VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG Jaarthema: Wat heb ík er aan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan"

Transcriptie

1 VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014 Jaarthema: Wat heb ík er aan 1

2 Inhoud Algemene gegevens... 4 Voorwoord College van Bestuur Beleid en organisatie Onderwijsresultaten en -ontwikkelingen Bedrijfsvoering Financiën Verantwoordingen Vooruitblik

3 Leeswijzer 1 Dit jaarverslag is opgesteld voor een brede lezersgroep. De laatste jaren stellen we het jaarverslag uitsluitend digitaal beschikbaar op de website van onze school. Op aanvraag kan men een geprint exemplaar ontvangen. Het jaarverslag is een verantwoording van het bevoegd gezag van de school: het College van Bestuur. Hoofdstuk 1 beschrijft hoe onze school is georganiseerd en geeft inzicht in de hoofdlijnen van het beleid. Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de belangrijkste onderwijsresultaten van de school. Wat hebben we ons ten doel gesteld en wat hebben we bereikt. Hoofstuk 3 gaat over bedrijfsvoering, met aspecten als: personeel, kwaliteitszorg en ICT. Ook wordt inzage gegeven in klachten en incidenten. Hoofdstuk 4 geeft inzicht hoe de school er in financieel opzicht voorstaat. De financiële positie, de baten en lasten, de kasstromen, maar ook een vooruitblik. Hoofdstuk 5 bevat de verantwoording van de Raad van Toezicht en de Identiteitsraad van de school. In hoofdstuk 6 proberen we vooruit te kijken. Dit jaarverslag vormt met het jaarverslag van het Hoornbeeck College, de jaarrekening, het bestuursverslag en het geïntegreerd jaardocument waarmee verantwoording wordt afgelegd aan de overheid en externe toezichthouders. 1 Door middel van de zoekfunctie (Control-F) kunt u in dit document zoeken op door u op te geven zoekwoorden. 3

4 Algemene gegevens Reformatorische scholengemeenschap voor Praktijkonderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, hoger algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Postbus 180, 3800 AD Amersfoort, website: Amersfoort (hoofdvestiging) bezoekadres: Utrechtseweg 228, 3818 ET Amersfoort postadres: Postbus 180, 3800 AD Amersfoort telefoon: (033) Barneveld bezoekadres: Lunterseweg 94, 3772 TS Barneveld postadres: Postbus 210, 3770 AE Barneveld telefoon: (0342) Ede bezoekadres: postadres: Verlengde Parkweg 49, 6717 GL Ede Postbus 573, 6710 BN Ede 4

5 telefoon: (0318) Hoevelaken bezoekadres: Zuiderinslag 1, 3871 MR Hoevelaken postadres: Postbus 126, 3870 CC Hoevelaken telefoon: (033) Kesteren bezoekadres: Kasteelstraat 2, 4041 JB Kesteren postadres: Postbus 6, 4040 DA Kesteren telefoon: (0488) Directieteam bezoekadres: Zuiderinslag 1, 3871 MR Hoevelaken postadres: Postbus 126, 3870 CC Hoevelaken telefoon: (033)

6 College van Bestuur bezoekadres: Utrechtseweg 226, 3818 ET Amersfoort postadres: Postbus 405, 3800 AK Amersfoort telefoon: (033) of Centrale diensten bezoekadres: Utrechtseweg 226, 3818 ET Amersfoort postadres: Postbus 706, 3800 AS Amersfoort telefoon: (033)

7 Voorwoord College van Bestuur Wat heb ík er aan? Wat heb ík er aan? Met die vraag is het cursusjaar van het Van Lodenstein College begonnen. Wat heb ik aan de school? Over het nut van school, over het gebruik van de gaven die leerlingen hebben gekregen. Het cursusjaar zijn we begonnen in de kerk samen met leerlingen, hun ouders en het personeel van de school. Gezin, kerk en school hebben in ons onderwijs veel met elkaar te maken. Ze vormen een eenheid, dat is een lijn die ook in dit jaarverslag zichtbaar is. Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan onze school, de overheid financiert de school. Dat vraagt om verantwoording. In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af van de wijze waarop we invulling hebben gegeven aan onze missie: goed onderwijs met ruime aandacht voor vorming en opvoeding. In verbondenheid met de Bijbel. Het gaat in dit jaarverslag over het onderwijs. Over het onderwijsaanbod, de organisatie, de 7

8 onderwijsresultaten, het geld. Allemaal belangrijke zaken voor een onderwijs-organisatie. Het belangrijkste zijn echter de mensen. De docenten en het ondersteunende personeel in hun contact met de leerlingen. Dat is de kern van het onderwijs. Deze verantwoording krijgt een bijzondere betekenis als we beseffen dat we het werk doen voor Gods aangezicht, in de hoop en verwachting dat Hij Zijn zegen wil geven over het onderwijs. Veertigjarig jubileum Van Lodenstein College In het cursusjaar bestaat het Van Lodenstein College 40 jaar. Per 1 augustus 1974 is de school gestart met het geven van onderwijs. Zes jaren van voorbereiding, tegenslag, maar ook gebed zijn eraan voorafgegaan. De oprichters wisten zich afhankelijk van de Heere, in het vaste vertrouwen dat Hij ruimte zou geven voor dit onderwijs. In het jubileumjaar worden enkele activiteiten georganiseerd. Op zaterdag 4 oktober 2014 is een herdenkingsbijeenkomst gehouden in de Sint Joriskerk in Amersfoort. Er is besloten om geen fotoboek uit te geven, zoals dat bij eerdere jubilea wel is gedaan. Gekozen is voor een speciale jubileumwebsite waarop onder meer fotomateriaal is te zien uit de afgelopen 40 jaar. Verder is er ter gelegenheid van het jubileum in december 2014 een boek uitgegeven met als titel Bronnen voor NU. De meeste bijdragen zijn geschreven door (oud-)personeelsleden en oudleerlingen van het Van Lodenstein College. De opvattingen over opvoeding en onderwijs in 8

9 Reformatie en Nadere Reformatie die in dit boek aan de orde komen, kunnen helpen antwoorden te formuleren op de opvoedingsvragen die onze tijd stelt. Het boek zal worden uitgereikt aan alle personeelsleden van de school en het is verkrijgbaar bij de boekhandel. De leerlingen houden dit jaar actie voor twee projecten van Woord en Daad: - In Guatemala wordt een centrum voor naschoolse opvang gebouwd. - In Haïti wordt de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal voor christelijke scholen gesteund. Het College van Bestuur, drs. D. van Meeuwen, lid drs. W.J. de Potter, voorzitter Het College van Bestuur (in het midden van de foto links) en leden ons eigen Coro di Lodo (rechts) tijdens de herdenkingsbijeenkomst op zaterdag 4 oktober

10 1 Beleid en organisatie 1.1 Daar staan we voor De missie van onze school is: Het Van Lodenstein College is een reformatorische school voor voortgezet onderwijs van Praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo) tot en met vwo (inclusief TTO/gymnasium). Naast de algemene onderwijstaken geeft de school ruim aandacht aan de vorming en opvoeding van jonge mensen. Dit betekent dat de school zich in haar taken richt op de brede ontwikkeling van jonge mensen in het perspectief van het grote gebod van Christus in Markus 12:30 en 31: En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze. Vanuit deze basis wil het Van Lodenstein College een school zijn waar: leerlingen uit de reformatorische gezindte op grond van de Bijbel en de drie Formulieren van Enigheid gewezen worden op de noodzaak van wedergeboorte en bekering en van een leven overeenkomstig het grote gebod; leerlingen onderwijs krijgen dat gericht is op het ontdekken en ontwikkelen van de gaven en talenten die de Heere hun gegeven heeft; 10

11 leerlingen kennis, vaardigheden en inzicht verwerven waarmee zij een diploma kunnen behalen dat aansluit bij hun gaven en talenten en waarmee zij een passende vervolgopleiding kunnen volgen; leerlingen een apologetische toerusting krijgen én zelfstandig, verantwoordelijk en sociaal gedrag leren waarmee zij vanuit hun eigen identiteit hun maatschappelijke opdracht kunnen vervullen; leerlingen een eenheid ervaren tussen school, gezin en kerkelijke gemeente, waarbij elk van deze levenskringen een primaire verantwoordelijkheid op het eigen terrein behoudt; medewerkers vanuit een doorleefde reformatorische identiteit, met de hun geschonken gaven en talenten, werken aan de ontwikkeling, vorming en opvoeding van leerlingen; medewerkers en leerlingen samen werken aan een veilige leer- en leefomgeving. 11

12 1.2 Het profiel van de school Het Van Lodenstein College heeft vijf locaties: Amersfoort, Barneveld, Ede, Hoevelaken en Kesteren. In de tabel is per locatie aangegeven welk onderwijs de leerlingen kunnen volgen. Cursusjaar Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren leerjaar 1 en 2: - alle onderwijssoorten leerjaar 3-6: - havo en vwo leerjaar 1 en 2: - alle onderwijssoorten leerjaar 3 - havo en vwo leerjaar 1-4: - Praktijkonderwijs cluster 4: - integratieklas cluster 4: - integratie- en trajectklas, reboundklas leerjaar 3 en 4: - basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 2, gemengde en theoretische leerweg voertuigentechniek 3 - niveau 2, 3 en 4 beroeps begeleidende leerweg cluster 4: - integratie- en trajectklas leerjaar 1-3: - alle onderwijssoorten leerjaar 4: - vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 4, gemengde en theoretische leerweg, havo leerjaar 5: - havo cluster 4: - integratieklas 2 Met de afdelingen economie, groen, techniek en zorg en welzijn. 3 Deze opleiding wordt aangeboden door het Hoornbeeck College bij locatie Hoevelaken. Het is een mbo-opleiding. 4 Met de afdeling zorg en welzijn. 12

13 Leerlingaantallen per locatie (peildatum 1 oktober 2014*) Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren Totaal klas klas klas klas klas klas totaal * Met ingang van dit jaarverslag is de peildatum gewijzigd van 1 maart naar 1 oktober. Leerlingaantallen per onderwijstype (peildatum 1 oktober 2014*) studie klas aantal leerlingen Pro vmbo bk vmbo gt vmbo k vmbo b vmbo g vmbo t vmbo t 4 70 havo vwo vavo** 10 Totaal 4101 * Met ingang van dit jaarverslag is de peildatum gewijzigd van 1 maart naar 1 oktober. ** De vavo-leerlingen zijn ingeschreven bij onze school, maar volgen het onderwijs bij een Regionaal OpleidingsCentrum (ROC). 13

14 Leerlingaantallen laatste 5 jaar Amersfoort Barneveld 600 Ede Hoevelaken 400 Kesteren * ** * Er wordt geen leerlingenaantal genoemd uit het cursusjaar omdat met ingang van het jaarverslag 2014 de peildatum van de leerlingenaantallen is aangepast van 1 maart naar 1 oktober. ** Prognose voor leerlingaantallen in leerjaar

15 1.3 De structuur van de school Het Van Lodenstein College behoort samen met het Hoornbeeck College tot de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag. Het College van Bestuur bestuurt namens de stichting deze scholen. Het College van Bestuur bestaat uit: - drs. W.J. de Potter, voorzitter - drs. D. van Meeuwen, lid De scholen worden ondersteund door een Centrale Dienst met de afdelingen Financiën en Personeelszaken. Het Hoornbeeck College en het Van Lodenstein College hebben samen een ondersteunende dienst ICT-techniek. Het Van Lodenstein College heeft een eigen Directieteam. Het Directieteam bestaat uit: - H.P.W. Klaassen, lid, tevens voorzitter - drs. H.J. van der Poel, lid - drs. J. Schouten, lid De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het beleid. De school heeft een Identiteitsraad die direct betrokken is bij de identiteitsgebonden aspecten van de school, zoals het toelatings- en benoemingsbeleid. Met de invoering van de Wet goed onderwijs, goed bestuur in 2010 zijn twee aspecten extra belicht: goed onderwijs én goed bestuur. De minimumeisen van goed bestuur en goed onderwijs worden 15

16 nauw verbonden met de opbrengsten van de school, beheersing van risico s, maar ook met de bestuurlijke verantwoordelijkheid hiervoor. Managementstructuur Het Van Lodenstein College wordt geleid door een Directieteam. De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor het (onderwijs)beleid. De school heeft drie sectoren: Praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo. Deze sectoren vormen het hart van de school. De vijf locaties Amersfoort, Barneveld, Ede, Hoevelaken en Kesteren vormen het gezicht van de school. Centrale en decentrale verantwoordelijkheid De locaties hebben elk een eigen locatiemanagement, bestaande uit een locatiemanager en teammanagers die leiding geven aan de onderwijsteams. De locatiemanager geeft functioneel leiding aan de teammanagers en is verantwoordelijk voor het studie- en werkklimaat en de logistieke en organisatorische processen. De centrale sturing draagt zorg voor een eenduidig beleid, terwijl de decentrale verantwoordelijkheid op de locatie garant staat voor een betrokken uitvoering van het onderwijs dat past bij de locatie, de leerling en de regio. 16

17 Organogram Van Lodenstein College College van Bestuur Directieteam Locatiemanagement Amersfoort Locatiemanagement Barneveld Locatiemanagement Ede Locatiemanagement Hoevelaken Locatiemanagement Kesteren 1.4 Medezeggenschap In 2014 is maandelijks overleg gevoerd met de medezeggenschapsraad. Deze bestond uit tien personeelsleden, vijf ouders en vijf leerlingen. Namens het College van Bestuur werd het overleg gevoerd door een lid van het College van Bestuur en een lid van het Directieteam, desgewenst aangevuld met andere functionarissen. Het College van Bestuur heeft ervoor gekozen om naast de onderwerpen die volgens de regelgeving aan de orde moeten komen ook andere belangrijke voorstellen en ontwikkelingen ter informatie of advisering aan de medezeggenschapsraad voor te leggen. De medezeggenschapsraad brengt over haar werkzaamheden in 2014 zelf een jaarverslag uit. 17

18 1.5 Schoolbeleid Strategisch beleid Het strategisch beleid is voor de periode beschreven in het document met de titel Richtinggever. Het strategisch beleid is geformuleerd rondom vijf hoofdthema s. 1 Goed onderwijs Het doel van goed onderwijs is leerlingen vormen door opvoeding en kennisoverdracht. De Bijbel, Gods Woord, geeft daar duidelijk richting aan. Leerlingen komen ook op school om te leren. Iedere leerling dient op zijn/haar niveau te worden uitgedaagd en gestimuleerd om te leren. De onderwijskwaliteit dient daarbij zichtbaar te zijn in de resultaten van onderwijs en vorming. 2 Onze leerlingen We rusten leerlingen toe om hun plaats in de maatschappij in te nemen. De ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor opvoeding. Als school helpen we hen waar mogelijk met deze taak. Binnen de school staat het welbevinden van de leerling voorop. De Bijbel als gemeenschappelijke basis is het belangrijkste uitgangspunt in ons onderwijs. 3 Professioneel personeel Een medewerker is een voorbeeld voor leerlingen. Aan hem moet merkbaar zijn dat God en Zijn Woord belangrijk zijn in zijn leven. Daarmee kan hij leerlingen voorleven als christen. Een leraar heeft hart voor zijn leerlingen en zorgt voor goed onderwijs. Hij voelt zich verbonden aan de missie 18

19 en visie van de school en zet zich daar met toewijding voor in. De school is een lerende organisatie, ook voor leraren. 4 Staan in de maatschappij Onze school staat in de maatschappij. Wij zijn betrokken op de samenleving, bijvoorbeeld in contacten met bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De kern van ons werk is het beogen van Gods eer en de toewijding aan onze naasten. Leraren begeleiden de kennismaking van leerlingen met de moderne cultuur en pluriforme samenleving. Zo kunnen we vanuit een christelijke overtuiging onze maatschappelijke opdracht vervullen. Goede doelen Onze maatschappelijke betrokkenheid uit zich ook in het organiseren van acties voor goede doelen. Op alle schoollocaties zijn door leerlingen in 2014 acties georganiseerd om geld in te zamelen voor goede doelen. Op deze manier wil de school hen bewust maken van onze bevoorrechte positie ten opzichte van onze naasten die soms in erg moeilijke omstandigheden verkeren. Dit is een belangrijk thema in het kader van burgerschapsvorming. De totale opbrengst van de acties was ruim Voorbeelden van de doelen waarvoor geld werd ingezameld zijn: Stichting Woord en Daad, Stichting Hudson Taylor, Kom over en help (renovatie van de kerk in Sarandë, Albanië), Stichting Ontmoeting (dak en thuislozen), Project Microkrediet Rabobank Day for Change en diverse projecten via het Deputaatschap tot hulpverlening in bijzondere noden (in Afrika) van de Gereformeerde Gemeenten. 19

20 Opbrengsten acties voor goede doelen locatie bedrag in Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren Totaal Foto s hiernaast: in de maand juni 2014 zijn 5 leerlingen van de locatie Amersfoort onder begeleiding van een docent en de locatiemanager naar Albanië geweest. De maanden daarvoor is in Amersfoort geld ingezameld door leerlingen en personeel door middel van originele acties zoals: je laten sponsoren wanneer je lopend naar school komt, verre fietstochten ondernemen of een verkoping organiseren, bekendheid geven aan dit doel door een spandoek aan een luchtballon te hechten. Het geld is overhandigd aan de kerk in Sarandë (Albanië) waar de locatiemanager jarenlang heeft gewerkt als ontwikkelingswerker. Met dit geld wordt de nieuwe kerk gerenoveerd. 20

21 5 Duurzame voorzieningen Goed rentmeesterschap is een opdracht vanuit de Bijbel. Alle middelen die we hebben, ontvangen we van onze Schepper in beheer. Met deze middelen willen we daarom verantwoord en doelmatig omgaan. We richten ons op duurzaamheid met een efficiënte inzet van personeel en middelen. Het welbevinden van personeel en leerlingen staat daarbij voorop Beleidsresultaten Onderwijsresultaten In hoofdstuk 2 worden de onderwijsresultaten beschreven zoals deze door de inspectie zijn beoordeeld. De resultaten zijn in het algemeen naar tevredenheid. De positieve trend die zich de laatste jaren laat zien met betrekking tot de resultaten van Engels heeft zich voortgezet (zie paragraaf 2.5.2). Omdat de resultaten van de meeste opleidingen voor dit vak nog steeds onder het landelijk gemiddelde liggen blijft extra inspanning nodig. Onderwijsfinanciën Het boekjaar 2014 kon positief worden afgesloten vanwege een eenmalige extra baat in verband onderwijshuisvesting. De begroting 2015 sluit met een verwacht exploitatieresultaat van nihil. Onderwijspersoneel De trend dat de school minder vacatures heeft dan voorheen zet zich voort. Bij enkele vakken zijn nog steeds vacatures, met name bij de talen en exacte vakken. 21

22 Onderwijshuisvesting In 2014 is het aantal lokalen dat het Praktijkonderwijs in Ede in gebruik heeft met drie uitgebreid in verband met de groei van het leerlingenaantal. Ook is in 2014 de facelift van de locatie Amersfoort voorbereid en is de aanbesteding van deze renovatie en vernieuwing gestart. Onderwijsleermiddelen In 2014 zijn er veel dubbele kosten gemaakt voor zowel de traditionele papieren leermiddelen als de licenties voor digitale leermiddelen. We zien dit als een gevolg van de overgangsperiode waarin het gebruik van traditionele papieren leermiddelen iets zal verminderen en het gebruik van de digitale leermiddelen iets zal toenemen. Onderwijsverantwoording Op de site van Vensters voor verantwoording, staan veel gegevens van onze school. We zien deze site als een belangrijk verantwoordingsmiddel in de horizontale lijn richting ouders, burgers, gemeenten, overheid en andere instanties. 22

23 ICT-onderwijs en -techniek In 2014 is de afdeling ICT-techniek doorgegroeid tot een centrale, dienstverlenende afdeling, verantwoordelijk voor de ICT-infrastructuur (systemen, verbindingen, veiligheid, opslag en netwerktoegang). De afdeling ICT-onderwijs is gevestigd op de locatie Hoevelaken en vormt de brug naar het onderwijsveld. In een gezamenlijk project tussen Centrale Diensten, ICT-Techniek en ICT-Onderwijs zijn in 2014 alle Multi Functionals en alle losse printers vervangen door energiezuiniger Konica Minolta machines. Bij de vervanging van deze afgeschreven apparatuur heeft het duurzaamheidsmotief een rol gespeeld. De print- en scanfaciliteiten zijn gecentraliseerd en uitgebreid. Het contract voor de mobiele telefonie is vernieuwd Voorgenomen beleid 2015 Leerlingenzorg De leerlingenzorg heeft in het kader van passend onderwijs nog steeds als prioriteit het versterken van de basiszorg. Het zelf toewijzen van zorgarrangementen is vanaf 2014 nieuw voor ons. In 2015 willen we dit evalueren. Praktijkonderwijs In 2015 onderzoeken we hoe de huisvesting van het Praktijkonderwijs zal zijn als de scholen voor 23

24 speciaal basisonderwijs in 2016 uit Ede onze buren - verhuizen naar Barneveld. Deze scholen maken namelijk gebruik van hetzelfde gebouw. Vmbo Binnen het vmbo besteden we met name aandacht aan: Het vmbo van de toekomst: naar aanleiding van de vernieuwing van de examenprogramma s van de beroepsgerichte vakken is er een traject gestart waarin nagedacht wordt over vernieuwing van het vmbo-onderwijs. Daarbij is vooral aandacht voor loopbaanoriëntatie en doorlopende leerlijnen van leerjaar 4 en naar het vervolgonderwijs. Belangrijk uitgangspunt is dat we het onderwijs in de bb en kb willen verbreden zodat deze leerlingen na afronding van het vmbo een breder uitstroomprofiel hebben. Locaties werken aan nieuwe leerroutes binnen het vmbo. Dit betekent dat naar aanleiding van vernieuwing van de examenprogramma s het gehele onderwijsaanbod binnen het vmbo waar nodig wordt herzien. In 2015 denken we hier verder over na. In Barneveld is met ingang van augustus 2014 een pilot gestart met versterkt Engelstalig onderwijs (VETO) in het vmbo (gtl). Deze pilot willen we in 2015 verder uitbouwen. Rekenen De resultaten van de rekentoetsen blijven achter bij de landelijke cijfers, met name in Kesteren (zie 2.1.3). Er wordt intensief gewerkt aan het inlopen van deze achterstand zodat de leerlingen niet belemmerd worden in hun slaagkansen voor het examen in Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het Steunpunt taal en rekenen van het ministerie van OC&W. 24

25 Werken aan verschillen Op alle locaties worden programma s aangeboden om te werken aan verschillen tussen leerlingen: Voor achterstanden met name bij Nederlands en wiskunde/rekenen. Voor excelleren: leerlingen moeten hun reguliere programma in minder tijd doen, zodat ze tijd vrijmaken voor een project. Daarin diepen excellente leerlingen uit de leerjaren 1 tot en met 3 van het vwo gezamenlijk een bepaald thema uit en houden daarover een presentatie. Onderwijsbeleid In 2014 is gestart met de opmaat naar een nieuw strategisch beleidsplan en schoolplan met input van personeelsleden en leerlingen. Dit heeft geleid tot het document Bouwstenen strategie VLC Daarna is er een strategiedag gehouden met het college van bestuur, directie, een afvaardiging van management, docenten en leerlingen. Naar aanleiding van de opbrengst van die dag is er een concept strategisch meerjarenplan en schoolplan geschreven, dat vervolgens in werkbijeenkomsten op de locaties met het personeel is besproken. Het concept gaat ervan uit dat de basis op orde is. We bedoelen daarmee dat de resultaten van het onderwijs voldoen aan de inspectienormen en aan de basisnormen van de school. De speerpunten in het concept betreffen vier thema s: vervolgonderwijs en arbeidsmarkt, maatwerk, leefwereld en identiteit (zie ook hoofdstuk 6). 25

26 2 Onderwijsresultaten en -ontwikkelingen 2.1 Onderwijsresultaten Onderwijstijd In het cursusjaar heeft het Van Lodenstein college op alle locaties en opleidingen voldaan aan de wettelijke norm onderwijstijd. We zetten in het rooster ruim voldoende lessen in. Ook proberen we uitval zoveel mogelijk te voorkomen. We monitoren het aantal lesuren dat de leerlingen krijgen. Zo nodig sturen we tussentijds bij Examenresultaten Geslaagden in aantallen en percentages studie aantal kandidaten geslaagden % 2012 geslaagden % 2013 geslaagden % VLC landelijk* VLC landelijk* VLC landelijk* locatie Amersfoort vwo havo ,1 89,1 87,3 86,7 92,5 95,4 91,9 88,0 98,1 90,0 89,7 87,9 26

27 locatie Hoevelaken vmbo tl/gl vmbo kb vmbo bb locatie Kesteren havo vmbo tl/gl vmbo kb vmbo bb *op basis van gegevens Scholenopdekaart.nl ,2 92,6 96,4 98,6 86,5 91,4 93,8 90,3 93,4 96,0 86,7 90,3 93,4 96,0 91,5 92,9 98, ,4 93,1 96,7 88,0 91,4 93,1 96,7 96,8 94, ,0 88,9 86, ,4 94,9 96,9 87,9 93,4 94,9 96,9 Aantallen in- en uitstroom Praktijkonderwijs* locatie Ede 1 oktober oktober 2014 instroom in voor leerjaar zij instroom voor hogere jaren schoolomvang uitstromers met een arbeidsplek 20 ** 23 ** uitstromers naar dagbesteding 0 0 uitstromers naar vervolgstudie 2 3 uitstromers zonder bestemming 0 0 * Op basis van eigen gegevens. ** Waarvan 2 in combinatie met een vervolgstudie. 27

28 Resultaten rekentoets De rekentoets voor het voortgezet onderwijs maakt vanaf deel uit van de eindexamens. Vanaf telt het resultaat mee voor de examenuitslag. studie landelijk gemiddelde percentiel locatie Amersfoort vwo havo 7,3 5,9 7,1 5, locatie Hoevelaken vmbo tl/gl vmbo kb vmbo bb 6,1 5,7 5,5 5,8 5,5 5, locatie Kesteren havo vmbo tl/gl vmbo kb vmbo bb 5,5 4,6 4,3 3,6 5,6 5,8 5,5 5,

29 2.2 Beoordeling en opbrengsten Beoordeling door inspectie De Onderwijsinspectie heeft per locatie een totaaloordeel 5 gegeven over het onderwijs. Alle locaties scoren voldoende en vallen onder het basistoezicht van de Inspectie. In de volgende tabellen zijn deze oordelen weergegeven. De locatie Barneveld heeft geen totaaloordeel gekregen omdat deze locatie geen bovenbouwklassen heeft. locatie Amersfoort havo voldoende vwo voldoende locatie Hoevelaken vmbo bb vmbo kb vmbo gl/tl voldoende voldoende voldoende locatie Kesteren vmbo bb vmbo kb vmbo gl/tl havo voldoende voldoende voldoende voldoende *op basis van gegevens DUO/Vensters voor Verantwoording 5 Op basis van gegevens Onderwijsinspectie. 29

30 2.2.2 Sturen op opbrengsten Het Van Lodenstein College stuurt op onderwijsopbrengsten vanuit de gegevens zoals de onderwijsinspectie die ook hanteert in de zogenaamde opbrengstenkaart. Deze opbrengstenkaart verschijnt in de maand maart. Dankzij een intern controlesysteem zijn we in staat om in de maand oktober reeds te voorspellen hoe deze opbrengstenkaart eruit zal zien. Deze gegevens zijn dan uitgangspunt voor de leidinggevenden om te sturen op de opbrengsten in hun afdeling. In deze opbrengstenkaart staan vier zaken centraal. Opbrengstenkaart 2014 Van Lodenstein College rendement onderbouw doorstroomcijfer bovenbouw verschil tussen schoolexamen (SE) en centraal examen (CE) verschil tussen CElandelijk en CEschool streefgetal op of boven landelijk gemiddelde op of boven landelijk gemiddelde SE-gemiddelde niet meer dan 0.5 hoger dan CE CE van onze school op of boven landelijk gemiddelde resultaat Alle locaties scoren op landelijk gemiddelde. Alle afdelingen scoren op of boven het landelijk gemiddelde. Alle afdelingen van vmbo en havo/vwo scoren goed. Alle afdelingen met uitzondering van vmbo gl/tl in Kesteren scoren op of boven het landelijk gemiddelde. 30

31 2.3 Ontwikkelingen Schoolbrede ontwikkelingen De afdeling ICT-onderwijs zorgt onder andere voor het leerlingenvolgsysteem Magister en de randvoorwaarden van de onderwijskundige applicaties. Ook geeft zij adviezen rond het gebruik en de implementatie van digitale pakketten, het BYOD (bring your own device) netwerk, managementrapportage-systemen en de hardwarevervanging. ICT-onderwijs begeleidt en stimuleert de overgang naar Office 365 en Sharepoint, en verzorgt training digibordgebruik bij docenten. Alle teams in de school werken met het opgeven van huiswerk via de elektronische leeromgeving: Magister Ontwikkelingen sector Praktijkonderwijs De hoofdonderwerpen van de ontwikkelingen in het Praktijkonderwijs in 2014 zijn: Ontwikkelingsperspectief De ontwikkelingsplanning van de leerling wordt beschreven in het Individueel Ontwikkelplan (IOP). Dit plan is voor het cursusjaar aangepast aan de eisen van de inspectie. Nieuw 31

32 toegevoegd is het ontwikkelperspectief op lange termijn. Ook is het format aangevuld met items die de rendementsverwachting voorspellen én bijhouden. Aanmeld- en intakeprocedure De aanmeldprocedure voor leerlingen is aangepast. Het basisonderwijs is voor het definitief schooladvies niet langer afhankelijk van de Cito-gegevens, waardoor een vervroeging van de aanmeldprocedure tot de mogelijkheden behoort. Dit komt weer ten goede aan de formatieplanning. De school kan dan in een eerder stadium rekening houden met de instroom van leerlingen. Leerlijnen De ontwikkeling van leerlijnen is ook in 2014 doorgegaan. De leerlingen kunnen het onderwijs op drie niveaus volgen: intensief, basis, verdiepend. Het ontwikkelingsperspectief is hierop aangepast. De toetsmatrix geeft informatie om tot de niveaugroepen indeling te komen. Professionalisering Het team ontwikkelt door. Een van de teamleden volgt Master Special Educational Needs. Twee teamleden (coördinator) hebben met succes de opleiding Teamleider VO afgerond. De vacature voor vertrouwenspersoon is vervuld. Schoolorganisatie Het team werkt met een vernieuwde normjaartaak aansluitend bij de schoolbrede systematiek. Waar nodig is voorzien in een aanpak die de doelgroep Praktijkonderwijs ten goede komt. De evaluatie staat gepland voor januari 2015, waarna de definitieve opzet zal worden uitgewerkt. 32

33 2.3.3 Ontwikkelingen sector vmbo Het Hoornbeeck College biedt op onze locatie Hoevelaken de mbo-opleiding voertuigentechniek zowel niveau 2 (35 leerlingen) als 3 (30 leerlingen) aan. Met ingang van augustus 2014 wordt ook niveau 4 aangeboden (10 leerlingen). In 2014 is met alle betrokken leidinggevenden (in een schoolbrede stuurgroep) vastgesteld wat onze visie is op het nieuwe vmbo. De locaties Hoevelaken en Kesteren werken vanuit de vastgestelde visie een concept voor het nieuwe vmbo meer gedetailleerd uit. De presentatie van het eerste concepten is gepland voor februari Het percentage voortijdig schoolverlaters op onze school is nog steeds laag. Het ging in convenantjaar om 31 vmbo-leerlingen: 0,8%. Dit is onder de prestatienorm (4%), maar boven de streefnorm (0,5%) Ontwikkelingen sector havo/vwo Het VETO in het algemeen krijgt steeds meer vorm. Leerlingen die deze onderwijsvorm volgen maken de Citotoetsen beter dan leerlingen die dit niet volgen. Het VETO op de locaties Barneveld en Kesteren is in 2014 verrijkt. De locatie Barneveld heeft leerlingen die het VETO volgen in klas 3 de mogelijkheid geboden voor een eendaagse excursie naar Londen. Tijdens deze dag is er veel geoefend met spreek- 33

34 en luistervaardigheid. De locatie Kesteren heeft ervaring opgedaan met een internationale uitwisseling met de Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon. Deze reformatorische middelbare school in het noordoosten van Hongarije heeft in 2013 een bezoek gebracht aan Kesteren met zes leerlingen en drie begeleiders. In mei 2014 is een tegenbezoek afgelegd met tien leerlingen en drie begeleiders. De leerlingen die met deze uitwisseling mee mochten werden geselecteerd door middel van een Engelstalige sollicitatieprocedure. Het noodzakelijke gebruik van Engels als tweede taal heeft vruchten afgeworpen: de leerlingen gaven aan dat ze in deze week hun fluency intensief getraind hebben. Het programma voor beide bezoeken was gericht op het thema Michiel de Ruyter en de Reformatie. Dit thema kwam voort uit de gedeelde interesse in de Nederlandse zeeheld aangezien hij een aantal Hongaarse predikanten heeft bevrijd van de galeien. In de bovenbouw van het vwo worden leerlingen gestimuleerd om zich grondig voor te bereiden op een vervolgstudie. De leerlingen uit de bovenbouw van het vwo nemen deel aan de volgende activiteiten. Masterclasses en proefstudeerprojecten van diverse universiteiten (naast natuurlijk het bezoeken van open dagen en meeloopdagen in het kader van loopbaanoriëntatie en begeleiding). LAPP-Top programma universiteit Leiden voor getalenteerde vwo-leerlingen. Junior Medschool (voorbereiding studie geneeskunde) Erasmus Universiteit Rotterdam. Onze school is een officiële partnerschool van de universiteit Utrecht. In het kader daarvan worden activiteiten ontplooid zoals een bezoek van de universiteit op school (Rectors League). 34

35 Deze activiteiten worden in de komende jaren uitgebouwd. Het beleid met betrekking tot de rekentoets is voortgezet: een leerling mag pas met de rekentoets meedoen als er op basis van proeftoetsen een goede prognose is. In 2014 is voor het eerst een bijlage aan de diploma s toegevoegd waarop het resultaat van de rekentoets is vermeld. 2.4 Samenwerking Samenwerking met basisscholen Met de basisscholen is in gezamenlijk overleg een leerlijn Engels opgesteld en gepubliceerd. De coördinator Engels voor de basisscholen is voortdurend in contact met de basisscholen over de materialen en de leerlijn die worden gebruikt. De coördinator Engels komt desgevraagd op school voor een voorbeeldles of een gesprek. In 2014 is de wedstrijd voorbereid die we met de basisschoolkinderen voorjaar 2015 zullen houden. Doel van die wedstrijd is om Engels is de schijnwerpers te zetten in een feestelijke entourage. Tevens om te ontdekken wat de kinderen van de basisschool al kunnen De aanmeldingen vanuit de basisschool verliepen in 2014 geheel digitaal. Nieuw was dat nu alle basisscholen het onderwijskundige rapport van Parnassys als gegevensdrager naar het voortgezet onderwijs hebben gebruikt. Naast de overdracht via de digitale snelweg zijn ook in 2014 de leerlingen in een zogenaamde warme overdracht van basisschool naar voortgezet onderwijs besproken. Warme overdracht betekent dat in een overleg tussen leidinggevenden van basisschool en voortgezet onderwijs de aandachtspunten van de leerlingen waar nodig aan de orde komen. 35

36 2.4.2 Samenwerking met het vervolgonderwijs Met Driestar Hogeschool werken we samen in het kader van de pabo-opleiding. We streven ernaar om de voor de pabo verplichte taal- en rekentoets al in het examenjaar van havo of vwo aan te bieden. Onze leerlingen kunnen de toetsen dan al halen voordat ze naar het hbo gaan. Van onze leerlingen volgden er tien het vavo-traject. Alle tien waren afkomstig uit havo of vwo. We hebben voor het vavo-traject met diverse ROC s (Regionale OpleidingsCentra) contracten afgesloten. De samenwerking met het mbo, met name met het Hoornbeeck College, is intensief. De gezamenlijke opleiding voertuigentechniek (niveau 2, 3 en 4) is er een goed voorbeeld van. 2.5 Bestedingsplan Onderwijs met ambitie Taal en rekenen De werkgroep rekenen en taal heeft het project rekenen en taal in 2014 met een reeks aanbevelingen afgesloten. Het is de bedoeling dat de locaties nu de verworven inzichten gaan inzetten in het onderwijs Project Engels De belangrijkste conclusies en opmerkingen op basis van de cijfers voor het centraal examen Engels in het eerste tijdvak zijn: 1. In 2010 scoorden 5 van de 10 streams onvoldoende met een gemiddelde van 5,3. 36

37 In 2013 scoorden 4 van de 13 streams onvoldoende met een gemiddelde van 5,8. In 2014 scoorde 1 van de 13 streams onvoldoende met een gemiddelde van 6,2. 2. De sprong in examenresultaten tussen 2013 en 2014 is opmerkelijk: van de 13 streams stegen er 10 tussen de 0,3 tot 1,2 punten. 3. De resultaten van het vmbo in Hoevelaken en Kesteren zijn vergeleken. De resultaten van beide locaties zijn gestegen; in Hoevelaken was een relatief sterke stijging. Het enige opvallende verschil tussen deze locaties is het gebruik van een verschillende methode. Hoevelaken gebruikt een portfolio, Kesteren een lesmethode. De vraag is of hieraan het verschil in verbetering van de resultaten kan worden toegeschreven 4. Acht van de 13 streams hebben zowel in 2013 als in 2014 een voldoende examenresultaat, één stream had in 2013 wel maar in 2014 geen voldoende examenresultaat. 5. Het verschil tussen centraal examen en centraal schoolexamen is opnieuw acceptabel. 6. De kadergroepen in Hoevelaken en Kesteren hebben in de komende jaren nog veel aandacht nodig omdat daar de resultaten nog op de grens zijn. Al met al bijzonder mooie resultaten. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn: de grote inzet van basisscholen voor Engels (het basisscholenproject); de grotere exposure buiten de les, onder andere door gebruik van Holmwoods; de voortdurend hoge inzet van de docenten met veel interactie met het lectoraat en de kenniskring Engels van Driestar Educatief; door onze leerlingen worden meer films en games gezien en gespeeld waarin Engels wordt gebruikt dan in eerdere jaren; 37

38 alle lessen Engels worden gegeven; we hebben nu al enkele jaren geen structurele vacatures meer. We ervaren deze resultaten als een bijzonder geschenk. Dankbaarheid aan de Gever van dit geschenk is het eerste wat nodig is Verbetercultuur Bijna de helft van de teammanagers volgt een scholingstraject en twee directieleden volgen een tweejarige master Integraal leidinggeven. De teammanagers zijn verantwoordelijk voor de nascholing van hun team. Zij kunnen dit per team organiseren. Daarnaast zijn er individuele scholingstrajecten. In 2014 is het budget overschreden. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de nascholingsmogelijkheden. Daarnaast is de overschrijding een gevolg van studie voor een eerste bevoegdheid van zij-instromers. 2.6 Leerlingenzorg Passend onderwijs De wet Passend Onderwijs werd op 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee werd ook het Schoolondersteuningsprofiel van de school operationeel. Dit profiel begint met de missie en de visie van de school. Beide zijn vanuit onze identiteit geschreven. Juist leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben verdienen onze bijzondere aandacht. In het ondersteuningsprofiel zijn naast de 38

39 basisondersteuning de arrangementen voor extra ondersteuning verwoord die het Van Lodenstein College biedt. We gaan in dit verslag uit van die nieuwe indeling: basisondersteuning en extra ondersteuning. Samen met de andere reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs mogen we passend onderwijs vormgeven in een eigen reformatorisch samenwerkingsverband (SWV). In dit verband doen ook de scholen voor speciaal onderwijs mee (het vso). Als school hebben we zorgplicht. Dat wil zeggen dat we voor elke aangemelde leerling (binnen onze reformatorische identiteit) voor een passende plek dienen te zorgen. Dat kan ook op een andere school zijn waarmee we samenwerkingsafspraken gemaakt hebben (bijvoorbeeld het vso in Apeldoorn). Binnen passend onderwijs willen we meer preventief gaan werken door het primaire proces te versterken en zo te voorkomen dat leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Het tijdig signaleren welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben vraagt een stuk professionalisering van het personeel. Dat is als ambitie verwoord in het Schoolondersteuningsprofiel Basisondersteuning Pesten Elke locatie besteedde actief aandacht aan het voorkomen van pesten. Onder andere door het houden van een pestweek in september, het houden van een enquête onder leerlingen, posters in de school over pesten. Op één locatie heeft een pestcoördinator met alle eerste klassen gesproken 39

40 over dit onderwerp. Ook beleidsmatig krijgt pesten meer aandacht omdat in 2015 waarschijnlijk een antipestwet van kracht wordt. Dan wordt op elke locatie een antipestcoördinator aangesteld. Het werk van de Zorg Advies Teams Het aantal leerlingen dat begeleid werd door de Zorg Advies Teams (ZAT s) van de locaties Amersfoort, Barneveld, Hoevelaken en Kesteren kwam uit op 8,5% van de leerlingen. De locatie Ede deed dit jaar voor het eerst mee, waardoor er voor deze locatie nog geen cijfers beschikbaar zijn om mee te vergelijken. Met betrekking tot de begeleiding vanuit het ZAT is het doel gehaald: we bleven onder de 10% van de leerlingen. Uit evaluaties en onderzoeken blijkt telkens een grote tevredenheid over het werk van de ZAT s. De begeleiding vanuit het ZAT kon bij meer leerlingen dan vorig jaar in de loop van het jaar worden afgerond, maar het gestelde doel (50%) werd net niet gehaald. Sinds 1 augustus 2014 hebben we eigen orthopedagogen en schoolmaatschappelijk werkers in dienst. Dat is voor de school goedkoper, waardoor een gewenste urenuitbreiding gerealiseerd kon worden. Van de leerlingen volgde 0,9% een sociale vaardigheidstraining en 1,0% een faalangstreductietraining. Deze percentages blijven binnen het afgesproken streefcijfer van 1,5%. 40

41 Vanuit de ondersteuning van de ZAT s kan er op een locatie soms wat langduriger zorg gegeven worden. Voorheen werd dat betaald uit het zorgbudget van het samenwerkingsverband. Nu hebben de locaties zelf financiële middelen om enige lichte ondersteuning te kunnen geven. Er is een goede samenwerking met de leerplichtambtenaren van de gemeenten. Veelvuldig verzuim is vaak een signaal dat het niet goed gaat met een leerling. De samenwerking tussen gemeente en onderwijs (jeugdzorg en passend onderwijs) is dan van groot belang. Aantallen leerlingen Van Lodenstein College (ZAT en dyslexie) Locatie Begeleiding door orthopedagoog, counselor of smw er (ZAT) Training sociale vaardigheden en faalangstreductie Begeleiding omgaan met dyslexie (officiële dyslexieverklaring) 358 (9,1%) 352 (9,1%) 339 (8,8%) 338 (8,5%) 85 (2,2%) 77 (2,0%) 97 (2,5%) 74 (1,9%) 332 (8,4%) 339 (8,7%) 408 (10,6%) 323(8,1%) Dyslexie Het aantal leerlingen met een officiële dyslexieverklaring daalde van 10,6% in 2013 naar 8,1% van de leerlingen in De trend van een jarenlange stijging lijkt daarmee om te buigen. De meeste dyslectische leerlingen kunnen met kleine aanpassingen hun diploma halen. Deze leerlingen 41

42 gebruiken vaak compenserende softwareprogramma s. Precies 1% van hen had intensieve begeleiding nodig (wat vanuit het oogpunt van kwaliteitszorg ons streefcijfer is). Lwoo Het aantal leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) daalde licht. Omdat lwoo onder de basisondersteuning valt, is vanuit de overheid het handelingsplan niet meer verplicht gesteld. Als school vinden we het nog steeds van belang dat er planmatig gewerkt wordt, maar dat kan ook met een groepshandelingsplan. Periodiek worden de leerachterstanden door CVVO toetsen gemeten. Vanuit deze gegevens kan gericht gewerkt worden aan het terugdringen van leerachterstanden. Aantal leerlingen begeleid met lwoo-indicatie totaal lwoo % lwoo Amersfoort ,55 Barneveld ,81 Hoevelaken ,17 Kesteren ,80 VLC totaal , % ,79% ,49% 42

43 Extra ondersteuning De commissie zorgtoewijzing was voor het eerst volop in functie. Deze commissie kan arrangementen toewijzen (rebound, integratieklassen (cluster 4) en trajectklassen (cluster 4)). Via deze commissie wordt bepaald of leerlingen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Er werden 111 leerlingen besproken, waarvan 5 leerlingen werden afgewezen omdat zij bijvoorbeeld beter passend onderwijs kunnen gaan volgen op het vso of geen extra ondersteuning nodig hebben maar kunnen volstaan met basisondersteuning. Voor alle leerlingen die extra ondersteuning krijgen toegewezen dient een persoonlijk ontwikkelperspectiefplan opgesteld te worden. Zo kan er planmatig en doelgericht ondersteuning geboden worden. Rebound De rebound (gehuisvest op locatie Barneveld) had aanvankelijk een rustig cursusjaar. Pas tegen het eind van de cursus kwamen er veel aanmeldingen waardoor er voor korte tijd een wachtlijst ontstond. Voor veel leerlingen liep de reboundperiode door in het cursusjaar Ruim 70% van de leerlingen keerde terug naar een locatie van het Van Lodenstein College (doelstelling is minstens 70%). 43

44 Aantallen leerlingen in de reboundvoorziening vmbo havo vwo totaal Integratieklassen Vanuit de integratieklassen zijn ook dit jaar weer heel wat cluster-4-leerlingen begeleid. Soms is de ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen zo groot dat een integratieklas tekortschiet. Voor hen zijn er dan de trajectklassen cluster 4 van waaruit meer begeleiding gegeven kan worden. Deze klassen zitten echter meestal vol. Elk jaar moeten we daarom van enkele leerlingen afscheid nemen die naar het vso gaan. Er zijn ook leerlingen die in het vso beter op hun plaats zijn omdat daar nog meer de ondersteuning wordt gegeven. Op de locatie Hoevelaken werd een tweede integratieklas in gebruik genomen. Ook Amersfoort en Kesteren tellen twee integratieklassen. Barneveld heeft één grote integratieklas. Het aantal cluster- 4-leerlingen groeide van 51 naar 101 leerlingen. Deze groei houdt verband met de uitbouw van de trajectklassen binnen onze school, met de groei van het aantal leerlingen in de integratieklassen en de komst van de Pro-leerlingen met een cluster-4-indicatie op de locatie Ede. 44

45 Trajectklassen In elk leerjaar van het vmbo startte dit jaar een trajectklas. In deze kleine klassen worden leerlingen voor een groot deel ook individueel begeleid: er is maatwerk mogelijk. Zo werd er bijvoorbeeld een apart maatwerktraject gestart voor een leerling, waardoor hij over kon naar 3 havo. De locatie Barneveld telt twee trajectklassen (leerjaar 1 en 2) evenals de locatie Hoevelaken (leerjaar 3 en 4). Vanuit de Regionale Expertise Centra (REC s) worden integratie- en trajectklassen ondersteund met ambulante begeleiding. Verdere expertise-ontwikkeling binnen het cluster-4-gebied is voor onze school van groot belang. Daardoor hoeven minder leerlingen doorverwezen te worden naar het vso en worden kosten bespaard. Praktijkonderwijs Op de locatie Ede volgden 105 leerlingen het Pro-onderwijs in Vanaf 1 augustus 2014 is de locatie binnen het Van Lodenstein College gestart met 121 leerlingen. Groei is er vooral door de zij-instroom: leerlingen die het bijvoorbeeld qua niveau niet redden in het lwoo. Van de 105 leerlingen werden er 46 begeleid door het ZAT; 18 leerlingen hadden een officiële dyslexieverklaring. Pro-leerlingen werken met een individueel ontwikkelplan (vergelijkbaar met het ontwikkelperspectiefplan). De indicering Pro en lwoo verloopt nog via de commissie leerlingenzorg van de school. In de nabije toekomst gaat deze indicering ook onder passend onderwijs vallen. Dan zullen de commissie zorgtoewijzing en de commissie leerlingenzorg samengevoegd worden. 45

46 Overige clusters De leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in de clusters 1 (visueel gehandicapt), 2 (doof / slechthorend) en 3 (langdurig ziek / lichamelijk gehandicapt) passeerden ook de commissie zorgtoewijzing. De clusters 1 en 2 vallen nog onder de REC s, maar het is voor onze school ook van belang om deze leerlingen in beeld te hebben en de juiste ondersteuning te geven. Voor de cluster- 3-leerlingen zijn drie verschillende arrangementen beschikbaar, maar in de overgang naar passend onderwijs werd die indeling nog niet toegepast. De stijging van het aantal cluster-2- en -3-leerlingen heeft te maken met de toevoeging van de Pro-locatie aan het Van Lodenstein College. Aantal leerlingen clusters Cluster (visuele handicaps) (gehoor-/spraakproblemen, etc.) (chronisch ziek/lichamelijke handicaps) (autisme, ADHD, etc.) Totaal

47 3 Bedrijfsvoering 3.1 Personeel Identiteit De cursus Weten & Belijden bestaat uit vijf modules en maakt onderdeel uit van het introductietraject voor startende docenten. In september 2014 is de evaluatie van de cursus door Driestar educatief met de cursusleiders besproken. In het algemeen scoort het Van Lodenstein College goed. Gemiddelde evaluatiescores GPV-cursus * Vraag VLC totaal 7 DORVOscholen 1. De informatie die vanuit Driestar Educatief gegeven wordt over de centrale 3,52 3,45 startbijeenkomst 2. De verzorging van de centrale startbijeenkomst in het algemeen 3,93 3,66 3. De inhoud van de eerste lezing die door de inleider op de centrale 3,77 3,64 startbijeenkomst werd gegeven 4. De inhoud van de tweede lezing die door de inleider op de centrale 3,67 3,48 startbijeenkomst werd gegeven 5. De waarde van de eerste lezing op de centrale startbijeenkomst voor het vervolg van de module 3,55 3,44 47

48 6. De waarde van de tweede lezing op de centrale startbijeenkomst voor het 3,53 3,26 vervolg van de module 7. De bespreking n.a.v. de lezingen tijdens de centrale startbijeenkomst 3,30 3,14 8. De informatie die door de eigen school gegeven wordt over de organisatie 3,53 3,49 van de schoolbijeenkomsten *De gemiddelden 3,50 en lager zijn (in deze totaaltabel) grijs gemarkeerd, omdat deze bespreking vragen. De VLCenquête was ingevuld door ongeveer 60 cursisten. In totaal waren er vanuit de DORVO-scholen (de zeven scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs) ongeveer 270 enquêtes ingevuld. In en doorstroom deelname GPV cursus Aantal nieuw benoemde docenten Volledige vrijstelling Bezig met de cursus Nog intakegesprek voeren Begint niet direct maar later In hebben 10 docenten die in een eerder cursusjaar met de cursus zijn gestart de cursus afgerond met een certificaat. 48

49 3.1.2 Professionalisering Bevoegd/onbevoegd In het onderwijs is het bezitten van een onderwijsbevoegdheid een wettelijke voorwaarde voor het lesgeven. Docenten die geen bevoegdheid hebben moeten een opleiding volgen om deze bevoegdheid te behalen. Op 31 december 2014 werken er 329 docenten op het Van Lodenstein College. Daarvan zijn er 264 bevoegd en 65 onbevoegd. Het percentage onbevoegden ligt daarmee op 19,8%. Van de 65 onbevoegde docenten volgen er 63 een studie voor het behalen van de onderwijsbevoegdheid. Studiedag februari 2014 Op maandag 24 februari 2014 vond de jaarlijkse studiedag plaats. We zien terug op een goede en zinvolle studiedag over het onderwerp Leer-kracht. Na lezingen door Wilna Meijer en Henno Oldenbeuving volgden in het middaggedeelte specifieke programma s van de locaties. Scholingstraject leidinggevenden Begin 2014 is een Post HBO-opleiding gestart voor het middenmanagement. Deze opleiding wordt in-company verzorgt door Via Vinci Academy. Er nemen 11 leidinggevenden deel aan deze opleiding. Het is de bedoeling dat er halverwege 2015 opnieuw een groep van circa tien leidinggevenden start met deze opleiding. 49

50 Kweekvijver leidinggevenden In 2014 is ook een kweekvijvertraject voor aankomend leidinggevenden gestart. Een vijftal docenten met mogelijke ambities en capaciteiten voor het vak van leidinggevende hebben een soort kennismakingstraject doorlopen om te bezien of een leidinggevende functie voor hen geschikt zou zijn. In februari 2015 presenteren zij hun bevindingen aan de directie Medewerkertevredenheid De resultaten van het medewerkertevredenheidsonderzoek, dat eind 2013 is uitgevoerd, zijn begin 2014 bekend geworden. De resultaten op hoofdlijnen worden weergegeven in onderstaande tabel. De resultaten zijn besproken in de teams en in de teams worden ook de verbeterpunten geformuleerd. VLC 2013 VLC 2011 Afwijking Identiteit Inhoud van het werk Teammanager Locatiemanager (als direct leidinggevende) Locatiemanager (in zijn/haar rol als locatiemanager) DT-lid DT Werkomstandigheden

51 Persoonlijke ontwikkeling Arbeidsvoorwaarden Samenwerking op locatie Communicatie Sfeer Onderwijs Taakbeleid docenten Praktijkonderwijs en trajectklassen In 2014 is in overleg met de docenten Praktijkonderwijs en de docenten trajectklassen het taakbeleid voor deze groepen docenten opgesteld. Bij de overname van het Praktijkonderwijs en het cluster- 4-onderwijs in 2013 is afgesproken dat voor deze docenten een taakbeleid opgesteld wordt conform de bestaande systematiek van het Van Lodenstein College, maar met inhoudelijke afstemming op de eigenheid van het onderwijs dat zij verzorgen. In 2014 is dit uitgewerkt en na positief advies van de Medezeggenschapsraad geïmplementeerd Digitalisering Ook in 2014 is er weer een P&O-proces (personeel en organisatie) gedigitaliseerd om daardoor efficiënter en transparanter te kunnen werken. In 2014 zijn de personeelsdossiers van alle medewerkers gedigitaliseerd waardoor zowel de afdeling P&O als de direct leidinggevende over een compleet dossier met actuele informatie beschikt. Het is de bedoeling dat de dossiers in de loop 51

52 van 2015 ook opengesteld worden voor de medewerkers waardoor zij hun eigen personeelsdossier digitaal kunnen inzien Collectieve Arbeids Overeenkomst (cao) Met ingang van 1 augustus 2014 is een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs van kracht geworden. Er kwam een loonsverhoging van 1,2% beschikbaar. Daarnaast bevat de nieuwe cao afspraken over verlof voor startende docenten, professionalisering en de vakantieregeling voor docenten. Ook is het levensfasebewust personeelsbeleid ingevoerd, wat kort gezegd inhoudt dat elke medewerker de beschikking krijgt over 50 klokuren per jaar waarmee de medewerker keuzes kan maken die passen bij zijn of haar levensfase. Voor oudere collega s is er de mogelijkheid om meer uren te krijgen tegen een eigen bijdrage. Met de komst van het levensfasebewust personeelsbeleid zijn enkele andere regelingen geschrapt: de BAPO-regeling (bevordering arbeidsparticipatie ouderen), het trekkingsrecht van 24 uur per jaar voor docenten en de leeftijdsdagen van het onderwijs ondersteunend personeel. Om de nieuwe cao toe te lichten is op elke locatie een informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij de belangrijkste wijzigingen voor het voetlicht werden gehaald en collega s de mogelijkheid kregen voor het stellen van vragen Functiemix Om het docentberoep aantrekkelijker te maken kennen we sinds een aantal jaren de regeling functiemix. Deze regeling houdt in dat docenten bevorderd kunnen worden naar hogere docentfuncties met bijbehorende salarisschalen. In de cao is vastgelegd wat de percentages van de diverse docentfuncties moeten zijn ten opzichte van de nulmeting op 1 oktober Het Van 52

53 Lodenstein College heeft al een aantal jaren hard gewerkt aan het realiseren van deze verschillende docentfuncties. In 2014 is gebleken dat de financiering van de overheid voor dit project op langere termijn onvoldoende is. Daarom hebben vo-scholen de mogelijkheid gekregen om maatwerkafspraken te maken en de percentages wat naar beneden bij te stellen als de financiering onvoldoende blijkt. Dit is berekend aan de hand van een door het ministerie beschikbaar gestelde rekentool. Voor het Van Lodenstein College betekent dit dat de percentages op 85% van het oorspronkelijke niveau zijn vastgesteld. In het najaar van 2014 zijn opnieuw vacatures op de niveaus LC en LD opengesteld op de locaties Barneveld, Ede, Hoevelaken en Kesteren en hebben een aantal benoemingen plaatsgevonden. Wellicht volgen in het voorjaar van 2015 nog een aantal benoemingen, waarmee de streefpercentages behaald kunnen worden. Scholen hebben nog tot oktober 2015 de tijd gekregen om aan hun verplichtingen te voldoen. 53

54 3.1.8 Kengetallen OP PERSONEELSBESTAND PER 31 DECEMBER 2014 fte aantal 277,0 329 instroom IN- EN UITSTROOM PERSONEEL fte aantal 31,3 56 OOP 96,7 154 Dir./ Mgt. 26,0 26 uitstroom 16,

55 LEEFTIJDSOPBOUW PERSONEEL HERKOMST BIJ BENOEMING 65+ jaar jaar jaar jaar jaar % 23% 34% 27% 7% Naar/van opleiding Gezin Onderwijs jaar 57 VERDELING MAN/VROUW FULLTIME/PARTTIME BETREKKINGEN 41% 59% Man Vrouw 47,2% 52,8% Parttime Fulltime 55

56 Aantal jubilea in overheidsdienst jaar 40 jaar Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in ,36%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van Toen was sprake van een verzuimpercentage van 5,16%. De meldingsfrequentie bedroeg 2,05. Dat betekent dat een medewerker op het Van Lodenstein College zich gemiddeld 2,05 keer ziek gemeld heeft in In 2013 was deze frequentie lager, namelijk 1,69. Het verzuimpercentage bevindt zich ongeveer op hetzelfde niveau als het landelijk verzuimcijfer. Echter, de meldingsfrequentie is op het Van Lodenstein College hoger dan het landelijk gemiddelde. 56

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders en

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders en

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Juni 2013. jaarverslag 2012. Amersfoort Barneveld Hoevelaken Kesteren. Ik leef maar één keer?! www. vanlodenstein.nl

Juni 2013. jaarverslag 2012. Amersfoort Barneveld Hoevelaken Kesteren. Ik leef maar één keer?! www. vanlodenstein.nl Juni 2013 Amersfoort Barneveld Hoevelaken Kesteren 2012 Ik leef maar één keer?! www. vanlodenstein.nl 2012 Ik leef maar één keer?! inhoud Algemene gegevens Woord vooraf 4 7 9 1 Verantwoordingen 2 Beleid

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

De leerling. op het VLC. locatie Barneveld VLC! Welkom. op het. Informatie voor ouders. www.vanlodenstein.nl

De leerling. op het VLC. locatie Barneveld VLC! Welkom. op het. Informatie voor ouders. www.vanlodenstein.nl Informatie voor ouders Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren Welkom op het VLC! De leerling op het VLC locatie Barneveld 1 www.vanlodenstein.nl Uw kind gaat de overstap maken van de basisschool

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs 2016 Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 30CW Onderzoek uitgevoerd op : 13 december 2010 Conceptrapport verzonden op :

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen. Amersfoort BArneveld Ede Hoevelaken Kesteren. Leerlingbegeleiding. locatie Amersfoort. www.vanlodenstein.

Informatie voor ouders en leerlingen. Amersfoort BArneveld Ede Hoevelaken Kesteren. Leerlingbegeleiding. locatie Amersfoort. www.vanlodenstein. en leerlingen Amersfoort BArneveld Ede Hoevelaken Kesteren Leerlingbegeleiding locatie Amersfoort 1 www.vanlodenstein.nl Welkom bij het Van Lodenstein College Informatie 2 Nog even en dan sluit uw kind

Nadere informatie

in verbinding schoolplan 2012-2016

in verbinding schoolplan 2012-2016 in verbinding schoolplan 2012-2016 Onze kernwaarden Zo werken we samen Verantwoording Visie Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen Vrijheid Waarom zijn we er? De Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool De Wheemschool heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Hofstede Praktijkschool te Den Haag Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 04 NF Arrangementsnummer : 231357 Onderzoek uitgevoerd op : 6 september 2012 en 31 mei 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 30BT Onderzoek uitgevoerd op : 9 november 2010 Conceptrapport verzonden op : 20

Nadere informatie

Factsheet Passend Onderwijs

Factsheet Passend Onderwijs Factsheet Passend Onderwijs November 2010 Inleiding Deze factsheet geeft feiten en cijfers over het passend onderwijs in Nederland. De factsheet is een vervolg op de Factsheet Passend onderwijs van januari

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

ONDERWIJSONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 2.01 JUNI 2012

ONDERWIJSONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 2.01 JUNI 2012 ONDERWIJSONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 2.01 JUNI 2012 GOMARUS COLLEGE GRONINGEN VMBO VONDELPAD ALGEMEEN Het vmbo van het Gomarus College hecht grote waarde aan goede zorg en goed onderwijs. We streven naar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire Plaats : Kralendijk, Bonaire Datum onderbezoek : 11 november 2015 Rapport

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Breda afdelingen havo en vwo Plaats : Breda BRIN-nummer : 30CY Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Conceptrapport verzonden op : 20 januari

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het IJsselcollege PRO Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN nummer : 20BH C2 BRIN nummer : 20BH 02 PRO Onderzoeksnummer : 277251 Datum onderzoek : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Maandag 12 januari 2015 Charles Lohnstein (OBC Elst) Programma Veranderingen b.o. v.o. Schoolkeuze Passend onderwijs en aanmelding De onderbouw Soorten Voortgezet

Nadere informatie

Passend Onderwijs in het MBO

Passend Onderwijs in het MBO Passend Onderwijs in het MBO 19 november 2015 Ton Eimers KBA Nijmegen Voorstellen Onderzoeker KBA Nijmegen Consortium Evaluatie Passend Onderwijs Vijfjarig onderzoeksprogramma PO, VO en MBO MBO-monitor

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Assen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Assen-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

Werken met een ontwikkelingsperspectief

Werken met een ontwikkelingsperspectief Werken met een ontwikkelingsperspectief Conferentie SPPOH 12 november 2014 Arjan Clijsen OPP driedimensionaal Hoe nu verder? Wat willen we bereiken? leerkracht Ik kan leermoment het niet bij benen. Help

Nadere informatie

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school Hoofdstuk 5 Wanneer extra ondersteuning nodig is Toewijzen van ondersteuning 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO Plaats : Oldenzaal BRIN nummer : 05AV C2 BRIN nummer : 05AV 01 HAVO BRIN nummer : 05AV 01 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo Plaats : Bergen op Zoom BRIN-nummer : 30DJ Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Documentnummer : 3046690

Nadere informatie

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO Onderwijs en zorg op maat VMBO Basis & Kader met LWOO Leerlingen met extra of speciale ondersteuningsbehoeften kunnen bij ons terecht. We gaan uit van de mogelijkheden die elk kind bezit. Iedersland College

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

m o INSPECTIE van het ONDERWIJS

m o INSPECTIE van het ONDERWIJS m o RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HOFSTAD LYCEUM, AFDELING HAVO School/instelling: Hofstad Lyceum, afdeling havo Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 17HR-2 Registratienummer: 2727720 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KADER 2012. de school voor praktijkonderwijs De Sprong PRO

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KADER 2012. de school voor praktijkonderwijs De Sprong PRO VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KADER 2012 de school voor praktijkonderwijs De Sprong PRO Plaats : Terneuzen BRIN nummer : 26LL C1 BRIN nummer : 26LL 00 PRO Onderzoeksnummer : 154902 Datum onderzoek : 28 maart

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1 Titel Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding vmbo september 2014 1 Auteur: Sectorleiding vmbo Beknopte toelichting inhoud: Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding, DV, MR Routing in school: Vervangt: eerdere

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband PO-VO Weert e.o. 2014-2015, nr. 2

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband PO-VO Weert e.o. 2014-2015, nr. 2 Inhoud Voorwoord Afscheid Renate Kohl Kengetallen Loket Passend Onderwijs Platform Passend onderwijs Het havo-initiatief Redactie Thijs Stroeks, directeur SWV PO-VO Weert Annemarie Moolenaar, managementassistent

Nadere informatie

Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014

Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014 Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014 Wat gaan we doen? Inleiding Voortgezet onderwijs Opbouw advies t.w. -Advies Basisschool (ABS) -CITO Aannamebeleid scholen Vragen Sluiting Samen kiezen Kind

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl Opbrengsten Penta College 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Elke dag een ontdekking

Elke dag een ontdekking Elke dag een ontdekking vmbo elke dag een uitdaging Uw zoon of dochter heeft een vmbo advies. Nu volgt de uitdaging van het kiezen van de juiste school. Een school waar uw kind zich prettig voelt en die

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29VX Registratienummer: 2857306 Onderzoek uitgevoerd op: 17 november 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie