Jaarplan De Mariaschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014-2015. De Mariaschool"

Transcriptie

1 In dit jaarplan van de Mariaschool kijken we vooruit naar het schooljaar We geven richting aan de ontwikkelingen van de Mariaschool. De richting waarin we ons onderwijs verder willen ontwikkelen is beschreven en vastgesteld in het schoolplan Na dit schooljaar zal er een nieuw schoolplan worden geschreven. In het schooljaar zal het accent liggen op het vastleggen en borgen van de ontwikkelingen die we de afgelopen jaren hebben ingezet. De beleidvoornemens van de Mariaschool plaatsen we in het kader van de vijf thema s waarop de koers van SPOM is gebaseerd. 1. Hoogwaardig kindgericht onderwijs bieden 2. Binden en boeien van personeel 3. Thuisnabij onderwijs verzorgen met een adequate zorgstructuur 4. Maatschappelijke partner zijn 5. Samenwerken binnen een professionele lerende organisatie De 5 thema s zijn uitgewerkt in concrete beelden, die duidelijk maken hoe het onderwijs aan onze kinderen er in de nabije toekomst uit ziet. De beleidsvoornemens van onze school brengen we onder in de structuur van deze vijf thema s, omdat we hiermee recht doen aan onze belangrijkste opdracht als school en omdat we hiermee de verbinding weten te leggen tussen de thema s die op schoolniveau van belang zijn en in de bovenschoolse kaders. 1.1 Hoogwaardig en kindgericht onderwijs bieden Ontwikkelingsgericht onderwijs Op de Mariaschool werken we ontwikkelingsgericht. In de onderbouw staat het leren vanuit spel centraal. In de bovenbouw richten we ons op onderzoek. In het schooljaar zijn we gestart met het werken in heterogene groepen in de onderbouw. Deze verandering die goed past binnen ons concept van ontwikkelingsgericht werken, is mede door de krimp ontstaan. Binnen ontwikkelingsgericht onderwijs heeft heterogeniteit naar leeftijd altijd de voorkeur omdat het van belang is dat kinderen met veel modellen en voorbeelden van meerwetende en meerkunnende partners in contact komen en zijn. In het schooljaar zetten we onze ontwikkelingen met betrekking tot het werken in heterogene groepen voort. Er is een groep 1-2, een groep 2-3 en een groep 3-4. Van maandag t/m donderdag werken zij in heterogene groepen. Op vrijdag zijn de kinderen uit groep 1 en 2 vrij. De groepen 3 en 4 werken dan in homogene groepen. De begeleiding zal zich ook het komende jaar richten op de professionalisering van de leerkracht. Door middel van opnames in de groep en het nabespreken hiervan in de bouwvergadering leren 1

2 leerkrachten van en met elkaar. In het schooljaar wordt de begeleiding niet meer extern ingezet. We organiseren dit binnen ons eigen team. Collega s willen graag bij elkaar kijken en de ruimte krijgen om met en van elkaar te leren. Doelstellingen : Het werken met een vaste kring vastleggen en voortzetten. Reflecteren op jezelf en het geven van feedback worden ingezet om van en met elkaar te leren. Het ontwerpen en inrichten van een rijke leeromgeving zal bij ieder thema opnieuw punt van aandacht zijn. Elkaars lokaal bekijken. Blijvend aandacht voor het meespelen van de leerkracht in de speelhoeken. Dit opnemen in de dagplanning. Invoeren van het registratiesysteem Kijk! in de groepen 1 t/m 4 (2/3 ontwikkelgebieden). Hierbij maken we keuzes over de inzet van de kinderdagboeken en de logboeken. Onderzoekend leren (Singapore Next) In het schooljaar zijn we gestart met het project Singapore Next. De eerste twee jaar hebben we ons vooral gericht op het invoeren van het stappenplan onderzoekend leren en een verkenning van het begrip en de invulling van 21st century skills. In het schooljaar hebben we ons gericht op een verdieping van ons aanbod. Bij de voorbereiding van de thema s worden inmiddels zowel kennisdoelen als vaardigheidsdoelen geformuleerd. De skill samenwerken is het afgelopen schooljaar, in samenwerking met leerkrachten en het SLO uitgewerkt in een leerlijn. De overige skills zouden we de komend jaren graag verder in leerlijnen uit willen werken. Doelstellingen Professionalisering van leerkrachten. In het schooljaar zal de begeleiding van Jan Bulsink naar behoefte worden ingezet. September 2014 is er een overleg gepland met de directeuren van de deelnemende scholen (Singapore Next). Tijdens dit overleg worden besluiten genomen over: rol projectleider, samenwerking scholen, sharepoint omgeving, begeleiding Jan Bulsink, verdere uitwerking van de skills en rol van de besturen. We willen komen tot een verdere uitwerking van de 21st Century Skills. Streven is om de samenwerking met SLO en een aantal leerkrachten voort te zetten zodat ook de andere skills (evenals de skills samenwerken) uitgewerkt kunnen worden. Binnen deze uitwerking worden meer leerkrachten betrokken in het proces. Het afgelopen jaar heeft groep 7 deelgenomen aan het project Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit. Doel is jong talent versterken door ruimte te geven en het bevorderen van een onderzoekende houding. Vanuit een projectgroep (onderzoekers, leraren, PABO studenten en een medewerker van het WKRU) een wetenschappelijke doorbraak vertalen naar zinvolle en betekenisvolle activiteiten en producten van de bovenbouw(er is een apart projectplan van dit project). Het komende schooljaar nemen we voor het tweede jaar deel. Een aantal taalactiviteiten integreren we in het onderzoek. Denk daarbij aan: interview, 2

3 gesprekken voeren, mening vormen etc. Hier worden concrete afspraken over gemaakt die we vastleggen. Opbrengstgericht werken Opbrengst gericht werken is landelijk, op SPOM niveau en op de Mariaschool een belangrijk thema. Het afgelopen schooljaar hebben we geïnvesteerd in het analyseren van toets resultaten en de verbinding gemaakt van de analyse naar het handelen in de klas. Tijdens teamvergaderingen is opbrengst gericht werken een terugkerend thema. Naar aanleiding van de teambijeenkomst vinden groepsbezoeken plaats door de intern begeleider en de directeur. De observaties worden met de leerkrachten kort nabesproken. Twee jaar geleden zijn we gestart met het invoeren van het directe instructiemodel. We hebben vooral aandacht besteed aan de korte, heldere presentatie en het modellen. Het afgelopen schooljaar hebben we het accent op de begeleide inoefening en de verlengde instructie gelegd. De CITO-hiatenlijst is verder aangevuld. Door middel van deze lijst zijn we ons meer bewust geworden van de vraagstelling binnen CITO. Deze manier van vragen stellen hebben we toegevoegd in de dagelijkse lessen. De resultaten van alle groepen en specifiek de eindtoets groep 8 blijven onze extra aandacht behouden al hebben we het afgelopen schooljaar wederom boven het landelijk gemiddelde gescoord. De resultaten van de entreetoets (groep 7) zijn echter onder het landelijk gemiddelde. Doelstellingen : In de onderbouw wordt het groepsplan gekoppeld aan de thema s van OGO. Het groepsplan voor lezen en spelling wordt op teamniveau ingevoerd. Vastleggen van een doorgaande lijn binnen de school ten aanzien van zelfstandig werken. Analyseren van de resultaten van de entreetoets (groep 7) en deze analyse vertalen naar het handelen in de groep. Taal en Spelling in Beeld Het afgelopen schooljaar is spelling in beeld in groep 8 ingevoerd. Dit was de laatste stap van het invoeringstraject Taal en Spelling in beeld. Het komende schooljaar willen we de transfer van taal naar het onderzoekend leren versterken en vast gaan leggen. Instructie tijdens de taalles en toepassing tijdens onderzoek. Evalueren van de methode Taal en Spelling in beeld. Eventuele aandachtspunten verbeteren. Plan van aanpak maken om de transfer van Taal in Beeld naar het onderzoekend leren te maken. Instructieleren en toepassingsleren. 3

4 Wereld in getallen In het schooljaar hebben we de rekenmethode Wereld in getallen ingevoerd in de groepen 3 t/m 7. In het schooljaar wordt de methode in groep 8 ingevoerd. Doelstellingen : Wereld in getallen invoeren in groep 8. Evalueren en borgen van de methode. Schrijven In het schooljaar maken we de keuze voor een nieuwe schrijfmethode voor de groepen 3 t/m 8. Doelstellingen : Onderzoeken welke schrijfmethode past binnen de Mariaschool. Keuze maken voor nieuwe schrijfmethode welke in het schooljaar wordt ingevoerd. Sociaal emotionele ontwikkeling hecht een groot belang aan het sociaal welbevinden van kinderen. Binnen ons visiehuis neemt dit ook een prominente rol in. Het wordt weergegeven als de basis, het fundament. De afgelopen jaren hebben we aandacht besteed aan het gedrag van kinderen, handelen van teamleden. De regels en afspraken die de school hanteerde zijn opnieuw onder de loep genomen. De regels zijn uitgedund en geactualiseerd. De eerste 2 schoolweken van elk nieuw schooljaar staan in het teken van omgaan met elkaar. Schoolregels en afspraken worden in elke groep uitgebreid besproken en geoefend met de kinderen. Voor meer rust op het plein surveilleert het gehele team van uur. Ruzies en/of conflicten worden op deze manier direct besproken en opgelost met de betreffende leerkracht van de kinderen. Bij de start van het schooljaar worden regels en afspraken opnieuw besproken. In het schooljaar wordt het document regels en afspraken uitgebreid met afspraken over de verschillende vakgebieden. Daarnaast wordt het groepsboek besproken en op elkaar afgestemd. Er wordt een keuze gemaakt ten aanzien van een leerlingvolgsysteem voor SEO (zien, CITO?). Bij leerkrachten wordt de behoefte geïnventariseerd t.a.v. SEO-materialen. Mogelijk worden materialen/ methoden aangeschaft. Preventief aandacht in de groep behouden voor energizers, inzet van drama-activiteiten, naspelen van spelsituaties etc. ICT binnen het onderwijsleerproces Op de Mariaschool neemt ICT een prominente rol in binnen ons onderwijs. Naast het gebruik van software bij methoden, maken kinderen gebruik van ICT middelen tijdens het onderzoekend leren. Afgelopen schooljaar is er een goed werkende draadloze internetverbinding aangelegd. Op de vernieuwde website van de school heeft elke groep een eigen blog. Mede via dit blog blijven ouders goed op de hoogte van de activiteiten in de groep van hun kind. 4

5 Het internetprotocol is aangepast en wordt besproken in het team. Er worden afspraken gemaakt over de inzet van programma s bij methoden. De ICT-er ontwikkelt een gereedschapskist. In deze gereedschapskist zijn ideeën uitgewerkt vanuit het boek web 2.0. Leerkrachten en kinderen kunnen deze gereedschapskist gebruiken tijdens het onderzoek. De ICT-er wordt ingezet voor begeleiding: op groepsniveau, binnen een klein groepje of individueel. Mogelijk wordt de Sharepoint omgeving vanuit het project Singapore Next verder ingericht en worden afspraken gemaakt (met de drie deelnemende scholen)over de werkwijze binnen deze omgeving. Op SPOM niveau wordt Kurzweil - het digitale programma voor dyslectische kinderen (groep 6, 7 en 8) verder geïmplementeerd. De ICT-er van de Mariaschool neemt deel aan de stuurgroep. 5

6 7.2 Binden en boeien van personeel Het personeelsbeleid van de Mariaschool wordt afgeleid van het integraal personeelsbeleid dat binnen SPOM gemeenschappelijk voor de scholen wordt ontwikkeld. Binnen SPOM wordt door het invoeren van de functiemix invulling gegeven aan de mogelijkheden op verdere groei en ontwikkeling van leerkrachten. Op de Mariaschool zien we dit als kansen voor leerkrachten die we zeker benutten. Er is veel ruimte voor professionele ontwikkeling van leerkrachten. Deze ontwikkelingen zijn op verschillende manieren zichtbaar: volgen van een opleiding/ cursus, teamscholing tijdens een studiedag/ teamvergadering, gesprekken tussen leerkrachten, klassenbezoek etc. De afgelopen jaren hebben we sterk geïnvesteerd op het verbeteren van leerkrachtvaardigheden. Vanuit het ontwikkeltraject binnen OGO het ontwikkelingsgerichte onderwijs waarbij Didy van Brandwijk ons heeft begeleid en de begeleiding van Jan Bulsink binnen het onderzoekend leren is een duidelijk accent gelegd op de vaardigheden van leerkrachten. Er zijn zeer regelmatig videoopnamen in de groepen gemaakt die vervolgens in bouw- en/of teamverband zijn bekeken en geëvalueerd. Dit vraagt om transparantie naar elkaar, het aangaan van een gezamenlijk leerproces en de professionele dialoog. Op de Mariaschool zijn de twee bouwcoördinatoren en één leerkracht benoemd in de LB-functie. We voldoen hiermee aan het percentage van 32%. In het schooljaar zijn twee studiedagen gepland en daarnaast nemen we deel aan de jaarlijkse SPOMdag. Twee collega s volgen de Masteropleiding (afronding). Het afgelopen schooljaar is er op SPOM niveau een beoordelingstraject uitgevoerd met de IB-ers. Voor de Mariaschool is de situatie ongewijzigd. Doelstellingen : In het kader van het toenemend ziekteverzuim aandacht voor werkplezier (uitgangspunt studiedag ) In het schooljaar wordt vergaderd vanuit leergroepen. Hierbij worden de uitgangspunten van Jan Jutten ingezet. Voor de herfstvakantie wordt deze manier van vergaderen geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. Indien mogelijk zal op de Mariaschool nog een leerkracht in de LB functie worden benoemd. Met elke medewerker wordt een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek gevoerd waarbij het competentieprofiel Mariaschool wordt ingezet. De directeur neemt flitsbezoeken af. Het team gaat met elkaar in gesprek over de identiteit van de school. Mogelijk gebeurt dit onder begeleiding van een deskundige. In het schooljaar zal de vertaalslag naar ons onderwijs en de kinderen worden gemaakt. 6

7 Naast het binden en boeien van personeel is er ook aandacht voor het binden en boeien van ouders. Op de Mariaschool hebben we te maken met een actieve en betrokken groep ouders in de oudervereniging en in de medezeggenschapsraad. Het afgelopen schooljaar heeft de oudervereniging een grotere rol en taak gekregen binnen een aantal werkgroepen. Doel was het vergroten van de betrokkenheid van ouders. Jaarlijks wordt er door de oudervereniging een thema avond georganiseerd voor alle ouders. Naast de oudervereniging zijn er ook veel ouders die de school ondersteunen bij andere activiteiten. Deze betrokkenheid vinden we belangrijk en waarderen we enorm. Via de nieuwsbrief (elke 2 weken) en op de website houden we ouders op de hoogte van allerlei zaken op onze school. Elke groep heeft een eigen blog waarop groepseigen foto s en verhalen worden geplaatst. Op deze manier kunnen ouders een stukje meekijken van wat er in de groep van hun kind allemaal gebeurt. Doelstellingen : De samenwerking met de oudervereniging wordt geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. Er wordt een denktank van ouders opgericht welke 4 momenten samen met de directie van gedachten wisselen over een aantal thema s. 7

8 7.3 Thuisnabij onderwijs verzorgen met een adequate zorgstructuur. De leerlingenzorg op onze school wordt voor een belangrijk deel bepaald door het zorgbeleid van het samenwerkingsverband Stromenland Passend onderwijs waarin wij participeren (zie ook het ondersteuningsplan ). Binnen het samenwerkingsverband Stromenland is een uitgebreid bovenschools systeem van leerlingenzorg tot stand gekomen, met vastgestelde procedures en afspraken (zie zorgplan). Binnen passend onderwijs heeft ieder schoolbestuur de verantwoordelijkheid een passend onderwijszorgarrangement aan te bieden aan iedere leerling die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat bestuur is ingeschreven. Voor die kinderen, die niet optimaal geholpen kunnen worden in het reguliere basisonderwijs, zijn er bovenschoolse voorzieningen en mogelijkheden gecreëerd om ook deze kinderen zo optimaal mogelijk ontwikkelingskansen te bieden. Het schoolondersteuningsprofiel wordt in het team besproken en vastgelegd. Ontwikkelingsperspectieven maken en inzetten voor leerlingen met een leerachterstand. Het plan van aanpak t.a.v. het werken met meer- en/of hoogbegaafden kinderen wordt afgestemd op de bovenschoolse ontwikkelingen. De zorgstructuur wordt verder vastgelegd en praktisch vertaald naar de klassenpraktijk. 8

9 7.4 Maatschappelijk partner zijn is gelegen in het Kulturhus D n Dulper. De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in verschillende samenwerkingen: peuterspeelzaal, ouderenzorg en de bibliotheek. Door de bezuinigingen is de voorziening van de bibliotheek in D n Dulper verdwenen. Samen met de bibliotheek heeft de school naar een oplossing gezocht. is aangesloten bij De bibliotheek op school. Dit betekent twee maal per jaar een wisselcollectie in de school en daarnaast de beschikking over een lees- mediacoach die activiteiten in de groep verzorgd. is in het schooljaar gestart met het adopteren van het park Groenewoud, gelegen in Boven Leeuwen. De groepen 4, 5 en 6 brengen elk jaar 4 bezoeken aan het park. Tijdens deze bezoeken worden de kinderen begeleid door Rob Puijker, werkzaam bij het IVN. Groep 7 heeft het herdenkingsmonument geadopteerd. Afspraken maken over het werken met De bibliotheek op school : digitaal uitleensysteem, inzet lees- mediacoach etc. Samenwerking met de peuterspeelzaal evalueren en mogelijk intensiveren. 9

10 7.5 Samenwerken binnen een professionele lerende organisatie Op de Mariaschool geven we vorm aan de lerende organisatie door aan te sluiten bij de kwaliteiten en talenten van de leerkrachten. Dit zien we terug in de organisatie door overlegstructuren, leergroep-bijeenkomsten en de externe begeleiding die de afgelopen jaren is ingezet. Binnen deze begeleiding is sterk ingezet op leerkrachtontwikkeling door video-opnamen te maken in de praktijk en deze samen te evalueren. Daarnaast zien we elkaar doordat klassendeuren regelmatig open staan en de kinderen uit de onderbouw samen gebruik maken van het speelplein. De externe begeleiding wordt enkel nog naar behoefte ingezet. Het leren van en met elkaar vergroten door te vergaderen vanuit leergroepen en in te zetten op gerichte collegiale consultatie. Het gezamenlijk voorbereiden en evalueren van de OGO- thema s wordt gecontinueerd. We gaan met elkaar in gesprek over de inhoud van het thema, de doelen ten aanzien van de inhoud en doelen die betrekking hebben op leerkrachtvaardigheden. Deze doelen evalueren we met elkaar. 10

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 41501/ Reflexis Openbaar Basisonderwijs te Terborg

Bestuursverslag 2014 41501/ Reflexis Openbaar Basisonderwijs te Terborg BESTUURSVERSLAG 2014 S A L E R E N M E N W E R K E N 0 1 Bestuursverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 Bestuursverslag A1 5 Gegevens bestuur en organisatie 5 Juridische structuur 5 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie