Jaarverslag De PDOS verruimt zijn toekomstvisie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. De PDOS verruimt zijn toekomstvisie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 De PDOS verruimt zijn toekomstvisie

2 Verantwoordelijke uitgever : Johan Janssens, Administrateur-generaal Coordinatie : Dominique Blampain Eindredactie : Dominique Blampain en Marleen Houtmeyers Redactiegroep : Philippe Bergeret, Abdeltif Bouidida, Laurent Bynens, Lydia Callaerts, Marie-Pierre Colmant, Marie-Paule Copin, David Delaere, Jean-Pierre Derclaye, Cédric Dupire, Jean Godin, Johan Heemeryck, Roland Hissel, Johan Janssens, Pieter Kerkhofs, Marleen Lagring, Jean-Luc Libon, Vincent Monfort, Ben Pieck, Cécile Rampelberg, Marc Smet, Gaëlle Thibout, Clément Van den Abbeele, Marc Van de Velde, Benoît Willems, Rita Welis Grafisch ontwerp : Anne De Wolf Drukkerij : IPM printing Dit verslag werd gerealiseerd door de dienst Communicatie van de PDOS. Het mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de PDOS. Le rapport annuel existe aussi en français.

3 Jaarverslag 2010 De PDOS verruimt zijn toekomstvisie

4 pagina 4 JAARVERSLAG 2010 I. Opdrachten van de PDOS 1. Opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector Conceptie- en studieopdrachten Financiële opdrachten Uitvoerende opdrachten Opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten Conceptie- en studieopdrachten Uitvoerende opdrachten Informatieopdrachten II. Organisatie van de PDOS Organogram De interne audit PMO Project Management Office Communicatie Communicatie met de burger INLICHTINGENBUREAUS PENSIOENPUNTEN PUBLICATIES SALONS WEBSITE Communicatie met professionelen WORKSHOPS EXTERNE WORKSHOPS ROADSHOW CAPELO Communicatie met ons personeel DE MIDDAGEN VAN MAENDELEO EUREKAnet Externe controle Opdracht CONTROLE UITGEOEFEND DOOR HET REKENHOF OPDRACHT WAT BETREFT DE PENSIOENEN DIE NIET VOORGELEGD WORDEN AAN HET REKENHOF Statistieken... 26

5 Inhoudstafel JAARVERSLAG 2010 pagina 5 5. Studiedienst Juridische studiedienst BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE PDOS BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR BEPALINGEN MET BETREKKING TOT ARBEIDSONGEVALLEN BEPALINGEN DIE EEN GEVOLG HEBBEN VOOR DE PDOS Dienst kennismanagement OPDRACHT VAN DE DIENST KENNISMANAGEMENT ROL VAN DE DIENST KENNISMANAGEMENT ROL VAN ALLE MEDEWERKERS VAN DE PDOS IN HET KADER VAN HET KENNISMANAGEMENT REALISATIES Opleidingen VORMINGEN GEORGANISEERD BINNEN DE PDOS OPLEIDINGEN GEORGANISEERD BUITEN DE PDOS Facility en logistiek Facilitydiensten Scanning, klassement en archivering Identificatie Administratieve logistiek Operationele diensten Opdrachten Belangrijke wijzigingen in Informaticadienst De nieuwe toepassingen CRM & GED AANPASSING VAN DmfA-STROMEN BUSINESS PROCESSEN De servers van de PDOS Organisatie van het IT team Personeel De personeelstevredenheidsenquête Personeelsbezetting VERDELING INSTROOM EN UITSTROOM III. Vergoedingspensioenen en arbeidsongevallen 1. Vergoedingspensioenen Arbeidsongevallen... 45

6 pagina 6 JAARVERSLAG 2010 IV. De PDOS in cijfers 1. Begroting Werkingsbegroting PERSONEELSUITGAVEN WERKINGSUITGAVEN INVESTERINGSUITGAVEN Opdrachtenbegroting PENSIOENEN EN AANVERWANTE VOORDELEN TEN LASTE VAN DE STAATSKAS VERGOEDINGSPENSIOENEN EN OORLOGSRENTEN ARBEIDSONGEVALLENVERGOEDINGEN PENSIOENEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN (NMBS) PARASTATALE RUSTPENSIOENEN PENSIOENEN VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE PENSIOENEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK PENSIOENSTELSEL VAN DE LOKALE OVERHEDEN PENSIOENEN VAN HET STELSEL VAN DE NIEUWE BIJ DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN AANGESLOTENEN PENSIOENEN VIA RECHTSTREEKSE OVEREENKOMSTEN PENSIOENEN VIA OVEREENKOMSTEN MET VOORZORGSINSTELLINGEN V. Capelo 1. Project 1 : Aanpassing van de DmfA(PPL) IT-ontwikkelingen Punctuele gegevens Opleiding DmfA-Atlas Project 2 : Verzameling van historische gegevens Communicatie Contacten met toekomstige aangevers Redactie en ter beschikking stellen van documentatie Wettelijk kader Statistieken Aantal en aangroei pensioenen Totale pensioenuitgaven Verdeling en gemiddeld pensioenbedrag volgens inkomensschijf Reden pensionering rustpensioenen (procentuele verdeling) Verdeling van de rustpensioenen volgens leeftijd op ingangsdatum voor de periode (procentuele verdeling)... 65

7 Inhoudstafel JAARVERSLAG 2010 pagina 7 VI. Ombudsdienst Pensioenen 1. Opdrachten en toekomstvisie Statistieken VII. Bijlagen 1. Bijlage 1a : Pensioenbedragen en aanverwante voordelen, uitbetaald in 2010 Bijlage 1b : Overzicht van de financiering van de pensioenen en aanverwante voordelen ten laste van de Staatskas in Bijlage 2 : Lijst van de organismen van openbaar nut aangesloten bij het Stelsel van de wet van 28 april Bijlage 3 : Lijst van de lokale besturen aangesloten bij het Stelsel van de nieuwe aangeslotenen bij de RSZPPO (Pool II)

8 pagina 8 JAARVERSLAG 2010 uw kwaliteitspartner voor overheidspensioenen

9 JAARVERSLAG 2010 pagina 9 Voorwoord Een goede programma- of projectnaam is cruciaal voor veranderingstrajecten. De symbolische naamgeving wordt best nog versterkt met een gemakkelijk herkenbaar beeld dat een krachtig verhaal kan vertellen over waar de organisatie staat en waar ze naar toegaat. Dit is hoogst nodig om een draagvlak te creëren bij de medewerkers en om vertrouwen te winnen bij de stakeholders. Daarom dragen vele projecten de naam van een mythologische god. Zelf heb ik gekozen voor een naam in een Oost-Afrikaanse taal: MAENDELEO. Het is Swahili en betekent zoveel als een toekomst, vooruitgang en ontwikkeling opbouwen. Aangezien het om een werkwoordsvorm gaat, wordt de actie in de verandering extra benadrukt. Johan Janssens Administrateur-generaal PDOS Het Maendeleo-programma van PDOS is opgebouwd rond 5 strategische assen. Capelo (het e-pensioendossier), een verbeterd klantenbeheer (CRM) en kennismanagement zijn de voornaamste strategische assen die in 2010 talrijke veranderingsprojecten hebben opgeleverd. Doorheen de strategische assen loopt een transversaal project van organisatiebeheersing. De foto die bij het Maendeleo-programma hoort, toont een Masai-gids op uitkijk in een natuurpark van Oost-Afrika. De gids is nog getooid in traditionele klederdracht. Op deze wijze blijft hij zijn identiteit trouw. Toch gebruikt hij moderne technologie om het doel voor zijn klanten te bereiken. Welnu, de identiteit van de PDOS is na 4 jaar autonomie nog steeds in volle ontwikkeling. Tegelijk moet PDOS nog veel vooruitgang boeken om de gepensioneerden van de overheidssector een dienstverlening te verschaffen die overeenstemt met de verwachtingen van de 21e eeuw. Dit kan enkel via visieontwikkeling, innovatie en de inzet van moderne middelen.

10 Maendeleo als rode draad van dit jaarverslag: de verschillende individuele en gezamenlijke competenties die aanwezig zijn in de PDOS, worden geïllustreerd door mozaïeken die erom bekend staan levendige kleuren zorgvuldig te combineren tot een harmonieus en expressief geheel. Tegenover deze mozaïeken, worden dezelfde kleurenharmonieën toevertrouwd aan nieuwe informaticatools voor ontwerp en creatie. Geprojecteerd in de technologie van de toekomst verwerft de know-how van de PDOS onbestendigheid, diepte en transparantie, zonder zijn oorspronkelijke levendigheid te verliezen.

11 I. Opdrachten van de PDOS 1. Opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector Conceptie- en studieopdrachten Financiële opdrachten Uitvoerende opdrachten Opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten Conceptie- en studieopdrachten Uitvoerende opdrachten Informatieopdrachten... 13

12 I. Opdrachten van de PDOS pagina 12 JAARVERSLAG Opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector 1.1. Conceptie- en studieopdrachten 1.3. Uitvoerende opdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. de conceptie, de voorbereiding en de ondersteuning van het beleid ; 2. de redactie van voorontwerpen van wet of van koninklijk besluit en de reglementering met inbegrip van de omzetting van de internationale reglementering in het Belgisch recht ; 3. elke taak uit te voeren die hem wordt toevertrouwd door de minister, meer bepaald om de naleving en de uniforme toepassing van de wetgeving en de reglementering inzake de pensioenen van de overheidssector te verzekeren ; 4. adviezen uit te brengen over elke vraag met betrekking tot de pensioenen van de overheidssector of een categorie ervan Financiële opdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. de ontvangsten verbonden aan zijn opdrachten te innen ; 2. elke sociaal verzekerde de in zijn naam gestorte bijdragen individueel te controleren. De PDOS heeft tot opdracht : 1. het recht vast te stellen op de rust- en overlevingspensioenen, de renten en de vergoedingen ten laste van de Staatskas ; 2. het bedrag te bepalen van de in 1 bedoelde pensioenen, renten en vergoedingen ; 3. het beheer en de opvolging te verzekeren van de in 1 bedoelde pensioenen, renten en vergoedingen ; 4. de betalingsinstructies voor de in 1 bedoelde prestaties te geven, wanneer de voorwaarden vervuld zijn waaraan de betaling van deze prestaties onderworpen is ; 5. de betalingsinstructies te geven voor de renten toegekend tot vergoeding van de schade voortvloeiend uit arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van het werk en beroepsziekten, ten laste van de Staatskas of waarvan de Staat de betaling verzekert ; 6. voor rekening van de federale overheid de vorderingen tot indeplaatsstelling of inzake burgerlijke aansprakelijkheid te voeren tegen de personen die verantwoordelijk zijn voor het ongeval of de beroepsziekte, indien het renten ten laste van de Staatskas betreft, toegekend aan personeelsleden waarvan de bezoldiging niet ten laste is van de Staatskas, of aan hun rechthebbenden. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, elke andere opdracht inzake de pensioenen van de overheidssector aan de PDOS toevertrouwen. hoofdstuk I

13 I. Opdrachten van de PDOS JAARVERSLAG 2010 pagina Opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten 2.1. Conceptie- en studieopdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. de conceptie, de voorbereiding en de ondersteuning van het beleid ; 2. de redactie van voorontwerpen van wet of van koninklijk besluit en de reglementering ; 3. advies uit te brengen over elke vraag met betrekking tot de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten Uitvoerende opdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. het recht vast te stellen op de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten ; 2. het bedrag te bepalen van de in 1 bedoelde pensioenen en renten ; 3. het beheer en de opvolging te verzekeren van de in 1 bedoelde pensioenen en renten ; 4. de betalingsinstructies voor de in 1 bedoelde prestaties te geven, wanneer de voorwaarden vervuld zijn waaraan de betaling van deze prestaties onderworpen is. 3. Informatieopdrachten De PDOS informeert het publiek evenals de geïnteresseerde socio-economische en professionele middens over : 1. de inhoud van de wetgeving en de reglementering inzake de pensioenen van de overheidssector ; 2. de inhoud van de wetgeving en de reglementering inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten ; 3. de statistische en actuariële gegevens inzake de pensioenen van de overheidssector, meer bepaald via een jaarverslag. De PDOS bezorgt iedere gepensioneerde individuele informatie over zijn pensioen, in voorkomend geval rekening houdend met andere voordelen die de gepensioneerde geniet. De PDOS biedt ieder personeelslid van de overheidssector waarvoor hij bevoegd is, in voorkomend geval in samenwerking met de andere pensioendiensten, de mogelijkheid individuele informatie over zijn toekomstig pensioen te verkrijgen. De PDOS legt elk jaar aan de minister een jaarverslag voor over zijn werkzaamheden gedurende het voorbije dienstjaar. De Koning kan, bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad, elke andere opdracht inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten aan de PDOS toevertrouwen. hoofdstuk I

14

15 II. Organisatie van de PDOS Organogram De interne audit PMO Project Management Office Communicatie Communicatie met de burger INLICHTINGENBUREAUS PENSIOENPUNTEN PUBLICATIES SALONS WEBSITE Communicatie met professionelen WORKSHOPS EXTERNE WORKSHOPS ROADSHOW CAPELO Communicatie met ons personeel DE MIDDAGEN VAN MAENDELEO EUREKAnet Externe controle Opdracht CONTROLE UITGEOEFEND DOOR HET REKENHOF OPDRACHT WAT BETREFT DE PENSIOENEN DIE NIET VOORGELEGD WORDEN AAN HET REKENHOF Statistieken Studiedienst Juridische studiedienst BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE PDOS BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR BEPALINGEN MET BETREKKING TOT ARBEIDSONGEVALLEN BEPALINGEN DIE EEN GEVOLG HEBBEN VOOR DE PDOS Dienst kennismanagement OPDRACHT VAN DE DIENST KENNISMANAGEMENT ROL VAN DE DIENST KENNISMANAGEMENT ROL VAN ALLE MEDEWERKERS VAN DE PDOS IN HET KADER VAN HET KENNISMANAGEMENT REALISATIES Opleidingen VORMINGEN GEORGANISEERD BINNEN DE PDOS OPLEIDINGEN GEORGANISEERD BUITEN DE PDOS Informaticadienst De nieuwe toepassingen CRM & GED AANPASSING VAN DmfA-STROMEN BUSINESS PROCESSEN De servers van de PDOS Organisatie van het IT team Personeel De personeelstevredenheidsenquête Personeelsbezetting VERDELING INSTROOM EN UITSTROOM Facility en logistiek Facilitydiensten Scanning, klassement en archivering Identificatie Administratieve logistiek Operationele diensten Opdrachten Belangrijke wijzigingen in

16 pagina 16 II. Organisatie van de PDOS JAARVERSLAG 2010 Administrateur generaal Stafdiensten Interne audit PMO Communicatie Externe controle Omkaderingsdiensten Operationele diensten Studiedienst ICT Toekenningsdiensten NL Toekenningsdiensten FR Juridisch studiebureau NL Juridisch studiebureau FR Infrastructuur Toekenning Burgers Toekenning Burgers Statistisch studiebureau en informatiebeheer Kennisbeheer Ontwikkeling toepassingen Toekenning Onderwijs Toekenning Onderwijs Begroting en Boekhouding HRM Toekenning Overige Toekenning Overige Facility en Logistiek Beheerdiensten Beheerdienst NL Beheerdienst FR Betalingen en Overnames hoofdstuk II

17 II. Organisatie van de PDOS JAARVERSLAG 2010 pagina De interne audit De interne audit vervult een functie die nauw verbonden is met de interne controle. De realisatie van een stevig en permanent intern controlesysteem heeft tot doel zich ervan te verzekeren dat alle personeelsleden deelnemen aan de uitvoering van de missies van de PDOS, door beheersing van hun activiteiten, van hun handelingen en van de middelen die zij aanwenden (overeenstemming met de richtlijnen, doelmatigheid en doeltreffendheid). De dienst interne audit, die eind 2007 werd opgericht binnen de stafdiensten, heeft als essentiële taak de werking van het interne controlesysteem te volgen en te evalueren. Zowel het interne De vrucht van hun analyses betreft dus niet enkel gerichte verbeteringsmaatregelen die dienen te worden getroffen. De eerste toegevoegde waarde die zij wensen bij te dragen in de werking van de PDOS is dat alle personeelsleden zich bewust worden van de noodzaak om de verspreide kennis om te vormen tot een geschreven, gestructureerde, gedocumenteerde kennis, onder de vorm van richtlijnen en procedures. Langs deze weg van beheersing wordt aan iedereen de mogelijkheid geboden om volledig zijn verantwoordelijkheden op te nemen. controlesysteem als de activiteiten van interne audit zijn gestoeld op een universeel gebruikt referentiestelsel : COSO (Committee of sponsoring Organisations of the Treadway Commission). Dit referentiestelsel wordt meestal verduidelijkt door een kubus waarop de drie aspecten van interne 2. PMO Project Management Office controle worden vermeld (zie kubus hiernaast) : alle geledingen van de organisatie, op de zijkant, de 4 doelstellingen, op de bovenkant, de 8 elementen van het management, op de voorkant. Het beeld van de kubus toont het rechtstreeks verband tussen de doelstellingen die een organisatie wil bereiken, de verschillende middelen van beheersing (risicobeheer) en de noodzaak voor iedere medewerker om er aan deel te nemen. De dienst PMO (Project Management Office) zag het levenslicht in Het Operationeel plan voorzag projectmanagement als één van de antwoorden op de strategische doelstellingen van de PDOS. De administratie maakt voor de uitvoering van haar opdracht zoveel mogelijk gebruik van aangepaste middelen en moderne methoden, technieken en technologieën. PMO biedt een kader waarbinnen de verschillende projecten op een gestructureerde manier kunnen verlopen. Die gestructureerde aanpak heeft een aantal voordelen : De dienst interne audit gaat mee in het interne veranderingsproces «Maendeleo» van de PDOS, dat noodzakelijk geworden is om aan de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Doorheen hun activiteiten in verband met de operationele taken die tot de wettelijke missies van de PDOS behoren, en Interne omgeving Doelstellingen Identificatie gebeurtenissen Risicobeoordeling Reactie op risico verhoging van de slaagkansen, omdat er niet meer ad hoc wordt gewerkt; de projectleiders voorzien van gemeenschappelijke documenten en eenduidige terminologie, zodat alle belanghebbenden dezelfde woordenschat gebruiken; inzake taken van omkadering, inzonderheid beheer van de Beheersingsactiviteiten ondersteuning om op tijd, binnen het budget en binnen de menselijke middelen, pleiten de interne auditoren voor de Informatie & communicatie kwaliteitsnormen resultaten te leveren; daadwerkelijke en nauwgezette formalisering van het interne controlesysteem. Bewaking gegarandeerde steun door de stuurgroep en hulp bij de creatie van een draagvlak binnen de administratie. STRATEGIC OPERATIONS REPORTING COMPLIANCE SUBSIDIARY BUSINESS UNIT DIVISION ENTITY-LEVEL hoofdstuk II

18 II. Organisatie van de PDOS pagina 18 JAARVERSLAG 2010 Deze gestructureerde aanpak zal de PDOS op termijn in staat stellen de slaagkansen van zijn projecten te beheersen en toelaten geslaagde projecten te reproduceren. Naast de identificatie en de ontwikkeling van de projectmanagementmethodologie, zorgt PMO ook voor de opvolging van alle projecten. De dienst heeft daarvoor maandelijkse vergaderingen met de administrateur-generaal. De dienst verleent eveneens methodologische steun aan de projectleiders en is verantwoordelijk voor de verslaggeving van de maandelijkse stuurgroepvergaderingen. De stuurgroep stelt de financiële middelen ter beschikking van de verschillende projecten en beslist over alle aandachtspunten die buiten de bevoegdheid van de projectleider liggen. De stuurgroep oordeelt ook of de opgeleverde dienst of het opgeleverde product beantwoordt aan de vooropgestelde eisen. Tijdens het jaar 2010 heeft de dienst PMO verschillende acties uitgevoerd om niet alleen de zichtbaarheid van de dienst maar ook die van de projectmanagementconcepten te vergroten. Daarvoor werden regelmatig op het intranet bijdragen gepubliceerd over de methodologie, de tools, de beschikbare modellen en monitoring van de projecten. Het Maendeleo-programma, resultaat van het strategisch seminarie van eind 2009, heeft als doel de PDOS voor te bereiden op zijn nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Het programma bestaat uit vijf strategische assen : de realisatie van het CAPELO-project (creatie van een loopbaangegevensbank voor het overheidspersoneel) ; de overname van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU); een verbeterde organisatiebeheersing waarbij de PDOS naast een beschrijving van al zijn processen en procedures ook alle contacten met de klanten, alsook hun pensioendossiers, digitaal wil opvolgen ; de verdere uitbouw van het kenniscentrum van de PDOS ; de impact van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het personeel : welke profielen en vereiste competenties zijn hiervoor nodig? Naar aanleiding van dit programma werd een aangepaste projectstructuur ontwikkeld. Ze verenigt alle groepen, alle instellingen en alle sleutelfiguren die een rol spelen (of zouden moeten spelen) in de planning en de uitvoering van de projecten in het programma. Strategische assen CAPELO Carrière publique électronique Elektronische loopbaan overheid Die projectstructuur bestaat uit : BETALING CDVU STUURGROEP Projectkernteam «Maendeleo» KLANT CRM - GED KENNIS Organisatiebeheersing 1. Kernproces: - globaal proces (as is - to be - kwaliteit - risico s - indicatoren) - deelprocessen (as is - to be - kwaliteit - risico s - indicatoren) 2. Omkaderingsprocessen CHANGEMANAGEMENT (coaching, vorming en opleiding, tools om te verdelen en om samen te werken) PROJECTCOMMUNICATIE (formele en informele communicatie) PROJECTMANAGEMENT (methodologische ondersteuning, projectopvolging) H.R. PMO de stuurgroep ; het projectkernteam MAENDELEO samengesteld uit alle directeurs ; de projectleiders die voor elk project per strategische as kunnen bijgestaan worden door een functionele en/of een technische werkgroep ; de dienst PMO in haar ondersteunende en op rol. hoofdstuk II

19 II. Organisatie van de PDOS JAARVERSLAG 2010 pagina 19 De dienst PMO droeg daarnaast concreet bij aan de projecten van het MAENDELEO-programma : - Het seminarie Business Processen (januari 2010) gewijd aan het uittekenen en het beschrijven van de as is en to be pensioenprocessen, de procesbeheersing (risico s, kwaliteit en performantie-indicatoren) en aan de impact van de to be processen op de organisatie van het werk o.a. op de benodigde HR vaardigheden en profielen. H C H R R R E D M P B - Het seminarie HRM/CRM/BPM/EDM (mei 2010) gewijd aan de tools (EDM/CRM/BPM) en aan hun invloed op de organisatie en de HRM-aspecten (Hoe benaderen we onze klant? Welke medewerkers hebben we nodig? Welke arbeidsvoorwaarden bieden wij aan?) - Het project Business Process Modeling : analysewerk en uittekening van de processen, deelname aan werkgroepen. - Het projet GED/CRM : analysewerk van de behoeften voor het elektronisch documentenbeheer (EDM) en voor het elektronisch klantenbeheer Customer Relationship Management (CRM). De dienst PMO was verder projectleider voor de projecten : PMO was tot begin juli 2010 projectleider van de overname van de pensioenen van de lokale besturen : het stadsbestuur en OCMW van Seraing en de Intercommunale Interseniors van Seraing : hiervoor werd de uitvoeringsfase afgerond. Het stadsbestuur Ukkel en het OCMW van Namen: hiervoor werd de initiatie en planningsfase afgerond. Het Maendeleo-programma, een mikado die niemand onberoerd laat Personeelsleden voelen veranderingsprocessen vaak aan als verwarrend en weinig overzichtelijk. Met de Middagen van Maendeleo wil de PDOS ervoor zorgen dat het personeel een overzicht houdt over de verschillende veranderingsprojecten en er ook de verbanden tussen ziet. hoofdstuk II

20 II. Organisatie van de PDOS pagina 20 JAARVERSLAG Communicatie In een administratie die volop in verandering is om zijn toekomst te verzekeren, neemt de communicatiedienst een belangrijke plaats in in het organogram. Het is vanuit deze dienst dat er, via verschillende kanalen, over elk nieuw beleid en alle nieuwe projecten gecommuniceerd wordt. Hierna vindt u een overzicht van de verschillende resultaten van de uiteenlopende en zeer gevarieerde taken van deze dienst Communicatie met de burger INLICHTINGENBUREAUS De (toekomstig) gepensioneerden kunnen steeds terecht bij de inlichtingenbureaus van de PDOS voor informatie over de overheidspensioenen. Ze krijgen er hulp bij de aanpak van hun dossier en het invullen van formulieren en documenten en kunnen er een raming van hun toekomstig pensioen aanvragen. In 2010 opende de PDOS 3 nieuwe inlichtingenbureaus : in Geraardsbergen, Malmedy en Libramont. Zo wordt gezorgd voor een goede spreiding over heel België. Dit brengt het totaal op 22 bureaus (2 in Brussel, 10 in Vlaanderen en 10 in Wallonië (waarvan 1 Duitstalig). U vindt de grafische ligging van deze inlichtingenbureaus op onderstaande kaart. Turnhout Oostende Brugge Sint-Niklaas Antwerpen Gent Kortrijk Geraardsbergen Brussel Leuven Hasselt Waver Doornik Luik Eupen Bergen Charleroi Namen Malmedy Marche-en-Famenne Libramont Aarlen hoofdstuk II

21 II. Organisatie van de PDOS JAARVERSLAG 2010 pagina 21 Om het administratieve leven van onze klanten te vergemakkelijken, worden al onze inlichtin- Oostende Brugge Gent Sint-Niklaas Antwerpen Turnhout genbureaus in 2011 effectieve Pensioenpunten. De nieuwe openingen in 2010 hebben het aantal Pensioenpunten op een totaal van 20 gebracht, waarvan 2 in Brussel, 9 in Vlaanderen en 9 in Wallonië (waarvan 1 Duitstalige). Kortrijk Brussel Leuven Waver Hasselt De kaart van België hiernaast toont u de inplanting van deze Pensioenpunten. In totaal waren er in 2010, zowel voor wat de inlichtingenbureaus als de Pensioenpunten betreft, bezoekers over heel België. Luik Eupen Bergen Charleroi Namen Marche-en-Famenne Libramont Malmedy PUBLICATIES De PDOS brengt vier brochures uit: Rustpensioenen van de overheidssector, Overlevingspensioenen van de overheidssector, Cumulatie van pensioenen van de overheidssector met een beroeps- of een vervanginsinkomen en De loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden. Deze 4 brochures werden volledig geactualiseerd en de nieuwe versies zijn verschenen tijdens het 4de trimester van De tabel hieronder geeft u een overzicht van de verschillende verspreidingsmethoden PENSIOENPUNTEN Meer en meer actieven hebben een gemengde loopbaan. Naast ambtenaar zijn ze ook werknemer en/of zelfstandige geweest. Om te kunnen antwoorden op hun vragen betreffende de verschillende pensioenwetgevingen, organiseren de drie belangrijkste pensioeninstellingen (RVP voor de werknemers, RSVZ voor de zelfstandigen en PDOS voor de ambtenaren) gezamenlijke permanenties in de provincies, Pensioenpunten genaamd. Het zijn de enige contactpunten waar men de deskundigen in de verschillende pensioenmateries kan ontmoeten. Elke deskundige beschikt over een vergelijkend document, de triptiek genaamd, met de belangrijkste definities en regels van de rechten en berekeningen van de drie pensioenregimes. Dit belangrijk werkinstrument wordt up-to-date gehouden en laat de medewerkers van de Pensioenpunten toe meer en meer polyvalent te zijn (kennis over de drie pensioenmateries). De medewerkers in de Pensioenpunten hebben hierover ook een vorming gekregen. Aarlen STATISTIEKEN NAARGELANG DE TITEL EN DE TAALROL BROCHURES FRANSTALIG NEDERLANDSTALIG DUITSTALIG TOTAAL Rust Overleving Cumulatie Loopbaanonderbreking TOTAAL hoofdstuk II

22 II. Organisatie van de PDOS pagina 22 JAARVERSLAG SALONS Rustpensioenen van de overheidssector Overlevingspensioenen van de overheidssector Cumulatie van pensioenen van de overheidssector met een beroepsof vervangingsinkomen De loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden Wat is de invloed ervan op mijn pensioen? De PDOS nam, net als voorgaande jaren, deel aan verschillende salons over heel België. Ook op deze salons proberen de drie pensioeninstellingen, in de mate van het mogelijke, één enkele stand te bemannen waar onze klanten gemakkelijk antwoord kunnen vinden op al hun verschillende vragen. STATISTIEKEN NAARGELANG DE AANVRAGER AANVRAGER AANTAL Operationele diensten 916 Salons Inlichtingenbureaus + Pensioenpunten Particulieren Workshops Overheidsdiensten TOTAAL De flyers (kleine folders) met de bezoekuren en de adressen van de inlichtingenbureaus en pensioenpunten, worden voortdurend geactualiseerd. Eind 2010 werd er een verklarende flyer over de perequatie zoals die van toepassing is vanaf 1 januari 2011 gepubliceerd en verzonden aan alle gepensioneerden (samen met de betalingsfiche van de CDVU, de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven). Daarnaast heeft de communicatiedienst deelgenomen aan 8 contactdagen en 2 radio-uitzendingen SOS-Pensioen in samenwerking met Bel-RTL (Wallonië) en Radio 2 (Vlaanderen) met 1221 oproepen, eveneens Daems van Radio 2. PDOS-medewerkster Gisèle De Reghel wordt geïnterviewd door Anja als aan de uitzending Appelez, on est là Spécial Pensions op Viva-Cité (2361 oproepen op 3 uur) WEBSITE De PDOS beschikt over een website waar de (toekomstig) gepensioneerden en professionelen een antwoord kunnen vinden op de meest gestelde vragen, op de hoogte gehouden worden van de actualiteit evenals de nieuwigheden op het vlak van pensioenen. Alle publicaties van de PDOS zijn consulteerbaar op de website en kunnen gedownload worden. De dienst Communicatie gebruikt uiteraard dit communicatiemiddel om iedereen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen de PDOS. Op de website vindt men ook meer en meer directe links naar andere websites over pensioenen (RVP, RSVZ, Sigidis, CAPELO, ). In 2010 waren er unieke bezoekers. hoofdstuk II

De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag

De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag Jaarverslag 2009 De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag ge Verantwoordelijke uitgever : Johan Janssens, Administrateur-generaal Coordinatie : Dominique Blampain Eindredactie : Dominique Blampain en Marleen

Nadere informatie

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u BESLUIT De inzameling van de historische is essentieel voor de toekenning van de pensioenen de berekening van de pensioenen de raming van de P-datum (de vroegst mogelijke pensioendatum) de raming van het

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 Wet van 25 april 2007 met betrekking tot de pensioenen van de overheidssector (BS 11 mei 2007) Nieuw perequatiemechanisme Nieuw

Nadere informatie

De perequatie van de overheidspensioenen

De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen Inhoud 1. Wettelijke basis 2. Inleiding 3. De korven 4. Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf 5. Samenstelling

Nadere informatie

Versie 14-01-2015 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen

Versie 14-01-2015 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen Versie 14-01-5 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. De pensioenbijdragen 2.1 De werkgeversbijdrage 2.2 De werknemersbijdrage

Nadere informatie

Perequatie van de overheidspensioenen

Perequatie van de overheidspensioenen 1/6 Perequatie van de overheidspensioenen 1. Ter herinnering: Wat is perequatie? Het huidige ingevoerde systeem dateert van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt!

Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt! Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt! Persmededeling Tot nog toe moesten werknemers, zelfstandigen en ambtenaren bij drie aparte pensioeninstellingen aankloppen om informatie

Nadere informatie

Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be

Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be Het online pensioendossier mypension.be ontpopt zich verder tot hét online pensioenportaal

Nadere informatie

Pensioenstelsel lokale besturen. Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle

Pensioenstelsel lokale besturen. Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle Pensioenstelsel lokale besturen Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle Kunt u volgen? o RSZPPO o RSZPPO en DOSZ = DIBISS (vanaf 1.1.2015) o PDOS en RVP = RVP (vanaf 1.1.2016) o DIBISS

Nadere informatie

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 Inhoud 1 Crosscontrole personeel van onderwijsinstellingen... 3 2 Doelgroepverminderingen: refertekwartaalloon... 3 3 Doelgroepverminderingen voor jonge werknemers:

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? Vooruitgang Capelo 3 4 Verplichtingen van de werkgever Wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wetten van

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/071 BERAADSLAGING NR. 14/032 VAN 6 MEI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? Het secundair netwerk, de visie van de PDOS 3 Secundair netwerk 4 Secundair netwerk Principes: Artikel 6 van het KB van 4 februari 1997 tot organisatie

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? pensioencommunicatie MyPension en de pensioenmotor: een win-win-winsituatie voor de werkgever, de burger en de PDOS 3 De pensioeninstelling van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Persvoorstelling Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten

Persvoorstelling Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten Pensioenstelsels voor lokale besturen Pagina 2 Het Belgisch pensioenstelsel steunt op drie pijlers: Eerste pijler: wettelijk pensioen

Nadere informatie

Dienstorder Nr 6479. in het bezit zijn van één van de titels voorzien bij artikel 12 van de bijzondere bepalingen betreffende

Dienstorder Nr 6479. in het bezit zijn van één van de titels voorzien bij artikel 12 van de bijzondere bepalingen betreffende Stad Brussel Departement Personeel Dienstorder Nr 6479 Ville de Bruxelles Département Personnel De Stad Brussel zoekt een directeur van de Directie Ontwikkeling en Organisatie Het College heeft, in zitting

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. Er is zeker een Pensioenpunt in uw buurt!

Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. Er is zeker een Pensioenpunt in uw buurt! Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. In België waren er voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren elk een aparte pensioeninstelling. Werkte u tijdens uw loopbaan in meerdere stelsels,

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit Nota Betreffende wijzigingen van de Ziekenhuiswet inzake de organisatie van de verpleegkundige activiteitenn het middenkader en de hoofdverpleegkundige. A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit In

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 11/2015 van 18 februari 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Pensioendienst voor de overheidssector, beheersinstelling van het secundair

Nadere informatie

Hervorming financiering ambtenarenpensioenen

Hervorming financiering ambtenarenpensioenen Hervorming financiering ambtenarenpensioenen van lokale besturen Wet van 24 oktober 2011 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Overzicht I. Inleiding II.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek Externe audit, interne controle en IT Steven Van Roosbroek Gestegen verwachtingen Financieel Inhoudelijk Burgers 3 4 Kader voor de externe audit Nieuw systeem van plannen en boekhouden Integratie sectorale

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015;

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2015 van 29 juli 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van Forem om het Rijksregisternummer te gebruiken voor het toegangs- en gebruikersbeheer

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 4. Pensioenen (RVP)

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 4. Pensioenen (RVP) 4. Pensioenen 4.0 Methodologische nota Voorwaardelijke rust- en overlevingspensioenen In de ontwikkeling van de pensioenregeling voor zelfstandigen zijn drie fasen te onderscheiden. Tot voor de wet van

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

FOD FINANCIEN - AABBI

FOD FINANCIEN - AABBI FOD FINANCIEN - AABBI De relatie van de lokale besturen met de fiscus Studiedag GD&A Frank Philipsen Antwerpen, 22.09.2015 1 AABBI - ALGEMEEN 01.04.1979 : oprichting 01.09.2013 : strikt autonome algemene

Nadere informatie

Niveau: Doel van de functiefamilie

Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: BEGELEIDING VAN PERSONEN C Doel van de functiefamilie Praktisch, socio-psychologisch en procedureel begeleiden van personen (asielzoekers, geplaatste jongeren, ) tijdens hun verblijf

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

DEEL 4. Bijlagen. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De nuttige adressen

DEEL 4. Bijlagen. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De nuttige adressen DEEL 4 Bijlagen De nuttige adressen 99 Nuttige adressen Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine Egmont 1 Karmelietenstraat 15 Tel.: + 32 2 501 38 55 Fax: + 32 2 501 86 33 E-mail: info@bacquelaine.fed.be

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

INTERGENERATIONEEL MANAGEMENT EN KENNISOVERDRACHT. hr public. Leuven 14 mei 2014. Overzicht van het beleid en de ervaringen met

INTERGENERATIONEEL MANAGEMENT EN KENNISOVERDRACHT. hr public. Leuven 14 mei 2014. Overzicht van het beleid en de ervaringen met INTERGENERATIONEEL MANAGEMENT EN KENNISOVERDRACHT hr public Leuven 14 mei 2014 Overzicht van het beleid en de ervaringen met kennismanagement binnen de federale overheid Anne Coekelberghs Directeur-generaal

Nadere informatie

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 Dit sectoraal akkoord is van toepassing op het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

De FOD Sociale Zekerheid zoekt jobstudenten voor:

De FOD Sociale Zekerheid zoekt jobstudenten voor: De FOD Sociale Zekerheid zoekt jobstudenten voor: JOB REF. COM01 Als assistent van onze webmasters mee ingeschakeld worden in de actualisatie en het up-to-date houden van alle websites van de FOD alsook

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance aan de verzekeringsondernemingen werd een wettelijke verplichting opgelegd aan de

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers (B.S.

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid ROLLEN VOOR DE INSPECTIE VAN FINANCIEN IN HET BELGISCH AUDITSYSTEEM 29 oktober

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Woensdag 25/02/2015 heeft ACV Politie nieuwe teksten ontvangen inzake een wettelijke overgangsregeling pensioenen voor de leden van de politie alsook een Koninklijk

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Forensic auditor (m/v) voor de federale Ombudsman

Forensic auditor (m/v) voor de federale Ombudsman Leuvenseweg 48 bus 6 1000 Brussel Forensic auditor (m/v) voor de federale Ombudsman Er zijn 2 betrekkingen (1 Nederlandstalig en 1 Franstalig, m/v) met een contract van onbepaalde duur vacant bij de federale

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie

Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie Patrick Vandenbruwaene Advocaat-generaal Hof van Beroep Antwerpen Studiedag 10 juni 2010 Waarom : Beeldvorming gerechtelijke arrondissementen Bevolkingscijfers

Nadere informatie

V1-15/11/2012. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. voor de lokale mandatarissen HERVORMING

V1-15/11/2012. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. voor de lokale mandatarissen HERVORMING V1-15/11/2012 Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen voor de lokale mandatarissen HERVORMING De verhoging van de minimum leeftijds- en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd rustpensioen Als lokale mandataris

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst van de afkortingen 3. Kerncijfers 3.1. Inkomensvervangende

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006-2007

JAARVERSLAG 2006-2007 JAARVERSLAG 2006-2007 Verantwoordelijke uitgever: Johan Janssens, Administrateur-generaal Redactionele coordinatie: Dominique Blampain, Marie-Pierre Colmant en Gisèle de Reghel, informatieambtenaren Dank

Nadere informatie

vertegenwoordigd door: Charles H. Price II, Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika bij het Koninkrijk België;

vertegenwoordigd door: Charles H. Price II, Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika bij het Koninkrijk België; ADMINISTRATIEVE SCHIKKING betreffende de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika. Bij toepassing van artikel

Nadere informatie

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6 De pensioenbonus 2 Inhoud Inleiding... 3 Wanneer start en eindigt de opbouw van een bonus?... 4 Hoeveel bedraagt de bonus?... 5 Welke diensten geven recht op een bonus?... 5 Telt de pensioenbonus mee voor

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

CoperfinFlash Extra. In dit nummer: Wie zijn de nieuwe N-1 s? De BPR van de stafdiensten. Lonen en loopbanen

CoperfinFlash Extra. In dit nummer: Wie zijn de nieuwe N-1 s? De BPR van de stafdiensten. Lonen en loopbanen CoperfinFlash Extra In dit nummer: Wie zijn de nieuwe N-1 s? De BPR van de stafdiensten Lonen en loopbanen De ploeg krijgt vorm... Begin januari kon u het reeds lezen op de portaalsite van Financiën (www.minfin.fed.be):

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C

ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C FOD Justitie dienst HR Magistratuur, notarissen, gerechtsdeurwaarders Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 12/2014 van 26 februari 2014 Betreft: Adviesaanvraag aangaande het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid Familie in armoede in de stad *** Reglement Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement Hoofdstuk 1: Doel van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt de doelstelling, de deelnemingsvoorwaarden,

Nadere informatie