2-1 INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN HOOFDSTUK I. ALGEMEEN. Begrtpsbepal in gen. Wi jze van meten HOOFDSTUK IS. VOORSCHRIFTEN. Woon doe le i nden,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2-1 INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN HOOFDSTUK I. ALGEMEEN. Begrtpsbepal in gen. Wi jze van meten HOOFDSTUK IS. VOORSCHRIFTEN. Woon doe le i nden,"

Transcriptie

1 2-1 INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN HOOFDSTUK I. ALGEMEEN. Begrtpsbepal in gen Wi jze van meten artikel 1 arhkel 2 HOOFDSTUK IS. VOORSCHRIFTEN. Woon doe le i nden, Eengezinshuizen (kategorie Al) met bijbehorende tuinen artikel 3 Doeleinden van handel en bedrijf. Industrieterrein met bijbehorende erven Industrieterrein, uit te werken door Burgemeester en Wethouders Ambachtelijke en verzorgende bedrijven met bi jbehorende erven artikel 4 artikel 5 artikel 6 Rekreatieve doeleinden. Bosstrook Groen voorz ie n ï nge n Water artikel 7 artikel 8 artikel 9 Verkeersdoele inden. Verkeer sareaal Wegen artikel 10 arttkei 11 HOOFDSTUK III. BIJZONDERE BEPALINGEN. Algemene vrijstellingen O vergangsbepa! ingen Slotbepaling artikel 12 artikel 13 artikel 14

2

3 2-2 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Por BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 In cteze voorschriften wordt verstaan onder: a. bebouwing, b, bouwwerk gebouw ander bouwwerk bouwen de opgerichte of óp te richten bouwwerken; elke konstruktie van enige omvang van hout, metaal, steen of ander materiaal, welke hetzij direkt of ïndïrekt met de grond is verbonden, hetzij direkt of ïndïrekt steun vindt in of op de grond; elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; elk bouwwerk, geen gebouw zijnde; het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk; f, 9^ pe reëels grens bouwperceel bebouwingsgrens de grens von een bouwperceel; een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige bebouwing met een gebouw of bij elkaar behorende gebouwen is toegestaan; de op de plankaart aangegeven lijn, het bebouw! ngsvlak omgevend, die niet door gebouwen mag worden overschreden, behoudens overschrijding krachtens de voorschriften toegestaan, alsmede tot 1 m door balkons, bordessen, schoorstenen en dergelijke onderdelen van gebouwen; ï. bebouw! ngsv lak het door bebouwi ngsgrenzen omgeven vlak, waarbinnen gebouwen mogen worden opgericht, overeenkomstig de bij deze voorschriften gestelde regelen;

4

5 2-3 k. I. plankaart eengezinshuis bi [gebouw de als zodanig gewaarmerkte kaart, waarin het bestemmingsplan is vervat, zoals voorgeschreven in het Besluit op de Ruimtelijke Ordening; een gebouw, dat uitsluitend één woning omvat; een bij een eengezinshuis behorend gebouw, dot niet voldoet aan één of meer eisen, gesteld In deze voorschriften ten aanzien van het eengezinshuis; m. woning n, dienstwoning o. detailhandel een gebouw, uitsluitend bestemd voor permanente bewoning, dat blijkens zijn indeling en inrichting kennelijk is bestemd voor het voeren van een zelfstandige huishouding; een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bestemd voor (het gezin van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming of het feitelijk gebruik van het gebouw of het terrein noodzakeli jk is; het bedrijfsmatig aan partïkulieren te koop aanbieden, verkopen en/of afleveren van goederen, waaronder niet begrepen de verkoop van waren in de onderneming waarin zij zijn vervaardigd of bewerkt ter plaatse van de vervaardiging of bewerking.

6

7 2-4 Por WUZE VAN METEN. Artikel 2. Bi j de toepassing van deze voorschriften wordt als voigt gemeten: a. goothoogte : de hoogte, loodrecht gemeten vanuit de snijlijn van dakvlak eh gevelvlak tot de kruin van de nabi j gelegen weg; indien het bouwterrein is gelegen op meer dan 50 cm boven of beneden de kruin van de weg, of indien niet aan een weg wordt gebouwd, geldt het aansluitende afgewerkte bouwterrein als meetpunt; b. bouwhoogte : de hoogte, loodrecht gemeten vanuit het hoogste punt van een bouwwerk tot de kruin van de weg; indien het bouwterrein is gelegen op meer dan 50 cm boven of beneden de kruin van de weg, of indien niet aan een weg wordt gebouwd, geldt het aansluitende, afgewerkte bouwterrein als meetpunt, verhogingen door middel van schoorstenen, lichtkoepels, antennes en ventilatiekokers worden buiten beschouwing gelaten; c. perceelsbreedte: de afstand tussen twee perceelsgrenzen, gemeten ïn de naar de weg gekeerde bebouwingsgrens; d. perceel «grens- : de kortste afstand van een gebouw tot de perceelsafstand grens.

8

9 2-5 HOOFDSTUK II, VOORSCHRIFTEN Por WOONDOELEINDEN. Artikel 3. Eengezinshuizen (kategorie Al) met bijbehorende tuinen. 1. Bestemming. De als zodanig op de plankdart aangegeven gronden zi jn bestemd voor vrijstaande en twee aaneen ge bouwde eengezinshuizen, met de daarbij behorende bijgebouwen, andere bouwwerken en tuinen. 2. Voorschriften omtrent het bouwen. a. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde eengezinshuizen geldt dat: 1. zij slechts mogen worden gebouwd binnen het bebouwingsvlak; 2. de volgende maten m acht dienen te worden genomen: goothoogte min. max'. 4 m bouwhoogte min, max. 8 m dakhelling min. 40 max. perceelsbreedte vrijstaand min. 20 m max. perceelsbreedte twee min. 14 m aaneengebouwd max. perceelsgrensafstand vrijstaand min. 5 m max. afstand tussen niet aaneen- min. 2 tn gebouwde gevels max.

10 Voorts merken wij met betrekking tot het bepaalde in artikel ó, lid 2, sub b, onder 7, van de voorschriften op, dat wij een percentage van ten hoogste 50% voor het bebouwen van gronden, nader aangeduid net "bijgebouwen toegestaan" te hoog achten. Dit bezwaar wordt nog versterkt doordat geen maximum oppervlaktemaat aan bijgebouwen is aangegeven (afgezien van het bepaalde in artikel 3, lid 2, sub b, onder 8, maar deze restrictie kan nauwelijks als zodanig worden aangemerkt), Onzes inziens dient in het algemeen te worden uitgegaan van een percentage van 35.

11 2-6 b. Ten aanzien van de in ïïd 1 bedoelde bijgebouwen geldt' dat: 1. zij slechts mogen worden opgericht binnen het bebouwingsvlak en op de gronden, op de plankaart nader aangeduid met losstaande bergingen toegestaan, met dien verstande dat aangebouwde bijgebouwen uitsluitend mogen worden opgericht binnen het bebouwingsvlak; 2. de bouwhoogte niet meer dan 5 m mag bedragen; 3. de goothoogte van een losstaand bijgebouw niet meer dan 2,50 m mag bedragen; 4. de goothoogte van een, aan een eengezïnshuis vastgebouwd bijgebouw, niet meer dan 3 m, mag bedragen; 5. de afstand van een losstaand bijgebouw tot het eengezinshuis of aangebouwd bijgebouw tenminste 4 m dient te bedragen, tenzij dit losstaand bijgebouw voor minder dan 1 m binnen de verlengden van de gevels van de woning is gelegen, in welk geval de afstand tot de woning tenminste 1 m dient te bedragen; 6. zij tenminste 4 m achter de lijn, gelegen ïn het verlengde van de naar de weg gekeerde gevel van het eengezinshuis dienen te worden gebouwd; - ^ 7. ten hoogste 50% van de gronden, nader aangeduid met "bijgebouwen toegestaan" mag worden bebouwd; 8. het maximaal met bijgebouwen te bebouwen oppervlak niet meer mag bedragen dan het oppervlak van het eengezinshuis; 9. zij tot op de erfsc hei ding mogen worden gebouwd of tenminste 1 m eruit. c. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde andere bouwwerken geldt dat: de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen. Vrijstellingen van de voorschriften omtrent het bouwen. a. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van: het bepaalde in lid 2, sub a, onder 2, tot een afwijking van ten hoogste I-O96 van de gestelde regels ten aanzien van de maatvoering.

12 s Vervolgens maken wij u er, ten aanzien van de in artikel 3, j ^r-s. II. i l i d 5 s u b a > Y a n d e voorschriften, neergelegde bepaling betref-»/ /.7,j., fende het verlenen van vrijstelling voor gedeeltelijk gebruik van een woning ten dienste van ambt, beroep of praktijk, voor zoveel nodig opmerkzaam op, dat de Kroon, blijkens recente jurisprudentie, van oordeel is dat bepalingen, als hier bedoeld, waar het gaat om het inrichten en gebruiken van ruimten in woningen, niet in overeenstemming zijn Btet artikel 10, eerste lid, van de wet op de ruimtelijke ordening.

13 2-7 b. Burgemeester en Wethouders kunnen, na de eigenaren en bewoners van aangrenzende percelen te hebben gehoord, vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 1 en lid 2, sub a, onder 1, voor het oprichten van een transformatorstatïon en/of gasdrukmeet- en regelstation, waarvan: 1. de oppervlakte ten hoogste 25 m2 mag bedragen; 2. de goothoogte ten hoogste 3 m mag bedragen; 3. de bouwhoogte ten hoogste 5 m mag bedragen. 4. Voorschriften omtrent ander gebruik. a. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gronden geldt dat: zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming, waaronder met name niet is begrepen het gebruik als opslag-, stort- of afvalplaats van enige al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen, produkten, voer-, vooraf vliegtuigen of andere materialen, behoudens voorzover noodzakelijk voor het normale gebruik van de grond, overeenkomstig de bestemming. b. Ten aanzien vari de in lid 1 bedoelde gebouwen geldt dat: zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming. 5. Vrijstellingen van de voorschriften omtrent ander gebruik. a. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 4, sub b, ten behoeve van een gedeeltelijk gebruik ten dienste van ambt, beroep of praktijk, met uitsluiting van Ieder gebruik voor industriële-, ambachtelijke-' en nijverheïdsdoeleinden en mits de daartoe gebruikte ruimten na ontruiming geschikt blijven voor bewoning, b. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatig gebruik,die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 6. Strafbaarstelling. Overtreding van het bepaalde in lid 4 wordt aangemerkt als een strafbaar feit als bedoeld tn artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

14 4 o^d fq.sji-i Wij merken daarbij met betrekking tot het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van de voorschriften nog op, dat wij de uitsluiting van de bedrijven die vallen onder de kategorieën IV, V en XXIII van artikel 1 van het Hinderbesluit arbitrair achten. Naar onze mening is het, gezien de afstand tot de woonbebouwing van Tolbert, aan te bevelen bedrijven vallende onder het Inrichtingenbesluit (WLV) en bedrijven vallende onder de kategorieën Ilb, III, IIIA, IV, V en XXIII van het Hinderbesluit (HW) te weren. Wellicht is het dan nodig een uitzondering te maken voor het gebruik van samengeperste gassen of lichtontvlambare vloeistoffen in kleine hoeveelheden (benzinetanks en dergelijke).

15 2-8 Por, 2. - DOELEINDEN VAN HANDEL EN BEDRIJF. Artikel 4. Industrieterrein met bijbehorende erven.,' J* ) 1. Bestemming. _ ^, De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor gebouwen ten dienste van industriële-, nijverheids- en ambachtelijke bedrijven, waaronder niet begrepen detail handelsbedrijven en bedrijven, genoemd in artikel 1 onder IV, V en XXIII van het Hinderbesluit, zoals dat luidde op het tijdstip van terinzage legging van het ontwerpplan, met de bijbehorende andere bouwwerken, erven en wegen. 2. Voorschriften omtrent het bouwen. a. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gebouwen geldt dat: 1. zij slechts mogen worden gebouwd binnen het bebouwingsvlak; 2. per bedrijf ten hoogste één dienstwoning mag worden gebouwd; 3. ten hoogste 60% van het bebouw ingsv lak mag worden bebouwd; 4. de bouwhoogte ten hoogste 12 m mag bedrógen en van een vrijstaande dienstwoning ten hoogste 8 m mag bedragen; 5. de afstand tussen niet aaneengebouwde gebouwen tenminste 5 m dient te bedragen. b. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde andere bouwwerken geldt dat: de bouwhoogte ten hoogste 5 m mag bedragen. 3. Vrijstellingen v a n de voorschriften omtrent het bouwen. a. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van: het bepaalde in lid 2, sub a, onder 4 en 5, tot een afwijking van ten hoogste 10%.

16

17 2-9 b. Burgemeestér en Wethouders kunnen, na de eigenaren en bewoners van aangrenzende percelen te hebben gehoord, vrijstelling verlenen van het bepaalde In lid 1 en iid 2? sub a, onder 1, voor het oprichten van een transformatorstation en/of gasdrukmeet- en regelstation, waarvan: 1. de oppervlakte ren hoogste 25 m2 mag bedragen; 2. de goothoogte ten hoogste 3 m mag bedragen; 3. de bouwhoogte ten hoogste 5 m mag bedragen. 4. Voorschriften omtrent ander gebruik. q. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gronden geldt dat: zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming b. Ten aanzien van de in Hd 1 bedoelde gebouwen geldt dat: zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming 5. Vrijstellingen van de voorschriften omtrent ander gebruik. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatig gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 6. Strafbaarstelling. Overtreding van het bepaalde in lid 4 wordt aangemerkt als een strafbaar feit In de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

18 r~ Wij merken daarbij met betrekking tot het bepaalde in de St^L/^.J'. fll^3 artikelen 4 en 5 van de voorschriften nog op, dat wij de uitslui- ' n / f < ti-ng van de bedrijven die vallen onder de kategorieën IV, V en itj. <yf$/ii. XXIII van artikel 1 van het Hinderbesluit arbitrair achten, i ^ ^ ^ ^ w ^ ^ *, ; &ar onze mening is het, gezien de afstand tot de woonbê- N / \«/ bouwing van Tolbert, aan te bevelen bedrijven vallende onder het 7 f ^ w^**^ inrichtingenbesluit (WLV) en bedrijven vallende onder de katego- %w**&j> t i M r i e ë n Ilb, III, UIA, IV, V en XXIII van het Hinderbesluit <HW) of)-fo yict-n^, te weren. Wellicht is het dan nodig een uitzondering te maken voor \ het gebruik van samengeperste gassen of lichtontvlambare vloeii stoffen in kleine hoeveelheden (benzinetanks en dergelijke).

19 2-10 Artikel 5. Industrieterrein, uit te werken door Burgemeester en Wethouders, ^ 33l \ 1. Bestemming. De ois zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor gebouwen ten dienste vgn industriële-, nijverheids- en ambachtelijke bedrijven, 'Waaronder'nier begrepen detail handelsbedrijven en Indrijven, genoemd in artikel 1, onder IV, V en XXIII van het Hinderbesluit, zoals dat luidde op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerpplan, met de bijbehorende andere bouwwerken, erven en wegen en zullen door Burgemeester en Wethouders overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening nader wórden uitgewerkt. 2. Uitwerkingsregels. a. De afstand van gebouwen tot de grens van de bestemming dient tenminste 5 m te bedragen. b. Per bedrijf mag ten hoogste één dienstwoning worden gebouwd. c. Er mag ten hoogste 60% van de gronden worden bebouwd. d. De bouwhoogte van gebouwen mag ten hoogste 12 m bedragen. e. De bouwhoogte van andere bouwwerken mag ten hoogste 5 m bedragen. f. Belanghebbenden zullen in de gelegenheid worden gesteld hun bezwaren schriftelijk kenbaar te maken. g. Het is verboden te bouwen voordat een uitwerkingsplan rechtskracht heeft verkregen. h. Burgemeester en Wethouders kunnen vri jstelling verlenen van het bepaalde onder g, voorzover de bouwaanvraag in overeenstemming is met het ontwerp-uitwerkïngsplan en vooraf van Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bezwaar is ontvangen.

20

21 2-n 3. Voorschriften omtrent ander gebruik. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gronden en gebouwen geldt dat zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming. 4. Vrijstellingen. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing van het voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatig gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 5. Strafbaarstelling. Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

22

23 2-12 Artikel 6. Ambachtelijke en verzorgende bedrijven met bijbehorende erven. (^^"^ J 1. Bestemming. De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor gebouwen ten dienste van ambachtelijke en verzorgende bedrijven, waaronder nïet begrepen detailhandelsbedrijven, met bijbehorende andere bouwwerken, erven en wegen en voorzover op de plankaart nader aangeduid met inkorflokaal tevens voor een gebouw ten dienste van de duivensport. 2. Voorschriften omtrent het bouwen. a. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gebouwen getdt dat: 1. zij slechts mogen worden gebouwd binnen het bebouw in gs vlak; 2. per bedri jf ten hoogste één dienstwoning mag worden gebouwd; 3. ten hoogste 60% van het bebouw ingsvtak mag worden bebouwd; 4 de bouwhoogte ten hoogste 12 m mag bedragen en van een vrijstaande dienstwoning ten hoogste 8 m mag bedragen; 5. de afstand tussen niet aaneengebouwde gebouwen tenminste 5 m dient te bedragen, b. Ten aanzien van de in iid 1 bedoelde andere bouwwerken geldt dat: de bouwhoogte ten hoogste 5 m mag bedragen. 3. Vrij stellingen van de voorschriften omtrent het bouwen. a. Burgemeester en Wethouders kunnen vri jstelling verlenen van: het bepaalde in lid 2, sub a, onder 4 en 5, tot een afwijking van ten hoogste 10%.

24

25 2-13 b. Burgemeester en Wethouders kunnen, na de eigenaren en bewoners van aangrenzende percelen te hebben gehoord, vrijstelling verlenen van het bepaalde in Üd 1 en lid 2, sub a, onder 1, voor het oprichten van een transformatorstation en/of gasdrukmeet- en regelstation, waarvan: 1. de oppervlakte ten hoogste 25 m2 mag bedragen; 2. de goothoogte ten hoogste 3 m mag bedragen; 3. de bouwhoogte ten hoogste 5 m mag bedragen. 4. Voorschriften omtrent ander gebruik. a. Ten aanzien van de En lid 1 bedoelde gronden geldt dat: zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming. b. Ten aanzien van de In lid 1 bedoelde gebouwen geldt dat; - zi j slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming. 5. Vrijstellingen van de voorschriften omtrent ander gebruik. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatig gebruik, dïe niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. ' S tra fbqgrste 11 in g. Overtreding van het bepaalde in l id 4 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

26

27 2-34 Por REKREATIEVE DOELEINDEN. Artikel 7. Bosstrook. 1. Bestemming. De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor beplantingen, met de bijbehorende andere bouwwerken, voetpaden, waterlopen en bermen. 2. Voorschri ften omtrent het bouwen. a. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gronden geldt dat: geen gebouwen mogen worden opgericht. b. Ten aanzien van de in lïd I bedoelde andere bouwwerken geldt dat: de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen en voor andere bouwwerken ten behoeve van de geleiding en regeling van het verkeer ten hoogste 10 m mag bedragen. 3. Voorschriften omtrent ander gebruik. Ten aanzien van de in lïd 1 bedoelde gronden geldt dat; zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming, waaronder met name niet is begrepen ieder gebruik als opslag-, stort- of afvalplaats van enige al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen, produkten, voer-, vaarof vliegtuigen of andere materialen, behoudens voorzover nood" zakelijk voor het normale gebruik van de grond, overeenkomstig de bestemming. 4. Vrijstelling van de voorschriften omtrent ander gebruik. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lïd 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatig gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

28

29 2-15 Sr ra fboars telling. Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

30

31 2-16 Artikel 8, Groenvoorzieningen. 1. Bestemming. De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zi jn bestemd voor plantsoen, groenstroken en bermen, met de bijbehorende andere bouwwerken, voet- en fietspaden en waterlopen. 2. Voorschriften omtrent het bouwen. a. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gronden geldt dat; geen gebouwen mogen worden opgericht. b. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde andere bouwwerken geldt dat: de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen en voor andere bouwwerken ten behoeve van de geleiding en regeling van het verkeer ten hoogste 10 m mag bedragen. 3. Vrijstelling van de voorschriften omtrent het bouwen. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 1 en lid 2, sub a, voor het bouwen van een telefooncel en/of wachthuisje, waarvan: de oppervlakte ten hoogste 6 m2 mag bedragen; de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen. 4. Voorschriften omtrent ander gebruik. Ten aanzien van de in lïd 1 bedoelde gronden geldt dat: zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming, waaronder met name niet is begrepen ieder gebruik als opslag-, stort- of afvalplaats van enige al cian niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen, produkten, voer-, vaarof vliegtuigen of andere materialen, behoudens voorzover noodzakelijk voor het normale gebruik van de grond, overeenkomstig de bestemming.

32

33 2-17 Vrijstelling van de voorschriften omtrent ander gebruik. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatig gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. Strafbaarstelling. Overtreding van het bepaalde in Md 4 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zïn van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

34

35 2-18 Artikel 9. Water. 1 Bestemming. De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor water en oeverstroken, met de bijbehorende andere bouwwerken. 2, Voorschriften omtrent het bouwen. a. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gronden geldt dat; geen gebouwen mogen worden opgericht. b. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde andere bouwwerken geldt dat; de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen. 3. Voorschriften omtrent ander gebruik. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gronden geldt dat: zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming, waaronder met name niet is begrepen ieder gebruik als opslag-, stort- of afvalplaats van enige al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen, produkten, voer-, vaar*- of vliegtuigen of andere materialen, behoudens voorzover noodzakelijk voor het normale gebruik van de grond, overeenkomstig de bestemming. 4. Vrijstelling van de voorschriften omtrent ander gebruik. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatig gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 5. Strafbaarstelling. Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,

36

37 2-19 Par VERKEERSDOELEINDEN. Artikel ]Q t Verkeersareaal. 1. Bestemming. De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor rijwegen met een verhardingsbreedte van tenminste 5 m, bermen, bermsloten en voor industrieterrein, overeenkomstig de omschrijving van artikel 4, met de bijbehorende andere bouwwerken. 2. Voorschriften omtrent het bouwen. a. Ten aanzien van gebouwen ten dienste van industriële-, nijverheidsen ambachtelijke bedrijven geldt dat: 1. de afstand tot de kant van de wegverharding tenminste 5 m dient te bedragen; 2. per bedrijf ten hoogste één dienstwoning mag worden gebouwd; 3. ten hoogste 60% van de gronden,aan te wijzen voor industrieterrein, mag worden bebouwd; 4. de bouwhoogte ten hoogste 12 m mag bedragen en vari een vrijstaande dienstwoning ten hoogste 8 m mag bedragen; 5. de afstand tussen niet aaneengebouwde gebouwen tenminste 5 m dient te bedragen. b. Ten aanzien van de gronden, in te richten voor rijwegen, bermen en bermsloten, geldt dat: geen gebouwen mogen worden opgericht. c. Ten aanzien van de bedoelde andere bouwwerken geldt dat: de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen en voor andere bouwwerken ten behoeve van de geleiding en regeling van het verkeer ten hoogste 10 m mag bedragen.

38

39 Voorschriften omtrent onder gebruik. a, Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gronden geldt dat: zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming, waaronder met name niet is begrepen ieder gebruik als opslag-, stort- of afval plaats van enige af dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen, produkten, voer-, vaorof vliegtuigen of andere materialen, behoudens voorzover noodzakelijk voor het normale gebruik van de grond, overeenkomstig de bestemming. b. Ten aanzien von de in lid 1 bedoelde gebouwen geldt dat; zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomst ï g de bestemming. 4. Vrijstelling van de voorschriften omtrent ander gebruik. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatig gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 5. Strafbaarste 1 ling. Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

40

41 2-2! Artikel H> Wegen. 1. Bestemming. De ais zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor wegen, voet- en fietspaden, bermen en bermsloten, met de bijbehorende andere" Boy wwerken. 2. Voorschriften omtrent het bouwen. a Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gronden geldt dat: geen gebouwen mogen worden opgericht. b. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde andere bouwwerken geldt dat; de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen en voor andere bouwwerken ten behoeve van de geleiding en de regeling van het verkeer ten hoogste 10 m mag bedragen. 3. Voorschriften omtrent ander gebruik. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gronden geldt dat: zij slechts mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming, waaronder met name niet is begrepen ieder gebruik als opslag-, stort- of afvalplaats van enige al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen, produkten, voer-, vooraf vliegtuigen of andere materialen, behoudens voorzover noodzakelijk voor het normale gebruik van de grond, overeenkomstig de bestemming. 4. Vrijstelling van de voorschriften omtrent ander gebruik. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in Itd 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatig gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. ^ * Strafbaarste Hing. Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt ais een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

42

43 2-22 HOOFDSTUK Mi. BIJZONDERE BEPALINGEN. Por ALGEMENE VRIJSTELLINGEN. Artikel 12- Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de op de plankaart aangegeven maatvoering t.a.v. bebouwings- en bestemmingsgrenzen, tot een afwijking van ten hoogste 10%, teneinde deze bij de definitieve uitmeting van het plan in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie.

44 Tenslotte zal voor de toepasselijkheid van de overgangsbepaling ten aanzien van bebouwing, het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan, met het oog op de duidelijkheid dienen te worden opgenomen in artikel 13, lid 1, van de voorschriften. Wij hebben in het vorenstaande geen voldoende aanleiding gevonden om aan het onderhavige besluit onze goedkeuring te onthouden. Wij verzoeken u echter wel te bevorderen, dat bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan uwer gemeente met één en ander rekening wordt gehouden.

45 2-23 Por OVERGANGSBEPALINGEN, Artikel Voorschriften omtrent het bouwen. Ten aanzien van de in het plan begrepen gebouwen en andere bouwwerken, die reeds tot stand waren gekomen of alsnog tot stand konden komen, en die afwijken van het bestemmingsplan, geldt dat: 1. zij, mits de afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, gedeeltelijk mogen worden vernieuwd en veranderd; 2. zij, mtts de afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, mógen worden herbouwd na vernietiging door ka la mi reit, mits de aanvraag tot bouwvergunning geschiedt binnen 24 maanden na het tenietgaan. 2. Vobrschriften omtrent het gebruik. a. Ten aanzien van de in het plan begrepen gronden geldt dat: indien en voorzover het gebruik afwijkt van de in het plan gegeven bestemming op het tijdstip dat het bestemmingsplan rechts kracht verkreeg, zij slechts mogen worden gebruikt voor de doeleinden, waartoe zij op dat moment dienden, behoudens wijzigingen, welke leiden tot geringere afwijking van c.q. overeenstemming met het bestemmingsplan. b. Ten aanzien van de in het plan begrepen gebouwen en andere bouwwerken geldt dat: indien en voorzover zij reeds tot stand gekomen waren dan wel nog tot stand konden komen op het tijdstip dat het bestemmingsplan rechtskracht verkreeg en indien op dat tijdstip dan wel op het ti jdstip van gereedkomen het gebruik afwijkt van de in het plan gegeven bestemming, zi j slechts mogen worden gebruikt voor de doeleinden, waartoe zij op dat moment dienden, behoudens wijziging in gebruik, welke leiden tot geringere afwijking van c.q. overeenstemming met het bestemmingsplan. 3. Strafbaarstelling. Overtreding van het bepaalde in lid 2 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

46

47 2-24 Por SLOTBEPALING. Artikel 14- Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als:' "Voorschriften, behorende bij het bestemmingsplan Industriepark Oldebert II, no , gemeente Leek".

48

BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007. VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW

BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007. VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007 VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN voorontwerp: 30 maart 2007 ontwerp: 4 december 2007 vaststelling 13 mei 2008 goedkeuring:

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, mantelzorgwoningen, carports, serres, plantenkassen Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig Een

Nadere informatie

NIEUWBOUW WONING ONDER DE LINDEN KA VEL 45, HENDRIK-IDO-AMB ACHT

NIEUWBOUW WONING ONDER DE LINDEN KA VEL 45, HENDRIK-IDO-AMB ACHT NIEUWBOUW WONING ONDER DE LINDEN KA VEL 45, HENDRIK-IDO-AMB ACHT PROJECTNUMMER: BHVB012 FASE: VOORLOPIG ONTWERP DATUM: 09-07-2014 De heerlijke erven Onder de Linden Kavel 45 LUCHTFOTO LOKATIE Artikel 9

Nadere informatie

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak HABITAT JURIDISCH ADVIES Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak 1 mr. B.J. Meruma/mr. J.J.H. Mineur 27 juli 2010 090079 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 27 December 1929 tot vaststelling van bepalingen omtrent het oprichten van inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken (G.B.1930 no. 64), gelijk zij luidt na de daarin aangebracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 604 Besluit van 6 december 2002, houdende regels ter uitvoering van de Mijnbouwwet (Mijnbouwbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

REGELS. Kenmerk: 2987677

REGELS. Kenmerk: 2987677 REGELS Kenmerk: 2987677 - 1 - INHOUDSOPGAVE REGELS HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1. Begrippen 2 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS 3 Artikel 2. Wonen 3 HOOFDSTUK 3. SLOTREGELS 5 Artikel 3. Slotregel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers. De AV bestaat uit 21 artikelen:

Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers. De AV bestaat uit 21 artikelen: Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers De AV bestaat uit 21 artikelen: 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. De offerte 4. Verzekering inboedel 5. Verhuisprijs 6. De overeenkomst 7. Informatieplicht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Beleidsnotitie schuilstallen

Beleidsnotitie schuilstallen Beleidsnotitie schuilstallen Pagina 1 van 8 1 Aanleiding en achtergrond Lang niet alle (kleinschalige) houders van paarden, ezels, koeien, schapen of geiten hebben hun dieren direct bij huis lopen, maar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

TE HUUR. Lange Hezelstraat 39. Hessenberg 23 NIJMEGEN

TE HUUR. Lange Hezelstraat 39. Hessenberg 23 NIJMEGEN TE HUUR Lange Hezelstraat 39 Hessenberg 23 NIJMEGEN Algemene gegevens : Een markant pand tussen twee straten met twee historische gevels! De lokatie in het centrum van Nijmegen is in een van de oudste

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Deze aanvullende voorwaarden horen bij de: - TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering, versie CL ORV 12-2013 - TAF Special Overlijdensrisicoverzekering, versie CL Special ORV 12-2014 Ze zijn van toepassing

Nadere informatie

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Bijgewerkt tot: Staatsblad 2009, 318;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Borgen EV in ruimtelijke ordening Auteurs : R. Evelein (Tauw), B. Buitendijk (VRR) en F. van der Lans (DCMR) Afdeling : Gemeenten en

Nadere informatie

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Januari 2014 Gemeente Tholen INHOUD Begrippen... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Antihagelgeneratoren...

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin Stichting Middin, statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudend aan de Prinses Beatrixlaan 16, 2285 VZ Rijswijk en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie