Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn"

Transcriptie

1 Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 10 december :00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid; de heer Yoeri Note, raadslid; mevrouw Chantal Sysmans, raadslid; mevrouw Ingrid Vandaele, raadslid; de heer Jurgen Bockstaele, raadslid; de heer Pascal Verbeke, raadslid; de heer Carl De Decker, raadslid; de heer Cengiz Cetinkaya, raadslid; mevrouw Els Roegiers, raadslid; mevrouw Yeliz Güner, raadslid; de heer Eric Wauters, raadslid; de heer Ronny Rysermans, raadslid; mevrouw Liliane De Cock, raadslid De heer Luc Kupers, secretaris; mevrouw Liesbet Vertriest, plaatsvervangend secretaris Verontschuldigd Mevrouw Emilie Peeters, raadslid De heer Daniël Termont, burgemeester stad Gent Openbare zitting Agendapunten De voorzitter opent de open zitting om 19:02 uur Diensten van de Secretaris Bestuursondersteuning 2013_RMW_00446 Digipolis, publieke rechtspersoon onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging - vaststelling van het mandaat van de OCMW-vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 11 december 2013 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Het OCMW van Gent is mede-oprichter van Digipolis, publieke rechtspersoon onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging. Digipolis is een samenwerkingsverband dat is onderworpen aan het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (verder "het Decreet" genoemd). Met een brief van 6 november 2013 nodigt Digipolis 2013 het OCMW uit naar de algemene vergadering van 11 december Op de agenda staan de volgende punten: verslag vorige vergadering begroting 2014 data 2014 statutenwijziging aanstelling/benoeming van een bestuurder - onder voorbehoud toetreding nieuwe leden - onder voorbehoud rondvraag De OCMW-raad heeft op 12 maart 2013 raadslid Carl De Decker aangeduid als haar vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Digipolis. Volgens artikel 44, derde lid van het Decreet moet het mandaat van de vertegenwoordiger in de algemene vergadering voor elke vergadering vastgesteld worden. De OCMW-raad heeft op 12 november 2013 al ingestemd met de statutenwijziging. Die instemming bepaalt het mandaat van 1/756 RMW - 10 december 2013

2 Notulen open zitting de OCMW-vertegenwoordiger over dat punt op de algemene vergadering (artikel 7, 2de lid van het Decreet). Voor de overige agendapunten wordt voorgesteld om de OCMW-vertegenwoordiger te mandateren de agendapunten goed te keuren. Motivering Gelet op het Decreet van 6 juli 2007 houdende de intergemeentelijke samenwerking; gelet op het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organsiatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op het Huishoudelijk Reglement van de Beraadslagende Organen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent; gelet op de gecoördineerde statuten van Digipolis, publieke rechtspersoon onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging. Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 12 november 2013, 2013_RMW_00398 Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 12 maart 2013, 2013_RMW_00097 Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 De OCMW-vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 11 december 2013 van Digipolis, publieke rechtspersoon onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging, te mandateren om de agendapunten goed te keuren. sogent 2013_RMW_00448 Ecopower cvba - opstalovereenkomst voor de bouw van een windturbine te Eeklo Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De stad Eeklo en Ecopower cvba hebben een opstalovereenkomst afgesloten voor het bouwen en exploiteren van een windturbine op het stedelijk sportstadion aan de Zandvleuge te Eeklo voor een periode van 22 jaar die is ingegaan op 1 september 2001 om te eindigen op 31 augustus Op 24 april 2013 nam de provincieraad een voorkeursbeslissing rond het inplanten van windturbines in Oost-Vlaanderen. In Eeklo en Maldegem kiest de provincie voor een dubbele rij windmolens bij de bestaande windmolens langs de expresweg E34/N49. De windturbine aan het stedelijk sportstadion aan de Zandvleuge ligt niet in de betrokken lijnopstelling en past dus 2/756 RMW - 10 december 2013

3 Notulen open zitting vanuit landschappelijk en ruimtelijk oogpunt niet in dit concept. De windturbine op het stedelijk sportstadion komt volgens het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in een uitsluitingszone voor windenergieprojecten te liggen. Het college van burgemeester en schepenen van de stad Eeklo verklaarde zich op 15 mei 2013 akkoord met dit concept onder voorwaarde dat de windturbine aan het stedelijk sportstadion aan de Zandvleuge kan geherlocaliseerd worden binnen de lijnopstelling langs de N49. Hierbij is het voorzien van rechtstreekse participatie voor de inwoners, zoals ook in het verleden het geval was voor de windprojecten van de stad essentieel. De stad Eeklo en Ecopower hebben overleg gepleegd met de provincie Oost-Vlaanderen (Oost-Vlaanderen Energielandschap) omtrent de mogelijke oplossingen om de bestaande windturbine op grond van de stad Eeklo aan de Zandvleuge te vervangen door een windturbine waarvan de locatie overeenstemt met de richtlijnen en normen die de provincie Oost-Vlaanderen oplegt. Er werd vanuit de provincie een voorstel gedaan om de nieuwe windturbine te bouwen op grond van het OCMW Gent aan de Bus, kadastraal gekend Eeklo, 1ste afdeling, sectie C, deel van nummer 228T. Ecopower wenst een opstalovereenkomst af te sluiten met het OCMW Gent voor een periode van 22 jaar en wenst daar een jaarlijkse vergoeding voor te betalen van ,00 euro. OCMW Gent heeft de keuze tussen uitbetaling van dit bedrag of de REG-formule (Rationeel Energie Gebruik). Bij deze formule wordt de jaarlijkse vaste vergoeding van ,00 euro opgesplitst in een uitbetaling van minimaal 5.000,00 euro aangevuld met screening van en investering in REG-maatregelen in de gebouwen van OCMW Gent ter waarde van het resterend bedrag. Deze investeringen in REG-maatregelen gebeuren onder de vorm van derdepartijfinanciering, waarbij Ecopower na screening van het potentieel, passende REG-maatregelen voorstelt en de investering draagt, en het OCMW de goedkeuring geeft aan en eigenaar wordt van de uitgevoerde REG-maatregelen. Er wordt geadviseerd om te kiezen voor de uitbetaling van deze ,00 euro, het OCMW is dan vrij om te kiezen waaraan dit geld geïnvesteerd zal worden. Op het moment dat de windturbine vergund is wordt er ook nog een éénmalige vergoeding van 5.000,00 euro betaald aan het OCMW. In 2011 heeft het OCMW Gent 80 populieren gerooid op het kadastraal perceel Eeklo, eerste afdeling, sectie C, nummer 228R, gelegen naast de locatie van de windturbine. In de stedenbouwkundige vergunning staat dat deze bomen moeten heraangeplant worden. Vanuit de provincie worden er landschappelijke begeleidende maatregelen opgelegd bij de bouw van windturbines. Ecopower voorziet in de heraanplant van deze 80 bomen op het perceel 228R, zodat het OCMW Gent niet meer moet instaan voor deze kost. Het Overlegcomité van 14 november 2013 heeft een positief advies gegeven voor het toekennen van een recht van opstal aan Ecopower cvba voor de bouw en exploitatie van een windturbine te Eeklo. Er wordt ook een driepartijenovereenkomst opgesteld tussen OCMW Gent, stad Eeklo en Ecopower cvba om de herlokalisatie van de windturbine op grond van de stad Eeklo naar grond van het OCMW Gent te regelen. Het perceel 228T wordt verpacht aan vzw Cervidae, Berkenlaan 5 bus 1 te Lembeke (Kaprijke). De vergoeding die aan de pachter toekomt is ten laste van Ecopower. Op het gewestplan is het kadastraal perceel Eeklo, 1ste afdeling, sectie C, nummer 228T gelegen in agrarisch gebied. Motivering Gelet op het Burgerlijk Wetboek; gelet op het Decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2008; gelet op het Huishoudelijk Reglement van de Beraadslagende Organen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent; gelet op de beheersovereenkomst OCMW Gent - stad Gent - AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (nu sogent). Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): De financiële middelen en het patrimonium efficiënt beheren Openbaarheid van bestuur Dit besluit is niet ter inzage. Motivering: Artikel 14-1 : een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voor zover die geen betrekking heeft op milieu-informatie, indien ze van oordeel zijn dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van een economisch, financieel of commercieel belang van een in artikel 4, 1, genoemde instantie. 3/756 RMW - 10 december 2013

4 Notulen open zitting Financiële informatie Exploitatie Gebudgetteerd: Verbintenis: Nee De opschortende voorwaarden opgenomen in deze overeenkomst zijn nog niet vervuld. Ja Inkomsten Bedrag: ,00 Kostenplaats: Categorie: Commentaar Patrimonium - Patrimonium Vergoedingen en rechten Opstalvergoeding is ,00 euro per jaar voor een periode van 22 jaar en een éénmalige vergoeding van 5.000,00 euro bij verkrijgen van de vergunning. Uitgaven Bedrag: 0,00 Kostenplaats: Patrimonium - Patrimonium Categorie: Vergoedingen en rechten Commentaar De kosten van de akte zijn ten laste van Ecopower cvba. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist Adviezen Dienst Budgettering Datum: 19 november 2013 Advies: Gunstig Motivering: de inkomsten worden geboekt op cat rek erfpacht recht van opstal en niet op cat 616 SOB Juridisch advies Datum: 20 november 2013 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 De driepartijenovereenkomst tussen OCMW Gent, stad Eeklo en Ecopower cvba met betrekking tot de vervanging van een windturbine op eigendom van de stad Eeklo door een turbine op eigendom van het OCMW Gent. Artikel 2 Een opstalovereenkomst voor een periode van 22 jaar tussen OCMW Gent en Ecopower cvba (Statiestraat Berchem) voor de bouw en exploitatie van een windturbine te Eeklo op het kadastraal perceel Eeklo, 1ste afdeling, sectie C, deel nummer 228T tegen een opstalvergoeding van ,00 euro per jaar (geïndexeerd volgens de gezondheidsindex) en een 4/756 RMW - 10 december 2013

5 Notulen open zitting éénmalige vergoeding van 5.000,00 euro bij het verkrijgen van de vergunning. Ecopower voorziet ook in de heraanplant van 80 bomen op het kadastraal perceel Eeklo, 1ste afdeling, sectie C, nummer 228R. Artikel 3 De aanstelling van de geassocieerde notarissen Sintobin - D'Aubioul uit Zelzate voor het opmaken van de akte als de opschortende voorwaarden vervuld zijn. Artikel 4 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: Driepartijenovereenkomst stad Eeklo - OCMW Gent - Ecopower.pdf Bijlage 2: Recht van opstal OCMW Gent Eeklo.pdf Bijlage(n) Driepartijenovereenkomst stad Eeklo - OCMW Gent - Ecopower.pdf Recht van opstal OCMW Gent Eeklo.pdf 5/756 RMW - 10 december 2013

6 Notulen open zitting 2013_RMW_00449 Assenede, Kloosterstraat 10: onderhandse verkoop van een hoeve, afsluiten langdurige pachtovereenkomst 18 jaar en minnelijke pachtbeëindiging Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De heer Geert De Smet pacht een hoeve gelegen in de Kloosterstraat 10 in Assenede van het OCMW Gent en dit sedert 1 mei 1986 via pachtoverdracht van zijn vader Prosper De Smet. De totale kadastrale oppervlakte van de verpachte hoeve en landbouwgrond is 31 ha 42 a 84 ca en de jaarlijkse pachtvergoeding bedraagt ,19 euro. De hoeve Kloosterstraat 10 te Assenede is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied. Behalve de aardappelloods (gebouwd in 2000 met toestemming van het OCMW Gent) en koestal zijn alle gebouwen eigendom van het OCMW Gent. Omdat de meeste hoevegebouwen in zeer slechte bouwfysische staat zijn, dient het OCMW Gent grote werken uit te voeren. Deze investeringen staan evenwel niet in verhouding tot de lage pachtvergoeding die wordt ontvangen voor deze hoeves. Het OCMW Gent wenst dan ook zijn hoeves te verkopen. Een onderhandse verkoop van een hoeve is te v e r a n t w o o r d e n o m d a t : - de hoeve verpacht is aan de koper en de pachter heeft een voorkooprecht volgens artikel 50 van de pachtwet; - d e p a c h t e r b e r e i d i s m e e r t e b e t a l e n d a n d e g e s c h a t t e w a a r d e ; - een deel van de hoevegebouwen reeds eigendom zijn van de pachter. De kans is bijgevolg heel klein dat er andere kandidaat-kopers zullen zijn bij een openbare verkoop. Op 18 maart 2013 werd er een schatting opgemaakt door de heer Dirk Van den Broeke, eerstaanwezend inspecteur a.i. bij het Registratiekantoor Zelzate. Deze schatting werd opgemaakt voor de percelen met de hoevegebouwen, namelijk Assenede, eerste afdeling, sectie E, nummers 919D, 920E en 923B, voor een totale kadastrale oppervlakte van 3 ha 59 a 31 ca. Er werd ook een schatting gemaakt voor de waarde van de landbouwgrond. De totale schatting van de hoeve in verpachte toestand (zonder gebouwen pachter) werd bepaald op ,00 euro. De waarde van de hoeve in pachtvrije toestand wordt bepaald op ,00 euro. De landbouwgrond in verpachte toestand wordt geschat op ,00 euro/ha en in niet-verpachte toestand op ,00 euro/ha. De pachter heeft op 12 juni 2013 een bod gedaan op de hoeve (919D, 920E en 923B) van ,00 euro, dit is ,00 euro of 1/3 boven de raming. De pachter verbindt dit bod echter aan de voorwaarde om het kadastraal perceel Assenede, vierde afdeling Boekhoute, sectie A, nummer 173 met een kadastrale oppervlakte van 68 a 10 ca te kunnen aan kopen. Dit perceel akkerland is gelegen aan de Posthoorn te Boekhoute en grenst niet aan de hoeve, maar wel aan eigendom van de pachter. De percelen 174, 175, 176, 177 en 178 zijn eigendom van de pachter en het perceel 172E is eigendom van de broer van de pachter. Het perceel 173 is op het gewestplan gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De heer Dirk Van den Broeke, eerstaanwezend inspecteur a.i. bij het Registratiekantoor Zelzate heeft bij zijn schatting op 18 maart 2013 de waarde van verpachte landbouwgrond in Assenede geschat op ,00 euro per hectare, dit komt voor dit perceel 173 uit op ,50 euro. De pachter is bereid om het perceel 173 aan te kopen voor ,00 euro. Dit is ,50 euro of 52,56 % boven de raming. Samengevat bedraagt het bod van de pachter ,00 euro voor de hoeve en omliggende landbouwgrond (919D, 920E en 923B) en bijkomende perceel (173) met een totale kadastrale oppervlakte van 4 ha 27 a 14 ca. Daarbovenop wil de pachter een langdurige pacht aangaan voor de resterende landbouwgronden voor een periode van 18 jaar. Deze langdurige pacht zal jaarlijks een extra bedrag van 1.954,58 euro (36 % van de pachtvergoeding) opbrengen bovenop de pachtvergoeding. De jaarlijkse pachtprijs bedraagt 7.383,97 euro voor een totale oppervlakte van 26 ha 79 a 33 ca en de langdurige pachtovereenkomst vangt aan op 25 december Naast het afsluiten van deze langdurige pacht geeft de pachter de kadastrale percelen Assenede, eerste afdeling, sectie E, nummer 903 met een oppervlakte van m² (gewestplan: woonuitbreidingsgebied) en een deel van het nummer 978A met een gemeten oppervlakte van m² (gewestplan: woongebied met landelijk karakter) gratis pachtvrij. De pachter kan deze percelen verder gratis blijven gebruiken tot het OCMW dit gebruik opzegt. Alle kosten verbonden aan deze verkoop (o.a. schattingsverslag, EPC, elektrische keuring, ) worden gedragen door de koper. De totale dossierkost bedraagt 1.128,98 euro. De dossierkosten van de langdurige pachtovereenkomst en pachtbeëindiging wordt door beide partijen voor de helft betaald. Al de percelen zijn verpacht voor de jacht aan de zittende jagers Andre Caulier en Marc Verhovert. Dit jachtrecht zal, zoals bepaald in artikel 12 van het lastenkohier horende bij de akte openbare jachtverpachting van 10 september 2009, worden beëindigd voorafgaand deze verkoop. Het Overlegcomité van 20 juni en 10 juli 2013 heeft positief advies gegeven aan deze onderhandse verkoop. De geassocieerde notarissen Anton Sintobin - Karel D Aubioul met standplaats te Zelzate werden aangesteld voor het opstellen van de verkoopovereenkomst, akte langdurige pachtovereenkomst en akte pachtbeëindiging. Bij ondertekening van voorliggende onderhandse verkoopovereenkomst zal een voorschot van 10 % van de verkoopprijs betaald worden. Bij ondertekening van de notariële akte (binnen de 4 maanden na ondertekening compromis) zal het resterend bedrag betaald worden. 22/756 RMW - 10 december 2013

7 Notulen open zitting Motivering Gelet op het Burgerlijk Wetboek; gelet op het Decreet betreffende de organisatie van het Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2008; gelet op het Huishoudelijk Reglement van de Beraadslagende Organen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent; gelet op de beheersovereenkomst OCMW Gent - stad Gent - AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (nu sogent). Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): De financiële middelen en het patrimonium efficiënt beheren Openbaarheid van bestuur Dit besluit is niet ter inzage. Motivering: Artikel 14-1 : een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voor zover die geen betrekking heeft op milieu-informatie, indien ze van oordeel zijn dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van een economisch, financieel of commercieel belang van een in artikel 4, 1, genoemde instantie. Financiële informatie Investering Gebudgetteerd: Ja Verbintenis: Ja Totaal geschatte inkomsten: ,98 Totaal geschatte uitgaven: 0, Gebouwen patrimonium Initiëel budget: ,00 Reeds aangewend: ,14 Engagementen: ,50 Geschatte inkomsten: ,98 Commentaar De verkoopprijs van de gebouwen met omliggende landbouwgrond bedraagt ,00 euro verhoogd met de dossierkosten ten belope van 1.128,98 euro. Geschatte uitgaven: 0,00 Visum van de ontvanger Visum: niet vereist Adviezen Dienst Budgettering 23/756 RMW - 10 december 2013

8 Notulen open zitting Datum: 20 november 2013 Advies: Motivering: Gunstig Opmerking: het initieel budget van projecten en is in BW 2013 gewijzigd respect. naar ,86 en ,69 SOB Juridisch advies Datum: 20 november 2013 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 De onderhandse verkoop aan de pachter Geert De Smet van een hoeve met omliggende landbouwgrond, gelegen in de Kloosterstraat 10 in Assenede, kadastraal gekend als Assenede, eerste afdeling, sectie E, nummers 919D, 920E, 923B en Assenede, vierde afdeling Boekhoute, sectie A, nummer 173 met een totale kadastrale oppervlakte van 4 ha 27 a 41 ca, tegen een verkoopprijs van ,00 euro en verhoogd met 1.128,98 euro dossierkosten. Artikel 2 Het afsluiten van een langdurige pachtovereenkomst van 18 jaar met de heer Geert De Smet voor de resterende verpachte landbouwgronden, namelijk Assenede, eerste afdeling, sectie C, nummers 498, 507, 523, 526, 527, 528, 529 en 531 voor een oppervlakte van 4 ha 15 a 40 ca; Assenede, eerste afdeling, sectie D, nummers 998B, 1045A, 1046 en 1047 voor een oppervlakte van 2 ha 79 a 58 ca; Assenede, eerste afdeling, sectie E, nummers 900 en 901 voor een oppervlakte van 1 ha 38 a 30 ca; Assenede, eerste afdeling, sectie E, nummers 944, 945, 946A, 947, 948, 949A, 950A, 950B, 951A, 952A, 961A, 963, 964A, 965A, 966A, 966B, 967A, 967B, 968A, 969A, 969B, 970A, 974A, 975A, 976, 979A, 983A en 984A voor een oppervlakte van 11 ha 60 a 20 ca en een deel van nummer 978A met een oppervlakte volgens meting van 41 a 96 ca; Assenede, vierde afdeling Boekhoute, sectie A, nummer 96 met een oppervlakte van 1 ha 52 a 20 ca; Assenede, vierde afdeling Boekhoute, sectie A, nummers 149, 150, 151, 152 voor een oppervlakte van 4 ha 01 a 10 ca en de helft van nummer 153, zijnde een oppervlakte van 78 a 05 ca. De jaarlijkse pachtprijs bedraagt 7.383,97 euro (= pachtvergoeding + 36 %) voor een totale oppervlakte van 26 ha 79 a 33 ca en de langdurige pachtovereenkomst vangt aan op 25 december De dossierkosten worden voor de helft door pachter en verpachter betaald. Artikel 3 De minnelijke pachtbeëindiging van de kadastrale percelen Assenede, eerste afdeling, sectie E, nummer 903 en deel van nummer 978A (1.245 m²). Het OCMW dient geen vergoeding te betalen en de dossierkosten worden door beide partijen voor de helft betaald. Artikel 4 De aanstelling van geassocieerde notarissen Anton Sintobin - Karel D Aubioul met standplaats te Zelzate voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en opstellen en verlijden van de notariële akte, de langdurige pachtovereenkomst en de akte pachtbeëindiging. Artikel 5 Het ontwerp van onderhandse verkoopovereenkomst, de langdurige pachtovereenkomst en de akte pachtbeëindiging zoals opgesteld door geassocieerde notarissen Anton Sintobin - Karel D Aubioul. 24/756 RMW - 10 december 2013

9 Notulen open zitting Artikel 6 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: verkoopovereenkomst.pdf Bijlage 2: ONTWERP PACHT 18J.pdf Bijlage 3: PACHTVERZAKING.pdf Bijlage 4: opmetingsplan.pdf Bijlage(n) verkoopovereenkomst.pdf ONTWERP PACHT 18J.pdf PACHTVERZAKING.pdf opmetingsplan.pdf 25/756 RMW - 10 december 2013

10 Notulen open zitting Financiën Staf 2013_RMW_00450 Financieel kwartaalrapport (derde kwartaal) Voorstel: Kennisneming Beslissing: Kennisgenomen De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Periodieke financiële verslaggeving verderzetten. Motivering Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 167; overwegende het belang van een regelmatige kennisneming van de fundamentele financiële evoluties en beheersgegevens van het OCMW; overwegende dat in functie hiervan de financieel beheerder een kwartaalrapportering indient bij de Raad voor het derde kwartaal Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 10 september 2013, 2013_RMW_00328 Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): Beleidsinformatie optimaal gebruiken Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist neemt kennis van: Artikel 1 De tussentijdse financiële rapportering van het derde kwartaal Artikel 2 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: tussentijds rapport T3_2013.pdf 51/756 RMW - 10 december 2013

11 Notulen open zitting Bijlage(n) tussentijds rapport T3_2013.pdf 52/756 RMW - 10 december 2013

12 Notulen open zitting Bijlage: tussentijds rapport T3_2013.pdf 53/756 RMW - 10 december 2013

13 tussentijds rapport T3_2013.pdf Tussentijdse financiële rapportering Dienst Financiën Toestand op 30 september 2013 Dienst Financiën 54/756 RMW - 10 december 2013 Tussentijdse rapportering OCMW Gent 1

14 Voorwoord De wet van 8 juli 1976 bepaalde dat de Raad per kwartaal een financieel rapport ontvangt. Hoewel deze bepaling met het nieuwe OCMW decreet afgeschaft is, blijft deze informatie van nut. Voorliggend vindt u een rapport met betrekking tot de periode 1 januari september Het rapport bevat de volgende elementen - voor de meest relevante categorieën een analyse op het niveau van het volledige OCMW - een analyse van de loonkosten, opgesplitst naar de activiteitencentra We hopen dat voorliggende informatie hanteerbaar is én tegemoet komt aan uw informatiebehoefte Geert Vergaerde Financieel beheerder Dienst Financiën 55/756 RMW - 10 december 2013 Tussentijdse rapportering OCMW Gent 2

15 Handleiding De verschillende kolommen zijn: 'geboekt' '75% budget' 'Verschil aangewend - budget' '%verschil aangewend - budget' resultaat 2012' Evolutie 2012/2013 Het effectief aangewend bedrag 75 % van het goedgekeurd budget Verschil tussen het gebudgetteerde en het geboekte in absolute cijfers Verschil tussen het gebudgetteerde en het geboekte in procenten Het in het vorig boekjaar aangewend bedrag in het tweede kwartaal Evolutie (2012 = 100%) Een minteken in de kolommen 'verschil aangewend / budget' betekent dat men binnen de marges van het voorziene budget gebleven is Een percentage lager dan 100 in de kolommen evolutie 2012/2013 betekent dat er minder uitgegeven is dan vorig jaar Er wordt vergeleken met de werkelijk geboekte cijfers van de eerste drie trimesters van vorig jaar. Bij de vergelijking met de gebudgetteerde cijfers werd reeds rekening gehouden met de budgetwijziging. Een aantal categorieën zijn niet opgenomen omdat deze maar aan bod komen bij de eindejaarsverrichtingen: - afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen - interne facturatie - voorraadwijzigingen - werkgeverssubsidies & -bijdragen - geproduceerde vaste activa - meerwaarden bij verkopen - kapitaalsubsidies Om deze reden werd ook geen totaal gerapporteerd. Dienst Financiën 56/756 RMW - 10 december 2013 Tussentijdse rapportering OCMW Gent 3

16 Rekening per categorie Cat. Titel Geboekt tem. 75 % Budget Verschil aangewend % aanwending/ Resultaat T Evolutie 2012/ 30/09/2013 / budget budget Aankoop goederen , , ,66 94,97% ,15 94,84% 6080 Sociale dienstverlening (leefloon) , , ,28 90,17% ,57 100,44% 6081 Steun in speciën , , ,72 83,50% ,84 98,57% 6082 Steun in natura en W , , ,81 83,39% ,43 93,75% 6083 Overdrachten aan derden , , ,37 91,40% ,88 111,19% 608 Subtotaal sociale dienstverlening , , ,18 87,82% ,72 98,93% 610 Huur, Huurlasten en lasten van erfpacht , , ,82 99,76% ,03 103,31% 611 Externe diensten , , ,61 84,40% ,50 101,17% 612 Algemene kosten , , ,18 51,70% ,99 76,68% 613 Onderhoud en herstellingen , , ,29 87,00% ,46 93,50% 614 Verzekeringen , , ,49 125,80% ,88 112,47% 615 Diverse administratieve leveringen , , ,01 83,90% ,54 97,02% 616 Vergoedingen en rechten , , ,12 91,60% ,02 131,09% 617 Externe verzorging , , ,95 97,05% ,70 105,54% 619 Andere diensten en leveringen , , ,99 79,79% ,41 97,88% 61 Subtotaal diensten , , ,48 87,34% ,53 102,68% 640 Werkingsbelastingen , , ,25 12,51% ,46 41,76% 700 Prestaties , , ,88 100,47% ,82 98,33% 702 Bijdragen van de ziekteverzekering , , ,40 100,65% ,68 101,33% 703 Diverse diensten , , ,08 114,48% ,94 103,94% 704 Aangerekende (para)medische en verzorgingskosten , ,50 214,34 100,04% ,04 102,63% 705 Aangerekende andere kosten , , ,92 101,97% ,03 115,59% 706 Verhuring en verpachting , , ,85 87,34% ,64 91,13% 70 Subtotaal omzet (muv recup steun) , , ,77 100,55% ,15 100,00% 708 Recuperatie steun , , ,89 72,01% ,28 85,20% 740 OCMW werkingssubsidies , , ,29 99,04% ,41 103,22% 748 Subsidies sociale dienst , , ,97 92,68% ,80 102,61% 74 Andere (vnl gerecupereerde kosten) , , ,18 97,94% ,32 99,56% Dienst Financiën 57/756 RMW - 10 december 2013 Tussentijdse rapportering OCMW Gent 4

17 Toelichting en Opmerkingen ALGEMEEN: Zowel de werkingsopbrengsten als -kosten sluiten dicht aan bij de cijfers van dezelfde periode vorig jaar. De kosten zijn heel licht afgenomen terwijl de opbrengsten heel licht stijgen. PER CATEGORIE Sociale dienstverlening (608) Externe diensten (611) Algemene kosten (612) Verzekeringen (614) Vergoedingen en rechten (616) Externe verzorging (617) Andere (619) Werkingsbelastingen (640) De evolutie van deze categorie bevat verschillende bewegingen: - Bij het leefloon zijn de kosten voor de basisregeling stabiel gebleven. De steun aan gerechtigden niet ingeschreven in het bevolkingsregister (oa nieuwe EU-burgers) is gedaald (-19% ivm zelfde periode vorig jaar) maar terug licht gestegen (+7,75%) in het 3de trimester tov vorig trimester. Voor deze laatste categorie is het leefloon 100% betoelaagd gedurende de eerste 5 jaar. Het leefloon art. 60 is toegenomen (+14%); ook daar is het leefloon 100% betoelaagd, maar legt het OCMW wel de loonkost op. - Bij de steun in speciën zorgen de afname van de voorschotten op kinderbijslag en van de voorschotten voor ziekte en invaliditeit en voorschotten werkloosheid voor de daling. Steun in natura en Wet 65 is gedaald, maar als resultaat van verschillende bewegingen: - Het levensminimum is gedaald (-12% ten opzichte van dezelfde periode in 2012 en met -7% ten opzichte van vorig trimester T2 2013). - De kosten van de bejaarden ten laste zijn gestegen met bijna 15%, waardoor het OCMW 1,83 miljoen euro ten laste heeft genomen in de eerste drie trimesters van 2013 tegenover 1,59 miljoen in dezelfde trimesters vorig jaar. Enkele rekeningen waar er substantiële wijzigingen zijn: -reinigen ruiten: na een jaar waar de dienstverlener in gebreke bleef, worden hiervoor terug kosten gemaakt -drukwerk: licht gestegen Deze rubriek is gedaald door een daling kosten voor beveiliging en een daling in gebruik van alternatieve communicatiekanalen op de arbeidsmarkt. Verzekeringen worden slechts eenmaal per jaar afgesloten; afhankelijk van de facturatieprocedure van de verzekeraar worden deze dus vroeger of later op het jaar geboekt en betaald. Deze rubriek is gestegen door de stijging in de arbeidsgeneeskundige dienst (eindafrekening vorig jaar kwam pas huidig jaar binnen), erelonen advocaten en kosten inrichten examens en psycho-technische proeven. Erelonen consultants zijn dan weer gedaald. Deze rubriek betreft enkel de WZC en kent zijn tegenhanger in de rubriek 704; aangezien het kosten betreft die (grotendeels) doorgerekend worden vinden we de lichte stijging in deze rubriek ook daar terug. We zien hier de kosten voor ziekenvervoer stijgen door de groei van het dagverzorgingscentrum. Deze rubriek bevat vooral vormingskosten en kosten voor de activiteiten. Daling in deze rubriek is voornamelijk het gevolg van daling in kosten voor recreatieve activiteiten personeel & vrijwilligers en daling in opleidingskosten. De budgetonderbenutting in deze rubriek is normaal, omdat heel wat aanslagen later op het jaar (december) worden verwerkt. Dienst Financiën 58/756 RMW - 10 december 2013 Tussentijdse rapportering OCMW Gent 5

18 Bruto Lonen (620) Prestaties (700) RIZIV-financiering (702) Diverse opbrengsten (703) Aangerekende medische kosten (704) Aangerekende andere kosten (705) Verhuring en verpachting (706) Recuperatie steun (708) Werkingssubsidies (740) Subsidiëring steun (748) Andere (74) De procentuele stijging van 5,81 % weerspiegelt een absolute stijging van 2,44 miljoen euro of 3,24 miljoen op jaarbasis. We blijven wel binnen het budget. (94,98%) In het algemeen zorgen de gestegen personeelskosten ook voor een stijging in de andere rubrieken die kosten of opbrengsten bevatten die verbonden zijn met de loonkosten (verzekeringen, (recuperatie) kosten maaltijdcheques, arbeidsgeneeskundige dienst,...) NB: Om beter te kunnen vergelijken met het budget hebben we rekening gehouden met de effecten van het vakantiegeld en de eindejaarspremie. Hierin zijn vervat: de aanrekeningen door de verschillende OCMW-diensten voor geleverde prestaties (vnl. WZC, maar ook OTC). Deze rubriek betreft de inkomsten die gerealiseerd worden door de WZC, voor de uitbating van de woonzorgcentra. De RIZIV-opbrengsten stijgen minder sterk dan de personeelskosten in de WZC. Deze rubriek behelst vnl. de opbrengsten van de recreatiewerking en zo ook de opbrengsten maaltijden (stabiel), cafetaria (+7,5%) en recreatieve activiteiten (+17%). Deze opbrengsten stemmen overeen met de kosten in de categorie externe verzorging. De opbrengsten liggen echter hoger, omdat onder deze categorie ook de aanrekening van het geneesmiddelenverbruik geboekt wordt (die als kost niet geboekt worden in de categorie externe verzorging) De grote stijging tov dezelfde periode vorig jaar is onder andere het gevolg van de hogere dossierkosten verkopen alsook een lichte stijging in terugbetalingen wedden art door zowel VZW's als privé-instellingen (stijging aantal art.60 privé en vzw's + meer betaalde functies art.60 in de vzw's). Deze rubriek bevat vnl de opbrengsten verhuring door de dienst wonen en de verhuringsopbrengsten van de gronden van het privaat patrimonium. De terugvordering steun is gedaald. We verwijzen hier naar: - Terugvorderingen voorschotten dalen wat in overeenstemming is met de daling van uitgekeerde voorschotten (zie 608) - Terugvorderingen leefloon aan gerechtigden niet ingeschreven in het bevolkingsregister is sterk gedaald. - De eenmalige stijging dit jaa rvan de definitieve tenlastenames voor niet-zelfbetalende bejaarden. NB: deze rubriek behelst enkel de teruggevorderde bedragen en niet de geïncasseerde bedragen. De realisatiegraad van deze vorderingen is immers sterk variërend. Deze subsidies betreffen subsidies die de werking van het OCMW ondersteunen. Het leeuwendeel daarvan wordt gevormd door het gemeentefonds, dat voor de eerste drie trimesters van dit jaar 16,96 miljoen euro opbrengt voor ons OCMW (of een stijging van 3,2%). NB: Daar veel subsidies een maal per jaar of onregelmatig worden afgerekend, kan het resultaat van deze categorie nog fluctueren. Hierboven werd reeds gewezen op de daling in sociale dienstverlening en de bijhorende onderbenutting van het budget. De subsidies, die eveneens geïndexeerd zijn, blijven zo ook onder budget. Zie ook de toelichting ivm. de financiële steun hierboven. De stijging tov dezelfde periode vorig jaar heeft te maken met de geringere geregulariseerde bedragen voorgaande dienstjaren bij afsluiting door de POD MI. Deze rubriek betreft (naast de subsidies, die apart gerapporteerd worden) vnl. gerecupereerde kosten. Dienst Financiën 59/756 RMW - 10 december 2013 Tussentijdse rapportering OCMW Gent 6

19 Bruto lonen Geboekt tem. 30/09/ ,28 % Budget % aanwending / budget Resultaat % Evolutie 2012 / Bestuursorganisatie / Algemeen Bestuur , ,80 94,19% ,70 104,35% 102 FM - onderteuning / FM Aankoop & Logistiek , ,38 80,47% ,69 97,39% 103 Informatica , ,68 102,64% ,91 113,04% 104 FM Technieken / FM Exploitatie , ,13 89,93% ,02 109,93% 106 Financiën , ,79 98,06% ,78 110,70% 107 Human Resources , ,22 84,40% ,08 111,27% 10 Algemene en ondersteunende diensten , ,01 90,72% ,18 108,28% 801 Fin & Them hulpverl. / Welzijnsbureau's , ,37 92,07% ,74 99,93% 802 Wonen en activering / Thema- en projectwerking , ,09 94,09% ,57 109,04% 803 Beleidsondersteuning / SD administratie , ,01 95,85% ,68 115,36% 80 SD , ,47 93,11% ,99 104,29% 810 LDC , ,29 91,95% ,24 102,30% 811 Admin OZ , ,99 95,09% ,86 102,78% 830 WZC Heiveld , ,98 98,73% ,29 105,92% 832 WZC Liberteyt , ,88 102,31% ,37 105,85% 834 WZC Zonnebloem , ,20 102,35% ,57 106,52% 835 WZC Vijvers , ,75 99,97% ,66 108,37% 83 Intramuraal (Rusthuizen) , ,80 100,63% ,89 106,69% 90 Zelfstandig wonen en projecten / Transmuraal , ,57 83,92% ,89 98,04% OZ , ,65 98,61% ,88 105,65% 802 Sociale tewerkstelling , ,04 95,69% ,27 107,92% SOM , ,18 94,98% ,32 105,81% NB: Activiteitencentrum We vergelijken voor deze rapportering steeds met het initieel budget, zonder BW en IKA. Aangezien september wel de vakantiegelden maar niet de eindejaarstoelage, noch de voorzieningen voor het vakantiegeld vergelijken we met 9,92/13,54 van het budget. Hierin zijn ook de uitsplitsingen van de brutoloonkosten van de mobiele ploeg tem september reeds opgenomen. Dienst Financiën 60/756 RMW - 10 december 2013 Tussentijdse rapportering OCMW Gent 7

20 Notulen open zitting Sociale Dienstverlening - Wonen & Activering Staf Activering Subsidiecel 2013_RMW_00453 Subsidieaanvraag bij het federale ESF voor verlenging van het project Extra Time in 2014 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De afgelopen 3 jaren kregen we van het federale ESF subsidies voor ons project Extra Time (georganiseerd door de Emancipatorische Werking). In 2014 willen we dit project verder zetten en daar opnieuw middelen van het ESF voor gebruiken. We vragen aan ESF subsidie op een totale projectkost van In vergelijking met 2013 zijn er geen grote inhoudelijke of financiële veranderingen. We zijn ons ervan bewust dat we net iets te laat zijn met het voorleggen van deze aanvraag. Bij opmaak van de subsidiedossiers hebben we prioriteit gegeven aan het uitschrijven van het nieuwe project (Perfect is Saai) in het kader van deze oproep, om dat nog tijdig te kunnen voorleggen aan het bestuur. Dit project is, net als het project NTuurlijk, een verlenging van een lopend project. Motivering Gelet op de projectoproep 2014 (overgangsjaar) voor de promotoren van het federaal ESF-programma ( ), Operationeel Federaal Programma, doelstelling 2, as 1; gelet op de wenselijkheid om het project verder te zetten. Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Exploitatie Gebudgetteerd: Verbintenis: Ja Ja Inkomsten Bedrag: 30492,00 Kostenplaats: Categorie: Commentaar Wonen en Activering - Emancipatorische werking Werkingssubsidies Dit is het subsidiebedrag dat we aanvragen bij ESF. ESF betaalt maximaal de helft van de totale projectkost. Net zoals de afgelopen jaren rekenen we ook nog op een bijkomende subsidiëring door het Open Stadionfonds (dit jaar goed voor euro). Uitgaven Bedrag: 60984,00 Kostenplaats: Categorie: Wonen en Activering - Emancipatorische werking Werkingssubsidies Commentaar Dit is het geschatte budget voor het ESF-project (dat loopt van tot ). Hierin zitten vervat: de loonkost van de begeleiders voor deze periode, de aanmoedigingspremies van de cursisten en een forfaitair bedrag (10%) werkingsmiddelen. De globale kost voor het project is ongeveer gelijk aan die van vorig jaar. 61/756 RMW - 10 december 2013

21 Notulen open zitting Visum van de ontvanger Visum: Gunstig Adviezen Dienst Budgettering Datum: 28 oktober 2013 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 De subsidieaanvraag bij het federale ESF voor verlenging van het project Extra Time in Artikel 2 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 2: projectvoorstel ESF2014.doc Bijlage(n) projectvoorstel ESF2014.doc 62/756 RMW - 10 december 2013

22 Notulen open zitting Bijlage: projectvoorstel ESF2014.doc 63/756 RMW - 10 december 2013

23 projectvoorstel ESF2014.doc As 1 Titel EXTRA TIME Beschrijving ESF project EXTRA TIME Binnen het cliënteel van het OCMW van Gent is een grote groep van jongeren tussen 18 en 25 jaar die nog niet klaar zijn om naar de reguliere arbeidsmarkt te worden toegeleid. Uit een studie naar duurzame activering (info POD maatschappelijke integratie) blijkt dat je eerst moet werken aan stabilisering vooraleer je kan werken aan activering. In samenwerking met de dienst Jongeren, de psychologische dienst, de emancipatorische werking en het opleidings- en tewerkstellingscentrum wordt een passend groepswerk georganiseerd; Via groepswerk en een aantrekkelijke mix van (bewegings)activiteiten willen we deze jongeren de nodige competenties (attitudes, kennis en vaardigheden) aanleren en/of versterken met het oog op een latere activering (therapie, opleiding, werk, ).We willen prikkelen, motiveren en oriënteren. De inhoudelijke focus van het project ligt op de gezonde en zinvolle tijdsbesteding, beweging in de letterlijke zin van het woord en beweging om verdere stappen te zetten in het leven. In dit project willen we nog meer inzetten op het individueel traject van de jongeren én op het verbeteren van hun fysieke en mentale conditie, waardoor hun kansen verhogen. Het opzet van dit jongerenproject is dus het (sociaal)activeren van deze doelgroep binnen het maatschappelijk leven. Dit is een eerste stap naar arbeidsactivering. We zoeken samen met de jongeren wie ze zijn, wat ze willen bereiken, hoe ze dit willen doen en wat ze hiervoor nodig hebben. We onderzoeken in hoeverre er een realistisch zelfbeeld is, en de jobverwachtingen realistisch zijn. We gaan uit van de (groei)mogelijkheden en krachten van de mensen en spreken hen ook aan op haalbare verantwoordelijkheden. We willen dat de deelnemers van dit jongerenproject op termijn (terug) een eigen plaats in de maatschappij en, indien mogelijk, op de arbeidsmarkt kunnen innemen. Type project activerend voortraject Totale duur 3 jaren Budgettair jaar 2014 Taal Nederlands Type vereniging Individueel Gewest 64/756 RMW - 10 december 2013

24 Vlaanderen Doelgroepen We richten ons naar jongeren tussen de leeftijd van 18 tot 25 jaar die beschikken over een leefloondossier of een equivalent. De deelnemers worden toegeleid door interne diensten (jongerenwerking, Dienst Activering). Jongeren die nog niet klaar zijn voor de reguliere arbeidsmarkt en via hun interesse in gezonde en zinvolle tijdsbesteding én beweging, aan attitudes en competenties willen werken zijn ons mikpunt. Zowel mannen als vrouwen kunnen bij ons terecht. We streven naar minimum 12 leefloners of equivalenten Verder stellen we volgend profiel voorop: Op zoek zijn naar (openstaan voor of interesse hebben in) een gezonde en zinvolle tijdsbesteding (beweging, sport, voetbal, gezonde voeding, culturele activiteiten) bereid zijn te werken aan zijn fysieke conditie en deelname aan het bewegingsprogramma beperkte verslavingsproblematiek of psychische problemen vormen geen probleem maar moet bespreekbaar zijn en werkbaar zijn voor de groep. niet onder invloed zijn en geen middelengebruik tijdens de diverse activiteiten leefloon of equivalent hebben, of werkloosheidsvergoeding gemotiveerd zijn om in groep te functioneren is een pluspunt (verplichting kan) minimaal engagement kunnen opbrengen om deel te nemen aan de groepsbijeenkomsten en aan de verschillende (bewegings)activiteiten; dit engagement wordt bij het begin van het project bij de deelnemers benadrukt. Activiteiten op het terrein Planning: Het project zal lopen van tot In die periode willen we een attractieve mix van activiteiten aanbieden die deelnemers deels zelf kiezen en die aansluiten bij hun ervaringen en behoeften; Deze activiteiten hebben verschillende functies die ook in de basisschakelmethodiek aan bod komen, namelijk ontmoeting, vorming, vrije tijd en nuldelijnshulpverlening. Deze mix bestaat uit: - Wekelijkse groepsbijeenkomsten - Regelmatige doe-aktiviteiten, medewerking aan maatschappelijk zinvolle activiteiten als vrijwilliger - Wekelijks bewegingssessies - Regelmatige randactiviteiten (cultuur, voetbal) - Realisatie van tussentijdse doelen - Individuele begeleiding van de deelnemers In totaal zullen 240 uren groepswerking gepresteerd worden 65/756 RMW - 10 december 2013

25 Inhoudelijk gefaseerde uitbouw van het project Fase 1 - kennismaking en groepsbinding wie ben ik? Fase 2 Oriënteringsfase : waar wil ik naar toe? Fase 3 Maatschappelijk oriëntatie : werken rond maatschappelijke thema s en rond de verschillende levensdomeinen Fase 4 Finalisering en evaluatie Voor iedere fase bekijken we welke sportieve en/andere activiteiten kunnen worden georganiseerd, over welke methodieken we beschikken en hoe we er me omgaan in de groep. Inhoud 1. Wekelijkse groepsbijeenkomsten Het programma van de groepsbijeenkomsten is een goede mix tussen aanbodsgericht en ervaringsgericht werken rond thema s, gemengd met tal van doeactiviteiten voor de deelnemers; het aspect vorming en peerlearning is hier erg belangrijk De inhoud van de groepsbijeenkomsten wordt nog meer afgestemd op het individuele traject van de jongeren. Hiervoor wordt er gewerkt met verschillende methodieken om de motivatie van de deelnemers te behouden en te vergroten We werken rond de verschillende levensdomeinen (inkomen, huisvesting, gezondheid, vorming en opleiding, cultuur) maar focussen ons op de meest precaire domeinen die bij de groepsleden aanwezig zijn. 2. Wekelijkse bewegingsactiviteiten Deze bewegingsessies worden gelinkt aan de groepswerkingen. Bedoeling is dat de deelnemers hun fysieke conditie verbeteren en dit geleidelijk aan in de loop van het project opbouwen. Idee hier achter is dat door het verbeteren van de fysieke conditie, zij ook zullen 'bewegen' op andere vlakken en zij stappen vooruit zullen zetten in hun leven. Er zullen zowel teamsporten als individuele sporten worden georganiseerd. Het programma wordt uitgewerkt door het team en er zal een afstemming zijn met de inhoudelijke groepswerkingen. Deze activiteiten worden begeleid door de technisch instructeur/trainer, samen met een groepsbegeleider. De logistieke ondersteuning wordt opgenomen door de TI (trainer) in samenwerking met een deelnemer 3. Randactiviteiten Hiervoor worden er linken gelegd met externe organisaties en wordt er ook van het aanbod van OCMW cultuurparticipatie gebruik gemaakt.. 4. Tussentijdse projectdoelen De tussentijdse projectdoelen dienen als triggers om de motivatie bij de deelnemers hoog te houden, anderzijds zijn dit ook momenten waarbij vaardigheden, competenties en attitudes uitgeprobeerd worden. Bij ieder tussentijds projectdoel wordt bekeken: - welke (deel)taken kunnen hierin opgenomen worden door een deelnemer - over welke competenties de deelnemer dient te beschikken om dit te kunnen doen - hoe moeten we ons programma opbouwen zodat deze competenties versterkt en /of aangeleerd worden. 66/756 RMW - 10 december 2013

26 De tussendoelen hoeven niet door iedereen gehaald te worden. We streven er naar zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat in de groep leeft en waar de interesses leven. Tussentijds projectdoel 1 Samen op stap Deelnemen aan en/of organiseren van een staptocht (of wandelzoektocht). Tussentijds projectdoel 2 Deelname aan grensverleggende sportieve activiteiten met als onderliggend doel maatschappelijk participatie en integratie, netwerkvorming en uitbreiding sociale contacten. Tussentijds projectdoel 3 Bijwonen van Voetbalwedstrijd met kansarme en/ of oudere doelgroep in begeleidersrol (maatschappelijk zinvolle activiteit). Tussentijds projectdoel 4 Meewerken aan de manifestatie van voetbal in de stad als vrijwilliger en/of logistiek ondersteuner. Is afhankelijk van een externe aanvraag. Tussentijds projectdoel 5 Organiseren van een kookmoment in het kader van het thema gezondheid. Tussentijds Projectdoel 6 Organiseren van en deelnemen aan (sportief) slotmoment. Tussentijds projectdoel 7 Deelname aan de Belgium Homeless Cup, als speler, supporter of vrijwilliger. Tussentijds projectdoel 8 Doorstroming naar arbeidszorg tijdens het project in diverse sociale organisaties en/of eigen diensten zoals de vakantiewerking, voor jongeren voor wie de stap naar werk nog te groot is. Einddoel: Verder zetten van enige vorm van (sociale) activering met eventueel de mogelijkheid tot tewerkstelling (art.60). 5. Individuele begeleiding Er wordt structureel samengewerkt met de maatschappelijk werkers van de dienst jongeren en met de trajectbegeleiders die aan deze jongerenwerking verbonden zijn en met de groepsbegeleiders. Er wordt een casemanager aangesteld per deelnemer. Per cliënt voorzien we per maand ongeveer 3u30 individuele begeleiding. Daarnaast zijn er ook nog de individuele evaluatiemomenten van de cliënten met de groepsbegeleiders. Doorheen de vormingsmomenten en de bewegingsbijeenkomsten wordt er gewerkt aan de versterking van de volgende competenties: basisregels opvolgen, punctualiteit, motivatie, samenwerken, luistervaardigheid, leergierigheid, omgaan met kritiek, omgaan met gezag, flexibiliteit, doorzetting. 67/756 RMW - 10 december 2013

27 We merken dat bij de individuele opvolging verschillende hulpverleners betrokken zijn die dan over de cliëntsituatie moeten overleggen. We merken eveneens dat het kort op de bal spelen hierdoor moeilijker te organiseren is. We merken ook dat de groepsbegeleiders te weinig ruimte hebben om de deelnemers na de groepswerking of de activiteit aan te spreken op hun gedrag. Het is wenselijk dat de groepsbegeleider hiervoor meer tijd en ruimte krijgt, zowel tijdens als na het project. Dit laatste in het kader van de duurzaamheid van de resultaten en de (sociale) activering van de deelnemers. De begeleiding naar arbeidszorg zal dan ook na het project verder gezet worden door de maatschappelijk werker die de groep gedurende zes maanden heeft begeleid. Voor de sterkeren wijzigt er niks en zal de opvolging naar werk, indien nodig, verder gebeuren door de trajectbegeleider. Doelen van het project gebonden aan de context De dienst activering van OCMW Gent is reeds jaren vertrouwd met de problematiek van laaggeschoolde deelnemers met kansarme achtergrond. Ze zijn vaak schoolmoe, hebben soms een instellingsverleden, zijn soms al in aanraking gekomen met justitie, zijn vaak slecht gehuisvest, leven van een minimuminkomen, hebben schulden, hebben nauwelijks een relationeel netwerk waarop ze kunnen terugvallen, enz. Ten gevolge van deze cumul aan problemen ontstaat er vaak een negatief zelfbeeld en komen deze deelnemers in een negatieve spiraal terecht. De klassieke instrumentele benadering faalt. Eerst dienen immers motivatie en zelfwaardegevoel opgebouwd te worden; pas als deelnemers zich weer sterker voelen kunnen arbeidsmarktgerichte acties (sollicitatietraining, jobbeurs,...) aanslaan. Dit project focust op deze motivatie, de opbouw van dit zelfvertrouwen, het verbeteren van de fysieke en mentale conditie en op competentieversterking. We willen een voortraject voor jongeren van jaar uitbouwen door middel van een goeie mix tussen: - emancipatorisch groepswerk - competentieversterkend werken - attitudetraining in functie van een latere tewerkstelling/arbeidszorg of vrijwilligerswerk en aansluitend op hun eigen leefwereld. - bewegingsactiviteiten Het groepswerk is een unieke plek waar op spontane, informele en ervaringsgerichte manier gewerkt wordt aan competenties. Het groepswerk biedt, aanvullend op de individuele begeleiding door de maatschappelijk werker en trajectbegeleider, vele leerkansen om te bouwen aan competenties (kennis, attitudes en vaardigen) en ervaring in functie van een verdere stap naar tewerkstelling toe. De doelstellingen van het project situeren zich op verschillende vlakken: - Stimuleren van een positief zelfbeeld (spiegelen) - bewustmakingsproces op gang brengen van hun eigen kennen en kunnen, van hun eigen competenties, - verbeteren van kennis, vaardigheden en inzichten rond de verschillende levensdomeinen en rond maatschappelijke thema s die in de groep leven - verbeteren van de fysieke conditie via wekelijkse bewegingsactiviteiten - versterken van competenties via doeactiviteiten 68/756 RMW - 10 december 2013

28 - verbreden van het sociaal netwerk - stimuleren tot realistische toekomstperspectieven. Innovatie en meerwaarde Bij de start van het project wordt veel aandacht besteed aan de groepsontwikkeling. Hierdoor krijgen de deelnemers het gevoel deel uit te maken van een team, een ploeg. Dit geeft identiteit en eigenwaarde. We onderzoeken waar de deelnemers staan en hoe ze hun eigenkomst zien (oriëntering). Pas als ze zich weer sterker voelen kunnen verdere doelen zoals sociale activering en competentieverhoging binnen het proces worden opgenomen. Tezelfder tijd wordt aan de lichamelijke conditie gewerkt en worden de deelnemers letterlijk en figuurlijk in beweging gezet via de wekelijkse bewegingsactiviteiten. Binnen het project werken we met tussentijdse projectdoelen die dienen als trigger om zo de deelnemers blijvend te motiveren voor verdere deelname. We zijn ervan overtuigd dat, naast de groepsbijeenkomsten, we via een aanbod van sport- en spelactiviteiten (actieve vorming) deze jongeren meer kunnen aansturen dan via de traditionele manier van werken. Door samen dingen te doen: actief, creatief, willen we initiatief en participatie uitlokken en hen tot leerkansen brengen. Maatzorg (positief, participatief, gestructureerd, gecoördineerd, integraal) is een belangrijke peiler. We werken emancipatorische en vertrekken vanuit de ervaringen van de deelnemers rond maatschappelijke thema s. We willen hen informeren en stimuleren om een eigen mening te vormen. Door de groepswerkingen met als centraal thema het individueel traject van de jongeren, én door een aangepast bewegingsprogramma, bekijken we hoe we de deelnemers kunnen ondersteunen in het verhogen van het zelfwaardegevoel en het opnieuw greep krijgen op het eigen leven (sociale integratie zelfrealisatie).we willen dit doen aan de hand van een goede mix van vraaggestuurd en aanbodgericht werken, activiteiten rond de verschillende functies binnen de basisschakelmethodiek (ontmoeting, vrije tijd, nuldelijnshulpverlening, vorming) en rond de verschillende levensdomeinen. Via de tussendoelen willen we hen laten meewerken aan maatschappelijk zinvolle activiteiten waardoor hun gevoel van eigenwaarde kan toenemen en hun integratie kan bevorderen, zowel individueel als in groep. Om te bewaken dat we bij de start van het project een voldoende grote groep hebben en dat de deelnemers regelmatig blijven komen: - zijn er duidelijke afspraken met de doorverwijzers (eigen interne dienst) en wordt er op de afgesproken wijze gecommuniceerd - leggen we de nadruk op het engagement dat de deelnemers aangaan als ze in dit project starten - zorgen we voor een brede waaier aan mogelijke sportieve en culturele activiteiten waarvoor gekozen kan worden. Om ook tegemoet te komen aan de vragen en interesses van jonge vrouwen, hebben we dit project opengetrokken naar sport en beweging in de ruime zin. De deelnemers bepalen zelf mee het programma van de groeps- en sportieve bijeenkomsten. Bij de opbouw van het programma houden we dus rekening met de interesses en mogelijkheden van alle groepsleden, mannen en vrouwen. Daardoor kunnen we nu werken met gemengde groepen en 69/756 RMW - 10 december 2013

29 hebben we een gezonde mix van jonge mannen en vrouwen, die ook samenwerken om de tussentijdse doelen te bereiken. Partnerschap met de instelling Voor vraaggestuurde informatie wordt er samengewerkt worden met organisaties zoals Arktos, het wijkgezondheidscentrum, VDAB, Gezond Scoort, de juridische dienst en de psychologische dienst van het OCMW, het eigen arbeidszorgproject Instrumenten en evaluatie Doorverwijzingen en intakes Kandidaat deelnemers kunnen doorverwezen worden gedurende de periode oktober 2013 tot eind december De toeleiding gebeurt via de begeleiders van de Dienst Jongeren van het OCMW of door de activeringsbegeleiders van de Emancipatorische Werking. De Intake gebeurt door de groepsbegeleider. Er wordt een intakenota opgemaakt die gelijkaardig is aan de SPB. De evaluaties gebeuren na één maand (beperkt), na drie maand en na zes maand. We bepalen de competenties die moeten gemeten en geëvalueerd worden. Na verloop van het project kan zo ook bepaald worden naar welke vorm van (sociale) activering de deelnemer doorgestuurd wordt. De groepsbegeleider van de Emancipatorische Werking, de trajectbegeleider en de jongerenwerker zorgen, samen met de deelnemer, voor een tussentijdse evaluatie na één maand, halverwege het project en een eindevaluatie van de deelnemers in juli Verdere activering na het project, indien nodig, gebeurt door de trajectbegeleider, verdere sociale activering gebeurt door de groepsbegeleider. ROLLEN BINNEN HET PROJECT Rol van de jongerenwerker De jongerenwerker is de centrale figuur in de hulpverlening en biedt een integrale hulpverlening aan op de verschillende levensdomeinen; de zorg voor de persoonlijke problematiek van de cliënt staat centraal. Hij bepaalt, samen met de cliënt en met de trajectbegeleider, of een engagement in het jongerenproject een zinvolle stap is in het traject van de jongere. Concreet : - zorgt voor de toeleiding van jongeren naar het project - zorgt voor de individuele opvolging op de verschillende levensdomeinen van de deelnemers; - staat in voor de registratie hier rond - zorgt voor de individuele opvolging na het project. Rol van de trajectbegeleider van het OTC of de activeringsbegeleider Hij bepaalt samen met de wijkwerker en met cliënt of een engagement in het jongerenproject een zinvolle stap is in het traject van de jongeren. Concreet - zorgt voor de toeleiding van de jongere naar het project 70/756 RMW - 10 december 2013

30 - zorgt voor de opvolging van het traject van de jongeren naar arbeidszorg of tewerkstelling - staat in voor de registratie hier rond voor ESF - zorgt samen met de groepswerker en de trajectbegeleider voor de evaluatie tijdens en na het project - zorgt voor de trajectopvolging van de jongere na het project indien de jongere kan georiënteerd worden naar een tewerkstelling. Rol van de groepsbegeleiders van de Emancipatorische Werking Is verantwoordelijk voor alles wat betreft de groepswerkingen, sportieve activiteiten en andere randactiviteiten en verzorgt de communicatie vanuit de groep naar de wijkwerker en/trajectbegeleider Na de periode van 6 maand is één van de groepsbegeleiders ook nog verantwoordelijk voor het verdere traject van de deelnemende jongeren, indien deze niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt maar naar arbeidszorg georiënteerd worden. In deze nazorgfase worden ook groepswerkingen georganiseerd die beschouwd worden als intervisie momenten voor degene die in arbeidszorg zitten. Concreet : - zorgt in teamverband voor een inhoudelijk en sportief programma - verzorgt de groepswerkingen - zorgt voor de link naar het wijkwerk rond de individuele situaties - zorgt voor registratie van de aanwezigheden van de groepsleden en treedt hierover in communicatie met de wijkwerker en trajectbegeleider - zorgt ook voor een tussentijdse evaluatie en eindevaluatie van de deelnemers (samen met jongerenwerker en trajectbegeleider). - zorgt voor een goede communicatie naar de betrokken hulpverleners en verstrekt de afgesproken info, nl. info rond aan/afwezigheden in de groep, problemen in de groep (agressie, middelengebruik, maandelijks doorgeven van het programma ) - één groepsbegeleider zorgt voor de verdere begeleiding naar arbeidszorg na het project - organiseert ook groepsintervisie momenten voor de deelnemers in arbeidszorg Rol van de trainer/technisch instructeur van de Emancipatorische Werking Zorgt in teamverband voor een sportief programma. Hij werkt als technisch instructeur voor de logistieke ondersteuning van de activiteiten en is ook administratief ondersteuner van het project. Hij fungeert ook als contactpersoon met Voetbal in de Stad en met tal van andere organisaties waarmee samengewerkt wordt in het kader van Sport en beweging. Rol van de projectleider (hoofdmaatschappelijk werkster) - Bijwonen van de stuurgroep - Tweewekelijks team met de projectgroep - Mede ondersteunen van de opmaak en aanpassing van het programma - Nazicht individuele opvolging van de deelnemers (dossier/intakes/evaluaties) - Tussenkomst bij probleemsituaties - Bewaking vereisten van ESF - Contacten met externe diensten - Eindverantwoordelijke van het project 71/756 RMW - 10 december 2013

31 Bekendmaking en promo Via flyer, nieuwsbrief, promo bij de dienst jongeren. Beoogde resultaten aantal personen die zullen instappen in een traject = 6 Voorziene informatie in verband met de deelnemers totaal aantal deelnemers = 12 gemiddeld jaarloon vte deelnemer = 0 gemiddeld aantal werkuren voor een deelnemer = 0 vormingspremie = ja jaarlijks aantal uren sociale activering = 240 (cfr. activiteiten planning) Voorziene informatie in verband met de begeleiders totaal aantal begeleiders = 5 gemiddeld jaarloon vte = ,00 jaarlijks aantal werkuren voorzien voor een begeleider = 1760 x 6/12 jaar x 2,4 FTE x 1/5 personen = 422,40 Voorziene informatie in verband met de onderaannemingen totaal aantal onderaannemingen = 0 totale kostprijs van de onderaannemingen = 0 jaarlijks aantal uren voorzien voor de onderaannemingen = 0 details van de onderaannemingen: Projectbegroting Totale projectkost (periode 1/1-30/6/13): ,00 Gevraagd aan ESF: ,00 Cofinanciering: ,00 Zie tabel ESF-applicatie Primaweb volgende bladzijde 72/756 RMW - 10 december 2013

32 73/756 RMW - 10 december 2013

33 Notulen open zitting 2013_RMW_00454 Werkervaring - Leerwerkbedrijf - samenwerkingsovereenkomst stad Gent en OCMW Gent en modelsamenwerkingsovereenkomst met externe promotoren Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Het OCMW-OTC heeft volgens het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende werkervaring van 10 juli 2008 voor de periode een goedkeuring voor 15 VTE als werkervaringspromotor. "Werkervaringspromotor houdt in dat het OCMW/OTC het werkgeverschap heeft over een contingent wepplussers en deze ook op de werkvloer begeleidt. Deze begeleiding gebeurt door een leidinggevende technisch instructeur. Het OCMW-OTC heeft voor dezelfde periode, samen met de stad Gent -dienst Werk- een goedkeuring als leerwerkbedrijf: LeerWerk Gent. LeerWerk Gent heeft 95 eigen werkervaringsplaatsen (in voltijdse eenheden) en verschillende externe werkervaringsplaatsen. In een leerwerkbedrijf wordt begeleiding, opleiding en sollicitatietraining aangeboden zowel voor de eigen wepplussers als voor externe wepplussers die dus bij andere werkervaringspromotoren tewerkgesteld zijn. Stad Gent is penhouder in het dossier leerwerkbedrijf, dit wil zeggen dat middelen voor het leerwerkbedrijf naar hen gestort worden. Voor de periode is er daarom een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Gent en het OCMW-OTC zodat er afspraken zijn welke taken door het OTC zullen opgenomen worden en hoe het OTC hiervoor gecompenseerd zal worden. Op 7 september 2012 werd het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de werkervaring goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het besluit werd op 9 oktober gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het wijzigingsbesluit ging in op 1 januari In uitvoering ervan werden alle bestaande werkervaringsprojecten automatisch met één jaar verlengd met name van 1 januari 2013 tot 31 december De samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent en het OCMW-OTC en de samenwerkingsovereenkomsten tussen LeerWerk Gent (Stad Gent en het OCMW-OTC) en de externe promotoren werden daarom dan ook voor één jaar verlengd (zie gekoppelde e-besluiten). Op 12 juli 2013 werd het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 22/1 van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de werkervaring goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het besluit werd op 20 augustus 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het wijzigingsbesluit gaat in op 31 december In uitvoering ervan zullen alle bestaande werkervaringsprojecten automatisch met één jaar worden verlengd met name van 1 januari 2014 tot 31 december De samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent en het OCMW-OTC en de samenwerkingsovereenkomsten tussen LeerWerk Gent (Stad Gent en het OCMW-OTC) en de externe promotoren dienen daarom dan ook voor één jaar verlengd te worden. Motivering Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 waardoor alle bestaande werkervaringsprojecten automatisch met één jaar worden verlengd met name van 1 januari 2014 tot 31 december 2014; gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 waardoor alle bestaande werkervaringsprojecten automatisch met één jaar worden verlengd met name van 1 januari 2013 tot 31 december 2013; gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende werkervaring (10 juli 2008), hoofdstuk V, afdeling I, art. 8, 1; gelet op het Vast Bureau van 3 december 2012 ( 17 Nr. 2012_VB_01943) en de Raad van 13 december 2012 ( 19 Nr. 2012_RMW_00496) waarop de verlenging van samenwerking tussen Stad Gent en het OCMW-OTC en de modeloverenkomst met de externe partners voor de 2013 goedgekeurd werd; gelet op het Vast Bureau van 9 februari 2009 punt 43 en de Raad waarop de samenwerking tussen Stad Gent en het OCMW-OTC voor de periode van goedgekeurd werd. Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 13 december 2012, 2012_RMW_00496 Vast Bureau, 3 december 2012, 2012_VB_01943 Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): De activering van onze cliënten bevorderen 74/756 RMW - 10 december 2013

34 Notulen open zitting Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Exploitatie Gebudgetteerd: Verbintenis: Ja Ja Inkomsten Bedrag: 44720,56 Kostenplaats: Wonen en Activering - OTC Categorie: Werkingssubsidies Commentaar Uitgaven Bedrag: 44720,56 Kostenplaats: Categorie: Commentaar Wonen en Activering - OTC Meerdere categorieën Dit zijn de maximale uitgaven. Voor de subsidie worden net zoals voorgaande jaren de loonkosten van maximum 1 VTE trajectbegeleider ingebracht. Visum van de ontvanger Visum: Gunstig Adviezen Dienst Budgettering Datum: 5 november 2013 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 De samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent en OCMW Gent en de modelsamenwerkingsovereenkomst tussen LeerWerk Gent (zijnde de samenwerking tussen stad Gent en OCMW Gent als leerwerkbedrijf) en externe promotoren voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december Artikel 2 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: SO Stad-OCMW leerwerkbedrijf 2014.doc Bijlage 2: SO leerwerkbedrijf-promotor.doc 75/756 RMW - 10 december 2013

35 Notulen open zitting Bijlage(n) SO Stad-OCMW leerwerkbedrijf 2014.doc SO leerwerkbedrijf-promotor.doc 76/756 RMW - 10 december 2013

36 Notulen open zitting Bijlage: SO Stad-OCMW leerwerkbedrijf 2014.doc 77/756 RMW - 10 december 2013

37 SO Stad-OCMW leerwerkbedrijf 2014.doc SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERWERK GENT Artikel 1. PARTNERS Stad Gent, Dienst Werk waarvan de zetel is gevestigd ten Stadhuize te 9000 Gent, Botermarkt 1 vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, waarvoor optreden de heer Daniël Termont, Burgemeester en de heer Paul Teerlinck, Stadssecretaris en OCMW Gent, Opleidings- en Tewerkstellingscentrum waarvan de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Onderbergen 86 vertegenwoordigd door de heer Rudy Coddens, Voorzitter en de heer Luc Kupers, Secretaris komen overeen om gezamenlijk als leerwerkbedrijf, LeerWerk Gent zich te engageren voor de uitvoering van de inschakelingsmodule conform de bepalingen uit het Besluit van de Vlaamse regering betreffende werkervaring van 10 juli De Dienst Werk fungeert binnen het leerwerkbedrijf als dossierhouder. De dossierhouder vertegenwoordigt het leerwerkbedrijf bij de subsidiërende overheid De opdracht Artikel 2. VOORWERP VAN DE SAMENWERKING Het leerwerkbedrijf engageert zich voor de uitvoering van alle taken die thuishoren in de inschakelingsmodule zoals beschreven in het Besluit van 10 juli 2008 van de Vlaamse Regering betreffende werkervaring. Concreet betekent dit dat elke partner binnen het leerwerkbedrijf instaat voor bepaalde taken die thuishoren in de generieke competentieversterking, de begeleiding op de werkvloer na plaatsing van de deelnemer bij een nieuwe werkgever en de intensieve begeleiding van de deelnemer naar werk. Het leerwerkbedrijf engageert zich voor de inschakelingsbegeleiding van 95 eigen (80 bij Dienst Werk en 15 bij OTC) en een 40-tal niet-eigen VTE, tewerkgesteld bij externe werkervaringspromotoren. 78/756 RMW - 10 december 2013

38 2.2. Duur van de opdracht De overeenkomst wordt afgesloten voor bepaalde duur. De opdracht start op 01/01/2014 en loopt over een termijn van één jaar. De laatste inschakelingsmodules zullen starten op 31/12/2014. Het betreft de inschakelingsbegeleidingen en de daarop volgende nazorgtrajecten van de deelnemers die ten laatste op 31/12/2014 zijn gestart in een werkervaringsmodule bij promotoren die een samenwerkingsovereenkomst afsloten met het leerwerkbedrijf Taakverdeling Individuele begeleiding Diegene die instaat voor de individuele begeleiding: staat in voor een kennismakingsgesprek met de deelnemer bij aanvang tewerkstelling maakt een in- en uitstroomprofiel op van de deelnemer bij de start van de werkervaring en in samenspraak met de werkervaringspromotor verleent ondersteuning aan de werkervaringspromotor bij de opmaak van het individueel begeleidingsplan volgt de door de doelgroepwerknemer verworven competenties tijdens de werkervaring op en valideert ze biedt de kans en staat in voor de organisatie van terbeschikkingstelling (stage) volgt de doelgroepwerknemers individueel op en begeleidt ze (gebruik en opvolging van persoonlijke ontwikkelingsplannen, 3 evaluatiegesprekken, maandelijkse contactnames) maakt een attest met overzicht van uitgevoerde functie, verworven competenties en gevolgde vorming op biedt een individueel en tijdelijk nazorgtraject aan aan de deelnemer, die nog geen werk gevonden heeft gedurende zes maanden na het beëindigen van de werkervaring (minimaal een maandelijks face to face contact) staat in voor de registratie in CVS-DM De Dienst Werk staat in voor de individuele begeleiding van de eigen deelnemers (80 VTE). Daarnaast staat het ook in voor de individuele begeleiding van de deelnemers tewerkgesteld bij volgende werkervaringspromotoren: - Amarant - Habbekrats - Kunstencentrum Vooruit - Vlaamse Dienst Autisme - Bengelhof - Ivago - Kopa-Werkwillig - Vincenthof - Djapo - Museum Dr. Guislain Samenwerkingsovereenkomst LeerWerk Gent 2 79/756 RMW - 10 december 2013

39 Het OTC staat in voor de individuele begeleiding van de eigen deelnemers (15 VTE). Daarnaast staat het ook in voor de individuele begeleiding van de deelnemers tewerkgesteld bij volgende werkervaringspromotoren: - Oikonde - De Sleutel Andere modules De Dienst Werk neemt voor alle deelnemers van het leerwerkbedrijf volgende modules op: - Basispakket: o Rechten en plichten van werknemer, introductie in competenties, begeleidingsen vormingsaanbod Wep+ (2 sessies van 3 uur) o Communicatie (5 sessies van 3 uur) - zorgt ervoor dat deelnemers, die de basiscompetenties onvoldoende onder de knie hebben (lezen en schrijven, rekenen, Nederlands tweede taal) terecht kunnen in het volwassenenonderwijs - keuze aanbod vorming ter versterking van de generieke competenties - Nederlands op de werkvloer (NODO) - scharnier pakket (3 sessies van 3 uur) - sollicitatietraining (14 sessies van 3 uur) - sollicitatiebegeleiding via vrije sollicitatieruimte aansluitend op sollicitatietraining (zowel tijdens als na contract) - jobcoaching Artikel 3. OVERLEG De sturing en coördinatie van het leerwerkbedrijf wordt opgenomen door het dagelijks bestuur, dat is samengesteld uit afgevaardigden van beide partners. Het dagelijks bestuur komt elk trimester samen. De algemene projectvoortgang en strategie komen daar aan bod: - kwalitatieve en kwantitatieve rapportering en evaluatie van de uitgevoerde begeleidingen en uitgevoerde modules - rapportering en evaluatie van de resultaten - rapportering over de methodische afstemming en over de ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak - evaluatie van de netwerking - afstemming van het aanbod van het leerwerkbedrijf op de vraag van deelnemers en werkervaringspromotoren - bespreking van de toekomstperspectieven van het leerwerkbedrijf Minstens om de drie maanden komt het inschakelingsteam bijeen. Dit team is samengesteld uit alle inschakelingscoachen van het leerwerkbedrijf. Het team richt zich op de dagelijkse uitvoering en methodiekontwikkeling: - afstemmen en ontwikkelen van methodieken en een gemeenschappelijk draaiboek voor de inschakelingsmodule - implementatie van de databank bij beide partners Samenwerkingsovereenkomst LeerWerk Gent 3 80/756 RMW - 10 december 2013

40 - kennis- en ervaringsuitwisseling - bespreking knelpunten uit de praktijk en formuleren van gemeenschappelijke oplossingen Artikel 4. VERBINTENISSEN VOOR DE PARTNERS VAN HET LEERWERKBEDRIJF De partners verbinden zich ertoe om loyaal en te goeder trouw samen te werken om het leerwerkbedrijf en de module inschakelingsbegeleiding tot een goed einde te brengen binnen het kader van het samenwerkingsakkoord, het aanvraagdossier en de verdere beslissingen die daaromtrent binnen het partnerschap worden genomen. In het bijzonder verbinden de partners zich ertoe 1 te streven naar een volledige invulling van het contingent van eigen en niet-eigen deelnemers; 2 te zorgen voor een kwaliteitsvolle invulling van het project volgens de Vlaamse wetgeving rond werkervaring en zoals bepaald in de handleiding die het Subsidieagentschap bij de projectoproep heeft gevoegd; 3 juiste en volledige informatie te verstrekken inzake hun activiteiten; 4 relevante informatie over en ervaringen met financiële controles en kwaliteitsaudits aan elkaar mee te delen, in het bijzonder ook wanneer deze een weerslag kunnen hebben op de toekomstige werking ervan; 5 in een cliëntregistratiesysteem per dag bij te houden hoeveel en welke deelnemers elke inschakelingscoach begeleidt; 6 om bij externe communicatie over het leerwerkbedrijf telkens de andere partij te vernoemen Algemeen Artikel 5. FINANCIEEL LUIK Conform de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, en meer bepaald art. 5 2 dient iedere rechtspersoon die een toelage aanvraagt zijn balans en rekeningen alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand bij de ondertekening toe te voegen. De Stad Gent kan overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitgekeerde subsidie in geval het doel waarvoor de subsidie werd toegekend geheel of gedeeltelijk niet werd bereikt, de subsidie niet werd aangewend voor het doel waarvoor ze was toegekend of indien er geen of onvoldoende financiële verantwoordingsstukken kunnen voorgelegd worden. Beide promotoren maken een aparte kostenplaats aan in hun analytische boekhouding om onkosten mbt het leerwerkbedrijf apart bij te houden. Samenwerkingsovereenkomst LeerWerk Gent 4 81/756 RMW - 10 december 2013

41 5.2. Financiering De loonkost van 1 arbeidsbegeleider bij het OCMW van maximum ,56 euro op jaarbasis zal maximum ingebracht en vergoed worden via de inschakelingspremie. Alle andere kosten zullen ingebracht worden door de Stad Gent De betaling Het subsidieagentschap staat in voor een bevoorschotting van de inschakelingsvergoedingen voor het leerwerkbedrijf. Na ontvangst van de bevoorschotting zal de dossierhouder halfjaarlijks een deel van de loonkost doorstorten aan het OCMW. Van zodra de jaarlijkse afrekening wordt goedgekeurd, zal het definitief bedrag worden afgerekend. De begunstigde is OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent met rekeningnummer op naam van rekeninghouder OCMW Gent. Het OCMW Gent is verplicht elke wijziging van rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur De afrekeningen De dossierhouder vraagt bij de promotoren tijdig alle nodige financiële informatie en documenten op aan de hand van een standaardformat. Het betreft een rapportage van bewezen uitgaven in functie van de vergoedingen die het Subsidieagentschap heeft betaald. Beide partners bewijzen bij de jaarlijkse afrekening dat de ontvangen vergoedingen werden gebruikt voor gemaakte uitgaven en dat de uitgaven overeenkomstig de regels van het Subsidieagentschap passen in de vooropgestelde dienstverlening van een inschakelingsmodule werkervaring. Samenwerkingsovereenkomst LeerWerk Gent 5 82/756 RMW - 10 december 2013

42 Artikel 6. SLOTBEPALING Deze overeenkomst is alleen mits onderling akkoord tussen de partijen aanpasbaar. Deze overeenkomst gaat in op datum van ondertekening door de twee partijen. Opgemaakt te Gent op 1 december 2013 in 2 exemplaren waarvan beide partijen erkennen één (1) exemplaar ontvangen te hebben. Voor Stad Gent, Paul Teerlinck Stadssecretaris Burgemeester Daniël Termont Voor OCMW Gent, Luc Kupers Secretaris Rudy Coddens Voorzitter Samenwerkingsovereenkomst LeerWerk Gent 6 83/756 RMW - 10 december 2013

43 Notulen open zitting Bijlage: SO leerwerkbedrijf-promotor.doc 84/756 RMW - 10 december 2013

44 SO leerwerkbedrijf-promotor.doc SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN LEERWERKBEDRIJF EN WERKERVARINGSPROMOTOR Artikel 1. PARTNERS Het leerwerkbedrijf, LeerWerk Gent, een samenwerkingsverband tussen de Stad Gent en het OCMW Gent Stad Gent waarvan de zetel is gevestigd ten Stadhuize te 9000 Gent, Botermarkt 1 vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, waarvoor optreden de heer Daniël Termont en de heer Paul Teerlinck, Stadssecretaris OCMW Gent waarvan de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Onderbergen 86 vertegenwoordigd door de heer Rudy Coddens, Voorzitter en de heer Luc Kupers, Secretaris en de werkervaringspromotor, vzw Werkervaring De Sleutel waarvan de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Mahatma Gandistraat 2A. vertegenwoordigd door de heer Guido Maertens komen overeen over te gaan tot een samenwerking conform de bepalingen uit het Besluit van de Vlaamse regering betreffende werkervaring van 10 juli 2008 (verder BVR), waarbij vzw De Sleutel als werkervaringspromotor goedgekeurd is en LeerWerk Gent als leerwerkbedrijf conform de bepalingen van ditzelfde Besluit en waarbij LeerWerk Gent instaat voor de inschakelingsmodule voor de doelgroepwerknemers tewerkgesteld bij vzw De Sleutel in het kader van de werkervaring. Artikel 2. VOORWERP VAN DE SAMENWERKING 2.1. De opdracht Deze overeenkomst strekt ertoe zowel voor de werkervaringspromotor als voor het leerwerkbedrijf te voldoen aan de subsidiëringsvoorwaarden (cfr. art. 8, 1, 2 BVR en art. 9, 1 BVR). 85/756 RMW - 10 december 2013

45 Het leerwerkbedrijf engageert zich voor de uitvoering van alle taken die thuishoren in de inschakelingsmodule zoals beschreven in het Besluit van 10 juli 2008 van de Vlaamse Regering betreffende werkervaring en dit voor het contingent van doelgroepwerknemers die tewerkgesteld zijn bij vzw De Sleutel in het kader van de werkervaring. De werkervaringspromotor staat zelf in voor alle verplichtingen gekoppeld aan het promotor-dossier. De werkervaringspromotor stelt een totaal van 5. VTE tewerk op locatie Mahatma Gandistraat 2A, 9000 Gent Duur van de opdracht De overeenkomst wordt afgesloten voor bepaalde duur. De opdracht start op 01/01/2014 en loopt over een termijn van één jaar. De laatste inschakelingsmodules zullen starten op 31/12/2014. Het betreft de inschakelingsbegeleidingen en de daarop volgende nazorgtrajecten van de doelgroepwerknemers die ten laatste op 31/12/2014 zijn gestart in een werkervaringsmodule bij de werkervaringspromotor. De overeenkomst neemt slechts een einde bij het voltooien van alle inschakelingsbegeleidingen die een aanvang hebben genomen binnen de contractuele periode Inhoud van de inschakelingsmodule De inschakelingsmodule is gericht op de versterking van de generieke competenties van de werkzoekende met het oog op de uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Deze module heeft een looptijd van maximaal achttien maanden. Het leerwerkbedrijf: maakt een in- en uitstroomprofiel op van de doelgroepwerknemer bij de start van de werkervaring en in samenspraak met de werkervaringspromotor verleent ondersteuning aan de werkervaringspromotor bij de opmaak van het individueel begeleidingsplan volgt de door de doelgroepwerknemer verworven competenties tijdens de werkervaring op en valideert ze biedt aanvullende opleidingen aan in functie van de generieke competenties biedt de doelgroepwerknemer de kans om in te gaan op een aanbod van terbeschikkingstelling (stage), hetzij doorstromingsgericht, hetzij gericht op de bijkomende ontwikkeling van competenties biedt solllicitatietraining aan aan de doelgroepwerknemers volgt de doelgroepwerknemers individueel op en begeleidt ze biedt een individueel en tijdelijk nazorgtraject aan (hetzij begeleiding op de nieuwe werkvloer (jobcoaching), hetzij een intensieve zoektocht naar een geschikte tewerkstelling) aan de doelgroepwerknemers gedurende zes maanden na het beëindigen van de werkervaring. Hierbij voorziet de werkervaringspromotor eveneens in administratieve ondersteuning. Samenwerkingsovereenkomst leerwerkbedrijf en werkervaringspromotor 2 86/756 RMW - 10 december 2013

46 De begeleiding van de doelgroepwerknemer bij de werkervaringspromotor bestaat dan minimaal uit : - Een kennismakingsgesprek met de doelgroepwerknemer - De opmaak van het individueel begeleidingsplan en het in- en uitstroomprofiel - De opvolging van de doelgroepwerknemers door middel van periodieke evaluatiegesprekken, de opmaak van persoonlijke ontwikkelingsplannen en bijkomende evolutiegesprekken en contactnames - De organisatie van een vormingsaanbod ter versterking van de generieke competenties - De organisatie op maat van een terbeschikkingstelling en dit ten vroegste vanaf de zevende maand - De organisatie van sollicitatietraining en het voorzien in sollicitatiebegeleiding - De opmaak van een attest voor de doelgroepwerknemer - Nazorg tot zes maanden na het werkervaringscontract met minimaal een maandelijks face-toface contact - Voorzien in jobcoaching Concrete afspraken over individuele begeleiding- en opleidingsmodules worden opgenomen in een individueel begeleidingsplan van elke doelgroepwerknemer Financiële gevolgen Voor deze dienstverlening zal aan de werkervaringspromotor geen vergoeding worden aangerekend daar het leerwerkbedrijf zal beschikken over de volgende premies van de Vlaamse Overheid: Inschakelingsvergoeding Nazorgpremie In het geval van een terbeschikkingstelling, betaalt de werkervaringspromotor het sectorloon dat van toepassing is op de externe werkplek waar de doelgroepwerknemer wordt tewerkgesteld. De compensatie voor de werkervaringspromotor wordt per terbeschikkingstelling onderhandeld. Alle modaliteiten van de terbeschikkingstelling, inclusief de afgesproken compensatie, worden geregeld in een overeenkomst tussen doelgroepwerknemer, promotor, leerwerkbedrijf en werkgever-gebruiker. Artikel 3. STRUCTUUR VAN HET PARTNERSCHAP Indien nodig of gewenst kunnen ad hoc bijeenkomsten worden samengeroepen tussen het leerwerkbedrijf en de werkervaringspromotor om bepaalde inhoudelijke of praktische zaken te bespreken. Telkens wordt van deze bijeenkomst een verslag gemaakt. Jaarlijks zullen beide partijen een evaluatiegesprek houden over enerzijds de inhoud van de begeleidingen en anderzijds de samenwerking tussen de partners. Hiervan wordt eveneens een verslag opgemaakt. Samenwerkingsovereenkomst leerwerkbedrijf en werkervaringspromotor 3 87/756 RMW - 10 december 2013

47 Artikel 4. VERBINTENISSEN VOOR DE WERKERVARINGSPROMOTOREN VAN HET LEERWERKBEDRIJF De partners verbinden zich ertoe om loyaal en te goeder trouw samen te werken teneinde de inschakelingsmodule tot een goed einde te brengen binnen het kader van de samenwerkingsovereenkomst. De werkervaringspromotor verbindt er zich in het bijzonder toe 1 te streven naar een volledige invulling van het contingent van de doelgroepwerknemers, namelijk.1 VTE; 2 toe te staan dat de doelgroepwerknemers tijdens de reguliere arbeidsuren de inschakelingsmodule kunnen volgen bij het leerwerkbedrijf; 3 toe te staan dat de doelgroepwerknemers tijdens de reguliere arbeidsuren de nodige opleiding kunnen volgen op verzoek van het leerwerkbedrijf; 4 een contactpersoon aan te stellen waarmee alle communicatie zal verlopen: zowel tussen werkervaringspromotor en leerwerkbedrijf als tussen werkervaringspromotor en doelgroepwerknemers in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst. Van deze contactpersoon wordt verwacht dat deze nauw betrokken is bij de doelgroepwerknemer, een goed zicht heeft op zijn/haar functioneren en daardoor een actieve rol kan opnemen bij de opmaak van het individueel begeleidingsplan en het voeren van de opvolgingsgesprekken. 5 alle nodige accommodatie ter beschikking te stellen van de inschakelingscoach met het oog op het uitvoeren van zijn opdracht. Dit houdt in dat de coach kan beschikken over een afzonderlijke ruimte waar hij individuele gesprekken kan voeren met de doelgroepwerknemer en waar hij indien noodzakelijk ook gebruik kan maken van telefoon of internet. Het leerwerkbedrijf verbindt er zich in het bijzonder toe: 1 te zorgen voor een kwaliteitsvolle invulling van de inschakelingsmodule overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende werkervaring van 10 juli 2008; 2 bij de uitvoering van deze opdracht in volledige transparantie ten aanzien van de promotor te werken; 3 kennis te nemen van de activiteiten en het aanbod van de werkervaringspromotor met het oog op maatwerk voor de doelgroepwerknemer. Samenwerkingsovereenkomst leerwerkbedrijf en werkervaringspromotor 4 88/756 RMW - 10 december 2013

48 Artikel 5. EINDE VAN DE OVEREENKOMST De overeenkomst zal van rechtswege een einde nemen bij het verstrijken van de laatste inschakelingsmodules die ten laatste een aanvang hebben genomen op 31/12/2014. Een werkervaringspromotor die niet tevreden is over de uitvoering van de inschakelingsmodule door het leerwerkbedrijf kan hierover een klacht formuleren bij het leerwerkbedrijf. Het leerwerkbedrijf zal proberen om in rechtstreeks overleg met de betrokken werkervaringspromotor een oplossing te vinden. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, wordt een tweede overleg georganiseerd in het bijzijn van een afgevaardigde van het Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, met name de bevoegde regionale projectadviseur voor werkervaring. Indien de problemen onoverkomelijk zijn, wordt hierna beslist om de samenwerking tussen het leerwerkbedrijf en de werkervaringspromotor stop te zetten. In dat geval moet de werkervaringspromotor een overeenkomst afsluiten met een ander Leerwerkbedrijf dat zal instaan voor de inschakelingsmodule bij de betreffende werkervaringspromotor. Samenwerkingsovereenkomst leerwerkbedrijf en werkervaringspromotor 5 89/756 RMW - 10 december 2013

49 Artikel 6. SLOTBEPALING Deze overeenkomst is alleen mits onderling akkoord tussen de partijen aanpasbaar. Eventuele betwistingen die bij de uitvoering van de onderhavige samenwerkingsovereenkomst zouden rijzen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken te Gent. Deze overeenkomst gaat in op datum van ondertekening door de twee partijen. Opgemaakt te Gent op 16 december 2013 in 2 exemplaren waarvan beide partijen erkennen één (1) exemplaar ontvangen te hebben. Voor vzw, Guido Maertens. Voor Leerwerkbedrijf Gent, Stad Gent Paul Teerlinck Stadssecretaris Daniël Termont Burgemeester OCMW Gent Luc Kupers OCMW-Secretaris Rudy Coddens OCMW-Voorzitter Samenwerkingsovereenkomst leerwerkbedrijf en werkervaringspromotor 6 90/756 RMW - 10 december 2013

50 Notulen open zitting Opleidings- en Tewerkstellingscentrum - Leerwerkplekken 2013_RMW_00457 KarWIJdienst - Samenwerking met CAW Artevelde Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De KarWIJdienst voert al vijf jaar decoratie- en herstelwerken uit in het patrimonium van CAW Artevelde. Het gaat om gebouwen waar de diverse diensten van de organisatie in gevestigd zijn. We werkten in het verleden met een jaarcontract waarbij in ruil voor de inzet van één technisch begeleider en een vijftal cursisten CAW Artevelde een vergoeding betaalt bestaande uit het jaarloon van de technisch begeleider en 1/5 jaarloon van de bouwkundig ingenieur. Deze samenwerking loopt ten einde op 15 november 13 en willen we verlengen tot eind Motivering In 2013 werden naast grotere schilderwerken ook veel andere opdrachten opgenomen waaronder gyprocwerken, schrijnwerken,... De heer Seys zou tot eind 2013 verder beroep willen doen op onze diensten. De samenwerkingsovereenkomst met het CAW Artevelde, dat vanaf 1 januari 2014 CAW Oost-Vlaanderen wordt, zal vanaf 1 januari 2014 maandelijks vernieuwd worden. Hoe de samenwerking vanaf 1 januari 2014 kan gebeuren en wat de afspraken zullen zijn, is afhankelijk van volgende factoren: - gezien de leerwerkplekken (lwp) vanaf 1 januari 2014 btw-plichtig moeten worden en er een nieuwe manier van prijsbepaling zal zijn cfr. reorganisatie leerwerkplekken - het feit dat de reorganisatie van de lwp in functie staat van het toetreden van de karwijdienst tot het stedelijk sociaal economisch dienstenbedrijf vanaf 2015/2016 Van zodra de nieuwe manier van werken duidelijk is, zal een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan het Bestuur worden voorgelegd Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 13 december 2012, 2012_RMW_00497 Derden Nummer: Instelling: CAW ARtevelde Naam: Seys Voornaam: Patrick Straat: Visserij Huisnummer: 153 Postcode: 9000 Gemeente: Gent Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): Kwaliteitsvolle klantgerichte dienstverlening verzekeren Openbaarheid van bestuur 91/756 RMW - 10 december 2013

51 Notulen open zitting Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Exploitatie Gebudgetteerd: Verbintenis: Ja Ja Inkomsten Bedrag: 8014,25 Kostenplaats: Categorie: Commentaar Wonen en Activering - Leerwerkplekken Andere financiële opbrengsten aanrekening loon technisch begeleider en 1/5 ingenieur voor de periode van 16 november 2013 tot en met 31 december 2013 Uitgaven Bedrag: 0,00 Kostenplaats: Categorie: Commentaar Wonen en Activering - Leerwerkplekken Andere financiële opbrengsten De materialen die worden verbruikt tijdens deze werken worden via een manuele factuur aangerekend aan CAW Artevelde. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist Adviezen Dienst Budgettering Datum: 24 oktober 2013 Advies: Gunstig Motivering: de inkomsten zijn geen financiële opbrengsten maar inkomsten uit prestaties : cat 700 bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 Samenwerkingsovereenkomst CAW Artevelde tot eind 2013 Artikel 2 De voorlopige verlenging van de samenwerkingsovereenkomst per maand vanaf 2014 Artikel 3 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: structurele samenwerking CAW Artevelde 2013.pdf 92/756 RMW - 10 december 2013

52 Notulen open zitting Bijlage(n) structurele samenwerking CAW Artevelde 2013.pdf 93/756 RMW - 10 december 2013

53 Notulen open zitting Bijlage: structurele samenwerking CAW Artevelde 2013.pdf 94/756 RMW - 10 december 2013

54 structurele samenwerking CAW Artevelde 2013.pdf Samenwerkingsovereenkomst karwijdienst OCMW Gent CAW Artevelde Er wordt overeengekomen : 1. De KarWIJdienst van het OCMW Gent zal decoratie- en renovatiewerken uitvoeren in de verschillende locaties waarin CAW Artevelde haar diensten gevestigd heeft. 2. De samenwerking wordt aangegaan voor de periode van 16/11/13 tot 31/12/ In ruil voor deze werken zal CAW Artevelde betalen aan het OCMW van Gent voor de omkaderingskost van de cursisten. De cursisten zelf zijn mensen in een opleiding - /werkervaringsproject en worden gratis ter beschikking gesteld. De verbruiksmaterialen worden ofwel aangekocht door CAW Artevelde zelf of aangekocht door de KarWIJdienst en apart aangerekend per deelopdracht 4. De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de vooraf gemaakte afspraken. Binnen de maand na het beëindigen van de werken keuren beide partijen de werken goed en stopt de verantwoordelijkheid van de uitvoerder. 5. Startdatum en uitvoering van de opeenvolgende werken gebeurt in overleg met de KarWIJdienst. 6. CAW Artevelde zal gratis elektriciteit, water en eventueel verwarming ter beschikking stellen van de uitvoerder. Opgemaakt in twee exemplaren (één voor elk van de partijen) te Gent, op voor het OCMW Gent: Luc Kupers Secretaris Rudi Coddens Voorzitter voor CAW Artevelde: Patrick Seys Direkteur CAW Artevelde 95/756 RMW - 10 december

55 Notulen open zitting Opleidings- en Tewerkstellingscentrum 2013_RMW_00458 Overeenkomst - Samenwerkingsovereenkomst met vzw Fracarita Belgium Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De vzw "Fracarita Belgium" vraagt om 1 persoon tewerk te stellen met een contract art 60. De vzw heeft tot doel geld, materiaal, geneesmiddelen, enz..in te zamelen en te beheren ten behoeve van caritatieve werken in ontwikkelingsgebieden. Ze verleent haar medewerking aan de oprichting en instandhouding van internationale stichtingen in ontwikkelingsgebieden. De art 60-medewerker zal als onderhoudsmedewerker ingezet worden voor het gebouw aan de Jozef Guislainstraat 43. In dit gebouw werken de administratieve medewerkers van de vzw alsook is er een magazijn waar het materiaal gestockeerd wordt. De medewerker zal naast het poetswerk ook mee instaan voor het verzendingsklaar maken van de goederen naar ontwikkelingsgebieden. Ook lichte administratieve taken behoren tot de functie, zoals het plooien van brieven ed. De veiligheidsfiche werd door de vzw opgemaakt, en is opgeladen bij dit E-besluit. Motivering Gelet op het feit dat de vzw "Fracarita"" open staat voor onze doelgroepmedewerkers; gelet op het feit dat de vzw een functie aanbiedt die een goede voorbereiding is op een reguliere tewerkstelling na het art 60-contract; gelet op het feit dat de vzw begeleiding aanbiedt op de werkvloer. Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): De activering van onze cliënten bevorderen Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist Adviezen Dienst Veiligheid Datum: 15 oktober 2013 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 96/756 RMW - 10 december 2013

56 Notulen open zitting Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw Fracarita, met maatschappelijke zetel te Gent 9000 Stropstraat 119, voor de terbeschikkingstelling van 1 medewerker met een contract art Artikel 2 Voor de terbeschikkingstelling wordt een maandelijkse bijdrage van 150 gevraagd. Artikel 3 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: samenwerkingsovereenkomst.pdf Bijlage(n) samenwerkingsovereenkomst.pdf 97/756 RMW - 10 december 2013

57 Notulen open zitting Bijlage: samenwerkingsovereenkomst.pdf 98/756 RMW - 10 december 2013

58 samenwerkingsovereenkomst.pdf Samenwerkingsovereenkomst OCMW Gent vzw Fracarita Belgium in het kader van de terbeschikkingstelling van werknemers met art contract Tussen Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent (Onderbergen 86, 9000 GENT) vertegenwoordigd door de voorzitter, Rudy Coddens, en de secretaris, Luc Kupers, Hierna aangeduid als OCMW Gent EN Onderneming: Fracarita Belgium vzw Ondernemingsnummer: Zetel is gevestigd te: Stropstraat Gent Vertegenwoordigd door: Hierna aangeduid als de gebruiker wordt het volgende overeengekomen: Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10/12/2013 wordt één personeelslid (bij OCMW Gent tewerkgesteld binnen de voorwaarden van art van de Organieke wet) ter beschikking gesteld van de gebruiker. Bij gemotiveerd schriftelijk verzoek aan OCMW Gent vanwege de gebruiker kan dit aantal uitgebreid worden. Deze overeenkomst verbindt OCMW Gent er niet toe alle plaatsen ook effectief in te vullen noch de gebruiker om alle open plaatsen te laten invullen. Effectieve toewijzing van kandidaten gebeurt op basis van consensus. Administratief statuut van het personeelslid en verplichtingen met betrekking tot de samenwerking 1. OCMW Gent blijft de juridische werkgever van de werknemer, maar het feitelijke gezag over de werknemer oefent de gebruiker uit, die de leiding en het toezicht over de werknemer uitsluitend voor eigen rekening uitoefent. Zo draagt de gebruiker de exclusieve en volledige aansprakelijkheid op grond van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, en dient hij zich voor dit risico te verzekeren. 2. De gebruiker zorgt er als een goede huisvader voor dat de uitgeoefende arbeid door de werknemer wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot zijn veiligheid en gezondheid en dat de eerste hulp aan hem kan worden verstrekt bij een ongeval. Met dit doel stelt de gebruiker alle vereiste medische benodigdheden ter beschikking van de werknemer. Hij neemt alle maatregelen noodzakelijk om elke mogelijke verwonding op een adequate manier te verzorgen. Indien OCMW Gent enige kosten dient te maken tengevolge van de niet-naleving van deze verplichtingen door de gebruiker, kunnen deze integraal verhaald worden op de gebruiker. 3. Ingeval de werknemer gedurende de terbeschikkingstelling schade berokkent aan de gebruiker, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 99/756 RMW - 10 december 2013

59 4. Het algemeen personeelsreglement en arbeidsreglement dat van kracht is binnen OCMW Gent is van toepassing op de arbeidsovereenkomst die de werknemer art Organieke Wet met het OCMW verbindt. 5. Een voltijds uurrooster komt overeen met 38 uur per week. Er gelden bijzondere regels in geval van nachtarbeid, arbeid op zaterdag / zondag / feestdag en bij het presteren van overuren. Meer informatie hierover is opgenomen in bijlage I aan deze overeenkomst. Het presteren van nachtarbeid, arbeid op zaterdag / zondag / feestdag en het presteren van overuren is slechts toegelaten in samenspraak met OCMW Gent. Verplichtingen met betrekking tot de samenwerking 6. De gebruiker verbindt zich ertoe OCMW Gent op de hoogte te brengen van iedere wijziging van identificatiegegevens zoals benaming, vennootschapsvorm, vertegenwoordiging, contactgegevens. 7. De gebruiker bezorgt maandelijks aan OCMW Gent een aanwezigheidslijst met hierop de aan - en afwezigheden van de werknemer gedurende de afgelopen maand. Deze aanwezigheidslijst dient toe te komen bij OCMW Gent - HR Personeel de eerste werkdag van de maand die volgt op de maand waarin de prestaties werden geleverd. Dit gebeurt elektronisch indien niet mogelijk via de post of per fax: OCMW Gent HR Personeel Jubileumlaan 217 E 9000 Gent Fax De toekenning van het verlof gebeurt door de gebruiker maar in functie van de verlofregeling die van kracht is binnen OCMW Gent. Wanneer de gebruiker een collectieve verlofperiode kent, of om andere redenen geen continue tewerkstelling kan bieden in de loop van het contract, dienen zij dit te melden vóór de terbeschikkingstelling van het betrokken personeel zodat men hieromtrent afspraken kan maken. 9. Aanwerving, mutatie, administratieve - of tuchtmaatregelen en ontslag van de werknemer blijven de exclusieve bevoegdheid van OCMW Gent. De gebruiker verbindt zich ertoe elk conflict met de werknemer en elk feit dat kan leiden tot de beëindiging van de terbeschikkingstelling of enige andere door het OCMW te ondernemen actie, onmiddellijk ter kennis van OCMW Gent HR Personeel en van de trajectbegeleider van het opleidings- en tewerkstellingscentrum (OTC) van OCMW Gent te brengen, zodat OCMW Gent in staat zou zijn hieromtrent de nodige maatregelen te nemen. De wettelijk voorziene proefperiode bedraagt voor arbeiders 14 dagen, voor bedienden 6 maand. Alle feiten die een einde stellen aan het contract tijdens de proefperiode brengt men onmiddellijk ter kennis van OCMW Gent HR Personeel en de trajectbegeleider van het OTC. Het is de gebruiker niet toegelaten het personeel de toegang tot de werkplaats te verbieden, zonder voorafgaande raadpleging van OCMW Gent. In voorkomend geval zullen de gebruiker en OCMW Gent alle stappen ondernemen om de continuïteit van de terbeschikkingstelling te garanderen. De gebruiker zal de terbeschikkingstelling slechts beëindigen indien deze stappen vruchteloos bleken. Indien de beëindiging van de ter beschikkingstelling niet onmiddellijk mogelijk blijkt blijft de gebruiker gebonden door de verplichting omschreven in het hoofdstuk financiële afspraken. 100/756 RMW - 10 december 2013

60 10. De gebruiker verbindt zich ertoe alle administratieve gegevens die van invloed kunnen zijn op de verplichtingen, de rechten en het statuut van de werknemer onmiddellijk ter kennis van OCMW Gent te brengen. Zo dienen onder meer ziekte, ongeval, verlof, al dan niet gewettigde afwezigheid van de werknemer, en hervatting van de arbeid na afwezigheid, onmiddellijk (indien mogelijk vooraf) doorgegeven te worden aan OCMW Gent HR Personeel en aan de trajectbegeleider van het OTC. De werknemer bezorgt medische attesten rechtstreeks aan OCMW Gent HR Personeel. Indien medische attesten aan de gebruiker werden overhandigd, bezorgt de gebruiker deze uiterlijk de derde werkdag volgend op de dag van de ziekte of het ongeval van de werknemer aan OCMW Gent HR Personeel. In voorkomend geval, meldt de gebruiker de tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer binnen 48 uur aan de RVA. Nadien maakt de gebruiker ook melding van deze tijdelijke werkloosheid aan OCMW Gent HR Personeel. Bij een arbeidsongeval of een ongeval van of naar het werk, is de gebruiker verplicht een formulier aangifte van ongeval aan het Personeelsbeheer van OCMW Gent te bezorgen, zelfs ingeval er twijfel bestaat over de kwalificering als arbeidsongeval. 11. Preventie van arbeidsongevallen en Welzijn op het Werk : De gebruiker zal instaan voor de toepassing van de plichten van de werkgever met betrekking tot de Arbeidsveiligheid en het Welzijn op het werk (codex). De gebruiker heeft een leidinggevend personeelslid dat voldoende kennis heeft van de bepalingen van het Welzijn op het Werk en van de preventietaken. Hij geeft deze op in deze overeenkomst. - Naam : Marc Van der Veken - Functie : logistiek en administratief medewerker - Opleiding : hoger secundair onderwijs Deze persoon zal fungeren als preventieadviseur voor de gebruiker. Hij/zij staat in voor het preventiebeleid binnen de onderneming en rapporteert naar de Voorzitter van deze onderneming. Hij/zij geeft ook de nodige informatie door naar de Dienst IDPBW van het OCMW omtrent de analyse van elk arbeidsongeval alsook de preventiemaatregelen die daar bijhoren. Voor ondersteuning bij deze taken kan hij/zij steeds hulp vragen bij de Dienst IDPBW van het OCMW Gent :preventieadviseur Philippe Jacobs, Jubileumlaan 217E, 9000 GENT 12. Het is de gebruiker niet toegelaten de werknemer te werk te stellen onder leiding en toezicht van personen vreemd aan de onderneming, noch de werknemer (al dan niet tijdelijk) te werk te stellen in een andere onderneming, zonder de uitdrukkelijke en vooraf gegeven toestemming van OCMW Gent. 101/756 RMW - 10 december 2013

61 Financiële Afspraken 13. OCMW Gent draagt alle loonkosten met uitsluiting van alle andere kosten zoals werkkledij, materieel, verplaatsingskosten (tijdens de diensturen). Verplaatsingskosten van en naar het werk zijn ten laste van OCMW Gent conform de binnen OCMW Gent geldende reglementering. 14. De gebruiker betaalt maandelijks een bijdrage in deze loonkost. De bijdrage van de gebruiker is een forfaitair bedrag, dat wordt vastgesteld door OCMW Gent. Indien een personeelslid voor het eerst ter beschikking gesteld wordt in de loop van een maand, hetzij de terbeschikkingstelling afloopt in de loop van een maand, zal het forfaitaire bedrag verhoudingsgewijs worden verminderd voor die maand. 15. De bijdrage van de gebruiker is afhankelijk van het functieprofiel dat de gebruiker vraagt. Het scoren van het profiel gebeurt aan de hand van een eenduidig en objectief meetinstrument goedgekeurd door OCMW Gent en gebeurt per functie. OCMW Gent kan de bijdragen en modaliteiten te allen tijde herzien. Een nieuwe regeling gaat slechts in bij terbeschikkingstelling van nieuwe personeelsleden. 16. Bij langdurige afwezigheid van het personeelslid kan de gebruiker om de zes maand een verrekening vragen ten opzichte van de verschuldigde bijdrage, op voorwaarde dat het personeelslid meer dan 1/5 van de voorbije periode afwezig was. Er wordt hierbij enkel rekening gehouden met langdurige afwezigheid die het gevolg is van ziekte, verlof zonder wedde of onwettige afwezigheid en op voorwaarde dat OCMW Gent van deze afwezigheid tijdig op de hoogte werd gebracht conform de bepalingen opgenomen in artikel 6 tot en met 11 van deze overeenkomst. 17. De gebruiker krijgt een terugbetaling van de bijdragen betaald tijdens de laatste vier maanden van de terbeschikkingstelling indien hij het art.60-personeelslid na einddatum contract art.60 7 binnen een periode van zes maand in dienst neemt (dit gedurende minstens drie maand voltijds of minstens zes maand halftijds). Deze tussenkomst betaalt OCMW Gent terug op verzoek van de gebruiker en na voorleggen van het door beide partijen ondertekende contract. 18. Artikel 13 tot en met artikel 16 zijn niet van toepassing op de ondernemingen en verenigingen die een erkenning genieten als sociale economie-initiatief in de zin van het K.B. van tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie. Het sociale economie-initiatief brengt OCMW Gent zelf op de hoogte van deze erkenning en stelt OCMW Gent onmiddellijk op de hoogte bij verlies van de erkenning. 19. OCMW Gent kan bij niet of laattijdig nakomen door de gebruiker van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien beslissen aan de gebruiker een schadevergoeding aan te rekenen. Deze schadevergoeding wordt per wanprestatie forfaitair vastgesteld op 300 euro. 20. Bij het presteren van overuren (arbeidsprestaties boven 38 uren per week), zaterdag- en zondagwerk en werk op feestdagen zet men de voorziene financiële toelage om in compensatieverlof conform de binnen OCMW Gent geldende reglementering (bijlage I). 102/756 RMW - 10 december 2013

62 Afspraken betreffende de begeleiding en vorming van de werknemer 21. OCMW Gent voorziet de selectie en begeleiding van het personeel dat men ter beschikking stelt. Bij de selectie van de deelnemers kan de gebruiker betrokken worden in overleg met het OTC. Het is niet de bedoeling dat de gebruiker zelf actief publiciteit maakt en kandidaten werft. 22. Voor de aanvang van de terbeschikkingstelling wordt een overeenkomst terbeschikkingstelling art. 60-personeelslid opgesteld en ondertekend door de werknemer, OCMW Gent en de gebruiker. Dit document maakt melding van het functieprofiel, de duur van de overeenkomst, de taakomschrijving van de cursist, het aanbod van technische en/of algemene vorming en individuele sociale begeleiding vanuit de gebruiker. 23. De werknemer heeft het recht om tijdens de werkuren vorming te volgen, die werd goedgekeurd door OCMW Gent. OCMW Gent kan bepaalde vormingen verplicht aan de werknemer opleggen. Duur en beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst 24. De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur. 25. De samenwerkingsovereenkomst kan beëindigd worden: o door middel van een geschreven akkoord in deze zin, gesloten tussen de gebruiker en OCMW Gent. o Indien wordt vastgesteld dat de gebruiker zich niet houdt aan de in deze overeenkomst opgenomen afspraken, kan OCMW Gent deze overeenkomst zonder ingebrekestelling beëindigen wegens wanprestatie. o Indien wordt vastgesteld dat de gebruiker de afspraken betreffende de begeleiding en vorming van de werknemer niet naleeft, onvoldoende - of geen kwalitatieve begeleiding verstrekt aan de werknemer, kan OCMW Gent deze overeenkomst zonder ingebrekestelling beëindigen wegens wanprestatie. o Indien de gebruiker in gebreke blijft de bijdrage in de loonkost (hoofdstuk financiële afspraken ) te betalen of systematisch te laat betaalt (dit is vanaf drie laattijdige betalingen binnen een periode van maximum 12 maanden, na aanmaning door OCMW Gent), kan OCMW Gent onderhavige overeenkomst beëindigen wegens wanprestatie. o Bij beslissing van één van de partijen na het einde van alle terbeschikkingstellingen. Slotbepalingen 26. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Gent bevoegd. 27. De gebruiker verklaart uitdrukkelijk de visie van OCMW Gent op de doelstelling van art Organieke Wet te onderschrijven en is bereid mee te werken aan de realisatie hiervan. 28. OCMW Gent ziet art Organieke Wet van 8 juli 1976 ruimer dan louter als middel om steungerechtigden tewerkstelling aan te bieden met als doel hun sociale rechten te verwerven. Waar mogelijk kadert een tewerkstelling in het kader van art Organieke Wet van 8 juli 1976 in de bredere context van een traject naar werk. Dit houdt in dat de tewerkstelling wordt gezien als een werkervaring die de werknemer voorbereidt op reguliere arbeid in het normale arbeidscircuit. De deelnemer wordt hiervoor gedurende zijn tewerkstelling procesmatig begeleid door het verwerven van de nodige kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot de uitgeoefende functie. De gebruiker engageert zich hiertoe door een individueel leerplan op te stellen (opstellen van leerprogramma, leersituaties ontwerpen en evaluatiecriteria opstellen). 103/756 RMW - 10 december 2013

63 Opgemaakt te Gent, op Namens OCMW Gent Luc Kupers secretaris Rudy Coddens voorzitter Namens de gebruiker 104/756 RMW - 10 december 2013

64 Bijlage I van de samenwerkingsovereenkomst: Regeling voor overuren, zaterdag- en zondagwerk en werk op feestdagen Bezoldiging en werken volgens uurrooster Maandag tot en met zaterdag Zon- en feestdagen Extra dagen vrijaf Bezoldiging Extra vergoeding Betaalde compensatie 100% / / + 25% 100% / 100% Voor de zondag wordt dit vastgelegd in uurrooster om te komen aan gemiddeld 38 uur/week. +25% 100% / 100% +25% Nachtwerk bezoldiging (werken van tot uur) Overwerk (bovenop de werkuren volgens uurrooster) Maandag tot en met zaterdag Zon- en feestdagen Extra dagen vrijaf Extra vergoeding Betaalde compensatie / 100% + 25% / 200% +25% / 100% +25% Nachtwerk bezoldiging (werken van tot uur) 105/756 RMW - 10 december 2013

65 Notulen open zitting 2013_RMW_00459 Overeenkomst - Samenwerkingsovereenkomst met vzw Kinderdagverblijf Witje Wiebel Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De vzw "Kinderdagverblijf Witje Wiebel" vraagt om 1 persoon tewerk te stellen met een contract art 60. De vzw heeft tot doel het beheren van instellingen en diensten voor kinderzorg, opvang en verzorging van kinderen. De art 60-medewerker zal als logistiek medewerker ingezet worden voor het kinderdagverblijf aan de Kortrijksesteenweg 1026 te 9000 Gent. De veiligheidsfiche werd door de vzw opgemaakt, en is reeds door onze dienst veiligheid goedgekeurd. Motivering Gelet op het feit dat de vzw "Kinderdagverblijf Witje Wiebel" open staat voor onze doelgroepmedewerkers; gelet op het feit dat de vzw een functie aanbiedt die een goede voorbereiding is op een reguliere tewerkstelling na het art 60-contract; gelet op het feit dat de vzw begeleiding aanbiedt op de werkvloer. Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): De activering van onze cliënten bevorderen Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw Kinderdagverblijf Witje Wiebel, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1026, 9000 Gent, voor de terbeschikkingstelling van 1 medewerker met een contract art Artikel 2 Voor de terbeschikkingstelling wordt een maandelijkse bijdrage van 150 gevraagd. Artikel 3 106/756 RMW - 10 december 2013

66 Notulen open zitting De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 2: samenwerkingsovereenkomst.pdf Bijlage(n) samenwerkingsovereenkomst.pdf 107/756 RMW - 10 december 2013

67 Notulen open zitting Bijlage: samenwerkingsovereenkomst.pdf 108/756 RMW - 10 december 2013

68 samenwerkingsovereenkomst.pdf Samenwerkingsovereenkomst OCMW Gent Kinderdagverblijf Witje Wiebel vzw in het kader van de terbeschikkingstelling van werknemers met art contract bij Kinderdagverblijf Witje Wiebel vzw Tussen Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent (Onderbergen 86, 9000 GENT) vertegenwoordigd door de voorzitter, Rudy Coddens, en de secretaris, Luc Kupers, Hierna aangeduid als OCMW Gent EN Onderneming: Kinderdagverblijf Witje Wiebel Ondernemingsnummer: Zetel is gevestigd te: Kortrijksesteenweg 1026, 9000 Gent Vertegenwoordigd door: Veerle De Paepe, directie Hierna aangeduid als de gebruiker wordt het volgende overeengekomen: Gelet op de beslissing van de Raad van 10/12/2013 wordt één personeelslid (bij OCMW Gent tewerkgesteld binnen de voorwaarden van art van de Organieke wet) ter beschikking gesteld van de gebruiker. Bij gemotiveerd schriftelijk verzoek aan OCMW Gent vanwege de gebruiker kan dit aantal uitgebreid worden. Deze overeenkomst verbindt OCMW Gent er niet toe alle plaatsen ook effectief in te vullen noch de gebruiker om alle open plaatsen te laten invullen. Effectieve toewijzing van kandidaten gebeurt op basis van consensus. Administratief statuut van het personeelslid en verplichtingen met betrekking tot de samenwerking 1. OCMW Gent blijft de juridische werkgever van de werknemer, maar het feitelijke gezag over de werknemer oefent de gebruiker uit, die de leiding en het toezicht over de werknemer uitsluitend voor eigen rekening uitoefent. Zo draagt de gebruiker de exclusieve en volledige aansprakelijkheid op grond van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, en dient hij zich voor dit risico te verzekeren. 2. De gebruiker zorgt er als een goede huisvader voor dat de uitgeoefende arbeid door de werknemer wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot zijn veiligheid en gezondheid en dat de eerste hulp aan hem kan worden verstrekt bij een ongeval. Met dit doel stelt de gebruiker alle vereiste medische benodigdheden ter beschikking van de werknemer. Hij neemt alle maatregelen noodzakelijk om elke mogelijke verwonding op een adequate manier te verzorgen. Indien OCMW Gent enige kosten dient te maken tengevolge van de niet-naleving van deze verplichtingen door de gebruiker, kunnen deze integraal verhaald worden op de gebruiker. 3. Ingeval de werknemer gedurende de terbeschikkingstelling schade berokkent aan de gebruiker, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 109/756 RMW - 10 december 2013

69 4. Het algemeen personeelsreglement en arbeidsreglement dat van kracht is binnen OCMW Gent is van toepassing op de arbeidsovereenkomst die de werknemer art Organieke Wet met het OCMW verbindt. 5. Een voltijds uurrooster komt overeen met 38 uur per week. Er gelden bijzondere regels in geval van nachtarbeid, arbeid op zaterdag / zondag / feestdag en bij het presteren van overuren. Meer informatie hierover is opgenomen in bijlage I aan deze overeenkomst. Het presteren van nachtarbeid, arbeid op zaterdag / zondag / feestdag en het presteren van overuren is slechts toegelaten in samenspraak met OCMW Gent. Verplichtingen met betrekking tot de samenwerking 6. De gebruiker verbindt zich ertoe OCMW Gent op de hoogte te brengen van iedere wijziging van identificatiegegevens zoals benaming, vennootschapsvorm, vertegenwoordiging, contactgegevens. 7. De gebruiker bezorgt maandelijks aan OCMW Gent een aanwezigheidslijst met hierop de aan - en afwezigheden van de werknemer gedurende de afgelopen maand. Deze aanwezigheidslijst dient toe te komen bij OCMW Gent - HR Personeel de eerste werkdag van de maand die volgt op de maand waarin de prestaties werden geleverd. Dit gebeurt elektronisch indien niet mogelijk via de post of per fax: OCMW Gent HR Personeel Jubileumlaan 217 E 9000 Gent Fax De toekenning van het verlof gebeurt door de gebruiker maar in functie van de verlofregeling die van kracht is binnen OCMW Gent. Wanneer de gebruiker een collectieve verlofperiode kent, of om andere redenen geen continue tewerkstelling kan bieden in de loop van het contract, dienen zij dit te melden vóór de terbeschikkingstelling van het betrokken personeel zodat men hieromtrent afspraken kan maken. 9. Aanwerving, mutatie, administratieve - of tuchtmaatregelen en ontslag van de werknemer blijven de exclusieve bevoegdheid van OCMW Gent. De gebruiker verbindt zich ertoe elk conflict met de werknemer en elk feit dat kan leiden tot de beëindiging van de terbeschikkingstelling of enige andere door het OCMW te ondernemen actie, onmiddellijk ter kennis van OCMW Gent HR Personeel en van de trajectbegeleider van het opleidings- en tewerkstellingscentrum (OTC) van OCMW Gent te brengen, zodat OCMW Gent in staat zou zijn hieromtrent de nodige maatregelen te nemen. De wettelijk voorziene proefperiode bedraagt voor arbeiders 14 dagen, voor bedienden 6 maand. Alle feiten die een einde stellen aan het contract tijdens de proefperiode brengt men onmiddellijk ter kennis van OCMW Gent HR Personeel en de trajectbegeleider van het OTC. Het is de gebruiker niet toegelaten het personeel de toegang tot de werkplaats te verbieden, zonder voorafgaande raadpleging van OCMW Gent. In voorkomend geval zullen de gebruiker en OCMW Gent alle stappen ondernemen om de continuïteit van de terbeschikkingstelling te garanderen. De gebruiker zal de terbeschikkingstelling slechts beëindigen indien deze stappen vruchteloos bleken. Indien de beëindiging van de ter beschikkingstelling niet onmiddellijk mogelijk blijkt blijft de gebruiker gebonden door de verplichting omschreven in het hoofdstuk financiële afspraken. 110/756 RMW - 10 december 2013

70 10. De gebruiker verbindt zich ertoe alle administratieve gegevens die van invloed kunnen zijn op de verplichtingen, de rechten en het statuut van de werknemer onmiddellijk ter kennis van OCMW Gent te brengen. Zo dienen onder meer ziekte, ongeval, verlof, al dan niet gewettigde afwezigheid van de werknemer, en hervatting van de arbeid na afwezigheid, onmiddellijk (indien mogelijk vooraf) doorgegeven te worden aan OCMW Gent HR Personeel en aan de trajectbegeleider van het OTC. De werknemer bezorgt medische attesten rechtstreeks aan OCMW Gent HR Personeel. Indien medische attesten aan de gebruiker werden overhandigd, bezorgt de gebruiker deze uiterlijk de derde werkdag volgend op de dag van de ziekte of het ongeval van de werknemer aan OCMW Gent HR Personeel. In voorkomend geval, meldt de gebruiker de tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer binnen 48 uur aan de RVA. Nadien maakt de gebruiker ook melding van deze tijdelijke werkloosheid aan OCMW Gent HR Personeel. Bij een arbeidsongeval of een ongeval van of naar het werk, is de gebruiker verplicht een formulier aangifte van ongeval aan het Personeelsbeheer van OCMW Gent te bezorgen, zelfs ingeval er twijfel bestaat over de kwalificering als arbeidsongeval. 11. Preventie van arbeidsongevallen en Welzijn op het Werk : De gebruiker zal instaan voor de toepassing van de plichten van de werkgever met betrekking tot de Arbeidsveiligheid en het Welzijn op het werk (codex). De gebruiker heeft een leidinggevend personeelslid dat voldoende kennis heeft van de bepalingen van het Welzijn op het Werk en van de preventietaken. Hij geeft deze op in deze overeenkomst. - Naam : Veerle De Paepe - Functie : Directeur - Opleiding :sociaal verpleegkundige Deze persoon zal fungeren als preventieadviseur voor de gebruiker. Hij/zij staat in voor het preventiebeleid binnen de onderneming en rapporteert naar de Voorzitter van deze onderneming. Hij/zij geeft ook de nodige informatie door naar de Dienst IDPBW van het OCMW omtrent de analyse van elk arbeidsongeval alsook de preventiemaatregelen die daar bijhoren. Voor ondersteuning bij deze taken kan hij/zij steeds hulp vragen bij de Dienst IDPBW van het OCMW Gent :preventieadviseur Philippe Jacobs, Jubileumlaan 217E, 9000 GENT 12. Het is de gebruiker niet toegelaten de werknemer te werk te stellen onder leiding en toezicht van personen vreemd aan de onderneming, noch de werknemer (al dan niet tijdelijk) te werk te stellen in een andere onderneming, zonder de uitdrukkelijke en vooraf gegeven toestemming van OCMW Gent. 111/756 RMW - 10 december 2013

71 Financiële Afspraken 13. OCMW Gent draagt alle loonkosten met uitsluiting van alle andere kosten zoals werkkledij, materieel, verplaatsingskosten (tijdens de diensturen). Verplaatsingskosten van en naar het werk zijn ten laste van OCMW Gent conform de binnen OCMW Gent geldende reglementering. 14. De gebruiker betaalt maandelijks een bijdrage in deze loonkost. De bijdrage van de gebruiker is een forfaitair bedrag, dat wordt vastgesteld door OCMW Gent. Indien een personeelslid voor het eerst ter beschikking gesteld wordt in de loop van een maand, hetzij de terbeschikkingstelling afloopt in de loop van een maand, zal het forfaitaire bedrag verhoudingsgewijs worden verminderd voor die maand. 15. De bijdrage van de gebruiker is afhankelijk van het functieprofiel dat de gebruiker vraagt. Het scoren van het profiel gebeurt aan de hand van een eenduidig en objectief meetinstrument goedgekeurd door OCMW Gent en gebeurt per functie. OCMW Gent kan de bijdragen en modaliteiten te allen tijde herzien. Een nieuwe regeling gaat slechts in bij terbeschikkingstelling van nieuwe personeelsleden. 16. Bij langdurige afwezigheid van het personeelslid kan de gebruiker om de zes maand een verrekening vragen ten opzichte van de verschuldigde bijdrage, op voorwaarde dat het personeelslid meer dan 1/5 van de voorbije periode afwezig was. Er wordt hierbij enkel rekening gehouden met langdurige afwezigheid die het gevolg is van ziekte, verlof zonder wedde of onwettige afwezigheid en op voorwaarde dat OCMW Gent van deze afwezigheid tijdig op de hoogte werd gebracht conform de bepalingen opgenomen in artikel 6 tot en met 11 van deze overeenkomst. 17. De gebruiker krijgt een terugbetaling van de bijdragen betaald tijdens de laatste vier maanden van de terbeschikkingstelling indien hij het art.60-personeelslid na einddatum contract art.60 7 binnen een periode van zes maand in dienst neemt (dit gedurende minstens drie maand voltijds of minstens zes maand halftijds). Deze tussenkomst betaalt OCMW Gent terug op verzoek van de gebruiker en na voorleggen van het door beide partijen ondertekende contract. 18. Artikel 13 tot en met artikel 16 zijn niet van toepassing op de ondernemingen en verenigingen die een erkenning genieten als sociale economie-initiatief in de zin van het K.B. van tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie. Het sociale economie-initiatief brengt OCMW Gent zelf op de hoogte van deze erkenning en stelt OCMW Gent onmiddellijk op de hoogte bij verlies van de erkenning. 19. OCMW Gent kan bij niet of laattijdig nakomen door de gebruiker van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien beslissen aan de gebruiker een schadevergoeding aan te rekenen. Deze schadevergoeding wordt per wanprestatie forfaitair vastgesteld op 300 euro. 20. Bij het presteren van overuren (arbeidsprestaties boven 38 uren per week), zaterdag- en zondagwerk en werk op feestdagen zet men de voorziene financiële toelage om in compensatieverlof conform de binnen OCMW Gent geldende reglementering (bijlage I). 112/756 RMW - 10 december 2013

72 Afspraken betreffende de begeleiding en vorming van de werknemer 21. OCMW Gent voorziet de selectie en begeleiding van het personeel dat men ter beschikking stelt. Bij de selectie van de deelnemers kan de gebruiker betrokken worden in overleg met het OTC. Het is niet de bedoeling dat de gebruiker zelf actief publiciteit maakt en kandidaten werft. 22. Voor de aanvang van de terbeschikkingstelling wordt een overeenkomst terbeschikkingstelling art. 60-personeelslid opgesteld en ondertekend door de werknemer, OCMW Gent en de gebruiker. Dit document maakt melding van het functieprofiel, de duur van de overeenkomst, de taakomschrijving van de cursist, het aanbod van technische en/of algemene vorming en individuele sociale begeleiding vanuit de gebruiker. 23. De werknemer heeft het recht om tijdens de werkuren vorming te volgen, die werd goedgekeurd door OCMW Gent. OCMW Gent kan bepaalde vormingen verplicht aan de werknemer opleggen. Duur en beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst 24. De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur. 25. De samenwerkingsovereenkomst kan beëindigd worden: o door middel van een geschreven akkoord in deze zin, gesloten tussen de gebruiker en OCMW Gent. o Indien wordt vastgesteld dat de gebruiker zich niet houdt aan de in deze overeenkomst opgenomen afspraken, kan OCMW Gent deze overeenkomst zonder ingebrekestelling beëindigen wegens wanprestatie. o Indien wordt vastgesteld dat de gebruiker de afspraken betreffende de begeleiding en vorming van de werknemer niet naleeft, onvoldoende - of geen kwalitatieve begeleiding verstrekt aan de werknemer, kan OCMW Gent deze overeenkomst zonder ingebrekestelling beëindigen wegens wanprestatie. o Indien de gebruiker in gebreke blijft de bijdrage in de loonkost (hoofdstuk financiële afspraken ) te betalen of systematisch te laat betaalt (dit is vanaf drie laattijdige betalingen binnen een periode van maximum 12 maanden, na aanmaning door OCMW Gent), kan OCMW Gent onderhavige overeenkomst beëindigen wegens wanprestatie. o Bij beslissing van één van de partijen na het einde van alle terbeschikkingstellingen. Slotbepalingen 26. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Gent bevoegd. 27. De gebruiker verklaart uitdrukkelijk de visie van OCMW Gent op de doelstelling van art Organieke Wet te onderschrijven en is bereid mee te werken aan de realisatie hiervan. 113/756 RMW - 10 december 2013

73 28. OCMW Gent ziet art Organieke Wet van 8 juli 1976 ruimer dan louter als middel om steungerechtigden tewerkstelling aan te bieden met als doel hun sociale rechten te verwerven. Waar mogelijk kadert een tewerkstelling in het kader van art Organieke Wet van 8 juli 1976 in de bredere context van een traject naar werk. Dit houdt in dat de tewerkstelling wordt gezien als een werkervaring die de werknemer voorbereidt op reguliere arbeid in het normale arbeidscircuit. De deelnemer wordt hiervoor gedurende zijn tewerkstelling procesmatig begeleid door het verwerven van de nodige kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot de uitgeoefende functie. De gebruiker engageert zich hiertoe door een individueel leerplan op te stellen (opstellen van leerprogramma, leersituaties ontwerpen en evaluatiecriteria opstellen). Opgemaakt te Gent, op 7/11/2013 Namens OCMW Gent Luc Kupers secretaris Rudy Coddens voorzitter Namens de gebruiker Veerle De Paepe directeur 114/756 RMW - 10 december 2013

74 Bijlage I van de samenwerkingsovereenkomst: Regeling voor overuren, zaterdag- en zondagwerk en werk op feestdagen Bezoldiging en werken volgens uurrooster Maandag tot en met zaterdag Zon- en feestdagen Extra dagen vrijaf Bezoldiging Extra vergoeding Betaalde compensatie 100% / / + 25% 100% / 100% Voor de zondag wordt dit vastgelegd in uurrooster om te komen aan gemiddeld 38 uur/week. +25% 100% / 100% +25% Nachtwerk bezoldiging (werken van tot uur) Overwerk (bovenop de werkuren volgens uurrooster) Maandag tot en met zaterdag Zon- en feestdagen Extra dagen vrijaf Extra vergoeding Betaalde compensatie / 100% + 25% / 200% +25% / 100% +25% Nachtwerk bezoldiging (werken van tot uur) 115/756 RMW - 10 december 2013

75 Notulen open zitting Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning Staf Beleidsondersteuning 2013_RMW_00460 Subsidieovereenkomsten - Voorlopige verlenging personeelsmiddelen op subsidieovereenkomsten Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context 2013 is het einde van de huidige Stedenfonds-periode en bijgevolg van alle (meerjarige) subsidieovereenkomsten. Aangezien we nog in afwachting zijn van het Strategisch Meerjaren Plan en overeenkomstig Meerjaren Budget, kan momenteel niet gestart worden met het heronderhandelen van deze subsidieovereenkomsten. De betoelaagde vzw s komen zo in juridische onzekerheid: de tewerkstelling van vele personeelsleden bij deze gesubsidieerde vzw s hangt nl. af van deze heronderhandeling. Subsidieovereenkomsten gaan vaak over het begeleiden van doelgroepen met bepaalde problematieken waar we als OCMW samenwerking opzetten met andere gespecialiseerde diensten,... Opbouwen van vertrouwensband en bekendheid van de medewerkers is hierin cruciaal. Het feit dat het gesubsidieerd personeel binnen die betreffende subsidieovereenkomsten verder ingezet kan worden is dus cruciaal voor het efficiënt realiseren van de doelstellingen. Ook bij de Stadsdiensten werd een gelijkaardige verlenging van personeelsmiddelen bij de subsidieovereenkomsten voorzien en reeds goedgekeurd. Volgende VZW's vallen onder dit e-besluit: CAW Artevelde: deelwerking Transithuis, deelwerking Service-en Ontmoetingscentrum, deelwerking Inloopcentrum De Pannestraat, deelwerking Brugteam Welzijnsoverleg Regio Gent Motivering Om te vermijden dat vzw s personeel in vooropzeg plaatsen en de continuïteit dus in het gedrang komt, is er nood aan een formele garantie voor deze organisaties onder de vorm van verlenging van personeelsmiddelen. De bedoeling blijft echter om begin 2014 volwaardige hoofdconvenanten met deze derden te laten goedkeuren, waardoor deze voorlopige verlenging komt te vervallen. In principe gaat dit over subsidieovereenkomsten die sowieso heronderhandeld zullen worden. Het enige financiële risico dat we hier nemen, is dat in de komende maanden alsnog beslist kan worden dat een bepaalde subsidieovereenkomst uit de lijst in bijlage toch stopgezet zal worden. Indien dit laatste het geval is, dient de uitvoerder nog tot het einde van de periode van de voorlopige verlenging de overeengekomen prestaties uit de subsidieovereenkomst uit te voeren. Volgende uitbetalingsmodaliteiten zijn van toepassing: deze personeelsmiddelen worden bij aanvang van 2014 voor 100% uitbetaald. Wanneer de uiteindelijke subsidieovereenkomst gesloten wordt, wordt na ondertekening 90% van het totaalbedrag van de nieuwe overeenkomst uitbetaald min het bedrag van de personeelsverlengingen. Het resterende saldo van 10% wordt uitbetaald na de geijkte evaluatieprocedure. De wettelijke basis hiervan is: - De OCMW-wet van Decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds. - Besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2012 tot uitvoering van het Decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds. Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): Armoedebestrijding (aanvullende steun e.a.) 116/756 RMW - 10 december 2013

76 Notulen open zitting Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Exploitatie Gebudgetteerd: Verbintenis: Ja Ja Inkomsten Bedrag: 0,00 Kostenplaats: Beleidsondersteuning - Beleidsondersteuning Categorie: Overdrachten aan derden Uitgaven Bedrag: ,90 Kostenplaats: Categorie: Commentaar Beleidsondersteuning - Beleidsondersteuning Overdrachten aan derden Dit betreft een voorlopige verlenging van de SO's voor een periode vna 6 maanden. Dit bedrag werd per SO als volgt berekend: Totaal personeelskosten volgens de subsidieovereenkomst in 2013 /2 * gezondheidsindex april 2013 (=1.26) Voor Brugteam, het Service-en Ontmoetingscentrum (SOC) en Inloopcentrum De Pannestraat werd dit berekend op de volledige subsidieovereenkomst omdat in deze subidieovereenkomsten het onderscheid tussen personeels-en werkingskosten nog niet werd gemaakt. Brugteam 60397,5 Transithuis 70073,44 WRG 16609,4 Pannestraat 51036,16 SOC 8007,762 totaal ,9 Dit bedrag wordt afgetrokken van de uiteindelijke subsidiëring van de VZW eenmaal de nieuwe subsidieovereenkomsten zijn onderhandeld. Zo komt dit uit op een break even. Visum van de ontvanger Visum: Gunstig Adviezen Dienst Budgettering Datum: 30 oktober 2013 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 de voorlopige verlenging van de meerjarige convenanten Stedenfonds en de Subsidieovereenkomst met het Service-en Ontmoetingscentrum (CAW Artevelde) en Inloopcentrum De Pannestraat (CAW Artevelde), voor de financiëring van de 117/756 RMW - 10 december 2013

77 Notulen open zitting personeelskosten, voor een periode van 6 maanden. 2013_RMW_00461 Subsidieovereenkomsten - Stedenfonds - voorlopige verlenging personeelsmiddelen Woonfonds vzw Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context 2013 is het einde van de huidige Stedenfonds-periode en bijgevolg van alle (meerjarige) subsidieovereenkomsten. Aangezien we nog in afwachting zijn van het Strategisch Meerjaren Plan en overeenkomstig Meerjaren Budget, kan momenteel niet gestart worden met het heronderhandelen van deze subsidieovereenkomsten. De betoelaagde vzw s komen zo in juridische onzekerheid: de tewerkstelling van vele personeelsleden bij deze gesubsidieerde vzw s hangt nl. af van deze heronderhandeling. Subsidieovereenkomsten gaan vaak over het begeleiden van doelgroepen met bepaalde problematieken waar we als OCMW samenwerking opzetten met andere gespecialiseerde diensten,... Opbouwen van vertrouwensband en bekendheid van de medewerkers is hierin cruciaal. Het feit dat het gesubsidieerd personeel binnen die betreffende subsidieovereenkomsten verder ingezet kan worden is dus cruciaal voor het efficiënt realiseren van de doelstellingen. Ook bij de Stadsdiensten werd een gelijkaardige verlenging van personeelsmiddelen bij de subsidieovereenkomsten voorzien en reeds goedgekeurd. Op het BCSD AZ van 19/11 werd voor andere subsidieovereenkomsten een gelijkaardige verlenging goedgekeurd. Dit besluit gaat over de voorlopige verlenging van de personeelsmiddelen van Woonfonds VZW. Deze VZW werd tot op heden met Stedenfondsmiddelen gefinancierd om een 25tal maatschappelijk kwetsbare huurder sociaal en technisch te begeleiden. Motivering Om te vermijden dat de vzw personeel in vooropzeg moet plaatsen en de continuïteit dus in het gedrang komt, is er nood aan een formele garantie voor deze organisatie onder de vorm van verlenging van personeelsmiddelen. De bedoeling blijft echter om begin 2014 volwaardige hoofdconvenanten met deze derde te laten goedkeuren, waardoor deze voorlopige verlenging komt te vervallen. In principe gaat dit over subsidieovereenkomsten die sowieso heronderhandeld zullen worden. Het enige financiële risico dat we hier nemen, is dat in de komende maanden alsnog beslist kan worden dat deze subsidieovereenkomst toch stopgezet zal worden. Indien dit laatste het geval is, dient de uitvoerder nog tot het einde van de periode van de voorlopige verlenging de overeengekomen prestaties uit de subsidieovereenkomst uit te voeren. Volgende uitbetalingsmodaliteiten zijn van toepassing: deze personeelsmiddelen worden bij aanvang van 2014 voor 100% uitbetaald. Wanneer de uiteindelijke subsidieovereenkomst gesloten wordt, wordt na ondertekening 90% van het totaalbedrag van de nieuwe overeenkomst uitbetaald min het bedrag van de personeelsverlengingen. Het resterende saldo van 10% wordt uitbetaald na de geijkte evaluatieprocedure. De wettelijke basis hiervan is: - De OCMW-wet van Decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds. - Besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2012 tot uitvoering van het Decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds. Gekoppelde besluiten Bijzonder Comité Sociale Dienst Algemene Zaken, 19 november 2013, 2013_BCSD-AZ_00094 Bijzonder Comité Sociale Dienst Algemene Zaken, 19 november 2013, 2013_BCSD-AZ_00095 Vast Bureau, 2 december 2013, 2013_VB_01723 Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): Een duurzaam woonbeleid ontwikkelen 118/756 RMW - 10 december 2013

78 Notulen open zitting Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Exploitatie Gebudgetteerd: Verbintenis: Ja Nee Inkomsten Bedrag: 0,00 Kostenplaats: Beleidsondersteuning - Beleidsondersteuning Categorie: Overdrachten aan derden Uitgaven Bedrag: 24933,00 Kostenplaats: Categorie: Commentaar Beleidsondersteuning - Beleidsondersteuning Overdrachten aan derden De helft van de middelen voor personeel voor het werkingsjaar 2014: euro (= bedrag gezondheidsindex april 2013) Visum van de ontvanger Visum: niet vereist Adviezen Dienst Budgettering Datum: 26 november 2013 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 de voorlopige verlenging van personeelsmiddelen van de SO Stedenfonds met Woonfonds vzw 2013_RMW_00462 Stedenfonds - Voorlopige verlenging subsidieovereenkomsten die overkomen vanuit Stad naar OCMW Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn 119/756 RMW - 10 december 2013

79 Notulen open zitting Aanleiding / feiten en context De regie armoedebestrijding zit bij het OCMW. Vandaar zijn er een aantal subsidieovereenkomsten (cf. infra) van de Stad naar het OCMW overgekomen. Binnen de Stad kregen de gelijkaardige Subsidieovereenkomsten een voorlopige verlenging van personeelsmiddelen voor 6 maanden is namelijk ook het einde van de huidige Stedenfonds-periode en bijgevolg van alle (meerjarige) subsidieovereenkomsten. Aangezien we nog in afwachting zijn van het Strategisch Meerjaren Plan en overeenkomstig Meerjaren Budget, kan momenteel niet gestart worden met het heronderhandelen van deze subsidieovereenkomsten. De betoelaagde vzw s komen zo in juridische onzekerheid: de tewerkstelling van vele personeelsleden bij deze gesubsidieerde vzw s hangt nl. af van deze heronderhandeling. Subsidieovereenkomsten gaan vaak over het begeleiden van doelgroepen met bepaalde problematieken waar we als OCMW samenwerking opzetten met andere gespecialiseerde diensten,... Opbouwen van vertrouwensband en bekendheid van de medewerkers is hierin cruciaal. Het feit dat het gesubsidieerd personeel binnen die betreffende subsidieovereenkomsten verder ingezet kan worden is dus cruciaal voor het efficiënt realiseren van de doelstellingen. Volgende VZW's vallen onder dit ebesluit: - Broeders van Liefde: Huize Triest - CAW visserij - De Zuidpoort vzw - Kras vzw - Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw (BMLIK) - Sivi vzw - Vincendje Motivering De subsidieovereenkomsten waarover sprake worden vanaf 2014 verder opgevolgd door het OCMW en niet meer door de Stad. De subsidieovereenkomsten met deze VZW's worden nog ter goedkeuring voorgelegd eenmaal er duidelijkheid is over de begroting. Om te vermijden dat vzw s personeel in vooropzeg plaatsen en de continuïteit dus in het gedrang komt, is er nood aan een formele garantie voor deze organisaties onder de vorm van verlenging van personeelsmiddelen. De bedoeling blijft echter om begin 2014 volwaardige hoofdconvenanten met deze derden te laten goedkeuren, waardoor deze voorlopige verlenging komt te vervallen. In principe gaat dit over subsidieovereenkomsten die sowieso heronderhandeld zullen worden. Het enige financiële risico dat we hier nemen, is dat in de komende maanden alsnog beslist kan worden dat een bepaalde subsidieovereenkomst uit de lijst in bijlage toch stopgezet zal worden. Indien dit laatste het geval is, dient de uitvoerder nog tot het einde van de periode van de voorlopige verlenging de overeengekomen prestaties uit de subsidieovereenkomst uit te voeren. Volgende uitbetalingsmodaliteiten zijn van toepassing: deze personeelsmiddelen worden bij aanvang van 2014 voor 100% uitbetaald. Wanneer de uiteindelijke subsidieovereenkomst gesloten wordt, wordt na ondertekening 90% van het totaalbedrag van de nieuwe overeenkomst uitbetaald min het bedrag van de personeelsverlengingen. Het resterende saldo van 10% wordt uitbetaald na de geijkte evaluatieprocedure. De wettelijke basis hiervan is: - De OCMW-wet van Decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds. - Besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2012 tot uitvoering van het Decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds. Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): Armoedebestrijding (aanvullende steun e.a.) Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. 120/756 RMW - 10 december 2013

80 Notulen open zitting Financiële informatie Exploitatie Gebudgetteerd: Verbintenis: Ja Ja Inkomsten Bedrag: 0,00 Kostenplaats: Beleidsondersteuning - Beleidsondersteuning Categorie: Overdrachten aan derden Uitgaven Bedrag: 75889,00 Kostenplaats: Beleidsondersteuning - Beleidsondersteuning Categorie: Overdrachten aan derden Commentaar ORGANISATIE budget 6m verlenging personeel 2014 BMLIK Beweging van mensen met een laag inkomen Broeders van Liefde - Huize Triest CAW Visserij De Zuidpoort VZW Kras VZW SIVI VZW - Vindcentje totaal Visum van de ontvanger Visum: Gunstig Adviezen Dienst Budgettering Datum: 12 november 2013 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 121/756 RMW - 10 december 2013

81 Notulen open zitting de voorlopige verlenging van de subsidieovereenkomsten die overkomen van de stad naar het OCMW, voor de financiëring van de personeelskosten, voor een periode van 6 maanden. Sociale Dienstverlening - Financiële en Thematische Hulpverlening Thuislozenzorg 2013_RMW_00463 Nachtopvang en Nachtopvang Plus - Vlaams Stedenfonds - Subsidieovereenkomst voor personeels- en werkingskosten tussen OCMW Gent en CAW Artevelde Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De Raad keurde op 8 oktober 2013 de nieuwe subsidieovereenkomst tussen OCMW Gent en CAW Artevelde vzw/caw Oost-Vlaanderen vzw goed. Vanaf 1 januari 2014 wordt deze overeenkomst gefnancierd met stedenfondsmiddelen. De bestaande overeenkomst werd waar nodig aangepast om te voldoen aan de vormvereisten van het Vlaams Stedenfonds. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen rond de te leveren prestaties. CAW Artevelde vzw werd op de hoogte gebracht. Voor 2014 werd het bedrag van 2013 aangepast met de indexverhoging, waardoor het basisbedrag nu op euro komt. De nieuwe Stedenfondsovereenkomst wordt hier bijgevoegd. Motivering Doordat vanaf 1 januari 2014 de financiering van de beleidsovereenkomst Nachtopvang en Nachtopvang Plus via stedenfondsmiddelen gebeurt, was een aanpassing van de bestaande beleidsovereenkomst noodzakelijk. Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 8 oktober 2013, 2013_RMW_00378 Vast Bureau, 2 december 2013, 2013_VB_01727 Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): Aangepaste woonvormen aanbieden Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Exploitatie Gebudgetteerd: Verbintenis: Ja Nee Inkomsten Bedrag: 0,00 122/756 RMW - 10 december 2013

82 Notulen open zitting Kostenplaats: Categorie: Financiële en Thematische Hulpverlening - Thuislozenzorg Overdrachten aan derden Uitgaven Bedrag: ,00 Kostenplaats: Categorie: Commentaar Financiële en Thematische Hulpverlening - Thuislozenzorg Overdrachten aan derden 2014 : euro 2015 : euro + indexaanpassing euro onderhoudskosten (raming) 2016 : euro + indexaanpassing euro onderhoudskosten (raming) Visum van de ontvanger Visum: niet vereist Adviezen Dienst Budgettering Datum: 28 november 2013 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 De beleidsovereenkomst Vlaams Stedenfonds voor personeels- en werkingskosten tussen OCMW Gent en CAW Oost-Vlaanderen vzw voor de exploitatie Nachtopvang en Nachtopvang Plus goedkeuren. Artikel 2 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: Beleidsovereenkomst_NO_NO+_ STEDENFONDS.doc Bijlage(n) Beleidsovereenkomst_NO_NO+_ STEDENFONDS.doc 123/756 RMW - 10 december 2013

83 Notulen open zitting Bijlage: Beleidsovereenkomst_NO_NO+_ STEDENFONDS.doc 124/756 RMW - 10 december 2013

84 Beleidsovereenkomst_NO_NO+_ STEDENFONDS.doc VLAAMS STEDENFONDS Subsidieovereenkomst voor personeels- en werkingskosten tussen OCMW Gent en CAW Oost-Vlaanderen vzw Nachtopvang en Nachtopvang Plus voor de werkingsjaren Deze overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van: de jaarlijkse vaststelling van het OCMW-budget door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de jaarlijkse vaststelling van de meerjarenplanning door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de goedkeuring van de Stedenfondsmiddelen voor de beleidsperiode Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Welzijn van Gent, met zetel op Onderbergen 86 te 9000 Gent waarvoor optreden de heer Rudy Coddens, voorzitter, en Luc Kupers, secretaris, en die handelen in uitvoering van de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 december hierna genoemd het OCMW en anderzijds CAW Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de heer Mark Block, bestuurder, de heer Chretien Coenegrachts, voorzitter, en de heer Patrick Seys, algemeen directeur, hierna genoemd de uitvoerder 125/756 RMW - 10 december

85 wordt het volgende overeengekomen: Hoofdstuk 1: Voorwerp van de overeenkomst Artikel 1. - Omschrijving van de actie Actietitel Organiseren van nachtopvang en nachtopvang plus Looptijd van de actie Van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 Totaal toegekend subsidiebedrag per jaar Waarvan - voor personeel - voor werkingskosten euro euro euro * Met een max. 15% van het toegekende bedrag voor overheadkosten, te verrekenen bij werkingskosten * Waarvan maximum overhead: (X+Y)*15% euro Voor 2014 Voor 2015 Voor euro + indexaanpassing euro + indexaanpassing euro euro + indexaanpassing * *** onderhoudskosten (periode 1 juli tot 31 december 2015) euro *** onderhoudskosten op jaarbasis De toegekende subsidie wordt bij meerjarige subsidieovereenkomsten jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van de maand april voorafgaand aan het begrotingsjaar (aanvangsindexcijfer april van het jaar voorafgaand aan de aanvang van de subsidieovereenkomst). * Uitzonderingsregel: Volgende kosten: elektriciteit, gas en water, onderhoudskosten, schoonmaak- en servicekosten rechtstreeks gerelateerd aan de in artikel 3 te behalen prestatie het blijvend organiseren van de nachtopvang en het blijvend organiseren van de nachtopvang plus worden niet als overhead aanzien en vallen buiten de 15%-regel. 126/756 RMW - 10 december

86 *** Onderhoudskosten: vanaf 1 juli 2015 zijn de onderhoudskosten ten laste van het OCMW Deze worden momenteel geraamd op euro. Tegen 1 juli 2015 zal door Facility Management Stad Gent een nieuwe raming worden opgemaakt gebaseerd op de reële onderhoudskosten periode 1 juli juni Art Bovenstaande actie levert een bijdrage aan volgende strategische doelstellingen OCMW Gent Strategische doelstelling 1 Versterken van samenwerkingsverbanden met lokale actoren in functie van nachtopvang, laagdrempelige hulpverlening en dagopvang. Strategische doelstelling 2 Verzekeren van financiële hulp en dienstverlening aan daklozen en woononstabiele mensen met prioritaire aandacht voor woonst en zorgwekkende zorgvermijders. Art De uitvoerder verbindt er zich toe volgende prestaties te leveren en te meten: De vastgelegde prestatie zijn per kalenderjaar Prestaties Indicator Meetinstrument 1. Coördinatie van de toeleiding en bewaken van Jaarlijkse evaluatie van de toeleiding door de Aantal toeleidingsgesprekken de kwaliteit van de toeleiding toeleidersvergadering en door de stuurgroep dak-en Overzichtslijst toeleiders nachtopvang thuislozenbeleid Verslagen toeleidersvergadering De data van het reservatieprogramma nachtopvang Rapport registratie toeleiders Evaluatie van de toeleiding door de toeleidersvergadering 2. Het blijvend organiseren van de nachtopvang Aantal dispatches buiten de openingsuren van het meldpunt nachtopvang Registratie van dispatches buiten de openingsuren van het Realiseren van menswaardige overnachtingsmogelijkheden met een capaciteit van 26 bedden, voorzien van de nodige omkadering. (Er wordt gestreefd om zo weinig mogelijk mensen op straat of in precaire panden te laten slapen.) meldpunt Bezettingscijfers nachtopvang Positieve evaluatie van de organisatie nachtopvang door de stuurgroep dak-en thuislozenbeleid en door de werkgroep nachtopvang Positieve evaluatie van de organisatie van de nachtopvang door de gebruikers 3. Het blijvend organiseren Aantal aangemelde kandidaten Registratiegegevens 127/756 RMW - 10 december

87 van de instroom in de nachtopvang plus 4. Het blijvend organiseren van de organisatie nachtopvang plus 5. Beleidsvoorbereiding en bijsturing met betrekking tot de nachtopvang en nachtopvang plus, afstemmen van de werking binnen het Gentse dak-en thuislozenbeleid en bijsturing van de werking aan de hand van de beslissingen van de stuurgroep dak-en thuislozenbeleid. voor de nachtopvang plus Realiseren van menswaardige overnachtingsmogelijkheden voor chronische daklozen met een capaciteit van 14 bedden, voorzien van de nodige omkadering. (Er wordt gestreefd om zo weinig mogelijk mensen op straat of in precaire panden te laten slapen.) Tellus, aantal aangemelde kandidaten Positieve evaluatie van de toeleiding door de stuurgroep dak-en thuislozenbeleid en door de werkgroep nachtopvang. Bezettingscijfers nachtopvang plus Positieve evaluatie van de organisatie nachtopvang plus door de stuurgroep dak-en thuislozenbeleid en door de werkgroep nachtopvang Positieve evaluatie van de organisatie van de nachtopvang plus door de gebruikers Organisatie van de werkgroep nachtopvang Evaluatie van de werking door de stuurgroep dak-en thuislozenbeleid Aantal keren dat de werking werd voorgelegd aan de stuurgroep dak-en thuislozenbeleid Verslagen van de stuurgroep dak-en thuislozenbeleid Verslagen van de werkgroep nachtopvang Aantonen van de bijsturing van de werking aan de hand van de beslissingen van de stuurgroep daken thuislozenbeleid Jaarlijks zelfevaluatierapport met betrekking tot de werking van de nachtopvang en nachtopvang plus binnen de visie van het Gentse dak-en thuislozenbeleid. Hierin worden naast de goedlopende zaken ook de minder lopende zaken bekeken, wordt aangeduid hoe 128/756 RMW - 10 december

88 bijsturing mogelijk is en hoe de opvolging gebeurt in samenwerking met de stuurgroep dak-en thuislozenbeleid Hoofdstuk 2. : inhoudelijke en financiële controle Art. 4 - De uitvoerder verklaart kennis te hebben van volgende regels en richtlijnen m.b.t. het Vlaams Stedenfonds en zijn opdracht in overeenstemming hiermee uit te voeren: De financiële en administratief technische regels en richtlijnen bepaald door de Stad in verband met de uitvoering van het Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd (Planlastendecreet) en het Decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds. Deze onderrichtingen zijn, hetzij op algemene wijze, hetzij in het bijzonder ten opzichte van de lokale uitvoerder, vertaald in de samenvattende brochure Richtlijnen voor de derden voor verantwoording Stedenfonds Subsidieovereenkomsten In het bijzonder dient de aandacht op volgende richtlijnen gevestigd te worden: Alle uitgaven die afgerekend worden op de subsidie dienen inhoudelijk gelinkt te zijn met de doelstellingen waarvoor de middelen ter beschikking zijn gesteld. Bij schending van dit opportuniteitsprincipe: zie art. 7 Er kan 10% verschoven worden tussen de afgesproken bedragen voor personeel en werking zonder voorafgaandelijke melding aan de bevoegde OCMW dienst. In geval grotere afwijkingen gewenst zijn, dient dit schriftelijk en mits motivatie aangevraagd te worden bij de bevoegde OCMW dienst ten laatste op 31 oktober. Overheadkosten bedragen max. 15% van het totaal toegekende subsidiebedrag. Ze worden toegekend op basis van de afgerekende en aanvaarde personeels- en werkingskosten. De overheadkosten worden als flatrate toegekend. Ze dienen dus niet gestaafd te worden met verantwoordingsstukken. Overheadkosten bestaan limitatief uit volgende posten: kosten voor (mede)gebruik van gebouw (huur, EGW, onderhoud-, schoonmaak- en servicekosten). Uitgezonderd indien anders bepaald in de overeenkomst. kosten voor administratie en beheer van de organisatie (secretariaat, IT, personeelsbeheer, stafmedewerkers en directie) Personeelsleden die zowel instaan voor het algemeen beheer (inhoudelijk/zakelijk) als voor de realisatie van de projecten kunnen ingebracht worden voor een deel van hun prestaties mits deze expliciet gemotiveerd worden (omschrijving link met prestaties overeenkomst & tijdsinvestering). kosten voor telefonie, kopie en IT (incl. afschrijvingen) kosten voor kantoormateriaal (incl. afschrijvingen) huur installaties, machines en uitrusting voor de algemene werking verzendingskosten representatiekosten (recepties, geschenken, ) verzekeringen (behalve vrijwilligersverzekering voor projectmedewerkers) De voornoemde kosten kunnen dus niet ingediend worden onder de werkingskosten. Naleving wetgeving overheidsopdrachten: - De uitvoerder is op algemene wijze onderworpen aan de plaatsings- en uitvoeringsregels: indien de toepassingsvoorwaarden van artikel 12 en 2, 1, d van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 zijn voldaan - De uitvoerder is voor specifieke gesubsidieerde opdrachten onderworpen aan de plaatsingsregels: indien de toepassingsvoorwaarden van artikel 13 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en artikel 4, 2 van het Koninklijk Besluit Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 zijn voldaan 129/756 RMW - 10 december

89 Art. 5 - Voor de financiering van de actie wordt de toegekende subsidie uit artikel 1 aan de uitvoerder gestort, volgens deze modaliteiten : 90% van het voor deze overeenkomst voorziene jaarbedrag wordt zo snel mogelijk na de ondertekening of bij meerjarige overeenkomsten zo snel mogelijk na 1 januari van het betreffende jaar, uitbetaald; Indien de uitvoerder in jaar x-2 een negatief overgedragen resultaat heeft, wordt dit voorschot in 2 schijven uitbetaald: 45% van het voor deze overeenkomst voorziene jaarbedrag wordt zo snel mogelijk na de ondertekening of bij meerjarige overeenkomsten zo snel mogelijk na 1 januari van het betreffende jaar, uitbetaald; 45% wordt uitbetaald na het eerste trimester de uitbetaling van het saldo van 10% van het betrokken jaarbedrag gebeurt na de inhoudelijke controle van de prestaties en na de financiële controle van de financiële afrekening van het betrokken jaar op het door de bevoegde dienst aangeleverde evaluatieformat. De financiële afrekening verduidelijkt de aanwending van de toegekende subsidie waarbij een volledig overzicht van de uitgaven en eventuele inkomsten met betrekking tot de prestaties wordt gegeven. De inhoudelijke en de financiële afrekening moeten respectievelijk tegen uiterlijk 31 maart en 31 mei van het volgende jaar door de uitvoerder aan het OCMW worden bezorgd. Van deze data kan afgeweken worden mits grondige motivatie en na schriftelijk akkoord van de bevoegde OCMW dienst. De uitvoerder verbindt er zich toe elke wijziging van rekeningnummer schriftelijk aan het OCMW bestuur mee te delen. - De uitvoerder verbindt er zich toe jaarlijks in de maand oktober een begroting voor de werking van de nachtopvang en de nachtopvang plus voor het volgende werkingsjaar te bezorgen aan het OCMW. - De uitvoerder verbindt er zich toe tegen 31 mei, bij de financiële afrekening van het afgelopen werkjaar, en in de maand oktober van het lopende werkjaar, een gemiddelde kostprijs per bed te berekenen en te bezorgen aan het OCMW voor de nachtopvang en voor nachtopvang plus.. Art. 6 enkel van toepassing bij éénmalige subsidies > euro of meerjarige subsidie >7.000 euro. De uitvoerder dient op grond van art. 5 2 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, zijn balans en rekeningen alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand aan het OCMW te bezorgen. Op grond van artikel 5 1 van voormelde wet, dient de uitvoerder eveneens gedurende de looptijd van de subsidie elk jaar zijn balans en rekeningen alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand aan het OCMW te bezorgen. Art. 7 - De jaarlijkse inhoudelijke en financiële controle van de ingestuurde verslagen gebeurt door het OCMW. Het OCMW kan overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitgekeerde subsidie in geval het doel waarvoor de subsidie werd toegekend geheel of gedeeltelijk niet werd bereikt, de subsidie niet werd aangewend voor het doel waarvoor ze was toegekend of indien er geen of onvoldoende financiële verantwoordingsstukken kunnen voorgelegd worden. In geval de inhoudelijke en financiële verantwoording niet tijdig wordt aangeleverd, kan het OCMW het nog resterende saldo van het betrokken werkingsjaar inhouden. In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de uitvoerder, kan het OCMW beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen en in de toekomst geen subsidies meer toe te staan aan de uitvoerder. In geval de uitvoerder onder curatele wordt geplaatst, kan het OCMW overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitgekeerde subsidie. Elke vastgestelde onregelmatigheid geeft bij het OCMW aanleiding tot een deel of de geheel uitgekeerde middelen terug te vorderen en/of het saldo niet uit te betalen. 130/756 RMW - 10 december

90 Art. 8 - De uitvoerder verbindt er zich toe wanneer het OCMW om meer informatie verzoekt, dit schriftelijk binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het verzoek te verstrekken. De bevoegde ambtenaren van het OCMW mogen onaangekondigd de prestaties, de meting en de uitgaven m.b.t. het voorwerp van deze overeenkomst ter plaatse controleren. Externe deskundigen, aangesteld door het OCMW, kunnen aangekondigd de uitvoering van deze overeenkomst ter plaatse auditen. Het OCMW heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie te doen controleren, alsook het bedrag en de aard van de subsidie die wordt toegekend. Ingeval de uitvoerder zich verzet tegen de uitoefening van de controle, is hij gehouden tot terugbetaling van de subsidie. De uitvoerder is verplicht administratieve en financiële richtlijnen betreffende de uitvoering van het in huidige overeenkomst vermeld project, die het OCMW of hogere bestuurlijke overheden haar eventueel zouden verstrekken, op te volgen, en de vorm van begeleiding te aanvaarden die het OCMW of de hogere bestuurlijke overheden haar voor de uitvoering van de acties zouden opleggen. De uitvoerder verbindt er zich toe dat de actie in geen geval voorwerp mag uitmaken van een dubbele financiering. Co-financiering is wel toegestaan in zoverre de betrokken regelgeving dit toelaat. Hoofdstuk 3 : wijziging overeenkomst Art. 9 - Elke wijziging m.b.t. de prestatie(s), de meting en de begroting van de actie wordt door de uitvoerder onmiddellijk aan het OCMW schriftelijk gemeld. Desgevallend wordt de overeenkomst aangepast. Onderhavige overeenkomst kan aangepast worden op voorstel van het OCMW en de uitvoerder bij schriftelijk akkoord. Hoofdstuk 4 : correspondentie en communicatie Art De uitvoerder die voor zijn actie specifieke externe communicatie opzet, licht hierover het OCMW in. In publicaties of externe activiteiten van de uitvoerder moet duidelijk vermeld worden dat het een actie binnen het kader van het Vlaams Stedenfonds betreft. Het OCMW en de uitvoerder verbinden zich ertoe om onderling alle relevante informatie tijdig uit te wisselen en op regelmatige tijdstippen met elkaar overleg te plegen over alle aspecten van deze overeenkomst. Art.11- De bevoegde OCMW dienst beheert namens het OCMW voorliggende overeenkomst. Deze dienst wordt op zijn beurt door de coördinatie Stedenfonds van het OCMW (Sociale Dienstverlening Staf Beleidsondersteuning) en coördinatie Stedenfonds van de Stad (Strategie en Coördinatie Strategische subsidies) ondersteund en begeleid. De gegevens betreffende de uitvoerder en het OCMW. De uitvoerder 131/756 RMW - 10 december

91 - Organisatie CAW Oost-Vlaanderen vzw - Rechtsvorm vzw - Vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgens de statuten Chretien Coenegrachts - voorzitter Patrick Seys - algemeen directeur Mark Block - bestuurder - Contactpersoon Alain Slock - regiodirecteur - Correspondentieadres 9000 Gent - Oude Houtlei Telefoonnummer 09/ Faxnummer 09/ Rekeningnummer en naam van de rekeninghouder BE CAW Oost-Vlaanderen - Het OCMW: Promotor - Naam functionele dienst Thuislozenzorg - Diensthoofd Ann Baudonck - Contactpersoon Ann Baudonck - Adres Wittemolenstraat 89, 9040 Sint Amandsberg - Telefoon 09/ Fax-nummer 09/ Het OCMW: Stedenfondscoördinatie - Naam dienst Staf Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening - Contactpersoon Thomas Maeseele - Adres Onderbergen 86 - Telefoon 09/ Hoofdstuk 5 : Bijzondere bepalingen Art Investeringen in onroerende goederen gedaan in het kader van deze overeenkomst mogen binnen een periode van 10 jaar geen andere bestemming krijgen. Art Het OCMW kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van activiteiten met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst. Art De toegekende subsidie mag door de uitvoerder niet in pand gegeven worden aan een derde. Art De uitvoerder verbindt er zich toe er op toe te zien dat haar bestuurders of diens partners geen contracten afsluiten met zichzelf of met verwanten in eerste of tweede graad, of met rechtspersonen waarin zijzelf of verwanten in eerste of tweede graad zetelen. In geval dergelijke contracten toch noodzakelijk zouden zijn, dient voorafgaandelijk een schriftelijke toestemming van het OCMW bekomen te worden. Het OCMW dient schriftelijk op de hoogte gebracht te worden van de aard en de omvang van de samenwerking. Indien dergelijk contract zonder akkoord van het OCMW werd afgesloten, is het OCMW gerechtigd over te gaan tot terugvordering van de reeds uitbetaalde subsidie of de nog uit te betalen subsidie op te schorten. 132/756 RMW - 10 december

92 Art De uitvoerder verbindt er zich toe: geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst te dulden. toegankelijk te zijn voor iedereen. elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen. de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen bevorderen en verdedigen na te leven. indien men beroep doet op derden onderhavige code aan hen ter kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in het kader van het toepasselijke reglement/de overeenkomst. Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan het OCMW - rekening houdend met alle elementen - maatregelen nemen. Art In geval van betwistingen zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent bevoegd. Hoofdstuk 6: Inwerkingtreding beleidsovereenkomst Art De beleidsovereenkomst gaat in op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december Deze overeenkomst vervangt vanaf 01 januari 2014 de subsidieovereenkomst goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Gent tussen OCMW Gent en CAW Artevelde van 08 oktober Opgemaakt in 2 exemplaren te Gent op 10 december Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. Voor het OCMW Luc Kupers Rudy Coddens secretaris voorzitter Voor de uitvoerder Patrick Seys Chretien Coenegrachts Mark Block algemeen directeur voorzitter bestuurder 133/756 RMW - 10 december

93 Notulen open zitting P&O Facility Management Ondersteuning - Aankoop 2013_RMW_00465 Aankoop wagens voor personenvervoer voor LDC De Boei, LDC De Regenboog, LDC Wibier en LDC De Knoop - Toewijzing opdracht Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De stad Gent heeft een algemene offerteaanvraag uitgeschreven voor de levering van voertuigen voor diverse stadsdiensten en andere aanbestedende entiteiten gedurende een periode van vier jaar. De toewijzing van deze overheidsopdracht werd door het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent van 6 december 2012 goedgekeurd. De OCMW Raad van 15 januari 2013 punt 20 heeft de goedkeuring gegeven voor het optreden van de stad Gent als opdrachtencentrale voor het OCMW Gent en voor de toewijzing van de opdracht zodat het OCMW bestellingen kan plaatsen op deze opdracht. OCMW Gent wenst een bestelling te plaatsen op deze opdracht. Het gaat meer bepaald over de aankoop van 4 wagens voor personenvervoer voor de volgende ldc: De Boei, De Regenboog, Wibier en De Knoop. De eerste drie ldc beschikken over een wagen die enorm oud is, wat ervoor zorgt dat er hoge onderhouds- en verbruikskosten zijn. De wagens zijn totaal niet meer aangepast aan de huidige milieu- en veiligheidsnormen. Het ldc De Knoop is een nieuw ldc. De ldc hebben een voertuig nodig aangezien in het Woonzorgdecreet (bijlage VI, hoofdstuk III, artikel 5 A 9 ) als één van de erkenningsvoorwaarden van een dienstencentrum uitdrukkelijk het aanbieden van mobiliteitsondersteunende activiteiten wordt vermeld. De ldc willen hierop inspelen door enerzijds een aanspreekpunt en doorverwijspunt te zijn voor ouderen met mobiliteitsproblemen en anderzijds zelf aanbieder van vervoer te zijn. Gelieve als bijlage een overzicht van de aan te schaffen wagens te willen vinden (zie excel bestand bestelinfo wagens ldc; document bestelinfo en bestek traditionele voertuigen). OCMW Gent zou gebruik maken van het volgend perceel in het bestek en toewijzen als volgt: - Perceel 9a: 4 kleine bestelwagens benzine (personenwagen uitvoering) aan NV Peugeot België-Luxemburg voor een bedrag van ,48 incl. BTW. Voor elke wagen zal een onderhoudscontract aangegaan worden. Dit betekent een totale exploitatiekost van vermoedelijk per jaar (afhankelijk van het aantal gereden km). Motivering Gelet op het Decreet van 19 december 2008 (BS 24/12/2008) betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 (BS 29/04/2009) houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op de Wet van 24 december 1993 (BS 22/01/1994) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen; gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 (BS 26/01/1996) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken en latere wijzigingen; gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (BS 18/10/1996) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken en latere wijzigingen; gelet op de Wet van 15 juni 2006 (BS 15/02/2007) betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (artikel 2, 4 ; 15 en 80 van de wet). 134/756 RMW - 10 december 2013

94 Notulen open zitting Derden Instelling: NV Peugeot België-Luxemburg Straat: Rue de l'industrie Huisnummer: 22 Postcode: 1400 Gemeente: Nijvel Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Investering Gebudgetteerd: Ja Verbintenis: Ja Totaal geschatte inkomsten: 0,00 Totaal geschatte uitgaven: 51928, Rollend materieel Initiëel budget: 75000,00 Reeds aangewend: 0,00 Engagementen: 0,00 Geschatte inkomsten: 0,00 Geschatte uitgaven: 51928,48 Visum van de ontvanger Visum: Gunstig Adviezen Dienst Budgettering Datum: 8 november 2013 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 Aankoop van wagens voor personenvervoer voor ldc De Boei, De Regenboog, Wibier en De Knoop gebruik makend van de procedure gevoerd door de stad Gent. Artikel 2 Toewijzen van de opdracht voor de levering van wagens voor personenvervoer aan: Perceel 9a: 4 kleine bestelwagens (personenwagen uitvoering) Peugeot partner tepee access 1,6 benzine aan NV Peugeot België-Luxemburg voor een bedrag van ,48 incl. BTW. 135/756 RMW - 10 december 2013

95 Notulen open zitting Artikel 3 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: _bestelinfo_wagens_ldc.xls Bijlage(n) _bestelinfo_wagens_ldc.xls 136/756 RMW - 10 december 2013

96 Notulen open zitting Bijlage: _bestelinfo_wagens_ldc.xls 137/756 RMW - 10 december 2013

97 _bestelinfo_wagens_ldc.xls Wagens voor personenvervoer 4 LDC Afschrijving Prijs benzine (1l) wie? huidige vernieuwing motivatie situatie 1 LDC De NTT152: * kleine zie onderaan Regenboog VW bestelwagen Passat benzine Variant (personenwagen uitvoering) 2 LDC De Boei AKL816: * kleine zie onderaan Peugeot bestelwagen 306 Break benzine (personenwagen uitvoering) 3 LDC Wibier GBH670: * kleine zie onderaan Renault bestelwagen Scenic benzine (personenwagen uitvoering) 138/756 RMW - 10 december 2013

98 4 LDC De Knoop geen auto * kleine zie onderaan bestelwagen benzine (personenwagen uitvoering) MOTIVATIE Een toegankelijk vervoeraanbod vormt een belangrijke randvoorwaarde om de deelname aan het maatschappelijk lev Toegankelijk openbaar vervoer kan in vele gevallen een oplossing bieden, maar vormt vaak een probleem voor perso van de halte kunnen verplaatsen. Anderzijds is er een doelgroep die steeds nood zal hebben aan deur tot deur vervoer. Het versnipperde en niet gebiedsdekkend karakter van dit deur-deur-vervoer vormt voor heel wat personen uit deze d In het woonzorgdecreet ( Bijlage VI, Hfdstk IIIArt 5 A 9 ) wordt als één van de erkenningsvoorwaarden uitdrukkelijk h zijn met andere woorden verplicht om vervoer aan te bieden om de erkenning (en bijhorende subsidiering) te behoude De ldc willen hierop inspelen door enerzijds een aanspreekpunt en doorverwijspunt te zijn voor ouderen met mobiliteit Uit alle behoeftenmetingen (oa prof Verthé) blijkt dat mobiliteit één van de grootste problemen is waar de ouderen me Door zelf over een wagen te beschikken, kunnen we dit aanbod uitbouwen en kort op de bal spelen. Wij focussen ons vooral op sociaal vervoer, de mutualiteiten bieden vooral ziekenhuis vervoer aan, op die manier zijn Daar we vooral met minder-mobiele personen te maken hebben, dient er ook voldoende ruimte te zijn om een rolstoe 139/756 RMW - 10 december 2013

99 10 Nieuw 1,58 financieel bestek stad Gent Auto aantal ritten/jaar Aankoop peugeot Partner Tepee Access 1,6 benzine basisprijs: ,99 opties: car-kit: 200,86 schuifdeur rechts voor passagiers (met ruit): 335,99 parkeersensoren achteraan: 428,23 extra steun bij in- en uitstappen: 164,8 centrale deurvergrendeling: 126 airco: 911,25 TOTAAL: ,12 INCL BTW ,12 (12/dag) peugeot Partner Tepee Access 1,6 benzine basisprijs: ,99 opties: car-kit: 200,86 schuifdeur rechts voor passagiers (met ruit): 335,99 parkeersensoren achteraan: 428,23 extra steun bij in- en uitstappen: 164,8 centrale deurvergrendeling: 126 airco: 911,25 TOTAAL: ,12 INCL BTW ,12 (10/dag) peugeot Partner Tepee Access 1,6 benzine basisprijs: ,99 opties: car-kit: 200,86 schuifdeur rechts voor passagiers (met ruit): 335,99 parkeersensoren achteraan: 428,23 extra steun bij in- en uitstappen: 164,8 centrale deurvergrendeling: 126 airco: 911,25 TOTAAL: ,12 INCL BTW ,12 (12/dag) 140/756 RMW - 10 december 2013

100 peugeot Partner Tepee Access 1,6 benzine basisprijs: ,99 opties: car-kit: 200,86 schuifdeur rechts voor passagiers (met ruit): 335,99 parkeersensoren achteraan: 428,23 extra steun bij in- en uitstappen: 164,8 centrale deurvergrendeling: 126 airco: 911,25 TOTAAL: ,12 INCL BTW ,12 (12/dag) orwaarde om de deelname aan het maatschappelijk leven als basisrecht voor iedereen mogelijk te maken. sing bieden, maar vormt vaak een probleem voor personen die zich omwille van de ontbrekende toegankelijke infrastructuur niet zelfsta n deur tot deur vervoer. r-deur-vervoer vormt voor heel wat personen uit deze doelgroep het belangrijkste probleem waardoor ze mogelijk in een sociaal isolem t als één van de erkenningsvoorwaarden uitdrukkelijk het aanbieden van mobiliteitsondersteunende activiteiten vermeld als opdracht v m de erkenning (en bijhorende subsidiering) te behouden. t en doorverwijspunt te zijn voor ouderen met mobiliteitsproblemen en anderzijds zelf aanbieder te zijn van vervoer. één van de grootste problemen is waar de ouderen mee te maken hebben en dat het aanbod ver onder de vraag ligt. d uitbouwen en kort op de bal spelen. ieden vooral ziekenhuis vervoer aan, op die manier zijn we complementair. n, dient er ook voldoende ruimte te zijn om een rolstoel of looprek mee te nemen in de wagen. 141/756 RMW - 10 december 2013

101 Nieuwe kosten/jaar (excl verbruik) Verbruik Excl toelichting kosten (l/100 km) TCO/jaar afschrijvingen Km/jaar 735,64 onderhoudscontract: 7,1 2931, , km/jaar * 0,02808 /km = 225,64 /jaar verzekering: omnium eerste 2 jaar: 510/jaar 958,8 onderhoudscontract: 7,1 3603, , km/jaar * 0,03740 / km = 448,8 /jaar verzekering: omnium eerste 2 jaar: 510/jaar 958,8 onderhoudscontract: 7,1 3603, , km/jaar * 0,03740 / km = 448,8 /jaar verzekering: omnium eerste 2 jaar: 510/jaar 142/756 RMW - 10 december 2013

102 958,8 onderhoudscontract: 7,1 3603, , km/jaar * 0,03740 / km = 448,8 /jaar verzekering: omnium eerste 2 jaar: 510/jaar ogelijk te maken. kende toegankelijke infrastructuur niet zelfstandig naar en m waardoor ze mogelijk in een sociaal isolement belanden. steunende activiteiten vermeld als opdracht voor de ldc, ldc bieder te zijn van vervoer. bod ver onder de vraag ligt. gen. 143/756 RMW - 10 december 2013

103 niet-financieel financieel Oud Kost/km Uitstoot Passieve veiligheid Huidige km stand Leeftijd (jaar) Huidige kosten/jaar (verzekering, keuring, TCO/jaar excl onderhoudskosten) Verbruik afschrijvinge in euro (l/100 km) n 0, g/km * frontale ,00 airbags 0,3 164 g/km * frontale ,00 airbags 0,3 164 g/km * frontale ,40 airbags 144/756 RMW - 10 december 2013

104 0,3 164 g/km * frontale nvt nvt nvt nvt nvt airbags 145/756 RMW - 10 december 2013

105 d niet-financieel Km/jaar Kost/km Uitstoot Passieve veiligheid ,90 geen gegevens * geen airbags ,37 geen gegevens * 2 airbags vooraan ,25 geen gegevens * airbag vooraan 146/756 RMW - 10 december 2013

106 nvt nvt nvt nvt 147/756 RMW - 10 december 2013

107 Notulen open zitting 2013_RMW_00466 Levering van dranken - Verlenging opdracht Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De huidige opdracht voor de levering van dranken is door de OCMW-raad van 14 december 2010 (besluit nr. 2010_RMW_ 00612) toegekend aan Bierhandel De Wilde, Spinnerijstraat 6 te 9240 Zele voor de periode 1 januari december Aangezien de opdracht afloopt op 31 december 2013 moet een nieuwe overheidsopdracht worden uitgeschreven. De dienst aankoop is dan ook volop bezig met de opmaak van een nieuw bestek dat conform de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten zal zijn. Motivering Overwegende dat de nieuwe procedure voor de levering van dranken niet tijdig zal kunnen worden afgerond, wordt de tijdelijke verlenging van de huidige opdracht tot de gunning van de nieuwe opdracht gevraagd; gelet op het Decreet van 19 december 2008 (BS 24/12/2008) betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 (BS 29 april 2009) houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 10 augustus 2010, 2010_RMW_00169 Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 14 december 2010, 2010_RMW_00612 Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Exploitatie Gebudgetteerd: Verbintenis: Ja Ja Inkomsten Bedrag: 0,00 Kostenplaats: Niet van toepassing Categorie: Niet van toepassing Uitgaven Bedrag: ,03 Kostenplaats: Meerdere kostenplaatsen 148/756 RMW - 10 december 2013

108 Notulen open zitting Categorie: Commentaar Aankopen voeding, dranken en kleine benodigdheden Er wordt geschat dat de opdracht voor ongeveer 6 maanden verlengd moet worden. Dit wordt geraamd op ,03 incl. BTW (Bijkomend wordt het statiegeld geraamd op: ,33). Visum van de ontvanger Visum: Gunstig Adviezen Dienst Budgettering Datum: 5 november 2013 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 Perceel 1 mineraalwater: het verlengen van de opdracht aan de firma B.V.B.A Bierhandel De Wilde, Spinnerijstraat 6, 9240 ZELE tot de gunning van de nieuwe opdracht. Artikel 2 Perceel 2 frisdranken: het verlengen van de opdracht aan de firma B.V.B.A Bierhandel De Wilde, Spinnerijstraat 6, 9240 ZELE tot de gunning van de nieuwe opdracht. Artikel 3 Perceel 3 bieren: het verlengen van de opdracht aan de firma B.V.B.A Bierhandel De Wilde, Spinnerijstraat 6, 9240 ZELE tot de gunning van de nieuwe opdracht. Artikel 4 Perceel 4 aperitieven en geestrijke dranken: het verlengen van de opdracht aan de firma B.V.B.A Bierhandel De Wilde, Spinnerijstraat 6, 9240 ZELE tot de gunning van de nieuwe opdracht. 2013_RMW_00467 Algemene offerteaanvraag voor de levering van verzorgingsproducten - Gunning Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De OCMW-raad van 13 september 2012 heeft het bestek en de wijze van gunnen voor de opdracht "levering van verzorgingsproducten" goedgekeurd. Op 29 oktober 2012 werd het proces-verbaal van opening elektronisch ondertekend door 2 aankopers. 149/756 RMW - 10 december 2013

109 Notulen open zitting Motivering Gelet op het verslag van nazicht van 30 oktober 2013; gelet op het Decreet van 19 december 2008 (BS 24/12/2008) betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 (BS 29 april 2009) houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op de Wet van 24 december 1993 (BS 22/01/1994) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen; gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 (BS 26/01/1996) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken en latere wijzigingen; gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (BS 18/10/1996) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken en latere wijzigingen. Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 13 september 2012, 2012_RMW_00368 Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Exploitatie Gebudgetteerd: Verbintenis: Ja Ja Inkomsten Bedrag: 0,00 Kostenplaats: Niet van toepassing Categorie: Niet van toepassing Uitgaven Bedrag: 93200,45 Kostenplaats: Meerdere kostenplaatsen Categorie: (Para)Medische & verzorgingsbenodigdheden Visum van de ontvanger Visum: Gunstig Adviezen Dienst Budgettering 150/756 RMW - 10 december 2013

110 Notulen open zitting Datum: 4 november 2013 Advies: Gunstig besluit het volgende goed te keuren: bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen Artikel 1 Het gunnen van perceel 1 handontsmettende verpleging aan King Belgium, Rue du Cerf 190/1, 1332 Genval voor een bedrag van ,26 incl. BTW voor de periode 1 januari december Artikel 2 Het gunnen van perceel 2 huidverzorging aan WM Supplies, Kortrijksestraat 30, 8520 Kuurne voor een bedrag van ,19 incl. BTW voor de periode 1 januari december Artikel 3 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: 2013_10_30_Verslag_van nazicht_van_de_offertes_percelen.doc Bijlage 2: _LIJ_Kwalitatieve selectie_verzorgingsproducten.xls Bijlage 3: _LIJ_beoordeling_kwaliteit_perceel1.xls Bijlage 4: _LIJ_beoordeling_kwaliteit_perceel2.xls Bijlage 5: _LIJ_beroordeling_prijs.xls Bijlage(n) 2013_10_30_Verslag_van nazicht_van_de_offertes_percelen.doc _LIJ_Kwalitatieve selectie_verzorgingsproducten.xls _LIJ_beoordeling_kwaliteit_perceel1.xls _LIJ_beoordeling_kwaliteit_perceel2.xls _LIJ_beroordeling_prijs.xls 151/756 RMW - 10 december 2013

111 Notulen open zitting Bijlage: 2013_10_30_Verslag_van nazicht_van_de_offertes_percelen.doc 152/756 RMW - 10 december 2013

112 2013_10_30_Verslag_van nazicht_van_de_offertes_percelen.doc 1 VERSLAG VAN NAZICHT VAN DE OFFERTES Datum verslag: 30 oktober 2013 Opdrachtgevend bestuur: Naam: OCMW Gent Adres: Onderbergen Gent Telefoon: Fax: Algemene gegevens Leveringsplaats levering van verzorgingsproducten diverse lokaties van het OCMW Gent Besteknummer FM/2012/103 (ID: 128) Soort opdracht Raming * Perceel 1 (handontsmettende verpleging) Voorziene looptijd leveringen ,50 (incl. btw) 5.021,50 (incl. btw) 36 maanden * Perceel 2 (Huidverzorging) ,00 (incl. btw) Voorziene looptijd Gunningswijze Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 36 maanden Algemene offerteaanvraag Verzenddatum publicatie 17 september 2012 Datum opening Plaats van opening Einde van de gestanddoeningstermijn 27 april 2013 Gestanddoeningstermijn verlengd tot 31 december Offertes 13 september 2012 (Raad voor Maatschappelijk Welzijn) 29 oktober 2012 om uur (= Uiterste datum voor het indienen van de offertes) OCMW Gent, Facility Management, vergaderzaal Henry Van de Velde, Oefenpleinstraat 6 te 9050 Gentbrugge Nr. Naam Postcode Woonplaats Prijs incl. btw* Verzendwijze Perceel 1 (handontsmettende verpleging) Er werden 6 offertes ingediend bij het bestuur: 1 Arseus Medical NV 9790 Waregem ,00 Elektronische offerte 2 WM Supplies 8520 Kuurne ,53 Elektronische offerte 3 Boma nv 2030 Antwerpen ,46 Elektronische offerte 153/756 RMW - 10 december 2013

113 2 4 Verpa Benelux NV 2430 Vorst-Laakdal ,85 Elektronische offerte 5 Dumortier NV 2170 Merksem ,42 Elektronische offerte 6 King Belgium nv 1332 Genval ,26 Elektronische offerte Perceel 2 (Huidverzorging) Er werden 4 offertes ingediend bij het bestuur: 1 Arseus Medical NV 9790 Waregem ,14 Elektronische offerte 2 SCA Hygiene products 4801 Verviers ,33 Elektronische offerte 3 WM Supplies 8520 Kuurne ,19 Elektronische offerte 4 DB Healthcare 9200 Dendermonde ,49 Elektronische offerte * Exclusief opties 154/756 RMW - 10 december 2013

114 3 3. Kwalitatieve selectie van de inschrijvingen Vereiste documenten en attesten Uitsluitingscriteria: juridische situatie: * Worden van deelneming aan de opdracht uitgesloten, in welk stadium van de procedure ook, de inschrijvers: - die zich in staat van faillissement of vereffening bevinden, aangifte van faillissement hebben gedaan of een gerechtelijk akkoord aangevraagd; - die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn wegens een misdrijf dat hun professionele integriteit aantast; - die bij hun beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan; - die overeenkomstig de bepalingen van art. 43 bis van het KB van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten niet voldaan hebben aan hun verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid; - die niet in orde zijn met de betaling van hun belastingen; - die zich in ernstige mate schuldig gemaakt hebben aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen; - die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld zijn voor: 1. deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in art. 324 bis van het Belgisch Stafwetboek; 2. passieve of actieve omkoping als bedoeld in art. 246 van het Belgisch Strafwetboek; 3. fraude als bedoeld in art. 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap door de wet van 17 februari 2002; 4. witwassen van geld als bedoeld in art. 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De inschrijver moet het bewijs leveren, dat hij zich niet in één van de gevallen bevindt, zoals hierboven beschreven, door middel van de volgende documenten, max. 3 maanden oud t.o.v. de datum van opening van de offertes: - een recent attest van de directe belastingen; - een recent attest van de BTW-administratie; - een uittreksel uit het strafregister van de gedelegeerd-bestuurder en de ondertekenaar van de offerte (volmachtdrager), waaruit blijkt dat zij niet veroordeeld zijn in één van de gevallen, hierboven opgesomd. Het attest niet-faillissement en het RSZ-attest van de Belgische inschrijvers zullen door de aanbestedende overheid elektronisch opgevraagd worden. De inschrijver, gevestigd in een ander land, moet gelijkwaardige documenten, uitgereikt door de bevoegde overheid van zijn land, indienen, waaruit blijkt dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt, zoals hierboven beschreven. Indien in een bepaald land voor één of meer van de gevraagde documenten geen gelijkwaardig document wordt uitgereikt, dan kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene vóór een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst. 155/756 RMW - 10 december 2013

115 4 Selectiecriteria: economische en financiële draagkracht: Alvorens de offerte zelf te onderzoeken, gaat het OCMW van Gent over tot de kwalitatieve selectie van de inschrijvers op grond van de inlichtingen, nodig voor de beoordeling van de financiële, economische en technische minimumeisen, overeenkomstig art. 43 tot 46 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. Teneinde de financiële en economische draagkracht te kunnen beoordelen, moet de inschrijver volgende inlichtingen en documenten bij zijn offerte voegen: een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in de producten, waarop de opdracht betrekking heeft, van de laatste drie afgesloten boekjaren. De jaarrekeningen van de Belgische inschrijvers over de laatste drie boekjaren zullen door de aanbestedende overheid elektronisch opgevraagd worden. Buitenlandse inschrijvers moeten een kopie van hun gecertificeerde jaarrekeningen over de laatste 3 boekjaren bij hun offerte voegen. De financiële ratio s (liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, betalingstermijn klanten en leveranciers) m.b.t. de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren moeten overwegend positief zijn en de omzet in de producten, waarop de opdracht betrekking heeft, voldoende groot, d.w.z. minstens 10 keer zo groot als het bedrag van de offerte op jaarbasis, om te voldoen aan de financiële en economische minimumeisen. Selectiecriteria: technische bekwaamheid: Als bewijs van de technische bekwaamheid moet de inschrijver volgende inlichtingen en documenten bij zijn offerte voegen: - lijst met minimaal de vijf voornaamste klanten gedurende de afgelopen drie jaar met het totaal bedrag, excl. BTW van de leveringen per jaar; - beschrijving van de technische uitrusting en het wagenpark van de onderneming en de maatregelen om de kwaliteit te waarborgen; - eventuele certificaten opgesteld door erkende officiële diensten of instituten voor kwaliteitscontrole. Het totaal bedrag van de leveringen gedurende de laatste 3 jaar aan minstens één van de vijf voornaamste klanten moet minimaal gelijk zijn aan het totaal bedrag van de offerte op jaarbasis. De beschrijving van de technische uitrusting, het wagenpark en de maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, moeten aantonen dat de inschrijver de opdracht technisch en kwalitatief aankan. Kwaliteitscertificaten (bv. ISO-certificaten) zijn niet verplicht, maar kunnen bijdragen tot een positieve beoordeling van de technische bekwaamheid. De leidend ambtenaar heeft het recht zich, eventueel vergezeld van andere deskundigen, ter plaatse in de onderneming en in de vestiging of het bedrijf, waar de goederen geproduceerd worden, van de financiële, economische en technische bekwaamheid te komen vergewissen. Reis- en verblijfskosten voor een buitenlands bezoek, vallen ten laste van de inschrijver. Samenvatting van het nazicht van de inschrijvers Naam Tijdig RSZ Btw + bel.* Jur.¹ Fin.² Techn.³ 156/756 RMW - 10 december 2013

116 5 WM Supplies Ja OK OK OK OK OK Boma nv Ja OK OK OK OK OK Verpa Benelux NV Ja OK OK OK OK OK King Belgium nv Ja OK OK OK OK OK SCA Hygiene products Ja OK OK OK OK OK Arseus Medical NV Ja OK OK OK OK OK Dumortier NV Ja OK OK OK OK OK DB Healthcare Ja OK Niet OK OK OK Niet OK * Btw + belastingen ¹ Juridische situatie ² Economische en financiële draagkracht ³ Technische bekwaamheid Besluit van de kwalitatieve selectie Volgende inschrijvers zijn uitgesloten of hun inschrijvingen bevatten essentiële tekortkomingen en worden dus niet geselecteerd: Naam DB Healthcare Motivering De aanbestedende overheid heeft vastgesteld dat er geen leesbare documenten met betrekking tot de technische bekwaamheid werden ingediend. Hiervoor werd contact opgenomen met DB Healthcare die de problemen met de indiening van de documenten bevestigde. De technische bekwaamheid van deze inschrijver kon dus niet achterhaald worden. Zie ook excel-tabel als bijlage Volgende inschrijvers worden geselecteerd omdat eventuele tekortkomingen niet essentieel zijn: Naam WM Supplies Boma nv Verpa Benelux NV King Belgium nv SCA Hygiene products Motivering Inhoudelijk en vormelijk in orde. Per van 18 juni 2013 werd door WM Supllies bevestigd dat het uittreksel van het strafregister van 28/12/2011 nog steeds van kracht is en dat een nieuw uittreksel werd opgevraagd. Per van 9 september 2013 werd een recent uittreksel van het blanco strafregister (dd 05/06/2013) overgemaakt aan OCMW Gent. Inhoudelijk en vormelijk in orde Inhoudelijk en vormelijk in orde. Het uittreksel van de gedelegeerd bestuurder dateert van 23/03/2012 en is dus ouder dan 3 maanden (t.o.v. de opening van de offertes 29/10/2012).Dit is echter niet voldoende om Verpa uit te sluiten. Inhoudelijk en vormelijk in orde Inhoudelijk en vormelijk in orde. Het uittreksel van de gedelegeerd bestuurder dateert van 12/07/2012 en is dus 157/756 RMW - 10 december 2013

117 6 Arseus Medical NV Dumortier NV ouder dan 3 maanden (t.o.v. de opening van de offertes 29/10/2012).Dit is echter niet voldoende om SCA uit te sluiten. Inhoudelijk en vormelijk in orde. Een fiscale schuld van 2.452,69 wordt niet gezien als een zodanig belangrijke fiscale schuld. Deze inschrijver wordt om deze reden dus ook niet uitgesloten van de procedure. Inhoudelijk en vormelijk in orde 4. Administratief, rekenkundig en technisch nazicht van de offertes van geselecteerde kandidaten Samenvatting administratief nazicht (vereisten waaraan de offertes moeten voldoen) Nr. Naam Behoorlijk ingevuld Perceel 1 (handontsmettende verpleging) Off. form.* Gevolmachtigde Conform Off. form.* Ondert.¹ Inventaris Conform Inventaris Ondert.¹ 1 Arseus Medical NV OK OK OK OK OK OK 2 WM Supplies OK OK OK OK OK OK 3 Boma nv OK OK OK OK OK OK 4 Verpa Benelux NV OK OK OK OK OK OK 5 Dumortier NV OK OK OK OK OK 6 King Belgium nv OK OK OK OK OK OK Perceel 2 (Huidverzorging) 1 Arseus Medical NV OK OK OK OK OK OK 2 SCA Hygiene products OK OK OK OK OK OK 3 WM Supplies OK OK OK OK OK OK ¹ Ondertekend Technisch nazicht van de offertes Verbetering rekenfouten, materiële fouten,...: OK Nr. Naam Perceel 1 (handontsmettende verpleging) 1 Arseus Medical NV Opmerkingen Er werd een eenheidsprijs van 3,93 opgegeven voor een alcoholische gel van 500 ml. Dit werd omgezet naar de gevraagde 600 ml. zijnde 4,716. Er werd een eenheidsprijs van 4,15 opgegeven voor een desinfecterende schuimzeep van 500 ml. Dit werd omgezet naar de gevraagde 1 l. zijnde 8,3 158/756 RMW - 10 december 2013

118 7 2 WM Supplies 3 Boma nv geen fouten 4 Verpa Benelux NV 5 Dumortier NV 6 King Belgium nv geen fouten Perceel 2 (Huidverzorging) 1 Arseus Medical NV 2 SCA Hygiene products Aanpassing eenheidsprijs alcoholische gel voor handontsmetting: de firma biedt een verpakking van 475 ml i.p.v. 600 ml aan. De eenheidsprijs van 4,17 wordt omgezet naar 5,2674 de eenheidsprijs voor 1 L desinfecterende schuimzeep is 12,7. Voor 1362 stuks komt dit op ,4 i.p.v ,74 euro. Er werd voor de alcoholische gel een eenheidsprijs van 3,65 voor 500 ml aangeboden. Dit werd omgezet naar 600 ml. zijnde 4,38 Voor de desinfecterende schuimzeep werd 2,67 opgegeven als eenheidsprijs per liter. Dit bleek een materiële fout te zijn. De correcte eenheidsprijs bedraagt 16,02 per liter zodat de totale prijs voor deze post ,24 betreft. De totale prijs voor dit perceel bedraagt bijgevolg ,42 incl. BTW en ,64 excl. BTW Artikel 2 barrière creme wordt aangeboden per 100 ml. tegen een eenheidsprijs van 3,62. Dit wordt omgezet naar de gevraagde 150 ml zijnde 5,43 Artikel 5 handcrème wordt aangeboden per 100 ml. tegen een eenheidsprijs van 2,7. Dit wordt omgezet naar de gevraagde 150 ml. zijnde 4,05. Artikel 6 reinigingsschuim aan 6% BTW. Dit artikel bevat 500 ml zodat de prijs wordt omgezet naar de gevraagde 400 ml. hetgeen neerkomt op een eenheidsprijs van 2,8. Artikel 8 douchegel is enkel per 250 ml te verkrijgen tegen een eenheidsprijs van 1,58. Dit wordt dus omgezet naar de gevraagde 500 ml hetgeen neerkomt op 3,16. Artikel 11 zachte vochtige doekjes wordt per 64 doekjes geleverd. De eenheidsprijs van 2,99 wordt dus omgezet naar de gevraagde 48 doekjes hetgeen neerkomt op een eenheidsprijs van 2, Artikel 1: er werd een badolie van 250 ml aangeboden i.p.v. 500 ml maar de eenheidsprijs werd correct omgezet door de inschrijver. Artikel 7: er werd een shampoo van 500 ml aangeboden i.p.v. 250 ml maar de eenheidsprijs werd correct omgezet door de inschrijver. Het totaal nagerekende bedrag excl. BTW bedraagt echter ,02 i.p.v ,01. 3 WM Supplies Artikel 5: Handcrème wordt aangeboden met een verpakking van 75 ml i.p.v. 150 ml. De eenheidsprijs van 1,98 wordt omgezet naar 3,96. Artikel 6 Reinigingsschuim wordt aangeboden met een verpakking van 500 ml i.p.v. 400 ml. De eenheidsprijs 159/756 RMW - 10 december 2013

119 8 Nazicht abnormale eenheidsprijzen en totale offerteprijzen: Perceel 1 (handontsmettende verpleging) van 2,71 wordt omgezet naar 2,168. Artikel 7 shampoo wordt aangeboden met een verpakking van 500 ml i.p.v. 250 ml. De eenheidsprijs van 2,34 wordt omgezet naar 1,17. Artikel 11 vochtige reinigingsdoekjes worden per 80 stuks aangeboden voor een eenheidsprijs van 2,21. De eenheidsprijs wordt omgezet naar 1,326 voor de gevraagde 48 doekjes De eenheidsprijs van de desinfecterende schuimzeep DEB van 1 liter van Dumortier was abnormaal laag. Verpa en King boden hetzelfde product aan maar de aangeboden eenheidsprijs van Dumortier was 4x lager dan die van deze 2 inschrijvers. Perceel 2 (Huidverzorging) Per aangetekende brief van 14 augustus 2013 werd aan WM Supplies gevraagd of volgende posten geen abnormale lage prijs uitmaakten: - artikel 1 badolie - artikel 7 shampoo - artikel 8 douchegel - artikel 10 waslotion - artikel 11 zachte vochtige reinigingsdoekjes: 2,21 voor 80 stuks reinigingsdoekjes Per van 09/09/2013 en 23/09/2013 werd deze vraag nog eens in herinnering gebracht door de aanbestedende overheid. Besluit van het administratief en technisch nazicht van de offertes Volgende offertes worden door het bestuur nietig verklaard of onregelmatig bevonden: Nr. Naam Perceel 1 (handontsmettende verpleging) 1 Arseus Medical NV Motivering Arseus Medical heeft de desinfecterende schuimzeep in 500 ml aangeboden. De schuimzeep werd echter niet aangeboden in een verpakking voor de dispenser zodat niet getest kon worden of het product past in de dispenser zoals bepaald in de kwaliteitseisen op pagina 16 van het bestek. Dit betreft een absolute onregelmatigheid. OCMW Gent heeft de afmetingen van de dispensers weergegeven in het bestek op pagina 16 zodat de inschrijvers het product met de juiste afmetingen konden aanbieden. De aanbestedende overheid is immers niets met een schuimzeep die niet in de dispenser past. Dit zou betekenen dat de aanbestedende overheid al zijn dispensers moet vervangen met bijhorende extra kosten tot gevolg. 2 WM Supplies Het bedrag van de offerte werd niet ingevuld op het inschrijvingsformulier maar wel op de inventaris. De inventaris werd elektronisch ondertekend door de bevoegde persoon zodat dit voldoende is als verbintenis. 160/756 RMW - 10 december 2013

120 9 Het inschrijvingsformulier bevat ook de vermelding: ""gedetailleerd tegen de prijzen vermeld op bijgaande inventaris". 3 Boma nv WM Supplies heeft een desinfecterende schuimzeep aangeboden die niet in de dispenser past zoals bepaald in de kwaliteitseisen op pagina 16 van het bestek. Dit betreft een absolute onregelmatigheid. OCMW Gent heeft de afmetingen van de dispensers weergegeven in het bestek op pagina 16 zodat de inschrijver het product met de juiste afmetingen kon aanbieden. De aanbestedende overheid is immers niets met een schuimzeep die niet in de dispenser past. Dit zou betekenen dat de aanbestedende overheid al zijn dispensers moet vervangen met bijhorende extra kosten tot gevolg. Boma biedt een desinfecterende schuimzeep aan die niet te gebruiken is zonder water zoals bepaald in de kwaliteitseisen op pagina 16 van het bestek. Dit betreft een absolute onregelmatigheid. De volgende offertes worden door het bestuur als regelmatig beschouwd omdat eventuele onregelmatigheden niet essentieel zijn: Nr. Naam Perceel 1 (handontsmettende verpleging) 4 Verpa Benelux NV Motivering Het bedrag van de offerte werd niet ingevuld op het inschrijvingsformulier maar wel op de inventaris. de inventaris werd elektronisch ondertekend door de bevoegde persoon zodat dit voldoende is als verbintenis. Het inschrijvingsformulier bevat ook de vermelding: ""tegen de eenheidsprijzen vermeld in de inventaris in bijlage". De inventaris werd elektronisch ondertekend zodat de aanbestedende overheid dit aanvaardt als verbintenis. 5 Dumortier NV Per van 12 augustus 2013 en per aangetekende brief van 14 augustus 2013 werd aan Dumortier gevraagd om een schriftelijke verantwoording te geven voor een vermoedelijk abnormaal lage eenheidsprijs voor de desinfecterende schuimzeep van 1L. Per aangetekende brief van 14 augustus 2013 bevestigde Dumortier de eenheidsprijs van 2,67 voor 1 liter met vermelding dat deze eenheidsprijs berekend werd in functie van afname. Meer bepaald halen ze de uitzonderlijk gunstige omstandigheden aan waarvan de inschrijver bij de uitvoering van de levering van de producten kan genieten. Tevens voegt Dumortier een verklaring van hun leverancier toe dat ze de eenheidsprijs kunnen handhaven. Op 19 augustus 2013 ontving de aanbestedende overheid echter een telefoon dat een verkeerde eenheidsprijs werd opgegeven voor de desinfecterende schuimzeep van 1L. De 161/756 RMW - 10 december 2013

121 10 aangetekende brief van 19 augustus 2013 vermeldt het volgende: "Via deze bevestigen wij dat de prijs van de aangeboden desinfecterende schuimzeep DEB van 2,67 per liter inderdaad verkeerd is. Deze werd door ons berekend in functie van de afname; echter is er hier een fout ingeslopen welke maar vandaag 19 augustus aan het licht is gekomen na communicatie tussen onszelf en de leverancier." En verder: "Dit gaat over een misverstand, wij gingen er van uit dat de prijs welke we hebben gehanteerd voor de aanbesteding en welke we van de leverancier gekregen hadden een prijs per karton was. Echter dit was prijs per liter." Uit de arresten nr (22/03/2007) en (11/08/2009) blijkt dat een materiële vergissing de verantwoording van een abnormale prijs kan rechtvaardigen. De correcte eenheidsprijs werd door de inschrijver meegedeeld zoals hierboven vermeld zodat de werkelijke bedoeling van deze inschrijver achterhaald kon worden. 6 King Belgium nv Inhoudelijk en vormelijk in orde Perceel 2 (Huidverzorging) 1 Arseus Medical NV Inhoudelijk en vormelijk in orde 2 SCA Hygiene products Inhoudelijk en vormelijk in orde 3 WM Supplies 5. Vergelijking van de offertes en voorstel tot gunning Het bedrag van de offerte werd niet ingevuld op het inschrijvingsformulier maar wel op de inventaris. Het inschrijvingsformulier bevat ook de vermelding: ""tegen de prijzen op bijgevoegde inventaris". Bovendien werd door WM Supplies 2 documenten als een winzip file ingediend. Het inschrijvingsformulier en de inventaris zaten in winzip file die elektronisch ondertekend werd zodat dit als verbintenis wordt aanvaard. Per brief van 25 september 2013 motiveerde WM Supplies dat de prijzen voor artikel 1 en 8 lager liggen omdat de producent door acties zijn deel op de Belgische markt wil vergroten. Ze motiveren tevens dat hun prijzen voor artikels 7, 10 en 11 zelfs hoger liggen dan hun prijzen die ze ingediend hebben voor de aanbesteding in De aanbestedende overheid aanvaardt deze motivatie en oordeelt dat er geen sprake is van een abnormaal lage prijs. Vergelijking van de offertes volgens de in het bestek vermelde gunningscriteria Nr. Naam Motivering Score Perceel 1 (handontsmettende verpleging) 162/756 RMW - 10 december 2013

122 11 Gunningscriterium nr. 1: Het bedrag van de offerte Beoordeling op 50 punten Met betrekking tot het bedrag van de offerte zal per offerte een score toe gekend worden volgens onderstaande formules. Hierbij zal geen rekening gehouden worden met niet te verantwoorden abnormaal lage of hoge prijzen. Proportionele berekening van het puntenaantal volgens de volgende formule: E = eenheid van berekening. = bedrag van de laagste conforme offerte/totaal puntenaantal (50) Puntenaantal per offerte = 50 p. Waarbij p = (bedrag offerte per perceel bedrag laagste conforme offerte)/e 6 King Belgium nv zie exceltabel als bijlage 50 4 Verpa Benelux NV zie exceltabel als bijlage 44,94 5 Dumortier NV zie exceltabel als bijlage 30,35 Gunningscriterium nr. 2: De kwaliteit van de aangeboden producten Beoordeling op 50 punten De kwaliteit van de aangeboden producten zal getest en beoordeeld worden door een team van deskundigen, aangesteld door de leidend ambtenaar, op basis van de kwaliteitseisen, beschreven in artikel 11 (zie hieronder). Rekening houdend met de resultaten van het kwaliteitsonderzoek zal per offerte een score op 50 punten toegekend worden. Een offerte, die volgens het kwaliteitsonderzoek niet voldoet aan de wettelijke voorschriften of aan de bepalingen van dit bestek, wordt uitgesloten. 4 Verpa Benelux NV zie exceltabel als bijlage 32,5 5 Dumortier NV zie exceltabel als bijlage 32,5 6 King Belgium nv zie exceltabel als bijlage 31,25 Perceel 2 (Huidverzorging) Gunningscriterium nr. 1: Het bedrag van de offerte Beoordeling op 50 punten Zie perceel 1. 3 WM Supplies zie exceltabel als bijlage 50 1 Arseus Medical NV zie exceltabel als bijlage 40,1 2 SCA Hygiene products zie exceltabel als bijlage 25,56 Gunningscriterium nr. 2: De kwaliteit van de aangeboden producten Beoordeling op 50 punten Zie perceel 1. 2 SCA Hygiene products zie exceltabel als bijlage 41,5 3 WM Supplies zie exceltabel als bijlage 31 1 Arseus Medical NV zie exceltabel als bijlage 30,25 Finale rangschikking regelmatige offertes (gerangschikt volgens totale score en prijs incl. btw) Nr. Naam Score Prijs incl. btw* Perceel 1 (handontsmettende verpleging) 6 King Belgium nv 81, ,26 4 Verpa Benelux NV 77, ,85 5 Dumortier NV 62, ,42 163/756 RMW - 10 december 2013

123 12 Bijkomende motivering: Artikel 119 van het K.B. van 8 januari 1996 bepaalt dat wanneer bij algemene of beperkte offerteaanvraag de betekening van de goedkeuring van de offerte niet binnen de termijn bepaald in artikel 116 is geschied, de opdracht slechts gesloten is indien de betrokken inschrijver hiermede schriftelijk en zonder voorbehoud heeft ingestemd. De gestanddoeningstermijn liep af op 27 april Per van 9 september 2013 werd aan de economisch voordeligste regelmatige inschrijver King gevraagd of het de gestanddoeningstermijn kon verlengen tot en met 31 oktober Per van 9 september 2013 en per brief van 10 september 2013 liet de voordeligste regelmatige inschrijver weten zijn offerte te handhaven. Er werd geen voorbehoud geformuleerd. Per van 11/10/2013 werd door de aanbestedende overheid nogmaals gevraagd om de gestanddoeningstermijn te verlengen tot en met 31 december Per van 14/10/2013 liet KING weten de geldigheid van zijn offerte te verlengen tot en met 31/12/2013 en dit zonder het formuleren van een voorbehoud. Perceel 2 (Huidverzorging) 3 WM Supplies ,19 1 Arseus Medical NV 70, ,14 2 SCA Hygiene products 67, ,33 Bijkomende motivering: Artikel 119 van het K.B. van 8 januari 1996 bepaalt dat wanneer bij algemene of beperkte offerteaanvraag de betekening van de goedkeuring van de offerte niet binnen de termijn bepaald in artikel 116 is geschied, de opdracht slechts gesloten is indien de betrokken inschrijver hiermede schriftelijk en zonder voorbehoud heeft ingestemd. De gestanddoeningstermijn liep af op 27 april Per van 12 augustus 2013 en 2 september 2013 werd aan deze inschrijver gevraagd om de gestanddoeningstermijn te verlengen tot en met 31 oktober Per van 9 september 2013 liet de voordeligste regelmatige inschrijver WM Supplies weten zijn offerte te handhaven op voorwaarde van een prijsverhoging van volgende posten: - post 2: barriere creme. eenheidsprijs van 3,55 wordt gewijzigd naar 4,12. - post 7: shampoo: eenheidsprijs van 1,95 wordt gewijzigd naar 2,34. - post 9:wascrème (met pomp) te gebruiken zonder water: eenheidsprijs van 2,30 wordt gewijzigd naar 2,56. - post 10:waslotion (wasemultie) zacht reinigend (met pomp) te gebruiken zonder water: eenheidsprijs van 1,16 wordt gewijzigd naar 1,20. De aanbestedende overheid moet de gevraagde wijziging aanvaarden indien deze verantwoord wordt door omstandigheden die zich na de opening van de offertes hebben voorgedaan en dat, rekening houdend met deze wijziging de aldus gewijzigde offerte de voordeligste blijft. De van 09/09/2013 van WM Supplies bevatte echter geen motivatie waardoor de aanbestedende overheid op 09/09/2013 gevraagd heeft naar de motivatie van de aangebrachte wijzigingen. Per van 23/09/2013 werd deze vraag nog eens in herinnering gebracht. Per brief van 25/09/2013 verleende WM Supplies de nodige motivatie: "De prijswijzigingen ten opzichte van de prijzen opgegeven in de offerte voor de aanbesteding in 2012: Artikels 2, 7, 9 en 10 in het rood: deze prijzen konden niet aangehouden worden, daar deze ook te maken hebben met de Company Policy van Abena. Deze dragen nu ook het Nordic Swan Label. Om deze verantwoording te staven, sturen wij u in bijlage alle nodige documenten die de Company Policy van Abena verduidelijken samen met de attesten van de behaalde labels." WM Supplies heeft in zijn offerte ABENA producten aangeboden. Uit de documenten in bijlage blijkt inderdaad dat de Abena-producten nu het Nordic Swan Label hebben gekregen. Per van 11/10/2013 werd door de aanbestedende overheid nogmaals gevraagd om de gestanddoeningstermijn te verlengen tot en met 31 december Per brief van 16/10/2013 liet WM Supplies weten de geldigheid van zijn offerte te verlengen tot en met 31/12/2013 en dit rekening houdend met bovenvermeld voorbehoud. De aanbestedende overheid aanvaardt zoals hierboven vermeld de motivering. Tevens blijkt dat WM Supplies nog steeds de economisch meest voordelige inschrijver is. 164/756 RMW - 10 december 2013

124 13 * Nagerekende bedragen VOORSTEL TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het administratief en technisch nazicht van de offertes en de vergelijking van de offertes gemaakt in de voorgaande punten, stelt de ontwerper voor: * Perceel 1 (handontsmettende verpleging) te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte, zijnde King Belgium nv, Rue du Cerf 190/1 te 1332 Genval, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver * Perceel 2 (Huidverzorging) te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte, zijnde WM Supplies, Kortrijksestraat 30 te 8520 Kuurne, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver Het totale gunningsbedrag bedraagt ,16 excl. btw of ,45 incl. 21% btw. De ontwerper, Elke Stienissen adjunct van de directie 165/756 RMW - 10 december 2013

125 Notulen open zitting Bijlage: _LIJ_Kwalitatieve selectie_verzorgingsproducten.xls 166/756 RMW - 10 december 2013

126 _LIJ_Kwalitatieve selectie_verzorgingsproducten.xls Boma 1. Onderzoek van mogelijke uitsluitingsgronden (art. 43 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Attest niet-faillissement inhoudelijk en vormelijk in orde Attest directe belastingen inhoudelijk en vormelijk in orde BTW-attest inhoudelijk en vormelijk in orde R.S.Z.-attest inhoudelijk en vormelijk in orde Uittreksel uit het strafregister inhoudelijk en vormelijk in orde Besluit Boma bevindt zich niet in één van de uitsluitingsgevallen 2. Onderzoek van de financiële en economische draagkracht (art. 44 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Financiële ratio s Boekjaar Boekjaar Boekjaar Commentaar Liquiditeit 1,49 2,97 3,44 goede liquiditeit Vlottende activa , , , evolueert gunstig t.o.v Schulden op korte termijn , , , evolueert gunstig t.o.v Solvabiliteit 0,50 1,08 1,59 goede solvabiliteit Eigen vermogen , , , evolueert gunstig t.o.v Vreemd vermogen , , , evolueert gunstig t.o.v Betalingstermijn klanten 78 dagen 85 dagen 78 dagen trage betalingstermijn Handelsvorderingen , , , evolueert ongunstig t.o.v Omzet , , , evolueert gunstig t.o.v Betalingstermijn leveranciers 57 dagen 41 dagen 47 dagen normale betalingstermijn Handelsschulden , , , evolueert gunstig t.o.v Inkopen + diverse goederen , , , evolueert ongunstig t.o.v Rentabiliteit 45,36 % 52,34 % 16,37 % goede rentabiliteit Netto-winst na belastingen , , , evolueert gunstig t.o.v Eigen vermogen , , , evolueert ongunstig t.o.v Verhouding omzet 1.105, , ,91 omzet voldoende groot Omzet opdracht 2009/2010/ , , , evolueert gunstig t.o.v Bedrag offerte jaarbasis excl BTW 6.605, , , evolueert gunstig t.o.v Besluit Boma beschikt over een goede liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. De omzet is voldoende groot. Er is een trage betalingstermijn van de klanten en een normale van de leveranciers De financiële ratio's zijn overwegend positief 167/756 RMW - 10 december 2013

127 Boma 3. Onderzoek van de technische bekwaamheid (art. 45 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Referentielijst (5 gedurende laatste 3 jaar) Er werden minimaal 5 referenties weergegeven 1 referentie minimaal gelijk aan offerte op jaarbasis Minimaal 1 referentie is minstens gelijk aan het bedrag van de offerte op jaarbasis technische uitrusting en wagenpark magazijn van 10000m² overeenkomst met transportbedrijf Vadesco. Eigen chauffeurs Kwaliteitswaarborgen Inkomende goederen worden gecontroleerd op beschadigingen Software fenikssysteem Kwaliteitscertificaten - Besluit Boma is technisch bekwaam Algemeen Besluit Boma voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria, overeenkomstig art. 5 van het bestek en art.43 tot en met 45 van het K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten. 168/756 RMW - 10 december 2013

128 Dumortier Dumortier neemt deel aan perceel 1 1. Onderzoek van mogelijke uitsluitingsgronden (art. 43 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Attest niet-faillissement inhoudelijk en vormelijk in orde Attest directe belastingen inhoudelijk en vormelijk in orde BTW-attest inhoudelijk en vormelijk in orde R.S.Z.-attest inhoudelijk en vormelijk in orde Uittreksel uit het strafregister inhoudelijk en vormelijk in orde Besluit Dumortier bevindt zich niet in één van de uitsluitingsgevallen 2. Onderzoek van de financiële en economische draagkracht (art. 44 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Financiële ratio s Boekjaar Boekjaar Boekjaar Commentaar Liquiditeit 3,28 2,39 2,67 goede liquiditeit Vlottende activa , , , evolueert ongunstig t.o.v Schulden op korte termijn , , , evolueert gunstig t.o.v Solvabiliteit 2,73 1,79 2,31 goede solvabiliteit Eigen vermogen , , , evolueert ongunstig t.o.v Vreemd vermogen , , , evolueert gunstig t.o.v Betalingstermijn klanten 100 dagen 66 dagen 82 dagen trage betalingstermijn Handelsvorderingen , , , evolueert gunstig t.o.v Omzet , , , evolueert ongunstig t.o.v Betalingstermijn leveranciers 52 dagen 45 dagen 73 dagen trage betalingstermijn Handelsschulden , , , evolueert gunstig t.o.v Inkopen + diverse goederen , , , evolueert ongunstig t.o.v Rentabiliteit 17,64 % 7,56 % 2,54 % geringe rentabiliteit Netto-winst na belastingen , , , evolueert ongunstig t.o.v Eigen vermogen , , , evolueert ongunstig t.o.v Verhouding omzet 16,15 12,07 20,73 omzet voldoende groot Omzet opdracht , , , evolueert ongunstig t.o.v Bedrag offerte jaarbasis excl BTW 9.221, , , evolueert gunstig t.o.v Besluit Dumortier heeft een goede liquiditeit en solvabiliteit. De rentabiliteit is gering. Er is een trage betalingstermijn van de klanten en leveranciers. De omzet is voldoende groot De financiële ratio's van Dumortier zijn overwegend positief 169/756 RMW - 10 december 2013

129 3. Onderzoek van de technische bekwaamheid (art. 45 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Referentielijst (5 gedurende laatste 3 jaar) geeft 5 referenties op 1 referentie minimaal gelijk aan offerte op jaarbasis ^minimaal 1 referentie voldoet aan de offerte op jaarbasis technische uitrusting en wagenpark oppervlakte van 4200m² Beschikt over een camion en camionette Kwaliteitswaarborgen - Kwaliteitscertificaten - Besluit Dumortier is voldoende technisch bekwaam en garandeert een goede kwaliteit Algemeen Besluit Dumortier voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria, overeenkomstig art. 5 van het bestek en art. 43 tot en met 45 van het K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten. 170/756 RMW - 10 december 2013

130 King King neemt deel aan perceel 1 1. Onderzoek van mogelijke uitsluitingsgronden (art. 43 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Attest niet-faillissement inhoudelijk en vormelijk in orde Attest directe belastingen inhoudelijk en vormelijk in orde BTW-attest inhoudelijk en vormelijk in orde R.S.Z.-attest inhoudelijk en vormelijk in orde Uittreksel uit het strafregister inhoudelijk en vormelijk in orde Besluit King bevindt zich niet in één van de uitsluitingsgevallen 2. Onderzoek van de financiële en economische draagkracht (art. 44 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Financiële ratio s Boekjaar Boekjaar Boekjaar Commentaar Liquiditeit 1,61 1,59 1,46 goede liquiditeit Vlottende activa , , , evolueert ongunstig t.o.v Schulden op korte termijn , , , evolueert ongunstig t.o.v Solvabiliteit 3,22 3,52 3,36 goede solvabiliteit Eigen vermogen , , , evolueert gunstig t.o.v Vreemd vermogen , , , evolueert ongunstig t.o.v Betalingstermijn klanten 71 dagen 71 dagen 73 dagen trage betalingstermijn Handelsvorderingen , , , blijft status-quo t.o.v Omzet , , , evolueert ongunstig t.o.v Betalingstermijn leveranciers 73 dagen 75 dagen 82 dagen trage betalingstermijn Handelsschulden , , , evolueert ongunstig t.o.v Inkopen + diverse goederen , , , evolueert ongunstig t.o.v Rentabiliteit 10,73 % 9,54 % 7,49 % matige rentabiliteit 171/756 RMW - 10 december 2013

131 Netto-winst na belastingen , , , evolueert ongunstig t.o.v Eigen vermogen , , , evolueert ongunstig t.o.v Verhouding omzet 679,57 692,01 707,06 omzet voldoende groot Omzet opdracht , , , evolueert gunstig t.o.v Bedrag offerte jaarbasis excl BTW 6.620, , , evolueert gunstig t.o.v Besluit King heeft een goede liquiditeit en solvabiliteit. De betalingstermijn van de klanten en leveranciers is echter traag en er is een matige rentabiliteit. De omzet is voldoende groot. De financiële ratio's zijn bijgevolg overwegend positief 3. Onderzoek van de technische bekwaamheid (art. 45 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Referentielijst (5 gedurende laatste 3 jaar) Er werden 5 referenties opgegeven 1 referentie minimaal gelijk aan offerte op jaarbasis waarvan minimaal 1 referentie minstens gelijk is aan de offerte op jaarbasis technische uitrusting en wagenpark Eigen transportdienst met vrachtwagens Verschillende lotnummers in stock Kwaliteitswaarborgen Kwaliteitscertificaten Besluit Quality assurance systeem met o.a. een kwaliteitshandboek Qualfocus voor het beheer van kwaliteit en een klachtenprocedure EN 9001: 2008 en IQ NET King is technisch bekwaam Algemeen Besluit King voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria, overeenkomstig art. 5 van het bestek en art.43 tot en met 45 van het K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten. 172/756 RMW - 10 december 2013

132 Verpa Verpa neemt deel aan perceel 1 1. Onderzoek van mogelijke uitsluitingsgronden (art. 43 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Attest niet-faillissement inhoudelijk en vormelijk in orde Attest directe belastingen inhoudelijk en vormelijk in orde BTW-attest inhoudelijk en vormelijk in orde R.S.Z.-attest inhoudelijk en vormelijk in orde Uittreksel uit het strafregister 23/03/2012 Besluit Verpa bevindt zich niet in één van de uitsluitingsgevallen 2. Onderzoek van de financiële en economische draagkracht (art. 44 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Financiële ratio s Boekjaar Boekjaar Boekjaar 01/07/09-30/06/10 01/07/10-30/06/11 01/07/11-30/06/12 Liquiditeit 1,20 0,99 1,24 Vlottende activa , , ,00 Schulden op korte termijn , , ,00 Solvabiliteit 0,29 0,30 0,30 Eigen vermogen , , ,00 Vreemd vermogen , , ,00 Betalingstermijn klanten 86 dagen 77 dagen 75 dagen Handelsvorderingen , , ,00 Omzet , , ,00 Betalingstermijn leveranciers 96 dagen 84 dagen 92 dagen Handelsschulden , , ,00 Inkopen + diverse goederen , , ,00 Rentabiliteit 30,23 % 30,88 % 24,11 % 173/756 RMW - 10 december 2013

133 Netto-winst na belastingen , , ,00 Eigen vermogen , , ,00 Verhouding omzet 356,39 385,41 523,44 Omzet opdracht (30% van omzet) , , ,70 Bedrag offerte jaarbasis excl BTW 7.290, , ,04 Besluit Verpa heeft een goede liquiditeit en rentabiliteit. De betalingstermijn van de klanten en leveranciers zijn wel traag maar de omzet is voldoende groot. Ook al is er een grote financiële afhankelijkheid, toch zijn de financiële ratio's overwegend positief. 3. Onderzoek van de technische bekwaamheid (art. 45 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Referentielijst (5 gedurende laatste 3 jaar) Heeft min. 5 referenties opgegeven 1 referentie minimaal gelijk aan offerte op jaarbasis technische uitrusting en wagenpark waarvan minimaal 1 referentie voldoet aan de offerte op jaarbasis Softwaresysteem 3500m² stockeerruimte 2 vrachtwagens met laadbrug, 3 bestelwagens Kwaliteitswaarborgen Heeft een softwaresysteem dat artikels en locaties kan opvolgen, en kan ook de bestellingen opvolgen Kwaliteitscertificaten NEN-EN :2008 Besluit Verpa is technisch bekwaam Algemeen Besluit Verpa voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria, overeenkomstig art.5 van het bestek en art. 43 tot en met 45 van het K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten. 174/756 RMW - 10 december 2013

134 Commentaar goede liquiditeit 01/07/10-30/06/11 evolueert ongunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 01/07/11-30/06/12 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/10-30/06/11 grote financiële afhankelijkheid 01/07/10-30/06/11 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 01/07/11-30/06/12 blijft status-quo t.o.v. 01/07/10-30/06/11 trage betalingstermijn 01/07/10-30/06/11 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 01/07/11-30/06/12 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/10-30/06/11 trage betalingstermijn 01/07/10-30/06/11 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 01/07/11-30/06/12 evolueert ongunstig t.o.v. 01/07/10-30/06/11 goede rentabiliteit 175/756 RMW - 10 december 2013

135 01/07/10-30/06/11 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 01/07/11-30/06/12 evolueert ongunstig t.o.v. 01/07/10-30/06/11 omzet voldoende groot 01/07/10-30/06/11 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 01/07/11-30/06/12 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/10-30/06/11 sopdrachten. 176/756 RMW - 10 december 2013

136 WM Supplies WM Supplies neemt deel aan het perceel 1 en Onderzoek van mogelijke uitsluitingsgronden (art. 43 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Attest niet-faillissement inhoudelijk en vormelijk in orde Attest directe belastingen inhoudelijk en vormelijk in orde BTW-attest inhoudelijk en vormelijk in orde R.S.Z.-attest inhoudelijk en vormelijk in orde Uittreksel uit het strafregister van 28/12/2011 maar inhoudelijk in orde Besluit WM Supplies bevindt zich niet in één van de uitsluitingsgevallen 2. Onderzoek van de financiële en economische draagkracht (art. 44 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Financiële ratio s Boekjaar Boekjaar Boekjaar Commentaar 01/07/08-30/06/09 01/07/09-30/06/10 01/07/10-30/06/11 Liquiditeit 1,38 1,36 1,26 goede liquiditeit Vlottende activa , , ,00 01/07/09-30/06/10 evolueert ongunstig t.o.v. 01/07/08-30/06/09 Schulden op korte termijn , , ,00 01/07/10-30/06/11 evolueert ongunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 Solvabiliteit 0,15 0,16 0,12 grote financiële afhankelijkheid Eigen vermogen , , ,00 01/07/09-30/06/10 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/08-30/06/09 Vreemd vermogen , , ,00 01/07/10-30/06/11 evolueert ongunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 Betalingstermijn klanten #DIV/0! 78 dagen 92 dagen trage betalingstermijn Handelsvorderingen , , ,00 #DIV/0! niet uit de jaarrekening Omzet af te leiden , ,00 01/07/10-30/06/11 evolueert ongunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 Betalingstermijn leveranciers #DIV/0! 23 dagen 45 dagen normale betalingstermijn Handelsschulden , , ,00 #DIV/0! niet uit de jaarrekening Inkopen + diverse goederen af te leiden , ,00 01/07/10-30/06/11 evolueert ongunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 Rentabiliteit 2,83 % 10,57 % 3,55 % geringe rentabiliteit Netto-winst na belastingen , , ,00 01/07/09-30/06/10 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/08-30/06/09 Eigen vermogen , , ,00 01/07/10-30/06/11 evolueert ongunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 Verhouding omzet 61,94 69,66 78,83 omzet voldoende groot Omzet opdracht 2009/2010/ , , ,00 01/07/09-30/06/10 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/08-30/06/09 Bedrag offerte jaarbasis excl BTW , , ,85 01/07/10-30/06/11 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 Besluit WM Supplies heeft een goede liquiditeit maar een geringe rentabiliteit. WM Supplies heeft wel een grote financiële afhankelijkheid maar de financiële ratio's zijn overwegend positief. De omzet is voldoende groot 177/756 RMW - 10 december 2013

137 3. Onderzoek van de technische bekwaamheid (art. 45 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Referentielijst (5 gedurende laatste 3 jaar) 5 referenties werd opgegeven. Minimaal 1 referentie is gelijk 1 referentie minimaal gelijk aan offerte op jaarbasis aan de offerte op jaarbasis technische uitrusting en wagenpark Beschikt over eigen vrachtwagens die maximum 3 jaar oud zijn Goederen zijn leverbaar uit voorraad Kwaliteitswaarborgen Bij vertrek van de goederen bij de fabrikant wordt de kwaliteit van de goederen gecontroleerd d.m.v. steekproeven. Tracering van eventuele productiefouten is mogelijk door het bijhouden van lotnummers Bij aankomst wordt nagezien dat de verpakking van de goederen intact is, en worden er eveneens steekproeven genomen Kwaliteitscertificaten - Besluit WM Supplies is technisch bekwaam Algemeen Besluit WM Supplies voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria, overeenkomstig art. 5 van het bestek en art.43 tot en met 45 van het K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten. 178/756 RMW - 10 december 2013

138 Arseus medical 1. Onderzoek van mogelijke uitsluitingsgronden (art. 43 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Attest niet-faillissement inhoudelijk en vormelijk in orde Attest directe belastingen 2.452,69 van 24/02/2012 BTW-attest inhoudelijk en vormelijk in orde R.S.Z.-attest inhoudelijk en vormelijk in orde Uittreksel uit het strafregister inhoudelijk en vormelijk in orde Besluit Arseus medcial bevindt zich niet in één van de uitsluitingsgevallen 2. Onderzoek van de financiële en economische draagkracht (art. 44 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Financiële ratio s Boekjaar Boekjaar Boekjaar Commentaar Liquiditeit 1,30 1,56 1,74 goede liquiditeit Vlottende activa , , , evolueert gunstig t.o.v Schulden op korte termijn , , , evolueert gunstig t.o.v Solvabiliteit 0,68 0,92 1,07 goede solvabiliteit Eigen vermogen , , , evolueert gunstig t.o.v Vreemd vermogen , , , evolueert gunstig t.o.v Betalingstermijn klanten 65 dagen 36 dagen 48 dagen normale betalingstermijn Handelsvorderingen , , , evolueert gunstig t.o.v Omzet , , , evolueert ongunstig t.o.v Betalingstermijn leveranciers 76 dagen 80 dagen 84 dagen trage betalingstermijn Handelsschulden , , , evolueert ongunstig t.o.v Inkopen + diverse goederen , , , evolueert ongunstig t.o.v Rentabiliteit 11,00 % 25,75 % 6,22 % matige rentabiliteit Netto-winst na belastingen , , , evolueert gunstig t.o.v Eigen vermogen , , , evolueert ongunstig t.o.v Verhouding omzet 25,93 20,89 21,92 omzet voldoende groot Omzet opdracht 2009/2010/ , , , evolueert ongunstig t.o.v Bedrag offerte jaarbasis excl BTW , , , evolueert gunstig t.o.v Besluit Arseus Medical heeft een goede liquiditeit en solvabiliteit. De rentabiliteit is gering Er is een normale betalingstermijn van de klanten, doch een trage van de leveranciers De omzet is voldoende groot. De financiële ratio's zijn overwegend positiief 179/756 RMW - 10 december 2013

139 Arseus medical 3. Onderzoek van de technische bekwaamheid (art. 45 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Referentielijst (5 gedurende laatste 3 jaar) Heeft min. 5 referentie opgegeven 1 referentie minimaal gelijk aan offerte op jaarbasis waarvan minimaal 1 referentie gedurende de laatste 3 jaar min. Gelijk is aan het bedrag van de offerte op jaarbasis technische uitrusting en wagenpark Kwaliteitswaarborgen 12 technici met elk een interventiewagen 3 transporteurs beschikt over een dispatchteam Kwaliteitscertificaten - Besluit Arseus Medical is technisch bekwaam Algemeen Besluit Arseus medical voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria, overeenkomstig art.5 van het bestek en art.43 tot en met 45 van het K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten. 180/756 RMW - 10 december 2013

140 SCA SCA neemt deel aan perceel 2 1. Onderzoek van mogelijke uitsluitingsgronden (art. 43 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Attest niet-faillissement inhoudelijk en vormelijk in orde Attest directe belastingen inhoudelijk en vormelijk in orde BTW-attest inhoudelijk en vormelijk in orde R.S.Z.-attest inhoudelijk en vormelijk in orde Uittreksel uit het strafregister uittreksel gedelegeerd bestuurder dateert van 12/07/2012 Besluit SCA bevindt zich niet in één van de uitsluitingsgevallen 2. Onderzoek van de financiële en economische draagkracht (art. V K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Financiële ratio s Boekjaar Boekjaar Boekjaar Commentaar Liquiditeit 2,27 2,52 2,33 goede liquiditeit Vlottende activa , , , evolueert gunstig t.o.v Schulden op korte termijn , , , evolueert ongunstig t.o.v Solvabiliteit 1,85 2,05 1,73 goede solvabiliteit Eigen vermogen , , , evolueert gunstig t.o.v Vreemd vermogen , , , evolueert ongunstig t.o.v Betalingstermijn klanten 57 dagen 59 dagen 85 dagen trage betalingstermijn Handelsvorderingen , , , evolueert ongunstig t.o.v Omzet , , , evolueert ongunstig t.o.v Betalingstermijn leveranciers 75 dagen 80 dagen 105 dagen trage betalingstermijn Handelsschulden , , , evolueert ongunstig t.o.v Inkopen + diverse goederen , , , evolueert ongunstig t.o.v Rentabiliteit 22,06 % 16,69 % 17,41 % goede rentabiliteit 181/756 RMW - 10 december 2013

141 Netto-winst na belastingen , , , evolueert ongunstig t.o.v Eigen vermogen , , , evolueert gunstig t.o.v Verhouding omzet 28,44 32,11 35,56 omzet voldoende groot Omzet opdracht , , , evolueert gunstig t.o.v Bedrag offerte jaarbasis excl BTW , , , evolueert gunstig t.o.v Besluit SCA heeft een goede liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit maar trage betalingstermijnen De omzet is voldoende groot. De financiële ratio's zijn opverwegend positief 3. Onderzoek van de technische bekwaamheid (art. 45 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Referentielijst (5 gedurende laatste 3 jaar) 5 referentie weergegeven waarvan 1 referentie minimaal gelijk aan offerte op jaarbasis minimaal 1 referentie minstens gelijk is aan het bedrag van de offerte op jaarbasis technische uitrusting en wagenpark extern magazijn + 5 opslagplaatsen 72 voertuigen Kwaliteitswaarborgen o.a. crisiscommunicatieplan volgen de ISO-normen zoals hieronder weergegeven Kwaliteitscertificaten ISO 9001, en OHSAS Besluit SCA is technisch bekwaam Algemeen Besluit SCA voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria, overeenkomstig art. 5 van het bestek en art.43 tot en met 45 van het K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten. 182/756 RMW - 10 december 2013

142 DB Healthcare DB Healthcare neemt deel aan perceel 2 1. Onderzoek van mogelijke uitsluitingsgronden (art. 43 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Attest niet-faillissement inhoudelijk en vormelijk in orde Attest directe belastingen niet ingediend BTW-attest R.S.Z.-attest Uittreksel uit het strafregister inhoudelijk en vormelijk in orde opgevraagd door aanbestedende overheid via digiflow niet aanwezig in het repertorium niet ingediend Besluit De ontbrekende documenten worden opgevraagd indien DB healthcare in aanmerking komt voor de opdracht 2. Onderzoek van de financiële en economische draagkracht (art. 44 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Financiële ratio s Boekjaar Boekjaar Boekjaar Commentaar Liquiditeit 1,54 3,31 1,77 goede liquiditeit Vlottende activa , , , evolueert gunstig t.o.v Schulden op korte termijn , , , evolueert ongunstig t.o.v Solvabiliteit 0,49 0,81 0,75 matige solvabiliteit Eigen vermogen , , , evolueert gunstig t.o.v Vreemd vermogen , , , evolueert ongunstig t.o.v Betalingstermijn klanten 92 dagen 82 dagen 72 dagen trage betalingstermijn 183/756 RMW - 10 december 2013

143 Handelsvorderingen , , , evolueert gunstig t.o.v Omzet , , , evolueert gunstig t.o.v Betalingstermijn leveranciers 79 dagen 28 dagen 50 dagen normale betalingstermijn Handelsschulden , , , evolueert gunstig t.o.v Inkopen + diverse goederen , , , evolueert ongunstig t.o.v Rentabiliteit -11,02 % 24,07 % 0,27 % geringe rentabiliteit Netto-winst na belastingen , ,00 203, evolueert gunstig t.o.v Eigen vermogen , , , evolueert ongunstig t.o.v Verhouding omzet 6,09 6,01 7,26 omzet gering Omzet opdracht , , , evolueert ongunstig t.o.v Bedrag offerte jaarbasis excl BTW , , , evolueert gunstig t.o.v Besluit DB healthcare heeft een goede liquiditeit, De rentabiliteit en omzet is gering. Er is een matige solvabiliteit en een trage betalingstermijn van de klaten. De leveranciers kennen wel een normale betalingstermijn. De financiële ratio's zijn bijgevolg overwegend positief 3. Onderzoek van de technische bekwaamheid (art. 45 K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten) Referentielijst (5 gedurende laatste 3 jaar) 1 referentie minimaal gelijk aan offerte op jaarbasis technische uitrusting en wagenpark Kwaliteitswaarborgen Kwaliteitscertificaten Besluit Enkel de inventaris voor perceel 2 van DB Healthcare was leesbaar. De aanbestedende overheid heeft vastgesteld dat de overige documenten niet als een leesbaar bestand werden ingediend. Hiervoor werd contact opgenomen met DB Healthcare die de problemen met de indiening van de documenten bevestigde. De technische bekwaamheid van deze inschrijver kon dus niet achterhaald worden. 184/756 RMW - 10 december 2013

144 Algemeen Besluit DB Healthcare voldoet niet aan de kwalitatieve selectiecriteria, overeenkomstig art. 5 van het bestek en art. 43 tot en met 45 van het K.B. van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten. De offerte van DB Healthcare komt niet in aanmerking voor beoordeling volgens de gunningscriteria, voorzien in art.13 van het bestek 185/756 RMW - 10 december 2013

145 Notulen open zitting Bijlage: _LIJ_beoordeling_kwaliteit_perceel1.xls 186/756 RMW - 10 december 2013

146 _LIJ_beoordeling_kwaliteit_perceel1.xls Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Verpa Naam product Punten op 5 Motivatie, opmerkingen (VERPLICHT IN TE VULLEN) Perceel 1 : 5 = perfect 4 = zeer goed 3 = goed 2 = voldoende 1 = onvoldoende Alcoholische gel voor handontsmetting 600 ml (met doseerpomp) Stokosept gel Is deze gel niet uitdrogend? 4 weinig uitdrogend De gel geeft een sterk alcoholische geur, die achteraf wel verdwijnt Heeft deze gel een neutrale geur? 2 gel voelt plakkerig aan en blijft lang nakleven, Heeft de verpakking een stabiele bodem? Valt de verpakking niet te snel om bij het pompen? Is er een juiste dosering bij 1 pompbeurt? (1 pompbeurt = 1 maal de pomp volledig tot beneden induwen) 4 zeer goed 3 Geen opmerkingen, Totaal : /756 RMW - 10 december 2013

147 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Perceel 1 : Desinfecterende schuimzeep 1 L Deb instant Foam Past de verpakking in de aanwezige dispensers? 3 Geen opmerkingen Is dit product te gebruiken zonder water? 3 Geen opmerkingen Is deze schuimzeep niet uitdrogend? 4 Voelt goed aan, Frisse geur, Laat deze schuimzeep geen plakkerig gevoel na bij gebruik? 3 geen opmerkingen Totaal : /756 RMW - 10 december 2013

148 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 King Naam product Punten op 5 Motivatie, opmerkingen (VERPLICHT IN TE VULLEN) Perceel 1 : 5 = perfect 4 = zeer goed 3 = goed 2 = voldoende 1 = onvoldoende Alcoholische gel voor handontsmetting 600 ml (met doseerpomp) Septigel plus Is deze gel niet uitdrogend? Weinig uitdrogend 3 De gel voelt plakkerig aan en blijft lang nakleven, Heeft deze gel een neutrale geur? 2 doordringende geur Heeft de verpakking een stabiele bodem? Valt de verpakking niet te snel om bij het pompen? Is er een juiste dosering bij 1 pompbeurt? (1 pompbeurt = 1 maal de pomp volledig tot beneden induwen) 4 zeer goed 3 Geen opmerkingen, Totaal : /756 RMW - 10 december 2013

149 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Perceel 1 : Desinfecterende schuimzeep 1 L Deb Instant Foam Past de verpakking in de aanwezige dispensers? 3 Geen opmerkingen Is dit product te gebruiken zonder water? 3 Geen opmerkingen Is deze schuimzeep niet uitdrogend? 4 voelt goed aan Laat deze schuimzeep geen plakkerig gevoel na bij gebruik? 3 geen opmerkingen Totaal : /756 RMW - 10 december 2013

150 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Dumortier Naam product Punten op 5 Motivatie, opmerkingen (VERPLICHT IN TE VULLEN) Perceel 1 : 5 = perfect 4 = zeer goed 3 = goed 2 = voldoende 1 = onvoldoende Alcoholische gel voor handontsmetting 600 ml (met doseerpomp) Dax alcoholgel 85 Is deze gel niet uitdrogend? Weinig uitdrogend 4 Weinig plakkerig Heeft deze gel een neutrale geur? 2 Sterke alcoholische geur Heeft de verpakking een stabiele bodem? Valt de verpakking niet te snel om bij het pompen? Is er een juiste dosering bij 1 pompbeurt? (1 pompbeurt = 1 maal de pomp volledig tot beneden induwen) 4 zeer goed 3 Geen opmerkingen, Totaal : /756 RMW - 10 december 2013

151 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Perceel 1 : Desinfecterende schuimzeep 1 L Deb instant Foam Past de verpakking in de aanwezige dispensers? 3 Geen opmerkingen Is dit product te gebruiken zonder water? 3 Geen opmerkingen Is deze schuimzeep niet uitdrogend? 4 Voelt goed aan Laat deze schuimzeep geen plakkerig gevoel na bij gebruik? 3 Geen opmerkingen Totaal : /756 RMW - 10 december 2013

152 Scores na vergelijkende test Inschrijver Verpa King Dumortier Totaal Perceel 1 Alcoholische gel voor handontsmetting 600 ml (met doseerpomp) Desinfecterende schuimzeep 1 L Score op Score op 50 : 32,5 31,25 32,5 193/756 RMW - 10 december 2013

153 Notulen open zitting Bijlage: _LIJ_beoordeling_kwaliteit_perceel2.xls 194/756 RMW - 10 december 2013

154 _LIJ_beoordeling_kwaliteit_perceel2.xls Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 WM Supplies Naam product Punten op 5 Motivatie, opmerkingen (VERPLICHT IN TE VULLEN) 5 = perfect 4 = zeer goed 3 = goed 2 = voldoende 1 = onvoldoende 195/756 RMW - 10 december 2013

155 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Perceel 2 : Badolie 500 ml Shower and bathing oil Abena Voelt de badolie zacht aan op de huid? 5 Zacht voor de huid Heeft de badolie een frisse geur? 4 Aangename geur Goed oplosbaar in water. Schuimt nogal waardoor er veel Is de badolie goed oplosbaar in het badwater? 2 moet gespoeld worden. Heeft de verpakking een stabiele bodem? 4 Geen opmerkingen Totaal : 15 Barrière crème 150 ml Skincare ointment zalf Abena Is vochtafstotend maar legt een witte laag Is deze crème vochtafstotend? 3 op de huid (i,p,v, kleurlood) Is deze crème goed smeerbaar? 2 Crème wrijft minder goed open. Kleeft aan de handen Nogal brokkelig. Is deze crème gemakkelijk te verwijderen? 2 Niet al te makkelijk om te verwijderen 196/756 RMW - 10 december 2013

156 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Totaal : 7 Bodymilk 250 ml met klapdop Topiderm massage lotion hypoallergeen Pannoc Dringt de bodymilk goed in de huid? 3 Lotion is te vettig, Heeft deze bodymilk een frisse geur? 4 Frisse geur, Is deze bodymilk goed smeerbaar? 4 Goed smeerbaar en dringt vlug in de huid, Voelt de huid zacht aan na gebruik van de bodymilk? 4 Huid voelt zacht aan na gebruik Zeer goed voor zeer droge huid. Is deze bodymilk hydraterend? 3 Voor normale huid te vettige lotion Totaal : /756 RMW - 10 december 2013

157 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Bodymilk 500 ml met pomp Skincare lotion with perfume Abena Dringt de bodymilk goed in de huid? 3 Lotion is te vettig, Heeft deze bodymilk een frisse geur? 4 Frisse geur, Is deze bodymilk goed smeerbaar? 4 Goed smeerbaar en dringt vlug in de huid, Voelt de huid zacht aan na gebruik van de bodymilk? 4 Huid voelt zacht aan na gebruik, Zeer goed voor zeer droge huid, Voor normale huid Is deze bodymilk hydraterend? 3 te vettige lotion Totaal : /756 RMW - 10 december 2013

158 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Huidbeschermende handcrème 150 ml Skincare handcrème Abena Dringt de handcrème goed in de huid? 3 Dringt voldoende in de huid Heeft de handcrème een verfrissende geur? 2 minder aangemane geur Is deze handcrème goed smeerbaar? 3 Voldoende smeerbaar Totaal : 8 Reinigingsschuim (wasmousse) 400 ml WM-CARE reinigings- en verzorgingsschuim Heeft dit reinigingsschuim een frisse geur? 2 Laat een minder aangename nageur na Is dit reinigingsschuim goed smeerbaar? Is er een juiste dosering bij 1 drukbeurt? (1 drukbeurt = 1 maal volledig tot beneden induwen) 3 Geen opmerkingen, Eén spuitbeurt is te volumnieus. 2 Onvoldoende druk bij het spuiten, Totaal : 7 199/756 RMW - 10 december 2013

159 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Shampoo 250 ml Skincare hair shampoo Abena Is de shampoo anti-schilfers 3 Geen opmerkingen, Heeft deze shampoo een frisse geur? 3 Geen opmerkingen, Haar voelt zacht aan na gebruik. Er moet veel shampoo gebruikt worden om goed resultaat te krijgen, Is deze shampoo niet uitdrogend? 3 Schuimt weinig, Totaal : 9 Douchegel 500 ml Skincare shower and bathing soap Abena Heeft deze douchegel een frisse geur? 4 Frisse, aangemane geur Veel douchegel te gebruiken om goed te kunnen schuimen vraagt veel naspoelen omdat product anders onvoldoende Is deze douchegel niet uitdrogend? 2 verwijderd is van de huid, Droogt de huid teveel uit, Totaal : 6 200/756 RMW - 10 december 2013

160 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Wascrème 500 ml met pomp (zonder water) Skincare waslotion Abena Is deze wascrème te gebruiken zonder water? 3 Geen opmerkingen, Is er geen parfum in de wascrème? 2 Geen aangename geur, Is deze wascrème huidverzorgend? 2 Te vloeibare wascrème Totaal : 7 Waslotion (wasemultie) 500 ml met pomp Skincare cream soap unscented Abena Is deze waslotion zacht reinigend? 4 Zachte huid na gebruik, Is deze waslotion te gebruiken met water? 4 Te gebruiken met water Is deze waslotion niet uitdrogend? 2 Voet te vettig aan 201/756 RMW - 10 december 2013

161 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Heeft deze waslotion een frisse geur? 3 Neutraal Totaal : 13 Zachte vochtige reinigingsdoekjes - 32 x 20 cm Skincare moist skin cleansing wipes Abena Zijn deze reinigingsdoekjes stevig? Is het product van de reinigingsdoekjes snel opdrogend op de huid? 3 Geen opmerkingen, Doekjes zijn vochtig waardoor 2 de huid onvoldoende snel opdroogt, Hebben de reinigingsdoekjes een frisse geur? (niet of weinig geparfumeerd) 4 Frisse geur Totaal : 9 Zinkzalf Skincare ointment Abena Is deze zinkzalf goed smeerbaar? 4 Aangename geur, Zalf smeert goed open, 202/756 RMW - 10 december 2013

162 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Is deze zinkzalf gemakkelijk te verwijderen? 3 Geen opmerkingen, Totaal : 7 203/756 RMW - 10 december 2013

163 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Arseus Medical Naam product Punten op 5 Motivatie, opmerkingen (VERPLICHT IN TE VULLEN) Perceel 2 : Badolie 500 ml 5 = perfect 4 = zeer goed 3 = goed 2 = voldoende 1 = onvoldoende Dermavital badolie Voelt de badolie zacht aan op de huid? 3 Rijk aan olie waardoor nogal vettig gevoel, Heeft de badolie een frisse geur? 4 Aangename, frisse geur Is de badolie goed oplosbaar in het badwater? 3 Voldoende oplosbaar Heeft de verpakking een stabiele bodem? 4 Geen opmerkingen Totaal : 14 Barrière crème 150 ml Fagron 5 - luiercrème Is deze crème vochtafstotend? 5 Goed vochtafstotend Is deze crème goed smeerbaar? 3 Goed smeerbare crème maar te dunne consistentie Niet al te makkelijk te verwijderen waardoor Is deze crème gemakkelijk te verwijderen? 2 kans op huidbeschadiging 204/756 RMW - 10 december 2013

164 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Totaal : 10 Bodymilk 250 ml met klapdop Dermavital bodymilk Dringt de bodymilk goed in de huid? 2 Dringt niet snel in de huid, Heeft deze bodymilk een frisse geur? 2 Geen aangename geur Is deze bodymilk goed smeerbaar? 4 Goed smeerbaar, Voelt de huid zacht aan na gebruik van de bodymilk? 4 zachte huid Is deze bodymilk hydraterend? 4 Goede hydratatie, Houdt de huid soepel Totaal : /756 RMW - 10 december 2013

165 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Bodymilk 500 ml met pomp Dermavital bodymilk Dringt de bodymilk goed in de huid? 2 Dringt niet snel in de huid, Heeft deze bodymilk een frisse geur? 2 Geen aangename geur Is deze bodymilk goed smeerbaar? 4 Goed smeerbaar, Voelt de huid zacht aan na gebruik van de bodymilk? 3 Geen opmerkingen, Is deze bodymilk hydraterend? 4 Goede hydratatie, Houdt de huid soepel Totaal : /756 RMW - 10 december 2013

166 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Huidbeschermende handcrème 150 ml Fagron 3 verzorgende handcrème Dringt de handcrème goed in de huid? 2 Dringt niet goed in de huid in, Blijft lang vettig, Heeft de handcrème een verfrissende geur? 3 Geen opmerkingen, Is deze handcrème goed smeerbaar? 3 Goed smeerbaar maar te vettig, Totaal : 8 Reinigingsschuim (wasmousse) 400 ml Dermavital reinigingsschuim Heeft dit reinigingsschuim een frisse geur? 3 Geen opmerkingen, Is dit reinigingsschuim goed smeerbaar? Is er een juiste dosering bij 1 drukbeurt? (1 drukbeurt = 1 maal volledig tot beneden induwen) 2 Schuim wordt wel snel vloeibaar. 2 Product snel vloeibaar maar dosering voldoende Totaal : 7 207/756 RMW - 10 december 2013

167 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Shampoo 250 ml Dermavital shampoo Is de shampoo anti-schilfers 3 Geen opmerkingen Heeft deze shampoo een frisse geur? 3 Geen opmerkingen Is deze shampoo niet uitdrogend? 4 Schuimt goed, Totaal : 10 Douchegel 500 ml Dermavital douchecrème Heeft deze douchegel een frisse geur? 2 Geen frisse geur Is deze douchegel niet uitdrogend? 4 Zacht voor de huid, niet uitdrogend Totaal : 6 208/756 RMW - 10 december 2013

168 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Wascrème 500 ml met pomp (zonder water) Dermavital waslotion Is te gebruiken zonder water maar wrijft minder goed open op de huid. Geeft soms een schuimlaagje en dan moet er wel water gebruikt worden om het schuim weg te Is deze wascrème te gebruiken zonder water? 2 nemen. Is er geen parfum in de wascrème? 3 Geen opmerkingen Is deze wascrème huidverzorgend? 2 Dringt minder goed in de huid in, Kleverig gevoel, Totaal : 7 Waslotion (wasemultie) 500 ml met pomp Dermavital waslotion, Is deze waslotion zacht reinigend? 3 Geen opmerkingen, Is deze waslotion te gebruiken met water? 3 Schuimt weinig, kleverig gevoel, te dunne consistentie Is deze waslotion niet uitdrogend? 4 Zachte huid na gebruik Heeft deze waslotion een frisse geur? 2 Minder aangename geur (geur van afwasmiddel) 209/756 RMW - 10 december 2013

169 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Totaal : /756 RMW - 10 december 2013

170 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Zachte vochtige reinigingsdoekjes - 32 x 20 cm Dermavital reinigings doekjes Zijn deze reinigingsdoekjes stevig? Is het product van de reinigingsdoekjes snel opdrogend op de huid? 4 zeer goede stevige doekjes Doekjes zijn vochtig waardoor 2 de huid langer vochtig blijft, Hebben de reinigingsdoekjes een frisse geur? (niet of weinig geparfumeerd) 3 Geen opmerkingen, Totaal : 9 Zinkzalf Fagron 7 - Zincox 10 zalf Is deze zinkzalf goed smeerbaar? 4 Aangename geur, smeert goed Is deze zinkzalf gemakkelijk te verwijderen? 3 Geen opmerkingen Totaal : 7 211/756 RMW - 10 december 2013

171 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Firma 6 Naam product Punten op 5 Motivatie, opmerkingen (VERPLICHT IN TE VULLEN) Perceel 2 : Badolie 500 ml 5 = perfect 4 = zeer goed 3 = goed 2 = voldoende 1 = onvoldoende Tena skin oil 250 ml Voelt de badolie zacht aan op de huid? 5 Voelt zacht aan en toch niet te vettig. Heeft de badolie een frisse geur? 5 Zeer aangename geur, Is de badolie goed oplosbaar in het badwater? 4 Goed oplosbaar in water, Heeft de verpakking een stabiele bodem? 4 Geen opmerkingen Totaal : 18 Barrière crème 150 ml Tena barrier cream Is deze crème vochtafstotend? 5 Goed vochtafstotend, Kleurloos, Is deze crème goed smeerbaar? 5 Crème smeert goed open, Goede consistentie, 212/756 RMW - 10 december 2013

172 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Zeer gemakkelijk te verwijderen zonder Is deze crème gemakkelijk te verwijderen? 5 de huid te beschadigen, Totaal : 15 Bodymilk 250 ml met klapdop 5 = perfect 4 = zeer goed 3 = goed 2 = voldoende 1 = onvoldoende Skin Lotion 250 ml Dringt de bodymilk goed in de huid? 4 Dringt goed in de huid Heeft deze bodymilk een frisse geur? 4 Frisse geur Is deze bodymilk goed smeerbaar? 4 Goede consistentie Voelt de huid zacht aan na gebruik van de bodymilk? 4 Zachte huid na gebruik, Is deze bodymilk hydraterend? 4 Goede hydratatie voor elke huidtype, Totaal : /756 RMW - 10 december 2013

173 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Bodymilk 500 ml met pomp Skin lotion 500 ml Dringt de bodymilk goed in de huid? 4 Dringt goed in de huid Heeft deze bodymilk een frisse geur? 4 Frisse geur Is deze bodymilk goed smeerbaar? 4 Goede consistentie Voelt de huid zacht aan na gebruik van de bodymilk? 4 Zachte huid na gebruik, Is deze bodymilk hydraterend? 4 Goede hydratatie voor elke huidtype, Totaal : /756 RMW - 10 december 2013

174 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Huidbeschermende handcrème 150 ml Tena skin cream Dringt de handcrème goed in de huid? 5 Goede vochtinbrengende crème, Dringt goed in de huid, Heeft de handcrème een verfrissende geur? 4 Frisse, aangename geur, Is deze handcrème goed smeerbaar? 4 Goed smeerbaar, Totaal : 13 Reinigingsschuim (wasmousse) 400 ml Tena wash mousse Heeft dit reinigingsschuim een frisse geur? 4 Frisse, aangename geur, Is dit reinigingsschuim goed smeerbaar? Is er een juiste dosering bij 1 drukbeurt? (1 drukbeurt = 1 maal volledig tot beneden induwen) 4 Goede consistentie 4 Zeer goede reiniging bij één spuitbeurt Totaal : /756 RMW - 10 december 2013

175 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Shampoo 250 ml Tena shampoo & shower 500 ml Is de shampoo anti-schilfers 3 Geen opmerkingen, Heeft deze shampoo een frisse geur? 4 Zeer aangename geur, Is deze shampoo niet uitdrogend? 4 Haar voelt zacht aan na gebruik, Shampoo schuimt goed, Totaal : 11 Douchegel 500 ml Tena shampoo & shower 500 ml Heeft deze douchegel een frisse geur? 4 Zeer aangename geur Weinig naspoelen nodig omdat Is deze douchegel niet uitdrogend? 4 het geen zeepresten nalaat,niet uitdrogend. Totaal : 8 216/756 RMW - 10 december 2013

176 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Wascrème 500 ml met pomp (zonder water) Tena wash cream 500 ml Is deze wascrème te gebruiken zonder water? 3 Geen opmerkingen Is er geen parfum in de wascrème? 4 Frisse, aangename geur doch geen parfumgeur, Dringt goed en snel in de huid, Is deze wascrème huidverzorgend? 4 voedt de huid goed, legt een film op de huid, Totaal : 11 Waslotion (wasemultie) 500 ml met pomp Tena liquid soap 500 ml Is deze waslotion zacht reinigend? 4 Reinigt goed, Schuimt niet overvloedig Is deze waslotion te gebruiken met water? 4 Te gebruiken met water, Is deze waslotion niet uitdrogend? 4 Voedt de huid goed Heeft deze waslotion een frisse geur? 4 Aangename geur, 217/756 RMW - 10 december 2013

177 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Totaal : /756 RMW - 10 december 2013

178 Beoordelingsfiche stalen verzorgingsproducten bestek FM/2012/103 Zachte vochtige reinigingsdoekjes - 32 x 20 cm Tena Wetwipe dispenser 48 st Zijn deze reinigingsdoekjes stevig? 3 Stevige doekjes, scheuren niet, Is het product van de reinigingsdoekjes snel opdrogend op de huid? 5 perfect: niet te nat en niet te droog, Hebben de reinigingsdoekjes een frisse geur? (niet of weinig geparfumeerd) 4 Aangename, frisse geur, Totaal : 12 Zinkzalf Zinc cream 100 ml Is deze zinkzalf goed smeerbaar? 5 Zalf smeert zeer goed open Zalf is gemakkelijk te verwijderen en geeft vlug goed resultaat (goed gevoede huid, minder Is deze zinkzalf gemakkelijk te verwijderen? 5 roodheid,,,) Totaal : /756 RMW - 10 december 2013

179 Scores na vergelijkende test Inschrijvers WM Supplies SCA Arseus Totaal Perceel 2 Badolie 500 ml Barrière crème 150 ml Bodymilk 250 ml met klapdop Bodymilk 500 ml met pomp Huidbeschermende handcrème 150 ml Reinigingsschuim (wasmousse) 400 ml Shampoo 250 ml Douchegel 500 ml Wascrème 500 ml met pomp (zonder water) Waslotion (wasemultie) 500 ml met pomp Zachte vochtige reinigingsdoekjes - 32 x 20 cm Zinkzalf Score op Score op 50 : 31 41,5 30,25 220/756 RMW - 10 december 2013

180 Notulen open zitting Bijlage: _LIJ_beroordeling_prijs.xls 221/756 RMW - 10 december 2013

181 _LIJ_beroordeling_prijs.xls Prijs (ecxl. BTW) Score Kwaliteit Totaal Rangorde Firma King ,37 50,00 31,25 81,25 1 Verpa ,12 44,94 32,50 77,44 2 Dumortier ,64 30,35 32,50 62,85 3 E = eenheid van berekening. = bedrag van de laagste offerte totaal puntenaantal (50) Puntenaantal per offerte = 50 p. prijs Waarbij p = bedrag offerte bedrag laagste offerte E 222/756 RMW - 10 december 2013

182 Prijs (ecxl. BTW) Score Kwaliteit Totaal Rangorde Firma SCA ,02 25,56 41,50 67,06 3 WMSupplies ,79 50,00 31,00 81,00 1 Arseus Medical ,10 40,10 30,25 70,35 2 E = eenheid van berekening. = bedrag van de laagste offerte totaal puntenaantal (50) Puntenaantal per offerte = 50 p. prijs Waarbij p = bedrag offerte bedrag laagste offerte E 223/756 RMW - 10 december 2013

183 Notulen open zitting 2013_RMW_00468 Onderhandelingsprocedure installeren digitale televisie in 4 woonzorgcentra - Toewijzen opdracht Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De OCMW-raad van 15 mei 2013 (2013_RMW_00217) heeft het bestek en de wijze van gunnen van de openbare aanbesteding voor de installatie van digitale televisie voor de 4 wzc van het OCMW Gent goedgekeurd. Er werden geen offertes ingediend zodat een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking is gevoerd. De goedkeuring hiervoor werd gegeven door het Vast Bureau van 26 augustus 2013 (2013_VB_01212) en de Raad van 10 september 2013 (2013_RMW_00341). Volgende firma's werden gecontacteerd: 1) Telenet nv, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen 2) Belgacom, Koning Albert II laan 27, 1030 Brussel 3) Base Company, Neerveldstraat 105, 1200 Brussel 4) Scarlet Belgium, Carlistraat 2, 1140 Evere 5) Tv Vlaanderen, Rue Albert Borschette 2, 1246 Luxemburg Scarlet liet weten dat zij momenteel enkel aan particulieren levert. Enkel Telenet diende een offerte in. De offerte van de firma kwam in aanmerking voor beoordeling en voldoet dus aan de kwalitatieve selectiecriteria (zie bijlage kwalitatieve selectie) De enige regelmatige offerte werd ingediend door de firma Telenet en voldoet aan alle vooropgestelde eisen. De opdracht voor het installeren van digitale televisie in de 4 Woonzorgcentra kan vervolgens toegewezen worden aan de firma Telenet nv, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver voor een periode van minimum 2 jaar en maximum 5 jaar (na twee jaar vast jaarlijks opzegbaar) met ingang van de eerste van de maand, die volgt op de datum van betekening van de goedgekeurde offerte. Motivering gelet op het Decreet van 19 december 2008 (BS 24/12/2008) betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 (BS 29 april 2009) houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen; gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 14 mei 2013, 2013_RMW_00217 Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 10 september 2013, 2013_RMW_ /756 RMW - 10 december 2013

184 Notulen open zitting Vast Bureau, 29 april 2013, 2013_VB_00658 Vast Bureau, 26 augustus 2013, 2013_VB_01212 Derden Instelling: Telenet nv Straat: Liersesteenweg Huisnummer: 4 Postcode: 2800 Gemeente: Mechelen Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Investering Gebudgetteerd: Ja Verbintenis: Ja Totaal geschatte inkomsten: 0,00 Totaal geschatte uitgaven: 90925,61 Meerdere projectkenmerken Initiëel budget: ,00 Reeds aangewend: 55806,20 Engagementen: 0,00 Geschatte inkomsten: 0,00 Geschatte uitgaven: 90925,61 Commentaar Het uiteindelijke bedrag dat zal betaald worden de komende vijf jaar is ,13 incl. BTW. Daarin zit onderstaand: - de coaxwerken + de aanschaffing van het Telenet Broadcastcenter: ,61 incl. BTW. (investeringsbudget) - het abonnement en de auteursrechten (5 jaar): ,52 incl. BTW. (exploitatiebudget) Op de inventaris staat ook de verplichte optie ingevuld. Dit zou de kostprijs zijn mocht iedere bewoner per kamer ook nog individueel kiezen voor een digicorder. Als de bewoners effectief een digicorder zouden willen op hun kamer dan wordt dit hen ook afzonderlijk gefactureerd. Dit komt dus niet ten laste van het OCMW en we hoeven hier dan ook geen rekening mee te houden. Het totaal bedrag van de inventaris is daarom ,38 incl. BTW. Verdeling investeringsbudgetten: de coaxwerken + de aanschaffing van het Telenet Broadcastcenter: ,61 incl. BTW. wzc Het Heiveld: Budget voorzien project: (op activiteit W ) - budgetpositie Budget nodig: ,36 incl. BTW wzc De Liberteyt: Budget voorzien project: (op activiteit W ) - budgetpositie Budget nodig: ,13 incl. BTW wzc De Vijvers: Budget voorzien project: (op activiteit W ) - budgetpositie Budget nodig: ,98 incl. BTW 225/756 RMW - 10 december 2013

185 Notulen open zitting wzc Zonnebloem: Budget voorzien project: (projectnummer ) Budget nodig: ,13 incl. BTW Verdeling exploitatiebudgetten: de abonnement en auteursrechten (5 jaar): ,52 incl. BTW wzc Het Heiveld: budgetpositie Periode van 5 jaar: ,51 incl. BTW Per jaar: 8.967,30 incl. BTW wzc De Liberteyt: budgetpositie Periode van 5 jaar: ,26 incl. BTW Per jaar: 7.318,65 incl. BTW wzc De vijvers: budgetpositie Periode van 5 jaar: ,50 incl. BTW Per jaar: 8.449,90 incl. BTW wzc Zonnebloem: budgetpositie Periode van 5 jaar: ,26 incl. BTW Per jaar: 7.318,65 incl. BTW Visum van de ontvanger Visum: Gunstig Adviezen Dienst Budgettering Datum: 8 november 2013 Advies: Gunstig besluit het volgende goed te keuren: bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen Artikel 1 Voorstel van toewijzen van de opdracht voor de installatie van digitale televisie in 4 woonzorgcentra aan de firma Telenet nv, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor een bedrag van ,13 incl. BTW. Installatie broadcastcenter 4 woonzorgcentra: ,61 incl. BTW (investeringsbudget) Abonnement en auteursrechten 4 woonzorgcentra: ,52 incl. BTW (exploitatiebudget 5 jaar) Artikel 2 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: _LIJ_kwalitatieve_selectie.xls Bijlage 2: _VE_Verslag van nazicht van de offertes.doc Bijlage(n) _LIJ_kwalitatieve_selectie.xls _VE_Verslag van nazicht van de offertes.doc 226/756 RMW - 10 december 2013

186 227/756 RMW - 10 december 2013 Notulen open zitting

187 Notulen open zitting Bijlage: _LIJ_kwalitatieve_selectie.xls 228/756 RMW - 10 december 2013

188 _LIJ_kwalitatieve_selectie.xls Telenet 1. Onderzoek van mogelijke uitsluitingstoestanden art bestek Attest directe belastingen inhoudelijk en vormelijk in orde B.T.W.-attest niet recent R.S.Z.-attest inhoudelijk en vormelijk in orde Besluit Telenet bevindt zich niet in een uitsluitingstoestand 2. Onderzoek van de financiële en economische draagkracht art bestek Financiële ratio s Boekjaar Boekjaar Boekjaar EUR Liquiditeit 1,52 2,26 1,20 Vlottende activa , , ,00 Schulden op korte termijn , , ,00 Solvabiliteit 0,22 0,14 0,19 Eigen vermogen , , ,00 Vreemd vermogen , , ,00 Betalingstermijn klanten 38 dagen 52 dagen 55 dagen Handelsvorderingen , , ,00 Omzet , , ,00 Betalingstermijn leveranciers 196 dagen 258 dagen 230 dagen Handelsschulden , , ,00 Inkopen + diverse goederen , , ,00 Rentabiliteit 12,82 % -21,48 % 10,23 % Netto-winst na belastingen , , ,00 Eigen vermogen , , ,00 Verhouding omzet 1.054, , ,38 Omzet opdracht , , ,00 Bedrag offerte excl. BTW jaarbasis , , ,15 Besluit 3. Onderzoek van de technische- of beroepsbekwaamheid art bestek Referentielijst min. 5 klanten + omzet laatste drie jaar is minimaal gelijk aan bedrag offerte op jaarbasis Opgave technische uitrusting Kwaliteitswaarborgen Kwaliteitscertificaten Telenet vertoont een goede liquiditeit en rentabiliteit maar heeft een grote financiële afhanke De betalingstermijn van de klanten is normaal, die van de leveranciers traag De omzet is voldoende groot De financiële ratio's zijn overwegend positief zodat Telenet voldoende financiële en econom draagkracht heeft. heeft min. 5 referenties opgegeven Uitleg over broadcast center, specifieke karakteristieken Broadcast center, opleververeisten info over aansluiting extra media op Broadcast Center Men geeft uitleg ivm de dienstverlening en het onderhoudscontract, nettohersteltijd, helpdes Geen certificaten bijgevoegd Besluit Telenet voldoet aan de technische minimumeisen. Algemeen Besluit Telenet voldoet aan de selectiecriteria, overeenkomstig de artikelen art KB Plaats 229/756 RMW - 10 december 2013

189 Telenet Commentaar goede liquiditeit 2011 evolueert gunstig t.o.v evolueert ongunstig t.o.v grote financiële afhankelijkheid 2011 evolueert ongunstig t.o.v evolueert gunstig t.o.v normale betalingstermijn 2011 evolueert ongunstig t.o.v evolueert ongunstig t.o.v trage betalingstermijn 2011 evolueert ongunstig t.o.v evolueert gunstig t.o.v goede rentabiliteit 2011 evolueert ongunstig t.o.v evolueert gunstig t.o.v omzet voldoende groot 2011 evolueert ongunstig t.o.v evolueert gunstig t.o.v Telenet vertoont een goede liquiditeit en rentabiliteit maar heeft een grote financiële afhankelijkheid. De betalingstermijn van de klanten is normaal, die van de leveranciers traag De financiële ratio's zijn overwegend positief zodat Telenet voldoende financiële en economische Uitleg over broadcast center, specifieke karakteristieken Broadcast center, opleververeisten, Men geeft uitleg ivm de dienstverlening en het onderhoudscontract, nettohersteltijd, helpdesk Telenet voldoet aan de selectiecriteria, overeenkomstig de artikelen art KB Plaatsing van 11 juli /756 RMW - 10 december 2013

190 Notulen open zitting Bijlage: _VE_Verslag van nazicht van de offertes.doc 231/756 RMW - 10 december 2013

191 _VE_Verslag van nazicht van de offertes.doc 1 VERSLAG VAN NAZICHT VAN DE OFFERTES Datum verslag: 7 november 2013 Opdrachtgevend bestuur: Naam: OCMW Gent Adres: Onderbergen Gent Telefoon: Fax: Algemene gegevens Plaats van dienstverlening Installeren digitale televisie in 4 Woonzorgcentra van het diverse lokaties van het OCMW Gent Besteknummer FM/2013/190 (ID: 211) Soort opdracht Raming Gunningswijze Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze diensten ,00 (incl. btw) Verzenddatum uitnodigingen tot offerte 11 september 2013 Uiterste datum voor het indienen van de offertes Einde van de verbintenistermijn 26 april Lijst van aangeschrevenen Goedkeuring uit te nodigen firma's: 10 september 2013 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, rechtvaardiging: artikel 26, 1, 1 d (geen of geen geschikte aanvraag tot deelneming of offerte werd ontvangen in het kader van een openbare procedure) - wet van 15 juni september 2013 (Raad voor Maatschappelijk Welzijn) 28 oktober 2013 om uur Nr. Naam Adres Postcode Woonplaats 1 Belgacom Koning Albertlaan II Brussel 2 Telenet Liersesteenweg Mechelen 3 BASE Company Neerveldstraat Brussel 4 Scarlet Belgium Carlistraat Evere 5 TV Vlaanderen Rue Albert Borschette 2 LU-1246 Luxemburg 3. Offertes Er werd 1 offerte ingediend bij het bestuur: Nr. Naam Postcode Woonplaats Prijs incl. btw* Verzendwijze 232/756 RMW - 10 december 2013

192 2 1 Telenet 2800 Mechelen ,12 * Exclusief opties Volgende firma s dienden GEEN offerte in: Naam Belgacom BASE Company Scarlet Belgium TV Vlaanderen Motivering 233/756 RMW - 10 december 2013

193 3 4. Kwalitatieve selectie van de inschrijvingen Vereiste documenten en attesten Uitsluitingscriteria: juridische situatie: De leverancier mag zich niet bevinden in één van de uitsluitingstoestanden van artikel 61, 1 en 2 van het KB Plaatsing. Door ondertekening van de offerte verklaart de kandidaat/inschrijver zich niet te bevinden in één of meerdere van onderstaande uitsluitingstoestanden: Verplichte uitsluitingstoestanden: veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor: - deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; - omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; - fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de Wet van 17 februari 2002; - witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Facultatieve uitsluitingstoestanden: in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie hebben ondergaan, of in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; aangifte hebben gedaan van zijn faillissement of voor de inschrijver is een procedure van vereffening aanhangig is, een gerechtelijke reorganisatie ondergaan of in een gelijkaardige procedure bestaande in ander nationale reglementeringen; bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan; niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid; niet in orde zijn met betaling van de belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of van het land waar de inschrijver gevestigd is; zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar in het kader van de kwalitatieve selectie, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt. De kandidaat/inschrijver voegt wel volgende bewijsstukken bij zijn offerte: - een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de beroepsmatige fiscale verplichtingen (personenof vennootschapsbelasting en btw-verplichtingen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen (van het land van vestiging). Het attest betreft de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste indieningsdatum van de offertes (art. 63 KB Plaatsing) De aanbestedende overheid zal zelf via elektronische weg nagaan of de kandidaat/inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid de vereiste bijdragen heeft betaald in de zin van art. 62, 1 KB Plaatsing. De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure en met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de situatie van om het even welke kandidaat of inschrijver. 234/756 RMW - 10 december 2013

194 4 Selectiecriteria: economische en financiële draagkracht: een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in de producten, waarop de opdracht betrekking heeft, van de laatste drie afgesloten boekjaren. De jaarrekeningen van de Belgische inschrijvers over de laatste drie boekjaren zullen door de aanbestedende overheid elektronisch opgevraagd worden. Buitenlandse inschrijvers moeten een kopie van hun gecertificeerde jaarrekeningen over de laatste 3 boekjaren bij hun offerte voegen. De financiële ratio s (liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, betalingstermijn klanten en leveranciers) m.b.t. de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren moeten overwegend positief zijn en de omzet in de producten, waarop de opdracht betrekking heeft, voldoende groot, d.w.z. minstens 10 keer zo groot als het bedrag van de offerte op jaarbasis, om te voldoen aan de financiële en economische minimumeisen. Selectiecriteria: technische bekwaamheid: - lijst met minimaal de vijf voornaamste klanten gedurende de afgelopen drie jaar met het totaal bedrag, excl. BTW van de leveringen per jaar; - beschrijving van de technische uitrusting en de maatregelen om de kwaliteit te waarborgen; - eventuele certificaten opgesteld door erkende officiële diensten of instituten voor kwaliteitscontrole. Het totaal bedrag van de leveringen gedurende de laatste 3 jaar aan minstens één van de vijf voornaamste klanten moet minimaal gelijk zijn aan het totaal bedrag van de offerte op jaarbasis. De beschrijving van de technische uitrusting, het wagenpark en de maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, moeten aantonen dat de inschrijver de opdracht technisch en kwalitatief aankan. Kwaliteitscertificaten (bv. ISO-certificaten) zijn niet verplicht, maar kunnen bijdragen tot een positieve beoordeling van de technische bekwaamheid. De leidend ambtenaar heeft het recht zich, eventueel vergezeld van andere deskundigen, ter plaatse in de onderneming en in de vestiging of het bedrijf, waar de goederen geproduceerd worden, van de financiële, economische en technische bekwaamheid te komen vergewissen. Reis- en verblijfskosten voor een buitenlands bezoek, vallen ten laste van de inschrijver. Samenvatting van het nazicht van de inschrijvers Naam Tijdig RSZ Btw + bel.* Jur.¹ Fin.² Techn.³ Telenet Ja OK OK OK OK OK * Btw + belastingen ¹ Juridische situatie ² Economische en financiële draagkracht ³ Technische bekwaamheid Besluit van de kwalitatieve selectie Volgende inschrijvers worden geselecteerd omdat eventuele tekortkomingen niet essentieel zijn: Naam Motivering 235/756 RMW - 10 december 2013

195 5 Telenet In orde 5. Administratief, rekenkundig en technisch nazicht van de offertes van geselecteerde kandidaten Samenvatting formeel nazicht (vereisten waaraan de offertes moeten voldoen) Nr. Naam Formele regelmatigheid Plaatsbez.¹ 1 Telenet OK In orde OK ¹ Plaatsbezoek Materieel nazicht van de offertes Verbetering rekenfouten, materiële fouten,...: Nr. Naam 1 Telenet Opmerkingen OK In orde Besluit van het formeel en materieel nazicht van de offertes De volgende offertes worden door het bestuur als regelmatig beschouwd omdat eventuele onregelmatigheden niet essentieel zijn: Nr. Naam Motivering 1 Telenet In orde 6. Vergelijking van de offertes en voorstel tot gunning Overzicht van de eenheidsprijzen (na onderhandeling) Nr. Beschrijving Installeren digitale televisie in 4 Woonzorgcentra van het OCMW Gent 1. Telenet 1 wzc De Vijvers: installatie ditributie-unit ,72 2 wzc De Liberteyt: installatie ditributie-unit ,71 3 wzc Het Heiveld + serviceflats Wibier: installatie ditributie-unit ,07 4 wzc Zonnebloem: installatie ditributie-unit ,63 5 wzc De Vijvers: aansluitingen 189,77 236/756 RMW - 10 december 2013

196 6 6 wzc De Liberteyt: aansluitingen 229,11 7 wzc Het Heiveld + serviceflats Wibier: aansluitingen 175,62 8 wzc Zonnebloem: aansluitingen 211,49 Verplichte optie 9 wzc De Vijvers: uitbreiding digitale televisie 613,20 10 wzc De Liberteyt: uitbreiding digitale televisie 613,20 11 wzc Het Heiveld + serviceflats Wibier: uitbreiding digitale televisie 613,20 12 wzc Zonnebloem: uitbreiding digitale televisie 613,20 Vergelijking van de offertes volgens de in het bestek vermelde gunningscriteria Finale rangschikking regelmatige offertes (gerangschikt volgens totale score en prijs incl. btw) Nr. Naam Score Prijs incl. btw* 1 Telenet ,38 * Nagerekende bedragen en inclusief de verplichte opties VOORSTEL TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het administratief en technisch nazicht van de offertes en de vergelijking van de offertes gemaakt in de voorgaande punten, stelt de ontwerper voor om de opdracht te gunnen aan de firma met de enige offerte, zijnde Telenet, Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De ontwerper, Elke Stienissen adjunct van de directie 237/756 RMW - 10 december 2013

197 Notulen open zitting P&O Human Resources - Directie Directie 2013_RMW_00470 Vertaling OCMW personeelsbehoefteplan naar geconsolideerde graden Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De OCMW personeelsformatie werd laatst gewijzigd in december Motivering Voor de opmaak van het meerjarenplan werden binnen het nieuwe planningsproces (Gent2020) gebruik gemaakt van geconsolideerde graden. Geconsolideerde graden omvatten clusters van functies per type per niveau die het planningsproces faciliteren en vereenvoudigen. Deze clustering werd als één geheel in samenwerking met Stad Gent uitgevoerd. Gezien deze geconsolideerde graden opgenomen worden in de huidige wijziging van de rechtspositieregeling OCMW-personeel is het noodzakelijk de OCMW-personeelsformatie uit 2012 te vertalen naar deze nieuwe graden. Het betreft dus een vertaling binnen het gekende personeelsbehoefteplan. Dat wil zeggen dat er geen inhoudelijke wijzigingen vast te stellen zijn. Evenzeer heeft deze vertaling hierdoor geen financiële implicaties. Het bijgevoegde document geeft per personeelsbehoeftesoort een overzicht van de oorspronkelijke graad en daarnaast ook de geconsolideerde graad. Bij het voorleggen van een toekomstige wijziging van het OCMW personeelsbehoefteplan zal er vanaf heden enkel met deze geconsolideerde graden gewerkt worden. Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 13 december 2012, 2012_RMW_00508 Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): Een modern human resources management ontwikkelen Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist Adviezen Motivering: Het Hoog Overlegcomité waarop de protocols met de vakbonden zullen ondertekend worden, is gepland op 9 december /756 RMW - 10 december 2013

198 Notulen open zitting Motivering: Voorafgaandelijk aan een formatiewijziging en wijziging rechtspositieregeling dient, conform artikel 270, 1 van het OCMW-decreet, advies gevraagd te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Zodra dit advies gegeven werd, wordt dit aangehecht bij het besluit. bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 Vertaling personeelsbehoefteplan naar geconsolideerde graden Juridische Ondersteuning 2013_RMW_00471 Wijziging rechtspositieregeling personeel artikel 104, 6 OCMW-decreet n.a.v. wijzigingen RPR Stadspersoneel Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De Stad Gent heeft het voornemen haar rechtspositieregeling op een aantal punten te wijzigen en vraagt daarvoor vandaag aan de OCMW-Raad advies conform artikel 270 van het gemeentedecreet. Hoewel de Gemeenteraad dus zelf nog formeel over de wijzigingen moet beslissen, willen we daarop nu reeds een voorafname doen en de geplande wijzigingen wel al aan de OCMW-Raad voorleggen, weliswaar onder voorbehoud van latere goedkeuring door de Gemeenteraad. De voorgenomen wijzigingen gaan immers in op 1 januari 2014 waardoor het essentieel is dat de OCMW-Raad ook dit jaar nog beslist. De voorgenomen wijzigingen hebben betrekking op: - het invoeren van externe personeelsmobiliteit tussen Stad en OCMW Gent en de autonome gemeentebedrijven van de Stad Gent; - wijzigingen aan de evaluatieprocedure; - terbeschikkingstelling van statutair personeel; - wijzigingen aan de graadbenamingen; - het aanvragen of verlengen van onbetaald verlof en loopbaanonderbreking; - wijzigingen m.b.t. vorming. De wijziging die aan de RPR Stadspersoneel werd aangebracht i.v.m. de gemeenschappelijke wervingsreserve m.b.t. de autonome gemeentebedrijf (AGB) is niet relevant voor het OCMW, aangezien enkel de Stad met haar AGB s een gemeenschappelijke wervingsreserve kan aanleggen. Bovendien bestaat er reeds een gemeenschappelijke wervingsreserve voor de Stad en het OCMW (art.29 3, lid 3 RPR art personeel). Deze wijziging zal dan ook niet aangebracht worden aan de RPR art personeel. Daarnaast wordt ervoor geopteerd om de maaltijdcheques voor jobstudenten binnen Ouderenzorg te behouden. De voorziene wijziging in het voornoemde gemeenteraadsbesluit zal dus niet overgenomen worden. De motivatie hiervoor komt voornamelijk voort uit de bezorgdheid om ook in de toekomst voldoende jobstudenten te vinden die bereid zijn om binnen Ouderenzorg te werken. De jobstudenten vervullen immers een noodzakelijke aanvulling van de ietwat gereduceerde personeelssterkte tijdens de zomermaanden en maaltijdcheques vormen één van de bestanddelen die dit vakantiewerk aantrekkelijker moeten maken. Bovendien is het werken met jobstudenten een goede manier om jongeren warm te maken om in de toekomst eventueel een knelpuntberoep als verpleegkundige of verzorgende op te nemen binnen OCMW Gent. Om deze redenen wordt het dan ook opportuun geacht om de maaltijdcheques voor jobstudenten binnen Ouderenzorg (art personeel) te behouden. Motivering Gelet op het raadsbesluit van 9 juni 2011 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling voor personeel artikel 104, 6 OCMW-decreet en latere wijzigingen; gelet op het bijgevoegde ontwerp-gemeenteraadsbesluit houdende wijziging van de rechtspositieregeling, dat voorkomt op de gemeenteraad van december; 239/756 RMW - 10 december 2013

199 Notulen open zitting gelet op het voorgenomen gemeenteraadsbesluit (te treffen in de gemeenteraad van december 2013) tot wijziging van de stedelijke rechtspositieregeling, na gunstig advies verleend door de OCMW-Raad van heden; overwegende dat de bepalingen in voornoemd gemeenteraadsbesluit met betrekking tot de gemeenschappelijke wervingsreserve in het voorgenomen gemeenteraadsbesluit niet van toepassing zijn op het OCMW; overwegende dat het niet wenselijk is om de bepalingen in voornoemd gemeenteraadsbesluit met betrekking op de maaltijdcheques voor de jobstudenten over te nemen; overwegende dat de overige in het voornoemde gemeenteraadsbesluit aangehaalde overwegingen en motiveringen om de stedelijke rechtspositieregeling te wijzigen evenzeer gelden voor de wijzigingen aan de rechtspositieregeling personeel artikel 104, 6 OCMW-decreet die het gevolg zijn van de wijzigingen aan de stedelijke rechtspositieregeling; gelet op het voorontwerp van raadsbesluit tot wijziging van de rechtspositieregeling personeel artikel 104, 6 OCMW-decreet opgemaakt door de secretaris in overleg met het managementteam; gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; gelet op het protocol met de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het Bijzonder Onderhandelingscomité van 18 november 2013; gelet op het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Openbaarheid van bestuur Dit besluit is niet ter inzage. Motivering: Artikel 13-3 : een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voor zover die geen betrekking heeft op milieu-informatie, als de openbaarmaking afbreuk doet aan het geheim van de beraadslagingen van de Vlaamse Regering en van de verantwoordelijke overheden die ervan afhangen, aan het geheim van beraadslagingen van de organen van het Vlaams Parlement. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist Adviezen Motivering: Het Bijzonder Onderhandelingscomité waarop de protocols met de vakbonden zullen ondertekend worden, is gepland op 18 november bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 In de rechtspositieregeling Ouderenzorg, goedgekeurd bij het raadsbesluit van 9 juni 2011 tot vaststelling van de rechtspositieregeling art personeel en latere wijzigingen, worden volgende wijzigingen aangebracht: *In de laatste alinea van artikel 6 worden de woorden het hoofd van het personeel vervangen door de OCMW-secretaris. *In artikel 8 wordt in de derde alinea, de eerste zin geredigeerd als volgt: Van de in de eerste alinea vermelde voorkeur wordt steeds afgeweken in geval van de vacantverklaring van een betrekking in de graad van directeur of hogere graad, in welk geval steeds een combinatie wordt gevolgd van zowel interne personeelsmobiliteit, een bevorderingsprocedure als een aanwervingsprocedure, die uitmondt in één wervingsreserve met een gezamenlijke rangschikking van de kandidaten. *In artikel 15 wordt in 1 in de tweede alinea en in 2 het woord graad vervangen door functie. *In artikel 16 wordt 2 geredigeerd als volgt: 240/756 RMW - 10 december 2013

200 Notulen open zitting 2. Het vacaturebericht verstrekt aan de kandidaten minimaal de volgende inlichtingen: 1 De functie, de graad waarin de functie gesitueerd wordt en de mededeling of er een wervingsreserve zal worden aangelegd in geval één of meer betrekkingen vacant worden verklaard; 2 Dat een wervingsreserve wordt aangelegd met een rangschikking van de kandidaten of met pools; 3 Het aan de functie verbonden maandsalaris; 4 De mededeling of het om de vacantverklaring van statutaire dan wel contractuele betrekkingen gaat; 5 Het niveau van de functie en/of de daaraan gekoppelde diplomavereisten; 6 De uiterste inschrijvingsdatum; 7 De dienst en de contactpersoon waar aanvullende inlichtingen over de betrekking bekomen kunnen worden; en 8 In voorkomend geval een aantal specifieke aanwervingsvoorwaarden voor de vacantverklaarde betrekkingen. *In artikel 28 wordt in 2, in de derde alinea het woord graad vervangen door functie. *In artikel 28 wordt in 3, in de eerste alinea, de laatste zin geredigeerd als volgt: Wanneer het leidinggeven een essentieel onderdeel is volgens de functiebeschrijving, kan enkel vrijstelling worden verkregen als de leidinggevende competenties reeds werden getest op het niveau van dezelfde graad als de vacante betrekking en de kandidaat daarin geschikt werd bevonden. *In artikel 29 wordt in 3, in de tweede alinea, in punt b) het woord graad vervangen door functie. *In artikel 29 wordt in 3 het laatste lid geredigeerd als volgt: De bepalingen van deze 3 zijn eveneens van toepassing wanneer het OCMW Gent en de Stad Gent een gemeenschappelijke wervingsreserve hebben aangelegd. *In artikel 39 wordt in de tweede alinea het woord graad vervangen door functie. *In artikel 39 wordt de derde alinea geredigeerd als volgt: In afwijking van het tweede lid wordt geen proeftijd voorzien bij een ambtshalve herplaatsing van het vast aangestelde statutaire personeelslid zoals voorzien in Titel V of bij een herplaatsing van het contractuele personeelslid zoals voorzien in Titel Vbis. *In artikel 41 wordt in de laatste alinea, in de laatste zin het woord graad 2 keer vervangen door functie. *In artikel 52 wordt in 1 punt 2 geredigeerd als volgt: 2 een tweede functioneringsgesprek vindt plaats in de loop van de evaluatieperiode, waarbij de lopende evaluatieperiode de periode is tussen de laatste periodieke evaluatie en het volgende evaluatiemoment, zoals bedoeld in artikel 54. *In artikel 52 wordt in 2 in de eerste en de tweede zin het woord graad vervangen door functie. *Artikel 54 wordt geredigeerd als volgt: Elk personeelslid wordt om de twee jaar geëvalueerd door de leidinggevende. Het personeelslid moet ten minste zes maanden effectief gepresteerd hebben om in aanmerking te komen voor een evaluatie. De evaluatie heeft betrekking op de periode die volgt op de vorige evaluatie. De evaluatietermijn loopt van 1 januari tot en met 31 maart van elk even jaar. *Er wordt een nieuw artikel 54 bis toegevoegd luidend als volgt: Artikel 54 bis De periodieke evaluatie wordt uitgesteld tot de eerstvolgende evaluatietermijn van zodra een deel van de proeftijd in de evaluatietermijn valt. *Artikel 55 wordt geredigeerd als volgt: Artikel 55 Het hoofd van het personeel kan, met het oog op het vlot verloop van het evaluatieproces, gemotiveerd uitzonderingen toestaan op de evaluatietermijn. *In artikel 88 wordt in 2 het woord graden vervangen door functies. *In artikel 94 wordt in punt 2 het woord ploegbaas vervangen door ploegleider. *In artikel 97 wordt 2 geredigeerd als volgt: 2. Voor de deelname aan een bevorderingsprocedure komen de volgende personeelsleden in aanmerking: 241/756 RMW - 10 december 2013

201 Notulen open zitting 1 de vast aangestelde statutaire personeelsleden en de vast aangestelde statutaire personeelsleden van de Stad Gent en van de autonome gemeentebedrijven van de Stad Gent die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen; ongeacht hun administratieve toestand. 2 de contractuele personeelsleden, met uitzondering van de contractuele personeelsleden bedoeld in artikel 7, punten 1 tot en met 10, en de contractuele personeelsleden van de Stad Gent en van de autonome gemeentebedrijven van de Stad Gent die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, als ze aan één van de volgende criteria beantwoorden: a) ze zijn na 1 januari 2009 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling II en III en ze hebben met goed gevolg een proeftijd beëindigd; b) ze zijn voor 1 januari 2009 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen. *In artikel 100 wordt in 1, in de tweede alinea het woord functie vervangen door graad. *In artikel 102 wordt in 1, de eerste alinea geredigeerd als volgt: 1. Een personeelslid kan geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van deelname aan de psychotechnische proeven indien hij/zij binnen de afgelopen vierentwintig maanden psychotechnische proeven aflegde op basis waarvan conclusies kunnen getrokken worden inzake de competenties die relevant zijn voor de huidige selectieprocedure behalve wanneer de kandidaat uitdrukkelijk vraagt opnieuw aan de psychotechnische proeven deel te nemen. Wanneer het leidinggeven een essentieel onderdeel is volgens de functiebeschrijving, kan enkel vrijstelling worden verkregen als de leidinggevende competenties reeds werden getest op het niveau van dezelfde graad als de vacante betrekking en de kandidaat daarin geschikt werd bevonden. *In artikel 104 wordt 2 geredigeerd als volgt: 2. Voor deelname aan een procedure van interne personeelsmobiliteit komen de volgende personeelsleden in aanmerking: 1 de vast aangestelde statutaire personeelsleden en de vast aangestelde statutaire personeelsleden van de Stad Gent en van de autonome gemeentebedrijven van de Stad Gent die aan de voorwaarden voldoen ongeacht hun administratieve toestand. 2 de contractuele personeelsleden, met uitzondering van de contractuele personeelsleden bedoeld in artikel 7, punten 1 tot en met 10, en de contractuele personeelsleden van de Stad Gent en van de autonome gemeentebedrijven van de Stad Gent die aan de voorwaarden voldoen, als ze aan één van de volgende criteria beantwoorden: a) ze zijn na 1 januari 2009 aangesteld na een aanwervingsprocedure als vermeld in Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling II en III en ze hebben de proeftijd beëindigd; b) ze zijn voor 1 januari 2009 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen. *In artikel 104 wordt in 3 het woord functies vervangen door graden. *In artikel 106 wordt in punt 3 het woord graad 2 keer vervangen door functie. *In artikel 106 wordt in punt 6 het woord graad vervangen door functie. *In artikel 109 wordt in 3 het woord functie vervangen door graad. *In artikel 142 wordt in 1, punt 3 geredigeerd als volgt: 3 voor de personeelsleden die aangesteld zijn als erfgoedbewaker: het niet slagen in het pyschotechnisch onderzoek in het kader van de opleiding tot erfgoedbewaker. *In artikel 148 wordt 1 geredigeerd als volgt: 1. Aan de volgende graden worden de salarisschalen en de functionele loopbanen als vermeld in de artikelen 91 tot en met 95 verbonden die overeenkomen met de ernaast vermelde lettercijfercode: 1 niveau E: Graad Functie Rang Schalen Onderhoudsmedewerker Onderhoudsmedewerker Ouderenzorg Ev E1 E2 E3 Keukenmedewerker 2 niveau D: Graad Functie Rang Schalen Assistent Conciërge Dv D1 D2 D3 Hulpkok 242/756 RMW - 10 december 2013

202 Notulen open zitting Servicemedewerker Verzorgende Ploegleider Ploegleider Onderhoud Dx D4 - D5 3 niveau C: Graad Functie Rang Schalen Deskundig medewerker Administratief medewerk(st)er Cv C1 C2 C3 Animator Kok Deskundig zorgmedewerker Zorgkundige Cv C1 C2 Gebrevetteerd zorgmedewerker Gebrevetteerd/Gediplomeerd Verpleegkundige Cv C3 C4 Hoofddeskundig medewerker Hoofdadministratief medewerk(st)er Cx C4 C5 4 niveau B: Graad Functie Rang Schalen Consulent Consulent Bv B1 B2 B3 Intercultureel bemiddelaar Levensbeschouwelijk consulent A1/Bachelor Maatschappelijk werker Maatschappelijk werker Bv B1 B2 B3 Consulent zorg Animator A1/Bachelor Bv B1 B2 B3 Coördinator dagverzorgingscentrum Ergotherapeut Gegradueerd verpleegkundige/bachelor Verpleegkunde Kinesitherapeut Logopedist Reactivator A1/Bachelor Hoofdconsulent Centrumleider Bx B4 B5 Coördinator Hoofdmaatschappelijk werker 243/756 RMW - 10 december 2013

203 Notulen open zitting Verantwoordelijke Serviceflats Verantwoordelijke Serviceflats/Woningen met dienstverlening Coördinator Animatie en Reactivatie Coördinator Animatie en Reactivatie A1/Bachelor Bx BV4 Hoofdverpleegkundige Hoofdverpleegkundige Bx BV5 Zorgcoördinator Zorgcoördinator By BV6 5 niveau A: Graad Functie Rang Schalen Adjunct van de directie Adjunct van de directie Av A1a A2a A3a Levensbeschouwelijk consulent Licentiaat/Master Reactivator Licentiaat/Master Diensthoofd Diensthoofd Ax A4a A4b Directeur Directeur Ay A5a A5b *In artikel 220 wordt een tweede alinea toegevoegd luidend als volgt: De personeelsleden van de Stad Gent en de autonome gemeentebedrijven van de Stad Gent behouden hun vakantiesaldo bij overgang naar het OCMW Gent. *In artikel 236 wordt in 1een laatste alinea toegevoegd luidend als volgt: De personeelsleden van het de Stad Gent en de autonome gemeentebedrijven van de Stad Gent behouden hun ziektekredietsaldo bij overgang naar het OCMW Gent. *In artikel 258 wordt in 3, de vierde alinea geredigeerd als volgt: Aanvragen tot verlenging van het onbetaald verlof moeten ten minste een maand vóór het verstrijken van de lopende afwezigheidsperiode schriftelijk worden ingediend, behalve in het geval van onbetaald verlof voor een periode van zes maanden of meer. Daarvoor bedraagt de aanvraagtermijn drie maanden. Wanneer het personeelslid niet aan de aanvraagtermijn van drie maanden kan voldoen, kan het onbetaald verlof enkel verlengd worden indien wordt gemotiveerd waarom niet aan de aanvraagtermijn kan worden voldaan. *In artikel 258 wordt in 3, de vijfde alinea geredigeerd als volgt: Op verzoek van het personeelslid kan, mits opzegging van een maand, een einde worden gemaakt aan het onbetaald verlof, behalve in het geval van onbetaald verlof voor een periode van zes maanden of meer. Daarvoor bedraagt de opzeggingstermijn drie maanden. Wanneer het personeelslid niet aan de opzeggingstermijn van drie maanden kan voldoen, kan het enkel vervroegd het werk hervatten indien wordt gemotiveerd waarom niet aan de termijn kan worden voldaan. *In artikel 259 wordt in de eerste alinea, in de laatste zin het woord functie vervangen door graad. *In artikel 274 worden de woorden het hoofd van het personeel vervangen door de OCMW - secretaris. *In artikel 279 wordt de derde alinea geredigeerd als volgt: Aanvragen tot verlenging van de afwezigheid ingevolge deeltijdse arbeid moeten ten minste een maand vóór het verstrijken van de lopende afwezigheidsperiode schriftelijk worden ingediend, behalve in het geval van loopbaanonderbreking voor een periode van zes maanden of meer. Daarvoor bedraagt de aanvraagtermijn drie maanden. Wanneer het personeelslid niet aan de aanvraagtermijn van drie maanden kan voldoen, kan de afwezigheid enkel verlengd worden indien wordt gemotiveerd waarom niet aan de termijn kan worden voldaan. 244/756 RMW - 10 december 2013

204 Notulen open zitting *In artikel 279 wordt de vierde alinea geredigeerd als volgt: Op verzoek van het personeelslid kan, mits opzegging van een maand, een einde worden gemaakt aan de afwezigheid ingevolge deeltijdse arbeid behalve in het geval van loopbaanonderbreking voor een periode van zes maanden of meer. Daarvoor bedraagt de opzeggingstermijn drie maanden. Wanneer het personeelslid niet aan de opzeggingstermijn van drie maanden kan voldoen, kan het enkel vervroegd het werk hervatten indien wordt gemotiveerd waarom niet aan de termijn kan worden voldaan. *In Bijlage 1. Begrippen en definities wordt de definitie van evaluatieperiode in 20 gewijzigd als volgt: 20: evaluatieperiode: omvat de door de leidinggevende te evalueren periode sinds het laatste evaluatiemoment *In Bijlage 1. Begrippen en definities wordt de definitie van evaluatieperiode in 21 gewijzigd als volgt: 21 : evaluatietermijn: het tijdstip tussen 1 januari en 31 maart van een even jaar waarop de evaluatie plaatsvindt *In Bijlage 4. Transitoire graden wordt de titel gewijzigd als volgt Bijlage 4. Transitoire functies en salarisschalen. *In Bijlage 6. Afgeschafte graden wordt de titel gewijzigd als volgt Bijlage 6. Afgeschafte functies. *In Bijlage 6. Afgeschafte functies worden de volgende hoofdingen geschrapt: Werkliedenpersoneel; Technisch en daarmede gelijkgesteld personeel; Verzorgings- en bijstandspersoneel. *In Bijlage 6. Afgeschafte functies worden onder de graad van Schaliedekker met salarisschaal B D4 de volgende graad met de volgende salarisschaal en rang toegevoegd: graad van Stukadoor met salarisschalen D1 D2 D3 en rang Dv. Artikel 2 In de rechtspositieregeling Ouderenzorg, goedgekeurd bij het raadsbesluit van 9 juni 2011 tot vaststelling van de rechtspositieregeling art personeel en latere wijzigingen, worden volgende wijzigingen aangebracht: *In artikel 53 wordt in het tweede lid in de eerste opsomming het woord persoonlijke toegevoegd voor het woord doelstellingen. *Artikel 57 wordt geredigeerd als volgt: Artikel Voor de beoordeling van de competenties geldt de volgende beoordelingsschaal: - De competentie is niet of beperkt aanwezig. - De competentie is aanwezig mits ondersteuning. - De competentie is spontaan ingezet. - De competentie is sterk aanwezig. - De competentie is aanwezig op expertniveau. De medewerk(st)er kan de competentie aanwenden in werkgroepen, optreden als referentiepersoon voor dit item, mentorschap op zich nemen, kennis overdragen op anderen. 2. Voor de beoordeling van de persoonlijke doelstellingen geldt de volgende beoordelingsschaal: - De doelstellingen zijn niet gerealiseerd. - De doelstellingen zijn gedeeltelijk gerealiseerd. - De doelstellingen zijn gerealiseerd zoals vooropgesteld. - De doelstellingen zijn beter dan vooropgesteld gerealiseerd. - De realisatie van de doelstellingen overtreft alle verwachtingen. Als de doelstellingen niet kunnen gerealiseerd worden omwille van omstandigheden onafhankelijk van de wil van het personeelslid, dan wordt hiervan op het evaluatieformulier melding gemaakt. Artikel 3 245/756 RMW - 10 december 2013

205 Notulen open zitting In de evaluatietermijn van het jaar 2014 worden voor alle leidinggevende personeelsleden die als eerste of tweede beoordelaar de OCMW-secretaris hebben (met uitzondering van de personeelsleden die vallen onder het toepassingsgebied van het Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel), de persoonlijke doelstellingen voor de evaluatieperiode vastgelegd in een functioneringsgesprek. Voor de in punt 1 bedoelde personeelsleden die zich in een proeftijd bevinden, worden de persoonlijke doelstellingen vastgelegd in een functioneringsgesprek binnen de termijn voorzien in artikel 40 RPR. De personeelsleden die in de evaluatietermijn van het jaar 2014 moesten geëvalueerd worden, worden geëvalueerd. De personeelsleden die in de evaluatietermijn van het jaar 2014 een functioneringsgesprek met tussentijdse terugkoppeling moesten krijgen, zullen een functioneringsgesprek met tussentijdse terugkoppeling krijgen. In de evaluatietermijn van het jaar 2015 krijgen alle personeelsleden een functioneringsgesprek met tussentijdse terugkoppeling. In de evaluatietermijn van het jaar 2016 worden alle personeelsleden geëvalueerd. Artikel 4 In het Vormingsreglement worden de volgende wijzigingen aangebracht: *In artikel 12 wordt de volgende hoofding toegevoegd: Deelname aan externe opleidingen met een kortdurend karakter die noodzakelijk of dienstig zijn voor de huidige functie (artikel 10 1). *In artikel 13 wordt 1 geredigeerd als volgt: 1. Voor deelname aan externe vormingen met een langdurig karakter die dienstig zijn voor de huidige functie en waarbij de vorming met goed gevolgd beëindigd wordt na slagen voor een examen of proef, is de goedkeuring van het departementshoofd vereist. Enkel indien de deelnameprijs meer dan euro zou bedragen, wordt de deelname ter goedkeuring voorgelegd aan het hoofd van het personeel. Artikel 5 In de rechtspositieregeling Ouderenzorg, goedgekeurd bij het raadsbesluit van 9 juni 2011 tot vaststelling van de rechtspositieregeling art personeel en latere wijzigingen worden volgende wijzigingen aangebracht: *In Titel III. De loopbaan wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd met als titel Hoofdstuk XVII. Terbeschikkingstelling van statutair personeel aan andere overheidsdiensten met een artikel 119 octies luidend als volgt: Art. 119 octies De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan statutair personeel ter beschikking stellen van andere overheidsdiensten. Artikel 6 *De artikels 1, 3 en 4 treden in werking op 1 januari * Artikel 2 treedt in werking op 1 januari 2014 voor alle leidinggevende personeelsleden die als eerste of tweede beoordelaar de OCMW-secretaris hebben (met uitzondering van de personeelsleden die vallen onder het toepassingsgebied van het Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel); *Artikel 5 treedt in werking op 1 oktober _RMW_00472 Wijziging rechtspositieregeling OCMW-personeel, m.u.v. de personeelsleden van artikel 104, 6 OCMW-decreet en artikel 60-personeel n.a.v. wijzigingen RPR Stadspersoneel Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De Stad Gent heeft het voornemen haar rechtspositieregeling op een aantal punten te wijzigen en vraagt daarvoor vandaag aan de OCMW-Raad advies conform artikel 270 van het gemeentedecreet. Hoewel de Gemeenteraad dus zelf nog formeel over de wijzigingen moet beslissen, willen we daarop nu reeds een 246/756 RMW - 10 december 2013

206 Notulen open zitting voorafname doen en de geplande wijzigingen wel al aan de OCMW-Raad voorleggen, weliswaar onder voorbehoud van latere goedkeuring door de Gemeenteraad. De voorgenomen wijzigingen gaan immers in op 1 januari 2014 waardoor het essentieel is dat de OCMW-Raad ook dit jaar nog beslist. De voorgenomen wijzigingen hebben betrekking op: - het invoeren van externe personeelsmobiliteit tussen Stad en OCMW Gent en de autonome gemeentebedrijven van de Stad Gent; - wijzigingen aan de evaluatieprocedure; - terbeschikkingstelling van statutair personeel; - wijzigingen aan de graadbenamingen; - het toekennen van maaltijdcheques aan jobstudenten; - het aanvragen of verlengen van onbetaald verlof en loopbaanonderbreking; - wijzigingen m.b.t. vorming. De wijziging die aan de RPR Stadspersoneel werd aangebracht i.v.m. de gemeenschappelijke wervingsreserve m.b.t. de autonome gemeentebedrijf (AGB) is niet relevant voor het OCMW, aangezien enkel de Stad met haar AGB s een gemeenschappelijke wervingsreserve kan aanleggen. Bovendien bestaat er reeds een gemeenschappelijke wervingsreserve voor de Stad en het OCMW (art.27 3, lid 3 RPR OCMW-personeel). Deze wijziging zal dan ook niet aangebracht worden aan de RPR OCMW-personeel. Motivering Gelet op het raadsbesluit van 9 juni 2011 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling voor OCMW-personeel, m.u.v. de personeelsleden van artikel 104, 6 OCMW-decreet en artikel 60-personeelsleden en latere wijzigingen; gelet op het voorgenomen gemeenteraadsbesluit (te treffen in de gemeenteraad van december 2013) tot wijziging van de stedelijke rechtspositieregeling, na gunstig advies verleend door de OCMW-Raad van heden; overwegende dat de in het voornoemde gemeenteraadsbesluit aangehaalde overwegingen en motiveringen om de stedelijke rechtspositieregeling te wijzigen evenzeer gelden voor de wijzigingen aan de rechtspositieregeling OCMW-personeel die het gevolg zijn van de wijzigingen aan de stedelijke rechtspositieregeling; overwegende dat de bepalingen met betrekking tot de gemeenschappelijke wervingsreserve in het voorgenomen gemeenteraadsbesluit niet van toepassing zijn op het OCMW. gelet op het voorontwerp van raadsbesluit tot wijziging van de rechtspositieregeling OCMW-personeel opgemaakt door de secretaris in overleg met het managementteam; gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; gelet op het protocol met de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het Bijzonder Onderhandelingscomité van 18 november 2013; gelet op het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Openbaarheid van bestuur Dit besluit is niet ter inzage. Motivering: Artikel 13-3 : een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voor zover die geen betrekking heeft op milieu-informatie, als de openbaarmaking afbreuk doet aan het geheim van de beraadslagingen van de Vlaamse Regering en van de verantwoordelijke overheden die ervan afhangen, aan het geheim van beraadslagingen van de organen van het Vlaams Parlement. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist Adviezen 247/756 RMW - 10 december 2013

207 Notulen open zitting Motivering: Het Bijzonder Onderhandelingscomité waarop de protocols met de vakbonden zullen ondertekend worden, is gepland op 18 november bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 In de rechtspositieregeling, goedgekeurd bij raadsbesluit van 9 juni 2011 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling voor OCMW-personeel, m.u.v. de personeelsleden van artikel 104, 6 OCMW-decreet en artikel 60-personeelsleden en latere wijzigingen, worden volgende wijzigingen aangebracht: *In de laatste alinea van artikel 6 worden de woorden het hoofd van het personeel vervangen door de OCMW-secretaris. *In artikel 9 wordt in de derde alinea, de eerste zin geredigeerd als volgt: Van de in de eerste alinea vermelde voorkeur wordt steeds afgeweken in geval van de vacantverklaring van een betrekking in de graad van directeur of hogere graad, in welk geval steeds een combinatie wordt gevolgd van zowel interne personeelsmobiliteit, een bevorderingsprocedure als een aanwervingsprocedure, die uitmondt in één wervingsreserve met een gezamenlijke rangschikking van de kandidaten. *In artikel 16 wordt in 1 in de tweede alinea en in 2 het woord graad vervangen door functie. *In artikel 17 wordt 2 geredigeerd als volgt: 2. Het vacaturebericht verstrekt aan de kandidaten minimaal de volgende inlichtingen: 1 De functie, de graad waarin de functie gesitueerd wordt en de mededeling of er een wervingsreserve zal worden aangelegd in geval één of meer betrekkingen vacant worden verklaard; 2 Dat een wervingsreserve wordt aangelegd met een rangschikking van de kandidaten of met pools; 3 Het aan de functie verbonden maandsalaris; 4 De mededeling of het om de vacantverklaring van statutaire dan wel contractuele betrekkingen gaat; 5 Het niveau van de functie en/of de daaraan gekoppelde diplomavereisten; 6 De uiterste inschrijvingsdatum; 7 De dienst en de contactpersoon waar aanvullende inlichtingen over de betrekking bekomen kunnen worden; en 8 In voorkomend geval een aantal specifieke aanwervingsvoorwaarden voor de vacantverklaarde betrekkingen. *In artikel 26 wordt in 2, in de derde alinea het woord graad vervangen door functie. *In artikel 26 wordt in 3, in de eerste alinea, de laatste zin geredigeerd als volgt: Wanneer het leidinggeven een essentieel onderdeel is volgens de functiebeschrijving, kan enkel vrijstelling worden verkregen als de leidinggevende competenties reeds werden getest op het niveau van dezelfde graad als de vacante betrekking en de kandidaat daarin geschikt werd bevonden. *In artikel 27 wordt in 3, in de tweede alinea, in punt b) het woord graad vervangen door functie. *In artikel 27 wordt in 3 het laatste lid geredigeerd als volgt: De bepalingen van deze 3 zijn eveneens van toepassing wanneer het OCMW Gent en de Stad Gent een gemeenschappelijke wervingsreserve hebben aangelegd. *In artikel 30 wordt het woord functie vervangen door graad. *In artikel 31 wordt in 1 het woord functie vervangen door graad. *In artikel 39 wordt in de tweede alinea het woord graad vervangen door functie. *In artikel 39 wordt de derde alinea geredigeerd als volgt: In afwijking van het tweede lid wordt geen proeftijd voorzien bij een ambtshalve herplaatsing van het vast aangestelde statutaire personeelslid zoals voorzien in Titel V of bij een herplaatsing van het contractuele personeelslid zoals voorzien in Titel Vbis. *In artikel 41 wordt in de laatste alinea, in de laatste zin het woord graad 2 keer vervangen door functie. *In artikel 52 wordt in 1 punt 2 geredigeerd als volgt: 248/756 RMW - 10 december 2013

208 Notulen open zitting 2 een tweede functioneringsgesprek vindt plaats in de loop van de evaluatieperiode, waarbij de lopende evaluatieperiode de periode is tussen de laatste periodieke evaluatie en het volgende evaluatiemoment, zoals bedoeld in artikel 54. *In artikel 52 wordt in 2 in de eerste en de tweede zin het woord graad vervangen door functie. *Artikel 54 wordt geredigeerd als volgt: Elk personeelslid wordt om de twee jaar geëvalueerd door de leidinggevende. Het personeelslid moet ten minste zes maanden effectief gepresteerd hebben om in aanmerking te komen voor een evaluatie. De evaluatie heeft betrekking op de periode die volgt op de vorige evaluatie. De evaluatietermijn loopt van 1 januari tot en met 31 maart van elk even jaar. *Er wordt een nieuw artikel 54 bis toegevoegd luidend als volgt: Artikel 54 bis De periodieke evaluatie wordt uitgesteld tot de eerstvolgende evaluatietermijn van zodra een deel van de proeftijd in de evaluatietermijn valt. *Artikel 55 wordt geredigeerd als volgt: Artikel 55 Het hoofd van het personeel kan, met het oog op het vlot verloop van het evaluatieproces, gemotiveerd uitzonderingen toestaan op de evaluatietermijn. *In artikel 92 wordt in 2 het woord graden vervangen door functies. *In artikel 98 wordt in punt 2 het woord ploegbaas vervangen door ploegleider. *In artikel 101 wordt 2 geredigeerd als volgt: " 2. Voor de deelname aan een bevorderingsprocedure komen de volgende personeelsleden in aanmerking: 1 de vast aangestelde statutaire personeelsleden en de vast aangestelde statutaire personeelsleden van de Stad Gent en van de autonome gemeentebedrijven van de Stad Gent die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen; ongeacht hun administratieve toestand. 2 de contractuele personeelsleden, met uitzondering van de contractuele personeelsleden bedoeld in artikel 7, punten 1 tot en met 10, en de contractuele personeelsleden van de Stad Gent en van de autonome gemeentebedrijven van de Stad Gent die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, als ze aan één van de volgende criteria beantwoorden: a) ze zijn na 1 januari 2009 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling II en III en ze hebben met goed gevolg een proeftijd beëindigd; b) ze zijn voor 1 januari 2009 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen." *In artikel 104 wordt in 1, in de tweede alinea het woord functie vervangen door graad. *In artikel 106 wordt in 1, de eerste alinea geredigeerd als volgt: 1. Een personeelslid kan geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van deelname aan de psychotechnische proeven indien hij/zij binnen de afgelopen vierentwintig maanden psychotechnische proeven aflegde op basis waarvan conclusies kunnen getrokken worden inzake de competenties die relevant zijn voor de huidige selectieprocedure behalve wanneer de kandidaat uitdrukkelijk vraagt opnieuw aan de psychotechnische proeven deel te nemen. Wanneer het leidinggeven een essentieel onderdeel is volgens de functiebeschrijving, kan enkel vrijstelling worden verkregen als de leidinggevende competenties reeds werden getest op het niveau van dezelfde graad als de vacante betrekking en de kandidaat daarin geschikt werd bevonden. *In artikel 111 wordt 2 geredigeerd als volgt: 2. Voor deelname aan een procedure van interne personeelsmobiliteit komen de volgende personeelsleden in aanmerking: 1 de vast aangestelde statutaire personeelsleden en de vast aangestelde statutaire personeelsleden van de Stad Gent en van de autonome gemeentebedrijven van de Stad Gent die aan de voorwaarden voldoen ongeacht hun administratieve toestand. 2 de contractuele personeelsleden, met uitzondering van de contractuele personeelsleden bedoeld in artikel 7, punten 1 tot en met 10, en de contractuele personeelsleden van de Stad Gent en van de autonome gemeentebedrijven van de Stad Gent die aan de voorwaarden voldoen, als ze aan één van de volgende criteria beantwoorden: a) ze zijn na 1 januari 2009 aangesteld na een aanwervingsprocedure als vermeld in Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling II en III en ze hebben de proeftijd beëindigd; b) ze zijn voor 1 januari 2009 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op 249/756 RMW - 10 december 2013

209 Notulen open zitting vacatures in statutaire betrekkingen. *In artikel 111 wordt in 3 het woord functies vervangen door graden. *In artikel 113 wordt in punt 3 het woord graad 2 keer vervangen door functie. *In artikel 113 wordt in punt 6 het woord graad vervangen door functie. *In artikel 118 wordt in 3 het woord functie vervangen door graad. *In artikel 146 wordt in 1, punt 3 geredigeerd als volgt: 3 voor de personeelsleden die aangesteld zijn als erfgoedbewaker: het niet slagen in het psychotechnisch onderzoek in het kader van de opleiding tot erfgoedbewaker. *In artikel 152 wordt 1 geredigeerd als volgt: 1. Aan de volgende graden worden de salarisschalen en de functionele loopbanen als vermeld in de artikelen 95 tot en met 99 verbonden die overeenkomen met de ernaast vermelde lettercijfercode: Voor het OCMW Gent wordt onderstaande tabel aangevuld met de specifieke graden, aangeduid in cursieve tekst. Niveau E: Graad Functie Rang Schalen Onderhoudsmedewerker (m/v) Onderhoudsmedewerker (m/v) Ev E1 E2 E3 Niveau D: Graad Functie Rang Schalen Assistent (m/v) Adjunct-administratief medewerker (m/v) Dv D1 D2 D3 Autobestuurder-onderhoud (m/v) Begeleider buitenschoolse opvang (m/v) Boekbinder (m/v) Erfgoedbewaker (m/v) Gemeenschapswacht (m/v) Magazijnier-autobestuurder (m/v) Medewerker onthaal en ceremonieel (m/v) Ontsmetter (m/v) Plaveier (m/v) Sportmedewerker (m/v) Tuinier (m/v) Vakman-onderhoud (m/v) Wegmarkeerder (m/v) Bode (m/v) Vakassistent (m/v) Grafmaker-tuinier (m/v) Dx D4 Ploegleider (m/v) Ploegbaas (m/v) Dx D4 - D5 Hoofderfgoedbewaker (m/v) 250/756 RMW - 10 december 2013

210 Notulen open zitting Ploegleider Onderhoud (m/v) Technisch begeleider (m/v) Niveau C: Graad Functie Rang Schalen Deskundig medewerker (m/v) Adjunct verantwoordelijke schoonmaakbeheer (m/v) Cv C1 C2 C3 Administratief medewerker (m/v) Auto-elektrotechnicus (m/v) Autotechnicus (m/v) Bibliotheekassistent (m/v) Carrosseriehersteller (m/v) Elektrotechnicus (m/v) Gemeenschapswacht-vaststeller (m/v) Gespecialiseerd boomkapper (m/v) Gespecialiseerd loodgieter-zinkbewerker (m/v) Gespecialiseerd schrijnwerker (m/v) Gespecialiseerd tuinier (m/v) Grafisch medewerker (m/v) Intercultureel medewerker (m/v) Lasser (m/v) Marktcontroleur (m/v) Mecanicien tuinmachines (m/v) Metaalbewerker (m/v) Metselaar (m/v) Onderhoudsmedewerker technische installaties (m/v) Opvoeder (Hoger Secundair Onderwijs) (m/v) Parkwachter (m/v) Schilder-behanger (m/v) Steenhouwer (m/v) Technisch instructeur (m/v) Technisch medewerker (m/v) Technisch medewerker openbaar domein (m/v) Polyvalent technisch medewerker(m/v) Sociaal begeleider (m/v) Deskundig zorgmedewerker (m/v) Begeleider (m/v) Cv C1 C2 251/756 RMW - 10 december 2013

211 Notulen open zitting Gebrevetteerd zorgmedewerker (m/v) Gebrevetteerd/Gediplomeerd Verpleegkundige (m/v) Cv C3 C4 Hoofddeskundig medewerker (m/v) Hoofdadministratief medewerker (m/v) Cx C4 C5 Hoofdtechnisch medewerker (m/v) Niveau B: Graad Functie Rang Schalen Consulent (m/v) Assistent-dienstleider (m/v) Bv B1 B2 B3 Boekhouder (m/v) Consulent (m/v) Controleur (m/v) Decorateur (m/v) Ergotherapeut (m/v) Fotograaf (m/v) Graficus (m/v) Landmeter-expert (m/v) Opvoeder (Hoger Onderwijs) (m/v) Restaurateur (m/v) Tekenaar (m/v) Landschapsarchitect (m/v) Intercultureel bemiddelaar (m/v) Verantwoordelijke schoonmaakbeheer (m/v) Maatschappelijk werker (m/v) Maatschappelijk werker (m/v) Bv B1 B2 B3 Consulent zorg (m/v) Gegradueerd Verpleegkundige bij het Medisch Sociaal Opvangcentrum (m/v) BVv BV1 BV2 BV3 Gegradueerd verpleegkundige/bachelor Verpleegkunde (m/v) Hoofdconsulent (m/v) Coördinator (m/v) Bx B4 B5 Coördinator ziekenvervoer (m/v) Hoofdcontroleur (m/v) Hoofdtekenaar (m/v) Opvoeder - groepschef (Hoger Onderwijs) (m/v) Hoofdboekhouder (m/v) Hoofdmaatschappelijk werker (m/v) 252/756 RMW - 10 december 2013

212 Notulen open zitting Niveau A: Graad Functie Rang Schalen Adjunct van de directie (m/v) Adjunct van de directie (m/v) Av A1a A2a A3a Bibliothecaris (m/v) Preventieadviseur (m/v) Technisch specialist (m/v) Ingenieur (m/v) Avb A6a A7a A7b Arts (m/v) Coördinator-expert (m/v) Coördinator-expert (m/v) Ax A4a A4b Diensthoofd (m/v) Diensthoofd (m/v) Ax A4a A4b Directeur (m/v) Directeur (m/v) Ay A5a A5b Ombudsvrouw (m/v) Specifiek directeur (m/v) Directeur-preventieadviseur (m/v) Ayb A9a A9b Directeur IVA Mobiliteitsbedrijf (m/v) Directeur IVA Stedelijk Onderwijs Gent (m/v) Departementshoofd (m/v) Departementshoofd (m/v) Az A10a A10b *In artikel 192 wordt in de eerste alinea het woord graad 3 keer vervangen door functie. *In artikel 206 wordt de eerste alinea geredigeerd als volgt: Elk personeelslid, met uitzondering van de jobstudenten, heeft recht op maaltijdcheques. *In artikel 225 wordt een tweede alinea toegevoegd luidend als volgt: De personeelsleden van de Stad Gent en de autonome gemeentebedrijven van de Stad Gent behouden hun vakantiesaldo bij overgang naar het OCMW Gent. *In artikel 242 wordt in 1een laatste alinea toegevoegd luidend als volgt: De personeelsleden van het de Stad Gent en de autonome gemeentebedrijven van de Stad Gent behouden hun ziektekredietsaldo bij overgang naar het OCMW Gent. *In artikel 264 wordt in 3, de vierde alinea geredigeerd als volgt: Aanvragen tot verlenging van het onbetaald verlof moeten ten minste een maand vóór het verstrijken van de lopende afwezigheidsperiode schriftelijk worden ingediend, behalve in het geval van onbetaald verlof voor een periode van zes maanden of meer. Daarvoor bedraagt de aanvraagtermijn drie maanden. Wanneer het personeelslid niet aan de aanvraagtermijn van drie maanden kan voldoen, kan het onbetaald verlof enkel verlengd worden indien wordt gemotiveerd waarom niet aan de aanvraagtermijn kan worden voldaan. *In artikel 264 wordt in 3, de vijfde alinea geredigeerd als volgt: Op verzoek van het personeelslid kan, mits opzegging van een maand, een einde worden gemaakt aan het onbetaald verlof, behalve in het geval van onbetaald verlof voor een periode van zes maanden of meer. Daarvoor bedraagt de opzeggingstermijn drie maanden. Wanneer het personeelslid niet aan de 253/756 RMW - 10 december 2013

213 Notulen open zitting opzeggingstermijn van drie maanden kan voldoen, kan het enkel vervroegd het werk hervatten indien wordt gemotiveerd waarom niet aan de termijn kan worden voldaan. *In artikel 265 wordt in de eerste alinea, in de laatste zin het woord functie vervangen door graad. *In artikel 280 worden de woorden het hoofd van het personeel vervangen door de OCMW-secretaris. *In artikel 285 wordt de derde alinea geredigeerd als volgt: Aanvragen tot verlenging van de afwezigheid ingevolge deeltijdse arbeid moeten ten minste een maand vóór het verstrijken van de lopende afwezigheidsperiode schriftelijk worden ingediend, behalve in het geval van loopbaanonderbreking voor een periode van zes maanden of meer. Daarvoor bedraagt de aanvraagtermijn drie maanden. Wanneer het personeelslid niet aan de aanvraagtermijn van drie maanden kan voldoen, kan de afwezigheid enkel verlengd worden indien wordt gemotiveerd waarom niet aan de termijn kan worden voldaan. *In artikel 285 wordt de vierde alinea geredigeerd als volgt: Op verzoek van het personeelslid kan, mits opzegging van een maand, een einde worden gemaakt aan de afwezigheid ingevolge deeltijdse arbeid behalve in het geval van loopbaanonderbreking voor een periode van zes maanden of meer. Daarvoor bedraagt de opzeggingstermijn drie maanden. Wanneer het personeelslid niet aan de opzeggingstermijn van drie maanden kan voldoen, kan het enkel vervroegd het werk hervatten indien wordt gemotiveerd waarom niet aan de termijn kan worden voldaan. *In Bijlage 1. Begrippen en definities wordt de definitie van evaluatieperiode in 20 bis gewijzigd als volgt: 20 bis: evaluatieperiode: omvat de door de leidinggevende te evalueren periode sinds het laatste evaluatiemoment *In Bijlage 1. Begrippen en definities wordt de definitie van evaluatieperiode in 20 ter gewijzigd als volgt: 20 ter: evaluatietermijn: het tijdstip tussen 1 januari en 31 maart van een even jaar waarop de evaluatie plaatsvindt *In Bijlage 4. Transitoire graden wordt de titel gewijzigd als volgt Bijlage 4. Transitoire functies en salarisschalen. *In Bijlage 4. Transitoire functies en salarisschalen wordt tussen de graad van Algemeen coördinator V.F.I.K. met salarisschalen A1a - A2a - A3a en rang Av en de graad van Opdrachthouder-projectleider met salarisschalen A4a A4b en rang Ax de graad van Arts met salarisschalen A6a A7a A7b en rang Avb toegevoegd. *In bijlage 4. Transitoire functies en salarisschalen wordt tussen de graad van Administratief artistiek organisator met salarisschalen B4 B5 en rang Bx en de graad van Algemeen coördinator V.F.I.K. met salarisschalen A1a - A2a - A3a en rang Av de graad van Psychopedagoog met salarisschalen A1a A2a A3a en rang Av toegevoegd. *In Bijlage 4. Transitoire functies en salarisschalen worden tussen de graad van Aankoper/aankoopster met salarisschalen B1 B2 B3 en rang Bv en de graad van Technisch ingenieur met salarisschalen B4 B5 en rang Bx de volgende graden toegevoegd: - graad van Maatschappelijk assistent met salarisschalen B1 B2 B3 en rang Bv; - graad van Stedenbouwkundige met salarisschalen B1 B2 B3 en rang Bv. *In Bijlage 4. Transitoire functies en salarisschalen wordt tussen de graad van Autobestuurder/autobestuurster-onderhoud met salarisschaal D4 en rang Dx en de graad van Verpleegassistente met salarisschalen C1 C2 C3 en rang Cv de graad van Zwembadmedewerk(st)er met salarisschaal D4 en rang Dx toegevoegd. *In Bijlage 4. Transitoire functies en salarisschalen worden tussen de graad van Adjunct-controleur met salarisschalen C1 C2 C3 en rang Cv en de graad van Wetenschappelijk medewerk(st)er met salarisschalen C 4 C5 en rang Cx de volgende graden toegevoegd: - graad van Aangestelde Hulpcentrum 100 met salarisschalen C1 C2 C3 en rang Cv; - graad van Hoofdzwembadmedewerk(st)er met salarisschalen C1 C2 C3 en rang Cv. *In Bijlage 4. Transitoire functies en salarisschalen wordt tussen de graad van 1ste controleur met salarisschalen C4 C5 en rang Cx en de graad van Kinesitherapeut(e) met salarisschalen BV1 BV2 BV3 en rang BVv de graad van Aangestelde-ploegleider hulpcentrum 100 met rang Cx en schalen C4 C5 toegevoegd. *In Bijlage 4. Transitoire functies en salarisschalen worden tussen de graad van Amanuensis met salarisschalen D1 D2 D3 en rang Dv en de graad van Vakman/-vrouw-onderhoud met salarisschaal D4 en rang Dx de volgende graden toegevoegd: - graad van Fietswacht met salarisschalen D1 - D2 D3 en rang Dv; - graad van Toezichter met salarisschalen D1 D2 D3 en rang Dv. *In Bijlage 6. Afgeschafte graden wordt de titel gewijzigd als volgt Bijlage 6. Afgeschafte functies. *In Bijlage 6. Afgeschafte functies worden de volgende hoofdingen geschrapt: Werkliedenpersoneel; Technisch en daarmede gelijkgesteld personeel; Verzorgings- en bijstandspersoneel. 254/756 RMW - 10 december 2013

214 Notulen open zitting *In Bijlage 6. Afgeschafte functies worden onder de graad van Gezondheidsopziener-directeur met salarisschaal A A7b de volgende graden met de volgende salarisschalen en rangen toegevoegd: - graad van Kinesitherapeut(e) met salarisschalen B1 B2 B3 en rang Bv; - graad van Gezondheidscontroleur met salarisschalen C1 C2 C3 en rang Cv; - graad van Hoofdbegeleid(st)er met salarisschalen C1 C2 C3 en rang Cv; - graad van Pistoolschilder met salarisschalen C1 C2 C3 en rang Cv; - graad van Grafmaker-onderhoud met salarisschalen D1 D2 D3 en rang Dv; - graad van Help(st)er-opmeter met salarisschalen D1 D2 D3 en rang Dv; - graad van Magazijnmeester met salarisschalen D1 D2 D3 en rang Dv; - graad van Stukadoor met salarisschalen D1 D2 D3 en rang Dv; - graad van Vakman-tekenbureau met salarisschalen D1 D2 D3 en rang Dv; - graad van Sporthalcoördinator met salarisschaal D4 en rang Dx. Artikel 2 In de rechtspositieregeling, goedgekeurd bij raadsbesluit van 9 juni 2011 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling voor OCMW-personeel, m.u.v. de personeelsleden van artikel 104, 6 OCMW-decreet en artikel 60-personeelsleden en latere wijzigingen, worden volgende wijzigingen aangebracht: *In artikel 53 wordt in het tweede lid in de eerste opsomming het woord persoonlijke toegevoegd voor het woord doelstellingen. *Artikel 57 wordt geredigeerd als volgt: Artikel Voor de beoordeling van de competenties geldt de volgende beoordelingsschaal: - De competentie is niet of beperkt aanwezig. - De competentie is aanwezig mits ondersteuning. - De competentie is spontaan ingezet. - De competentie is sterk aanwezig. - De competentie is aanwezig op expertniveau. De medewerk(st)er kan de competentie aanwenden in werkgroepen, optreden als referentiepersoon voor dit item, mentor 2. Voor de beoordeling van de persoonlijke doelstellingen geldt de volgende beoordelingsschaal: - De doelstellingen zijn niet gerealiseerd. - De doelstellingen zijn gedeeltelijk gerealiseerd. - De doelstellingen zijn gerealiseerd zoals vooropgesteld. - De doelstellingen zijn beter dan vooropgesteld gerealiseerd. - De realisatie van de doelstellingen overtreft alle verwachtingen. Als de doelstellingen niet kunnen gerealiseerd worden omwille van omstandigheden onafhankelijk van de wil van het personeelslid, dan wordt hiervan op het evaluatiefo Artikel In de evaluatietermijn van het jaar 2014 worden voor alle leidinggevende personeelsleden die als eerste of tweede beoordelaar de OCMW-secretaris hebben (met uitzondering van de personeelsleden die vallen onder het toepassingsgebied van het Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel), de persoonlijke doelstellingen voor de evaluatieperiode vastgelegd in een functioneringsgesprek. Voor de in punt 1 bedoelde personeelsleden die zich in een proeftijd bevinden, worden de persoonlijke doelstellingen vastgelegd in een functioneringsgesprek binnen de termijn voorzien in artikel 40 RPR. De personeelsleden die in de evaluatietermijn van het jaar 2014 moesten geëvalueerd worden, worden geëvalueerd. De personeelsleden die in de evaluatietermijn van het jaar 2014 een functioneringsgesprek met tussentijdse terugkoppeling moesten krijgen, zullen een 255/756 RMW - 10 december 2013

215 Notulen open zitting De personeelsleden die in de evaluatietermijn van het jaar 2014 een functioneringsgesprek met tussentijdse terugkoppeling moesten krijgen, zullen een functioneringsgesprek met tussentijdse terugkoppeling krijgen. In de evaluatietermijn van het jaar 2015 krijgen alle personeelsleden een functioneringsgesprek met tussentijdse terugkoppeling. In de evaluatietermijn van het jaar 2016 worden alle personeelsleden geëvalueerd. Artikel 4 In het Vormingsreglement worden de volgende wijzigingen aangebracht: *In artikel 12 wordt de volgende hoofding toegevoegd: Deelname aan externe opleidingen met een kortdurend karakter die noodzakelijk of dienstig zijn voor de huidige functie (artikel 10 1). *In artikel 13 wordt 1 geredigeerd als volgt: 1. Voor deelname aan externe vormingen met een langdurig karakter die dienstig zijn voor de huidige functie en waarbij de vorming met goed gevolgd beëindigd wordt na slagen voor een examen of proef, is de goedkeuring van het departementshoofd vereist. Enkel indien de deelnameprijs meer dan euro zou bedragen, wordt de deelname ter goedkeuring voorgelegd aan het hoofd van het personeel. Artikel 5 In de rechtspositieregeling, goedgekeurd bij raadsbesluit van 9 juni 2011 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling voor OCMW-personeel, m.u.v. de personeelsleden van artikel 104, 6 OCMW-decreet en artikel 60-personeelsleden en latere wijzigingen worden volgende wijzigingen aangebracht: *In Titel III. De loopbaan wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd met als titel Hoofdstuk XVII. Terbeschikkingstelling van statutair personeel aan andere overheidsdiensten met een artikel 119 octies luidend als volgt: Art. 119 octies De raad voor maatschappelijk welzijn kan statutair personeel ter beschikking stellen van andere overheidsdiensten. Artikel 6 *De artikels 1, 3 en 4 treden in werking op 1 januari *Artikel 2 treedt in werking op 1 januari 2014 voor alle leidinggevende personeelsleden die als eerste of tweede beoordeelaar de OCMW-secretaris hebben (met uitzondering van de personeelsleden die vallen onder het toepassingsgebied van het Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets-en fractiepersoneel). *Artikel 5 treedt in werking op 1 oktober _RMW_00473 Gemeenschappelijke Dienst Personeel(sbeheer) - Terbeschikkingstelling van een stadspersoneelslid aan het OCMW Gent Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Het vast bureau heeft op 18 maart 2013 beslist een selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving te organiseren voor de graad van directeur (m/v) bij de Dienst Personeel(sbeheer) (gemeenschappelijk Stad Gent - 256/756 RMW - 10 december 2013

216 Notulen open zitting OCMW Gent). Met ingang van 16 september 2013 werd Vicky Van den Berge als directeur van de Gemeenschappelijke Dienst Personeel(sbeheer) aangesteld. In functie van die aanstelling heeft de OCMW-raad op 8 oktober 2013 de beheersovereenkomst tussen de Stad Gent en het OCMW Gent, waarin een aantal specifieke tewerkstellingsmodaliteiten werden geregeld, goedgekeurd. Vicky Van den Berge heeft beslist om met ingang van 1 januari 2014 de Stad Gent en het OCMW Gent te verlaten voor een nieuwe job als afdelingshoofd bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. De directeur van de Gemeenschappelijke Dienst Personeel(sbeheer) heeft de belangrijke opdracht om van de huidige twee aparte personeelsdiensten van de Stad en het OCMW 1 operationeel gemeenschappelijk dienstverleningscentrum te maken. Door het vertrek van Vicky Van den Berge, directeur van de Gemeenschappelijke Dienst Personeel(sbeheer) is het noodzakelijk dat iemand wordt aangeduid om de leiding van de dienst op zich te nemen en de uitbouw van het gezamenlijk dienstverleningscentrum verder vorm te geven. Stefan Vanbroeckhoven, directeur van de Dienst Rekrutering en Selectie bij de Stad Gent stelt zich kandidaat om naast zijn functie van directeur van de Dienst Rekrutering en Selectie ook tijdelijk de functie van directeur van de Gemeenschappelijke Dienst Personeel(sbeheer) uit te oefenen. Dit in afwachting van de aanstelling van een nieuwe directeur van het gezamenlijk dienstverleningscentrum. Marleen Mercelis, departementshoofd van het Departement HR Stad Gent gaat hiermee akkoord en zal Stefan Vanbroeckhoven via een interne dienstaanwijzing belasten met de bijkomende opdracht van directeur van de Gemeenschappelijke Dienst Personeel(sbeheer). Omdat Stefan Vanbroeckhoven een volwaardig mandaat moet kunnen uitoefenen bij de Stad Gent en het OCMW Gent is het noodzakelijk dat de gemeenteraad en de OCMW-raad goedkeuring verlenen aan de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van Stefan Vanbroeckhoven aan het OCMW Gent voor de uitoefening van de functie van directeur van de Gemeenschappelijke Dienst Personeel(sbeheer). De Stad Gent blijft tijdens deze periode de juridische werkgever van Stefan Vanbroeckhoven en oefent als enige werkgeversgezag over hem uit. Het OCMW Gent beschikt wel over een instructierecht, wat inhoudt dat betrokkene ook opdrachten kan krijgen van het OCMW Gent en over deze opdrachten aan ons dient te rapporteren. De concrete prestaties, arbeidstijd en arbeidsplaats van Stefan Vanbroeckhoven worden in onderling overleg tussen Stad Gent en OCMW Gent geregeld. Het salaris van betrokkene wordt verder uitbetaald door de Stad. Er wordt door het OCMW Gent geen vergoeding betaald aan de Stad Gent. Het OCMW Gent stelt op haar beurt een medewerker aan die de rol van operationeel projectleider opneemt en Stefan Vanbroeckhoven bijstaat in de omvorming van de twee aparte personeelsdiensten tot één gezamenlijk dienstverleningscentrum. Motivering Gelet op art.104 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op art.119 septies Rechtspositieregeling stadspersoneel, volgens dewelke de Stad Gent personeel aan het OCMW kan terbeschikkingstellen mits goedkeuring door de OCMW-raad; Gelet op het OCMW-decreet 19 december Gekoppelde besluiten Vast Bureau, 1 juli 2013, 2013_VB_01015 Openbaarheid van bestuur Dit besluit is niet ter inzage. Motivering: Artikel 13-3 : een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voor zover die geen betrekking heeft op milieu-informatie, als de openbaarmaking afbreuk doet aan het geheim van de beraadslagingen van de Vlaamse Regering en van de verantwoordelijke overheden die ervan afhangen, aan het geheim van beraadslagingen van de organen van het Vlaams Parlement. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 257/756 RMW - 10 december 2013

217 Notulen open zitting De gedeeltelijke terbeschikkingstelling van Stefan Vanbroeckhoven, directeur van de Dienst Rekrutering en Selectie bij de Stad Gent en met ingang van 1 januari 2014 ook van de Gemeenschappelijke Dienst Personeel(sbeheer), aan het OCMW Gent, voor de uitoefening van de functie van directeur van de Gemeenschappelijke Dienst Personeel(sbeheer). Artikel 2 De duurtijd van deze terbeschikkingstelling wordt vastgelegd van 1 januari 2014 tot de aanstelling van een nieuwe directeur van de Gemeenschappelijke Dienst Personeel(sbeheer). De verdere voorwaarden van de terbeschikkingstelling evenals de aard van de opdracht worden vastgelegd in het geschrift dat als bijlage is gevoegd bij dit besluit en er integraal deel van uitmaakt. Artikel 3 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: Overeenkomst houdende terbeschikkingstelling directeur GDC Personeel(sbeheer).docx Bijlage(n) Overeenkomst houdende terbeschikkingstelling directeur GDC Personeel(sbeheer).docx 258/756 RMW - 10 december 2013

218 Notulen open zitting Bijlage: Overeenkomst houdende terbeschikkingstelling directeur GDC Personeel(sbeheer).docx 259/756 RMW - 10 december 2013

219 Overeenkomst houdende terbeschikkingstelling directeur GDC Personeel(sbeheer).docx OVEREENKOMST HOUDENDE TERBESCHIKKINGSTELLING (art. 119 septies Stedelijke Rechtspositieregelingt) Tussen het Stadsbestuur van Gent Botermarkt 1, 9000 Gent vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen enerzijds, en het hiernavernoemde statutaire personeelslid van de stad Gent: Stefan Vanbroeckhoven, Loofblommestraat 51 bus 201 te 9051 Gent anderzijds wordt overeengekomen hetgeen volgt: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Met ingang van 1 januari 2014 en in afwachting van de aanstelling van een nieuwe directeur voor het gezamenlijk dienstverleningscentrum (GDC) Personeel(sbeheer),wordt Stefan Vanbroeckhoven in zijn functie van directeur van het gezamenlijk dienstverleningscentrum (GDC) Personeel(sbeheer)gedeeltelijk terbeschikking gesteld van het O.C.M.W. Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent. De tewerkstellingsplaats van de heer Vanbroeckhoven wordt in onderling overleg tussen de Stad en het OCMW geregeld. De heer Vanbroeckhoven heeft in functie van de uitbouw van een gezamenlijk dienstverleningscentrum Personeel(sbeheer) de opdracht om van de huidige aparte personeelsdiensten 1 operationeel GDC te maken. Hij dient samen met de medewerkers van de personeelsdiensten onder meer nieuwe processen te conceptualiseren en nadien te implementeren met het oog op een verregaande automatisering en rekening houdend met de principes van innovatieve arbeidsorganisatie. Hij rapporteert hierover binnen de Stad Gent aan het departementshoofd HR en de stadsecretaris en binnen het OCMW Gent aan het departementshoofd P&O en de OCMW-secretaris. De heer Vanbroeckhoven: blijft volledig onderworpen aan de stedelijke reglementeringen en behoudt alle bestaande rechten en plichten; behoudt de graad die bij de Stad Gentwordt uitgeoefend; wordt integraal door de stad Gent verder bezoldigd; blijft ook administratief onderworpen aan de stedelijke onderrichtingen m.b.t. ziektemeldingen en arbeidsongevallen; behoudt de door de stad Gent afgesloten verzekeringen die desgevallend van toepassing of afgesloten zijn. Opgesteld te Gent in 3 exemplaren op, waarvan elk van de partijen erkent 1 exemplaar te hebben ontvangen. Namens de Stad Gent Namens het OCMW Gent Paul Teerlinck Stadssecretaris Luc Kupers Secretaris OCMW Daniël Termont Burgemeester Rudy Coddens Voorzitter OCMW 260/756 RMW - 10 december 2013

220 Het personeelslid 261/756 RMW - 10 december 2013

221 Notulen open zitting 2013_RMW_00474 Wijziging rechtspositieregeling Ouderenzorg Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Op 9 juni 2011 stelde de Raad onder meer de rechtspositieregeling Ouderenzorg (hierna afgekort als RPR OZ) vast. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 (verder BVR OCMW) stelde dat art personeel (personeel RPR OZ) maximaal 26 dagen verlof en 11 feestdagen mocht krijgen. Voor het personeel dat op dat moment reeds in dienst was, mochten echter overgangsregelingen genomen worden (art BVR OCMW). Het toenmalig bestuur heeft dan ook van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, waardoor het personeel dat in dienst was vóór 1 januari 2011 (datum van inwerkingtreding van het besluit) zijn oude (gunstiger) regeling rond de vakantie-en feestdagen 'voor de verdere duur van hun loopbaan' mocht behouden. Volgens het Verslag aan de regering bij het BVR OCMW moest de overgangsbepaling garanderen dat het personeelslid voor de verdere duur van de loopbaan bij het OCMW het oude aantal dagen jaarlijkse vakantie zou behouden, als dat aantal voor 1 januari 2011 in de plaatselijke rechtspositieregeling hoger is dan 26. Voor de feestdagen geldt een gelijkaardige regeling. Uit de praktijk bleek echter dat de huidige overgangsmaatregelen zoals opgenomen in art.352 RPR OZ te nauw geformuleerd werden waardoor niet in alle situaties het behoud van voornoemde vakantie- en feestdagen gegarandeerd werden. Zo zouden volgens de oude bepalingen bijvoorbeeld personeelsleden die vrijwillig herplaatst worden in een lagere graad hun oude rechten verliezen. Om deze reden wordt deze overgangsbepaling nu anders geformuleerd om alle mogelijke loopbaanwijzigingen (binnen Ouderenzorg) te dekken. In de huidige overgangsbepaling wordt verder een einddatum gekoppeld aan het behoud van deze rechten in het geval van bevordering. Deze bepaling zou eindigen op 31 december In overeenstemming met de voornoemde bepalingen van het BVR OCMW en om de personeelsmobiliteit binnen OZ zo weinig mogelijk te beknotten, heeft het vorige bestuur zich geëngageerd om ook deze einddatum in de overgangsbepaling voor personeel dat binnen Ouderenzorg bevordert te laten vallen. Op die manier zou ook personeel dat na 31 december 2013 binnen OZ bevordert en reeds op 1 januari 2011 in dienst was, zijn/haar oude rechten m.b.t. vakantie-en feestdagen behouden. Motivering Gelet op de bepalingen van het OCMW-decreet van 19 december 2008; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van he gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BVR RPR-OCMW); Gelet op art.156 van het BVR RPR-OCMW dat bepaalt dat het personeelslid voor de verdere duur van de loopbaan bij het OCMW de regeling over het aantal dagen jaarlijkse vakantie en feestdagen behoudt, die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit op grond van de plaatselijke rechtspositieregeling van kracht was; Overwegende dat het huidige art.352 Rechtspositieregeling Ouderenzorg (personeel art OCMW-decreet) niet volledig tegemoet kwam aan voornoemde bepalingen van het BVR RPR-OCMW; Overwegende het aangegane engagement om de voorziene einddatum (31 december 2013) in art.352 Rechtspositieregeling Ouderenzorg (personeel art OCMW-decreet) te laten vallen, zoals meegedeeld in de Werkgroep Administratie Vakbonden van 21 december 2012; Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. Openbaarheid van bestuur 262/756 RMW - 10 december 2013

222 Notulen open zitting Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 De wijzigingen in het raadsbesluit van 9 juni 2011 tot vaststelling van de Rechtspositieregeling Ouderenzorg zoals hieronder: *Art.352, derde lid wordt geredigeerd als volgt: 'Onder verdere duur van hun loopbaan worden volgende situaties verstaan: - personeelsleden die aansluitend op hun huidige (tijdelijke) arbeidsovereenkomst een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten; - personeelsleden die aansluitend op hun contractuele tewerkstelling vast aangesteld worden; - bij een wijziging van tewerkstellingsplaats naar aanleiding van een procedure van interne personeelsmobiliteit, een overplaatsing ingevolge reorganisatie, een overplaatsing ingevolge ordemaatregel of een (ambtshalve) herplaatsing in een functie van dezelfde of een lagere rang; - personeelsleden die bevorderen.' Artikel 2 Dit besluit treedt onmiddellijk in werking. P&O Human Resources - Ontwikkeling Ontwikkeling 2013_RMW_00475 Verzorgen van ICT-opleidingen voor de medewerkers van Groep Gent - Algemene offerteaanvraag- Toewijzen van de opdracht door Stad Gent aan de firma Xylos Voorstel: Kennisneming Beslissing: Kennisgenomen De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Zowel Stad Gent als OCMW Gent dienden een nieuwe aanbesteding te doen voor het verzorgen van ICT-opleidingen; uit overleg bleek dat er veel overlapping is tussen beide organisaties qua leerdoelen en soorten opleidingen die zowel Stad Gent als OCMW Gent wil aanbieden aan hun personeelsleden. Om die reden werd beslist om de opdracht gezamenlijk aan te besteden. Dit biedt het voordeel dat mogelijks een scherpere prijs wordt bekomen gezien de opdracht groter is (meer opleidingen bij gezamenlijke aanbesteding dan aparte aanbesteding). Het bestek werd opgemaakt door Stad Gent waarbij hun leerdoelen en de verschillende soorten opleidingen werden opgelijst, dit werd bezorgd aan de dienst Ontwikkeling van OCMW Gent. In overleg met de dienst Coördinatie ICT werden een paar aanvullingen genoteerd. Er werd een algemene offerteaanvraag gevoerd overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Overeenkomstig artikel 19 van de wet werd de Stad Gent als overheid aangeduid die in gezamenlijke naam, bij de gunning en de uitvoering van de opdracht optreedt. Dit betekent dat de stad Gent de gunningsprocedure volledig heeft gevoerd o.a. de bekendmaking van de opdracht, selectie van de kandidaten, opmaak van het bestek, beoordeling van de offertes, opmaak 263/756 RMW - 10 december 2013

223 Notulen open zitting van het gunningsverslag,.... In het bestek werd naast een offerte ook een toelichting van 1 uur gevraagd van de indienende organisaties, hierbij kregen ze de ruimte om hun offerte toe te lichten en evt. zaken te demonstrereren. Alle toelichtingen werden bijgewoond door de vormingsconsulent van Stad Gent en minstens 1 vormingsconsultent van OCMW Gent. Na elke toelichting volgde er een kort overleg tussen de betrokken vormingsconsulenten van Stad Gent en OCMW Gent en werd de toelichting beoordeeld. Motivering Gelet op het Decreet van 19 december 2008 (BS 24/12/2008) betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 (BS 29/04/2009) houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op de Wet van 24 december 1993 (BS 22/01/1994) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen; gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 (BS 26/01/1996) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken en latere wijzigingen; gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (BS 18/10/1996) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken en latere wijzigingen. Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 9 april 2013, 2013_RMW_00172 Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): Het bestuur en de operationele diensten optimaal ondersteunen Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Exploitatie Gebudgetteerd: Verbintenis: Ja Ja Inkomsten Bedrag: 0,00 Kostenplaats: Human Resources - Ontwikkeling Categorie: Andere diensten en leveringen Uitgaven Bedrag: 87000,00 Kostenplaats: Human Resources - Ontwikkeling Categorie: Andere diensten en leveringen 264/756 RMW - 10 december 2013

224 Notulen open zitting Commentaar De kosten worden gespreid over 3 jaar Visum van de ontvanger Visum: Gunstig Adviezen Cel voor juridisch advies en kennisbeheer Datum: 21 november 2013 Advies: Geen advies noodzakelijk neemt kennis van: Artikel 1 Kennisname toewijzen opdrachten 'verzorgen van ICT-opleidingen voor Groep Gent' aan Xylos voor een periode van 3 jaar. Artikel 2 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: Bestek POLOVOR ict-opleidingen (aangepaste versie).docx Bijlage 2: Besluit integraal niet openbaar 2013_CBS_13200.pdf Bijlage(n) Bestek POLOVOR ict-opleidingen (aangepaste versie).docx Besluit integraal niet openbaar 2013_CBS_13200.pdf 265/756 RMW - 10 december 2013

225 Notulen open zitting Bijlage: Bestek POLOVOR ict-opleidingen (aangepaste versie).docx 266/756 RMW - 10 december 2013

226 Bestek POLOVOR ict-opleidingen (aangepaste versie).docx Bestek POLOVOR/ in verband met het verzorgen van ICT-opleidingen voor medewerkers van de GroepGent Opdracht Bestek POLOVOR/ heeft de volgende opdracht: het verzorgen van ICTopleidingen voor medewerkers van de Groep Gent. Opdrachtgever Deopdrachtgevende besturen zijn: - het Stadsbestuur van Gent, Stadhuis Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent - het OCMW van Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent Inhoud Dit bestek omvat de volgende onderdelen: Onderdeel Pagina(s) DEEL 1: Administratieve bepalingen 2 9 DEEL 2: Technische bepalingen DEEL 3: Offerteformulier inventaris /756 RMW - 10 december

227 DEEL 1: Administratieve bepalingen Inhoud Onderwerp Zie Pagina 1.1: Regels van toepassing op deze opdracht 3 1.2: Administratieve bepalingen algemeen : Administratieve bepalingen - uitvoeringsregels /756 RMW - 10 december 2013

228 1.1 Regels van toepassing op deze opdracht Toepasselijke wetgeving - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S ) Specifieke aandacht voor artikel 19 De gezamenlijke uitvoering van werken, leveringen of diensten voor rekening van verschillende aanbestedende overheden kan, in het algemeen belang, worden samengevoegd in één enkele opdracht, die bij aanbesteding, door offerteaanvraag of bij onderhandelingsprocedure wordt gegund, onder de voorwaarden bepaald in de wet. De Stad Gent en OCMW Gent duiden de stad Gent aan die, in hun gezamenlijke naam, bij de gunning van de opdracht zal optreden. - het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (B.S ) - het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (B.S ) - de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken (bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken) - alle latere aanvullingen op voormelde besluiten geldig op datum van bekendmaking, alsook de bepalingen van het bestek die aanvullingen en wijzigingen kunnen inhouden van voormelde besluiten en alle andere documenten waarnaar het bestek verwijst - het bestek - het bij dit bestek horend model van offerte en bijgevoegde inventaris 269/756 RMW - 10 december

229 1.2 Administratieve bepalingen - algemeen Voorwerp van de opdracht Het voorwerp van de opdracht omvat het verzorgen van diverse ICT-opleidingen voor medewerkers van de Groep Gent. De verschillende opleidingen zijn opgesomd in de technische bepalingen. Het betreft een open opdracht of bestelopdracht voor zevenhonderdvijftigopleidingsdagen: zeshonderd dagen voor Stad Gent honderdvijftig dagen voor OCMW Gent De opleidingen zullen in het najaar van 2013 starten en zullen gespreid zijn over een periode van 3 jaar.de opleidingen worden in overleg gepland.het niet bereiken van het aantal vooropgestelde opleidingsdagen zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot het betalen van een schadevergoeding. De opdracht vormt één geheel. De inschrijver moet voor alle onderdelen van de opdracht een voorstel en inhoudelijk programma indienen.in de loop van het contract zullen de twee partijen de mogelijkheid hebben om te onderhandelen over de inhoud van de opleidingen en dit volgens de behoeften van het bestuur Aanbestedende overheid De opdrachtgevers zijn: - Stad Gent, Departement HR, Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming, p/a stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent. De Stad Gent staat in voor de betalingen. - OCMW, HR Talent vorming, p/a Onderbergen 86, 9000 Gent. OMCW Gent staat in voor de betalingen Kwalitatieve selectie Om de technische bekwaamheid van de dienstverlener na te gaan, moeten bij de offerte de volgende documenten gevoegd worden: Referenties: een lijst met referenties waaruit blijkt dat de organisatie minstens 3 jaar ervaring heeft met het verzorgen van ICT-opleidingen. De inschrijver moet een overzicht van referenties (inclusief publiekrechtelijke instanties) geven met vermelding van de grootorde van de opdracht, de periodeen een contactpersoon. Curriculum-vitae van de kandidaat lesgevers: naam, voornaam, geboorteplaats en geboortedatum, genoten opleiding, kwalificaties, referenties en nuttige beroepservaring. Uit dit curriculum moet duidelijk blijken dat de voorgestelde trainers minstens 3 jaar ervaring hebben in het geven van ICT-opleidingen. 1.2 Administratieve bepalingen - algemeen, Vervolg Vervolg op volgende pagina Administratieve voorwaarde De inschrijver moet een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de voorschriften betreffende de bijdragen voor de sociale 270/756 RMW - 10 december 2013

230 zekerheid en de bestaanszekerheid zoals vermeld in artikel 69 bis van voormeld KB van 8 januari De inschrijver heeft aan de voorschriften voldaan, indien hij volgens zijn rekening, die ten laatste daags voor de opening van de offerte is opgemaakt: - aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden tot en met die welke slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de uiterste indieningsdatum van de offertes en - op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan euro moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt Gunningwijze en criteria De opdracht zal worden gegund door middel van een algemene offerteaanvraag. Deze opdracht kan bij toepassing van art. 17 par. 2, 2, b) van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten via onderhandelingsprocedure worden uitgebreid. De aanwending van deze procedure is beperkt tot een periode van 3 jaar na het gunnen van de oorspronkelijke opdracht. Conform artikel 18 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten houdt het volgen van deze procedure geen verplichting in tot het toewijzen van de opdracht. De Groep Gent kan zowel afzien van het gunnen van de opdracht als de procedure heropstarten, desnoods op een andere wijze. De gunningcriteria waarmee rekening zal gehouden worden bij de toewijzing van de opdracht zijn in volgorde van afnemend belang de volgende: 1e criterium (60/100): de inhoud van de verschillende opleidingen: - de inschrijver moet een uitgebreide omschrijving van het programma per opleiding geven. Deze elementen worden beoordeeld op basis van de schriftelijke offerte - de inschrijver moet aangeven welke opleidingen ook in online content (elearning) aangeboden kan worden en via welke normering dit gebeurt (SCORM of AAIC). De content kan beheerd worden vanuit het HRplatform van de Groep Gent. Indien een extra LMS moet voorzien worden, moet dit ook in de offerte omschreven zijn - de aanwezige coördinator en trainer(s) wordt gevraagd om de inhoud van de offerte, de aanpak en de geboden ondersteuning toe te lichten. Hier moet ook verduidelijking gegeven worden over de aanpak van specifieke, maatgerichte opleiding. Tijdens deze toelichting zullen de trainer(s) beoordeeld worden op hun didactische en communicatieve vaardigheden. 1.2 Administratieve bepalingen - algemeen, Vervolg Vervolg op volgende pagina Gunningwijze en criteria(vervolg) Bij het verzorgen van de toelichting moet de coördinator en minstens één trainer aanwezig zijn. De trainers die zich voorstellen tijdens de mondelinge toelichting moeten achteraf ook ingezet worden bij het geven van de trainingen. De duur van de toelichting bedraagt maximum een uur.deze toelichting wordt verzorgd in de lokalen van het opdrachtgevende bestuur. 271/756 RMW - 10 december

231 Deze toelichtingen zullen plaatsvinden in de week van 9 september in de opleidingslokalen van de Stad Gent, Braemkasteelstraat 29-45, 9050 Gentbrugge. Een praktische regeling wordt in overleg vastgelegd. Het zich niet aanbieden voor de toelichting binnen de gevraagde termijn zal leiden tot de uitsluiting van de opdracht. De kosten verbonden aan de toelichting zijn ten laste van de inschrijver. 2e criterium: de inschrijvingsprijs per opleiding (40/100) Prijsbepaling De prijs van de opdracht is als volgt bepaald: opdracht volgens prijslijst. De inschrijvingsprijs omvat alle prestaties in het kader van de opdracht. Dus ook verplaatsingskosten, voorbereidingskosten, materiaal om de opleidingen te verzorgen, de opmaak van de syllabi, evaluatie, bijsturing programma, De bedragen zoals opgegeven in de offerte en de eenheidsprijzen worden voluit geschreven. Dit geschiedt ook met het globale bedrag van iedere post van de inventaris. De aanslagvoet van de BTW is afzonderlijk te vermelden op de inventaris. De aandacht van de inschrijver wordt er in het bijzonder op gevestigd dat, mochten in zijn offerte algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn vermeld of eraan toegevoegd, deze als NIET bestaande worden aanzien. De eventueel toegestane kortingen moeten duidelijk aangegeven worden. Er is geen mogelijkheid tot prijsherziening - de opgegeven eenheidsprijzen blijven gelden gedurende de volledige uitvoeringstermijn van de opdracht. Deze opdracht vormt één geheel. De inschrijver moet voor alle opleidingen een prijsopgave doen Opmaken van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op en vult de inventaris in op het bij het bestek horende formulier. Indien de inschrijver zijn offerte opmaakt op andere documenten dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op de documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek horende model is. De documenten m.n. de offerte en de inventaris moeten door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Zoals bepaald in art. 89 alinea 2 van voormeld koninklijk besluit van 8 januari 1996 moeten alle doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde worden ondertekend. 1.2 Administratieve bepalingen - algemeen, Vervolg Vervolg op volgende pagina Opmaken van de offerte (vervolg) Bij de offerte dienen de volgende documenten gevoegd te worden: - een ondertekende en begeleidende brief - documenten die de identiteit en het mandaat van de ondertekenaars aantonen (bijlage 1) 272/756 RMW - 10 december 2013

232 - gegevens noodzakelijk voor de beoordeling van de kwalitatieve selectie van de dienstverlener (bijlage 2) - een recent RSZ attest dat beantwoordt aan de bepalingen van artikel 43 bis van het K.B. van 8 januari 1996 (bijlage 3) - gegevens noodzakelijk voor de beoordeling van de gunningcriteria - alle in te vullen gegevens in de offerte en de inventaris Indienen van de offerte De inschrijving moet in twee exemplaren: - ofwel onder gesloten omslag, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen van Gent en met de vermelding Bestek POLOVOR/ verzorgen van ICT-opleidingen voor personeelsleden van de Groep Gent voor de opening ter zitting afgegeven worden in handen van de afgevaardigde van het College van Burgemeester en Schepenen, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, - ofwel via de post bij aangetekende zending toekomen bij de voorzitter voor de opening van de inschrijvingen in het Stadhuis, waarbij de omslag, die de eigenlijke inschrijving bevat en dezelfde vermeldingen als sub 1 moet dragen, voor de verzending moet gestoken worden in een tweede omslag gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen van en te 9000 Gent met de vermelding inschrijving. Iedere offerte (in schriftelijke vorm) moet bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de inschrijvingen toekomen alvorens hij de zitting opent. De inschrijving en de aanvullende documenten moeten in het Nederlands zijn opgesteld. De offerte moet ingediend worden uiterlijk 29 augustus om 10ustipt in het stadhuis Gent (= moment van opening van de inschrijving) Gestanddoening termijn De inschrijver blijft gebonden door zijn offerte, eventueel aangepast door de aanbestedende overheid, gedurende een termijn van 120 kalenderdagen ingaand de dag na de zitting voor opening van de offertes. Vervolg op volgende pagina 273/756 RMW - 10 december

233 1.3 Administratieve bepalingen - uitvoeringsregels Algemene bepalingen De uitvoeringsregels die deze opdracht bepalen zijn: - de algemene aannemingsvoorwaarden zoals opgenomen in bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 in de mate dat er bij bestek niet wordt van afgeweken; - het bestek en alle andere documenten waarnaar het bestek verwijst. - bijzondere uitvoeringsvoorwaarden inzake non-discriminatie De dienstverlener: - duldt geen enkele vorm van discriminatie op grond van geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst. - verbindt er zich toe toegankelijk te zijn voor iedereen. - verbindt zich ertoe elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen. - leeft de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen bevorderen en verdedigen na. - verbindt er zich toe onderhavige code eveneens ter kennis te brengen aan zijn onderaannemers en ervoor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in de uitvoering van deze opdracht van diensten. Bovenstaande clausule geldt zowel voor de dienstverlener natuurlijke persoon als voor de dienstverlener rechtspersoon en hun zaakvoerders, bestuurders en andere personeelsleden met enige vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid binnen de rechtspersoon. Indien de aanbestedende overheid kan aantonen dat de dienstverlener voormelde bepalingen niet naleeft bij de uitvoering van onderhavige overheidsopdracht, kan zij ten aanzien van de dienstverlener toepassing maken van artikel 20 en 75 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden (middelen van optreden van de aanbestedende overheid) Betalingsmodali teiten Facturen moeten per post verzonden worden naar: - Stadsbestuur Gent, t.a.v. Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming, Factuurregistratie, Botermarkt 1, 9000 Gent - OCMW Gent, tav dienst Financiën, Onderbergen 86, 9000 Gent Ze moet voorzien zijn van datum, handtekening en de verwijzing naar de bestelbonnummer. Voorschotten worden niet toegelaten. Op het eind van de maand kan er telkens een afrekening gemaakt worden. De betaling van de facturen zal gebeuren binnen een termijn van vijftig kalenderdagen te rekenen vanaf de keuring van de schuldvordering tenzij het Stadsbestuur protest aantekent tegen de factuur omdat ze bij controle niet correct blijkt te zijn. 1.2 Administratieve bepalingen - algemeen, Vervolg Vervolg op volgende pagina Betalingsmodaliteiten(vervolg) Bij het insturen van een overzicht van geleverde prestaties voor de keuring van de schuldvordering 274/756 RMW - 10 december 2013

234 moet de facturerende organisatie een overzicht geven van de datum, de opleiding, de lesgever en de duurtijd van de opleiding. De opleidingen kunnen georganiseerd worden voor personeelsleden van de gelinkte entiteiten. Als die personeelsleden deelnemen, moeten er voor de entiteiten afzonderlijke facturen opgemaakt worden. De kostprijs voor de voorbereiding van de opleiding en het aanmaken van nieuwe syllabi kan maar aangerekend worden na voorafgaandelijk akkoord Controle en toezicht op de uitvoering De diensten geschieden voor rekening van de Groep Gent. Het concrete toezicht op de uitvoering gebeurt door: - Stad Gent, Departement Personeel en Organisatie, Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent. De projectverantwoordelijke is de heer Geert Van Lierde, consulent, Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming. - OCMW Gent, HR/Talent Vorming, Jubileumlaan 217C, 9000 Gent. De projectverantwoordelijke is mevrouw Tamara Verhelle, consulente, Vorming Middelen van optreden van de aanbestedende overheid De middelen van optreden die de Stad Gent en het OCMW Gent ter beschikking hebben, zijn die uit artikel 20 van de algemene aannemingsvoorwaarden in bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zonder dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan het geheel van de middelen die uiteengezet worden in het Burgerlijk Wetboek. Ingeval een opleidingssessie na kennisgeving van een deelbestelling van de opdracht wegens omstandigheden bij de dienstverlener niet kan doorgaan, zal de dienstverlener hiervoor een boete betalen van driehonderd euro. De in artikel 75 par. 1 en 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden opgesomde middelen van optreden van de aanbestedende overheid zijn van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de rechtbanken met ambtsgebied Gent Annuleringsvoorwaarden De volgende annuleringsvoorwaarden zijn in het kader van deze opdracht van toepassing: - annuleringen worden in elk geval schriftelijk gemeld - annuleringen meer dan 14 dagen voor de start van de opleiding kunnen geen aanleiding geven tot het betalen van de dagprijs - annuleringen in de periode tussen de 14 de en de 6 de werkdag voor de aanvang van de opleiding geven aanleiding tot het betalen van 50 % van de dagprijs - annuleringen binnen de 5 werkdagen voor de aanvang van de opleiding geeft aanleiding tot het betalen van de waarde van de geschrapte opleidingsdag 275/756 RMW - 10 december

235 DEEL 2: TECHNISCHE BEPALINGEN Inhoud Onderwerp Zie Pagina 2.1: Algemene bepalingen : Inhoudelijke bepalingen per opleiding /756 RMW - 10 december 2013

236 DEEL 2: Technische bepalingen Algemene bepaling De ICT-opleidingen worden voorzien voor personeelsleden van de Groep Gent. De uurregeling waarop de lessen gegeven worden: - voormiddag: 8u30 tot 12u00 - namiddag: 13u00 tot 16u30 Er kan hiervan afgeweken worden in de loop van de uitvoering van het contract. Dit gebeurt in onderling overleg met de opdrachtgever. De opleidingen worden verzorgd in het opleidingscentrum van de Stad Gent, Dienstencentrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat 29-45, 9050 Gentbrugge of in de opleidingslokalen van OCMW Gent, Campus Prins Filip, Jubileumlaan 217C (2 e verdieping), 9000 Gent Syllabuspolicy De leverancier moet zorgen voor een Nederlandstalige syllabus of voor Nederlandstalige documentatie bij elke cursus. De syllabus wordt toegevoegd aan de bibliotheek van Vorming en Loopbaanbegeleiding en kan ontleend worden door medewerkers van het OCMW Verwachtingen opdrachthouder Wat mag de opdrachthouder van ons verwachten? - alle benodigde informatie - een projectverantwoordelijke die fungeert als contactpersoon voor zowel de inhoudelijke als de organisatorische contacten. Deze projectverantwoordelijke zal ook zorgen dat alle vereiste voorbereidingen tijdig en effectief gebeuren in overleg met de trainer(s). Hij/zij zal ook zorgen voor de zorgvuldige uitvoering van de samenstelling van de groepen - een medewerker van de Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming(Stad Gent) en van Vorming (OCMW Gent) die zal zorgen voor een correcte financiële afhandeling en opvolging van de opdracht Verwachtingen van het stadsbestuur Wat verwacht het stadsbestuur van de opdrachthouder? - een projectverantwoordelijke die gemakkelijk bereikbaar is en op de hoogte is van de inhoudelijke, organisatorische en financiële aspecten van de opdracht - ervaren trainers/consultants met de nodige didactische vaardigheden die zich betrokken voelen bij de opdrachtgever - een correcte administratieve en financiële afhandeling - een coöperatieve instelling waarbij regelmatig overleg, evaluatie (ook tussentijdse evaluatie) en bijsturing van de programma s door beide partijen kan gevraagd worden en waarop snel wordt ingegaan - een creatieve benadering bij de samenstelling van de deelnemersgroepen. Van de inschrijver wordt verwacht dat hij flexibel kan inspelen op de specifieke samenstelling van de groep Vervolg op volgende pagina 277/756 RMW - 10 december

237 DEEL 2: Technische bepalingen, Vervolg Verwachtingen van het stadsbestuur(vervolg) - feedback over de opleidingen: verloop, groepssamenstelling, moeilijkheden, aandachtspunten voor het verdere verloop van de opdracht - het invullen van de aanwezigheidslijsten en het bezorgen van deze aanwezigheidslijsten vallen onder de verantwoordelijkheid van de lesgever(s). De aanwezigheidslijsten liggen steeds klaar op de plaats van opleiding. De getekende lijsten moeten op het einde van de dag bezorgd worden aan de Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming (Stad Gent) of aan Vorming (OCMW Gent) - de dienstverlener moet alle lesgevers informeren over de richtlijnen wat betreft het gebruik van de opleidingslokalen. De opleidingen mogen door meerdere trainers gegeven worden. Let wel: per opleiding moet telkens dezelfde trainer ingezet worden zodat de deelnemers vanaf de eerste tot de laatste dag met hun vragen en opmerkingen bij dezelfde trainer terecht kunnen - nieuwe trainers kunnen slechts worden ingezet na goedkeuring van de projectverantwoordelijke en nadat deze nieuwe trainers inhoudelijk gebrieft zijn door de dienstverlener. Om een beoordeling van deze nieuwe trainers mogelijk te maken, moet de dienstverlener vooraf een curriculum vitae van deze trainers voorleggen aan de projectverantwoordelijke Evaluatie van de opleidingen evaluatie cursisten Maatgerichte opleidingen De inschrijver moet op verschillende momenten de opleiding evalueren en indien nodig bijsturen. De concrete manier van evalueren wordt afgesproken met de projectverantwoordelijke van de Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming en/of Vorming en is inbegrepen in de kostprijs. Bij de Groep Gent worden er ook maatgerichte opleidingen georganiseerd. Dit kan op niveau van een dienst of van een afdeling zijn. Als er een aanvraag voor een maatgerichte opleiding is, wordt de uitvoering voorbereid in samenspraak met de leverancier. Vervolg op volgende pagina 278/756 RMW - 10 december 2013

238 DEEL 2: Technische bepalingen Inhoudelijke opgave Hierna volgt een opgave van de gewenste opleidingen. In de offerte moet het ganse programma van de opleidingen opgelijst worden. Ook de gehanteerde methodologie moet vermeld zijn in de offerte. Eventueel kan de opdracht uitgebreid worden met andere standaard software, dit mag geen aanleiding geven tot een prijsverhoging. De vermelde duurtijd is indicatief. De inschrijver moet per opleiding de duurtijd opgeven en een voorstel van dagindeling en topics maken. De concrete inhoud kan na de gunning uitgewerkt worden. De gehanteerde versies zijn op het moment van publicatie van de offerte: - bij Stad Gent: Windows7, Office2010 en Adobe CS6 - bij OCMW Gent werkt men nog met Office Een migratie naar Office 2010 wordt voorzien eind 2013, begin 2014 (vermoedelijke timing) Methodologie De Groep Gent biedt opleidingen klassikaal aan. Tegelijk wil de Groep Gent ook inzetten op online content. Dit in de vorm van e- learning. Deze kan door de dienstverlener aangeleverd worden via SCORM of AAIC-norm is perfect vanuit het HRM-platform van de stad te beheren. In de inventaris is opgenomen voor welke zaken de Groep Gent wil nagaan of de leverancier e-learning aanbiedt en wat hiervoor de kostprijs is Praktische initiatie pc Doelgroep: personeelsleden die weinig of geen ervaring met de pc hebben en de algemene basisbeginselen willen leren kennen. Duurtijd: maximum 3 dagen Gewenste inhoud: basisgebruik van pc leren kennen. Deelnemers moeten onder andere aanleren hoe ze een computer moeten opstarten en wat muis- en klaviervaardigheden onder de knie krijgen.deelnemers leren hoe ze documenten kunnenopenen, zelf maken, opslaan afdrukken in Word. Met Outlookleert de deelnemer een bericht versturen, lezen, reageren op een bericht, een bericht doorsturen of een bijlage meesturen. Het derde luik behelst intranet-en internetgebruik. De deelnemer maakt kennis met het intranet en het internet: welke informatie is er te vinden en men zaken kan raadplegen. Dit aan de hand van het intranet en de website van de Stad Gent of OCMW Gent Windows - initiatie Doelgroep: personeelsleden die weinig of geen ervaring met de pc hebben en de werking van Windows willen leren kennen. Duurtijd: maximum1 dag Gewenste inhoud: deelnemers maken kennis met Windows en hoe het werkt. Op het programma staan de werking van bureaublad, zoekfuncties, icoontjes, bestanden- en mappenstructuur, snelkoppelingen en het opruimen van de pc. Vervolg op volgende pagina 279/756 RMW - 10 december

239 DEEL 2: Technische bepalingen, Vervolg 2.2.4Word - basis Doelgroep: personeelsleden die de basis van Word onder de knie willen hebben. Duurtijd:maximum 2 dagen Gewenste inhoud: deelnemers maken kennis met Word en de basishandelingen: tekst intikken, aanpassen, kopiëren, documenten opslaan en afdrukken. Bestanden openen, eigenschappen.deelnemers leren hoe ze een tekst overzichtelijk kunnen opmaken en hoe ze de lay-out van een document kan aanpassen. Opmaken van karakters, paragrafen, kop- en voetteksten, paginanummering, stijlen en paginainstelling. Werken met tabellen en invoegen van illustraties moet ook aan bod komen Word van basis naar ervaren gebruiker Doelgroep: dit programma is voor medewerkers die zich wensen te verdiepen in het opmaken van brieven, rapporten en standaarddocumenten. Duurtijd: 1 dag Gewenste inhoud: de deelnemers bouwen verder op de basiselementen van tekstverwerking door zich te verdiepen in tekstopmaak, lay-out van documenten en werken met tabellen en afbeeldingen. Tijdens de opleiding gaat de lesgever dieper in op het gebruik van standaarddocumenten en stijlen, werken met autotekst en de verschillende huisstijldocumenten. Ook het redigeren van tekst moet aan bod komen Word lange teksten Doelgroep: personeelsleden die met uitgebreide en complexe teksten werken. Duurtijd:1 dag Gewenste inhoud: deelnemers leren omgaan met paginaopmaak, opmaakprofielen en lange teksten. Concreet betekent dit dat cursisten leren werken met secties, marges, kop- en voetteksten, krantenkolommen en opmaak van tekst. Deelnemers kunnen structuur in een tekst aanbrengen door onder andere index- en inhoudsopgave, kruisverwijzing, bijschrift en bladwijzer Word samenvoegen Doelgroep: medewerkers die briefwisseling voor een groep bestemmelingen automatisch samenstellen. Duurtijd: 1 dag Gewenste inhoud: de deelnemers leert hoofd- en gegevensdocumenten samenvoegen, afdrukken, en mailmerge opmaken. Hiervoor leert men koppelingen met bestaand gegevensbestanden maken, omgaan met record- en databasebeheer en staat men stil bij de selectie van records en speciale instructies. DEEL 2: Technische bepalingen, Vervolg Vervolg op volgende pagina 280/756 RMW - 10 december 2013

240 2.2.8 Word sjablonen Doelgroep: personeelsleden die typedocumenten ontwerpen om het werken te vereenvoudigen. Duurtijd:1 dag Gewenste inhoud: deelnemers leren hoe ze documentsjablonen kunnen maken, gebruiken, wijzigen en invullen. Hiervoor moet stilgestaan worden bij het invoegen van tekstfragmenten, werken met velden, macro s, knoppen en formulieren Excel basis Doelgroep: personeelsleden die de basis van Excel onder de knie willen hebben. Duurtijd:2 dagen Gewenste inhoud: deelnemers maken kennis met Excel en de basisbewerkingen. Hiervoor is het belangrijk dat de personeelsleden het scherm, de menu s, de commando s en de werkbladen leren kennen. In de opleiding zetten deelnemers de eerste stappen: cellen selecteren, data invoeren en verbeteren, bewerken, lay-out aanbrengen, pagina-instellingen wijzigen, kop- en voetteksten invoeren, gegevens afdrukken. Men leert werken met de basisfuncties, de formules, de wizards en het invoegen van grafieken Excel databanken en draaitabellen Doelgroep: personeelsleden die uitgebreid werken met lijsten/databanken in Excel. Duurtijd:1 dag Gewenste inhoud: in de opleiding leren de deelnemers het verschil kennen tussen een tabel en een database. Men leert er lijsten aanmaken, bewerken, sorteren en filteren. Bij het analyseren van gegevens moet gewerkt worden met subtotalen en databankfuncties. Draaitabellen als analyse-instrument moet uitvoerig toegelicht worden: ontwerpen en aanpassen van een draaitabel, berekeningen wijzigen en anders weergeven, gegevens anders groeperen en lijsten afdrukken Excel formules en functies Doelgroep: medewerkers die zich willen vervolmaken in celbewerkingen en het gebruik van formules en functies. Duurtijd: 1 dag Gewenste inhoud: medewerkers leren complexe(re) formules en functies invoeren. De volgende zaken moeten aan bod komen: relatieve, absolute en gemengde celverwijzingen, verwijzingen in berekeningen (formules), basisfuncties, de functiewizard, functieontwerp en verschillende voorbeelden van functies: zoekfuncties, statistische functies, logische functies, informatieve functies, enz Ook de functies met meerdere niveaus en het beveiligen van formules moet men in de cursus behandelen. Vervolg op volgende pagina 281/756 RMW - 10 december

241 DEEL 2: Technische bepalingen, Vervolg Excel - grafieken Doelgroep: personeelsledendie grafieken opmaken en aanpassen. Duurtijd: 1 dag Gewenste inhoud: met behulp van de snelmethode leert men grafieken opmaken. Deelnemers verdiepen zich in de opmaak van een grafiek, het aanpassen van de schaal van de assen, het toevoegen van titels en legendes. Ook het type wijzigen, vrije tekst invoegen en grafische elementen toevoegen komen ook aanbod. Deelnemers leren hoe ze gegevensreeksen, gecombineerde en speciale grafieken moeten toevoegen of wijzigen. Ook het exporteren naar Word of Powerpoint moet behandeld worden Excel macro s Doelgroep: medewerkers die de functionaliteiten van Excel willen automatiseren. Duurtijd: 1 dag Gewenste inhoud: deelnemers maken in de opleiding kennis met invoegmacro s: het gebruik van de oplosser, de doelzoeker, het weergavebeheer, de wizard tekst, het scenariobeheer, en het afdrukken van rapporten. In de opleiding leren cursisten macro s opnemen, uitvoeren, uitbreiden, koppelen aan knop in werkbalk, toevoegen aan menu Excel - werkbladen Doelgroep: personen die de mogelijkheden van werkbladen willen gebruiken. Duurtijd: 1 dag Gewenste inhoud: deelnemers leren hoe ze werkbladen organiseren, documenteren en controleren. Ook het werken met verschillende rekenbladen en het beveiligen van documenten moet aan bod komen Outlook - basis Doelgroep: personeelsleden die berichten versturen, ontvangen en afspraken ordenen en nog geen ervaring met Outlook hebben. Duurtijd: 1 dag Gewenste inhoud: deelnemers leren boodschappen opstellen en versturen, boodschappen beantwoorden en bijlage toevoegen en beheren. Hierbij is er aandacht voor de verschillende opties bij het verzenden van boodschappen en de automatische handtekening. Ook het ordenen van berichten (mappenstructuur) en contactpersonen aanmaken en bewerken, moet aan bod komen. Deelnemers maken in de opleiding ook kennis met de agenda: afspraken noteren en bewerken, afspraken herhalen en de agenda afdrukken. Vervolg op volgende pagina 282/756 RMW - 10 december 2013

242 DEEL 2: Technische bepalingen, Vervolg Outlook efficiënt en agendabeheer Doelgroep: medewerkers die Outlook optimaal willen benutten (agenda en takenbeheer). Duurtijd: 1 dag Gewenste inhoud: in deze gevorderde opleiding leren medewerkers de functionaliteiten volledig te gebruiken: opties bij versturen van berichten, aanmaak en gebruik van stemknoppen, opvolgen, groeperen en ordenen van , automatische regels instellen, gebruik van mappen en archiveren, contactpersonen aanmaken en groeperen. Daarnaast moet men bij agendafunctie de verschillende instellingen behandelen, afspraken beheren en vergaderingen plannen en deelnemers uitnodigen. Ook het combineren van agenda, taken en berichtenverkeer moet aan bod komen Access - basis Doelgroep: personeelsleden die met Access willen leren werken. Duurtijd: 3 dagen Gewenste inhoud: deelnemers leren een database creëren en de basisprincipes ervan begrijpen. In de opleiding moeten volgende topics behandeld worden: tabellen, query s, formulieren en rapporten. Bij het werken met gegevens moeten de cursisten leren om records in te voeren, te bewerken, te sorteren en te filteren. Volgende zaken komen ook aan bod: relatie tussen de tabellen en de database bevragen (query s uitvoeren), aanmaken van formulieren via wizard en autoformulier en aanmaken van rapporten via de wizard en autorapport Access - gevorderden Doelgroep: personeelsleden die databases willen aanpassen, onderhouden en automatiseren. Het gaat om medewerkers die al geruime tijd met Access werken. Duurtijd: 2 dagen Gewenste inhoud: tijdens deze opleiding leren medewerkers hoe ze in Access kunnen automatiseren zonder te programmeren. De cursisten moeten een databasetoepassing kunnen automatiseren en query s en rapporten laten starten vanuit formulieren door middel van macro s. Volgende zaken moeten zeker behandeld worden: verschillende soorten query s en join-eigenschappen, hoofd- en subformulieren, berekeningen en rapporten, macro s maken en koppelen aan subknoppen. Vervolg op volgende pagina 283/756 RMW - 10 december

243 DEEL 2: Technische bepalingen, Vervolg Powerpoint - basis Doelgroep: personeelsleden die een basiskennis van Powerpoint willen hebben. Duurtijd: 1 dag Gewenste inhoud: deelnemers leren een presentatie opmaken, starten en dia s invoegen. Cursisten moeten leren om teksten en objecten in te voegen in een presentatie. Het opbouwen van een diavoorstelling met overgangen en het werken met een model en de sjablonen van de Stad Gent (via intranet) of OCMW Gent moeten ook aan bod komen in de cursus Powerpoin t professionele presentaties Doelgroep: personeelsleden die professionele presentaties moeten maken. Duurtijd: 1 dag Gewenste inhoud:deelnemers bouwen verder op de kennis van het opmaken van diapresentaties. Volgende zaken moeten aan bod komen: integreren van tabellen, grafieken en diagrammen in een presentatie, aanmaken en gebruiken van eigen modellen en sjablonen, werken met meerdere modellen, huisstijl van de Stad Gent en OCMW Gent, animatietechnieken, invoegen van hyperlinks naar andere documenten en het gebruik van de actieknoppen Prezi Doelgroep: personeelsleden die regelmatig presentaties geven of voorbereiden.. Duurtijd: 1 dag Gewenste inhoud: de opleiding staat open voor zowel beginners als gebruikers van het programma en bevat de volgende thema s: wat is Prezi, schermoverzicht, bubbelmenu en werken met de menubalk, opbouw en structuur van een Prezipresentatie, objecten invoegen (bestanden, afbeeldingen, film), werken met tekst, hyperlinks invoegen, gebruik van video en externe media, groeperen van items, structuur van de presentatie instellen, Prezi online beheren Intranet Doelgroep: personeelsleden die willen kennismaken met het intranet van de stad of OCMW. Duurtijd: 0,5 dag Gewenste inhoud: medewerkers maken in de opleiding kennis met het intranet van de Stad Gent. Men verkent tijdens de opleiding de mogelijkheden van het intranet, leert topics raadplegen en gepaste informatie terugvinden. Vervolg op volgende pagina 284/756 RMW - 10 december 2013

244 DEEL 2: Technische bepalingen, Vervolg Internet Doelgroep: personeelsleden die het internet op een efficiënte manier willen gebruiken. Duurtijd: 0,5 dag Gewenste inhoud: medewerkers maken kennis met de werking van internet en verschillende internetdiensten. Men leert de browser gebruiken en configureren: hoe navigeren, wat is een homepage, wat staat er in de geschiedenis, waarom worden tijdelijke bestanden en cookies aangemaakt, welke werkbalken heeft de browser, hoe kan gevonden informatie opgeslagen en gebruikt worden? De cursist leert ook informatie op het internet zoeken via de belangrijkste zoeksites Project Doelgroep: personeelsleden die met MS Project projecten willen opvolgen. Duurtijd: 2 dagen Gewenste inhoud: medewerkers leren hoe ze taken en uitvoeringsmethoden definiëren. Daarbijmoet men stil staan bij de invloed van de kalenders en de kosten van het project. Cursisten leren hoe ze rapporten moeten opmaken, hoe ze het project of meerdere projecten moeten (softwarematig) leiden en opvolgen. Men moet ook de verschillende views en het maken van statistieken behandelen Adobe aanmaken van pdf voor Office Doelgroep: personeelsleden die een pdf moeten aanmaken vanuit Word of Powerpoint. Duurtijd: 0,5 dag Gewenste inhoud: deelnemers overlopen de opties voor het aanmaken van een goede pdf vanuit Word en Powerpoint Adobe Acrobat Doelgroep: personeelsleden die met Adobe Acrobat moeten werken Duurtijd: 0,5 dag Gewenste inhoud: medewerkers overlopen alle opties van Adobe Acrobat Standaard: aanpassingen, commentaren geven, bladwijzers, hyperlinks, Adobe Acrobat voor gevorderden Doelgroep: personeelsleden die complexere zaken in een pdf moeten aanmaken. Duurtijd: 0,5 dag Gewenste inhoud: medewerkers gaan dieper in op wat complexe opties van Adobe Acrobat zoals digitale handtekeningen, formulieren, tekstherkenning, portfolio's. DEEL 2: Technische bepalingen, Vervolg Vervolg op volgende pagina Adobe Acrobat voor grafici 285/756 RMW - 10 december

245 Doelgroep: grafici die Adobe Acrobat professional gebruiken Duurtijd: 0,5 dag Gewenste inhoud: grafische medewerkers die Adobe Acrobat Professional gebruiken leren pdf s aanmaken voor druk, transparantie, kleuromzettingen, preflight, Interactieve pdf met animatie Doelgroep: grafici die Adobe Acrobat professional gebruiken voor het maken van interactieve pdf s Duurtijd: 1 dag Gewenste inhoud: de deelnemers leren een interactieve pdf aanmaken met hyperlinks, bladwijzers, video s, animatie, knoppen, slideshows, Photoshop Elements Doelgroep: medewerkers die digitale beelden manipuleren met Photoshop Elements Duurtijd: 2 dagen Gewenste inhoud: medewerkers leren de functies voor beeldbewerking kennen en gebruiken. Functionaliteiten, mogelijkheden, functietoetsen en shortcuts, moeten behandeld worden. Zaken als panels optiebalk menu s: zoom, hand, shortcuts, voorkeuren; selecties: geometrische selecties, freehand selecties, selecties op kleur, magische selecties; bewerken van foto s: kleur bewerken, retoucheren, curves aanpassen; kleurzweem aanpakken: rode ogen, lagen, bewerkingslagen en maskers, blending, transparantie; tekst: werken met tekst, tekstopties, tekststijlen, afdrukken en uitvoeren; naar het web en naar pdf CS Photoshop Doelgroep: medewerkers die digitale beelden manipuleren met CS Photoshop Duurtijd: 2 dagen Gewenste inhoud: medewerkers leren de functies voor beeldbewerking gebruiken. Op het programma: verschil tussen PostScript en Pixels,bitmap, werken met een pixelbeeld, grijswaardenbeeld klaarzetten voor druk, resoluties image/image size en crop, contrast aanpassen via een adjustmentlayer, beeld opscherpen, bestandsformaten, een PhotoShop-selectie aanmaken, aanmaken van maskers, kleurmodellen, kleurcorrecties via een adjustmentlayer, retoucheren, werken met lagen, eenvoudige voorbeelden van lagen, stijlen, beeldcompositie, transformaties, adjustmentlayers, beelden klaarzetten voor het internet, verschil tussen gif en jpeg, Save for Web, Image Ready, Vervolg op volgende pagina 286/756 RMW - 10 december 2013

246 DEEL 2: Technische bepalingen, Vervolg CS Illustrator Doelgroep: medewerkers die allerhande beeldtypen bewerken tot creatieve resultaten Duurtijd: 2 dagen Gewenste inhoud: medewerkers leren grafische toepassingen hanteren in Illustrator. Dit maakt het mogelijk om logo s te ontwerpen, affiches op te bouwen, schema s en plattegronden te tekenen, geïllustreerde grafieken te maken enz. Op de agenda van deze opleiding: verschil tussen PostScript en Pixels, eenvoudige vormen tekenen, werken met groepen en lagen, vormen selecteren, bijmaken en wegdoen, kleur aanmaken in de swatches en toepassen, swatchlibraries, appearance en graphicstyles, volgorde aanpassen, verloop aanmaken en toepassen, transparantie, beziercurves tekenen met de pen, vormen overtekenen, vormen aanpassen, openen en terug sluiten, pathfinder, ingescande tekeningen natekenen met Live tracé, tekst toevoegen en tekstspecificaties overlopen, pixelbeelden toevoegen, stijlen aanmaken en toepassen, penselen aanmaken en toepassen, maskers, animaties maken, CS InDesign Doelgroep: medewerkers die voor de professionele opmaak van documenten Adobe InDesign wenst te gebruiken. Duurtijd: 2 dagen Gewenste inhoud: medewerkers lereneen document opbouwen waarbij alle functionaliteiten van het programma aan bod komen. De nadruk moet op een goede en snelle werkwijze liggen, zodat het document nadien eenvoudig aanpasbaar is Topics die aan bod moeten komen: interface en de belangrijkste short-cuts, documentspecificaties, werken met de linialen en hulplijnen, plaatsen, aanpassen en vastzetten van hulplijnen, kaders maken, selecteren en verwijderen, kleuren aanmaken, verschillende soorten illustraties en hun mogelijkheden, opzetten van een document met meerdere pagina's, marges en kolommen aanpassen, CS InDesign - tabellen Doelgroep: medewerkers die zich willen bekwamen in InDesign. Duurtijd: 1 dag Gewenste inhoud: medewerkers lerende functionaliteiten rond het werken met tabellen in InDesign. Vervolg op volgende pagina 287/756 RMW - 10 december

247 DEEL 2: Technische bepalingen, Vervolg Dreamweaver Doelgroep: medewerkers die websites bouwen in Dreamweaver Duurtijd: 2 dagen Gewenste inhoud: medewerkers leren werken met Dreamweaver. Men leert websites maken en publiceren op het internet. Dit betekent ook het werken met tekstopmaak, lay-out, figuren, hyperlinks, tabellen, frames, CSS, templates, layers, tijdslijnen, extensions, snippers, Flash Doelgroep: medewerkers die met Flash websites bouwen Duurtijd: 2 dagen Gewenste inhoud: medewerkers leren werken met Flash. In de opleiding moeten animaties, effecten, grafische en interactieve webpagina s aanbod komen. Medewerkers leren er animaties en dynamische menustructuren opnemen en hierdoor de website aantrekkelijker te maken HTML Doelgroep: medewerkers die met HTML websites bouwen Duurtijd: 2 dagen Gewenste inhoud: medewerkers leren werken met HTML om de structuur en opmaak van een website vorm te gegeven. Tijdens de opleiding leert men HTML in combinatie met CSS zowel praktisch als functioneel toepassen. Vervolg op volgende pagina 288/756 RMW - 10 december 2013

248 DEEL 3: Offerteformulier - inventaris Inhoud Onderwerp Zie Pagina 3.1: Offerteformulier en inventaris /756 RMW - 10 december

249 OFFERTE Opdrachtgever Stad Gent - Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming p/a. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent Inlichtingen: Geert Van Lierde, consulent, Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming - tel 0474/ OCMW - HR Talent/ Vorming, p/a. Onderbergen 86, 9000 Gent Inlichten: Tamara Verhelle, consulente, HR Talent Vorming tel 09/ Opdracht Bestek POLOVOR/ in verband met het verzorgen van opleidingen ICT voor personeelsleden van de Groep Gent. Besteknummer POLOVOR/ Aantal bladzijden Offerte Deze offerte telt. bladzijden. Deze inventaris moet ingevuld en ondertekend worden door de inschrijver(s). De ondergetekende (voornaam en familienaam): Hoedanigheid of beroep:. Nationaliteit: Woonplaats (land, gemeente, straat, nummer, telefoonnummer, adres): ofwel De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel, telefoonnummer): Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):.... die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming, verbindt of verbinden zich op zijn of haar roerende en onroerende goederen tot de uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden van voornoemd bestek berekend op grond van de hoeveelheden van de hiernavolgende inventaris, die werd onderzocht en aangevuld met de eenheidsprijzen, globale prijzen, gedeeltelijke sommen en BTW, ter verantwoording van het bedrag in mijn of onze offerte. Vervolg op volgende pagina 290/756 RMW - 10 december 2013

250 Offerte, Vervolg Inventaris Deze inventaris moet ingevuld en ondertekend worden Opleiding Duurtijd Dagprijs (exclusief btw) Praktische initiatie pc Windows initiatie Word basis Word van basis naar ervaren gebruiker Word lange teksten Word samenvoegen Word sjablonen Excel basis Excel databanken en draaitabellen Excel formules en functies Excel grafieken Excel macro s Excel werkbladen Outlook basis Outlook efficiënt en agendabeheer Access basis Access gevorderden Powerpoint basis Powerpoint professionele presentaties Prezi Intranet Totale prijs (exclusief btw) Totale prijs (inclusief btw) Vervolg op volgende pagina 291/756 RMW - 10 december

251 F. Offerte, Vervolg Internet Project Adobe aanmaken van pdf voor Office Adobe Acrobat basis Adobe Acrobat gevorderden Adobe Acrobat grafici Interactieve pdf met animatie Photoshop Elements CS Photoshop CS Illustrator CS InDesign CS InDesign tabellen Dreamweaver Flash HTML Vervolg op volgende pagina 292/756 RMW - 10 december 2013

252 F. Offerte, Vervolg Inventaris (vervolg) learning: Mogelijkheden e- Opleiding Word van basis naar ervaren gebruiker Word lange teksten Word samenvoegen Word sjablonen Excel databanken en draaitabellen Excel formules en functies Excel grafieken Excel macro s Excel werkbladen Outlook efficiënt en agendabeheer Powerpoint professionele presentaties Prezi Project Photoshop Elements CS Photoshop CS Illustrator CS InDesign Dreamweaver Flash HTML e-learning beschikbaar JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN Prijs per deelnemer (exclusief btw) Prijs per deelnemer (inclusief btw) Vervolg op volgende pagina /756 RMW - 10 december 2013

253 F. Offerte, Vervolg Inschrijving bij de R.S.Z.: nr.... B.T.W. (alleen in België): nr.... De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op rekening nr....op naam van.... Bij mijn offerte zijn eveneens gevoegd: - een ondertekende en begeleidende brief - zowel de inventaris als de offerte gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek moetenvoorgelegdworden - alle voor te leggen gegevens welke van belang zijn om de gunningscriteria te beoordelen - documenten die de identiteit en het mandaat van de ondertekenaars aantonen (bijlage 1) - gegevens noodzakelijk voor de beoordeling van de kwalitatieve selectie van de dienstverlener (bijlage 2) - een recent RSZ attest dat beantwoordt aan de bepalingen van artikel 43 bis van het K.B. van 8 januari 1996 (bijlage 3) - een recent RSZ-attest Gedaan, te, op Handtekening van de inschrijver(s) 294/756 RMW - 10 december 2013

254 Notulen open zitting Bijlage: Besluit integraal niet openbaar 2013_CBS_13200.pdf 295/756 RMW - 10 december 2013

255 Besluit integraal niet openbaar 2013_CBS_13200.pdf COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - BESLUIT INTEGRAAL NIET OPENBAAR OPSCHRIFT Vergadering van 31 oktober 2013 Besluit nummer: 2013_CBS_13200 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten: ICT-opleidingen voor personeelsleden van Groep Gent - Gunning - Goedkeuring Beknopte samenvatting: Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het gunningsverslag de dato 21 oktober 2013 van de overheidsopdracht van diensten voor ICT-opleidingen ten behoeve van personeelsleden van Groep Gent en voormelde opdracht te gunnen aan Xylos nv, Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen tegen prijslijst. Bevoegd: Martine De Regge HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN AANHEF De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57, 3, 4 De beslissing wordt genomen op grond van: De Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, artikel 13. Bijgevoegde bijlage(n): Financiële bijlage POLOVOR/ (informatief) Gunningsverslag offertes ICT-opleidingen MOTIVERING Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf: De Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming richt ICT-opleidingen voor personeelsleden in. In het kader van het Gezamenlijk Dienstverleningscentrum (GDC) heeft de dienst samen met de vormingsdienst van het OCMW Gent een gezamenlijk bestek gelanceerd. Het bestek "overheidsopdracht van diensten: ICT-opleidingen voor personeelsleden van Groep Gent" werd door de gemeenteraad vastgesteld op 27 mei Deze opdracht werd op 30 mei 2013 gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen. 296/756 RMW - 10 december 2013 p 1 van 30

256 Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen: Een onderzoek van de ingediende offertes is opgenomen in het hierbij gevoegde gunningsverslag. Beslist het volgende: BESLISSING Artikel 1: Keurt goed het gunningsverslag de dato 21 oktober 2013, zoals gevoegd in bijlage en dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing. Artikel 2: Gunning van de opdracht van diensten voor ICT-opleidingen ten behoeve van personeelsleden van de Groep Gent aan Xylos nv, Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen die de meest voordelige regelmatige offerte heeft ingediend tegen prijslijst. BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT HR Loopbaanbegeleiding en Vorming Dit besluit kadert in volgende activiteit: Coördineren en organiseren van opleidingen Visum van de financieel beheerder: Het visum nummer werd verleend op 24/10/2013 Financiële informatie: Voorgestelde uitgaven: De volgende budgetten zijn nodig en beschikbaar: Artikel KP/PSP Nummer 13101LV/123-17/EJ KP/PSP Naam coördineren en organiseren van opleidingen(interne opleidingen) Budget MJP MJP MJP MJP MJP JAAR euro JAAR euro JAAR ueor JAAR euro Totaal euro Het OCMW Gent voorziet zelf euro - gespreid over drie jaar (2013: : : : ) nvt Verwachte ontvangsten: 297/756 RMW - 10 december 2013 p 2 van 30

257 BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT Gunningsverslag offertes ICT-opleidingen 298/756 RMW - 10 december 2013 p 3 van 30

258 Evaluatie offertes ICT.docx Analytisch verslag bestek POLOVOR/ ivm het verzorgen van ICT-opleiding voor medewerkers van de Groep Gent Het voorwerp van de opdracht omvat het verzorgen van diverse ICT-opleidingen voor medewerkers van de Groep Gent. Het betreft een open opdracht of bestelopdracht voor zevenhonderdvijftig opleidingsdagen. De opleidingen zullen in het najaar van 2013 starten en zullen gespreid zijn over een periode van 3 jaar. - zeshonderd dagen voor Stad Gent - honderdvijftig dagen voor OCMW Gent De opdracht wordt gegund door middel van een algemene offerteaanvraag. De gunningcriteria waarmee rekening zal gehouden worden bij de toewijzing van de opdracht zijn in volgorde van afnemend belang de volgende: 1e criterium (60/100): de inhoud van de verschillende opleidingen: - de inschrijver moet een uitgebreide omschrijving van het programma per opleiding geven. Deze elementen worden beoordeeld op basis van de schriftelijke offerte - de inschrijver moet aangeven welke opleidingen ook in online content (e-learning) aangeboden kan worden en via welke normering dit gebeurt (SCORM of AAIC). De content kan beheerd worden vanuit het HR-platform van de Groep Gent. Indien een extra LMS moet voorzien worden, moet dit ook in de offerte omschreven zijn - de aanwezige coördinator en trainer(s) wordt gevraagd om de inhoud van de offerte, de aanpak en de geboden ondersteuning toe te lichten. Hier moet ook verduidelijking gegeven worden over de aanpak van specifieke, maatgerichte opleiding. Tijdens deze toelichting zullen de trainer(s) beoordeeld worden op hun didactische en communicatieve vaardigheden. 2e criterium: de inschrijvingsprijs per opleiding (40/100). Dit verslag bevat de evaluatie van de twee gunningcriteria. Pagina 2 15: beoordeling 1 e criterium Pagina 16 20: beoordeling 2 e criterium Pagina 21: eindconclusie 299/756 RMW - 10 december 2013 p 4 van 30

259 Algemene gegevens betreffende de opdracht: Datum van verzending van aankondiging van opdracht: 29 mei 2013 Datum van publicatie van aankondiging van opdracht: 30 mei 2013 Datum en uur van opening offertes: 29 augustus u Stadhuis Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent Raming van de opdracht: euro Uitvoeringstermijn: 3 jaar (najaar voorjaar 2016) Overzicht van ingediende offertes: 1. IT.1 - Industriezone Steenkaaistraat 14, 9200 Baasrode-Dendermonde 2. Escala - Toegepast Vormingscentrum vzw, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge 3. Xylos nv/sa, Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen 4. Synaps, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel 5. Syntra Midden-Vlaanderen vzw, Steenweg van Grembergen 1, 9200 Grembergen 6. Cronos N.V., Veldkant 33a, 2550 Kontich Regelmatigheid van de offertes: alle firma s hebben een regelmatige offerte ingediend 300/756 RMW - 10 december 2013 p 5 van 30

260 1. Evaluatie van de offertes In dit gedeelte worden de verschillende offertes van de firma s beoordeeld. De inschrijver moest een uitgebreide omschrijving van het programma per opleiding geven. Deze elementen worden beoordeeld op basis van de schriftelijke offerte. Escala (Syntra West, Toegepast Vormingscentrum) Matig uitgewerkte offerte knip- en plakwerk uit het bestek van de aanbestedende overheid. Zowel doelgroep, duurtijd als inhoud is quasi letterlijk overgenomen uit het bestek. Dit zorgt ervoor dat er slechts een beperkte beschrijving van de programma s is. De offerte is weinig gestructureerd, is een doorlopende tekst die slechts beperkte informatie oplevert. De beschrijving van de educatieve strategie geeft een duidelijke beschrijving van de didactische onderbouw die de firma hanteert. De PDCA-cyclus is een gekende aanpak die heel courant is in de opleidingswereld. De firma ESCALA gebruikt dit niet enkel in de aanpak van de opleidingen maar ook in de samenwerking met hun klanten. Het Toegepast Vormingscentrum past de cyclus toe in het opzetten van de opleiding. De docent speelt de belangrijkste rol. Hij/zij is degene die de opleidingsvraag omzet in een praktische uitvoering die ervoor zorgt dat deze opleidingsvraag beantwoord wordt. Dit start bij het plannen van de opleidingen (inhoudelijk bespreken, doelstellingen en verwachtingen afstemmen), vervolgens bij de uitvoering van de opleiding en de evaluaties van. De check is het communiceren van de informatie en het opvolgen van de deelnemers hun verwachtingen en vragen. De firma haalt aan dat de cursist met deze aanpak zich bewust wordt van zijn of haar noden, waardoor de motivatie bij deelname ook stijgt. De firma biedt heel wat trainers aan waarmee ze aan de vraag van Groep Gent kunnen voldoen. Het zijn trainers met veel opleidingservaring in de gevraagde domeinen. Syllabus: Escala zorgt voor een Nederlandstalige syllabus/handboek per opleiding Evaluatie: er wordt een concrete manier van evalueren afgesproken. Na de opleiding wordt er nagegaan bij de contactpersoon van Groep Gent of de opleiding aan de verwachtingen voldeed. Bij de docent vraagt men na hoe de opleiding verlopen is en of er inhoudelijk bijgestuurd moet worden. De deelnemers bevraagt men via een evaluatieformulier. Varia: correcte vermelding van referenties en soort opleidingen. De firma biedt e-learning aan voor MS-Office en Adobe producten. Deze worden naar SCORM omgezet en of erin aangeleverd. Daarnaast wordt verduidelijkt dat de cursist ook ondersteuning en coaching kan krijgen van een docent. Conclusie: matig uitgewerkte offerte. 301/756 RMW - 10 december 2013 p 6 van 30

261 Syntra Midden-Vlaanderen De offerte start met de voorstelling van Syntra Midden-Vlaanderen, enkele referenties rond ICTopleidingen en biedt het overzicht van hun open aanbod in ICT-opleidingen. In het tweede luik van de offerte geeft Syntra Midden-Vlaanderen de cv s van lesgevers door. De firma biedt heel wat trainers aan waarmee ze aan de vraag van Groep Gent kunnen voldoen. Een aantal van die trainers wordt ook bij andere aanbieders als freelance trainers voorgesteld. Het gaat om mensen met heel wat trainerservaring in de gevraagde opleidingsdomeinen. Over de inhoud en methodiek van de opleiding schrijft Syntra Midden-Vlaanderen: de inhoudelijke bepalingen per opleiding zoals weergeven in de technische bepalingen van het bestek komen overeen met de inhouden van onze standaard opleidingen en kunnen in het aangegeven tijdsbestek worden gegeven. De verdere afstemming gebeurt pas na de toewijzing aan Syntra Midden-Vlaanderen. In het offerteformulier is opgenomen welke opleiding er eventueel verkort kan aangeboden worden. Het enige wat verschilt met de standaard duurtijd is de beperking van het aantal oefeningen. Om een beeld te geven wordt verwezen naar het open aanbod van Syntra Midden-Vlaanderen. In de prijsopgave worden wel alle modules zoals beschreven in het bestek vermeld. Syllabus: de syllabus wordt digitaal ter beschikking gesteld via E-hrm van Groep Gent. Evaluatie: geen specifieke vermelding in de offerte Varia: - vermelding van referenties en gegeven opleidingen - er staat beschreven in de offerte dat Syntra Midden-Vlaanderen voor enkele langlopende opleidingen gebruik maakt van Moodle om content te delen, administratie te centraliseren en de communicatie tussen docent en deelnemers te bevorderen: dit wordt echter niet verder gespecifieerd. De firma biedt geen e-learning mogelijkheden aan. Conclusie: zwak uitgewerkte offerte 302/756 RMW - 10 december 2013 p 7 van 30

262 IT1 In de offerte wordt firma IT1 voorgesteld. De ervaring, enkele klanten en de aanpak van firma is opgenomen in het eerste luik. Ook de aanpak van de firma wordt in detail opgenomen: behoefteanalyse en de mogelijkheid om screening te doen, de opleiding en evaluatie van de opleiding. Daarna volgt knip- en plakwerk uit het bestek van de aanbestedende overheid. De bepalingen uit het bestek zijn beperkt herschreven. Ook de inhoud van de opleiding is een quasi perfecte kopie van de inhoudsbepalingen uit het bestek. De gebruikte methodologie voor klassikale opleidingen biedt een inkijk op de filosofie die IT1 hanteert. De firma haalt aan om de opleiding meer te spreiden (sessies van een halve dag) om de vaardigheden beter onder de knie te krijgen. Wat methodologie betreft werkt de firma via demonstratie van de trainer, de mogelijkheid om vragen te stellen en daarna de oefeningen waarbij de deelnemer de geziene leerstof inoefent. Bij gevorderde opleidingen is er de mogelijkheid om te beginnen met een probleemstelling en dit in groepjes of individueel te laten oplossen (dit bevordert de zelfredzaamheid). De firma biedt heel wat trainers aan waarmee ze aan de vraag van Groep Gent kan voldoen. Het zijn trainers met veel opleidingservaring in de gevraagd domeinen. Een aantal mensen komen ook bij andere leveranciers voor. Syllabus: IT1 zorgt voor één Nederlandstalige syllabus of documentatie bij elke cursus. Evaluatie: evaluatie op het einde van de opleiding (bevraging deelnemers) + tussentijdse evaluaties. Varia: correcte vermelding van referenties en soort opleidingen. Voor e-learning werkt de firma met GoodHabitz, dit is een simulatie-omgeving, geen reële omgeving. De firma stelt een abonnementsformule die per extra deelnemer voordeliger wordt voor Groep Gent. De firma heeft het over een bedrag van 18,66 euro (exclusief btw) per persoon per jaar voor Groep Gent. Dit is een zeer positieve inschatting waarbij men uitgaat dat 20% van het totale personeelsaantal e-learning doet. Conclusie: matig uitgewerkte offerte, beschrijving van e-learning-traject beperkt 303/756 RMW - 10 december 2013 p 8 van 30

263 Xylos De firma Xylos heeft een lijvige offerte bezorgd. De technische bepalingen zijn aangevuld en waar nodig verduidelijkt. De firma refereert naar eerdere opdrachten en stelt verbeterpunten voor die de samenwerking en het verloop van de ICT-opleidingen moeten verbeteren. De firma stelt hun plan van aanpak ook voor in de offerte: user adoption plan, productivity suite, lifecycle management en productivity foundation. Deze worden telkens verder uitgelegd en uitgewerkt in het voorstel. Het elektronische evaluatiesysteem van Xylos zal moeten afgestemd worden op het evaluatiesysteem van de e-hrm-tool die de Groep Gent zal gebruiken. De opleidingen zijn allemaal duidelijk omschreven: doelgroep, duurtijd, vereiste voorkennis en inhoud. Dit wordt naast de inhoudelijke bepaling uit het bestek gelegd. De gewenste en voorgestelde inhoud sluit mooi aan op elkaar. De firma Xylos stelt ook een aantal extra opleidingen voor: MS Excel gegevens analyseren met PowerPivot, MS Lync, MS SharePoint, ipad en Social Media. De firma stelt ook heel wat ervaren lesgevers voor. Een aantal van die lesgevers duiken ook bij andere leveranciers op. Syllabus: voor de opleidingen Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Acces en Windows worden de digitale handleidingen online ter beschikking gesteld van de deelnemers voor een periode van 3 jaar. Evaluatie: de evaluatie van de opleiding loopt via de online toepassing van de leverancier. Die biedt heel wat rapporteringsmogelijkheden. Er worden formele evaluatiemomenten voorzien en daarnaast rapporteren trainers onmiddellijk indien er zich incidenten voordoen of als er speciale situaties zijn. Xylos stelt haar nieuwe extranetomgeving ter beschikking om alle informatie en communicatie over dit project te centraliseren. Varia: correcte vermelding van referenties en soort opleidingen. Voor e-learning werkt Xylos met Mediaplus e-learningtm. Deze e-learningoplossing werkt in een reële omgeving met andere woorden op de pc en de software van de cursist. In de prijszetting is enkel de licentiekost inbegrepen, additionele dienst integratie met e-hrm, coaching, opvolging, zijn niet opgenomen. Conclusie: sterk uitgewerkte offerte die heel wat duidelijk informatie biedt. Voor het luik e-learning is het spijtig dat er onduidelijkheid is over de meerkost voor opvolging, technische support, 304/756 RMW - 10 december 2013 p 9 van 30

264 Synaps De firma Synaps stelt in het begin van de offerte het bedrijf voor. De firma is gespecialiseerd in softwaretraining, is gewoon van grote volumes te draaien en biedt een 35-tal trainers aan. Een aantal van die mensen worden ook door andere firma s aangeboden als lesgever. Het cursusmateriaal voor de klassikale opleidingen worden aangeboden via MediaPages. De firma biedt een klantenportaal aan waarin volgende zaken opgenomen zijn: het overzicht van de bestelde opleidingen, planningsinformatie, informatie over deelnemers, feedback en evaluaties, Dit portaal is Engelstalig. De firma biedt iedere deelnemer een jaar lang de mogelijkheid om een beroep te doen op de helplijn. De gebruiker krijgt binnen de vierentwintig uur antwoord op zijn/haar vraag. De firma geeft een uitgebreide omschrijving bij iedere opleiding: doelstelling, info (doelgroep, duur, cursusniveau en type opleiding) en de inhoud. In de offerte zijn er ook nieuw in -opleidingen opgenomen (bijvoorbeeld: Excel, Word, Access, ). Synaps heeft ervaring met verschillende opleidingsvormen: klassikaal, presentaties, coaching, blended learning en tutoring bij e-learning (mail of telefoon). De firma beschrijft ook hun interne werking voor de trainers (recrutering en coaching) en beschrijft de gehanteerde pedagogische principes. Een syllabus is op verschillende manieren mogelijk: online toegang - Mediapages (elke gebruiker krijgt login en paswoord), papieren handboek (slechts 2 inkijkexemplaren beschikbaar: 1 voor Stad Gent en 1 voor OCMW Gent) of synopsis. Evaluatie: automatisch na elke training. Ook de trainer moet een feedbackverslag over de gegeven opleiding maken. Varia: - correcte vermelding van referenties en soort opleidingen. - mogelijkheid klantenportaal: overzicht geplande opleidingen, nieuwe opleidingen aanvragen, feedback trainer consulteren, enz Klantenportaal is Engelstalig vertaling zou mogelijk zijn - correcte vermelding van referenties en soort opleidingen Voor de e-learning werkt Synaps samen met Mediaplus e-learning. Deze e-learningoplossing werkt in een reële omgeving met andere woorden: op de pc en de software van de cursist. Conclusie: sterk uitgewerkte offerte het is niet duidelijk of Synaps extra kosten in aanrekening brengt voor de e-learning. 305/756 RMW - 10 december 2013 p 10 van 30

265 Cronos De firma sluit heel wat documenten in die de referenties, ervaring en ook de financiële stabiliteit bewijst. De firma voldoet aan de wettelijke inningen en vorderingen, volgens de ingesloten documenten. In het inhoudelijke luik stelt Cronos de doelstelling heel duidelijk: de cursus zo efficiënt mogelijk maken voor de cursist. Daarna gaat de firma dieper in op de aanpak van de opleidingen, de pedagogische principes en de gepaste ondersteuning. Qua syllabi zijn er QRC s, uitleg over de online help-functie in de software, een referentieboek voor de personeelsbibliotheek, een platform voor vraag en antwoord en een Yammer-platform. De firma voert ook permanente evaluaties uit. In een volgend hoofdstuk wordt het bedrijf Cronos voorgesteld. De firma stelt zeven trainers voor waarvan een aantal ook bij aanbieders voorgesteld worden komen. De firma maakt gebruik van de theorie van de leercycli (4 fasen: probleemstelling oplossing oefening synthese). Het accent ligt op probleem- in plaats van productgericht lesgeven. Oefeningen tijdens de opleidingen worden zoveel mogelijk aangepast aan de problemen die de deelnemers op de werkvloer ondervinden. In het hoofdstuk cursuscatalogus geeft de firma een uitbreide toelichting bij de verschillende opleidingen. De rubrieken bevatten de lesduur, een korte beschrijving en omschrijvingen van doelpubliek, vereiste voorkennis, lesdoelen en uitgebreide lesinhoud. Daarnaast geeft men telkens een herhaling van het lesmateriaal en de geboden extra ondersteuning. Deze laatste zaken kwamen eerder al aan bod in de offerte. De firma biedt nog wat andere suggesties aan: Office8, Microsoft OneNote, Visio, Lync en Adobe Captivate. Er is ook een mogelijkheid om Open Source pakketten aan te bieden: Google Apps, OpenOffice, Drupal en GIMP. Syllabus: de syllabus is beperkt tot een quick reference card met de belangrijkste elementen uit de cursus en een verwijzing naar de on-line help. Er wordt ook een korte demo en oefening gegeven in het gebruik van de on-line Help. Eén papieren (uitgebreid) referentieboek wordt ter beschikking gesteld aan Stad en OCMW. Evaluatie: na elke cursus wordt een feedback verslag verstuurd naar de opleidingsverantwoordelijke. Varia: correcte vermelding van referenties en soort opleidingen. Voor e-learning biedt deze leverancier Mediaplus aan. Voor Adobe-producten werkt men met Skillsoft. Voor dat laatste is geen koppeling met het LMS mogelijk. In het laatste hoofdstuk van de offerte biedt de firma een overzicht van de inhoud van e-learning voor de Office-pakketten. Conclusie: sterk uitgewerkte offerte. Het is een beetje onduidelijk hoe de ondersteuning voor e- learning werkt. Wat met technische vereisten, hosting,? Het cursusmateriaal is beperkt tot QRC en online-help-functie. 306/756 RMW - 10 december 2013 p 11 van 30

266 Evaluatie van de toelichting Beoordelaars van de toelichting: - voor OCMW Gent: Tamara Verhelle en Stefanie Gheyle (afwezig op vrijdag), HR - Ontwikkeling - voor Stad Gent: Geert Van Lierde, Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming De toelichting vond plaats in de lokalen van de aanbestedende overheid. Planning van de toelichting: - Maandag 9 september: Syntra Midden-Vlaanderen (14u30 15u30) - Dinsdag 10 september: Syntra West (9u30 10u30) - Woensdag 11 september: Xylos (9u30 10) en Synaps (10u45 11u45) - Vrijdag 13 september: IT1.be (9u30 10u30) en Cronos (10u45 11u45) Doelstelling van de toelichting: de aanwezige coördinator en trainer(s) wordt gevraagd om de inhoud van de offerte, de aanpak en de geboden ondersteuning toe te lichten. Hier moet ook verduidelijking gegeven worden over de aanpak van specifieke, maatgerichte opleiding. Tijdens deze toelichting zullen de trainer(s) beoordeeld worden op hun didactische en communicatieve vaardigheden. 307/756 RMW - 10 december 2013 p 12 van 30

267 Syntra Midden-Vlaanderen Aanwezig: Nathalie Van Riemst, Marleen Van Lierde, Joost Dhuyvetters en Raf Everaert Mevrouw Van Riemst start met de voorstelling van Syntra Midden-Vlaanderen, de waarden waarvoor de firma staat en wat de organisatiefilosofie is. De belangrijkste argumenten om met Syntra Midden- Vlaanderen in zee te gaan is hun ervaring met ICT-opleidingen. Zowel in het open aanbod maar ook als leverancier voor KMO s, bedrijven en/of andere organisaties. De firma garandeert beschikbaarheid van een groot aantal lesgevers en kan mits halfjaarlijkse planning grote volumes aan. Dit staven ze met de prestaties die Syntra Midden-Vlaanderen aan Cevora verleent. Grote volumes moeten tijdig aangevraagd worden, een termijn van 2 à 3 maanden moet gerespecteerd worden. Daarna wordt de offerte overlopen. Dit komt over als het aflezen van de ingediende offerte. Hierbij krijgen de beoordelaars een overzicht van het open aanbod van Syntra Midden-Vlaanderen, dit aanbod is ook opgenomen in de offerte. Tijdens dit luik wordt ook dieper ingegaan op de evaluatie van opleidingen. De firma geeft opvallende signalen door aan de opdrachtgever als de lesgever deze doorgeeft. Voor de evaluatie rekent men op de online toepassing van het e-hrm-systeem van de Groep Gent. Op de vraag hoe return on investment kan gemeten worden, heeft de firma niet echt een hapklaar antwoord. Ze verwijzen naar twee sporen die kunnen bekeken worden. Uit de uitleg blijkt dat er enkel naar de leidinggevende gerefereerd wordt: tijd geven om het geleerde toe te passen en tijdens evaluatiegesprekken navraag doen. Ook het onderwerp screening wordt tijdens de presentatie naar voren gebracht. Syntra Midden- Vlaanderen heeft hiervoor een korte en een uitgebreide vragenlijst die vooral polst naar interesses en noden. Testen bieden volgens de firma geen sluitende resultaten vooral omdat medewerkers de resultaten beïnvloeden door te spieken of via online help-functies de antwoorden op de testvragen te zoeken. De aanwezige trainers komen beperkt tussen in de presentatie. De geboden antwoorden zijn concreet en onderbouwd. Communicatief komen ze echter niet altijd even goed over. De beoordelaars missen een proactieve aanpak en ideeën. De aanpak komt zeer traditioneel over. Positief vermeld punt is een blended-learning initiatief als Uw Excel-probleem een leervorm waar cursisten gerichte vragen rond Excel kunnen stellen. De lesgever biedt dan via een rondgang heel concrete antwoorden in een kort tijdsbestek. Omdat de Groep Gent over zoveel locaties verdeeld is, zou er een centrale locatie moeten gekozen worden waar medewerkers met hun vragen terecht kunnen. De firma heeft geen e-learning beschikbaar. Een bewuste keuze omdat zij ervaren hebben dat de vraag klein is en als ze er al is vaak onbeantwoord blijft. Medewerkers voltooien zelden de aangeboden leertrajecten. Conclusie: inhoudelijk overtuigt Syntra Midden-Vlaanderen niet. In de toelichting krijgen de beoordelaars geen aanvulling op de offerte, het aanbod blijft steken op het open aanbod van de firma. Voor de beoordelaars oogt de onderbouw van de opleidingen (screening, evaluatie, ROI) mager. Syntra Midden-Vlaanderen biedt een zeer klassieke aanpak die waarschijnlijk wel gedegen opleidingen oplevert. Er is echter niets vernieuwend aan het aanbod of aan de aanpak waarmee de firma in het oog springt. 308/756 RMW - 10 december 2013 p 13 van 30

268 Escala (Syntra West, Toegepast Vormingscentrum) Aanwezig: Hannelore Vergauwen en Marc Vlerick Marc Vlerick start met een korte voorstelling van Escala als opleidingsverstrekker. Hij vermeldt hierbij het uitgebreide netwerk van trainers waarover de firma beschikt. Tegelijk benadrukt de heer Vlerick dat de organisatie een uniforme aanpak van opleidingen garandeert door de verschillende (freelance) trainers te begeleiden. Daarna geeft de heer Vlerick het woord aan Hannelore Vergauwen die een relatief korte toelichting bij de offerte geeft. Mevrouw Vergauwen staat stil bij de aanpak van e-learning die voor de Officepakketten door haarzelf ontwikkeld is. Voor Adobe werkt men met filmmateriaal. De e-learning aanpak overtuigt de beoordelaars niet. De omgeving is te statisch (screenshots en vraagstelling) om ten volle van e-learning te kunnen spreken. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de online screening van deelnemers. Er kan via meerkeuzevragen gepolst worden wat de leerwensen en verwachtingen van de cursisten zijn. Het is ook mogelijk om vragenlijsten (testen) onder de tijdsdruk te gebruiken. Dit zou het mogelijk moeten maken om de deelnemers volgens kennisniveau in te delen. Tijdens haar presentatie schetst de PDCA-aanpak van ESCALA bij een opleiding, deze is ook opgenomen in de offerte. Plan = gesprek tussen docent en cursisten bij de start van de opleiding (een ronde doen om te weten te komen over specifieke vragen en/of verwachtingen zijn) Do = geven van de training Check = evaluatie van de opleiding Act = informatieuitwisseling Daarna geeft Hannelore Vergauwe een overzicht van wat Escala als klassikale opleidingen te bieden heeft. Dit stemt overeen met wat de firma in het open aanbod heeft de firma geeft aan dat ze deze opleidingsprogramma s kan aanpassen naar het aanbod van de Stad Gent. Hiermee bevestigt de firma wat in de offerte opgenomen is. Conclusie: een korte toelichting die niet veel meer inhoudelijke informatie oplevert. Mevrouw Vergauwe maakt een heel goede indruk als lesgeefster, haar presentatie komt bij de beoordelaars goed over doordat ze de meeste vragen heel concreet en duidelijk weet te beantwoorden. De beoordelaars hebben echter niet het gevoel dat Escala als duurste aanbieder een kwalitatief hoogstaander aanbod heeft dan andere leveranciers. 309/756 RMW - 10 december 2013 p 14 van 30

269 Xylos Aanwezig: Peter Coppens, Betsy Calcoen en Michèle Garritsen Peter Coppens start de presentatie met een pleidooi om de ICT-opleidingen efficiënter aan te pakken: de duurtijd kan korter, de middelen kunnen anders ingezet worden en er moet ingespeeld worden op innovatie. Dit vertaalt zich in het voorstellen van nieuwe software, een nieuw leeraanbod, aanpassing van opleidingsinhoud, virtuele coaching, onderbouwde screenings, De heer Coppens heeft een zeer professionele, sterke presentatie opgemaakt waarin hij de aanpak van Xylos schetst. Hierbij vallen de screeningsmogelijkheden op waarmee men deelnemersgroepen kan differentiëren naar niveau en kennis. Deze screening is mogelijk voor de Office-pakketten en kunnen naar wens aangepast worden dit in overeenstemming met het opleidingsaanbod van de Groep Gent. Om de opleiding te evalueren heeft Xylos hun evaluatietool aangepast en uitgebreid. Er is een veel betere en gerichte rapportering mogelijk. Een andere mogelijkheid die Xylos biedt, is de evaluatie koppelen aan de vormingstool van Groep Gent. Peter Coppens stelt een aanpak via een extranet voor dit biedt de opdrachtnemer en het bestuur de mogelijkheid om alle bestellingen, alle communicatie en afspraken, alle evaluatierapporten, commentaar van lesgevers, ea. te delen in een toegankelijke omgeving. Dit zou de communicatie via mail kunnen beperken en een doorzichtige opvolging van prestaties mogelijk maken. De organisatie wil de Groep Gent bijstaan in het vernieuwen van het opleidingsaanbod maar ook meer ondersteunen in het ontwikkelen van nieuwe leermethodieken als e-learning, MS Lync, blended learning, Voor e-learning werkt de firma samen met MediaPlus, de technische ondersteuning kan ook vanuit Xylos geboden worden. De kostprijs voor de toegang ligt op het niveau van de toepassing. Dit betekent dat iemand die inlogt voor Excel aan dezelfde prijs alle modulaire programma s kan volgen. Er zijn wat zaken rond beveiliging en toegang die moeten uitgeklaard worden. Hierbij zal Xylos Digipolis als ICT-partner betrekken. In de presentatie kan de heer Coppens onmogelijk een prijs zetten op de ondersteuning en hosting. Michèle Garritsen en Betsy Calcoen bewijzen met hun tussenkomsten en aanvullingen hun ervaring en kunde in de aanpak en het geven van opleidingen. De antwoorden, suggesties en ideeën zijn concreet, duidelijk en overdacht. Conclusie: zeer sterke, overtuigende presentatie waaruit de professionaliteit van de firma blijkt. De voorstellen en ideeën tonen de innoverende aanpak van Xylos aan. In hun vernieuwingsdrang houdt de firma wel rekening met de realiteit bij de klant. Hiervoor past de firma zich aan de context aan en probeert vernieuwing begeleid te ondersteunen. 310/756 RMW - 10 december 2013 p 15 van 30

270 Synaps Aanwezig: Geert de Kooter, Ingeborg Delmulle Mevrouw Delmulle is klantverantwoordelijke van Synaps. Bij aanvang van de presentatie verwijst ze direct naar de offerte waar alles in uitgewerkt staat. Bij de voorstelling van de firma benadrukt mevrouw Delmulle de ervaring van het bedrijf in ICT-opleidingen voor eindgebruikers. De firma richt zich namelijk enkel tot de end-user, niet tot bijvoorbeeld ondersteuning, systeembeheerders, Mevrouw Delmulle heeft geen presentatie an sich voorbereid. Ze overloopt de offerte, gaat kort in op enkele concrete topics en beantwoord de vragen van de beoordelaars. De firma maakt niet echt een voorbereide indruk. Tijdens het beantwoorden van de vragen komen beide sprekers soms wat verwarrend en rommelig over. Ook technische problemen met de pc van een beoordelaar zorgen voor verwarring waardoor er geen consistent verhaal verteld wordt. De ganse presentatie verloopt stroef, de sprekers komen ook zenuwachtig en gejaagd over. Niet zelden zorgt het voor een chaotische aanpak waardoor het soms moeilijk om volgen is. In plaats van elkaar aan te vullen, onderbreken mevrouw Delmulle en meneer De Kooter elkaar meermaals. De ene keer gaat het over het klantenportaal waar iets niet duidelijk is (waar staat de link, Engelstalig of Nederlandstalig, ), de ander keer gaat het om de screeningstool (worden de antwoorden nu al dan niet beantwoord?). Ook over de inhoud van de programma s is er niet altijd overeenstemming. De firma stelt een screeningstool voor die peilt naar wat mensen nodig hebben en willen volgen. Het is een instrument om naar het gebruik van een bepaald programma te peilen: de hoeveelheid tijd dat men ermee werkt en in welke mate men het programma gebruikt (basis- of gevorderden handelingen). De screening is voor de beoordelaars laagdrempelig maar hierdoor ook wat vrijblijvend. Het gebruik maken van niveautesten kan wel overtuigen er moet wel nog gekeken worden hoe dit best uitgewerkt wordt. Naast het standaardaanbod van de firma bestaat ook de mogelijkheid om specifieke workshops rond de verschillende programma s in te richten. Hiermee kan men gericht ingaan op concrete vragen van cursisten. Tijdens het bespreken van de opleidingsinhoud geeft Geert de Kooter een zeer onderbouwd antwoord over de modulaire aanpak van Access-opleidingen. Hij toont hier inzicht en kennis in de programma-inhoud en bewijst flexibiliteit om zaken waar nodig en vereist te willen aanpassen. Conclusie: de firma overtuigt niet in de presentatie. De sprekers onderbreken elkaar, geven soms tegenstrijdige antwoorden en komen hierdoor niet altijd even professioneel over. Tijdens de voorstelling komt het allemaal wat zenuwachtig en rommelig over. De sterke offerte wordt niet bevestigd tijdens de toelichting. 311/756 RMW - 10 december 2013 p 16 van 30

271 IT1 Aanwezig: Astrid De Smedt, Mario Vandevoorde en Paresh Patel De heer Vandevoorde stelt het bedrijf IT1 voor. De firma heeft heel wat ervaring in ICT-trainingen en een ruim netwerk van trainers. Het firma heeft een zeer goede score op de Qfor in klanttevredenheid. De heer Vandevoorde maakt een heel vlotte, overtuigende indruk tijdens de voorstelling van de firma. De firma heeft online testing voor cursisten in aanbod en kan dit mogelijk maken voor deze opdracht. Dit is echter optioneel, de prijsstelling hiervan is niet verduidelijkt in de toelichting. Paresh Patel neemt als hoofddocent de presentatie over en gaat dieper in op het inhoudelijke luik. Hij bevestigt hier zijn faam als uitstekend spreker en trainer. Een aanpak die heel wat mensen zal aanspreken. De heer Patel vertrekt vanuit de filosofie dat deelnemers inzicht moeten hebben in wat ze doen met een programma. Hierbij haalt hij een voorbeeld uit Excel aan (absolute en relatieve celadressering) dit wordt op een zeer bevattelijke manier uitgelegd en overgebracht. De firma stelt ook andere trainers voor en verwijst expliciet naar een trainster die via een andere leverancier zowel bij de Stad als bij het OCMW al opleiding gegeven heeft. Deze trainster wordt ook door andere firma s voorgesteld. Hetzelfde geldt overigens ook voor de heer Patel. Bij het luik e-learning geeft de heer Vandevoorde toe dat het voor zijn firma ook nieuw is. Hij is in het kader van dit bestek op zoek gegaan naar een geschikte leverancier om mee samen te werken. Een aantal van zijn contacten hebben hem doorverwezen naar Goodhabbitz op basis van hun ervaringen en referenties. Doordat het ook compleet nieuw is voor de firma straalt de heer Vandevoorde geen vertrouwen uit over de e-learning-aanpak. Het is duidelijk dat er moet gezocht worden hoe dit best geïmplementeerd wordt. De beoordelaars zijn het er ook over eens dat de kostprijs (abonnementsformule) toch wel heel positief voorgesteld is in de offerte. De toelichting rond e-learning is niet overtuigend waardoor de ganse presentatie er wat door overschaduwd wordt. Conclusie: goede presentatie waarin de hoofdtrainer een zeer sterke indruk maakt. De firma is duidelijk beslagen in het geven van opleidingen. Bij het luik e-learning valt de ervaring weg en blijkt dat de firma nog zoekend is. Dit zorgt ervoor dat de presentatie niet in zijn geheel overtuigt. 312/756 RMW - 10 december 2013 p 17 van 30

272 Cronos Aanwezig: Jan Pintelon, Freddy Lemmens, Guido Bos De heer Pintelon start de presentatie met een voorstelling van de firma Cronos. Hierbij schetst hij de structuur van de firma en geeft aan waar de opleidingsafdeling zich in dit organogram bevindt. De firma zet voor opleiding sterk in op blended learning. Hierbij geeft men individuele begeleiding, volgt men online het opleidingsmateriaal en kan er met coaching bijgestuurd en het lesprogramma aangepast worden. De heer Pintelon zet de verschillen tussen de klassikale opleiding, de blended learning en e-learning goed in de verf. Hierbij benadrukt hij de positieve punten en de sterktes van blended learning. Voor sommige opleidingen moet er resoluut gekozen worden voor de klassikale aanpak. Een aanpak die verder in de uiteenzetting ook beaamd wordt door de trainers. Voor e-learning werkt de firma samen met MediaPlus. De heer Pintelon heeft als primeur de cloudtoepassing waardoor alle technische (beveiligings)problemen van de baan zouden zijn. De heer Pintelon heeft na de toelichting een link doorgestuurd waarmee je inderdaad probleemloos in de leeromgeving terechtkomt. Bij de firma Cronos is de kostprijs per thema en niet per toepassing. Daarna geeft de heer Pintelon het woord aan Freddy Lemmens en Guido Bos. Zij geven aan hoe ze te werk gaan in een opleiding, wat hun methodiek is en wat ze allemaal willen bereiken in een opleiding. Het zijn mensen die duidelijk gewoon zijn om opleiding te geven. Ze geven een gedegen indruk maar blijven wat steken in een standaardbenadering die weinig vernieuwends biedt. Het komt heel sterk over als lesgever versus cursist een klassieke stijl van doceren en instrueren. Tijdens hun korte uiteenzetting vallen ze soms in herhaling. Hierdoor wordt het wat langdradig. De beoordelaars zijn niet overtuigd dat deze aanpak zal aanslaan. De firma heeft in de offerte voorgesteld om enkel met QRC en de online help van de toepassing te werken. Een van de beoordelaars had hier toch wat voorbehoud tegenover en vroeg dan ook naar de motivering voor deze keuze. De heer Pintelon wist hier heel goed op te antwoorden en kon de beoordelaar toch enigszins overtuigen van die keuze. De vraag stelt zich of een online help functie zomaar het naslagwerk (met een degelijke zoekfunctie) van pakweg MediaPages kan vervangen. Conclusie: de firma Cronos heeft een goede presentatie gegeven. Zeer positief was de benadering van blended learning. Die stond echter wat in contrast met de klassieke benadering van de twee aanwezige ervaren docenten. De toelichting was gedegen maar miste echter wat dynamiek en een verfrissend, nieuwe benadering. 313/756 RMW - 10 december 2013 p 18 van 30

273 Rangorde beoordeling offertes, 1 is de hoogte plaats, 6 de laagste Beoordeling OCMW Gent Beoordeling Stad Gent 1. Synaps Xylos 2. Xylos Synaps 3. Cronos Cronos 4. ESCALA IT1.be 5. IT1 ESCALA 6. Syntra Midden-Vlaanderen Syntra Midden-Vlaanderen Rangorde beoordeling toelichting, 1 is de hoogte plaats, 6 de laagste Beoordeling OCMW Gent Beoordeling Stad Gent 1. Xylos Xylos 2. Cronos IT1.be 3. ESCALA Cronos 4. IT1 ESCALA 5. Syntra Midden-Vlaanderen Synaps 6. Synaps Syntra Midden-Vlaanderen Conclusie: - voor de beoordeling van de offertes waren er drie firma s aan elkaar gewaagd: Synaps, Xylos en Cronos. De drie firma s hadden een goed uitgewerkte offerte. De inhoud per opleiding, de methodiek, de aanpak en de ondersteuning waren bij de drie leveranciers duidelijk toegelicht. Bij het luik rond e-learning rezen er toch wel wat vragen, voornamelijk technische vragen die bij een verdere uitbouw moeten uitgeklaard worden. - de firma Xylos heeft de beste toelichting bij de offerte gegeven: een zeer sterke professionele presentatie waarin ingezet wordt op innovatie en vernieuwing. De aanwezige lesgeefster en verantwoordelijken van de firma overtuigen de beoordelaars door hun betrokkenheid, hun kennis en kunde, ervaring en voorgestelde aanpak. - de beooordelaars zijn het erover eens dat Xylos de beste indruk nagelaten heeft na de toelichting van de offerte. EINDRANGORDE voor het 1 e criterium Rangorde Naam firma Score 314/756 RMW - 10 december 2013 p 19 van 30

274 1 Xylos 54/60 2 Cronos 48/60 3 Synaps 42/60 4 IT1 36/60 5 ESCALA 30/60 6 Syntra Midden-Vlaanderen 24/60 2. Evaluatie van de prijs De firma Syntra Midden-Vlaanderen heeft de goedkoopste prijs opgegeven. Voor iedere opleiding vragen ze een dagprijs van 425 euro, exclusief btw. De firma Syntra West Toegepast vormingscentrum (ESCALA) is voor alle Windows- en Officeopleidingen de duurste aanbieder. Ze rekenen hiervoor een dagprijs van 800 euro (exclusief btw). Voor de Adobe-opleidingen zijn de tweede duurste aanbieder met diezelfde dagprijs. Voor de interpretatie van de prijszetting moet er tussen de andere leveranciers een onderscheid gemaakt worden tussen de Windows en Office opleidingen en de Adobe opleidingen. Hierdoor verschilt de rangorde tussen deze twee types van opleidingen. De Adobe-opleidingen richten zich echter tot een heel specifieke, kleine groep medewerkers die een gericht aanbod nodig hebben. De Adobe-opleidingen maken geen groot deel uit van het aanbod ICT-opleidingen. Binnen de Adobeopleidingen is een sluitende rangorde moeilijk te maken gezien de verschillende prijszettingen per opleiding en/of module. Voor sommige opleidingen is Xylos bijvoorbeeld de duurste aanbieder, voor andere opleiding kan dat Xylos of Escala zijn. 315/756 RMW - 10 december 2013 p 20 van 30

275 Kostprijs + duurtijd Syntra Midden-Vlaanderen IT1 Xylos Opleiding Dagprijs Totaal Duurtijd Dagprijs Duurtijd Dagprijs Duurtijd Totaal Duurtijd (excl btw) (incl btw) Praktische initiatie pc ,00 Windows initiatie ,00 Word basis , (excl btw) (excl btw) (incl btw) 2, , ,12 0, ,12 1,5 D a g p ri js ( e x c l b t w ) 4 6 Totaal (incl btw) Duurtijd Dagprij s (excl btw) Totaal (incl btw) , , ,93 0, , ,79 1,5 4 6 (490 / 610) 961,96 Word van basis naar ervaren gebruiker , , , ,9 4 Word lange teksten , , , ,9 4 Word samenvoegen , ,12 0, ,93 0, ,05 4 Word sjablonen , , , ,9 4 Excel basis , ,24 1, , ,8 4 Excel databanken en draaitabellen , , , ,9 4 Excel formules en functies , , , ,9 4 Excel grafieken , , , ,9 4 Excel macro s , , , ,9 4 Excel werkbladen , ,12 0, ,93 0, ,05 4 Outlook basis , , , ,9 4 Outlook efficiënt en agendabeheer , , , ,8 4 Access basis , , , ,8 4 Access gevorderden , , , ,9 Powerpoint basis , , , , /756 RMW - 10 december 2013 p 21 van 30

276 Powerpoint professionele presentaties ,00 Prezi ,00 Intranet ,00 Internet ,00 Project ,00 Adobe aanmaken van pdf voor Office ,00 Adobe Acrobat basis ,00 Adobe Acrobat gevorderden ,00 Adobe Acrobat grafici ,00 Interactieve pdf met animatie ,00 Photoshop Elements ,00 CS Photoshop ,00 CS Illustrator ,00 CS InDesign ,00 CS InDesign tabellen ,00 Dreamweaver ,00 Flash ,00 HTML , ,5 0,5 2 0,5 0,5 0,5 0, , ,8 1 0, ,5 286,72 0,5 0, ,12 0, ,4 2 0, ,208 0, ,42 0,5 0, , ,208 0, , , , , , , , , ,03 0, , ,03 0, , , ,85 0, , , , , , ,98 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Kostprijs e-learning ESCALA IT1 Xylos Cronos Synaps Pri e- Opleiding e-learning Prijs pp Prijs pp Prijs pp e-learning Prijs pp Prijs pp Prijs pp Prijs pp Prijs pp js e-learning Prijs pp Prijs pp learning pp (excl btw) (incl btw) (excl btw) (excl btw) (incl btw) (excl btw) (incl btw) (excl btw) (in cl bt w) (excl btw) (incl btw) 317/756 RMW - 10 december 2013 p 22 van 30

277 Word van basis naar ervaren gebruiker Word lange teksten Word samenvoeg en Word sjablonen Excel databanken en draaitabelle n Excel formules en functies Excel grafieken Excel macro s Excel werkbladen Outlook efficiënt e- mail en agendabehe er Powerpoint professione le presentaties Prezi NEEN Project NEEN Photoshop Elements CS Photoshop CS Illustrator CS InDesign Dreamweav er JA 40 48,4 JA 40 48,4 JA 40 48,4 JA 40 48,4 JA 40 48,4 JA 40 48,4 JA 40 48,4 JA 40 48,4 JA 40 48,4 JA 40 48,4 JA 40 48,4 JA 40 48,4 JA 40 48,4 JA 40 48,4 JA 40 48,4 JA 40 48,4 Flash JA 40 48,4 HTML JA 40 48,4 nvt JA abonnement 48 58,08 JA 24 nvt JA abonnement 48 58,08 JA 24 nvt JA abonnement 48 58,08 JA 24 nvt JA abonnement 48 58,08 JA 24 nvt JA abonnement 48 58,08 JA 24 nvt JA abonnement 48 58,08 JA 24 nvt JA abonnement 48 58,08 JA 24 nvt JA abonnement 48 58,08 JA 24 nvt JA abonnement 48 58,08 JA 24 nvt JA abonnement 48 58,08 JA 24 nvt JA abonnement 48 58,08 JA 24 nvt abonnement NEEN 149 nvt NEEN abonnement JA / UK 149 nvt NEEN abonnement JA / UK 75 nvt NEEN abonnement JA / UK 99 nvt NEEN abonnement JA / UK 139 nvt NEEN abonnement JA / UK 139 nvt NEEN abonnement JA / UK 159 nvt NEEN abonnement JA / UK 159 nvt NEEN abonnement JA / UK 79 29, 04 JA 70 84,7 29, 04 JA 70 84,7 29, 04 JA 70 84,7 29, 04 JA 70 84,7 29, 04 JA 70 84,7 29, 04 JA 70 84,7 29, 04 JA 70 84,7 29, 04 JA 70 84,7 29, 04 JA 70 84,7 29, 04 JA 70 84,7 29, 04 JA 70 84,7 18 0,2 9 NEEN 18 0,2 9 NEEN 90, 75 NEEN 11 9,7 9 NEEN 16 8,1 9 NEEN 16 8,1 9 NEEN 19 2,3 9 NEEN 19 2,3 9 NEEN 95, 59 NEEN kostprijs per toepassing kostprijs per topic 318/756 RMW - 10 december 2013 p 23 van 30

278 Rangorde op dagprijs Syntra Midden-Vlaanderen IT1 Xylos Opleiding Dagprijs Duurtijd Dagprijs Duurtijd Dagprijs Duurtijd Duurtijd (excl btw) Praktische initiatie pc Windows initiatie Word basis (excl btw) (excl btw) 2, , ,5 D a g p ri js ( e x c l b t w ) 4 6 Duurtijd Dagprij s (excl btw) , ,5 4 6 (490 / 610) 5 Word van basis naar ervaren gebruiker Word lange teksten Word samenvoegen , , Word sjablonen Excel basis , Excel databanken en draaitabellen Excel formules en functies Excel grafieken Excel macro s Excel werkbladen , , Outlook basis Outlook efficiënt en agendabeheer Access basis Access gevorderden Powerpoint basis /756 RMW - 10 december 2013 p 24 van 30

279 Powerpoint professionele presentaties Prezi Intranet Internet Project Adobe aanmaken van pdf voor Office Adobe Acrobat basis Adobe Acrobat gevorderden Adobe Acrobat grafici Interactieve pdf met animatie Photoshop Elements CS Photoshop CS Illustrator CS InDesign CS InDesign tabellen Dreamweaver Flash HTML ,5 0,5 2 0,5 0,5 0,5 0, , ,5 3 0,5 0, , , , ,5 0, , , , , , , , , , /756 RMW - 10 december 2013 p 25 van 30

280 Rangorde: Onderstaande rangorde is een globaal overzicht. Soms is er een prijsverschil tussen sommige modulaire programma s. Vaak zijn deze prijsverschillen niet groot genoeg om de uiteindelijke rangorde te beïnvloeden. Windows en Office opleidingen Adobe opleidingen 1. Syntra Midden-Vlaanderen 1. Syntra Midden-Vlaanderen 2. Cronos 2. Cronos 3. Xylos 3. IT1.be 4. Synaps 4. Synaps 5. IT1.be 5. Escala 6. Escala 6. Xylos Algemene conclusie: de rangorde qua prijszetting, plaats 1 is globaal gezien de goedkoopste aanbieder, plaats 6 de duurste aanbieder Rangorde Naam firma Score 1. Syntra Midden-Vlaanderen 36/40 2. Cronos 32/40 3. Xylos 28/40 4. Synaps 24/40 5. IT1 20/40 6. ESCALA 16/40 Het prijsverschil voor Windows- en Office opleidingen bedraagt tussen Cronos en Xylos 10 euro per dag (exclusief btw). Het prijsverschil voor Adobe-opleidingen bedraagt tussen 54 en 150 euro afhankelijk van de opleiding. Voor de modules voor gevorderde gebruikers is het verschil het grootst. 321/756 RMW - 10 december 2013 p 26 van 30

281 3. EINDCONCLUSIE 1e criterium (60/100): de inhoud van de verschillende opleidingen: Rangorde Naam firma Score 1. Xylos 54/60 2. Cronos 48/60 3. Synaps 42/60 4. IT1 36/60 5. ESCALA 30/60 6. Syntra Midden-Vlaanderen 24/60 2e criterium: de inschrijvingsprijs per opleiding (40/100). Rangorde Naam firma Score 1. Syntra Midden-Vlaanderen 36/40 2. Cronos 32/40 3. Xylos 28/40 4. Synaps 24/40 5. IT1 20/40 6. ESCALA 16/40 Dit resulteert in volgende eindrangorde: Rangorde Naam firma Score 1. Xylos 82/ Cronos 80/ Synaps 66/ Syntra Midden-Vlaanderen 60/ IT1 56/ ESCALA 46/ /756 RMW - 10 december 2013 p 27 van 30

282 Cronos heeft een goed uitgewerkte offerte ingediend en de heer Pintelon heeft een goede toelichting gegeven. De klassieke benadering van de lesgevers kon de beoordelaars maar onvoldoende overtuigen. De toelichting was een zeer gedegen verhaal dat echter wat dynamiek en vernieuwing miste. Xylos heeft een goed uitgewerkte offerte ingediend en een heel sterke toelichting gegeven. De presentatie bewijst overduidelijk de professionaliteit van de firma. De voorstellen en ideeën tonen de innoverende aanpak van Xylos aan. In hun vernieuwingsdrang houdt de firma wel rekening met de realiteit bij de klant. Het prijsverschil tussen Xylos en Cronos is voor de gangbare Windows- en Office-opleidingen dermate klein dat het de eindrangorde niet beïnvloedt. Voor de Adobe-opleidingen rekent Xylos een hoger tarief aan, deze opleiding maken verhoudingsgewijs een klein deel uit van het totale pakket. 323/756 RMW - 10 december 2013 p 28 van 30

283 Besluit: de beoordelaars zullen aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan het Vast Bureau voorstellen dat de opdracht toegewezen wordt aan de firma Xylos. Gelet op voorafgaande administratieve en technische analyse wordt de opdracht van diensten op bijzonder bestek nr POLOVOR/ ivm het verzorgen van ICT-opleiding voor medewerkers van de Groep Gent gegund aan Xylos tegen de prijzen van de goedgekeurde offerte. Opgemaakt door de Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming De behandelende ambtenaar, De dienstchef, Geert Van Lierde 21 oktober 2013 Hilde Sturtewagen 21 oktober /756 RMW - 10 december 2013 p 29 van 30

284 Aangenomen door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 31 oktober /756 RMW - 10 december 2013 p 30 van 30

285 Notulen open zitting Agendapunten Diensten van de Secretaris Kabinet Diensten van de Secretaris Kabinet 2013_RMW_00506 Kandidatuurstelling voor "overdracht van de activiteiten van APB Lemberge" - voorwaardelijke afstand van annulatieberoep bij Raad van State Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De Raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 17 maart 2011 tot het deelnemen aan de gezamenlijke kandidatuurstelling met AZ Jan Palfijn, vzw Maria Middelares en wzc Domino tot overname van de exploitatie van het APB Lemberge. De Bestendige Deputatie heeft op 14 april 2011 beslist dat de kandidatuurstelling toegelaten wordt tot verdere onderhandelingen, evenwel onder opschortende voorwaarde van het voorleggen van stavingstukken, die in hoofde van de deelnemers AZ Jan Palfijn Gent AV en OCMW Gent genoegzaam aantonen dat zij in de voorgestelde combinatie kunnen deelnemen aan de overname en het verder zetten van de activiteiten van het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge (art. 2 van het besluit). Anderzijds blijkt ook uit het elfde besluit dat de combinatie, samengesteld uit het UZ Gent en PC Caritas, toegelaten wordt tot de verdere onderhandelingen (art. 1 van het besluit). Mr. Devers werd door de Raad van 12 mei 2011 aangesteld om het OCMW in dit dossier bij te staan. Ook de andere partijen hebben mr. Devers aangeduid als raadsman. Er zijn redenen om aan te voeren dat de inschrijving van de combinatie UZ Gent en PC Caritas onregelmatig is. Daarom besliste de Raad op 9 juni 2011 om een annulatieberoep in te stellen bij de Raad van State. Motivering Dit besluit wordt als hoogdringend punt voorgelegd aan de zitting omdat de behandeling van het annulatieberoep bij de Raad van State is vastgelegd op 12 december Overwegende dat het UZ Gent zich terugtrekt uit de combinatie UZ Gent/PC Caritas en niet verder deelneemt aan de onderhandelingen tot overname van de exploitatie van het APB Lemberge; overwegende dat de combinatie waarvan het OCMW Gent deel uitmaakt, verder kan deelnemen aan de onderhandelingen met de provincie tot overname van de exploitatie van het APB Lemberge; overwegende dat er voor het OCMW Gent geen andere redenen zijn om het annulatieberoep verder te zetten, nu blijkt dat UZ Gent zich teruggetrokken heeft. overwegende dat de raad van september zich hiermee reeds akkoord heeft verklaard; impliciet bevat dit akkoord de voorwaardelijkheid van akkoord tot afstand annulatieberoep door alle partijen van het consortium; het is echter aangewezen om dit te expliciteren. Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 8 oktober 2013, 2013_RMW_00364 Openbaarheid van bestuur 326/756 RMW - 10 december 2013

286 Notulen open zitting Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 De afstand van het annulatieberoep tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie van 14 april 2011 op voorwaarde dat alle andere partijen van het consortium ook akkoord zijn met afstand van annulatieberoep. Notities notulen Liesbet Vertriest geeft toelichting. Het voorstel is louter juridisch-technisch nodig. De belangen van het OCMW-Gent worden gevrijwaard. Bestuursondersteuning Diensten van de Secretaris Bestuursondersteuning 2013_RMW_00507 DIGIPOLIS, publieke rechtspersoon onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging - Aanduiding van de vertgenwoordiger van OCMW Gent voor de algemene vergadering van 11 december 2013 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context OCMW Gent is mede-oprichter van DIGIPOLIS, publieke rechtspersoon onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging. Volgens de statuten van de vereniging heeft OCMW Gent recht op 1 afgevaardigde in de algemene vergadering. Die afgevaardigde mag vergadering per vergadering aangeduid worden. De vertegenwoordiger moet niet noodzakelijk een OCMW-raadslid zijn. De OCMW-raad heeft op 12 maart 2013 raadslid Carl De Decker aangeduid als zijn vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van DIGIPOLIS. Op 11 december 2013 houdt DIGIPOLIS een algemene vergadering waarop een statutenwijziging is geagendeerd. In het geval van een statutenwijziging is een drievierde meerderheid vereist. De OCMW-raad heeft op 12 november 2013 ingestemd met de voorgestelde statutenwijziging en het mandaat van de OCMW-vertegenwoordiger met betrekking tot de andere agendapunten op de algemene vergadering wordt op 10 december 2013 beslist. Omwille van die vereiste drievierde meeerderheid is het belangrijk dat de OCMW-vertegenwoordiger op de algemene vergadering aanwezig is. Raadslid Carl De Decker kan niet aanwezig zijn. Motivering 327/756 RMW - 10 december 2013

287 Notulen open zitting Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeeentelijke samenwerking; gelet op het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op het Huishoudelijk Reglement van de Beraadslagende Organen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent; gelet op de statuten van Digipolis, publieke rechtsperssoon onder de vorm van eeen opdrachthoudende vereniging. Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 12 maart 2013, 2013_RMW_00097 Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 12 november 2013, 2013_RMW_00398 Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 10 december 2013, 2013_RMW_00446 Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 mevrouw.../de heer... aanduiden als vertegenwoordiger van OCMW Gent voor de algemene vergadering van 11 december 2013 van DIGIPOLIS, publieke rechtspersoon onder de vorm van eeen opdrachthoudende vereniging. Notities notulen Raadslid Jurgen Bockstaele wordt voorgesteld als vervanger van raadslid Carl De Decker. Raadslid Chantal Sysmans vraagt om er bij Digipolis op te wijzen dat de dienstverlening aan het OCMW dezelfde dient te zijn als voor de stad. Financiën Directiesecretariaat 2013_RMW_00451 Meerjarenplanning - Meerjarenplan en budget OCMW Gent Voorstel: Vaststelling Beslissing: Vastgesteld De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De organieke decreten schrijven voor dat het meerjarenplan bestaat uit een beleidsmatig luik (de strategische nota met beleidsdoelstellingen en beleidsopties) en een financieel luik (de financiële nota). Het besluit moet voor het bestuur een instrument zijn om de beleidsvoering (en de financiële gevolgen ervan) als geheel te plannen, uit te voeren, op te volgen en er over te rapporteren. 328/756 RMW - 10 december 2013

288 Notulen open zitting Motivering Gelet op art. 146, 1, eerste lid van het OCMW-decreet, gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012; gelet op BVR BBC hoofdstuk 2, art. 11 t.e.m. art. 14 betreffende de inhoud van het meerjarenplan; gelet op BVR BBC hoofdstuk 3, art. 16 t.e.m. art. 27 betreffende de inhoud van het budget; gelet op voorliggend ontwerp van meerjarenplanning Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): De financiële middelen en het patrimonium efficiënt beheren Openbaarheid van bestuur Dit besluit is niet ter inzage. Motivering: Artikel 13-3 : een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voor zover die geen betrekking heeft op milieu-informatie, als de openbaarmaking afbreuk doet aan het geheim van de beraadslagingen van de Vlaamse Regering en van de verantwoordelijke overheden die ervan afhangen, aan het geheim van beraadslagingen van de organen van het Vlaams Parlement. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist besluit het volgende vast te stellen: bij publieke stemming met 10 stem(men) voor: Rudy Coddens, Evita Willaert, Yoeri Note, Ingrid Vandaele, Jurgen Bockstaele, Pascal Verbeke, Carl De Decker, Cengiz Cetinkaya, Yeliz Güner, Liliane De Cock 3 stem(men) tegen: Els Roegiers, Eric Wauters, Ronny Rysermans 1 onthouding(en): Chantal Sysmans Artikel 1 Meerjarenplan en budget OCMW Gent Artikel 2 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: Boek1 DEF.pdf Bijlage 2: Boek 2 DEF.pdf Bijlage 3: Boek3 DEF.pdf Bijlage 4: Boek4 DEF.pdf Bijlage 5: Begrippen verklaard_ pdf Notities notulen De voorzitter geeft een inleiding en stelt de werkwijze voor. Hij verwijst naar het bestuursakkoord als basis voor het voorliggend meerjarenplan en staat even stil bij de HSD waar het OCMW nauw bij betrokken is (HSD 1,...) In totaal zijn er 40 gedeelde strategische doelstellingen en daaruit voortvloeiend een heleboel operationele doelstellingen en actieplannen. Hij verwijst ook expliciet naar de zware inspanningen die geleverd werden door tal van diensten en medewerkers, die hij dan ook expliciet wenst te danken. Hij stelt dat het resultaat iets is om fier op te zijn, dat er veel meer informatie wordt gegeven dan wettelijk vereist is en dat dit op termijn zal leiden tot een kwalitatief hoogstaande rapportering. Geert Vergaerde geeft vervolgens een toelichting bij de totstandkoming van de grote lijnen van het meerjarenplan /756 RMW - 10 december 2013

289 Notulen open zitting en het budget Ellen Wyns situeert vervolgens nog eens het begrippenkader van de BBC, met behulp van een powerpointpresentatie. Koen Van der Jeugt geeft uitleg bij de rapporten die door de BBC worden opgelegd. Daarna wordt de strategische nota door Ellen geanalyseerd, waarbij zij vooral verwijst naar de prioritaire beleidsdoelstellingen, maar ook de overige beleidsdoelstellingen komen aan bod. Prioritair beleid: armoedebestrijding (coördinatie en regie, dak- en thuisloosheid, aandacht voor kinder- en generatiearmoede), zelfredzaamheid verhogen (versterken activeringsbeleid), verruiming aantal wooneenheden (toename SVK-woningen, focus op sensibilisering en samenwerking), sociale werkgelegenheid in regionale werkgelegenheidspools (uitbreiding art 60, oprichting sociaal economiebedrijf), efficiënte, effectieve en klantvriendelijke overheid (digitalisering, procesoptimalisering, managementrapportering,...) De cijfers worden door Koen toegelicht via een aantal grafieken en schema's. De diverse financiële evenwichten (toestandsevenwicht, autofinancieringsmarge) worden uitgelegd, evenals de indexen die werden toegepast. De grote ontvangstencategorieën zijn: de gemeentelijke bijdrage, het aandeel in het gemeentefonds, de betaling door de klanten van onze dienstverlening (vooral ouderenzorg). In totaal bedragen de uitgaven in 2014 ongeveer 179,3 miljoen euro (52% personeelskost, 37% overdrachten en 11% diverse kosten). De personeelskosten zullen in de loop van de legislatuur evolueren van 93 miljoen naar 110 miljoen euro (deze toename is vooral te verklaren door de opening van een nieuw woonzorgcentrum in 2017). Geert Vergaerde staat daarna stil bij de financiële aandachtspunten van het meerjarenplan. Het gaat over een strak financieel plan, met weinig of geen reserves en een beperkte marge voor steun. Het resultaat van de woonzorgcentra, dat de laatste jaren sterk is verbeterd, zou onder controle moeten blijven. Eén en ander heeft tot gevolg dat er weinig druk is op de autofinancieringsmarge. Door veel desinvesteringen is er weinig behoefte aan externe financiering, maar nieuwe uitgaven kunnen enkel gefinancierd worden door besparingen of bijkomende financiering. De voorzitter geeft vervolgens commentaar bij de beleidslijnen van deze financiële planning. Hij stelt dat OCMW Gent in staat zal zal zijn om met deze middelen het sociaal beleid op een degelijke wijze verder te zetten. Er zal worden ingezet op 3 peilers: armoedebestrijding, activering en werk, wonen. In het luik armoedebestrijding is de strijd tegen kinderarmoede prioritair, inclusief de erbij horende gezinsondersteuning (bijkomende investering van 1 miljoen euro netto). Het activeringsbeleid zal versterkt worden verdergezet, met een betekenisvolle groei van de sociale tewerkstelling en veel aandacht voor taalactivering. Op het vlak van ouderenzorg blijft het OCMW zijn leidende rol vervullen op het vlak van regie en coördinatie en zullen tal van innovatieve initiatieven genomen worden. Algemeen bekeken zullen de investeringen niet afnemen, integendeel, wat zeker een boost moet geven aan de lokale economie. De globale tewerkstelling zal tegen het einde van de legislatuur toenemen met meer dan 200 eenheden, wat niet wegneemt dat voortdurend zal gestreefd worden naar efficiëntieverhogende maatregelen. Raadslid Ronny Rysermans neemt het woord in naam van de N-VA fractie. Hij vraagt zich af of het voorliggend budget en meerjarenplan voldoende zullen zijn om tegemoet te komen aan de grote sociale noden. Wat de bestrijding van de armoede betreft, betwijfelt hij of een stabilisering van de armoedecijfers realistisch is. Hij vreest eerder een sterke toename van de immigratie (uit Oost-Europa bijvoorbeeld). Wat de voorgenomen toename betreft van de aanvullende financiële hulp, is hij van oordeel dat het voorstel onvoldoende concreet is. Veel van de geformuleerde doelstellingen zijn louter een voortzetting van het huidig beleid, wat hij als weinig ambitieus bestempelt. De impact van het OCMW op de sociale huurmarkt is erg klein, ondanks de geplande toename van het aantal SVK-woningen. De inzet op sociale werkgelegenheid wordt geremd door het gebrek aan kennis van het Nederlands. Hij stelt dat de grootste groep van steungerechtigden activeerbaar is en dat hiervoor meer inspanningen moeten geleverd worden. Gent scoort hoger qua leefloners dan de andere centrumsteden en lager qua activering. Op deze wijze zal de ambitie om een regionale werkgelegenheidspool te worden, niet kunnen ingevuld worden. Hij vraagt zich ook af wat nog de rol is van de handhavingscel. Wat de 'business intelligence' betreft, vraagt hij welke hiervan de resultaten zijn en welke de geraamde besparingen zijn van de efficiëntieverhogende maatregelen. De noden van ouderen t.o.v. aangepaste woonvormen is onduidelijk geëxpliciteerd. De bijkomende capaciteit van wzc Mariakerke, waarvan de beslissing dateert uit de vorige legislatuur, zal wellicht onvoldoende zijn. De andere acties zijn gewoon het verderzetten van vroeger beslist beleid. Opmerkingen over de documenten zelf: de acties die zijn geformuleerd, zijn vaag en onvoldoende becijferd (hij verwijst naar Leuven als betere praktijk), er is globaal onvoldoende transparantie, de ramingen zijn onvoldoende duidelijk. Vervolgens nog enkele technische vragen. Raadslid Chantal Sysmans geeft daarna haar commentaar. Zij uit haar tevredenheid over het heroriënteren van de investeringen naar de kernactiviteiten en zij ontdekt tot haar tevredenheid programmapunten van haar partij (het proactief toekennen van rechten bijvoorbeeld). De voorgenomen toename van het aantal sociale woningen zal een betekenisvolle rol spelen in dit domein van armoedebestrijding. De projecten van ouderenzorg worden positief beoordeeld. De sociale tewerkstelling zal toenemen en dat is een goede zaak, al wordt betwijfeld of dit voldoende zal zijn. Gelet op deze opmerkingen, zal raadslid Sysmans zich onthouden. Raadslid Evita Willaert stelt dat de grote lijnen van het nieuw beleid al toegelicht werden. Zij verwijst naar enkele specifieke nieuwe accenten, bijvoorbeeld de aanpassing van de plannen voor de nieuw te bouwen assistentiewoningen. Raadslid Willaert dankt ook de diensten voor de kwaliteit van het geleverde werk. De omgevingsanalyse toont aan dat de uitdagingen groot zijn. Het antwoord op de succesvragen zal pas kunnen gegeven worden binnen een 5-tal jaren. Uiteraard zullen alle inspanningen nooit volledig volstaan, maar cruciaal is de inzet van de beschikbare middelen voor de juiste doelstellingen. In dit kader wordt ook de aandacht voor de ontwikkeling van een duurzaam beleid positief beoordeeld. Het gaat vaak niet over kapitaalintensieve zaken, zoals aandacht voor meer diversifiëring in het taalbeleid, de aandacht voor proactieve hulpverlening, de verhoging van de aanvullende financiële steun, de verhoging van de art 60 tewerkstelling, het inzetten op duurzame activering (succesratio van 88%), enz. Kortom, het inzetten op duurzame hulpverlening, met bijzondere aandacht voor de allerzwaksten in de samenleving, blijft de grootste opdracht voor het OCMW. Raadslid Jurgen Bockstaele geeft commentaar bij de houding van de sp.a fractie. Hij start door de te verwijzen naar een toespraak van Bruno Tobback van afgelopen weekend over het belang van inzet op een samenlevingsmodel van vertrouwen, solidariteit en samenwerking. Uiteraard kan er nooit 100% tevredenheid zijn over de voorstellen, maar gelet op de financiële beperkingen is dit een meerjarenplan om fier op te zijn. De beschikbare middelen zullen worden ingezet voor de juiste zaken: armoedebestrijding, investeringen in diverse woonvormen voor ouderen, investeringen in dienstverlening. Raadslid Bockstaele somt vervolgens de belangrijkste beleidsaccenten weer: armoedebestrijding, investeren in gezinsondersteuning en kinderen, inzet op onderwijs, verruiming aanbod sociale woningen, bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid, het verhogen van 330/756 RMW - 10 december 2013

290 Notulen open zitting de zelfredzaamheid van burgers en cliënten, de automatische toekenning van rechten, de samenwerking met externe organisaties (op het vlak van wonen bv),...deze klemtonen sluiten perfect aan bij het bestuursakkoord. Daarenboven wordt in andere steden steevast beknibbeld op dergelijke initiatieven, waardoor Gent voor tal van sociale initiatieven koploper zal blijven. Hij besluit dat de voorliggende beleidsdoelstellingen overeenstemmen met het bestuursakkoord. Daarna dankt hij nog uitdrukkelijk alle medewerkers en het management voor de kwaliteit van hun werk en de inzet die hierbij steeds getoond wordt. Vandaag wordt vooral de financiële dienst bedankt voor de voorliggende stukken. Hij besluit met de woorden 'samenwerken maakt het verschil'. Yoeri Note sluit zich aan bij de lovende woorden van zijn coalitiepartners en houdt daarna enkele speerpunten voor het voetlicht: bestrijding van kinderarmoede, aandacht voor de rechten en de plichten van de cliënten, inzet op activering en de zoektocht naar duurzaam werk, blijvende aandacht voor handhaving, gepaste investeringen in voorzieningen en diensten voor ouderenzorg, het blijven streven naar synergieën met de stadsdiensten, het blijvend investeren in een streven naar efficiëntieverhoging, de creatie van bijkomende jobs (buitengewoon krachtig signaal), aandacht voor de belangen van alle Gentenaren. De gestelde technische vragen worden beantwoord door Geert Vergaerde en Ellen Wyns (aantal assistentiewoningen, vorming reservefonds, investering in e-hrm, de bedragen uit de investeringslijsten over actieplan sociale tewerkstelling, de bijkomende investering voor woonnoden). De voorzitter verwijst naar de vele positieve reacties en hij dankt iedereen voor de constructieve bijdrage. Over de vaak gestelde vraag (door raadslid Rysermans) of het voldoende zal zijn, of het zal lukken, stelt hij dat alles in het werk zal gesteld worden om te slagen en dit in nauwe samenwerking met de vele partners in de stad. De voorzitter stelt nog eens uitdrukkelijk dat OCMW Gent een zeer performante organisatie is, die aan de top staat in Vlaanderen. De invoering van de BBC en de bijhorende planningsopdrachten zullen ons toelaten om alle parameters nauwgezet op te volgen. Indien er zich een onverwachte en grote toevloed zou voordoen van mensen uit het buitenland, zal er uiteraard moeten onderhandeld worden over eventuele nieuwe middelen. De kwartaalrapportering zal ons toelaten om kort op de bal te spelen. Misschien kan er extra ruimte gecreëerd worden door bepaalde regeringsmaatregelen (BTW-verlaging op energie bijvoorbeeld, wat wellicht zal leiden tot een inflatievertraging). Hij vraagt dat er op korte termijn vanwege de andere overheden verantwoordelijkheid zal genomen voor cruciale dossiers zoals de pensioenfinanciering. Het armoedebeleidsplan is nog niet af, omdat er gekozen is voor een grondig en breed gedragen traject en zoiets neemt de nodige tijd in beslag. Vervolgens staat de voorzitter even stil bij tal van maatregelen die zullen genomen worden om de armoede te bestrijden/te verlichten. Het staat buiten kijf dat hierdoor veel mensen zullen geholpen worden, maar uiteraard zal niet iedereen hiermee structureel uit de nood kunnen geholpen worden. De voorzitter geeft ook specifiek toelichting bij de geplande fusie van de 2 sociale verhuurkantoren. De beleidsaccenten voor activering is geënt op duurzaamheid. Bijzonder element in Gent is bijvoorbeeld ook het groot aantal studenten in leefloon, die dankzij het OCMW de kans krijgen op het behalen van een diploma. De geplande oprichting van een stedelijk sociaaleconomisch dienstenbedrijf zal zeker bijkomende troeven geven voor het activeringsbeleid. De samenwerking tussen Stad en OCMW zou op termijn en in totaal ongeveer 4 miljoen euro moeten besparen, vooral door een integratie en betere afstemming van ondersteunende diensten. In dit proces zal erover gewaakt worden dat het OCMW over de nodige middelen blijft beschikken om zijn opdrachten naar behoren te vervullen. In het beleidsdomein Ouderenzorg wordt uiteraard verder gebouwd op het vroeger beleid, wat niet wegneemt dat nieuwe accenten gelegd worden (ambitieus energiepeil bijvoorbeeld voor wzc). Daarnaast kiest het OCMW er tenvolle voor om zelf een eigen rol te blijven spelen in ouderenzorg en om dus zowel actor als regisseur te zijn in dit kernbeleidsdomein. Steeds vanuit de overtuiging en het streven om voor oudere burgers de gepaste woon- en opvangvorm te kunnen aanbieden. De geplande groei van de tewerkstelling bij het OCMW is inderdaad het gevolg van groei (meestal) en inkrimping (af en toe), maar globaal is er dus wel een betekenisvolle toename. Ook op dit vlak gaat het OCMW tegen de heersende trend in van inkrimping in de meeste lokale besturen. Raadslid Ronny Rysermans repliceert nog op enkele bedenkingen en commentaren die door de collega's fractieleiders t.o.v. hem werden geformuleerd. Bijlage(n) Boek1 DEF.pdf Boek 2 DEF.pdf Boek3 DEF.pdf Boek4 DEF.pdf Begrippen verklaard_ pdf 331/756 RMW - 10 december 2013

291 Notulen open zitting Diensten van de Secretaris Bestuursondersteuning 2013_RMW_00445 Notulen openbare raadszitting van dinsdag 12 november 2013 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: verdaagd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist verdaagt de beslissing over: Artikel 1 De notulen van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van dinsdag 12 november Notities notulen Raadslid Ronny Rysermans heeft twee opmerkingen over de "aanzet tot een actief taalbeleid" en het dossier "Snelwerk". Dit wordt bekeken en opnieuw voorgelegd. 2013_RMW_00447 Overeenkomst met Stadsontwikkeling Gent, kortweg "sogent", over het beheer en de ontwikkeling van Belgisch onroerend OCMW-patrimonium Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Het OCMW, de stad Gent en het toemalige autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Gent, thans Stadsontwikkeling Gent, kortweg "sogent", autonoom gemeentebedrijf hebben eind 2008 een overeenkomst gesloten over het beheer en de ontwikkeling van het Belgisch onroerend OCMW-patrimonium dat niet permanent of tijdelijk in gebruik is door het OCMW zelf (verder "het patrimonium" genoemd). De overeenkomst is aangevangen op 1 januari 2009 en eindigt op 31 december Voor het verdere beheer en de verdere ontwikkeling van het patrimonium werd in overleg met sogent een ontwerp van nieuwe beheersovereenkomst gemaakt. De belangrijkste verschillen met de lopende overeenkomst zijn: geen driepartijenovereenkomst meer waarbij ook de stad Gent betrokken partij is; afschaffing van de fee op verkoop en de fee voor ontwikkelingsdossiers; bepaling van jaarlijks te behalen doelstellingen inzake verkoop en invoering van een bonus als meer verkopen gerealiseerd worden en een malus als de doelstelling niet gehaald wordt (artikels 9.4 en 10); invoering van duidelijke termijnen voor invorderen en doorstorten van ontvangsten, voor betalingen van sogent aan het OCMW en omgekeerd en invoering van verwijlintresten als de betalingstermijnen overschreden worden (artikel 9.2); 663/756 RMW - 10 december 2013

292 Notulen open zitting invoering van een aansprakelijkheidsregeling voor sogent (artikel 15); detaillering van de samenstelling en de werking van het georganiseerd overleg met sogent (artikel 7.1). Motivering Gelet op het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op het Huishoudelijk Reglement van de Beraadslagende Organen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent. Gekoppelde besluiten Vast Bureau, 2 december 2013, 2013_VB_01721 Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist Adviezen Financieel Advies Datum: 29 november 2013 Advies: Gunstig bij publieke stemming met besluit het volgende goed te keuren: 10 stem(men) voor: Rudy Coddens, Evita Willaert, Yoeri Note, Ingrid Vandaele, Jurgen Bockstaele, Pascal Verbeke, Carl De Decker, Cengiz Cetinkaya, Yeliz Güner, Liliane De Cock 4 onthouding(en): Chantal Sysmans, Els Roegiers, Eric Wauters, Ronny Rysermans Artikel 1 De beheersovereenkomst met Stadsontwikkeling Gent, kortweg "sogent", met maatschappelijke zetel aan de Voldersstraat 1 te 9000 Gent, voor het beheer en de ontwikkeling van het Belgisch onroerend OCMW-patrimonium dat het OCMW zelf - tijdelijk of permanent - niet in gebruik heeft. Artikel 2 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: nieuwe beheersovereenkomst sogent.doc Notities notulen Raadslid Chantal Sysmans heeft een vraag over een aantal cijfers (geplande opbrengsten, verrekening kosten). De voorzitter antwoordt dat het hier enkel gaat over de gronden in België gelegen en meldt dat er in 2013 al voor meer dan 7 miljoen euro verkocht werd (t.o.v. de raming van 5 miljoen). 664/756 RMW - 10 december 2013

293 Notulen open zitting Liesbet Vertriest geeft duiding bij de geplande opbrengstenramingen, die in onderling overleg bepaald werden. De loonkosten hebben betrekking op directe en indirecte kosten die door SOGent omgeslagen worden (initieel 5 mensen, nu 6 mensen). Vroeger gebeurde de verrekening via gemeentelijke bijdrage op basis van reële loonkosten, in de toekomst zal dit gebeuren op forfaitaire basis. Bijlage(n) nieuwe beheersovereenkomst sogent.doc 665/756 RMW - 10 december 2013

294 Notulen open zitting Bijlage: nieuwe beheersovereenkomst sogent.doc 666/756 RMW - 10 december 2013

295 nieuwe beheersovereenkomst sogent.doc Beheersovereenkomst OCMW - sogent TUSSEN ONDERGETEKENDEN 1) het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent, gevestigd te 9000 Gent, Onderbergen 86, vertegenwoordigd door Rudy Coddens, voorzitter, en Luc Kupers, secretaris, in uitvoering van de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van xx, hierna genoemd het OCMW, 2) Stadsontwikkeling Gent, kortweg sogent, autonoom gemeentebedrijf, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Voldersstraat 1, vertegenwoordigd door Tom Balthazar, voorzitter van de Raad van Bestuur, en Didier Nachtergaele, afgevaardigd bestuurder, in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van xx, hierna genoemd sogent, WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: Artikel 1. Doelstelling Deze beheersovereenkomst heeft tot doel om de rechten en plichten vast te leggen van het OCMW en sogent met betrekking tot het beheer en de ontwikkeling van het onroerend OCMW-patrimonium dat gelegen is in België en dat niet in gebruik is permanent of tijdelijk - door het OCMW zelf. Artikel 2. Begripsomschrijving In het kader van deze overeenkomst worden onderstaande begrippen als volgt geïnterpreteerd: 1. Het patrimonium: de onroerende goederen van het OCMW die gelegen zijn in België en die niet in gebruik zijn - permanent of tijdelijk - door het OCMW zelf en de zakelijke rechten op onroerende goederen die gelegen zijn in België en waarvan het OCMW - permanent of tijdelijk - geen gebruik maakt. Op advies van het Overlegcomité kan het bevoegde orgaan van het OCMW beslissen om extra onroerende goederen in beheer te geven aan sogent of onroerende goederen niet langer in beheer te geven. Die wijzigingen aan het door sogent te beheren patrimonium hebben geen enkele invloed op het bedrag van financieringen of op het bedrag van de te behalen doelstellingen van de desinvesteringen. 2. Directe werkingskosten: werkingskosten die rechtstreeks en eenduidig, zonder de toepassing van een verdeelsleutel, kunnen worden toegewezen aan de in deze overeenkomst bedoelde beheersopdracht van sogent. Voorbeelden van directe werkingskosten zijn (niet-limitatief): kosten van schattingsverslagen betreffende 667/756 RMW - 10 december /11

296 onroerende goederen van het patrimonium, kosten inzake het verlijden van authentieke akten betreffende onroerende goederen van het patrimonium. 3. Daden van beschikking: alle rechtshandelingen die vallen onder de hypotheekwet zoals, onder meer, akten tot eigendomsoverdracht, vestigen van erfpacht- en opstalrechten en erfdienstbaarheden en huurcontracten voor meer dan negen jaar. 4. Daden van beheer: alle daden die geen daden van beschikking zijn. 5. Investeringen: uitgaven groter dan ,00 euro exclusief de BTW, voor herstellings- of aanpassingswerken van onroerend goed die langer dan één (1) jaar genot geven, met andere woorden met een economische levensduur van meer dan één (1) jaar; 6. Exploitatiekosten: alle uitgaven voor onderhouds-, herstellings- of aanpassingswerken die geen investering zijn. 7. Desinvesteringen: verkoop van in beheer gegeven onroerende goederen. Artikel 3. Duur Deze beheersovereenkomst wordt afgesloten voor een duur van zes (6) jaar ingaand op 1 januari 2014 en van rechtswege eindigend op 31 december Stilzwijgende verlenging van deze overeenkomst is niet mogelijk. Op advies van het Overlegcomité kan het OCMW na iedere tweejaarlijkse periode deze overeenkomst eenzijdig beëindigen omdat de in artikel 10 bepaalde doelstellingen desinvesteringen niet worden gehaald. Sogent kan in dat geval geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding van het OCMW. De beslissing tot eenzijdige beëindiging moet worden genomen in het eerste kwartaal volgend op die tweejaarlijks periode. Artikel 4. Eigendomsrecht op het patrimonium Het OCMW draagt geen eigendomsrecht of andere zakelijke rechten betreffende het patrimonium over aan sogent. Artikel 5. Inhoud van de beheersopdracht - taakomschrijving van sogent De beheersopdracht die aan sogent wordt toevertrouwd omvat zowel taken betreffende het beheer (in strikte zin) van het patrimonium als taken betreffende de ontwikkeling van het patrimonium, zoals deze hierna worden omschreven Beheer (in strikte zin) van het patrimonium Sogent neemt het beheer van het patrimonium integraal op zich. Dit houdt in dat sogent zowel het technisch als het administratief beheer van het patrimonium op zich neemt: - administratief: beheer van de contracten; - technisch: beheer op het terrein. Dit houdt in dat sogent aangaande het patrimonium onder andere volgende taken op zich neemt, zonder dat deze hier op limitatieve wijze opgesomd worden: - het invorderen, opvolgen van betalingen en het innen van huur- en pachtgelden; - het invorderen en innen van huurprijsaanpassingen en -indexeringen; 668/756 RMW - 10 december /11

297 - het opvolgen van huur- en gebruikswaarborgen; - het aanmanen en in gebreke stellen van huurders, pachters en gebruikers om hun verplichtingen na te komen; - het voorbereiden en organiseren van openbare aanbestedingen voor het toekennen van jachtrechten; - het maken van exploitatiekosten (inclusief de besluitvorming daartoe) voor bijvoorbeeld herstellingen; - het administratief voorbereiden van de besluitvorming bij het OCMW aangaande het beheer van het patrimonium; - het praktisch ten uitvoer brengen van de door het OCMW genomen beslissingen aangaande het beheer van het patrimonium; - het administratief opvolgen en, in voorkomend geval, voorbereiden van alle lopende en toekomstige rechtszaken; - het beheer van de schadegevallen Ontwikkeling van het patrimonium Sogent zal met betrekking tot de onroerende goederen van het patrimonium: - de lopende verkavelingsdossiers verder opvolgen en begeleiden; - de ontwikkelingsmogelijkheden van de onroerende goederen analyseren (via overleg met de lokale overheid, onderzoek van de bestemmings- en andere relevante plannen, e.d.). Hierbij worden verschillende ontwikkelingsmogelijkheden onderzocht, waaronder het eenvoudig te koop aanbieden van het bestaand onroerend goed en het te gelde maken van het goed na verbetering ervan (bijvoorbeeld door het verrichten van complementaire aankopen en/of door het aanleggen van infrastructuur); - een voorstel tot plan van aanpak van de ontwikkeling voorbereiden, rekening houdend met de voormelde analyse; - na goedkeuring van het plan van aanpak door het OCMW, de diverse te ondernemen stappen voorbereiden met het oog op de uitvoering van het plan van aanpak en de besluitvorming daartoe bij het OCMW administratief voorbereiden; - de door de organen van het OCMW genomen beslissingen aangaande de ontwikkeling van het patrimonium praktisch ten uitvoer brengen. Artikel 6. Bevoegdheden van sogent bevoegdheden van het OCMW 6.1. Bevoegdheden van sogent Sogent heeft de bevoegdheid alle daden van beheer te stellen in verband met de onroerende goederen van het patrimonium, behoudens voor zover het daden van beheer betreft waarvoor deze overeenkomst uitdrukkelijk bepaalt dat zij voorbehouden blijven aan het OCMW. Sogent is tevens bevoegd alle handelingen te stellen, inclusief de besluitvorming daartoe, die nodig zijn om de hierna in artikel 6.2. bedoelde activiteiten, die als zodanig tot de exclusieve bevoegdheid van het OCMW behoren, voor te bereiden en/of aan de bedoelde besluitvorming praktische uitvoering te geven, behoudens wat betreft de verzekeringspolissen. Sogent zal autonoom beslissen op welke dienstverleners en aannemers sogent beroep zal doen in het kader van de uitvoering van de in deze overeenkomst bedoelde beheersopdracht. Sogent organiseert volledig autonoom en zonder enige tussenkomst van het OCMW de selectie, aanwerving, functionering, evaluatie of taakverdeling van het personeel dat sogent nodig acht voor het uitvoeren van de beheersopdracht. 669/756 RMW - 10 december /11

298 6.2. Bevoegdheden van het OCMW Wat betreft de onroerende goederen van het patrimonium, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het OCMW, de hierna vermelde activiteiten, inclusief de besluitvorming daartoe: - daden van beschikking; - investeringen; - het optreden in rechte met betrekking tot de rechten en verbintenissen van het OCMW als eigenaar van deze goederen of als houder van een zakelijk recht, alsook het in verband hiermee aanstellen van advocaten; - het afsluiten van verzekeringspolissen als eigenaar van deze goederen, inclusief het voorbereiden en uitvoeren van de besluitvorming hierover. Er dient hierbij steeds rekening gehouden te worden met de door de OCMW-regelgeving aan de financieel beheerder van het OCMW opgelegde verplichtingen en bevoegdheden, ondermeer de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van het OCMW met budgettaire en financiële impact voor investeringen, de verplichtingen voor de financieel beheerder van het OCMW om alle handelingen tot stuiting van verjaring en verval van schulden te verrichten, tot alle beslagleggingen over te gaan, de inschrijving, de herinschrijving, de vernieuwing, de doorhaling of de rangafstand van elke titel die daarvoor vatbaar is op het hypotheekkantoor te vorderen, aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn kennis geven van het vervallen van de huurovereenkomsten, van de achterstallen en van elk feit dat de rechten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn schaadt. Artikel 7. Overleg en besluitvormingsproces 7.1. Overleg Er wordt een Overlegcomité opgericht. Het Overlegcomité wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van het OCMW en van sogent. Zijn lid van het Overlegcomité: de financieel beheerder van het OCMW, de door de OCMW-secretaris aangewezen OCMWambtenaren, de door de financieel beheerder van het OCMW aangewezen OCMWambtenaar, het door de OCMW-voorzitter aangewezen lid van zijn kabinet, het lid van het directiecomité van sogent onder wie de OCMW-cel van sogent ressorteert, het leidinggevende personeelslid van de OCMW-cel van sogent, de door het leidinggevende personeelslid van de OCMW-cel van sogent aangewezen personeelsleden van de OCMWcel van sogent. De leden kunnen permanent of tijdelijk lid zijn van het Overlegcomité. Het Overlegcomité kan sogent-personeelsleden en externen toelaten tot de vergadering voor bespreking van specifieke agendapunten. De OCMW-voorzitter en de OCMW-secretaris kunnen te allen tijde de vergaderingen van het Overlegcomité bijwonen. Het Overlegcomité komt minstens tien (10) keer per jaar samen op een door het Overlegcomité te bepalen tijdstip en plaats. In het Overlegcomité zal, in voorkomend geval ter voorbereiding van de door de organen van het OCMW te nemen besluiten, overleg worden gepleegd aangaande: - de wijze waarop in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan hetgeen is bepaald in onderhavige overeenkomst; 670/756 RMW - 10 december /11

299 - de wijze van beheer en desgevallend ontwikkeling van de onderscheiden delen van het patrimonium; - de wijze waarop door sogent zal worden gerapporteerd aangaande de uitvoering van de in deze overeenkomst bedoelde beheersopdracht. Het Overlegcomité wordt voorgezeten door het aanwezige OCMW-personeelslid met de hoogste graad. Het secretariaat van het Overlegcomité behoort tot de opdracht van sogent. De agenda van de vergaderingen van het Overlegcomité wordt minstens vijf (5) volle dagen voor de datum van de vergadering per mail bezorgd aan alle leden van het Overlegcomité. De agenda geeft alle agendapunten weer en een uitgeschreven en gedocumenteerde toelichting bij elk agendapunt. Het Overlegcomité bepaalt zijn adviezen en standpunten in consensus. Het verslag van het Overlegcomité wordt ten laatste acht (8) dagen na de vergadering per mail bezorgd aan alle leden van het Overlegcomité. In april van ieder jaar vergadert het Overlegcomité over de volgende agendapunten: - de wijzigingen aan de beleidsnota voor het lopende jaar en de afwijkingen ten opzichte van de Visienota; - de wijzigingen aan het investerings- en het exploitatiebudget voor het lopende jaar; - de financiële nota; - eventuele wijzigingen aan het desinvesteringsbudget voor het lopende jaar; - de investerings- en exploitatierekening van het voorbije jaar; - het jaarverslag over het voorbije jaar. De agenda en de bijbehorende stukken voor deze vergadering worden minstens veertien (14) volle dagen voor de datum van de vergadering per mail bezorgd aan alle leden van het Overlegcomité. De agenda geeft alle agendapunten weer en een uitgeschreven en gedocumenteerde toelichting bij elk agendapunt. In september van ieder jaar vergadert het Overlegcomité over de volgende agendapunten: - de beleidsnota voor het volgende jaar en de afwijkingen ten opzichte van de Visienota; - het investerings- en exploitatiebudget voor het volgende jaar. Het investeringsbudget bestaat uit een gedetailleerd overzicht waarop minstens de beschrijving van het actief, het te budgetteren investeringsbedrag en de geplande betaaldatum vermeld staan; - de financiële nota voor het volgende jaar; - het desinvesteringsbudget voor het volgende jaar. Dit desinvesteringsbudget bestaat uit een gedetailleerd overzicht waarop minstens de beschrijving van het actief, het te budgetteren desinvesteringsbedrag en de geplande verkoop- en betaaldatum vermeld staan. De agenda en de bijbehorende stukken voor deze vergadering worden minstens veertien (14) volle dagen voor de datum van de vergadering per mail bezorgd aan alle leden van het Overlegcomité. De agenda geeft alle agendapunten weer en een uitgeschreven en gedocumenteerde toelichting bij elk agendapunt. Op iedere vergadering van het Overlegcomité wordt het meest recente, geactualiseerde overzicht geagendeerd, voor het lopende jaar, van de gerealiseerde en van de geplande desinvesteringen. Op de vergaderingen van het Overlegcomité, vanaf juli, wordt het overzicht van de geplande desinvesteringen voor het volgende jaar geagendeerd. 671/756 RMW - 10 december /11

300 7.2. Besluitvormingsproces De dossiers betreffende de door de organen van het OCMW te nemen besluiten aangaande het patrimonium, behoudens voor wat betreft de verzekeringspolissen, worden administratief voorbereid door sogent. Het OCMW staat in voor nazicht van de door sogent met het oog op de besluitvorming voorbereide dossiers en voor de administratieve afhandeling van de besluiten bij de organen van het OCMW. Alle door de organen van het OCMW te nemen besluiten aangaande het patrimonium worden, voorafgaandelijk aan de besluitvorming bij het OCMW, besproken in het Overlegcomité. Indien omwille van timing in het besluitvormingsproces een dossier niet kan uitgesteld worden tot het eerstvolgende Overlegcomité, kan het Overlegcomité per uitzondering digitaal zijn advies geven over het betrokken dossier. Sogent zal rekening houden met de in artikel 6.2. aangehaalde bevoegdheden en verplichtingen van de financieel beheerder van het OCMW bij de voorbereiding van dossiers aangaande het patrimonium en zal in voorkomend geval contact opnemen met de financieel beheerder van het OCMW. Artikel 8. Contactpersonen Het OCMW zal bij aanvang van deze overeenkomst een algemene contactpersoon aanduiden die bij het OCMW zal fungeren als het aanspreekpunt voor de medewerkers van sogent voor wat betreft de administratieve afhandeling van de inzake het patrimonium door de organen van het OCMW te nemen beslissingen. De algemene contactpersoon voor sogent is de leidinggevende van de medewerkers van sogent die zullen instaan voor de taken van sogent inzake het beheer en ontwikkeling van het patrimonium. Artikel 9. Financiering betalingsstromen 9.1. Reguliere financiering Sogent schiet de directe werkingskosten voor en rekent deze na ieder verlopen kwartaal af met het OCMW. Alle niet-betwiste directe werkingskosten worden binnen vijftig (50) dagen na ontvangst van de nodige bewijsstukken betaald. Laattijdige betaling geeft automatisch recht op verwijlintresten vanaf de eenenvijftigste dag na ontvangst van alle nodige bewijsstukken tot de dag voorafgaand aan de betaling, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling nodig is. De gehanteerde intrestvoet is die van verwijlintresten in burgerlijke zaken Betalingsstromen en boekhoudkundige verwerking inzake vorderingen De huur- en pachtgelden en andere periodieke inkomsten die sogent int met betrekking tot de onroerende goederen van het patrimonium worden door sogent na ontvangst integraal doorgestort aan het OCMW. De invordering gebeurt binnen drie (3) maanden 672/756 RMW - 10 december /11

301 vanaf de verjaardag van de huur-, pacht- of andere overeenkomst. Bij laattijdige invordering is, zonder voorafgaande ingebrekestelling, sogent aan het OCMW een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de verwijlintresten in burgerlijke zaken op het bedrag van de laattijdige invorderingen vanaf de eerste dag volgend op de termijn waarbinnen de invordering had moeten gebeuren tot de dag voorafgaand aan de invordering. Sogent zal de desbetreffende vorderingen als vorderingen voor een derde partij inboeken. Het OCMW zal hiervoor op zijn beurt een vordering op sogent boeken, gespecificeerd naar aard. De geïnde ontvangsten worden trimestrieel na elke verlopen periode doorgestort en vervolgens in de OCMW-boekhouding toegewezen aan de juiste vordering en periode. De doorstorting gebeurt binnen de eerste dertig (30) dagen na elk verlopen kwartaal. Bij laattijdige doorstorting is, zonder voorafgaande ingebrekestelling, sogent aan het OCMW een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de verwijlintresten in burgerlijke zaken op het bedrag van de laattijdige doorstorting vanaf de eerste dag volgend op de termijn waarbinnen de doorstorting had moeten gebeuren tot de dag voorafgaand aan de doorstorting. Ieder kwartaal gebeurt een conciliatie tussen de openstaande vordering van het OCMW en deze van sogent. Sogent levert daartoe een overzicht aan, met de oorspronkelijk gevorderde en nog openstaande bedragen per aard en per facturatieperiode. Vorderingen die gerechtelijk moeten ingevorderd worden, worden afgeboekt bij sogent en bij het OCMW overgeboekt naar de individuele schuldenaar in kwestie. Invorderingen waarvan blijkt dat geen betaling in der minne kan verkregen worden, moeten binnen dertig (30) dagen nadat blijkt dat invordering in der minne niet mogelijk is, aan het OCMW overgedragen worden Laattijdige betaling en verwijlintresten Iedere laattijdige betaling van het OCMW aan sogent of omgekeerd, in het kader van deze overeenkomst, geeft automatisch en zonder ingebrekestelling recht op verwijlintresten vanaf de eerste dag volgend op de in deze overeenkomst voorziene betalingstermijn tot de dag voorafgaand aan de betaling. De intrestvoet voor de berekening is die van verwijlintresten in burgerlijke zaken. De verwijlintresten zullen betaald worden binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur en de nodige stavingstukken Bonus/malus Als de in artikel 10 bepaalde doelstellingen desinvesteringen in een bepaald jaar worden overschreden, mag (een deel van) het excedent voor dat jaar worden bijgeteld bij de gerealiseerde desinvesteringen voor het volgende jaar of wordt voor (een deel van) dat excedent door het OCMW aan sogent een bonus toegekend ten bedrage van twee procent (2 %) van het (deel van het) excedent. In voorkomend geval wordt die 2 % verhoogd met taksen, belastingen of heffingen die op die bonus wordt geheven. Het bedrag van de bonus wordt per jaar geplafonneerd tot ,00 (twintigduizend) euro. 673/756 RMW - 10 december /11

302 De bonus wordt uitbetaald binnen dertig (30) dagen nadat sogent zijn keuze voor een bonus heeft kenbaar gemaakt. Deze keuze wordt geformaliseerd door de ontvangst van de factuur en de nodige stavingstukken. Laattijdige betaling van de bonus geeft automatisch recht op verwijlintresten vanaf de eenendertigste dag na ontvangst van de factuur en alle nodige stavingstukken tot de dag voorafgaand aan de betaling, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling nodig is. De gehanteerde intrestvoet is die van verwijlintresten in burgerlijke zaken. Als de in artikel 10 bepaalde doelstellingen desinvesteringen in een bepaald jaar niet worden gehaald, mag (een deel van) het tekort voor dat jaar worden overgedragen naar de doelstellingen desinvesteringen voor het volgende jaar of wordt voor (een deel van) dat tekort door sogent aan het OCMW een schadevergoeding toegekend ten bedrage van twee procent (2 %) van het (deel van het) tekort. In voorkomend geval wordt die 2 % verhoogd met taksen, belastingen of heffingen die op die schadevergoeding wordt geheven. Het bedrag van de schadevergoeding wordt per jaar geplafonneerd tot ,00 (twintigduizend) euro. Sogent moet zijn keuze kenbaar maken aan het OCMW binnen dertig dagen na afloop van het kalenderjaar zoniet wordt verondersteld dat sogent kiest voor betaling van de vergoeding over het volledige tekort. Die keuze wordt voor advies voorgelegd aan het Overlegcomité en voor beslissing aan het bevoegde OCMW-orgaan. De vergoeding wordt door sogent betaald binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur van het OCMW. Laattijdige betaling van de vergoeding geeft automatisch recht op verwijlintresten vanaf de eenendertigste dag na ontvangst van de factuur en alle nodige stavingstukken tot de dag voorafgaand aan de betaling, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling nodig is. De gehanteerde intrestvoet is die van verwijlintresten in burgerlijke zaken. In het laatste jaar van de overeenkomst is geen overdracht van een tekort naar het volgend jaar mogelijk. Artikel 10. Doelstellingen desinvesteringen Sogent verbindt zich ertoe om de volgende desinvesteringen te realiseren: - in 2014: zes miljoen zeshonderdtweeënvijftigduizend honderdentwaalf euro ( ,00 euro) - in 2015: twee miljoen achthonderdduizend euro ( ,00 euro) - in 2016: twee miljoen achthonderdduizend euro ( ,00 euro) - in 2017: twee miljoen achthonderdduizend euro ( ,00 euro) - in 2018: twee miljoen achthonderdduizend euro ( ,00 euro) - in 2019: vier miljoen euro ( ,00 euro) Het jaarlijkse gerealiseerde bedrag aan desinvesteringen is het totaal van de in dat jaar ontvangen verkoopopbrengsten, verminderd met alle directe investeringskosten (met uitzondering van natrekking van cijnswoningen) en planbatenheffingen, ongeacht het jaar waarin die directe investeringskosten en planbatenheffingen werden gemaakt en/of betaald, die in verband staan met die verkopen en/of de verkochte goederen. 674/756 RMW - 10 december /11

303 Bij het bepalen van het jaarlijkse gerealiseerde bedrag aan desinvesteringen wordt enkel rekening gehouden met verkopen waarvan de authentieke akte werd verleden in dat jaar. In geval van gefaseerde verkoop worden de kosten aangerekend volgens de werkelijke opbrengst in verhouding tot de som van de werkelijke opbrengsten van de gerealiseerde verkopen en de geschatte opbrengsten van de verkopen die nog moeten plaatsvinden. Artikel 11. Visienota Bij het uitvoeren van deze overeenkomst zal sogent zich houden aan de bepalingen van de Visienota die een algemeen plan van aanpak weergeeft voor het patrimonium dat in beheer is bij sogent. Bepalingen of delen van bepalingen uit de Visienota die afwijken van of strijdig zijn met bepalingen van deze overeenkomst, worden als nietig beschouwd zonder dat dit de nietigheid van de rest van de Visienota voor gevolg heeft. Artikel 12. Archivering De door sogent afgehandelde dossiers dienen één (1) jaar na de afhandeling aan het Archief van het OCMW te worden toevertrouwd, volgens de technische en vormvoorschriften op dat ogenblik van toepassing op de archivering van OCMW-dossiers. Overdracht van afgehandelde dossiers vindt plaats in overleg met het Archief van het OCMW. Sogent kan dossiers uit het archief van het OCMW ontlenen voor een periode van één maand, indien dit voor de uitvoering van de beheersopdracht van sogent strikt noodzakelijk is. Artikel 13. Verzekeringen en schadegevallen Niet alle goederen van het patrimonium zijn verzekerd via een brandverzekering. Voor die goederen van het patrimonium die niet verzekerd zijn tegen brand en aanverwante risico s, rust het risico bij het OCMW. Voor wat betreft schade veroorzaakt door bomen die eigendom zijn van het OCMW is een polis burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten. Alle voorbereidende handelingen met het oog op het afsluiten van de verzekeringspolissen betreffende het patrimonium en alle handelingen in verband met het beheer van deze polissen (zoals onder meer de gunning van de verzekeringsopdracht, het betalen van de premies, ) zullen worden gesteld door het OCMW. Sogent neemt het beheer op zich van alle op heden reeds gekende lopende schadegevallen en van de schadegevallen die zich in de toekomst met betrekking tot het patrimonium zouden voordoen. Indien de verzekering naar aanleiding van een schadegeval tussenkomt, dan dient de verzekeringsmaaatschappij de geldelijke tussenkomst uitsluitend te storten op een rekening van het OCMW. Artikel 14. Belastingen, taksen en heffingen op onroerend goed Alle belastingen, van welke aard ook, die worden geheven op het patrimonium zijn en blijven volledig en exclusief ten laste van het OCMW. Het OCMW staat in voor de betaling van de bedoelde belastingen. 675/756 RMW - 10 december /11

304 Het OCMW verbindt er zich toe aanslagbiljetten onmiddellijk ter kennis te geven aan sogent, teneinde sogent toe te laten de aanslagbiljetten te controleren zodat eventueel bezwaarschriften kunnen worden ingediend door het OCMW. Het indienen van een bezwaarschrift tegen een belasting-, taks of heffingsaanslag moet, ongeacht het te betwisten bedrag, beslist worden door het bevoegde OCMW-orgaan. De opmaak van de daartoe vereiste besluitvorming maakt deel uit van de opdracht van sogent. In afwijking van het eerste lid van dit artikel, is het bedrag van betaalde, maar nietverschuldigde belastingen, taksen of heffingen waartegen geen bezwaarschrift werd ingediend, of van belastingen, taksen of heffingen waartegen een bezwaarschrift werd ingediend dat omwille van laattijdigheid onontvankelijk werd verklaard, ten laste van sogent. Artikel 15. Aansprakelijkheid Sogent is aansprakelijk voor de vrijwillige daden en de nalatigheid van zijn personeelsleden, zijn bestuurders of zijn aangestelden, in de uitoefening van zijn beheersopdracht. Boetes of (schade)vergoedingen die worden geheven als gevolg van die vrijwillige daden en/of de nalatigheid van zijn personeelsleden, zijn bestuurders of zijn aangestelden, in de uitoefening van zijn beheersopdracht, zijn ten laste van sogent. Als het OCMW, door het stilzitten van sogent of het door sogent laattijdig op gang brengen van de daarvoor voorgeschreven procedures, subsidies, (schade)vergoedingen, compensaties, verminderingen, kortingen, boni misloopt, van welke aard ook, met betrekking tot de in beheer gegeven goederen, dan is sogent gehouden die subsidies, (schade)vergoedingen, compensaties, verminderingen, kortingen, boni, van welke aard ook, aan het OCMW te betalen. Artikel 16. Bijzondere voorwaarde Bij het begin en het einde van deze overeenkomst zal een reconciliëring gebeuren met de dienst Financiën van het OCMW van de boekhoudkundige inventaris van het patrimonium. Artikel 17. Overgangsbepaling Verkopen waarvan het administratieve dossier werd opgestart voor 1 januari 2014 maar waarvan de authentieke akte niet werd verleden voor 1 januari 2014 en waarvoor, volgens de beheersovereenkomst die van toepassing was bij de opstart van het administratieve dossier, sogent aanspraak kon maken op een verkoopfee van 1 % (exclusief de BTW) op de gerealiseerde verkoopprijs of op een ontwikkelingsfee van 1 % (exclusief de BTW) op de verkoopwaarde in niet-ontwikkelde toestand en van 3 % (exclusief de BTW) op het verschil tussen de verkoopwaarde in niet-ontwikkelde toestand en de gerealiseerde waarde, komen onder de toepassing van de nieuwe beheersovereenkomst die van toepassing is vanaf 1 januari 2014 zonder enige bijzondere of bijkomende vergoeding van welke aard ook ten voordele van sogent. Artikel 18. Bijlagen - de Visienota zoals beschreven in artikel /756 RMW - 10 december /11

305 Opgemaakt te Gent, op..., in 2 originele exemplaren, waarbij ieder van de partijen erkent een door alle partijen ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. voor sogent voor het OCMW de afgevaardigd bestuurder de voorzitter de secretaris de voorzitter Didier Nachtergaele Tom Balthazar Luc Kupers Rudy Coddens 677/756 RMW - 10 december /11

306 Notulen open zitting Sociale Dienstverlening - Wonen & Activering Staf Activering Subsidiecel 2013_RMW_00452 Subsidie-aanvraag bij het federale ESF voor verlenging van het pilootproject Roma in 2014 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Twee jaar geleden dienden we voor het eerst een subsidie-aanvraag in in het kader van de ESF- oproep 'pilootproject Roma'. Vorig jaar werd ons project opnieuw goedgekeurd voor een subiside van euro. Het tweede projectjaar loopt van juni 2013 tot en met mei Nu moeten we opnieuw indienen voor een verlenging van het project in 2014 (juni 2014 tem mei 2015). Inhoudelijk is er niet zoveel veranderd aan het programma. Met de hulp van Professor Van Avermaet van het Steunpunt Diversiteit en Leren bouwen we verder aan de formule die succesvol is gebleken. Ook Financieel verandert er niet zoveel ten opzichte van vorig jaar. We vragen ongeveer evenveel subsidie, namelijk euro, voor een personeelsinzet van 2,3 FTE + werkingskosten. We zijn er ons van bewust dat we, gezien de uiterste indieningsdatum van 30 oktober 2013, net te laat zijn met dit besluit. We kozen ervoor om het nieuwe project (Perfect is Saai) in het kader van deze oproep zeker tijdig rond te krijgen voor goedkeuring door het bestuur. Bij dit project gaat het, net zoals bij het project Extra Time, om een verlenging met weinig inhoudelijke en financiële aanpassingen. Motivering Gelet op de vereisten van de 'Oproep 2014 (overgangsjaar) voor de promotoren van het Operationeel Programma doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid van de federale Staat ESF , doelstelling 2, as 1 - pilootproject Roma'; gelet op de wenselijkheid om dit pilootproject verder te zetten en uit te bouwen, met ruime financiering door ESF. Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Exploitatie Gebudgetteerd: Verbintenis: Nee De budgettering van de subsidie en de daarmee gefinancierde kosten kan pas gebeuren in een budgetwijziging 2014 na goedkeuring van het aanvraagdossier door de subsidieverstrekker. Ja Inkomsten Bedrag: 97000,00 Kostenplaats: Categorie: Wonen en Activering - OTC Werkingssubsidies Commentaar Dit is het subsidiebedrag dat we aanvragen bij ESF, ongeveer evenveel als we voor 2013 toegekend kregen. Met deze subsidie kunnen we het grootste deel van de loonkost van de 2,3 VTE personeelsleden bekostigen die nodig zijn voor uitvoering van het project (het ander 678/756 RMW - 10 december 2013

307 Notulen open zitting stukje van de loonkost wordt gedekt door de halftijdse Startbaansubsidie van één van de begeleidsters) + de kosten van de consultancy (5.000 euro) en een stukje van de werkingskost. Uitgaven Bedrag: ,10 Kostenplaats: Categorie: Commentaar Wonen en Activering - OTC Meerdere categorieën Dit is de totale kost van het project, inclusief loonkosten van de artikel 60-cursisten naar wie dit project zich richt. Als cofinanciering mogen we van ESF immers de netto-lonen van de cursisten artikel 60 inbrengen (zonder RSZ-bijdrage en met aftrek van staatstoelage). Voor 20 cursisten komt dit ongeveer neer op euro. Dit betekent geen meerkost, aangezien deze lonen sowieso zullen betaald worden, of het project nu doorgaat of niet. Samengeteld met de loonkost voor 2,3 VTE begeleiders ( euro), de kost van de consultancy (5.000 euro) en een forfaitair bedrag van 10% werkingskosten (34.291,10 euro) komt dit op ,10 euro. ESF werkt steeds met een forfait van 10% werkingskosten, dat komt niet altijd overeen met de reële kost (in dit geval is deze kost zo hoog omdat we de loonkosten van de cursisten artikel 60 meetellen). Deze werkingskost betekent geen meerkost, die zit vervat in de reguliere middelen. Visum van de ontvanger Visum: Gunstig Adviezen Dienst Budgettering Datum: 24 oktober 2013 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 De subsidie-aanvraag bij het federale ESF voor verlenging van het pilootproject Roma in Artikel 2 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 2: projectvoorstel_esf_roma_2014jma.doc Notities notulen Raadslid Chantal Sysmans drukt haar appreciatie uit over het project. Bijlage(n) projectvoorstel_esf_roma_2014jma.doc 679/756 RMW - 10 december 2013

308 Notulen open zitting Bijlage: projectvoorstel_esf_roma_2014jma.doc 680/756 RMW - 10 december 2013

309 projectvoorstel_esf_roma_2014jma.doc I. Identificatie van het project 1. As: 2 2. Titel: NTuurlijk 3. Beschrijving: Een programma waarbij ondersteuning geboden wordt om de Nederlandstalige communicatie op de werkvloer te verbeteren voor artikel60-cursisten van Romaorigine. Nadruk ligt op Nederlandse taalverwerving op een authentieke wijze, geaxeerd op de ervaringen op de werkvloer wekelijks één groepsmoment van een volledige dag gedurende de periode van de tewerkstelling. De deelnemers worden onderverdeeld in twee niveaus van taalbeheersing, we werken dan ook met 3 verschillende groepen (zie verder). 4. Totale duur: 12 maanden (1 juni mei 2015) 5. Budgettair jaar: Taal: Nederlands 7. Type vereniging: a. OCMW Gent 8. Gewest: Vlaanderen 9. Rekeningnummer: Iban: BE Bic: GKCCBEBB II. Doelstellingen van het project 1. Doelgroepen a. Gezinshoofden éénoudergezin: man: / vrouw: b. Jongeren (18-25 jaar): man: 2 vrouw: 681/756 RMW - 10 december 2013

310 c. Personen van buiten de Europese Unie & van buitenlandse herkomst: man / vrouw: / d. Personen ouder dan 45 jaar: man: 2 vrouw: / 2. Activiteiten op het terrein: Type activiteit a. Opleiding Activiteiten planning - inhoud b. Trajectbegeleiding De art 60-cursisten worden opgevolgd door de verantwoordelijke van de werkvloer of technisch instructeur en de tewerkstellingsbegeleider gekoppeld aan de werkvloer. Er zijn ook taalcoaches die langs komen op de werkvloer om de noden van taalondersteuning te onderzoeken en de personen in de directe communicatie op de werkvloer te ondersteunen. Deze medewerkers nemen een intake af bij het opstarten van een deelnemer in het programma en bij zijn werkvloerverantwoordelijke, om zo de evolutie in kaart te kunnen brengen. Op deze manier wordt de inhoud van de lesthema s bepaald die aan bod komen. De vormingswerkers van NTuurlijk houden ook de tewerkstellingsbegeleiders op de hoogte van de evolutie en eventuele problemen die zich stellen tijdens de activiteiten en werken mee om inhouden en thema s te verzamelen die interessant zijn op vlak van integratie en aansluiten bij de leefwereld van de Roma-deelnemers. De aangeworven Interculturele bemiddelaar speelt hierbij een voorname rol. Deze persoon kan een brugfunctie betekenen. Zij kan vanuit eigen ervaringen een meerwaarde betekenen: kennis van culturele achtergronden, kennis van Slowaaks en Tsjechisch, ervaring als sociaal tolk en bovendien vormingsmedewerker/taalcoach. Als voorbeeldfiguur kan ze de doelgroep beter motiveren c. Sociale activering Met de ervaring die we tot heden hebben met deze groep sinds juni 2012 (begin van ons project) hebben we ondertussen de begeleide Roma onderverdeeld in drie verschillende groepen. Enerzijds hebben we twee groepen Taalpraktijk. De eerste groep heeft een basiskennis Nederlands maar is nog laagtaalvaardig. De tweede groep heeft reeds een betere kennis van het Nederlands maar dit is anderzijds nog onvoldoende om probleemloos te communiceren op de werkvloer. Deze twee groepen krijgen per week een volledige dag les. 682/756 RMW - 10 december 2013

311 We hebben gekozen om de lessen een volledige dag te laten doorgaan omwille van de betere organisatie op de werkvloer. We proberen dan ook zo veel mogelijk de lessen op een praktische manier vorm te geven zodat de taal natuurlijk kan verworven worden. We onderscheiden nog een derde groep, heel klein in aantal, voor wie het Nederlands minder een probleem vormt maar waar we ons vooral toespitsen op de netwerking en voorbereiding op doorstroming en de integratie op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt een individuele begeleiding aangeboden. d. Andere De vormingsmedewerkers moeten flexibel inspelen op de thema s die aangebracht worden door de cursisten en de werkvloeren, moeten steeds nieuw lesmateriaal ontwikkelen. 3. Doelen van het project gebonden aan de context: Sinds 2008 is het OCMW van Gent geconfronteerd met de problematiek van de Roma. De afstand tot de arbeidsmarkt voor deze doelgroep is vaak groot. Dit heeft te maken met de kennis van het Nederlands, het opleidingsniveau, de werkervaring en met de culturele achtergronden Van in het begin heeft het OCMW er voor gekozen om steun te geven aan deze groep van OCMW-cliënteel mits duidelijke contracteringsafspraken. Opdat iemand van deze doelgroep steun zou krijgen moest hij verschillende stappen zetten om zijn inzet en bereidheid te tonen op vlak van activering. Zo waren ze verplicht zich in te schrijven bij het Onthaalbureau voor Inburgering in Gent om Nederlandse taallessen en de cursus Maatschappelijke Oriëntatie te volgen en daarna zich in te schrijven bij de VDAB om Loopbaanoriëntatie te volgen. Bovendien werden zij ingeschakeld in een aantal specifieke programma s (voortrajecten) die ontwikkeld werden voor anderstaligen aan het OCMW Gent, waarbij sterk wordt ingezet op taalverwerving als belangrijkste hefboom tot integratie. Met deze voorgeschiedenis van contractering met de Roma-groep hebben we goede resultaten behaald zodat velen reeds een aantal stappen gezet hebben op vlak van taalopleiding en trajectbegeleiding naar werk. Dit is dan ook de reden waarom we ons project vooral toegespitst hebben op Romamensen die reeds in een art 60 tewerkstelling zitten. Met dit project willen we nog een stap verder gaan op het vlak van voorbereiding op doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt. Na het doorlopen van de voortrajecten worden de cliënten in artikel60 vrijgesteld om hun NT2-lessen verder te zetten. De meeste mensen van deze doelgroep zijn echter laaggeschoold, hebben weinig studie-ervaring en weinig affiniteit met het schoolse leren. Op die manier gedijen ze moeilijk binnen de formele NT2-lessen en hebben er minder baat bij. Tijdens het artikel60-contract kiezen we er dan ook voor om de Roma niet naar de NT2-lessen te sturen, zoals de andere anderstaligen, maar hen een specifiek diversiteitsparcours aan te bieden via een duaal traject van werk en taalverwerving, 683/756 RMW - 10 december 2013

312 binnen een doorgedreven integratiedynamiek. Aansluitend op de behoeften en mogelijkheden van de Roma, die niet gedijen in een schoolse of formele leeromgeving, vertrekken we van de werkplek : een authentieke, levensechte, realistische omgeving, als aanzet voor vorming en socialisatie tot een levensbreed leren en participeren binnen onze samenleving. Ideaal zou zijn om een dergelijk programma te organiseren op de werkvloer zelf, om te werken met mogelijkheden die de interactie op de werkvloer biedt: weekplanning, de effectieve communicatie op de werkvloer, het rapporteren over het werk, de informele babbels met de werknemers, Omdat we beschikken over verschillende werkvloeren waar ons Roma-publiek wordt ingezet, is dit moeilijk haalbaar. 4. Innovatie en meerwaarde: Om ons project vorm te geven, zijn we te rade gegaan bij Prof. Piet Van Avermaet, directeur van het steunpunt Diversiteit en Leren. Hij pleit voor authentiek leren. Dit is een proces van betekenisconstructie dat zowel persoonlijke als culturele relevantie heeft. Het kan alleen relevant zijn als het aansluit bij het niveau en de belangstelling van de lerende. Het kan alleen persoonlijk relevant zijn als het gaat om het leren participeren in een bestaande sociale of culturele praktijk. Het voorgestelde project is zeker vernieuwend omdat het afwijkt van de gewone schoolse omgeving en tegelijkertijd toch aanzet tot taalverwerving en integratie op de werkvloer. Het organiseren van het authentiek leren ligt niet zo maar vast in voorgeprogrammeerde lessenpakketten, maar moet opgebouwd worden vanuit de concrete werkpraktijk en levensomgeving waarin de deelnemers vertoeven. Bij dergelijke activiteiten moet ingezet worden op het ontwikkelen van materiaal voor informeel leren (beeldmateriaal, cartoons, We leren hierbij meer en meer hoe we laaggeschoolde Roma Nederlands kunnen leren op een manier die optimaal aansluit bij hun cultuur en leefwereld (oa. ook de werkvloer). Professor Van Avermaet coacht ons project nu sinds 1 jaar. Dit heeft ons een dieper inzicht gegeven om dit project te plaatsen tov de andere initiatieven die we nemen op vlak van taalverwerving. Ondertussen hebben we voor ons een duidelijk onderscheid kunnen maken tussen: Werkvloer coaching, waarmee bedoeld wordt: de individuele taalcoaching van de cliënten aan bod komen, de opleiding van de technisch instructeurs en de collega s de taalstimulering op de werkvloer de inbreng van de trajectbegeleider op vlak van taal De gecentraliseerde taalcoaching wat neerkomt op het efficiënter inzetten van de taalcoach om te werken met meerdere cliënten in groep (binnen een bepaalde organisatie of over de organisaties heen). Dit kan gaan om de vaktaal verbonden aan een functie of inzoemen op bepaalde afgelijnde thema s zoals klantvriendelijkheid, veiligheid, telefoneren, communicatie op de werkvloer, rekentaal, /756 RMW - 10 december 2013

313 Dit is dus individueel overstijgend, vraaggestuurd vanuit de organisaties Ons project: NTuurlijk is een taalstimulerende opleiding die vertrekt vanuit de behoeften van de cliënten tav de werkvloer en waarbij ingezet wordt op (mondelinge) interactie tussen de deelnemers. Hierbij wordt gewerkt aan de nodige overstijgende werkvloercompetenties en aan de algemene integratie. Dit geeft ons ook inzichten omtrent het verder uitwerken van het taalbeleid binnen het OCMW Gent. 5. Partnerschap met de instelling: a. Arbeidsbemiddeling b. Inschakeling c. Opleiding: Centrum Diversiteit en Leren UGent voor opbouw van het programma d. Andere: Intercultureel Netwerk Gent: samenwerking ivm inhoud voor de vormingsactiviteiten VZW s - tewerkstellingsplaatsen artikel60 Dienst Werk en Integratiedienst Stad Gent: overleg en uitwisseling 6. Instrumenten en evaluatie: Bij de intake brengen we de leefwereld, de competenties en de behoeften van de deelnemer in kaart. We bevragen ook de werkvloerbegeleider over het functioneren van de cliënt. Deze gegevens dienen als vertrekpunt/meetpunt voor verder evaluaties. Verder zijn er 3-maandelijkse evaluaties van de artikel60-tewerkstelling met de trajectbegeleider, technisch instructeur en cursist; Andere evaluatie-instrumenten worden verder ontwikkeld in samenwerking met het Steunpunt Diversiteit & Leren. 7. Beoogde resultaten: Doorstroming naar de privé-arbeidsmarkt, sociale economie of vervolgtraject: 50% (Geen doorstromingsresultaten gevraagd door ESF) 8. Voorziene informatie in verband met de begeleiders Totaal aantal begeleiders: 3 Gemiddeld jaarloon van een begeleider: euro Gemiddeld jaarlijks aantal werkuren voorzien voor een begeleider: 1760 x 2,3 FTE x 1/3 = 1.335,84 9. Voorziene informatie in verband met de deelnemers 1. Totaal aantal deelnemers (gezamenlijk): Gemiddeld aantal uren sociale activering per deelnemer: 300 (7,6 uren x 40 weken) 685/756 RMW - 10 december 2013

314 10. Voorziene informatie in verband met de onderaannemingen 1. Totaal aantal onderaannemingen: 1 2. Totale kostprijs van de onderaannemingen: 5000 euro 3. Jaarlijks aantal uren voorzien voor de onderaannemingen: 4. Details van de onderaannemingen: Consultancy door het Steunpunt Diversiteit en Leren van de UGent voor de opbouw en evaluatie van het programma 11. Voorziene informatie in verband met de werkingskosten Totale kost van het project (inclusief lonen artikel 60): ,10 Subsidie gevraagd aan ESF: ,00 Tabel uit ESF internetapplicatie Primaweb: 686/756 RMW - 10 december 2013

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 26 juni 2013-18:45 uur Locatie AZ Jan Palfijn - Restaurant Site 2 - Fabiolalaan 57-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 10 mei 2017-19.00 uur Locatie: Raadzaal - Sint-Martensstraat 11 Duiding zitting: te voorzien: Beleidsevaluatie 2016 - financien levert aan OPENBARE

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking Missie OCMW Gent De sociale dienstverlening verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Openbare zitting. Notulen openbare zitting van 11 augustus 2011 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: goedgekeurd. Verlenging van de vereniging INFOHOS

Openbare zitting. Notulen openbare zitting van 11 augustus 2011 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: goedgekeurd. Verlenging van de vereniging INFOHOS Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 8 september 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid; mevrouw

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juni 2016

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juni 2016 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juni 2016 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Ceyssens Noëlla, Cousaert Roger, Croisiaux Katrien, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 december 2015-19.00 uur Locatie: Raadzaal - St.-Martensstraat 11 OPENBARE ZITTING B-punten Diensten van de Secretaris Bestuursondersteuning 1 2015_RMW_00399

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 september 2017-19.00 uur Locatie: Raadzaal OPENBARE ZITTING Goedkeuring notulen 1 2017_RMW_00285 Notulen openbare raadszitting woensdag 12 juli 2017

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Artikel 1 Middelen aan derden doelstelling OCMW Gent heeft de regierol in de strijd tegen armoede in Gent.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 januari 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00035 Onderwerp: Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot de onroerende goederen gelegen te Zwijnaarde,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

Openbare zitting. Samenvatting: Vervanging Evita Willaert door Liliane De Cock als Lid Vast Bureau. Voorstel: Kennisneming Beslissing: Kennisgenomen

Openbare zitting. Samenvatting: Vervanging Evita Willaert door Liliane De Cock als Lid Vast Bureau. Voorstel: Kennisneming Beslissing: Kennisgenomen Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 11 februari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid; de

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00682 Onderwerp: Vlaams Stedenfonds - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de uitvoering van het project Go-Between

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Agenda open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 11 oktober 2017-19.00 uur Locatie: Raadzaal OPENBARE ZITTING Goedkeuring notulen 1 2017_RMW_00332 Notulen openbare raadszitting woensdag

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 februari 2017

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 februari 2017 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 februari 2017 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Ceyssens Noëlla, Cousaert Roger, Croisiaux Katrien, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor het Erasmus+ project "GOAL" - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor het Erasmus+ project GOAL - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00572 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor het Erasmus+ project "GOAL" - Goedkeuring Beknopte samenvatting: Aan

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

Beslissing: Goedgekeurd. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Beslissing: Goedgekeurd. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Afschrift Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 11 december 2014-19:00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter De heer Yoeri Note, raadslid;

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00772 Onderwerp: Partnerschapsovereenkomsten in het kader van het ESF-project 'Mind the Gap', periode 1

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 maart 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 maart 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 maart 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

LOGO OCMW Dit betekent dat u concreet:

LOGO OCMW Dit betekent dat u concreet: GEINDIVIDUALISEERD PROJECT VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (art. 11 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en art. 10 tot 21 KB 11 juli 2002 houdende het algemeen

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Koolmijnlaan 31/3-4, 3580 BERINGEN tel: 011 45 66 15 fax: 011 43 22 72 E-mail: info@pwaberingen.be website: www.pwaberingen.be Laatste versie:

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

gemeenteraad Besluit Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00156 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende het ter beschikking stellen door het Oost-Vlaams provinciaal

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_GR_01145 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor het project 'Tijdelijke inzet leegstaande sociale woningen in Gent'

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Agenda open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 12 juli 2017-19.00 uur Locatie: Raadzaal OPENBARE ZITTING Goedkeuring notulen 1 2017_RMW_00219 Notulen openbare raadszitting woensdag 14

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00518 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 januari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 januari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 januari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT Het project Roma t Werkt werd uitgeschreven door Odice vzw en de OCMW s van Beveren, Sint- Niklaas en Temse. Het project werd gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fond

Nadere informatie

Duurzame activering binnen de Belgische OCMW s Op zoek naar goede praktijken. Peter Raeymaeckers

Duurzame activering binnen de Belgische OCMW s Op zoek naar goede praktijken. Peter Raeymaeckers Duurzame activering binnen de Belgische OCMW s Op zoek naar goede praktijken Peter Raeymaeckers 1 Structuur Waarom dit onderzoek? Perspectieven op activering Visie van OCMW s Wat doen OCMW s: een fasemodel

Nadere informatie

Reglement projectsubsidies verenigingsmanager

Reglement projectsubsidies verenigingsmanager Reglement projectsubsidies verenigingsmanager Met deze projectsubsidies wil de stad vitale sportverenigingen subsidiëren bij het aanstellen van een verenigingsmanager. De verenigingsmanager heeft als doel

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00735 Onderwerp: Subsidieaanvraag 'Doorstroom Lokale Diensteneconomie' bij het Europees Sociaal Fonds en

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 maart 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00261 Onderwerp: Nieuwe afsprakennota tussen de Sportadviesraad Gent vzw en de Stad Gent. - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

Beleidsnota inclusief addenda 2015

Beleidsnota inclusief addenda 2015 Kerkstraat 1 3910 Neerpelt NIS-code : 88999 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015002540 Beleidsnota inclusief addenda 2015 Secretaris Vrolix Guido Financieel beheerder Leën Henri Welzijnsregio Noord-

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering TEAM ACTIVERING Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer Team Activering WIE ZIJN WIJ? Het Team Activering van VZW Hestia ( Alexianen Zorggroep Tienen) is al sinds 1994 actief

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Stand van zaken op 27 november 2015 Een basisvoorwaarde om het recht op maatschappelijke integratie te openen, is het aantonen van werkbereidheid.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 27 APRIL Openbare zitting

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 27 APRIL Openbare zitting RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 27 APRIL 2017 DAGORDE Openbare zitting PUNT 1 :Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 30 maart 2017 Gelet op het voorliggende verslag; Gelet

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen Zitting van 2 mei 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Leo Verelst, voorzitter; mevrouw Annemie De Winter, raadslid; mevrouw Annemie Vervoort, raadslid; mevrouw

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari 2014. OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Aanwezig : Eddy Marcoen, voorzitter; Dr. De Roo Ludo (vanaf agendapunt 5), Haesevoets Daniël, Lemmens Mia, Struys

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie