Jaarverslag De PDOS verruimt zijn toekomstvisie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. De PDOS verruimt zijn toekomstvisie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 De PDOS verruimt zijn toekomstvisie

2 Verantwoordelijke uitgever : Johan Janssens, Administrateur-generaal Coordinatie : Dominique Blampain Eindredactie : Dominique Blampain en Marleen Houtmeyers Redactiegroep : Philippe Bergeret, Abdeltif Bouidida, Laurent Bynens, Lydia Callaerts, Marie-Pierre Colmant, Marie-Paule Copin, David Delaere, Jean-Pierre Derclaye, Cédric Dupire, Jean Godin, Johan Heemeryck, Roland Hissel, Johan Janssens, Pieter Kerkhofs, Marleen Lagring, Jean-Luc Libon, Vincent Monfort, Ben Pieck, Cécile Rampelberg, Marc Smet, Gaëlle Thibout, Clément Van den Abbeele, Marc Van de Velde, Benoît Willems, Rita Welis Grafisch ontwerp : Anne De Wolf Drukkerij : IPM printing Dit verslag werd gerealiseerd door de dienst Communicatie van de PDOS. Het mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de PDOS. Le rapport annuel existe aussi en français.

3 Jaarverslag 2010 De PDOS verruimt zijn toekomstvisie

4 pagina 4 JAARVERSLAG 2010 I. Opdrachten van de PDOS 1. Opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector Conceptie- en studieopdrachten Financiële opdrachten Uitvoerende opdrachten Opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten Conceptie- en studieopdrachten Uitvoerende opdrachten Informatieopdrachten II. Organisatie van de PDOS Organogram De interne audit PMO Project Management Office Communicatie Communicatie met de burger INLICHTINGENBUREAUS PENSIOENPUNTEN PUBLICATIES SALONS WEBSITE Communicatie met professionelen WORKSHOPS EXTERNE WORKSHOPS ROADSHOW CAPELO Communicatie met ons personeel DE MIDDAGEN VAN MAENDELEO EUREKAnet Externe controle Opdracht CONTROLE UITGEOEFEND DOOR HET REKENHOF OPDRACHT WAT BETREFT DE PENSIOENEN DIE NIET VOORGELEGD WORDEN AAN HET REKENHOF Statistieken... 26

5 Inhoudstafel JAARVERSLAG 2010 pagina 5 5. Studiedienst Juridische studiedienst BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE PDOS BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR BEPALINGEN MET BETREKKING TOT ARBEIDSONGEVALLEN BEPALINGEN DIE EEN GEVOLG HEBBEN VOOR DE PDOS Dienst kennismanagement OPDRACHT VAN DE DIENST KENNISMANAGEMENT ROL VAN DE DIENST KENNISMANAGEMENT ROL VAN ALLE MEDEWERKERS VAN DE PDOS IN HET KADER VAN HET KENNISMANAGEMENT REALISATIES Opleidingen VORMINGEN GEORGANISEERD BINNEN DE PDOS OPLEIDINGEN GEORGANISEERD BUITEN DE PDOS Facility en logistiek Facilitydiensten Scanning, klassement en archivering Identificatie Administratieve logistiek Operationele diensten Opdrachten Belangrijke wijzigingen in Informaticadienst De nieuwe toepassingen CRM & GED AANPASSING VAN DmfA-STROMEN BUSINESS PROCESSEN De servers van de PDOS Organisatie van het IT team Personeel De personeelstevredenheidsenquête Personeelsbezetting VERDELING INSTROOM EN UITSTROOM III. Vergoedingspensioenen en arbeidsongevallen 1. Vergoedingspensioenen Arbeidsongevallen... 45

6 pagina 6 JAARVERSLAG 2010 IV. De PDOS in cijfers 1. Begroting Werkingsbegroting PERSONEELSUITGAVEN WERKINGSUITGAVEN INVESTERINGSUITGAVEN Opdrachtenbegroting PENSIOENEN EN AANVERWANTE VOORDELEN TEN LASTE VAN DE STAATSKAS VERGOEDINGSPENSIOENEN EN OORLOGSRENTEN ARBEIDSONGEVALLENVERGOEDINGEN PENSIOENEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN (NMBS) PARASTATALE RUSTPENSIOENEN PENSIOENEN VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE PENSIOENEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK PENSIOENSTELSEL VAN DE LOKALE OVERHEDEN PENSIOENEN VAN HET STELSEL VAN DE NIEUWE BIJ DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN AANGESLOTENEN PENSIOENEN VIA RECHTSTREEKSE OVEREENKOMSTEN PENSIOENEN VIA OVEREENKOMSTEN MET VOORZORGSINSTELLINGEN V. Capelo 1. Project 1 : Aanpassing van de DmfA(PPL) IT-ontwikkelingen Punctuele gegevens Opleiding DmfA-Atlas Project 2 : Verzameling van historische gegevens Communicatie Contacten met toekomstige aangevers Redactie en ter beschikking stellen van documentatie Wettelijk kader Statistieken Aantal en aangroei pensioenen Totale pensioenuitgaven Verdeling en gemiddeld pensioenbedrag volgens inkomensschijf Reden pensionering rustpensioenen (procentuele verdeling) Verdeling van de rustpensioenen volgens leeftijd op ingangsdatum voor de periode (procentuele verdeling)... 65

7 Inhoudstafel JAARVERSLAG 2010 pagina 7 VI. Ombudsdienst Pensioenen 1. Opdrachten en toekomstvisie Statistieken VII. Bijlagen 1. Bijlage 1a : Pensioenbedragen en aanverwante voordelen, uitbetaald in 2010 Bijlage 1b : Overzicht van de financiering van de pensioenen en aanverwante voordelen ten laste van de Staatskas in Bijlage 2 : Lijst van de organismen van openbaar nut aangesloten bij het Stelsel van de wet van 28 april Bijlage 3 : Lijst van de lokale besturen aangesloten bij het Stelsel van de nieuwe aangeslotenen bij de RSZPPO (Pool II)

8 pagina 8 JAARVERSLAG 2010 uw kwaliteitspartner voor overheidspensioenen

9 JAARVERSLAG 2010 pagina 9 Voorwoord Een goede programma- of projectnaam is cruciaal voor veranderingstrajecten. De symbolische naamgeving wordt best nog versterkt met een gemakkelijk herkenbaar beeld dat een krachtig verhaal kan vertellen over waar de organisatie staat en waar ze naar toegaat. Dit is hoogst nodig om een draagvlak te creëren bij de medewerkers en om vertrouwen te winnen bij de stakeholders. Daarom dragen vele projecten de naam van een mythologische god. Zelf heb ik gekozen voor een naam in een Oost-Afrikaanse taal: MAENDELEO. Het is Swahili en betekent zoveel als een toekomst, vooruitgang en ontwikkeling opbouwen. Aangezien het om een werkwoordsvorm gaat, wordt de actie in de verandering extra benadrukt. Johan Janssens Administrateur-generaal PDOS Het Maendeleo-programma van PDOS is opgebouwd rond 5 strategische assen. Capelo (het e-pensioendossier), een verbeterd klantenbeheer (CRM) en kennismanagement zijn de voornaamste strategische assen die in 2010 talrijke veranderingsprojecten hebben opgeleverd. Doorheen de strategische assen loopt een transversaal project van organisatiebeheersing. De foto die bij het Maendeleo-programma hoort, toont een Masai-gids op uitkijk in een natuurpark van Oost-Afrika. De gids is nog getooid in traditionele klederdracht. Op deze wijze blijft hij zijn identiteit trouw. Toch gebruikt hij moderne technologie om het doel voor zijn klanten te bereiken. Welnu, de identiteit van de PDOS is na 4 jaar autonomie nog steeds in volle ontwikkeling. Tegelijk moet PDOS nog veel vooruitgang boeken om de gepensioneerden van de overheidssector een dienstverlening te verschaffen die overeenstemt met de verwachtingen van de 21e eeuw. Dit kan enkel via visieontwikkeling, innovatie en de inzet van moderne middelen.

10 Maendeleo als rode draad van dit jaarverslag: de verschillende individuele en gezamenlijke competenties die aanwezig zijn in de PDOS, worden geïllustreerd door mozaïeken die erom bekend staan levendige kleuren zorgvuldig te combineren tot een harmonieus en expressief geheel. Tegenover deze mozaïeken, worden dezelfde kleurenharmonieën toevertrouwd aan nieuwe informaticatools voor ontwerp en creatie. Geprojecteerd in de technologie van de toekomst verwerft de know-how van de PDOS onbestendigheid, diepte en transparantie, zonder zijn oorspronkelijke levendigheid te verliezen.

11 I. Opdrachten van de PDOS 1. Opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector Conceptie- en studieopdrachten Financiële opdrachten Uitvoerende opdrachten Opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten Conceptie- en studieopdrachten Uitvoerende opdrachten Informatieopdrachten... 13

12 I. Opdrachten van de PDOS pagina 12 JAARVERSLAG Opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector 1.1. Conceptie- en studieopdrachten 1.3. Uitvoerende opdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. de conceptie, de voorbereiding en de ondersteuning van het beleid ; 2. de redactie van voorontwerpen van wet of van koninklijk besluit en de reglementering met inbegrip van de omzetting van de internationale reglementering in het Belgisch recht ; 3. elke taak uit te voeren die hem wordt toevertrouwd door de minister, meer bepaald om de naleving en de uniforme toepassing van de wetgeving en de reglementering inzake de pensioenen van de overheidssector te verzekeren ; 4. adviezen uit te brengen over elke vraag met betrekking tot de pensioenen van de overheidssector of een categorie ervan Financiële opdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. de ontvangsten verbonden aan zijn opdrachten te innen ; 2. elke sociaal verzekerde de in zijn naam gestorte bijdragen individueel te controleren. De PDOS heeft tot opdracht : 1. het recht vast te stellen op de rust- en overlevingspensioenen, de renten en de vergoedingen ten laste van de Staatskas ; 2. het bedrag te bepalen van de in 1 bedoelde pensioenen, renten en vergoedingen ; 3. het beheer en de opvolging te verzekeren van de in 1 bedoelde pensioenen, renten en vergoedingen ; 4. de betalingsinstructies voor de in 1 bedoelde prestaties te geven, wanneer de voorwaarden vervuld zijn waaraan de betaling van deze prestaties onderworpen is ; 5. de betalingsinstructies te geven voor de renten toegekend tot vergoeding van de schade voortvloeiend uit arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van het werk en beroepsziekten, ten laste van de Staatskas of waarvan de Staat de betaling verzekert ; 6. voor rekening van de federale overheid de vorderingen tot indeplaatsstelling of inzake burgerlijke aansprakelijkheid te voeren tegen de personen die verantwoordelijk zijn voor het ongeval of de beroepsziekte, indien het renten ten laste van de Staatskas betreft, toegekend aan personeelsleden waarvan de bezoldiging niet ten laste is van de Staatskas, of aan hun rechthebbenden. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, elke andere opdracht inzake de pensioenen van de overheidssector aan de PDOS toevertrouwen. hoofdstuk I

13 I. Opdrachten van de PDOS JAARVERSLAG 2010 pagina Opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten 2.1. Conceptie- en studieopdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. de conceptie, de voorbereiding en de ondersteuning van het beleid ; 2. de redactie van voorontwerpen van wet of van koninklijk besluit en de reglementering ; 3. advies uit te brengen over elke vraag met betrekking tot de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten Uitvoerende opdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. het recht vast te stellen op de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten ; 2. het bedrag te bepalen van de in 1 bedoelde pensioenen en renten ; 3. het beheer en de opvolging te verzekeren van de in 1 bedoelde pensioenen en renten ; 4. de betalingsinstructies voor de in 1 bedoelde prestaties te geven, wanneer de voorwaarden vervuld zijn waaraan de betaling van deze prestaties onderworpen is. 3. Informatieopdrachten De PDOS informeert het publiek evenals de geïnteresseerde socio-economische en professionele middens over : 1. de inhoud van de wetgeving en de reglementering inzake de pensioenen van de overheidssector ; 2. de inhoud van de wetgeving en de reglementering inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten ; 3. de statistische en actuariële gegevens inzake de pensioenen van de overheidssector, meer bepaald via een jaarverslag. De PDOS bezorgt iedere gepensioneerde individuele informatie over zijn pensioen, in voorkomend geval rekening houdend met andere voordelen die de gepensioneerde geniet. De PDOS biedt ieder personeelslid van de overheidssector waarvoor hij bevoegd is, in voorkomend geval in samenwerking met de andere pensioendiensten, de mogelijkheid individuele informatie over zijn toekomstig pensioen te verkrijgen. De PDOS legt elk jaar aan de minister een jaarverslag voor over zijn werkzaamheden gedurende het voorbije dienstjaar. De Koning kan, bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad, elke andere opdracht inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten aan de PDOS toevertrouwen. hoofdstuk I

14

15 II. Organisatie van de PDOS Organogram De interne audit PMO Project Management Office Communicatie Communicatie met de burger INLICHTINGENBUREAUS PENSIOENPUNTEN PUBLICATIES SALONS WEBSITE Communicatie met professionelen WORKSHOPS EXTERNE WORKSHOPS ROADSHOW CAPELO Communicatie met ons personeel DE MIDDAGEN VAN MAENDELEO EUREKAnet Externe controle Opdracht CONTROLE UITGEOEFEND DOOR HET REKENHOF OPDRACHT WAT BETREFT DE PENSIOENEN DIE NIET VOORGELEGD WORDEN AAN HET REKENHOF Statistieken Studiedienst Juridische studiedienst BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE PDOS BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR BEPALINGEN MET BETREKKING TOT ARBEIDSONGEVALLEN BEPALINGEN DIE EEN GEVOLG HEBBEN VOOR DE PDOS Dienst kennismanagement OPDRACHT VAN DE DIENST KENNISMANAGEMENT ROL VAN DE DIENST KENNISMANAGEMENT ROL VAN ALLE MEDEWERKERS VAN DE PDOS IN HET KADER VAN HET KENNISMANAGEMENT REALISATIES Opleidingen VORMINGEN GEORGANISEERD BINNEN DE PDOS OPLEIDINGEN GEORGANISEERD BUITEN DE PDOS Informaticadienst De nieuwe toepassingen CRM & GED AANPASSING VAN DmfA-STROMEN BUSINESS PROCESSEN De servers van de PDOS Organisatie van het IT team Personeel De personeelstevredenheidsenquête Personeelsbezetting VERDELING INSTROOM EN UITSTROOM Facility en logistiek Facilitydiensten Scanning, klassement en archivering Identificatie Administratieve logistiek Operationele diensten Opdrachten Belangrijke wijzigingen in

16 pagina 16 II. Organisatie van de PDOS JAARVERSLAG 2010 Administrateur generaal Stafdiensten Interne audit PMO Communicatie Externe controle Omkaderingsdiensten Operationele diensten Studiedienst ICT Toekenningsdiensten NL Toekenningsdiensten FR Juridisch studiebureau NL Juridisch studiebureau FR Infrastructuur Toekenning Burgers Toekenning Burgers Statistisch studiebureau en informatiebeheer Kennisbeheer Ontwikkeling toepassingen Toekenning Onderwijs Toekenning Onderwijs Begroting en Boekhouding HRM Toekenning Overige Toekenning Overige Facility en Logistiek Beheerdiensten Beheerdienst NL Beheerdienst FR Betalingen en Overnames hoofdstuk II

17 II. Organisatie van de PDOS JAARVERSLAG 2010 pagina De interne audit De interne audit vervult een functie die nauw verbonden is met de interne controle. De realisatie van een stevig en permanent intern controlesysteem heeft tot doel zich ervan te verzekeren dat alle personeelsleden deelnemen aan de uitvoering van de missies van de PDOS, door beheersing van hun activiteiten, van hun handelingen en van de middelen die zij aanwenden (overeenstemming met de richtlijnen, doelmatigheid en doeltreffendheid). De dienst interne audit, die eind 2007 werd opgericht binnen de stafdiensten, heeft als essentiële taak de werking van het interne controlesysteem te volgen en te evalueren. Zowel het interne De vrucht van hun analyses betreft dus niet enkel gerichte verbeteringsmaatregelen die dienen te worden getroffen. De eerste toegevoegde waarde die zij wensen bij te dragen in de werking van de PDOS is dat alle personeelsleden zich bewust worden van de noodzaak om de verspreide kennis om te vormen tot een geschreven, gestructureerde, gedocumenteerde kennis, onder de vorm van richtlijnen en procedures. Langs deze weg van beheersing wordt aan iedereen de mogelijkheid geboden om volledig zijn verantwoordelijkheden op te nemen. controlesysteem als de activiteiten van interne audit zijn gestoeld op een universeel gebruikt referentiestelsel : COSO (Committee of sponsoring Organisations of the Treadway Commission). Dit referentiestelsel wordt meestal verduidelijkt door een kubus waarop de drie aspecten van interne 2. PMO Project Management Office controle worden vermeld (zie kubus hiernaast) : alle geledingen van de organisatie, op de zijkant, de 4 doelstellingen, op de bovenkant, de 8 elementen van het management, op de voorkant. Het beeld van de kubus toont het rechtstreeks verband tussen de doelstellingen die een organisatie wil bereiken, de verschillende middelen van beheersing (risicobeheer) en de noodzaak voor iedere medewerker om er aan deel te nemen. De dienst PMO (Project Management Office) zag het levenslicht in Het Operationeel plan voorzag projectmanagement als één van de antwoorden op de strategische doelstellingen van de PDOS. De administratie maakt voor de uitvoering van haar opdracht zoveel mogelijk gebruik van aangepaste middelen en moderne methoden, technieken en technologieën. PMO biedt een kader waarbinnen de verschillende projecten op een gestructureerde manier kunnen verlopen. Die gestructureerde aanpak heeft een aantal voordelen : De dienst interne audit gaat mee in het interne veranderingsproces «Maendeleo» van de PDOS, dat noodzakelijk geworden is om aan de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Doorheen hun activiteiten in verband met de operationele taken die tot de wettelijke missies van de PDOS behoren, en Interne omgeving Doelstellingen Identificatie gebeurtenissen Risicobeoordeling Reactie op risico verhoging van de slaagkansen, omdat er niet meer ad hoc wordt gewerkt; de projectleiders voorzien van gemeenschappelijke documenten en eenduidige terminologie, zodat alle belanghebbenden dezelfde woordenschat gebruiken; inzake taken van omkadering, inzonderheid beheer van de Beheersingsactiviteiten ondersteuning om op tijd, binnen het budget en binnen de menselijke middelen, pleiten de interne auditoren voor de Informatie & communicatie kwaliteitsnormen resultaten te leveren; daadwerkelijke en nauwgezette formalisering van het interne controlesysteem. Bewaking gegarandeerde steun door de stuurgroep en hulp bij de creatie van een draagvlak binnen de administratie. STRATEGIC OPERATIONS REPORTING COMPLIANCE SUBSIDIARY BUSINESS UNIT DIVISION ENTITY-LEVEL hoofdstuk II

18 II. Organisatie van de PDOS pagina 18 JAARVERSLAG 2010 Deze gestructureerde aanpak zal de PDOS op termijn in staat stellen de slaagkansen van zijn projecten te beheersen en toelaten geslaagde projecten te reproduceren. Naast de identificatie en de ontwikkeling van de projectmanagementmethodologie, zorgt PMO ook voor de opvolging van alle projecten. De dienst heeft daarvoor maandelijkse vergaderingen met de administrateur-generaal. De dienst verleent eveneens methodologische steun aan de projectleiders en is verantwoordelijk voor de verslaggeving van de maandelijkse stuurgroepvergaderingen. De stuurgroep stelt de financiële middelen ter beschikking van de verschillende projecten en beslist over alle aandachtspunten die buiten de bevoegdheid van de projectleider liggen. De stuurgroep oordeelt ook of de opgeleverde dienst of het opgeleverde product beantwoordt aan de vooropgestelde eisen. Tijdens het jaar 2010 heeft de dienst PMO verschillende acties uitgevoerd om niet alleen de zichtbaarheid van de dienst maar ook die van de projectmanagementconcepten te vergroten. Daarvoor werden regelmatig op het intranet bijdragen gepubliceerd over de methodologie, de tools, de beschikbare modellen en monitoring van de projecten. Het Maendeleo-programma, resultaat van het strategisch seminarie van eind 2009, heeft als doel de PDOS voor te bereiden op zijn nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Het programma bestaat uit vijf strategische assen : de realisatie van het CAPELO-project (creatie van een loopbaangegevensbank voor het overheidspersoneel) ; de overname van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU); een verbeterde organisatiebeheersing waarbij de PDOS naast een beschrijving van al zijn processen en procedures ook alle contacten met de klanten, alsook hun pensioendossiers, digitaal wil opvolgen ; de verdere uitbouw van het kenniscentrum van de PDOS ; de impact van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het personeel : welke profielen en vereiste competenties zijn hiervoor nodig? Naar aanleiding van dit programma werd een aangepaste projectstructuur ontwikkeld. Ze verenigt alle groepen, alle instellingen en alle sleutelfiguren die een rol spelen (of zouden moeten spelen) in de planning en de uitvoering van de projecten in het programma. Strategische assen CAPELO Carrière publique électronique Elektronische loopbaan overheid Die projectstructuur bestaat uit : BETALING CDVU STUURGROEP Projectkernteam «Maendeleo» KLANT CRM - GED KENNIS Organisatiebeheersing 1. Kernproces: - globaal proces (as is - to be - kwaliteit - risico s - indicatoren) - deelprocessen (as is - to be - kwaliteit - risico s - indicatoren) 2. Omkaderingsprocessen CHANGEMANAGEMENT (coaching, vorming en opleiding, tools om te verdelen en om samen te werken) PROJECTCOMMUNICATIE (formele en informele communicatie) PROJECTMANAGEMENT (methodologische ondersteuning, projectopvolging) H.R. PMO de stuurgroep ; het projectkernteam MAENDELEO samengesteld uit alle directeurs ; de projectleiders die voor elk project per strategische as kunnen bijgestaan worden door een functionele en/of een technische werkgroep ; de dienst PMO in haar ondersteunende en op rol. hoofdstuk II

19 II. Organisatie van de PDOS JAARVERSLAG 2010 pagina 19 De dienst PMO droeg daarnaast concreet bij aan de projecten van het MAENDELEO-programma : - Het seminarie Business Processen (januari 2010) gewijd aan het uittekenen en het beschrijven van de as is en to be pensioenprocessen, de procesbeheersing (risico s, kwaliteit en performantie-indicatoren) en aan de impact van de to be processen op de organisatie van het werk o.a. op de benodigde HR vaardigheden en profielen. H C H R R R E D M P B - Het seminarie HRM/CRM/BPM/EDM (mei 2010) gewijd aan de tools (EDM/CRM/BPM) en aan hun invloed op de organisatie en de HRM-aspecten (Hoe benaderen we onze klant? Welke medewerkers hebben we nodig? Welke arbeidsvoorwaarden bieden wij aan?) - Het project Business Process Modeling : analysewerk en uittekening van de processen, deelname aan werkgroepen. - Het projet GED/CRM : analysewerk van de behoeften voor het elektronisch documentenbeheer (EDM) en voor het elektronisch klantenbeheer Customer Relationship Management (CRM). De dienst PMO was verder projectleider voor de projecten : PMO was tot begin juli 2010 projectleider van de overname van de pensioenen van de lokale besturen : het stadsbestuur en OCMW van Seraing en de Intercommunale Interseniors van Seraing : hiervoor werd de uitvoeringsfase afgerond. Het stadsbestuur Ukkel en het OCMW van Namen: hiervoor werd de initiatie en planningsfase afgerond. Het Maendeleo-programma, een mikado die niemand onberoerd laat Personeelsleden voelen veranderingsprocessen vaak aan als verwarrend en weinig overzichtelijk. Met de Middagen van Maendeleo wil de PDOS ervoor zorgen dat het personeel een overzicht houdt over de verschillende veranderingsprojecten en er ook de verbanden tussen ziet. hoofdstuk II

20 II. Organisatie van de PDOS pagina 20 JAARVERSLAG Communicatie In een administratie die volop in verandering is om zijn toekomst te verzekeren, neemt de communicatiedienst een belangrijke plaats in in het organogram. Het is vanuit deze dienst dat er, via verschillende kanalen, over elk nieuw beleid en alle nieuwe projecten gecommuniceerd wordt. Hierna vindt u een overzicht van de verschillende resultaten van de uiteenlopende en zeer gevarieerde taken van deze dienst Communicatie met de burger INLICHTINGENBUREAUS De (toekomstig) gepensioneerden kunnen steeds terecht bij de inlichtingenbureaus van de PDOS voor informatie over de overheidspensioenen. Ze krijgen er hulp bij de aanpak van hun dossier en het invullen van formulieren en documenten en kunnen er een raming van hun toekomstig pensioen aanvragen. In 2010 opende de PDOS 3 nieuwe inlichtingenbureaus : in Geraardsbergen, Malmedy en Libramont. Zo wordt gezorgd voor een goede spreiding over heel België. Dit brengt het totaal op 22 bureaus (2 in Brussel, 10 in Vlaanderen en 10 in Wallonië (waarvan 1 Duitstalig). U vindt de grafische ligging van deze inlichtingenbureaus op onderstaande kaart. Turnhout Oostende Brugge Sint-Niklaas Antwerpen Gent Kortrijk Geraardsbergen Brussel Leuven Hasselt Waver Doornik Luik Eupen Bergen Charleroi Namen Malmedy Marche-en-Famenne Libramont Aarlen hoofdstuk II

21 II. Organisatie van de PDOS JAARVERSLAG 2010 pagina 21 Om het administratieve leven van onze klanten te vergemakkelijken, worden al onze inlichtin- Oostende Brugge Gent Sint-Niklaas Antwerpen Turnhout genbureaus in 2011 effectieve Pensioenpunten. De nieuwe openingen in 2010 hebben het aantal Pensioenpunten op een totaal van 20 gebracht, waarvan 2 in Brussel, 9 in Vlaanderen en 9 in Wallonië (waarvan 1 Duitstalige). Kortrijk Brussel Leuven Waver Hasselt De kaart van België hiernaast toont u de inplanting van deze Pensioenpunten. In totaal waren er in 2010, zowel voor wat de inlichtingenbureaus als de Pensioenpunten betreft, bezoekers over heel België. Luik Eupen Bergen Charleroi Namen Marche-en-Famenne Libramont Malmedy PUBLICATIES De PDOS brengt vier brochures uit: Rustpensioenen van de overheidssector, Overlevingspensioenen van de overheidssector, Cumulatie van pensioenen van de overheidssector met een beroeps- of een vervanginsinkomen en De loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden. Deze 4 brochures werden volledig geactualiseerd en de nieuwe versies zijn verschenen tijdens het 4de trimester van De tabel hieronder geeft u een overzicht van de verschillende verspreidingsmethoden PENSIOENPUNTEN Meer en meer actieven hebben een gemengde loopbaan. Naast ambtenaar zijn ze ook werknemer en/of zelfstandige geweest. Om te kunnen antwoorden op hun vragen betreffende de verschillende pensioenwetgevingen, organiseren de drie belangrijkste pensioeninstellingen (RVP voor de werknemers, RSVZ voor de zelfstandigen en PDOS voor de ambtenaren) gezamenlijke permanenties in de provincies, Pensioenpunten genaamd. Het zijn de enige contactpunten waar men de deskundigen in de verschillende pensioenmateries kan ontmoeten. Elke deskundige beschikt over een vergelijkend document, de triptiek genaamd, met de belangrijkste definities en regels van de rechten en berekeningen van de drie pensioenregimes. Dit belangrijk werkinstrument wordt up-to-date gehouden en laat de medewerkers van de Pensioenpunten toe meer en meer polyvalent te zijn (kennis over de drie pensioenmateries). De medewerkers in de Pensioenpunten hebben hierover ook een vorming gekregen. Aarlen STATISTIEKEN NAARGELANG DE TITEL EN DE TAALROL BROCHURES FRANSTALIG NEDERLANDSTALIG DUITSTALIG TOTAAL Rust Overleving Cumulatie Loopbaanonderbreking TOTAAL hoofdstuk II

22 II. Organisatie van de PDOS pagina 22 JAARVERSLAG SALONS Rustpensioenen van de overheidssector Overlevingspensioenen van de overheidssector Cumulatie van pensioenen van de overheidssector met een beroepsof vervangingsinkomen De loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden Wat is de invloed ervan op mijn pensioen? De PDOS nam, net als voorgaande jaren, deel aan verschillende salons over heel België. Ook op deze salons proberen de drie pensioeninstellingen, in de mate van het mogelijke, één enkele stand te bemannen waar onze klanten gemakkelijk antwoord kunnen vinden op al hun verschillende vragen. STATISTIEKEN NAARGELANG DE AANVRAGER AANVRAGER AANTAL Operationele diensten 916 Salons Inlichtingenbureaus + Pensioenpunten Particulieren Workshops Overheidsdiensten TOTAAL De flyers (kleine folders) met de bezoekuren en de adressen van de inlichtingenbureaus en pensioenpunten, worden voortdurend geactualiseerd. Eind 2010 werd er een verklarende flyer over de perequatie zoals die van toepassing is vanaf 1 januari 2011 gepubliceerd en verzonden aan alle gepensioneerden (samen met de betalingsfiche van de CDVU, de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven). Daarnaast heeft de communicatiedienst deelgenomen aan 8 contactdagen en 2 radio-uitzendingen SOS-Pensioen in samenwerking met Bel-RTL (Wallonië) en Radio 2 (Vlaanderen) met 1221 oproepen, eveneens Daems van Radio 2. PDOS-medewerkster Gisèle De Reghel wordt geïnterviewd door Anja als aan de uitzending Appelez, on est là Spécial Pensions op Viva-Cité (2361 oproepen op 3 uur) WEBSITE De PDOS beschikt over een website waar de (toekomstig) gepensioneerden en professionelen een antwoord kunnen vinden op de meest gestelde vragen, op de hoogte gehouden worden van de actualiteit evenals de nieuwigheden op het vlak van pensioenen. Alle publicaties van de PDOS zijn consulteerbaar op de website en kunnen gedownload worden. De dienst Communicatie gebruikt uiteraard dit communicatiemiddel om iedereen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen de PDOS. Op de website vindt men ook meer en meer directe links naar andere websites over pensioenen (RVP, RSVZ, Sigidis, CAPELO, ). In 2010 waren er unieke bezoekers. hoofdstuk II

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 11 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2011 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS...

INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS... JAARVERSLAG 2004 INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS... 13 Na drie jaar onder de regeling van de

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Jaarverslag 2010 2 Inleiding Jean-Marc Vandenbergh Administrateur-generaal 3 De afgelopen jaren bouwde de HVW hard verder om een instelling te worden waar iedereen

Nadere informatie

10 JAAR FOD P&O 2001-2011

10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 jaar FOD P&O 2001-2011 1 2 3 4 5 6 7 8 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar Gewoon de mening

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

JAAR VERSLAG CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST

JAAR VERSLAG CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST JAAR VERSLAG 2010 CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST CIBG INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 5 2. CIBG EN IRISTEAM: SAMEN

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

De Post Jaarverslag 2003. our future

De Post Jaarverslag 2003. our future De Post Jaarverslag 2003 WE BUILD our future INHOUD INLEIDING DE VOORWAARDEN V OOR SUCCES FINANCIEEL VERSLAG GESPREK MET DE VOORZITTER EN DE CEO 3 -------- ACTIVITEITEN VAN DE POST 6 -------- DE MIJLPALEN

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 1 Bureau de dépôt : 7500 Tournai N P 309 169 ECHO Tijdschrift van NSPV vzw Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie