2-1 INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN HOOFDSTUK I. ALGEMEEN. Begrtpsbepal in gen. Wi jze van meten HOOFDSTUK IS. VOORSCHRIFTEN. Woon doe le i nden,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2-1 INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN HOOFDSTUK I. ALGEMEEN. Begrtpsbepal in gen. Wi jze van meten HOOFDSTUK IS. VOORSCHRIFTEN. Woon doe le i nden,"

Transcriptie

1 2-1 INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN HOOFDSTUK I. ALGEMEEN. Begrtpsbepal in gen Wi jze van meten artikel 1 arhkel 2 HOOFDSTUK IS. VOORSCHRIFTEN. Woon doe le i nden, Eengezinshuizen (kategorie Al) met bijbehorende tuinen artikel 3 Doeleinden van handel en bedrijf. Industrieterrein met bijbehorende erven Industrieterrein, uit te werken door Burgemeester en Wethouders Ambachtelijke en verzorgende bedrijven met bi jbehorende erven artikel 4 artikel 5 artikel 6 Rekreatieve doeleinden. Bosstrook Groen voorz ie n ï nge n Water artikel 7 artikel 8 artikel 9 Verkeersdoele inden. Verkeer sareaal Wegen artikel 10 arttkei 11 HOOFDSTUK III. BIJZONDERE BEPALINGEN. Algemene vrijstellingen O vergangsbepa! ingen Slotbepaling artikel 12 artikel 13 artikel 14

2

3 2-2 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Por BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 In cteze voorschriften wordt verstaan onder: a. bebouwing, b, bouwwerk gebouw ander bouwwerk bouwen de opgerichte of óp te richten bouwwerken; elke konstruktie van enige omvang van hout, metaal, steen of ander materiaal, welke hetzij direkt of ïndïrekt met de grond is verbonden, hetzij direkt of ïndïrekt steun vindt in of op de grond; elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; elk bouwwerk, geen gebouw zijnde; het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk; f, 9^ pe reëels grens bouwperceel bebouwingsgrens de grens von een bouwperceel; een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige bebouwing met een gebouw of bij elkaar behorende gebouwen is toegestaan; de op de plankaart aangegeven lijn, het bebouw! ngsvlak omgevend, die niet door gebouwen mag worden overschreden, behoudens overschrijding krachtens de voorschriften toegestaan, alsmede tot 1 m door balkons, bordessen, schoorstenen en dergelijke onderdelen van gebouwen; ï. bebouw! ngsv lak het door bebouwi ngsgrenzen omgeven vlak, waarbinnen gebouwen mogen worden opgericht, overeenkomstig de bij deze voorschriften gestelde regelen;

4

5 2-3 k. I. plankaart eengezinshuis bi [gebouw de als zodanig gewaarmerkte kaart, waarin het bestemmingsplan is vervat, zoals voorgeschreven in het Besluit op de Ruimtelijke Ordening; een gebouw, dat uitsluitend één woning omvat; een bij een eengezinshuis behorend gebouw, dot niet voldoet aan één of meer eisen, gesteld In deze voorschriften ten aanzien van het eengezinshuis; m. woning n, dienstwoning o. detailhandel een gebouw, uitsluitend bestemd voor permanente bewoning, dat blijkens zijn indeling en inrichting kennelijk is bestemd voor het voeren van een zelfstandige huishouding; een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bestemd voor (het gezin van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming of het feitelijk gebruik van het gebouw of het terrein noodzakeli jk is; het bedrijfsmatig aan partïkulieren te koop aanbieden, verkopen en/of afleveren van goederen, waaronder niet begrepen de verkoop van waren in de onderneming waarin zij zijn vervaardigd of bewerkt ter plaatse van de vervaardiging of bewerking.

6

7 2-4 Por WUZE VAN METEN. Artikel 2. Bi j de toepassing van deze voorschriften wordt als voigt gemeten: a. goothoogte : de hoogte, loodrecht gemeten vanuit de snijlijn van dakvlak eh gevelvlak tot de kruin van de nabi j gelegen weg; indien het bouwterrein is gelegen op meer dan 50 cm boven of beneden de kruin van de weg, of indien niet aan een weg wordt gebouwd, geldt het aansluitende afgewerkte bouwterrein als meetpunt; b. bouwhoogte : de hoogte, loodrecht gemeten vanuit het hoogste punt van een bouwwerk tot de kruin van de weg; indien het bouwterrein is gelegen op meer dan 50 cm boven of beneden de kruin van de weg, of indien niet aan een weg wordt gebouwd, geldt het aansluitende, afgewerkte bouwterrein als meetpunt, verhogingen door middel van schoorstenen, lichtkoepels, antennes en ventilatiekokers worden buiten beschouwing gelaten; c. perceelsbreedte: de afstand tussen twee perceelsgrenzen, gemeten ïn de naar de weg gekeerde bebouwingsgrens; d. perceel «grens- : de kortste afstand van een gebouw tot de perceelsafstand grens.

8

9 2-5 HOOFDSTUK II, VOORSCHRIFTEN Por WOONDOELEINDEN. Artikel 3. Eengezinshuizen (kategorie Al) met bijbehorende tuinen. 1. Bestemming. De als zodanig op de plankdart aangegeven gronden zi jn bestemd voor vrijstaande en twee aaneen ge bouwde eengezinshuizen, met de daarbij behorende bijgebouwen, andere bouwwerken en tuinen. 2. Voorschriften omtrent het bouwen. a. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde eengezinshuizen geldt dat: 1. zij slechts mogen worden gebouwd binnen het bebouwingsvlak; 2. de volgende maten m acht dienen te worden genomen: goothoogte min. max'. 4 m bouwhoogte min, max. 8 m dakhelling min. 40 max. perceelsbreedte vrijstaand min. 20 m max. perceelsbreedte twee min. 14 m aaneengebouwd max. perceelsgrensafstand vrijstaand min. 5 m max. afstand tussen niet aaneen- min. 2 tn gebouwde gevels max.

10 Voorts merken wij met betrekking tot het bepaalde in artikel ó, lid 2, sub b, onder 7, van de voorschriften op, dat wij een percentage van ten hoogste 50% voor het bebouwen van gronden, nader aangeduid net "bijgebouwen toegestaan" te hoog achten. Dit bezwaar wordt nog versterkt doordat geen maximum oppervlaktemaat aan bijgebouwen is aangegeven (afgezien van het bepaalde in artikel 3, lid 2, sub b, onder 8, maar deze restrictie kan nauwelijks als zodanig worden aangemerkt), Onzes inziens dient in het algemeen te worden uitgegaan van een percentage van 35.

11 2-6 b. Ten aanzien van de in ïïd 1 bedoelde bijgebouwen geldt' dat: 1. zij slechts mogen worden opgericht binnen het bebouwingsvlak en op de gronden, op de plankaart nader aangeduid met losstaande bergingen toegestaan, met dien verstande dat aangebouwde bijgebouwen uitsluitend mogen worden opgericht binnen het bebouwingsvlak; 2. de bouwhoogte niet meer dan 5 m mag bedragen; 3. de goothoogte van een losstaand bijgebouw niet meer dan 2,50 m mag bedragen; 4. de goothoogte van een, aan een eengezïnshuis vastgebouwd bijgebouw, niet meer dan 3 m, mag bedragen; 5. de afstand van een losstaand bijgebouw tot het eengezinshuis of aangebouwd bijgebouw tenminste 4 m dient te bedragen, tenzij dit losstaand bijgebouw voor minder dan 1 m binnen de verlengden van de gevels van de woning is gelegen, in welk geval de afstand tot de woning tenminste 1 m dient te bedragen; 6. zij tenminste 4 m achter de lijn, gelegen ïn het verlengde van de naar de weg gekeerde gevel van het eengezinshuis dienen te worden gebouwd; - ^ 7. ten hoogste 50% van de gronden, nader aangeduid met "bijgebouwen toegestaan" mag worden bebouwd; 8. het maximaal met bijgebouwen te bebouwen oppervlak niet meer mag bedragen dan het oppervlak van het eengezinshuis; 9. zij tot op de erfsc hei ding mogen worden gebouwd of tenminste 1 m eruit. c. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde andere bouwwerken geldt dat: de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen. Vrijstellingen van de voorschriften omtrent het bouwen. a. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van: het bepaalde in lid 2, sub a, onder 2, tot een afwijking van ten hoogste I-O96 van de gestelde regels ten aanzien van de maatvoering.

12 s Vervolgens maken wij u er, ten aanzien van de in artikel 3, j ^r-s. II. i l i d 5 s u b a > Y a n d e voorschriften, neergelegde bepaling betref-»/ /.7,j., fende het verlenen van vrijstelling voor gedeeltelijk gebruik van een woning ten dienste van ambt, beroep of praktijk, voor zoveel nodig opmerkzaam op, dat de Kroon, blijkens recente jurisprudentie, van oordeel is dat bepalingen, als hier bedoeld, waar het gaat om het inrichten en gebruiken van ruimten in woningen, niet in overeenstemming zijn Btet artikel 10, eerste lid, van de wet op de ruimtelijke ordening.

13 2-7 b. Burgemeester en Wethouders kunnen, na de eigenaren en bewoners van aangrenzende percelen te hebben gehoord, vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 1 en lid 2, sub a, onder 1, voor het oprichten van een transformatorstatïon en/of gasdrukmeet- en regelstation, waarvan: 1. de oppervlakte ten hoogste 25 m2 mag bedragen; 2. de goothoogte ten hoogste 3 m mag bedragen; 3. de bouwhoogte ten hoogste 5 m mag bedragen. 4. Voorschriften omtrent ander gebruik. a. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gronden geldt dat: zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming, waaronder met name niet is begrepen het gebruik als opslag-, stort- of afvalplaats van enige al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen, produkten, voer-, vooraf vliegtuigen of andere materialen, behoudens voorzover noodzakelijk voor het normale gebruik van de grond, overeenkomstig de bestemming. b. Ten aanzien vari de in lid 1 bedoelde gebouwen geldt dat: zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming. 5. Vrijstellingen van de voorschriften omtrent ander gebruik. a. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 4, sub b, ten behoeve van een gedeeltelijk gebruik ten dienste van ambt, beroep of praktijk, met uitsluiting van Ieder gebruik voor industriële-, ambachtelijke-' en nijverheïdsdoeleinden en mits de daartoe gebruikte ruimten na ontruiming geschikt blijven voor bewoning, b. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatig gebruik,die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 6. Strafbaarstelling. Overtreding van het bepaalde in lid 4 wordt aangemerkt als een strafbaar feit als bedoeld tn artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

14 4 o^d fq.sji-i Wij merken daarbij met betrekking tot het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van de voorschriften nog op, dat wij de uitsluiting van de bedrijven die vallen onder de kategorieën IV, V en XXIII van artikel 1 van het Hinderbesluit arbitrair achten. Naar onze mening is het, gezien de afstand tot de woonbebouwing van Tolbert, aan te bevelen bedrijven vallende onder het Inrichtingenbesluit (WLV) en bedrijven vallende onder de kategorieën Ilb, III, IIIA, IV, V en XXIII van het Hinderbesluit (HW) te weren. Wellicht is het dan nodig een uitzondering te maken voor het gebruik van samengeperste gassen of lichtontvlambare vloeistoffen in kleine hoeveelheden (benzinetanks en dergelijke).

15 2-8 Por, 2. - DOELEINDEN VAN HANDEL EN BEDRIJF. Artikel 4. Industrieterrein met bijbehorende erven.,' J* ) 1. Bestemming. _ ^, De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor gebouwen ten dienste van industriële-, nijverheids- en ambachtelijke bedrijven, waaronder niet begrepen detail handelsbedrijven en bedrijven, genoemd in artikel 1 onder IV, V en XXIII van het Hinderbesluit, zoals dat luidde op het tijdstip van terinzage legging van het ontwerpplan, met de bijbehorende andere bouwwerken, erven en wegen. 2. Voorschriften omtrent het bouwen. a. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gebouwen geldt dat: 1. zij slechts mogen worden gebouwd binnen het bebouwingsvlak; 2. per bedrijf ten hoogste één dienstwoning mag worden gebouwd; 3. ten hoogste 60% van het bebouw ingsv lak mag worden bebouwd; 4. de bouwhoogte ten hoogste 12 m mag bedrógen en van een vrijstaande dienstwoning ten hoogste 8 m mag bedragen; 5. de afstand tussen niet aaneengebouwde gebouwen tenminste 5 m dient te bedragen. b. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde andere bouwwerken geldt dat: de bouwhoogte ten hoogste 5 m mag bedragen. 3. Vrijstellingen v a n de voorschriften omtrent het bouwen. a. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van: het bepaalde in lid 2, sub a, onder 4 en 5, tot een afwijking van ten hoogste 10%.

16

17 2-9 b. Burgemeestér en Wethouders kunnen, na de eigenaren en bewoners van aangrenzende percelen te hebben gehoord, vrijstelling verlenen van het bepaalde In lid 1 en iid 2? sub a, onder 1, voor het oprichten van een transformatorstation en/of gasdrukmeet- en regelstation, waarvan: 1. de oppervlakte ren hoogste 25 m2 mag bedragen; 2. de goothoogte ten hoogste 3 m mag bedragen; 3. de bouwhoogte ten hoogste 5 m mag bedragen. 4. Voorschriften omtrent ander gebruik. q. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gronden geldt dat: zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming b. Ten aanzien van de in Hd 1 bedoelde gebouwen geldt dat: zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming 5. Vrijstellingen van de voorschriften omtrent ander gebruik. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatig gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 6. Strafbaarstelling. Overtreding van het bepaalde in lid 4 wordt aangemerkt als een strafbaar feit In de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

18 r~ Wij merken daarbij met betrekking tot het bepaalde in de St^L/^.J'. fll^3 artikelen 4 en 5 van de voorschriften nog op, dat wij de uitslui- ' n / f < ti-ng van de bedrijven die vallen onder de kategorieën IV, V en itj. <yf$/ii. XXIII van artikel 1 van het Hinderbesluit arbitrair achten, i ^ ^ ^ ^ w ^ ^ *, ; &ar onze mening is het, gezien de afstand tot de woonbê- N / \«/ bouwing van Tolbert, aan te bevelen bedrijven vallende onder het 7 f ^ w^**^ inrichtingenbesluit (WLV) en bedrijven vallende onder de katego- %w**&j> t i M r i e ë n Ilb, III, UIA, IV, V en XXIII van het Hinderbesluit <HW) of)-fo yict-n^, te weren. Wellicht is het dan nodig een uitzondering te maken voor \ het gebruik van samengeperste gassen of lichtontvlambare vloeii stoffen in kleine hoeveelheden (benzinetanks en dergelijke).

19 2-10 Artikel 5. Industrieterrein, uit te werken door Burgemeester en Wethouders, ^ 33l \ 1. Bestemming. De ois zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor gebouwen ten dienste vgn industriële-, nijverheids- en ambachtelijke bedrijven, 'Waaronder'nier begrepen detail handelsbedrijven en Indrijven, genoemd in artikel 1, onder IV, V en XXIII van het Hinderbesluit, zoals dat luidde op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerpplan, met de bijbehorende andere bouwwerken, erven en wegen en zullen door Burgemeester en Wethouders overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening nader wórden uitgewerkt. 2. Uitwerkingsregels. a. De afstand van gebouwen tot de grens van de bestemming dient tenminste 5 m te bedragen. b. Per bedrijf mag ten hoogste één dienstwoning worden gebouwd. c. Er mag ten hoogste 60% van de gronden worden bebouwd. d. De bouwhoogte van gebouwen mag ten hoogste 12 m bedragen. e. De bouwhoogte van andere bouwwerken mag ten hoogste 5 m bedragen. f. Belanghebbenden zullen in de gelegenheid worden gesteld hun bezwaren schriftelijk kenbaar te maken. g. Het is verboden te bouwen voordat een uitwerkingsplan rechtskracht heeft verkregen. h. Burgemeester en Wethouders kunnen vri jstelling verlenen van het bepaalde onder g, voorzover de bouwaanvraag in overeenstemming is met het ontwerp-uitwerkïngsplan en vooraf van Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bezwaar is ontvangen.

20

21 2-n 3. Voorschriften omtrent ander gebruik. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gronden en gebouwen geldt dat zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming. 4. Vrijstellingen. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing van het voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatig gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 5. Strafbaarstelling. Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

22

23 2-12 Artikel 6. Ambachtelijke en verzorgende bedrijven met bijbehorende erven. (^^"^ J 1. Bestemming. De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor gebouwen ten dienste van ambachtelijke en verzorgende bedrijven, waaronder nïet begrepen detailhandelsbedrijven, met bijbehorende andere bouwwerken, erven en wegen en voorzover op de plankaart nader aangeduid met inkorflokaal tevens voor een gebouw ten dienste van de duivensport. 2. Voorschriften omtrent het bouwen. a. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gebouwen getdt dat: 1. zij slechts mogen worden gebouwd binnen het bebouw in gs vlak; 2. per bedri jf ten hoogste één dienstwoning mag worden gebouwd; 3. ten hoogste 60% van het bebouw ingsvtak mag worden bebouwd; 4 de bouwhoogte ten hoogste 12 m mag bedragen en van een vrijstaande dienstwoning ten hoogste 8 m mag bedragen; 5. de afstand tussen niet aaneengebouwde gebouwen tenminste 5 m dient te bedragen, b. Ten aanzien van de in iid 1 bedoelde andere bouwwerken geldt dat: de bouwhoogte ten hoogste 5 m mag bedragen. 3. Vrij stellingen van de voorschriften omtrent het bouwen. a. Burgemeester en Wethouders kunnen vri jstelling verlenen van: het bepaalde in lid 2, sub a, onder 4 en 5, tot een afwijking van ten hoogste 10%.

24

25 2-13 b. Burgemeester en Wethouders kunnen, na de eigenaren en bewoners van aangrenzende percelen te hebben gehoord, vrijstelling verlenen van het bepaalde in Üd 1 en lid 2, sub a, onder 1, voor het oprichten van een transformatorstation en/of gasdrukmeet- en regelstation, waarvan: 1. de oppervlakte ten hoogste 25 m2 mag bedragen; 2. de goothoogte ten hoogste 3 m mag bedragen; 3. de bouwhoogte ten hoogste 5 m mag bedragen. 4. Voorschriften omtrent ander gebruik. a. Ten aanzien van de En lid 1 bedoelde gronden geldt dat: zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming. b. Ten aanzien van de In lid 1 bedoelde gebouwen geldt dat; - zi j slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming. 5. Vrijstellingen van de voorschriften omtrent ander gebruik. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatig gebruik, dïe niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. ' S tra fbqgrste 11 in g. Overtreding van het bepaalde in l id 4 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

26

27 2-34 Por REKREATIEVE DOELEINDEN. Artikel 7. Bosstrook. 1. Bestemming. De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor beplantingen, met de bijbehorende andere bouwwerken, voetpaden, waterlopen en bermen. 2. Voorschri ften omtrent het bouwen. a. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gronden geldt dat: geen gebouwen mogen worden opgericht. b. Ten aanzien van de in lïd I bedoelde andere bouwwerken geldt dat: de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen en voor andere bouwwerken ten behoeve van de geleiding en regeling van het verkeer ten hoogste 10 m mag bedragen. 3. Voorschriften omtrent ander gebruik. Ten aanzien van de in lïd 1 bedoelde gronden geldt dat; zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming, waaronder met name niet is begrepen ieder gebruik als opslag-, stort- of afvalplaats van enige al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen, produkten, voer-, vaarof vliegtuigen of andere materialen, behoudens voorzover nood" zakelijk voor het normale gebruik van de grond, overeenkomstig de bestemming. 4. Vrijstelling van de voorschriften omtrent ander gebruik. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lïd 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatig gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

28

29 2-15 Sr ra fboars telling. Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

30

31 2-16 Artikel 8, Groenvoorzieningen. 1. Bestemming. De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zi jn bestemd voor plantsoen, groenstroken en bermen, met de bijbehorende andere bouwwerken, voet- en fietspaden en waterlopen. 2. Voorschriften omtrent het bouwen. a. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gronden geldt dat; geen gebouwen mogen worden opgericht. b. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde andere bouwwerken geldt dat: de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen en voor andere bouwwerken ten behoeve van de geleiding en regeling van het verkeer ten hoogste 10 m mag bedragen. 3. Vrijstelling van de voorschriften omtrent het bouwen. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 1 en lid 2, sub a, voor het bouwen van een telefooncel en/of wachthuisje, waarvan: de oppervlakte ten hoogste 6 m2 mag bedragen; de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen. 4. Voorschriften omtrent ander gebruik. Ten aanzien van de in lïd 1 bedoelde gronden geldt dat: zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming, waaronder met name niet is begrepen ieder gebruik als opslag-, stort- of afvalplaats van enige al cian niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen, produkten, voer-, vaarof vliegtuigen of andere materialen, behoudens voorzover noodzakelijk voor het normale gebruik van de grond, overeenkomstig de bestemming.

32

33 2-17 Vrijstelling van de voorschriften omtrent ander gebruik. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatig gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. Strafbaarstelling. Overtreding van het bepaalde in Md 4 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zïn van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

34

35 2-18 Artikel 9. Water. 1 Bestemming. De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor water en oeverstroken, met de bijbehorende andere bouwwerken. 2, Voorschriften omtrent het bouwen. a. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gronden geldt dat; geen gebouwen mogen worden opgericht. b. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde andere bouwwerken geldt dat; de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen. 3. Voorschriften omtrent ander gebruik. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gronden geldt dat: zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming, waaronder met name niet is begrepen ieder gebruik als opslag-, stort- of afvalplaats van enige al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen, produkten, voer-, vaar*- of vliegtuigen of andere materialen, behoudens voorzover noodzakelijk voor het normale gebruik van de grond, overeenkomstig de bestemming. 4. Vrijstelling van de voorschriften omtrent ander gebruik. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatig gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 5. Strafbaarstelling. Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,

36

37 2-19 Par VERKEERSDOELEINDEN. Artikel ]Q t Verkeersareaal. 1. Bestemming. De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor rijwegen met een verhardingsbreedte van tenminste 5 m, bermen, bermsloten en voor industrieterrein, overeenkomstig de omschrijving van artikel 4, met de bijbehorende andere bouwwerken. 2. Voorschriften omtrent het bouwen. a. Ten aanzien van gebouwen ten dienste van industriële-, nijverheidsen ambachtelijke bedrijven geldt dat: 1. de afstand tot de kant van de wegverharding tenminste 5 m dient te bedragen; 2. per bedrijf ten hoogste één dienstwoning mag worden gebouwd; 3. ten hoogste 60% van de gronden,aan te wijzen voor industrieterrein, mag worden bebouwd; 4. de bouwhoogte ten hoogste 12 m mag bedragen en vari een vrijstaande dienstwoning ten hoogste 8 m mag bedragen; 5. de afstand tussen niet aaneengebouwde gebouwen tenminste 5 m dient te bedragen. b. Ten aanzien van de gronden, in te richten voor rijwegen, bermen en bermsloten, geldt dat: geen gebouwen mogen worden opgericht. c. Ten aanzien van de bedoelde andere bouwwerken geldt dat: de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen en voor andere bouwwerken ten behoeve van de geleiding en regeling van het verkeer ten hoogste 10 m mag bedragen.

38

39 Voorschriften omtrent onder gebruik. a, Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gronden geldt dat: zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming, waaronder met name niet is begrepen ieder gebruik als opslag-, stort- of afval plaats van enige af dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen, produkten, voer-, vaorof vliegtuigen of andere materialen, behoudens voorzover noodzakelijk voor het normale gebruik van de grond, overeenkomstig de bestemming. b. Ten aanzien von de in lid 1 bedoelde gebouwen geldt dat; zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomst ï g de bestemming. 4. Vrijstelling van de voorschriften omtrent ander gebruik. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatig gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 5. Strafbaarste 1 ling. Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

40

41 2-2! Artikel H> Wegen. 1. Bestemming. De ais zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor wegen, voet- en fietspaden, bermen en bermsloten, met de bijbehorende andere" Boy wwerken. 2. Voorschriften omtrent het bouwen. a Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gronden geldt dat: geen gebouwen mogen worden opgericht. b. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde andere bouwwerken geldt dat; de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen en voor andere bouwwerken ten behoeve van de geleiding en de regeling van het verkeer ten hoogste 10 m mag bedragen. 3. Voorschriften omtrent ander gebruik. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gronden geldt dat: zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming, waaronder met name niet is begrepen ieder gebruik als opslag-, stort- of afvalplaats van enige al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen, produkten, voer-, vooraf vliegtuigen of andere materialen, behoudens voorzover noodzakelijk voor het normale gebruik van de grond, overeenkomstig de bestemming. 4. Vrijstelling van de voorschriften omtrent ander gebruik. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in Itd 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatig gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. ^ * Strafbaarste Hing. Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt ais een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

42

43 2-22 HOOFDSTUK Mi. BIJZONDERE BEPALINGEN. Por ALGEMENE VRIJSTELLINGEN. Artikel 12- Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de op de plankaart aangegeven maatvoering t.a.v. bebouwings- en bestemmingsgrenzen, tot een afwijking van ten hoogste 10%, teneinde deze bij de definitieve uitmeting van het plan in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie.

44 Tenslotte zal voor de toepasselijkheid van de overgangsbepaling ten aanzien van bebouwing, het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan, met het oog op de duidelijkheid dienen te worden opgenomen in artikel 13, lid 1, van de voorschriften. Wij hebben in het vorenstaande geen voldoende aanleiding gevonden om aan het onderhavige besluit onze goedkeuring te onthouden. Wij verzoeken u echter wel te bevorderen, dat bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan uwer gemeente met één en ander rekening wordt gehouden.

45 2-23 Por OVERGANGSBEPALINGEN, Artikel Voorschriften omtrent het bouwen. Ten aanzien van de in het plan begrepen gebouwen en andere bouwwerken, die reeds tot stand waren gekomen of alsnog tot stand konden komen, en die afwijken van het bestemmingsplan, geldt dat: 1. zij, mits de afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, gedeeltelijk mogen worden vernieuwd en veranderd; 2. zij, mtts de afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, mógen worden herbouwd na vernietiging door ka la mi reit, mits de aanvraag tot bouwvergunning geschiedt binnen 24 maanden na het tenietgaan. 2. Vobrschriften omtrent het gebruik. a. Ten aanzien van de in het plan begrepen gronden geldt dat: indien en voorzover het gebruik afwijkt van de in het plan gegeven bestemming op het tijdstip dat het bestemmingsplan rechts kracht verkreeg, zij slechts mogen worden gebruikt voor de doeleinden, waartoe zij op dat moment dienden, behoudens wijzigingen, welke leiden tot geringere afwijking van c.q. overeenstemming met het bestemmingsplan. b. Ten aanzien van de in het plan begrepen gebouwen en andere bouwwerken geldt dat: indien en voorzover zij reeds tot stand gekomen waren dan wel nog tot stand konden komen op het tijdstip dat het bestemmingsplan rechtskracht verkreeg en indien op dat tijdstip dan wel op het ti jdstip van gereedkomen het gebruik afwijkt van de in het plan gegeven bestemming, zi j slechts mogen worden gebruikt voor de doeleinden, waartoe zij op dat moment dienden, behoudens wijziging in gebruik, welke leiden tot geringere afwijking van c.q. overeenstemming met het bestemmingsplan. 3. Strafbaarstelling. Overtreding van het bepaalde in lid 2 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

46

47 2-24 Por SLOTBEPALING. Artikel 14- Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als:' "Voorschriften, behorende bij het bestemmingsplan Industriepark Oldebert II, no , gemeente Leek".

48

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2 INHOUD VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2 ARTIKEL 5. VRIJSTAANDE WONINGEN. 3 ARTIKEL 6.

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Bij het plan horen bovendien nog: Bijzondere

Nadere informatie

het plan: het onderhavige uitgewerkte plan, zijnde de kaart en deze voorschriften;

het plan: het onderhavige uitgewerkte plan, zijnde de kaart en deze voorschriften; No. 37 243 1978 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende bij de uitwerking van een gedeelte van het bestemmingsplan Groenewoud 1971-A der gemeente Nijmegen (plan Groenewoud 1971-E ),

Nadere informatie

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs Voorschriften 160.00.09.31.00.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel 3 Recreatieterrein 7 Artikel 4 Agrarische

Nadere informatie

een werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde;

een werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde; No. 40 493 1990 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende bij het wijzigingsplan Brakkenstein 1985X, vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders der gemeente Nijmegen d.d.

Nadere informatie

Bestemmingsplan bedrijventerrein Leeksterhout

Bestemmingsplan bedrijventerrein Leeksterhout Bestemmingsplan bedrijventerrein Leeksterhout ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN ARTIKEL 3. BEDRIJFSDOELEINDEN ARTIKEL 4. SLOOP- EN BOUWBEDRIJF ARTIKEL 5. WONEN ARTIKEL 6. AGRARISCHE

Nadere informatie

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven.

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. de projectkaart de analoge en digitale voorstelling van de in het

Nadere informatie

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen regels behorende bij het bestemmingsplan Gemeente: Wijk bij Duurstede Plan status: vastgesteld Datum: september 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

Bestemmingsplanvoorschriften behorende het bestemmingsplan 'Brabantse Poort XI' (Van Rosenburgweg)

Bestemmingsplanvoorschriften behorende het bestemmingsplan 'Brabantse Poort XI' (Van Rosenburgweg) VOORSCHRIFTEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende het bestemmingsplan 'Brabantse Poort XI' (Van Rosenburgweg) HOOFDSTUK I DEFINITIES In het plan wordt verstaan onder: A 1 het plan: het onderhavige bestemmingsplan,

Nadere informatie

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen in / 25

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen in / 25 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen in 1982 1982 / 25 Naam Bestemmingsplan Winkelsteeg I-D (benzineverkooppunt oostzijde Neerbosscheweg) Voorschriften Kaart nr.

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Bij het plan horen bovendien nog: Bijzondere

Nadere informatie

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: de gebouwen worden gebouwd binnen een bouwvlak; 2.

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: de gebouwen worden gebouwd binnen een bouwvlak; 2. De hiervoor genoemde categorieën zijn opgenomen in de bij de voorschriften behorende "Staat van bedrijven", Bedrijven weike voor wat betreft geur, stof, geluid en gevaar vergelijkbaar zijn met de bedrijven

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen

Nadere informatie

A. 1. hetplan: het onderhavige bestemmingsplan zijnde de kaart en deze voorschriften;

A. 1. hetplan: het onderhavige bestemmingsplan zijnde de kaart en deze voorschriften; No.13 97 1981 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Voorschriften behorende bij de herziening van het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen (Plan Stadsdeelcentrum Dukenburg-Lindenholt-F ), vastgesteld bij besluit van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS Bestemmingsplan Voetgangersverbinding Castricum Limmen REGELS Inhoudsopgave Artikel 1. BEGRIPPEN...3 Artikel 2. WIJZE VAN METEN...4 Artikel 3. VERKEER VERKEER EN VERBLIJF...5 Artikel 4. GROEN...5 Artikel

Nadere informatie

Fase Datum Ter inzage per Bijzonderheden Voor-ontwerp - - - Ontwerp - - - Vastgesteld 26-08-1982 15-09-1982 ti 1 maand; ongewijzigd vastgesteld

Fase Datum Ter inzage per Bijzonderheden Voor-ontwerp - - - Ontwerp - - - Vastgesteld 26-08-1982 15-09-1982 ti 1 maand; ongewijzigd vastgesteld VOORBLAD Gemeente Woensdrecht Bestemmingsplan : Voorschriften Opleidingsinstituut Gemeente Politie Id = 08730000OSD12O00 Fase Datum Ter inzage per Bijzonderheden Voor-ontwerp - - - Ontwerp - - - Vastgesteld

Nadere informatie

-2- Paragraaf JEII. Inhoud van deze voorschriften: Algemene en technische "bepalingen. Paragraaf I. Begripsbepalingen Wijze van meten

-2- Paragraaf JEII. Inhoud van deze voorschriften: Algemene en technische bepalingen. Paragraaf I. Begripsbepalingen Wijze van meten -2- Inhoud van deze voorschriften: Paragraaf I Artikel 1 Artikel 2 Algemene en technische "bepalingen Begripsbepalingen Wijze van meten Bestemmingsbepalingen Artikel 3 Artikel k Artikel 5 Paragraaf JEII

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7 Regels Inhoud Blz. Hoofdstuk I Inleidende regels 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk II Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Verkeer 4 Hoofdstuk III Algemene regels 5 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 2 van 13 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Besluitvlakregels 8 Artikel 3 Gemengd 8

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen

Nadere informatie

De op de plankaart voor "Wonen" (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

De op de plankaart voor Wonen (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; Artikel 9 Wonen (W) 1. Bestemmingsomschrijving De op de plankaart voor "Wonen" (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; met de daarbijbehorende:

Nadere informatie

... Voorschriften ... 116.01.00.00.11.vrs

... Voorschriften ... 116.01.00.00.11.vrs Voorschriften 116.01.00.00.11.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel 3 Verkeersdoeleinden 7 Artikel 4 Groenvoorzieningen

Nadere informatie

Regels. Groene Scheg- Oldenzaalsestraat

Regels. Groene Scheg- Oldenzaalsestraat Regels Groene Scheg- Oldenzaalsestraat 2 bestemmingsplan Groene Scheg- Oldenzaalsestraat (vastgesteld) Inhoudsopgave Regels Groene Scheg- Oldenzaalsestraat Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel

Nadere informatie

Regels. Bestemmingsplan Windturbines Netterden - Azewijn

Regels. Bestemmingsplan Windturbines Netterden - Azewijn 2 3 Inhoudsopgave 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 7 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Bedrijf - Windturbine 9 3 Algemene regels 11 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling 11

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. oktober bestemmingsplan supermarkt meerndijk 24

VOORSCHRIFTEN. oktober bestemmingsplan supermarkt meerndijk 24 VOORSCHRIFTEN oktober 2005 VOORSCHRIFTEN Inhoud: Blz. HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 Begrenzing en benaming 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 1 Artikel 3 Wijze van meten en berekenen 4

Nadere informatie

bestemmingsplan "Boomkwekerij nabij Akkerweg 9"

bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 bestemmingsplan "Boomkwekerij nabij Akkerweg 9" Inhoudsopgave Regels 3 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Agrarisch - Bomenteelt 7 3

Nadere informatie

B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t. 300.00.00.29.00.rgl

B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t. 300.00.00.29.00.rgl B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t w a t er b er g i n g K o r t e B e l k m er w eg te t Z a n d 300.00.00.29.00.rgl I n h o u d s o p g a

Nadere informatie

Voorschriften Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 8 e Uitwerkingsplan 'de Zonnetrap (appartementen)'

Voorschriften Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 8 e Uitwerkingsplan 'de Zonnetrap (appartementen)' Voorschriften, 8 e Uitwerkingsplan 'de Zonnetrap (appartementen)' 2 3 Inhoud: Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 1 Artikel 1 Relatie met het bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder)'... 1

Nadere informatie

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9 Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E

Nadere informatie

R e g e l s. 090.00.05.31.00.rgl

R e g e l s. 090.00.05.31.00.rgl R e g e l s 090.00.05.31.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l ei d ende reg e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 H o o fd s tu k 2 B e s t emmings r eg e l s Artikel

Nadere informatie

Artikel 4: Woondoeleinden 2

Artikel 4: Woondoeleinden 2 05-01-03 blz 17 Artikel 4: Woondoeleinden 2 4. 1. Bestemmingsomschrijving De voor woondoeleinden 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

I algemene bepalingen 1

I algemene bepalingen 1 INHOUD II voorschriften I algemene bepalingen 1 artikel 1 begripsomschrijvingen 1 artikel 2 wijze van meten 2 artikel 3 werking van bouwgrenzen 2 artikel 4 bestaande afstanden en andere maten 2 artikel

Nadere informatie

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit ONTWERP VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde Hoofdstuk 1 Artikel 1 1.1 plan: Begrippen Inleidende regels het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde planobjecten

Nadere informatie

Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg"

Voorschriften aan projectbesluit Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg" - 1 - HOOFDSTUK 1 Begrippen Artikel 1 Begrippen 1.1 het projectbesluit de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende

Nadere informatie

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Horeca terras met tuin 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 8 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 7 Artikel 3 GROEN 7 Artikel 4 TUIN 8 Artikel 5 VERKEER

Nadere informatie

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Regels, behorende bij het bestemmingsplan "Grooterkamp" van de gemeente Lochem Wissing stedebouw en ruimtelijke

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 7 Artikel 3 Cultuur en ontspanning 7 Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

1 van 4 25 4 2012 13:15

1 van 4 25 4 2012 13:15 1 van 4 25 4 2012 13:15 HOOFDSTUK INLEIDENDE REGELS 1 In deze regels wordt verstaan onder: 1 Begrippen 1 Plan: het bestemmingsplan 'Mijnbouwlocatie Rodewolt' van de gemeente Winsum. 2 Bestemmingsplan:

Nadere informatie

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels Transformatorstation Vijfhuizen Regels 2 inpassingsplan Transformatorstation Vijfhuizen Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen

Nadere informatie

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 18 november 1998 1998 / 41

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 18 november 1998 1998 / 41 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 18 november 1998 1998 / 41 Naam Bestemmingsplan Brakkenstein 1985-N (Houtlaan 75 - hoek Kanunnik Mijllinckstraat - wijzigingsplan

Nadere informatie

Verkeers- en verblijfsdoeleinden. Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening Algemene vrijstellingsbevoegdheid

Verkeers- en verblijfsdoeleinden. Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening Algemene vrijstellingsbevoegdheid Voorschriften Bestemmingsplan "Haarboer" Inhoudsopgave Paragraaf I Paragraaf II Paragraaf III Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen

Nadere informatie

R e g e l s rgl

R e g e l s rgl R e g e l s 277.37.50.00.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l ei d ende reg e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 H o o fd s tu k 2 B e s t emmings r eg e l s Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Regels 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening 10 Artikel 4 Maatschappelijk

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk. Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling

Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk. Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel

Nadere informatie

Regels. 9 vastgesteld bestemmingsplan "Parapluherziening verbod bedrijfswoningen 2009"

Regels. 9 vastgesteld bestemmingsplan Parapluherziening verbod bedrijfswoningen 2009 Regels 9 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 plan: het bestemmingsplan "Parapluherziening verbod bedrijfswoningen 2009" van de gemeente Doetinchem; 1.2 aanduiding: een geometrisch bepaald

Nadere informatie

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 26 september 2000 2000 / 199

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 26 september 2000 2000 / 199 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 26 september 2000 2000 / 199 Naam Bestemmingsplan Bottendaal XXXIII (St. Annastraat 52-54/Stijn Buysstraat) Voorschriften

Nadere informatie

R e g e l s. 151.19.50.00.00.rgl

R e g e l s. 151.19.50.00.00.rgl R e g e l s 151.19.50.00.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l eiden d e regels Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 8 H o o fd s tu k 2 B es t e m m i n g s r eg e l s Artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22720 7 november 2012 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan bouwen één woning Melkstraat 2b te Alphen, West Maas en Waal

Nadere informatie

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 4 4 Hoofdstuk2 Bestemmingsregels Artikel 2 Groen Artikel 3 Horeca 6 6

Nadere informatie

Regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 31. Hoofdstuk 2 Functieregels 35. Hoofdstuk 3 Slotregel 37. Artikel 1 Begrippen 31 Artikel 2 Wijze van meten 33

Regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 31. Hoofdstuk 2 Functieregels 35. Hoofdstuk 3 Slotregel 37. Artikel 1 Begrippen 31 Artikel 2 Wijze van meten 33 29 Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 31 Artikel 1 Begrippen 31 Artikel 2 Wijze van meten 33 Hoofdstuk 2 Functieregels 35 Artikel 3 Groen 35 Artikel 4 Verkeer 35 Artikel 5 Water 36 Artikel 6 Waterstaat

Nadere informatie

REGELS. van het bestemmingsplan. Spoorwegonderdoorgang Den Dolder. van de GEMEENTE ZEIST

REGELS. van het bestemmingsplan. Spoorwegonderdoorgang Den Dolder. van de GEMEENTE ZEIST REGELS van het bestemmingsplan Spoorwegonderdoorgang Den Dolder van de GEMEENTE ZEIST Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Wijzigingsplan: `Heide 45 Swalmen

Wijzigingsplan: `Heide 45 Swalmen Wijzigingsplan: `Heide 45 Swalmen Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Wonen 7 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Bijlage 2. Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing

Bijlage 2. Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing Bijlage 2 Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing Artikel X Gemengd - Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing X.1 Bestemmingsomschrijving X.1.1 Toegestane gebruiksvormen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bestemmingsregels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 5

Hoofdstuk 1 Bestemmingsregels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 5 Regels 0375-20-R02 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestemmingsregels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingen 6 Artikel 3 Groen 6 Artikel 4 Tuin 7 Artikel 5 Wonen 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3 REGELS Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Woondoeleinden VI (WVII) 5 Artikel 3 Groen (G) 8 Adviesbureau RBOI 162100.16253.00

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen

Nadere informatie

REGELS Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 12 e Uitwerkingsplan Voorzieningenlocatie Laan van Borgvliet

REGELS Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 12 e Uitwerkingsplan Voorzieningenlocatie Laan van Borgvliet REGELS, 12 e Uitwerkingsplan Voorzieningenlocatie Laan van Borgvliet 1 2 3 Inhoud: Hoofdstuk I Algemene bepalingen... Artikel 1 Relatie met het bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder)'...

Nadere informatie

GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) INHOUDSOPGAVE

GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) INHOUDSOPGAVE GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) REGELS INHOUDSOPGAVE blz HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1 HOOFDSTUK 2.

Nadere informatie

TE KOOP MULTIFUNCTIONEEL PAND Smetsakker 47 - Eindhoven. Vraagprijs: 349.000,- k.k www.reliplan.nl

TE KOOP MULTIFUNCTIONEEL PAND Smetsakker 47 - Eindhoven. Vraagprijs: 349.000,- k.k www.reliplan.nl TE KOOP MULTIFUNCTIONEEL PAND Smetsakker 47 - Eindhoven Vraagprijs: 349.000,- k.k www.reliplan.nl Object Ligging - De locatie is gelegen aan de Smetsakker 47 Eindhoven. Gelegen in een woonomgeving in het

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

Bijlage I, behorende bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Westzone De Blokken"

Bijlage I, behorende bij de vaststelling van het bestemmingsplan Westzone De Blokken É t Nr. mill ii mi mi ii mi ii Gemeente Hellendoorn Bijlage I, behorende bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Westzone De Blokken" In het kader van de nagestreefde uniformiteit tussen de regels

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 4 Wonen 3 Artikel 5 Algemene aanduidingsregels 6 Artikel 6 Slotregel 7 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

Inhoud van de voorschriften

Inhoud van de voorschriften Inhoud van de voorschriften Hoofdstuk I Inleidende bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 4 Hoofdstuk II Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 3 Natuurgebied (N) 5 Artikel

Nadere informatie

Broek 6, 8 en 10 te Sevenum Deze standaard is gebaseerd op de Bro (juni 2007) en SVBP2008 (22 februari 2008).

Broek 6, 8 en 10 te Sevenum Deze standaard is gebaseerd op de Bro (juni 2007) en SVBP2008 (22 februari 2008). Broek 6, 8 en 10 te Sevenum Deze standaard is gebaseerd op de Bro (juni 2007) en SVBP2008 (22 februari 2008). Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze

Nadere informatie

Oranjekwartier Noord

Oranjekwartier Noord Oranjekwartier Noord Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Verkeer 7 Artikel 4 Wonen 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 143 Artikel 22 Wonen - 1 22.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Hoofdstuk 3 Algemene regels Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels...

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Hoofdstuk 3 Algemene regels Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels... Hoofdstuk 1 Inleidende regels... 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 13 Hoofdstuk 3 Algemene regels... 21 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels... 25 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 16 november 2000 2000 / 233

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 16 november 2000 2000 / 233 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 16 november 2000 2000 / 233 Naam Bestemmingsplan Groenewoud 1971-M (kantoor bij woonhuis Grameystraat 11 - wijzigingsplan

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d B i j l a g e 2 : Bestemming Gemengd Artikel 1 Gemengd 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen, al dan niet in combinatie met: - ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

Artikel 16 Woongebied

Artikel 16 Woongebied blad -1- Artikel 16 Woongebied 16.1 Bestemmingsomschrijving De voor Woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen met bijbehorende voorzieningen zoals tuinen en erven, alsmede aan huis verbonden

Nadere informatie

Zuidelijk Molenveld, Beatrixstraat - Prins Bernhardplein

Zuidelijk Molenveld, Beatrixstraat - Prins Bernhardplein Bestemmingsplan Zuidelijk Molenveld, Beatrixstraat - Prins Bernhardplein Gemeente Doesburg Datum: 16 februari 2012 Projectnummer: 110191 ID: NL.IMRO.0221.BPL11001MO-VA01 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 124.14734.00 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 124.14734.00 Rotterdam / Middelburg Bijlage 1 Wegverkeerslawaai 1 Adviesbureau RBOI 124.14734.00 2 Bijlage 1 124.14734.00 Adviesbureau RBOI Bijlage 2 Brieven overlegreacties 1 Adviesbureau RBOI 124.14734.00 2 Bijlage 2 124.14734.00 Adviesbureau

Nadere informatie

Fietspad Melderslo - Broekhuizen (Tracédeel C)

Fietspad Melderslo - Broekhuizen (Tracédeel C) Fietspad Melderslo - Broekhuizen (Tracédeel C) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Verkeer 6 Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: a. plan: het bestemmingsplan Geulecampweg 8/ 8a van de gemeente Montferland; b. bestemmingsplan: de geometrisch

Nadere informatie

A r t i k e l 1 T u i n

A r t i k e l 1 T u i n A r t i k e l 1 T u i n 1. 1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen,

Nadere informatie

Artikel 1 begrippen 2 Artikel 2 relatie met geldend bestemmingsplan 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4

Artikel 1 begrippen 2 Artikel 2 relatie met geldend bestemmingsplan 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 REGELS Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 inleidende regels Artikel 1 begrippen 2 Artikel 2 relatie met geldend bestemmingsplan 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Groen 4 Artikel 4 Maatschappelijk 5 Artikel

Nadere informatie

Gemeente Roermond. Bestemmingsplan Heide 62 Swalmen. Opdrachtgever: Gemeente Roermond Afdeling Plannen en projecten Markt 31 Roermond

Gemeente Roermond. Bestemmingsplan Heide 62 Swalmen. Opdrachtgever: Gemeente Roermond Afdeling Plannen en projecten Markt 31 Roermond Gemeente Roermond Bestemmingsplan Heide 62 Swalmen Opdrachtgever: Gemeente Roermond Afdeling Plannen en projecten Markt 31 Roermond Status: Vastgesteld 17 december 2009 NL.IMRO.0957.BPW0000163 I. Regels

Nadere informatie

uitwerkingsplan uitwerking Luchen fase 2

uitwerkingsplan uitwerking Luchen fase 2 Regels uitwerkingsplan uitwerking Luchen fase 2 Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.1771.UPfase2Luchen2011-OP01 Auteur: glht 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen...4 Artikel 2

Nadere informatie

Deel B: Voorschriften

Deel B: Voorschriften Deel B: Voorschriften HOOFDSTUK 1. ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen In deze voorschriften wordt verstaan onder: a. Het plan Het bestemmingsplan Hoge Varen. b. De kaart De

Nadere informatie

Oude IJsselstreek 2009; Bongersstraat ong. Ulft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 7

Oude IJsselstreek 2009; Bongersstraat ong. Ulft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 7 Regels Oude IJsselstreek 2009; Bongersstraat ong. Ulft Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Wijze van meten... 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 7 Artikel 3 Tuin...

Nadere informatie

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Regels wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Planstatus: vastgesteld Datum: 2010-11-23 Plan identificatie: NL.IMRO.0638.BPDorpskernWY001-VAS1 Auteur: Zoeterwoude 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen...4

Nadere informatie

Notitie gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Notitie gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Notitie gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Dorpscentrum Oud-Loosdrecht behorende bij het raadsbesluit van 26 februari 2009 Het bestemmingsplan Dorpscentrum Oud-Loosdrecht wordt gewijzigd vastgesteld.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN...

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN... Regels INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 ARTIKEL 1 : BEGRIPPEN... 3 HOOFDSTUK 2: BESTEMMINGSREGELS... 3 ARTIKEL 2 : GROEN... 3 ARTIKEL 3 : TUIN... 4 ARTIKEL 4 : VERKEER... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Exploitatieplan de Contreie. Gemeente Oosterhout. Deel B: regels

Exploitatieplan de Contreie. Gemeente Oosterhout. Deel B: regels Exploitatieplan de Contreie Gemeente Oosterhout Deel B: regels Datum: Januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Kostentoerekening... 4 Artikel 3 Fasering en koppelingen

Nadere informatie

Planregels. wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015

Planregels. wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015 Planregels wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan: (digitaal) het wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging'

Nadere informatie

Artikel 19 Wonen - Karakteristiek

Artikel 19 Wonen - Karakteristiek Artikel 19 Wonen - Karakteristiek 19.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'wonen-karakteristiek' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. aan huis verbonden beroepen; c. water; d. behoud van de

Nadere informatie

Een uitbreiding van het hoofdgebouw in één bouwlaag (hieronder wordt tevens een uitbouw begrepen). 1.3 Aanduiding

Een uitbreiding van het hoofdgebouw in één bouwlaag (hieronder wordt tevens een uitbouw begrepen). 1.3 Aanduiding Regels Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS Artikel 1 Begrippen 1.1 Plan Het bestemmingsplan Brandweerkazerne 1 e Maasvlakte van de gemeente Rotterdam. 1.2 Aanbouw (uitbouw) Een uitbreiding van het hoofdgebouw

Nadere informatie

Partiële herziening bestemmingsplan Grensmaas: geluidzone L Ortye. Gemeente Stein

Partiële herziening bestemmingsplan Grensmaas: geluidzone L Ortye. Gemeente Stein Partiële herziening bestemmingsplan Grensmaas: geluidzone L Ortye concept-voorontwerp voorontwerp ontwerp vastgesteld door de raad van Stein d.d. 7 juli 2011 Planregels - pagina 2 - Inhoudsopgave 1 Inleidende

Nadere informatie

INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN

INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN C voorschriften INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 Begripsbepalingen art. 2 Wijze van meten art. 3 Hoogtebepalingen art. 4 Vrijstelling voor bouwwerken en geringe afwijkingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE PLANREGELS

INHOUDSOPGAVE PLANREGELS II. REGELS - 32 - INHOUDSOPGAVE PLANREGELS HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS...35 Artikel 1 Van toepassing verklaring...35 Artikel 2 Begrippen...35 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS...37 Artikel 3 Sport...37 Artikel

Nadere informatie

2e partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Buiten

2e partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Buiten Gemeente Uden 2e partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Buiten Toelichting, regels en analoge verbeelding 15 december 2015 Kenmerk 0856-26-T01 Projectnummer 0856-26 Toelichting Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Concept!

Nadere informatie