FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr MWI37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37"

Transcriptie

1 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN DOSSIERGEGEVENS. CIS-2 Tender Document Versie: Versie 2.6 Datum: 1 April 2010 Owner: FANC-AFCN Pagina 1 van /05/2010

2 INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN Voorwerp en aard van de opdracht Duur van de overeenkomst Aanbestedende overheid Bijkomende informatie Informatiesessie Indienen en openen van de offertes Leidende dienst - leidend ambtenaar Beschrijving van de uit te voeren diensten Documenten van toepassing op de opdracht Wetgeving Documenten betreffende de opdracht Offertes In de offerte te vermelden gegevens Geldigheidsduur van de offerte Structuur van de offerte Prijzen Prijzen Prijsherziening Regelmatigheid van de offertes - Gunningscriteria Regelmatigheid van de offertes Gunningcriteria Lijst van de gunningcriteria Borgtocht Uitvoering van de diensten Termijnen en clausules Termijnen Uitvoeringsvoorwaarde Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd en formaliteiten Opvolging van de uitvoering Ontwikkeling en installatie Technische specificaties Opvolging van de goede uitvoering van de leveringen en diensten Controlewerkzaamheden Oplevering Voorlopige oplevering Definitieve oplevering Facturatie en betaling van de diensten Vertrouwelijkheid en geheimhouding Eigendoms- en intellectuele rechten Berichten en rechtzettingen Geschillen Boeten wegens laattijdige uitvoering van de leveringen B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Algemeen Scope Pagina 2 van /05/2010

3 1.2. Bestaande toepassingen en processen Toepassingen Processen Definities voor CIS Terminologie Definities voor datastructuren Begrip uniek persoon Algemene persoonsgegevens Vereisten volgens functionele opdeling Algemeen Algemene Functionaliteit Algemene Datastructuur Creatie, wijziging en verwijdering masterdata Openen van een nieuw dossier Vergunningen, Erkenningen, registraties en Certificaten (aanvraag, wijziging en stopzetting) Specifieke functionaliteit Procesbeschrijving Datastructuren Soorten vergunningsaanvragen Geldigheid van vergunningen Gemeenschappelijke vergunningsgegevens Gegevens Invoer en Vervoer Transport Training Voormeldingen Voorbeelden Transport Vergunningen Business Rules Voorbeelden Transport Voormeldingen Business Rules Gegevens Medische toepassingen Trimestriële meldingen Gegevens Nucleaire Basisinrichtingen Inspecties Specifieke functionaliteit Procesbeschrijving Datastructuren Incidenten Specifieke functionaliteit Procesbeschrijving Datastructuren Handhaving (ook wel sanctionering genoemd) Specifieke functionaliteit Procesbeschrijving Datastructuren Inventaris Specifieke functionaliteit Procesbeschrijving Datastructuren Inventaris element HAIB Inventaris element Meetpoorten Pagina 3 van /05/2010

4 inventaris elementen dienst invoer en vervoer Facturatie Specifieke functionaliteit Processbeschrijving Datastructuren Overige functionele vereisten Historiek van de gegevens Algemene gebruikers functionaliteit Taal van het systeem Automatisch vervolledigen van datavelden Overschrijven van standaard waarden Documenten aanhechten Aanmaken van Standaard documenten Grafische gebruikers Interface Copy Records Vernietigen van records Printen van documenten Systeem Interfaces Interface met GLOBE Tussen operationele diensten onderling Interface met Interface met overheidsdatabases Interface met ICSRS Portaalsite Interface met Telerad Interface met het Record Management Systeem Workflow Statistieken en rapportering Data migratie Test & Piloot & Go-Live Support en onderhoud Technische vereisten Systeem performantie Technische omgeving Audit Trail Authenticatie Standaarden Documentatie Opleiding Appendices Voorbeelden van dropdown values die mogelijk kunnen gebruikt worden in het systeem (te valideren na detail analyse) Inspectie categorieën, subcategorieën en Non-compliances Evaluatie Criteria Tabel C. BIJLAGEN Pagina 4 van /05/2010

5 FEDERAAL AGENTSCHAP NUCLEAIRE CONTROLE (FANC/AFCN) Peter Van Lier, Tel Fax: BIJZONDER BESTEK nr MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN DOSSIERGEGEVENS. A. ALGEMENE BEPALINGEN. In toepassing van artikel 3, paragraaf 1, van het KB van 26 september 1996 wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op het feit dat er in dit bijzonder bestek werd afgeweken van artikel 66 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september 1996 inzake de boeten wegens laattijdige uitvoering, in het bijzonder op het vlak van het percentage van de boeten per kalenderdag en van het maximum percentage van de boeten berekend op de waarde van de geleverde diensten. 1. Voorwerp en aard van de opdracht. De onderhavige opdracht betreft de ontwikkeling van een vernieuwd centraal informatieverwerkingsysteem voor rekening van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Het gaat om een opdracht voor een globale forfaitaire prijs. Hiervoor wordt de procedure van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking gekozen. De keuze van deze procedure is gebaseerd op artikel 17 3, 4 van de Wet betreffende de overhei dsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. De aanbestedende overheid behoudt het recht om de opdracht niet toe te wijzen. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om aan de aannemer nieuwe diensten toe te wijzen bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten die in het kader van deze opdracht, overeenkomstig artikel b van de wet van 24 december 1993 w erden toegewezen. Pagina 5 van /05/2010

6 De dienstverlener verbindt er zich toe op vraag van de aanbestedende overheid de prestaties, noodzakelijk voor de aanpassingen aan de programmatuur, te leveren gedurende 3 jaar met ingang van de voorlopige oplevering. De aanpassingen kunnen o.m. betrekking hebben op het implementeren van nieuwe functionaliteiten. (niet-limitatief) Worden ondermeer niet als aanpassingen beschouwd: - Onderhoud - Bug fixes - Rechtzetten van implementatie en configuratie fouten De aanbestedende overheid zal regelmatig de programmatuur onderzoeken en zal aanpassingen en wijzigingen voorstellen die zij nuttig acht. De dienstverlener zal de aanbestedende overheid de wijzigingen en aanpassingen voorstellen, die hij op eigen initiatief wenst aan te brengen aan de programmatuur, met opgave van de weerslag op het bestaande onderhoud. Bij aanvaarding door de aanbestedende dienst maken de aanpassingen het voorwerp uit van een overeenkomst die bij deze opdracht wordt gevoegd. De wijzigingen aan de programmatuur aangebracht, maken er integraal deel van uit vanaf de voorlopige oplevering ervan. De aanvaarding van de wijzigingen vermindert in geen enkel opzicht de plicht van de dienstverlener om de goede werking van het systeem te garanderen. De aanbestedende overheid kan echter aanpassingen van modules laten uitvoeren buiten het kader van deze overeenkomst. Iedere aanbieder kan slechts één offerte uitbrengen en varianten zijn niet toegestaan. 2. Duur van de overeenkomst. De opdracht begint op de dag vastgesteld tijdens de kick-off meeting die uiterlijk binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de gunning van de opdracht wordt georganiseerd en duurt tot op het ogenblik dat de opdracht volledig is uitgevoerd. Pagina 6 van /05/2010

7 Gefaseerde aanpak met validatie projectplan De opdracht wordt in 2 fasen aangepakt. In een eerste fase dient een analyse te gebeuren met als eindproduct een projectplan met betrekking tot de effectieve implementatie. Hierin worden de functionele behoeften en vereisten op vlak van infrastructuur gedefinieerd en verduidelijkt. Het bevat minstens de volgende elementen : Inventaris van de processen met hun inputs, outputs en business rules ; High-level featureslijst met omschrijving van de te implementeren functionaliteiten ; Infrastructuur ontwerp ; Projectorganisatie ; Resource planning. Het opstellen en valideren van dit document moet beide partijen toelaten om een definitief beeld te hebben van zowel de te implementeren functionaliteiten, de werkwijze als de resource bezetting (zowel van FANC als van de leverancier). Dit projectplan dient expliciet te worden gevalideerd door beide partijen alvorens te starten met de verdere implementatie. De voorlopige oplevering zoals voorzien in dit lastenboek dient in ieder geval te geschieden binnen de termijnen zoals voorzien in sectie Aanbestedende overheid Bijkomende informatie. De aanbestedende overheid is het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, vertegenwoordigd door Mijnheer Willy DE ROOVERE, Directeurgeneraal en Mijnheer Philippe DE SADELEER, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Bijkomende inlichtingen inzake de procedure kunnen worden opgevraagd bij Marc WILMOTTE, van de Franse taalrol, tel 02/ , fax 02/ , of bij Kristel GEERTS, van de Nederlandse taalrol, tel 02/ , fax 02/ , Bijkomende inlichtingen inzake de inhoudelijke aspecten van de opdracht kunnen worden opgevraagd bij Peter Van Lier, Tel , Fax: , Pagina 7 van /05/2010

8 4. Informatiesessie. Gelet op de complexiteit van de opdracht, heeft de aanbestedende overheid beslist om tussen de aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en de dag van de opening van de offertes, een informatiesessie te houden ten behoeve van de kandidaat-inschrijvers. Deze informatiesessie zal doorgaan op 7 juni 2010 om 14:00 uur op het volgende adres Ravensteinstraat 36, Brussel in vergaderzaal Marie Curie II gelijkvloers. Tijdens deze informatiesessie zal eerst een kort overzicht worden gegeven van het voorwerp van de opdracht. Vervolgens wordt ruimte gegeven voor het stellen van vragen. Teneinde de informatiesessie ordentelijk te laten verlopen, worden de kandidaat-inschrijvers die op de informatiesessie wensen aanwezig te zijn, verzocht om hun vragen aan de aanbestedende overheid te bezorgen via of fax. Het adres is Het faxnummer is Enkel de vragen die voor 3 juni 2010 bij de aanbestedende overheid zijn toegekomen, zullen tijdens de informatiesessie worden beantwoord. Aan de ingang van de vergaderzaal zullen de aanwezigen worden verzocht om de identiteit van hun onderneming die zij vertegenwoordigen en hun volledig adres te vermelden op een aanwezigheidslijst. Naderhand zal de aanbestedende overheid aan alle aanwezigen een proces-verbaal van de informatiesessie opzenden. De kandidaat-inschrijvers die niet op de informatiesessie aanwezig konden zijn, kunnen het proces-verbaal opvragen bij de aanbestedende overheid (per op het adres of per fax op het faxnummer ). 5. Indienen en openen van de offertes. De offertes worden vóór de opening van de offertes ofwel per schrijven (een aangetekend schrijven wordt aanbevolen) opgezonden naar, ofwel persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid. De offertes worden aanvaard voor zover de zitting van opening van de offertes niet voor geopend is verklaard. Pagina 8 van /05/2010

9 De offertes worden in een omslag gestoken die wordt gesloten. Op deze omslag dienen de volgende vermeldingen te worden aangebracht: Het nummer van het bijzonder bestek; De datum en het uur van de sluiting voor het indienen van de offertes. Deze omslag wordt gestoken in een tweede omslag met de volgende vermeldingen : het woord «offerte» in de linkerbovenhoek; en op de plaats waar het adres van de bestemming moet worden vermeld: Federaal Agentschap Nucleaire Controle Ter attentie van: Dhr. Marc Wilmotte Ravensteinstraat Brussel Op 28 juni 2010 om 14:00 uur zal in het FANC, Ravensteinstraat 36, Brussel zal in vergaderzaal 607, in openbare zitting worden overgaan tot de opening van de offertes ingediend voor deze opdracht (zonder mededeling van prijzen). Het Agentschap hanteert de volgende planning voor de selectie- en gunningprocedure van de opdracht: Versturen lastenboek maandag 24 mei 2010 Einddatum voor de ontvangst van de vragen donderdag 3 juni 2010 van de inschrijvers voor de informatiesessie Informatiedag (antwoorden op vragen) maandag 7 juni 2010 Indienen van offertes maandag 28 juni 2010 Demonstratie van oplossing Vanaf donderdag 8 juli 2010 Start Van de onderhandelingen maandag 19 juli 2010 Indienen van Best and final offer maandag 9 augustus Leidende dienst - leidend ambtenaar. De leidende dienst in de zin van artikelen 1 en 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden is de aanbestedende overheid. Enkel de aanbestedende overheid is bevoegd voor de controle en het toezicht op de opdracht. Pagina 9 van /05/2010

10 De aanbestedende dienst duidt in de kennisgeving van de gunning van de opdracht één van haar personeelsleden aan als projectleider. De eventuele grenzen van zijn bevoegdheid zullen worden vermeld. 7. Beschrijving van de uit te voeren diensten. De dienstverlener verbindt zich tot een functionele integratie van de diensten en producten opgesomd in bijlage B: Technische Voorschriften De dienstverlener is medeverantwoordelijk voor de integratie van toekomstige diensten en leveringen door andere dienstverleners, indien deze diensten en leveringen worden uitgevoerd op basis van de documentatie die de dienstverlener in uitvoering van dit bestek dient ter beschikking te stellen van de aanbestedende overheid. De eventuele meerkost die het gevolg is van ontoereikende documentatie is voor rekening van de dienstverlener. 8. Documenten van toepassing op de opdracht Wetgeving. - De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; - Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken; - Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken + bijlage: algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken; - Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de opening van de offertes; 8.2. Documenten betreffende de opdracht. - Onderhavig bestek nr MWI37 - De goedgekeurde offerte. - Document Beleid voor Informatieveiligheid - FANC - De bijkomende toelichtingen gegeven naar aanleiding van de informatie sessie (gestelde vragen en door de aanbieder verstrekte antwoorden) - De verduidelijkingen en beslissingen van het FANC zoals gegeven ter verduidelijking van de gestelde vragen. Pagina 10 van /05/2010

11 9. Offertes In de offerte te vermelden gegevens. De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 10 van de wet van 24 december 1993 en artikel 78 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 in verband met de onverenigbaarheden. De inschrijver is verplicht het bij het onderhavig bijzonder bestek gevoegde offerteformulier te gebruiken. Indien toch andere documenten worden gebruikt, is hij verplicht om op elk document de conformiteit met het bij het bijzonder bestek gevoegde offerteformulier te attesteren (Art. 89 van het KB van 8 januari 1996). De offerte en de bijlagen gevoegd bij het offerteformulier worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. Technische documenten waarvoor geen officiële Nederlandse of Franse vertaling beschikbaar is mogen eventueel in het Engels worden ingediend. Door het neerleggen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze op de een of andere bijlage zijn vermeld in zijn offerte. De inschrijver duidt in zijn offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of betrekking heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet mag bekendgemaakt worden door de aanbestedende overheid. Het offerteformulier is in 1 exemplaar bij het bestek gevoegd. De volgende inlichtingen zullen worden vermeld in de offerte : de prijzen in letters en in cijfers (excl. BTW); het bedrag van de BTW; de handtekening van de persoon bevoegd om de offerte te ondertekenen; de hoedanigheid van de persoon die de offerte ondertekent; de datum waarop voormelde persoon de offerte heeft ondertekend; het volledige inschrijvingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers) Geldigheidsduur van de offerte. De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 90 kalenderdagen, ingaande de dag na de opening van de offertes. Pagina 11 van /05/2010

12 9.3. Structuur van de offerte. Het Agentschap vraagt de inschrijvers om bij de indiening van hun offerte de volgende structuur te respecteren (inhoudsopgave). De inschrijvers dienen de tabellen in te vullen die in het document worden geleverd. Deze tabellen dienen als basis voor de beoordeling van de offertes. 1. Aanbiedingsbrief 2. Offerte formulier (conform bijlage C) 3. De statuten en alle andere nuttige documenten die de bevoegdheid van de ondergetekende(n) bewijzen. 4. Alle documenten gevraagd in het raam van de selectiecriteria en de gunningscriteria (zie rubriek 11 hierna); 5..Voorstelling van de inschrijver 6. Executive summary 7. Detailbeschrijving van de voorgestelde oplossing 7.1. Algemene beschrijving van de voorgestelde oplossing Hardware architectuur 7.3. Software architectuur 7.4. Netwerk architectuur 7.5. Beschrijving van de gebruikte standaard modules 7.6. Beschrijving van de voorgestelde niet-standaard modules 7.7. Beschrijving van de voorgestelde interfaces 8. Strategieën 8.1. Strategie voor de Detail analyse 8.2. (People) Change Management strategie 8.3. Design/configuratie strategie 8.4. Test strategie 8.5. Data migratie strategie 8.6. Pilot strategie 8.7. Go-Live Strategie 8.8. Post Implementatie strategie 9. Project beheer en methodologie 9.1. Gebruikte Methodologie 9.2. Scope Management Plan 9.3. Risk Management Plan 9.4. Project Organisatie 9.5. Project Communications Management Plan 9.6. Issues Management Plan 9.7. Change Request Management Plan 9.8. Quality Management Plan 10. Opleiding Opleiding voor Gebruikers Opleiding voor IT Support Opleiding voor Superusers Pagina 12 van /05/2010

13 11. Uitvoeringsplanning (Work Breakdown Structure WBS) 12. Definitie van de deliverables (Product Breakdown Structure, PBS) 13. Referenties Voorstelling van de referenties 14. Curriculum vitae van de leden van het team CV s van de op het project aangestelde medewerkers 15. Aanvullende informatie/overige documenten 10. Prijzen Prijzen. Alle prijzen vermeld in het offerteformulier worden verplicht uitgedrukt in EURO. De dienstverlener wordt geacht in zijn prijs alle mogelijke kosten die op de leveringen wegen te hebben begrepen, met uitzondering van de BTW Prijsherziening. Voor de onderhavige opdracht is geen prijsherziening mogelijk. 11. Regelmatigheid van de offertes - Gunningscriteria Regelmatigheid van de offertes. De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen in een eerste fase worden onderzocht op het vlak van hun regelmatigheid. Onregelmatige offertes zullen worden geweerd. In een tweede fase zullen de administratief regelmatige offertes op technisch vlak onderzocht worden door een evaluatiecommissie. De aanbestedende dienst stelt vervolgens op grond van de administratief en technisch regelmatige offertes en op basis van de gunningcriteria een lijst op van inschrijvers waarmee onderhandelingen zullen gevoerd worden. Na deze onderhandelingen kunnen de inschrijvers een gewijzigde offerte indienen of bijkomende stukken toevoegen aan hun offerte (best and final offer). In het kader van de onderhandelingen, zal aan de inschrijvers opgenomen in deze short-list gevraagd worden een demo te geven. Deze zal Pagina 13 van /05/2010

14 beschouwd worden als deel uitmakend van de best and final offer en zal mee beoordeeld worden als onderdeel van het tweede gunningscriterium. Gelieve hieronder een scenario te vinden dat gebruikt dient te worden tijdens de demonstratie. Ieder van deze punten dient aan bod te komen tijdens de demonstratie. De demonstratie zal niet langer dan 1:30u duren. Scenario Algemene voorstelling van het product en zijn mogelijkheden - 2 pas afgestudeerde tandartsen wensen een tandartsenkabinet uit te baten. Beide tandartsen moeten dus een erkenning aanvragen. Het systeem moet deze erkenningen aanmaken, op basis van de geldigheidsregels voor de erkenning van een tandarts. - De tandartsen hebben een BVBA opgericht die de rechtspersoon is die de exploitatie van het kabinet zal doen. Hiervoor moet een exploitatievergunning aangevraagd worden. - Bij de aanvraag ontbreken een aantal documenten, zodat er een herinneringsbrief moet opgestuurd worden. - Nadat alle documenten zijn ontvangen zal het systeem de rest van de workflow afwerken tot en met de generatie van de exploitatievergunning. (inclusief de approval stap door het diensthoofd) - Vervolgens wordt er een PV van oplevering ontvangen, wat leidt tot een registratie van de inventaris die geïnstalleerd is bij de tandartsen. Tonen op welke wijze gebruikers alarmen zullen ontvangen en kunnen toevoegen, inclusief de verschillende types van alarmen (vb departementeel, individueel, systeem gegenereerd, etc.) Tonen hoe workflow functioneert binnen de applicatie, en demonstratie van een transfer van een dossier naar een andere gebruiker alsook de (automatische) escalatie op basis van criteria. Het gebruik en opstellen van checklists en deze dan gebruiken als criteria voor de workflow en alarmen Tonen hoe het systeem standaard documenten aanmaakt, gebaseerd op informatie die bestaat in het systeem. Demonstratie van hoe documenten kunnen opgeladen en gekoppeld worden aan entiteiten binnen het systeem. Simulatie van een approval process. Demonstratie van hoe men bestaande lijsten (vb vergunningstypes) kan aanpassen. Demonstratie van data upload functionaliteit voor aangeleverde Excel bestanden. De lasten van deze demonstraties zullen volledig door de inschrijvers worden gedragen. Na het afsluiten van de onderhandelingen zullen de definitieve versies van de offertes getoetst worden aan de gunningscriteria. De opdracht zal gegund worden aan de inschrijver met de meest voordelige economische Pagina 14 van /05/2010

15 offerte (dus diegene die het best scoort op grond van de hierna vernoemde gunningscriteria) Gunningcriteria. Voor de keuze van de meest interessante offerte worden de regelmatige offertes van de geselecteerde inschrijvers aan een aantal gunningcriteria getoetst. Deze criteria zullen gewogen worden teneinde een eindklassement te bekomen Lijst van de gunningcriteria. De gunningcriteria in dalende rangorde van belangrijkheid, zijn de volgende: Het Agentschap vestigt de aandacht van de inschrijvers op het feit dat de offertes die voor een bepaald criterium niet het vereiste minimum behalen, zullen worden uitgesloten van de gunningsprocedure. ID Criterium Evaluati e (100) Weging Gewogen Evaluatie Vereist Minimum 1 Totale Prijs 30% 15 2 Conformiteit en kwaliteit 30% 21 technisch voorstel - 60% Functionaliteit - 20% Gebruiksvriendelijkheid - 20% Integratie & Support 3 Planning van het hele project 20% 12 4 evaluatie van de kwaliteit van geïmplementeerde vergelijkbare systemen 20% 12 Voor het eerste gunningscriterium wordt het toegekende aantal punten bekomen volgens de verhouding: 30* (laagst aangeboden prijs) / (prijs van de beschouwde offerte). De scores voor de 4 gunningcriteria zullen worden opgeteld met inbegrepen de wegingsfactoren. De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver met de hoogste eindscore, nadat de aanbestedende overheid ten opzichte van deze inschrijver de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord heeft nagegaan en op voorwaarde dat uit de controle blijkt dat de impliciete verklaring op erewoord overeenkomt met de werkelijkheid. Voor de evaluatie van de criteria zal gebruik gemaakt worden van de tabel opgenomen onder punt 8.3. van bijlage B. Pagina 15 van /05/2010

16 12. Borgtocht. De borgtocht bedraagt 5 % van het totaal bedrag, excl. BTW, van de opdracht. Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hogergelegen tiental EURO. Overeenkomstig de wets- en reglementbepalingen kan de borgtocht hetzij in speciën of publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke borgtochtstelling worden gesteld. De borgtocht kan eveneens worden gesteld via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15 (borgtocht). De dienstverlener moet, binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van de gunning van de opdracht, het bewijs leveren dat hij of een derde de borgtocht op een van de volgende wijzen heeft gesteld: 1 Wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, d oor storting van het bedrag op de Postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas (PRK nr ) of van een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met die van genoemde Kas, hierna genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 Wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaa t, door neerlegging van deze voor rekening van de Deposito-en Consignatiekas in handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of bij een van haar provinciale agentschappen of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 3 Wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezam enlijke borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4 Wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel v an een waarborg, door de verbintenisakte van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming. Dit bewijs wordt geleverd, naargelang van het geval, door overlegging aan de aanbestedende overheid van: 1 Hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en C onsignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 Hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming; 3 Hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier o f van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; Pagina 16 van /05/2010

17 4 Hetzij de originele akte van solidaire borg, gev iseerd door de Depositoen Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 5 hetzij het origineel van de verbintenisakte opge maakt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan. Deze documenten, ondertekend door de deponent, vermelden waarvoor de borgtocht werd gesteld en de preciese bestemming, bestaande uit de beknopte gegevens betreffende de opdracht en verwijzing naar het bijzonder bestek, evenals de naam, voornamen en volledig adres van de leverancier en eventueel deze van de derde die voor rekening van de leverancier het deposito heeft verricht, met de vermelding geldschieter of gemachtigde, naargelang het geval. De termijn van dertig kalenderdagen hiervoor vermeld wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming van de leverancier voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald. Het bewijs van borgtochtstelling dient te worden gezonden aan het adres dat zal worden vermeld in de kennisgeving van de gunning van de opdracht. De borgtocht wordt in één keer vrijgegeven na het definitief aanvaarden van de laatste opdracht uitgevoerd op basis van de overeenkomst afgesloten op basis van dit bestek, op uitdrukkelijke vraag van de leverancier en op voorwaarde dat de leveringen zijn opgeleverd. 13. Uitvoering van de diensten Termijnen en clausules Termijnen De voorlopige oplevering dient te geschieden binnen 12 maanden na de kick-off meeting. Alle kalender dagen zonder onderscheid worden in de termijn gerekend Uitvoeringsvoorwaarde De inschrijver engageert zich, gedurende de volledige uitvoering van de opdracht, de basisconventies van de IAO, zoals ze opgenomen zijn in punt van dit bijzonder bestek, te respecteren. Het niet respecteren van dit Pagina 17 van /05/2010

18 engagement kan, op basis van artikel 20, 1, 4 van de Algemene aannemingsvoorwaarden, bijgevoegd bij het Koninklijk Besluit van 26 september 1996, aanleiding geven tot de toepassing van maatregelen van ambtswege voorzien in 6 van hetzelfde artikel en meer bepaald tot de eenzijdige verbreking van de opdracht Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd en formaliteiten. De diensten zullen worden uitgevoerd op het volgende adres: Ravensteinstraat 36 te 1000 Brussel, België. De kandidaat-inschrijvers hebben het recht om een bezoek te brengen aan de plaats waar de diensten zullen moeten worden uitgevoerd. Hiervoor dienen ze contact op te nemen met de volgende persoon: Peter Van Lier, Tel Fax: Het bezoek aan de plaats gebeurt op de dag en het uur overeengekomen met de voormelde persoon Opvolging van de uitvoering Ontwikkeling en installatie De dienstverlener moet aan de aanbestedende overheid alle inlichtingen en faciliteiten verstrekken die noodzakelijk zijn met het oog op de controle van de voorbereiding en de uitvoering van de diensten. De uitrustingen zullen door de dienstverlener worden ontwikkeld en geïnstalleerd volgens een gedetailleerde planning die wordt bepaald in gezamenlijk overleg zodra de toewijzing van de opdracht is bekendgemaakt Technische specificaties De diensten moeten in alle opzichten overeenstemmen met de plannen, documenten en thema s die van toepassing zijn op deze opdracht. Zelfs bij gebrek aan contractuele technische specificaties moeten de ontwikkelingen en diensten voldoen aan alle normen en regels van een goede uitvoering. Pagina 18 van /05/2010

19 Opvolging van de goede uitvoering van de leveringen en diensten De geleverde diensten zullen nauwlettend worden opgevolgd door een afgevaardigde van de aanbestedende overheid. De dienstverlener neemt akte van het feit dat de aanbestedende overheid voor zijn rekening en in zijn plaats een studiebureau kan belasten met het uitoefenen van specifieke taken die tot zijn bevoegdheidsdomein met het oog op de uitvoering van deze opdracht. De dienstverlener zal in kennis gesteld worden van de identiteit en de opdracht van het bureau. De dienstverlener is gehouden met deze derde partij samen te werken en hem de nodige inlichtingen te verstrekken in het licht van een goede uitvoering van deze controleactiviteiten. De aanbestedende overheid heeft het recht permanent toezicht te houden op de diensten die worden uitgevoerd door het team dat belast is met de uitvoering van de opdracht; het uitvoeringsteam moet de vertegenwoordigers van het FANC alle inlichtingen en faciliteiten verschaffen om deze taak uit te voeren. De plannen, specificaties, dossiers, enz., in het kader van deze opdracht opgesteld door het personeel van de dienstverlener, moeten door het FANC worden goedgekeurd vóór de uitvoering. Indien er opmerkingen zijn, moeten de betrokken documenten voldoende worden gecorrigeerd vóór de uitvoering, zonder dat deze verbeteringen een herziening van de geplande uitvoeringstermijn tot gevolg hebben, tenzij de opmerkingen het gevolg zouden zijn van een nieuwe functionaliteit vanwege het FANC. Elke overschrijding van de geplande termijn voor de aanvaarding van een document leidt, op verzoek van de betrokken dienstverlener, tot een verlenging van de uitvoeringstermijn. Het feit dat een vertraging kan worden toegeschreven aan het FANC, ontslaat de dienstverlener niet van de verplichting om toe te zien op een beperking van de gevolgen van die vertraging. Wanneer er tijdens de uitvoering van de diensten, anomalieën worden vastgesteld, moet dit onmiddellijk worden genotificeerd aan de aanbestedende overheid door middel van een fax of , welke voor goed vervolg zal worden bevestigd door een aangetekend schrijven. De dienstverlener is gehouden de niet conform uitgevoerde diensten, naderhand opnieuw uit te voeren op conforme wijze. Op het moment dat de diensten zullen uitgevoerd zijn, zal men verder gaan met de evaluatie van de kwaliteit en de conformiteit van de uitgevoerde diensten (aanvaarding van de kwaliteit en de conformiteit). Er zal een Pagina 19 van /05/2010

20 proces verbaal van deze evaluatie worden opgemaakt waarvan het origineel naar de dienstverlener zal worden gestuurd. De diensten die niet zouden zijn uitgevoerd of niet op conforme wijze uitgevoerd werden, zullen desgevallend nog moeten worden uitgevoerd of opnieuw worden uitgevoerd op conforme wijze Controlewerkzaamheden. Het FANC voert na de kennisgeving van de voltooiing van de werkzaamheden, een volledige controle uit van het opgeleverde systeem. Deze controles hebben betrekking op de geschiktheid en de goede werking van het systeem. De controle van de geschiktheid heeft tot doel vast te stellen of het systeem beantwoordt aan de specificaties die door het FANC werden opgelegd. De controle van de goede werking heeft tot doel vast te stellen of het systeem een goede werking kan garanderen onder normale bedrijfsomstandigheden. De controlewerkzaamheden omvatten in het bijzonder: 1. Het vaststellen dat de functionaliteiten wel degelijk werd geïmplementeerd; 2. Het vaststellen dat de documentatie en training werd geleverd. 3. De performantie van het systeem voldoet bij volledige belasting. 4. Voldoet aan het opleveringsprotocol dat wederzijds wordt overeengekomen. De controlewerkzaamheden worden als succesvol beschouwd wanneer de bovenvermelde criteria voldaan zijn. Indien tijdens de controlewerkzaamheden niet of slechts gedeeltelijk wordt tegemoetgekomen aan functionaliteiteisen of de performantie niet voldoet die in het bijzonder bestek worden gevraagd en/of die in de offerte en in eventuele aanvullende documenten worden aangekondigd, verbindt de dienstverlener zich ertoe om voor eigen rekening de nodige verbeteringen of wijzigingen aan te brengen, of om het geheel of een gedeelte van de voorzieningen te vervangen door de levering van een conforme voorziening, en dit binnen 30 kalenderdagen volgend op de datum van het proces-verbaal dat de vaststelling doet van de onmogelijkheid om de voorlopige oplevering af te kondigen. Na die termijn behoudt het FANC zich het recht voor om de boetes voor vertraging toe te passen. In deze veronderstelling moeten alle opleveringstests opnieuw worden uitgevoerd, nadat de opdrachtnemer de nodige wijzigingen, aanvullingen of vervangingen heeft doorgevoerd. Pagina 20 van /05/2010

21 13.4. Oplevering Voorlopige oplevering Wanneer de verificatieverrichtingen met goede afloop werden verricht, zal het FANC een proces verbaal van voorlopige oplevering opstellen dat betrekking heeft op de geleverde diensten. Het proces verbaal van voorlopige oplevering zal door beide partijen worden getekend Definitieve oplevering De definitieve oplevering worden afgekondigd op verzoek van de leverancier na het verstrijken van de garantieperiode en minstens één jaar na de voorlopige oplevering, voor zover het FANC tijdens deze periode geen klachten heeft geformuleerd aangaande de goede werking. De definitieve oplevering zal worden vastgelegd in een proces-verbaal dat wordt ondertekend door de opdrachtnemer en door het FANC. 14. Facturatie en betaling van de diensten. De leverancier zendt de facturen (in één exemplaar) naar het volgende adres: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC/AFCN) Dienst: Financiën Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel Enkel behoorlijk uitgevoerde diensten mogen worden gefactureerd volgens het onderstaande stramien: - Facturatie van 20% bij goedkeuring van het verslag van de kick-off meeting door de aanbestedende dienst.. - Facturatie van maximaal 20% van de totaalprijs na de voltooiing van de detailanalyse fase. - Facturatie van maximaal 50% van de totaalprijs na de voorlopige oplevering. - Facturatie van resterend bedrag na definitieve oplevering van het project. De betaling gebeurt binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van een regelmatig opgestelde factuur, alsook van de andere eventuele vereiste documenten. Pagina 21 van /05/2010

22 De factuur dient te worden opgesteld in EURO. 15. Vertrouwelijkheid en geheimhouding Alle informatie, toevertrouwde documenten, vergaderingen en overleg waarvan het personeel van de dienstverlener in het kader van deze opdracht de dienstverlener kennis of deel aan heeft genomen, worden als vertrouwelijk beschouwd. De dienstverlener is gebonden tot geheimhouding, tijdens en na het uitvoeren van de opdracht, van vertrouwelijke informatie van welke aard dan ook, aan hem verstrekt, of waarvan hij kennis heeft genomen tijdens de opdracht. De dienstverlener verbindt zich ertoe deze verplichting tot geheimhouding onvoorwaardelijk na te leven, en dit eveneens van zijn werknemers en onderaannemers te eisen. De dienstverlener is verantwoordelijk voor het respecteren van de vertrouwelijkheid van deze informatie door zijn personeel en zijn onderaannemers. Omwille van de openbare veiligheid en vertrouwelijkheid van de betrokken informatie kunnen aan de dienstverlener en aan zijn werknemers, voor zover zij toegang hebben tot vertrouwelijke informatie, verplichtingen inzake veiligheid en vertrouwelijkheid worden opgelegd. Bijkomende bepalingen kunnen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk akkoord. Alle informatie verstrekt aan de dienstverlener door het FANC en iedere informatiedrager ter beschikking gesteld aan de dienstverlener door het FANC blijft in zijn geheel eigendom van het FANC De dienstverlener mag zonder schriftelijke toestemming van het FANC betreffende deze opdracht geen adviezen, inlichtingen, persberichten of informatie openbaar maken, verspreiden of communiceren. 16. Eigendoms- en intellectuele rechten Alle eigendoms- en intellectuele rechten m.b.t. programmatuur die de dienstverlener in het kader van dit project ontwikkelt of nog zal ontwikkelen Pagina 22 van /05/2010

23 of wijzigen alsook de specifieke aanpassingen aan standaardsoftware, met uitzondering van de gebruikte systeemprogrammatuur, behoren toe aan de aanbestedende overheid die hierover vrij kan beschikken. De dienstverlener verbindt er zich toe om de broncode en alle documentatie te leveren. Indien de specifieke software gebruik maakt van software van een derde (bv. libraries) dan dient de aanbestedende overheid dezelfde rechten als de dienstverlener op die software te verwerven. Bij de inschrijving dient exact beschreven welke delen op maat worden gemaakt en welke standaardsoftware er wordt gebruikt. De dienstverlener mag het resultaat van de opdracht in generlei vorm, al dan niet tegen betaling ter beschikking stellen van derden. De dienstverlener mag echter de methode, hulpmiddelen of toepassingsonafhankelijke modules, gebruikt bij de uitvoering van de opdracht, aanwenden voor andere doeleinden. Pagina 23 van /05/2010

24 17. Berichten en rechtzettingen. De in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap aangekondigde of gepubliceerde berichten en rechtzettingen die betrekking hebben op de diensten in het algemeen, evenals de berichten en rechtzettingen betreffende deze diensten maken integraal deel uit van huidig bestek. De inschrijver wordt geacht er kennis van genomen te hebben en er bij het opmaken van zijn offerte rekening mee gehouden te hebben. 18. Geschillen. Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De voertaal is het Nederlands of het Frans. De aanbestedende overheid is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van deze opdracht. De leverancier vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke vordering van schadevergoeding door derden in dit verband. 19. Boeten wegens laattijdige uitvoering van de leveringen. In afwijking van artikel 66 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september 1996 wordt de boete wegens laattijdige uitvoering van het geheel van de leveringen vastgesteld op 0,5 % per kalenderdag met een maximum van 20 % van het bedrag van de uitgevoerde leveringen Er wordt afgeweken van de bepalingen van artikel 66 inzake de boeten wegens laattijdige uitvoering van de leveringen wegens het belangrijk nadeel voor het FANC die de laattijdige uitvoering van de leveringen met zich meebrengt. Pagina 24 van /05/2010

25 B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN. 1. Algemeen Het agentschap heeft besloten tot vernieuwing van het huidige Centraal Informatie Systeem (CIS) om de volgende redenen: 1) De huidige business processen zijn talrijk en kunnen gestandaardiseerd worden tot een 6-tal basisprocessen. 2) Het huidige Centraal Informatie Systeem ondersteunt slechts gedeeltelijk één van de basisprocessen die gebruikt worden in het FANC. 3) Het huidige platform wordt niet gezien als een platform van de toekomst. 4) Doordat het huidige systeem geen volledige ondersteuning geeft zijn er op de verschillende diensten zelfgemaakte Excel en Access applicaties ontworpen, wat de zichtbaarheid en centralisatie van de informatie niet ten goede komt. 5) De datakwaliteit van de huidige systemen is niet optimaal. Dit komt deels door de structuur en functionaliteit van de huidige applicatie, doch ook door het gebrek aan validatie van de gegevens tegenover bronbestanden. 6) Door het ontbreken van workflow support in het huidige systeem ontbreekt het aan goede proces- en resourcesturing 7) Een van de objectieven van het FANC is om een portaal gebaseerd elektronisch loket aan te bieden aan zijn klanten. Dit document beschrijft in eerste instantie de scope van de opdracht alsook een aantal definities gegeven voor termen en concepten die gebruikt worden in dit document en het nieuwe systeem. Dan volgen de functionele vereisten beschreven aan de hand van de nieuwe processen. Voor ieder proces wordt er een procesmap, beschrijving en een datastructuur voorgesteld. Vervolgens worden de overige functionele vereisten van het systeem beschreven alsook de benodigde interfaces die het systeem heeft met zowel interne als externe systemen. Tot slot worden de technische vereisten beschreven waaraan het systeem moet voldoen, alsook de technische omgeving waarin het systeem zal moeten werken. In dit document worden een aantal datastructuren voorgesteld aan de hand van fictieve voorbeelddata. De bedoeling hiervan is niet dat deze gegevens als volledig worden beschouwd, doch eerder als voorbeeld om de functionaliteit en structuur duidelijker te maken. Pagina 25 van /05/2010

26 Het zal pas na een detailanalyse zijn, uit te voeren door de leverancier als onderdeel van deze opdracht, van de verschillende datastructuren en hun inhoud dat zal duidelijk worden wat de exacte structuren en waarden moeten zijn die geconfigureerd dienen te worden in het systeem Scope De kern van het CIS-2 is het informatie beheer en sturing voor alle bedrijfsprocessen gekoppeld aan de kerntaken van het FANC. Vooropgesteld wordt dat alle gegevens ter identificatie van de klanten (natuurlijke personen & rechtspersonen), instellingen, installaties, bronnen, locaties en alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot de dossiers worden gecentraliseerd en zoveel mogelijk worden gekoppeld aan bronbestanden (rijksregister, KBO etc.) Tevens wordt een ondersteuning van de workflow (bedrijfsprocessen) in CIS gevraagd voor die processen met een hoog volume of zekere mate van complexiteit bezitten. De diensten van het FANC die gebruik zullen maken van CIS-2 zijn: Bescherming v/d gezondheid Invoer en Vervoer Nucleaire basisinrichtingen Beveiliging vergunning en controle Financiën Cel Databeheer 1.2. Bestaande toepassingen en processen Toepassingen Vandaag bestaat er binnen het FANC een Centraal Informatie Systeem (CIS-1) dat uitsluitend de opvolging doet van het vergunningen proces. Dit is een in-house ontwikkelde applicatie die gebaseerd is op een centrale database en een applicatie die op de werkstations van de gebruikers is geïnstalleerd. Tevens moet opgemerkt worden dat het huidige CIS-1 niet alle benodigde functionaliteiten van het vergunningen proces ondersteund en er dus in die context ook nog bijkomende Pagina 26 van /05/2010

27 opvolgingslijsten in Excel of Access worden bijgehouden door de gebruikers. Het feit dat de bestaande CIS-1 applicatie alleen het vergunningen proces ondersteund maakt dat er voor de overige processen, door de gebruikers gemaakte, MS Excel en MS Access bestanden worden benut. Tijdens de datamigratie zullen zowel de CIS-1 informatie alsook de individuele Excel en Access bestanden moeten gemigreerd worden Processen Het FANC bezit een procesmap waaruit vroeger een beschrijving van alle bedrijfsprocessen heeft plaatsgevonden. De vernieuwde versie van het CIS zal gebaseerd worden op een geoptimaliseerde versie van de procesmap waarbij bedrijfsprocessen die voor verschillende diensten identiek zijn, samengevoegd zijn. Deze procesmappen kan men vinden in de relevante secties van dit document. De procesmap die U hieronder vindt is de oude procesmap en wordt louter ter informatie meegegeven. Pagina 27 van /05/2010

28 FANC PROCESS MAP Regelgeving Vergunningen Erkenningen Inspecties Handhavingsmiddelen Incidenten Klachten Communicatie Toezicht F F REGELGEVING NUCLEAIRE VEILIGHED VERGUNNING VERVOER VERGUNNING NBI D D ERKENNING NBI D INSPECTIE VERVOER INSPECTIE NBI D D INCIDENTEN NBI D KLACHTEN NBI D VRAGEN / INFORMATIE NBI D F OPLEIDING VERVOER BEVEILIGING En CONTROLE D F VERGUNNING MII D ERKENNING MII D INSPECTIE MII D INCIDENTEN MII D KLACHTEN MII D VRAGEN INFORMATIE MII D D WEESBRONNEN POORTEN MII D GOEDKEURING VERVOER D BEHEER AFVAL Operational Prcoesses REGELGEVING VERGUNNING - ERKENNINGEN GLMED INSPECTIE GLMED HANDHAVING ALGEMENE WACHTROL GLTOE D D D INCIDENTEN GLMED WACHTROL NON PROLIFERATIE D KLACHTEN GLMED D TELERAD GLTOE TOEZICHT GLTOE TOEZICHT NORM D D D PROJECT MANAGEMENT DATA- BEHEER RAPPORTERING INCIDENTEN E F SOLLICITATIE A AGENTSCHAP OPVOLGING ZENDINGEN F Inrichtingen en Aval RIAD F Fast Track Defintion PMO F BIBLIOTHEEK BEHEER F Gezondheid en Leefmilieu Beveiliging en Transport E D Bestaande Procedure Detailed analysis E&Y INTERNAT VERTEGEN- WOORDIGING F Support Processes AANKOOP D D D FINANCE HR BEHEER MEET TOESTELLEN E ICT F F F Communicatie AUDIT KWALITEITS- BELEID Management Processes Boekhouding Thesaurie Verkoop Aanwerving Opleiding Uit dienst Personeelsadmin Functiebeschrijving Functieclassificatie BEHEER VAN MIDDELEN F POP PMT HELPDESK PROJECTEN BEHEER IT BESCHERMING DATA WACHTROL ICT Interne Audit Klanttevredenheid Continue Verbetering Klachten Non Conformiteiten Documentatie Registratie Management Review Pagina 28 van /05/2010

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0040 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van basis- en follow-up opleidingen brandbestrijder in het Nederlands

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek BIJLAGE Bijlage nr. 1 Lastenboek INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN.... 2 1. Voorwerp en aard van de opdracht.... 2 2. Duur van de overeenkomst... 2 3. Aanbestedende overheid Bijkomende informatie...

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE BIJLAGE Bijlage nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE -------------- BESTEK NR. 2011/003 ONDERHANDELINGSPROCEDURE voor busvervoer tijdens de paas- en zomervakantie 2012 Uiterste datum voor het indienen van

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Patrimoniumdiensten Fin Shop Brussels Tweedekkerstraat, 126 1130 BRUSSEL Tel. 0257 800 30 www.finshop.belgium.be Bijzonder lastenkohier voor de

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

1424 AANKOOP ROUTERFREESMACHINE BETROKKEN OPLEIDING: BACHELOR INDUSTREEL PRODUCTONTWERPEN

1424 AANKOOP ROUTERFREESMACHINE BETROKKEN OPLEIDING: BACHELOR INDUSTREEL PRODUCTONTWERPEN AANKOOP ROUTERFREESMACHINE BETROKKEN OPLEIDING: BACHELOR INDUSTREEL PRODUCTONTWERPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bestek nr.: 1424 Bestuur: Opdracht: Howest Hogeschool West-Vlaanderen VAH

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER RC1600219_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het uitvoeren van huishoudelijke aftakkingen in de sectoren Noord, West en

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN BIJLAGE Bijlage nr. 1 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdracht: Studie naar de noden en behoeften van de VGC inzake rapportering van databanken ten behoeve

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010)

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) Urbain BRUGGEMAN Adviseur-generaal Directeur van de Cel Overheidsopdrachten

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43A/LOG/overname voertuigen/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43A/LOG/overname voertuigen/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43A/LOG/overname voertuigen/vw-ms overname van wrakken,

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

Inhoud. 1. Overheidsopdrachten. 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering. 3. Info/contact

Inhoud. 1. Overheidsopdrachten. 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering. 3. Info/contact Overheidsopdrachten Inhoud 1. Overheidsopdrachten 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering 3. Info/contact 1. Overheidsopdrachten Wat is een overheidsopdracht? Een overheidsopdracht is een overeenkomst

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

Erreur : source de la référence non trouvée 1/7

Erreur : source de la référence non trouvée 1/7 Belangrijke informatie betreffende het gebruik van deze template: Tekst in zwart is generiek voor alle offertes en mag niet gewijzigd worden tenzij na schriftelijk akkoord van Fedict. Tekst in blauw is

Nadere informatie

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011 Bijkomende vragen gesteld per email op 4 november 2011 in het kader van de Ontwerpopdracht Realisatie Renovatiedossier Algemeen Ziekenhuis St.-Blasius Beperkte offerteaanvraag Betreft: vragen ontvangen

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

COLLECTIEF BEGELEIDINGSTRAJECT BIJ DE OPMAAK VAN EEN PREVENTIE- EN CALAMITEITENPLAN VOOR ERFGOEDINSTELLINGEN

COLLECTIEF BEGELEIDINGSTRAJECT BIJ DE OPMAAK VAN EEN PREVENTIE- EN CALAMITEITENPLAN VOOR ERFGOEDINSTELLINGEN BIJLAGE Bijlage nr. 12/001 Bestek voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een collectief begeleidingstraject bij de opmaak van een preventie- en calamiteitenplan voor erfgoedinstellingen

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie