Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010"

Transcriptie

1 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Algemeen Voorwoord raad van bestuur Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied Samenwerkingsrelaties 5 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur (Zorgbrede Governance Code) Raad van bestuur Raad van toezicht Bedrijfsvoering Centrale cliëntenraad Ondernemingsraad 13 Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteits- en veiligheidsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Toegankelijkheid van zorg Veiligheid van zorg Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid De afdeling Nieuwe Kennis Kwaliteit van het werk Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid 39 Hoofdstuk 5 Jaarrekening Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaat bepaling Toelichting op de balans Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie onderhanden en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden per 31 december Toelichting op de resultatenrekening Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 66

3 Hoofdstuk1 Uitgangspunten van de verslaggeving 1.1 Algemeen Dit jaardocument heeft betrekking op de verantwoording van Delta Psychiatrisch Centrum over het boekjaar 2010 en heeft drie functies. In de eerste plaats voldoet Delta door publicatie van dit jaardocument aan de jaarlijkse verantwoordingsverplichtingen. De tweede functie is die van maatschappelijke verantwoording. Delta legt met dit jaardocument verantwoording af aan zijn stakeholders over de wijze waarop de cyclus van beleid, activiteiten, prestaties en bijstelling van beleid is vormgegeven. In dit kader is met name hoofdstuk 4 relevant, omdat daar beschreven wordt welke beleidsdoelen uit de Kaderbrief 2010 en het meerjarenbeleidsplan zijn gerealiseerd. Dit jaardocument wordt aan stakeholders toegezonden en is beschikbaar via de website van Delta (www.deltapsy.nl). In de derde plaats draagt Delta door de publicatie van dit jaardocument bij aan transparantie van de (geestelijke) gezondheidszorg. De meeste gegevens die in dit jaardocument zijn vermeld, zijn op te vragen via de databank Delta jaardocument

4 1.2 Voorwoord raad van bestuur Waren we in 2009 nog in de ban van het verleden -het honderdjarig bestaan van Delta kenmerkt zich vooral door de focus op de toekomst. Dit uit zich in de feiten, in het beleid en in de plannen voor een nieuwe koers. Heel Delta is in 2010 bij de voorbereiding van deze plannen betrokken geweest. De organisator hierbij was de ARA-groep. In de kern is deze nieuwe fase gekarakteriseerd door modernisering van de interne organisatie, verbetering van de kwaliteit van de zorg en oriëntatie op de externe omgeving. Modernisering is ingezet op het gebied van de behandelorganisatie, bijvoorbeeld door invoering van FACT-teams, zorgprogramma s en verdere implementatie van Routine Outcome Monitoring (ROM). Voorts is de nieuwe vestiging Delta Zorgboulevard onder andere gericht op uitbreiding van het zorgaanbod en zijn er besluiten genomen, zoals topklinische ontwikkeling voor onze dubbelediagnosebehandeling. Delta aanvaardt de consequenties waar het gaat om ingrepen ten behoeve van de kwaliteit van zorg. Invoering van het Centraal Stroombureau, sluiting van Dagactiviteitencentrum Ridderkerk en het sluiten van de klinische afdeling Persoonlijkheidsstoornissen van MFC Spijkenisse zijn hiervan voorbeelden. Ook de organisatie zelf heeft een behoorlijke moderniseringsslag gemaakt. Delta heeft de medezeggenschap van cliënten herijkt met de introductie van clusterraden en de medezeggenschap van medewerkers door decentralisatie in onderdeelscommissies. De weg naar het predikaat Excellente Zorg is ingeslagen om een sterke impuls te geven aan verpleegkundige kwaliteit. De strategische keuze voor zijn corebusiness heeft geleid tot het afschaffen van de bedrijfsbrandweer en de verkoop van het laboratorium aan het Maasstad Ziekenhuis. De externe oriëntatie van Delta vertaalt zich onder meer in de keuze van de ontwikkeling van Delta Zorgboulevard, het Plan van Aanpak MO-G4 en de actieve bijdrage aan het landelijk platform RvB², dat forse reductie van psychiatrische bedden in Nederland voorbereidt. Kortom: Delta is daadwerkelijk de weg van de verandering ingeslagen. Deze weg is onomkeerbaar. Dat is niet slechts een wens, het is een noodzaak. De toekomst is al lang begonnen en Delta wil deelnemen aan die toekomst. Wij hopen dat de lezer van dit jaardocument deze overtuiging herkent. 1.3 Voorwoord raad van toezicht De governance van zorginstellingen is een belangrijk thema geworden in het publiek debat in Nederland. En dat is terecht. De belangen immers zijn zeer groot en de risico s nemen met elke ingreep in het zorgstelsel fors toe. Dit vereist een voortdurende oriëntatie op de positie en de verantwoordelijkheid van toezichthoudende organen. Een raad van toezicht die met zijn tijd meegaat, houdt daarmee niet alleen van afstand toezicht op de raad van bestuur en diens gevoerde beleid, maar is wel degelijk een actief gremium dat een eigenstandige rol speelt in de totale dynamiek van een instelling. Bovenal ziet de raad van toezicht toe op de kwaliteit van de geleverde zorg en de tevredenheid van medewerkers en cliënten. De raad van toezicht van Delta is zich van deze ontwikkeling terdege bewust. Een aantal besluiten van de raad is hierop terug te voeren. Dit zijn de voorzitterswisseling, het installeren van nieuwe toezichthouders en het instellen van een auditcommissie. Voorts heeft de raad in zijn voornemens vastgelegd dat hij actief zijn eigen kwaliteit toetst en verbetert, ook een eigen agenda ontwikkelt en op nieuwe wijze het functioneren van de raad van bestuur zal toetsen. Zeker in de huidige organisatie van Delta met zijn enorme veranderagenda en zijn hoge ambities is een hoge kwaliteit van functioneren van de raad van toezicht vereist. Tegelijkertijd moet gezegd worden dat de ingeslagen weg van Delta zonder meer de goedkeuring van de raad van toezicht heeft. De raad steunt de ambities van de raad van bestuur en steunt de gekozen richting. Met name waar het gaat om modernisering van de inhoud van de zorg. De raad hecht er wel aan goed te letten op de balans in de organisatie. Vanuit een actieve houding en betrokkenheid opereert de raad in deze als een kritische sparringpartner van de raad van bestuur. Cruciaal voor het functioneren van het toezichthoudend orgaan en daarmee het functioneren van het bestuur van de organisatie is de relatie tussen bestuur en toezicht. Die relatie is gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en openheid. In dit opzicht ziet de raad van toezicht terug op een jaar waarin ondanks -of misschien wel dankzijde vele veranderingen de verhoudingen een stevig fundament vormen voor de verdere ontwikkeling van Delta. Delta is het waard, de professionals zijn het waard en de cliënten zijn het meer dan waard. Van links naar rechts: Drs. P.J.L. van Heugten voorzitter raad van bestuur Drs. W. Teer lid raad van bestuur Mr. C. van Steenderen-Koornneef, voorzitter raad van toezicht 2 - Delta jaardocument 2010

5 Hoofdstuk2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting Delta Psychiatrisch Centrum Adres: Albrandswaardsedijk 74 Postcode: 3172 AA Plaats: Poortugaal Telefoonnummer: Identificatienummer KvK: adres: Website: 2.2 Structuur van het concern Delta is een stichting met een eindverantwoordelijke, tweehoofdige raad van bestuur (met voorzitter) die verantwoording aflegt aan een raad van toezicht. Onder de raad van bestuur ressorteren een geneesheer-directeur, vijf (zorg)clusters, de Medische en Paramedische Dienst en een aantal stafafdelingen: Servicebedrijf, Financiën, Human Resources Management (HRM) en Communicatie. Voorts valt de afdeling Nieuwe Kennis onder de raad van bestuur. In deze afdeling zijn de post-initiële en post doctorale opleidingen, wetenschappelijk onderzoek en innovatie samengebracht, waarmee een stevig fundament wordt gerealiseerd voor opleidingen, wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Tot slot ressorteren de avond-, nacht- en weekendhoofden, de Geestelijke Verzorging en het bestuurssecretariaat onder de raad van bestuur. De clusters kennen een duale leiding: een clustermanager en een beleidspsychiater of beleidsarts. De stafafdelingen worden aangestuurd door een directeur Servicebedrijf, een directeur Financiën, een manager HRM, een hoofd Communicatie en een hoofd Nieuwe Kennis. Delta heeft een toelating voor de functies: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Deze toelating heeft betrekking op mensen met een psychiatrische aandoening waar - binnen een aparte toelating is afgegeven voor 74 plaatsen verslavingszorg en 16 plaatsen voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG). De medezeggenschapsstructuur bestaat uit een ondernemingsraad (OR) en een cliëntenraad. De centrale cliëntenraad voert overleg met de raad van bestuur. Daarnaast zijn er lokale raden die aan de clusters gekoppeld zijn en overleggen met het clustermanagement. Organogram Delta Psychiatrisch Centrum per Centrale cliëntenraad Human Resources Management Financiën Communicatie Geestelijke verzorging Raad van Toezicht Raad van Bestuur Geneesheer-Directeur Bopz Servicebedrijf Bestuurssecretariaat Nieuwe Kennis A/N/W-hoofden Ondernemingsraad Cluster Langdurende Vervolgbehandeling Cluster Zuid-Hollandse Eilanden Cluster Ouderenen Ziekenhuispsychiatrie Cluster Maatschappelijke en Verslavingspsychiatrie Cluster Rijnmond Medische en Paramedische Dienst Delta jaardocument

6 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Delta biedt behandeling en begeleiding aan volwassenen en ouderen met een psychiatrische aandoening en/of ernstige psychische problemen in de regio Rijnmond en de Zuid-Hollandse eilanden. Delta heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van psychiatrische aandoeningen die aanleiding geven tot beperkingen op meerdere levensdomeinen. De behandelingen van de kortdurende enkelvoudige problematiek wordt in de regio door andere organisaties uitgevoerd. Voorbeelden van bijzondere doelgroepen van Delta zijn: sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG) en cliënten met dubbelediagnoseproblematiek. Dubbele diagnose betekent dat er sprake is van een psychiatrische aandoening in combinatie met verslavingsproblematiek. De volgende vormen van behandeling en begeleiding biedt Delta binnen de Zorgverzekeringswet: ambulante behandeling waaronder poliklinische behandeling en psychiatrische thuiszorg deeltijdbehandeling klinische behandeling Binnen de AWBZ bieden we de volgende vormen van behandeling en begeleiding: klinische vervolgbehandeling kleinschalig wonen begeleid zelfstandig wonen dagactiviteiten en arbeid Binnen de door justitie gefinancierde zorg biedt Delta de volgende vormen van behandeling en begeleiding: poliklinische behandeling klinische behandeling In termen van AWBZ-functies biedt Delta begeleiding, behandeling en verblijf. Persoonlijke verzorging en verpleging leveren we alleen als onderdeel van of in combinatie met verblijf. Voor justitieel gefinancierde zorg geldt dat ook de functie beveiliging wordt aangeboden. Tot slot beschouwt Delta opleiden als een van zijn kerntaken. Delta beschikt over de volgende opleidingen: A-opleiding P-opleiding GGZ-VS-opleiding Initiële beroepsopleiding voor verpleegkundige niveau 4 en 5 Initiële beroepsopleiding voor verzorgende Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliënten Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar waarvan zorgzwaartepakket (ZZP) cliënten Capaciteit (aantal bedden/plaatsen) Aantal beschikbare bedden voor verblijfszorg per inclusief kleinschalig wonen, deeltijdplaatsen en bopz-aanmerking: waarvan deeltijdplaatsen waarvan kleinschalig wonen Productie Aantal in het verslagjaar geopende DBC s Aantal in het verslagjaar gesloten DBC s Aantal dagen met verblijfszorg, inclusief kleinschalig wonen en inclusief Bopz-aanmerking waarvan verzorgingsdagen kleinschalig wonen Aantal deeltijdbehandelingen in Aantal ambulante contacten in Aantal dagdelen dagactiviteiten in Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per Aantal fte in loondienst per Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in in waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in waarvan overige bedrijfsopbrengsten in Werkgebied De activiteiten van Delta zijn primair gericht op de regio Rijnmond en de regio Zuid-Hollandse eilanden. Enkele afdelingen, waaronder Loodds voor cliënten met een dubbele diagnose en De Welhoek 4 voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG), hebben een bovenregionale functie. 4 - Delta jaardocument 2010

7 2.4 Samenwerkingsrelaties Samenwerkingsrelaties Aard van de relatie Samenwerkingsrelaties Aard van de relatie Cliënten- en familieorganisaties Financiers Cliëntenraad Zorgbelang, afdeling Basisberaad GGZ Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon Ypsilon Familieraad cluster Langdurende Vervolgbehandeling Instellingsbeleid en cliëntenbeleid Instellingsbeleid Cliëntenbeleid Instellingsbeleid Clusterbeleid Achmea CZ Zorgverzekeringen Menzis Zorgverzekering Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden Instellingsbeleid, waaronder contractering Zvw Instellingsbeleid, waaronder contractering Zvw Instellingsbeleid, waaronder contractering RZA Instellingsbeleid, waaronder contractering AWBZ Medewerkers Ondernemingsraad/medewerkers Unie van vrijwilligers (UVV) V&VN Instellingsbeleid, waaronder HRM Cliëntenbeleid Lidmaatschap medewerkers en toegang tot digitaal portfolio in het kader van BIG-herregistratie Zorgkantoor Rotterdam Gemeente Rotterdam/ GGD Rotterdam Rijnmond Gemeente Spijkenisse Instellingsbeleid, waaronder contractering AWBZ Instellingsbeleid, waaronder inkoopplan van aanpak Maatschappelijke Opvang G4 (OGGZ) Instellingsbeleid, waaronder contractering OGGZ en Wet op het huisverbod Zorgaanbieders Bouman GGZ Cliëntenbeleid, waaronder verwijzing en P-opleiding DJI/directie forensische zorg Overheidsinstanties Instellingsbeleid, waaronder contractering forensische zorg Parnassia Bavo Groep Pameijer Riagg Rijnmond Laurens Argos Algemene ziekenhuizen Cliëntenbeleid, waaronder verwijzing Cliëntenbeleid, waaronder verwijzing, gezamenlijke ontwikkeling MFC voor de doelgroep SGLVG Cliëntenbeleid, waaronder verwijzing Cliëntenbeleid: consultatie instellingsbeleid: huur DAC Lombardijen en BW Lombardijen Exploitatie keuken Ziekenhuispsychiatrie Openbaar Ministerie NZa Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport CIBG Cliëntenbeleid, waaronder Wet Bopz en instellingsbeleid waaronder aangiftebeleid in geval van gebruik van geweld tegen medewerkers met een publieke taak Instellingsbeleid Instellingsbeleid Instellingsbeleid, waaronder toelatingen en maatschappelijke verantwoording Huisartsen Cliëntenbeleid, waaronder verwijzing Inspectie voor de Gezondheidszorg Instellingsbeleid/cliëntenbeleid Forta Groep Cliëntenbeleid en P-opleiding Centra voor Werk en Inkomen Cliëntenbeleid Instellingen voor Maatschappelijk Opvang Cliëntenbeleid, waaronder verwijzing en consultatie Gemeentelijke Sociale Diensten Cliëntenbeleid Penitentiaire inrichtingen Cliëntenbeleid, waaronder verwijzing en consultatie Aanbieders van thuiszorg Cliëntenbeleid Yulius Cliëntenbeleid Delta jaardocument

8 Samenwerkingsrelaties Aard van de relatie Samenwerkingsrelaties Aard van de relatie Onderwijsinstellingen Overige belanghebbenden Erasmus Universiteit Rotterdam Universiteit Utrecht ROC Albeda Zadkine College Hoogleraar psychologie in het bijzonder psychopathologie en wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk onderzoek Opleiden verpleegkundigen en verzorgenden, verstrekken stageplaatsen Verstrekken stageplaatsen Omwonenden Gemeente Albrandswaard GGZ Nederland Woningcorporaties Instellingsbeleid waaronder uitbreiding van activiteiten, vestiging, participatie in activiteiten van de vestigingen Instellingsbeleid Instellingsbeleid Huisvesting cliënten, huur bedrijfsruimte Hogeschool Rotterdam Consortium Psychiatricum Nederland Zuidwest PDO GGZ Leiden/Rotterdam Hogeschool Utrecht MSRC Banken Rabobank Rotterdam ING Bank Opleiden verpleegkundigen op niveau 5, verstrekken stageplaatsen A-opleiding P-opleiding GGZ-VS-opleiding A-opleiding Financiering Financiering Vereniging Zorgboulevard Rotterdam Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) NVvP NIP O3 Psychiatrisch Casusregister Rijnmond Inrichting en samenwerking Zorgboulevard Rotterdam Cliëntenbeleid (indicatiebesluiten) Instellingsbeleid en cliëntenbeleid Instellingsbeleid en cliëntenbeleid Instellingsbeleid, waaronder onderzoek Instellingsbeleid, waaronder onderzoek Gebruikte afkortingen in bovenstaande lijst: AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BIG Wet beroepen individuele gezondheidszorg BW Begeleid/Beschermd Wonen DAC Dagactiviteitencentrum DJi Dienst Justitiële Inrichtingen MFC Multifunctioneel Centrum MSRC NIP NVvP NZa O3 OGGZ PDO Medisch Specialisten Registratie Commissie Nederlands Instituut van Psychologen Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Nederlandse Zorgautoriteit Onderzoekscentrum GGz Rijnmond Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Postdoctorale Opleidingen RZA SGLVG V&VN Zvw Regeling Zorg Asielzoekers Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapten Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Zorgverzekeringswet De ARA-groep V.l.n.r.: Xander Noë, manager Opleiden & Ontwikkelen, Tineke Zondervan, hoofd afdeling Nieuwe Kennis, Annelies ten Broek, directeur Servicebedrijf en Bert Morssink, clustermanager Maatschappelijke en Verslavingspsychiatrie. Op het voorjaarsoverleg in april 2010 is besloten dat Delta een nieuwe koers gaat varen. De raad van bestuur heeft op hoofdlijnen de koers uitgezet, maar de invulling ervan is iets van heel Delta. De raad van bestuur heeft daarom de zogenoemde ARA-groep in het leven geroepen met de opdracht om ervoor te zorgen de discussie over de nieuwe koers op gang te brengen. Om alle medewerkers goed te informeren is er eerst een film gemaakt en gepubliceerd op het intranet, waarin de raad van bestuur uitlegt wat de nieuwe koers inhoudt en waarom Delta van koers moet en wil veranderen. Daarna heeft de ARA-groep in samenwerking met de afdeling Communicatie allerlei bijeenkomsten georganiseerd, zoals lunches en high teas waar medewerkers en cliënten met de bestuursleden in discussie konden gaan. Ook zijn er discussies gevoerd met allerlei organen en vakgroepen in Delta en zijn er diepte-interviews afgenomen met medewerkers en cliënten. De discussieperiode is afgesloten met een Lagerhuisdebat. De panelleden waren Jaap Kooimans, zorgondernemer en oprichter/directeur van High Care, Niels Mulder, psychiater en hoogleraar Openbare GGZ en werkzaam bij Parnassia Bavo Groep, Erasmus Universiteit Rotterdam en O3 onderzoekscentrum GGZ Rijnmond, Ellen Mogendorf, directeur Stichting Topklinische GGz en Liesbeth Reitsma, bestuurslid Landelijk Platform GGZ. Voor het najaarsoverleg in november 2010 heeft de ARA-groep in samenwerking met de afdeling Communicatie een krant uitgegeven, Delta.Next, die als verslag diende voor de medewerkers. Ook heeft de ARA-groep zijn advies naar aanleiding van alle discussies gerapporteerd aan de raad van bestuur. In het najaarsoverleg is dit ARA-rapport besproken met alle directeuren, managers en beleidspsychiaters. Het rapport diende als input voor het meerjarenbeleid van Delta. 6 - Delta jaardocument 2010

9 Hoofdstuk3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur (Zorgbrede Governance Code) Delta wordt geleid volgens het raad van toezicht- en raad van bestuurmodel. De leden van de raad van bestuur zijn statutair bestuurder. De statuten van Delta, het reglement van de raad van bestuur en raad van toezicht, zijn afgestemd op de bepalingen van de Zorgbrede Governance Code van de brancheorganisaties Zorg, de adviezen van de NVZD, de vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, de NVTZ, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen, en de transparantie-eisen in het kader van de Wet toelating zorginstellingen. In het verslagjaar 2010 zijn de normen en principes van de Zorgbrede Governance Code door de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht bij hun activiteiten volledig opgevolgd. Aan de principes van verantwoording is voldaan door op een doelmatige en effectieve wijze zorg te verlenen. Delta meet de uitkomsten van zijn zorgprocessen en gebruikt deze als startpunt voor verbeteringen. Bovendien levert Delta informatie aan in het kader van de Basisset Prestatie Indicatoren, waarmee vergelijking met andere aanbieders en verbeteracties mogelijk zijn. Vastgesteld is wie de belanghebbenden zijn en dat de cliëntenraad, ondernemingsraad en financiers worden betrokken bij het bijstellen van beleid. Met deze drie belanghebbenden vindt dan ook structureel overleg plaats. Aan cliëntenraad en ondernemingsraad is het recht van enquête toegekend. Door publicatie van het jaardocument legt Delta jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording af. Het jaardocument, inclusief de jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. De externe accountant woont de van belang zijnde gedeelten van vergaderingen van de raad van toezicht bij, waarin de jaarrekening en de managementletter worden besproken en/of vastgesteld. De taak en werkwijze van de raad van bestuur zijn vastgelegd in het reglement van de raad van bestuur van Delta. In 2009 is geconstateerd dat Delta zijn interne risicobeheersings- en controlesystemen moetaanpassen aan de gewijzigde financiering van de gezondheidszorg. In 2009 en 2010 zijn de risico s in kaart gebracht, de systemen aangepast en/of zijn activiteiten ondernomen om risico s te beheersen. In paragraaf 3.4 wordt nader ingegaan op de geïdentificeerde risico s en genomen maatregelen. De bezoldiging van de raad van bestuur is gebaseerd op de (oude) NVZD-richtlijnen en vastgesteld door de raad van toezicht. De normen in de nieuwe Beloningscode Bestuurders Zorg zijn lager dan de oude NVZD-richtlijnen. De raad van toezicht is in dat kader in gesprek gegaan met de raad van bestuur. In DigiMV rapporteren we over de kwantitatieve gegevens aangaande de bezoldiging van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Op deze wijze voldoen we aan de Wet Openbaarheid uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). 3.2 Raad van bestuur Samenstelling raad van bestuur Naam drs. P.J.L. van Heugten Functie Voorzitter raad van bestuur Nevenfuncties Voorzitter vereniging Zorgboulevard Rotterdam Voorzitter Stichting Verpleegkundig Specialist in de ggz Lid Commissie Werkgevers- en Arbeidszaken GGZ Nederland Bestuurslid Psychiatrisch Casusregister Rijnmond Toezichthouder Stichting Dordtse Welzijnsorganisatie Lid algemeen bestuur CONO Lid plenair orgaan van het Capaciteitsorgaan Lid bestuurlijk overleg MO plan van aanpak G4 Naam drs. W. Teer Functie Lid raad van bestuur Nevenfuncties Lid Klachtencommissie Esdégé Reigersdaal Lid Bestuur O3 Aspirant-lid Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie Voorzitter overleg Acuut convenant Rijnmond Voorzitter Bestuurlijk Overleg Opleidingsregio Rotterdam (OOR) Lid Stuurgroep Wijk OGGZ-team Rotterdam Secretaris Bestuur Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie Lid Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Zuidwest-Nederland Lid Bestuurlijk Overleg Reductie van Bedden De leden van de raad van bestuur werken met een onderlinge taakverdeling, waarbij zij steeds bijzondere zorg besteden aan de integratie van beleid in de aandachtsgebieden in het totale beleid van Delta. De voorzitter van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur en legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht via de voorzitter van de raad van toezicht. De verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de raad van bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement. Dit reglement werd in 2010 geactualiseerd, voorgelegd aan de raad van toezicht en is vastgesteld op 7 december In het herziene reglement is vastgelegd dat het lid van de raad van bestuur verantwoordelijk is voor de toepassing van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek in het primair proces en voor de oriëntatie op (inter) nationaal ontwikkelde verbeteringen, vernieuwingen in de zorg en de vertaling daarvan naar het beleid van Delta. Ten aanzien van het voorkomen van belangenverstrengeling geldt dat de leden van de raad van bestuur slechts nevenfuncties uitoefenen met toestemming van de raad van toezicht. Een overzicht van deze functies is in dit jaardocument opgenomen. Delta jaardocument

10 De voorzitter van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor: strategische beleidsontwikkeling en maatschappelijk ondernemerschap human resources financiële zaken concerncommunicatie doelmatige inzet van medewerkers en middelen bedrijfsinnovatie, inclusief de ontwikkeling en inzet van ICT overleg met de ondernemingsraad leiding aan de HR-manager, directeur Financiën, directeur Servicebedrijf en hoofd Communicatie leiding aan de clustermanagers leiding aan de secretaris van de raad van bestuur die tevens optreedt als ambtelijk secretaris van de raad van toezicht Het lid van de raad van bestuur is specifiek verantwoordelijk voor: leiding aan de heroriëntering op veranderende (externe) omstandigheden en de positionering van Delta in de geestelijke gezondheidszorg geïntegreerd beleid inzake behandeling, verpleging, begeleiding, verzorging en bejegening van cliënten leiding aan de beleidspsychiaters, beleidsarts en geneesheer-directeur nauw contact met de vakgroepen van professionals kwaliteit van zorg en kwaliteitsbeleid opleiding en scholing van medische professionals aansturen van de manager afdeling Nieuwe Kennis, A-, P- en GGZ-VS-opleider wetenschappelijk onderzoek en de toepassing van de resultaten in het primaire proces voor de oriëntatie op (inter)nationaal ontwikkelde verbeteringen, vernieuwingen in de zorg en de vertaling daarvan naar het beleid van Delta overleg met de centrale cliëntenraad onafhankelijke behandeling van klachten van cliënten overleg met de familieraad Pilot Excellente Zorg Landelijke slotbijeenkomst Excellente Zorg. In 2009 heeft Delta besloten deel te nemen aan de landelijke pilot Excellente Zorg, waarbij twaalf zorginstellingen zijn getest. Delta was de enige en eerste ggz-organisatie, die aan de pilot deelnam. In maart 2010 is de pilot afgesloten en heeft Delta besloten toe te werken naar het keurmerk Excellente Zorg. In het verslagjaar is daarom besloten om begin 2011 een projectleider aan te stellen, die wordt ondergebracht bij de afdeling Nieuwe Kennis. Excellente Zorg is een afgeleide van het concept van de magneetziekenhuizen, waarbij met name een betere positionering van de verpleegkundigen en verzorgenden in de instelling centraal staat. Bij het Amerikaanse magneetconcept gaat het vooral om het werven en behouden van gekwalificeerd personeel. Excellente Zorg gaat echter verder. De doelstellingen van Excellente Zorg zijn: het vergroten van de algemene en professionele arbeidstevredenheid van verpleegkundigen en verzorgenden het bevorderen van excellente cliëntgerichte zorgverlening attitudeverandering in de instelling, namelijk innovatief en cliëntgericht werken en het besef dat zorgprofessionals daarin een bepalende factor zijn 8 - Delta jaardocument 2010

11 3.3 Raad van toezicht Samenstelling raad van toezicht Naam Aandachtsgebied Functie Datum aan- of aftreden Dhr. prof. dr. J.J.A. Leenaars RA Voorzitter en remuneratie Lid raad van bestuur Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) afgetreden Mw. mr. C. van Steenderen- Koornneef Voorzitter en remuneratie Sectorvoorzitter civiele sector Rechtbank Rotterdam aangetreden als voorzitter Dhr. drs. F.F. Steenwinkel RA RE RO Vicevoorzitter Financiën, voorzitter auditcommissie Directeur Tangulat BV aangetreden als vicevoorziter Mw. prof.dr. T.A. Abma Medezeggenschap en participatie van cliënten (voordracht namens cliëntenraad) Hoogleraar VU Medisch Centrum en EMGO Instituut, afdeling Metamedica VUmc, Amsterdam Dhr. mr. H.M. Bergmann Openbaar bestuur, lid auditcommissie Burgemeester Albrandswaard Dhr. D.C. Kaasjager, arts Overheidsbeleid op het gebied van ggz, lid auditcommissie Zelfstandig beleidsadviseur en coach Dhr. dr. C.J.A.J. Slooff Behandelbeleid Psychiater GGZ Drenthe HM. Bolle HR-beleid (voordracht namens OR) Directeur Vereniging Huisartsenposten Nederland aangetreden Nevenfuncties De leden van de raad van toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap van de raad van toezicht van Delta. De leden van de raad van toezicht melden nieuwe nevenfuncties tijdens de vergaderingen. Een overzicht van deze nevenfuncties is gepubliceerd op DigiMV. Samenstelling Conform de normen voorzittingstermijnen van de Zorgbrede Governance Code is de voorzitter van de raad van toezicht, prof. dr. J.J.A. Leenaars RA, teruggetreden op 27 april Mw. mr. C. van Steenderen-Koornneef, tot die datum vicevoorzitter, heeft dhr. Leenaars opgevolgd als voorzitter. Dhr. drs. F.F. Steenwinkel RA RE RO is benoemd tot vicevoorzitter. De ontstane vacature werd op 13 september 2010 opgevuld door dhr. H.M. Bolle. Bijeenkomsten De raad van toezicht kwam in 2010 zeven keer bijeen voor overleg met de raad van bestuur. Daarnaast vond op 25 november 2010 een overlegvergadering met de ondernemingsraad plaats conform artikel 24 van de Wet ondernemingsraad (WOR). In lijn met de Zorgbrede Governance Code evalueert de raad van toezicht zijn functioneren jaarlijks buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur. De raad van toezicht informeert de raad van bestuur over de uitkomsten daarvan. In het verslagjaar werd besloten deze evaluatie te laten begeleiden door mw. prof. dr. P. Meurs. Om agendatechnische redenen bleek de evaluatie niet meer mogelijk in het verslagjaar. Deze heeft nu op 17 februari 2011 plaatsgehad. Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de onderwerpen die besproken zijn door of met de raad van toezicht. Vergoedingen raad van toezicht 2010 Voorzitter (aftredend) Voorzitter (aantredend) Overige leden (gezamenlijk) Totaal De vergoedingen van de raad van toezicht zijn ruim binnen de norm van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Delta jaardocument

12 Onderwerpen Onderwerp Status Standpunt raad van toezicht Toelichting op uitkomsten meting CQ-index ambulant door projectleider en centrale cliëntenraad. Toelichting op onderzoek en rapportage Plexus door projectleider. Toelichting op procedure meerjarenbeleidsplan door raad van bestuur. Ter informatie. Ter informatie. Ter informatie. Afkoop eeuwigdurende erfpacht terrein locatie Poortugaal. Ter besluitvorming. Raad van toezicht kan zich vinden in het besluit van de raad van bestuur om geen gebruik te maken van het aanbod tot afkoop. Samenwerking met I-psy. Ter besluitvorming, voortgangsrapportage. Raad van toezicht heeft geen bezwaar tegen onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden en -modaliteiten. Definitief besluit wordt aan raad van toezicht ter accordering voorgelegd. Nieuwbouwlocatie De Brink. Voortgangsrapportage. Huisvesting van cliënten op deze afdeling moet worden verbeterd. Deïnstitutionalisering/bestuurlijk overleg over reductie van bedden. Ter informatie. Evaluatie jaarplan Ter verantwoording. Wordt besproken in het kader van het jaardocument Jaarplan Ter informatie. Doelstellingen smarter formuleren, LTHP en strategisch vastgoedplan opleveren. Meerjarenbeleidsplan Ter informatie. De zorgvisie is bijzonder uitdagend en ambitieus. De raad van toezicht formuleert aandachtspunten voor een plan van aanpak en de uitvoering. De raad van toezicht wenst zorgvuldig op de hoogte gehouden te worden van de voortgang. Begroting Ter goedkeuring. De raad van toezicht keurt de begroting goed. Jaardocument/jaarrekening Ter vaststelling. De raad van toezicht stelt jaardocument en jaarrekening vast. Toelichting op accountantsverslag 2009 door KPMG. Ter informatie. Instellen auditcommissie. Ter vaststelling. De raad van toezicht keurt reglement, samenstelling en werkwijze van de commissie goed. Overdracht voorzitterschap. Ter vaststelling. Prof. dr. J.J.A. Leenaars draagt voorzitterschap over aan mw. Mr. C. van Steenderen. Mede door de inzet van Teus Vertooren heeft Delta de subsidie gekregen. Europese Unie stemt in met subsidie voor scholing aan Deltaleerlingen Delta heeft hard gewerkt aan de subsidieaanvraag voor een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds. Hiervoor is een klein projectteam bestaande uit Teus Vertooren, Xander Noë en Rowan du Burck aan de slag gegaan om een volledige aanvraag te doen, inclusief begroting en administratief handboek. In juni 2010 heeft de Europese Unie de subsidieaanvraag gehonoreerd. De Europese Unie hecht veel waarde aan een goed scholingsniveau van de inwoners van de EU-landen. Om die waarde te benadrukken stelt de Europese Unie subsidiegelden beschikbaar, zodat alle inwoners in de EU een hoger scholingsniveau kunnen bereiken. Delta is enthousiast over deze regeling en werkt aan deze uitvoering graag mee door leerlingen op te leiden tot verpleegkundige, die daarvoor bereid zijn een opleiding te volgen bij het ROC (Regionaal Opleidingen Centrum). Om deze opleiding van alle kandidaten te bekostigen, ontvangt Delta van de Europese Unie een subsidie. Dit geld wordt besteed aan voorzieningen die het volbrengen van het scholingstraject door de kandidaten moeten ondersteunen Delta jaardocument 2010

13 Onderwerp Status Standpunt raad van toezicht Excellente Zorg. Ter informatie. De raad van toezicht wenst op de hoogte gehouden te worden van het vervolg. Toelichting op medewerkertevredenheidsonderzoek door stafmedewerker HRM. Toelichting op extern onderzoek naar aanleiding van mishandeling medewerkers door cliënt. Ter informatie. Ter informatie. De raad van toezicht ziet uit naar de herhalingsmeting. De raad van toezicht hecht belang aan inzicht in de aanleiding en de uitvoering van aanbevelingen. Toelichting op ethiekbeleid door projectleider. Ter bespreking. De raad van toezicht hecht grote waarde aan het voortzetten van het ingezette beleid. Toelichting op de aanschaf en implementatie van een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). Aanstelling nieuw lid raad van toezicht op voordracht van de ondernemingsraad. Toelichting op voortgang NIAZ-heraccreditatie. Ter informatie. Ter besluitvorming. Ter informatie. De raad van toezicht gaat akkoord met een toelichting op de stand van zaken van het project tijdens de vergadering in december De raad van toezicht besluit de heer H.M. Bolle te benoemen als lid van de raad van toezicht. Overname Deltalaboratorium door Maasstad Ziekenhuis. Ter goedkeuring. De raad van toezicht keurt overname goed onder de voorwaarde van het aangegeven (of een hoger) overnamebedrag. Toelichting financieel resultaat eerste halfjaar 2010 door directeur Financiën. Presentatie over implementatie nieuw EPD door projectleider. Ter informatie. Ter informatie. Invoeren klokkenluidersregeling. Ter besluitvorming. De raad van toezicht keurt de voorgelegde regeling goed. Aanpassing tekenbevoegdheid raad van bestuur. Ter goedkeuring. De raad van toezicht gaat akkoord met het consulteren van een notaris over de benodigde aanpassing van de statuten. Aanpassing reglement raad van bestuur. Ter goedkeuring. De raad van toezicht keurt de aanpassing goed. Begroting Ter goedkeuring. De raad van toezicht keurt de begroting goed. De auditcommissie dient regelmatig geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen naar aanleiding van de begroting. Managementletter. Ter informatie. De managementletter zal door de auditcommissie gedetailleerder worden besproken. 3.4 Bedrijfsvoering Informatie- en communicatietechnologie (ICT) In toenemende mate zijn de diverse gegevens die binnen Delta geregistreerd worden van belang voor zowel de zorgverlening als de bedrijfsvoering. De diverse tools en applicaties brengen de ingevoerde gegevens bijeen, waarna de data worden omgezet naar informatie. Hierbij geldt dat de aan te leveren informatie een belangrijker agendapunt is dan de achterliggende techniek. De informatiebehoefte van de eindgebruikers en verantwoordelijken (zorgverleners en bedrijfsvoering) wordt steeds meer leidend in de organisatie. De organisatie moet daarbij een technische optimalisatie bereiken, waardoor het aantal applicaties en de daarmee gepaard gaande eilandenautomatisering, wordt beperkt. Momenteel zijn er twee applicaties in gebruik, waarbij de ene de cliënt-/zorggerelateerde informatie bevat en de andere de productiegegevens. Tussen deze applicaties zijn koppelingen nodig om alle gegevens op de juiste wijze bij elkaar te brengen. In 2010 is besloten om deze twee applicaties te vervangen door één applicatie. Daardoor zijn minder beheeractiviteiten nodig en wordt de aansluiting op de informatiebehoeften van gebruikers geoptimaliseerd. Een uitgebreide selectie volgens de methodiek, zoals gehanteerd in het referentiemodel EPD/GGZ, heeft geleid tot de keuze voor de applicatie van Chip- Soft. In augustus 2010 is de implementatie gestart en de verwachting is dat najaar 2011 het nieuwe Elektronische Zorg Informatie Systeem (EZIS) operationeel zal zijn. Eind 2010 is er een nieuwe business intelligence tool aangeschaft, waarmee op een gebruiksvriendelijke wijze tendensen kunnen worden onderscheiden en oplossingsrichtingen kunnen worden gesignaleerd. In de nieuwe tool zal de informatie meer gevisualiseerd zijn door onder andere grafieken en dashboards. De eindgebruiker kan bij achterblijvende resultaten de oorzaak eenvoudiger achterhalen door door te klikken op het probleemgebied. Het causaal verband is als het ware verankerd in de tool. Samen met de eindgebruikers wordt bepaald welke overzichten worden opgenomen in de tool. Tot slot heeft Delta in 2010 besloten NEN 7510 voor informatiebeveiliging in te voeren en daarmee zijn informatieveiligheidsbeleid te borgen. De invoering van deze norm zal leiden tot certificering. De achter liggende techniek van de beveiliging, de autorisatie van de toegang tot de informatie, het veiligheidsbewustzijn en gedrag van medewerkers en de rol van security-officer, zijn daarbij van cruciaal belang. Delta jaardocument

14 3.5 Centrale cliëntenraad In het verslagjaar hebben de raad van bestuur en de centrale cliëntenraad elke twee maanden vergaderd. Daarbij zijn de onderstaande onderwerpen ter advisering voorgelegd. Onderwerp Standpunt cliëntenraad Actie raad van bestuur De omzetting van grondslag van psychiatrie naar verstandelijk gehandicapten voor de SGLVG-afdeling. Positief advies ( ). De raad van bestuur heeft het CIBG verzocht om omzetting van de grondslag. Protocol brandveiligheid kamers cliënten. Negatief advies ( ). De raad van bestuur heeft de protocollencommissie verzocht het protocol aan te passen op basis van het standpunt van de centrale cliëntenraad. Vervoer van cliënten tussen metrostation Poortugaal en de vestiging van Delta in Poortugaal op zondagavond (ongevraagd advies). De start van een pilot met de inzet van taxibusjes op zondagavond ( ). De raad van bestuur heeft advies overgenomen en heeft pilot goedgekeurd. Begroting Positief advies ( ). De raad van bestuur stelt de begroting vast. De sluiting van DAC Ridderkerk. Positief advies ( ). Sluiting DAC Ridderkerk. Verhoging bijdrage van cliënten voor beheer door Stichting Patiëntengelden. Zorgprogramma Borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Voorstel tot beëindigen extra vervoer tussen metrostation Poortugaal en de vestiging van Delta op basis van de evaluatie van de proefperiode. Ongevraagd advies: geleidelijke verhoging van de bijdrage van cliënten over een periode van vier jaar ( ). Positief advies ( ). Negatief advies, omdat pilot-periode niet representatief is en data slechts betrekking hebben op een deel van de proefperiode. Verzoek om verlenging van de proefperiode ( ). De raad van bestuur heeft het standpunt van de centrale cliëntenraad gecommuniceerd naar Stichting Patiëntengelden. De raad van bestuur heeft besloten tot invoering van het zorgprogramma. Proef wordt verlengd conform advies van de centrale cliëntenraad. Het aanstellen van een familievertrouwenspersoon. Positief advies ( ). De raad van bestuur start de werving van een familievertrouwenspersoon. De aanpassing van het klachtenreglement. Positief advies ( ). Het invoeren van het aangepaste reglement. De aanschaf van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Overdracht laboratorium aan het Maasstad Ziekenhuis. Positief advies ( ). Advies volgt in De raad van bestuur besluit tot aanschaf van een VMS. Advies vorming cluster Delta Zorgboulevard. Advies volgt in In het verslagjaar is de samenwerking tussen centrale cliëntenraad en de raad van bestuur geëvalueerd. Deze evaluatie vond plaats aan de hand van de samenwerkingsovereenkomst, die dateert uit juli De nieuwe samenwerkingsovereenkomst, waarin een aantal kleine tekstuele aanpassingen is verwerkt, is op 18 januari 2011 ondertekend door de centrale cliëntenraad en de raad van bestuur. De herziene overeenkomst zal in 2013 weer geëvalueerd worden. In het kader van het decentraliseren van de medezeggenschap van cliënten beschikken vier van de vijf clusters vanaf 2009 over een clusterraad. De centrale cliëntenraad en de raad van bestuur hebben in het verslagjaar besloten deze werkwijze te formaliseren door het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten tussen de clusterraden en het clustermanagement. De raad van bestuur kon zich vinden in de inhoud van de conceptovereenkomst die daarvoor is opgesteld. In het laatste kwartaal van 2010 zijn deze overeenkomsten door cliëntenraad besproken met het clustermanagement van twee clusters. De bespreking met het management van de overige clusters zal plaatsvinden in Delta jaardocument 2010

15 3.6 Ondernemingsraad In 2010 zijn de volgende onderwerpen ter advisering of instemming voorgelegd aan de ondernemingsraad (OR): Onderwerp Standpunt OR Actie raad van bestuur De verwerking van persoonsgegevens voor screening en vaccinatie infectieziekten. Het opheffen van de functie somatische afdeling. Het invoeren van een non-concurrentieen boetebeding voor behandelaren. Het wijzigen van de opzegtermijn van medewerkers. De aanpassing van de regeling reiskosten voor ambulante medewerkers. De invoering van een nieuwe regeling gebruikersovereenkomst mobiele telefonie. Instemming. Positief advies. Instemming. Verzoek om aan te geven wat de bestemming is van de boetes. Instemming. Geen instemming. Medewerkers vinden de regeling bezwaarlijk vanwege een relatief geringe achteruitgang qua vergoeding. De OR vindt het bezwaarlijk dat de vergoeding wordt verhoogd bij meer dienstreizen, omdat dit extra autogebruik zou stimuleren. Instemming in tweede instantie. De raad van bestuur voert het voorgenomen besluit uit. Uitvoering van het voorgenomen besluit. Het treffen van voorzieningen in de clusters voor opvang van somatische zorg en scholing ontwikkelen. De raad van bestuur heeft aangegeven dat de boete mag toekomen aan de organisatie conform een uitspraak van de Hoge Raad d.d. april Aanpassing opzegtermijn in nieuw te af te sluiten arbeidsovereenkomsten. De raad van bestuur neemt het advies niet over, omdat de achterbanraadpleging ook had moeten plaatsvinden onder medewerkers die er op vooruit zouden gaan. De ervaring leert voorts dat bij noodzakelijke kilometers de afschrijvings- en slijtagekosten relatief hoger zijn en dat de voorgestelde vergoeding daarin voorziet. De besluitvorming over de invoering van de dienstreizenregeling wordt opgeschort in verband met een onderzoek naar de werkkostenregeling waarin de reiskostenregeling wordt meegenomen. De raad van bestuur heeft een herziene instemmingsaanvraag ingediend, waarin de gemaakte opmerkingen van de OR zijn verwerkt. Daarna heeft de OR instemming verleend tot het nemen van een besluit over het vaststellen van de herziene gebruikersovereenkomst mobiele telefonie. Plannen van aanpak RI&E. Instemming. Uitvoeren plannen van aanpak voor de afdeling Gastenverzorging, locatie Ouwehaven/Nieuwehaven, afdeling Logistiek/Centraal Magazijn en de Fysiotherapie. Routine Outcome Monitoring (ROM) In 2009 is het project ROM van start gegaan. ROM is het systematisch in kaart brengen en daarmee objectiveren van de uitkomsten van de zorg binnen Delta. Het psychosociaal functioneren en de kwaliteit van leven van cliënten van Delta worden periodiek geïnventariseerd met behulp van meetinstrumenten zoals vragenlijsten die cliënten (MANSA, OQ-45) of hulpverleners (HoNOS) invullen. De uitkomsten van deze meetinstrumenten worden gebruikt bij de behandelevaluaties en geven aanleiding tot het stellen van nieuwe doelen in de behandeling, of het bijsturen van de ingezette lijn. In 2010 zijn de uitkomsten ook verzameld per afdeling. Zo ontstaat een beeld van het beloop van ziektebeelden bij bepaalde groepen, afdelingen en Delta als geheel. Ook kan zo in kaart gebracht worden waar de tevredenheid van groepen cliënten liggen op bepaalde afdelingen van Delta. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, financiën en/of lichamelijke gezondheid. Deze uitkomsten kunnen aanleiding geven om veranderingen aan te brengen. En het zorgt voor meer transparantie naar cliënten en andere partners over onze daadwerkelijke resultaten. Op het intranet van Delta, Fleur, zien medewerkers in één oogopslag de score per (zorg)cluster en afdeling met betrekking tot ROM. Delta jaardocument

16 Onderwerp Standpunt OR Actie raad van bestuur Het wijzigen van de aansturing van Delta Zorgboulevard. Positief advies. Voor een tijdelijke aansturing van Delta Zorgboulevard installeert de raad van bestuur een manager en een beleidspsychiater voor de duur van drie jaar. Het opheffen van DAC Ridderkerk. Positief advies. De raad van bestuur voert het voorgenomen besluit uit en zegt de huur op per 31 mei De opvang en begeleiding van medewerkers na een ernstig incident of een traumatische gebeurtenis. Instemming. De raad van bestuur stelt het herziene beleid aangaande opvang en begeleiding vast. Het nieuwe beleid wordt voorbereid en ingevoerd. Het investeren in een nieuw EPD. Positief advies. Het advies om een planning op te stellen voor de scholing van medewerkers voorafgaand aan de ingebruikname van het nieuwe EPD is overgenomen door de raad van bestuur. Het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van aios psychiatrie. Het uitvoeren van de aanbevelingen van Coppa Consultancy binnen het Servicebedrijf. De aanschaf van een nieuwe medicatierobot/ ATC-machine. Instemming. Negatief advies. De werkdruk op de afdeling Logistiek zou toenemen en kwaliteit zou afnemen. Cliëntenparticipatie is niet langer mogelijk. Positief advies. Het voorgenomen besluit wordt uitgevoerd. De raad van bestuur heeft besloten geen uitvoering te geven aan het onderzoek van Coppa. Aanschaf. De raad van bestuur heeft bevestigd aan de OR dat de aanschaf geen personele consequenties heeft. Dienstverlening van het Servicebedrijf. Niet van toepassing. De raad van bestuur heeft besloten deze adviesaanvraag in te trekken. Het positioneren van de A- en P-opleiding Positief advies. en de opleiding GGZ-VS onder de afdeling Nieuwe Kennis. Uitvoeren van het voorgenomen besluit. Bijstelling roosterstatuut. Niet van toepassing. De raad van bestuur heeft deze aanvraag ingetrokken in afwachting van de afronding van de pilot Centraal Roosteren in cluster Zuid-Hollandse Eilanden. Opheffen bedrijfsbrandweer. Positief advies. Uitvoeren van voorgenomen besluit, waarbij voor de medewerkers die het betreft een passende financiële regeling wordt getroffen. Beleidsplan bedrijfshulpverlening (BHV) Instemming met het verzoek om zo spoedig mogelijk het bijbehorende communicatieplan ten uitvoer te brengen om de organisatie te informeren. Uitvoeren waarbij directeur Servicebedrijf de opdracht heeft op korte termijn maatregelen te nemen ter verhoging van het veiligheidsbewustzijn. Cameratoezicht op parkeerplaatsen. Besluitvorming in Het invoeren van jaargesprekken met medewerkers. Notitie Servicebedrijf Nota werving- en selectiebeleid (herziene versie). Het instellen van een functiecommissie. Instemming. Positief advies met verzoek zorgvuldig om te gaan met de medewerkers voor wie het plan gevolgen heeft en de vervolgacties zo spoedig mogelijk in te zetten met inachtneming van zorgvuldige en heldere communicatie. Instemming met verzoek extra aandacht te besteden aan langetermijnpersoneelsplanning en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Instemming en evaluatie een half jaar na invoering. Besluit tot invoering van jaargesprekken. Per cluster/afdeling zal een implementatieplan gemaakt worden. De voortgang van de uitvoering zal besproken worden op basis van het overleg dat OR-leden regelmatig voeren met cluster- of afdelingsmanagement. De raad van bestuur geeft een vervolg aan de voorgestane visie met inachtneming van de adviezen. De raad van bestuur besluit tot invoering van het herziene beleid waarbij de aandachtspunten ter harte worden genomen. De raad van bestuur stelt de functiecommissie in Delta jaardocument 2010

17 Onderwerp Standpunt OR Actie raad van bestuur Businesscase unit 3 MFC Spijkenisse: de wijziging van de doelgroep, het sluiten van klinische capaciteit en het starten van ambulant aanbod. Het afsluiten van een trajectovereenkomst met SoZaWe * Rotterdam inzake participatieplaatsen. De vorming van een cluster Delta Zorgboulevard. De overdracht van het Deltalab aan het Maasstad Ziekenhuis. Invoeren van een digitaal personeelsdossier. De aanschaf van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Het invoeren van een klokkenluidersregeling. Positief advies. Akkoord met voorwaarden, waaronder geen verdringing/vervanging reguliere arbeidsplaatsen, goede begeleiding en een opleiding voor begeleiders. De plaatsing mag niet ten koste gaan van werkplekken van cliënten. De OR heeft behoefte aan extra informatie over huidige formatie van diverse afdelingen, de taken van assisterenden, functiedifferentiatie, parkeergelden en de benodigde investeringen voor Delta Zorgboulevard. Positief advies met de nadruk op het waarborgen van de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Standpunt volgt in Standpunt volgt in Standpunt volgt in De raad van bestuur voert het voorgenomen besluit uit en de ambulante hulpverlening start. De raad van bestuur geeft opdracht tot het voorbereiden van de realisatie van participatieplaatsen en de afsluiting trajectovereenkomst met inachtneming van de voorwaarden gesteld door de OR. De informatie is schriftelijk aangeleverd door de raad van bestuur. Uitvoeren besluit: overdracht van het laboratorium van Delta aan het Maasstad Ziekenhuis. De aanpassing van het privacyreglement. Standpunt volgt in * SoZaWe = Sociale zaken en werkgelegenheid De werkgroep Zorgprogramma s, bestaande uit (v.l.n.r.) Lennart Rovers, Denny Krabbendam, Rocco Hoekstra, Saskia Berendsen en Niels Huitema, heeft de multidisciplinaire richtlijnen omgesmeed tot twee werkbare zorgprogramma s voor respectievelijk schizofrenie en aanverwante stoornissen en stemmingsstoornissen. Zorgprogramma s Stemmingsstoornissen en Schizofrenie Een zorgprogramma is een samenhangend hulpaanbod voor een omschreven doelgroep. Een zorgprogramma wordt bepaald door de hulpvraag van de doelgroep en de beste kennis over wat helpt bij de problemen van de doelgroep. Het zorgprogramma vormt het onderhandelingskader voor hulpverlener en cliënt. Samen bepalen zij welke onderdelen uit het programma in het behandelplan worden opgenomen. Het opstellen en invoeren van zorgpaden is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen werken met een zorgprogramma. Een zorgpad is een beschrijving van de opeenvolgende activiteiten die plaatsvinden in de zorg voor cliënten van een bepaalde doelgroep, uitgezet in de tijd. In het zorgpad liggen alle activiteiten en het verwachte einde van de behandeling vast, volgens de onderdelen van het zorgprogramma. De cliënt weet precies wat hij kan verwachten van behandelingen bij Delta en welke disciplines daar bij betrokken zijn. De raad van bestuur heeft in 2010 de clustermanagers van de clusters Rijnmond en Zuid-Hollandse Eilanden opdracht gegeven om de zorgprogramma s Stemmingsstoornissen en Schizofrenie en aanverwante stoornissen in te voeren in hun clusters. Daarna kunnen de zorgprogramma s ook bij de andere clusters ingevoerd worden en kan gestart worden met de invoering van het zorgprogramma Borderlinepersoonlijksstoornissen. Delta jaardocument

18 Hoofdstuk4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Missie en visie De missie van Delta is om uitstekende zorg te bieden aan mensen met een psychiatrische stoornis, waardoor de kwaliteit van leven zoveel mogelijk verbetert. Tegelijkertijd wil Delta het persoonlijke herstelproces van de cliënt faciliteren door optimaal aan te sluiten bij zijn of haar mogelijkheden. Medewerkers van Delta doen hun werk deskundig en betrokken, met respect en compassie voor de cliënt. Delta waardeert, motiveert en respecteert zijn medewerkers en zorgt voor een goed werkklimaat. Psychiatrie is een medisch specialisme. Delta werkt multidisciplinair vanuit het biopsychosociaalmodel. De integratie van de drie invalshoeken stuurt de diagnostiek en behandeling. Delta integreert deze met rehabilitatie. Het verbeteren van de relatie tussen de cliënt en zijn omgeving is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Delta werkt zoveel mogelijk samen in ketens en moedigt de cliënt aan mee te denken over de vormgeving van een passende behandeling. De medewerkers van Delta worden gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen, zowel in het belang van de cliënt als in hun eigen belang. De marktwerking in de zorg geeft voeding aan de ambities van Delta. De organisatie blijft dan ook investeren in deskundigheid en zorgvernieuwing en vergroot de samenwerking met andere aanbieders van psychiatrische zorg. En door zijn middelen zo goed mogelijk te besteden, wil Delta het rendement van zijn werk én de waardering ervoor, blijven verbeteren. Meerjarenbeleidsplan De langetermijnambities van Delta zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan Delta heeft de ambitie om in zijn vakgebied tot de beste van Nederland te behoren en wil in een sterk veranderende omgeving zijn continuïteit waarborgen. Het meerjarenbeleidsplan omvat 38 beleidsvoorstellen, waarmee Delta in het vereiste tempo zijn ambities wil realiseren. Tijdens het najaarsoverleg 2010 is geconstateerd dat Delta 18 beleidsvoornemens heeft gerealiseerd, 16 beleidsvoornemens deels heeft gerealiseerd, 2 beleidsvoornemens op basis van voortschrijdend inzicht zijn herzien en dat 2 beleidsvoornemens niet gerealiseerd zijn. In de tabel (volgende pagina) is de stand van zaken aan het einde van het verslagjaar weergegeven. Project Delta Zorgboulevard Delta heeft op 17 mei 2011 een vestiging op de Zorgboulevard in Rotterdam-Zuid geopend. Delta is gevestigd op de Zorgboulevard met een innovatief en vraaggericht aanbod, bestaande uit onder andere 88 klinische behandelplaatsen, een grote polikliniek en deeltijdbehandeling In 2010 is het nieuwe en beleidsplan een Spoedeisende Bedrijfshulpverlening Hulp Psychiatrie vastgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de Op OR. 1 Door september de diversiteit 2010 is aan een locaties, nieuwe manager de functies aangesteld, van deze Marieke locaties Eelkman en de verschillende Rooda en tevens niveaus een van beleidspsychiater, zelfredzaamheid Rocco van cliënten Hoekstra. in Samen Delta is met het de belangrijk projectleider om de en BHV-trainingen de managementassistent in te richten vormden naar zij het maatgevende projectteam. factoren Er is onder van andere locatie gewerkt zelf. aan de inhoud (wat gaat Delta Zorgboulevard bieden op deze nieuwe locatie?), de samenwerking Door met op externe locatie te partijen, trainen de leren bouw de en medewerkers inrichting in van kort het tijdsbestek pand, het financiële te werken plaatje, met hun de eigen HR-organisatieontwikkelingen, procedures, veiligheidsvoorzieningen het aanmelden en de cliënten bereikbaarheid, in geval van ICT een en marketing calamiteit. en Ook communicatie. wordt hiermee het veiligheidsbewustzijn vergroot onder de medewerkers en cliënten. In 2010 is bepaald dat Delta met de komst van Delta Zorgboulevard zich niet alleen richt op complexe, vaak chronische psychiatrie. Bij Delta Zorgboulevard kunnen ook mensen met lichtere klachten, zoals paniekaanvallen en lichte depressies, geholpen worden. Delta moet in staat zijn de ontbrekende zelfredzaamheid van Ook cliënten zal Delta te compenseren. Zorgboulevard Het een aspect belangrijk redden/ontruimen aanmeldpunt in zijn voor de regio samenhang Rijnmond. met Nieuw het blussen is ook dat staat cliënten, hierbij centraal. met een verwijsbrief Alle medewerkers van hun van verblijfslocaties huisarts, zichzelf worden snel en hierop eenvoudig getraind. kunnen aanmelden bij Delta Zorgboulevard. Verbeteringen van de brandveiligheid worden gevonden in het verhogen van het veiligheidsbewustzijn bij de medewerkers. De Zij moeten Zorgboulevard hiervoor bestaat een proactieve uit de nieuwbouw houding krijgen, van het die Maasstad leidt Ziekenhuis tot een daadwerkelijke en de Medimall. verhoging Dit laatste van de is brandveiligheid. een complex van medische voorzieningen Het bewustzijn waaraan houdt niet naast alleen Delta in dat ook men Aafje, zich het bewust GeboorteHotel is en de van Huisartsenposten de eigen verantwoordelijkheid, Rijnmond deelnemen. maar tevens weet wat die verantwoordelijkheid inhoudt. fotografie: Hans Morren 16 - Delta jaardocument 2010

19 Meerjarenbeleidsplan Beleidsvoornemen Stand van zaken Toelichting Er wordt een specifieke set prestatie-indicatoren voor Delta opgesteld, gerelateerd aan de zorgafdelingen, en de afdelingen Financiën, HRM en Communicatie. Projecten en werkprocessen worden SMART-geformuleerd en volgens de Demingcyclus getoetst en bijgesteld. Het leidinggevend kader, te beginnen bij de raad van toezicht, wordt geschoold om daadwerkelijk de kwaliteitscyclus volgens de SMART-/Demingprincipes te implementeren. Delta kiest als leidend principe om ketenzorg te bieden op regionaal gebied. Delta werkt actief aan een regionaal netwerk van zorgaanbieders. Delta richt de stafafdeling Marketing & Sales in en ontwikkelt deze kwaliteiten in de organisatie. Delta bereidt op geleide van zijn portfolio strategische alliantievorming voor ter besluitvorming in Bestaande allianties rond cliëntenstromen en het primaire proces worden gecontinueerd en indien nodig geformaliseerd. Deels gerealiseerd. Gerealiseerd. Beleidsvoornemen is herzien. Deels gerealiseerd. Deels gerealiseerd. Deels gerealiseerd. Gerealiseerd. Gerealiseerd. Voor de zorgafdelingen en het Servicebedrijf zijn prestatie-indicatoren ingevoerd. Voor de afdelingen Financiën en Communicatie zijn er geen prestatie-indicatoren opgesteld. De afdeling HRM heeft de process survey tools uit het EFQM*-model bewerkt, maar deze zijn niet geïmplementeerd. SMART-formuleringen worden toegepast. De toepassing van de Demingcyclus blijft een aandachtspunt. De documentenregisters staan op de agenda s van werkoverleggen, hetgeen waarborgt dat beheer en daarmee evaluatie en bijstelling plaatsvindt. Besloten is om scholing te vervangen door extra aandacht bij het beoordelen van notities, werkprocessen en projectvoorstellen. Daarnaast worden de SMART-/Demingprincipes voortdurend onder de aandacht gebracht van de verantwoordelijken door de afdeling Kwaliteit & Veiligheid, bijvoorbeeld bij interne audits, zelfevaluaties, etc. Er zijn diverse samenwerkingsverbanden aangegaan. Wanneer dit voor de zorg voor cliënten noodzakelijk is, voert Delta zelf de regie (bijvoorbeeld toezicht op nazorg). Er zijn diverse samenwerkingsverbanden aangegaan. Delta speelt een belangrijke rol in het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Rotterdam G4. Delta beschikt over een afdeling Marketing & Sales, waarbij de nadruk op sales ligt. De ontwikkeling van de marketingfunctie is in 2010 opgepakt. Dit beleidsvoornem zal in 2011 verder uitgewerkt. Delta heeft diverse strategische allianties onderzocht, waarbij geconstateerd is dat voordelen van dergelijke allianties niet opwegen tegen de nadelen. Er zijn nog kansrijke allianties onder bewerking. Allianties zijn gecontinueerd en in een aantal gevallen geformaliseerd, zoals met Careyn, Pameijer, ASVZ en Thuiszorg Rotterdam. De directeuren Servicebedrijf en Financiën stellen aan de Deels gerealiseerd. hand van een set criteria een lijst op van activiteiten, die niet tot de core business behoren en dus eventueel geoutsourced kunnen worden, op basis waarvan de raad van bestuur een besluit neemt. Gerealiseerd zijn maincontracting en het opheffen van de bedrijfsbrandweer. Binnen de afdeling Financiën is als alternatief gestuurd op reductie van het personeelsbestand, onder andere door automatisering. Het laboratorium van Delta is overgedragen aan het Maasstad Ziekenhuis. De clusterindeling en vorming van resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE s) is geïmplementeerd per Delta investeert in strategische allianties met ambulante zorgaanbieders met als doel transmurale circuits te ontwikkelen, vooral op het gebied van chronische psychiatrie, ouderen en dubbele diagnose. Delta kiest voor de complexe psychiatrische zorg als core business. Delta besluit multidisciplinaire richtlijnen organisatiebreed te implementeren. Delta implementeert organisatiebreed zorgprogramma s. De zorgprogramma s Schizofrenie, Stemmingsstoornissen (depressie en angststoornissen) zijn per gereed voor implementatie. Delta implementeert gesystematiseerde effectmeting en begint in het najaar 2007 met de implementatie van één à twee algemene instrumenten die de uitkomst van zorg meten (HoNOS en MANSA). *EFQM = European Foundation for Quality Management Gerealiseerd. Deels gerealiseerd. Gerealiseerd. Gerealiseerd. Gerealiseerd. Deels gerealiseerd. Voor wat betreft de OGGZ is een dergelijk circuit gerealiseerd. Voor de acute zorg is het circuit gerealiseerd via het convenant acute psychiatrie. Met de komst van Delta Zorgboulevard in 2011 zal de portfolio worden uitgebreid. De richtlijnen zijn het uitgangspunt voor de zorgprogramma s. De zorgprogramma s worden in de clusters Rijnmond en Zuid-Hollandse Eilanden geïmplementeerd. Het zorgprogramma Borderlinepersoonlijkheidsstoornissen is in 2010 afgerond. Implementatie volgt. Technisch en organisatorisch zijn randvoorwaarden gerealiseerd. ROM wordt op steeds meer afdelingen ingevoerd. Kwantiteit, kwaliteit en voortgang worden gemonitord. Delta jaardocument

20 Beleidsvoornemen Stand van zaken Toelichting Vóór januari 2008 is een voorstel van de raad van bestuur over cliëntenparticipatie besproken met de cliëntenraad en het management om vervolgens in 2008 te worden ingevoerd. Er wordt een peri- en paramedische dienst ingericht onder een manager die rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur. Onder deze leiding zal een onderzoek worden uitgevoerd naar kwaliteit, functies, taken en financierbaarheid in het perspectief van Voor is de rapportagestructuur van de clusters gereed en ingevoerd. De afdeling Finance, Planning & Control neemt in het jaarplan 2008 op hoe de functie van planning en control in de clusters wordt uitgeoefend. De staf Zorg behoudt zijn functie tot voorjaar 2008, waarna deze zal worden onderzocht. Met ondersteuning van externe begeleiding is de nieuwe organisatiestructuur per geïmplementeerd. De stafafdelingen ontwikkelen gedurende 2008 voor hun operationele activiteiten servicelevelagreements (SLA s). Delta verricht in de tweede helft van 2007 een studie naar de structuur en omvang van de afdeling Financiën, Planning & Control, inclusief ICT. Met ingang van 2008 gaat het project Vernieuwing Applicatie-landschap ICT van start. De stuurgroep Elektronisch Patiëntendossier (EPD) brengt aan de raad van bestuur advies uit over tussentijds noodzakelijke aanpassingen. Delta continueert realisatie en planvorming van genoemde bouwtrajecten. Delta formuleert een vastgoedbeleidsplan, waarin de geactualiseerde langetermijnhuisvestingsplan (LTHP) en langetermijnonderhoudsplan (LTOP) zijn opgenomen. Vastgoed wordt centraal beheerd en de kosten worden via m 2 -prijs aan de gebruikers in rekening gebracht. Het Servicebedrijf specialiseert zich in vastgoed- en facilitymanagement. In 2007 worden van de facilitaire producten SLA s geformuleerd. In 2008 wordt een beleidsplan facilitymanagement opgesteld. De facilitaire units worden per ondergebracht bij de RVE s. Delta voert functiedifferentiatie in als organisatiebreed project. Deels gerealiseerd. Gerealiseerd. Gerealiseerd. Gerealiseerd. Gerealiseerd. Gerealiseerd. Deels gerealiseerd. Gerealiseerd. Deels gerealiseerd. Gerealiseerd. Gerealiseerd. Deels gerealiseerd. Niet gerealiseerd. Niet gerealiseerd. Deels gerealiseerd. Gerealiseerd. Gerealiseerd. Beleidsvoornemen is herzien. De resultaten hebben vooral betrekking op de samenwerking met de cliëntenraad en de medezeggenschap, zoals een samenwerkingsovereenkomst, de decentralisatie van medezeggenschap en spiegelconferenties. Er is een manager aangesteld. De overdracht van het Deltalab aan het Maasstad Ziekenhuis is gerealiseerd. De overdracht van de Apotheek wordt onderzocht. De nieuwe rapportagestructuur is ingevoerd. De afdeling Finance, Planning & Control heeft bepaald welke medewerker van deze afdeling voor welk cluster/stafafdeling/ ondersteunende dienst werkt. De staf Zorg is opgeheven en er zijn stafmedewerkers aangesteld die in de clusters werken. De nieuwe organisatiestructuur is geïmplementeerd zonder externe begeleiding. SLA s zijn opgesteld door de Medische en Paramedische Dienst en het Servicebedrijf. Implementatie heeft niet plaatsgevonden. Er is actie ondernomen om de omvang van de afdeling te reduceren bijvoorbeeld door het scannen van facturen, afbouw van de formatieplaatsen en het installeren van een geldautomaat. In 2009 is gestart met de selectie van een nieuw Elektronisch Zorg Informatie Systeem. De implementatie is gestart in Advies is uitgebracht en behelst de implementatie van een nieuw EPD. De locaties Nieuwehaven en Ouwehaven zijn gerealiseerd. Locatie Delta Zorgboulevard wordt in mei 2011 opgeleverd. Nieuwbouw voor locatie De Brink is nog in studie. Een onderzoek door AAG is uitgevoerd en vormt de basis van een LTHP/ strategisch vastgoedbeleid dat in het voorjaar van 2011 wordt opgeleverd. Een LTOP is opgesteld. Vastgoed wordt niet doorbelast aan de RVE s. SLA s zijn opgesteld, maar (nog) niet ingevoerd. In 2010 is het beleidsplan Servicebedrijf 2011 verschenen. Er is onderzoek verricht naar functiedifferentiatie op geleide van de complexiteit van de zorgbehoefte. De uitkomsten leiden tot twijfels over de validiteit van de gehanteerde onderzoeksmethodiek. Om die reden is besloten de organisatiebrede implementatie op te schorten Delta jaardocument 2010

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2010 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2010 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2006 College voor zorgverzekeringen Voorwoord De invoering van de Zorgverzekeringswet is een belangrijk momentum in de sociale ziektekostenverzekering in Nederland. Een ingrijpende wijziging

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave CIRO + Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens... 4 2.2. Juridische

Nadere informatie

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V.

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V. Uitvoeringsverslag 2010 Achmea Zorgkantoor N.V. 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...3 1a. Bestuursverklaring...3 1b. Typering organisatie...4 Inrichting organisatie zorgkantoren...4 Management van

Nadere informatie