JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2010 2011"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Jasmijnstraat 11a 5492 JS Sint-Oedenrode

2 R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Brin 15CR Adres: Jasmijnstraat 11a, 5492 JS Sint-Oedenrode Telefoon: Website: Directeur: Waarnemend directeur: Intern begeleiders: Basisschoolcoach: Coördinator ICT en media: Coördinator begaafdheid Interne cultuurcoördinator Dhr. G.C.J. Roozen Dhr. A.J.M. van der Eerden Mevr. M.M. van Gorp Mevr. H.P.C.A. Rust Dhr. C.F.A.M. van Kroonenburg Mevr. A.H.J.A. Lathouwers-Voets Mevr. H.P. Klerks-Priemus Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR 2

3 Inhoudsopgave : 1 Voorwoord 4 2 Inleiding. 5 3 Onderwijskundige ontwikkelingen Leerlingenzorg (#11, #33, #35, #36 en pestprotocol) Begaafdheidsbeleid (#1, #6, #39 en personeelswissel) Onderwijskundige themascholing (#40) Methodeonderzoek/ -implementatie (#19, #22, #23, #25 en 26) Cultuurbeleid (#8, #12, #13, #14, #15 en #16) ICT en Media Levensbeschouwing en samen vieren Brede schoolontwikkelingen 9 4 De inzet en ontwikkeling van het personeel Beschikbare formatie Inzet van personeel Scholing Arbobeleid Professionele cultuur Ziekteverzuim Gesprekkencyclus, functioneren, beoordelen en bevorderen Resultaatgerichte groepsbesprekingen 11 5 Overige beheersmatige beleidsterreinen Financieel beleid Uitbreiding en onderhoud van het schoolgebouw Vervanging inventaris en meubilair Speeltoestellen 12 6 Kwaliteitsbeleid Toetsresultaten Instroom, doorstroom en uitstroom Inspectierapporten na een bezoek of documentenonderzoek Schooldiagnose 14 7 Jaarverslag IB-er 15 8 Jaarverslag ICT-er/ Mediacoach 16 9 Jaarverslag Basisschoolcoach Jaarverslag coördinator begaafdheid Jaarverslag Interne cultuurcoördinator Bijlagen Conclusies van het onderwijskundig schoolbezoek SKOSO Meest recente Inspectierapport (2011) Urenberekening Taakbeleid en taakverdeling Vergader- en evenementenrooster Speeltoestellenkeuring Lijst van activiteiten gedurende het schooljaar Verklaring van vaststelling van het jaarverslag 30 3 Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR

4 1 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van basisschool Sint Antonius van Padua, Sint-Oedenrode. Het handelt over het voorbije schooljaar Het samenstellen van een jaarverslag is niet verplicht op grond van wet- en regelgeving, maar wordt door ons beschouwd als een belangrijk document in het cyclisch proces van kwaliteitszorg en maakt dan ook deel uit van het kwaliteitszorgsysteem van ons schoolbestuur, Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode (SKOSO) en van onze school. Met dit jaarverslag willen we alle geledingen die betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid van onze school, op de hoogte stellen van de activiteiten in het kader van de schoolontwikkeling in het afgelopen schooljaar. We doen hierin op schoolniveau verslag van de belangrijkste activiteiten in het afgelopen schooljaar op de volgende onderdelen: Onderwijskundige ontwikkelingen. Kwaliteitsbeleid. Personeelszaken. Formatie. Scholingsactiviteiten. Beheerszaken. Organisatie. Financiën. Jaarplanning. Ook op bovenschools niveau worden jaarlijks activiteiten ontplooid die hun uitwerking hebben op alle scholen van SKOSO. Indien relevant voor de school zullen we daar kort naar verwijzen. Van deze ontwikkelingen wordt uitgebreider verslag gedaan in het jaarverslag van SKOSO. Het jaarverslag wordt na afloop van het schooljaar toegezonden aan: de algemene directie, de medezeggenschapsraad, de personeelsleden, de oudervereniging en de inspectie. Ouders die daarvoor belangstelling hebben kunnen het jaarverslag ter inzage krijgen. Men kan het ook downloaden van de website van de school (www.bsnijnsel.nl). De schoolleiding beoogt met dit jaarverslag een bijdrage te leveren aan de verhoging van de openheid ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs door te beschrijven hoe gericht is gewerkt aan vernieuwingen en verbeteringen en wat het resultaat daarvan was. Mocht u bij het lezen van dit jaarverslag op- of aanmerkingen ter verbetering te binnen schieten; We houden ons graag aanbevolen. Namens het team van basisschool Sint Antonius van Padua, Gerard Roozen, directeur. Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR 4

5 2 INLEIDING. Het jaarverslag is de laatste schakel van het cyclisch proces binnen de uitvoer van het meerjarenbeleid van het schoolplan. Door middel van het jaarverslag legt de school verantwoording af aan derden over wat van de beleidsvoornemens in het afgelopen schooljaar is gerealiseerd. Het jaarverslag is ook één van de bronnen bij het opstellen van een volgend jaarplan. Het speelt een belangrijke rol bij het bijstellen van het in het schoolplan geplande beleid voor het volgende jaar. Een jaarverslag maakt ook het team attent op de stand van zaken met betrekking tot de uitvoer van voornemens; men kan met voldoening terugkijken op een succesvol schooljaar. Het geeft een totaaloverzicht van de stand van zaken in de ontwikkelingen en is een stimulans tot verdere ontwikkeling. Het jaarverslag is de laatste schakel in het cyclisch proces van schoolplan jaarplan jaarverslag. In de actuele versie van het schoolplan heeft onze school de beleidsvoornemens voor de periode in beeld gebracht op de volgende onderdelen: 1. Onderwijskundige ontwikkelingen 4. Kwaliteitsbeleid 2. Inzet en ontwikkeling van het personeel 5. Verslagen van het middenmanagement van de school 3. Overige beheersmatige terreinen (financieel beleid, uitbreiding en onderhoud gebouwen en inventaris en meubilair) De beleidsvoornemens zijn in het schoolplan over vier schooljaren verdeeld en worden voor elk schooljaar verder uitgewerkt en geconcretiseerd in een jaarplan. Daarin wordt beschreven wie, wat, wanneer en zo mogelijk met welk budget de activiteiten in het komende schooljaar gaat uitvoeren. Aan het einde van het schooljaar, wordt in het jaarverslag verslag gedaan van de uitvoering van de activiteiten die genoemd zijn in het jaarplan. Het jaarverslag volgt daarbij in principe de indeling van het jaarplan. De directie legt het jaarverslag ter informatie en beoordeling voor aan het team, de medezeggenschapsraad, het bestuur en de inspectie, en het wordt gepubliceerd op de website van de school. Resultaten en conclusies uit het jaarverslag kunnen aanleiding zijn om taken (opnieuw) op te nemen in het jaarplan. Beschreven beleidszaken die voor alle ouders van belang zijn, worden opgenomen in de schoolgids. Actietabel schoolplan Onderwijskundig beleid (H4) (legenda: zie volgende pagina) Prioriteit / planning Nr Bron Actie Bb Opstellen van begaafdheidsbeleid en protocol X X X X 2 Jvs Teamscholing weektaken (voorjaar 2008) X # # Voor 29 3 Bb Uitbreiding van begaafdheidsbeleid met onderbouwleerlingen X X # 4 Bb Lijnbrengen in aanbod (materiaal) in groep 5 t/m 8 X 5 Bb Projectgericht werken met leerlingen in bovenbouw X (X) 6 Bb Compacten van leerstof (andere vakken dan rekenen) en ook voor onderbouw X X X X 7 Bb Aanbod vanuit het VO t.b.v. begaafden (Anglia, o.i.d?) X X (X) 8 Cb Methode Moet je doen Drama onderzoek en event. Aanschaffen X X # # 9 Cb Dansworkshops tijdens gymles X 10 Cb Aanschaffen Energizers, deel 2 X 11 Cb Onderzoek vakoverstijgende themaweek (X) # # 12 Cb Huren leskist per groep 6, 7, 8 (bovenschools cultuurplan) X X X X 13 Cb Erfgoedles in groep 5 (bovenschools cultuurplan) X X X X 14 Cb Onderzoek kunstenaar in de klas X # X # 15 Cb Activiteit uit BisK-menu X X X X 16 Cb Onderzoek activiteitenmiddag per groep of bouw X # # 17 Cb Onderzoek verkeersweek begin schooljaar X 18 Ibp Implementatie methode Veilig leren lezen v3 in groep 3 X 19 Ibp Implementatie schrijfmethode X X X X 20 Ibp Implementatie nieuw thema bij Schatkist X # 21 Ibp Onderzoek methode natuur en techniek (implementatie jaar daarna) X X 22 Ibp Onderzoek methode begrijpend lezen en voortgezet technisch lezen (implementatie daarna) X X X X 23 Ibp Onderzoek methode Engels (implementatie jaar daarna) X X # # 24 Ibp Onderzoek methode Aardrijkskunde (implementatie jaar daarna) X X 25 Ibp Onderzoek methode Geschiedenis (implementatie jaar daarna) X X 26 Ibp Onderzoek en Implementatie Typeles voor groep 6-7-8, deels i.p.v. methodisch schrijven X (X) X # 27 Ins Thema teamvergadering: Oplossingsstrategieën meer vanuit de leerlingen X 28 Ins Thema teamvergadering:meer zelfverantwoordelijk leren bij leerlingen X 29 Ins Teamscholing: Klassenmanagement, afstemming en actieve rol van leerling in verband brengen met leerling-gedrag en in samenhang ontwikkelen # X # studieochtend 30 Xxx Implementatie planbord groep 1 en 2 X 31 Xxx Teamscholing groep (3), 4 t/m 8 weektaken en zelfverantwoordelijk leren voorjaar 2008, 1a2x X 32 Ibb Implementatie LVS bij Leefstijl X # 33 Ibb Implementatie Cito leestechniek (gr 3) en leestempo (gr 4 t/m 8) X # (Versie) # 34 Ibb Protocol zittenblijven X 35 Ins Gebruikmaken van digitale trendanalyses X X X X 36 Ins Handelingsplan is leraartaak en bevordert reflectie en betrokkenheid X X X X(zie 40) Teamscholing voortgezet technisch lezen (AVI-30) # # Dyslexieprotocol # Excellentieproject # # Planmatig omgaan met verschillen (1-zorgroute) # 5 Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR

6 2.1.2 Personeelsbeleid (H5) Prioriteit / planning Nr Bron Actie Bb Scholing van coördinator begaafdheid X 2 Bb Consultatie bij Giralis voor coördinator begaafdheid X 3 Bois Studenten van Pabo en ROC-in de klas en betaalde LIO X X X X 4 Bois Basisschoolcoach uitgeroosterd X X X X 5 Gm Teamscholing communicatie/professionele cultuur X X # 6 Gm Directeur ondergaat assessment en maakt pop X 7 Ins Voorkoming verlengde kleuterperiode (geen groep 0) X SKOSO 8 Kde Veranderingen worden tijdig aangekondigd X 9 Ins Eén IB-er, onderzoek ondersteuning IB-er X # Project Opleiden in school de volgende fase # # Overige beleidszaken (H6) Nr Bron Actie Kde Gebouw voldoende aantrekkelijk maken om in te werken X 2 Ictb Elk lokaal een elektronisch bord, beamer en besturing X X (X) Methode gebonden toetsen en absentie in administratiepakket (parnassys) # Kwaliteitsbeleid (H7) Nr Bron Actie Bb Gesprekken met ouders over vorderingen X X X X 2 Bb Uitwisseling met andere SKOSO-scholen (Studiedagen SKOSO) X X X X 3 Ins Vastleggen en inschatten kenmerken leerling-populatie in jaarplan X X X X 4 Ins Evalueren van het leren en het onderwijzen (betere enquêtes) X # X # 5 Ins Burgerschap en soc. Integratie beschreven in schoolplan en schoolgids X 6 Kde Directie en leidinggevenden vormen samenwerkende eenheid X X Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR 6

7 3 ONDERWIJSKUNDIGE ONTWIKKELINGEN. In dit hoofdstuk wordt niet alleen verslag gedaan van de stand van zaken van onderwijskundige aspecten. We willen ook inzicht verschaffen in de resultaten van de voor dit schooljaar geplande ontwikkelingen. In onderstaand schema is een korte typering van die plannen overgenomen van het jaarplan De nummering is overgenomen uit het jaarplan en de items zijn voor dit verslag gerubriceerd in 5 groepen. Nr Beleidspunten Activiteiten Betrokkenen Onderwijskundig beleid (H4) 1.Leerlingenzorg 11 Onderzoek vakoverstijgende themaweek Project lentekriebels voor de hele school. IB, Groep 1 t/m 8 33 Implementatie Cito leestechniek (gr 3) en leestempo (gr 4 t/m 8) Aanschaffen en invoeren vernieuwde versie IB-er 35 Gebruikmaken van digitale trendanalyses IB-er en directeur buigen zich over de trendanalyses IB-er 36 Handelingsplan is leraartaak en bevordert reflectie en betrokkenheid De IB-er begeleidt betrokkenheid bij handelingsplannen Groep 1 t/m 8, IB-er 2.Begaafdheidsbeleid 1 Opstellen van begaafdheidsbeleid en protocol Ontwikkelen van beleid en definiëren van de doelgroep CB-er 6 Compacten van leerstof Ook ander vak dan rekenen + ook voor andere bouw CB-er 39 Excellentieproject (WSNS) Mede opzetten begaafdheidsbeleid als pilotschool CB, directie, team 3.Teamscholing 40 Planmatig omgaan met verschillen (1-zorgroute) Naast lezen ook rekenen in drie instructieniveaus MT/IB, Team 4.Methodeonderzoek, -implementatie 19 Implementatie schrijfmethode/onderzoek naar vervanging Voortzetting implementatie: Pennenstreken in groep 6 Groep 6 22 Onderzoek methode voortgezet technisch lezen Implementatie methode Estafette in gr 4-6, onderzoek gr 7-8 MT, werkgroep, team 23 Onderzoek methode Engels (implementatie jaar erna) Onderzoek methodes Engels, keuze Take it Easy Directeur, groep Onderzoek methode geschiedenis (implementatie jaar daarna) Keuze van een nieuwe methode in werkgroepen Werkgroep, team 26 Onderzoek en Implementatie Typeles voor groep 6-7-8, deels i.p.v. methodisch Studiemiddag klassenmanagement ( ) MT, team schrijven 5.Cultuur 8 Methode Moet je doen Drama, onderzoek en event. Aanschaffen Onderzoek met team aar Moet je doen ICC-er, team 12 Leskist huren per groep 6, 7, 8 (bovenschools cultuurplan) Voortzetting beleid voorgaande jaren ICC-er en groep 6,7,8 13 Erfgoedles in groep 5 (bovenschools cultuurplan) Voortzetting beleid voorgaande jaren ICC-er en groep 5 14 Onderzoek kunstenaar in de klas Medewerking van beeldend kunstenaar aan cultureel project ICC-er, team 15 Activiteit uit BisK-menu (voortaan Kunstbalie) Afhankelijk van het aanbod ICC-er, team 16 Onderzoek activiteitenmiddag per groep of bouw Onderzoek naar creamiddag door leraar in opleiding Groep 5 t/m Leerlingenzorg (#11, #33, #35, #36 en zorgbrochure en pestprotocol) In hoofdstuk 7 doet de IB-er uitgebreid verslag van haar activiteiten. Enkele speerpunten van beleid, die zijn opgenomen in het schoolplan, zijn in het jaarplan uitgewerkt. Daarvan doen we hierna verslag. #11: Vakoverstijgende themaweek. Afgelopen jaar organiseerde de IB-er voor de tweede maal activiteiten rond de week van de lentekriebels. Het maakt inmiddels onderdeel van onze jaarlijkse activiteiten uit. #33: Implementatie Cito leestechniek (gr 3) en leestempo (gr 4 t/m 8). Schooljaar hebben we versneld de toetsen met onbetrouwbare normering vervangen door een nieuwe versie. De nieuwe versie is afgelopen schooljaar voor het eerst gebruikt als onafhankelijk meetinstrument en t.b.v. de niveauindeling bij de methode Estafette. #35: Gebruikmaken van digitale trendanalyses. Het managementteam wil graag gebruik maken van de mogelijkheden die trendanalyses bieden. We zijn daarvoor als school nog niet goed genoeg ingevoerd in het nieuwe leerlingvolgsysteem van parnassys. Het managementteam reageert op toetsuitslagen, met nieuw beleid. Het zou beter zijn, als we de toetsuitslagen vooraf zouden kunnen voorspellen en daarop zouden kunnen anticiperen. #36: Handelingsplan is leraartaak en bevordert reflectie en betrokkenheid. Als onderdeel van de invoering van onze vorm van de 1-zorgroute leren de leraren een groepshandelingsplan op te zetten. Zij volgen daarbij een door de IB-er opgezet stappenplan. De groepshandlingsplannen worden door de groepsleraren met de IB-er besproken. Zo houdt de IB-er een vinger aan de pols en krijgen de groepsleraren optimale ondersteuning van de IB-er. Zorgbrochure en Pestprotocol: De IB-er heeft het afgelopen schooljaar het voortouw genomen bij de ontwikkeling van een zorgbrochure en een pestprotocol voor onze school. 3.2 Begaafdheidsbeleid (#1, #6, #39 en personeelswissel) Sinds schooljaar wordt op onze school specifiek aandacht besteed aan begaafde leerlingen. Annette Lathouwers heeft dat beleid op onze school opgezet en was daarvoor een dag per week uitgeroosterd. De afgelopen twee schooljaren heeft zij dat gecombineerd met Mind, het excellentieproject van WSNS. Schooljaar worden beide taken overgenomen door een collega: Marjan Rovers gaat het begaafdheidsbeleid coördineren gedurende een dag per drie weken en IB-er Tinie van Gorp voltooit het werk m.b.t. MIND in het laatste jaar van het project. Beiden proberen aan te sluiten, waar Annette moest stoppen en het beleid van de afgelopen jaren zo goed mogelijk voort te zetten. De coördinator publiceert het voorgenomen beleid samen met de IB-er en doet verslag van de stand van zaken m.b.t. de uitvoer van de gemaakte plannen.( Zie hoofdstuk 10.) Het ontwikkelen van beleid m.b.t. begaafde leerlingen is een proces van jaren en vordert gestaag. De coördinator begeleidt voortaan leerlingen van alle groepen. Het (zelfstandig) werk van de 7 Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR

8 leerlingen wordt efficiënter ingedeeld en zo nodig ingeperkt (compacting), waardoor tijd vrijkomt voor andere, uitdagende activiteiten. Ter ondersteuning van het werk in de groep zijn al enkele kratten van Levelwerk aangeschaft. We bezitten al een krat voor groep 3, 4 en de kist met handreikingen voor groep 1-2. Marjan Rovers overweegt de aanschaf van meer kratten. Als onderdeel van het project MIND volgden de teamteden een voorlichting over hoogbegaafdheid vanuit Circum/MIND en bekwaamden zich in het screenen van hun leerlingen. 3.3 Onderwijskundige themascholing (#40) Teamscholing op onderwijskundige thema s is een voorwaarde voor onderwijskundige ontwikkeling van de school (H3). Daarnaast bevordert het de Inzetmogelijkheden en ontwikkeling van personeel (H4) Planmatig omgaan met verschillen. In het kader van Passend onderwijs hebben de bij het samenwerkingsverband WSNS-Veghel aangesloten scholen zich gecommitteerd aan de 1-zorgroute. Het omgaan met weektaken zal daarvan afhankelijk gaan worden. In het kort komt het er op neer, dat we voor de belangrijkste vakgebieden (lezen, rekenen, spelling taaloefeningen en de zaakvakken) onze instructie in drie niveaus gaan aanbieden. De drie niveaugroepen per vakgebied bepalen we 2 maal per schooljaar, a.h.v. toetsresultaten. Voor elke niveaugroep wordt door de groepsleraar een groepshandelingsplan geschreven. Het zelfstandig werk verandert in zelfstandige verwerking. Daardoor zal het werken met weektaken moeten worden aangepast. Na een proefperiode in het voorgaande schooljaar, zijn we na de zomervakantie officieel gestart met de werkwijze van de 1-zorgroute, voor de vakgebieden rekenen en voortgezet technisch lezen. Lopende het schooljaar zijn nog enkele bijstellingen in de organisatievorm gedaan. In de bovenbouw is de werkwijze ook voor begrijpend lezen toegepast. Aan het einde van het schooljaar is de werkwijze geëvalueerd. Volgend schooljaar passen we het toe voor rekenen, voortgezet technisch lezen en spelling. De bovenbouw blijft het daarnaast ook voor begrijpend lezen doen. 3.4 Methodeonderzoek/ -implementatie (#19, #22, #23, #25 en 26) De methodes op onze school worden over het algemeen om de 9 jaar vervangen. We gaan daarbij niet over één nacht ijs, maar leggen selectiecriterialijsten aan en winnen informatie in over de beschikbare methodes. Een commissie doet het voorbereidende werk. Na een voorlichtingsbijeenkomst met een deskundige kiest het voltallige team. #19: Implementatie schrijfmethode in groep 6. Twee jaar geleden werd een nieuwe schrijfmethode gekozen en voor het eerst toegepast in groep 3 en later in groep 4. De implementatie in groep 6 in schooljaar is een voortzetting van beleid. Voor volgend schooljaar staat groep 7 gepland. #22: Onderzoek methode voortgezet technisch lezen. De keuze voor een methode voortgezet technisch lezen is schooljaar al gemaakt; De nieuwste versie van Estafette. Die methode is aangeschaft voor groep 4 t/m 6 en in die groepen geïmplementeerd. Bij Edux namen we de teamscholing AVI30 af waarbij de invoering werd ondersteund. Voor groep 7 en 8 kwam de methode pas in juni 2010 beschikbaar en werd schooljaar voor het eerst ingezet. De werkwijze van Estafette beviel zo goed, dat de komst van de 1-zorgroute werd gezien als Estafette voor rekenen. #23: Onderzoek methode Engels. Tijdens een workshopmiddag bij de schoolleverancier werd het selectieproces afgesloten met de keuze voor de methode Take it easy. Deze methode is een digibordmethode waarbij door native speakers ingesproken teksten zijn ingebouwd. De groepsleraar kan als het ware niet s meer fout doen. De aanschaf van deze dure methode voor groep 5 t/m 8 werd mogelijk m.b.v. subsidie van het Europees Platform. (Bij een totale aanschafprijs van +/- 5400,- werd +/- 2000,- subsidie toegekend). Afgelopen schooljaar hebben we in groep 5 t/m 8 ervaring opgedaan met de nieuwe methode. Groep 5 en 6 moeten nog wennen en in 7 en 8 is de nieuwe methode duidelijk moeilijker. Volgend schooljaar onderzoeken we de opbrengsten voor het vak Engels. We kozen niet voor invoering voor groep 1 t/m 8, omdat we vooral in de onderbouw de vaardigheid in de Nederlandse taal willen versterken. #25: Onderzoek methode geschiedenis. Afgelopen schooljaar is na een selectieprocedure gekozen voor de methode Speurtocht. Deze past bij Natuniek en de Blauwe Planeet en is geschikt voor het werk met een digibord. Schooljaar wordt hij gebruikt in groep 5 t/m 8. #26: Typeles groep 7. In juni 2010 is na voorbereiding en onderzoek naar voor en nadelen, gebruikers ervaringen en een enquête m.b.t. de wensen van ouders, gekozen voor Type2Be in groep 7, i.p.v. methodisch schrijven. De ouders kopen via school een oefen-cd en werkboekje. School betaalt de licentie en de leraar van groep 7 verzorgt de instructie. Of de leerlingen de gewenste typevaardigheid bereiken hangt erg af van het oefenen thuis is een proefjaar. 3.5 Cultuurbeleid (#8, #12, #13, #14, #15 en #16) De cultuurcoördinator doet verslag van de stand van zaken m.b.t. de uitvoering daarvan in haar jaarverslag, hoofdstuk 11. Enkele activiteiten komen elk jaar terug en werden afgelopen schooljaar al voor de vierde keer uitgevoerd. De bovenschoolse ICC-er coördineerde de huur van leskisten (#12) en de deelname aan o.a. de erfgoedles Koster Brock (#13). De ICC-er coördineert de keuzes die gemaakt worden uit het aanbod van de Kunstbalie (voorheen BisK-menu ) (#15). Elke groep mag één activiteit kiezen. Afgelopen schooljaar bezocht enkele kunstenaars (#14) de school, zoals Rian Brugmans (kleutergroepen) en Geert Gijsberts (groep 5). Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR 8

9 3.5.1 Onderzoek creamethode(#8) en Onderzoek activiteitenmiddag(#16) Het afgelopen schooljaren is gezocht naar een nieuwe creamethode (beeldende vorming, muziek, drama en dans), Als bron voor ideeën werd een abonnement op de internetmethode Laat maar zien genomen voor schooljaar Aan het einde van het schooljaar is besloten dat abonnement op te zeggen, omdat we voorlopig even voldoende materiaal hebben. Volgend schooljaar maken we lijsten van materialen en technieken die in een groep aan bod komen. Activiteitenmiddagen zetten we in bij bijzondere gelegenheden. Tijdens het jubileum van Truus en Dionne, enkele jaren geleden, hadden we daar al goede ervaringen mee. 3.6 ICT en Media. In voorgaande schooljaren zijn successievelijk 8 lokalen permanent voorzien van een beamer en elektronisch bord. In groep 3 t/m 8 wordt daar intensief gebruik van gemaakt. De coördinator ICT en media heeft een verslag gemaakt m.b.t. zijn activiteiten. Het is opgenomen als hoofdstuk 8 in dit jaarverslag. 3.7 Levensbeschouwing en samen vieren. Binnen de kaders van de nota Identiteit van schoolbestuur SKOSO voert de school een beleid dat daarvan de schoolspecifieke uitwerking is. We gebruiken een aantal projecten per schooljaar en de Kerst- en Paasviering zijn hoogtepunten, als gezamenlijke vieringen. We vierden dit schooljaar: o Jaaropening (middag van de eerste schooldag); o Carnavalsviering; o Sinterklaas; o Paasviering; o Kerstviering; o Jaarsluiting (ochtend van de laatste schooldag). De inhoud en de gezamenlijkheid zijn bij de vieringen van groot belang. We willen samen school zijn en de gezamenlijke vieringen zijn daar een uiting van. Voor lessen levensbeschouwing gebruiken we projecten van SOL en Leefstijl Afscheid van Ine Froon Op donderdagmiddag 20 oktober 2010 nam Ine Froon na ruim 40 jaar afscheid van het Nijnselse onderwijs. Elke groep had een optreden voorbereid binnen het thema Kikker. Dat leverde een middag van optredens met drama, zang en dans op. Voor Ine was het een mooi afscheid, voor de kinderen een gelegenheid om zich uit te leven in creativiteit. 3.8 Brede schoolontwikkelingen Vanuit welzijnsorganisatie Salus is bij de gemeente een Bredeschoolcoördinator gedetacheerd. Als school hebben we onze eigen brede schoolactiviteiten in de vorm van contacten met de Nijnselse verenigingen, eigen tussen schoolse opvang (overblijven), de peuterspeelzaal, de bibliotheek en BSO Bellefleur Contacten met verenigingen De Nijnselse harmonie organiseert jaarlijks lessen instrumentele vorming voor groep 6. Het afgelopen jaar in samenwerking met MIK. Het kinderkoortje oefent regelmatig op maandag in de speelzaal van de school. De leden van het koortje zijn allemaal leerlingen van de school. Enkele groepen maken een uitstapje in de natuur onder leiding van Jeugdnatuurwacht. Voor de sportdag in september maken we jaarlijks gebruik van de voetbalvelden van VV Nijnsel Peuterspeelzaal Peuterspeelzaal Nijntje is al enkele jaren gevestigd in het schoolgebouw. Tussen school en peuterspeelzaal is regelmatig contact. Dat bevordert de samenwerking en onderling begrip. We willen het peuterwerk niet veranderen, maar hopen dat meer contact de afstemming zal bevorderen Bibliotheek September 2008 werd in het schoolgebouw een bibliotheeksteunpunt ingericht en officieel geopend. De kasten bevatten voornamelijk jeugdliteratuur, maar ook volwassenen kunnen er terecht. In een jaar ervaring met de bibliotheek in de aula, is de bibliotheek inpasbaar gebleken. Schooljaar wijzigde het bibliotheekpunt haar openingstijden. Voortaan is het bibliotheekpunt bemand op maandag en dinsdag van uur. Tijdens de schoolvakanties is de bibliotheek gesloten BSO Bellefleur Aan het einde van het schooljaar viel het besluit, de twee lege lokalen aan BSO Bellefleur te verhuren. Vooraf was advies gevraagd aan de oudervereniging en de medezeggenschapsraad. BSO Bellefleur zal dus met ingang van schooljaar gebruik gaan maken van twee lokalen in het schoolgebouw. Daarmee biedt het schoolgebouw Nijnsel, naast een basisschool, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, overblijfvoorziening en een bibliotheek. 9 Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR

10 4 DE INZET EN ONTWIKKELING VAN HET PERSONEEL. 4.1 Beschikbare formatie De personeelsinzet in een bepaald schooljaar is gebaseerd op het personeelsbudget, dat van het ministerie wordt ontvangen. Het formatiebudget wordt berekend op basis van de teldatumgegevens van 1 oktober van het voorafgaande jaar. SKOSO hanteert daarnaast een eigen set van toewijzingsfactoren, wat leidt tot een bepaald budget. We verwijzen daarvoor naar het personele begroting en (bestuurs-)formatieplan van het betreffende schooljaar. 4.2 Inzet van personeel Omdat het leerlingaantal de afgelopen paar jaren langzaam, maar gestaag terug gelopen is, lukt het op basis van de toegekende formatie niet altijd, alle personeelsleden voor de school te behouden. Voor de leerlingen betekent dat dan minder groepen en een gestegen groepsgrootte. Op grond van de verwachtingen voor de teldatum van 1 oktober 2010 (202) konden we schooljaar , 8 groepen formeren. Door een verdere daling van het aantal leerlingen (1 oktober 2011 <200) en nog lagere verwachtingen daarna (2012 <190) kunnen we alleen met behulp van een LIO de kwaliteit van de voorzieningen (IB, begaafden, basisschoolcoach etc.) op peil houden Personele mutaties Ine Froon ging na ruim 40 jaar in Nijnsel gewerkt te hebben, per 1 november 2010 met F.P.U. Sanne Hulsen was schooljaar onbetaalde LIO in groep Opleiden in school Heidi Rust was het hele schooljaar basisschoolcoach. Zij begeleidde de studenten op de dinsdagen of donderdagen. Omdat de baten opwegen tegen de kosten draagt de school de kosten verbonden aan opleiden in school. Om alle studenten te kunnen begeleiden in de beschikbare tijd, zijn de taken van de basisschoolcoach flexibel over de week verdeeld. Zie hoofdstuk 9 voor een uitgebreid verslag van de basisschoolcoach Groepsbezetting Groep 1-2A Groep 1-2B Groep 3 Groep 4 Truus de Koning (ma-di) Lieke Bissels (wo-do-vr) Dorine van der Loo (ma-di) Dionne van de Aa (wo-do-vr) Sanne Hulsen (ma-di-wo) Dorine van der Loo (wo t/m vr) Hetty Klerks (ma-di-wo) Marianne Heesakkers (wo-do-vr) Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Ad van der Eerden (ma-di-do-vr) Liset Schepers (wo) Dorenda van Liempd (ma t/m vr) Carlo van Kroonenburg (ma-di-wo) Annette Lathouwers (do-vr) Marjan Rovers (ma t/m vr) Taken: Tinie van Gorp ma-di--do IB-taken 4,9 min./leerling/week Annette Lathouwers ma coördinatie begaafdheid 1,3 min./leerling/week Heidi Rust di/do basisschoolcoach 1,6 min./leerling/week Carlo van Kroonenburg do (ochtend) ICT-er 1 min./leerling/week Hetty Klerks Interne cultuurcoördinator taakbeleid De taken van Tinie van Gorp en Annette Lathouwers vallen onder leerlingzorg. Voor de formatieve en financiële uitwerking van de personele bezetting verwijzen we naar de financiële en personele begrotingen 2010 en Taakbeleid Om het alsmaar groter wordend aantal taken dat door de leraren uitgevoerd moeten worden onder of buiten lestijd goed te verdelen, is op bovenschools (bestuurs-) niveau taakbeleid ontwikkeld. De school heeft op basis daarvan een schoolspecifieke invulling gemaakt. Schooljaar is die vervolgens voor het eerst uitgevoerd en geëvalueerd. We hebben nu op school een goede relatieve taakverdeling (Zie ook de tabellen in bijlage 12.4 op bladzijde 26), die in onderling overleg wordt ingevuld. De taakbelasting kan door de een zwaarder ervaren worden dan door de ander. Te grote werkdruk kan leiden tot uitval. Bijna alle leraren hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid van het invullen van een verklaring dat niet te veel wordt gewerkt. De overige leraren vulden maandelijks een registratie van werktijden in. 4.3 Scholing Het scholingsplan van de school geeft een overzicht van de scholing in een bepaald jaar. Bij het opstellen van het scholingsplan wordt uitgegaan van het scholingsbeleid zoals dat door SKOSO is geformuleerd. Teamscholing (zie hoofdstuk 3.3) is verplicht voor de doelgroep (bijv. bovenbouw). Individuele scholing is afgesproken tussen leraar en directeur, bijv. n.a.v. een functioneringsgesprek. Het afgelopen schooljaar is de volgende individuele nascholing gevolgd: Vijf teamleden volgden de coachingscursus (Pabo); De directeur volgde een studie oplossingsgericht werken; Dorenda van Liempd volgde het 1 e jaar van Master SEN BHV-ers volgden de herhalingscursus; De EHBO-er volgde een opfriscursus; De contactpersoon machtsmisbruik bezocht het netwerk. Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR 10

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie