Open source software business model (OSS): study and analysis of commercial OSS business model and innovation ecosystems

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open source software business model (OSS): study and analysis of commercial OSS business model and innovation ecosystems"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Open source software business model (OSS): study and analysis of commercial OSS business model and innovation ecosystems Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Sarah Govaert onder leiding van Prof. Dr. Ir. Frank Gielen

2

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Open source software business model (OSS): study and analysis of commercial OSS business model and innovation ecosystems Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Sarah Govaert onder leiding van Prof. Dr. Ir. Frank Gielen

4 Permission Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Sarah Govaert I

5 Voorwoord Hierbij wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken die het mogelijk hebben gemaakt om dit eindwerk te verwezenlijken. Ten eerste wil ik mijn promotor Professor Dr. Ir. Frank Gielen bedanken voor de hulp en begeleiding tijdens het voorbije jaar. Ik wil ook graag de mensen bedanken die bereid waren om tijd vrij te maken voor een interview: Hermes De Backere, Carlos De Pelecijn, Steven Eggenstein en Tim Rentmeesters. Ook Joseph Daman bedank ik om de gehele tekst na te lezen en te verbeteren. Tot slot wil ik ook mijn ouders, mijn broer, mijn vriend en mijn vriendinnen bedanken voor hun steun, liefde en vriendschap. II

6 Inhoudsopgave PERMISSION... I VOORWOORD... II INHOUDSOPGAVE... III LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN... V LIJST VAN FIGUREN... VI LIJST VAN TABELLEN... VII INLEIDING STATE OF THE ART ANALYSE Open Source Software Definitie Geschiedenis Licenties ICT bedrijfsmodellen De Software Industrie De Software Waardeketen Wat is een Bedrijfsmodel? Software Bedrijfsmodel OSS in de Software Industrie Open Source Software bedrijfsmodellen Open Source Software en Professionele Softwaregebruikers Open Source Software Bedrijfsmodellen Invloed van de Licentie Invloed van de Licentiestrategie Invloed van de Ontwikkelingsstrategie PARTNERSHIPS: OPEN SOURCE EN NIET-OPEN SOURCE SOFTWAREBEDRIJVEN Economische Ecosystemen en Software Ecosystemen Modellen van Coöperatie Software Partnerships Soorten Partnerships De Open Source Gemeenschap ONDERZOEKSVRAAG EN METHODOLOGIE Onderzoeksvraag III

7 3.2 Methodologie Selectie van de Cases Geldigheid en betrouwbaarheid Zwakten en sterkten van de gebruikte methodologie ONDERZOEK Open Source Partnerprogramma s Open Source en Niet-open Source Partnerprogramma s Interview Resellers JBoss Red Hat Interview Xplore Group Interview Realdolmen Interview Capgemini Horizontale analyse Klanten Financiële Stromen en Partnerprogramma Keuze en Strategie Infrastructuur vs Middleware SearchSystemsChannel.com Interview Red Hat Het Partnerlandschap Eindklanten en Partners Financieel Model ALGEMEEN BESLUIT LIJST VAN GERAADPLEEGDE WERKEN... VII BIJLAGE 1: REFERENTIES PARTNERPROGRAMMA S... XIII BIJLAGE 2: PARTNERPROGRAMMA S - VOORBEELDEN... XIV Alfresco: Europe, the Middle East and Africa SI Programme Benefits... XIV Pentaho: Reseller Benefits... XV BIJLAGE 3: ANALYSE PARTNERPROGRAMMA S... XVIII Tabel 1... XVIII Tabel 2... XXII Tabel 3... XXVI BIJLAGE 4: UITGETYPT INTERVIEW XPLORE GROUP... XXIX BIJLAGE 5: UITGETYPT INTERVIEW REALDOLMEN... XLVII BIJLAGE 6: UITGETYPT INTERVIEW CAPGEMINI... LXI BIJLAGE 7: UITGETYPT INTERVIEW RED HAT... LXXX IV

8 Lijst van gebruikte afkortingen BSD: Berkeley Software Distribution GNU: GNU s not Unix GNU GPL: GNU General Public License GNU LGPL: GNU Lesser General Public License IT: Informatie Technologie OSS: Open Source Software OS: Open Source RHEL: Red Hat Enterprise Linux SECO: Software Ecosysteem TCO: Total Cost of Ownership V

9 Lijst van Figuren Figuur 1: Licenties die worden gebruikt door open source gerelateerde bedrijven 9 Figuur 2: Software waardeketen 15 Figuur 3: Conceptueel model van coöperatie in internationale strategische distributiekanaal allianties 33 Figuur 4: Jboss.org vs Jboss.com 76 Figuur 5: Financieel model Red Hat 107 VI

10 Lijst van Tabellen Tabel 1: Negen bouwstenen van een bedrijfsmodel 17 Tabel 2: open source partnerprogramma s - algemene voordelen 56 Tabel 3: open source partnerprogramma s opleidingsvoordelen 57 Tabel 4: open source partnerprogramma s verkoopsvoordelen 58 Tabel 5: open source partnerprogramma s marketing voordelen 59 Tabel 6: open source partnerprogramma s technische ondersteuning 60 Tabel 7: open source partnerprogramma s vereisten 61 Tabel 8: open source partnerprogramma s partnerniveaus en vergoedingen 62 Tabel 9: SugarCRM vs. Salesforce.com algemene voordelen 69 Tabel 10: SugarCRM vs. Salesforce.com opleidingsvoordelen 70 Tabel 11: SugarCRM vs. Salesforce.com verkoopsvoordelen 70 Tabel 12: SugarCRM vs. Salesforce.com marketing voordelen 71 Tabel 13: SugarCRM vs. Salesforce.com technische ondersteuning 72 Tabel 14: SugarCRM vs. Salesforce.com vereisten 73 Tabel 15: SugarCRM vs. Salesforce.com partnerniveaus en vergoedingen 74 VII

11 Inleiding Open source software (OSS) is ontstaan vanuit een kleine gemeenschap bestaande uit computerfreaks en ideologen, maar is uitgegroeid tot een uitgebreide gemeenschap van gebruikers waaronder bedrijven, overheden en particulieren. OSS is software waarvan de broncode vrij te verkrijgen is en die steeds onder een bepaalde Open Source - of Copyleft licentie wordt verspreid. OSS wordt ontwikkeld door een gemeenschap van programmeurs die samenwerken op vrijwillige basis. Broncode van eigendomssoftware daarentegen wordt beschermd door auteursrechten en verbiedt dat iemand anders dan de rechtmatige eigenaar de broncode gebruikt, kopieert en distribueert. Terwijl de waardecreatie van de traditionele software industrie voor het grootste gedeelte gebaseerd is op de eigendom van deze auteursrechten zijn ze gratis bij OSS. Dit is de grote tegenstelling tussen OSS en traditionele software waarmee de ITindustrie sinds eind jaren 90 wordt geconfronteerd. (Messerschmitt & Szyperski, 2005) In de eerste plaats zijn er bedrijven ontstaan die zich enkel toespitsten op OSS. Het is voor deze bedrijven niet mogelijk om zeer grote licentievergoedingen te vragen, aangezien zij niet over de intellectuele eigendom beschikken van de software. Zij kunnen geen gebruik maken van traditionele software bedrijfsmodellen en hebben andere manieren moeten zoeken om geld te verdienen. Om een beter inzicht te verkrijgen in deze OSS bedrijven wordt in de eerste plaats nagegaan wat de bedrijfsmodellen zijn die worden toegepast door OSS bedrijven. In de literatuur is er geen of bijna geen onderzoek gedaan naar de logistieke component van een bedrijfsmodel gebaseerd op OSS. Nochtans is het een belangrijk onderdeel van de strategie van een bedrijf. (McNaughton, 1996) Het gebruik van resellers binnen de IT wereld is een algemeen gebruikte praktijk en zal dus waarschijnlijk ook waarde hebben voor OSS bedrijven. (de Goede, 2010) In deze masterproef is het daarom de bedoeling om na te gaan wat de invloed en impact is van OS op drie onderdelen van deze logistieke component: de partnerrelaties tussen reseller en OSS bedrijf, de activiteiten van de reseller en het managen van het partnerkanaal door een OSS bedrijf. Om meer inzicht te krijgen in de partnerrelaties zal in een eerste stap een analyse worden gemaakt van de partnerprogramma s. Vele softwarebedrijven maken gebruik van een partnerprogramma om de samenwerking tussen partners te organiseren. Een dergelijk 1

12 programma kan worden teruggevonden op de website van softwarebedrijven. Een partnerprogramma geeft voor een gedeelte weer wat een reseller kan verwachten, zoals de voordelen en de vereisten, wanneer hij overweegt om partner te worden. Op basis van deze bestaande gegevens zal een analyse worden gemaakt van partnerprogramma s van acht OS producten. Daarna wordt op basis van deze analyse een vergelijking gemaakt met niet-os partnerprogramma s. Aangezien een klant een lagere vergoeding betaalt voor OSS zal de marge die een reseller krijgt in absolute waarde kleiner zijn dan deze bij eigendomssoftware. Daarom is de vraag waarom resellers OSS willen verkopen. Voor eindklanten is het ook niet altijd even duidelijk wat OSS juist is. Om de impact van OSS op de reseller meer in detail na te gaan werden drie interviews afgenomen bij resellers die actief zijn in België. Om een zo homogeen mogelijk beeld te verkrijgen binnen deze drie interviews, gaat het telkens om dezelfde OSS, namelijk JBoss. JBoss is een applicatieserver, dat is software die applicaties beheert. Het bedrijf dat hiervoor professionele ondersteuning aanbiedt, Red Hat, is al meer dan tien jaar actief op de markt. Het nadeel aan dit onderzoeksopzet is dat het niet meteen mogelijk zal zijn om de resultaten zonder meer te veralgemenen voor alle OSS. Om af te sluiten werd ook bij Red Hat Benelux een interview afgenomen om een beter inzicht te krijgen hoe OSS bedrijven een partnerkanaal beheren en organiseren. Er zal ook worden nagegaan wat de impact is op de organisatie van een partnerkanaal wanneer er wordt gewerkt met OSS. Eén onderdeel dat meer specifiek zal worden onderzocht zijn de financiële stromen tussen resellers en het OSS bedrijf zelf. Doordat het mogelijk was om dit interview bij Red Hat af te nemen wordt de geldigheid van dit kwalitatief onderzoek versterkt. Aangezien het gaat om een explorerend onderzoek in dit domein is het belangrijk om de focus te leggen op een initieel inzicht in het thema. Daarom werd er voor gekozen om het onderzoek te baseren op één soort OSS. Op basis van de resultaten van dit kwalitatief onderzoek kan verder onderzoek worden gedaan dat meer van kwantitatieve aard is. 2

13 1. State of the Art analyse 1.1 Open Source Software Definitie Software bestaat uit een set van instructies die de activiteiten van de centrale besturingseenheid van een computer sturen. Deze instructies kunnen worden voorgesteld als broncode of machinetaal. Broncode is het geheel van programma instructies in hun oorspronkelijke hogere taal, zoals geschreven door de programmeur. In de informatietechnologie wordt informatie in de meest eenvoudige vorm opgeslagen als binaire eenheden. De binaire vorm is enkel verstaanbaar voor een machine of computer terwijl de broncode ook verstaanbaar is voor een iemand die de programmeertaal begrijpt waarin de broncode is geschreven. Het voordeel de broncode ter beschikking te hebben is de mogelijkheid om de broncode te veranderen, eventueel fouten of bugs te vinden en te herstellen. (Messerschmitt & Szyperski, 2005) Afhankelijk van de software licentie en distributie die wordt gebruikt kunnen een aantal soorten software worden geïdentificeerd. (Ghosh, Glott, Krieger, & Robles, 2002) Eigendomssoftware: De distributie van deze software gebeurt in binaire vorm. Dat betekent dat de softwaregebruiker niet de mogelijkheid heeft om de software te veranderen of fouten op te sporen en te herstellen. (Ghosh, Glott, Krieger, & Robles, 2002) (Messerschmitt & Szyperski, 2005) Shareware: Voor een initiële periode is shareware gratis, maar na een testperiode moet een licentievergoeding worden betaald. (Ghosh, Glott, Krieger, & Robles, 2002) Freeware: Voor deze software moet geen licentievergoeding worden betaald, maar voor een complementair product moet wel worden betaald. (Ghosh, Glott, Krieger, & Robles, 2002) Open Source Software: De broncode van deze software is beschikbaar voor iedereen. (Ghosh, Glott, Krieger, & Robles, 2002) Deze masterproef behandelt deze laatste categorie, namelijk OSS. Lange tijd heeft de eigendomssoftware in de IT industrie de belangrijkste rol gespeeld, maar met de komst van OSS 3

14 is dat aan het veranderen. Eigendomssoftware moet meer en meer marktaandeel afstaan aan OSS. Een belangrijk verschil tussen OSS en eigendomssoftware is de licentie die wordt gebruikt om de intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Bij eigendomssoftware is het bedrijf eigenaar van de software en is in het bezit van de intellectuele eigendommen. Op die manier wordt verhinderd dat concurrenten, of anderen, de software kunnen kopiëren en doorverkopen. Door bij OSS gebruik te maken van een soort copyleft licentie wil men er juist voor zorgen dat iedereen de software kan gebruiken. OSS wordt ontwikkeld binnen een bepaalde gemeenschap van programmeurs. (Ghosh, Glott, Krieger, & Robles, 2002) (Lerner & Tirole, 2001) Er kunnen een aantal voor- en nadelen worden opgesomd die van toepassing zijn voor OSS in vergelijking met eigendomssoftware. Algemene nadelen Bij het vrijgeven van broncode bestaat het gevaar dat er varianten ontstaan van de software. Wanneer er discussie ontstaat tussen programmeurs kan er fragmentatie van de code plaatsvinden. (Schilling, 2008) (Lerner & Tirole, 2001) (Hecker, 1999) Doordat de software wordt ontwikkeld door gebruikers ervan, wordt er software ontwikkeld dat gericht is op ervaren gebruikers. Er wordt dan ook weinig aandacht besteed aan het gebruiksvriendelijk maken van de software. Dit creëert tegelijk een mogelijkheid voor bedrijven om de software gebruiksvriendelijk te maken en te voorzien van handleidingen e.d. en dus geld te verdienen. (Feller, Fitzgerald, Hissam, & Lakhani, 2005) Een bedrijf dat zijn code vrijgeeft, maakt het niet alleen toegankelijk voor programmeurs, maar ook voor andere bedrijven. Een concurrent kan winst genereren zonder te investeren in de ontwikkeling. (Hecker, 1999) Algemene Voordelen De kwaliteit van de software is één van de belangrijkste argumenten in het voordeel van OSS. Een frequent gequoteerde stelling is de Wet van Linus given enough eyeballs, all bugs are shallow (Raymond, 1999a, p. 29) dat kan worden gevonden in het essay The 4

15 Cathedral and the Bazaar van Eric S. Raymond. Dit wil zeggen dat door broncode vrij verkrijgbaar te maken het mogelijk wordt om sneller en efficiënter bugs of fouten in de broncode te vinden en te herstellen. Deze methode van ontwikkeling zou software ook meer betrouwbaar, robuust, veilig en bestand tegen tegenslagen maken. (Raymond, 1999a) (Feller, Fitzgerald, Hissam, & Lakhani, 2005) OSS kan worden beschouwd als user-driven innovatie. Gebruikers van software zijn vaak degenen die actief zijn in de OS gemeenschap. Wanneer eigendomssoftware wordt gemaakt moet er steeds een gedetailleerde analyse worden gemaakt van de functionaliteiten die nodig zijn. Daarom moeten alle mogelijke gebruikers in rekening worden genomen en dat is vaak een grote uitdaging voor softwarebedrijven. Bij OSS zijn het de gebruikers die de software ontwikkelen en zou er dus een betere afstelling zijn tussen de benodigde functionaliteiten en de effectieve functionaliteiten. (Lerner & Tirole, 2001) (Messerschmitt & Szyperski, 2005) De Total Cost of Ownership is een belangrijk punt voor managers bij de aankoop van software en is lager bij OSS. Het bepalen van de TCO is geen eenvoudige taak omdat vele factoren meespelen. Voor de meeste software, ook OSS, is er steeds nood aan ondersteuning, opleiding, installatie,... maar de initiële kost voor OSS is zeker en vast lager dan bij eigendomssoftware. Voor vele gebruikers is dit zeker een aantrekkelijk punt. (Van Aardt, 2006) De flexibiliteit voor de gebruiker en het vermijden van vendor lock-in is ook een vaak aangehaald voordeel. Bij OSS ben je niet gebonden aan één bepaald softwarebedrijf. Er is ook de mogelijkheid om verschillende software te combineren met elkaar. Doordat de broncode voor iedereen ter beschikking staat. (Feller, Fitzgerald, Hissam, & Lakhani, 2005) Bedrijven bevinden zich in een veeleisende omgeving. Dankzij OSS kunnen kleine bedrijven die vaak niet dezelfde R&D mogelijkheden hebben dan grote bedrijven, ook op basis van een kwalitatief software product een inkomstenstroom creëren. Met behulp van de OS gemeenschap kunnen zij namelijk software snel op de markt brengen tegen lagere kosten. (Lerner & Tirole, 2001) (Hecker, 1999) 5

16 1.1.2 Geschiedenis Het is nuttig om de geschiedenis van OSS te bespreken om twee redenen. Het geeft enerzijds een inzicht in de mensen die zich met deze materie bezig houden. Binnen de IT wereld kan de OSS beweging immers beschouwd worden als een groep mensen die initieel een bepaalde ideologie in gedachte hebben. Maar dit is allemaal geëvolueerd van een eerder anticommercieel gedachtegoed naar een fenomeen dat ook uitgebreid wordt gebruikt in de commerciële wereld. (Fitzgerald, 2006) Anderzijds is het belangrijk om dit in de context te plaatsen van bedrijven die commerciële OSS willen kopen om in een bedrijfsomgeving te gebruiken. Men kan drie perioden onderscheiden in de geschiedenis van het ontstaan van OSS. Samenwerking tussen programmeurs bij de ontwikkeling van software kan namelijk worden teruggevonden van in de vroege jaren 60. (Lerner & Tirole, 2001) Periode 1: In deze periode werd voornamelijk hardware verkocht en was software nog niet belangrijk. Programmeurs van verschillende organisaties deelden dan ook hun broncode met elkaar. Belangrijke besturingssystemen en het internet zijn ontwikkeld in een academische omgeving. In de jaren 70 heeft men zich gefocust op het ontwikkelen van een besturingssysteem dat kon functioneren op meerdere computer platformen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is Unix, dat ontwikkeld werd door AT&T Bell Laboratories. Er werden toen nog geen stappen ondernomen om enigszins eigendomsrechten te eisen of hergebruik van code te beperken. (Lerner & Tirole, 2001) (Ghosh, Glott, Krieger, & Robles, 2002) Periode 2: Een belangrijke gebeurtenis voor de coöperatieve software ontwikkeling was de verandering in AT&T s beleid betreffende de eigendomsrechten van Unix. Gebruikers van Unix moesten nu betalen voor het gebruik van het besturingssysteem. De code was dan ook niet meer vrij te verkrijgen. Een tegenreactie hierop kwam van de programmeur Richard Stallman die een alternatief voor Unix ontwikkelde: GNU. GNU staat voor GNU s Not Unix. Dit was dus een soort van anticommerciële actie tegen het commercialiseren van software. Programmeurs die deze ideologie hebben worden dan ook vaak tot de hackercultuur gerekend. Daarnaast ontwikkelde Stallman de eerste licentie die een belangrijke rol zou spelen in de verdere 6

17 ontwikkeling van de gehele OS gemeenschap. De GNU General Public License was de eerste belichaming van het principe van de copyleft. Kopieën van een programma dat de GNU GPL als licentie heeft moeten, ook wanneer de code gedeeltelijk werd veranderd, opnieuw aan de GNU GPL licentie voldoen. Dit wordt vaak aangeduid met het virale effect en heeft een belangrijke implicatie voor het commerciële gebruik van de code. Een bedrijf dat broncode, onderworpen aan de GNU GPL uitbreidt met nieuwe code, is dan ook verplicht deze vrij te geven. (Lerner & Tirole, 2001) (Ghosh, Glott, Krieger, & Robles, 2002) Periode 3: na 1990 Door het ontstaan van het internet werd de samenwerking tussen programmeurs op grote schaal mogelijk. Samen met de toename in bijdragen, ontstonden er verschillende nieuwe open source projecten. Eén daarvan is het besturingssysteem Linux dat kan worden beschouwd als een van de meest succesvolle OS projecten. Er werden ook alternatieve licenties ontwikkeld die minder strikt zijn dan de GNU GPL. In 1997 werd de organisatie het Open Source Initiative opgericht en ze is nog steeds één van de belangrijkste organisaties voor het promoten van OSS. Deze organisatie heeft tegelijk de Open Source Definition gelanceerd die door de OS gemeenschap wordt aanvaard. Zij hebben ook een groot aantal licenties getoetst aan deze OS definitie en goedgekeurd. De bedoeling van deze definitie was de software een meer commercieel imago te geven. Velen zagen een opportuniteit om deze software ook als commercieel goed te beschouwen en op basis daarvan commerciële activiteiten uit te bouwen. (Lerner & Tirole, 2001) (Ghosh, Glott, Krieger, & Robles, 2002) Het belang hiervan ligt bij de gemeenschap van programmeurs en het algemene imago van OSS. Een OS project is afhankelijk van vrijwilligers die om verschillende redenen bijdragen aan een project, zoals in het hoofdstuk over OS gemeenschappen te lezen is. Er moet aan een aantal regels worden voldaan, zoniet zullen er niet veel vrijwilligers zijn die bijdragen aan broncode. Steun van de gehele OS gemeenschap is één van de belangrijkste succesfactoren van een OS project. (Bonaccorsi & Rossi, 2003) (Dahlander & Magnusson, 2008) Licenties De bijhorende licentie bij OSS is het belangrijkste instrument in de structuur bij het beheren van een OS project. Wanneer een bedrijf er voor kiest om de broncode van zijn software vrij te geven 7

18 zal er voor een bepaalde OS licentie moeten worden gekozen. Voor een bedrijf heeft de keuze van de licentie een belangrijke implicatie op het bedrijfsmodel. (451 Group, 2008) Dit heeft namelijk een impact op zowel de ontwikkeling van de software, de licentiestrategieën die mogelijk zijn voor verschillende producten en de strategieën die mogelijk zijn om inkomsten te genereren. Een goede OS licentie biedt ook een garantie aan de vrijwillige software ontwikkelaar dat hij/zij eerlijk zal worden behandeld. (Hecker, 1999) Een korte omschrijving van de verschillende soorten OS licenties is nodig om de verdere bedrijfsmodellen te begrijpen. De verschillende OS licenties kunnen worden opgedeeld in twee grote categorieën: wederkerige licenties en toegeeflijke licentie. (451 Group, 2008) Wederkerige licenties Onder de categorie wederkerige licenties verstaan we deze licenties, die bepalen dat aanpassingen van de broncode opnieuw onder dezelfde licentie moeten zijn. Dit maakt het gebruik van de code in eigendomssoftware moeilijker. De twee belangrijkste wederkerige licenties zijn de GNU General Public License en de GNU Lesser General Public License. Ze worden verder besproken. (451 Group, 2008) Toegeeflijke licenties De naam zelf geeft aan dat het hier gaat om licenties die minder vereisten stellen aan de gebruiker. Het is mogelijk om de broncode te veranderen en te distribueren onder eender welke licentie met inbegrip van commerciële producten waarvan de broncode niet zichtbaar is. Voorbeelden hiervan zijn de BSD licentie, de Apache Licenties, de Mozilla Public Licentie en de Eclipse Public Licentie. (451 Group, 2008) 8

19 Figuur 1: Licenties die worden gebruikt door open source gerelateerde bedrijven Bron: 451 Group, Open Source is not a Business Model Uit een onderzoek blijkt dat 74% van de OSS die door bedrijven wordt gebruikt een wederkerige licentie heeft. De andere 26% van de OSS heeft een toegeeflijke licentie. (451 Group, 2008) De GNU General Pulic License v2 (GNU GPL v2) Dit is een van de meest gebruikte OS licenties, daarom zal deze ook meer in detail worden besproken. De meeste licenties die hier verder worden besproken verschillen niet fundamenteel van deze licentie, vandaar dat er telkens naar deze populaire licentie kan worden verwezen. Mits men voldoet aan een aantal voorwaarden worden de volgende handelingen toegestaan: Sectie 1: Het is toegestaan om de onveranderde broncode van de software te kopiëren en te distribueren. (Wilson R., 2009a) Sectie 2: Het is toegestaan om de broncode te veranderen en deze broncode te distribueren. (Wilson R., 2009a) 9

20 Sectie 3: Het is toegestaan om gecompileerde versies van het software programma te distribueren, zowel van veranderde als onveranderde versies. (Wilson R., 2009a) Dit zijn de voornaamste onderdelen van de GNU GPL v2. De voorwaarden waaraan men moet voldoen zijn: Elke gedistribueerde kopie, zowel veranderd als onveranderd, maakt een vermelding van de GNU GPL v2 licentie. (Wilson R., 2009a) Elke kopie van veranderde broncode moet worden gedistribueerd met een GPL v2 licentie. Dit betekent dus dat software die afkomstig is of afgeleid werd van broncode met de GNU GPL v2 licentie opnieuw onderworpen moet zijn aan de GNU GPL v2 licentie. Dit is het zogenaamde virale effect van dit soort licenties. (Wilson R., 2009a) De gecompileerde versies van een programma bevatten de relevante broncode of vermelden waar men de relevante broncode kan terugvinden. (Wilson R., 2009a) Met betrekking tot deze licentie kunnen een aantal dingen worden opgemerkt. In de meeste literatuur maakt men vermelding van deze licentie als zijnde niet erg bedrijfsvriendelijk. Ze kan namelijk worden gecategoriseerd onder de wederkerige licenties. Maar er zijn een aantal voordelen voor de bedrijfswereld verbonden aan deze licentie. Bedrijven kiezen er soms voor om een tweevoudige licentie strategie toe te passen. Dat betekent dat een bedrijf zijn code vrijgeeft onder de GNU GPL v2 licentie en een traditionele commerciële licentie. Dat bedrijf kan als enige de broncode die in de gemeenschap werd ontwikkeld opnemen in de commerciële versie van het product en veranderingen aanbrengen zonder deze publiek te moeten maken. Op die manier wordt het onmogelijk voor concurrenten om de code in gesloten code te integreren en gelijkaardige producten te verkopen. (Wilson R., 2009a) Andere mythes rond deze licentie zijn de volgende: Mythe 1: Vele bedrijven die enkel geïnteresseerd zijn in het intern gebruik van de code zullen ook worden ontmoedigd door deze licentie. Dit wordt vaak vermeld als een nadeel van de GNU GPL, maar is een mythe. Men is niet verplicht om verandering aan de code vrij te geven, wanneer de software voor privé gebruik is. (Wilson R., 2009a) 10

21 Mythe 2: Bij het gebruik van een gedeelte van de broncode voor software, moet men de volledige broncode vrijgeven. Het is dus niet altijd mogelijk om de code te integreren met broncode die een toegeeflijke OS licentie of commerciële licentie heeft. Wanneer het enkel gaat om het samennemen van deze broncode met een andere code, dus geen veranderingen van de OS broncode, is men niet verplicht om de code van de gesloten software vrij te geven. (Wilson R., 2009a) De GNU Lesser of Library GPL De GNU LGPL is afgeleid van de GNU GPL en werd ontwikkeld voor software bibliotheken, maar ze wordt vandaag daar niet alleen meer voor gebruikt. Met bibliotheek wordt een groep van softwarefuncties bedoeld die worden gebruikt door andere softwareprogramma s. Software met deze licentie kan worden opgenomen in eigendomssoftware. Deze licentie zorgt ervoor dat het mogelijk is om wijde verspreiding van een (superieur) software product te vergemakkelijken en op die manier kan het concurreren met commerciële producten. (Wilson R., 2009b) (Ghosh, Glott, Krieger, & Robles, 2002) De MIT 1, BSD en BSD-stijl licenties De BSD (Berkeley Software Distribution) licentie werd voor de eerste maal gebruikt voor UNIX en is verschillend van de GNU GPL v2 en GNU LGPL v2. Ze is namelijk minder beperkend dan GNU (L)GPL. Ze laat toe om het product in commerciële toepassing te gebruiken. Distributie en gebruik in broncode en binaire vorm is toegestaan, zowel van de veranderde als onveranderde versies. (Wilson R., 2009e) (Hecker, 1999) In de originele BSD licentie was een clausule te vinden die het gebruik van de licentie sterk bemoeilijkte. Het gaat hier over de vereiste om bij alle afgeleide producten de originele auteur te vermelden en te erkennen. In latere BSD licenties zoals de new BSD license en de simplified BSD license, werd deze clausule verwijderd. Nu is het enkel niet toegestaan om gebruik te maken van de naam van vorige bijdragers voor promotionele activiteiten zonder geschreven toestemming. (Wilson R., 2009e) (Hecker, 1999) 1 Massachusetts Institute of Technology 11

22 De Netscape Public License (NPL) en de Mozilla Public License (MPL) De NPL was ontwikkeld door Netscape zodat de Netscape Navigator OSS kon worden, maar tegelijkertijd bleef de software in handen van Netscape. Deze licentie bevat namelijk speciale privileges voor Netscape. Het geeft hen de mogelijkheid om wijzigingen aan de broncode te onderwerpen aan een andere licentie, mogelijk een commerciële licentie. Op deze manier kunnen wijzigingen worden opgenomen in eigendomssoftware. Deze clausule die specifiek is voor Netscape werd uit de NPL verwijderd en is de MPL. De MPL is dus bruikbaar voor andere bedrijven die eigendomssoftware OSS willen maken. Het verschil met de GPL is dat de MPL expliciet toelaat om MPL code te combineren met afzonderlijk gesloten code om eigendomssoftware en extra commerciële functionaliteiten te creëren (en dit volgens bepaalde regels die uitgestippeld zijn in de licentie). Dit maakt de licentie dus bijzonder aantrekkelijk voor bedrijven. (Hecker, 1999) (Wilson R., 2009c) Apache licentie v2 Deze licentie is gelijkaardig aan en gebaseerd op de BSD licentie. Deze licentie werd door de Apache Software Foundation ontwikkeld voor de populaire OS webserver Apache. De licentie kent expliciet patentrechten toe voor het gebruiken, veranderen en distribueren van de software. Het is ook toegelaten om de broncode op te nemen in eigendomssoftware projecten. Deze tweede versie is niet compatibel met de GNU GPL v2. Dit komt doordat er in deze licentie een clausule aanwezig is die bepaalt dat de patentrechten die men heeft worden opgeheven wanneer de licentiegever gerechtelijk wordt vervolgd door de licentiehouder. De 3 de versie van de GNU GPL zou wel compatible zijn met de Apache licentie. (Wilson R., 2009d) 1.2 ICT bedrijfsmodellen In de eerste plaats is het nuttig om een studie te maken van software als economisch goed. Software heeft een aantal unieke eigenschappen in vergelijking met fysieke goederen. Daarop wordt kort de software waardeketen besproken. Daarna wordt er nagegaan wat juist wordt bedoeld met het concept bedrijfsmodel. Daarop volgend wordt het software bedrijfsmodel besproken. Nadat de software bedrijfsmodellen zijn besproken is er een uiteenzetting over de evoluties binnen de software industrie. Om af te sluiten wordt er gekeken hoe OSS in de software-industrie zijn weg baant. 12

TECHN 27. Open Source Software. een nieuw softwaremodel. 1. Inleiding. 2. Situering en historiek. Technische uitgave van de SmalS-MvM

TECHN 27. Open Source Software. een nieuw softwaremodel. 1. Inleiding. 2. Situering en historiek. Technische uitgave van de SmalS-MvM 27 Technische uitgave van de SmalS-MvM 05/2004 4/2003 Open Source Software een nieuw softwaremodel 1. Inleiding Het fenomeen Open Source Software (OSS) komt de laatste jaren meer en meer in de media. Het

Nadere informatie

Open Source Software in perspectief

Open Source Software in perspectief Artikel Open Source Software in perspectief Wout Schiphors en Alexander Stuivenwold In dit artikel wordt het fenomeen open source software toegelicht en zijn de specifieke risico s die samenhangen met

Nadere informatie

De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software

De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software Naam : Edwin Post Studentnummer : 838171276 Datum presentatie : 10 september 2013 2 3 The quality requirements of open source business

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties

Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties Masterproef voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software

Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software Redactie Elisabeth Thole,

Nadere informatie

Open source-software. Karl Fogel. produceren. Met succes een open source-software project runnen

Open source-software. Karl Fogel. produceren. Met succes een open source-software project runnen Open source-software produceren Met succes een open source-software project runnen Karl Fogel Open source-software produceren Met succes een open source-software project runnen Karl Fogel inhoudsopgave

Nadere informatie

VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE

VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE F. Wille VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE Een onderzoek naar het structureren en vormgeven van verdienmodellen voor bedrijfssoftware VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE Een onderzoek naar

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

Businessmodel voor Samen Stoken op Streekhout

Businessmodel voor Samen Stoken op Streekhout Project Samen Stoken op Streekhout Businessmodel voor Samen Stoken op Streekhout Bacheloropdracht Bedrijfskunde Marlien Schipper S0186015 Universiteit Twente Begeleider Universiteit Twente: R.P.A. Loohuis

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Open Source Software & Business Continuity

Open Source Software & Business Continuity Afstudeerscriptie postdoctorale IT-Audit opleiding Vrije Universiteit Door: Drs. P. Nauta Titelblad Titel: Open Source Software & Business Continuity Scriptienummer: 708 Auteur: Drs. Pier Nauta Opleiding:

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

MANAGEMENT ACCOUNTING. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

MANAGEMENT ACCOUNTING. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN EN DE GEVOLGEN VOOR MANAGEMENT ACCOUNTING Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van:

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN BOOTSTRAP FINANCIERING IN DE ICT- EN BIOTECHNOLOGIESECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Eindrapport Nahnisim 2013-2014. Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes. 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel

Eindrapport Nahnisim 2013-2014. Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes. 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel 1 Eindrapport Nahnisim 2013-2014 Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel 2 VOORWOORD Deze analyse is gemaakt in het kader van het vak Businessproject

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

online uitgeven onderzocht:

online uitgeven onderzocht: online uitgeven onderzocht: KENMERKEN VAN SUCCESVOLLE INTERNET BUSINESS MODELLEN Erik Stevens Antoine van den Berg Stimuleringsfonds voor de Pers 2007 INHOUD VOORWOORD 1 MANAGEMENT SAMENVATTING 2 1 OP

Nadere informatie