Ketenanalyse Borstelmachine. Versie: Definitief 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketenanalyse Borstelmachine. Versie: Definitief 1.0"

Transcriptie

1 Ketenanalyse Borstelmachine Versie: Definitief 1.0 Opdrachtgever Contactpersoon Document Christine Wortmann 3 maart (088) (0) Referentie CW/ /20

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Vaststellen onderwerpen ketenanalyses Leeswijzer 3 2. Doelstelling van de ketenanalyse 5 3. Scope van de ketenanalyse 6 4. Systeemgrenzen en ketenpartners 8 5. Datacollectie en datakwaliteit Kwantificeren van emissies Onzekerheden Reductiemogelijkheden Reductiemogelijkheden Reductiedoelstellingen Bronvermelding 19 Bijlage /20

3 1. Inleiding Binnen speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit gaat samen met duurzaamheid en verantwoordelijkheid in de keten: slimmere oplossingen die het milieu minder belasten, het werk makkelijker maken en een positief effect hebben op de omgeving. De ambitie om het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf te versterken leidt tot de ambitie om niveau 4 op de CO 2- Prestatieladder te behalen. Een belangrijk onderdeel van het behalen van niveau 4 van de CO 2- Prestatieladder is het verkrijgen van inzicht in de Scope 3 emissies van de organisatie. In het document Meest materiele emissies en twee ketenanalyses zijn de meest materiële Scope 3 emissiecategorieën reeds in kaart gebracht, volgens de stappen zoals beschreven in de Corporate Value Chain (Scope 3) standaard van het GHG-protocol, en zijn twee onderwerpen bepaald om een ketenanalyse op uit te voeren. 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses Op basis van de Memo Meest materiële emissies zijn de emissiecategorieën berekend en in kaart gebracht. De grootste materiële emissiestromen zijn: 1. Extractie en productie van ingekochte materialen, brandstoffen en diensten 2. Uitbestede verwerking van geproduceerd afval. 3. Behandeling aan het einde van de levensduur van verkochte producten 4. Uitbesteed transport en distributieactiviteit 5. Ingekochte kapitaalgoederen 6. Woon-werkverkeer van medewerkers Om niveau 4 van de CO 2-Prestatieladder te behalen worden er twee ketenanalyses uitgevoerd. Een analyses heeft betrekking op de top-2 meest materiële emissiestromen en de tweede heeft betrekking op de top-6, conform de eisen van de ladder. Er is gekozen voor het uitvoeren van twee ketenanalyses: Borstelmachine Digitale monteur Dit document beschrijft de ketenanalyse van de Borstelmachine. Voor de tweede ketenanalyse zie het document Ketenanalyse Digitale monteur. 1.2 Leeswijzer Dit document maakt samen met de Ketenanalyse Digitale monteur en de Memo Meest Materiële Emissies deel uit van de implementatie van de CO 2-Prestatieladder. 3/20

4 Hoofdstuk Inhoud 2 Doelstellingen Beschrijving van het doel van de ketenanalyse 3 Scope Onderwerp van de ketenanalyse 4 Systeemgrenzen Reikwijdte van de ketenanalyse 5 Datacollectie 6 Kwantificeren van CO2-emissies 7 Onzekerheden 8 Reductiemogelijkheden Methode van dataverzameling en bronnen van informatie Berekening en analyse van de CO2-uitstoot in de keten Onzekerheden en verbetermogelijkheden voor de analyse Kansen om CO2 te reduceren die voortkomen uit de ketenanalyse en reductiedoelstellingen die vastgesteld zijn 9 Bronvermelding Gebruikte bronnen Tabel 1: Leeswijzer 4/20

5 2. Doelstelling van de ketenanalyse De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van GHGreductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang. Op basis van het inzicht in de Scope 3 emissies en de twee ketenanalyses wordt een reductiedoelstelling geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd wordt actief gestuurd op het reduceren van de Scope 3 emissies. Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die onderdeel zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen. 5/20

6 3. Scope van de ketenanalyse heeft als belangrijke bedrijfsactiviteit de aanleg van glasvezelkabels. Hierbij werd altijd gebruik gemaakt van een graafmachine om de gleuven te graven waarin de kabels worden gelegd, waarbij de direct begraven kabel methode werd toegepast. Deze methode gaat uit van één kabel per woning, waarbij ongeveer 60 cm diep gegraven werd. De mogelijkheid om tot reductie te komen in de grootste materiele emissie Extractie en productie van ingekochte materialen, is gevonden in een van de nieuwe ontwikkelingen van, de borstelmachine. Het reductieprincipe van de borstelmachine ligt in de manier waarop zij kabels aanlegt en in de innovatieve, materiaal-reducerende kabelsystemen die hiervoor worden gebruikt. 3.1 De borstelmachine De borstelmachine is een zelfde machine als een graafmachine, alleen dan met een ronddraaiend deel op de arm geplaatst. Op dit ronddraaiende gedeelte zijn meerdere borstels van kunststof gemonteerd, waarmee, met behulp van ronddraaiende bewegingen, de grond als het ware wordt weg geborsteld. Het draaiende gedeelte kan kantelen en kan hiermee dieptes van cm bereiken. De borstelmachine werkt sneller dan een graafmachine en spaart door de borstel andere, lateraal gelegen, kabels en leidingen, waardoor er minder graafschade ontstaat tijdens het werk. 3.2 Graafmethoden De borstelmachine maakt, in plaats van de direct begraven kabel methode, gebruik van de innovatieve terugtrekkabel methode. De direct buried (direct begraven) methode gaat uit van één kabel per woning. Vanaf een centraal distributiepunt (DP) worden deze losse kabels naar de woningen aangelegd. Hierbij heeft elke kabel zijn eigen specifieke lengte die nodig is om de afstand DP-woning te overbruggen; hoe verder de woning van het distributiepunt af ligt, hoe langer de kabel moet zijn. Met de innovatieve terugtrekkabel-methode wordt één glasvezelbuis gebruikt, die ter hoogte van de woningen geopend kan worden, zodat er één vezelkabel op de juiste lengte teruggetrokken kan worden. Door de terugtrekmethode heeft de kabel altijd de juiste lengte en hoeft dit niet van tevoren afgemeten te worden. De borstelmachine werkt per definitie met deze terugtrekkabels, omdat de machine te ondiep graaft voor de conventionele methode (direct begraven kabel methode), waarbij een grotere hoeveelheid kabels wordt gebruikt die niet in deze ondiepere gleuf passen. 6/20

7 Het gebruik van de borstelmachine brengt een aantal voordelen met zich mee ten opzichte van het gebruik van de graafmachine. In het kader van CO 2-reductie heeft de borstelmachine de volgende voordelen: - Minder materieel benodigd voor aanleg dus energiezuiniger - Reductie materiaal (terugtrekkabel is één enkele kabel i.p.v. meerdere kabels in conventionele methode) Daarnaast zijn er nog een aantal andere voordelen te noemen voor de borstelmachine ten opzichte van de graafmachine: - Snellere werkwijze - Reductie graafschade door borstel en veiligheidsrisico s - Reductie omgevingshinder 3.3 Scope ketenanalyse Borstelmachine Deze ketenanalyse gaat in op de reductie die met het gebruik van de borstelmachine behaald kan worden, ten opzichte van het gebruik van de graafmachine. Deze reductie zal ten eerste worden gezocht in het verminderde gebruik van kabels. Door de terugtrek-methode kunnen de kabels nauwkeuriger afmeten worden, waardoor er minder kabel wordt gebruikt en verloren gaat. Ook reduceert deze aanlegmethode het gebruik van materieel beduidend, wat resulteert in een grote energiebesparing, welke hier ten behoeve van de ketenanalyse onderzocht zal worden. 7/20

8 4. Systeemgrenzen en ketenpartners Nu het onderwerp van deze analyse is toegelicht in hoofdstuk 3, zal er in dit hoofdstuk worden ingegaan op de waardeketen, waarbij er systeemgrenzen worden aangegeven voor deze analyse. 4.1 Afbakening systeemgrenzen Het systeem rondom de borstelmachine bestaat uit - een machine, - een opzetborstel - (het gebruik van) de terugtrek-kabels. Deze ketenanalyse zal zich beperken tot de consumptiegoederen, namelijk de opzetborstel en de kabels. Voor de machine geldt dat er gewerkt zal worden volgens het GHG-protocol Product Accounting and Reporting Standard, waarbij wel wordt gekeken naar reductiemogelijkheden bij de machine, maar deze zal niet worden meegenomen in de ketenanalyse. De reductiemogelijkheden zullen zich beperken tot het gebruik, omdat er voor geen mogelijkheden zijn ter verduurzaming van het (externe) productieproces of in het gebruik, zoals alternatief brandstofgebruik. Om de focus van deze ketenanalyse te bepalen, zal voor de opzetborstel en de terugtrek-kabel een schematische weergave van de keten worden behandeld. Deze keten loopt van de winning van de grondstoffen voor de productie tot aan de afdanking en recycling. 4.2 Analyseren van de keten Er zal in deze ketenanalyse worden gefocust op de stappen in de keten waar invloed kan uitoefenen op het proces. Bij de opzetborstel is deze invloed te vinden in het gebruik ervan. Bij de terugtrek-kabel heeft invloed op het ontwerpproces van het kabelnetwerk en de aanleg van de kabels. Om te verhelderen waar de focus ligt van deze ketenanalyse, zal dit in het blauw worden aangegeven. Omdat de analyse zich richt op werkmethoden en de daarmee verwante emissies, worden ketenstappen die verder van het projectproces afliggen, zoals winning en productie van materialen aan het begin van de levenscyclus, en gebruik en afvalverwerking aan het einde van de levenscyclus, niet meegenomen. Bovendien worden deze stappen niet fundamenteel beïnvloed door het efficiënter plannen van het project. Zoals eerder beschreven heeft daarnaast minder invloed op emissies in deze ketenstappen. 8/20

9 Opzetborstel De opzetborstel bestaat voor het grootste gedeelte uit plastic. De borstels op het opzetstuk zijn momenteel vervaardigd uit ruwe grondstoffen, waarbij dus nog geen gebruik gemaakt wordt van gerecycled materiaal. De CO 2-uistoot in deze keten is bij gebruik, door eigen werknemers van, te vinden in Scope 1 en 2. Wanneer de machine in gebruik is bij onderaannemers, valt de uitstoot van het gebruik in scope 3. De overige onderdelen in de keten vallen zowel bij het gebruik door de eigen werknemers als de onderaannemers in scope 3. Winning en productie Transport Gebruik tijdens aanleg Afdanking Winning grondstoffen Productie van machine en borstels Transport per vrachtwagen van fabriek naar magazijnen VW Telecom Gebruik borstels gedurende de levensduur van 1,5 weken Gebruik machine met borstel: diepte graven en snelheid werken Borstels worden afegedankt en afgevoerd naar afvalverwerker Plastic wordt gerecycled voor andere gebruiksdoeleinden Terugtrek-kabel De terugtrek-kabel is opgebouwd uit omhulsel van PE buis, waarin zich buizen van glasvezel bevinden. Voor de (blauwe) ketenstap aanleg kabels geldt dat wanneer dit wordt uitgevoerd door eigen werknemers van deze onderdelen vallen in scope 1 en 2 van de CO 2- prestatieladder. Wanneer deze worden uitgevoerd door onderaannemers vallen deze automatisch in scope 3. De overige (groene) ketenstappen vallen in scope 3. Winning en productie Transport Aanleg kabels afdanking Winning grondstoffen Productie van kabels door diverse fabrikanten Transport per vrachtwagen van fabriek naar VW Telecom Aanleg kabels door VWTelecom m.b.v. borstelmachine Eigenaar kabels is verantwoordelijk voor het eventueel slopen van kabel en verwerking vrijgekomen materialen 4.3 Ketenpartners In een ketenanalyse is het belangrijk bewust van de partijen in de keten. Een belangrijke ketenpartner is de producent, omdat zij door het productieproces en materiaalkeuze een significante rol spelen in de duurzaamheid van de producten. 9/20

10 De productie van de terugtrek-kabel wordt gerealiseerd door diverse fabrikanten. De borstel wordt vervaardigd in Meppel bij een producent, welke informatie heeft verstrekt ten behoeve van deze ketenanalyse. Ook is voor deze ketenanalyse contact opgenomen met de producent van de machine. Daarnaast vallen de transporteur, de grondstoffenleverancier, de exploitant/eigenaar en de afvalverwerker onder de ketenpartners. 10/20

11 5. Datacollectie en datakwaliteit Kort na de introductie van de borstelmachine is onderzoek uitgevoerd naar de voordelen van de borstelmachine en de terugtrek-kabel methode ten opzichte van de conventionele methode, de directbegraven kabel methode. De uitkomsten en gegevens uit dit onderzoek vormen de basis voor dit document. In de analyse van de borstelmachine is er gebruik gemaakt van informatie van de leveranciers van de borstelmachine over de eigenschappen en de productie van de machine en de gebruiksvoorwaarden zoals het brandstofgebruik. Daarnaast is er contact geweest over de grondstoffen van de borstels en de mogelijkheden hierin om dit te verduurzamen. Binnen de analyse is gebruik gemaakt van diverse databases. Meer informatie over deze databases is te vinden in bijlage 1. 11/20

12 6. Kwantificeren van emissies In dit hoofdstuk zal per ketenstap de CO 2-uitstoot worden bepaald voor zowel de borstelmachine als voor de terugtrek-kabel. De ketenstappen waarbij geen CO 2-uitstoot wordt geproduceerd zullen hierbij buiten beschouwing worden gelaten. Dit geldt voor de volgende ketenstappen uit de keten van de terugtrek-kabel: ontwerp kabelnetwerk en exploitatie. 6.1 Grondstofwinning, productie & transport Borstels De borstels op de borstelmachine worden vervaardigd uit PE plastic. Momenteel wordt dit PE plastic nog gewonnen uit ruwe grondstoffen en wordt er hierbij dus nog geen gebruik gemaakt van gerecycled materiaal. De hoeveelheid PE plastic gebruikt voor de productie van de borstel is onbekend. Bij de productie en het transport van de PE borstels komt CO 2 vrij. Wanneer deze borstels tweewekelijks vervangen worden, zal er maximaal 26 keer per jaar een nieuw set borstels benodigd zijn. De uitstoot voor de productie van deze borstels is naar schatting ongeveer 1,4 kg CO 2 per kg. Terugtrekkabel De terugtrek-kabel bestaat uit de glasvezelbuis en PE buis. Op basis van gegevens over het toegepaste materiaal in referentieproject Zevenaar kan er een schatting gemaakt worden hoeveel energie er nodig is voor het produceren van dit materiaal. Hiermee kan de CO 2-uitstoot resulterende uit de winning en productie ervan worden berekend. Daarnaast wordt er een schatting gemaakt van de uitstoot uit het transport van het materiaal. Deze schatting is over één project genomen. Jaarlijks vinden er ongeveer 2 van deze projecten plaats. Terugtrekkabel Hoeveelheid in ton CO 2-uitstoot in ton Kunststof buizen 8,9 20,4 Glasvezel 0,1 0,4 Overige materialen 0,4 1,3 Totaal materiaal 9,4 22,1 Transport (65 km) 0,3 Totaal 22,4 Indien dit project met direct begraven kabels was uitgevoerd, zou dit de volgende uitstoot tot gevolg hebben gehad: Direct begraven Hoeveelheid in ton CO 2-uitstoot in ton Kunststof buizen 8 19,2 Glasvezel 0,1 0,3 Overige materialen 2,5 5,1 12/20

13 Totaal materiaal 10,6 24,6 Transport (65 km) 0,3 Totaal 24,9 Dit betekent een reductie van circa 10% bij toepassing van terugtrekkabel in plaats van de direct begraven kabel (2,5 ton). Vergelijking type kabels in ton CO Direct begraven Terugtrekkabel 5 0 Kunststof buizen Glasvezel Overige materialen Totaal materiaal Transport (65 km) Totaal 6.2 Gebruik borstelmachine bij aanleg kabels De borstelmachine wordt in de projecten dagelijks toegepast, waarbij het motorgebruik op basis van benzine zorgt voor de uitstoot van CO 2. In onderstaande tabel wordt de uitstoot van de borstelmachine per dag weergegeven. heeft momenteel 2 borstelmachines in gebruik, die ongeveer per 2 projecten per jaar worden ingezet. Dit zijn vaak langdurige projecten waarbij een grote hoeveelheid kabel wordt aangelegd, zodat er schaalvoordeel behaald kan worden met de inzet van de snellere borstelmachines ten opzichte van de conventionele methode, waarbij er alleen gebruik werd gemaakt van graafmachines. Bij de aanleg van de terugtrek-kabel wordt er, naast de borstelmachines, ook gebruik gemaakt van graafmachines voor ondersteunende werkzaamheden, wackers, trilplaten en schaftketen. Aanleg met borstelmachine Aantal Draaiuren per dag CO 2-uitstoot in ton per dag Borstelmachine 2 4 0,06 Graafmachine 2 5 0,05 Wacker 4 6 0,02 Trilplaat 5 4 0,02 13/20

14 Schaftkeet 3 8 0,03 Personenauto s 12-0,33 Totaal per dag 0,51 de uitstoot er als volgt uitzien: Indien het project zou zijn uitgevoerd zonder de borstelmachines maar enkel met graafmachines, dan zou Aanleg met graafmachine Aantal Draaiuren per dag CO 2-uitstoot in ton per dag Graafmachine 9 7 0,49 Wacker 9 6 0,05 Trilplaat 5 4 0,02 Schaftkeet 5 8 0,05 Personenauto s 16-0,44 Totaal per dag 1,05 De toepassing van de borstelmachine resulteert in een reductie van ruim 50% tijdens de aanleg (0,5 ton per dag). 1,2 Uitstoot tijdens aanleg in ton CO 2 per dag 1 0,8 0,6 0,4 Traditionele aanleg Borstelmachine 0,2 0 Behalve het energiegebruik tijdens de werkzaamheden moet het materieel en het personeel getransporteerd worden van en naar de projectlocatie. In beide gevallen is de transportafstand even ver. Voor het transport van de borstelmachines wordt er gebruik gemaakt van werkbussen met 14/20

15 aanhangers, waarop zowel een borstelmachine als een graafmachine worden vervoerd. De uitstoot behorende bij deze transportbeweging wordt in de volgende tabel uitgewerkt. Hoeveelheid Transport materieel 13 ton 0,14 Transport keten 5 ton 0,05 Totaal 0,18 CO 2-uitstoot in ton Indien het project zou zijn uitgevoerd zonder de borstelmachine, dan zou de uitstoot er als volgt uitzien: Hoeveelheid Transport materieel 28 ton 0,30 Transport keten 5 ton 0,05 Totaal 0,35 CO 2-uitstoot in ton Ook hier geldt dat de uitstoot bij toepassing van de borstelmachine lager ligt, omdat er minder materieel wordt gebruikt en dus minder transportgewicht is voor het project. 6.2 Sloop, afdanking & recycling De borstelmachine gaat 10 tot 15 jaar mee, maar wordt elke 5 jaar vervangen. Belangrijkste reden hiervoor is dat ze dan zijn afgeschreven en er vaak betere en zuinigere opties op de markt zijn. De afdanking van de machines bij betekent dat de machines zullen worden verkocht, waarbij ze een tweede leven als borstel- of graafmachine kunnen krijgen bij een andere eigenaar. De borstels op de borstelmachine gaan, zoals al eerder is genoemd, ongeveer 2 weken mee. Deze zijn vervaardigd uit PE plastic en zullen gescheiden worden afgevoerd als plastic afval. VolkerWessels Telecom heeft geen invloed op de sloop en afdanking van de terugtrek-kabels. In veel gevallen blijft deze kabel tientallen jaren al dan niet langer nog in de grond. Wanneer de kabel wordt verwijderd is de eigenaar verantwoordelijk voor het eventueel slopen van kabel en verwerking vrijgekomen materialen. 15/20

16 7. Onzekerheden 7.1 Grondstofwinning, productie & transport is de ontwikkelaar van de borstelmachine en vooralsnog een van de weinige gebruikers, waardoor het bedrijf voor de afname van de borstels aangewezen is op één producent en het productieproces nog niet erg flexibel is. Wanneer er schaalvergroting optreedt, kunnen ook de mogelijkheden van zowel de borstelmachine, de borstels als van de gebruikte materialen worden uitgebreid. 7.2 Gebruik borstelmachine & aanleg kabels Het gebruik van de borstelmachine is een innovatieve methode binnen, met als gevolg dat deze methode nog niet bij elk project wordt toegepast. Dit maakt de besparing, die met de borstelmachine wordt bereikt, minder makkelijk te monitoren. De besparing zal hierdoor vooral op de lange termijn merkbaar zijn en wanneer deze methode vaker zal worden toegepast. De verantwoordelijkheid voor het gebruik en onderhoud van de aangelegde kabels ligt niet bij, maar bij externe partijen die de netwerken exploiteren. Om die reden ligt deze ketenstap ligt buiten de invloed van. 7.3 Sloop, afdanking & recycling Een onzekerheid bij de afdanking van de borstelmachine is wat er met de machine gebeurt. Omdat deze na 5 jaar wordt vervangen, verdwijnt deze hierna uit de scope van het bedrijf. Er is dus niet voor in te staat of de materialen afkomstig uit de machines daadwerkelijk worden gerecycled aan het einde van de levensduur. De kabels die worden aangelegd zijn hierna in eigendom en beheer van derden. De kabels blijven vaak liggen om niet meer uit de grond gehaald te worden. Wat hiermee gebeurt op het moment dat de kabels wel zullen worden gesloopt en afgedankt gebeurt dit buiten de scope van. 16/20

17 8. Reductiemogelijkheden 8.1 Reductiemogelijkheden De toepassing van de borstelmachine resulteert in een besparing op brandstofverbruik tijdens projecten. Indien deze projecten worden uitgevoerd door onderaannemers, zal dit resulteren in een reductie in Scope 3 (-50% tijdens aanleg). Ook de toepassing van de terugtrekkabel zorgt voor een reductie in Scope 3 (-10% tijdens winning en productie). Uit deze analyse komt naar voren dat er mogelijk nog reductie te behalen is in het gebruiken van gerecycled PE plastic voor de borstels in plaats van het gebruik van ruwe grondstoffen (aardolie). Behalve dat dit een relatief eenvoudige reductiemogelijkheid is, maakt deze maatregel het gebruik van de, relatief snel te vervangen, borstels beter te verdedigen in het kader van het CO 2-beleid van. Ook de kunststof (delen van) kabels kunnen vervaardigd worden van gerecycled PE. Dit scheelt circa 18% CO 2-uitstoot tijdens winning en productie. 1 Op basis van het referentieproject zou dit resulteren in een reductie van een kleine 4 ton CO 2 per project. Een andere CO 2-reductiemogelijkheid is het gebruik van LPG als alternatieve brandstof voor de borstelmachine. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van benzine voor alle borstelmachines, het gebruik van gas zorgt voor een besparing van 33%. Er zijn momenteel nog geen concreet toepasbare motor-opties om LPG-gebruik mogelijk te kunnen maken. 8.2 Reductiedoelstellingen Op basis van de analyse zijn de volgende doelstellingen vastgesteld: Doelstelling Deadline Verwachte reductie Scope 3 Onderzoeken van mogelijkheden om borstels te vervaardigen uit gerecycled PE plastic i.p.v. uit ruwe grondstoffen Onderzoeken van mogelijkheden om kabels te vervaardigen uit gerecycled PE plastic Afspraken maken met fabrikant borstelmachine over zuinigere brandstofmogelijkheden machine 2015 Ntb Ntb 2018 Ntb. Het toepassen van terugtrekkabels in combinatie met de borstelmachine Het gebruik van de borstelmachine vergroten met 60% door inzet bij onderaannemers doorlopend ,5 ton (kabels) + 0,5 ton per dag (aanleg) per project 2,5 ton (kabels) + 0,5 ton per dag (aanleg) per project 1 Bron: Nationale Milieudatabase 17/20

18 De doelstellingen zijn bedoelt als stimulans voor om initiatief te nemen in de ontwikkelingen omtrent de borstelmachine. Uiteraard zijn zij hierbij deels afhankelijk van externe partijen, zoals de fabrikanten. De voortgang op deze doelstellingen wordt net als de Scope 1 en 2 doelstellingen gemonitord en periodiek gerapporteerd. 18/20

19 9. Bronvermelding Documentatie Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen Handboek CO 2-Prestatieladder 2.1, 18 juli 2012 Corporate Accounting & Reporting standard GHG-protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard Product Accounting & Reporting Standard NEN-EN-ISO Nederlandse norm Environmental management Life Cycle assessment Requirements and guidelines De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3) Standaard. Daarnaast is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & Reporting Standard aangehouden (zie de onderstaande koppelingstabel). Corporate Value Chain (Scope 3) Standard Product Accounting & Reporting Standard Ketenanalyse: H3. Business goals & Inventory design H3. Business Goals Hoofdstuk 2 H4. Overview of Scope 3 emissions - Zie Memo meest materiële emissies H5. Setting the Boundary H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 & Hoofdstuk 4 H6. Collecting Data H9. Collecting Data & Assessing Data Quality Hoofdstuk 5 H7. Allocating Emissions H8. Allocation Nvt. H8. Accounting for Supplier Emissions - Nvt. H8. Setting a reduction target [ ] - Hoofdstuk 9 19/20

20 Bijlage 1: Gebruik van databases Binnen deze ketenanalyse is gebruik gemaakt van de EcoInvent 2.0 database. Deze database bevat veel CO 2-uitstoot gegevens, voornamelijk over de winning van grondstoffen, productie en transport naar de gebruikslocatie van vele materiaalsoorten. Om een beeld te krijgen van de onzekerheid door het gebruik van deze database is deze getoetst op de criteria zoals genoemd in het GHG-protocol Product Accounting and Reporting Standard: 1. Technologisch representatief; De EcoInvent database bevat gegevens over veel verschillende productiemethodes, waardoor meestal gegevens te vinden zijn die technologisch representatief zijn. 2. Temporaal representatief; De EcoInvent database maakt gebruik van gegevens van meestal minder dan 10 jaar oud. 3. Geografisch representatief; Waar mogelijk is gekozen voor productiemethodes representatief voor West-Europa. 4. Compleetheid; De CO 2-uitstoot gegevens in de database zijn zeer compleet in het aantal processen dat is meegenomen. 5. Precisie; De CO 2-uitstoot gegevens in de database zijn gebaseerd op literatuur met veelal een onzekerheid van <5%. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de Nationale Milieudatabase. De gegevens worden uit het programma DuboCalc 2.2 gehaald. De Nationale Milieudatabase wordt beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit. 7. Technologisch representatief; De Nationale Milieudatabase is opgebouwd uit gegevens die afkomstig zijn uit LCA s. Deze LCA s worden opgesteld in opdracht van de bedrijven en/of brancheverenigingen die de betreffende producten produceren. 8. Temporaal representatief; De Nationale Milieudatabase is in oktober 2012 getest door de SBK op toepassing voor het bouwbesluit in Geografisch representatief; De LCA s die ten grondslag liggen aan de Nationale Milieudatabase zijn uitgevoerd voor de bedrijven en/of branches die in Nederland producten verkopen. 10. Compleetheid; Naast de CO 2-uitstoot van de producten worden ook andere milieu-indicatoren beschikbaar gesteld. 11. Precisie; De LCA s zijn opgesteld door professionele bureaus, wat een zekere precisie garandeert. Een afwijkingspercentage is niet beschikbaar. 20/20

Ketenanalyse Afval 1/16

Ketenanalyse Afval 1/16 Ketenanalyse Afval Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 30 juni 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/16 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Ketenanalyse WKO Garant

Ketenanalyse WKO Garant Ketenanalyse WKO Garant Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 1 juli 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland 1 Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland Auteur: Nick Ooms, Margriet de Jong Bedrijf: Traffic Service Nederland Autorisatiedatum: 17-05-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend

Nadere informatie

Ketenanalyse diensten ingenieursbureau

Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Titel : Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Robert Bosch B.V. Status : definitief Versie : 1.0 Datum : 19-08-2014 Auteurs : Martin Vos, Willem Groenendijk, Johan

Nadere informatie

Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel"

Ketenanalyse herverlichting Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel" Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-07-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum:

Nadere informatie

Jeroen Buijs Christine Wortmann 9 oktober 2014 Arjan Timmer +31 6 46 13 95 18 Referentie CW/141237 FL-groep

Jeroen Buijs Christine Wortmann 9 oktober 2014 Arjan Timmer +31 6 46 13 95 18 Referentie CW/141237 FL-groep Jeroen Buijs Christine Wortmann 9 oktober 2014 Arjan Timmer +31 6 46 13 95 18 Referentie CW/141237 FL-groep 1/18 1. Inleiding 3 2. Doelstelling van het opstellen van de ketenanalyse 5 3. Scope 6 4. Systeemgrenzen

Nadere informatie

Ketenanalyse projectlogistiek

Ketenanalyse projectlogistiek Blad 1 van 22 Ketenanalyse projectlogistiek REVISIE DATUM OMSCHRIJVING OPGESTELD GECONTROLEERD GOEDGEKEURD 0 7-11-2013 Analyse C.Wortmann M.van der Welle L.J.Klein Blad Alle Revisie 0 Revisie bijlagen:

Nadere informatie

Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel

Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel 4.A.1_2 Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten Rhepa Holding B.V....

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen damwand. Hakkers B.V.

Ketenanalyse stalen damwand. Hakkers B.V. Ketenanalyse stalen damwand Koud gezet vs warm gewalst Hakkers B.V. Colofon Titel Ketenanalyse Hakkers bv Status Definitief Versie 1.0 Datum 30-04-2014 Auteurs Martin Vos, Hanneke Schep Inhoudsopgave 2

Nadere informatie

Ketenanalyse composietbrug

Ketenanalyse composietbrug Ketenanalyse composietbrug Opdrachtgever Contactpersoon Document Hans Verschoor Christine Wortmann 18 september 2013 Iv-Groep +31 646139518 Referentie CW/121368 1/21 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Vaststellen

Nadere informatie

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V.

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V. Ketenanalyse Bermgras Groen Beheer Grafhorst B.V. Colofon Titel Ketenanalyse bermgras Status Definitief Versie 1.0 Datum 23-7-2014 Auteurs Martin Vos, Jan Bakker 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse Bermgras. De Jong en Zoon Beheer B.V.

Ketenanalyse Bermgras. De Jong en Zoon Beheer B.V. Ketenanalyse Bermgras De Jong en Zoon Beheer B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Wat is een ketenanalyse 3 1.2 Activiteiten De Jong en Zoon Beheer B.V. 3 1.3 Doel van de ketenanalyse

Nadere informatie

1/19. Datum 19 september 2011. Ketenanalyse Duurzamere damwandtypen. Referentie VdH/083/00831

1/19. Datum 19 september 2011. Ketenanalyse Duurzamere damwandtypen. Referentie VdH/083/00831 Ketenanalyse Duurzamere damwandtypen Datum 19 september 2011 Referentie VdH/083/00831 Contactpersoon Primum Alco Kieft +31 (0)88 186 99 00 primum@primum.nl Project VdH niveau 4 Contactpersoon Van den Herik

Nadere informatie

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V.

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.2 Datum: 18-06-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Ketenanalyse Upstream Transport CO2-Prestatieladder

Ketenanalyse Upstream Transport CO2-Prestatieladder CO2-Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave Ketenanalyse Upstream Transport... 1 CO2-Prestatieladder... 1 Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses... 3 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project De Gagel Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK Groep

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2014 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie

Nadere informatie

Ketenanalyse. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 4 december 2014. Pagina 1 van 11

Ketenanalyse. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 4 december 2014. Pagina 1 van 11 Ketenanalyse Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 4 december 2014 Status: definitief Pagina 1 van 11 Ketenanalyse Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. November 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Ketenanalyse Downstream Verwerking van gerecyclede grondstoffen

Ketenanalyse Downstream Verwerking van gerecyclede grondstoffen Ketenanalyse Downstream Verwerking van gerecyclede grondstoffen Opdrachtgever Contactpersoon Document Maarten Schutte Katelijn van den Berg 14-9-2012 Beelen Groep +31 (0) 6 1587 2969 Referentie LM/120234

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen buispalen 2013

Ketenanalyse stalen buispalen 2013 Ketenanalyse stalen buispalen Genemuiden Versie 1.0 definitief \1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Leeswijzer 3 De -prestatieladder 4.1 Scopes 4. Niveaus en invalshoeken 5 3 Beschrijving van de waardeketen

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Titel : Ketenanalyse woon-werkverkeer Robert Bosch B.V. Status : definitief Versie : 1.0 Datum : 16-09-2014 Auteurs : Martin Vos, Willem Groenendijk Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers

Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hakkers Titel Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers Status Definitief Versie 1.2 Datum 28-5-2014 Auteurs Martin Vos Hanneke Schep Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep CO2-Prestatieladder Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Doel van de ketenanalyse... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Scope 3 emissies

Nadere informatie

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9 1 Inleiding In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert de KoningGroep twee analyses uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. De dominantie analyse en de keten

Nadere informatie

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE Erp, december 2014 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Scope

Nadere informatie

Ketenanalyse Energie besparende installaties

Ketenanalyse Energie besparende installaties Ketenanalyse Energie besparende installaties Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-08-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. 1/16 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse onderhoudsbaggerwerk JP Schilder

4.A.1 Ketenanalyse onderhoudsbaggerwerk JP Schilder 4.A.1 Ketenanalyse onderhoudsbaggerwerk JP Schilder Datum: 24 mei 2016 Project: Auteur: Controle: Scope 3 analyse van GHG genererende (keten)activiteiten JP Schilder pagina 1 van 12 Ketenanalyse JP Schilder

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse diesel. Aspect(en): 4.A.1

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse diesel. Aspect(en): 4.A.1 CO 2 Prestatieladder Ketenanalyse diesel Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 4.A.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 17 april 2014 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

Ketenanalyse Vervanging bovenbalken

Ketenanalyse Vervanging bovenbalken Ketenanalyse Vervanging bovenbalken Inclusief diensten ingenieursbureau Dutch Rail Control Colofon Titel Ketenanalyse Dutch Rail Control Status Definitief Versie 1.0 Datum 30-06-2014 Auteurs Martin Vos,

Nadere informatie

Ketenanalyse PVC. in project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum

Ketenanalyse PVC. in project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum Ketenanalyse PVC in project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten.. 3 1.3 Opbouw 4 Stap 1: Dominantieanalyse

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Ketenanalyse: Parkeren met of zonder parkeerdetectie- en verwijssysteem

Ketenanalyse: Parkeren met of zonder parkeerdetectie- en verwijssysteem Ketenanalyse: Parkeren met of zonder parkeerdetectie- en CO2 Prestatieladder Ketenanalyse parkeerdetectie- en Datum: 10-01-2015 Versie:5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Vaststellen

Nadere informatie

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Gevolgde stappen 3 3 Doelstelling Scope 3 emissie-inventaris 4 4 Vaststellen Scope 3 grenzen 4 5 Scope 3 emissiecategorieën 5 6 Datacollectie

Nadere informatie

Ketenanalyse CO 2 -arm bouwen met beton. Gemaal Schardam. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

Ketenanalyse CO 2 -arm bouwen met beton. Gemaal Schardam. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Ketenanalyse CO 2 -arm bouwen met beton Gemaal Schardam Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 13-05-2015 Naam: R.S.J. Nelis 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Aanleg van nutsvoorzieningen

Aanleg van nutsvoorzieningen 3: Analyse van GHG-genererende (ketens van) activiteiten Afdeling KAM Blad 1 van 11 Aanleg van nutsvoorzieningen Blad 2 van 11 Voorwoord In het kader van de gestelde eisen in de CO 2 -prestatieladder van

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie

Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 1 van 12 Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 2 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode (bepaling relevantie scope 3 emissie categorie)... 4 2.1. Rangorde categorieën scope 3 emissies

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

Ketenanalyse daktuin in project "Dijkzone Groene Weide" te Arnhem

Ketenanalyse daktuin in project Dijkzone Groene Weide te Arnhem Ketenanalyse daktuin in project "Dijkzone Groene Weide" te Arnhem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse Activiteiten SIGHT Landscaping Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis"

Ketenanalyse stalen kozijnen in project Mauritshuis Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Koninklijke Woudenberg 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse zand. Aspect(en): 4.A.1

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse zand. Aspect(en): 4.A.1 CO 2 Prestatieladder Ketenanalyse zand Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Aspect(en): 4.A.1 Datum: 04 april 2014 Inhoudsopgave 1.0 Identificatie... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

Bedrijfsmanangementsysteem

Bedrijfsmanangementsysteem Blad 2 van 25 INHOUD 1.0 Inleiding... 3 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses... 3 1.2 Leeswijzer... 4 2.0 Doelstelling van het opstellen van de ketenanalyse... 5 3.0 Vaststellen van de Scope van de

Nadere informatie

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk

Nadere informatie

Ketenanalyse Logistiek Leiding over Noord

Ketenanalyse Logistiek Leiding over Noord CO 2 Prestatieladder niveau 4 Datum: 27-5-2014 Versie: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 1 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses... 1 2. Doelstelling ketenanalyse... 2 3. Vaststellen

Nadere informatie

Ketenanalyse Toptrac T. +31 (0)88 186 99 00 F. +31 (0)343 52 31 96. primum@primum.nl www.primum.nl

Ketenanalyse Toptrac T. +31 (0)88 186 99 00 F. +31 (0)343 52 31 96. primum@primum.nl www.primum.nl Ketenanalyse Toptrac In het kader van de CO 2 -Prestatieladder Datum 9 november 2011 Contactpersoon Primum Katelijn van den Berg Contactpersoon Vialis Bert van de Merwe Postadres Loodsboot 15 3991 CF Houten

Nadere informatie

Aanleg van communicatienetwerken

Aanleg van communicatienetwerken BAM Infratechniek bv 3: Analyse van GHG-genererende (ketens van) activiteiten Afdeling Datum Blad KAM 27 mei 2010 1 van 14 Aanleg van communicatienetwerken Blad 2 van 14 Voorwoord In het kader van de gestelde

Nadere informatie

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 27 Februari 2014 DEFINITIEVE rapportage - 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1)

Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1) Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 REFERENTIES... 2 2. DOELSTELLING VAN DEZE KETENANALYSE... 2 3. BEPALEN VAN DE SCOPE VAN DEZE ANALYSE... 2 4. KETENANALYSE PRODUCTIE

Nadere informatie

Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat

Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat DEFINITIEVE RAPPORTAGE Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat Betrokkenen: John Kerstjens Sander Hegger Maxim Luttmer MNO Vervat Groep Vestiging Rotterdam, november 2010 Rapportage Ketenanalyse ophoogzand

Nadere informatie

Ketenanalyse Brandstofreductie ketenpartners Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek A: Inzicht + B: Reductie

Ketenanalyse Brandstofreductie ketenpartners Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek A: Inzicht + B: Reductie Ketenanalyse Brandstofreductie ketenpartners Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek A: Inzicht + B: Reductie FPH Ploegmakers BV - Ketenanalyse 1 Verantwoording Titel Ketenanalyse Brandstofreductie

Nadere informatie

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Ketenanalyse Seinen T. +31 (0)88 186 99 00 F. +31 (0)343 52 31 96. primum@primum.nl www.primum.nl

Ketenanalyse Seinen T. +31 (0)88 186 99 00 F. +31 (0)343 52 31 96. primum@primum.nl www.primum.nl Ketenanalyse Seinen In het kader van de CO 2 -Prestatieladder Datum 9 november 2011 Contactpersoon Primum Alco Kieft Contactpersoon Vialis Bert van de Merwe Postadres Loodsboot 15 3991 CF Houten Status

Nadere informatie

1. Introductie... 3. 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3

1. Introductie... 3. 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3 2. Inzicht meest materiële scope 3 emissies... 4 2.1. Inleiding... 4 2.2. Wat zijn scope

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Meest materiele scope III emissies Inleiding Dit rapport bevat een analyse van de scope III emissies van Jade Beheer B.V. om te voldoen aan eis

Nadere informatie

Ketenanalyse zandbak reiniging

Ketenanalyse zandbak reiniging Ketenanalyse zandbak reiniging Voor GKB REALISATIE Boskoop, 17 februari 2014 Versie 2 Pagina 1 van 14 Opdrachtgever: GKB REALISATIE. Middelweg 1 2992 SP Barendrecht Onderzoeksrapport: 3-2013 dec. 2013

Nadere informatie

Ketenanalyse Gel accu s vs Lithium-IJzerfosfaat accu s. Vandervalk + degroot. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

Ketenanalyse Gel accu s vs Lithium-IJzerfosfaat accu s. Vandervalk + degroot. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Ketenanalyse Gel accu s vs Lithium-IJzerfosfaat accu s Vandervalk + degroot Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: Naam: 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard.

Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard. 2013 Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard. Auteur: Harry Minkhorst, hoofd risicomanagement en KAM Datum: 20 maart 2014 Pagina 1 van 12 Inhoud

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012. Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder

Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012. Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012 Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisgegevens... 4 1.1 Beschrijving van de organisatie... 4 1.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 3

Inhoudsopgave. Pagina 3 Pagina 2 Voorwoord Dit rapport is onderdeel van het duurzaamheidsbeleid binnen Martens en Van Oord. Het doel van deze analyse is het inzichtelijk maken van CO 2 -emissies in de keten. Hiermee worden de

Nadere informatie

4.A.1. Ketenanalyse Scope 3 Emissie Inhuur onderaannemers voor projecten

4.A.1. Ketenanalyse Scope 3 Emissie Inhuur onderaannemers voor projecten BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. 2014 4.A.1. Ketenanalyse Scope 3 Emissie Inhuur onderaannemers voor projecten Bruco Zegveld B.V. Heifra B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Materieel

Nadere informatie

Emissie portefeuille en plan van aanpak Scope 3 Hoek Hoveniers

Emissie portefeuille en plan van aanpak Scope 3 Hoek Hoveniers Emissie portefeuille en plan van aanpak Scope 3 Hoek Hoveniers December 2015 1.1 DE VERANTW OORDELIJKHEID VAN HOEK HOVENIERS Hoek Hoveniers is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor het milieu

Nadere informatie

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V.

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V. SPIE NEDERLAND BV REVISIE 01 14 MEI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT OF DELEN HIERVAN IS ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN

Nadere informatie

[Ketenanalyse Outdoor Glasvezelbekabeling] ---In uitvoering---

[Ketenanalyse Outdoor Glasvezelbekabeling] ---In uitvoering--- [Ketenanalyse Outdoor Glasvezelbekabeling] ---In uitvoering--- Datum Contactpersoon Alco Kieft alco.kieft@primum.nl Project Opdrachtgever RailCom Postadres Status Concept Versie 0.6 Aantal pagina s Auteur

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KvV Vrijgegeven : RBe Referentie : Periodieke rapportage 1e helft 2015 Versie : 1.0 Status : Definitief

Nadere informatie

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder 74100130-PGR/R&E 11-2658 Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder Arnhem, 21 november 2011 Auteur: R.G. Catau In opdracht van Schreuder Beheer B.V. KEMA Nederland

Nadere informatie

Peek B.V. Ketenanalyse CO 2 emissies Productie betonpalen versus stalen buispalen

Peek B.V. Ketenanalyse CO 2 emissies Productie betonpalen versus stalen buispalen Peek B.V. Ketenanalyse CO 2 emissies Productie betonpalen versus stalen buispalen 1 september 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Relevantie, motivatie 3 1.2 Ketenanalyses binnen scope 3 3 2 Geluidsschermen

Nadere informatie

CO₂ Initiatieven. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Hazerswoude-Rijndijk 03-09 2015. Marco Hoogenboom. Afdeling KAM.

CO₂ Initiatieven. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Hazerswoude-Rijndijk 03-09 2015. Marco Hoogenboom. Afdeling KAM. CO₂ Initiatieven J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 03-09 2015 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Project Biomeiler september 2015 Deelnemers; Bedrijf:

Nadere informatie

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 23 februari 2015 DEFINITIEVE rapportage - 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

1 Achtergrond. 1.1 Overzicht uitstoot ketenanalyse. Onderwerp voortgangsrapportage. Aan J.M. Kuling. Datum 29 maart 2010

1 Achtergrond. 1.1 Overzicht uitstoot ketenanalyse. Onderwerp voortgangsrapportage. Aan J.M. Kuling. Datum 29 maart 2010 Memo Onderwerp voortgangsrapportage Aan J.M. Kuling 1 Achtergrond HVL B.V. heeft in het kader van een Carbon Footprint Analyse naast een inventarisatie van de organisatie eigen directe en indirecte CO

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Periodieke rapportage - H1 2012

Periodieke rapportage - H1 2012 Periodieke rapportage - H1 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V.

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten De Jong en Zoon Beheer B.V. 3 1.3. Doel van de ketenanalyse 4 1.4.

Nadere informatie

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Stap 1: Uitwerking van de waardeketen... 4 2.1 Grondstoffen... 4 2.2 Transport naar betoncentrale... 4 2.3 Prefab betoncentrale... 4 2.4 Transport naar het project... 5 2.5 Gebruikersfase

Nadere informatie

Corporate Value Chain (Scope 3) Standard Product Accounting & Reporting Standard Ketenanalyse:

Corporate Value Chain (Scope 3) Standard Product Accounting & Reporting Standard Ketenanalyse: Ketenanalyse Klapankers en groutankers Datum 7 oktober 2011 Referentie VdH/083/00832 Contactpersoon Alco Kieft +31 (0)88 186 99 00 primum@primum.nl Project VdH niveau 4 Contactpersoon Van den Herik Jeroen

Nadere informatie

Ketenanalyse relinen versus traditioneel. graven

Ketenanalyse relinen versus traditioneel. graven Ketenanalyse relinen versus traditioneel CO 2 Prestatieladder niveau 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 1 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses... 1 2. Doelstelling ketenanalyse...

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Foto: Thea van den Heuvel/DAPh Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Max Bögl 3 1.3. Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening

Nadere informatie

Analyse scope 3 emissies

Analyse scope 3 emissies Analyse scope 3 emissies Inleiding Dit rapport heeft als doel de scope 3 emissies van Jan Kuipers Nunspeet (JKN) te analyseren. Dit zijn emissies welke als gevolg van activiteiten van JKN worden uitgestoten,

Nadere informatie

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout!

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse scope 3 emissies d.d. 04-12-2015 4.A.1 KETENANALYSE MAAIWERKZAAMHEDEN

4.A.1 Ketenanalyse scope 3 emissies d.d. 04-12-2015 4.A.1 KETENANALYSE MAAIWERKZAAMHEDEN 4.A.1 Ketenanalyse scope 3 emissies d.d. 04-12-2015 4.A.1 KETENANALYSE MAAIWERKZAAMHEDEN 0 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1 definitie ketenanalyse... 2 1.2 doel van de ketenanalyse... 2 2. keuze ketenanalyse...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015 Energiemanagement actieplan 2015 25 september 2015 Energie Management Actieplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 3. Plan van Aanpak 5 4. Deelname

Nadere informatie

Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop

Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop Gebr. Beentjes GWW, 15 mei 2014 Bijgewerkt d.d. 30 april 2015 t.b.v. het stappenplan Goedkeuring directie: 2 Gebr. Beentjes GWW Ketenanalyse beton inkoop

Nadere informatie

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van Scope Scope 3 3 emissiebronnen 2-7-2012 Rapport opgesteld door KAM afdeling Versie: 1 Deze rapportage toont de rangorde van de meest materiële

Nadere informatie

Rapportage: ketenanalyse (versie 8: 01-10-2015) Maaien, schouwen en verwerken bermgras en schouwvuil

Rapportage: ketenanalyse (versie 8: 01-10-2015) Maaien, schouwen en verwerken bermgras en schouwvuil Rapportage: ketenanalyse (versie 8: 01-10-2015) Maaien, schouwen en verwerken bermgras en schouwvuil Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Wat is een ketenanalyse 1.2 Doel van een ketenanalyse 1.3 Opbouw van

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Ketenanalyse INHUUR MATERIEEL Brandstofverbruik in de GWW in de hand houden

Ketenanalyse INHUUR MATERIEEL Brandstofverbruik in de GWW in de hand houden Ketenanalyse INHUUR MATERIEEL Brandstofverbruik in de GWW in de hand houden Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: Naam: Managementsysteem 1 / 13 Dolmans Landscaping Group

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie