Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie"

Transcriptie

1 Voor Kanjers zorgzaam Definitieve versie

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelen van het plan Functies van het plan Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan Verwijzingen Bronnen Status van het plan Evaluatie van het plan Opmerking m.b.t. de kerndoelen Onze school Onze Missie (Waar gaan we voor) Onze Visie (Doelstelling) Huidige situatie Leerling- en ouderpopulatie Omstandigheden die invloed kunnen hebben op beleidskeuzes De nieuwe koersnotitie Onderweg naar Morgen Werken in clusters Speerpunten vanuit de nieuwe koers Kwaliteitsbeleid Bepaling van de inhoud van de kwaliteit van de school Onderwijskundig concept Visie op identiteit en samenleving Veiligheid en sfeer Bewaken van de kwaliteit Niveau I passend onderwijs Niveau II Zorg in de klas Niveau III Zorg op school Niveau IV Voortraject met ondersteuning van externen Niveau V Verwijzingstraject Verbeteren van de kwaliteit Kwaliteitsbeleid: bewaking en verbetering van onderwijskwaliteit Onderwijskundig beleid Techniek en wetenschap/ traject Ruimte voor Talent Kerndoelen m.b.t. het vak natuur en techniek Borging Hoogbegaafdheid Burgerschap Inleiding Hoe krijgt burgerschap tot op heden de aandacht? School en Burgerschap in de komende 4 jaar: Vernieuwen van methodes bs de Schare in de periode 2012 / Het (integrale) kindcentrum (IKC) ICT Inleiding ICT met visie Onderwijsdoelen Leerinhouden Didactisch handelen Basisschool De Schare 1

3 5.2.4 Organisatie Groeperingvormen Differentiatie Middelen Evaluatie Totaalbeeld Kennis en vaardigheden De huidige situatie Doelen m.b.t. vergroten van kennis en vaardigheden ICT-infrastructuur De huidige situatie Doelen m.b.t. onderhouden van de ICT-infrastructuur Gebruik van software en andere ICT toepassingen De huidige situatie Planning en uitvoering Borging De schoolorganisatie Huidige organisatie Taken en functies Leerlingen en klassengroepering Regels en afspraken Intern overleg Evaluatie Externe contacten Project GGD: de gezonde en veilige school Samenwerkingsverbanden en projecten Beleidsvoornemens Borging Personeelsbeleid Doelen van het personeelsbeleid De huidige situatie De inzet en ontwikkeling van het personeel Doelen van het personeelsbeleid Gevolgen ten aanzien van professionele ontwikkeling Uitwerking professionele ontwikkeling Stand van zaken Personeelsformatiebeleid Taakbeleid Beleid ten aanzien van loopbaan en scholing Het beleid ten aanzien van evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding Het beleid gericht op de verbetering van de arbeidsomstandigheden Het beleid ten aanzien van de arbeidsdeelname van allochtone werknemers Functieverrijking en taakdifferentiatie Begeleiding van leerkrachten Borging Overige beleidsterreinen Financiële paragraaf schoolplan Schoolbudget Zorggelden WSNS Basisschool De Schare 2

4 9.4 Sponsoring Materieel beleid paragraaf schoolplan Financieel en materieel beleid, strategische keuzes Relationeel beleid Borging Regelingen, modellen en procedures Regeling preventie schoolverzuim Procedure toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen Verwijzing en terugplaatsing SBO / BAO Klachtenregeling Regeling overblijven Model groeps-/handelingsplan Model schoolrapport Model onderwijskundig rapport BAO / BAO Model onderwijskundig rapport BAO / SBAO Model onderwijskundig rapport BAO / VO Bijlage 1 Identiteit bs de Schare Bijlage 2 Leerlijnen ICT Bijlage 3 Plan van aanpak W&T Bijlage 4 Methodegebruik basisschool de Schare te St. Hubert Bijlage 5 Strategisch beleidsplan Bijlage 6 Beleid netwerk ICT Bijlage 7 Schoolplanning Bijlage 8 Instemming MR Basisschool De Schare 3

5 1 Inleiding 1.1 Doelen van het plan. De doelen van dit schoolplan zijn: Als school (bestuur, team en medezeggenschapsraad) vaststellen wat voor de periode van 1 augustus 2012 tot en met 31 juli 2016 voor de Schare het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, algemeen strategisch beleid, financieel beleid, materieel beleid, relationeel beleid en het beleid t.a.v. de kwaliteitszorg is en deze beleidsterreinen af te stemmen tot een samenhangend geheel. De bovenvermelde beleidsstrategieën moeten eveneens afgestemd worden op de documenten die zijn vastgesteld binnen stichting Peelraam. Dit Schare beleid moeten we zó vaststellen dat het gebruikt kan worden voor planmatige schoolontwikkeling. We moeten voldoen aan de wettelijke verplichting om te beschikken over een schoolplan. 1.2 Functies van het plan. Dit schoolplan zal fungeren als: Uitgangspunt voor de planning per schooljaar; Verantwoordingsdocument in de richting van de commissie van bestuur en de inspectie van het onderwijs. Informatie voor ouders van (potentiële) leerlingen 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan. Dit schoolplan is opgesteld door het MT van bs de Schare. Het MT bestaat op onze school uit 3 personen, t.w. Elma Boumans, IB-er en zorgcoördinator op de Schare; Harry Oomen, adjunct directeur; Hans Gunsing, directeur. De concepten zijn vervolgens besproken in het team en met de MR. Hierna hebben er bijstellingen plaatsgevonden. Als primaire basis voor de plannen voor de komende 4 jaren, hebben we de koersnotitie Onderweg naar Morgen van Stichting Peelraam als kader gehanteerd. Daarbij hebben we de uitslagen van de WMK kwaliteitsmeting (Benchmark) gebruikt die we in 2011 hebben afgenomen bij ouders, leerlingen en team. A.d.h.v. deze gegevens hebben we gekeken naar ontwikkelingen die noodzakelijk zijn t.b.v. onderwijs en organisatie op onze school. Hiervoor zijn we enkele middagen samen in beraad gegaan. Basisschool de Schare is één van de 12 scholen binnen de Stichting Peelraam. Binnen de stichting werken ongeveer 160 personeelsleden t.b.v. het onderwijs aan 2000 kinderen in onze regio. Binnen het Directie overleg wordt gesproken over de opzet en ontwikkeling binnen de diverse schoolplannen. Op Peelraam niveau zijn de afgelopen jaren vele beleidsstukken ontwikkeld. Deze stukken staan op sharepoint en zijn in te zetten in de verschillende schoolplannen. Het schoolplan is in concept voornamelijk geschreven door het MT van de Schare. Het hoofdstuk kwaliteitsbeleid is in concept aangeleverd door de zorgcoördinator. Het meerjaren ICT beleid is geschreven door de ICT-coördinator. Daarna zijn de concepten besproken in het team en heeft de MR haar mening geventileerd. Nadat dit allemaal verwerkt en bijgesteld is, zijn we gekomen tot een definitief schoolplan. Het definitieve plan is voorgelegd aan de College van Bestuur ter vaststelling. Basisschool De Schare 4

6 1.4 Verwijzingen. In dit schoolplan wordt verwezen naar: De Koersnotitie: Onderweg naar Morgen, De schoolgids van basisschool de Schare, De klachtenregeling Het personeelsbeleidsplan (Op Peelraam niveau) Het meerjaren beleidsplan. Het managementstatuut. De visie en missie van Peelraam. Het Strategisch beleidsplan. Het schoolondersteuningsprofiel. (zorgprofiel) Het schoolformatieplan en het bestuursformatieplan De schoolafspraken klappers van de Schare. Al deze documenten hebben mede betrekking op de in het schoolplan vermelde zaken en ondersteunen de inhoud. 1.5 Bronnen. Koersnotitie Peelraam: Onderweg naar Morgen WMK model, Kwaliteitsmeting Schoolplan De Schare, versie 2008/2012 De bronnen zijn gebruikt als voorbeeld om het uiteindelijke Schoolplan De Schare vorm te geven. 1.6 Status van het plan. Dit schoolplan is op voorstel van het team en de MR van de Schare, vastgesteld door de bestuursmanager van stichting Peelraam, dhr. L. van der Mark. De medezeggenschapsraad van De Schare heeft er mee ingestemd. (zie instemmingformulier) 1.7 Evaluatie van het plan. Ieder jaar zal er bekeken worden of de beleidsvoornemens moeten worden bijgesteld. De gegevens van de kwaliteitsmeting volgens het WMK model welke in kalenderjaar 2011 is afgenomen bij de ouders, de leerlingen en het team van de Schare, is uitgewerkt door het MT van onze school en de resultaten zijn omgezet in het meerjarenbeleid van de Schare. De opbrengsten kunt u terugvinden in dit schoolplan. Jaarlijks evalueren wij de afspraken die gemaakt zijn in ons schoolplan, het Arboplan (VBA-rapport) en het nascholingsplan. Bij deze evaluatie kijken we ook naar afspraken rond onderhoud aan het gebouw op gemeentelijk en bestuurlijk niveau. Tevens zullen wij de afspraken uit de koersnotitie voor de periode bij de evaluatie meenemen. Aan het einde van de periode (2012 / 2016), zullen we het schoolplan evalueren. Bijstellingen zullen worden opgenomen in het schoolplan van de daarop volgende periode. Basisschool De Schare 5

7 Evaluatie schoolplan 2008 / 2012 In oktober 2011 hebben we het schoolplan 2008 / 2012 geëvalueerd. We hebben gekeken naar ontwikkelingen die we hebben beschreven. Een aantal opmerkelijke zaken willen we in dit hoofdstuk kort terug laten komen. A. Het dyslexieprotocol is aangepast voor alle groepen en is geijkt op de nieuwe normeringen van DMT en AVI. (technisch lezen en leestempo) Dit nieuwe protocol heeft een bijlage gekregen m.b.t. de verbetering van de leesniveaus en de inzet van het Flits programma voor een categorie leerlingen. B. We hebben het drie jaren traject rond HGPD afgesloten. In dit traject zijn we begeleid door BCO in Venlo. In de loop van het traject hebben we afspraken gemaakt rond formulieren bij de groepsbesprekingen en de groepsoverdrachten. Tevens hebben we gekeken naar de handelingsplannen en groepsplannen waarbij we uit willen gaan van kansrijk onderwijs. Bij consultatie leerkracht/ IB worden, indien wenselijk, de HGPD formulieren ingevuld C. De gesprekscyclus is gecompleteerd op Peelraam niveau. Jaarlijks vinden er functioneringsgesprekken, POP gesprekken en beoordelingsgesprekken plaats. Tevens vinden de eindschaal beoordelingen plaats voor de personeelsleden waar het van op toepassing is. De verslagen van de functioneringsgesprekken en de POP gesprekken worden digitaal bewaard in het dossier van COSMO. De formulieren van beoordelingen gaan in de leerkrachtmappen in de papieren dossiers. Op dit moment bestaat er discussie binnen Peelraam rond de frequentie van de gesprekken. D. Er is gewerkt aan een verbetering van de communicatie m.b.t. de remediërende hulp aan kinderen. Ieder handelingsplan van zorgniveau 3 gaat op papier naar de ouders/ verzorgers. Als zij akkoord gaan met het handelingsplan, wordt het in werking gesteld. Na afloop van het tijdelijke plan, worden de resultaten geëvalueerd met de ouders van het betreffende kind. Op zorgniveau 2 bekijkt de leerkracht de wenselijkheid. E. Er zijn begeleide bijeenkomsten geweest rond ons klassenmanagement om een nog betere afstemming te bewerkstelligen. Tevens zijn de afspraken rond zelfstandig werken voor de OB en voor de BB geëvalueerd en aangescherpt. F. Er is een nieuwe taalmethode aangeschaft. Er is gekozen voor Taal Actief versie 2. We zijn tot de keuze van deze methode gekomen omdat we de leerlijnen van spelling en woordenschat goed vonden passen binnen ons beeld van onderwijs. Bovendien heeft de methode zeer goede digitale ondersteuning. We werken nu drie jaar met deze methode en de resultaten zijn zeker bevredigend. We nemen deel aan de omruilactie naar T.A. versie 4 omdat daar de referentieniveaus in zijn opgenomen. G. Er is een nieuwe methode aangeschaft voor aardrijkskunde. We hebben gekozen voor de methode Wijzer door de wereld versie 2. We hebben hiervoor gekozen omdat de inhoud de kerndoelen volledig afdekt. Het aanbod goed én uit te voeren is per leerjaar en er een goede digitale ondersteuning en uitbreiding aan toegevoegd is. H. Er is een nieuwe methode voor rekenonderwijs aangeschaft. We hebben gekozen voor Wereld in Getallen versie 4. De structuur van de methode, de didactische inzichten, het organisatiemodel, de mogelijkheden binnen de combiklassen, de layout, zijn basis geweest om tot deze keuze te komen. I. De kanjermethode wordt actief gebruikt. De leerkrachten die de training nog niet hadden gedaan, hebben deze inmiddels met veel enthousiasme gevolgd. Het digitale leerlingvolgsysteem is toegevoegd aan de methode en wordt ingezet. Hier hebben we interne afspraken over gemaakt. Een conceptplan leerlingvolgsysteem door de school, is in ontwikkeling. J. We hebben ons schoolondersteuningsprofiel geformuleerd. In samenspraak met Imago zijn we het zorgprofiel van bs de Schare gaan beschrijven. We hebben dit profiel meermaals getoetst bij het team en uiteindelijk is het door Imago beoordeeld als een goed en compleet document. N.a.v. de documenten op Peelraam niveau is er ook een basis zorgprofiel bovenschools tot stand gekomen. Het Basisschool De Schare 6

8 schoolondersteuningsprofiel is een dynamisch document en zal in ontwikkeling blijven. Jaarlijks moet worden bekeken of bijstelling wenselijk is. In de aanpassingen zullen het hoogbegaafdheidbeleid en het dyscalculie protocol worden toegevoegd. Het profiel is als document in SharePoint opgenomen. K. De afspraken rond het document Gezonde en Veilige school welke zijn geformuleerd in een gezondheidsdocument, zijn uitgevoerd en geëvalueerd met de GGD. In samenspraak met de GGD zijn we gestart met het formuleren van een nieuw document voor de komende 4 jaar. Dit document wordt als bijlage toegevoegd aan dit schoolplan. L. Techniek is een gevestigd onderdeel binnen de lessen op de Schare. De methode Natuniek is volledig ingevoerd met de techniektorens voor de kinderen in groep 1 en 2. Na afsluiting van het VTB traject zijn we beoordeeld door T=T als Voorbeeldschool. M. Alle klassen op de Schare beschikken nu over een digibord of Touch screen. De leerkrachten hebben cursussen gevolgd om goed met dit medium om te kunnen gaan. 1.8 Opmerking m.b.t. de kerndoelen. De herziene kerndoelen zijn als uitgangspunt gehanteerd voor alle vak- en vormingsgebieden. De methodes die we hanteren op de Schare, voldoen hier allen aan. Een lijst van actuele methodes, is als bijlage opgenomen in het schoolplan. De methodes die herzien zullen worden in de komende 4 jaar, zijn daar eveneens bij opgenomen. Basisschool De Schare 7

9 2 Onze school 2.1 Onze Missie (Waar gaan we voor) Voor Kanjers zorgzaam Onze school wil er in principe zijn voor alle kinderen. We zijn een katholieke school met open oog (zien), oor (horen) en hart (beleven) voor onze kinderen op school. Voor ons betekent dit dat alle kinderen recht hebben op hun plek binnen onze school. We willen een veilige en leefbare omgeving bieden met daarbinnen kwaliteit van onderwijs. Dit leven en leren moet in goede harmonie staan. Er is dan sprake van WEL-zijn voor kinderen, personeel en ouders. We staan ervoor om het optimale uit ieder kind te halen, afgestemd op de talenten en mogelijkheden van ieder kind. Dat betekent dat we uitgaan van kansen voor ieder kind en inherent hieraan is dat we zoveel mogelijk ons onderwijs willen afstemmen, passend bij elk kind. In alle groepen zijn groepsplannen en handelingsplannen te vinden, afgestemd op een specifieke hulpvraag van een kind of van een groepje kinderen. In overleg met onze zorgcoördinator en de leerkracht, soms aangevuld met de kennis van de remediërende hulpverlener, wordt een zorgplan zoveel mogelijk in de klas ingevuld. We zijn een deel van een keten in de ontwikkeling van de kinderen. Dat betekent dat we in goed overleg willen zijn met ouders, waarin we als organisatie onze verantwoordelijkheden durven nemen. We willen de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen goed volgen. Dit vraagt van ons overleg en een goed leerlingvolgsysteem. We zijn een school met een goed pedagogisch klimaat. De Kanjervisie en de training wordt op school actief ingevuld. Basisschool de Schare: voor Kanjers zorgzaam! 2.2 Onze Visie (Doelstelling) Welke weg willen we bewandelen om het bovenstaande te realiseren? Door het kind als uitgangspunt te nemen betekent dit voor ons onderwijs dat we af moeten stemmen op de competenties. We zijn een school met een leerstof jaarklassensysteem met daarbij: Klassendoorbrekend werken bij rekenen en spelling Afgestemd systeem van zelfstandig werken voor groep 1 t/m 4 en voor groep 5 t/m 8 Werken met handelingsplannen. Werken met groepsplannen Collegiale consultatie en ondersteuning Nauwkeurig leerlingvolgsysteem (vermeld in DOTCOM) dat gebruikt wordt in administratie, toetsing, rapportage, handelingsplannen, groepsplannen en verslaglegging van de gesprekken en groepslogboek. Afgestemd zorgbeleid met zorgplan van WSNS (zie hoofdstuk 3) Afgestemd scholingsbeleid, opgenomen in de IPB-cyclus. We willen een lerende organisatie zijn. Actief beleid t.a.v. sociaal emotionele ontwikkeling middels de Kanjertraining. We willen sterk zijn in onderwijszorg, onderwijskwaliteit en onderwijsvernieuwing We willen een school zijn die open en toegankelijk is voor iedere deelnemer aan het Leven op de Schare. Culturele achtergronden, levensbeschouwelijke visie vanuit het gezin of Basisschool De Schare 8

10 geloofsovertuiging, alles mag zijn plaats hebben binnen onze school. Daarbij onderschrijven we de kernwaarden die ook zijn opgenomen binnen onze Stichting Peelraam: Vertrouwen Respect Solidariteit Openheid Verantwoordelijkheid Veiligheid Uitdaging We zijn een school met een goed plan voor ICT. Ook dit is een belangrijke peiler binnen onze organisatie. We hebben ons beleid voor de komende jaren goed in beeld gebracht. Dit plan is opgenomen in ons schoolplan en te vinden in hoofdstuk 6. We zijn een school van vieringen. Vanuit het pedagogisch optimisme dat we uit willen stralen, koppelen we de leer- en leefmomenten door met grote regelmaat vieringen en maandsluitingen te doen, waarbij we ook de ouders uitnodigen. Ook worden er koppelingen gemaakt naar dorp (harmonie, sportverenigingen) en parochie (kerk). We zijn een school met vernieuwingsdrang. Dat is o.a. terug te vinden in het hanteren van de moderne methodieken waarover we op school beschikken en welke we met regelmaat herzien. We zijn een lerende organisatie. De komende 4 jaar zullen we ons binnen de SOP (Schoolgebonden ontwikkelingsplan) in gaan zetten op de volgende gebieden: Implementatie en borging van het vernieuwde dyslexieprotocol Uitwerking en implementatie van het dyscalculie protocol Onderhouden en actualiseren van de leergang rond Handelingsgerichte Procesdiagnostiek. (HGPD) Leergang rond meer- en hoogbegaafde kinderen ontwikkelen en invoeren. Leergang vanuit het traject Ruimte voor Talent waarbij techniek en wetenschap wordt gelinkt aan het hoogbegaafdheidbeleid. Implementatie en borging van het beleid m.b.t. zelfstandig werken. Scholing rond resultaatgerichte opbrengsten met als doel om tot nog betere resultaten te komen. Implementatie van het ontwikkelingsperspectief Implementatie van het werken met groepsplannen. Uitbouwen van het meerjaren ICT beleid met ingevoerde leerlijnen ICT. Naast scholing, schrijven leerkrachten en directie zich in voor diverse cursussen die worden aangeboden vanuit de Peelraam academie, het Samenwerkingsverband Land van Cuijk, Pabo s en andere scholingsinstituten. Deze cursussen zijn gericht op de persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) van iedere leerkracht en op het competentiebeleid van de school. Welke cursussen er gevolgd worden, is terug te vinden in het nascholingsplan van de school. Dit plan wordt ter vaststelling aan de MR aangeboden, inclusief de financiële verantwoording. De competenties zijn omschreven in het competentieprofiel van de Schare. De uiteindelijke formulering hebben we op teamniveau gedaan. In de status van iedere leerkracht op de Schare, zit een lijst met diploma s en certificaten van gevolgde studies en cursussen. De bekwaamheidsdossiers zijn samengesteld en worden door de leerkracht zelf onderhouden. Er is eveneens een digitaal leerkrachtendossier, Cosmo. Dit digitale dossier wordt 2 keer per jaar door de leerkrachten up to date gehouden. Basisschool De Schare 9

11 Er vinden jaarlijks functioneringsgesprekken en POP gesprekken plaats. De verslagen van deze gesprekken worden opgeslagen in Cosmo. Ook vinden er beoordelingsgesprekken plaats. Deze formulieren worden in het papieren dossier bewaard. Resultaten en zorg om de leerlingen We hebben een goede zorgstructuur (hfdst. 3). We hebben een bewust beleid op sociaal emotionele ontwikkeling met een uitgewerkt gedrags- en pestprotocol. Handelingsplannen en groepsplannen worden door de groepsleerkrachten opgesteld, eventueel met hulp van IB-er of RT-er. Er is een cyclische zorgaanpak Er zijn kinderen met LGF; zij krijgen extra begeleiding. De trendanalyses (tussen en eindopbrengsten rapport) geven doorgaans een gemiddeld tot bovengemiddeld niveau aan. De entreetoets in groep 7 en de eindtoets in groep 8 zijn de afgelopen 5 jaar op of boven het landelijk gemiddelde geweest. (m.u.v. 2009) Het team Op de Schare werkt een team waar: sprake is van een zeer goede sfeer. hard en innovatief wordt gewerkt. veel deskundigheidsbevordering plaatsvindt sprake is van intervisie, leren van elkaar. gewerkt wordt met een takenlijst. een goede gesprekscyclus plaatsvindt. 2.3 Huidige situatie Basisschool de Schare is een katholieke basisschool. De school geeft actief vorm aan de kenmerken die vastgelegd zijn bij de wet op het basisonderwijs. Deze kenmerken zijn: Opvoeding vanuit de Christelijke levensvisie. Opvoeding tot zelfstandigheid en weerbaarheid. Aanbieden en verwerken van kennis en vaardigheden conform vernieuwde kerndoelen basisonderwijs. Toegankelijkheid voor alle leerlingen, ongeacht hun godsdienst of levensbeschouwing. Aandacht voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden (burgerschap) in onze samenleving. Eerbiediging van godsdienst of levensbeschouwing. (Zie bijlage Identiteit) Werken vanuit het gedachtegoed van de kanjertraining. Andere gegevens, zoals uitingen over levensvisie en opvoeding, als wel over personeelssamenstelling, schoolorganisatie, lesroosters, leerdoelen etc. worden uitgebreid beschreven in de schoolgids. Op Stichtingsniveau is uitgebreid gesproken over visie en missie op Peelraamniveau. Gezamenlijk zijn wij tot formulering gekomen, waar de Peelraamscholen zich in kunnen vinden. 2.4 Leerling- en ouderpopulatie De populatie op basisschool De Schare is van gemengde aard. De maatschappelijke verhoudingen komen in een reëel beeld op onze school voor. De laatste jaren bemerken we Basisschool De Schare 10

12 echter wel een tendens van de groeiende groep eenoudergezinnen en gezinnen met extra zorg in maatschappelijk en sociaal emotioneel aspect. De zorg m.b.t. deze gezinnen, neemt toe. De positie van de oorspronkelijke bewoners (bestaande uit agrariërs en arbeiders) is opmerkelijk gewijzigd door de nieuwbouw van de afgelopen 25 jaar en de instroom van bewoners uit de omgeving. Mede door de gewijzigde wetgeving m.b.t. de gewichtenregeling is de verhouding van dit leerlingengewicht opmerkelijk veranderd. Bij de wijzigingen van leerling-gewichten bij aanvang van schooljaar 2011 / 2012, is gebleken dat ruim 93 % van de lln in de factor 0,00 vielen. De weging levert op de Schare geen extra formatie op. Opvallend is dat het opleidingsniveau van de moeders regelmatig hoger is dan dat van de vaders. Het percentage HBO en WO is consistent. Het effect van de streektaal is nog steeds aanwezig. 2.5 Omstandigheden die invloed kunnen hebben op beleidskeuzes Op basisschool de Schare zaten op 1 oktober leerlingen (op basis hiervan is de financiering voor schooljaar geregeld.) Op 1 oktober 2010 waren dit er 167. Er is in de nabije toekomst een verdere daling van leerlingenaantal waar te nemen. Dit is in overeenstemming met de prognose van de gemeente die voor de komende 4 jaren een daling tot ongeveer 100 leerlingen voorspelt. Een oorzaak is de sterke afname van geboortes de afgelopen 7 jaar. De geboortecijfers die door de gemeente worden verstrekt, tonen dit aan. Door de daling van de geboortecijfers komen er in de nabije toekomst 3 lokalen vrij. Op dit moment worden beide leegstaande lokalen verhuurd aan Stichting IKKE. Dit kinderdagverblijf heeft binnen ons schoolgebouw een driejarigen groep gestart waarbij inmiddels een goede samenwerking en afstemming plaatsvindt met onze kleutergroep. In augustus 2012 zal ook de voor- en naschoolse opvang binnen ons gebouw plaatsvinden. Van twee gezinnen bezoeken kinderen scholen in de omgeving. Er is in deze situaties keuze gemaakt voor openbaar onderwijs. Twee gezinnen van buiten de grenzen van St. Hubert bezoeken onze school. De mobiliteit van de gezinnen is de afgelopen jaren duidelijk vergroot. Dit heeft als neveneffect dat gezinnen ook buiten de gemeentegrenzen gaan rondkijken. De afgelopen jaren is echter gebleken dat de gezinnen die zich hebben georiënteerd op het openbaar onderwijs, toch bijna allemaal hun kinderen hier op school hebben aangemeld. In het licht van het samenwerkingsverband zullen de scholen binnen Peelraam zich duidelijk moeten profileren en mogelijk in de toekomst kinderen van elkaar kunnen/ moeten opvangen als er specifieke behoeftes van kinderen op een andere Peelraamlocatie liggen. (te noemen o.a. de Plusklas die van start is gegaan in Sint Anthonis) We bieden ouders en belangstellenden tijdens een jaarlijkse open dag, een kijkje in ons dagelijks onderwijs. De effecten van het Samenwerkingsverband hebben binnen de organisatie van de school een positief effect. Iedere basisschool, en dus ook wij, zullen moeten anticiperen in een goed aanbod en goede individuele zorg. (zie hdst. 3) Vormgeving volgens passend onderwijs model wordt structureel vormgegeven, o.a. door het inzetten van de verlengde instructietafel in alle groepen, het inzetten van groepsplannen en handelingsplannen. Dit staat ook uitgewerkt in het nieuwe ondersteuningsplan van WSNS voor de periode 2012 / In groep 2 tot en met 4 werken wij met het takenbord. In groep 5 tot en met 8 werken wij met weektaken. Het afgelopen schooljaar zijn wij tot aangepaste definitieve afspraken gekomen. De afspraken zijn te vinden in de schoolafspraken klappers. Op De Schare is door de terugloop de combinatieklas weer teruggekeerd op onze school. Op dit moment (schooljaar ) hebben we één kleutergroep in de combinatieklas Basisschool De Schare 11

13 1 / 2 en een combinatiegroep 4/5. Zoals het er nu naar uitziet, zullen over 3 jaar alle groepen in een combinatiegroep zitten We hebben er beleid op gemaakt om bepaalde taken binnen de school te faciliteren. Door de recessie heeft ook het onderwijs weer een grote veer moeten laten. Daarnaast heeft de Stichting ervoor gekozen om de financiering voor de scholen niet af te stemmen op de -1 telling maar op de 0 telling. (Dit zal vanaf dit jaar gecontinueerd worden.) In onze krimpsituatie geeft dit een negatief effect op de formatie. Daarbij zijn de bovenschoolse bijdragen sterker gaan werken op de financiën van onze school. Er is dus een forse krimp in leerlingenaantallen en ook in leerkrachtenaantallen. We zullen de komende jaren sterk moeten inzetten op de kwaliteit van onderwijs binnen de combinatieklassen. Dit vraagt een flinke extra inspanning voor alle leerkrachten en de directie. We hebben al vele jaren een goed uitstroom niveau (op of boven het landelijke gemiddelde ) en dat willen we graag zo houden. Het faciliteren van de functies als IB-er, ICT-er en directie zal uit een kleiner budget moeten worden georganiseerd. Steeds meer taken en functies zullen nog maar beperkt gefaciliteerd worden. Binnen het meerjaren beleidsstatuut zullen de afspraken hieromtrent moeten worden opgenomen. De Schare is van mening dat er voldoende ruimte moet zijn voor studenten van de Pabo en ROC-stagiaires. De opzet van de stages van de Pabo zijn vergaand aangepast, waardoor studenten langer en breder aan het onderwijsgebeuren zullen deelnemen. Dat zal als effect hebben dat de studenten voor de toekomst beter zijn opgeleid voor de daadwerkelijke werkvloer. Als neveneffect voor de scholen zullen de studenten ook beter in te zetten zijn om ondersteunend te kunnen werken in combigroepen en zo hun werkervaring goed op kunnen doen. De resultaten van de inzet van stagiaires is de afgelopen schooljaren vaak als positief ervaren. We staan ervoor om jaarlijks zowel aan Pabo-studenten als aan onderwijsassistenten in opleiding, plaats te bieden. We hanteren een protocol stagiaires dat te vinden is in de schoolafspraken klappers. Het bestuur van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Mill is op 1 januari 2007 in fusie gegaan met Stichting Goser. Nu zijn er 12 scholen ondergebracht binnen de Stichting Peelraam, met ongeveer 2000 leerlingen en 160 personeelsleden. Deze stichting ziet in de huidige organisatie nieuwe kansen en uitdagingen. We werken aan goede uitwisseling van deskundigheden en uitbouw van onderwijskundige ontwikkelingen. Daarnaast wil men de risico s voor de toekomst beter indekken. Tevens biedt een bestuurlijke schaalvergroting ook kansen voor personeel en materieel. Binnen stichting Peelraam werken we met het volgende model: College van Bestuur en Raad van toezicht. Hierbij wordt de Stichting bestuurlijk vertegenwoordigd door een deskundige bestuursmanager die m.i.v. 1 april 2007 binnen de Stichting werkzaam is. De bestuursmanager wordt bijgestaan door een Staf, waarin 2 directeuren participeren voor 3 tot 4 dagen per week. Zij hebben de staffuncties op financieel/ materieel gebied en op personeel gebied Op onderwijskundig gebied wordt de bestuursmanager ondersteund door één van de overige directeuren. Dit model zal in deze opzet voorlopig voort worden gezet. We zijn een stichting die volop in ontwikkeling is: Stichting Peelraam. Een lerende organisatie met veel ambitie, beschikkend over een geleid studielichaam, de Peelraamacademie. Een jonge stichting streeft naar het optimale. Dit kost tijd en energie. De afgelopen jaren is er heel hard gewerkt om op beleidsgebied, onderwijskundig gebied, financieel gebied, personeel gebied een grote stap te zetten. We kunnen stellen dat dit ons is gelukt. Daarbij willen we de identiteit van de scholen waarborgen. Afstemming van ontwikkeling per school, zal goed in het oog moeten worden gehouden. Door het centreren van scholingsaanbod vanuit zowel de Peelraam academie als uit het samenwerkingsverband, zou het kunnen zijn dat er steeds meer uniformiteit ontstaat. Op de Schare vinden we dit niet altijd een goede ontwikkeling. Dat wat goed is op de zich onderscheidende scholen, moet worden bewaakt en behouden. Basisschool De Schare 12

14 2.6 De nieuwe koersnotitie Onderweg naar Morgen. (Integraal opgenomen in bijlage 5 strategisch beleidsplan.) Werken in clusters Clusterscholen binnen Stichting Peelraam. Cluster bs t Stekske, bs de Lens en bs de Schare. Inleiding In de nieuwe koersnotitie van Stichting Peelraam is opgenomen dat de onder deze stichting resulterende scholen gaan komen tot een nauwere samenwerking van de verschillende scholen. Om dit te realiseren is er een clusterindeling gemaakt van de scholen. Eén van de clusters omvat de scholen t Stekske uit Langenboom, de LenS uit Mill en de Schare uit Sint Hubert. Geografisch is dit een logische clustering. Qua schoolgrootte biedt het leerlingenaantal een positieve beoordeling om deze cluster tot stand te laten komen. Ook in de toekomst zullen er gezamenlijk meer dan 400 leerlingen zijn op de drie clusterscholen. De huidige directeuren, mevr. E. Derks, mevr. R. Hofmans en dhr. H. Gunsing hebben in het schooljaar en in schooljaar reeds enkele malen gesproken over de huidige gang van zaken en de eerste gedachtewisselingen gehad over mogelijkheden en kansen t.b.v. een clustervorming. Dit document is een eerste aanzet om de gedachtevorming te kaderen. Doel Het doel van clustering ligt ingebed in de kennis en vaardigheden welke op elke school aanwezig zijn en waarvan wij in bredere zin gebruik willen maken. Kennis en vaardigheden op gebied van pedagogisch en didactisch handelen binnen de leerjaren kunnen door leerkrachten besproken en gedeeld gaan worden. Kennis en vaardigheden van specifieke taken zoals IB en ICT kunnen uitgewisseld worden. Ook binnen de directies zijn hier volop mogelijkheden. Het is de bedoeling om in de schoolplanperiode onze schoolorganisatie dusdanig in te richten dat de expertise binnen de drie scholen in beeld wordt gebracht. Er zal binnen de diverse groeperingen tot nadere afstemming worden gezocht tussen de drie teams, taakgroepen en directies. Het conceptplan welke door Peelraam is aangereikt, zal als onderligger worden meegenomen in de te ondernemen stappen. In schooljaar moet het plan van aanpak geformuleerd zijn. Mogelijke personele effecten Mobiliteit binnen alle scholen is niet vanzelfsprekend. Veel personeelsleden hechten zeer aan hun eigen organisatie. Op zich is dit een positief aspect. Men beleeft de eigen school als veilig en vertrouwd. Aan de andere kant doet zich het verschijnsel krimp voor binnen de scholen. Als de clusters weten te bereiken dat er een goede samenwerking komt, zullen de teams meer integreren en zal daardoor de drempel verlaagd kunnen worden om een eventuele stap te zetten naar een andere school. Door meer te weten van een andere school, door personele interactie, door directies meer nabij de drie teams, zal de visie op de drie scholen meer verfijnd worden. Mogelijk zullen in 2016 de teams van de drie scholen meer betrokkenheid hebben tot elkaar. Ook binnen de directie kan er op de toekomst worden geanticipeerd. Door de krimpsituatie zal er binnen dit cluster ook een kleine school komen. Het cluster zou ook mogelijkheden kunnen onderzoeken om op termijn de organisatie op directieniveau aan te passen. Basisschool De Schare 13

15 Onderwijskundige doelen/ effecten binnen de klassen Intervisie binnen de verticale groepen. Afstemming op zorgbeleid (HB beleid en dyscalculie). Afstemming op leerlingvolgsysteem. Bespreken van tussen- en eindopbrengsten. Visie op methodegebruik. Visie op de éénzorgroute. Mogelijke verbeteringen van groepsmappen. Werken met het directe instructiemodel. Het is niet de intentie dat er drie dezelfde scholen ontstaan. We willen verrijken, inzichten verruimen, elkaar stimuleren en enthousiasmeren en vooral leren van en met elkaar. Onderwijskundige doelen / effecten binnen IB en ICT Intervisie binnen de netwerkgroepen Leren van elkaar. Ondersteuning bieden daar waar vragen liggen. Afstemming van gebruik van documenten. Afstemming op vaardigheden. Mogelijke inzet op andere scholen incidenteel of permanent. Uitwerking van plannen voor drie scholen. Gebruikmaken van elkaars materialen, leer- en hulpmiddelen. Onderwijskundige doelen / effecten binnen de directie Intervisie op de dagelijkse gang van zaken. Afstemming van de planlast / documenten op de drie scholen. Werken aan resultaatgerichte opbrengsten. Komen tot nog betere teamverbanden binnen de drie scholen. Elkaar ondersteunen bij trajecten die moeizaam verlopen. Expertise in beeld brengen en hiervan optimaal gebruik maken. Met regelmaat participeren bij teamvergaderingen op de andere scholen. De doelen en effecten zijn niet compleet. De directie zal samen bespreken wat zij willen bereiken in de komende vier jaar en een zorgvuldig tijdpad hiertoe uitzetten. Het personeel zal jier uiteraard nauwkeurig in betrokken worden Speerpunten vanuit de nieuwe koers Afspraken voor schooljaar zijn voor cluster Langenboom / Mill / Sint Hubert specifiek geformuleerd. Afspraken voor schooljaren zijn meer algemeen geformuleerd. Tevens zijn er afspraken gemaakt die jaarlijks terug zullen keren. Voortschrijdend inzicht kan zorgen voor bijstelling van de plannen op langere termijn. Project hoogbegaafdheid Inmiddels zijn de IB-ers van t Stekske, de LenS en de Schare druk bezig om het hoogbegaafdheidprotocol te ontwikkelen. Met behulp van de cursus die gevolgd wordt door de IB-ers van t Stekske en de Schare, vordert het protocol gestaag. Op stichtingsniveau is aangegeven dat de oorspronkelijke tijdsspanne te kort zou zijn. Op 1 januari 2013 moet het protocol klaar zijn. Op de Schare streven wij ernaar om het beleid m.i.v. 1 augustus 2012 voor gebruik klaar te hebben. De IB-ers en/of HB-coaches informeren tussentijds de teams op de inhoud en werkwijze van het protocol. Basisschool De Schare 14

16 Binnen het cluster is afgesproken om in maart 2013 een gemeenschappelijke studiemiddag te organiseren rond hoogbegaafdheid. Voor die tijd wordt er een inventaris gedaan van bestaande leer- en hulpmiddelen binnen de school waarmee uitdagend gewerkt kan worden. In wordt er nader vorm en inhoud gegeven aan de opzet van de orthotheek HB. (prestatiebox?) Inmiddels is het diagnose-instrument DHH aangeschaft voor de drie scholen. Dit instrument is de basis voor het diagnosticeren en moet bekend zijn binnen de teams. In schooljaar gaan we het protocol effectief inzetten. In schooljaar evalueren we het protocol. Project Wetenschap en Techniek Op de drie Millse clusterscholen zet ieder school zich afzonderlijk in om Wetenschap en techniek een definitieve plaats te geven. Voor 1 december organiseert iedere school één of twee studiemomenten. Het team van de Lens en van de Schare zet m.n. in op Wetenschap, techniek en excellentie. Deze twee scholen zoeken afstemming voor één gezamenlijk studiemoment in We hebben afgesproken elkaar op directieniveau te informeren over de inhoud van de middagen. M.b.t. W en T is de instap te verschillend om op dit moment naar één traject te gaan Leerlijnen ICT De leerlijnen die zijn uitgewerkt in de werkgroep ICT, worden in 4 jaren uitgezet in de drie clusterscholen. De opzet van de leerlijnen staat als bijlage in het schoolplan opgenomen. Wat ieder jaar op de jaaractiviteiten kalender zal staan 1. De directeuren wonen jaarlijks een vergadering bij op de andere clusterscholen. 2. Er is tweemaandelijks overleg met de clusterdirecteuren. 3. Er zijn 2 overlegmomenten met de IB-ers in het licht van tussen- en eindopbrengsten. 4. Parallelleerkrachten hebben één keer per jaar overleg rond de opbrengsten en de groepsplannen. 5. We zoeken naar afstemming bij studiebijeenkomsten om jaarlijks deze momenten te hebben. 6. IKC in Mill en medegebruikers in Langenboom en Schare, moet in beeld worden gebracht. 7. Vergadermomenten en studiemomenten gaan we inplannen op ma / di / do en woe. Basisschool De Schare 15

17 3 Kwaliteitsbeleid. 3.1 Bepaling van de inhoud van de kwaliteit van de school. Basisschool de Schare is een basisschool: - met een open oor, oog en hart voor de kinderen; - met een missie voor leven en leren in harmonie; - die kinderen kennis en vaardigheden leert voor de toekomst; - waar gelijkwaardigheid en wederzijds respect hoog in het vaandel staan; - waar geprobeerd wordt kinderen zelfstandig en weerbaar te maken. - waar gewerkt wordt vanuit de visie die hoort bij de Kanjertraining Onderwijskundig concept. Op De Schare werken we overwegend met het leerstofjaarklassensysteem, op enkele momenten doorbreken we het leerstofjaarklassensysteem. In iedere groep start de dag met leesonderwijs of een kring. Daarna wordt er in groep 3 t/m 8 van 8.45 uur tot 9.45 uur gerekend. Het lesrooster stemmen we zo op elkaar af dat rekenen en spelling gelijktijdig kunnen plaatsvinden. Op deze manier is het mogelijk dat kinderen met een achterstand in een lagere groep kunnen gaan werken, of kinderen met een voorsprong in een hogere groep. De verschillen in prestatie en ontwikkelingsniveau maken het steeds meer noodzakelijk om binnen ons leerstofjaarklassensysteem kinderen individueel, of in kleine groepen te begeleiden in de klas. Om dit te kunnen bereiken is er binnen ons onderwijs grote aandacht voor: - zelfstandig werken; (in groep 1 het kiesbord, in de groepen 2 t/m 4 met organisatiemodel takenbord, in de groepen 5 t/m 8 met model weektaken.) - verlengde instructie; Binnen de huidige organisatie is sprake van meer adaptief onderwijs waarbij kinderen verlengde instructie krijgen waar dat nodig is. - goede klassenorganisatie; hierin is het team extra geschoold de afgelopen jaren. In iedere groep werkt de leerkracht met een aantal coöperatieve werkvormen. Deze werkvormen zetten we in om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten t.a.v. de leerstofinhoud. In iedere groep wordt er maandelijks een les sociaal-emotionele vorming gegeven volgens de principes van de Kanjertraining. In deze lessen leren kinderen hoe ze moeten omgaan met zichzelf en elkaar. Volgens de principes van de kanjertraining, spreken we de kinderen aan op hun gedrag. Proberen we gedrag op een positieve manier te begeleiden. We hanteren het SEO leerlingvolgsysteem middels het kanjerleerlingvolgsysteem Visie op identiteit en samenleving. De Schare is een katholieke basisschool. Binnen het catechese onderwijs is het christendom uitgangspunt. We dragen deze visie binnen ons onderwijs ook uit. Er zijn goede contacten met de pastor, de parochie werkgroepen en met SOL, identiteitsbegeleiding van het dekenaat Cuijk die werken vanuit een nieuwe constructie. Op basis van wederzijds respect staan we open voor kinderen en ouders met een andere culturele of religieuze achtergrond. Ondanks het feit dat we weinig allochtone leerlingen binnen de school hebben, leren onze leerlingen met elkaar om te gaan op basis van wederzijds respect en begrip. We bereiden onze leerlingen voor op het leven in een multiculturele samenleving, o.a. door in de bovenbouw interreligieus leren een plaats te geven. (Zie bijlage 1: Identiteit) Basisschool De Schare 16

18 3.1.3 Veiligheid en sfeer. We vinden het belangrijk een sfeer te creëren waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich prettig voelen. We vinden een veilig leer- en werkklimaat erg belangrijk. Dit proberen we onder meer te bereiken door het hanteren van duidelijke afspraken en regels voor leerlingen én leerkrachten. In klasse- en kringgesprekken besteden we regelmatig aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. We besteden veel aandacht aan het voorkomen en bestrijden van pestgedrag. In de afgelopen jaren hebben we een gedrag- en pestprotocol ontwikkeld welke zijn opgenomen in het schoolveiligheidsplan. (Zie schoolafsprakenklapper) Zorg voor elkaar en voor de omgeving zien we als een belangrijke opdracht voor kinderen en leerkrachten. Om dit te waarborgen is er een klachtenregeling die ter inzage is op de website van de Schare. 3.2 Bewaken van de kwaliteit. Uitgangspunt voor de structuur van leerlingenzorg is het model continuüm van zorg. De structuur is opgezet volgens de kaders van het Zorgplan WSNS Land van Cuijk. Op de Schare is afgesproken dat de groepsleerkracht binnen de kaders van de leerlingenzorg verantwoordelijk is voor de contacten met de ouders. Hij/zij houdt ouders op de hoogte van het proces dat de leerling doormaakt. Als de leerkracht het wenselijk acht, kan de intern begeleider participeren bij oudergesprekken. De intern begeleider heeft een luisterende en observerende rol om zo de doelstelling en de voortgang van het gesprek te bewaken. Zij noteert de afspraken. We gebruiken een digitaal leerlingvolgsysteem. Hierna aangeduid met DOTCOM. De zorgstructuur is onderverdeeld in 5 niveaus: Niveau 1: Passend Onderwijs. Niveau 2: Zorg in de klas. Niveau 3: Zorg op school. Niveau 4: voortraject met externe ondersteuning. Niveau 5: Verwijzingstraject naar een andere school Niveau I passend onderwijs. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het signaleren van de ontwikkeling bij alle leerlingen. Middelen hiervoor zijn observaties, methodegebonden toetsen en nietmethodegebonden toetsen. Niet geplande observaties worden dagelijks gedaan en kort beschreven in DOTCOM bij aantekeningen. Dat zijn de opvallende zaken in een groep en ontdekkingen bij het corrigeren. Van geplande observaties door de IB-er wordt een verslag gemaakt en in DotCom gezet bij verslaglegging. Methodegebonden toetsen worden afgenomen op het moment dat je in de methode zover bent. Het geeft je een indruk welke kinderen extra instructie nodig hebben, en welke kinderen juist verdiepings- en/of verrijkingsstof kunnen maken. De resultaten worden verwerkt in een groepsoverzicht. De niet methodegebonden toetsen nemen we af op momenten waarop de toetsen volgens de handleiding moeten worden afgenomen. Deze toetsen zijn vastgelegd in de toetskalender, te vinden in de toetsklapper in elke groep. De resultaten worden digitaal geregistreerd. Een afdruk van de resultaten is terug te vinden in het groepsdossier. Het resultaat per leerling is terug te vinden in LOVS/DOTCOM. Basisschool De Schare 17

19 Ouders: Zij worden twee keer per jaar middels de tien minuten gesprekken n.a.v. de rapporten op de hoogte gehouden / gebracht van de ontwikkeling van hun kind. Algemene, groepsspecifieke informatie krijgen de ouders aan het begin van het schooljaar tijdens de informatieavond Niveau II Zorg in de klas. N.a.v. de bovengenoemde observaties en toetsresultaten kan de leerkracht individuele (groepsgewijze) begeleiding opzetten voor zijn/haar leerlingen. Dit kan zonder overleg met de IB. Daarnaast is er 3x per jaar een groepsbespreking, met elke groepsleerkracht en de IB, over de vorderingen van de betreffende groep. In deze groepsbesprekingen maken leerkracht en IB afspraken over mogelijke aanpassingen voor de groep; wat betreft leerstof, aanpak, klassenmanagement, interactie. Tijdens deze groepsbespreking bekijken de IB en de groepsleerkracht samen de toetsresultaten van de betreffende groep. Dit betreft de scores van toetsen van het Leerlingvolgsysteem (LOVS). Ook wordt gekeken naar de Sociaal-emotionele Ontwikkeling van de kinderen. Hier wordt duidelijk welke leerlingen nader bekeken moeten worden, welke subgroepproblemen er zijn en welke groepsproblemen er zijn. De IB en groepsleerkracht kijken samen hoe problemen aangepakt moeten worden; aanpak op groepsniveau beschreven in het groepsplan, aanpak in kleinere groepjes, aanpak van individuele leerlingen. Naast belemmeringen wordt er ook nadrukkelijk gekeken naar compenserende factoren. De leerkracht is verantwoordelijk en de IB ondersteunt waar nodig / gewenst op vraag van de leerkracht. In de klas zorgt de groepsleerkracht voor het uitvoeren van de handelingsplannen en de groepsplannen. Meestal tijdens zelfstandige werklessen en in de werktijd van takenbord/weektaak. Ouders: Wanneer een leerling extra zorg krijgt in de groep worden ouders op de hoogte gebracht en komt er een aantekening in DOTCOM. Vervolgens kan er een handelingsplan opgesteld worden. Ouders worden vooraf geïnformeerd over de stand van zaken; zij krijgen het handelingsplan ter inzage en ondertekening mee naar huis. Het handelingsplan wordt na de evaluatie opnieuw aan ouders meegegeven ter inzage. Zij ondertekenen het handelingsplan wederom en geven hiermee aan akkoord te gaan. Wanneer een leerling structurele extra zorg krijgt in de groep, bepaalt de groepsleerkracht of het noodzakelijk is hiervan steeds opnieuw een handelingsplan te schrijven. Ook bepaalt de groepsleerkracht of het wenselijk is de ouders elke keer middels een handelingsplan te informeren Niveau III Zorg op school. Na de groepsbesprekingen blijft er een aantal leerlingen over waarvan het onderwijsleerprobleem nader moet worden geanalyseerd. Deze analyse kan een groepsleerkracht maken in samenspraak met de IB of met de RT-er. Incidenteel is RT buiten de groep mogelijk en kan er nadere onderzoek worden verricht door IB, RT-er of de groepsleerkracht zelf. In niveau 3 is de IB altijd op de hoogte van de aanpak bij een leerling. Waar mogelijk wordt er gewerkt met een HGPD formulier om de gehele analyse van een leerling beter in beeld te kunnen krijgen. De leerkracht en IB kunnen gebruik maken van een onderwijsbegeleidingsdienst consultatie waarvoor een HGPD formulier wordt ingevuld met een hulpvraag van de leerkracht. Er vindt altijd een gesprek plaats met de leerling over het plan van aanpak. Waar mogelijk worden de ideeën van het kind hierin verwerkt. Basisschool De Schare 18

20 Ouders: Ouders zijn altijd vooraf door de groepsleerkracht op de hoogte gesteld van een gesprek met de onderwijsbegeleidingsdienst. Zeer wenselijk is het om ouders ook op de hoogte te stellen van de uitkomst van een gesprek met de IB. De individuele aanpak wordt vooraf en achteraf doorgesproken met ouders (en voorzien van een handtekening) Niveau IV Voortraject met ondersteuning van externen. Als er na een bepaalde periode van zorg verlenen, handelingsverlegenheid is op school, kunnen we hulp vragen bij het Zorgteam van WSNS. Of te rade gaan bij een orthopedagoog, GGZ, BCO/Giralis, etc. De hulp is gericht op het maken van een passend onderwijsarrangement, gericht op de leerbehoeften van de leerling. Een orthopedagoog kan deze leerling gaan onderzoeken. De leerlingbegeleider van BCO kan de leerkracht verder helpen en waar nodig aanvullend onderzoek verrichten. Het zorgteam zal het dossier bespreken met de I.B.. Zij geven advies, bieden kortdurende hulp vanuit hun deskundigenpool of helpen bij het zoeken van de juiste externe hulp. Hulp kan ook een collega geven vanuit het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband, de zogenaamde collegiale ondersteuning. Ouders: Ouders moeten altijd schriftelijk toestemming geven wanneer hun kind met externen wordt besproken of wordt onderzocht. Ze krijgen altijd mondeling (en meestal ook schriftelijk) de conclusies van het gesprek (door de leerkracht) of het onderzoek (door de externen). Gezamenlijk wordt het vervolg dan verder bepaald Niveau V Verwijzingstraject. De Schare kan niet voldoende tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. We gaan op zoek naar het beste onderwijs voor de leerling. Deze leerling melden we aan bij de PCL Land van Cuijk of bij een CVI van een REC. Een beschikking kan mogelijk omgezet worden in een passende plaats (WSNS) of in een LGF-plaatsing. Als dit niet mogelijk is, volgt er een SBO- of SO-plaatsing. Ouders: Ouders melden hun kind aan bij een andere speciale school. De school (IB samen met de leerkracht) zorgt voor het aanleveren van een volledig dossier. 3.3 Verbeteren van de kwaliteit. Het hele team is betrokken bij de zorgverbreding. Over alle beleidsafspraken wordt eerst gediscussieerd. Om de betrokkenheid van elke groepsleerkracht optimaal te houden, ligt het grootste gedeelte van de verantwoording bij de groepsleerkrachten. De zorg voor de kinderen van de school staat bij iedereen hoog in het vaandel. Een specifiek deel van de zorg voor kinderen in groep 1 is vastgelegd in het protocol Herfstkinderen (zie schoolafsprakenklapper). Het signaleren middels toetsen en observaties zijn middelen om onderwijs op maat te geven. Er zijn regelmatig evaluaties tussen groepsleerkracht en intern begeleider over de groepen en individuele handelingsplannen. Eens per jaar evalueren we de zorgverbreding in een teamvergadering. Er zijn contacten met de GGD Noordoost - Brabant en onderwijsbegeleidingsdienst BCO Venlo. Basisschool De Schare 19

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Plan voor profilering, marketing en

Plan voor profilering, marketing en Plan voor profilering, marketing en communicatie Visie & aanpak 2011-2015 Versie 1.0 April 2011 Onderwerp / voorstel: Plan voor profilering, marketing en communicatie Status: Intern definitief Periode:

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017 BS LeerRijk Schoolondernemingsplan 2013-2017 I. Algemeen II. Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur: Dhr. H.Tromp en S.Ghielen Adres : Frits

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie