partner in de Universitaire Associatie Brussel Jaarverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "partner in de Universitaire Associatie Brussel Jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 partner in de Universitaire Associatie Brussel Jaarverslag 2010

2 Voorwoord Alweer een jaar voorbij, alweer een onuitputtelijke lijst van activiteiten waar alle medewerkers van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) hun steentje toe bijdroegen. Met als enige doel optimaal onderwijs aan haar studenten aan te bieden. En ja, ook in 2010 werd door alle personeelsleden hard gewerkt. We bieden u dan ook graag ten bewijze hiervan dit beknopte jaaroverzicht aan. We tonen u de veelzijdige activiteiten van onze hogeschool. Zo leverden de departementen grote inspanningen om het onderwijs af te stemmen op de actuele desiderata van de studenten en het werkveld. Aantrekkelijkheid, competentiegerichtheid, flexibiliteit, Talenttraining, studentbetrokkenheid resonantiecommissies in samenwerking met het werkveld, dit en meer waren en zijn voor de opleidingen, departementen en diensten de bakens waar we ons op richten. Met betrekking tot het onderzoek werden er opnieuw grenzen verlegd, al zou er ongetwijfeld meer gerealiseerd kunnen worden als de hogescholen een correcte overheidsfinanciering zouden ontvangen. Daarnaast blijven ook de kunstopleidingen voor de EhB erg belangrijk. De hogeschool zal dan ook alles doen om via Schools of Arts de slagkracht en aantrekkelijkheid van het Rits en het Conservatorium verder te ondersteunen. Natuurlijk staan de studenten centraal in het hele EhB-verhaal. In dit beknopt jaarverslag krijgt u een breed overzicht van de inspanningen van de Erasmushogeschool Brussel en van SOVEhB (Studentenvoorzieningen EhB) om haar studenten zo goed als mogelijk op te leiden en te begeleiden. Maar ook de realisaties van de studenten zelf komen aan bod, in lange lijstjes vol prijzen, creaties en prestaties. De weg die we met z n allen binnen de EhB de voorbije jaren hebben afgelegd, was uitdagend en niet altijd even makkelijk, maar zonder enige twijfel wel in de goede richting. Met andere woorden: we doen verder op hetzelfde elan! Luc Van de Velde algemeen directeur Bart De Schutter voorzitter 2 Voorwoord

3 Inhoudstafel 1. Inleiding 4 2. Onderwijs 6 3. Strategische planning, integrale kwaliteitszorg en datamanagement (SPINK) Onderzoek en dienstverlening De internationale relaties EhB en de kunsten Best of EhB SOVEhB 2010: De balans van vijf jaar nieuw beleid Personeel Financiën Infrastructuur Bestuursorganen Structuur Samenwerkingsverbanden 70 Verantwoordelijk uitgever Luc Van de Velde algemeen directeur Fotografie Bogdan & Van Broeck Architects, Valéry De Smet, Bart Deseyn, Joost Goethals, Luc Peeters, Jan Sents, Daniel Suy en Bart Verheecke. Teksten, foto s en illustraties mogen enkel overgenomen worden na schriftelijke toestemming van de uitgever. Samengesteld door de dienst Communicatie in mei

4 1. Inleiding De Erasmushogeschool Brussel (EhB) ontleent haar naam aan de humanistische filosoof Desiderius Erasmus, die een aantal jaar in Brussel gewoond heeft. Zijn streven naar pluralisme, openheid en verdraagzaamheid vormt ook de basisfilosofie van de hogeschool. Deze eigenschappen koppelt ze aan maatschappij- en toekomstgerichtheid en aan de internationale gedachte. Het onderwijs aan de Erasmushogeschool Brussel wordt gekenmerkt door een talentwaarderende aanpak. Talrijke onderwijsinitiatieven houden verband met diversiteit en inclusief onderwijs, studentenbegeleiding en projectgestuurd onderwijs. Maar ook de blijvende actualisering van het curriculum en de optimalisatie van het onderwijsrendement krijgen de nodige aandacht. wereldgerichtheid worden verwacht. Studenten kunnen zo als competente deelnemers in de maatschappij stappen. Onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en kunstbeoefening behoren allemaal tot de opdrachten van een multisectoriële hogeschool als de EhB. De hogeschool neemt elk van deze opdrachten erg ter harte en werkt voortdurend aan de versterking van hun draagvlak op professioneel, academisch en internationaal niveau. De Erasmushogeschool Brussel is partner in de Universitaire Associatie Brussel (UAB). De opleidingen aan de EhB bereiden niet alleen voor op een toekomstig beroep, maar bieden ook een integrale vorming, gericht op een pluralistische maatschappij waarin steeds meer zelfwerkzaamheid, aanpassingsvermogen en 4 Inleiding

5 Mission Statement We willen excelleren met een kwalitatief hoogstaand en vernieuwend aanbod op het vlak van onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en internationalisering, toegankelijk voor iedereen, met een pluralistische en open ingesteldheid, gericht op Brussel en met naam en faam in Vlaanderen, België en daarbuiten. Dit willen we bereiken via een professionele, proactieve aanpak en een omgeving waarin zowel de studenten als de personeelsleden gehoord worden, zich goed voelen en een respectvolle houding aannemen, wat dient te leiden tot een motiverende sfeer die het aangenaam maakt om te werken en te studeren. Mission Statement 5

6 2. Onderwijs 2.1 Het onderwijsaanbod van de Erasmushogeschool Brussel in De Erasmushogeschool Brussel bood in de volgende opleidingen aan: Professionele bacheloropleidingen ba Audiovisuele Technieken: Assistentie (Assistentie Audiovisueel, Podiumtechnieken) ba Audiovisuele Technieken: Beeld - Geluid - Montage (Beeld, Geluid, Montage) ba Biomedische Laboratoriumtechnologie (Medische Laboratoriumtechnologie, Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie) ba Communicatiemanagement ba Hotelmanagement ba Journalistiek ba Kleuteronderwijs ba Lager Onderwijs ba Landschaps- & Tuinarchitectuur ba Milieuzorg ba Musical ba Office Management (Management Assistant) ba Secundair Onderwijs (Aardrijkskunde, Bewegingsrecreatie, Bio- Esthetiek, Biologie, Economie, Engels, Frans, Geschiedenis, Haartooi, Handelburotica, Informatica, Islamitische Godsdienst, Lichamelijke Opvoeding, Nederlands, Niet-Confessionele Zedenleer, Wiskunde) ba Sociaal Werk (Maatschappelijk Werk, Sociaal-Cultureel Werk, Maatschappelijke Advisering) ba Toegepaste Informatica ba Toerisme- & Recreatiemanagement ba Verpleegkunde ba Voedings- & Dieetkunde ba Vroedkunde 6 Onderwijs

7 Academische bacheloropleidingen ba Audiovisuele Kunsten (Film, Documentaire, Televisie, Schrijven, Animatiefilm, Radio) ba Drama (Regie en Spel) ba Muziek (Directie, Instrument/Zang, Jazz/Lichte Muziek, Muziektheorie/Schriftuur, Compositie) ba Industriële Wetenschappen (Elektromechanica, Elektronica-ICT) ba Toegepaste Taalkunde (Nederlands, Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans) Academische masteropleidingen ma Audiovisuele Kunsten (Film, Documentaire, Televisie, Schrijven, Animatiefilm, Radio) ma Drama (Regie en Spel) ma Muziek (Directie, Instrument/Zang, Jazz/Lichte Muziek, Muziektheorie/Schriftuur, Compositie) ma Industriële Wetenschappen (Elektromechanica, Elektronica- ICT) ma Journalistiek (Geschreven Pers, Radio & TV Journalistiek) ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning ma Toerisme ma Tolken (Nederlands, Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans) ma Verpleegkunde & Vroedkunde ma Vertalen Banaba en Specifieke Lerarenopleiding banaba Buitengewoon Onderwijs banaba Zorgmanagement Specifieke Lerarenopleiding Onderwijs 7

8 in onderwijscijfers Algemeen In telde de EhB 4852 studenten. Onder hen 1045 generatiestudenten studenten stroomden in op basis van een diploma ASO, 1539 op basis van een diploma TSO. 261 studenten kwamen uit het BSO. 428 van de studenten waren al eerder ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Op een totaal van opgenomen studiepunten werd voor 6,5% EVK en 0,09% EVC toegekend. De flexibilisering blijft populair: 43,5% volgt een persoonlijk of een individueel traject dat is een lichte daling met 1,5% t.o.v. het vorige academiejaar studenten behaalden in een diploma aan de Erasmushogeschool Brussel. 19 EhB-alumni stroomden door naar een voortgezette opleiding binnen de EhB. Studentenkenmerken van instromende studenten Om de onderwijsverstrekking en de studentenbegeleiding optimaal te kunnen afstemmen op de studenten, wordt jaarlijks een bevraging georganiseerd bij de nieuwe studenten om inzicht te krijgen in de evolutie van het maatschappelijk profiel van de studentenpopulatie aan de Erasmushogeschool. Aan de instroomregistratie waartoe de studenten worden uitgenodigd maar die niet verplicht kan worden opgelegd, namen 1201 studenten deel. In stelden we vast: Ongeveer 10% van de instromende studenten woont zelfstandig. Gemiddeld 18,32 % van de eerstejaars zijn kotstudenten. De verdeling van het hoogst behaalde diploma van de moeder, geciteerd in wetenschappelijk onderzoek als mogelijke variabele gerelateerd aan drop-out, ziet er voor instromende studenten aan de Erasmushogeschool als volgt uit: voor 17,7% is het hoogst behaalde diploma lager of lager secundair onderwijs, 34,29% behaalde een 8 Onderwijs

9 diploma hoger secundair, 45,53% behaalde een diploma in het hoger onderwijs. Wat het hoogst behaalde diploma van de vader betreft, zien we een gelijkaardige verdeling: 20,41% behaalt ten hoogste een diploma lager secundair, 35,31% behaalt een diploma hoger secundair en 39,54% behaalde een diploma in het hoger onderwijs. 85,58% van de instromende studenten heeft de Belgische nationaliteit. Wat betreft de nationaliteit van de grootmoeder langs moeders zijde - volgens onderzoek (Almaci et al) een indicator voor allochtonen - wordt deze respectievelijk gerapporteerd als 78,67% Belgisch. Van alle deelnemende studenten meldt 64,41% enkel Nederlands te spreken thuis. Meer dan één op vier (27,13%) van onze instromende studenten had al in het SO recht op een studiebeurs. Bij hun intrede in het hoger onderwijs verdubbelt dit. De helft van studenten die aan de instroomregistratie deelnam heeft ofwel een studiebeurs HO aangevraagd (31,80%) of is dat van plan (17,77%). Eén op drie (36,67%) van de instromende studenten werkt tijdens het jaar. Binnen deze groep doet 30,18% dat om de studies te betalen en werkt 14,03% meer dan 10u per week. Voor de reistijd van de woning naar de school investeren 46,65% van de instromende studenten tussen een half uur en uur, 17,30% onder hen reist een uur tot 90 minuten en 10% reist meer dan 90 minuten. Een aanzienlijk aantal studenten belandde in de loop van het secundair onderwijs in het zogenaamde watervalsysteem: bij aanvang van de 2 de graad van het secundair onderwijs volgde 61,14% ASO, 27,72% TSO en 5,79% BSO. Op het eind van het secundair onderwijs behaalde 45% een diploma ASO, 39,39% een diploma TSO en 7,19% een diploma BSO. Bijna 1 op 3 (32,54%) van de deelnemende studenten heeft ooit gedubbeld in het secundair onderwijs en aldus studievertraging opgelopen. 36,63% volgde al een andere opleiding na het secundair onderwijs. Binnen die groep betrof het bij 93,29% een opleiding in het hoger onderwijs. 19,67% daarvan behaalde ook het overeenkomstige diploma in een hogeschool (13,91%) of universiteit (5,76%). Onderwijs 9

10 2.3 Studie- en studentenbegeleiding De Erasmushogeschool Brussel hanteert een holistische en emancipatorische visie op de begeleiding van studenten. Aansluitend bij haar onderwijsconcept gaat het uit van een toenemende zin van verantwoordelijkheid van de student. Tegelijkertijd heeft de Erasmushogeschool Brussel een integraal systeem voor de begeleiding van studenten. Hierbij vullen studiebegeleiding, studentenbegeleiding en trajectbegeleiding elkaar zodanig aan dat studenten met een breed scala aan vragen en problematieken binnen de hogeschool terechtkunnen. Vanuit de centrale dienst Onderwijs wordt de coördinatie verzorgd tussen de verschillende pijlers binnen dit systeem. Na een drop-out onderzoek (onder meer via exitgesprekken met afhakers) in het kader van PWO-projecten en een uitgebreide analyse van het instroomprofiel van de eerstejaars (waarin gegevens verkregen via de instroomregistratie gerelateerd werden aan deze uit de gestandaardiseerde leerstijlentest, Lassi) kreeg in de loop van 2007 een globaal plan van aanpak inzake dropout vorm. Dit plan bestaat uit samenhangende projecten die de problematiek van drop-out op een integrale manier trachten te benaderen met projecten die ingrijpen op instroom (netwerking, Talenttraining) enerzijds en doorstroom (inschrijven in februari, SVS, tutoring) anderzijds. Volgende projecten gingen in hun derde projectjaar in: a) Netwerking Wetenschappelijk onderzoek benadrukt het belang van een weloverwogen studiekeuze als een factor om drop-out tegen te gaan. Het project netwerking is gericht op het ondersteunen van de studiekeuzebegeleiding / studiekeuzebegeleiders in het secundair onderwijs (SO) in het wervingsgebied van de EhB (UAB) door de uitbouw van de bestaande netwerking met SO-scholen. Het academiejaar kenmerkt zich door een groeiend aanbod aan activiteiten ontworpen voor SO-studenten om kennis te maken met de opleiding naar keuze en de beroepsfinaliteit. We verwijzen naar de brochure Workshops 10 Onderwijs

11 secundair onderwijs. Er werden 29 workshops ingericht: 18 van het departement Industriële Wetenschappen & Technologie en 11 van het departement Campus Dansaert. In de brochure werd de mogelijkheid tot centrale contactopname met oud-leerlingen opgenomen. We bezorgen scholen ook de instroomcijfers van leerlingen uit die school SO naar onze hogeschool, en info over oud-leerlingen van de school. b) Talenttraining Het project Talenttraining, een opleidings- en begeleidingsconcept, kende in het academiejaar een eerste doorloop op Campus Dansaert in de opleidingen Communicatiemanagement, Office Management, Toerisme- & Recreatiemanagement en Sociaal Werk. In werden nieuwe methodieken zoals veerkrachtgesprekken, appreciative enquiry en het bijhouden van een tijdsbudget aangereikt. Verder werd vanuit Campus Dansaert een kader van aanpak met een strategie en een schema voor begeleiding ontwikkeld. Deze kennis zal hogeschoolbreed gedeeld worden. Op Campus Jette vond de implementatie in de lerarenopleidingen plaats. Talenttraining heeft als doelstelling het kwalificatieniveau van de instromende studenten te verhogen (studievaardigheden, taalvaardigheid) en hen tegelijkertijd de tijd, ruimte en ondersteuning te bieden om zich goed te integreren in de wereld van het hoger onderwijs (academische integratie). Daarnaast krijgt elke student een stagetraject, werkt Onderwijs 11

12 hij aan een portfolio en wordt hij gecoacht. Zo kan de student competenties ontdekken, sterke en zwakke punten aanduiden, interessegebieden afbakenen en keuzes maken (talentactivering). Talenttraining wil nieuwe doelgroepen gelijke kansen geven om aan het hoger onderwijs te participeren. Ongeveer de helft schrijft zich in bij de start van het academiejaar, de andere helft wordt opgevangen in de loop van het academiejaar. Aldus maakt het project in bescheiden mate de ambitie waar om zowel op het vlak van instroom als voor de opvang van drop-out een rol te spelen. De studieresultaten die door de betrokken studenten Talenttraining geboekt werden, zijn overwegend positief. De meerderheid slaagde voor het volledige studiepakket, maar ook diegenen die maar gedeeltelijk slaagden, zetten hun studie verder. Als maatregel om drop-out tegen te gaan bewijst Talenttraining dus duidelijk zijn dienst. Het aantal deelnemende studenten stijgt, van 26 studenten in naar 40 studenten in c) Student-Volg-Systeem (SVS) Om een antwoord te bieden op de uitdagingen van de BaMa-hervorming en de flexibilisering investeerde de EhB in de invoer van een nieuw studentenadministratiesysteem. Om de verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning van studenten te integreren en te optimaliseren werd een digitaal Student-Volg-Systeem (SVS) ontwikkeld dat alle studentgebonden informatie op een efficiënte wijze ontsluit. Dit SVS biedt ondersteuning bij systematische feedback en maakt uitvalmonitoring mogelijk. Sinds wordt het systeem hogeschoolbreed gebruikt door elke begeleider voor de registratie van begeleidingsactiviteiten. d) Tutoring Het Tutoringproject doet een beroep op de expertise van excellerende hogerejaarsstudenten om de leerstof die zij met succes verwerkt hebben in kleine studiegroepen te delen met beginnende studenten. Het project biedt een laagdrempelige aanvulling op de vakinhoudelijke studiebegeleiding die docenten aanbieden. Het project ging als pilotproject van start in 3 opleidingen en werd in verder hogeschoolbreed uitgerold. In werd de verankering en de overdracht 12 Onderwijs

13 naar de studentenbegeleiders voorbereid via het ter beschikking stellen van het instrumentarium en werden tips van tutoren zelf ingezameld. Een evaluatie van het project geeft aan dat de meerwaarde zich voor zowel tutoren als tutees vooral situeert op het vlak van sociale integratie, toegenomen motivatie en zelfvertrouwen. Dit zijn allemaal aspecten die een positief effect hebben op de retentie van studenten en in die zin is het project zeker zinvol als maatregel tegen drop-out. Een systematische positieve correlatie met studierendement viel echter ook dit jaar niet meteen waar te nemen en het afstemmen van de uurroosters tussen tutoren en tutees bleef een knelpunt. e) Participatie Om een kwaliteitsvolle invulling van alle bestuursmandaten te realiseren die voor studenten zijn voorbehouden en om een algemene cultuur van betrokkenheid bij de opleiding en de instelling te bekomen, werd een opleidingsonafhankelijk opleidingsonderdeel ontwikkeld dat gericht is op talentontwikkeling in het algemeen en studentenparticipatie in het bijzonder. Met het project Participatiemodule wil de Erasmushogeschool Brussel de inzet en het engagement van studenten stimuleren, ondersteunen en zichtbaar maken. Studenten die een studentenvertegenwoordigersmandaat opnemen, kunnen zich hiervoor inschrijven en 3 credits verwerven. Onderwijs 13

14 2.4 Diversiteit in onderwijs Als hogeschool in Brussel kan en wil de Erasmushogeschool Brussel niet om de multiculturele en meertalige realiteit heen. Uit de instroomregistratie die de EhB sinds 2006 van haar nieuwe studenten afneemt, is af te leiden dat een groot deel van de studentenpopulatie meer- en anderstalig is. Sindsdien zet de Erasmushogeschool Brussel dan ook hoog in op taalprojecten. Het project Academisch/Professioneel Nederlands wordt deels gezamenlijk en deels afzonderlijk uitgevoerd door de departementen Toegepaste Taalkunde en Campus Dansaert, respectievelijk met focus op academisch Nederlands en professioneel Nederlands. Doelstellingen van het project zijn de diversiteit van de instroom in beide departementen in kaart te brengen en taalondersteuning te bieden aan instromende studenten. Om de doelmatigheid van de begeleiding te waarborgen werden intaketests en sociologische vragenlijsten ontwikkeld. Voor de begeleiding van alle studenten wordt eveneens een beroep gedaan op het Huis van het Nederlands. Om gelijke kansen voor alle studenten te waarborgen, voorziet de Algemene Onderwijsregeling in drie bijzondere statuten. Studenten met een functiebeperking, topsportstudenten en studenten die een functie als studentenvertegenwoordiger uitoefenen. Op dit statuut kan beroep worden gedaan om redelijke voorzieningen en faciliteiten aan te vragen. 2.5 EhB + EhB + trekt duidelijk de kaart van (het internationale) Brussel en biedt verschillende postgraduaten aan die in het Engels gevolgd kunnen worden, zoals Strategisch Facility Management, CLASS en Muziek. Hierdoor trekken we een meer internationaal publiek aan. De postgraduaten en bij- en nascholingen op het vlak van gezondheidsopleidingen (postgraduaat Diabetes, postgraduaat Oncologie, ) spelen in op een duidelijke vraag in Brussel naar continue bijscholing voor verpleegsters en gezondheidsmedewerkers. Met een gevarieerd aanbod in het studiegebied onderwijs 14 Onderwijs

15 partner in de Universitaire Associatie Brussel partner in de Universitaire Associatie Brussel Je hebt een deeltijdse of voltijdse job, maar wilt graag starten met een bacheloropleiding Verpleegkunde? De Erasmushogeschool Brussel (EhB) biedt je die mogelijkheid via een mix van contact- en afstandsonderwijs. (postgraduaat Zedenleer, bijscholing Islamitische Godsdienst) en Sociaal Werk (Maatschappelijk Werkers en Interculturaliteit, Hulpverlening bij Autismespectrumstoornissen) ondersteunen we diversiteit. Een actueel overzicht van de postgraduaten en de bij- en nascholingen van de Erasmushogeschool Brussel vindt u op 2.6 Digitale didactiek en afstandsonderwijs In 2009 werden voorbereidingen getroffen om in in de studiedomeinen Industriële Wetenschappen & Technologie, Toegepaste Informatica, Verpleegkunde en Onderwijs te starten met pilotprojecten in afstandsleren voor werkstudenten. Een volledig overzicht van de betrokken opleidingen en studiemodaliteiten is te vinden op de website van de Erasmushogeschool Brussel en in de brochures Werken en Studeren. Eind 2009 werd het basisplatform Dokeos Chamilo 2.0 in gebruik genomen en wordt verder gewerkt aan een volledig geïntegreerde architectuur. Met het oog op gebruiksvriendelijkheid werd in augustus 2009 een centrale authenticatieservice geïnstalleerd. Het aantal Dokeoscursussen blijft stijgen en ook het aantal docenten dat actief met Dokeos werkt, neemt gestaag toe. ICTO was in 2009 een actieve partner in het Europese PAVE-project rond het inschakelen van multimedia in het volwassenenonderwijs. Hieruit vloeide onder meer de opmaak voort van een tweedaagse cursus over de manier waarop instructiefilms voor het onderwijs moeten worden gemaakt. Deze cursus werd toegevoegd aan het bestaande vormingsaanbod van ICTO op het vlak van digitale didactiek. Werken en studeren Wetenschap, Technologie & ICT Toegepaste Informatica Industriële Wetenschappen Je hebt een deeltijdse of voltijdse job, maar wilt je graag bij- of omscholen tot informaticus of industrieel ingenieur? De Erasmushogeschool Brussel (EhB) biedt je de mogelijkheid om je job te combineren met een studie Toegepaste Informatica of Industriële Wetenschappen (bachelor en schakelprogramma) in afstandsonderwijs. Werken en studeren Gezondheid en Maatschappij Bachelor Verpleegkunde Onderwijs 15

16 2.7 Beleidsdoelen onderwijs De beleidsdoelen op onderwijsvlak voor werden opgenomen in de departementale en centrale jaaractieplannen De aandacht in deze jaaractieplannen gaat onder andere naar: Een geoptimaliseerd onderwijsrendement door kostefficiënte onderwijsinrichting. Een verhoogde instroom van nieuwe studentengroepen door programmatie van verkorte trajecten, werktrajecten en afstandsleren. De optimalisatie van geflexibiliseerde curricula door semesterialisering, het uittekenen van doorstroommogelijkheden en de uitbouw van de trajectbegeleiding. De werking van de resonantiecommissies voor het aftoetsen van het curriculum. De bewaking van de horizontale en verticale samenhang in de opleidingsprogramma s en het daarbij aansluitend toetsbeleid. Een verhoogde aandacht voor aspecten van internationalisering. Een verhoogde aandacht voor de verwevenheid van onderwijs en onderzoek. De uitbouw van het aanbod aan postgraduaten, bij- en nascholing en dienstverlening. De ontplooiing van het elektronisch leerplatform Chamilo. Maatregelen ter voorkoming van drop-out. De uitbouw van externe netwerken (secundaire scholen, stageplaatsen, bedrijven, alumni). Een verhoogde aandacht voor de identificatie van relevante stakeholders. De identificatie en ontsluiting van kengetallen en het formuleren van streefcijfers. Een verhoogde aandacht voor de praktijk van benchmarking met het oog op de groei van de kwaliteit van de opleidingen en de groei in maatschappelijke relevantie. 16 Onderwijs

17 2.8 Beleidsdoelen voor de komende academiejaren De beleidsdoelen op onderwijsvlak voor de toekomst werden vastgelegd in geactualiseerde jaaractieplannen voor De hierboven vermelde prioriteiten blijven onverminderd van kracht. Een nood aan een geïntegreerd toetsbeleid, de omzetting van competentiematrices naar het leerresultatenkader van de Vlaamse en Europese kwalificatiestructuur, de inkanteling van de academiserende opleidingen, de toekomst van het kunstonderwijs, de ontwikkelingen binnen HBO5 en de voorbereiding op het nieuwe accreditatiestelsel treden sterker naar de voorgrond. 2.9 Brussel EhB + speelt met haar postgraduaten en nascholingen kort op de bal wat Brussel betreft (zie hoger), maar ook voor de basisopleidingen is de hoofdstad een uitgesproken partner. De urgente nood aan een meer kwalitatieve kinderopvang in Brussel, bijvoorbeeld, vormde voor de collega s van Campus Jette de aanleiding om in de loop van 2010 een nieuwe opleiding voor te bereiden (Pedagogie van het Jonge Kind). In quasi alle opleidingen wordt de Brusselfactor in het opleidingsprogramma van de student meegenomen. Projecten, stages en bachelor/ masterproeven richten zich op specifieke problematieken van de Brusselse context (bv. Hotel- en Toerisme- & Recreatiemanagement en de Brusselse bedrijven, Lerarenopleiding en de lokale scholen, Gezondheidszorg en de Brusselse ziekenhuizen, Stedenbouw en het project Kanaalzone, ). Op die manier worden studenten ook expliciet voorbereid op het uitoefenen van hun beroep in de Brusselse context. Onderwijs 17

18 Meer dan ooit zal de diversiteit in en het internationaal karakter van Brussel toenemen. Dat is trouwens de belangrijkste conclusie van de werkgroep Cities and Migrations die de onderzoeken van de Universitaire Associatie Brussel (UAB) over verstedelijking bundelt. Nergens in België is de kloof tussen de leefwereld van de kinderen en de schoolwereld zo groot als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Brusselse realiteit laat zich dus ook steeds sterker voelen binnen onze schoolpoorten. EhB erkent de dwingende noodzaak om samen met haar partners een visie op meertaligheid te ontwikkelen. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel moet anticiperen op de demografische evoluties in de regio. De EhB wil in de toekomst gelijke onderwijskansen en kwaliteitsvol hoger onderwijs bieden. Door de specifieke context blijft in de toekomst een aangepaste financiering voor het Vlaams hoger onderwijs in Brussel meer dan ooit noodzakelijk. 18

19 eureka! toont 48 onderzoekers op Paleizenplein U leest meer hierover op pagina 45

20 3. Strategische planning, integrale kwaliteitszorg en datamanagement (SPINK) Binnen de centrale administratie van de EhB werd in juni 2010 een nieuwe dienst opgericht: de dienst Strategische Planning, Integrale Kwaliteitszorg en Databeheer (SPINK). De dienst is verantwoordelijk voor specifieke aspecten van verschillende beleidsdomeinen: Strategische planning: De hogeschoolbrede uitbouw van een strategisch beleidsplanningsproces met jaaractieplannen op centraal en op departementaal niveau. Integrale kwaliteitszorg op instellings- en opleidingsniveau: De uitbouw van integrale kwaliteitszorg op centraal en departementaal niveau. De implementatie van een EFQM-gebaseerd integraal kwaliteitszorgsysteem op centraal, departementaal en opleidingsniveau. Het aanvragen van accreditaties voor de opleidingen. Het coachen en organiseren van de instellingsaudit en de opleidingsbeoordelingen volgens het nieuwe accreditatiestelsel. Datamanagement en informatiebeheer met de focus op: Implementatie van SharePoint. De uitbouw van een datamanagementsysteem gebaseerd op indicatoren en streefcijfers. De implementatie van een degelijke kwaliteitscultuur op instellings- en opleidingsniveau staat hoog op de agenda. De dienst zal instaan voor onder andere de opvolging van het strategisch beleidsplan met haar jaaractieplannen. Ook de toekomstige instellingsaudit en de opleidingsvisitaties worden door hen voorbereid en begeleid. Verder stellen zij de enquêtes samen in verband met interne en externe kwaliteitszorg. De vijfkoppige dienst SPINK zal ook de departementale medewerkers in al deze gebieden coachen. 20 Strategische planning, integrale kwaliteitszorg en datamanagement

21 Kwaliteitszorg Het ultieme streefdoel van het kwaliteitsbeleid aan de Erasmushogeschool Brussel is uiteraard het behalen van de accreditatie voor alle opleidingen. Hiervoor zal zij de begeleiding en ondersteuning van de opleidingen bij het proces van visitatie optimaliseren en investeren in de uitbouw en structurele verankering van de interne kwaliteitszorg. In werd het visitatieproces van vier opleidingen succesvol voltooid en bekroond met een vernieuwing van de accreditatie. Voor drie opleidingen loopt de accreditatieaanvraag nog. Hieronder vindt u een overzicht van alle opleidingen die in in een of andere fase van het visitatieproces betrokken waren: Accreditatiebesluiten (allen positief) Academische bachelors en masters in het Drama Academische bachelors en masters in de Audiovisuele Kunsten Lopende accreditatieaanvragen Bachelor Industriële Wetenschappen Academische master Elektronica-ICT Academische master Elektromechanica Openbare rapporten Academische bacheloropleiding Industriële Wetenschappen en academische masteropleidingen Elektronica-ICT en Elektromechanica Academische bachelor- en masteropleiding Drama Academische bachelor- en masteropleiding Audiovisuele Kunsten Strategische planning, integrale kwaliteitszorg en datamanagement 21

22 Terugmeldingsrapporten Academische bacheloropleiding Industriële Wetenschappen en de bijhorende masters Elektronica-ICT en Elektromechanica Academische bachelor en master in het Drama Academische bachelor en master in de Audiovisuele Kunsten. Visitatiebezoeken Professionele bacheloropleiding Musical (februari 2010) Professionele bacheloropleiding Toegepaste Informatica (maart 2010) Professionele bacheloropleiding Landschaps- & tuinarchitectuur (mei 2010) Ingediende zelfevaluatierapporten Professionele bacheloropleiding Hotelmanagement (december 2009) Professionele bacheloropleiding Audiovisuele Technieken: Beeld-Geluid-Montage en Audiovisuele Technieken: Assistentie (december 2009) Professionele bacheloropleiding Sociaal Werk en gezamenlijke opleiding Sociaal Werk (bijzondere leerroute) in samenwerking met de Hogeschool- Universiteit Brussel (december 2009) Academische bacheloropleiding Muziek en academische master Muziek (december 2009) Academische bacheloropleiding Toegepaste Taalkunde en academische masters Vertalen, Tolken en Journalistiek (december 2009) 22 Strategische planning, integrale kwaliteitszorg en datamanagement

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement 2014 departement Management, Media & Maatschappij bachelor Communicatiemanagement departement Management, Media & Maatschappij Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel tel. 02/213

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen

vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 23 december 2004 voorwoord De visitatiecommissie

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement Het labo van de communicatiewereld voor doeners die (verder) denken 2015 departement Management, Media & Maatschappij 1 2 HET LABO VAN DE COMMUNICATIEWERELD VOOR DOENERS DIE (VERDER)

Nadere informatie

Van garage tot valley

Van garage tot valley ba Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Van garage tot valley WORD DIGITAL EXPERT@EHB 2014 bachelor Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Nijverheidskaai 170, 1070

Nadere informatie

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen 2012-2013 Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoudstafel EhB +, Centrum voor Permanente Vorming

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

HERV I S I T A T I E

HERV I S I T A T I E HERV I S I T A T I E Communicatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement aan de XIOS Hogeschool Limburg V l a a m s e H o g e s

Nadere informatie

ba Toegepaste Informatica

ba Toegepaste Informatica ba Toegepaste Informatica 2015 departement Design & Technologie WORD DIGITAL EXPERT Je toekomst start hier: SNEL WEGWIJS IN DEZE BROCHURE Welkom aan de EhB 4 Toch even checken: is dit iets voor jou? 6

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be BELEIDSPLAN 2012-2016 Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 1. VOORSTELLING 4 1. Coördinaten 4 2. Beknopte Historiek 4 3. De Bestuursorganen 6 4. Het

Nadere informatie

beleidsplan 2010-2013

beleidsplan 2010-2013 Vlaams Architectuurinstituut vzw beleidsplan 2010-2013 Subsidieaanvraag binnen het Kunstendecreet voor het geheel van de werking 30-9-2008 Inhoud INHOUD Inhoud... 2 Inleiding... 7 1.1 Identiteit van de

Nadere informatie

ba Multimedia & Communicatietechnologie departement Design & Technologie

ba Multimedia & Communicatietechnologie departement Design & Technologie ba Multimedia & Communicatietechnologie 2015 departement Design & Technologie WORD CREATIEF TECHNOLOOG Je toekomst start hier: SNEL WEGWIJS IN DEZE BROCHURE Welkom aan EhB 4 Toch even checken: is dit

Nadere informatie

Levenslang leren voor iedereen?!

Levenslang leren voor iedereen?! Levenslang leren voor iedereen?! Verslag van een terreinverkenning Samenlevingsopbouw Gent vzw Dok Noord 7 9000 Gent 09 223 95 15 ann.bonte@risogent.be Voorwoord Sinds begin 2000 speelt Riso Gent vzw met

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015 Word de beste versie van jezelf Infobrochure 2014-2015 PROFICIAT. Dat je deze brochure leest, vertelt veel over jou. Het betekent dat je verder wilt studeren. Dat je nadenkt over je toekomst. Maar ook

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

Hoger onderwijs voor elk talent

Hoger onderwijs voor elk talent Hoger onderwijs voor elk talent Aanbevelingen en instrumenten voor meer diversiteit Bea Bossaerts (red.) Magda Kirsch Fernand Rochette Yves Beernaert Hoger onderwijs voor elk talent Instrumenten en aanbevelingen

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

Van garage tot valley

Van garage tot valley ba Multimedia & Communicatietechnologie departement Design & Technologie 2014 Van garage tot valley WORD DIGITAL EXPERT@EHB bachelor Multimedia & Communicatietechnologie departement Design & Technologie

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht juni 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1 Missie...2 1.2 Visie...3 1.3 Strategische doelen 2010...3 1.4 Governance...5 2. Onderwijs... 6 2.1 Een aantrekkelijk

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie