Jaarplan De Mariaschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014-2015. De Mariaschool"

Transcriptie

1 In dit jaarplan van de Mariaschool kijken we vooruit naar het schooljaar We geven richting aan de ontwikkelingen van de Mariaschool. De richting waarin we ons onderwijs verder willen ontwikkelen is beschreven en vastgesteld in het schoolplan Na dit schooljaar zal er een nieuw schoolplan worden geschreven. In het schooljaar zal het accent liggen op het vastleggen en borgen van de ontwikkelingen die we de afgelopen jaren hebben ingezet. De beleidvoornemens van de Mariaschool plaatsen we in het kader van de vijf thema s waarop de koers van SPOM is gebaseerd. 1. Hoogwaardig kindgericht onderwijs bieden 2. Binden en boeien van personeel 3. Thuisnabij onderwijs verzorgen met een adequate zorgstructuur 4. Maatschappelijke partner zijn 5. Samenwerken binnen een professionele lerende organisatie De 5 thema s zijn uitgewerkt in concrete beelden, die duidelijk maken hoe het onderwijs aan onze kinderen er in de nabije toekomst uit ziet. De beleidsvoornemens van onze school brengen we onder in de structuur van deze vijf thema s, omdat we hiermee recht doen aan onze belangrijkste opdracht als school en omdat we hiermee de verbinding weten te leggen tussen de thema s die op schoolniveau van belang zijn en in de bovenschoolse kaders. 1.1 Hoogwaardig en kindgericht onderwijs bieden Ontwikkelingsgericht onderwijs Op de Mariaschool werken we ontwikkelingsgericht. In de onderbouw staat het leren vanuit spel centraal. In de bovenbouw richten we ons op onderzoek. In het schooljaar zijn we gestart met het werken in heterogene groepen in de onderbouw. Deze verandering die goed past binnen ons concept van ontwikkelingsgericht werken, is mede door de krimp ontstaan. Binnen ontwikkelingsgericht onderwijs heeft heterogeniteit naar leeftijd altijd de voorkeur omdat het van belang is dat kinderen met veel modellen en voorbeelden van meerwetende en meerkunnende partners in contact komen en zijn. In het schooljaar zetten we onze ontwikkelingen met betrekking tot het werken in heterogene groepen voort. Er is een groep 1-2, een groep 2-3 en een groep 3-4. Van maandag t/m donderdag werken zij in heterogene groepen. Op vrijdag zijn de kinderen uit groep 1 en 2 vrij. De groepen 3 en 4 werken dan in homogene groepen. De begeleiding zal zich ook het komende jaar richten op de professionalisering van de leerkracht. Door middel van opnames in de groep en het nabespreken hiervan in de bouwvergadering leren 1

2 leerkrachten van en met elkaar. In het schooljaar wordt de begeleiding niet meer extern ingezet. We organiseren dit binnen ons eigen team. Collega s willen graag bij elkaar kijken en de ruimte krijgen om met en van elkaar te leren. Doelstellingen : Het werken met een vaste kring vastleggen en voortzetten. Reflecteren op jezelf en het geven van feedback worden ingezet om van en met elkaar te leren. Het ontwerpen en inrichten van een rijke leeromgeving zal bij ieder thema opnieuw punt van aandacht zijn. Elkaars lokaal bekijken. Blijvend aandacht voor het meespelen van de leerkracht in de speelhoeken. Dit opnemen in de dagplanning. Invoeren van het registratiesysteem Kijk! in de groepen 1 t/m 4 (2/3 ontwikkelgebieden). Hierbij maken we keuzes over de inzet van de kinderdagboeken en de logboeken. Onderzoekend leren (Singapore Next) In het schooljaar zijn we gestart met het project Singapore Next. De eerste twee jaar hebben we ons vooral gericht op het invoeren van het stappenplan onderzoekend leren en een verkenning van het begrip en de invulling van 21st century skills. In het schooljaar hebben we ons gericht op een verdieping van ons aanbod. Bij de voorbereiding van de thema s worden inmiddels zowel kennisdoelen als vaardigheidsdoelen geformuleerd. De skill samenwerken is het afgelopen schooljaar, in samenwerking met leerkrachten en het SLO uitgewerkt in een leerlijn. De overige skills zouden we de komend jaren graag verder in leerlijnen uit willen werken. Doelstellingen Professionalisering van leerkrachten. In het schooljaar zal de begeleiding van Jan Bulsink naar behoefte worden ingezet. September 2014 is er een overleg gepland met de directeuren van de deelnemende scholen (Singapore Next). Tijdens dit overleg worden besluiten genomen over: rol projectleider, samenwerking scholen, sharepoint omgeving, begeleiding Jan Bulsink, verdere uitwerking van de skills en rol van de besturen. We willen komen tot een verdere uitwerking van de 21st Century Skills. Streven is om de samenwerking met SLO en een aantal leerkrachten voort te zetten zodat ook de andere skills (evenals de skills samenwerken) uitgewerkt kunnen worden. Binnen deze uitwerking worden meer leerkrachten betrokken in het proces. Het afgelopen jaar heeft groep 7 deelgenomen aan het project Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit. Doel is jong talent versterken door ruimte te geven en het bevorderen van een onderzoekende houding. Vanuit een projectgroep (onderzoekers, leraren, PABO studenten en een medewerker van het WKRU) een wetenschappelijke doorbraak vertalen naar zinvolle en betekenisvolle activiteiten en producten van de bovenbouw(er is een apart projectplan van dit project). Het komende schooljaar nemen we voor het tweede jaar deel. Een aantal taalactiviteiten integreren we in het onderzoek. Denk daarbij aan: interview, 2

3 gesprekken voeren, mening vormen etc. Hier worden concrete afspraken over gemaakt die we vastleggen. Opbrengstgericht werken Opbrengst gericht werken is landelijk, op SPOM niveau en op de Mariaschool een belangrijk thema. Het afgelopen schooljaar hebben we geïnvesteerd in het analyseren van toets resultaten en de verbinding gemaakt van de analyse naar het handelen in de klas. Tijdens teamvergaderingen is opbrengst gericht werken een terugkerend thema. Naar aanleiding van de teambijeenkomst vinden groepsbezoeken plaats door de intern begeleider en de directeur. De observaties worden met de leerkrachten kort nabesproken. Twee jaar geleden zijn we gestart met het invoeren van het directe instructiemodel. We hebben vooral aandacht besteed aan de korte, heldere presentatie en het modellen. Het afgelopen schooljaar hebben we het accent op de begeleide inoefening en de verlengde instructie gelegd. De CITO-hiatenlijst is verder aangevuld. Door middel van deze lijst zijn we ons meer bewust geworden van de vraagstelling binnen CITO. Deze manier van vragen stellen hebben we toegevoegd in de dagelijkse lessen. De resultaten van alle groepen en specifiek de eindtoets groep 8 blijven onze extra aandacht behouden al hebben we het afgelopen schooljaar wederom boven het landelijk gemiddelde gescoord. De resultaten van de entreetoets (groep 7) zijn echter onder het landelijk gemiddelde. Doelstellingen : In de onderbouw wordt het groepsplan gekoppeld aan de thema s van OGO. Het groepsplan voor lezen en spelling wordt op teamniveau ingevoerd. Vastleggen van een doorgaande lijn binnen de school ten aanzien van zelfstandig werken. Analyseren van de resultaten van de entreetoets (groep 7) en deze analyse vertalen naar het handelen in de groep. Taal en Spelling in Beeld Het afgelopen schooljaar is spelling in beeld in groep 8 ingevoerd. Dit was de laatste stap van het invoeringstraject Taal en Spelling in beeld. Het komende schooljaar willen we de transfer van taal naar het onderzoekend leren versterken en vast gaan leggen. Instructie tijdens de taalles en toepassing tijdens onderzoek. Evalueren van de methode Taal en Spelling in beeld. Eventuele aandachtspunten verbeteren. Plan van aanpak maken om de transfer van Taal in Beeld naar het onderzoekend leren te maken. Instructieleren en toepassingsleren. 3

4 Wereld in getallen In het schooljaar hebben we de rekenmethode Wereld in getallen ingevoerd in de groepen 3 t/m 7. In het schooljaar wordt de methode in groep 8 ingevoerd. Doelstellingen : Wereld in getallen invoeren in groep 8. Evalueren en borgen van de methode. Schrijven In het schooljaar maken we de keuze voor een nieuwe schrijfmethode voor de groepen 3 t/m 8. Doelstellingen : Onderzoeken welke schrijfmethode past binnen de Mariaschool. Keuze maken voor nieuwe schrijfmethode welke in het schooljaar wordt ingevoerd. Sociaal emotionele ontwikkeling hecht een groot belang aan het sociaal welbevinden van kinderen. Binnen ons visiehuis neemt dit ook een prominente rol in. Het wordt weergegeven als de basis, het fundament. De afgelopen jaren hebben we aandacht besteed aan het gedrag van kinderen, handelen van teamleden. De regels en afspraken die de school hanteerde zijn opnieuw onder de loep genomen. De regels zijn uitgedund en geactualiseerd. De eerste 2 schoolweken van elk nieuw schooljaar staan in het teken van omgaan met elkaar. Schoolregels en afspraken worden in elke groep uitgebreid besproken en geoefend met de kinderen. Voor meer rust op het plein surveilleert het gehele team van uur. Ruzies en/of conflicten worden op deze manier direct besproken en opgelost met de betreffende leerkracht van de kinderen. Bij de start van het schooljaar worden regels en afspraken opnieuw besproken. In het schooljaar wordt het document regels en afspraken uitgebreid met afspraken over de verschillende vakgebieden. Daarnaast wordt het groepsboek besproken en op elkaar afgestemd. Er wordt een keuze gemaakt ten aanzien van een leerlingvolgsysteem voor SEO (zien, CITO?). Bij leerkrachten wordt de behoefte geïnventariseerd t.a.v. SEO-materialen. Mogelijk worden materialen/ methoden aangeschaft. Preventief aandacht in de groep behouden voor energizers, inzet van drama-activiteiten, naspelen van spelsituaties etc. ICT binnen het onderwijsleerproces Op de Mariaschool neemt ICT een prominente rol in binnen ons onderwijs. Naast het gebruik van software bij methoden, maken kinderen gebruik van ICT middelen tijdens het onderzoekend leren. Afgelopen schooljaar is er een goed werkende draadloze internetverbinding aangelegd. Op de vernieuwde website van de school heeft elke groep een eigen blog. Mede via dit blog blijven ouders goed op de hoogte van de activiteiten in de groep van hun kind. 4

5 Het internetprotocol is aangepast en wordt besproken in het team. Er worden afspraken gemaakt over de inzet van programma s bij methoden. De ICT-er ontwikkelt een gereedschapskist. In deze gereedschapskist zijn ideeën uitgewerkt vanuit het boek web 2.0. Leerkrachten en kinderen kunnen deze gereedschapskist gebruiken tijdens het onderzoek. De ICT-er wordt ingezet voor begeleiding: op groepsniveau, binnen een klein groepje of individueel. Mogelijk wordt de Sharepoint omgeving vanuit het project Singapore Next verder ingericht en worden afspraken gemaakt (met de drie deelnemende scholen)over de werkwijze binnen deze omgeving. Op SPOM niveau wordt Kurzweil - het digitale programma voor dyslectische kinderen (groep 6, 7 en 8) verder geïmplementeerd. De ICT-er van de Mariaschool neemt deel aan de stuurgroep. 5

6 7.2 Binden en boeien van personeel Het personeelsbeleid van de Mariaschool wordt afgeleid van het integraal personeelsbeleid dat binnen SPOM gemeenschappelijk voor de scholen wordt ontwikkeld. Binnen SPOM wordt door het invoeren van de functiemix invulling gegeven aan de mogelijkheden op verdere groei en ontwikkeling van leerkrachten. Op de Mariaschool zien we dit als kansen voor leerkrachten die we zeker benutten. Er is veel ruimte voor professionele ontwikkeling van leerkrachten. Deze ontwikkelingen zijn op verschillende manieren zichtbaar: volgen van een opleiding/ cursus, teamscholing tijdens een studiedag/ teamvergadering, gesprekken tussen leerkrachten, klassenbezoek etc. De afgelopen jaren hebben we sterk geïnvesteerd op het verbeteren van leerkrachtvaardigheden. Vanuit het ontwikkeltraject binnen OGO het ontwikkelingsgerichte onderwijs waarbij Didy van Brandwijk ons heeft begeleid en de begeleiding van Jan Bulsink binnen het onderzoekend leren is een duidelijk accent gelegd op de vaardigheden van leerkrachten. Er zijn zeer regelmatig videoopnamen in de groepen gemaakt die vervolgens in bouw- en/of teamverband zijn bekeken en geëvalueerd. Dit vraagt om transparantie naar elkaar, het aangaan van een gezamenlijk leerproces en de professionele dialoog. Op de Mariaschool zijn de twee bouwcoördinatoren en één leerkracht benoemd in de LB-functie. We voldoen hiermee aan het percentage van 32%. In het schooljaar zijn twee studiedagen gepland en daarnaast nemen we deel aan de jaarlijkse SPOMdag. Twee collega s volgen de Masteropleiding (afronding). Het afgelopen schooljaar is er op SPOM niveau een beoordelingstraject uitgevoerd met de IB-ers. Voor de Mariaschool is de situatie ongewijzigd. Doelstellingen : In het kader van het toenemend ziekteverzuim aandacht voor werkplezier (uitgangspunt studiedag ) In het schooljaar wordt vergaderd vanuit leergroepen. Hierbij worden de uitgangspunten van Jan Jutten ingezet. Voor de herfstvakantie wordt deze manier van vergaderen geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. Indien mogelijk zal op de Mariaschool nog een leerkracht in de LB functie worden benoemd. Met elke medewerker wordt een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek gevoerd waarbij het competentieprofiel Mariaschool wordt ingezet. De directeur neemt flitsbezoeken af. Het team gaat met elkaar in gesprek over de identiteit van de school. Mogelijk gebeurt dit onder begeleiding van een deskundige. In het schooljaar zal de vertaalslag naar ons onderwijs en de kinderen worden gemaakt. 6

7 Naast het binden en boeien van personeel is er ook aandacht voor het binden en boeien van ouders. Op de Mariaschool hebben we te maken met een actieve en betrokken groep ouders in de oudervereniging en in de medezeggenschapsraad. Het afgelopen schooljaar heeft de oudervereniging een grotere rol en taak gekregen binnen een aantal werkgroepen. Doel was het vergroten van de betrokkenheid van ouders. Jaarlijks wordt er door de oudervereniging een thema avond georganiseerd voor alle ouders. Naast de oudervereniging zijn er ook veel ouders die de school ondersteunen bij andere activiteiten. Deze betrokkenheid vinden we belangrijk en waarderen we enorm. Via de nieuwsbrief (elke 2 weken) en op de website houden we ouders op de hoogte van allerlei zaken op onze school. Elke groep heeft een eigen blog waarop groepseigen foto s en verhalen worden geplaatst. Op deze manier kunnen ouders een stukje meekijken van wat er in de groep van hun kind allemaal gebeurt. Doelstellingen : De samenwerking met de oudervereniging wordt geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. Er wordt een denktank van ouders opgericht welke 4 momenten samen met de directie van gedachten wisselen over een aantal thema s. 7

8 7.3 Thuisnabij onderwijs verzorgen met een adequate zorgstructuur. De leerlingenzorg op onze school wordt voor een belangrijk deel bepaald door het zorgbeleid van het samenwerkingsverband Stromenland Passend onderwijs waarin wij participeren (zie ook het ondersteuningsplan ). Binnen het samenwerkingsverband Stromenland is een uitgebreid bovenschools systeem van leerlingenzorg tot stand gekomen, met vastgestelde procedures en afspraken (zie zorgplan). Binnen passend onderwijs heeft ieder schoolbestuur de verantwoordelijkheid een passend onderwijszorgarrangement aan te bieden aan iedere leerling die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat bestuur is ingeschreven. Voor die kinderen, die niet optimaal geholpen kunnen worden in het reguliere basisonderwijs, zijn er bovenschoolse voorzieningen en mogelijkheden gecreëerd om ook deze kinderen zo optimaal mogelijk ontwikkelingskansen te bieden. Het schoolondersteuningsprofiel wordt in het team besproken en vastgelegd. Ontwikkelingsperspectieven maken en inzetten voor leerlingen met een leerachterstand. Het plan van aanpak t.a.v. het werken met meer- en/of hoogbegaafden kinderen wordt afgestemd op de bovenschoolse ontwikkelingen. De zorgstructuur wordt verder vastgelegd en praktisch vertaald naar de klassenpraktijk. 8

9 7.4 Maatschappelijk partner zijn is gelegen in het Kulturhus D n Dulper. De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in verschillende samenwerkingen: peuterspeelzaal, ouderenzorg en de bibliotheek. Door de bezuinigingen is de voorziening van de bibliotheek in D n Dulper verdwenen. Samen met de bibliotheek heeft de school naar een oplossing gezocht. is aangesloten bij De bibliotheek op school. Dit betekent twee maal per jaar een wisselcollectie in de school en daarnaast de beschikking over een lees- mediacoach die activiteiten in de groep verzorgd. is in het schooljaar gestart met het adopteren van het park Groenewoud, gelegen in Boven Leeuwen. De groepen 4, 5 en 6 brengen elk jaar 4 bezoeken aan het park. Tijdens deze bezoeken worden de kinderen begeleid door Rob Puijker, werkzaam bij het IVN. Groep 7 heeft het herdenkingsmonument geadopteerd. Afspraken maken over het werken met De bibliotheek op school : digitaal uitleensysteem, inzet lees- mediacoach etc. Samenwerking met de peuterspeelzaal evalueren en mogelijk intensiveren. 9

10 7.5 Samenwerken binnen een professionele lerende organisatie Op de Mariaschool geven we vorm aan de lerende organisatie door aan te sluiten bij de kwaliteiten en talenten van de leerkrachten. Dit zien we terug in de organisatie door overlegstructuren, leergroep-bijeenkomsten en de externe begeleiding die de afgelopen jaren is ingezet. Binnen deze begeleiding is sterk ingezet op leerkrachtontwikkeling door video-opnamen te maken in de praktijk en deze samen te evalueren. Daarnaast zien we elkaar doordat klassendeuren regelmatig open staan en de kinderen uit de onderbouw samen gebruik maken van het speelplein. De externe begeleiding wordt enkel nog naar behoefte ingezet. Het leren van en met elkaar vergroten door te vergaderen vanuit leergroepen en in te zetten op gerichte collegiale consultatie. Het gezamenlijk voorbereiden en evalueren van de OGO- thema s wordt gecontinueerd. We gaan met elkaar in gesprek over de inhoud van het thema, de doelen ten aanzien van de inhoud en doelen die betrekking hebben op leerkrachtvaardigheden. Deze doelen evalueren we met elkaar. 10

Onderwijs Onderwijs Onderwijs Onderwijs

Onderwijs Onderwijs Onderwijs Onderwijs In het schooljaar 2012-2013 is de directeur van de Mariaschool ruim 3 maanden afwezig geweest ivm ziekte. Hierdoor zijn een aantal voornemens niet gerealiseerd. Beleidsvoornemens c.q. doelen Verbeteracties

Nadere informatie

Jaarplan 2011-2012 De Mariaschool

Jaarplan 2011-2012 De Mariaschool In dit jaarplan 2011-2012 van de Mariaschool kijken we vooruit naar het schooljaar 2011-2012. We geven richting aan de ontwikkelingen van de Mariaschool. De richting waarin we ons onderwijs verder willen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012 Mariaschool

Jaarverslag 2011-2012 Mariaschool Jaarverslag 2011-2012 Mariaschool Visie van de school De Mariaschool heeft een duidelijke visie die we visualiseren door middel van een huis Samen sterk onder één dak. We omschrijven hier een manier van

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS DE FLAMBOU/OBS TRIMBEETS Adres MIENTEWEI 4/H RINGENOLDUSSTRAAT 1 Postcode 8401 AA/8401 PV Telefoon 0513 461638/0513462280 E-mail INFO@FLAMBOUNL/INFO@TRIMBEETSNL

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 Inleiding: Een beknopt overzicht van het afgelopen jaar. Het is onmogelijk om echt alle zaken te benoemen die er gedaan of gebeurd zijn, maar ik ga mijn best doen om u zo compleet

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk Onderwijskundig jaarplan Jaar 2016-2017 School O.B.S. Durperhonk Schoolleider Ingeborg Halsema Datum Juli 2016 Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke beleidsterreinen we hebben gescoord, welke vragenlijsten

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106 Telefoon: (0412)622217 henk.vdven@nhj-oss.nl http://www.nhj-v.nl JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V 2013-2014 2013-2014 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Info nr

Info nr Info nr. 12 2015-2016 Jorien Bos Mijn naam is Jorien Bos en ik ga volgend schooljaar bij jullie op school werken. Ik start met werken in de bovenbouw op de maandag, dinsdag en woensdag. Ik woon in Oosterwolde

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Beatrixschool Rijssen www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Beatrixschool Schoolnaam Beatrixschool Datum 22-06-2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Troubadour, Vredenburg 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Troubadour, Vredenburg. Iedere school stelt een

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni Jaarplan 2017-2018 BredeSchool De Achtbaan Melick Datum: 22 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam BredeSchool De Achtbaan Datum 12-04-2017 Inleiding In dit jaarplan worden schoolontwikkelpunten

Nadere informatie

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort 2015 2016 Samen spelen, samen leren Inleiding In het kader van kwaliteitszorg levert de school een schooljaarverslag aan ter verantwoording van de beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint Jaarplan 2017-2018 Onderwijs Voortzetten en borgen van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Opbrengsten van onze Presentatie in een LVS toetsen analyseren verplichte teamvergadering Plan (doel)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Jaarplan Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2017-2018 Montessori Onderwijs Purmerend Onderwerp uit verbeterplan ICT en LAS Leerkrachten voeren ook incidentenregistratie in in Parnassys, verslagen van derden worden gescand en in Parnassys

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2014

Schoolplan 2013 2014 Schoolplan 2013 2014 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Josefschool Schooljaar 2013-2014 =stand van

Nadere informatie

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG Ontwikkelingslijn: Teamleren Ontwikkelingsveld: Vormen van samenwerking Basisschool St. Oda Versie: 01 Datum: 07-01-2011 Doel Wij proberen onze overlegstructuur zo in te richten

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Actieplan 2015-2016. Samen leren Eigenaarschap

Actieplan 2015-2016. Samen leren Eigenaarschap Actieplan 2015-2016 Samen leren Eigenaarschap Basisschool De Vendelier Schutsboom 67 Stepekolk-Oost 53 5706 KH Helmond 5706 LA Helmond www.devendelier.nl 0492-520434 0492-432326 info@devendelier.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

Begeleiding nieuwe leraren op de Walvis

Begeleiding nieuwe leraren op de Walvis op de Walvis Inleiding: Binnen de school treden met regelmaat nieuwe leraren in dienst, beginnend of ervaren. Ook komt het voor dat Pabo studenten die in hun LIO-fase zitten -tijdelijk- in de rol van leraar

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf Plaats : 's-gravendeel BRIN-nummer : 09FD Onderzoeksnummer : 121208 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk) Jaarplan - Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1 Optimaliseren Passend Onderwijs 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2016-2017 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2016-2017. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Evaluatie. Schooljaar

Evaluatie. Schooljaar Evaluatie Schooljaar 2014-2015 is één van de scholen van Voorwoord Het schooljaar 2014-2015 is weer om gevlogen. De plannen voor volgend jaar worden gemaakt. Dit gebeurt natuurlijk niet zonder terug te

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie