Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 72 DE BELGIQUE"

Transcriptie

1 QRVA BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites

2 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams Ecolo-Groen! : Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales Groen FN : Front National LDD : Lijst Dedecker MR : Mouvement Réformateur N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten PS : Parti Socialiste sp.a : socialistische partij anders VB : Vlaams Belang Afkortingen bij de nummering van de publicaties: DOC /000: Parlementair document van de 52 e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRABV: Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) PLEN: COM: MOT: Plenum Commissievergadering Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) Abréviations dans la numérotation des publications: DOC /000: QRVA: CRIV: CRABV: CRIV: PLEN: COM: MOT: Document parlementaire de la 52 ème législature, suivi du n de base et du n consécutif Questions et Réponses écrites Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte) Compte Rendu Analytique (couverture bleue) Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) Séance plénière Réunion de commission Motions déposées en conclusion d interpellations (papier beige) Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen: Natieplein Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes: Place de la Nation Bruxelles Tél. : 02/ Fax : 02/

3 1 bqr document INHOUD SOMMAIRE I. Cumulatieve lijst van de vragen waarop nog niet geantwoord is binnen de door het reglement bepaalde termijn, vanaf de 1ste januari 2009 I. Liste cumulative des questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement, à partir du 1er janvier Page/Blz. 5 II. Nieuwe vragen waarop niet binnen de door het reglement bepaalde termijn geantwoord is. (Art. 123, eerste tot vierde lid van het reglement van de Kamer). II. Nouvelles questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement. (Art. 123, alinéas 1 à 4 du règlement de la Chambre). Page/Blz. 21 Eerste Minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid Vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen Vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid Blz. Page - Premier Ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d'asile 21 Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnnelles 28 Vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale 32 Vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles 38 Vice-première ministre et ministre de l'emploi et de l?egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile Vice-eersteminister en minister van Begroting - Vice-premier ministre et ministre du Budget Minister van Buitenlandse Zaken - Ministre des Affaires étrangères Minister van Pensioenen en Grote Steden - Ministre des Pensions et des Grandes villes Minister van Justitie 40 Ministre de la Justice Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid - Ministre des PME, des Indépendants, de l'agriculture et de la Politique scientifique Minister van Landsverdediging - Ministre de la Défense Minister van Klimaat en Energie - Ministre du Climat et de l'energie Minister van Ontwikkelingssamenwerking - Ministre de la Coopération au développement Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen - Ministre pour l'entreprise et la Simplification Minister van Binnenlandse Zaken - Ministre de l'intérieur Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister 43 Secrétaire d'etat à la Mobilité, adjoint au premier ministre Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie Staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken - Secrétaire d'etat à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au Premier Ministre, et Secrétaire d'etat, adjoint au Ministre de la Justice - Secrétaire d'etat à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au Ministre des Finances 43 Secrétaire d'etat aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères

4 2 QRVA Staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie Blz. Page 44 Secrétaire d'etat au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales - Secrétaire d'etat aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale - Secrétaire d'etat à l'intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale III. Vragen van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en antwoorden van de ministers. III. Questions posées par les membres de la Chambre des représentants et réponses données par les ministres. Page/Blz. 47 Eerste Minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid Vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen Vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid Blz. Page 47 Premier Ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d'asile 56 Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnnelles - Vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale 88 Vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles - Vice-première ministre et ministre de l'emploi et de l?egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile Vice-eersteminister en minister van Begroting - Vice-premier ministre et ministre du Budget Minister van Buitenlandse Zaken 129 Ministre des Affaires étrangères Minister van Pensioenen en Grote Steden - Ministre des Pensions et des Grandes villes Minister van Justitie - Ministre de la Justice Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid 130 Ministre des PME, des Indépendants, de l'agriculture et de la Politique scientifique Minister van Landsverdediging 135 Ministre de la Défense Minister van Klimaat en Energie 138 Ministre du Climat et de l'energie Minister van Ontwikkelingssamenwerking 147 Ministre de la Coopération au développement Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen - Ministre pour l'entreprise et la Simplification Minister van Binnenlandse Zaken - Ministre de l'intérieur Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister 166 Secrétaire d'etat à la Mobilité, adjoint au premier ministre Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie Staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken Staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen 169 Secrétaire d'etat à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au Premier Ministre, et Secrétaire d'etat, adjoint au Ministre de la Justice - Secrétaire d'etat à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au Ministre des Finances - Secrétaire d'etat aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères - Secrétaire d'etat au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales

5 3 Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie IV. Inhoudsopgave volgens minister met vermelding van het onderwerp. IV. Sommaire par ministre et mentionnant l'objet. Blz. Page - Secrétaire d'etat aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale - Secrétaire d'etat à l'intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale Page/Blz. 173

6 4 QRVA 52 72

7 5 Lijst afgesloten op 03/08/2009. Liste clôturée le 03/08/2009. I. Cumulatieve lijst van de vragen waarop nog niet geantwoord is binnen de door het reglement bepaalde termijn, vanaf de 1ste januari 2009 I. Liste cumulative des questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement, à partir du 1er janvier Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnnelles Georges Gilkinet Bart Laeremans Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Ingrid Claes Ingrid Claes Ingrid Claes Ingrid Claes Renaat Landuyt Guy D'haeseleer Renaat Landuyt Ingrid Claes Ingrid Claes Hendrik Bogaert Luk Van Biesen Michel Doomst Ingrid Claes Jef Van den Bergh Christian 49 Brotcorne Georges Gilkinet Georges Gilkinet Filip De Man Jan Mortelmans Jan Mortelmans Jan Mortelmans Katrien Partyka Christian Brotcorne Christian Brotcorne Christian Brotcorne Leen Dierick Bruno 49 Stevenheydens Bert Schoofs Christian 49 Brotcorne Sarah Smeyers Meyrem Almaci Sabien Lahaye- Battheu Dirk Van der Maelen Dirk Van der 49 Maelen Hendrik Bogaert Sonja Becq Guy D'haeseleer Renaat Landuyt Ingrid Claes Peter Logghe Joseph George Hendrik Bogaert Ingrid Claes Eric Thiébaut Maggie De Block Stefaan Van Hecke Christian 50 Brotcorne Peter Logghe Ingrid Claes Ingrid Claes Roel Deseyn Guy D'haeseleer Jenne De Potter 50 49

8 6 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Stefaan Vercamer Hilde Vautmans Sonja Becq Hendrik Bogaert Bart Laeremans Bart Laeremans Bart Laeremans Dirk Van der Maelen Dirk Van der Maelen Dirk Van der Maelen Guy D'haeseleer Marie-Christine 55 Marghem Eric Thiébaut Christian 56 Brotcorne Dirk Van der Ingrid Claes 57 Maelen Christian Ingrid Claes 59 Brotcorne Jenne De Potter Wouter De Vriendt Ingrid Claes Christian 60 Brotcorne Ingrid Claes Leen Dierick Jan Mortelmans Peter Logghe Peter Logghe Raf Terwingen Christian Brotcorne Christian Brotcorne Ingrid Claes Marie-Christine Marghem Robert Van de Velde Dirk Van der Maelen Dirk Van der 65 Maelen Leen Dierick Jan Jambon Christian Brotcorne Christian Brotcorne Ludo Van Campenhout François-Xavier de Donnea François-Xavier de Donnea François-Xavier de Donnea François-Xavier de Donnea QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Dirk Van der 67 Maelen Peter Logghe François-Xavier de Donnea François-Xavier 68 de Donnea François-Xavier 68 de Donnea Peter Logghe Josy Arens Peter Logghe Jan Jambon Els De 69 Rammelaere Christian Brotcorne Christian Brotcorne

9 7 Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Peter Logghe Michel Doomst Peter Logghe Dirk Van der 71 Maelen Hendrik Daems Dirk Vijnck Dirk Vijnck Jan Jambon Jenne De Potter Clotilde Nyssens Jenne De Potter Luk Van Biesen Ben Weyts Josée Lejeune Dirk Van der Maelen 72 Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie Vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale Martine De Maght Maggie De Block Sofie Staelraeve Sabien Lahaye- 49 Battheu Hendrik Bogaert Sonja Becq Nathalie Muylle Sarah Smeyers Colette Burgeon Hilde Vautmans Georges Gilkinet Rita De Bont Georges Gilkinet Marie-Martine 49 Schyns Josy Arens Olivier Maingain Georges Gilkinet Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Kattrin Jadin Guy D'haeseleer Sarah Smeyers Bert Schoofs Mia De 49 Schamphelaere Mia De Katia della Faille 49 Schamphelaere de Leverghem Jacques Otlet Roel Deseyn Yolande Guy D'haeseleer 50 Avontroodt Katia della Faille Michel Doomst 51 de Leverghem Koen Bultinck Hilde Vautmans Guy D'haeseleer Wouter De Vriendt Maggie De Block François Bellot Robert Van de Sonja Becq 53 Velde Marie-Martine Maggie De Block 59 Schyns Rita De Bont Flor Van Noppen Flor Van Noppen Hendrik Bogaert Sonja Becq Maggie De Block Peter Logghe Robert Van de Velde 67

10 8 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Clotilde Nyssens Maggie De Block Sonja Becq Yolande 67 Avontroodt Alexandra Colen Rita De Bont Peter Logghe Els De 69 Rammelaere Fouad Lahssaini Gerolf Annemans Roel Deseyn Peter Logghe Peter Logghe Marie-Martine 71 Schyns Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Hendrik Daems Hendrik Daems Yolande 71 Avontroodt Raf Terwingen Katia della Faille 71 de Leverghem Daniel Ducarme Maggie De Block Francis Van den Eynde Thérèse Snoy et d'oppuers 72 Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen Vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles Georges Gilkinet Guy D'haeseleer Francis Van den Francis Van den 49 Eynde Eynde David Geerts Katrien Partyka Michel Doomst Roel Deseyn David Geerts Hagen Goyvaerts Jef Van den Bergh Michel Doomst David Geerts Peter Logghe Leen Dierick Christian 49 Brotcorne Jef Van den Bergh Stefaan Van Hecke Stefaan Van Hecke François Bellot Guy D'haeseleer André Perpète Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den 49 Eynde Linda Musin Carine Lecomte Xavier Baeselen François Bellot Thérèse Snoy et 49 d'oppuers Sarah Smeyers Herman De Croo Els De Jan Mortelmans 49 Rammelaere Jan Mortelmans Jef Van den Bergh 49

11 9 Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Jef Van den Bergh Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Bruno Stevenheydens QRVA QRVA Francis Van den 49 Eynde Georges Gilkinet Karine Lalieux Leen Dierick Georges Gilkinet Jenne De Potter Jenne De Potter Michel Doomst Francis Van den 49 Eynde Jef Van den Bergh Stefaan Van Hecke Stefaan Van Hecke Stefaan Van Hecke Bruno Van Jef Van den Bergh 49 Grootenbrulle Jan Mortelmans Francis Van den 49 Eynde Francis Van den Peter Logghe 49 Eynde Valérie De Bue Yolande 49 Avontroodt David Lavaux Maggie De Block Michel Doomst Michel Doomst Stefaan Van Hecke Stefaan Van Hecke Peter Logghe Juliette Boulet Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Jan Mortelmans Stefaan Vercamer Katia della Faille de Leverghem Katia della Faille de Leverghem QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Katia della Faille de Leverghem Bruno Stevenheydens André Perpète Linda Musin Robert Van de Valérie Déom 53 Velde Maya Detiège Bruno 53 Stevenheydens Bruno Bruno 53 Stevenheydens Stevenheydens Guy D'haeseleer David Geerts Sofie Staelraeve Christian 54 Brotcorne Geert Versnick Francis Van den 54 Eynde Sofie Staelraeve François Bellot Sofie Staelraeve Patrick De Groote Hagen Goyvaerts Christian Brotcorne

12 10 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Jef Van den Bergh David Geerts Roel Deseyn Michel Doomst Josée Lejeune Peter Logghe Jef Van den Bergh Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Leen Dierick Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Francis Van den Eynde Francis Van den 65 Eynde Francis Van den 65 Eynde Francis Van den 65 Eynde Francis Van den 65 Eynde Francis Van den 65 Eynde Francis Van den 65 Eynde Roel Deseyn Roel Deseyn Roel Deseyn Jef Van den Bergh Patrick De Groote Bruno Roel Deseyn 68 Stevenheydens Michel Doomst Peter Logghe Roel Deseyn Peter Logghe Peter Logghe Michel Doomst Maggie De Block Katia della Faille 72 de Leverghem Michel Doomst Katia della Faille 72 de Leverghem Roel Deseyn Jenne De Potter Stefaan Van Hecke Michel Doomst

13 11 Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid Vice-première ministre et ministre de l'emploi et de l?egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Jan Mortelmans Maggie De Block Maggie De Block Maggie De Block Maggie De Block Maggie De Block Maggie De Block Maggie De Block Sabien Lahaye Peter Logghe 49 Battheu Olivier Maingain Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Alexandra Colen Alexandra Colen Katia della Faille de Leverghem Katia della Faille de Leverghem Sonja Becq Geert Versnick Sofie Staelraeve Eric Thiébaut Marie-Martine Stefaan Vercamer 49 Schyns Xavier Baeselen Karine Lalieux Josy Arens Josy Arens Bert Schoofs Stefaan Vercamer Stefaan Vercamer Peter Logghe Jan Mortelmans Juliette Boulet Jan Mortelmans Jan Mortelmans Bart Laeremans Bart Laeremans Bart Laeremans Bart Laeremans Maggie De Block Maggie De Block Katia della Faille de Leverghem Katia della Faille de Leverghem Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Maggie De Block Guy D'haeseleer Xavier Baeselen Sarah Smeyers Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Josy Arens Sarah Smeyers Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Filip De Man Valérie De Bue Eric Thiébaut Katia della Faille 49 de Leverghem Maggie De Block Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Stefaan Van Hecke Stefaan Van Hecke Filip De Man Katia della Faille de Leverghem Peter Logghe

14 12 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Jean-Jacques Flahaux QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Jean-Jacques Flahaux QRVA QRVA Josy Arens Camille Dieu Camille Dieu Maggie De Block Guy D'haeseleer Renaat Landuyt Hans Bonte Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Leen Dierick Leen Dierick Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Leen Dierick Ingrid Claes Ingrid Claes Guy D'haeseleer Camille Dieu Olivier Maingain Luc Goutry Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Nathalie Muylle Filip De Man Filip De Man Hilde Vautmans Hilde Vautmans Filip De Man Guy D'haeseleer Katia della Faille 51 de Leverghem Luc Goutry Sonja Becq Hilâl Yalçin Jef Van den Bergh Robert Van de Stefaan Vercamer 52 Velde Guy D'haeseleer Maggie De Block Sonja Becq Hilde Vautmans Francis Van den Guy D'haeseleer 54 Eynde Sofie Staelraeve Dirk Van der 55 Maelen Hagen Goyvaerts Sofie Staelraeve Sofie Staelraeve Sofie Staelraeve Maggie De Block Maggie De Block Maggie De Block Maggie De Block Karine Lalieux Maggie De Block Maggie De Block Maggie De Block Maggie De Block Maggie De Block Maggie De Block Valérie Déom Koen Bultinck Flor Van Noppen Peter Logghe Rita De Bont Peter Logghe Georges Gilkinet Martine De Maght Olivier Destrebecq Roel Deseyn Stefaan Vercamer Filip De Man Peter Logghe Peter Logghe Sabien Lahaye- 63 Battheu Roel Deseyn Hans Bonte Bart Laeremans Flor Van Noppen 63

15 13 Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Bruno Peter Logghe 64 Stevenheydens Michel Doomst Koen Bultinck Sarah Smeyers Bert Schoofs Roel Deseyn Jef Van den Bergh Filip De Man Camille Dieu Peter Logghe Els De 69 Rammelaere Clotilde Nyssens Peter Logghe Olivier Maingain Olivier Maingain Olivier Maingain Daniel Ducarme Jean Cornil Hendrik Daems Hendrik Daems Hendrik Daems Olivier Maingain Peter Logghe Daniel Ducarme Maggie De Block Luc Goutry Martine De Maght 72 Minister van Justitie Ministre de la Justice Bruno Bert Schoofs 49 Stevenheydens Mia De Georges Gilkinet 49 Schamphelaere Alexandra Colen Barbara Pas Barbara Pas Guy D'haeseleer Bert Schoofs Bruno 49 Stevenheydens Bruno Guy D'haeseleer 49 Stevenheydens Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Hagen Goyvaerts Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Carina Van 49 Cauter Carina Van François Bellot 49 Cauter Clotilde Nyssens Clotilde Nyssens Renaat Landuyt Michel Doomst Michel Doomst Hilde Vautmans Hilde Vautmans Sabien Lahaye- Battheu Els De Rammelaere Els De Rammelaere Els De Rammelaere Els De Rammelaere Els De Rammelaere Els De Rammelaere

16 14 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Els De Rammelaere Els De Rammelaere QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Els De 49 Rammelaere Michel Doomst Michel Doomst Sarah Smeyers Renaat Landuyt Gerald 49 Kindermans Hilde Vautmans Bert Schoofs Bert Schoofs Renaat Landuyt Bert Schoofs Renaat Landuyt Els De Guy D'haeseleer 49 Rammelaere Guy D'haeseleer Sarah Smeyers Jenne De Potter Alexandra Colen Juliette Boulet Peter Logghe Sonja Becq Bert Schoofs Bert Schoofs Patrick 49 Cocriamont Carina Van Guy D'haeseleer 49 Cauter Bruno Van Juliette Boulet 49 Grootenbrulle André Frédéric Bert Schoofs Francis Van den Hilde Vautmans 49 Eynde Hilde Vautmans Stefaan Van Hecke Renaat Landuyt Ingrid Claes Renaat Landuyt Renaat Landuyt Renaat Landuyt Renaat Landuyt Renaat Landuyt Renaat Landuyt Renaat Landuyt Peter Logghe Yvan Mayeur Nathalie Muylle Peter Logghe Clotilde Nyssens Bart Laeremans Jan Mortelmans Mia De Stefaan Van Hecke 49 Schamphelaere Jan Mortelmans Marie-Martine 49 Schyns Mia De Bert Schoofs 49 Schamphelaere Roel Deseyn Joseph George Michel Doomst Filip De Man Peter Logghe Peter Logghe Els De Els De 49 Rammelaere Rammelaere Sabien Lahaye Rita De Bont 49 Battheu Bert Schoofs Guy D'haeseleer 49

17 15 Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Bert Schoofs Filip De Man Els De Bert Schoofs 49 Rammelaere Josy Arens Peter Logghe Renaat Landuyt Bruno 49 Stevenheydens Renaat Landuyt Bruno 49 Stevenheydens Renaat Landuyt Renaat Landuyt André Perpète Sarah Smeyers Peter Logghe Guy D'haeseleer Filip De Man Sabien Lahaye- 49 Battheu Stefaan Van Hecke Renaat Landuyt Marie-Christine Yolande 49 Marghem Avontroodt Xavier Baeselen Katia della Faille 49 de Leverghem Stefaan Van Hecke Dirk Vijnck Clotilde Nyssens Flor Van Noppen Flor Van Noppen Herman De Croo Guy D'haeseleer Bart Laeremans Filip De Man Guy D'haeseleer Carina Van Cauter Bruno Stevenheydens Jenne De Potter Renaat Landuyt Renaat Landuyt Guy D'haeseleer Jenne De Potter Stefaan Van Hecke Michel Doomst Carina Van Cauter Carina Van Cauter Sabien Lahaye- Battheu Robert Van de Velde Carina Van 51 Cauter Peter Logghe Hilde Vautmans Hilde Vautmans Hilde Vautmans Michel Doomst Els De 51 Rammelaere Els De Rammelaere Els De Rammelaere Els De Rammelaere Els De Rammelaere QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Els De Rammelaere Bruno Stevenheydens QRVA QRVA Xavier Baeselen François Bellot Robert Van de Robert Van de 53 Velde Velde

18 16 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Sabien Lahaye- Battheu Bruno Stevenheydens QRVA QRVA Hilde Vautmans Flor Van Noppen Bert Schoofs André Perpète Sabien Lahaye- Battheu Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens Bruno 53 Stevenheydens Renaat Landuyt Daniel Bacquelaine Bruno 54 Stevenheydens Bruno 54 Stevenheydens Peter Logghe Sofie Staelraeve Michel Doomst Bruno Gerolf Annemans 54 Stevenheydens Sofie Staelraeve Bert Schoofs Bruno Bert Schoofs 56 Stevenheydens Ludo Van Ludo Van 56 Campenhout Campenhout Sofie Staelraeve Ben Weyts Bart Laeremans Bart Laeremans Bart Laeremans Guy D'haeseleer Bart Laeremans Renaat Landuyt Ben Weyts Michel Doomst Xavier Baeselen Dirk Vijnck Renaat Landuyt Francis Van den 59 Eynde Patrick Moriau Peter Logghe Peter Logghe Rita De Bont Bruno Stevenheydens Els De Rammelaere Bruno Stevenheydens Els De Rammelaere Ben Weyts Peter Logghe Hilde Vautmans Clotilde Nyssens Hilde Vautmans Renaat Landuyt Peter Logghe Renaat Landuyt Bruno Stevenheydens QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Mia De Schamphelaere Renaat Landuyt Bruno 64 Stevenheydens Bruno Stevenheydens Hagen Goyvaerts

19 17 Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur Stefaan Van Hecke Bruno 64 Stevenheydens Stefaan Van Hecke Geert Versnick Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Els De 64 Rammelaere Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Els De Michel Doomst 64 Rammelaere Peter Logghe Els De 64 Rammelaere Els De Els De 64 Rammelaere Rammelaere Peter Logghe Peter Logghe Els De Peter Logghe 65 Rammelaere Fouad Lahssaini Peter Logghe Peter Logghe Eric Thiébaut Dirk Vijnck Zoé Genot Peter Logghe Roel Deseyn Bert Schoofs Jef Van den Bergh Peter Logghe Ben Weyts Willem-Frederik Roel Deseyn 67 Schiltz Bert Schoofs Peter Logghe Muriel Gerkens Gerolf Annemans André Frédéric Xavier Baeselen Hagen Goyvaerts Michel Doomst Alexandra Colen Alexandra Colen Alexandra Colen André Frédéric Jenne De Potter Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Els De 69 Rammelaere Renaat Landuyt Mia De 71 Schamphelaere Jan Mortelmans Leen Dierick Filip De Man Sarah Smeyers Filip De Man Hendrik Daems Hendrik Daems Hendrik Daems Daniel Ducarme Hilde Vautmans Sarah Smeyers Martine De Maght Daniel Ducarme Luk Van Biesen Bruno Stevenheydens Raf Terwingen 72

20 18 QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Datum Date Vraag nr. Question n Auteur Auteur QRVA QRVA Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Ministre des PME, des Indépendants, de l'agriculture et de la Politique scientifique Luc Goutry Peter Logghe Hendrik Daems 71 Minister van Klimaat en Energie Ministre du Climat et de l'energie Sarah Smeyers Bruno Valkeniers Geert Versnick Hendrik Bogaert Brigitte Wiaux Michel Doomst Eric Thiébaut Els De Rammelaere 69 Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Ministre pour l'entreprise et la Simplification Roel Deseyn Roel Deseyn Roel Deseyn Eric Thiébaut Roel Deseyn Roel Deseyn Roel Deseyn Hendrik Daems Hendrik Daems Hendrik Daems Roel Deseyn 71 Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister Secrétaire d'etat à la Mobilité, adjoint au premier ministre Leen Dierick Michel Doomst 72 Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie Secrétaire d'etat à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au Premier Ministre, et Secrétaire d'etat, adjoint au Ministre de la Justice Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer Guy D'haeseleer 49 Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken Secrétaire d'etat aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères Rita De Bont Stefaan Van Hecke Zoé Genot Daniel Ducarme 72

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5274 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5274 DE BELGIQUE QRVA 5274 QRVA 5274 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 24-08 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 146 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 146 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 146 53 146 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 051 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 051 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 051 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-03 - 2005 QRVA 51 071 QRVA 51 071

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-03 - 2005 QRVA 51 071 QRVA 51 071 QRVA 51 071 QRVA 51 071 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 1479 11702 QRVA 51 071 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 033

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 033 QRVA 53 33 QRVA 53 33 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden (Gouvernement chargé des affaires

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 023 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 023 DE BELGIQUE QRVA 54 023 QRVA 54 023 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-2 - 2006 QRVA 51 107 QRVA 51 107

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-2 - 2006 QRVA 51 107 QRVA 51 107 QRVA 51 107 QRVA 51 107 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 19864 QRVA 51 107 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 08-10 - 2002 QRVA 50 139 QRVA 50 139

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 08-10 - 2002 QRVA 50 139 QRVA 50 139 QRVA 50 139 QRVA 50 139 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2236 17482 QRVA 50 139 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. (Art. 38 tot 85) (Art. 38 à 85)

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. (Art. 38 tot 85) (Art. 38 à 85) DOC 54 1125/009 DOC 54 1125/009 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 30 juni 2015 30 juin 2015 ONTWERP VAN PROGRAMMAWET (Art. 38 tot 85) Wetsvoorstel tot wijziging

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 29 april 2010 29 avril 2010 VERSLAG RAPPORT NAMENS DE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 398 CRIV 53 COM 398 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT DOC 51 3116/001 (Chambre/Kamer) DOC 51 3116/001 (Chambre) 3-2450/1 (Sénat) 1 DOC 51 3116/001 (Kamer) 3-2450/1 (Senaat) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging DOC 51 2180/004 DOC 51 2180/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 mars 2006 27 maart 2006 PROJET DE LOI sur la protection de la concurrence économique PROPOSITION

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 896 CRIV 51 COM 896 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 52 COM 768 CRIV 52 COM 768 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 667 CRIV 53 COM 667 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 615 CRIV 51 COM 615 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 54 COM 075 CRIV 54 COM 075 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT BELGISCHE KAMER VAN. (Chambre) (Sénat) (Kamer) (Senaat) 0553/004 5-193/4 5-193/4 VERSLAG RAPPORT

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT BELGISCHE KAMER VAN. (Chambre) (Sénat) (Kamer) (Senaat) 0553/004 5-193/4 5-193/4 VERSLAG RAPPORT DOC 53 0553/004 (Chambre) (Sénat) DOC 53 0553/004 (Kamer) (Senaat) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT 20 janvier 2011 20 januari 2011 ÉCHANGE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. sur le fonctionnement de la Société belge d investissement pour les pays en développement (BIO)

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. sur le fonctionnement de la Société belge d investissement pour les pays en développement (BIO) DOC 53 2217/001 DOC 53 2217/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 29 mai 2012 AUDITION sur le fonctionnement de la Société belge d investissement pour les

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 août 2013 20 augustus 2013 PROJET DE LOI visant à modifier l article 301 du Code civil et diverses dispositions

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 )

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 ) DOC 51 1845/001 DOC 51 1845/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 7 juin 7 juni PROJET DE LOI portant des dispositions diverses ( 1 ) ONTWERP VAN WET houdende

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété DOC 53 1538/001 DOC 53 1538/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er juin 2011 1 juni 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code civil en ce qui concerne

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 2177/001 DOC 53 2177/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 8 mai 2012 8 mei 2012 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 651 CRIV 51 COM 651 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 24 février 2011 24 februari 2011 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT CRABV 53 COM 764 CRABV 53 COM 764 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3144/004 DOC 53 3144/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 10 décembre 2013 PROJET DE LOI concernant l introduction d un statut unique entre ouvriers

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 50 COM 958 CRIV 50 COM 958 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS SESSION EXTRAORDINAIRE 2010 BUITENGEWONE ZITTING 2010 23 septembre 2010 23 september 2010 PROPOSITION DE LOI modifiant,

Nadere informatie