelast aan de gemeenten, het betreft hier dan ook voor gemeenten een budget neutrale begrotingswijzging. 1.4 Algemene ontwikkelingen Frictiekosten Om de door de eigenaren opgelegde financiële taakstelling te kunnen realiseren, heeft er binnen een aantal dochters van de GRD een reorganisatie plaatsgevonden. Een onvermijdelijk gevolg van deze reorganisatie is dat de personele formatie is gekrompen. Dit heeft logischerwijs frictiekosten met zich mee gebracht. Binnen de GRD wordt getracht om deze frictiekosten zo laag mogelijk te houden. Om 7

8 dit te kunnen realiseren is een uitstroomorganisatie opgezet om bovenformatie medewerkers binnen het Drechtstedennetwerk of daarbuiten te plaatsen. Dit is als eerste goed voor de medewerkers, maar zorgt er ten tweede voor dat de kosten worden beperkt. Bij de jaarrekening 2012 is er een voorziening gevormd ter hoogte van 5 miljoen om de frictiekosten op te kunnen vangen. Niet in de voorziening zijn opgenomen de verplichtingen met een gelijkblijvende kasstroom over de jaren 2014 tot en met 2018, met een bedrag van 2,6 miljoen. Bij het Servicecentrum Drechtsteden is er 44,3 fte bovenformatief verklaard. Hiervan zijn er inmiddels 19,6 fte uitgestroomd. Van de 24,7 fte die zich nog in de uitstroomorganisatie bevinden zijn 3,3 fte gedetacheerd en zijn er met 1,75 fte concrete afspraken gemaakt over outplacement. Financieel gezien ligt de uistroom bij het SCD binnen de verwachting. Per 1 januari 2013 waren er van de 22 bovenformatieve verklaarde medewerkers bij de SDD nog 18 medewerkers in dienst. In 2013 is er 1 medewerker geplaatst binnen de SDD, 1 medewerker is arbeidsongeschikt verklaard en 1 medewerker is uit dienst getreden. Daarnaast zijn er 5 medewerkers gedetacheerd en 3 medewerkers hebben een werkervaringsplaats. De begrote frictiekosten voor de SDD bedragen voor ,1 miljoen en liggen in lijn met de beelden bij de jaarrekening 2012 en de daarbij bepaalde omvang van de voorziening. In overleg met de accountant dient de voorziening frictiekosten bij de SDD administratief anders verwerkt te worden. De aanwending van de frictiekosten bovenformatieven dient rechtstreeks ten laste van de voorziening te worden geboekt. Dit betekent dat bij de geactualiseerde begroting 2013 vastgestelde onttrekking van wordt teruggedraaid en wordt aangewend ten laste van de voorziening. Daarnaast wordt extra ten laste van de voorziening aangewend. Dit ligt in lijn met de berekende voorzienig en aanpassing daarvan bij de jaarrekening Drechtwerk In maart heeft de Drechtraad ingestemd met het visiedocument over de wijze van organisatie van de uitvoering van de participatiewet. Onderdeel van deze visie is het liquideren van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk en het onderbrengen van de bedrijfsonderdelen van Drechtwerk in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Op dit moment worden de verschillende besluiten uitgewerkt die samenhangen met de uitvoering van de visie. In dat kader worden ook de gevolgen voor personeel en organisatie in kaart gebracht en indien nodig keuzen voorgelegd. Begin september zal afgaande op de informatie die we op dat moment hebben over de wijze waarop het kabinet het sociaal akkoord gaat uitvoeren opnieuw afgewogen worden of de uitvoering per 1 januari 2014 (geheel of deels) gehandhaafd blijft. Transitieplan I&A Drechtsteden Inmiddels heeft de grondige doorlichting van de afdeling ICT geleid tot het Transitieplan ICT. In dit plan zijn zowel de bemensing, het verband tussen de uit te voeren activiteiten (beide onderdeel van het stroomlijnen van processen) en in te zetten middelen als de benodigde hard- en software en systemen geanalyseerd. Ook de relatie met en de ambitie van de klanten is hierbij aan de orde gekomen. Dit plan is gevalideerd en daar waar mogelijk gebenchmarkt door een externe onafhankelijke partij. Het transitieplan is op 6 maart 2013 goedgekeurd door het Drechtstedenbestuur en is opiniërend behandeld in de Drechtraadcarrousel Middelen van 14 mei Indien het Transitieplan in zijn huidige zo sober mogelijke vorm niet zal worden goedgekeurd dan zal dit onherroepelijk tot operationele problemen gaan leiden. Te denken valt hierbij aan het niet meer operationeel kunnen houden van primaire systemen als MS office, GBA etc en veiligheidsproblemen en daarnaast zullen budgettaire kaders overschreden worden. Aanvullenden bezuinigingen Als gevolg van de aangekondigde kortingen op het gemeentefonds krijgen gemeenten te maken met een lagere uitkering vanuit het gemeentefonds. Binnen de Drechtsteden wordt het principe samen trap op trap af gehanteerd wat betekent dat de bijdrage vanuit de gemeenten aan de GRD de ontwikkelingen van het gemeentefonds zal volgen. Als gevolg van het regeerakkoord zal de algemene uitwerking vanuit het gemeentefonds naar beneden worden bijgesteld. Binnen de GRD wordt dan ook gewerkt aan een pakket van bezuinigingsvoorstellen waardoor de gemeentelijke bijdrage voor 2014 en verdere structureel zullen dalen. Met deze voorstellen zal ook invulling worden gegeven aan de taakstelling die voort is gekomen uit de Zomermotie. 8

9 Verrekensystematiek Voor 2013 en verder heeft het SCD in samenwerking met de klantorganisaties een nieuwe verrekensystematiek uitgewerkt voor een meer directe en transparante relatie tussen betalen en gebruik. Deze systematiek is op 16 mei 2013 vastgesteld door het Drechtstedenbestuur. De systematiek heeft inmiddels zijn waarde laten zien bij de actie om tot een forse reductie te komen van een aantal costdrivers van ICT waardoor nu, maar zeker op termijn (ivm korte termijn doorlopende kosten) veel voordeel voor de Drechtsteden kan worden behaald. Op 16 mei jl heeft het DSB besloten om de systematiek per 1 januari 2013 definitief in te voeren. Bij de 2 e burap 2013 zullen de gemeentelijke bijdrage hierop worden aangepast. 1.5 Voortgang taakstelling In 2009 is gestart met het vorm en inhoud geven aan het project voor de organisatiebrede doorlichting, met een bijbehorende financiële taakstelling voor 2010 en verder. Naast deze taakstelling zijn er voor de Sociale Dienst Drechtsteden en het Servicecentrum Drechtsteden aanvullende taakstellingen van respectievelijk 1,1 miljoen (ketenkorting) en 1,3 miljoen (Voortdurend Innovatief Presteren (VIP)). (Bedragen x 1.000) Dochter BDS SDD IBD SCD GBD OCD Totaal (Bedragen x 1.000) Taakstelling Reeds Prognose 1 e Afwijking prognose Dochter 2013 gerealiseerd Burap 2013 taakstelling BDS SDD IBD SCD GBD OCD Totaal Toelichting: BDS, SDD, GBD Bij deze dochters is er een structurele invulling gegeven aan de taakstelling en wordt daardoor gerealiseerd. Door de verschuiving van GEO-informatie van het SCD naar de GBD zal het GBD aanvullend kunnen bezuinigingen in 2013 (voordeel op materiële lasten). Voor 2014 en verder zal deze besparing structureel zijn. IBD Over de eerste maanden is er een positief resultaat gerealiseerd van Uitgaande van deze trend is de verwachting dat de taakstelling van kan worden gerealiseerd. Dit betekent dat van de taakstelling niet gerealiseerd zal gaan worden. Deze afwijking zit voor in de CAO stijging en in lagere productiviteit (hoger ziekteverzuim en werkaanbod sluit niet aan op de aanwezige capaciteit). Nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 2.4 onder resultaatanalyse. 9

10 SCD De realisatie van de taakstelling loopt voor het SCD volgens planning. Dit is met name gerealiseerd door de fijnstructuur. OCD Om de taakstelling te kunnen realiseren heeft het OCD als doelstelling gezet om 10% van de omzet extern en extra intern te verdienen. Op dit moment is 4,6% hiervan gerealiseerd. 1.6 Voortgang inhuur (Bedragen x 1.000) Dochter Begroot Prognose Afwijking BDS SDD IBD SCD GBD OCD Totaal Toelichting: IBD De afwijking wordt veroorzaakt door extra inhuur voor het management IBD (vervanging vacature sectorhoofd OVU 5 maanden). Deze vacature is per 1 juni 2013 ingevuld. Daarnaast zijn er als gevolg van ziekte extra inhuurlasten opgetreden. Ook zijn er bewust ingehuurd in plaats van het invullen van vacatures vanwege de onduidelijke werkvoorraad (afname omzet) van de gemeente Dordrecht. OCD Op dit moment is de opdrachtenportefeuille zo groot dat er noodzaak is extra onderzoekskracht in te huren. Deze hogere lasten worden doorberekend aan de klant. 10

11 1.7 Risico s Openstaande risico s Dochter Omschrijving Kans Impact Opmerking en sturing GRD Frictiekosten Gemiddeld Max 5,0 miljoen GRD Arbeidsrechtelijk conflict Laag Laag GRD Toenemende druk op informatie beveiliging Gemiddeld Gemiddeld GRD Invlechting Drechtwerk Groot Groot BDS Walstroom, exploitatierisico Laag Laag Conform de beelden bij de jaarrekening 2012 worden de totale frictiekosten geraamd op 7,6 miljoen. Voor deze kosten is er een voorziening gevormd ter hoogte van 5 miljoen. Niet in de voorziening zijn opgenomen de verplichtingen met een gelijkblijvende kasstroom over de jaren 2014 tot en met 2018, met een bedrag van 2,6 miljoen. Het Sociale Plan voor een deel van de bovenformatieven eindigt 1 april 2014 en vanaf dan zullen er kosten ontstaan in verband met de WW. In hoeverre hier sprake van zal zijn en wat dit gaat kosten is nu nog lastig aan te geven. Vooralsnog wordt er uitgegaan van totale risico aan WW-kosten ter hoogte van 5,0 miljoen. Voor de WW-rechten is bij de jaarrekening gekozen voor het niet vormen van een voorziening als gevolg van de mogelijkheid om jaarlijks bij min of meer gelijk blijvende bedragen de kosten in de begroting te nemen in plaats van een voorziening te vormen. Daarnaast is er nog de onzekerheid omtrent de wijzigingen van de WW die mogelijk effect kunnen hebben. Een medewerker is ontslag opgelegd. Als uitvloeisel van dat besluit loopt er een gerechtelijke procedure. Mocht de medewerker in het gelijk worden gesteld, leidt dat met terugwerkende kracht tot salarisverplichtingen. Deze gerechtelijke procedure loopt nog. Er worden vanuit wet en regelgeving nieuwe eisen gesteld aan informatiebeveiliging. Op dit moment wordt door de CIO onderzocht wat de consequenties hiervan zijn, en welke maatregelen genomen moeten worden. Deze extra maatregelen worden gekwantificeerd. Het is denkbaar dat deze maatregelen extra kosten met zich meebrengen. Op 5 maart 2013 heeft de Drechtraad besloten om de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk en de GRD samen te voegen. Op dit moment wordt onderzocht hoe de samenvoeging het best kan worden vormgegeven. Voor meerdere onderdelen van de GRD zal dit consequenties met zich mee brengen. Op basis van de afzetcijfers over het 1 e kwartaal 2013 kan geconcludeerd worden dat de verkoop van stroom toeneemt. Als deze stijging zich doorzet, zal het exploitatierisico komen te vervallen. BDS Mobiliteitsmanagement Groot Groot De afgelopen periode TFMM wordt intern verantwoord (het gaat daarbij om de juistheid van besteding van de middelen). Voor het vervolg, de jaren 2013 en 2014 zijn nieuwe afspraken gemaakt en wordt beter gestuurd op de toekenning van middelen aan de juiste activiteiten Beter benutten. BDS Onderbrengen kosten coördinatie en toezicht ROM-D bij ROM-D Groot Groot Afspraken zijn nog niet definitief. SDD Participatiebudget Groot SDD Inkomensondersteuning Groot IBD Opdrachtenstroom vanuit de klantorganisaties Groot Max 1,5 miljoen Max 6-7 miljoen Groot Volgens de huidige inzichten bestaat de kans dat er een berag van zo n 1,5 miljoen naar het Rijk terug zal vloeien als hiervoor geen aanvullende projecten worden ingediend. Er wordt actie genomen om projecten in te laten dienen. Naar verwachting zal op basis van recente CPB-cijfers de rijksbudgetten voor inkomensdeel worden verlaagd met bij benadering zo n 6-7 miljoen. De prognose 2013 kan overigens, met de sneloplopende WWB aantallen, mogelijk later dit jaar weer financieel positief worden bijgesteld. De officiële ministeriele stukken worden veracht in juni 2013 en zullen daarna worden verwerkt. Het grootste risico van het Ingenieursbureau is dat de eigenaren zich niet aan de gemaakte afspraken met betrekking tot de garant gestelde omzet houden. Voor wat betreft het jaar 2013 zijn er betere overzichten verstrekt door de aangesloten partijen.

12 In de 1 e 4 maanden is de werkelijke omzet euro lager dan de de garantieomzet. Dordrecht blijft euro achter wat voor een deel wordt goedgemaakt door Zwijndrecht door meer omzet van ,- De werkvoorraad is per 1 mei 3,6 miljoen wat 1,2 miljoen lager is dan een jaar geleden. Dit geeft wel risico s voor de rest van Ook het aantal uitgaande projectvoorstellen en het daarbij behorende bedrag is lager dan in Dit zou kunnen betekenen dat de werkvoorraad nog verder zal teruglopen in Ook dit jaar is het oud verlof toegenomen met 800 uur. Dit betekent uiteraard wel extra productieve uren voor 2012.Toch begint het saldo rest verlof 2012 (nu bijna 4000 uur) een exploitatierisico te vormen voor de komende jaren. Mocht dit verlof in 2013 opgenomen worden dan ontstaat er een exploitatiegat van IBD Restant oud verlof Gemiddeld Gemiddeld SCD SCD Ontvlechtingen GR en ZHZ Ontvlechtingen GR en ZHZ Groot Groot Groot Groot SCD Veranderkosten Gemiddeld Groot OCD Onvoldoende interne en externe opdrachten Gemiddeld Gemiddeld OCD Realisatie taakstelling Klein Klein GBD Kosten m.b.t. sofware Gemiddeld Het IBD heeft in 2012 een positief resultaat van Door deels het positieve resultaat toe te voegen aan de exploitatiereserve van het IBD kunnen eventuele schommelingen in het resultaat als gevolg van opname van oud verlof worden opgevangen. Binnen het IBD wordt strak sturing gegeven om het openstaand verlof tot 0 te reduceren aan het eind van In de eerste en tweede burap van 2012 is de nieuwe relatie met de GR-en ZHZ omschreven. De gevolgen waren begin 2013 nog niet volledig in beeld. De jaarlijkse bijdrage door de GR en is verlaagd. Het is onzeker of de ontvangen frictievergoeding voldoende is om alle (structurele) kosten die (moeten) doorlopen te kunnen dekken. Bij de 2 e burap 2013 wordt dit in beeld gebracht. In de eerste en tweede burap van 2012 is de nieuwe relatie met de GR-en ZHZ omschreven. De gevolgen waren begin 2013 nog niet volledig in beeld. De jaarlijkse bijdrage door de GR en is verlaagd. Het is onzeker of de ontvangen frictievergoeding voldoende is om alle (structurele) kosten die (moeten) doorlopen te kunnen dekken. Bij de 2 e burap 2013 wordt dit in beeld gebracht. Ook in 2013 worden veranderkosten gemaakt om de fijnstructuur van een aantal afdelingen ook daadwerkelijk te implementeren. Deze kosten proberen we zo veel mogelijk binnen de bestaande middelen op te vangen. De impact is afhankelijk van de mate waarin de opdrachten teruglopen. Indien gemeenten, vanwege bezuinigingen, gaan schrappen in het pluspakket, kan een deel van de inkomsten van het OCD wegvallen. Daarnaast is er momenteel veel concurrentie op de externe markt. Het risico van onvoldoende interne opdrachten wordt beperkt door het gezamenlijk opstellen van een onderzoeksprogramma. Voor externe opdrachten en extra interne opdrachten vindt acquisitie plaats. Waar nodig vindt kostenbesparing plaats om binnen het budget te blijven. Het succes van extern inverdienen is mede afhankelijk van de onderzoeksmarkt. Op dit moment is er een scherpe concurrentie op de externe markt. Het OCD is daarom ook actief op de interne markt, vooral in het kader van strategisch partnerschap. Verder verkleinen wij dit risico via onderzoeksprogrammering. Op dit moment is onze opdrachtenportefeuille zo groot dat wij genoodzaakt zijn extra onderzoekskracht in te huren. Inkoopvoordelen met betrekking tot software zijn ingeboekt. Echter nu blijken facturen vanuit de softwareleverancier hoger uit te vallen dan verwacht. Het ingeboekte voordeel van komt hierdoor onder druk te staan. 12

13 2.1 Bureau Drechtsteden Via Bureau Drechtsteden worden drie taakvelden ingevuld: concerntaken, strategisch beleid en ondersteuning besluitvorming. De financiering van BDS loopt voornamelijk via door de Drechtraad vastgestelde inwonerbijdragen. Naast een algemene bijdrage voor de programma s Bureau Drechtsteden en Bestuur en Staf, worden ten behoeve van taken van BDS of ten behoeve van financiering van gezamenlijke activiteiten (denk aan bv Waterbus en NME) specifieke inwonerbijdragen geïnd. In deze 1e burap voor 2013 wordt voorgesteld om een nieuwe specifieke inwonerbijdrage ten behoeve van beheer en onderhoud van het fietsknooppuntensysteem in te stellen ( ) en daarnaast de bijdrage ten behoeve van de waterbus ten gunste van indexering te verhogen ( ). Product/activiteit/project en beoogd resultaat Stand van zaken Afwijking/bijsturing Gevraagd besluit Programma fysiek Structuurvisie De Drechtsteden beschikken over een actueel ruimtelijk kader dat past bij de veranderde samenleving, dat invulling geeft aan de veranderende rol van de overheid en dat maatschappelijke energie op gewenste ontwikkelingen zo goed mogelijk faciliteert. De planning is om in januari 2014 in de Drechtraad een besluit mogelijk te maken. Dit betekent voor de zomer brede discussies met bestuur en raadsleden, na de zomer met partners en de samenleving. De structuurvisie wordt ter besluitvorming in januari 2014 in de Drechtraad aangeboden. Oorspronkelijk was behandeling geagendeerd voor december Geen Herijking PALT De Drechtsteden maken afspraken met de corporaties over de in onderlinge samenwerking te bereiken doelen, de zogeheten gerichte prestatieafspraken. Dit gaat om woondoelen maar ook om bredere meer sociale doelen. De veranderende economie en de nieuwe wetgeving waar corporaties mee te maken hebben, heeft gevolgen voor het investerend vermogen van de corporaties. Met de corporaties wordt momenteel bezien welke gezamenlijk gedragen haalbare invulling aan de nieuwe PALTafspraken kan worden gegeven. Er wordt pas op de plaats gemaakt met nieuwe PALTafspraken tot de gevolgen van nieuwe wetgeving duidelijk zijn. Wel worden inzichten zo veel en zo goed mogelijk betrokken bij de op te stellen woonstrategie. Geen Energieprogramma Met concrete maatregelen een bijdrage leveren aan de regionale energiedoelstellingen o Collectieve inkoop zonnepanelen particulieren loopt volgens planning; evaluatie vindt in juni plaats; mogelijk volgt tweede ronde. o Campagne Energiebesparing Bestaande Woningbouw start in juni in Hendrik-Ido-Ambacht. Andere gemeenten volgen na de zomer. o Zonnepanelen op gemeentelijke daken; is iets vertraagd. o Duurzame Bedrijven; Plan van aanpak is (met goedkeuring van projectwethouder) vertraagd; zal voor de zomer worden aangeboden. o Interne Duurzaamheid; energieonderzoeken In het voorstel aan Drechtstedenbestuur is aangegeven dat scans worden aangeboden voor 25; dit bedrag is in overleg met Susteen gemeenten/ projectwethouder verhoogd naar 45 euro, waarbij het bedrag geretourneerd wordt bij uitvoering van twee maatregelen. Verder wordt niet alleen een scan aangeboden maar kunnen particulieren inschrijven op andere producten, oa zoals spouwmuurisolatie. Daarnaast is het bedrag van euro tbv scans opgehoogd naar (inclusief nog te incasseren bijdrage van Alblasserdam) Hiermee worden 500 scans gefinancierd. Alblasserdam heeft alsnog Geen

14 Product/activiteit/project en beoogd resultaat Stand van zaken Afwijking/bijsturing Gevraagd besluit worden/zijn uitgevoerd. Eerste resultaten zijn opgeleverd, oa Sliedrecht o Windonderzoek: offerteaanvraag. besloten niet deel te nemen aan het project. Coördinatie Walstroom Het tot 2016 financieel gezond exploiteren van de walstroomvoorzieningen Drechtsteden. De exploitatie in 2013 verloopt niet geheel naar tevredenheid, door minder afname van energie worden minderopbrengsten verwacht. In 2013 wordt een nieuwe dienstverleningovereenkomst (DVO) voorbereidt en wordt voorgesteld het dagelijks beheer onder te brengen door hosting bij één van de Drechtstedenorganisaties. De kosten van de nieuwe DVO worden gedekt in de reguliere begroting. Voorgesteld wordt in 2013 rekening te houden met een exploitatierisico van Geen Mobiliteitsmanagement Vergroting van het bewustzijn van het bedrijfsleven op de mobiliteitsvraag van hun werknemers, gericht op het stimuleren van alternatieven en aldus het verlichten van de verkeersdruk op de wegen. Het project TFMM en de activiteiten van het VCC gaan gebundeld verder onder de vlag van Beter benutten. De nog daartoe gelabelde beschikbare middelen TFMM en VCC worden hierop ingezet in de jaren 2013 en Over de periode moeten de Drechtsteden zich in 2015 verantwoorden. Het gaat om een bedrag van maximaal waarvan momenteel onvoldoende duidelijk is. Er wordt weliswaar actief gestuurd op tijdige en correcte verantwoording, aangezien de verantwoording nu nog niet gereed is wordt een risico gemeld. Geen Deltapoort Versterking van de ruimtelijk-economische kwaliteit en aantrekkelijkheid van het gebied tussen Rotterdam en Dordrecht. De stuurgroep Deltapoort behandelt de thema s recreatie, bereikbaarheid, economie, glas en landbouw. Vooral de thema s bereikbaarheid en economie hebben de regionale aandacht van de Drechtsteden, de andere thema s zijn meer lokaal georiënteerd. Naar verwachting wordt Het jaar waarin de Deltapoort meer de uitvoering in gaat. De rol van de Drechtsteden verandert daarmee. Dat betekent ook dat niet langer de Drechtsteden maar de deelnemende gemeenten financieel bijdragen Geen Zuidvleugel Versterking van de concurrentiekracht en de welvaart in de Zuidvleugel en versterking van de eigen positie van de Drechtsteden daarin. Het belangrijkste thema in de Zuidvleugel is momenteel de adaptieve agenda, als voorbereiding van het bestuurlijk overleg MIRT met de minister in november. De Adaptieve Agenda biedt in aanvulling op en als verdieping van bestaande MIRT-afspraken, kaders voor een Zuidvleugelagenda die faciliteert op gewenste ontwikkelingen. In die zin is het een belangrijk instrument om te koppelen aan onze regionale structuurvisie en de provinciale structuurvisie. Geen Programma maatschappij Culturele subsidies 2013 Stimuleren van culturele activiteiten. Omvorming cultuurparticipatie tot subsidieregeling culturele activiteiten ter compensatie van de gestopte middelen vanuit de provincie Zuid- Holland Op dit moment wordt de subsidieverstrekking operationeel gemaakt. In een eerder stadium is melding gemaakt van het stoppen van culturele subsidies in Inmiddels is een doorstart gemaakt met deze subsidies voor Voor 2014 zal de keuze van het wel of niet doorgaan met deze subsidies aan culturele instellingen worden gemaakt Geen 14

15 Product/activiteit/project en beoogd resultaat Stand van zaken Afwijking/bijsturing Gevraagd besluit bij het opstellen van het werkprogramma Coördinatie samenhang 3D's Sociaal Maatschappelijk Bestuursakkoord voor regionale samenwerking van de zes Drechtstedengemeenten Doel is het akkoord eind mei vast te stellen in DSB en lokale colleges. Mede in verband met brief Plasterk over vergaande regionale samenwerking. Relatie met onderzoek samenhang 3D naar effecten van regelingen voor burgers of groepen burgers. Relatie met onzekerheid doorgaan Participatiewet Geen Prognose resultaat (Bedragen x 1.000) Actuele begroting 2013 Prognose 2013 Afwijking Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Resultaatanalyse (Bedragen x 1.000) Toelichting Omschrijving afwijking I/S* Voordeel Nadeel Saldo Gemeente** Lasten A. Fietsknooppuntensysteem S B. Waterbus S C. Mutaties middelen RAS S D. Programma economische impuls I E. RPV I F. Coördinatie en toezicht ROM-D I G. Subsidies jeugdzorg I H. Onttrekkingen Investeringsfonds I Subtotaal Ophoging inwonerbijdrage Ophoging inwonerbijdrage Baten A. Fietsknooppuntensysteem S B. Waterbus S C. Mutaties middelen RAS S D. Programma economische impuls E. RPV I G.. Subsidies jeugdzorg I Subtotaal Ophoging inwonerbijdrage Ophoging inwonerbijdrage Totaal voor bestemming E. Resultaatbestemming I Totaal na bestemming * Hier geven we aan of een afwijking incidenteel van aard is (I) of structureel (s) ** Hier geven we aan of de afwijking leidt tot een verlaging of verhoging van de gemeentelijke bijdrage. 15

16 Toelichting A. Fietsknooppuntensysteem In 2007 is een voorziening door de Drechtsteden gevormd voor het onderhoud van 5 jaar van het fietsknooppuntensysteem. Destijds is voor deze voorziening een bijdrage opgehaald bij de zes gemeenten. Eind 2012 heeft het Drechtstedenbestuur besloten de gemeenten te verzoeken in hun meerjarenbegrotingen naar rato van bevolkingsgrootte structureel een gedeelte van voor het beheer en onderhoud van het fietsknooppuntensysteem op te nemen. Aan de Drechtraad wordt voorgesteld om het onderhoud van het fietsknooppuntensysteem voort te zetten en jaarlijks de kosten van beheer en onderhoud op te halen via de bijdragenstaat. B. Waterbus Via de begroting van Bureau Drechtsteden wordt de betaalde bijdrage van Drechtsteden aan de provincie Zuid-Holland voor de Waterbus opgehaald bij de zes Drechtstedengemeenten. De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd door de Provincie Zuid Holland. Voor 2013 geeft dit een stijging van de bijdrage t.o.v. het bedrag wat opgenomen is in de actuele begroting. C. Middelen RAS De provincie Zuid-Holland heeft eind 2012 aangegeven de subsidieverstrekking voor preventief jeugdbeleid per 1 juli 2013 stop te zetten. Dit betekent dat Drechtsteden voor 2013 ruim voor cliëntcontact uren opvoedhulp en nazorg kan aanvragen. Voor de coördinatie van de RAS is voor beschikbaar. Tevens ontvangt Drechtsteden voor de cultuurnetwerker. D. Overheveling restantbudget extra impuls economie Het Drechtstedenbestuur heeft in 2012 besloten om een extra impuls te geven aan de economie in de Drechtsteden langs 7 investeringslijnen. Voor deze extra impuls is budget nodig. Bij de tweede burap 2012 is voorgesteld om dit bedrag te onttrekken uit de BWS-reserve. Een deel van de kosten ( ) zijn doorgeschoven naar Verplichtingen voor deze zijn in 2012 aangegaan, maar komen pas in 2013 tot uitbetaling. E. Subsidie Regionaal Platvorm Verkeersveiligheid Drechtsteden ontvangt in 2013 van de provincie Zuid-Holland aan subsidie voor projecten ten behoeve van de Verkeersveiligheid. Deze subsidie zal met een begrotingswijziging worden opgenomen in de administratie van de GR Drechtsteden. F. Coördinatie en toezicht ROM-D Voor werkzaamheden met betrekking tot de ROM-D wordt een collega uit het Drechtstedennetwerk ingehuurd door Bureau Drechtsteden. Voor deze werkzaamheden is geen budget beschikbaar, zodat er een overschrijding dreigt van In 2012 zijn deze kosten uiteindelijk ten laste van de personele budgetten van Bureau Drechtsteden gebracht. Voor 2013 dient onderzocht te worden hoe deze overschrijding opgelost kan worden, waarbij het principe is dat dit ten laste van de ROM-D zal worden gebracht. G. Projectsubsidies jeugdzorg Door de provincie Zuid Holland zijn twee projectsubsidies in 2013 toegekend in het kader van de jeugdzorg. Deze subsidies zijn bestemd voor het project Kinder en jeugd diagnostiek en consultatieteam 2013 ( ) en het project VOLG en Sneldiagnostiek 2013 ( ). H. Investeringsfonds In 2013 zal de definitieve afrekening plaats vinden van de projecten van het programma Manden Maken. Gestreefd wordt om alle projecten ook daadwerkelijk uit te betalen in Aan het eind van het jaar zal de werkelijke stand van zaken worden opgemaakt. Voor de projecten, die niet financieel zijn afgewikkeld, zullen aparte rekeningen in de administratie worden aangemaakt. Het Investeringsfonds kan op dit moment nog niet onttrokken worden. Immers de resultaatbestemming van jaarrekening 2012 dient nog plaats te vinden. In de 2 e Burap zal de technische begrotingswijziging worden aangeboden. 16

17 2.2 Bestuur en staf Inhoudelijke afwijkingen Geen afwijking t.o.v. de actuele begroting en het werkprogramma In het kader van het debat over de toekomst van het netwerkbestuur in de Carrousel Bestuur is op een suggestie van raadszijde (D66/VSP) toegezegd de mogelijkheid te onderzoeken in voorstellen aan de Drechtraad aan te geven de mate waarin invoering van een voorstel zal bijdragen aan de vereenvoudiging van bestuur en werk. In reactie hierop is het voorstel in een proefperiode tot het einde van 2014 in voorstellen aan de Drechtraad aan de paragraaf Consequenties (waarin onder andere inzicht wordt gegeven in de financiële en juridische consequenties) een element toe te voegen: consequenties voor de mate van efficiënt besturen en werken in het netwerk, zodat, wanneer dat relevant is, indicatie kan worden gegeven van de mate waarin het voorstel bij zal dragen aan vermindering van bestuurlijke drukte en ambtelijke drukte. Prognose resultaat (Bedragen x 1.000) Actuele begroting 2013 Prognose 2013 Afwijking Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Resultaatanalyse (Bedragen x 1.000) Toelichting Omschrijving afwijking I/S* Voordeel Nadeel Saldo Gemeente** Lasten A. Extra kosten regiogriffie S Nvt B. Personele lasten I Nvt Ophoging algemene C. Overheveling CIO office S inwonerbijdrage Subtotaal Baten C. Overheveling CIO office S Totaal voor bestemming Resultaatbestemming Totaal na bestemming * Hier geven we aan of een afwijking incidenteel van aard is (I) of structureel (s) ** Hier geven we aan of de afwijking leidt tot een verlaging of verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Toelichting: A. Extra kosten regiogriffie De gemeente Sliedrecht heeft aangegeven extra kosten te hebben gemaakt voor de regio-griffie. In de buraps van 2012 is gemeld dat Drechtsteden deze kosten dient te vergoeden. B. Personele lasten bestuur en staf Bij het vaststellen van de actuele begroting 2013 is besloten om de personele budgetten van Bureau Drechtsteden niet op te hogen met de stijging uit de nieuwe CAO. Op dit moment kan deze stijging van de salarissen worden opgevangen binnen de huidige personeelsbegroting. 17

18 C. Overheveling van het CIO office Het Drechtstedenbestuur heeft op 7 februari 2013 het besluit genomen de formatie van het IAB over te hevelen van het SCD naar het Bureau Drechtsteden. Dit is een budgetneutrale begrotingswijziging. Bureau Drechtsteden zal de financiering van het CIO office ophalen via de algemene inwonerbijdrage. Het SCD zal haar bijdragenstaat met hetzelfde bedrag verlagen. Innovatiebudget Het toegekende ontwikkelbudget in de Geactualiseerde Begroting 2013 is bedoeld om vernieuwing die neerslaat in de producten, diensten, processen of organisatievormen op een meer effectieve en efficiënte manier aan te pakken. Momenteel vindt er binnen het SCD een inventarisatie plaats van alle te verwachten projecten. Hierbij wordt ook meegenomen welke nieuwe innovatieve projecten in aanmerking komen om via dit ontwikkelbudget te worden gefinancierd. Overigens zal zoals afgesproken hier eerst een toets vanuit de GRD concern plaatsvinden. 18

19 2.3 Sociale Dienst Drechtsteden In de begroting 2013 hebben we als doelstelling afgesproken dat aan het eind van dat jaar: 1. Het aantal mensen dat eind 2013 een bijstandsuitkering ontvangt is 200 lager dan op 31 december Daarnaast willen we 500 mensen met een beperkte loonwaarde laten werken naar vermogen, wat resulteert in een netto besparing van 250 uitkeringen. Helaas blijken deze doelstellingen niet houdbaar. In de voorliggende bestuursrapportage wordt dan ook voorgesteld de doelstelling aan te passen. Dit heeft, tezamen met de budgetontwikkeling van het inkomensdeel, grote negatieve financiële consequenties. Met name als gevolg van positieve budgettaire ontwikkelingen bij de Wmo, het Participatiebudget en de apparaatskosten leidt dat per saldo over de hele SDD begroting nog niet tot extra lasten voor de gemeenten. De SDD anticipeert zoveel mogelijk op te verwachten nieuwe wetgeving die onze werkzaamheden sterk beïnvloed; zoals de Participatiewet, de wetwijzingen WWB, de decentralisaties AWBZ en de beperking op de huishoudelijke verzorging binnen de Wmo. Op dit moment, ondanks de in april gesloten akkoorden (Sociaal Akkoord en Zorgakkoord) en de contourenbrief van het kabinet ten aanzien van de hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg, is er nog veel onzekerheid over de te volgen koers. Ten aanzien van de Wmo wordt dit nog versterkt doordat op dit moment niet duidelijk is op welke wijze de Drechtstedengemeenten de nieuwe taken binnen de Wmo, die via een meervoudig lokale bestuursopdracht worden uitgewerkt, willen gaan uitvoeren. Beide akkoorden betekenen een behoorlijke wijziging van de lijn die met het Regeerakkoord was ingezet en vragen opnieuw om tijdrovende aanpassing van de reeds aanhangige wetgeving. De gevolgen van beide akkoorden voor de Drechtsteden, inclusief de financiële effecten, zullen zich daarom pas later dit jaar uitkristalliseren. Wel lijkt het erop dat door het Zorgakkoord een deel van de in de toekomst beoogde bezuinigingen op de huishoudelijke verzorging binnen de Wmo is teruggedraaid. Vooruitlopend op de Participatiewet hadden we in de begroting de ambitie opgenomen om al voor 2013 een variant van loonkostendispensatie te ontwikkelen en in 2013 al 500 mensen mee te faciliteren. Zoals de portefeuillehouder in het PFO-Sociaal van maart heeft gemeld is het echter niet mogelijk gebleken een dergelijke variant te ontwikkelen. Daarmee kan deze doelstelling, met haar financiële effecten, niet gerealiseerd worden. Inmiddels is ook uit het Sociaal Akkoord gebleken dat loondispensatie er niet gaat komen. Kijkend waar we staan na het eerste kwartaal is het beeld samen te vatten in; Voorstel tot aanpassen doelstelling klantenaantallen naar eind 2013 Verwacht tekort van ruim 6 miljoen, conform bestaande budgetten op Inkomensondersteuning Mogelijk extra tekort van 6 miljoen inkomensdeel als de nu door Divosa verwachte budgetverlagingen inderdaad plaatsvinden. Gezien de landelijke stijging WWB achten we echter positieve correctie daarvan waarschijnlijk. Verwacht overschot van 3,1 miljoen Wmo Mogelijke dekking apparaatskosten uit het Participatiebudget voor 4 miljoen Ruimte en oproep voor gemeentelijke projecten ten laste van Participatiebudget Per saldo verwacht financieel effect voor gemeenten nagenoeg nihil 19

20 Inhoudelijke en financiële effecten (Bedrag x 1.000) Actuele begroting 2013 Prognose 2013 Afwijking Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Effect gemeenten Participatie WSW Kinderopvang Inkomens ondersteuning* Minimabeleid Wmo Huishoudelijke hulp Wmo Hulpmiddelen Budgetadvies en schuldbemiddeling Totaal Te verwachten budgetverlaging Rijk** Apparaat tlv participatiebudget*** Projecten participatie gemeenten **** Totaal *Conform financieringsafspraken is bij het programma Inkomensondersteuning het geprognosticeerde negatieve resultaat 2013 van 6,1 miljoen opgenomen onder de baten. Bij het verwacht effect gemeenten is het bedrag van de reserve WWB van 4,5 miljoen reeds in mindering gebracht. **Het tekort van 6,1 miljoen kan nog oplopen tot 12 miljoen ivm te verwachten budgetverlaging door het Rijk van eveneens ruim 6 miljoen. Anderzijds is denkbaar dat de rijksbudgetten later dit jaar alsnog weer hoger worden vastgesteld gezien de ontwikkeling van de WWB landelijk. *** Mogelijke dekking apparaatskosten uit het Participatiebudget voor 4 miljoen. **** Naast het nu weergegeven mogelijke nadeel van per saldo 0,5 miljoen voor de gemeenten is er zo n 1,5 miljoen Participatiebudget beschikbaar voor projecten waarbij naast eventuele intensiveringen ook budgetten bij gemeenten kunnen worden ontlast. Participatiebudget Doelstellingen: 1. Het aantal mensen dat eind 2013 een bijstandsuitkering ontvangt is 200 lager dan op 31 december Daarnaast willen we 500 mensen met een beperkte loonwaarde laten werken naar vermogen, wat resulteert in een netto besparing van 250 uitkeringen. Kritische succesfactor Prestatie-indicator Normering Realisatie Omvang klantenbestand Daling klantenbestand (stand 1 april 2013) met 200 ten opzichte van : De bestandsontwikkeling is aanleiding de doelstelling te heroverwegen. Navolgend komen we hier uitvoeriger op terug. Re-integratie Toestroom WWB In het eerste kwartaal zien we dat de economie nog steeds in zwaar weer verkeert. Een steeds verder oplopende werkloosheid, minder investeringen van het bedrijfsleven, meer faillissementen, een stagnerende woningmarkt en het ontbreken van consumentenvertrouwen. In de Drechtsteden, evenals in de rest van Nederland, stijgt de werkloosheid fors en het aantal vacatures daalt. Op dit moment is 6,3% van de beroepsbevolking in de Drechtsteden werkloos, landelijk is dit gemiddeld 8%. Ook wij merken dit aan onze poort. Ondanks onze inspanningen stijgt ons klantenbestand nog steeds fors. 20

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland 28 mei 2013 Steller E-mail Telefoonnummer A. Tolsma a.tolsma@drechtsteden.nl 2521 Onderwerp 1 e Bestuursrapportage GRD 2013 Voorstel

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

! # $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # , - - ',. , / ', 0 1 ' + ( * ' '  ' &. 2 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, 0 1 + ( * " &. 2 3 4 25 6 / " 6 7 2 " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) / / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < 2 2 + 2

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

Datum (van opstellen stuk)

Datum (van opstellen stuk) Planning voor procedure: DR Carrousel Middelen 7 juli 2015 DR 7 juli 2015 VOORTEL DRECHTRAAD Portefeuillehouder regionaal/coördinerend/opdracht Datum (van opstellen stuk) tatus behandeling Carrousel (voorstel

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk 4e kwartaal 2016 1 1. Samenvatting resultaten 4 e kwartaal 2016 De gerealiseerde invlechtingskosten zijn

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

AGC Bijlage 3. Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen

AGC Bijlage 3. Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen AGC 19-06-2013 Bijlage 3 Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 2 juli 2013

Nadere informatie

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 31 mei 2016 Ons kenmerk SBC/1640452 Begrotingsprogramma Bestuur en Samenwerking Betreft Zienswijze concept Jaarrekening

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 02-11-2009/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 5 oktober 2009 Aanwezig: De heer H. Spigt Gemeente Dordrecht De heer A. Cardon Gemeente

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591 Openbaar Onderwerp Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer BW-00970 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Dit

Nadere informatie

Begroting 2014. GR Drechtsteden

Begroting 2014. GR Drechtsteden Begroting 2014 GR Drechtsteden Versie dd 17 april 2013 Begroting 2014 GR Drechtsteden 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten 5 1.2 Financiële uitkomsten 7 2 Programma's 2.1

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/ NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/1012711 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. A. de Wit paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Begrotingswijziging Inkomensdeel WWB

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Concept. Begroting 2015. GR Drechtsteden

Concept. Begroting 2015. GR Drechtsteden Concept Begroting 2015 GR Drechtsteden Versie dd 15 april 2014 Begroting 2015 GR Drechtsteden 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten 5 2 Programma's 8 2.1 Beleid en Bestuur

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Nota van B&W onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Portefeuilehouders drs. Theo Weterings, Marjolein

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober Onderwerp: Begrotingen 2008 van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD), Sociaal Geografisch Bureau (SGB) en Belastingdienst

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio!

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio! Raadscommissie ABZ 7 maart 2011 Ina Sjerps Directeur SCD Sterke service voor de regio! Programma Start SCD Eerste ervaringen en resultaten Samenwerking Papendrecht & SCD Samenwerking op inkoopgebied Hoe

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Waar kan ik vinden hoe groot die reserve is? En er wordt structureel jaarlijks bezuinigd op: - personeel projecten Dat klopt, toch?

Waar kan ik vinden hoe groot die reserve is? En er wordt structureel jaarlijks bezuinigd op: - personeel projecten Dat klopt, toch? Vraag In het begrotingsvoorstel wordt extra iets meer dan 500.000 gevraagd voor incidentele frictie kosten. In de begroting op pagina 8 staat dat frictiekosten ten laste komen van de reserve frictie en

Nadere informatie

Concept. Actualisering begroting 2013. GR Drechtsteden

Concept. Actualisering begroting 2013. GR Drechtsteden Concept Actualisering begroting 2013 GR Drechtsteden Versie d.d. 13 november 2012 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 2 Programma's 2.1 Bureau Drechtsteden 7 2.2 Bestuur en staf 10 2.3 Sociale Dienst Drechtsteden

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 3 Datum 14 maart 2016 Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2016 Verseon: 2015015836 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting

Nadere informatie

4 ~ 4, Drechtsteden. GPD 21.05.2013 0449 Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht

4 ~ 4, Drechtsteden. GPD 21.05.2013 0449 Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht 4 ~ 4, Drechtsteden Postbus 619 3300 AP Dordrecht. Aan het College van B & W van de Gemeente Papendrecht Postbus 11 3350 AA Papend recht GPD 21.05.2013 0449 Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 12 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Rapportage besteding diverse kredieten Bijlagen Rapportage besteding kredieten agendapunt 11 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk

Nadere informatie

Voorstellen waarover geen consensus bestaat (categorie 1) Onderwerp Standpunten Reactie dagelijks bestuur 1 Vorming frictiekostenreserve (voorstel 20) 1.1 De hoogte van de standpunten te zien als een geoormerkte

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Kwartaalmonitor CFO Tweede kwartaal 2013 (april-augustus)

Kwartaalmonitor CFO Tweede kwartaal 2013 (april-augustus) Kwartaalmonitor CFO Tweede kwartaal 2013 (april-augustus) Monitor, kwartaal 2 2013 (nr.1300259050) Pagina 1 van 5 Leeswijzer In het eerste hoofdstuk leest u over de financiële opgave met betrekking tot

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen ingevolge artikel 39, eerste lid, Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; Besluit vast te stellen de navolgende:

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen ingevolge artikel 39, eerste lid, Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; Besluit vast te stellen de navolgende: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Nr. 35468 23 april 2015 Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen ingevolge

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 18 mei 2017

Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 2 mei 2017 Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Nummer raadsvoorstel 2017-415 Bijbehorend veld van de programmabegroting Veiligheid en handhaving

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Memo. 15 juni 2015. Attentiepunten raadsvoorstel inzake het Raadsvoorstel Toekomst HG: Samenwerking in de regio. Geacht college en directie,

Memo. 15 juni 2015. Attentiepunten raadsvoorstel inzake het Raadsvoorstel Toekomst HG: Samenwerking in de regio. Geacht college en directie, Memo Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Behandeld door: Aan: Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Deelfonds sociaal domein, Iv3 en rechtmatigheid Ministerie van BZK Marianne Betten Tom van der Lelij 1 Stand van zaken wetgeving 3D Jeugdwet Aangenomen Wmo Eerste Kamer

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN)

Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN) Memo Postregistratienummer: 2013I01488 Aan: Kees Wassenaar CC: Wim van Poelgeest Van: Simone Berk Datum: 11 oktober 2013 Betreft: Advisering BC en AB RDOG 16 oktober 2013 Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN FEITEN EN CIJFERS 2014 De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) is voor de regiogemeenten de uitvoeringsorganisatie waarmee we beter, sneller en goedkoper

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTSTEDENBESTUUR

VOORSTEL DRECHTSTEDENBESTUUR Planning voor procedure: DSB via mail VOORSTEL DRECHTSTEDENBESTUUR Portefeuillehouder Datum (van opstellen stuk) Status behandeling Carrousel E. van de Burgt 23 oktober 2014 nvt Steller E-mail Telefoonnummer

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 73

Raadsinformatiebrief 73 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 73 Helmond, 10 oktober 2017 Zaaknummer: Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2017 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs is de Programmabegroting

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie