FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr MWI37

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37"

Transcriptie

1 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN DOSSIERGEGEVENS. CIS-2 Tender Document Versie: Versie 2.6 Datum: 1 April 2010 Owner: FANC-AFCN Pagina 1 van /05/2010

2 INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN Voorwerp en aard van de opdracht Duur van de overeenkomst Aanbestedende overheid Bijkomende informatie Informatiesessie Indienen en openen van de offertes Leidende dienst - leidend ambtenaar Beschrijving van de uit te voeren diensten Documenten van toepassing op de opdracht Wetgeving Documenten betreffende de opdracht Offertes In de offerte te vermelden gegevens Geldigheidsduur van de offerte Structuur van de offerte Prijzen Prijzen Prijsherziening Regelmatigheid van de offertes - Gunningscriteria Regelmatigheid van de offertes Gunningcriteria Lijst van de gunningcriteria Borgtocht Uitvoering van de diensten Termijnen en clausules Termijnen Uitvoeringsvoorwaarde Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd en formaliteiten Opvolging van de uitvoering Ontwikkeling en installatie Technische specificaties Opvolging van de goede uitvoering van de leveringen en diensten Controlewerkzaamheden Oplevering Voorlopige oplevering Definitieve oplevering Facturatie en betaling van de diensten Vertrouwelijkheid en geheimhouding Eigendoms- en intellectuele rechten Berichten en rechtzettingen Geschillen Boeten wegens laattijdige uitvoering van de leveringen B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Algemeen Scope Pagina 2 van /05/2010

3 1.2. Bestaande toepassingen en processen Toepassingen Processen Definities voor CIS Terminologie Definities voor datastructuren Begrip uniek persoon Algemene persoonsgegevens Vereisten volgens functionele opdeling Algemeen Algemene Functionaliteit Algemene Datastructuur Creatie, wijziging en verwijdering masterdata Openen van een nieuw dossier Vergunningen, Erkenningen, registraties en Certificaten (aanvraag, wijziging en stopzetting) Specifieke functionaliteit Procesbeschrijving Datastructuren Soorten vergunningsaanvragen Geldigheid van vergunningen Gemeenschappelijke vergunningsgegevens Gegevens Invoer en Vervoer Transport Training Voormeldingen Voorbeelden Transport Vergunningen Business Rules Voorbeelden Transport Voormeldingen Business Rules Gegevens Medische toepassingen Trimestriële meldingen Gegevens Nucleaire Basisinrichtingen Inspecties Specifieke functionaliteit Procesbeschrijving Datastructuren Incidenten Specifieke functionaliteit Procesbeschrijving Datastructuren Handhaving (ook wel sanctionering genoemd) Specifieke functionaliteit Procesbeschrijving Datastructuren Inventaris Specifieke functionaliteit Procesbeschrijving Datastructuren Inventaris element HAIB Inventaris element Meetpoorten Pagina 3 van /05/2010

4 inventaris elementen dienst invoer en vervoer Facturatie Specifieke functionaliteit Processbeschrijving Datastructuren Overige functionele vereisten Historiek van de gegevens Algemene gebruikers functionaliteit Taal van het systeem Automatisch vervolledigen van datavelden Overschrijven van standaard waarden Documenten aanhechten Aanmaken van Standaard documenten Grafische gebruikers Interface Copy Records Vernietigen van records Printen van documenten Systeem Interfaces Interface met GLOBE Tussen operationele diensten onderling Interface met Interface met overheidsdatabases Interface met ICSRS Portaalsite Interface met Telerad Interface met het Record Management Systeem Workflow Statistieken en rapportering Data migratie Test & Piloot & Go-Live Support en onderhoud Technische vereisten Systeem performantie Technische omgeving Audit Trail Authenticatie Standaarden Documentatie Opleiding Appendices Voorbeelden van dropdown values die mogelijk kunnen gebruikt worden in het systeem (te valideren na detail analyse) Inspectie categorieën, subcategorieën en Non-compliances Evaluatie Criteria Tabel C. BIJLAGEN Pagina 4 van /05/2010

5 FEDERAAL AGENTSCHAP NUCLEAIRE CONTROLE (FANC/AFCN) Peter Van Lier, Tel Fax: BIJZONDER BESTEK nr MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN DOSSIERGEGEVENS. A. ALGEMENE BEPALINGEN. In toepassing van artikel 3, paragraaf 1, van het KB van 26 september 1996 wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op het feit dat er in dit bijzonder bestek werd afgeweken van artikel 66 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september 1996 inzake de boeten wegens laattijdige uitvoering, in het bijzonder op het vlak van het percentage van de boeten per kalenderdag en van het maximum percentage van de boeten berekend op de waarde van de geleverde diensten. 1. Voorwerp en aard van de opdracht. De onderhavige opdracht betreft de ontwikkeling van een vernieuwd centraal informatieverwerkingsysteem voor rekening van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Het gaat om een opdracht voor een globale forfaitaire prijs. Hiervoor wordt de procedure van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking gekozen. De keuze van deze procedure is gebaseerd op artikel 17 3, 4 van de Wet betreffende de overhei dsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. De aanbestedende overheid behoudt het recht om de opdracht niet toe te wijzen. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om aan de aannemer nieuwe diensten toe te wijzen bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten die in het kader van deze opdracht, overeenkomstig artikel b van de wet van 24 december 1993 w erden toegewezen. Pagina 5 van /05/2010

6 De dienstverlener verbindt er zich toe op vraag van de aanbestedende overheid de prestaties, noodzakelijk voor de aanpassingen aan de programmatuur, te leveren gedurende 3 jaar met ingang van de voorlopige oplevering. De aanpassingen kunnen o.m. betrekking hebben op het implementeren van nieuwe functionaliteiten. (niet-limitatief) Worden ondermeer niet als aanpassingen beschouwd: - Onderhoud - Bug fixes - Rechtzetten van implementatie en configuratie fouten De aanbestedende overheid zal regelmatig de programmatuur onderzoeken en zal aanpassingen en wijzigingen voorstellen die zij nuttig acht. De dienstverlener zal de aanbestedende overheid de wijzigingen en aanpassingen voorstellen, die hij op eigen initiatief wenst aan te brengen aan de programmatuur, met opgave van de weerslag op het bestaande onderhoud. Bij aanvaarding door de aanbestedende dienst maken de aanpassingen het voorwerp uit van een overeenkomst die bij deze opdracht wordt gevoegd. De wijzigingen aan de programmatuur aangebracht, maken er integraal deel van uit vanaf de voorlopige oplevering ervan. De aanvaarding van de wijzigingen vermindert in geen enkel opzicht de plicht van de dienstverlener om de goede werking van het systeem te garanderen. De aanbestedende overheid kan echter aanpassingen van modules laten uitvoeren buiten het kader van deze overeenkomst. Iedere aanbieder kan slechts één offerte uitbrengen en varianten zijn niet toegestaan. 2. Duur van de overeenkomst. De opdracht begint op de dag vastgesteld tijdens de kick-off meeting die uiterlijk binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de gunning van de opdracht wordt georganiseerd en duurt tot op het ogenblik dat de opdracht volledig is uitgevoerd. Pagina 6 van /05/2010

7 Gefaseerde aanpak met validatie projectplan De opdracht wordt in 2 fasen aangepakt. In een eerste fase dient een analyse te gebeuren met als eindproduct een projectplan met betrekking tot de effectieve implementatie. Hierin worden de functionele behoeften en vereisten op vlak van infrastructuur gedefinieerd en verduidelijkt. Het bevat minstens de volgende elementen : Inventaris van de processen met hun inputs, outputs en business rules ; High-level featureslijst met omschrijving van de te implementeren functionaliteiten ; Infrastructuur ontwerp ; Projectorganisatie ; Resource planning. Het opstellen en valideren van dit document moet beide partijen toelaten om een definitief beeld te hebben van zowel de te implementeren functionaliteiten, de werkwijze als de resource bezetting (zowel van FANC als van de leverancier). Dit projectplan dient expliciet te worden gevalideerd door beide partijen alvorens te starten met de verdere implementatie. De voorlopige oplevering zoals voorzien in dit lastenboek dient in ieder geval te geschieden binnen de termijnen zoals voorzien in sectie Aanbestedende overheid Bijkomende informatie. De aanbestedende overheid is het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, vertegenwoordigd door Mijnheer Willy DE ROOVERE, Directeurgeneraal en Mijnheer Philippe DE SADELEER, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Bijkomende inlichtingen inzake de procedure kunnen worden opgevraagd bij Marc WILMOTTE, van de Franse taalrol, tel 02/ , fax 02/ , of bij Kristel GEERTS, van de Nederlandse taalrol, tel 02/ , fax 02/ , Bijkomende inlichtingen inzake de inhoudelijke aspecten van de opdracht kunnen worden opgevraagd bij Peter Van Lier, Tel , Fax: , Pagina 7 van /05/2010

8 4. Informatiesessie. Gelet op de complexiteit van de opdracht, heeft de aanbestedende overheid beslist om tussen de aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en de dag van de opening van de offertes, een informatiesessie te houden ten behoeve van de kandidaat-inschrijvers. Deze informatiesessie zal doorgaan op 7 juni 2010 om 14:00 uur op het volgende adres Ravensteinstraat 36, Brussel in vergaderzaal Marie Curie II gelijkvloers. Tijdens deze informatiesessie zal eerst een kort overzicht worden gegeven van het voorwerp van de opdracht. Vervolgens wordt ruimte gegeven voor het stellen van vragen. Teneinde de informatiesessie ordentelijk te laten verlopen, worden de kandidaat-inschrijvers die op de informatiesessie wensen aanwezig te zijn, verzocht om hun vragen aan de aanbestedende overheid te bezorgen via of fax. Het adres is Het faxnummer is Enkel de vragen die voor 3 juni 2010 bij de aanbestedende overheid zijn toegekomen, zullen tijdens de informatiesessie worden beantwoord. Aan de ingang van de vergaderzaal zullen de aanwezigen worden verzocht om de identiteit van hun onderneming die zij vertegenwoordigen en hun volledig adres te vermelden op een aanwezigheidslijst. Naderhand zal de aanbestedende overheid aan alle aanwezigen een proces-verbaal van de informatiesessie opzenden. De kandidaat-inschrijvers die niet op de informatiesessie aanwezig konden zijn, kunnen het proces-verbaal opvragen bij de aanbestedende overheid (per op het adres of per fax op het faxnummer ). 5. Indienen en openen van de offertes. De offertes worden vóór de opening van de offertes ofwel per schrijven (een aangetekend schrijven wordt aanbevolen) opgezonden naar, ofwel persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid. De offertes worden aanvaard voor zover de zitting van opening van de offertes niet voor geopend is verklaard. Pagina 8 van /05/2010

9 De offertes worden in een omslag gestoken die wordt gesloten. Op deze omslag dienen de volgende vermeldingen te worden aangebracht: Het nummer van het bijzonder bestek; De datum en het uur van de sluiting voor het indienen van de offertes. Deze omslag wordt gestoken in een tweede omslag met de volgende vermeldingen : het woord «offerte» in de linkerbovenhoek; en op de plaats waar het adres van de bestemming moet worden vermeld: Federaal Agentschap Nucleaire Controle Ter attentie van: Dhr. Marc Wilmotte Ravensteinstraat Brussel Op 28 juni 2010 om 14:00 uur zal in het FANC, Ravensteinstraat 36, Brussel zal in vergaderzaal 607, in openbare zitting worden overgaan tot de opening van de offertes ingediend voor deze opdracht (zonder mededeling van prijzen). Het Agentschap hanteert de volgende planning voor de selectie- en gunningprocedure van de opdracht: Versturen lastenboek maandag 24 mei 2010 Einddatum voor de ontvangst van de vragen donderdag 3 juni 2010 van de inschrijvers voor de informatiesessie Informatiedag (antwoorden op vragen) maandag 7 juni 2010 Indienen van offertes maandag 28 juni 2010 Demonstratie van oplossing Vanaf donderdag 8 juli 2010 Start Van de onderhandelingen maandag 19 juli 2010 Indienen van Best and final offer maandag 9 augustus Leidende dienst - leidend ambtenaar. De leidende dienst in de zin van artikelen 1 en 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden is de aanbestedende overheid. Enkel de aanbestedende overheid is bevoegd voor de controle en het toezicht op de opdracht. Pagina 9 van /05/2010

10 De aanbestedende dienst duidt in de kennisgeving van de gunning van de opdracht één van haar personeelsleden aan als projectleider. De eventuele grenzen van zijn bevoegdheid zullen worden vermeld. 7. Beschrijving van de uit te voeren diensten. De dienstverlener verbindt zich tot een functionele integratie van de diensten en producten opgesomd in bijlage B: Technische Voorschriften De dienstverlener is medeverantwoordelijk voor de integratie van toekomstige diensten en leveringen door andere dienstverleners, indien deze diensten en leveringen worden uitgevoerd op basis van de documentatie die de dienstverlener in uitvoering van dit bestek dient ter beschikking te stellen van de aanbestedende overheid. De eventuele meerkost die het gevolg is van ontoereikende documentatie is voor rekening van de dienstverlener. 8. Documenten van toepassing op de opdracht Wetgeving. - De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; - Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken; - Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken + bijlage: algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken; - Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de opening van de offertes; 8.2. Documenten betreffende de opdracht. - Onderhavig bestek nr MWI37 - De goedgekeurde offerte. - Document Beleid voor Informatieveiligheid - FANC - De bijkomende toelichtingen gegeven naar aanleiding van de informatie sessie (gestelde vragen en door de aanbieder verstrekte antwoorden) - De verduidelijkingen en beslissingen van het FANC zoals gegeven ter verduidelijking van de gestelde vragen. Pagina 10 van /05/2010

11 9. Offertes In de offerte te vermelden gegevens. De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 10 van de wet van 24 december 1993 en artikel 78 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 in verband met de onverenigbaarheden. De inschrijver is verplicht het bij het onderhavig bijzonder bestek gevoegde offerteformulier te gebruiken. Indien toch andere documenten worden gebruikt, is hij verplicht om op elk document de conformiteit met het bij het bijzonder bestek gevoegde offerteformulier te attesteren (Art. 89 van het KB van 8 januari 1996). De offerte en de bijlagen gevoegd bij het offerteformulier worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. Technische documenten waarvoor geen officiële Nederlandse of Franse vertaling beschikbaar is mogen eventueel in het Engels worden ingediend. Door het neerleggen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze op de een of andere bijlage zijn vermeld in zijn offerte. De inschrijver duidt in zijn offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of betrekking heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet mag bekendgemaakt worden door de aanbestedende overheid. Het offerteformulier is in 1 exemplaar bij het bestek gevoegd. De volgende inlichtingen zullen worden vermeld in de offerte : de prijzen in letters en in cijfers (excl. BTW); het bedrag van de BTW; de handtekening van de persoon bevoegd om de offerte te ondertekenen; de hoedanigheid van de persoon die de offerte ondertekent; de datum waarop voormelde persoon de offerte heeft ondertekend; het volledige inschrijvingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers) Geldigheidsduur van de offerte. De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 90 kalenderdagen, ingaande de dag na de opening van de offertes. Pagina 11 van /05/2010

12 9.3. Structuur van de offerte. Het Agentschap vraagt de inschrijvers om bij de indiening van hun offerte de volgende structuur te respecteren (inhoudsopgave). De inschrijvers dienen de tabellen in te vullen die in het document worden geleverd. Deze tabellen dienen als basis voor de beoordeling van de offertes. 1. Aanbiedingsbrief 2. Offerte formulier (conform bijlage C) 3. De statuten en alle andere nuttige documenten die de bevoegdheid van de ondergetekende(n) bewijzen. 4. Alle documenten gevraagd in het raam van de selectiecriteria en de gunningscriteria (zie rubriek 11 hierna); 5..Voorstelling van de inschrijver 6. Executive summary 7. Detailbeschrijving van de voorgestelde oplossing 7.1. Algemene beschrijving van de voorgestelde oplossing Hardware architectuur 7.3. Software architectuur 7.4. Netwerk architectuur 7.5. Beschrijving van de gebruikte standaard modules 7.6. Beschrijving van de voorgestelde niet-standaard modules 7.7. Beschrijving van de voorgestelde interfaces 8. Strategieën 8.1. Strategie voor de Detail analyse 8.2. (People) Change Management strategie 8.3. Design/configuratie strategie 8.4. Test strategie 8.5. Data migratie strategie 8.6. Pilot strategie 8.7. Go-Live Strategie 8.8. Post Implementatie strategie 9. Project beheer en methodologie 9.1. Gebruikte Methodologie 9.2. Scope Management Plan 9.3. Risk Management Plan 9.4. Project Organisatie 9.5. Project Communications Management Plan 9.6. Issues Management Plan 9.7. Change Request Management Plan 9.8. Quality Management Plan 10. Opleiding Opleiding voor Gebruikers Opleiding voor IT Support Opleiding voor Superusers Pagina 12 van /05/2010

13 11. Uitvoeringsplanning (Work Breakdown Structure WBS) 12. Definitie van de deliverables (Product Breakdown Structure, PBS) 13. Referenties Voorstelling van de referenties 14. Curriculum vitae van de leden van het team CV s van de op het project aangestelde medewerkers 15. Aanvullende informatie/overige documenten 10. Prijzen Prijzen. Alle prijzen vermeld in het offerteformulier worden verplicht uitgedrukt in EURO. De dienstverlener wordt geacht in zijn prijs alle mogelijke kosten die op de leveringen wegen te hebben begrepen, met uitzondering van de BTW Prijsherziening. Voor de onderhavige opdracht is geen prijsherziening mogelijk. 11. Regelmatigheid van de offertes - Gunningscriteria Regelmatigheid van de offertes. De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen in een eerste fase worden onderzocht op het vlak van hun regelmatigheid. Onregelmatige offertes zullen worden geweerd. In een tweede fase zullen de administratief regelmatige offertes op technisch vlak onderzocht worden door een evaluatiecommissie. De aanbestedende dienst stelt vervolgens op grond van de administratief en technisch regelmatige offertes en op basis van de gunningcriteria een lijst op van inschrijvers waarmee onderhandelingen zullen gevoerd worden. Na deze onderhandelingen kunnen de inschrijvers een gewijzigde offerte indienen of bijkomende stukken toevoegen aan hun offerte (best and final offer). In het kader van de onderhandelingen, zal aan de inschrijvers opgenomen in deze short-list gevraagd worden een demo te geven. Deze zal Pagina 13 van /05/2010

14 beschouwd worden als deel uitmakend van de best and final offer en zal mee beoordeeld worden als onderdeel van het tweede gunningscriterium. Gelieve hieronder een scenario te vinden dat gebruikt dient te worden tijdens de demonstratie. Ieder van deze punten dient aan bod te komen tijdens de demonstratie. De demonstratie zal niet langer dan 1:30u duren. Scenario Algemene voorstelling van het product en zijn mogelijkheden - 2 pas afgestudeerde tandartsen wensen een tandartsenkabinet uit te baten. Beide tandartsen moeten dus een erkenning aanvragen. Het systeem moet deze erkenningen aanmaken, op basis van de geldigheidsregels voor de erkenning van een tandarts. - De tandartsen hebben een BVBA opgericht die de rechtspersoon is die de exploitatie van het kabinet zal doen. Hiervoor moet een exploitatievergunning aangevraagd worden. - Bij de aanvraag ontbreken een aantal documenten, zodat er een herinneringsbrief moet opgestuurd worden. - Nadat alle documenten zijn ontvangen zal het systeem de rest van de workflow afwerken tot en met de generatie van de exploitatievergunning. (inclusief de approval stap door het diensthoofd) - Vervolgens wordt er een PV van oplevering ontvangen, wat leidt tot een registratie van de inventaris die geïnstalleerd is bij de tandartsen. Tonen op welke wijze gebruikers alarmen zullen ontvangen en kunnen toevoegen, inclusief de verschillende types van alarmen (vb departementeel, individueel, systeem gegenereerd, etc.) Tonen hoe workflow functioneert binnen de applicatie, en demonstratie van een transfer van een dossier naar een andere gebruiker alsook de (automatische) escalatie op basis van criteria. Het gebruik en opstellen van checklists en deze dan gebruiken als criteria voor de workflow en alarmen Tonen hoe het systeem standaard documenten aanmaakt, gebaseerd op informatie die bestaat in het systeem. Demonstratie van hoe documenten kunnen opgeladen en gekoppeld worden aan entiteiten binnen het systeem. Simulatie van een approval process. Demonstratie van hoe men bestaande lijsten (vb vergunningstypes) kan aanpassen. Demonstratie van data upload functionaliteit voor aangeleverde Excel bestanden. De lasten van deze demonstraties zullen volledig door de inschrijvers worden gedragen. Na het afsluiten van de onderhandelingen zullen de definitieve versies van de offertes getoetst worden aan de gunningscriteria. De opdracht zal gegund worden aan de inschrijver met de meest voordelige economische Pagina 14 van /05/2010

15 offerte (dus diegene die het best scoort op grond van de hierna vernoemde gunningscriteria) Gunningcriteria. Voor de keuze van de meest interessante offerte worden de regelmatige offertes van de geselecteerde inschrijvers aan een aantal gunningcriteria getoetst. Deze criteria zullen gewogen worden teneinde een eindklassement te bekomen Lijst van de gunningcriteria. De gunningcriteria in dalende rangorde van belangrijkheid, zijn de volgende: Het Agentschap vestigt de aandacht van de inschrijvers op het feit dat de offertes die voor een bepaald criterium niet het vereiste minimum behalen, zullen worden uitgesloten van de gunningsprocedure. ID Criterium Evaluati e (100) Weging Gewogen Evaluatie Vereist Minimum 1 Totale Prijs 30% 15 2 Conformiteit en kwaliteit 30% 21 technisch voorstel - 60% Functionaliteit - 20% Gebruiksvriendelijkheid - 20% Integratie & Support 3 Planning van het hele project 20% 12 4 evaluatie van de kwaliteit van geïmplementeerde vergelijkbare systemen 20% 12 Voor het eerste gunningscriterium wordt het toegekende aantal punten bekomen volgens de verhouding: 30* (laagst aangeboden prijs) / (prijs van de beschouwde offerte). De scores voor de 4 gunningcriteria zullen worden opgeteld met inbegrepen de wegingsfactoren. De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver met de hoogste eindscore, nadat de aanbestedende overheid ten opzichte van deze inschrijver de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord heeft nagegaan en op voorwaarde dat uit de controle blijkt dat de impliciete verklaring op erewoord overeenkomt met de werkelijkheid. Voor de evaluatie van de criteria zal gebruik gemaakt worden van de tabel opgenomen onder punt 8.3. van bijlage B. Pagina 15 van /05/2010

16 12. Borgtocht. De borgtocht bedraagt 5 % van het totaal bedrag, excl. BTW, van de opdracht. Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hogergelegen tiental EURO. Overeenkomstig de wets- en reglementbepalingen kan de borgtocht hetzij in speciën of publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke borgtochtstelling worden gesteld. De borgtocht kan eveneens worden gesteld via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15 (borgtocht). De dienstverlener moet, binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van de gunning van de opdracht, het bewijs leveren dat hij of een derde de borgtocht op een van de volgende wijzen heeft gesteld: 1 Wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, d oor storting van het bedrag op de Postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas (PRK nr ) of van een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met die van genoemde Kas, hierna genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 Wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaa t, door neerlegging van deze voor rekening van de Deposito-en Consignatiekas in handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of bij een van haar provinciale agentschappen of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 3 Wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezam enlijke borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4 Wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel v an een waarborg, door de verbintenisakte van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming. Dit bewijs wordt geleverd, naargelang van het geval, door overlegging aan de aanbestedende overheid van: 1 Hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en C onsignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 Hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming; 3 Hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier o f van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; Pagina 16 van /05/2010

17 4 Hetzij de originele akte van solidaire borg, gev iseerd door de Depositoen Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 5 hetzij het origineel van de verbintenisakte opge maakt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan. Deze documenten, ondertekend door de deponent, vermelden waarvoor de borgtocht werd gesteld en de preciese bestemming, bestaande uit de beknopte gegevens betreffende de opdracht en verwijzing naar het bijzonder bestek, evenals de naam, voornamen en volledig adres van de leverancier en eventueel deze van de derde die voor rekening van de leverancier het deposito heeft verricht, met de vermelding geldschieter of gemachtigde, naargelang het geval. De termijn van dertig kalenderdagen hiervoor vermeld wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming van de leverancier voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald. Het bewijs van borgtochtstelling dient te worden gezonden aan het adres dat zal worden vermeld in de kennisgeving van de gunning van de opdracht. De borgtocht wordt in één keer vrijgegeven na het definitief aanvaarden van de laatste opdracht uitgevoerd op basis van de overeenkomst afgesloten op basis van dit bestek, op uitdrukkelijke vraag van de leverancier en op voorwaarde dat de leveringen zijn opgeleverd. 13. Uitvoering van de diensten Termijnen en clausules Termijnen De voorlopige oplevering dient te geschieden binnen 12 maanden na de kick-off meeting. Alle kalender dagen zonder onderscheid worden in de termijn gerekend Uitvoeringsvoorwaarde De inschrijver engageert zich, gedurende de volledige uitvoering van de opdracht, de basisconventies van de IAO, zoals ze opgenomen zijn in punt van dit bijzonder bestek, te respecteren. Het niet respecteren van dit Pagina 17 van /05/2010

18 engagement kan, op basis van artikel 20, 1, 4 van de Algemene aannemingsvoorwaarden, bijgevoegd bij het Koninklijk Besluit van 26 september 1996, aanleiding geven tot de toepassing van maatregelen van ambtswege voorzien in 6 van hetzelfde artikel en meer bepaald tot de eenzijdige verbreking van de opdracht Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd en formaliteiten. De diensten zullen worden uitgevoerd op het volgende adres: Ravensteinstraat 36 te 1000 Brussel, België. De kandidaat-inschrijvers hebben het recht om een bezoek te brengen aan de plaats waar de diensten zullen moeten worden uitgevoerd. Hiervoor dienen ze contact op te nemen met de volgende persoon: Peter Van Lier, Tel Fax: Het bezoek aan de plaats gebeurt op de dag en het uur overeengekomen met de voormelde persoon Opvolging van de uitvoering Ontwikkeling en installatie De dienstverlener moet aan de aanbestedende overheid alle inlichtingen en faciliteiten verstrekken die noodzakelijk zijn met het oog op de controle van de voorbereiding en de uitvoering van de diensten. De uitrustingen zullen door de dienstverlener worden ontwikkeld en geïnstalleerd volgens een gedetailleerde planning die wordt bepaald in gezamenlijk overleg zodra de toewijzing van de opdracht is bekendgemaakt Technische specificaties De diensten moeten in alle opzichten overeenstemmen met de plannen, documenten en thema s die van toepassing zijn op deze opdracht. Zelfs bij gebrek aan contractuele technische specificaties moeten de ontwikkelingen en diensten voldoen aan alle normen en regels van een goede uitvoering. Pagina 18 van /05/2010

19 Opvolging van de goede uitvoering van de leveringen en diensten De geleverde diensten zullen nauwlettend worden opgevolgd door een afgevaardigde van de aanbestedende overheid. De dienstverlener neemt akte van het feit dat de aanbestedende overheid voor zijn rekening en in zijn plaats een studiebureau kan belasten met het uitoefenen van specifieke taken die tot zijn bevoegdheidsdomein met het oog op de uitvoering van deze opdracht. De dienstverlener zal in kennis gesteld worden van de identiteit en de opdracht van het bureau. De dienstverlener is gehouden met deze derde partij samen te werken en hem de nodige inlichtingen te verstrekken in het licht van een goede uitvoering van deze controleactiviteiten. De aanbestedende overheid heeft het recht permanent toezicht te houden op de diensten die worden uitgevoerd door het team dat belast is met de uitvoering van de opdracht; het uitvoeringsteam moet de vertegenwoordigers van het FANC alle inlichtingen en faciliteiten verschaffen om deze taak uit te voeren. De plannen, specificaties, dossiers, enz., in het kader van deze opdracht opgesteld door het personeel van de dienstverlener, moeten door het FANC worden goedgekeurd vóór de uitvoering. Indien er opmerkingen zijn, moeten de betrokken documenten voldoende worden gecorrigeerd vóór de uitvoering, zonder dat deze verbeteringen een herziening van de geplande uitvoeringstermijn tot gevolg hebben, tenzij de opmerkingen het gevolg zouden zijn van een nieuwe functionaliteit vanwege het FANC. Elke overschrijding van de geplande termijn voor de aanvaarding van een document leidt, op verzoek van de betrokken dienstverlener, tot een verlenging van de uitvoeringstermijn. Het feit dat een vertraging kan worden toegeschreven aan het FANC, ontslaat de dienstverlener niet van de verplichting om toe te zien op een beperking van de gevolgen van die vertraging. Wanneer er tijdens de uitvoering van de diensten, anomalieën worden vastgesteld, moet dit onmiddellijk worden genotificeerd aan de aanbestedende overheid door middel van een fax of , welke voor goed vervolg zal worden bevestigd door een aangetekend schrijven. De dienstverlener is gehouden de niet conform uitgevoerde diensten, naderhand opnieuw uit te voeren op conforme wijze. Op het moment dat de diensten zullen uitgevoerd zijn, zal men verder gaan met de evaluatie van de kwaliteit en de conformiteit van de uitgevoerde diensten (aanvaarding van de kwaliteit en de conformiteit). Er zal een Pagina 19 van /05/2010

20 proces verbaal van deze evaluatie worden opgemaakt waarvan het origineel naar de dienstverlener zal worden gestuurd. De diensten die niet zouden zijn uitgevoerd of niet op conforme wijze uitgevoerd werden, zullen desgevallend nog moeten worden uitgevoerd of opnieuw worden uitgevoerd op conforme wijze Controlewerkzaamheden. Het FANC voert na de kennisgeving van de voltooiing van de werkzaamheden, een volledige controle uit van het opgeleverde systeem. Deze controles hebben betrekking op de geschiktheid en de goede werking van het systeem. De controle van de geschiktheid heeft tot doel vast te stellen of het systeem beantwoordt aan de specificaties die door het FANC werden opgelegd. De controle van de goede werking heeft tot doel vast te stellen of het systeem een goede werking kan garanderen onder normale bedrijfsomstandigheden. De controlewerkzaamheden omvatten in het bijzonder: 1. Het vaststellen dat de functionaliteiten wel degelijk werd geïmplementeerd; 2. Het vaststellen dat de documentatie en training werd geleverd. 3. De performantie van het systeem voldoet bij volledige belasting. 4. Voldoet aan het opleveringsprotocol dat wederzijds wordt overeengekomen. De controlewerkzaamheden worden als succesvol beschouwd wanneer de bovenvermelde criteria voldaan zijn. Indien tijdens de controlewerkzaamheden niet of slechts gedeeltelijk wordt tegemoetgekomen aan functionaliteiteisen of de performantie niet voldoet die in het bijzonder bestek worden gevraagd en/of die in de offerte en in eventuele aanvullende documenten worden aangekondigd, verbindt de dienstverlener zich ertoe om voor eigen rekening de nodige verbeteringen of wijzigingen aan te brengen, of om het geheel of een gedeelte van de voorzieningen te vervangen door de levering van een conforme voorziening, en dit binnen 30 kalenderdagen volgend op de datum van het proces-verbaal dat de vaststelling doet van de onmogelijkheid om de voorlopige oplevering af te kondigen. Na die termijn behoudt het FANC zich het recht voor om de boetes voor vertraging toe te passen. In deze veronderstelling moeten alle opleveringstests opnieuw worden uitgevoerd, nadat de opdrachtnemer de nodige wijzigingen, aanvullingen of vervangingen heeft doorgevoerd. Pagina 20 van /05/2010

21 13.4. Oplevering Voorlopige oplevering Wanneer de verificatieverrichtingen met goede afloop werden verricht, zal het FANC een proces verbaal van voorlopige oplevering opstellen dat betrekking heeft op de geleverde diensten. Het proces verbaal van voorlopige oplevering zal door beide partijen worden getekend Definitieve oplevering De definitieve oplevering worden afgekondigd op verzoek van de leverancier na het verstrijken van de garantieperiode en minstens één jaar na de voorlopige oplevering, voor zover het FANC tijdens deze periode geen klachten heeft geformuleerd aangaande de goede werking. De definitieve oplevering zal worden vastgelegd in een proces-verbaal dat wordt ondertekend door de opdrachtnemer en door het FANC. 14. Facturatie en betaling van de diensten. De leverancier zendt de facturen (in één exemplaar) naar het volgende adres: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC/AFCN) Dienst: Financiën Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel Enkel behoorlijk uitgevoerde diensten mogen worden gefactureerd volgens het onderstaande stramien: - Facturatie van 20% bij goedkeuring van het verslag van de kick-off meeting door de aanbestedende dienst.. - Facturatie van maximaal 20% van de totaalprijs na de voltooiing van de detailanalyse fase. - Facturatie van maximaal 50% van de totaalprijs na de voorlopige oplevering. - Facturatie van resterend bedrag na definitieve oplevering van het project. De betaling gebeurt binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van een regelmatig opgestelde factuur, alsook van de andere eventuele vereiste documenten. Pagina 21 van /05/2010

22 De factuur dient te worden opgesteld in EURO. 15. Vertrouwelijkheid en geheimhouding Alle informatie, toevertrouwde documenten, vergaderingen en overleg waarvan het personeel van de dienstverlener in het kader van deze opdracht de dienstverlener kennis of deel aan heeft genomen, worden als vertrouwelijk beschouwd. De dienstverlener is gebonden tot geheimhouding, tijdens en na het uitvoeren van de opdracht, van vertrouwelijke informatie van welke aard dan ook, aan hem verstrekt, of waarvan hij kennis heeft genomen tijdens de opdracht. De dienstverlener verbindt zich ertoe deze verplichting tot geheimhouding onvoorwaardelijk na te leven, en dit eveneens van zijn werknemers en onderaannemers te eisen. De dienstverlener is verantwoordelijk voor het respecteren van de vertrouwelijkheid van deze informatie door zijn personeel en zijn onderaannemers. Omwille van de openbare veiligheid en vertrouwelijkheid van de betrokken informatie kunnen aan de dienstverlener en aan zijn werknemers, voor zover zij toegang hebben tot vertrouwelijke informatie, verplichtingen inzake veiligheid en vertrouwelijkheid worden opgelegd. Bijkomende bepalingen kunnen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk akkoord. Alle informatie verstrekt aan de dienstverlener door het FANC en iedere informatiedrager ter beschikking gesteld aan de dienstverlener door het FANC blijft in zijn geheel eigendom van het FANC De dienstverlener mag zonder schriftelijke toestemming van het FANC betreffende deze opdracht geen adviezen, inlichtingen, persberichten of informatie openbaar maken, verspreiden of communiceren. 16. Eigendoms- en intellectuele rechten Alle eigendoms- en intellectuele rechten m.b.t. programmatuur die de dienstverlener in het kader van dit project ontwikkelt of nog zal ontwikkelen Pagina 22 van /05/2010

23 of wijzigen alsook de specifieke aanpassingen aan standaardsoftware, met uitzondering van de gebruikte systeemprogrammatuur, behoren toe aan de aanbestedende overheid die hierover vrij kan beschikken. De dienstverlener verbindt er zich toe om de broncode en alle documentatie te leveren. Indien de specifieke software gebruik maakt van software van een derde (bv. libraries) dan dient de aanbestedende overheid dezelfde rechten als de dienstverlener op die software te verwerven. Bij de inschrijving dient exact beschreven welke delen op maat worden gemaakt en welke standaardsoftware er wordt gebruikt. De dienstverlener mag het resultaat van de opdracht in generlei vorm, al dan niet tegen betaling ter beschikking stellen van derden. De dienstverlener mag echter de methode, hulpmiddelen of toepassingsonafhankelijke modules, gebruikt bij de uitvoering van de opdracht, aanwenden voor andere doeleinden. Pagina 23 van /05/2010

24 17. Berichten en rechtzettingen. De in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap aangekondigde of gepubliceerde berichten en rechtzettingen die betrekking hebben op de diensten in het algemeen, evenals de berichten en rechtzettingen betreffende deze diensten maken integraal deel uit van huidig bestek. De inschrijver wordt geacht er kennis van genomen te hebben en er bij het opmaken van zijn offerte rekening mee gehouden te hebben. 18. Geschillen. Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De voertaal is het Nederlands of het Frans. De aanbestedende overheid is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van deze opdracht. De leverancier vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke vordering van schadevergoeding door derden in dit verband. 19. Boeten wegens laattijdige uitvoering van de leveringen. In afwijking van artikel 66 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september 1996 wordt de boete wegens laattijdige uitvoering van het geheel van de leveringen vastgesteld op 0,5 % per kalenderdag met een maximum van 20 % van het bedrag van de uitgevoerde leveringen Er wordt afgeweken van de bepalingen van artikel 66 inzake de boeten wegens laattijdige uitvoering van de leveringen wegens het belangrijk nadeel voor het FANC die de laattijdige uitvoering van de leveringen met zich meebrengt. Pagina 24 van /05/2010

25 B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN. 1. Algemeen Het agentschap heeft besloten tot vernieuwing van het huidige Centraal Informatie Systeem (CIS) om de volgende redenen: 1) De huidige business processen zijn talrijk en kunnen gestandaardiseerd worden tot een 6-tal basisprocessen. 2) Het huidige Centraal Informatie Systeem ondersteunt slechts gedeeltelijk één van de basisprocessen die gebruikt worden in het FANC. 3) Het huidige platform wordt niet gezien als een platform van de toekomst. 4) Doordat het huidige systeem geen volledige ondersteuning geeft zijn er op de verschillende diensten zelfgemaakte Excel en Access applicaties ontworpen, wat de zichtbaarheid en centralisatie van de informatie niet ten goede komt. 5) De datakwaliteit van de huidige systemen is niet optimaal. Dit komt deels door de structuur en functionaliteit van de huidige applicatie, doch ook door het gebrek aan validatie van de gegevens tegenover bronbestanden. 6) Door het ontbreken van workflow support in het huidige systeem ontbreekt het aan goede proces- en resourcesturing 7) Een van de objectieven van het FANC is om een portaal gebaseerd elektronisch loket aan te bieden aan zijn klanten. Dit document beschrijft in eerste instantie de scope van de opdracht alsook een aantal definities gegeven voor termen en concepten die gebruikt worden in dit document en het nieuwe systeem. Dan volgen de functionele vereisten beschreven aan de hand van de nieuwe processen. Voor ieder proces wordt er een procesmap, beschrijving en een datastructuur voorgesteld. Vervolgens worden de overige functionele vereisten van het systeem beschreven alsook de benodigde interfaces die het systeem heeft met zowel interne als externe systemen. Tot slot worden de technische vereisten beschreven waaraan het systeem moet voldoen, alsook de technische omgeving waarin het systeem zal moeten werken. In dit document worden een aantal datastructuren voorgesteld aan de hand van fictieve voorbeelddata. De bedoeling hiervan is niet dat deze gegevens als volledig worden beschouwd, doch eerder als voorbeeld om de functionaliteit en structuur duidelijker te maken. Pagina 25 van /05/2010

26 Het zal pas na een detailanalyse zijn, uit te voeren door de leverancier als onderdeel van deze opdracht, van de verschillende datastructuren en hun inhoud dat zal duidelijk worden wat de exacte structuren en waarden moeten zijn die geconfigureerd dienen te worden in het systeem Scope De kern van het CIS-2 is het informatie beheer en sturing voor alle bedrijfsprocessen gekoppeld aan de kerntaken van het FANC. Vooropgesteld wordt dat alle gegevens ter identificatie van de klanten (natuurlijke personen & rechtspersonen), instellingen, installaties, bronnen, locaties en alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot de dossiers worden gecentraliseerd en zoveel mogelijk worden gekoppeld aan bronbestanden (rijksregister, KBO etc.) Tevens wordt een ondersteuning van de workflow (bedrijfsprocessen) in CIS gevraagd voor die processen met een hoog volume of zekere mate van complexiteit bezitten. De diensten van het FANC die gebruik zullen maken van CIS-2 zijn: Bescherming v/d gezondheid Invoer en Vervoer Nucleaire basisinrichtingen Beveiliging vergunning en controle Financiën Cel Databeheer 1.2. Bestaande toepassingen en processen Toepassingen Vandaag bestaat er binnen het FANC een Centraal Informatie Systeem (CIS-1) dat uitsluitend de opvolging doet van het vergunningen proces. Dit is een in-house ontwikkelde applicatie die gebaseerd is op een centrale database en een applicatie die op de werkstations van de gebruikers is geïnstalleerd. Tevens moet opgemerkt worden dat het huidige CIS-1 niet alle benodigde functionaliteiten van het vergunningen proces ondersteund en er dus in die context ook nog bijkomende Pagina 26 van /05/2010

27 opvolgingslijsten in Excel of Access worden bijgehouden door de gebruikers. Het feit dat de bestaande CIS-1 applicatie alleen het vergunningen proces ondersteund maakt dat er voor de overige processen, door de gebruikers gemaakte, MS Excel en MS Access bestanden worden benut. Tijdens de datamigratie zullen zowel de CIS-1 informatie alsook de individuele Excel en Access bestanden moeten gemigreerd worden Processen Het FANC bezit een procesmap waaruit vroeger een beschrijving van alle bedrijfsprocessen heeft plaatsgevonden. De vernieuwde versie van het CIS zal gebaseerd worden op een geoptimaliseerde versie van de procesmap waarbij bedrijfsprocessen die voor verschillende diensten identiek zijn, samengevoegd zijn. Deze procesmappen kan men vinden in de relevante secties van dit document. De procesmap die U hieronder vindt is de oude procesmap en wordt louter ter informatie meegegeven. Pagina 27 van /05/2010

28 FANC PROCESS MAP Regelgeving Vergunningen Erkenningen Inspecties Handhavingsmiddelen Incidenten Klachten Communicatie Toezicht F F REGELGEVING NUCLEAIRE VEILIGHED VERGUNNING VERVOER VERGUNNING NBI D D ERKENNING NBI D INSPECTIE VERVOER INSPECTIE NBI D D INCIDENTEN NBI D KLACHTEN NBI D VRAGEN / INFORMATIE NBI D F OPLEIDING VERVOER BEVEILIGING En CONTROLE D F VERGUNNING MII D ERKENNING MII D INSPECTIE MII D INCIDENTEN MII D KLACHTEN MII D VRAGEN INFORMATIE MII D D WEESBRONNEN POORTEN MII D GOEDKEURING VERVOER D BEHEER AFVAL Operational Prcoesses REGELGEVING VERGUNNING - ERKENNINGEN GLMED INSPECTIE GLMED HANDHAVING ALGEMENE WACHTROL GLTOE D D D INCIDENTEN GLMED WACHTROL NON PROLIFERATIE D KLACHTEN GLMED D TELERAD GLTOE TOEZICHT GLTOE TOEZICHT NORM D D D PROJECT MANAGEMENT DATA- BEHEER RAPPORTERING INCIDENTEN E F SOLLICITATIE A AGENTSCHAP OPVOLGING ZENDINGEN F Inrichtingen en Aval RIAD F Fast Track Defintion PMO F BIBLIOTHEEK BEHEER F Gezondheid en Leefmilieu Beveiliging en Transport E D Bestaande Procedure Detailed analysis E&Y INTERNAT VERTEGEN- WOORDIGING F Support Processes AANKOOP D D D FINANCE HR BEHEER MEET TOESTELLEN E ICT F F F Communicatie AUDIT KWALITEITS- BELEID Management Processes Boekhouding Thesaurie Verkoop Aanwerving Opleiding Uit dienst Personeelsadmin Functiebeschrijving Functieclassificatie BEHEER VAN MIDDELEN F POP PMT HELPDESK PROJECTEN BEHEER IT BESCHERMING DATA WACHTROL ICT Interne Audit Klanttevredenheid Continue Verbetering Klachten Non Conformiteiten Documentatie Registratie Management Review Pagina 28 van /05/2010

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0)2 226 89 40 e-mail: tom.van.landeghem@bipt.be BESTEK

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Vlaamse overheid Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Open offerteaanvraag Bestek nr. IRWO/TZ/2014 Huur van

Nadere informatie

BIJZONDERE SPECIFICATIES

BIJZONDERE SPECIFICATIES VLAAMSE VERENIGING VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN TECHNISCHE BIJSTAND vzw BIJZONDERE SPECIFICATIES VVOB vzw - september 2012 Oproep 8. SUR Progress INTERNE KWALITEITSZORG voor de SURINAAMSE PEDAGOGISCHE

Nadere informatie