JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2010 2011"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Jasmijnstraat 11a 5492 JS Sint-Oedenrode

2 R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Brin 15CR Adres: Jasmijnstraat 11a, 5492 JS Sint-Oedenrode Telefoon: Website: Directeur: Waarnemend directeur: Intern begeleiders: Basisschoolcoach: Coördinator ICT en media: Coördinator begaafdheid Interne cultuurcoördinator Dhr. G.C.J. Roozen Dhr. A.J.M. van der Eerden Mevr. M.M. van Gorp Mevr. H.P.C.A. Rust Dhr. C.F.A.M. van Kroonenburg Mevr. A.H.J.A. Lathouwers-Voets Mevr. H.P. Klerks-Priemus Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR 2

3 Inhoudsopgave : 1 Voorwoord 4 2 Inleiding. 5 3 Onderwijskundige ontwikkelingen Leerlingenzorg (#11, #33, #35, #36 en pestprotocol) Begaafdheidsbeleid (#1, #6, #39 en personeelswissel) Onderwijskundige themascholing (#40) Methodeonderzoek/ -implementatie (#19, #22, #23, #25 en 26) Cultuurbeleid (#8, #12, #13, #14, #15 en #16) ICT en Media Levensbeschouwing en samen vieren Brede schoolontwikkelingen 9 4 De inzet en ontwikkeling van het personeel Beschikbare formatie Inzet van personeel Scholing Arbobeleid Professionele cultuur Ziekteverzuim Gesprekkencyclus, functioneren, beoordelen en bevorderen Resultaatgerichte groepsbesprekingen 11 5 Overige beheersmatige beleidsterreinen Financieel beleid Uitbreiding en onderhoud van het schoolgebouw Vervanging inventaris en meubilair Speeltoestellen 12 6 Kwaliteitsbeleid Toetsresultaten Instroom, doorstroom en uitstroom Inspectierapporten na een bezoek of documentenonderzoek Schooldiagnose 14 7 Jaarverslag IB-er 15 8 Jaarverslag ICT-er/ Mediacoach 16 9 Jaarverslag Basisschoolcoach Jaarverslag coördinator begaafdheid Jaarverslag Interne cultuurcoördinator Bijlagen Conclusies van het onderwijskundig schoolbezoek SKOSO Meest recente Inspectierapport (2011) Urenberekening Taakbeleid en taakverdeling Vergader- en evenementenrooster Speeltoestellenkeuring Lijst van activiteiten gedurende het schooljaar Verklaring van vaststelling van het jaarverslag 30 3 Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR

4 1 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van basisschool Sint Antonius van Padua, Sint-Oedenrode. Het handelt over het voorbije schooljaar Het samenstellen van een jaarverslag is niet verplicht op grond van wet- en regelgeving, maar wordt door ons beschouwd als een belangrijk document in het cyclisch proces van kwaliteitszorg en maakt dan ook deel uit van het kwaliteitszorgsysteem van ons schoolbestuur, Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode (SKOSO) en van onze school. Met dit jaarverslag willen we alle geledingen die betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid van onze school, op de hoogte stellen van de activiteiten in het kader van de schoolontwikkeling in het afgelopen schooljaar. We doen hierin op schoolniveau verslag van de belangrijkste activiteiten in het afgelopen schooljaar op de volgende onderdelen: Onderwijskundige ontwikkelingen. Kwaliteitsbeleid. Personeelszaken. Formatie. Scholingsactiviteiten. Beheerszaken. Organisatie. Financiën. Jaarplanning. Ook op bovenschools niveau worden jaarlijks activiteiten ontplooid die hun uitwerking hebben op alle scholen van SKOSO. Indien relevant voor de school zullen we daar kort naar verwijzen. Van deze ontwikkelingen wordt uitgebreider verslag gedaan in het jaarverslag van SKOSO. Het jaarverslag wordt na afloop van het schooljaar toegezonden aan: de algemene directie, de medezeggenschapsraad, de personeelsleden, de oudervereniging en de inspectie. Ouders die daarvoor belangstelling hebben kunnen het jaarverslag ter inzage krijgen. Men kan het ook downloaden van de website van de school ( De schoolleiding beoogt met dit jaarverslag een bijdrage te leveren aan de verhoging van de openheid ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs door te beschrijven hoe gericht is gewerkt aan vernieuwingen en verbeteringen en wat het resultaat daarvan was. Mocht u bij het lezen van dit jaarverslag op- of aanmerkingen ter verbetering te binnen schieten; We houden ons graag aanbevolen. Namens het team van basisschool Sint Antonius van Padua, Gerard Roozen, directeur. Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR 4

5 2 INLEIDING. Het jaarverslag is de laatste schakel van het cyclisch proces binnen de uitvoer van het meerjarenbeleid van het schoolplan. Door middel van het jaarverslag legt de school verantwoording af aan derden over wat van de beleidsvoornemens in het afgelopen schooljaar is gerealiseerd. Het jaarverslag is ook één van de bronnen bij het opstellen van een volgend jaarplan. Het speelt een belangrijke rol bij het bijstellen van het in het schoolplan geplande beleid voor het volgende jaar. Een jaarverslag maakt ook het team attent op de stand van zaken met betrekking tot de uitvoer van voornemens; men kan met voldoening terugkijken op een succesvol schooljaar. Het geeft een totaaloverzicht van de stand van zaken in de ontwikkelingen en is een stimulans tot verdere ontwikkeling. Het jaarverslag is de laatste schakel in het cyclisch proces van schoolplan jaarplan jaarverslag. In de actuele versie van het schoolplan heeft onze school de beleidsvoornemens voor de periode in beeld gebracht op de volgende onderdelen: 1. Onderwijskundige ontwikkelingen 4. Kwaliteitsbeleid 2. Inzet en ontwikkeling van het personeel 5. Verslagen van het middenmanagement van de school 3. Overige beheersmatige terreinen (financieel beleid, uitbreiding en onderhoud gebouwen en inventaris en meubilair) De beleidsvoornemens zijn in het schoolplan over vier schooljaren verdeeld en worden voor elk schooljaar verder uitgewerkt en geconcretiseerd in een jaarplan. Daarin wordt beschreven wie, wat, wanneer en zo mogelijk met welk budget de activiteiten in het komende schooljaar gaat uitvoeren. Aan het einde van het schooljaar, wordt in het jaarverslag verslag gedaan van de uitvoering van de activiteiten die genoemd zijn in het jaarplan. Het jaarverslag volgt daarbij in principe de indeling van het jaarplan. De directie legt het jaarverslag ter informatie en beoordeling voor aan het team, de medezeggenschapsraad, het bestuur en de inspectie, en het wordt gepubliceerd op de website van de school. Resultaten en conclusies uit het jaarverslag kunnen aanleiding zijn om taken (opnieuw) op te nemen in het jaarplan. Beschreven beleidszaken die voor alle ouders van belang zijn, worden opgenomen in de schoolgids. Actietabel schoolplan Onderwijskundig beleid (H4) (legenda: zie volgende pagina) Prioriteit / planning Nr Bron Actie Bb Opstellen van begaafdheidsbeleid en protocol X X X X 2 Jvs Teamscholing weektaken (voorjaar 2008) X # # Voor 29 3 Bb Uitbreiding van begaafdheidsbeleid met onderbouwleerlingen X X # 4 Bb Lijnbrengen in aanbod (materiaal) in groep 5 t/m 8 X 5 Bb Projectgericht werken met leerlingen in bovenbouw X (X) 6 Bb Compacten van leerstof (andere vakken dan rekenen) en ook voor onderbouw X X X X 7 Bb Aanbod vanuit het VO t.b.v. begaafden (Anglia, o.i.d?) X X (X) 8 Cb Methode Moet je doen Drama onderzoek en event. Aanschaffen X X # # 9 Cb Dansworkshops tijdens gymles X 10 Cb Aanschaffen Energizers, deel 2 X 11 Cb Onderzoek vakoverstijgende themaweek (X) # # 12 Cb Huren leskist per groep 6, 7, 8 (bovenschools cultuurplan) X X X X 13 Cb Erfgoedles in groep 5 (bovenschools cultuurplan) X X X X 14 Cb Onderzoek kunstenaar in de klas X # X # 15 Cb Activiteit uit BisK-menu X X X X 16 Cb Onderzoek activiteitenmiddag per groep of bouw X # # 17 Cb Onderzoek verkeersweek begin schooljaar X 18 Ibp Implementatie methode Veilig leren lezen v3 in groep 3 X 19 Ibp Implementatie schrijfmethode X X X X 20 Ibp Implementatie nieuw thema bij Schatkist X # 21 Ibp Onderzoek methode natuur en techniek (implementatie jaar daarna) X X 22 Ibp Onderzoek methode begrijpend lezen en voortgezet technisch lezen (implementatie daarna) X X X X 23 Ibp Onderzoek methode Engels (implementatie jaar daarna) X X # # 24 Ibp Onderzoek methode Aardrijkskunde (implementatie jaar daarna) X X 25 Ibp Onderzoek methode Geschiedenis (implementatie jaar daarna) X X 26 Ibp Onderzoek en Implementatie Typeles voor groep 6-7-8, deels i.p.v. methodisch schrijven X (X) X # 27 Ins Thema teamvergadering: Oplossingsstrategieën meer vanuit de leerlingen X 28 Ins Thema teamvergadering:meer zelfverantwoordelijk leren bij leerlingen X 29 Ins Teamscholing: Klassenmanagement, afstemming en actieve rol van leerling in verband brengen met leerling-gedrag en in samenhang ontwikkelen # X # studieochtend 30 Xxx Implementatie planbord groep 1 en 2 X 31 Xxx Teamscholing groep (3), 4 t/m 8 weektaken en zelfverantwoordelijk leren voorjaar 2008, 1a2x X 32 Ibb Implementatie LVS bij Leefstijl X # 33 Ibb Implementatie Cito leestechniek (gr 3) en leestempo (gr 4 t/m 8) X # (Versie) # 34 Ibb Protocol zittenblijven X 35 Ins Gebruikmaken van digitale trendanalyses X X X X 36 Ins Handelingsplan is leraartaak en bevordert reflectie en betrokkenheid X X X X(zie 40) Teamscholing voortgezet technisch lezen (AVI-30) # # Dyslexieprotocol # Excellentieproject # # Planmatig omgaan met verschillen (1-zorgroute) # 5 Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR

6 2.1.2 Personeelsbeleid (H5) Prioriteit / planning Nr Bron Actie Bb Scholing van coördinator begaafdheid X 2 Bb Consultatie bij Giralis voor coördinator begaafdheid X 3 Bois Studenten van Pabo en ROC-in de klas en betaalde LIO X X X X 4 Bois Basisschoolcoach uitgeroosterd X X X X 5 Gm Teamscholing communicatie/professionele cultuur X X # 6 Gm Directeur ondergaat assessment en maakt pop X 7 Ins Voorkoming verlengde kleuterperiode (geen groep 0) X SKOSO 8 Kde Veranderingen worden tijdig aangekondigd X 9 Ins Eén IB-er, onderzoek ondersteuning IB-er X # Project Opleiden in school de volgende fase # # Overige beleidszaken (H6) Nr Bron Actie Kde Gebouw voldoende aantrekkelijk maken om in te werken X 2 Ictb Elk lokaal een elektronisch bord, beamer en besturing X X (X) Methode gebonden toetsen en absentie in administratiepakket (parnassys) # Kwaliteitsbeleid (H7) Nr Bron Actie Bb Gesprekken met ouders over vorderingen X X X X 2 Bb Uitwisseling met andere SKOSO-scholen (Studiedagen SKOSO) X X X X 3 Ins Vastleggen en inschatten kenmerken leerling-populatie in jaarplan X X X X 4 Ins Evalueren van het leren en het onderwijzen (betere enquêtes) X # X # 5 Ins Burgerschap en soc. Integratie beschreven in schoolplan en schoolgids X 6 Kde Directie en leidinggevenden vormen samenwerkende eenheid X X Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR 6

7 3 ONDERWIJSKUNDIGE ONTWIKKELINGEN. In dit hoofdstuk wordt niet alleen verslag gedaan van de stand van zaken van onderwijskundige aspecten. We willen ook inzicht verschaffen in de resultaten van de voor dit schooljaar geplande ontwikkelingen. In onderstaand schema is een korte typering van die plannen overgenomen van het jaarplan De nummering is overgenomen uit het jaarplan en de items zijn voor dit verslag gerubriceerd in 5 groepen. Nr Beleidspunten Activiteiten Betrokkenen Onderwijskundig beleid (H4) 1.Leerlingenzorg 11 Onderzoek vakoverstijgende themaweek Project lentekriebels voor de hele school. IB, Groep 1 t/m 8 33 Implementatie Cito leestechniek (gr 3) en leestempo (gr 4 t/m 8) Aanschaffen en invoeren vernieuwde versie IB-er 35 Gebruikmaken van digitale trendanalyses IB-er en directeur buigen zich over de trendanalyses IB-er 36 Handelingsplan is leraartaak en bevordert reflectie en betrokkenheid De IB-er begeleidt betrokkenheid bij handelingsplannen Groep 1 t/m 8, IB-er 2.Begaafdheidsbeleid 1 Opstellen van begaafdheidsbeleid en protocol Ontwikkelen van beleid en definiëren van de doelgroep CB-er 6 Compacten van leerstof Ook ander vak dan rekenen + ook voor andere bouw CB-er 39 Excellentieproject (WSNS) Mede opzetten begaafdheidsbeleid als pilotschool CB, directie, team 3.Teamscholing 40 Planmatig omgaan met verschillen (1-zorgroute) Naast lezen ook rekenen in drie instructieniveaus MT/IB, Team 4.Methodeonderzoek, -implementatie 19 Implementatie schrijfmethode/onderzoek naar vervanging Voortzetting implementatie: Pennenstreken in groep 6 Groep 6 22 Onderzoek methode voortgezet technisch lezen Implementatie methode Estafette in gr 4-6, onderzoek gr 7-8 MT, werkgroep, team 23 Onderzoek methode Engels (implementatie jaar erna) Onderzoek methodes Engels, keuze Take it Easy Directeur, groep Onderzoek methode geschiedenis (implementatie jaar daarna) Keuze van een nieuwe methode in werkgroepen Werkgroep, team 26 Onderzoek en Implementatie Typeles voor groep 6-7-8, deels i.p.v. methodisch Studiemiddag klassenmanagement ( ) MT, team schrijven 5.Cultuur 8 Methode Moet je doen Drama, onderzoek en event. Aanschaffen Onderzoek met team aar Moet je doen ICC-er, team 12 Leskist huren per groep 6, 7, 8 (bovenschools cultuurplan) Voortzetting beleid voorgaande jaren ICC-er en groep 6,7,8 13 Erfgoedles in groep 5 (bovenschools cultuurplan) Voortzetting beleid voorgaande jaren ICC-er en groep 5 14 Onderzoek kunstenaar in de klas Medewerking van beeldend kunstenaar aan cultureel project ICC-er, team 15 Activiteit uit BisK-menu (voortaan Kunstbalie) Afhankelijk van het aanbod ICC-er, team 16 Onderzoek activiteitenmiddag per groep of bouw Onderzoek naar creamiddag door leraar in opleiding Groep 5 t/m Leerlingenzorg (#11, #33, #35, #36 en zorgbrochure en pestprotocol) In hoofdstuk 7 doet de IB-er uitgebreid verslag van haar activiteiten. Enkele speerpunten van beleid, die zijn opgenomen in het schoolplan, zijn in het jaarplan uitgewerkt. Daarvan doen we hierna verslag. #11: Vakoverstijgende themaweek. Afgelopen jaar organiseerde de IB-er voor de tweede maal activiteiten rond de week van de lentekriebels. Het maakt inmiddels onderdeel van onze jaarlijkse activiteiten uit. #33: Implementatie Cito leestechniek (gr 3) en leestempo (gr 4 t/m 8). Schooljaar hebben we versneld de toetsen met onbetrouwbare normering vervangen door een nieuwe versie. De nieuwe versie is afgelopen schooljaar voor het eerst gebruikt als onafhankelijk meetinstrument en t.b.v. de niveauindeling bij de methode Estafette. #35: Gebruikmaken van digitale trendanalyses. Het managementteam wil graag gebruik maken van de mogelijkheden die trendanalyses bieden. We zijn daarvoor als school nog niet goed genoeg ingevoerd in het nieuwe leerlingvolgsysteem van parnassys. Het managementteam reageert op toetsuitslagen, met nieuw beleid. Het zou beter zijn, als we de toetsuitslagen vooraf zouden kunnen voorspellen en daarop zouden kunnen anticiperen. #36: Handelingsplan is leraartaak en bevordert reflectie en betrokkenheid. Als onderdeel van de invoering van onze vorm van de 1-zorgroute leren de leraren een groepshandelingsplan op te zetten. Zij volgen daarbij een door de IB-er opgezet stappenplan. De groepshandlingsplannen worden door de groepsleraren met de IB-er besproken. Zo houdt de IB-er een vinger aan de pols en krijgen de groepsleraren optimale ondersteuning van de IB-er. Zorgbrochure en Pestprotocol: De IB-er heeft het afgelopen schooljaar het voortouw genomen bij de ontwikkeling van een zorgbrochure en een pestprotocol voor onze school. 3.2 Begaafdheidsbeleid (#1, #6, #39 en personeelswissel) Sinds schooljaar wordt op onze school specifiek aandacht besteed aan begaafde leerlingen. Annette Lathouwers heeft dat beleid op onze school opgezet en was daarvoor een dag per week uitgeroosterd. De afgelopen twee schooljaren heeft zij dat gecombineerd met Mind, het excellentieproject van WSNS. Schooljaar worden beide taken overgenomen door een collega: Marjan Rovers gaat het begaafdheidsbeleid coördineren gedurende een dag per drie weken en IB-er Tinie van Gorp voltooit het werk m.b.t. MIND in het laatste jaar van het project. Beiden proberen aan te sluiten, waar Annette moest stoppen en het beleid van de afgelopen jaren zo goed mogelijk voort te zetten. De coördinator publiceert het voorgenomen beleid samen met de IB-er en doet verslag van de stand van zaken m.b.t. de uitvoer van de gemaakte plannen.( Zie hoofdstuk 10.) Het ontwikkelen van beleid m.b.t. begaafde leerlingen is een proces van jaren en vordert gestaag. De coördinator begeleidt voortaan leerlingen van alle groepen. Het (zelfstandig) werk van de 7 Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR

8 leerlingen wordt efficiënter ingedeeld en zo nodig ingeperkt (compacting), waardoor tijd vrijkomt voor andere, uitdagende activiteiten. Ter ondersteuning van het werk in de groep zijn al enkele kratten van Levelwerk aangeschaft. We bezitten al een krat voor groep 3, 4 en de kist met handreikingen voor groep 1-2. Marjan Rovers overweegt de aanschaf van meer kratten. Als onderdeel van het project MIND volgden de teamteden een voorlichting over hoogbegaafdheid vanuit Circum/MIND en bekwaamden zich in het screenen van hun leerlingen. 3.3 Onderwijskundige themascholing (#40) Teamscholing op onderwijskundige thema s is een voorwaarde voor onderwijskundige ontwikkeling van de school (H3). Daarnaast bevordert het de Inzetmogelijkheden en ontwikkeling van personeel (H4) Planmatig omgaan met verschillen. In het kader van Passend onderwijs hebben de bij het samenwerkingsverband WSNS-Veghel aangesloten scholen zich gecommitteerd aan de 1-zorgroute. Het omgaan met weektaken zal daarvan afhankelijk gaan worden. In het kort komt het er op neer, dat we voor de belangrijkste vakgebieden (lezen, rekenen, spelling taaloefeningen en de zaakvakken) onze instructie in drie niveaus gaan aanbieden. De drie niveaugroepen per vakgebied bepalen we 2 maal per schooljaar, a.h.v. toetsresultaten. Voor elke niveaugroep wordt door de groepsleraar een groepshandelingsplan geschreven. Het zelfstandig werk verandert in zelfstandige verwerking. Daardoor zal het werken met weektaken moeten worden aangepast. Na een proefperiode in het voorgaande schooljaar, zijn we na de zomervakantie officieel gestart met de werkwijze van de 1-zorgroute, voor de vakgebieden rekenen en voortgezet technisch lezen. Lopende het schooljaar zijn nog enkele bijstellingen in de organisatievorm gedaan. In de bovenbouw is de werkwijze ook voor begrijpend lezen toegepast. Aan het einde van het schooljaar is de werkwijze geëvalueerd. Volgend schooljaar passen we het toe voor rekenen, voortgezet technisch lezen en spelling. De bovenbouw blijft het daarnaast ook voor begrijpend lezen doen. 3.4 Methodeonderzoek/ -implementatie (#19, #22, #23, #25 en 26) De methodes op onze school worden over het algemeen om de 9 jaar vervangen. We gaan daarbij niet over één nacht ijs, maar leggen selectiecriterialijsten aan en winnen informatie in over de beschikbare methodes. Een commissie doet het voorbereidende werk. Na een voorlichtingsbijeenkomst met een deskundige kiest het voltallige team. #19: Implementatie schrijfmethode in groep 6. Twee jaar geleden werd een nieuwe schrijfmethode gekozen en voor het eerst toegepast in groep 3 en later in groep 4. De implementatie in groep 6 in schooljaar is een voortzetting van beleid. Voor volgend schooljaar staat groep 7 gepland. #22: Onderzoek methode voortgezet technisch lezen. De keuze voor een methode voortgezet technisch lezen is schooljaar al gemaakt; De nieuwste versie van Estafette. Die methode is aangeschaft voor groep 4 t/m 6 en in die groepen geïmplementeerd. Bij Edux namen we de teamscholing AVI30 af waarbij de invoering werd ondersteund. Voor groep 7 en 8 kwam de methode pas in juni 2010 beschikbaar en werd schooljaar voor het eerst ingezet. De werkwijze van Estafette beviel zo goed, dat de komst van de 1-zorgroute werd gezien als Estafette voor rekenen. #23: Onderzoek methode Engels. Tijdens een workshopmiddag bij de schoolleverancier werd het selectieproces afgesloten met de keuze voor de methode Take it easy. Deze methode is een digibordmethode waarbij door native speakers ingesproken teksten zijn ingebouwd. De groepsleraar kan als het ware niet s meer fout doen. De aanschaf van deze dure methode voor groep 5 t/m 8 werd mogelijk m.b.v. subsidie van het Europees Platform. (Bij een totale aanschafprijs van +/- 5400,- werd +/- 2000,- subsidie toegekend). Afgelopen schooljaar hebben we in groep 5 t/m 8 ervaring opgedaan met de nieuwe methode. Groep 5 en 6 moeten nog wennen en in 7 en 8 is de nieuwe methode duidelijk moeilijker. Volgend schooljaar onderzoeken we de opbrengsten voor het vak Engels. We kozen niet voor invoering voor groep 1 t/m 8, omdat we vooral in de onderbouw de vaardigheid in de Nederlandse taal willen versterken. #25: Onderzoek methode geschiedenis. Afgelopen schooljaar is na een selectieprocedure gekozen voor de methode Speurtocht. Deze past bij Natuniek en de Blauwe Planeet en is geschikt voor het werk met een digibord. Schooljaar wordt hij gebruikt in groep 5 t/m 8. #26: Typeles groep 7. In juni 2010 is na voorbereiding en onderzoek naar voor en nadelen, gebruikers ervaringen en een enquête m.b.t. de wensen van ouders, gekozen voor Type2Be in groep 7, i.p.v. methodisch schrijven. De ouders kopen via school een oefen-cd en werkboekje. School betaalt de licentie en de leraar van groep 7 verzorgt de instructie. Of de leerlingen de gewenste typevaardigheid bereiken hangt erg af van het oefenen thuis is een proefjaar. 3.5 Cultuurbeleid (#8, #12, #13, #14, #15 en #16) De cultuurcoördinator doet verslag van de stand van zaken m.b.t. de uitvoering daarvan in haar jaarverslag, hoofdstuk 11. Enkele activiteiten komen elk jaar terug en werden afgelopen schooljaar al voor de vierde keer uitgevoerd. De bovenschoolse ICC-er coördineerde de huur van leskisten (#12) en de deelname aan o.a. de erfgoedles Koster Brock (#13). De ICC-er coördineert de keuzes die gemaakt worden uit het aanbod van de Kunstbalie (voorheen BisK-menu ) (#15). Elke groep mag één activiteit kiezen. Afgelopen schooljaar bezocht enkele kunstenaars (#14) de school, zoals Rian Brugmans (kleutergroepen) en Geert Gijsberts (groep 5). Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR 8

9 3.5.1 Onderzoek creamethode(#8) en Onderzoek activiteitenmiddag(#16) Het afgelopen schooljaren is gezocht naar een nieuwe creamethode (beeldende vorming, muziek, drama en dans), Als bron voor ideeën werd een abonnement op de internetmethode Laat maar zien genomen voor schooljaar Aan het einde van het schooljaar is besloten dat abonnement op te zeggen, omdat we voorlopig even voldoende materiaal hebben. Volgend schooljaar maken we lijsten van materialen en technieken die in een groep aan bod komen. Activiteitenmiddagen zetten we in bij bijzondere gelegenheden. Tijdens het jubileum van Truus en Dionne, enkele jaren geleden, hadden we daar al goede ervaringen mee. 3.6 ICT en Media. In voorgaande schooljaren zijn successievelijk 8 lokalen permanent voorzien van een beamer en elektronisch bord. In groep 3 t/m 8 wordt daar intensief gebruik van gemaakt. De coördinator ICT en media heeft een verslag gemaakt m.b.t. zijn activiteiten. Het is opgenomen als hoofdstuk 8 in dit jaarverslag. 3.7 Levensbeschouwing en samen vieren. Binnen de kaders van de nota Identiteit van schoolbestuur SKOSO voert de school een beleid dat daarvan de schoolspecifieke uitwerking is. We gebruiken een aantal projecten per schooljaar en de Kerst- en Paasviering zijn hoogtepunten, als gezamenlijke vieringen. We vierden dit schooljaar: o Jaaropening (middag van de eerste schooldag); o Carnavalsviering; o Sinterklaas; o Paasviering; o Kerstviering; o Jaarsluiting (ochtend van de laatste schooldag). De inhoud en de gezamenlijkheid zijn bij de vieringen van groot belang. We willen samen school zijn en de gezamenlijke vieringen zijn daar een uiting van. Voor lessen levensbeschouwing gebruiken we projecten van SOL en Leefstijl Afscheid van Ine Froon Op donderdagmiddag 20 oktober 2010 nam Ine Froon na ruim 40 jaar afscheid van het Nijnselse onderwijs. Elke groep had een optreden voorbereid binnen het thema Kikker. Dat leverde een middag van optredens met drama, zang en dans op. Voor Ine was het een mooi afscheid, voor de kinderen een gelegenheid om zich uit te leven in creativiteit. 3.8 Brede schoolontwikkelingen Vanuit welzijnsorganisatie Salus is bij de gemeente een Bredeschoolcoördinator gedetacheerd. Als school hebben we onze eigen brede schoolactiviteiten in de vorm van contacten met de Nijnselse verenigingen, eigen tussen schoolse opvang (overblijven), de peuterspeelzaal, de bibliotheek en BSO Bellefleur Contacten met verenigingen De Nijnselse harmonie organiseert jaarlijks lessen instrumentele vorming voor groep 6. Het afgelopen jaar in samenwerking met MIK. Het kinderkoortje oefent regelmatig op maandag in de speelzaal van de school. De leden van het koortje zijn allemaal leerlingen van de school. Enkele groepen maken een uitstapje in de natuur onder leiding van Jeugdnatuurwacht. Voor de sportdag in september maken we jaarlijks gebruik van de voetbalvelden van VV Nijnsel Peuterspeelzaal Peuterspeelzaal Nijntje is al enkele jaren gevestigd in het schoolgebouw. Tussen school en peuterspeelzaal is regelmatig contact. Dat bevordert de samenwerking en onderling begrip. We willen het peuterwerk niet veranderen, maar hopen dat meer contact de afstemming zal bevorderen Bibliotheek September 2008 werd in het schoolgebouw een bibliotheeksteunpunt ingericht en officieel geopend. De kasten bevatten voornamelijk jeugdliteratuur, maar ook volwassenen kunnen er terecht. In een jaar ervaring met de bibliotheek in de aula, is de bibliotheek inpasbaar gebleken. Schooljaar wijzigde het bibliotheekpunt haar openingstijden. Voortaan is het bibliotheekpunt bemand op maandag en dinsdag van uur. Tijdens de schoolvakanties is de bibliotheek gesloten BSO Bellefleur Aan het einde van het schooljaar viel het besluit, de twee lege lokalen aan BSO Bellefleur te verhuren. Vooraf was advies gevraagd aan de oudervereniging en de medezeggenschapsraad. BSO Bellefleur zal dus met ingang van schooljaar gebruik gaan maken van twee lokalen in het schoolgebouw. Daarmee biedt het schoolgebouw Nijnsel, naast een basisschool, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, overblijfvoorziening en een bibliotheek. 9 Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR

10 4 DE INZET EN ONTWIKKELING VAN HET PERSONEEL. 4.1 Beschikbare formatie De personeelsinzet in een bepaald schooljaar is gebaseerd op het personeelsbudget, dat van het ministerie wordt ontvangen. Het formatiebudget wordt berekend op basis van de teldatumgegevens van 1 oktober van het voorafgaande jaar. SKOSO hanteert daarnaast een eigen set van toewijzingsfactoren, wat leidt tot een bepaald budget. We verwijzen daarvoor naar het personele begroting en (bestuurs-)formatieplan van het betreffende schooljaar. 4.2 Inzet van personeel Omdat het leerlingaantal de afgelopen paar jaren langzaam, maar gestaag terug gelopen is, lukt het op basis van de toegekende formatie niet altijd, alle personeelsleden voor de school te behouden. Voor de leerlingen betekent dat dan minder groepen en een gestegen groepsgrootte. Op grond van de verwachtingen voor de teldatum van 1 oktober 2010 (202) konden we schooljaar , 8 groepen formeren. Door een verdere daling van het aantal leerlingen (1 oktober 2011 <200) en nog lagere verwachtingen daarna (2012 <190) kunnen we alleen met behulp van een LIO de kwaliteit van de voorzieningen (IB, begaafden, basisschoolcoach etc.) op peil houden Personele mutaties Ine Froon ging na ruim 40 jaar in Nijnsel gewerkt te hebben, per 1 november 2010 met F.P.U. Sanne Hulsen was schooljaar onbetaalde LIO in groep Opleiden in school Heidi Rust was het hele schooljaar basisschoolcoach. Zij begeleidde de studenten op de dinsdagen of donderdagen. Omdat de baten opwegen tegen de kosten draagt de school de kosten verbonden aan opleiden in school. Om alle studenten te kunnen begeleiden in de beschikbare tijd, zijn de taken van de basisschoolcoach flexibel over de week verdeeld. Zie hoofdstuk 9 voor een uitgebreid verslag van de basisschoolcoach Groepsbezetting Groep 1-2A Groep 1-2B Groep 3 Groep 4 Truus de Koning (ma-di) Lieke Bissels (wo-do-vr) Dorine van der Loo (ma-di) Dionne van de Aa (wo-do-vr) Sanne Hulsen (ma-di-wo) Dorine van der Loo (wo t/m vr) Hetty Klerks (ma-di-wo) Marianne Heesakkers (wo-do-vr) Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Ad van der Eerden (ma-di-do-vr) Liset Schepers (wo) Dorenda van Liempd (ma t/m vr) Carlo van Kroonenburg (ma-di-wo) Annette Lathouwers (do-vr) Marjan Rovers (ma t/m vr) Taken: Tinie van Gorp ma-di--do IB-taken 4,9 min./leerling/week Annette Lathouwers ma coördinatie begaafdheid 1,3 min./leerling/week Heidi Rust di/do basisschoolcoach 1,6 min./leerling/week Carlo van Kroonenburg do (ochtend) ICT-er 1 min./leerling/week Hetty Klerks Interne cultuurcoördinator taakbeleid De taken van Tinie van Gorp en Annette Lathouwers vallen onder leerlingzorg. Voor de formatieve en financiële uitwerking van de personele bezetting verwijzen we naar de financiële en personele begrotingen 2010 en Taakbeleid Om het alsmaar groter wordend aantal taken dat door de leraren uitgevoerd moeten worden onder of buiten lestijd goed te verdelen, is op bovenschools (bestuurs-) niveau taakbeleid ontwikkeld. De school heeft op basis daarvan een schoolspecifieke invulling gemaakt. Schooljaar is die vervolgens voor het eerst uitgevoerd en geëvalueerd. We hebben nu op school een goede relatieve taakverdeling (Zie ook de tabellen in bijlage 12.4 op bladzijde 26), die in onderling overleg wordt ingevuld. De taakbelasting kan door de een zwaarder ervaren worden dan door de ander. Te grote werkdruk kan leiden tot uitval. Bijna alle leraren hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid van het invullen van een verklaring dat niet te veel wordt gewerkt. De overige leraren vulden maandelijks een registratie van werktijden in. 4.3 Scholing Het scholingsplan van de school geeft een overzicht van de scholing in een bepaald jaar. Bij het opstellen van het scholingsplan wordt uitgegaan van het scholingsbeleid zoals dat door SKOSO is geformuleerd. Teamscholing (zie hoofdstuk 3.3) is verplicht voor de doelgroep (bijv. bovenbouw). Individuele scholing is afgesproken tussen leraar en directeur, bijv. n.a.v. een functioneringsgesprek. Het afgelopen schooljaar is de volgende individuele nascholing gevolgd: Vijf teamleden volgden de coachingscursus (Pabo); De directeur volgde een studie oplossingsgericht werken; Dorenda van Liempd volgde het 1 e jaar van Master SEN BHV-ers volgden de herhalingscursus; De EHBO-er volgde een opfriscursus; De contactpersoon machtsmisbruik bezocht het netwerk. Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR 10

11 De school heeft abonnementen op vaktijdschriften (o.a. Praxis, JSW, OWG en RT) die in de personeelskamer ter inzage liggen. Het lezen van vakliteratuur is onderdeel van deskundigheidsbevordering binnen de normjaartaak. 4.4 Arbobeleid. Het brandpreventie-, inruimings- en ontruimingsplan is geactualiseerd. In het afgelopen schooljaar hebben enkele van de bedrijfshulpverleners een bijscholingscursus gevolgd de andere doen dat volgend schooljaar. Onze school heeft momenteel 4 BHV-ers. Daarnaast is ook een van beide leidsters van de peuterspeelzaal opgeleid BHV-er. Samen is dat ruimschoots meer dan de verplichting van 1 BHV-er per verdieping. Na de renovatie van 2006/2007, is de Risicoinventarisatie en -evaluatie (RIE) geactualiseerd. Er is een lijst van werkzaamheden opgesteld. De arbowerkgroep bestaat uit een lid van de oudergeleding van de MR, Ad van der Eerden namens het team, en de directeur. Aan de ontruimingsoefeningen, aangekondigd en onaangekondigd, nam ook de peuterspeelzaal deel. 4.5 Professionele cultuur In het kader van het verder ontwikkelen van de organisatie is gestart met de geleidelijke beschrijving van de facetten van de professionele organisatie die we willen zijn. Het is niet alleen duidelijk voor de teamleden, als de afspraken vastgelegd zijn in een professionele standaard, maar ook voor studenten en invallers. De kernpunten uit het verslagboekje na de studiedag Professionele cultuur op 28 september 2010 o.l.v. Johan Boogaars van Interexpert passen daarbij. Dit onderwerp komt in het nieuwe schoolplan terug. 4.6 Ziekteverzuim. Het ziekteverzuim binnen het hele schoolbestuur erg laag. Wel was 1 lerares langdurig ziek. Aan het einde van het schooljaar had zij haar re-integratie nog niet helemaal afgerond. Lieke Bissels kwam in januari terug van bevallingsverlof. Zij maakt gebruik van ouderschapsverlof (2 uur/week) 4.7 Gesprekkencyclus, functioneren, beoordelen en bevorderen Schoolbestuur SKOSO heeft in de afgelopen jaren een gesprekkencyclus ontworpen. In het kader daarvan hebben alle leraren afgelopen schooljaar een functioneringsgesprek gehad met de directeur. Carlo van Kroonenburg, is na een beoordelingsgesprek door de directeur bij het schoolbestuur voorgedragen voor een bevordering in de LB-schaal met het profiel coördinatie. Hij is op onze school leraar groep 7, bouwcoördinator, ICT- en Mediacoach en lid van het managementteam. 4.8 Resultaatgerichte groepsbesprekingen Volgend schooljaar start SKOSO een scholing voor IB-ers en directeuren in opbrengstgericht werken. Dit wordt dan verbonden aan de toetsresultaten, zoals die zijn opgeslagen in het administratiepakket. Dat sluit aan bij de ontwikkelingen op school, waar de IB-er al enkele jaren na elke toetsronde leerling-besprekingen met alle groepsleraren houdt. We groeien van een informerende en evaluerende groepsbespreking naar resultaat gerichte groepsbesprekingen: Begin schooljaar: Dit is je nieuwe groep, wat zijn de niveaus, wat zijn de oorzaken, wat ga je verbeteren? Einde schooljaar: Hoe ziet de groep er nu uit? Wat is van je plannen wel/niet uitgekomen, gelukt, en waarom? Deze nieuwe werkwijze is enerzijds ingegeven door, de 1-zorgroute, waarbij de leraar bewuster om moet gaan met de leerbehoefte van de leerlingen en anderzijds de resultaat gerichte verwachtingen van bestuur en inspectie. Maar uiteindelijk wil natuurlijk ook de leraar weten wat het resultaat is van zijn/haar inspanningen. 11 Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR

12 5 OVERIGE BEHEERSMATIGE BELEIDSTERREINEN. 5.1 Financieel beleid. Het financieel jaarverslag over 2010 en de begroting voor 2011 zijn met de MR besproken. Bij het opstellen van de begroting wordt rekening gehouden met de kaders en richtlijnen die bovenschools op SKOSO-niveau zijn vastgesteld. De directeuren zijn gemandateerd om binnen de vastgestelde kaders uitgaven te doen. Bij overschrijding wordt overleg gepleegd met de algemeen directeur. Het financiële beleid van onze school vertoont geen substantiële afwijkingen t.o.v. andere scholen. Er is sprake van een gezond financieel beleid, waarbij er bovendien voldoende gereserveerd kan worden voor toekomstige verplichtingen. Door het teruglopen van het aantal leerlingen verminderen ook de budgetten vanuit de overheid. Voor een concreet inzicht verwijzen wij naar de betreffende begrotingen en jaarrekeningen. 5.2 Uitbreiding en onderhoud van het schoolgebouw. Het jaarlijkse onderhoud hebben we binnen de planning en begroting kunnen uitvoeren. Een bouwkundige van OSG actualiseert tweejaarlijks de onderhoudsplanning van de school. In het kader van legionellapreventie zijn de douches aangepast aan de eisen. Daarnaast zijn brandwerende aanpassingen gedaan aan plafonds, is de verlichting in gangen en kleedkamers vervangen en is een grote schilderbeurt uitgevoerd. Vlak voor de zomervakantie kregen de lokalen op de bovenverdieping nieuwe vloerbedekking. T.b.v. de entree van Bellefleur in de school zijn enkele kleuterkeukenblokjes vervangen door hogere. 5.3 Vervanging inventaris en meubilair. Het afgelopen schooljaar is geen nieuw aangeschaft. Wel zijn enkele oude kasten verwijderd en vervangen door meubilair afkomstig uit het Fioretticollege. Enkele kasten moeten nog worden vernieuwd en twee springkasten in de gymzaal zijn aan vervanging toe. Zie het verslag van de ICT-er (hoofdstuk 8) voor een verslag over de inzet van de ICT-middelen. 5.4 Speeltoestellen De oudervereniging van de school beheert de speeltoestellen rond de school. De speeltoestellen worden jaarlijkse gecontroleerd door Speeltopveilig. Een samenvatting van het verslag is opgenomen in de bijlagen (pagina 29). De besprekingen die voorjaar 2011 zijn gevoerd met de Kiwanis, leiden hopelijk tot verwezenlijking van de jarenlange wens, om de achterspeelplaats op te frissen, een natuurlijkere aanblik te geven en het oppervlakte en de mogelijkheden beter te benutten Schooltijden. Hier zijn geen knelpunten te melden. Het hanteren van een inlooptijd van 5 minuten bevalt iedereen goed. Het komende schooljaar wijzigen we de schooltijden niet. De peuterspeelzaal heeft haar tijden aangepast aan de schooltijden Vakantierooster en urenberekening. Hier zijn geen knelpunten aangegeven. We volgen bij de opzet van het vakantierooster de bovenschools afgesproken uitgangspunten. De groepen 1 t/m 4 waren elke vrijdagmiddag vrij. De leerkrachten van de betreffende groepen hadden daarom geen compensatieverlof (ADV). De instromers vanaf 1 oktober, gaan op vrijdag niet naar school. Zie voor de urenberekening de bijlagen, hoofdstuk Daarin is ook aangegeven wanneer we van de planning afweken en waarom. De afwijking kan betekenen dat de leerlingen meer (+) of minder (-) naar school gingen dan vermeld in het jaarplan Jaarplanning Op de jaarplanner (zie bijlagen, hoofdstuk 12.5) zijn alle vergaderingen, bijeenkomsten, evenementen, vakanties en vrije dagen vermeld. Hij is vooral bedoeld voor intern gebruik door personeelsleden. De jaarplanner is zo overzichtelijk mogelijk opgesteld en zo volledig mogelijk.. In zijn algemeenheid blijkt de jaarplanner goed te functioneren. Een (kopie van) de planner zit in de map van de groepsadministratie en/of hangt op het prikbord in het lokaal. De planner hangt (in het groot) ook in de personeelskamer. Data van activiteiten die voor ouders relevant zijn, zijn opgenomen in de schoolgids, de informatiebulletins of per informatiebrief kenbaar gemaakt. De schoolleiding heeft gezorgd dat de betrokkenen regelmatig een geactualiseerde jaarplanner ontvingen Schooladministratie: Voor de administratie van de school wordt gebruik gemaakt van ICT-voorzieningen: Voor personeelsmutaties wordt gewerkt met Edukaatweb (OSG) en m.b.t. de financiële administratie hebben we de beschikking over DFR (Digitale Financiële Rapportage van OSG). Overzichten uit beiden komen uit Infonet (OSG) De inventaris van de school is volgens bovenschools opgestelde normen geïnventariseerd m.b.v. Inprimo (OSG) De leerlingadministratie en het daaraan gekoppelde leerlingvolgsysteem zijn van Parnassys. Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR 12

13 6 KWALITEITSBELEID. Onze school heeft eerder evenals de andere scholen van SKOSO - gekozen voor het INK- managementmodel als kwaliteitszorgsysteem. Een schoolplan, jaarplan en jaarverslag maken deel uit van dit kwaliteitszorgsysteem. 6.1 Toetsresultaten. De resultaten van het onderwijsleerproces worden gemeten met methode-gebonden toetsen en methodeonafhankelijke toetsen. De methodeonafhankelijke toetsen zijn opgenomen in een toetskalender (Zie schoolgids). Het betreft vooral gestandaardiseerde toetsen uit het leerlingvolgsysteem van Cito. De resultaten van deze toetsen worden besproken tijdens de leerling-besprekingen. Zo nodig worden handelingsplannen gemaakt voor extra begeleiding binnen en/of buiten de groep. De resultaten op de tussentijdse momenten komen voor onze school overeen met de verwachting en zijn voldoende (zie ook inspectierapport). Deze toetsen zijn ook de leidraad bij het samenstellen van de niveaugroepen voor de lessen rekenen en voortgezet technisch lezen, spelling en begrijpend lezen (1-zorgroute, zie hoofdstuk 3.3.1). Alle leerlingen van groep 8 nemen deel aan de Citoeindtoets Ook de leerlingen die eventueel naar het VSO of praktijkonderwijs gaan of naar het leerwegondersteunend onderwijs. De gemiddelde score van onze leerlingen wordt vergeleken met het gemiddelde van scholen met vergelijkbare leerlingenpopulatie. Die ligt jaarlijks op +/ Instroom, doorstroom en uitstroom Instroom. Het afgelopen schooljaar stroomden vanaf het begin van het schooljaar 23 kleuters in. Door verhuizing hebben zich van andere scholen 6 nieuwe leerlingen ingeschreven. De totale instroom verliep niet volgens de prognoses van KBO. Instroomcategorie Aantal 4 jarigen (kleuters) 23 Tussentijdse verhuizingen naar Nijnsel VWO HAVO-VWO HAVO VMBO-HAVO VMBO-T VMBO-K VMBO-B Praktijk-onderwijs Figuur 1 Pleincollege St Joris Pleincollege Nuenen Schooladvies voortgezet onderwijs Stedelijk college Elde college Zwijsen college Fioretticollege Gemiddelde score - eindtoets Schoolkeuze Doorstroom. Het gaat hier met name om de zittenblijvers in het afgelopen schooljaar, inclusief het aantal leerlingen met een verlengde kleuterperiode. Zie hiervoor de gedetailleerde gegevens van de IB-er, hoofdstuk 7 op pagina Uitstroom. Elke school ervaart natuurlijk verloop. Elk schooljaar komen er nieuwe leerlingen bij (veelal kleuters) en verlaten ook een aantal leerlingen de school. In de meeste gevallen gaat het om groep 8 die naar het voortgezet onderwijs gaat. Uit de tabel hieronder blijkt dat we afgelopen schooljaar te maken kregen met 1 kind dat koos voor een speciale basisschool. Uitstroomcategorie Aantal Verhuizing vanuit Nijnsel 0 Voortgezet onderwijs 29 (gr. 8) Speciale school voor basisonderwijs 1 Naar andere basisschool 0 Figuur 2 VWO (2-talig) VWO HAVO-VWO HAVO HAVO (2-talig) VMBO-T-HAVO VMBO-T (2-talig) VMBO-T VMBO-K VMBO-B Praktijk-onderw. Figuur Brugklas Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR

14 Uitstroom voortgezet onderwijs: De 29 leerlingen van groep 8 stroomden aan het einde van het schooljaar door naar het voortgezet onderwijs. Door de geografische van Sint-Oedenrode zijn de keuzemogelijkheden van onze leerlingen beperkt. Veel leerlingen gaan naar Veghel, Schijndel of Eindhoven. De leerlingen ontvangen na het pré-advies bij het eerste rapport, in januari het definitieve schooladvies. Bij advisering gaan we uit van : - leerresultaten gedurende de gehele schoolloopbaan en die in groep 7 en 8 in het bijzonder; - uitslag van toetsen in het leerlingvolgsysteem en van de Cito-entreetoets; - uitslag van intelligentietoets NIO, die in Sint-Oedenrode bij alle groepen 8 wordt afgenomen; - In bijzondere situaties het advies van externe adviseurs (bijv. ambulante begeleider REC). De leerling en zijn ouders worden geadviseerd te kiezen voor vervolgonderwijs van het niveau waarvan we kunnen verwachten dat de leerling dat met succes zal kunnen afronden (diploma). Meestal komt het schooladvies overeen met het niveau waarop de ouders hun kind inschatten. De gegeven adviezen zijn weergegeven in figuur 1. Op grond van het advies maken de leerlingen hun keuze voor een bepaalde school (figuur 2). Bij de meeste scholen moet gekozen worden voor een bepaalde brugklas.(zie figuur 3). Leerwegondersteunend onderwijs: Voor 8 leerlingen ontvangt de toekomstige school voor voortgezet onderwijs extra subsidie. Met deze subsidie kan betere begeleiding worden betaald. Voor de aanvraag van LWOO-subsidie wordt de medewerking van de basisschool gevraagd. De besteding is de verantwoordelijkheid van de VO-school. 6.3 Inspectierapporten na een bezoek of documentenonderzoek. Alle scholen elk jaar bezoeken is niet mogelijk. De inspectie voor primair en voortgezet onderwijs, wil snel kunnen reageren op calamiteiten en slecht presterende scholen vaker kunnen bezoeken. Daarom bezoekt de inspectie goed presterende scholen minimaal één maal per 4 jaar bezoeken en tussentijds controleren d.m.v. een documentenonderzoek (schoolplan, schoolgids, eventueel jaarplan en jaarverslag en de uitslagen van de eindtoets). Elk jaar overlegt de Inspectie met het schoolbestuur over de kwaliteit van haar scholen. De inspectie bezoekt ook steekproefsgewijs enkele scholen. Het vorige inspectiebezoek aan onze school was op 19 en 20 maart Het bezoek van inspecteur B. de Goei op 27 januari 2011 kwam dan ook niet helemaal als een verrassing. Bij een onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze waarop de school werkt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Hoe heeft de school zich na het vorige bezoek verder verbeterd. De onderwijsresultaten. Het gaat om genormeerde prestaties van leerlingen, zowel aan het einde van de schoolperiode (eindtoets groep 8 en schoolvragenlijst) als gedurende de schoolperiode (leerlingvolgsysteem). De ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij gaat het om de versnelde en vertraagde schoolloopbaan van leerlingen, de uitstroom naar speciaal onderwijs en de individuele leerlingenzorg. De inspectie let bij het onderzoek op relevante en actuele ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het onderwijs. Daarna spreekt de inspectie een oordeel uit over de verbeteractiviteiten van de school en over de onderwijsresultaten. Zij vermeldt vervolgens gegevens over de ontwikkeling van leerlingen. Een jaarverslag maakt deel uit van onze beleidscyclus. Het is niet verplicht, maar de inspecteur vindt dat wel belangrijk, omdat het de gemaakte plannen evalueert en o.a. de medezeggenschapsraad zicht geeft op wat van de plannen terecht is gekomen. We gebruiken het jaarverslag bij het opstellen van het nieuwe jaarplan. Het volledige inspectierapport (27 januari 2011) staat voor iedereen ter inzage op de website van de onderwijsinspectie ( Een schematische samenvatting is opgenomen in de bijlagen (hoofdstuk 12.2). Naar verwachting bezoekt de inspecteur onze school pas weer in Om die tijd te overbruggen voert de directeur-bestuurder van het schoolbestuur de school jaarlijks. 6.4 Schooldiagnose Jaarlijks onderwijskundig schoolbezoek door schoolbestuur In het kader van de interne kwaliteitscontrole bracht bestuurder F. de Baaij op 9 juni 2011 een onderwijskundig schoolbezoek. Dit bestond uit een gesprek met het managementteam en een gesprek met een teamdelegatie. Ook werden twee klassenbezoeken afgelegd. De conclusie in het verslag zijn opgenomen in de bijlagen (hoofdstuk 12.1) tevredenheidenquêtes Tevredenheid onder leerlingen, ouders en leraren wijst ook op een mate van kwaliteit. Volgens SKOSO-beleid nemen we voorafgaand aan het opstellen van een schoolplan (om de 4 jaar) de enquêtes van Van Beekveld en Terpstra af. Als school streven we naar een meting om de 2 jaar. De conclusies n.a.v. de enquête van januari 2010 werden betrokken bij de ontwikkeling van het schoolplan. Speerpunten daarbij waren: Uitgeven brochure over extra zorg en begeleiding; Opgeruimd en schoon houden van schoolgebouw en sanitair; Inventariseren mogelijkheden vervanging van meubilair; Investeren in aantrekkelijke, duidelijke, bijgewerkte website; Meer bekendheid geven aan de vertrouwenspersoon bij ouders en leerlingen. Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR 14

15 7 JAARVERSLAG IB-ER De IB-er vormt een belangrijke schakel in het contact met de leerkrachten over zorgleerlingen. In onderstaand verslag wordt beschreven op welke wijze daaraan vorm is gegeven. Leerling-zorg: 1. Om de leerlingen te signaleren die extra zorg nodig hebben zijn een tweetal leerling-besprekingen met de leerkrachten van groep 1t/m 7 gehouden. Eén in november en één in juni. De leerkracht van groep 8 heeft in het najaar een leerlingbespreking gehad met de leerkracht van groep 7 om de adviezen voor het voortgezet onderwijs te bespreken. 2. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen zijn naar aanleiding van de leerlingbesprekingen groepshandelingsplannen (ghp) en individuele handelingsplannen (ihp) opgesteld en uitgevoerd. 3. Voor een goede begeleiding van onze zorgleerlingen kunnen wij een beroep doen op externe instanties. Er zijn contacten geweest met GGZ, Circum, schoolmaatschappelijk werk en ambulante begeleiding van cluster 3 en 4 scholen. 4. Om de leer-en gedragsproblemen van kinderen beter in kaart te brengen is soms onderzoek/observatie wenselijk. Bij één leerling is dyslexie vastgesteld door Circum. Drie leerlingen zijn aangemeld voor dyslexieonderzoek via de zorgverzekering. Bij drie leerlingen is dyslexie vastgesteld. Twee leerlingen zijn op initiatief van de ouders bij een particulier bureau onderzocht en hebben de diagnose dyslexie gekregen. De leerlingen die via de zorgverzekering gediagnosticeerd zijn krijgen een behandeling onder schooltijd via de zorgverzekering. Er is een wachtlijst van enkele maanden zowel voor onderzoek als behandeling. Komend schooljaar vindt de behandeling zoveel mogelijk plaats buiten schooltijd of in de middaguren. Er zijn drie klassenobservatie uitgevoerd door de ib-er. Er zijn twee leerlingen voor nader onderzoek verwezen naar de GGZ. Naar aanleiding van de resultaten van de onderzoeken zijn handelingsadviezen gegeven. 5. Naast de zorgleerlingen op onze school hebben wij ook zgn. rugzakleerlingen. Dat zijn leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of gedragsmatige stoornis die een leerlinggebonden financiering hebben. Op onze school is de verdeling als volgt: Cluster 4, gedragsstoornis: 3 leerlingen. Cluster 3, lichamelijke beperking: 1 leerling. Voor één leerling is de leerlinggebonden financiering van cluster 4 aangevraagd. 6. De zorg voor onze leerlingen is een gedeelde zorg. Deze zorg wordt op verschillende niveaus besproken. Leerlingbespreking: 2 x Bouwoverleg: 13x MT-overleg: 10 x Ib-kwaliteitskring: 6 x 7. Wij vinden het belangrijk dat elk kind zowel pedagogisch als didactisch aansluiting vindt in de groep waarin hij zit. In sommige gevallen kan een kind het reguliere onderwijsaanbod niet aan in aanleg of wordt zodanig belemmerd, dat dit pedagogisch en/of didactisch te weinig rendement oplevert. Dit kan resulteren in doublure, versnelling of verwijzing. Doublure: groep 2, 2 leerlingen groep 3, 2 leerlingen en groep 4 1 leerling Verwijzing: groep 3, 1 leerling Onderwijskundige ontwikkeling: 1. 1-Zorgroute. Het afgelopen jaar is in alle groepen gestart met de 1-zorgroute voor het vak rekenen. De groepen 2 en 3 zijn in februari begonnen en de groepen 4 t/m 8 in september. De ib-er heeft een studiemiddag verzorgd met als thema: Evaluatie 1-zorgroute. Er zijn afspraken gemaakt over de organisatie van de les en over de indeling van de subgroepjes. 2. Pestprotocol. De ib-er heeft een nieuw pestprotocol opgesteld, omdat het voorgaande verouderd was. 3. Zorgbrochure. In de door ib-er opgestelde zorgbrochure staat op welke manier de zorg is vormgegeven. 4. Inspectiebezoek. De inspecteur is tevreden over de uitvoering van de zorg. Hij is echter van mening dat voor alle kinderen die op D of E niveau scoren een individueel handelingsplan gemaakt moet worden. Dit strookt niet met de uitgangspunten van de 1-zorgroute. Dit leverde zowel discussie als frustratie op. 5. Het is belangrijk dat de ib-er zich blijft ontwikkelen. Daarom zijn de volgende bijeenkomsten/workshops bezocht: a. Studiebijeenkomst Masterplan Dyslexie door WSNS. b. Lezing Observatie van gedragsproblemen in de klas; Invloed van executieve functies op gedrag, Lambertushof. c. Studieochtend 1-zorgroute door WSNS d. Studiemiddag SKOSO met directies en ib-ers: info WSNS, project MIND en evaluatie Circum. e. Bijeenkomst Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. f. Conferentie Mind. g. Studiemiddag: Leer-en werkstrategieën bij hoogbegaafde kinderen. h. Werkbezoek De Wissel: ontwikkelingsperspectief. i. Themabijeenkomst WSNS: passend onderwijs en de 1-zorgroute één stap verder. 6. Om op de hoogte te blijven van onderwijsontwikkelingen is vakliteratuur gelezen. De IB-er heeft tijdens de laatste teamvergadering van het schooljaar verslag gedaan van haar activiteiten. Tinie van Gorp, ib-er, Juni Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR

16 8 JAARVERSLAG ICT-ER/ MEDIACOACH Mediawijsheid: Omschrijving Doel Activiteiten Status Betrokkenen Meting Opbrengst Protocol mediawijsheid voor leerlingen 2 Introductie Diploma Veilig Internet (Kennisnet) aan team Mediawijsheidprotocol voor leerlingen. T.b.v. bewustwording van hoe om te gaan met media in de meest brede zin van het woord. Opzet van Diploma Veilig Internet introduceren 3 Introductie Diploma Veilig Publiciteit geven aan het Internet en mediawijsheid lespakket Diploma Veilig Internet op de scholen 4 Introductie Diploma Veilig Ouders informeren over Internet en mediawijsheidprotocomeen en schoolspecifiek mediawijsheid in het alge- 5 De lessen van Diploma Veilig Internet in de groepen 5 t/m 8 Leerlingen inzicht geven en vaardigheden aanleren om op een goede manier om te gaan met internet. SKOSO internetprotocol leerlingen omzetten in een protocol mediawijsheid leerlingen afgerond Plenaire teambespreking afgerond BICT-coach, ICTcoach,directie, leerkrachten Artikel schrijven voor: krant, afgerond nieuwsbrieven, infokalenders scholen en de website Informatie-avond ouders op afgerond school Verdelen van de 10 beschikbare lessen over de groepen afgerond 5/6 en de groepen 7/8 per schooljaar AD, BICT-coach, Bespreken van het ICT-coach, directeur concept AD, BICT-coach, ICTcoach Protocol mediawijsheid leerlingen Reacties teamleden Leerkracht voldoende kennis bieden, om de lessen mediawijsheid te kunnen geven. Evaluatie aan het eind van de avond ICT-coache, ouders Evaluatie van de reacties BICT-coach, ICTcoach,leerkrachten, groep 5 t/m 8 Evaluatie van de lessen binnen vergaderingen Onafhankelijke software voor digibord: Omschrijving Doel Activiteiten Status Betrokkenen Meting Opbrengst Introductie Bordwerk in kleine groep 2 Conclusies hoe om te gaan met Easitech en Bordwerk 3 Bordonafhankelijke software Inleiding in mogelijkheden van Uitproberen met werkgroepje afgerond Bordwerk Voorstel tot maken van een keuze BICT-coach,ICTcoach,leerkrachten Evaluatiegesprek afgerond BICT-coach,ICTcoach,Leerkrachten, directeur Veelzijdiger gebruik Begeleiding aanhouden BICT-coach,ICTcoach,leerkrachten Meer bekendheid mediawijsheid + lespakket Diploma Veilig Internet bij SKOSO. Draagvlak creëren bij ouders voor activiteiten op het gebied van mediawijsheid. Bewuster en veiliger omgaan met internet. Reacties van de Conclusies n.a.v. de reacties betrokkenen Voorstel van keuze Gebruiksvriendelijke software Individueel overleg Dagelijks gebruik van de software ICT algemeen: Omschrijving Doel Activiteiten Status Betrokkenen Meting Opbrengst Van visie naar praktijk Status van de afspraken op basis van de geformuleerde doelen Plenaire ICT-bijeenkomst afgerond BICT-coach,ICTcoach,directeur en leerkrachten 2 Doel(en) in praktijk brengen Leerkrachten praktisch bezig zijn met bijbehorende leeractiviteiten 3 Schoolbits Leerlingen extra vaardigheden Zelfstandig doorwerken van afgerond aanleren m.b.t.: Windows, de katernen Word, Internet, PowerPoint, Excel en werkstukken/spreekbeurten 4 Praktische ICT toepassingen binnen de 1- zorgroute binnen het vakgebied rekenen. Leerlingen en leerkrachten gebruik laten maken van aanwezige en nieuwe ICTtoepassingen ICT-werkbijeenkomst afgerond BICT-coach,ICTcoach,directeur en leerkrachten Het planmatig inzetten van aanwezige en nieuwe ICT - toepassingen binnen het vakgebied rekenen op basis van doorgaande leerlijnen Leerlingen van groepen 5 t/m 8 aanhouden BICT-coach,ICTcoach,leerkrachten,l eerlingen Evaluatie aan het eind van de bijeenkomst Evaluatie aan het eind van de bijeenkomst Mogelijk concrete producten en concrete afspraken Laagdrempeligere benadering van de aanpak in de praktijk Enquête Schoolbits De leerlingen voldoende vaardigheden bijbrengen om ICT als hulpmiddel in te zetten Concrete planmatige afspraken met het team SharePoint: Omschrijving Doel Activiteiten Status Betrokkenen Meting Opbrengst Notulen, agenda, mededelingen en activiteiten in jaarkalender binnen SharePoint plaatsen Meer gebruik van SharePoint door personeel 2 Teamdocumenten binnen Heractiveren van de mogelijkheden SharePoint die de site teamdocu- menten biedt 3 Uitrol SharePoint 2010 Kennismaking SharePoint Groepspagina s binnen SharePoint Het actueel houden van de groepspagina s Begeleiden van de diverse doelgroepen op basis van vooraf geplande bijeenkomsten 5 Gebruik groepsdocumenten binnen SharePoint ten v site Actief gebruik door leerkrach- ICT- werkbijeenkomst groepsdocumenten aanhouden BICT-coach,ICTcoach,directeur, leerkrachten ICT-werkbijeenkomst afgerond BICT-coach,ICTcoach,directeur, leerkrachten ICT-werkbijeenkomst afgerond BICT-coach,ICTcoach,directeur en leerkrachten ICT-werkbijeenkomst afgerond BICT-coach, ICTcoach, directeur, leerkrachten aanhouden BICT-coach, ICTcoach, directeur, leerkrachten Evaluatie met BICT-coach, ICTcoach en directeur Evaluatie aan het eind van de bijeenkomst Evaluatie aan het eind van de bijeenkomst Evaluatie aan het eind van de bijeenkomst Evaluatie aan het eind van de bijeenkomst Gebruik van de afgesproken ICT- toepassingen Gebruik door leerkrachten van de genoemde SharePoint onderdelen Beter gebruik van de site teamdocumenten Personeel dat kan werken met SharePoint 2010 Actuele groepspagina Beter gebruik van de site groepspagina Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR 16

17 Parnassys: Omschrijving Doel Activiteiten Status Betrokkenen Meting Opbrengst Uitrol ParnasSys leerkrachten, directeuren en IB-ers 2 Overleg met de zorgcoördinator 3 Introductie uitrol Parnas- Sys leerkrachten IJkpunten opstellen voor IBers, leerkrachten en directeuren Helderheid verschaffen over het plan van aanpak zodat de zorgcoördinator hiermee aan de slag kan Plan van aanpak m.b.t. de eigen vaardigheden voor ParnasSys bespreken 4 Rapporttraject opstellen Vastleggen van een rapporttraject Plan van aanpak opstellen per doelgroep Overleg Plenaire teambespreking Planning maken aanhouden BICT-coach en ICTcoach aanhouden Zorgcoördina-tor, BICT-coach, ICTcoach In overleg met AD aanhouden Zorgcoördina-tor,IBer, leerkrachten van Evaluatie aan eind bespreking aanhouden BICT-coach, ICTcoach, directeuren, Het product Driestar Een concreet plan van aanpak voor IB-er Evaluatie aan het Een concreet plan van aanpak voor de eind van het overleg zorgcoördinator Concrete afspraken op basis van het plan van aanpak Rapporttraject Evaluatie: ICT algemeen: Er ontstaat geleidelijk aan steeds meer inzicht in en ervaring met de digitale mogelijkheden die voorhanden zijn, zowel methodegebonden software als webtoepassingen. Leerkrachten ervaren steeds meer de voordelen van het middel ICT. Het digibord is inmiddels een onmisbaar hulpmiddel geworden binnen de dagelijkse onderwijspraktijk. Mediawijsheid: De eerste stappen op weg naar Mediawijsheid zijn gezet. Dit jaar hebben we gewerkt met de lessen van Veilig Internet (Kennisnet) in de groepen 5 t/m 8. De ouders zijn geïnformeerd over hetgeen wat de school op het gebied van Mediawijsheid d.m.v. een informatieavond en een ouderbrief. Ontwikkelingen binnen Mediawijsheid gaan dusdanig snel, dat we het van belang vinden om hier jaarlijks aandacht aan te besteden. Onafhankelijke software voor digibord: Geleidelijk aan is gebleken dat Easiteach niet meer helemaal aansluit bij de mogelijkheden die het digibord ons biedt. Daarom is gezocht naar een product dat beter aansluit bij de behoeftes. Daartoe zijn we pilot geweest voor de firma Bordwijs/Bordwerk. Naar aanleiding van de goede ervaringen is besloten om vanaf het schooljaar gebruik te gaan maken van Bordwerk. In het begin van het schooljaar zal er tijdens een studiemiddag aandacht besteed worden aan het werken met Bordwerk. SharePoint: De migratie naar SharePoint 2010 is niet probleemloos verlopen. Sommige onderdelen vergen nog steeds aandacht. Ondanks dat heeft het personeel geprobeerd de groepspagina up to date te houden. Om er voor te zorgen dat het bijhouden van de groepspagina gemakkelijker wordt voor iedereen zal er volgend schooljaar tijdens een teambijeenkomst aandacht besteed worden aan het bijhouden van de groepspagina. ParnasSys: In ParnasSys worden op dit moment door de leerkrachten de absenties bijgehouden en worden in de leerlingdossiers de groep- en individuele handelingsplannen en oudergesprekken ingevoerd. Volgend jaar zal er een start gemaakt worden met het invoeren van methodegebonden toetsgegevens. Verdere activiteiten/ontwikkelingen: 1. Begin 2011 is bij SKOSO voor ICT-ers en belangstellenden een voorlichting geweest over de werkwijze van Bordwerk. 2. Er zijn dit schooljaar 2 teambijeenkomsten geweest met als onderwerp ICT en media. Het betrof hier 1 bijeenkomst met als onderwerp Parnassys en 1 bijeenkomst over beleid en visie, het uploaden van documenten en het inrichten van de klassensite. 3. Om als mediacoach op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, heb ik 2 terugkomdagen van het NOMC bezocht. 4. Vanuit het kennisnet ambassadeurstraject zijn er 5 bijeenkomsten geweest. Hierin is aandacht geschonken aan nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied, visie en beleid, mediawijsheid en de ICT-er als coach. 5. Er zijn 2 overlegmomenten geweest met de BICT en/of directeur, met jaarplan, begroting en visie en beleid als onderwerp. 6. Er zijn 6 Ricto-bijeenkomsten geweest waarin we ICT-ontwikkelingen met elkaar bespraken en afspraken maakten op het gebied van software, hardware, beleid en visie. Samen met de leden van het Ricto heb ik een bezoek gebracht aan de IPON, een beurs waar de laatste ontwikkelingen op het gebied van ICT gepresenteerd worden. 7. Het hele jaar heb ik op de schoolsite de nieuwsitems up to date proberen te houden. Dit is niet altijd gelukt en zal volgend schooljaar nog meer aandacht moeten krijgen. 8. Het draadloze netwerk binnen onze school blijft de nodige aandacht vragen. Vanwege de soms wegvallende verbinding zijn een aantal leerlingcomputers bekabeld en ook een aantal leerkrachtcomputers hebben een vaste aansluiting gekregen. Volgend schooljaar zullen alle leerkrachtcomputers een vaste verbinding krijgen. We streven er naar om de leerlingcomputers zoveel mogelijk in het draadloos netwerk te laten draaien. 9. Gezien het teruggelopen leerlingaantal is er natuurlijk ook minder geld beschikbaar voor aanschaf van nieuwe computers. De computers uit het jaar 2005 vallen volgend schooljaar buiten de overeenkomst met Drie-O en zullen indien nodig dan ook uit het netwerk gehaald worden. 10. Het jaarplan voor schooljaar krijgt wederom een nieuwe opzet. In de voorlaatste schoolweek zal dit tijdens een overleg met de BICT-coach en de directeur opgesteld worden. Onderwijskundige ontwikkelingen: In het schooljaar hebben we als school veel tijd gestoken in het vorm geven van de 1-zorgroute op het gebied van rekenen. In samenwerking met onze IB-er is het gelukt om Maatwerk een vaste plek binnen het rekenonderwijs te geven. Ook mediawijsheid heeft een vaste plek binnen onze organisatie gekregen. De groepen 6 en 8 hebben het project Veilig internet afgerond. Uit de afsluitende toets bleek dat alle leerlingen van groep 6 en 8 zich Mediawijs mogen noemen. De groepen 5 en 7 zijn gestart met het eerste deel van dit project en zij zullen dit begin volgend schooljaar afronden. 17 Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR

18 9 JAARVERSLAG BASISSCHOOLCOACH In dit verslag wil ik neerleggen wat mijn activiteiten zijn geweest en op welke wijze (en waaraan) de studenten hebben gewerkt. Dit zal ik doen aan de hand van de punten die vernoemd zijn in het jaarplan van de basisschoolcoach. 1. Afgelopen schooljaar zijn wij de werkplek geweest voor: 2 afstudeerders 2 pabo-3 (hoofdfase) studenten 1 pabo 2 deeltijdstudent geen eerstejaars pabostudenten 1 ROC student (OA tweedejaars) 2 ROC studenten (OA eerstejaars) 1 ROC student (OA derdejaars) 1 ROC student sport en bewegen (derdejaars) 2. Taken en verantwoordelijkheden: Voortgangsgesprekken (wekelijks.) Lesbezoeken (2 á 3 keer per schooljaar) Voortgangsgesprekken met de mentoren. Intervisie Deze taken heb ik allemaal tijdig uit kunnen voeren. Op verzoek van de collega s waren de intervisiebijeenkomsten in de lunchpauzes gepland. Dat kostte door de tijdsdruk echt kwaliteit in uitvoering. Ik wil dat komend jaar anders aanpakken. 3. Samenwerking: De samenwerking met pabo Veghel is prettig verlopen. We hadden voor het eerst twee studenten van de Kempel. De begeleiding vanuit de Kempel is kwalitatief goed maar veel minder flexibel dan die van Veghel. De samenwerking met ROC de Leijgraaf is goed verlopen. Ik heb te maken gehad met Gerlinde Barten. De samenwerking met ROC Sport en bewegen is ook goed verlopen, ik had nu voor het tweede jaar eenzelfde begeleider. Dat is prettig,maar blijft erg summier Overleg met andere coaches en scholing. De basisschoolcoaches hebben dit jaar gewerkt volgens het startdocument BSC. Dat heb ik helemaal uit kunnen voeren. Vrijwel iedereen die een student begeleidt heeft een coachingstraining bij de Pabo gevolgd. Dat is heel prettig en deze training is door betrokkenen als prettig ervaren. Hetty heeft daarnaast de scholing gevolgd op het ROC die handvatten biedt voor het omgaan met de opdrachten van de ROC-studenten. Dat is heel waardevol geweest. Eigen scholing: Leergang Leidinggeven vanuit de middenpositie.(centrum voor Leiderschap) Bijeenkomsten projectgroep: In deze werkgroep heb ik de belangen van de school vertegenwoordigd. 4. Ambulante tijd: Ik verdeelde mijn tijd (door de verschillende roosters van de studenten) over maandag en dinsdag en donderdag. Op het whiteboard in de personeelskamer en op mijn kantoor was telkens zichtbaar wanneer ik op school zou zijn. 5. Evaluatie. Dit jaar hebben Gerard en ik de stand van zaken regelmatig doorgesproken als dat nodig was. Ook heb ik Gerard geregeld via de mail op de hoogte gebracht van mijn activiteiten. Aan het einde van het schooljaar heb ik dit jaarverslag schriftelijk met de betrokkenen leraren geëvalueerd. 6. Indicatie urenbesteding: 5 pabostudenten gesprek a 30 minuten. 2 ROCstudenten gesprek a 30 minuten. (1x/2 weken) 1 ROC student sport en bewegen gesprek a 30 minuten (1x / 2 weken) 2 ROC studenten eerstejaars (tweewekelijks 0,5 uur) Doornemen weekreflecties/voorbereiden/verwerken Daarnaast: Bijwonen projectgroep 5x per jaar. Bezoeken informatieve bijeenkomsten Pabo en ROC (6x) Voortgangsgesprekken mentoren (0.30 /student/kwartaal) Voorbereiding +verslaglegging van deze gesprekken. Klassenobservaties (3/ jaar)+verslaglegging/bespreking. Intervisie met studenten 2 uur/kwartaal. Afspraken communiceren eventueel verlof studenten. Schrijven jaarplan en jaarverslag. Overleg met Gerard. Overleg met PABO en ROC Bijhouden van mijn studenten logboek Oplossen calamiteiten. Bijhouden afsprakenlijst. Contact met andere coaches. Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR 18

19 7. Inzet van onze studenten: Sanne heeft haar afstudeerfase in groep 3 (Dorine) doorlopen. Zij heeft het hele schooljaar de verantwoording voor de groep met haar gedeeld. Haar afstudeer thema was Omgaan met extra leerstof bij cognitief meerbegaafde kinderen Dit project voerde zij uit in opdracht van de projectgroep MIND. Astrid deed haar (verlengde) afstudeerfase naast in groep 1-2 (Martje). Zij heeft gewerkt aan stimuleren van ontluikende geletterdheid in een rijke leeromgeving, binnen passend onderwijs. Maaike (derdejaars)is gestart in groep 7 (Carlo) en ging na de kerst stagelopen op St. Maarten. De laatste weken is zij teruggekomen in groep 6 (Dorenda) waar zij liet zien afstudeer bekwaam te zijn. Imke (derdejaars ) startte in groep 1-2 (Truus).Na de kerstvakantie vervolgde zij de stage in groep 7 (Carlo) Loes (ROC) was het hele jaar in groep 6 (Dorenda) en had alle opdrachten keurig in orde. Gerry (tweedejaars) startte het schooljaar in groep 5 (Ad) en stapte over naar groep 1-2 (Truus). Als deeltijder was zij er 1 dag/week. Dit ervaren we in de praktijk als weinig. Zij heeft wel een goede stage gehad. Rosy (ROC) was het hele jaar in groep 4(Hetty). Zij behaalde als 1 e van haar jaargroep haar assessment. Dat is geweldig! Zij had dan ook een prima stage. Mariska en Nikky (ROC) kwamen de laatste 10 weken resp. bij groep 3 (Dorine) en in groep 1-2(Lieke) Kelly (ROC sport en bewegen) heeft het hele schooljaar de gymlessen op donderdag en vrijdag verzorgd. Zij heeft een prachtige sportieve zwemactiviteit voor spieren voor spieren op touw gezet voor gr 5 t/m8. Gedurende een korte periode heeft Elke ook gymlessen verzorgd in het kader van haar nascholing (gymopleiding).zij heeft een spontane Flashmob (dans) op het schoolplein neergezet. 8. Inzet volgend jaar: Evelien van der Sangen, afstudeerder Veghel (onbetaald) en Imke van Genugten, afstudeerder Kempel (onbetaald) Verder nog niets officieel bekend. 9. Eindconclusie: Dit schooljaar hadden we voor het eerst een gemengde studentengroep van twee pabo s. Dat maakte dat sommige zaken echt nieuw waren en minder vanzelfsprekend verliepen. Alle studenten hebben wel een mooie ontwikkelingssprong gemaakt. Bij enkele studenten was dat even spannend maar in overleg met de opleiding hebben we bv. een student terug laten komen en een stage verlengd, waardoor het gewenste doel toch behaald is. De begeleiding van Kelly is goed verlopen, mede door de feedback die zij van de teamleden kreeg en de medewerking die ik kreeg als ik iets over haar functioneren wilde weten. Middels een studentenonderzoek heb ik kunnen concluderen dat de studenten heel erg tevreden zijn over de manier waarop we studenten begeleiden. Zij geven aan relevante feedback te krijgen, in een prettig team te werken en echt een goed beeld van het beroep krijgen. Juist omdat er ook iets van ze verwacht wordt. Mijn rol is voor iedereen duidelijk en men is tevreden over de uitvoering. Ook nu kreeg ik terug dat ik de mentoren werk uit handen neem en dat het prettig is dat de student zowel als de mentor, een klankbord heeft binnen de school. Het ROC heeft de omslag gemaakt naar competentiegericht opleiden. Daar had ik mij vorig jaar al in geschoold. Nu merk ik, ook door het feit dat ik steeds meer assessments afneem op het ROC,dat ik gericht kan begeleiden. Dat is praktisch voor alle betrokkenen. Afgelopen jaar is een samenwerkingsovereenkomst getekend met Pabo Veghel. Dat was al meteen merkbaar in de werving van de afstudeerders dit schooljaar en hopelijk zien we dat ook terug in het aantal studenten dat komt aankomend schooljaar. Winst: We zijn door Pabo Veghel benoemd tot één van hun opleidingsscholen. We hebben onze Calibris registratie behouden. Dorine, Carlo en Marjan hebben de voortgezette cursus coaching gedaan op de PABO. Goede keuzes gemaakt in de begeleiding van studenten en zo kwaliteit gewaarborgd. Twee Pabo s in huis levert soms extra werk op, maar ook een nieuwe kijk op opleiden en de kans op studenten Heidi. Aandachtspunten: De projectgroepbijeenkomsten worden vervangen door WPBK bijeenkomsten. (Werkplekbegeleiderskring) In deze groep zitten de coaches van alle scholen en de SLB van de Pabo. Zo kunnen de te bespreken zaken meer praktisch gehouden worden. (Het beleidsmatig deel is voor de opleidingscoördinator). Blijvende aandacht voor deelname aan de coachingscursus indien nog niet gevolgd. Intervisie-planning en uitvoering.(niet tijdens lunch) Duidelijke afstudeerthema s voor de afstudeerder. en ook duidelijk vragen vanuit de school waar de student aan kan werken buiten de klas om/onderzoek. Het jaar voor iedereen zichtbaar agenderen Weer een evaluatie in de vorm van een gesprek met betrokkenen (op verzoek van enkele teamleden) 19 Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR

20 10 JAARVERSLAG COÖRDINATOR BEGAAFDHEID Coördinator begaafdheid was schooljaar een experiment. Inmiddels zijn we het experimentele fase ruimschoots ontgroeid en heeft Annette Lathouwers, gefaciliteerd met ambulante tijd en een budget, in overleg met het team en de IB-er het begaafdheidsbeleid al stevig vormgegeven. Verslag van de coördinator begaafdheid. Het afgelopen schooljaar bestond mijn werk uit de volgende activiteiten: 1. Werken met de kinderen. Groep 2: Een drietal kinderen zijn aan de slag gegaan met letters en woorden. Diverse werkjes uit De slimme kleuterkist zijn met de kinderen bekeken en uitgeprobeerd. Groep 3 en 4: De kinderen hebben voor het eerst gewerkt met Levelwerk. Dit betekende, dat de kinderen werk aangeboden kregen per blok. Deze blokken lopen van vakantie tot vakantie. De leerlingen moeten zo hun werk zelf leren plannen en na afloop reflecteren zij aan de hand van een evaluatieformulier. Ik heb de kinderen hierin begeleid, heb gesprekjes gevoerd n.a.v. het geleverde product over o.a. hun inzet, resultaat, het bieden van hulp aan anderen, hun doorzettingsvermogen ed. Bij leerlingen van groep 4 is de NSCCT afgenomen, nagekeken en geïnterpreteerd. Een aantal leerlingen zijn i.v.m. de diagnostisering van het DHH doorgetoetst. Groep 5 t/m 8: Voor deze leerlingen heb ik uit materiaal dat aanwezig is een soort Levelwerk samengesteld. Voor alle groepen heb ik werkarrangementen, met bijbehorende plan- en evaluatieformulieren voor leerling en leerkracht gemaakt. Hierdoor zijn ook deze kinderen bezig geweest met leren plannen en reflecteren van hun werk. Kinderen van groep 8 hebben het laatste half jaar gewerkt met Acadin. Bij leerlingen van groep 6 is de NSCCT afgenomen, nagekeken en geïnterpreteerd. Een aantal leerlingen zijn i.v.m. de diagnostisering van het DHH doorgetoetst en hebben een leerlingenvragenlijst ingevuld. 2. Materialen. Nieuwe aangeschafte materialen, o.a. via Mind, zijn bekeken en uitgeprobeerd. Materialen van Levelbox 1+2 en de Slimme kleuterkist bekeken en uitgeprobeerd. Acadin (elektronische leeromgeving) uitgeprobeerd Er is intensief gewerkt met het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheiud. Evaluatieformulieren van nieuwe materialen gemaakt. 3. Contacten. Regelmatig gesprekken gevoerd met diverse leerkrachten over de voortgang van hun leerlingen Gesprekken gevoerd met een 15-tal ouders i.v.m. hun medewerking aan het DHH. Het betreft hier het invullen van de oudervragenlijst en in een later stadium de bespreking van het eindresultaat. Bijwonen van werkgroepbijeenkomsten MIND met bijbehorende taken, zoals ontwikkelen leerkrachtenvragenlijst, signaleringsvragenlijst, monitoringsvragenlijsten voor leerlingen die tot de doelgroep van het project Mind behoren. Bijwonen van een conferentie m.b.t. excellentie binnen het onderwijs. Studiemiddag m.b.t. het digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Studiemiddag m.b.t. leer- en werkstrategieën bij hoogbegaafde kinderen. Middagbijeenkomst m.b.t. het bekijken van de voortgang van de diverse werkgroepen in het project Mind. Evaluatiebijeenkomst m.b.t. project Mind. Informatieavond voortgezet onderwijs i.v.m. de mogelijkheden voor meerbegaafde leerlingen. Informatiemiddag omtrent Acadin (elektronische leeromgeving) bijgewoond. Voortgangsgesprekken Gerard. Uitleg gegeven aan teamleden omtrent het invullen van de leerkrachtenvragenlijst v.w.b. de diagnosefase 4. Verder: Het lezen van vakliteratuur Het bestuderen van de uitslagen van de diagnosefase (DHH) van een 20-tal leerlingen en daar een verslag van maken, met aanbevelingen voor het vervolgtraject. Annette Lathouwers, Coördinator begaafdheid Jaarverslag Basisschool Sint Antonius van Padua 15CR 20

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER School : basisschool De Heyster Plaats : Hoensbroek BRIN-nummer : 09LU Onderzoeksnummer : 108031 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER School : Basisschool Amstelmeer Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 14LP Onderzoeksnummer : 118518 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA School : rkbs Cunera Plaats : Castricum BRIN-nummer : 09VP Onderzoeksnummer : 117291 Datum schoolbezoek : 8 oktober 2009 Datum

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL School : de Johannes Bogermanschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 06EC Onderzoeksnummer : 82408 Datum schoolbezoek : 19 september 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN School : pcbs De Rietlanden Plaats : Marken BRIN-nummer : 07LO Onderzoeksnummer : 117115 Datum schoolbezoek : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18VR Onderzoeksnummer : 124792 Datum schoolbezoek : 3 February Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG School : de Oprit Brug Plaats : Rijswijk BRIN-nummer : 13VQ Onderzoeksnummer : 89400 Datum schoolbezoek : 13 november 2006 Datum vaststelling : 15 januari 2007.

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina Plaats : Enschede BRIN-nummer : 06LX Onderzoeksnummer : 121430 Datum schoolbezoek : 8 februari Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK School : basisschool De Groene Hoek Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 12ZA Onderzoeksnummer : 89302 Datum schoolbezoek : 7 december 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 11CM Onderzoeksnummer : 119220 Datum schoolbezoek : 20 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

2 De school werkt in voldoende mate gericht aan de verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs.

2 De school werkt in voldoende mate gericht aan de verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs. Op 22 april 2004 heeft de Inspectie van het Onderwijs Basisschool Het Anker bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze waarop

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS LOYSDER HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK" School : pcbs "Loysder Hoek" Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11PE Onderzoeksnummer : 89769 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746 Datum schoolbezoek : 13 juni 2006 Datum vaststelling : 18 oktober 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 05JG Onderzoeksnummer : 119309 Datum schoolbezoek : 20 mei 2010 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 10OW Onderzoeksnummer : 126401 Datum schoolbezoek : 31 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23TB Onderzoeksnummer : 120751 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Groningen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Invoering methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Invoering Taalmethode Taal op Maat

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarverslag 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LINDE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LINDE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LINDE Plaats : Oirschot BRIN-nummer : 08YI Onderzoeksnummer : 120658 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Breda op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. SBO De Sponder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. SBO De Sponder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij SBO De Sponder Plaats : Roosendaal BRIN-nummer : 14CK Onderzoeksnummer : 121896 Datum schoolbezoek : 19 april 2011 Rapport vastgesteld te Breda

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER School : basisschool Prins Willem Alexander Plaats : Sprang-Capelle BRIN-nummer : 06EJ Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' School : basisschool 'De Saffier' Plaats : Roosendaal BRIN-nummer : 17EZ Onderzoeksnummer : 91919 Datum schoolbezoek : 17 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN'

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' Plaats : Leersum BRIN-nummer : 07ZP Onderzoeksnummer : 120027 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 25 augustus 2004 heeft de Inspectie van het Onderwijs cbs 'Ichthus' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze waarop de

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN School : cbs De Hoekstien Plaats : Arum BRIN-nummer : 05LU Onderzoeksnummer : 89247 Datum schoolbezoek : 30 november 2006 Datum vaststelling : 7 februari 2007

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF School : Basisschool De Broekhof Plaats : Aalten BRIN-nummer : 08CY Onderzoeksnummer : 83502 Datum schoolbezoek : 2 oktober 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 BASISSCHOOL DE BONGERD School : Basisschool De Bongerd Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11HD Onderzoeksnummer : 110164 Datum uitvoering onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Fontein Plaats : Krimpen aan den IJssel BRIN nummer : 20PN C1 Onderzoeksnummer : 251889 Datum onderzoek : 1 oktober 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool St.-Augustinus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool St.-Augustinus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool St.-Augustinus Plaats : Gaanderen BRIN-nummer : 03TR Onderzoeksnummer : 121818 Datum schoolbezoek : 24 februari 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool St. Jan Baptist

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool St. Jan Baptist RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool St. Jan Baptist Plaats : Wassenaar BRIN-nummer : 03YS Onderzoeksnummer : 125133 Datum schoolbezoek : 28 februari 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TX Onderzoeksnummer : 121096 Datum schoolbezoek : 6 januari

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL School : o.b.s. Burgerschool Plaats : Dokkum BRIN-nummer : 12NT Onderzoeksnummer : 93364 Datum schoolbezoek : 15 mei 2007 Datum vaststelling : 26 juni 2007

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Hoorn Plaats : Oudenhoorn BRIN-nummer : 13ZO Onderzoeksnummer : 121812 Datum schoolbezoek : 14 april 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Schuilplaats Plaats : Putten BRIN nummer : 23ZZ C1 Onderzoeksnummer : 150592 Datum onderzoek : 15 januari 2013 Datum vaststelling : 28 maart

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL SINT-ANTONIUS VAN PADUA

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL SINT-ANTONIUS VAN PADUA RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL SINT-ANTONIUS VAN PADUA School : basisschool Sint-Antonius van Padua Plaats : Nijnsel BRIN-nummer : 15CR Onderzoeksnummer : 90196 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool G.Th. Rietveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool G.Th. Rietveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool G.Th. Rietveld Plaats : Badhoevedorp BRIN nummer : 15JN C1 Onderzoeksnummer : 275101 Datum onderzoek : 2 juni 2014 Datum vaststelling : 15 september

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie