Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Huisartsopleiding Post-Academisch Onderwijs Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde

2 Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Huisartsopleiding Post-Academisch Onderwijs Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde

3 Inhoud Studentenonderwijs Inleiding 9 1 Formatie, stafbezetting en taken 11 2 Onderwijsfaciliteiten en ondersteuning 17 3 Ontwikkelingen in Beleidsvoornemens voor studentenonderwijs Huisartsopleiding Inleiding 33 1 Ontwikkelingen in Voorzieningen huisartsopleiding/formatie/stafbezetting 47 3 Opleidingscapaciteit 55 4 Opzet en uitvoering van het opleidingsprogramma 63 5 De huisartsopleiders 71 6 Onderwijsfaciliteiten 79 7 Geschillen met betrekking tot de opleiding 81 8 Wetenschappelijk onderzoek 83 9 Missie, visie en beleidsvoornemens Publicaties 93 Post-academisch onderwijs voor huisartsen Utrecht Voorwoord 103 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van het Juliuscentrum van het UMC Utrecht. Jaarverslag 2012 Huisartsopleiding Utrecht 3

4

5 Voorwoord Hierbij bieden wij met genoegen het jaarverslag 2012 van de afdeling onderwijs huisartsgeneeskunde van het Julius Centrum van het UMC Utrecht aan. Vanaf 2009 zijn de jaarverslagen van het studentenonderwijs, huisartsopleiding en het postacademisch onderwijs samengevoegd. Vanuit de gedachte van de ontwikkeling van een continuüm huisartsgeneeskundig onderwijs heeft deze samenvoeging plaatsgevonden. Natuurlijk zijn voor de externe partijen de onderdelen wel goed herkenbaar aanwezig. Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 7

6 Studentenonderwijs Inleiding De initiële medische opleiding aan het UMC Utrecht kent twee curricula: de traditionele 6-jarige medische opleiding (CRU) die uit een 3-jarige bachelor en een 3-jarige master bestaat en een 4-jarige master tot arts en klinisch onderzoeker (SUMMA). Jaarlijks starten 304 eerstejaars studenten in de bachelor van de reguliere opleiding en 40 studenten in de master SUMMA. SUMMA is toegankelijk voor bachelor graduates in Health Sciences, Farmaceutische wetenschappen en Biomedische wetenschappen. Selectie vindt plaats op motivatie, biomedische kennis, communicatieve en reflectieve vaardigheden. In beide opleidingen heeft huisartsgeneeskunde in de eerste jaren een stevige inbreng in werkgroepen en (werk)colleges waar klinisch redeneren rond patiëntproblemen uit de huisartspraktijk wordt getraind. Daarnaast volgen alle studenten een coassistentschap in de huisartspraktijk. Verder kunnen studenten in de masterfase keuzeonderwijs volgen bij de huisartsgeneeskunde, in de vorm van een wetenschappelijke stage of een klinisch keuzecoschap. In het laatste studiejaar is er de mogelijkheid voor een ASAS (Algemene Semi Arts Stage) van 12 weken bij huisartsgeneeskunde. In samenwerking met het onderwijsinstituut van het UMC Utrecht (de d OO) wordt de kwaliteit van het onderwijs bewaakt door een continue monitoring van de studentwaarderingen en een docentprofessionalisering programma. Jaarlijks worden de waarderingen van de studenten en mogelijke verbeteringen in de programma s met de betrokken onderwijscoördinatoren besproken. Verder wordt van alle stafleden verwacht dat zij zich jaarlijks door observaties en didactische cursussen (bij)scholen op didactisch gebied. Landelijk onderhouden we nauw contact met de zusterafdelingen Huisartsgeneeskunde binnen het IOH-b (Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde- basis). Dit biedt de mogelijkheid gezamenlijk op te trekken in de acht initiële opleidingen. Dit is bijvoorbeeld vruchtbaar bij onderwerpen die in ieder geval door huisartsgeneeskunde in het curriculum moeten worden gebracht en verder ten aanzien van docentprofessionalisering, onderwijs innovatie en toetsing. Voorliggende onderwerpen in het afgelopen jaar waren o.a.: werving en binding van HADO s, initiatieven voor onderzoek van onderwijs en het aios-co model. Hierna volgt een verslag over het jaar Achtereenvolgens komen aan de orde: Een overzicht van de formatie, de personeelsopbouw en de onderwijsfaciliteiten van de sectie studentenonderwijs, een overzicht van en reflectie op de ontwikkelingen van het studentenonderwijs op de beleidsthema s en taakgebieden in 2012 en de plannen voor Dorien Zwart 8 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 9

7 1 Formatie, stafbezetting en taken Onze afdeling beschikte in 2012 over ongeveer 4 FTE staf en ruim 2 FTE secretariële ondersteuning (zie de tabel op de volgende pagina). We verzorgden ongeveer 600 uur (werkgroep)onderwijs en 720 uur coördinatie van blok- en lijnonderwijs in de bachelor en de eerste 2 jaar van de master SUMMA. Onze docenten traden op in het onderwijs in werkgroepen, (werk)colleges en patiëntendemonstraties van de CRU Bachelor en in de eerste twee jaar van SUMMA, in o.a. het startblok en het klinisch lijn onderwijs (KLO/ KLC-1), acute interne geneeskunde, rode oog, lage rugpijn, circulatie en luchtweginfecties, Medical Humanities en keuzevakken. Daarnaast verzorgden ze het terugkomdagonderwijs in de master CRU en SUMMA jaar 3, o.a. van het huisartsencoschap en de ASAS. Coördinatietaken betroffen onderwijsontwikkeling, toetsen, organiseren en kwaliteitszorg van blok- en lijnonderwijs. Verder verzorgden we de plaatsing en begeleiding van bijna 400 studenten voor een coschap/klinische stage in de huisartspraktijk, zie het overzicht hieronder. Dank zij de inzet van een grote groep huisartsen in de regio was dit wederom mogelijk. We zijn deze dan ook uitermate erkentelijk voor het steeds zo gastvrij ontvangen van onze studenten. Benodigde opleidingscapaciteit voor klinische stages huisartsgeneeskunde per jaar in de initiële opleiding geneeskunde (UMC Utrecht) sinds 2006 Curriculum Jaar Stage Aantal studenten Aantal weken Totaal aantal weken SUMMA 1 Pvd Z CRU bach 1 Oriënterende stage SUMMA 3 Coschap CRU master 2 Coschap Schakeljaar ASAS (semiarts) CRU/SUMMA Keuze coschappen CRU/SUMMA Wetenschappelijke stages Buitenland*) Keuze stages Totaal Stages huisartspraktijk 444 studenten weken *) Telt niet mee 10 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 11

8 Personele wisselingen Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van afscheid en welkom; er zijn belangrijke verschuivingen geweest in de bezetting van functies in alle onderdelen van de sectie studentenonderwijs. Hieronder volgt een opsomming van deze wisselingen: Dr. Marijke M. Kuyvenhoven is met FPU gegaan en zij is per 1 april 2012 opgevolgd door dr. Dorien Zwart. Tegelijkertijd is de organisatiestructuur van de sectie aangepast aan de nieuwe afdelingsstructuur van huisartsgeneeskunde. Hiermee is de tweehoofdige leiding van de sectie studentenonderwijs door dr. Kuyvenhoven en dr. A. Sachs samen komen te vervallen. Dorien Zwart is per 1 april 2012 aangesteld als de leidinggevende van het studentenonderwijs. Daarnaast is, ter ondersteuning van de leidinggevende, mw. Esther de Wit-Mensink aangesteld als assistent-teamleider studentenonderwijs. Zij heeft zich naast het dagelijks aansturen van het onderwijssecretariaat ook bezig gehouden met de dagelijkse gang van zaken rond P&O en financiën van de afdeling. Dr. Alfred Sachs zal als senior-docent werkzaam blijven voor het studentenonderwijs en o.a. als coördinator Theoretisch Lijn Onderwijs dit onderwijsonderdeel voor het CRU innoveren. Van het docententeam is dr. H. Vreugdenhil per 1 april uit dienst gegaan en als coördinator van het bachelor startblok opgevolgd door Heleen Brehler, die tot dan toe huisartsdocent bij het co-team was. Mw. FJ Ummels (Frederique) en mw. CHK Wittkampf (Christel) zijn per 1 april begonnen als docenten van het co-team. Zij volgden daar Heleen Brehler en Alike Visser/Ravee Rhambarose op. Laatstgenoemden gingen beiden uit dienst. Anne Decanniere heeft haar werkzaamheden als huisarts-docent bij het studentenonderwijs i.v.m. uitbreiding van haar praktijkwerkzaamheden neergelegd. Rebecca Houtman heeft om dezelfde reden haar aanstelling teruggebracht van 0.2 naar 0.1 fte, en zal alleen nog als docent optreden in de introductiecursus van de Master CRU. Verder heeft Anouk van der Berg Christel Wittkampf vanaf 8 oktober 2012 vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Het zwangerschapsverlof van Frederique Ummels is opgevangen door de vaste docenten van het co-team. De aanstellingen van Janneke Witte en van dr. K (Kees) Gorter zijn per 1 juni 2012 uitgebreid van resp naar 0.44, en van 0.05 naar 0.1 fte. Binnen het secretariaat is mw. P (Patricia) Bachmann-Plomp per 1 augustus gestart als opvolgster van mw. J (Jeanny) Weel. Jeanny heeft Patricia ingewerkt en is per 1 januari 2013 uit dienst gegaan. Herinrichting taken en verantwoordelijkheden Met de nieuwe afdelingsstructuur van de huisartsgeneeskunde als geheel, en de wijziging in de structuur van de leiding van de sectie studentenonderwijs hebben we in 2012 een start gemaakt met herverdelen van taken en verantwoordelijkheden binnen het onderwijssecretariaat enerzijds en het docententeam anderzijds. In het onderwijssecretariaat heeft dit geresulteerd in een gelijkwaardig takenpakket voor de vier coördinerend secretaresses, dat deels bestaat uit eigen omschreven taken en verantwoordelijkheden en daarnaast uit omschreven, gezamenlijke overstijgende taken. Esther de Wit is functioneel leidinggevende van het secretariaat, Dorien Zwart blijft eindverantwoordelijk. Binnen de docentenstaf zijn eerste stappen gezet richting resultaatgerichte eenheden rond bachelor CRU, Master CRU en SUMMA. Janneke Witte is aangesteld als coördinator van het CRU-coschap en het CRU co-team. Naast de uitvoerende taken dragen we als afdeling huisartsgeneeskunde samen met andere afdelingen van het UMC Utrecht verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het onderwijs, toetsing en kwaliteitszorg op facultair niveau. Zo participeren we in tal van facultaire commissies, zoals de Opleidings Cie Geneeskunde (OCG) (Saskia Mol), de Cie Kwaliteitszorg Toetsing (CKT) (Jan Schakelaar), de Cie Utrechtse Voortgangstoets (UVT) (Saskia Mol), de Cie keuze-onderwijs (Merijn Bosman) en de Cie Professioneel Gedrag (CPG) (Saskia Mol voor de bachelor en Dorien Zwart voor de master). Daarnaast participeert Dorien Zwart in de Kerngroep Kwaliteit en Veiligheid van het CRU-curriculum en is ze benoemd tot UMC Utrecht-afgevaardigde in de centrale commissie voor de ontwikkeling van de NFU-Master Kwaliteit en Veiligheid. Tabel 1 / Formatie studentenonderwijs huisartsgeneeskunde (31 december 2012) Naam (onderwijskwalificatie)*) Functie/onderdeel Formatie Management dagdelen Dr. D.L.M. (Dorien) Zwart Leidinggevende / Examinator klinische fase 0,44 Mw. E. de Wit-Mensink Assistent- teamleider 0,50 Totaal0,94 Docenten Drs. M. (Merijn) Bosman (BKO) Huisarts/docent 0,20 Dr. A.P.E. (Alfred) Sachs Huisarts/ senior-docent 0,20 12 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 13

9 Naam (onderwijskwalificatie)*) Functie/onderdeel Formatie Drs. L. (Wies) A. Dokkum Huisarts/docent (SUMMA) 0,22 Drs. E. (Els) Kuijper Huisarts/docent Coördinator KLO/KLC 0,25 Dr. S.S.L.(Saskia) Mol (SKO) Huisarts/docent vernieuwing/ Examinator KLO/KLC 0,40 Drs. J.H. (Jan) Schakelaar Huisarts/docent (SUMMA) 0,22 Drs. E. (Ernst) Scheele** Huisarts/docent pm Drs. W. (Wies) Remmers** Huisarts/docent pm Drs. H.D. (Heleen) Brehler Huisarts/coördinator Startblok bachelor 0,22 Dr. K.J. (Kees) Gorter Huisarts/docent 0,10 Drs. J. (Janneke) Bossenbroek Huisarts/docent Terugkomdagen klinische fase 0,20 Drs. C.T.M. (Christel) Wittkampf Huisarts/docent Terugkomdagen klinische fase 0,20 Drs M. (Marieke) Mennink Huisarts/docent Terugkomdagen klinische fase 0,11 Drs. F.J. Frederique Ummels Huisarts/docent Terugkomdagen klinische fase 0,20 Drs. J.A.M. Janneke Witte Huisarts/coördinator klinische fase 0.44 Mw. A (Anouk) vd Berg** Huisarts/docent Terugkomdagen klinische fase pm Drs R. (Rebecca) Houtman Huisarts/docent Terugkomdagen klinische fase 0,10 Drs C. (Charles) Helsper (BKO) Arts/docent vernieuwing 0,10 Totaal 3,17 Ondersteunend personeel M. (Monique) Pot Secretaresse (CRU coschap, stage jr 1) 0,89 A. (Annelies) van der Burg Secretaresse (keuzestages,coschap SUMMA, Ba CRU) 0,90 I.C. (Inge) Laurens Secretaresse (coschap CRU) 0,50 P. (Patricia) Bachmann-Plomp Secretaresse (stage jr 1 CRU en SUMMA) 0,50 Totaal 2,79 *) onderwijskwalificaties: Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) **) vaste inval of vervanging bij zwangerschapsverlof, ziekte, e.d. Zie voor informatie over de medische curricula (CRU en SUMMA) van het UMC Utrecht 14 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 15

10 2 Onderwijsfaciliteiten en ondersteuning Alle werkgroep- en lijnonderwijs wordt in het onderwijsgebouw van het UMC Utrecht, het Hijmans van den Berghgebouw, gegeven. Dit gebouw beschikt over vijf grote collegezalen en diverse werkgroepruimtes voor personen ingericht met beamer en een pc (met internet) voor kleinschalig onderwijs, practicumruimtes en een vaardigheidslab. Daarnaast is er een Studielandschap (met ongeveer 100 plaatsen). Deze onderwijs voorzieningen worden vanuit de divisie Onderwijs en Opleiding (d OO) van het UMC Utrecht professioneel ondersteund. De Introductieweek voor de CRU coschappen vindt plaats in het gebouw van de huisartsopleiding en de LRGC, locatie Parkwijk. De terugkomdagen voor coassistenten en ASAS vinden eveneens bij de huisartsopleiding plaats. De aanwezigheid van een computer-leerzaal en een vaardigheden lab maakt de huisartsopleiding uiterst geschikt voor kleinschalig onderwijs in de klinische fase. De mogelijkheden zijn met de verhuizing naar het Broederhuis in Zeist verbeterd. Daarnaast is hard gewerkt aan het ontwikkelen van onderwijsvoorzieningen in de LRJG. Zo is er in Veldhuizen een groepsruimte voor onderwijs ingericht met een videoverbinding naar drie spreekkamer-ruimtes om met onderwijsgroepen de consultvoering door een huisarts te kunnen volgen en na te bespreken. Daarbij wordt vanzelfsprekend veel aandacht aan de bewaking van de privacy van de patiënten besteed. Tenslotte gaat het mogelijk worden om vanuit Parkwijk een video-conference verbinding met het UMC te leggen. Helaas is deze video-conference verbinding nog steeds niet volwaardig in gebruik. Dit zal in 2013 prioriteit krijgen. Al onze docenten hebben een werkruimte in het Stratenum, een van de gebouwen van het UMC Utrecht op de Uithof. De Terugkomdagdocenten van de coschappen en het semiartschap hebben een flexibele werkplek in Zeist. 16 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 17

11 Ontwikkelingen in Het afgelopen jaar is voortgebouwd op staand beleid, dat gegrond is in het beleid van de afdeling huisartsgeneeskunde en de onderwijsstrategie van het Julius Centrum. De strategische thema s zijn verbeteren van 1. onderwijsorganisatie, 2. toetsen, 3. onderwijsmethoden en 4. docentprofessionalisering. De afdeling huisartsgeneeskunde streeft naast verbeteringen op deze thema s naar voldoende zichtbaarheid van huisartsgeneeskunde als klinisch vak in het medisch curriculum en heeft verder versteviging van het onderwijscontinuüm en internationalisering op de beleidsagenda gezet. Naast deze beleidslijnen zijn de studentenevaluaties richtinggevend geweest bij directe aanpassingen van ons onderwijs. Op de beleidsthema s zijn in 2012 de volgende ontwikkelingen geweest: 1. Organisatie van onderwijs Herinrichten van de taken en verantwoordelijkheden van het onderwijssecretariaat en het communiceren hiervan heeft veel aandacht gekregen. Er is een begin gemaakt met het vormen van een multifunctioneel secretariaat; in de toekomst moet het beter mogelijk worden dat secretaresses inzicht hebben in elkaars werkzaamheden en werk van elkaar kunnen overnemen. Er is gecommuniceerd richting docenten welke ondersteuning en dienstverlening zij van het secretariaat mogen verwachten. Ook is een start gemaakt met het inzichtelijker maken van de financiën van het studentenonderwijs, o.a. het labelen van de verschillende structurele declaraties van externe stageverleners en zzp-docenten. Aangezien in de loop van het jaar het Hagport project is stopgezet is de vernieuwing van de administratieve processen gestremd. In plaats daarvan is nu gestart met het intern stroomlijnen en vereenvoudigen van de werkprocessen. Wat betreft de communicatie naar extern, de stageverleners (HADO s), hebben we besloten aan te sluiten op de afdeling als geheel: de oorspronkelijke HADO nieuwsbrief is nu gekoppeld aan de nieuwsbrief van de afdeling. Het is de bedoeling om hiermee een eenduidig beeld van de afdeling te schetsen en om te voorkomen dat HADO s zich overladen voelen door verschillende nieuwsbrieven uit eenzelfde hoek. 18 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 19

12 2. Toetsing Concreet zijn Bachelor docenten naar een cursus toetsing en digitale toetsing geweest. Daarnaast is onderzocht of Test Vision als programma voldoet voor onze bachelor toetsen (KLO/KLC en startblok). Voor het KLO-examen blijkt het programma thans niet bruikbaar; nader overleg met de makers van het programma zal volgen. In KLO/KLC is geëxperimenteerd met een innovatieve toetsvraagvorm, de CIP vraag en in het startblok zijn gesprekken geweest over digitalisering van de toets. De toets lijkt zich hiervoor uitstekend te lenen. Echter is het is op dit moment logistiek vanuit de Universiteit niet mogelijk om van zo n groot cohort de toets af te nemen. De startblokcoördinator blijft hierover met de coördinator van Test Vision in gesprek. 3. Onderwijsinnovatie Er is vooral ingezet op digitalisering van onderwijsprogramma s. Daartoe hebben we een aanvraag geschreven voor het project Onbegrensd leren voor de ontwikkeling van een digitaal spreekuur bij de huisarts. Dit onderwijsmateriaal willen we vooral inzetten in de stagepraktijken van de coassistenten. De aanvraag was eind 2012 in behandeling genomen door het project Onbegrensd leren. Hiernaast zijn o.a. in het startblok 14colleges opgenomen als weblectures. Niet digitaal maar wel innovatief: binnen de master voor de CRU hebben we het concept pressure cooking casus uitgewerkt. Hiermee beogen we in minuten vanuit een casus, die rechtstreeks uit de praktijk komt, een preklinische vraag uit te werken. Zo verbinden we basale vakken als anatomie, fysiologie en pathologie met de dagelijkse praktijk. Deze casuïstiek is onderdeel van het Theoretisch Lijn Onderwijs in het coschap huisartsgeneeskunde. 4. Docentprofessionalisering Rond docentprofessionalisering is voorgebouwd op het ingezette beleid rond behalen van BKO en SKO. Charles Helsper en Harriette Vreugdenhil hebben in 2012 hun BKO behaald. Er zijn 4intervisiebijeenkomsten geweest voor het docententeam. Daarnaast is beleid ontwikkeld voor 2013 om structurele intervisie en onderlinge observatie van docenten te faciliteren. Dit beleid zal in 2013 zijn beslag krijgen. Voor de HADO s zijn over het jaar twee scholingsavonden georganiseerd, in voor- en najaar. De onderwerpen van deze scholingen waren: beoordelen en feedback geven in het voorjaar en in het najaar de vernieuwingen in het coschap, resp. de introductiecursus en het theoretisch lijn onderwijs. 5. Zichtbaarheid huisartsgeneeskunde Het aantal klinisch lijn colleges in de CRU Bachelor is voor het studiejaar uitgebreid van 5 naar 7. Daarnaast is het standaardformat van de presentaties van KLO/KLC aangepast, zodat de structuur van het college verbetert, maar ook kraakhelder is dat er een huisarts college staat te geven. Daarnaast hebben we in het kader van de zichtbaarheid meerwaarde en positionering van huisartsgeneeskunde binnen SUMMA, naar aanleiding van plannen van de d OO om i.v.m. logistieke problemen de positionering van het coschap huisartsgeneeskunde te wijzigen, een notitie geschreven over de lacunes van de studenten wat betreft huisartsgeneeskunde. Hierin hebben we ook voorstellen gedaan om deze lacunes, binnen de op handen zijnde structuurwijzigingen, op te lossen. Deze notitie is nu onderdeel van voortgaand overleg met de d OO. 6. Onderwijs continuüm Binnen de organisatie is het onderwijscontinuüm versterkt door de aanstelling van Dorien Zwart als hoofd van het studentenonderwijs. Vanuit haar ruime ervaring binnen de huisartsopleiding, zal zij een brugfunctie kunnen vervullen tussen het curriculair en het vervolg onderwijs. Formeel is er ook een verbinding gelegd tussen curriculair en vervolg-onderwijs, nl. door de functie van plaatsvervangend opleider te koppelen aan de functie van leidinggevende van het studentenonderwijs. Concrete uitwerking van het aios-co model en gezamenlijk optrekken in onderwijsinnovaties zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van e-learning modules zijn vanuit het studentenonderwijs ingezet als vehikel voor de bevordering van de samenwerking en uitwisseling tussen de huisartsopleiding en het studentenonderwijs. Het studentenonderwijs heeft verder voor het eerst een bijdrage geleverd op de landelijke Interstavendag, die van oudsher voor de vervolgopleiding georganiseerd werd. Daarnaast is een gezamenlijke notitie over de implementatie van het aios-co model in het derde jaar van de huisartsopleiding geschreven en nu onderdeel van voortgaand gesprek. Wederom hebben twee AIOS-huisartsgeneeskunde de helft van hun onderwijsdifferentiatie in het basiscurriculum te lopen. Ze zijn daarbij begeleid door onze docenten. 7. Internationalisering Er zijn twee SUMMA studenten voor hun regulier huisartsgeneeskunde coschap naar Cardiff, UK, geweest. Deze coschappen zijn als succesvol geëvalueerd. Daarnaast is 20 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 21

13 gestart met een evaluatie van de coschappen op Curaçao van SUMMA studenten, met als doel te beoordelen of deze coschappen in deze vorm voortgezet moeten worden. Vooralsnog lijkt dit laatste coschap eerder geschikt als keuzecoschap dan als regulier coschap huisartsgeneeskunde binnen SUMMA. Met prof.dr. Mieke van Driel, afdelingshoofd huisartsgeneeskunde van University of Queensland in Brisbane, Australië, zijn eerste verkenningen gedaan in een gesprek over de mogelijkheden tot uitwisseling. Concreet zijn toen direct afspraken gemaakt voor de wetenschappelijke stage van een studente, die zijn beslag zal krijgen begin januari Het 7-weekse keuzecoschap in ziekenhuis en buitenposten in Machame (Tanzania) blijft een populair coschap onder studenten. In 2012 hebben 6 studenten dit coschap gelopen. Ontwikkeling per onderwijsonderdeel Op de verschillende onderdelen van het studentenonderwijs is ook aan de specifieke doelstellingen uit het jaarplan 2012 gewerkt, of zijn er naar aanleiding van studentenevaluatie of anderszins acties ondernomen. Onderstaand volgt het overzicht hiervan. teerd. Dit geldt voor zowel de capita selecta als het DEPTh onderwijs. De Elektronisch LeerOmgeving (ELO) van de Huisartsopleiding wordt gebruikt als digitale ondersteuning hiervoor. Ook is in het kader van innovatie van onderwijs interactieve, digitale casuïstiek ontwikkeld via pscribe. Daarnaast is naar aanleiding van evaluatie van studenten en de d OO is ingezet op aanpassing van de handleiding van het coschap, alsmede op heroverweging en verbetering van het uitwisselen op de terugkomdagen. Resultaten hiervan zullen in 2013 geïmplementeerd worden. Verder is het aantal diensten dat coassistenten moeten doen verhoogd van een naar twee, en zijn de regels rond compensatie verhelderd. De eerste evaluaties van de introductieweek zijn niet gunstig. Mogelijk zijn dit nog startproblemen. Na een jaar, nl. april 2013, zullen we de balans opmaken en eventuele aanpassingen van het onderwijs gaan ontwikkelen. Verder zijn mede op aangeven van jaarvertegenwoordiging van de studenten zog. co lunches geïmplementeerd. Deze vinden iedere 6 weken plaats, zodat elke groep tenminste eenmaal kan deelnemen. Tenslotte is toenadering gezocht met de Huisartsopleiding om het AIOS-co model verder vorm te gaan geven. Informeel heeft al een tiental studenten stage gelopen in een praktijk waar de begeleiding gedeeltelijk door de AIOS werd gedaan. Bachelor CRU Startblok: In het Startblok is getracht alle colleges op te nemen als weblecture (met uitzondering uiteraard van de colleges waar een patiënt aan deelneemt.) Dit is, op 1 college na, gelukt. Er is aandacht geweest voor branding o.a. d.m.v. universele powerpointformats. Over de digitale toetsing zijn gesprekken geweest. Niet de toets zelf maar de logistiek is nog bottleneck. Dit zal ook komend jaar helaas nog zo zijn. In 2013 zal derhalve nog schriftelijk worden getoetst. Wel worden er voorbereidingen getroffen voor digitale toetsing in KLO/KLC: De tevredenheid onder KLO-docenten was door verschillende maatregelen in gestegen; deze verbetering is in 2012 behouden gebleven. Een nieuwe toetsvorm is ingevoerd, de CIP vraag; deze werd gewaardeerd maar bleek te makkelijk. Master CRU De implementatie van de Introductieweek van het CRU coschap is voltooid. In het verlengde daarvan is ook het onderwijs op de Terugkomdagen is vernieuwd en geimplemen SUMMA Kees Gorter is aangesteld als coördinator van het coschap SUMMA. De specifieke doelstelling voor SUMMA jaar 1 en 2 meer profileren van de huisartsgeneeskunde en imago aantrekkelijker maken is uitgewerkt. Er is een flyer ontwikkeld in samenwerking met de principal investigators (PI s) waarin met de onderzoekslijnen van HAG beschreven worden. Deze wordt nu in jaar 1 en 2 verspreid tijdens de colleges Klinisch redeneren. Tevens zijn er vier gastcolleges toegevoegd, die gegeven worden door de PI s van de onderzoekslijnen binnen HAG. Op deze wijze wordt er in een vroege fase van de SUMMA opleiding aandacht gegeven aan wetenschappelijk onderzoek binnen de huisartsgeneeskunde. Doel is de onbekendheid van de SUMMA studenten met dit onderzoek te ondervangen. In SUMMA jaar 3 zijn de terugkomochtenden geïmplementeerd als een vast onderdeel van het coschap mede naar aanleiding van zeer goede studenten evaluaties. De patiëntenpresentaties tijdens deze ochtenden worden door de UMC Utrecht docent beoordeeld en tellen mee bij het eindoordeel van het coschap. 22 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 23

14 4 Beleidsvoornemens voor studentenonderwijs 2013 Algemeen Studentenonderwijs stelt zich ten doel huisartsgeneeskundig onderwijs te geven dat onderwijskundig en inhoudelijk van hoogwaardige kwaliteit en innovatief is, en bovendien wervend is voor de huisartsgeneeskunde als toekomstig vak. Conform Julius Strategie en de kaderstellingsbrief Julius 2013 focust het studentenonderwijs op 1. Docentprofessionalisering 2. Inzet van vakbeoefenaars als docent bij onderwijs 3. Professionalisering van onderwijsvormen en middelen 4. Professionalisering van toetsen 5. Transparantie rond de prestaties van het studentenonderwijs 6. Gastvrijheid voor studenten en stageverleners Hiervoor is een flexibele en efficiënte onderwijsorganisatie nodig, voldoende financiële middelen en ondersteuning van huisartsdocenten bij onderwijsontwikkeling en onderwijs geven en voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van onderwijsontwikkeling en huisartsgeneeskunde in de staf. Hieronder zijn de doelen en plannen per stafeenheid of taak van het docentenonderwijs voor 2013 uitgeschreven: Docentenstaf Doel: professionalisering, behoud en inzet van goede vakbeoefenaars als docent huisartsgeneeskunde Gevarieerd en variërend takenpakket - Onderwijsontwikkeling en -innovatie structureel opnemen als docententaak - Participatie in onderzoek van onderwijs - Uitwisseling met docentstaf vervolgopleiding 24 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 25

15 Stafinzet binnen andere Juliusafdelingen Professionalisering - SKO/BKO trajecten stimuleren - Intervisie programma uitbouwen: Uitschrijven observatie instrument voor colleges Plannen onderlinge observaties; alle docenten observeren Intervisie-halfuur na elk docentenoverleg - Nascholing onderwijs/didactiek: Deelname van docenten aan NVMO congres en terugrapportage van alle onderwijscongressen op docentenoverleg Scholingsdag voor docenten studentenonderwijs instellen Marktconforme beloning van (externe) huisarts-docenten - Budget externe docenten verruimen Organisatie en financiën Doel: bevorderen transparantie financiën, verbeteren beheer onderwijsmateriaal Vernieuwen betalingsprocedure stageverleners (i.v.m. eisen belastingdienst) Ordenen type declaraties/uitbetalingen aan externen Bevorderen beschikbaarheid onderwijsmateriaal voor docenten via sharepoint of elo Plan maken voor eenduidig beheer onderwijsmateriaal Onderwijsontwikkeling/-innovatie Doel: structureel inbouwen onderwijsontwikkeling en-innovatie in subafdeling studentenonderwijs Start onderwijsontwikkeling/-innovatie overleg in onderwijscontinuum Uitwerken DEPTh model binnen het onderwijscontinuum Uitschrijven DEPTh model in Nederlandse publicatie Onderwijsontwikkeling verbinden met onderzoek van onderwijs Huisartsdocenten (Stageverleners) Doel: Werven en versterken contact Aanpassen stagevergoeding naar meer marktconform bedrag Werven 5 nieuwe vaste HADO s Inbouwen telefonische evaluatie na 1 e co van eenmalige HADO ( Aftersales ) HADO informatiebrief inpassen in afdelingscommnunicatie/digitaliseren Onderwijssecretariaat Doel: vergroten gastvrijheid, reorganisatie taken en verantwoordelijkheden onderwijssecretariaat, bevorderen efficiëntie (vooruitlopend op mogelijke wijziging van de personele bezetting in 2014) Streven naar dagelijkse bezetting/bereikbaarheid van 8-17 uur Uniformeren van functies binnen het onderwijssecretariaat (ism bedrijfsbureau) Overstijgende vs onderwijsgerelateerde taken inventariseren en herverdelen Verbeteren onderlinge communicatie en samenwerking Ontwikkelen eenduidig werkproces m.b.t. beheer en continue update van PHB Digitaliseren planningsproces coschappen CRU Inwerken nieuwe coördinerend secretaresse bachelor Herinrichten organisatorische en secretariële ondersteuning docenten CRU Bachelor Doel: Kwaliteitsverbetering onderwijs en toetsing, vergroten zichtbaarheid HAG Vernieuwen onderdelen van programma en invulling startblok 1.1 Uitbouwen en vernieuwen onderwijs en positie huisartsgeneeskunde in blok acute geneeskunde Vernieuwen toetsing - Doorontwikkelen nieuwe toetsvraag-vorm (CIP) in KLO1 en startblok Voorbereiden digitaliseren toetsen hag Inzet minsten 2 nieuwe huisarts-docenten voor KLO/KLC onderwijs KLO werkgroepen op praktijklocatie (van werkgroepdocent) organiseren CRU Master Doel: Kwaliteitsverbetering onderwijs en toetsing, vergroten capaciteit docenten/ stageplaatsen: Definitief uitwerken aios/co model (ism HA-opleiding) Ontwikkelen docentonafhankelijke onderwijsmodules en toetsen Ontwikkelen van interactieve formatieve toetsen rond 20 NHG standaarden, een zogenaamd Digitaal Spreekuur van de Huisarts - Ontwikkelen zelfstudieopdrachten voor in de stagepraktijken Ontwikkelen van interactieve module met longitudinale casuïstiek Doorontwikkelen en implementeren DEPTh-HAG onderwijs op terugkomdagen 26 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 27

16 SUMMA Doel: bevorderen positie en zichtbaarheid huisartsgeneeskundig onderwijs, bewaken en verbeteren kwaliteit van onderwijs Uitwerken voorbereidingsdagen HAG voor coassistenten die HAG vroeg in jaar 3 krijgen Uitwerken koppeling van deze vroege coassistenten aan aios (aios.co model) Bestendigen terugkomochtenden Apeldoorn; o.a. structureel vervanger voor Kees Gorter aanstellen en inwerken Uitwerken lacunes HAG kennis SUMMA coassistenten tot voorstel voor aanvullingen van huisartsgeneeskundig onderwijs in de kennislijn Landelijk/IOH-B Samenwerking zoeken en uitbouwen op het gebied van de landelijk bepaalde thema s (onderzoek van onderwijs, aios/co model, toetsing) in de IOH-B setting. Internationalisering Doel: Opstarten, evalueren en uitbouwen internationale (budget neutrale) samenwerking op het gebied van onderwijs Uitwisseling van 5 studenten en 2 docenten in 2013 Cardiff: - Verbeteren inhoud en organisatie naar aanleiding van evaluaties SUMMA-co s Twee coassistenten in 2013 naar Cardiff Southampton en UQ Brisbane: - Opstarten samenwerking op gebied van onderwijs Inventariseren mogelijkheid doorstart Summerschool General Practice 28 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 29

17

18 Huisartsopleiding Utrecht Huisartsopleiding Utrecht Inleiding Zoals te doen gebruikelijk is er in ons jaarverslag een terugblik op 2012 en is ook het beleidsplan voor 2013 opgenomen. Naast het realiseren van de uitbreiding van de opleidingscapaciteit en het verzorgen van onderwijs op hoog niveau voor onze aios en opleiders mag 2012 gekenschetst worden als een minder hectisch jaar dan Na de verhuizing in oktober 2011 stond 2012 in het teken van de in gebruik neming en optimalisering van de voorzieningen in onze nieuwe ruimten op de mooie locatie in Zeist. Aandachtspunt bleef verder de academisering van het onderwijs op het niveau van aios, docenten, opleiders en de academische positionering binnen het UMC Utrecht en het verzorgen van evidence based huisartsgeneeskunde. Er waren activiteiten om in te spelen op het komende vertrek van Ron Pieters in maart Er werden stappen gezet in de opvolging van hem en in het kader van de verdere academisering was er de voorbereiding voor het onderwijs hoogleraarschap. De interstavendag vond plaats in Utrecht en er is een compliment op zijn plaats voor de organisatoren Monique Filippo en Tecla Wolf die een prachtige en inspirerende dag verzorgden voor zowel de docenten als het ondersteunend personeel van de 8 huisartsopleidingen van Nederland en voor enkele afgevaardigden van onze zusterafdelingen uit Vlaanderen. In september 2012 hebben wij afscheid moeten nemen van een zeer ervaren docent Sjoerd Zwart. In de laatste jaren hield hij zich naast zijn docentschap bezig met de internationale uitwisseling en de module internationale gezondheidszorg. Hij bezocht samen met Rianne Maille Southampton en verzorgde ook de reis van vier docenten uit Southampton naar Nederland. Naast Sjoerd moesten wij ook afscheid nemen van twee huisarts onderwijsontwikkelaars. Deze junior docenten groep is aan wisseling onderhevig vanwege het carrière perspectief van deze jonge huisartsen en soms keuzes voor alleen praktijk. Vanwege de uitbreiding van de huisartsopleiding moesten wij in 2012 ook extra docenten aannemen. De vacatures konden wij gelukkig op een goede wijze invullen met nieuwe enthousiaste medewerkers. 32 Jaarverslag 2012 Huisartsopleiding Utrecht Jaarverslag 2012 Huisartsopleiding Utrecht 33

19 In Utrecht wordt het hoofd van de huisartsopleiding gezien als het aanspreekpunt voor het onderwijs in de huisartsgeneeskunde. Dit is vergelijkbaar met de positie opleider binnen de andere specialismen. Het realiseren van het continuüm van onderwijs in de basis-, vervolg opleiding en het post academisch onderwijs vergt de nodige energie om tot een goede aansluiting en uitwisseling te komen. Het aios coassistent model kan een voorbeeld zijn van het realiseren van deze aansluiting. In het onderdeel studentenonderwijs is hier meer informatie over gegeven. Wij moesten vanwege haar pensioen afscheid nemen van Marijke Kuyvenhoven het hoofd van de basisopleiding / studentenonderwijs huisartsgeneeskunde. Het was verheugend dat een van onze eigen medewerkers Dorien Zwart bereid was om deze functie over te nemen. Het is altijd een goed gebruik om alle medewerkers te bedanken voor hun inzet voor het onderwijs. Met recht kan er gesteld worden dat er met veel inzet en enthousiasme wordt gewerkt aan de verbetering van het onderwijs in de huisartsgeneeskunde zowel in het studentenonderwijs als in de vervolgopleiding en in het post academisch onderwijs. Het verslag geeft hiervan een weergave. Ron Pieters, Hoofd Huisartsopleiding 34 Jaarverslag 2012 Huisartsopleiding Utrecht Jaarverslag 2012 Huisartsopleiding Utrecht 35

20 1 Ontwikkelingen in 2012 Academisering van de opleiding In 2012 zijn wij verder gegaan om de academiseringsgedachte vorm te geven. Op verschillende niveaus, van zowel onderwijs, onderzoek van onderwijs, onze docenten, onze opleiders en onze organisatie zijn wij bezig deze academische kwaliteit te realiseren. Doel is om kritische huisartsen af te leveren, die betrokken en met oog voor de noden van de patiënt op een wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoorde wijze het vak uitoefenen. Het middel om dit doel via de academisering te bereiken is het realiseren van een verbetering van de koppeling tussen de patiëntenzorg, de opleiding tot huisarts en wetenschappelijk onderzoek binnen de universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde, waardoor het wetenschappelijk niveau van de huisartsopleiding kan worden verhoogd. Samen met de huisartsopleiding van de UvA zal er een studie worden verricht naar de houding ten opzichte van EBM toepassing in de praktijk en het onderwijs in EBM. Er is hiervoor in 2010 een subsidie verkregen van het Cash fonds. Onderzoek van Onderwijs In een samenwerkingsproject van Nijmegen en Utrecht wordt onderzoek gedaan naar de selectie van kandidaten voor de opleiding. In Utrecht is de samenhang onderzocht van de competentieontwikkeling en uitval in de opleiding. Deze observationele studie beschrijft problemen bij de voortgang van aios in het eerste jaar van de opleiding tot huisarts en factoren die daarmee samenhangen. De onderzoekvragen luidden: - Hoeveel aios tonen onvoldoende voortgang of vallen onvrijwillig uit en op welk taakgebied hebben ze problemen of lacunes? - In hoeverre hangen persoonskenmerken, danwel onvoldoende kennis of competenties in het eerste kwartaal samen met onvoldoende voortgang/onvrijwillige uitval aan het eind van jaar 1? In 2011 heeft verder in het kader van dit onderzoek een pilot plaatsgevonden met een nieuwe selectie methodiek. In 2013 zal dit project afgerond worden met een promotie. 36 Jaarverslag 2012 Huisartsopleiding Utrecht Jaarverslag 2012 Huisartsopleiding Utrecht 37

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012 State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 QANU augustus 2012 2 QANU / Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Linnaeusinstituut

Jaarverslag 2014. Linnaeusinstituut Jaarverslag 2014 Linnaeusinstituut Conceptjaarverslag 2014.17-02-2015 Inhoud Voorwoord 1. Samenwerkingscontacten 1.1 Affiliatieovereenkomst met AMC en VUmc 1.2 Lidmaatschap vereniging STZ 1.3 De Opleidings-

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1.

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1. Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3 1.1.1 Raad van Bestuur 3 1.1.2 Strategische Conferenties 4 1.1.3 Medische Staf 4 1.1.4 Verpleegkundig Stafconvent 4 1.2 EXTERNE

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Eindverslag van het project Zicht op Effectiviteit Practice-Based Evidence Evidence- Based Practice 2008 Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht/ Praktikon, Nijmegen

Nadere informatie

Bachelor Marketingcommunicatie. The New School for Information Services. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en 24 mei 2013

Bachelor Marketingcommunicatie. The New School for Information Services. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en 24 mei 2013 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Bachelor Marketingcommunicatie The New School for Information Services Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

op één lijn 36 HAG = TOP OHO I + EGPRN CAPHRI School for Public Health and Primary Care Geert-Jan Dinant HOOGLERAAR HUISARTSEN UHD Jochen Cals AIOTHO

op één lijn 36 HAG = TOP OHO I + EGPRN CAPHRI School for Public Health and Primary Care Geert-Jan Dinant HOOGLERAAR HUISARTSEN UHD Jochen Cals AIOTHO CAPHRI School for Public Health and Primary Care onderzoekspiramide HAG = TOP Jelle Stoffers Geert-Jan Dinant HOOGLERAAR HUISARTSEN UHD Yvonne van Leeuwen Roelf Norg Brisbane Jochen Cals AIOTHO Huisartsonderzoekers

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Bèta s in Banen. Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Rijksuniversiteit Groningen. oktober 2004

Bèta s in Banen. Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Rijksuniversiteit Groningen. oktober 2004 Bèta s in Banen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Rijksuniversiteit Groningen oktober 2004 (herziene versie van de nota d.d. september 2001) 1 Bèta s in Banen (versie september 2001) Leden

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 Design Academy Eindhoven jaarverslag 2010 inhoudsopgave jaarverslag 2010 Voorwoord van het College van Bestuur Verslag van de Raad van Toezicht 5 7 Algemeen Design

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie