Kwaliteit is prioriteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit is prioriteit"

Transcriptie

1 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011

2 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) Telefax: (088)

3 Voorwoord In het studiejaar viert Windesheim zijn 25-jarig bestaan. In deze periode ontwikkelde Windesheim zich van hogeschool naar kennisinstelling, waar onderwijs, onderzoek en ondernemen hand in hand gaan en waar we kwaliteit prioriteit geven. In juli van dit verslagjaar schetste de strategische agenda van het ministerie, Kwaliteit in verscheidenheid, een perspectief op de lange termijn voor het hoger onderwijs, onderzoek en wetenschap. Aanscherping van de kwaliteit van kennisinstellingen stond daarin centraal. Binnen dit kader zijn belangrijke stappen gezet. Ik denk in dit verband aan de aanscherping van onze kwaliteitszorgcyclus en aan onze activiteiten om het kwalificatieniveau van ons personeel te verhogen. Verdere stappen zijn gezet in de herinrichting van onze organisatie en het professionaliseren van onze organisatiecultuur. Professionaliseren betekent ook alert blijven op onze maatschappelijke visie en deze, waar nodig, aanscherpen. Zo hebben we ons dit jaar herbezonnen op onze identiteit. In juni 2011 konden we terugblikken op de resultaten van gesprekken met medewerkers over onze centrale waarden: normatieve professionaliteit, kwaliteit, verantwoordelijkheid en diversiteit als kracht. Maar er zijn ook terreinen waar de kwaliteitsslag nog geslagen moet worden. Kort voor het einde van het verslagjaar bleek uit de audit in het kader van de accreditatie van de opleiding Journalistiek, dat de kwaliteit van de diploma s van deze opleiding niet in alle gevallen was gewaarborgd. Inmiddels is Windesheim bezig met een herstelplan voor deze opleiding. Ondanks deze tegenslag zien we hierin een kans om verbeteringen versneld te kunnen invoeren. Uiteraard behaalden we in 2011 ook successen. Onze nevenvestiging Windesheim Flevoland is uitgebreid met twaalf nieuwe opleidingen. In het kader van diversiteit en excellentie is het aanbod in Zwolle uitgebreid met het Windesheim Honours Programma Sociale Innovatie. De nieuwe website sluit beter aan bij de eisen en wensen van deze tijd en geeft duidelijkere en goed vindbare informatie aan aankomende studenten, relaties, bedrijven en instellingen. De organisatie van ons onderzoekswerk in vijf kenniscentra leidde tot een verhoogde kwaliteit van het onderzoek en tot het zichtbaarder worden van de lectoren binnen het onderwijs. Deze positieve effecten werden ook opgemerkt door de Externe Onafhankelijke Commissie die in het najaar van 2011 de kwaliteit van ons onderzoek heeft onderzocht. Een ander resultaat waar we trots op zijn is de totstandkoming van het Polymer Science Park, een open innovatiecentrum op het gebied van kunststoftechnologie voor bedrijven en onderwijs. Windesheim is springlevend en heeft voldoende innovatiepotentie, slagkracht en kenniskwaliteit om zichzelf het komend jaar te revitaliseren, te verdiepen en te verbreden. Voor ons is kwaliteit prioriteit. En dat zal het blijven. Albert Cornelissen, Voorzitter College van Bestuur 3

4 Inhoud Voorwoord 3 Deel 1 Jaarverslag Windesheim in Missie 9 Strategische agenda 9 Resultaten strategische agenda 10 Kerngegevens 15 Samenwerkingsverbanden 15 Maatschappelijke betrokkenheid jaar Windesheim Onderwijs 23 Ontwikkelingen in het onderwijsaanbod 23 Leven Lang Leren 23 Aansluiting binnen de onderwijskolom 23 Onderwijskwaliteit 24 Internationalisering 26 Ontwikkeling studentaantallen 26 Studierendementen 27 Maatregelen ter verbetering van de studierendementen 29 Studentbegeleiding en voorzieningen 29 Studenttevredenheid Onderzoek 33 Lectoren en lectoraten 33 Kenniscentra 33 Ontwikkelingen in Promotieregeling Ondernemen 37 Kennisvalorisatie en contractactiviteiten 37 Een greep uit de activiteiten 37 Financieel resultaat contractactiviteiten Windesheim Flevoland 41 Onderwijs 41 Onderzoek 42 Ondernemen 43 Ondersteuning 43 Financiën 43 Horizontale dialoog en verantwoording 44 4

5 7. Ondersteuning 46 Planning en control 46 Informatiebeleid en ICT 47 Human Resource Management 47 Huisvesting 48 Duurzame bedrijfsvoering 49 Interne kwaliteitszorg 50 Communicatie Financiën 53 Resultaat Treasurybeleid 57 Investeringenbeleid 58 Publiek-private activiteiten 58 Begroting en speerpunten Sociaal verslag 62 Ontwikkelingen in de personeelsformatie 63 Professionele ruimte 64 Personeelsevaluatie 64 Functie/salarismix 65 Verzuim, Gezondheid en Arbo 65 Arbeidsvoorwaarden 66 Nevenwerkzaamheden 67 Gevoerd beleid inzake beheersing uitkeringen na ontslag Corporate governance 70 Vereniging 70 Raad van Toezicht 70 College van Bestuur 71 Directeuren 72 Medezeggenschapsorganen 73 Organogram 73 Interne audits 73 Afhandeling van klachten, bezwaar en beroep 73 Horizontale dialoog en verantwoording Verslag Raad van Toezicht 77 BIJLAGEN Onderwijsaanbod hbo-voltijd per september Instroom en populatie Toelatingsbeleid Studierendementen HBO-monitor Overzicht gebruik studentvoorzieningen Internationalisering: studentenmobiliteit Bekostiging van maatwerktrajecten Uitbesteding van onderwijsactiviteiten 106 5

6 10. Kengetallen huisvesting Sociaal verslag: kwantitatieve gegevens Nevenfuncties leden College van Bestuur Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht 117 6

7 Deel 1 Jaarverslag

8 Windesheim in 2011

9 1. Windesheim in 2011 Windesheim telt ruim studenten, duizenden cursisten en medewerkers. Hiermee mag Windesheim zich een van de grotere hbo-instellingen in Nederland noemen. Op de vestiging in Zwolle zijn de primaire processen onderwijs, onderzoek en ondernemen georganiseerd in vier domeinen. De drie diensten Voorzieningen en Vastgoed, Support en Informatievoorziening en Administraties ondersteunen de primaire processen. Naast de vestiging in Zwolle heeft Windesheim sinds september 2010 een nevenvestiging Windesheim Flevoland, met opleidingen in Almere en Lelystad. Missie Windesheim is als brede instelling voor hoger onderwijs een maatschappelijke onderneming. De hogeschool vormt een gemeenschap waarin actieve en deskundige mensen elkaar ontmoeten. Windesheim is een innovatief kennis- en expertisecentrum dat individuen en organisaties uitdaagt zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke, waarde(n)volle en zelfbewuste professionals die: over maatschappelijke relevante kennis en competenties beschikken, willen functioneren op hoger professioneel niveau, daaraan gerelateerde persoonlijke groei realiseren en bijdragen aan de ontwikkeling, verbetering en vernieuwing van bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden. Windesheim kiest en handelt vanuit zijn identiteit. Deze vindt haar oorsprong in de christelijke godsdienst en cultuur en de daarin wortelende levensbeschouwelijke overtuigingen en inspiraties. Windesheim is er voor alle mensen die zich willen voorbereiden op een beroep, die aanwezige beroepscompetenties individueel of in teamverband verder willen ontwikkelen en die zich persoonlijk willen vormen en ontplooien. In verschillende settings is met medewerkers gesproken over de identiteitsontwikkeling van Windesheim. Uit deze gesprekken zijn vier kernwaarden naar voren gekomen die binnen Windesheim centraal staan: normatieve professionaliteit, kwaliteit, verantwoordelijkheid en diversiteit als kracht. Deze waarden zijn leidend voor het handelen van Windesheim. Strategische agenda Windesheim gaat voor kwaliteit en heeft de ambitie om misschien wel de beste hogeschool van Nederland te zijn. Dat vergt een transitie van een instelling die vooral gericht was op hoger onderwijs naar een kennisinstelling die systematisch de integratie tot stand brengt tussen onderwijs, onderzoek en ondernemen. In het instellingsplan Verrijkt en verrijkend heeft Windesheim de contouren van deze transitie aangegeven. De koers die is ingezet sluit aan bij de strategische agenda s van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de HBO-raad. Halverwege de looptijd van het instellingsplan is een verdere focus aangebracht in de beleidsprioriteiten. Dat heeft geleid tot een strategische agenda die gericht is op: 1) het versterken van de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en ondernemen; 2) het verhogen van het kwalificatieniveau van het personeel; 3) het professionaliseren van de organisatiecultuur; 4) de herinrichting van de organisatie; 5) het financieel in control zijn; 6) de verdere uitbouw van de nevenvestiging in Flevoland. De in juli 2011 verschenen strategische agenda van het ministerie, Kwaliteit in verscheidenheid, schetst een perspectief op lange termijn voor het hoger onderwijs, het onderzoek en de wetenschap. In deze agenda gaat het in het bijzonder om kwaliteit van onderwijs, profilering en specialisatie van instellingen en samenwerking in de driehoek onderwijs, onderzoek en 9

10 ondernemerschap. In samenhang met deze strategische agenda heeft Windesheim vier thema s opgepakt: profiel, onderwijsconcept, portfolio; aansluiting, voorlichting, intake, doorstroom en internationalisering; kwaliteit (inclusief kleine kwaliteit); bekostiging. Per thema wordt gewerkt aan een plan van aanpak dat Windesheim in staat stelt de zaken die in de strategische agenda aan de orde worden gesteld en de keuzes die daarbij moeten worden gemaakt in samenhang te realiseren. In het verlengde van de strategische agenda hebben de HBO-raad en de staatssecretaris van OCW een hoofdlijnenakkoord gesloten. Dit hoofdlijnenakkoord bevat het kader voor de prestatieafspraken tussen de staatssecretaris en de individuele hogescholen. De afspraken gaan over de manier waarop de onderwijskwaliteit en het studiesucces van studenten worden verbeterd, het onderwijs en onderzoek worden geprofileerd en de aansluiting met het bedrijfsleven en de regio wordt versterkt. In mei 2012 zal Windesheim zijn voorstel voor de prestatieafspraken indienen bij de staatssecretaris. Dit voorstel vormt tevens de basis voor het instellingsplan Resultaten strategische agenda De strategische agenda leidde in 2011 tot de volgende resultaten: 1) Het versterken van de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en ondernemen. Onderwijs Het leveren van kwaliteit is de hoogste prioriteit voor Windesheim. Uit de externe audits in het kader van de accreditaties blijkt dat de opleidingen van Windesheim voldoen aan de eisen die door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) gesteld worden. Uitzondering hierop vormde helaas de opleiding Journalistiek. Het auditpanel heeft op basis van een steekproef vraagtekens gezet bij de kwaliteitsborging en het gerealiseerde eindniveau van stage- en onderzoeksverslagen. Windesheim heeft hiervoor een verbetertraject in gang gezet en de NVAO heeft besloten de opleiding een herstelmogelijkheid te bieden. Op basis van het ingediende herstelplan heeft de NVAO de opleiding Journalistiek een verlengde accreditatie verleend tot 31 december De ontstane situatie bij de opleiding Journalistiek heeft Windesheim nog alerter gemaakt de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden en daar waar nodig verder te versterken. Daarnaast wordt de kwaliteit van het onderwijs landelijk zichtbaar gemaakt in de uitkomst van de Nationale Studentenenquête. In 2011 scoorde Windesheim op 11 van de 15 thema s boven het landelijk gemiddelde. De studenten zijn het meest tevreden over de studieomgeving, de algemene vaardigheden en de docenten. De enquête liet ook zien dat terugkoppeling / communicatie naar studenten belangrijke aandachtspunten blijven. In de Keuzegids HBO Voltijd 2012 doet Windesheim het goed met een vijfde plaats bij de best beoordeelde grote hogescholen. De interne kwaliteitszorg stond mede in het teken van de voorbereidingen op de Instellingstoets Kwaliteitszorg die in het najaar van 2013 op Windesheim zal plaatsvinden. Verder zijn diverse activiteiten uitgevoerd die moeten bijdragen aan het verder versterken van de onderwijskwaliteit, zoals: het functioneren van de examencommissies is versterkt zodat zij de volledige taak vervullen die hen met de invoering van de Wet Versterking Besturing is opgedragen; maatregelen zijn genomen om het kwalificatieniveau van docenten te verhogen (zie ook punt 2); ter versterking van de kwaliteit van de in- en doorstroom van studenten, en daarmee de studierendementen, heeft Windesheim een kwaliteitsimpuls gegeven aan zijn studentbegeleiding en de procedure onderbouwd voorlopig studieadvies in uitvoering genomen; 10

11 voor studenten die meer uitgedaagd willen worden is in 2011 het aanbod in het kader van diversiteit en excellentie uitgebreid met het Windesheim Honours Programma Sociale Innovatie. Voor een duidelijke sturing en borging van de kwaliteitscyclus is voor iedere opleiding een dashboard aangemaakt. Dit is een instrument waarin kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de onderwijskwaliteit inzichtelijk worden gemaakt en daarmee de dialoog over de kwaliteit van het onderwijs wordt ondersteund. Onderzoek De organisatie van het onderzoek in vijf kenniscentra, gepositioneerd bij de onderwijsafdelingen (domeinen), heeft geleid tot verbeteringen van de kwaliteit van het onderzoek. Zo heeft de concentratie van de onderzoeksactiviteiten in de kenniscentra geleid tot meer focus in de onderzoeksprogramma s en meer massa in de onderzoekscapaciteit. In de kenniscentra wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van programmalijnen die op termijn sturend kunnen zijn op de ontwikkeling van de inhoud en het aantal lectoraten in een kenniscentrum. De domeinen zijn erin geslaagd meer docent fte voor onderzoek in te zetten. Daarnaast is er een groei waarneembaar in het aantal gesubsidieerde onderzoeksprojecten in het kader van RAAK (Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie)-programma s. Dit heeft een positief effect op de uitbreiding van de onderzoekscapaciteit in termen van mensen en middelen. De positionering van de kenniscentra bij de domeinen heeft een positieve invloed op de zichtbaarheid van de lectoren in het onderwijs. Docenten en studenten weten steeds beter de weg naar lectoren en het onderzoek te vinden, hetgeen resulteerde in een groei van het aantal studenten dat binnen onderzoekprojecten ruimte heeft gekregen om hun afstudeertraject vorm te geven. Daarnaast worden lectoren structureel betrokken bij het onderwijs, bijvoorbeeld door hen verantwoordelijk te maken voor de inrichting van minors. Genoemde positieve effecten zijn ook opgemerkt door de Externe Onafhankelijke Commissie die in november 2011 de kwaliteit van het onderzoek heeft onderzocht. Uit deze evaluatie kwam onder meer naar voren dat de lectoraten van Windesheim bijdragen aan de integratie van onderzoek en onderwijs. Dit wordt geflankeerd door hogeschoolbeleid dat een stevige basis heeft gelegd voor praktijkgericht onderzoek en dat de ontwikkeling van kenniscentra en opleidingen naar een University of Applied Sciences mogelijk maakt. De externe commissie deed daarnaast aanbevelingen welke de genoemde ontwikkeling zouden kunnen bevorderen. Zo beveelt de commissie aan om lectoren vooral op hun kracht in te zetten, d.w.z. hen vooral te benutten voor het doen van praktijkgericht onderzoek, omdat ruimte en aandacht voor het doen van praktijkgericht onderzoek de sleutel tot succes betekent. Daarnaast deed de commissie aanbevelingen inzake de infrastructuur voor onderzoek en ten aanzien van een onderzoeksleerlijn om studenten een onderzoekende houding bij te brengen. Genoemde aanbevelingen worden binnen Windesheim opgepakt voor de verdere ontwikkeling van het onderzoek. Ondernemen Om een vooraanstaande en duurzaam onderscheiden positie in de markt te verwerven, is het voor Windesheim noodzakelijk de integratie van onderwijs, onderzoek en ondernemen te vergroten. De ondernemende activiteiten stonden de afgelopen jaren relatief los van de reguliere organisatie. Er is dan ook voor gekozen de ondernemende activiteiten binnen de onderwijsafdelingen (domeinen) te positioneren. Dit maakt het mogelijk om de aansluiting met het onderwijs en onderzoek te versterken en de domeinen kunnen met hun eigen expertise ondernemend inspelen op behoeften en ontwikkelingen in de markt. Daarnaast biedt het ondernemerschap op domeinniveau de kans om het ondernemend gedrag van medewerkers tot verdere ontwikkeling te laten komen. In 2011 is een stuurgroep Ondernemen geformeerd met als opdracht de koers voor ondernemen uit te zetten voor de komende jaren. Een eerste aanzet is gegeven voor een visiedocument en een bijbehorend handboek. Het visiedocument moet helderheid 11

12 bieden omtrent koers en keuzes ten aanzien van ondernemen. Het handboek dient als praktische leidraad voor ondernemerschap en een ondernemende houding, met als doel kwaliteit en volume van het ondernemen te versterken. De te maken keuzes ten aanzien van het ondernemen hangen samen met de herbezinning op het portfolio die, in reactie op de strategische agenda van het ministerie, binnen Windesheim plaatsvindt. In 2011 is dan ook een pas op de plaats gemaakt met het ontwikkelen van nieuw aanbod en zijn niet goed lopende trainingen en cursussen uit het assortiment gehaald. Deze pas op de plaats is zichtbaar in de ontwikkeling van het resultaat. Het resultaat verkregen uit ondernemen is met 6,2 miljoen lager uitgekomen dan begroot en gerealiseerd in De voornaamste verklaring voor het afnemende resultaat is echter de nog steeds krappe markt. De verkenning naar de te varen koers betekent niet dat Windesheim stil heeft gezeten. Een mooi resultaat dat de pers heeft gehaald is het Polymer Science Park, een open innovatiecentrum voor bedrijven en onderwijs op het gebied van Kunststoftechnologie. Ook zijn vorderingen gemaakt op het gebied van het project Leven Lang Leren. Vanuit dit project zijn diverse activiteiten geïnitieerd die een bijdrage leveren aan het versterken van de kwaliteit van het ondernemen, gericht op de volwassenen- en bedrijvenkant. Ter versterking van het ondernemerschap is voor de Windesheimmedewerkers een aantal congressen georganiseerd waar kennis en ervaringen zijn gedeeld en nagedacht is over speerpunten voor het ondernemen. 2) Het verhogen van het kwalificatieniveau van het personeel De kwaliteit van het onderwijs ontstaat in de collegezaal, in het contact tussen de docent en de student. Aan het kwalificatieniveau van docenten stelt Windesheim hoge eisen. Van docenten wordt verwacht dat zij niet alleen beschikken over uitstekende didactische vaardigheden en kennis van de beroepspraktijk maar ook een hoog opleidingsniveau hebben. In 2011 zijn de opleidings- en kwalificatie-eisen voor de docentfuncties (schaal 11-14) vastgesteld. Beginnende docenten die niet beschikken over een onderwijsbevoegdheid of een pedagogisch didactische aantekening moeten de basiscursus Didactische Professionalisering voor beginnende hbo-docenten volgen. Binnen Windesheim is het beleid dat een docent niet in aanmerking komt voor een vaste benoeming voordat hij deze basiscursus heeft gevolgd. Van nieuw aan te trekken docenten vraagt Windesheim een masteropleiding of een afgeronde promotie. In 2016 moet 80% van onze docenten een masteropleiding hebben afgerond of gepromoveerd zijn. Om dit te bereiken is Windesheim zo n drie jaar geleden gestart met het herzien van de functiemix en het benutten van lerarenbeurzen. Windesheim ligt goed op koers. Per 31 december 2011 waren docenten in dienst waarvan 726 (67%) met een masterdegree. Van deze 726 docenten zijn er 42 gepromoveerd en zitten 30 docenten in een promotietraject. Bij opleidingen waar het percentage docenten met een masterdegree beduidend lager ligt, is een extra inspanning nodig en worden professionaliseringsafspraken gemaakt. 3) Het professionaliseren van de organisatiecultuur Windesheim wil zijn organisatiecultuur verder professionaliseren tot een cultuur waarin medewerkers als vanzelfsprekend een bijdrage leveren aan het realiseren van de strategische doelen. Een cultuur waarbij medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor behaalde resultaten en hun eigen professionalisering en ontwikkeling en die tot onderwerp van gesprek maken in de personeelsevaluatiecyclus (PE-cyclus). Daarbij is het aanspreken op concreet gedrag geen taboe, maar onlosmakelijk verbonden met kwaliteitsbewustzijn en streven naar verbetering. In 2011 is op het gebied van de PE-cyclus verbetering zichtbaar geworden: de dialoog in het kader van deze cyclus wordt meer en meer benut waarvoor die bedoeld is: instrument voor sturing op resultaten en ontwikkeling. Leidinggevenden leren steeds beter genuanceerd en gemotiveerd de waardering in het kader van PE uit te spreken. Via het beleid leiderschapsontwikkeling wordt verder ingezet op het faciliteren van leidinggevenden in het voeren van het juiste gesprek. 12

13 De inregeling van resultaat verantwoordelijke eenheden in de domeinen is in de groei naar een professionele organisatiecultuur zeer waardevol. Hierdoor zijn in 2011 de beslissingsbevoegdheden in het team belegd. De professionele ruimte en hoe die in het team vorm te geven staan daarbij nadrukkelijk op de agenda. De leidinggevenden van Windesheim vervullen een kritische rol bij het verder professionaliseren van de organisatiecultuur. In het in 2009 vastgestelde beleidsplan Ondernemend Verbinden is de visie op leiderschap beschreven. Deze visie is vertrekpunt voor de programma s voor leiderschapsontwikkeling voor zittend leidinggevenden en voor potentials. In 2011 is de ingezette lijn rond leiderschapsontwikkeling voortgezet. Voor verschillende doelgroepen zijn programma s en activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd. 4) De herinrichting van de organisatie De transitie van onderwijsinstelling naar kennisinstelling vraagt kwaliteitsimpulsen op onderwijs, onderzoek en ondernemen. Die impulsen hebben gevolgen voor de inrichting van de organisatie: de organisatiestructuur en de wijze van bedrijfsvoering. Ter versterking en optimalisering van de ondersteunende en bedrijfsvoeringprocessen en het meer benutten van mogelijkheden tot samenwerking is besloten tot een organisatiestructuur bestaande uit vier domeinen en drie diensten. De domeinvorming heeft geleid tot een betere procesintegratie en samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemen door de clustering van opleidingen en het positioneren van het onderzoek en de marketing- en salesactiviteiten binnen de domeinen. Tevens is de bedrijfskolom in de domeinen verder geprofessionaliseerd door een efficiëntere inrichting van de bedrijfsprocessen en de vorming van managementteams en resultaat verantwoordelijke eenheden. Ten behoeve van de transparantie in resultaten is een dashboard ontwikkeld en in gebruik genomen waarin managementinformatie is opgenomen over onderwijs, personeel en financiën. Met de herinrichting van de diensten is in het verslagjaar een eerste stap gezet. De implementatieplannen voor de vorming van de diensten Voorzieningen en Vastgoed, Support en Informatievoorziening en Administraties zijn goedgekeurd door de Centrale Medezeggenschapsraad. Voor de diensten Voorzieningen en Vastgoed en Informatievoorziening en Administraties zijn in het verslagjaar directeuren benoemd. Voor de dienst Support is, na een interim constructie, kort na het verstrijken van het verslagjaar een directeur benoemd. Doelstelling van de herinrichting van de diensten is te komen tot een vorm van samenwerking en inrichting van bedrijfsprocessen die de strategische doelen en de operatie in de domeinen goed ondersteunen. De eerste stappen zijn eind 2011 gezet door het clusteren van afdelingen binnen de nieuwe diensten en het benoemen van medewerkers op posities. Daarnaast is een start gemaakt met de ontwikkeling van een gemeenschappelijke frontoffice op hogeschoolniveau en een hogeschoolnetwerk ten behoeve van integrale beleidsvorming. De inrichting van de domeinen en de diensten zal op 1 september 2012 zijn afgerond. 5) Het financieel in control zijn Het financieel beleid van Windesheim is erop gericht om op eigen kracht te groeien naar een kennisinstelling met voldoende buffers voor eventueel slechtere tijden. In de begroting 2011 is uitgegaan van een forse stap in de richting van een solvabiliteit van 25%. In de middelenverdeling is bewust gekozen voor een verder herstel van de solvabiliteit. Hiermee worden twee doelen gediend. Ten eerste worden nieuwe ombuigingen vanuit financieel perspectief vermeden en kan de aandacht gelegd worden op inhoudelijke verbetering. Ten tweede wordt de financiële positie versterkt. Dit laatste is ook van belang in verband met de verzelfstandiging van Windesheim in een eigen rechtspersoon per 1 januari

14 Ter realisatie van de doelstelling het financieel in control zijn, zijn diverse verbeteringen gerealiseerd, zoals: evaluatie van de planning- en controlcyclus en invoeren van verbetervoorstellen; de ontwikkeling, bouw en uitrol van een dashboard gekoppeld aan kritische prestatie-indicatoren; aanscherping van de budgetbewaking en verbeterde analyse op uitkomsten; ontwikkeling en uitrol van een begrotingstool; inrichting en uitrol van I-procurement en E-invoices. Over 2011 is een resultaat gerealiseerd van bijna 17,1 miljoen. Begroot was een resultaat van ruim 6,3 miljoen. Van het verschil ad 10,8 miljoen is 7,3 miljoen te verklaren door de bate voor de opstart en ontwikkeling van Windesheim Flevoland en bijna 2,5 miljoen door een verbeterde budgetbewaking en diverse verbeteringen in de bedrijfsvoering door een slimmere manier van werken. De solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) per einde 2011 is 26,2% en daarmee 5,9 procentpunt verbeterd ten opzichte van einde De liquiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) per 2011 is 1,1 en daarmee 0,4 punt verbeterd ten opzichte van einde ) De verdere uitbouw van de nevenvestiging in Flevoland In september 2010 is de nevenvestiging Windesheim Flevoland officieel van start gegaan met vier opleidingen in Almere en een opleiding in Lelystad. Het jaar 2011 stond in het teken van de doorgroei van Windesheim Flevoland. Het onderwijsaanbod werd uitgebreid met twaalf voltijdopleidingen in Almere. Het aantal studenten is met ruim 20% toegenomen. Met een instroom van 564 studenten ligt de instroom boven de prognose. Ook is de personele inzet toegenomen. Voor de uitvoering van de activiteiten in Almere werd een nieuw pand betrokken in het centrum van Almere Stad. Daarnaast heeft Windesheim Flevoland zijn positie en bekendheid in de regio weten te versterken door de aansluiting met het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs te bevorderen en de contacten met het werkveld te intensiveren. Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling van Windesheim Flevoland zich grotendeels voltrekt binnen het stramien van de business case. Gebleken is dat de voortgang van de activiteiten voor Lelystad niet voorspoedig is verlopen. Om verschillende redenen is de Roy Heiner Academy waaraan Windesheim heeft deelgenomen, niet gestart. Ondanks forse inspanningen is het niet gelukt voldoende instroom voor duale opleidingen te verwerven. Met de gemeente Lelystad, ROC Flevoland, team Heiner en het bedrijfsleven vindt overleg plaats op welke wijze voor Lelystad maatwerk kan worden gerealiseerd. De komende periode zal verkend worden wat op basis van regionale behoeften van het werkveld, alsmede het potentieel aan studenten het gewenste portfolio is voor Windesheim Flevoland in de komende jaren. In het afgelopen jaar is gebleken dat omliggende hogescholen zich kritisch opstellen ten opzichte van verdere voornemens tot uitbreiding van het opleidingenaanbod van Windesheim Flevoland. Dit heeft gevolgen gehad voor het verwerven van licenties zoals voor de aanvraag van werktuigbouwkunde voor de Roy Heiner Academy in Lelystad. Tevens leidt het landelijk beleid op basis van de strategische agenda van het ministerie tot meer restricties waar het gaat om uitbreiding van het opleidingenaanbod. De uitkomsten van deze verkenning en de financiële soliditeit van Windesheim Flevoland zullen meegenomen worden bij de actualisatie van de business case, welke voor 2012 gepland staat. 14

15 Kerngegevens Studenten Instroom Populatie Marktaandeel Instroom 5,2% 5,2% Ingeschrevenen 5,0% 5,1% Studiesucces Aantal uitvallers Aantal afgestudeerden Medewerkers Onderwijsgevend personeel (OP) (834 fte) (793 fte) Ondersteunend- en beheerspersoneel (OBP) 797 (649 fte) 740 (603 fte) Onderzoek Aantal lectoraten Financiën Financieel resultaat (x 1.000) Omzet contractactiviteiten (x 1.000) Tabel 1 De instroom is in 2011 lager dan het jaar daarvoor. Het jaar 2010 blijkt in een meerjarenreeks een jaar geweest te zijn van relatief hoge instroom. De totale populatie aan studenten is in 2011 gegroeid naar Het marktaandeel van de instroom bij Windesheim is landelijk gezien gelijk gebleven. Het aantal afgestudeerden maar ook het aantal uitvallers is als gevolg van meer studenten hoger geworden in Het jaar 2011 is financieel positief afgesloten waardoor de vermogenspositie verbeterd is. De verhoudingsgewijs grotere stijging bij het ondersteunend- en beheerspersoneel (OBP) is op het eerste gezicht opvallend. In het kader van een goed en evenwichtig personeelsbestand is de opbouw van het medewerkersbestand in onderwijzend en ondersteunend personeel immers van groot belang. In de kadernota 2010 staat een ambitie geformuleerd dat 60% van het medewerkersbestand onderwijzend personeel (OP) is. Ultimo 2011 wordt uitgekomen op 56,2% terwijl dit ultimo 2010 nog 56,8% was. Bij het zoeken naar verklarende factoren dient in de beschouwing te worden meegenomen dat de functies van bijvoorbeeld lector, medewerker onderzoek en de direct bij de begeleiding en ondersteuning van studenten betrokken medewerkers tot dusver niet onder de definitie van het onderwijzend personeel vallen. Nader onderzoek naar de definiëring en opbouw van de streefwaarde en naar de beantwoording van de vraag in hoeverre deze nog passend is in de verdere ontwikkeling van Windesheim tot kennisinstelling is dan ook gewenst. Dit onderzoek is niet alleen voor Windesheim actueel maar is recentelijk ook door het Ministerie van OCW en de HBO-raad geïnitieerd. Samenwerkingsverbanden In het realiseren van zijn missie staat Windesheim er niet alleen voor. Windesheim kent een groot aantal samenwerkingsverbanden. Diverse bedrijven en instellingen functioneren als opdrachtgever of klant met betrekking tot onderwijs, onderzoek en ondernemen. Op het vlak van onderwijs en praktijkgericht onderzoek en ten behoeve van een naadloze doorstroming in de onderwijskolom werkt Windesheim samen met een veelheid aan onderwijsinstellingen. 15

16 Onderstaand een selectie van (ontwikkelingen in de) samenwerkingsverbanden:. Windesheim, DSM, Wavin, het Deltion College, de Gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel hebben in 2011 een intentieverklaring getekend voor de totstandkoming van het Polymer Science Park (PSP) te Zwolle. Kennispoort Regio Zwolle heeft geholpen bij de oprichting van het PSP. In deze dynamische werkplaats wordt kennis en onderzoek op het gebied van kunststoftechnologie verbreed en verbeterd, en daarmee de bedrijvigheid op dit terrein vergroot. Het PSP is in maart 2012 officieel geopend.. In 2011 zijn in het educatieve domein voorbereidingen getroffen voor een samenwerkingsovereenkomst tussen de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Windesheim en Hogeschool Inholland, gericht op het verbeteren van de kwaliteit, aantrekkelijkheid en efficiëntie van het opleiden en professionaliseren van leraren en van onderwijskundig onderzoek. De educatieve faculteiten ontwerpen een gezamenlijk vormgegeven en afgestemd aanbod van alle educatieve bachelor- en masteropleidingen en stemmen af bij de instelling van nieuwe lectoraten, met name op het gebied van de vakdidactiek. Zodoende leveren zij een bijdrage aan de gezondmaking van de sector, aan de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en aan de terugdringing van het lerarentekort.. Eveneens met het oog op vergroting van kwaliteit en kwantiteit van leraren werkt Windesheim samen met de Vrije Universiteit, Inholland en IPABO onder de projectnaam Hoe Beter Hoe Meer. Een concreet resultaat van deze samenwerking is de universitaire Pabo. Door de combinatie van de wetenschappelijke studie Pedagogiek en de beroepsgerichte Pabo worden verhoudingsgewijs meer leraren academisch opgeleid.. In het verlengde van de samenwerking die tot 2010 in Almere bestond tussen IPABO en de Hogeschool van Amsterdam, heeft Windesheim op 31 januari 2011 een gemeenschappelijke regeling met IPABO gesloten. Hierbij is de PABO Almere ingesteld als samenwerkingsinstituut in de zin van artikel 8.1 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Tegen de achtergrond van de situatie rond de accreditatie van de lerarenopleidingen van IPABO, is in september 2011 met IPABO en een nieuw opgerichte Stichting Toekomst IPABO overeengekomen de komende jaren sterker te gaan samenwerken teneinde de lerarenopleidingen beter op elkaar af te stemmen en uiteindelijk geheel door Windesheim in stand te laten houden. Op basis van deze overeenkomst vormen de leden van het College van Bestuur van Windesheim vanaf dat moment de Raad van Toezicht van IPABO.. Sinds 2004 maakte Windesheim samen met de Vrije Universiteit (VU) en het VU medisch centrum (VUmc) deel uit van de Vereniging VU-Windesheim. In 2011 is deze governancestructuur tegen het licht gehouden. Dat heeft ertoe geleid dat eind 2011 besloten is tot een structuurwijziging van de Vereniging en de instellingen. In plaats van één Vereniging VU-Windesheim zijn er vanaf 1 januari 2012 drie rechtspersonen: de VU-Vereniging, de Stichting VU-VUmc en de Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Door het creëren van zelfstandige rechtspersonen wordt beter recht gedaan aan de uitdagingen waarvoor de instellingen zich zien gesteld en worden de voorwaarden geschapen om de risico s te scheiden en de externe positionering te verhelderen. De drie instellingen Windesheim, VU en VUmc functioneren vanaf die datum zelfstandig van elkaar, maar blijven via de verenigingsstructuur aan elkaar verbonden. In een meerjarenplan wordt vastgelegd hoe wordt vormgegeven aan de interactie van de verbonden instellingen en de Vereniging met de samenleving en aan de voortgaande ontwikkeling van de identiteit. 16

17 Maatschappelijke betrokkenheid Als kennisinstelling wil Windesheim midden in de maatschappij staan en een bijdrage leveren aan de samenleving door kennis te delen en te verbinden. Daartoe organiseerde Windesheim in 2011 in samenwerking met diverse partners activiteiten rond maatschappelijke thema s. Een voorbeeld is het tweemaandelijks programma Peper & Zout, smaakmakende gesprekken over uiteenlopende onderwerpen, zoals Nederland na Prinsjesdag 2011, Burgerparticipatie en Burgerschap en Kwaliteit van de Ouderenzorg. Met VU Connected werd een programma rond 25 jaar Tsjernobyl georganiseerd. Tijdens de Hardenberglezing stond het thema Vergrijzing en ontgroening: ouderen motiveren, jongeren binden centraal. Windesheim Flevoland organiseerde samen met De Nieuwe Bibliotheek in Almere maandelijks het Kenniscafé, over onderwerpen als Stad en Onderwijs, Archeologie en Astronomie. De maatschappelijke betrokkenheid van Windesheim beperkt zich niet tot Nederland. Windesheim is één van de initiatiefnemers van Respo International, een organisatie die zich richt op de versterking van de positie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden door middel van sport en bewegen. 17

18 25 jaar Windesheim

19 2. 25 jaar Windesheim Windesheim viert in het studiejaar zijn 25-jarig bestaan. In deze 25 jaar heeft Windesheim zich ontwikkeld van hogeschool naar kennisinstelling die sterk verankerd is in de regio en waar naast onderwijs, ook onderzoek en ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Maatschappelijk betrokken en diversiteit als kracht zijn de twee thema s die Windesheim aan zijn 25-jarig bestaan verbindt. In deze paragraaf wordt per jaar een wetenswaardigheid uit de afgelopen 25 jaar gepresenteerd Op 30 juni 1986 tekenden twaalf besturen van tot dan toe zelfstandige hbo-instellingen de statuten van de Stichting Christelijke Hogeschool voor Beroepsonderwijs in Zwolle Op 11 maart vond de officiële openingshandeling plaats van de onderwijsinstelling die vanaf die dag als Christelijke Hogeschool Windesheim door het leven gaat Op 15 november is de Stichting Interkerkelijk Studentenpastoraat Hoger Onderwijs in Zwolle opgericht. Het studenten- pastoraat biedt studenten en andere geïnteresseerden de mogelijkheid tot bezinning op geloof en (samen)leven, op persoonlijke ontwikkeling en op het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor de samenleving Om mensen van alle leeftijden mogelijkheden te bieden om te leren, startte Windesheim onder de naam Senioren- Academie met hoger onderwijs voor ouderen In het kader van het eerste lustrum heeft Windesheim historisch onderzoek laten verrichten naar de voorgeschiedenis en ontstaan van Windesheim. Dit onderzoek heeft in 1991 geresulteerd in het boek Op Hoger Plan Op 11 december ondertekenden elf instellingen voor hoger onderwijs in Overijssel, waaronder Windesheim, en het college van gedeputeerde staten van Overijssel het convenant Hoger Onderwijs in Overijssel ter bevordering van de afstemming van taken van het hoger onderwijs in Overijssel zodat een optimaal aanbod van onderwijs ontstaat In september verscheen de eerste editie van de hogeschoolkrant. Deze tweewekelijkse krant heeft ten doel om studenten en medewerkers zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen en gebeurtenissen die voor de hogeschool van belang zijn Dertien christelijke hogescholen, waaronder Windesheim, hebben met de Federatie Christelijk HBO de handen ineen geslagen om het voortbestaan van een zelfstandig christelijk hoger beroepsonderwijs te garanderen De beleidsnota internationalisering Samenwerking Versterkt schiep voor het eerst een kader voor de ontwikkeling van internationalisering op hogeschoolniveau Na een intensief proces van voorbereiding, waarin medewerkers werden gestimuleerd mee te denken over de toekomst van Windesheim, is in 1995 de strategienota Een Reis tot stand gekomen. Een reis naar de plaats en rol van Windesheim in de samenleving, waarin leren leren centraal staat In februari startte het Geert Groote Instituut (GGI). Het GGI is het bezinningscentrum van Windesheim. Het instituut draagt bij aan de ontwikkeling van de identiteit van de hogeschool, haar medewerkers en studenten en is ook buiten de hogeschool actief. 19

20 1997 In september hebben Windesheim, de ROC s Landstede en Deltion en de gemeente Zwolle een convenant getekend met als doel het bevorderen van een goede onderwijskundig en (waar mogelijk) facilitaire samenhang tussen mbo en hbo in de gemeente Zwolle De uitwerking van de strategienota een Reis leidde tot de conclusie dat een herinrichting van de Windesheim organisatie noodzakelijk is om, in een dynamische omgeving, flexibel te kunnen inspelen op de vragen en eisen vanuit stakeholders. Hiertoe is in 1998, ten behoeve van een efficiëntere inrichting, overgegaan op een bestuursmodel bestaande uit twee lagen door het afschaffen van de faculteitsstructuur Windesheim hecht grote waarde aan een duurzame bedrijfsvoering. In 1997 is het bedrijfsenergieplan Windesheim vastgesteld, waarmee Windesheim uitvoering geeft aan de Meerjarenafspraak Energie Efficiency Verbetering in het HBO In januari 2000 is Windesheim gestart met het strategieontwikkelingstraject WindWijs. Dit traject heeft in oktober 2000 geresulteerd in het document Het Beeld van Windesheim over vijf jaar, dat richtinggevend is voor de missie van Windesheim. In diverse projecten en met behulp van panels van medewerkers en studenten is dit beeld vervolgens nader ingevuld. Dat heeft er toe geleid dat Windesheim zich ten doel heeft gesteld in 2005 te zijn getransformeerd tot een instelling voor hoger onderwijs, die in al haar processen ten dienste staat van een leven lang leren met de student als ontwerper van zijn eigen leerproces Het ministerie verleende zijn goedkeuring aan Windesheims eerste lectoraat op het gebied van duurzaam ondernemen. Het lectoraat startte feitelijk in Begin 2002 is onder de titel Windesheim op streek het instellingsplan vastgesteld. Hierin is de geprononceerde keuze van Windesheim verwoord: de hogeschool wil zich ontwikkelen tot een kennisinstelling die de leervragen van studenten en organisaties voorop stelt Windesheim, de Vrije Universiteit en de Christelijke Agrarische Hogeschool ondertekenden in juni de samenwerkingsovereenkomst samenwerking hoger onderwijs Flevoland, met als doel het hoger onderwijs in Flevoland te versterken De Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam en Windesheim wilden, onder het motto Elk talent telt, gezamenlijk invulling geven aan de hoger onderwijsruimte door het vormen van een brede instelling voor hoger onderwijs en onderzoek, met twee locaties met elk een eigen profiel, die elkaars sterke punten benutten. Op 1 januari 2004 was de rechtspersonenfusie een feit met de oprichting van de Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg (kortweg Vereniging VU-Windesheim). De bestuurlijke fusie volgde in Externe ontwikkelingen stelden de mogelijkheden en kansen in een ander perspectief en in 2009 kreeg Windesheim weer een eigen College van Bestuur. De gedachte heeft daarna postgevat dat ook het creëren van zelfstandige rechtspersonen beter recht doet aan de uitdagingen waarvoor de Vrije Universiteit, VU medisch centrum en Windesheim zich zien gesteld Het Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle opende zijn deuren. Dit centrum ontwikkelt kennis voor preventie van overgewicht bij 0 tot 19 jarigen. 20

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Instellingstoets: vloek of zegen?

Instellingstoets: vloek of zegen? Instellingstoets: vloek of zegen? VLOHRA-congres Hogescholen in beweging 10 februari 2014 De Hanzehogeschool Groningen Achtergrond De oudste (1798) multisectorale hogeschool van Nederland Centrale waarden:

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN FLEVOLAND

HOGER ONDERWIJS IN FLEVOLAND Inleiding Het Hoger Onderwijs staat hoog op de politieke agenda van de Provincie Flevoland. Daar is alle reden toe. Het aandeel hoger opgeleiden in Flevoland blijft sterk achter bij het landelijk gemiddelde.

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bijlage bij brief HO/BL/2005/6586 1. Preambule Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en het College van

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Onderwijs, Onderzoek en Ondernemen Jaarverslag 2010

Onderwijs, Onderzoek en Ondernemen Jaarverslag 2010 Onderwijs, Onderzoek en Ondernemen Jaarverslag 2010 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon (088) 469 99 11 Telefax (088) 465 92 68 Jaarverslag

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch.

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch. Accountancy Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER Bouwkunde Samen met andere kandidaten (max. 7) loop je een dag mee met de reguliere lessen. Je wordt opgehaald en gedurende de dag begeleid door 1 of 2 studenten

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Open avond woensdag 10 januari 2018

Open avond woensdag 10 januari 2018 Open avond woensdag 10 januari 2018 Tijdens onze open avond helpen wij je graag om de voor jou juiste opleiding te vinden. Tussen 18.30 en 21.00 uur vind je alle informatie over onze deeltijdopleidingen,

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

3 1 MEI Ministerie van Ondenvijs, Cultuuren Wetenschap

3 1 MEI Ministerie van Ondenvijs, Cultuuren Wetenschap Ministerie van Ondenvijs, Cultuuren Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Christelijke Hogeschool Windesheim T.a.v. De heer Prof. dr. A.W.C.A. Cornelissen Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Lokaal Opleiding: A Zaal 2/

Lokaal Opleiding: A Zaal 2/ Welkom op de open dag Vrijdag 27 januari van is er weer een open dag voor voltijdopleidingen. Om je goed te kunnen voorbereiden vind je hier de printversie van het programma (zorg er wel voor dat je je

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd

Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd Vastgesteld door de Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool op 18 december 2014 Uitgangspunten van het toetsingskader De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker,

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker, t 0 4 fr, Vere : Hogeschoe1if Prinsessegracht 21 Postbus 123 2501 CC Den Haag t (070)31221 21 f(070)31221 00 Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011 Afgestudeerden Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2090-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Facility Management 9 19 22 2.11 1.58 3.09 Accountancy 38

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging

Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging Met grote passie en betrokkenheid wordt bij Fontys elke dag hard gewerkt aan de kwaliteit waar wij trots op zijn. Tegelijkertijd vinden wij dat

Nadere informatie

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Lerarenopleidingen versterken Visie hogescholen bij de conceptnota Johan Veeckman, voorzitter VLHORA 1 Algemene aandachtspunten Nood aan promotie

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 7 93 Werken in het onderwijs Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Welkom. Wat komt er terecht van de aanbevelingen (inmiddels accreditatie-eisen) van de Commissie Maatstaf? Nationale Dyslexie Conferentie 2013

Welkom. Wat komt er terecht van de aanbevelingen (inmiddels accreditatie-eisen) van de Commissie Maatstaf? Nationale Dyslexie Conferentie 2013 Welkom Wat komt er terecht van de aanbevelingen (inmiddels accreditatie-eisen) van de Commissie Maatstaf? Nationale Dyslexie Conferentie 2013 Expertisecentrum handicap + studie Lex Jansen www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Kennis IPC 5200 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Bijlage A. Een duidelijk profiel

Bijlage A. Een duidelijk profiel Bijlage A De han in 2016; prestatieafspraken met de overheid 79 De HAN kan op basis van het fundament dat is beschreven en onderbouwd in het instellingsplan voor 2012-2016 de samenleving beloven dat niveau

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m 3.5 Studiestakers 3.5.1 Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur 2007-2008 t/m 2009-2010 voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk aantal studiestakers gemiddelde studieduur Economie Accountancy

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2008. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Verkort jaarverslag 2008. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Verbonden in kwaliteit Verkort jaarverslag 2008 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Verbonden in kwaliteit Onder de titel Verbonden in kwaliteit presenteren wij deze brochure als een verkorte weergave van

Nadere informatie

Bron Definities Onderwerpen

Bron Definities Onderwerpen Bron De kengetallen van de HBO-raad over studenten zijn gebaseerd op een extract uit het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) dat de IB-groep in de eerste week van december 2010 heeft

Nadere informatie

Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt Hbo ers uit sector Onderwijs vaker tevreden... 2 Tweedegraads lerarenopleidingen hbo en lerarenopleidingen kunst/lo het vaakst tevreden... 4 Afgestudeerden

Nadere informatie

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 20 Ad Facility Management 39 10 15 Accountancy 167 158 170 Bedrijfseconomie 231 220 325 Opleiding

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader 1 Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool 2 INLEIDING 3 De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool formuleert in dit de inhoudelijke uitgangspunten van zijn toezicht en de manier waarop hij daaraan invulling

Nadere informatie

Deze memorie van toelichting is opgesteld mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Deze memorie van toelichting is opgesteld mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 33 356 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voorgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel ten behoeve van (oud)studenten van de lerarenopleiding omgangskunde

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Opmaat voor: De Amsterdamse Lerarenagenda

Opmaat voor: De Amsterdamse Lerarenagenda Een initiatief van Frank Sengers 1 Inleiding De afgelopen jaren is er volop aandacht geweest voor het terugdringen van het aantal zwakke scholen. Het besef dringt steeds meer door dat de leraar de sleutel

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie