Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur p. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7"

Transcriptie

1 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur p. 7 Overzicht van de bevoegdheden p. 8 1 Dienstbaar voor alle West-Vlamingen p. 9 2 Samenwerken over grenzen heen p Kennis delen, kennis vermeerderen p Maatwerk leveren p Streken bovenlokaal ontwikkelen p West-Vlaanderen verder laten groeien p De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren p Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod versterken p Iedereen volwaardig betrekken p Beter voorbereiden, beter uitvoeren p Steeds professioneler werken p Een aangename en stimulerende werksfeer scheppen p. 59 Bijlage 1: lijst afkortingen p. 62 2

4

5 Voorwoord De provincies staan nog maar eens onder druk. Wie dacht dat er na het kerntakendebat in 2003 en het in 2005 goedgekeurde Provinciedecreet duidelijkheid was over de plaats en opdracht van de provincies in het bestuurlijk landschap, blijkt het verkeerd voor te hebben. In de regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse Regering (juni 2009) wordt een interne staatshervorming in het vooruitzicht gesteld om de historisch gegroeide inefficiëntie aan te pakken van de veelheid aan bestuurslagen en instanties die over eenzelfde beleidsmaterie beslissingsbevoegdheid hebben. Per beleidssector zal daarbij onderzocht worden of de versnippering van bevoegdheden over verschillende bestuurslagen aangepakt kan worden om te komen tot meer homogene pakketten en sleuteltaken per bestuurslaag, met als resultaat maximaal twee interveniërende bestuurslagen per beleidssector. In sommige partijen en in sommige media werd dit meteen vertaald als een intentie om de provincies af te schaffen. Voorliggende Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 zal duidelijk maken dat de provincie West- Vlaanderen klaar is om aan de debatten rond deze interne staatshervorming deel te nemen. Voor de diverse beleidssectoren worden ambitieuze en innovatieve doelstellingen geformuleerd, waardoor de waarde van de provinciale bestuurslaag wordt aangetoond. De belangrijke investeringen in het Provinciaal Domein t Zwin, het fietspadennetwerk, de waterbeheersingswerken en het POVLT springen daarbij in het oog. Ook efficiënte en effectieve beleidsvoering, een van de doelstellingen van de interne staatshervorming, zijn sinds lang een aandachtspunt binnen het bestuur. Daarvan getuigt niet alleen het in 2007 opgestarte strategisch planningsproces, maar ook de implementatie van systemen van interne controle en beheerscontrole. Tevens schrijft de provincie zich in in het project Vlaanderen in Actie, waarmee de Vlaamse Regering wil komen tot een slagkrachtige overheid. Een gezond financieel beleid blijft daarbij een van de provinciale uitgangspunten. Voor het derde jaar op rij is het begrotingssaldo van het eigen dienstjaar positief. Dit is een niet geringe inspanning, zeker in tijden van economische crisis. Dat er daarbovenop een extra economische provisie werd aangelegd, illustreert dat het bestuur extra waakzaam is voor de toekomst. Brugge, september 2009 Dirk DE FAUW Patrick VAN GHELUWE Marleen TITECA DECRAENE Gunter PERTRY Bart NAEYAERT Guido DECORTE gedeputeerden 3

6 Het doel en de middelen Seneca, Romeins filosoof (5 v.chr. 65 n.chr.), zei ooit De kapitein die zeilt zonder doel klaagt voortdurend dat de wind uit de verkeerde hoek komt. Met deze boutade gaf Seneca aan dat het belangrijk is om het doel te kennen. Immers, wanneer het doel bekend is kunnen ook de inspanningen afgestemd worden op het bereiken van dat doel. De provincie West-Vlaanderen maakt voor het bepalen van haar doel gebruik van de techniek van de strategische planning. Dat betekent dat zij gebruik maakt van doelstellingen om haar beleid vorm te geven. Deze doelstellingen geven de richting aan die de provincie West-Vlaanderen uit moet om haar doelen te bereiken. Het doel dat de provincie West-Vlaanderen binnen deze legislatuur wil bereiken wordt op het hoogste niveau aangegeven door de strategische doelstellingen. Deze twaalf doelstellingen geven op een bevattelijke en inspirerende manier weer waar de provincie West-Vlaanderen wil staan op het einde van de legislatuur. Ze zorgen ervoor dat alle inspanningen die de provincie West- Vlaanderen zal doen een duidelijke richting hebben. Bovendien zorgen de twaalf strategische doelstellingen voor integratie van het beleid over alle provinciale diensten heen. Deze strategische doelstellingen zijn richtinggevend, en worden verder geconcretiseerd voor elke bevoegdheid. Dat gebeurt door het formuleren van tactische doelstellingen per bevoegdheid. De tactische doelstellingen zijn de grote bouwblokken van het beleid voor de legislatuur. Ze hebben een looptijd van minstens één jaar en maximaal zes jaar, de duur van de legislatuur. Ze concretiseren de strategische doelstellingen door op de middellange termijn te omschrijven wat er moet gebeuren om het doel te bereiken. De tactische doelstellingen geven de beleidslijnen weer per bevoegdheid en vormen het raamwerk voor alle activiteiten die de provincie zal ondernemen tijdens de legislatuur. Voor de opmaak van het budget en de beleidsnota ten slotte is nog een laatste niveau van concretisering nodig. Dat laagste niveau zijn de operationele doelstellingen. Deze operationele doelstellingen zijn een verdere detaillering van de tactische doelstellingen en geven weer wat de provincie concreet zal doen tijdens het budgetjaar. Ze geven op die manier concrete invulling aan het raamwerk en zijn gericht op de korte termijn (maximaal één budgetjaar). Deze doelstellingen worden jaarlijks door de provincieraad goedgekeurd bij de bespreking van het budget. Ze zullen vervolgens uitgevoerd, opgevolgd en geëvalueerd worden. Dit hele proces van het formuleren van doelstellingen, het uitvoeren ervan en het evalueren van het resultaat wordt omschreven als de beleidscyclus. Het hele proces, en de samenhang tussen de doelstellingen kan eenvoudig geïllustreerd worden aan de hand van een boom. De strategische doelstellingen vormen de stam, de basis van alles. De takken vormen de tactische doelstellingen. Ze ontstaan uit de stam en vormen het raamwerk waaraan de bladeren zullen groeien. De bladeren symboliseren de operationele doelstellingen. De bedoeling is de doelstellingen te realiseren zoals gepland om de vruchten te plukken. Net zoals de boom de loop der seizoenen doormaakt, moeten ook elk jaar nieuwe operationele doelstellingen worden opgesteld voor het volgende budgetjaar. Naast de beleidscyclus bestaat er ook een financiële cyclus. Dat betekent dat de middelen vooraf gepland worden (budget) om in de loop van het jaar uitvoering te krijgen (boekhouding). Afsluitend wordt ook hier een evaluatie gehouden om te kijken of de besteding is verlopen zoals gepland (audit). Het Provinciedecreet stuurt aan op een koppeling van beide cycli. Of, met andere woorden, voor elke doelstelling moeten de overeenkomstige financiële middelen worden gekoppeld. Dat gebeurt door op het niveau van de operationele doelstellingen jaarlijks te bepalen welke financiële middelen hiervoor ingezet zullen worden. Daarnaast is voor het budget 2010 ook een inschatting gemaakt van de personeelsinzet per operationele doelstelling. Sommige doelstellingen geven niet direct aanleiding tot een rechtstreeks toewijsbare kost of uitgave, maar vertalen zich in het inzetten van personeel. 4

7 Het proces van strategische planning vertaald in beleidsdocumenten De vorige paragraaf licht toe hoe de provincie West-Vlaanderen vorm geeft aan haar beleid via de verschillende doelstellingen. Maar hoe vertaalt zich dat nu in de beleidsdocumenten van de provincie West-Vlaanderen? Het meerjarenplan is het eerste belangrijke document dat de grondvesten van de beleidscyclus omschrijft. Het wordt opgesteld aan het begin van de legislatuur en bevat de strategische doelstellingen die de provincie wil nastreven. Bij het meerjarenplan hoort tevens een financiële nota die de consequenties op de langere termijn weergeeft. De provincieraad van West-Vlaanderen heeft het meerjarenplan (Vertrouwen wekt, vertrouwen werkt) goedgekeurd in zijn zitting van 8 november Een tweede belangrijk beleidsdocument in het proces van strategische planning is de sectorale beleidsnota. De sectorale beleidsnota richt de aandacht op de tactische doelstellingen. De tactische doelstellingen zijn de grote bouwblokken van het beleid voor de legislatuur, en worden per bevoegdheid opgesteld. Er wordt dus een sectorale beleidsnota per bevoegdheid voorgelegd aan de provincieraad, met uitzondering van de beheersdomeinen waarvoor een gebundelde nota is voorgelegd. De sectorale beleidsnota geeft een omstandige uitleg bij de tactische doelstellingen, omdat daar in het meerjarenplan onvoldoende ruimte voor is. De visie en de missie van de bevoegdheid wordt omschreven en er wordt ingegaan op de analyse van de omgeving om van hieruit een verklaring te geven voor de keuze van de tactische doelstellingen, die vervolgens verder worden toegelicht. De sectorale beleidsnota s zijn door de provincieraad van West-Vlaanderen goedgekeurd in het voorjaar Deze beleidsnota bij het budget 2010 ten slotte geeft een volledig overzicht van de operationele doelstellingen voor 2010 en de koppeling met de financiële middelen. Het document integreert de beleidskeuzes die zijn gemaakt en de financiële middelen die hiervoor aangewend zullen worden. De financiële middelen worden per budgetartikel weergegeven Op deze manier is er een direct verband tussen de inzet van middelen (financiële cyclus) en de beleidsdoelstellingen die ermee gerealiseerd worden (beleidscyclus). Hoe efficiënt gebruik maken van deze beleidsnota? Afsluitend wil deze paragraaf toelaten snel en efficiënt te navigeren in deze beleidsnota bij het budget Het document bevat dus een selectie van de operationele doelstellingen voor het budgetjaar De doelstellingen zijn geordend per bevoegdheid. De hoofdstukken zijn ook op die manier geconcipieerd. Daarin worden de blikvangers voor het budget 2010 toegelicht. Die worden gegroepeerd per tactische doelstelling voor de bevoegdheid. Anders gezegd, de beleidsnota geeft een samenvatting van de belangrijkste operationele doelstellingen voor 2010 gegroepeerd per groot bouwblok van het beleid. De volledige lijst met alle operationele doelstellingen voor 2010 en de financiële middelen die ervoor voorzien worden staat in de bijlage Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget Per bevoegdheid staan daarin alle operationele doelstellingen, geordend binnen het raamwerk van de strategische en de tactische doelstellingen met hierbij alle acties die voorzien worden. De doelstellingen zijn genummerd volgens de structuur van de sectorale beleidsnota. Wanneer u op zoek gaat naar een bepaalde doelstelling is de eerste stap de selectie van de bevoegdheid. Vervolgens zoekt u de tactische doelstelling waaronder de gezochte beleidsoptie vermeld staat. De leidraad hiervoor is de sectorale beleidsnota, die duidelijk aangeeft welke grote bouwblokken er zijn. Onder deze doelstelling staat een overzicht van de operationele doelstellingen met hun financiële component, uitgesplitst per budgetartikel. 5

8 Ter herinnering: een tactische doelstelling heeft een nummer dat bestaat uit twee elementen: een aanduiding van de bevoegdheid en een aanduiding van het nummer van de tactische doelstelling. Zo bijvoorbeeld is doelstelling 5.7 de zevende tactische doelstellingen binnen de bevoegdheid Milieu, Landschap en Natuur. Voor wie een totaaloverzicht wil van alle doelstellingen van het provinciebestuur voor het budgetjaar 2010 is er de bijlage Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget Hierin staat een verklarende tekst over de informatie die bij elk van de doelstellingen is opgenomen, en hoe die het best wordt geïnterpreteerd. 6

9 De twaalf strategische doelstellingen voor de nieuwe legislatuur Dienstbaar voor alle West-Vlamingen Het garanderen van rechtszekerheid, de principes van behoorlijk bestuur en de basiskwaliteit van de dienstverlening. 2 Samenwerken over de grenzen heen De positionering van de provincie West-Vlaanderen in een Europese context met bijzondere aandacht voor de grensoverschrijdende dimensie. 3 Kennis delen, kennis vermeerderen De selectieve uitbouw van de provincie als kennispartner. 4 Maatwerk leveren Het tot stand brengen van een geïntegreerde, gebiedsgerichte en gedifferentieerde beleidsvoering met bijzondere aandacht voor de verscheidenheid, identiteit én de samenhang binnen en tussen de diverse streken. 5 Streken bovenlokaal ontwikkelen Het bevorderen van de bovenlokale ontwikkeling van de diverse streken op een interactieve wijze. 6 West-Vlaanderen verder laten groeien Het selectief bevorderen van sociaaleconomische ontwikkeling met inbegrip van de sectoren toerisme, land- en tuinbouw en visserij. 7 De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren Het significant bijdragen tot een kwaliteitsvolle verbetering van de fysieke leefomgeving. 8 Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod versterken Het versterken en selectief verder ontwikkelen van een aanbod op het vlak van welzijn, sport, cultuur en hoger onderwijs d.m.v. het scheppen van voorwaarden en het realiseren van afstemming. 9 Iedereen volwaardig betrekken Het versterken van gelijke kansen en betrokkenheid met het oog op een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven. 10 Beter voorbereiden, beter uitvoeren Het verbeteren van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering en dit als kerncompetentie ontwikkelen. 11 Steeds professioneler werken De organisatieontwikkeling en het professionaliseren van de werking op basis van moderne methodes. 12 Een aangename en stimulerende werksfeer scheppen Het continu verbeteren van een positieve, faire en stimulerende werkomgeving voor alle medewerkers. 7

10 Overzicht van de bevoegdheden 1 Bestuurlijke organisatie 2 Financiën 3 Gebiedsgerichte werking 4 Externe relaties 5 Milieu, Natuur en Landschap 6 Toerisme en Recreatie 7 Ruimtelijke ordening 8 Mobiliteit en Verkeersinfrastructuur 9 Landbouw en Visserij 10 Integraal waterbeleid 11 Personeel (inclusief preventie op het werk) 12 Welzijn 13 Infrastructuur en Juridische aangelegenheden Cultuur 16 Onderwijs 17 Economie 18 Sport 8

11 1. Dienstbaar voor alle West-Vlamingen Het garanderen van rechtszekerheid, de principes van behoorlijk bestuur en de basiskwaliteit van de dienstverlening. LEEFOMGEVING Integraal waterbeleid TD Garanderen van het behoud en multifunctioneel gebruik van de watersystemen door een integrale benadering van het gevoerde waterbeleid, rekening houdend met betrokken besturen en wensen van verschillende sectoren. Als secretaris van de waterschappen staat de provincie in voor onder meer de opmaak van de deelbekkenbeheersplannen. In de loop van 2010 zal verdere uitvoering gegeven worden aan deze goedgekeurde deelbekkenbeheersplannen. Ter voorbereiding van een volgend planproces zal een noodzakelijk overleg plaatsvinden met betrekking tot de impact van het integraal waterbeleid op het ruimtegebruik, meer bepaald bij de aanduiding van oeverzones en overstromingsgebieden en bij de functietoekenningen van de onbevaarbare waterlopen. De provincie zal ondersteuning bieden aan de partners van het waterschap en ijveren voor de naleving van de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid. Zowel bij de planvorming als bij de concretisering en uitvoering van maatregelen is dit belangrijk. ECONOMIE Toerisme en Recreatie TD Versterken van de bestuurlijke organisatie. De nieuwe rechtspositieregeling gaat voor het autonoom provinciebedrijf Westtoer in op 1 januari De belangrijke fase van de voorbereiding zal tegen dan achter de rug zijn. Maar er zal ongetwijfeld in het begin een nauwgezette opvolging nodig zijn m.b.t. de informatie voor het personeel, de toetsing of alle procedures correct verlopen, het uitvoeren van de nodige controles enz. Westtoer wil een systeem van competentiemanagement invoeren. De voorbereiding hiervan start in de tweede helft van In 2010 wordt het systeem geïmplementeerd op het niveau van het directieoverleg. Westtoer heeft er voor geopteerd om een ERP/CRM-databank (Enterprise Resource Planning/Customer Relationship Management) aan te kopen. Die moet tal van functionaliteiten omvatten die nu verspreid zitten over verschillende programma s: beheer van adressen, bijhouden van contactgegevens, mailingacties, boekhouding, verkoop van routes, distributie van gratis brochures, aankopen, tijdsregistratie enz. Het CRM-gedeelte gaat van start in 2009, terwijl de opstart van het ERP-luik voorzien is voor Westtoer heeft in 2008 een systeem van interne controle opgestart. Interne controle is een continu proces dat de bedoeling heeft om de interne werking te verbeteren. In 2010 moeten er nieuwe risicogebieden bepaald worden, die dan weer leiden tot nieuwe controlemaatregelen. In 2009 werden de eerste stappen gezet m.b.t. de implementatie van het communicatieplan. In 2010 is het de bedoeling om deze strategie op een geïntegreerde wijze toe te passen. Belangrijke accenten vormen de organisatie van de Prijs Peuteman in september 2010 en een deelname aan de Open Bedrijvendag in oktober BEHEERSDOMEINEN Bestuurlijke organisatie TD Implementatie van het Provinciedecreet (en andere wetgeving van belang voor de hele provincie) binnen de provinciale organisatie. Deze tactische doelstelling is gericht op het implementeren van zowel het Provinciedecreet als andere relevante wetgeving binnen de provinciale organisatie. Dit omvat onder meer het vorm geven aan de mogelijkheden die geboden worden in het Provinciedecreet voor zelfregulering. Ook Strategische doelstelling 1. Dienstbaar voor alle West-Vlamingen 9

12 het hersteldecreet op het Provinciedecreet dat dit jaar werd goedgekeurd, zal geïmplementeerd worden. Daarnaast is de aansturing en evaluatie van de controlecel voor de Europese projecten een belangrijk aandachtspunt, waarmee uitvoering is gegeven aan Europese wetgeving dienaangaande. Een derde, belangrijk element binnen deze doelstelling is het invullen van de opdracht van de administratie met betrekking tot de beheerscyclus (de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van beleid). Dit moet resulteren in een planmatig beleid, ondersteund door strategisch management en een koppeling met het financieel beleid van de provincie. TD Ondersteunen van de werking van de bestuursorganen in de provincie. Het provinciebestuur voorziet in het ondersteunen van de werking van de bestuursorganen binnen de provincie. Naast de ondersteuning van de provincieraad, de deputatie en de aanverwante organen omvat dit tevens het streven om instrumenten te onderhouden en verder te ontwikkelen die de democratische controle van de raadsleden op de werking van de deputatie en van het provinciale bestuur verbeteren. Vanuit kennis en expertise op het gebied van bewarings-, ontsluitings- en toegankelijkheidstechnieken voor archief wordt bij de provincie een hedendaags documenten- en archiefbeheer uitgebouwd. Een tweede fase van het projectplan Provinciaal Archiefnetwerk (goedgekeurd door de deputatie, 15 januari 2009) zal worden gerealiseerd. Bedoeling is Probat (= Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen) te converteren naar een webapplicatie met gebruik van de internationale archiefstandaarden. Hierdoor moeten de interne communicatie rond documentenoverdrachten naar de Archiefdienst en de externe communicatie naar de potentiële archiefgebruikers verbeteren. Er wordt een digitaal Provinciaal depot operationeel gemaakt voor het permanent te bewaren elektronisch archief. De preservering omvat het goed onderhouden van de bestaande archiefinfrastructuur, het aanwenden van zuurvrij archiefverpakkingsmateriaal en het voortzetten van microfilmings- en digitaliseringsprojecten. TD Verzekeren van de operationele werking van de Interne Preventiedienst (legale en extralegale opdrachten). Net als iedere andere werkgever dient het provinciebestuur (voor zijn personeel) over een interne preventiedienst te beschikken, waarvan de taken en opdrachten door de welzijnswetgeving (welzijn van de werknemers op het werk) worden opgelegd. De rol van de Interne Preventiedienst is in hoofdzaak adviserend en ondersteunend, zowel voor het beleid en de leidinggevenden als voor de personeelsleden. Zo verstrekt de dienst o.m. advies i.v.m. de aankoop en het veilig en gezond gebruik van machines en producten, de inrichting van de werkposten en de gebouwen, de brandveiligheid en de maatregelen in geval van nood en de vorming en het onthaal van werknemers. De dienst werkt mee aan de identificatie van de gevaren (permanente risicoanalyse) en aan de voorbereiding van de beleidsplanning m.b.t. het welzijn op het werk (globaal preventieplan en jaaractieplan). Hiertoe worden o.m. de arbeidsongevallen onderzocht, worden regelmatig bezoeken gebracht aan alle werkplaatsen, worden klachten onderzocht en wordt advies gegeven bij nieuwe aankopen en bij (ver)bouw(ings)projecten. Daarnaast vervult de Interne Preventiedienst een aantal aan de welzijnsreglementering gelieerde taken, die vanuit het bestuur naar de dienst werden gedelegeerd: de opvolging van de verzekeringsdossiers arbeidsongevallen, de praktische organisatie van het gezondheidstoezicht, de organisatie van een jaarlijkse griepvaccinatiecampagne, de aankoop en de verdeling van klein veiligheidsmateriaal, het verzorgen van het secretariaat van het basisoverlegcomité PBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het werk) enz. TD Aanbieden van ondersteuning binnen de provinciale organisatie. Ook de provinciale organisatie wordt terdege ondersteund. Deze ondersteuning neemt de vorm aan van advies met betrekking tot bijvoorbeeld het schrijven van provinciale reglementen of de kwaliteit van de dossiers voor de deputatie en de provincieraad. Daarnaast wordt ook voorzien in een aantal organisatiewijde systemen die de provinciale diensten ondersteunen, zoals de opvolging van het klachtenmanagement. Een belangrijk aspect binnen deze doelstelling is het aanbieden van ondersteuning voor strategische projecten met een juridische component. Deze projecten zijn onder meer het provinciaal olympisch zwembad, het verzelfstandigingstraject binnen het POVLT, de uitbouw van het Zwin en het vliegveld Wevelgem. Strategische doelstelling 1. Dienstbaar voor alle West-Vlamingen 10

13 Personeelsbeleid TD Verzekeren van de operationele werking van de personeelsdienst. De dienst Personeel is verantwoordelijk voor een correcte en accurate opvolging van alle facetten van een personeelsdossier. Van instroom tot uitstroom worden van elk personeelslid heel wat gegevens permanent verwerkt en bijgehouden: het aanwervingdossier, de aanstelling, de salarisvaststelling, een administratief dossier, een vormingsdossier, een evaluatiedossier, verlofregelingen enz. Het zijn enerzijds dagelijkse bewerkingen die veeleer routinematig zijn, maar anderzijds ook complexere acties zoals een examen of een selectie in overleg met de diensthoofden. Er wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van diverse tewerkstellingsmaatregelen zoals GESCO, WEP, sociale maribel. De procedure m.b.t. WEP is in 2009 grondig gewijzigd en verloopt nu i.s.m. een drietal leerwerkbedrijven. De evaluatie hiervan zal in de loop van 2010 worden opgemaakt. De aanstelling van personeel in het kader van sociale maribel is nieuw en zal verder opgevolgd moeten worden in Ook in 2010 blijft het belangrijk om de kwaliteit van de personeelsdossiers te blijven garanderen. Hoewel er geen toename is in het totale personeelsbestand zijn er toch heel wat personeelsbewegingen (aanwervingen, bevorderingen, interne mobiliteit enz.) en administratieve wijzigingen (verlofstelsels, vervangingen enz.) die nauwlettend moeten worden opgevolgd. Ook de impact van de nieuwe rechtspositieregeling op de operationele taken van de dienst is niet te onderschatten. Voor het dagelijks personeelsbeheer, inclusief de loonadministratie, doet de dienst Personeel een beroep op ondersteunende systemen en programma s zoals tijdregistratie, loonadministratie, opvolging van aanstellingen, verlofstelsels enz. In de loop van 2010 wordt begonnen met het zoeken naar een nieuw personeelsbeheersysteem dat naast de loonverwerking ook andere HRtoepassingen integreert, webtoepassingen mogelijk maakt, een degelijke rapportagetool omvat, e- HRM voor elk individueel personeelslid mogelijk maakt, een link naar budget voorziet enz. Dit vraagt een grondige voorbereiding en een verkenning van het aanbod op de markt. In de loop van 2011 zou dit moeten resulteren in een nieuw of vernieuwd personeelbeheersysteem. Infrastructuur en Juridische aangelegenheden TD Ontwikkelen en verhogen van de kennis binnen het bestuur wat betreft overheidsopdrachten, provinciale reglementen en wetgeving specifiek voor de provinciale organisatie. In 2010 wordt de vorming van de ambtenaren binnen de provinciale diensten die veel in contact komen met overheidsopdrachten voortgezet, vooral omdat de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten vanaf 2010 wellicht het actuele kader zal veranderen. Binnen het actieplan voor interne controle zal, wat de opdrachten van werken betreft, aandacht worden geschonken aan risicovermindering door functiescheiding tussen ontwerp en opvolging van uitvoering van werken. Leerpunten uit de ene fase blijven uiteraard van belang voor ambtenaren betrokken bij de tweede fase. In een proefproject zal voor één specifiek soort dienstenopdracht en één soort opdracht van leveringen aandacht besteed worden aan een betere omschrijving van het resultaat en de navenante keuring en controle van het resultaat van deze opdracht. TD Ondersteunen van de provinciale diensten inzake overheidsopdrachten, contracten, provinciale reglementen en wetgeving specifiek voor de provinciale organisatie. Door middel van het nodige overleg met de eigenaarsdienst worden beslissingen met betrekking tot de voorbereiding en de uitvoering van de overheidsopdrachten vormgegeven. Daarbij streven we waar mogelijk naar schaalvoordelen, door enerzijds de nodige standaardisering en anderzijds een beroep te doen op raamovereenkomsten. Mogelijk kan ook het autonoom provinciebedrijf Westtoer hierin betrokken worden. Afhankelijk van de evolutie van het e-procurementprogramma van de Vlaamse overheid, en in afspraak met andere provincies, zal verder worden onderzocht of de provincie hierop kan inhaken. Binnen het project De Gavers zone zuid wordt in 2010 de omgevingsaanleg van het watersportcentrum gedeeltelijk aangevat en wordt ook gestart met de heraanleg en aansluiting van de Eikenstraat ter hoogte van het provinciaal domein. Daarnaast worden ook middelen voorzien voor de aanleg van de omgeving van de parking bij het filiaal II. Strategische doelstelling 1. Dienstbaar voor alle West-Vlamingen 11

14 Als sluitstuk op de buitenrestauratie van de Sint-Salvatorkathedraal te Brugge wordt, in een samenwerkingsverband met de stad Brugge en de kathedrale kerkfabriek, gestart met de heraanleg van de omgeving. Via een investeringstoelage draagt de provincie hier haar deel aan bij in 2010 en TD Verzekeren van een juridisch kwaliteitsvol patrimoniumbeheer. De provinciale meetploeg verzekert de opmeting en afpaling van het provinciale patrimonium binnen een nauwgezette planning. Een coördinatieteam beoogt een passend kwalitatief niveau dat wordt afgestemd op de concrete vraag. De overeenkomstig het Grootschalig Referentiebestand opgemaakte data worden digitaal overgemaakt aan Vlaanderen. Binnen de dienst COOP staat de sectie Patrimonium in voor alle handelingen betreffende de aan- en verkoop en daarmee verbonden contracten betreffende onroerend goed. Met het oog op de realisatie van een multifunctioneel recreatief netwerk zal de provincie van 2009 tot 2012 werk maken van de aankoop van voetwegen en andere trage wegen (zoals kerkwegels) in de Oudlandpolder. Dit gebeurt in het kader van het Vlaamse Kustactieplan III en Interreg IVa. Het programma verwervingen voor waterwerken voorziet middelen voor de realisatie van bufferbekkens langs de Vleterbeek en de Robaartbeek in Poperinge en middelen voor lopende projecten zoals de Harelbeek in St.-Eloois-Winkel, de Kasteelbeek in Zwevegem en de Spanjaardbeek in Kortemark. Voor de verwervingen voor de provinciale domeinen wordt het jaarlijks voorziene budget opnieuw ingeschreven; afhankelijk van de evolutie van de aankoopdossiers van spoorwegbeddingen in 2009 zal deze investering nog worden voortgezet in TD Uitbouwen van informatie en communicatie door middel van een multikanaalbenadering. De provincie realiseert een nieuwe reeks uitzendingen van enerzijds het provinciale magazine kwestie met getuigenissen over de dienstverlening van de provincie, en brengt anderzijds de verslaggeving van de provincieraad in het maandelijks magazine De Raad. De provincie brengt deze magazines op haar eigen website en onderzoekt de mogelijkheid om deze magazines ook via Digitext (teletekst op digitale televisie) aan te bieden. Het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis, centraal aanspreekpunt voor alle vragen over de provincie, bouwt zijn informatie naar doelgroepen uit met een educatief pakket voor het lager onderwijs. Strategische doelstelling 1. Dienstbaar voor alle West-Vlamingen 12

15 2. Samenwerken over de grenzen heen De positionering van de provincie West-Vlaanderen in een Europese context met bijzondere aandacht voor de grensoverschrijdende dimensie. LEEFOMGEVING Milieu, Natuur en Landschappen TD Genereren van kennisoverdracht en schaalvoordelen ten bate van het provinciale milieu-, natuur- en landschapsbeleid door grensoverschrijdende samenwerking. De grensoverschrijdende samenwerking is een belangrijke hefboom voor de realisatie van heel wat provinciale milieudoelstellingen, voornamelijk in de sfeer van landschapszorg en soortenbescherming. Naast Solabio ( soorten en landschappen als dragers voor de biodiversiteit ) is er ook aandacht voor projecten in dezelfde context in andere Interreg IVa-project programma s zoals Landschap in verandering, Leefbare Haven Zeebrugge, Forten en Linies in Grensbreed Perspectief en Leader Tielts Molenland. Diverse acties in dit verband situeren zich ook in de studiesfeer. In Euregio Scheldemondverband zal een bewustmakingscampagne worden opgebouwd i.v.m. de klimaatproblematiek, onder het motto Neem de mensen mee. LEEFCULTUUR Cultuur TD Versterken van de culturele uitwisseling en samenwerking met naburige regio s om te komen tot ervaringsuitwisseling, kennisoverdracht en subregionale ontwikkeling. In de grensregio s Zeeland, Oost-Vlaanderen en Noord-Frankrijk zal de provincie culturele samenwerkingsinitiatieven verder ondersteunen en ontwikkelen door eigen initiatief, advisering en subsidiëring. In samenwerking met de Franse partners wordt Buren bij kunstenaars/les couleurs du temps tegelijk in West-Vlaanderen en in de departementen Nord en Pas de Calais georganiseerd. Met de Villa Marguerite Yourcenar wordt samengewerkt tijdens het literatuurfestival Par Monts et Par Mots. Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van die culturele uitwisseling tussen de provincie West- Vlaanderen en de Landschaftsverband Westfalen-Lippe zal de dienst Cultuur in 2010 een cultureel samenwerkingsinitiatief ontwikkelen. GEBIEDENBELEID Gebiedsgerichte werking TD Integreren van een grensoverschrijdende realiteit bij de provinciale beleidsvoering. Grensoverschrijdende samenwerking vormt een inherent onderdeel van de gebiedsgerichte werking. Naast een permanente betrokkenheid bij grensoverschrijdende fora en de uitbouw van netwerken, is in het begin van de nieuwe Europese programmeringsperiode vooral werk gemaakt van het smeden van nieuwe partnerschappen en het opzetten van gemeenschappelijke projecten. In het kader van de grensbrede samenwerking met Nederland wordt verder gewerkt op de valorisatie van forten en linies, de integratie van natuur- en landschapsbeheer in de agrarische bedrijfsvoering en rond functioneel groen ter reductie van fijn stof in de kanaalzone Roeselare-Leie. Binnen Interreg IV Vlaanderen-Wallonië-Frankrijk worden o.m. nieuwe methodieken ontwikkeld en afgestemd betreffende biodiversiteit (kartering, databeheer, educatie) en landschapsopbouw (landschapsatlas, agrarische architectuur). Ook de grensoverschrijdende toeristische samenwerking krijgt vorm in het project Westhoek zonder grenzen. In het nieuwe 2 Zeeën -programma met Engeland krijgt geïntegreerd kustbeheer de nodige aandacht. Er wordt een langetermijnvisie ontwikkeld voor de baai van Heist en het Kustforum als draagvlak voor beleidsontwikkeling wordt verder uitgebouwd. In samenwerking met East Sussex wordt het patrimonium inzake trage wegen verder geactualiseerd en gevaloriseerd. Strategische doelstelling 2. Samenwerken over de grenzen heen 13

16 Externe relaties TD Faciliteren en bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking. De grensoverschrijdende samenwerking voltrekt zich intensief in alle beleidssectoren die de streekwerking omvat en in partnerschap met andere actoren in de regio s. De meerwaarde van de provincie als regiobestuur situeert zich voornamelijk op het vlak van netwerking en bovenlokale belangenbehartiging vanuit een intermediaire positie. Vooral de grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk is stevig verankerd binnen het bestuur. De provincie behartigt haar coördinerende rol via haar eigen beleid door gedreven politieke en administratieve actieve betrokkenheid in de diverse overlegfora en via de rol van de gouverneur als coördinator Noord-Frankrijk van de Vlaamse Regering. Daarnaast verdiept de provincie haar eigen bilaterale contacten met de verschillende partners in Noord-Frankrijk. In het bijzonder zal de samenwerkingsovereenkomst met het departement Nord nog meer geconcretiseerd worden door het opzetten van gezamenlijke thematische bilaterale projecten rond jeugdwerk, sport, cultuur en toerisme. Sectorale vergaderingen, grensoverschrijdende thematische werkbezoeken (leefmilieu, economie enz.) en ondersteuning bij de politieke besluitvorming dragen eveneens bij tot de verdieping van de samenwerking met de institutionele partners in Noord-Frankrijk. Op subregionaal niveau verdient het volwaardige partnerschap van de Eurometropool Lille-Kortrijk- Tournai de nodige aandacht. Dat partnerschap vertaalt zich in politieke en administratieve vertegenwoordiging in de structuren (o.a. actieve politieke en ambtelijke deelname aan de grensoverschrijdende thematische werkgroepen) en een financiële bijdrage in de werking. Ook in het EGTS (Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking) Flandre/Dunkerque Côte d Opale/West-Vlaanderen zal verder actief geparticipeerd worden door in te zetten op gezamenlijke projecten en het proces in wording van een grensoverschrijdende structuur voor de Westhoek en de Kust te begeleiden. Het Vlaamse middenveld zal ondersteund worden in zijn samenwerking met Noord-Frankrijk. Voor de grensbevolking zal een soort grenspunt gecreëerd worden als baken en ombudsdienst in de grensstreek. De provincie is tevens geassocieerd lid in de Syndicat Mixte de la Côte d Opale, voorlopig zonder financiële verplichtingen. In dat kader wordt samengewerkt rond het project Preolympische stages voor Londen De grensregio met Zuid-Nederland werd door het grensbrede Interreg IVa-programma Vlaanderen Nederland uitgebreid met de mogelijkheid om, naast Zeeland, ook met de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zuid-Limburg samen te werken. Uiteraard blijft de samenwerking met Zeeland prioritair. Via het Scheldemondraadfonds, gespijsd door de drie provincies en beheerd door de provincie West-Vlaanderen, kunnen eveneens grensoverschrijdende initiatieven buiten Interreg en voortvloeiend uit de Scheldemondraad gesubsidieerd worden. Ook binnen het Rijn-Schelde Delta samenwerkingsverband blijft West-Vlaanderen een actieve rol spelen. Betreffende de samenwerking met Groot-Brittannië worden de contacten met Suffolk, Kent, Essex en Norfolk verder uitgebouwd. Deze contacten concentreren zich hoofdzakelijk op onderwijssamenwerking en sociaaleconomische samenwerking. Tegenover 2009 worden de acties uitgebreid. Zo worden, in het kader van de multilaterale onderwijssamenwerking, meer conferenties georganiseerd en bilateraal meer uitwisselingen opgezet, zowel voor studenten als voor leerkrachten. Dankzij het in 2009 vernieuwde subsidiereglement voor grensoverschrijdende uitwisselingen blijft de provincie West-Vlaamse organisaties en scholen (uit het basis-, secundair of hoger onderwijs) stimuleren om samen te werken met buitenlandse partners, in het bijzonder met de prioritaire regio s, en dat binnen de domeinen onderwijs, cultuur en welzijn (jeugd). Een financieel zwaar onderdeel binnen de samenwerking over de grenzen heen is en blijft de provinciale cofinanciering van Europese projecten van de provincie, waarvoor in 2009 een duidelijk subsidiereglement uitgewerkt werd. Strategische doelstelling 2. Samenwerken over de grenzen heen 14

17 TD Selectief uitbouwen van transnationale partnerschappen. Aangezien beleidsvoering in het algemeen en sociaaleconomische ontwikkeling in het bijzonder zich in een ruimere economische context afspelen, is kennisuitwisseling via strategische partnerschappen en projectontwikkeling belangrijk. Dit stimuleren we onder meer met het oog op het bevorderen van een ondernemend en kwalitatief West-Vlaanderen. Transnationaal gaat de aandacht naar het opzetten van nieuwe projecten, zowel in het kader van het Noordzee programma als het Noordwest Europees programma (Interreg IVb). Enerzijds blijft de provincie de West-Vlaamse actoren begeleiden bij de opzet van transnationale projecten. Anderzijds gaat de aandacht naar het ontwikkelen van eigen transnationale projecten om zo een subregionaal innovatief beleid te ondersteunen. Dit veronderstelt de nodige cofinanciering. Voor de uitvoering van de acties in het kader van de samenwerking met Oost-Europa worden de zusterprovincies Bihor, Békés en Arad verder ondersteund bij hun Europese integratie. Dankzij het Vlaams Fonds Centraal- en Oost-Europa krijgt ook de projectsamenwerking met Polen concreet vorm, in het bijzonder met de regio van Lubelskie. Het is de bedoeling om met Lubelskie te evolueren naar een hechtere samenwerking in de vorm van een overeenkomst. Met Kroatië worden eveneens contacten uitgebouwd (in samenwerking met RESOC Midden-West-Vlaanderen). Wat de samenwerking met China betreft, staat de dienst Externe Relaties onder meer in voor de logistieke begeleiding en ondersteuning bij de organisatie van economische missies naar China, alsook bij de ontvangst van Chinese delegaties in West-Vlaanderen. In 2010 zal de aandacht gericht worden op het opzetten van de academische samenwerking en de intensivering van de economische samenwerking. In het kader van deze academische samenwerking willen we studenten, lectoren en docenten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan uitwisselingen en bedrijfsstages. De versterking van de economische samenwerking heeft twee doelstellingen: enerzijds een kader scheppen om het West-Vlaamse bedrijven mogelijk te maken de Chinese markt te betreden en anderzijds om Chinese bedrijven te overtuigen om in West-Vlaanderen te investeren. ECONOMIE Toerisme en Recreatie TD Ontwikkelen van een strategie voor interne en externe communicatie. In 2009 heeft de afdeling Marketing een grondige evaluatie gemaakt van de eigen werking. De doelstelling van deze evaluatie was te komen tot een grote bijsturing van de globale marketingstrategie. In dit kader wil Westtoer vanaf 2010 de marketingcampagnes voor de vier regio s en de productlijnen Fietsen-Wandelen en Tafelen geïntegreerd aanpakken. Het is de bedoeling deze campagnes te combineren in één sterke West-Vlaanderen campagne die in lijn ligt met de provinciale campagne Genieten, het zit in ons. Bij de implementatie van de campagnes zal de CRM (Customer Relationschip Management)- databank ons toelaten om op een professionele manier consumentendata te beheren en deze data marketingmatig in te zetten in het kader van campagnes. Verder gaat onze aandacht ook naar websitemarketing: in 2009 werd via de website van de kust gestart met de bijsturing van het hele onlinegebeuren. Bedoeling is om in 2010 dit proces verder te implementeren voor de resterende sites van Westtoer. Ten slotte wil Westtoer in 2010 verder sterk inzetten op de promotie van het MICE-gegeven (Meetings-Incentives-Congressen-Events) in West-Vlaanderen en op de aanpak van de nichemarkt groepen. In dit kader zal een symposium over het groepstoerisme plaatsvinden, waarin de bevindingen van een eigen marktanalyse aan betrokken actoren voorgesteld worden. In 2010 zal sterk samengewerkt met diverse actoren rond evenementen: Met De Lijn wordt samengewerkt rond een groots evenement 125 jaar Kusttram ; Met het Davidsfonds komt er een zoektocht in het Tielts Plateau; In het kader van het Interreg IV-project De Groote Oorlog herdacht komt er een grote tijdelijke tentoonstelling in het In Flanders Fields Museum; In de Leiestreek vormen het fietsfeest en de boottochten vaste waarden. Strategische doelstelling 2. Samenwerken over de grenzen heen 15

18 Economie TD Verhogen van de internationalisering van de West-Vlaamse economie. Via Doelstelling 2-projecten participeert de provincie in de materiële en immateriële upgrading van Kortrijk Xpo, dat als een speerpunt voor de economische ontwikkeling van West-Vlaanderen en als hefboom voor internationalisering moet fungeren. In het kader van het Logistiek Platform Westpoort werden in 2009 havenseminaries gehouden voor de promotie van de West-Vlaamse zeehavens Oostende en Zeebrugge. In 2010 is het de bedoeling om vergelijkbare seminaries te houden voor de luchthavens met verladers en logistieke dienstverleners. OPLEIDING EN ONTWIKKELING Onderwijs TD Versterken van de uitwisseling en samenwerking op het vlak van onderwijs met naburige regio s om te komen tot ervaringsuitwisseling, kennisoverdracht en subregionale ontwikkeling. De samenwerking met Eurodye (textiellabo op de site van het PTI) en de Howest (CNC ofwel Computer Numerical Control, computergestuurde regeling van werktuigmachines op diverse niveaus, d.i. een automatisatieproces) betekenen een meerwaarde voor de leerlingen en de leerkrachten van het Provinciaal Technisch Instituut in Kortrijk. De participatie aan beurzen en internationaliseringsprojecten zijn voor een vooruitstrevende school zeer belangrijk. Diverse projecten op niveau van internationalisering (improvement to communication, website as a tool for school communication enz.) werden reeds of worden in de toekomst gerealiseerd. Het opzetten van beurzen (leerlingen TBS en textiel) en bezoeken van beurzen (zoals de Kersthappening Brugge, de tuinbouwbeurs Kortrijk, ITMA (International Textile Machinery Association), de week van het ontwerpen enz.) dragen bij tot de volledige ontplooiing van onze leerlingen. Strategische doelstelling 2. Samenwerken over de grenzen heen 16

19 3. Kennis delen, kennis vermeerderen De selectieve uitbouw van de provincie als kennispartner. LEEFOMGEVING Milieu, Natuur en Landschappen TD Fungeren als kennispartner van de gemeenten inzake milieu-, natuur- en landschapsbeleid. Om een studiedag over de aanpak van zwerfvuil op te zetten, worden de krachten met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor afvalinzameling en verwerking gebundeld. De focus zal daarbij liggen op een multi-instrumentele aanpak en op goede voorbeelden van diverse gemeenten. Dit hardnekkige probleem kan immers niet getackeld worden enkel en alleen maar met wat communicatieve acties of enkele symbolische zwerfvuilopruimingsacties. De tiendaagse cursus Duurzaam Bouwen zal voor de vierde maal kennis en ervaring uitdragen naar een publiek van technische verantwoordelijken en architecten van de gemeenten en de private sector. De loketfunctie van de gemeenten op het vlak van duurzaam bouwen zal versterkt worden door de aansluiting bij het netwerk Duurzaam bouwen op Vlaams niveau. Hierdoor kan immers meer vorming gegeven worden. Dit laat ook toe om aan te sluiten bij centraal georganiseerde, doelgroepgerichte campagnes, om advies te geven bij gemeentelijke bouwprojecten enz. Alle West-Vlaamse gemeenten die gelegen zijn buiten een regionaal landschap (erbinnen biedt het regionaal landschap deze service zelf aan) zullen een beroep kunnen doen op een landschapsconsulent voor het tekenen van concrete plannen omtrent groeninkleding (bijv. van bedrijfsgebouwen) en landschappelijke opwaardering. Proclam neemt dit soort activiteit niet langer op zich. De modelverordening omtrent houtige groenelementen en groeninkleding in het buitengebied wordt verder gepropageerd voor de gemeenten en (beginnend in het Stad-Land-schap Roeselare) er worden impulsen gegeven om het gemeentelijk ondersteuningsbeleid inzake kleine landschapselementen te heroriënteren met het oog op meer complementariteit met andere overheidsstimuli ter zake. Ruimtelijke ordening TD Ter beschikking stellen van ruimtelijke plandeskundigheid. Voor de praktische ondersteuning bij het overlegforum Atrium (een initiatief van het Vlaamse Gewest) worden algemene werkingskosten voorzien. Atrium staat in functie van de ondersteuning van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren. Samen met de School voor Bestuursrecht worden initiatieven genomen om ook de gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening te informeren. Er wordt samengewerkt met de Vereniging Ruimtelijke Planning (VRP) om inhoudelijk informatieen discussiemomenten te organiseren. Ook deskundige ondersteuning wordt geboden door de VRP aan de dienst ruimtelijke planning. Vandaar dat een toelage wordt voorzien van euro. Mobiliteit en Verkeersinfrastructuur TD Realiseren van een geografische mobiliteitsdatabank voor eigen gebruik en voor overheden in het algemeen. Het Geoloket Trage Wegen omvat de geactualiseerde Atlas der Buurtwegen. Voor 2010 en de volgende jaren wordt niet alleen een continue actualisering ingebouwd, maar is het de bedoeling om de databank verder uit te breiden met andere potentiële trage wegen (oude spoorbeddingen, boswegels, jaagpaden enz.) die niet het statuut van buurtweg dragen. Deze databanken vormen een basis waarop de gemeenten hun tragewegenbeleid verder kunnen uitbouwen. Hiervoor wordt euro voorzien. Het ongevallen GIS corrigeert en lokaliseert de verkeersongevallen op het volledige West-Vlaamse wegennet. Deze databank wordt gebruikt voor de opmaak van de veiligheidsplannen van de politiezones, voor de mobiliteitsplanning en voor de investeringsplanning van de wegbeheerders. In 2010 wordt de verwerking van de ongevallengegevens van 2008 en 2009 voorzien. Het Vlaamse Strategische doelstelling 3. Kennis delen, kennis vermeerderen 17

20 Gewest werkt aan een inhaaloperatie om de gegevens sneller ter beschikking te kunnen stellen aan de provincies. De Vlaamse betoelaging voor personeels- en werkingskosten bedraagt euro. Integraal waterbeleid TD Ondersteunen van het lokaal waterbeleid in functie van een samenhangende, efficiënte en kwaliteitsvolle beleidsvoering. De provincie zal de muskusratbestrijding langs de waterlopen van tweede en derde categorie in samenwerking met de gemeente- en polderbesturen op een efficiënte wijze voortzetten. Daartoe coördineert de provincie met behulp van vier provinciale rattenvangers de rattenbestrijding via acht regionale comités die gefinancierd worden door de provincie voor o.a. de aankoop van vangstmaterialen (fuiken, klemmen enz.) en de verbetering van de gemeentelijke mobiliteit (medefinanciering dienstwagens). Binnen de regionale werking zullen meer middelen ingezet worden voor de bestrijding van de toenemende bruinerattenpopulatie. Daarnaast worden de taken van de rattenbestrijders uitgebreid met nieuwe opdrachten zoals het opsporen en verwijderen van invasieve exotische plantensoorten zoals de grote waternavel die de waterafvoer in de waterlopen hinderen en de beheersing van de populatie zomerganzen door het schudden van eieren. Binnen het West-Vlaamse poldergebied ( ha) moet de provincie de onderhoudskosten financieren van 700 km waterlopen van tweede categorie, met 25 bijbehorende pompstations. Deze onderhoudskosten worden terugbetaald aan de polderbesturen die zelf instaan voor het beheer. De provinciale erosieambtenaar heeft in samenwerking met de gemeenten enkele kleinschalige erosieprojecten klaar voor uitvoering. In het kader van het provinciaal erosiebesluit worden in 2010 onder andere projecten voorzien in Poperinge, Heuvelland, Staden, Ardooie en Houthulst. LEEFCULTUUR Welzijn TD Zorg dragen voor integraal toegankelijke informatie en communicatie betreffende het (provinciaal) welzijnsaanbod. In 2009 werd een aanzet gegeven tot de uitbouw van een infoloket rond wonen en huisvesting. In 2010 zal dit loket in eerste instantie inzetten op advies over en behandeling van aanvragen voor woningaanpassing, meegroeiwonen en duurzaamheid. In tweede instantie moet het loket ook evolueren naar een tweedelijnsfunctie voor die vragen waar men in de gemeentelijke woonloketten niet onmiddellijk een antwoord op weet. TD Ter beschikking stellen van beleidsrelevante informatie voor (boven)lokale beleidsplanning op maat en op vraag van de klant via een specifiek kennisaanbod inzake de diverse welzijnsterreinen, aangevuld met procesbegeleiding inzake beleidsplanning. De promotie van de (lokale) sociale kaart in samenwerking met de Regionale Welzijnsraden wordt voortgezet. Er zal ook geïnvesteerd worden in gebruikersopleidingen in functie van de lancering van de SOKA (sociale kaart) 2e generatie, voorzien voor het najaar De vorming Sociaal Landschap, die ondertussen ook in andere provincies wordt georganiseerd op basis van het West- Vlaamse initiatief, wordt in 2010 op interprovinciaal niveau geëvalueerd en verwerkt tot een uniform aanbod. Het steunpunt sociale planning zal in het kader van het convenant met Vlaanderen rond lokaal sociaal beleid samen met twee andere provincies onderzoeken hoe een instrument voor beleidsopvolging ontwikkeld kan worden. Daarnaast zal werk gemaakt worden van communicatie over de resultaten van de regioanalyse en de screening van de LSB (Lokaal Sociaal Beleid)- plannen. Het steunpunt vrijwilligerswerk zet bovenop de helpdesk en de vrijwilligersverzekering in 2010 speciaal in op de campagne stappen voor vrijwilligers ter promotie van vrijwilligerswerk en de hervorming van het vormingsaanbod naar een Vrijwilligersacademie. Strategische doelstelling 3. Kennis delen, kennis vermeerderen 18

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

ORGANISATIE van de MUSKUSRATTENBESTRIJDING in de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

ORGANISATIE van de MUSKUSRATTENBESTRIJDING in de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Waterlopen ORGANISATIE van de MUSKUSRATTENBESTRIJDING in de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Wetgeving Volgens de wet van 2 april 1971 en latere uitvoeringsbesluiten zijn de eigenaar en de gebruiker verplicht

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 Isabelle Van Vreckem Departement WVG (Vlaamse overheid) Interbestuurlijke relaties VL-provincies

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Agenda provincieraad (PR) OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 1 STE COMMISSIE BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

ONDERNEMEN. HET ZIT IN ONS.

ONDERNEMEN. HET ZIT IN ONS. ONDERNEMEN. HET ZIT IN ONS. Ondernemen zit in ons. Van kindsbeen af. Geen wonder: we groeiden op in West-Vlaanderen, een provincie die steeds vooruit wil. Die innoveert en investeert in kennis. En die

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014

Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014 1 Provincieraad van West-Vlaanderen Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014 INHOUDSOPGAVE I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN I.1. Vragen van de provincieraadsleden en antwoorden van de gouverneur of gedeputeerden

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM De Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt met de OCMW-secretaris mede namens het managementteam de hiernavolgende afspraken over de onderlinge samenwerking

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 tussen

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet)

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet) WERKINSTRUMENTEN VAN DE PROVINCIES VOOR HET VOEREN VAN HET PROVINCIAAL BELEID Het is de algemene regel dat de provincies de hun toevertrouwde opdrachten zelf uitvoeren via hun administratie. Veel van hun

Nadere informatie

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro De kracht van (internationaal) samenwerken Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro Voorstelling Westtoer - Westtoer = autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 1 STE COMMISSIE MAANDAG 12 JUNI 2017, 17U00 BESTUURLIJKE ORGANISATIE,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Wat doen de provincies inzake water?

Wat doen de provincies inzake water? Boudewijnlaan 20-21 B-1000 Brussel tel. 02-508 13 22 fax 02-502 46 80 e-mail: jeroen.mercy@vlaamseprovincies.be www.vlaamseprovincies.be Inhoud 1 De missie van de provincies inzake integraal waterbeleid...

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 december 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2013 tussen provincie

Nadere informatie

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 STREEKPACT 2013-2019 Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 VOORSTELLING - Sociaaleconomisch streekoverleg - Tripartiet samengesteld: streekpolitici (lok., prov.) werkgevers - werknemers + deskundigen,

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

NOTA voor de provincieraad

NOTA voor de provincieraad 2008-11-27 NOTA voor de provincieraad Voorwerp: rapport interne controlesysteem 2008 Redactie: Bruno Ravyts GEGEVEN De provinciegriffier heeft de decretale verplichting om jaarlijks aan de provincieraad

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN DE BESTRIJDING in de provincie West-Vlaanderen. Samenwerking met de gemeenten en de polderbesturen

ORGANISATIE VAN DE BESTRIJDING in de provincie West-Vlaanderen. Samenwerking met de gemeenten en de polderbesturen ORGANISATIE VAN DE BESTRIJDING in de provincie West-Vlaanderen Samenwerking met de gemeenten en de polderbesturen Coördinatie door de provincie Het biotoop van de muskusrat is het water en derhalve gemeente-

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

COHESIEBELEID 2014-2020

COHESIEBELEID 2014-2020 GEÏNTEGREERDE TERRITORIALE INVESTERING COHESIEBELEID 2014-2020 De nieuwe wet- en regelgeving voor de volgende investeringsronde van het EU-cohesiebeleid voor 2014-2020 is in december 2013 formeel goedgekeurd

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Jeugdconsulent Functionele loopbaan: B1-B3 Code: Afdeling: Vrije tijd en welzijn Dienst: Jeugd-en sportdienst Subdienst: FB-09-02-01 Doel van de entiteit De afdeling

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma 1. Uittreksel uit het 2 Zeeën Operationeel Programma, Prioriteit 4 : Gemeenschappelijke Prioriteit met het

Nadere informatie

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 1. Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN COMMISSIE AZF- BESTUURLIJKE

Nadere informatie

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling Steunpunt duwobo provincie West-Vlaanderen: voorstelling Wat is het steunpunt duwobo? Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform) Naar

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij

PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij Agriflanders - 16 januari 2015 Gebiedsgerichte maatregelen voor Een fraai platteland met

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie.

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie. BEOORDELINGSELEMENTEN, BEOORDELINGSCRITERIA EN EVALUATIECRITERIA VAN DE SOCIAAL- CULTURELE ORGANISATIES MET EEN WERKING BINNEN SPECIFIEKE REGIO DECREET EN MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKEL 35, UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Interne staatshervorming Wat? Context? Doel? Regioscreening Wat? Doel? Evaluatie interne staatshervorming Uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Provincie West-Vlaanderen Minaraad 16 juni 2014 Wat is het steunpunt duurzaam wonen en bouwen? Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform)

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Brussel, 24 april 2009 042409_Advies provinciale mobiliteitscharter Advies Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Situering en inhoud voorontwerp

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning De Montil, Affligem 14 november 2013 Omgevingsvergunning Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen 1 voor lokale besturen Bij de tweede principiële

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 303 (1999-2000) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 5 juli 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie :

Nadere informatie

Wat is Westtoer? autonoom provinciebedrijf (apb) toerisme- en recreatiebeleid West-Vlaanderen West-Vlaanderen 4 toeristische regio s

Wat is Westtoer? autonoom provinciebedrijf (apb) toerisme- en recreatiebeleid West-Vlaanderen West-Vlaanderen 4 toeristische regio s Wat is Westtoer? autonoom provinciebedrijf (apb) toerisme- en recreatiebeleid West-Vlaanderen West-Vlaanderen 4 toeristische regio s Brugge en het Brugse Ommeland De Kust De Leiestreek De Westhoek Organogram

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Provincie als kennispartner Diensten aangeboden door West-Vlaanderen

Provincie als kennispartner Diensten aangeboden door West-Vlaanderen Provincie als kennispartner Diensten aangeboden door West-Vlaanderen Hans Van den Heede Diensthoofd Datawarehousing Brussel 02/12/2010 1 MISSIE Speerpunten Regiobestuur visievorming en strategieontwikkeling

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN Ellen Wayenberg & Filip De Rynck Spoor Bestuurlijke

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen

Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen Frederik Demeyere Minaraad 28 november 2016 1 IJzer en Leie 2 Financieel: Sinds 01/01/2014 werden de regionale landschappen en de bosgroepen overgedragen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 Shopt IT Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Beleidscyclus & Financiële cyclus Planning Evaluatie Uitvoering

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie